22.12.2012 Views

Consellería do Medio Rural. Orde pola que se modifica a Orde do ...

Consellería do Medio Rural. Orde pola que se modifica a Orde do ...

Consellería do Medio Rural. Orde pola que se modifica a Orde do ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

<strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>. <strong>Orde</strong> <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> <strong>modifica</strong> a <strong>Orde</strong> <strong>do</strong><br />

23 de <strong>se</strong>tembro de 2009 <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen as axudas para a<br />

mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a<br />

través da redución <strong>do</strong>s custos de produción.<br />

INSTRUCIÓN COMPLEMENTARIA<br />

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN<br />

ANO 2011<br />

Agosto 2011


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

A <strong>Orde</strong> da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> <strong>do</strong> 12 de agosto de 2011 (DOG Nº 160,<br />

<strong>do</strong> 23 de agosto) <strong>modifica</strong> a <strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 23 de <strong>se</strong>tembro de 2009 (DOG Nº 191, <strong>do</strong><br />

29 de <strong>se</strong>tembro) <strong>que</strong> establece as ba<strong>se</strong>s regula<strong>do</strong>ras das axudas para a mellora<br />

da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s<br />

custos de produción, e as convoca para o ano 2011.<br />

A disposición derradeira primeira desta <strong>Orde</strong>, establece a facultade <strong>do</strong> director<br />

xeral de Produción Agropecuaria para ditar as instrucións precisas para o mellor<br />

de<strong>se</strong>nvolvemento e execución <strong>do</strong> disposto na mesma, as cales <strong>se</strong>rán publicadas<br />

na páxina web da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

De acor<strong>do</strong> co anteriormente exposto, esta dirección xeral:<br />

Dispón ordenar a publicación na páxina web da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> das<br />

instrucións complementarias para adaptar a normativa ás distintas situacións<br />

<strong>que</strong> <strong>se</strong> dan nas explotacións leiteiras galegas, e <strong>que</strong> <strong>se</strong> incorporan como anexos<br />

a esta instrución:<br />

- Anexo I - Norma Complementaria 1/2011.<br />

- Anexo II - Circular Interpretativa 1/2011.<br />

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2011<br />

O director xeral de Produción Agropecuaria<br />

José Álvarez Roble<strong>do</strong><br />

2


ÍNDICE<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

ANEXO I. NORMA COMPLEMENTARIA 1/2011 ........................................................... 3<br />

Anexo I-A Disposicións complementarias para os investimentos en plans de<br />

mellora da competitividade...................................................................... 9<br />

Anexo I-B Claves, unidades e módulos máximos para investimentos destina<strong>do</strong>s á<br />

mellora mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a<br />

través da redución <strong>do</strong>s custos de produción......................................... 10<br />

Anexo I-C Marxes brutas, estándar por actividades produtivas............................. 19<br />

ANEXO II. CIRCULAR 1/2011.....................................................................................21<br />

Anexo II-A Cálculo das dimensións mínimas para R.U.T........................................24<br />

Anexo II-B Novidades..............................................................................................26<br />

Anexo II-C Normativa de aplicación.........................................................................28<br />

Anexo II-D Lista de control.......................................................................................32<br />

3


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Instrucións para a xestión das axudas destinadas á mellora da competitividade das<br />

explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de produción e <strong>se</strong><br />

convocan para o ano 2011.<br />

Anexo I. Norma complementaria 1/2011, para a tramitación de axudas para a mellora da<br />

competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de<br />

produción, ano 2011.<br />

A <strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 12 de agosto de 2011, <strong>modifica</strong> a <strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 23 de <strong>se</strong>tembro de 2009, da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong><br />

<strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, <strong>que</strong> establece as ba<strong>se</strong>s regula<strong>do</strong>ras para as axudas destinadas á mellora da<br />

competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de<br />

produción, e as convoca para o ano 2011.<br />

A posta en marcha destas axudas esixe o establecemento de instrucións complementarias <strong>que</strong><br />

adecúen a normativa ás distintas situacións <strong>que</strong> <strong>se</strong> producen nas explotacións leiteiras galegas,<br />

de acor<strong>do</strong> co previsto na disposición derradeira primeira da citada orde.<br />

Neste <strong>se</strong>nso considéra<strong>se</strong> necesario establecer as <strong>se</strong>guintes especificacións complementarias:<br />

1.- Investimentos e axudas en plans de mellora da competitividade.<br />

O plan de mellora deberá demostrar mediante o estudio técnico-económico <strong>que</strong> os investimentos<br />

están xustifica<strong>do</strong>s desde o punto de vista da situación da explotación e da súa economía, e non<br />

reflectirá fluxos de caixa negativos nun perío<strong>do</strong> igual ou superior a 3 anos, agás situacións<br />

especiais <strong>que</strong> requirirán un informe técnico <strong>do</strong> <strong>se</strong>rvizo provincial de Explotacións Agrarias e a<br />

autorización da subdirección xeral de Apoio as Explotacións Agrarias.<br />

Co fin de dar cumprimento ás esixencias impostas <strong>pola</strong> diferente normativa relativa ás<br />

explotacións agrícolas e gandeiras, como son as normas mínimas en materia de medio<br />

ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais, ou os aspectos relaciona<strong>do</strong>s coa Lei 9/2002, de 30<br />

decembro de ordenación urbanística e protección <strong>do</strong> medio rural de Galicia, e as súas<br />

<strong>modifica</strong>cións, co Decreto 133/2008, <strong>do</strong> 12 de xuño, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> regula a avaliación de<br />

incidencia ambiental, así como a normativa relacionada cos espazos integra<strong>do</strong>s na Rede Natura<br />

2000, <strong>se</strong>rá imprescindible <strong>que</strong> <strong>se</strong> cumpran as disposicións contempladas no Anexo I-A, para os<br />

investimentos previstos no plan de mellora da competitividade <strong>que</strong> <strong>se</strong> solicite.<br />

En cal<strong>que</strong>ra caso, non <strong>se</strong> poderá dar por váli<strong>do</strong> o fin da execución das melloras, <strong>se</strong> non están<br />

totalmente rematadas e o contorno debidamente adecenta<strong>do</strong>.<br />

Así mesmo, a efectos <strong>do</strong> cálculo de beneficio de persoa moza tera<strong>se</strong> en conta como data de<br />

incorporación a data correspondente á aprobación da primeira instalación.<br />

2.- Normas mínimas de hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

Para o cumprimento das normas mínimas de hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais ás <strong>que</strong> fai<br />

referencia a orde de ba<strong>se</strong>s regula<strong>do</strong>ras destas axudas, estara<strong>se</strong> ao disposto na <strong>se</strong>guinte<br />

lexislación:<br />

4


Normas de hixiene:<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

- Regulamento (CE) 852/2004 <strong>do</strong> Parlamento Europeo e <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo, <strong>do</strong> 29 de abril,<br />

relativo á hixiene <strong>do</strong>s produtos alimenticios, e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Regulamento (CE) 853/2004 <strong>do</strong> Parlamento Europeo e <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo, <strong>do</strong> 29 de abril, polo<br />

<strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen normas específicas de hixiene <strong>do</strong>s alimentos de orixe animal, e as súas<br />

<strong>modifica</strong>cións.<br />

- Directiva 2002/99/CE sobre normas zoosanitarias aplicables á produción,<br />

transformación, distribución e introdución <strong>do</strong>s produtos animais destina<strong>do</strong>s a consumo<br />

humano, e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

Normas de benestar <strong>do</strong>s animais:<br />

- Real decreto 348/2000, <strong>do</strong> 10 de marzo, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> incorpora ao ordenamento xurídico<br />

a Directiva 98/58/CE, relativa á protección <strong>do</strong>s animais nas explotacións gandeiras, e as<br />

súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Real decreto 1047/1994 <strong>do</strong> 20 de maio, relativo ás normas mínimas para a protección de<br />

xatos, <strong>modifica</strong><strong>do</strong> polo Real decreto 229/1998, <strong>do</strong> 16 de febreiro, e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

3.- Normas mínimas medioambientais.<br />

Para o cumprimento das normas mínimas ambientais ás <strong>que</strong> fai referencia a orde de ba<strong>se</strong>s<br />

regula<strong>do</strong>ras destas axudas estara<strong>se</strong> ao disposto na lexislación <strong>se</strong>guinte:<br />

Normas ambientais.<br />

- Directiva 96/61/CE <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo de 24 de <strong>se</strong>tembro de 1996 relativa á prevención e ao control<br />

integra<strong>do</strong>s da contaminación, e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Lei 4/1989, de con<strong>se</strong>rvación de espazos naturais e da flora e fauna silvestres (Directiva<br />

79/409 CEE e parte da Directivo 92/43/CE) e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Lei 42/2007 <strong>do</strong> Patrimonio natural e da biodiversidade.<br />

- Real decreto 1997/1995, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen medidas para contribuír a garantir a<br />

biodiversidade mediante a con<strong>se</strong>rvación <strong>do</strong>s hábitat naturais e da fauna e flora silvestres<br />

(Directiva 92/43 CE), e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Lei 10/1998, sobre residuos (Directiva 91/156/CEE), e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Real decreto 261/1996, sobre protección contra a contaminación por nitratos procedentes de<br />

fontes agrarias (Directiva 91/76CE), e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

- Real decreto 1310/90 e <strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 26 de outubro de 1993 sobre o emprego de lo<strong>do</strong>s de<br />

depura<strong>do</strong>ra en agricultura e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

