Views
4 months ago

2004 Grafcet

MEEI a) O motor

MEEI a) O motor principal (MP) que move a máquina ao longo do carril e que posúe dúass variables de control MP1 e MP2. Cando se activa MP1, a máquina desprázase de dereitaa a esquerda e cuando se activa MP2, o desprazamento prodúcese no sentido contrario. b) O motor de cepillos, MC. c) O motor del ventilador, MV. - Unha electroválvula (XV) que permite a saída do líquido de lavado cara o vehículo. - Un sensor S3 que detecta a presenza do vehículo. - Dous senores final de carreira S1 e S2 que detectan a chegada da máquina aos extremos do rail. A máquina debe funcionar do siguinte xeito: - Inicialmente a máquina atópase no extremo da dereita (S2 activado) e debe poñerse en marcha ao ser accionado un pulsador de marcha M e atoparse o vehículo dentro dela (S3 activado). - Unha vez accionado M, a máquina debe facer un percorrido de ida e de volta coa saída de líquido aberta e os cepillos funcionando. - Cando a máquina acada o extremo dereito (S2 volve activarse) debe realizar outro percorrido completo de ida e de volta no que só debe estar o ventilador en marcha. Finalizado este percorrido, a máquina debe pararse e quedar na posición inicial. - No caso de que se produza unha situación de emerxencia, debe accionarse o pulsador de paro P para que se interrumpa a maniobra e deterse; ao desenclavar esta seta, a máquina deberá volver automáticamente á posición inicial. 8.- Na seguinte figura represéntase o esquema da saída dun aparcamento público, polo que son evacuados os vehículos situados en dúas plantas: Páxina 16 de 20

MEEI A regulación da saída efectuarase mediante a apertura de dúas barreiras, B1 ou B2, segundo proceda. Temos na mesma dous lazos sensores, S11 e S21 mediante os que se efecturará a demanda de saída e un terceiro lazo sensor S3, que nos confirmará a saída do vehículo en curso. Outros dous lazos, S12 e S22 informarannos de cando se sobrepasaron as barreiras respectivas. A saída dos vehículos debe efecturase de xeito tal que se evacúe un vehículo de cada planta, para evitar esperas nunha das plantas respecto da outra. A secuencia de apertura debe realizarse do seguinte xeito: • Realízase a petición de saída cando un vehículo accede a un lazo sensor, abríndose a barreira correspondente, se non hai outro vehículo saíndo. • Cando o vehículo en curso corresponda á mesma planta que o que fai a petición de saída, a barreira non se debe abrir, a non ser que na outra planta non haxa unha petición de saída. Debe dispoñerse dun pulsador adicional (ResetCI) para levar ao sistema ás condicións iniciais nas que as dúas barreiras deberán estar pechadas. Asimesmo, deberán considerarse os finais de carreira para a apertura e peche de cada unha das barreiras 9.- Deséxase controlar o funcionamento dunha escaleira mecánica en base ás seguintes especificacións: • Funcionamento o O sistema habilítase ao activar o interruptor ON. o Co sistema habilitado, a escaleira está parada. Cando se detecta unha persoa ponse en marcha durante 5 segundos (duración do traxecto) o Se durante o traxecto se detecta outra persoa, deberá levala tamén ata o final o Se en calquera momento se presiona a seta de emerxencia (con enclavamento) o motor debe deterse. Ao desactivarse a seta, o sistema volverá ao estado de resposo (habilitado para o funcionamento) • Entradas (sensores) o Interruptor xeral ON/OFF o Seta de emerxencia PE. o Sensor óptico de entrada da escaleira, S0 • Saídas (actuadores) o Motor escaleira Q0.0 (24V, marcha) o Luz sistema on, Q0.1 o Luz motor on, Q0.2 o Luz emerxencia, Q0.3 10.- Un garaxe público de 100 prazas de capacidade, ten un acceso a través dunha acera de uso peonal. Para evitar conflictos, optouse por unha regulaciçón automática de entrada e saída de vehículos, de forma tal que, cando un queira entrar ou sair, a rede semafórica instalada ao efecto adopte a disposición conveniente. Páxina 17 de 20

Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
II Congresso (2004) - UniCEUB
Treinamento Olímpico 2004
Relatório de Actividades 2004 - FEC
ENADE Comentado 2004 - pucrs
Julho 2004.qxd - Portal do Espírito
5007 Stevmanta/te 2004 - Vryhof Anchors
prospekt 2004 USA seite1.pdf
B.Mensal BCE - Abril 2004
Novedades Heki 2004 - Railwaymania.com