Views
4 months ago

2004 Grafcet

MEEI Unión As unións

MEEI Unión As unións utilízanse para unir entre sí varias etapas. Transición Condición para desactivarse a etapa en curso e activarse a siguiente etapa. Indícase cun trazo perpendicular a unha unión. Direccionamiento Indica a activación dunha ou outra etapa en función da condición que se cumpla. Proceso simultáneo Amosa a activación ou desactivación de varias etapas á vez. Accións asociadas Accións que se realizan ao activarse a etapa á que pertencen. 1.3. Estructuras lóxicas fundamentais. Nun GRAFCET podemos atoparnos con diversos tipos de estructuras: A. LIÑAIS OU SECUENCIAIS Nas secuencias liñais o ciclo compóñeno unha sucesión en serie de etapas como se reflexa no exemplo. O programa irá activando cada unha das etapas e desactivando a seguinte GRAFCET segundo se vaian cumplindo cada unha das condicións. Páxina 6 de 20

MEEI B. CON DIRECCIONAMENTOS OU ALTERNATIVA Nun GRAFCET con direccionamento, o ciclo pode variar en función da condición que se cumpla. No exemplo que aparece a continuación, a partir da etapa inicial poderán seguirse tres ciclos diferentes dependendo de cal das tres condicións (1,2 ou3) se cumpla. Sólo unha delas pode cumplirse mentras a etapa 1 estea activa. Dentro desta estructura podemos diferenciar: • Diverxencia alternativa(O). Expresa a selección de etapas ou accións de control alternativas en función de eventos. • Converxencia alternativa (O). Expresa o final das accións de control alternativas (ou etapas)-. Como regla xeral a evolución dunha diverxencia en O só activa unha única etapa. No exemplo anterior, se esta activa a etapa 1 e se verifica a condición 1, o GRAFCET evoluciona segundo o arco entre a etapa 1 e a etapa 2; se se verifica a condición 3, evolucionaría segundo o arco entre a etapa 1 e a etapa 3. Páxina 7 de 20

Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
Relatório de Actividades 2004 - FEC
II Congresso (2004) - UniCEUB
Treinamento Olímpico 2004
ENADE Comentado 2004 - pucrs
B.Mensal BCE - Abril 2004
Novedades Heki 2004 - Railwaymania.com
Novedades Faller 2004 - Railwaymania.com
Julho 2004.qxd - Portal do Espírito