Ademais determína<strong>se</strong> no Programa de De<strong>se</strong>nvolvemento <strong>Rural</strong>, <strong>que</strong> os <strong>se</strong>ctores de produción<br />

vexetal deberán manter as <strong>se</strong>guintes prácticas:<br />

- Prohibición da <strong>que</strong>ima de restrollos ou pastos de colleita. De xeito excepcional, a causa de<br />

problemas sanitarios ou fitopatolóxicos, poderá <strong>que</strong>dar <strong>se</strong>n efecto esta prohibición can<strong>do</strong> a xuízo<br />

<strong>do</strong> Órgano competente da Comunidade Autónoma, poida ter efectos ecolóxicos negativos.<br />

- Prohibición <strong>do</strong> laboreo convencional a favor da pendente. O Órgano competente da<br />

Con<strong>se</strong>llaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, poderá autorizar de xeito excepcional esta práctica.<br />

5


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

- A aplicación <strong>do</strong> abona<strong>do</strong> mineral e orgánico deberá ter en conta as recomendacións<br />

establecidas ao efecto no Código Galego de Boas Prácticas Agrarias, edita<strong>do</strong> <strong>pola</strong> Con<strong>se</strong>llaría<br />

<strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>.<br />

- Os restos de podas, plásticos e outros materiais residuais deberán <strong>se</strong>r retira<strong>do</strong>s das parcelas<br />

e depositar<strong>se</strong> en lugares apropia<strong>do</strong>s.<br />

- No uso de in<strong>se</strong>cticidas e herbicidas deberan<strong>se</strong> respectar as indicacións <strong>do</strong>s fabricantes,<br />

retiran<strong>do</strong> os residuos unha vez efectuada a aplicación correspondente.<br />

Para as producións gandeiras:<br />

- En to<strong>do</strong>s os casos as instalacións de almacenaxe de esterco, xurro ou residuos procedentes<br />

de produtos vexetais almacena<strong>do</strong>s como a forraxe ensilada, deberán <strong>se</strong>r estancas, de forma <strong>que</strong><br />

eviten os verti<strong>do</strong>s directos no medio natural, tal como <strong>se</strong> recomenda no Código Galego de Boas<br />

Prácticas Agrarias. Ademais, as devanditas ester<strong>que</strong>iras ou fosas de xurro deberán ter a<br />

capacidade suficiente de almacenamento, ten<strong>do</strong> en conta os perío<strong>do</strong>s de saída e distribución.<br />

4.- Informe sobre o cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente,<br />

hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais e sobre as melloras hixiénico-sanitarias.<br />

Para o caso de plans de mellora de explotacións con investimentos en explotacións gandeiras,<br />

os <strong>se</strong>rvizos técnicos da Con<strong>se</strong>llaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> efectuarán as inspeccións e emitirán os<br />

informes oportunos sobre o cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente,<br />

hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

5.- Tramitación de expedientes, estudios técnico-económicos e comprobación de datos<br />

iniciais.<br />

A tramitación de axudas no marco desta orde esixe a aprobación das propostas provinciais<br />

realizadas polo <strong>se</strong>rvizo de Explotacións Agrarias, por parte da dirección xeral de Produción<br />

Agropecuaria en ba<strong>se</strong> a estudios técnico-económicos <strong>que</strong> xustifi<strong>que</strong>n a i<strong>do</strong>neidade <strong>do</strong>s<br />

investimentos, así como o cumprimento <strong>do</strong>s condicionantes incluí<strong>do</strong>s na orde, <strong>que</strong> <strong>se</strong>rán<br />

avalia<strong>do</strong>s por un órgano colexia<strong>do</strong>, de acor<strong>do</strong> co artigo 10º da citada orde.<br />

Os expedientes pre<strong>se</strong>nta<strong>do</strong>s por organizacións profesionais, cooperativas, consultoras,<br />

xestorías, técnicos priva<strong>do</strong>s, particulares, etc., poderán <strong>se</strong>r admiti<strong>do</strong>s coa <strong>do</strong>cumentación<br />

complementaria (declaracións da renda, memoria, bos<strong>que</strong>xo, etc.), e o estudio técnico-<br />

económico deberá <strong>se</strong>r verifica<strong>do</strong> integramente nos <strong>se</strong>rvizos da Con<strong>se</strong>llaría.<br />

En cal<strong>que</strong>ra caso a comprobación <strong>pola</strong> Administración, <strong>do</strong>s datos iniciais da solicitude, deberá<br />

<strong>se</strong>r realizada preferentemente polos técnicos da Oficina Agraria Comarcal. Neste caso, debera<strong>se</strong><br />

cumprimentar para cada expediente un informe <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> o modelo ao efecto <strong>que</strong> <strong>se</strong> xunta no<br />

manual de procedemento aproba<strong>do</strong> <strong>pola</strong> Autoridade de Xestión <strong>do</strong> PDR 2007-2013, no <strong>que</strong><br />

tamén asinará o solicitante, ao <strong>que</strong> <strong>se</strong> lle deixará unha copia.<br />

Ademais, as oficinas xestoras a<strong>se</strong>sorarán ás persoas solicitantes na realización <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s<br />

técnico-económicos necesarios para a elaboración <strong>do</strong>s plans de mellora da competitividade, e o<br />

técnico ou técnicos instrutores da Administración, supervisarán a i<strong>do</strong>neidade e adecuación <strong>do</strong>s<br />

investimentos propostos no plan de mellora da competitividade, deixan<strong>do</strong> constancia <strong>do</strong><br />

resulta<strong>do</strong> na lista de control de cada expediente de axuda.<br />

6


6.- Módulos máximos de investimento.<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Os investimentos das melloras obxecto de axuda non poderán superar os módulos <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />

establecen no Anexo I-B da pre<strong>se</strong>nte norma.<br />

7.- Marxes <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> as orientacións produtivas.<br />

As marxes brutas indicadas no Anexo I-C elaboráron<strong>se</strong> e actualizáron<strong>se</strong> con ba<strong>se</strong> nos<br />

programas de xestión técnico-económica, a<strong>se</strong>soramento e demais información técnica da<br />

Con<strong>se</strong>llaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong>, e poderán utilizar<strong>se</strong> para a determinación da Renda Unitaria de<br />

Traballo (RUT), estiman<strong>do</strong> os gastos fixos da explotación, ten<strong>do</strong> en conta os gastos sociais<br />

correspondentes ás UTA, e outros gastos relaciona<strong>do</strong>s coas actividades produtivas<br />

de<strong>se</strong>nvolvidas.<br />

8.- Xustificación <strong>do</strong>s investimentos.<br />

Unha vez realiza<strong>do</strong>s os investimentos, os beneficiarios deberán pre<strong>se</strong>ntar xunto coa solicitude<br />

de pagamento, os correspondentes xustificantes <strong>do</strong> gasto e <strong>do</strong> pago. O beneficiario deberá<br />

pre<strong>se</strong>ntar os orixinais das facturas aos efectos da súa dilixencia na Oficina Agraria Comarcal, co<br />

texto “cofinancia<strong>do</strong> con Fon<strong>do</strong>s Comunitarios”.<br />

9.- Prórrogas e cambios de investimentos.<br />

Non <strong>se</strong> concederán nin prórrogas, nin <strong>se</strong> permitirán cambios de investimentos (agás casos<br />

excepcionais.<br />

10.- Recepción de solicitudes.<br />

Antes <strong>do</strong> 6º día, a contar dende o <strong>se</strong>guinte ao <strong>do</strong> remate <strong>do</strong> prazo de solicitude, os <strong>se</strong>rvizos<br />

provinciais de Explotacións Agrarias remitirán á subdirección xeral de Apoio ás Explotacións<br />

Agrarias a <strong>se</strong>guinte información:<br />

• Relación nominal de solicitudes de axuda pre<strong>se</strong>ntadas nas oficinas agrarias comarcais.<br />

• Relación nominal de solicitudes pre<strong>se</strong>ntadas nos <strong>se</strong>rvizos provinciais<br />

• Relación nominal de solicitudes pre<strong>se</strong>ntadas por cal<strong>que</strong>ra das vías contempladas no artigo<br />

38.4 da Lei 30/1992, <strong>do</strong> 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e<br />

<strong>do</strong> procedemento administrativo común, <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> a redacción dada <strong>pola</strong> Lei 4/1999, <strong>do</strong> 13<br />

de xaneiro, e <strong>que</strong> obren en poder da delegación provincial. Todas as relacións anteriores<br />

terán <strong>que</strong> constar asinadas.<br />

Así mesmo, respecto da<strong>que</strong>las solicitudes <strong>que</strong> <strong>se</strong> pre<strong>se</strong>nten incompletas (tanto <strong>se</strong> é a propia<br />

solicitude como a <strong>do</strong>cumentación <strong>que</strong> <strong>se</strong> ten <strong>que</strong> achegar a a<strong>que</strong>la), o órgano tramita<strong>do</strong>r da<br />

solicitude, dará cumprimento ao previsto no artigo 70.1 da Lei 30/1992, <strong>do</strong> 26 de novembro, e<br />

requirirá inmediatamente ao interesa<strong>do</strong> para <strong>que</strong> nun prazo de dez días, emende a falta ou<br />

achegue os <strong>do</strong>cumentos preceptivos, con expresa indicación de <strong>que</strong>, <strong>se</strong> así non o fixera, <strong>se</strong> lle<br />

terá por desisti<strong>do</strong> da súa petición.<br />

Os devanditos requirimentos para completar a solicitude e/ou <strong>do</strong>cumentación efectuaran<strong>se</strong> de<br />

acor<strong>do</strong> co modelo elabora<strong>do</strong> a tal efecto pre<strong>se</strong>nte no manual de procedemento, poden<strong>do</strong><br />

xuntar<strong>se</strong> á comunicación esixida no artigo 42.4 da Lei 30/1992, conforme á redacción dada <strong>pola</strong><br />

Lei 4/1999, <strong>do</strong> 13 de xaneiro.<br />

7


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Unha vez completada a <strong>do</strong>cumentación, as solicitudes e os estudios técnico-económicos,<br />

remitiran<strong>se</strong> directamente das oficinas agrarias comarcais aos <strong>se</strong>rvizos provinciais, nun prazo<br />

máximo de 20 días desde a data de rexistro da solicitude.<br />

11.- Publicidade das axudas.<br />

A orde, na súa disposición adicional terceira, indica <strong>que</strong> no caso de executar accións <strong>que</strong><br />

supoñan investimentos <strong>que</strong> superen un custo total de 50.000 euros, o beneficiario deberá<br />

colocar unha placa explicativa. Na placa figurará unha descrición <strong>do</strong> proxecto ou da operación,<br />

<strong>que</strong> ocupará como mínimo o 25% da placa. Ademais, figurará a bandeira europea, xunto co<br />

lema Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola de De<strong>se</strong>nvolvemento <strong>Rural</strong>: Europa inviste nas zonas rurais.<br />

8


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Anexo I-A Disposicións complementarias para os investimentos en plans de mellora da<br />

competitividade.<br />

Os investimentos <strong>que</strong> <strong>se</strong>xan financia<strong>do</strong>s a través de axudas ao abeiro desta orde deberán<br />

cumprir coas <strong>se</strong>guintes disposicións.<br />

1.- Pradeiras<br />

Considéra<strong>se</strong> financiable a implantación de pradeiras en terreos procedentes de monte alto,<br />

<strong>se</strong>mpre <strong>que</strong> exista roturación con maquinaria allea á explotación, xustificán<strong>do</strong><strong>se</strong> o gasto coa<br />

correspondente factura no momento da certificación das melloras. É importante subliñar a estes<br />

efectos <strong>que</strong> a aradura de cal<strong>que</strong>ra terreo forestal para a implantación de cultivos agrícolas ou<br />

pastizais esixirá a obtención de autorización administrativa por parte da Con<strong>se</strong>llaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong><br />

<strong>Rural</strong> (art. 40 da Lei 3/2007, <strong>do</strong> 9 de abril, de prevención contra os lumes forestais de Galicia,<br />

DOG nº 74, martes 17 de abril de 2007). Deben<strong>do</strong> achegar no intre da pre<strong>se</strong>ntación da axuda,<br />

copia da solicitude da aradura.<br />

Can<strong>do</strong> <strong>se</strong> realice en monte baixo, non <strong>se</strong>rá preciso xustificar o emprego de maquinaria allea. En<br />

cal<strong>que</strong>ra caso deberá achegar<strong>se</strong> copia <strong>do</strong> plano <strong>do</strong> catastro ou SIXPAC, coa situación da<br />

parcela ou parcelas.<br />

2.- Cercas<br />

Para gan<strong>do</strong> vacún considéran<strong>se</strong> financiables as cercas de catro ou cinco fíos sobre soportes de<br />

madeira tratada. Tamén neste caso, deberá achegar<strong>se</strong> copia <strong>do</strong> plano <strong>do</strong> catastro ou SIXPAC,<br />

coa situación da parcela ou parcelas, e perímetro a pechar.<br />

3.- Maquinaria de muxir<br />

Establéce<strong>se</strong> un módulo de investimento básico en maquinaria de muxir de ata 11.250 € para<br />

unha explotación de ata 15 vacas leiteiras.<br />

Este módulo incrementara<strong>se</strong>, por cada vaca de leite, <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> os datos da última campaña de<br />

saneamento gandeiro, de acor<strong>do</strong> cos <strong>se</strong>guintes tramos:<br />

- Desde 16 a 50 vacas, a razón de 1.000 €/vaca.<br />

- Desde 51 a 70 vacas, a razón de 800 €/vaca.<br />

- Para rabaños maiores de 70 vacas, a razón de 400 €/vaca.<br />

Exemplo para un rabaño de 60 vacas leiteiras:<br />

Módulo básico de 15 vacas 11.250 €<br />

Entre 16 a 50, a razón de 1.500 €/vaca 35.000 €<br />

Entre 51 e 60, a razón de 1.000 €/vaca 8.000 €<br />

Máximo investimento 54.250 €<br />

Os módulos estableci<strong>do</strong>s inclúen instalación de muxi<strong>do</strong> completa con maquinaria, conducións,<br />

equipos de medida, retira<strong>do</strong>res automáticos, etc.<br />

En to<strong>do</strong> caso o investimento máximo <strong>se</strong>rá de 90.000 €<br />

9


CLAVE<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

ANEXO I-B. Claves, unidades e módulos máximos para investimentos destina<strong>do</strong>s ás<br />

axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da<br />

redución <strong>do</strong>s custos de produción<br />

INVESTIMENTOS DESTINADOS Á REDUCIÓN DOS CUSTOS NA PRODUCCIÓN<br />

LEITEIRA E Á MAXIMIZACIÓN DO USO DE RECURSOS PROPIOS DA<br />

EXPLOTACIÓN<br />

SISTEMAS DE REGA E MELLORAS DO SOLO<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

OBRA CIVIL<br />

1110 ha Regadío a pé--------------------------------------------- 2446<br />

1120 ha Rega aspersión <strong>se</strong>n cabezal ------------------------ 6.611<br />

1130 ha Rega localiza<strong>do</strong> <strong>se</strong>n cabezal------------------------- 11.900<br />

1310 m<br />

1311 m<br />

Pozo barrena (incluída motobomba)------------- ----------<br />

3 1320 m<br />

Pozo artesán... ---------------------------------------- 66 X<br />

3 Estan<strong>que</strong> ou balsa (Ter en conta <strong>que</strong> si é de polietileno<br />

baixa a 30) 59<br />

1330 m Conducións xerais (refíre<strong>se</strong> á toma de auga ata a entrada<br />

X<br />

á explotación) 222<br />

1340 ha Gastos diversos rega --------------------------------- -----------<br />

1410 ha Saneamento e drenaxe ------------------------------- ----------- X<br />

1420 ha Nivelación de terras ----------------------------------- 4.959 X<br />

1470 ha Arroteamento, decruá--------------------------------- 562<br />

1490 Traballos varios solo……………………………… ----------<br />

INSTALACIÓNS COMPLEMENTARIAS<br />

CLAVE<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€) OBRA CIVIL<br />

6320 m 2<br />

Camiño de explotación ------------------------------- 21<br />

6331 m Cerca madeira, mínimo 4 fíos------------------------<br />

(postes trata<strong>do</strong>s, con distancia máxima entre eles de 4 a 6<br />

m.)<br />

5<br />

6332 m Cerca madeira, eléctrica -----------------------------<br />

(postes trata<strong>do</strong>s, con distancia máxima entre eles de 4 a 6<br />

m.)<br />

5<br />

6333 m<br />

CLAVE<br />

Cerca con malla -------------------------------------- 7<br />

HERBÁCEOS PERMENENTES<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

7313 ha Pradeira en monte con destocona<strong>do</strong> 1.300<br />

7314 ha Pradeira en monte <strong>se</strong>n destocona<strong>do</strong> 900<br />

CLAVE<br />

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€) OBRA CIVIL<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

OBRA CIVIL<br />

10


8100 Ud. Equipos muxi<strong>do</strong> ----------------------------------------- -----------<br />

8101 Ud. Instalación muxi<strong>do</strong> en praza ------------------------- -----------<br />

8102 Ud. Instalación muxi<strong>do</strong> sala ------------------------------- -----------<br />

8110 Ud. Tan<strong>que</strong> refrixeración ----------------------------------- -----------<br />

8198 Ud Bebe<strong>do</strong>iro portátil -------------------------------------- 1.322<br />

8199 Ud. Come<strong>do</strong>iro portátil 1.500<br />

8200 Ud Potabiliza<strong>do</strong>ra ------------------------------------------- 2.660<br />

CLAVE<br />

ELECTRIFICACIÓN<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

9210 m Electrificación por liña --------------------------------- -----------<br />

9240 Ud. Grupo electróxeno ------------------------------------- -----------<br />

9250 Ud. Transforma<strong>do</strong>r ------------------------------------------- -----------<br />

CLAVE<br />

PROTECCIÓN E MELLORA DA CUBERTA VEXETAL<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

9310 ha Re<strong>se</strong>menteira e abona<strong>do</strong>…………………… 163<br />

9330 ha Roza de matogueira ------------------------------ 241<br />

9340 Plantación especies autóctonas…………… 2.036<br />

9350 Control de accións eólicas………………….<br />

CLAVE<br />

PROTECCIÓN E MELLORA DO AMBIENTE<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

9450 m Sebe Vexetal --------------------------------------------- 7,07<br />

OBRA CIVIL<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€) OBRA CIVIL<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€) OBRA CIVIL<br />

OUTRAS FINALIDADES<br />

CLAVE<br />

UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€) OBRA CIVIL<br />

9523 m 3 Depósito de auga---------------------------------------- -----------<br />

9524 Ud. Automatización rego ----------------------------------- -----------<br />

9526 Ud. Pastor eléctrico ------------------------------------------ -----------<br />

9527 Camas de goma para cubículos<br />

11


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

INVESTIMENTOS DESTINADOS Á SUBSTITUCIÓN DO USO DE ENERXÍAS<br />

CONVENCIONAIS POR ENERXÍAS RENOVABLES<br />

Can<strong>do</strong> <strong>se</strong> realicen investimentos para a produción de enerxía térmica e/ou electricidade<br />

procedentes de fontes renovables en explotacións agrarias, as instalacións dedicadas á<br />

produción de enerxía renovable poderán optar á axuda unicamente <strong>se</strong> a súa capacidade non é<br />

superior ao equivalente ao consumo medio anual combina<strong>do</strong> de enerxía térmica e electricidade<br />

na explotación agrícola, incluída a unidade familiar da explotación, o cal <strong>se</strong>rá avala<strong>do</strong> por un<br />

informe dun técnico competente ou instala<strong>do</strong>r autoriza<strong>do</strong>.<br />

SOLAR TÉRMICA<br />

CLAVE Ud. UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

9261 m 2<br />

9262 m 2<br />

Capta<strong>do</strong>res solares planos cun<br />

coeficiente global de perdas inferior a 9<br />

W/(m 2 ºC) e superior a 5 W/(m 2 ºC)<br />

Capta<strong>do</strong>res solares planos cun<br />

coeficiente global de perdas inferior 5<br />

W/(m 2 ºC)<br />

MÓDULOS MÁXIMOS<br />

(€/m 2 )<br />

1.100<br />

1.400<br />

9263 m 2 Tubos de baleiro 1.600<br />

Establéce<strong>se</strong> un investimento máximo de 16.000 € para instalacións dirixidas á produción de<br />

auga <strong>que</strong>nte e de 32.000 € para instalacións de auga <strong>que</strong>nte e calefacción.<br />

Custo elixible:<br />

Consideraran<strong>se</strong> custos elixibles os correspondentes aos diversos compoñentes da instalación<br />

solar térmica como capta<strong>do</strong>res solares térmicos, intercambia<strong>do</strong>res de calor, depósitos de<br />

acumulación, circuítos hidráulicos, vasos de expansión, illamento, sistema eléctrico e de control,<br />

sistemas de disipación <strong>do</strong> calor, equipos de medida e demais equipamentos <strong>se</strong>cundarios, así<br />

como a montaxe, obra civil asociada, de<strong>se</strong>ño de enxeñería da instalación, dirección de obra e<br />

posta en marcha.<br />

Documentación técnica (a entregar xunto coa solicitude):<br />

1. Breve descrición técnica xustificativa <strong>do</strong> proxecto <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> o modelo normaliza<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />

Anexo III-E.<br />

2. Fotografía aérea a escala 1:1000 sobre a <strong>que</strong> <strong>se</strong> indicará, graficamente e de forma<br />

apreciable, o lugar <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> para a colocación <strong>do</strong>s paneis solares e a súa<br />

disposición aproximada de forma <strong>que</strong> permita establecer a súa desviación respecto ao<br />

sur. Esta fotografía pode descargar<strong>se</strong> <strong>do</strong> visor SIX-PAC<br />

(http://emediorural.xunta.es/visor5/).<br />

3. Documentación na <strong>que</strong> <strong>se</strong> reflicta as principais características técnicas <strong>do</strong>s principais<br />

elementos da instalación: capta<strong>do</strong>res e acumula<strong>do</strong>r.<br />

4. Certifica<strong>do</strong> <strong>do</strong> Ministerio de Industria, Turismo e Comercio conforme o modelo de<br />

colector <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> cumpre cos requisitos de calidade da <strong>Orde</strong> ITC/71/2007 de 22 de<br />

xaneiro sobre esixencias técnicas <strong>do</strong>s paneis solares.<br />

12


Documentación técnica para a xustificación da axuda:<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

1. Informe técnico de fin de obra no <strong>que</strong> <strong>se</strong> describan as actuacións realizadas e, no caso<br />

de ter introduci<strong>do</strong> algunha <strong>modifica</strong>ción respecto ao proxecto inicial, <strong>se</strong> informe da<br />

mesma. Neste informe incluiran<strong>se</strong> fotografías da instalación unha vez rematada.<br />

2. Garantía da instalación por un perío<strong>do</strong> mínimo de <strong>do</strong>us anos <strong>que</strong> inclúa os materiais<br />

utiliza<strong>do</strong>s, a súa montaxe e o mantemento preventivo e correctivo da mesma (asinada<br />

polo instala<strong>do</strong>r).<br />

3. No caso de <strong>que</strong> así o requira a regulamentación vixente, achegara<strong>se</strong> boletín da<br />

instalación pre<strong>se</strong>nta<strong>do</strong> na delegación provincial <strong>que</strong> corresponda.<br />

SOLAR FOTOVOLTAICA ILLADA<br />

CLAVE Ud. UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€/kWp)<br />

9264 kWp<br />

Instalación de enerxía solar fotovoltaica con<br />

acumulación.<br />

11.000<br />

9265 kWp<br />

Instalación de enerxía solar fotovoltaica <strong>se</strong>n<br />

acumulación<br />

8.500<br />

A potencia máxima da instalación <strong>se</strong>rá de 15 kWp.<br />

Establéce<strong>se</strong> un investimento máximo por proxecto de 165.000 €.<br />

Custo elixible:<br />

Dentro <strong>do</strong> investimento elixible incluirían<strong>se</strong> o custo <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos, estruturas de<br />

soporte e fixación, os elementos de interconexión entre módulos, baterías, regula<strong>do</strong>res, fia<strong>do</strong>,<br />

inversores, interruptores e proteccións, sistemas de monitorización, obra civil asociada, dirección<br />

e enxeñería de proxecto e posta en marcha.<br />

Non <strong>se</strong> considerarán elixibles as instalacións de venda de enerxía conectadas á rede.<br />

Documentación técnica (a entregar xunto coa solicitude):<br />

1. Descrición técnica <strong>do</strong> proxecto <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> o modelo normaliza<strong>do</strong> <strong>do</strong> Anexo III-F.<br />

2. Informe asina<strong>do</strong> por un técnico competente no <strong>que</strong> <strong>se</strong> incluirá:<br />

- Descrición da situación actual da explotación: fonte/s de enerxía empregada, enerxía<br />

consumida e gasto anual aproxima<strong>do</strong> <strong>que</strong> supón.<br />

- Análi<strong>se</strong> da viabilidade económica <strong>do</strong> proxecto.<br />

- Documentación xustificativa da imposibilidade de conexión á rede de distribución <strong>se</strong>n a<br />

implantación de novas liñas eléctricas ou cal<strong>que</strong>ra outro motivo polo <strong>que</strong> non <strong>se</strong> poda<br />

acceder ao subministro eléctrico.<br />

- Descrición <strong>do</strong> emprazamento <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos,<br />

orientación e inclinación <strong>do</strong>s mesmos. Nas instalacións sobre cuberta incluira<strong>se</strong> unha<br />

descrición da mesma e analizara<strong>se</strong> a súa capacidade para soportar as cargas<br />

necesarias para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos.<br />

3. Documentación na <strong>que</strong> <strong>se</strong> reflicta as principais características técnicas <strong>do</strong>s principais<br />

elementos da instalación: módulos solares, inversor e baterías.<br />

4. Certifica<strong>do</strong> de cumprimento da normativa IEC <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong>s<br />

emiti<strong>do</strong> por unha entidade acreditada (organismos certifica<strong>do</strong>res, institutos tecnolóxicos,<br />

etc).<br />

13


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

5. Garantía de rendemento <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos: mínimo unha garantía <strong>do</strong> fabricante<br />

<strong>do</strong> 80% da potencia mínima aos 25 anos.<br />

6. Fotografía aérea a escala 1:1000 sobre a <strong>que</strong> <strong>se</strong> indicará, graficamente e de forma<br />

apreciable, o lugar <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos e a súa<br />

disposición aproximada de forma <strong>que</strong> permita establecer a súa desviación respecto ao<br />

sur. Esta fotografía pode descargar<strong>se</strong> <strong>do</strong> visor SIX-PAC<br />

(http://emediorural.xunta.es/visor5/).<br />

Documentación técnica para a xustificación da axuda:<br />

1. De acor<strong>do</strong> ao estableci<strong>do</strong> no artigo 3 da ITC-BT-04 <strong>do</strong> Regulamento Electrotécnico para<br />

Baixa Tensión, as instalación xera<strong>do</strong>ras cunha potencia nominal superior a 10 kW<br />

deberán pre<strong>se</strong>ntar un proxecto redacta<strong>do</strong> e firma<strong>do</strong> por técnico competente para a súa<br />

execución.<br />

2. Informe técnico de fin de obra no <strong>que</strong> <strong>se</strong> describan as actuacións realizadas e, no caso<br />

de haber introduci<strong>do</strong> algunha <strong>modifica</strong>ción respecto ao proxecto inicial, <strong>se</strong> informe da<br />

mesma. Neste informe incluiran<strong>se</strong> fotografías da instalación unha vez rematada.<br />

3. Boletín da instalación pre<strong>se</strong>nta<strong>do</strong> na delegación provincial <strong>que</strong> corresponda.<br />

4. Garantía da instalación por un perío<strong>do</strong> mínimo de <strong>do</strong>us anos <strong>que</strong> inclúa os materiais<br />

utiliza<strong>do</strong>s, a súa montaxe e o mantemento preventivo e correctivo da mesma (asinada<br />

polo instala<strong>do</strong>r).<br />

EÓLICA-FOTOVOLTAICA ILLADA<br />

CLAVE Ud. UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€/kWp)<br />

9266 kWp<br />

Instalación de enerxía solar fotovoltaica con<br />

acumulación.<br />

11.000<br />

9267 kWp<br />

Instalación de enerxía solar fotovoltaica <strong>se</strong>n<br />

acumulación<br />

8.500<br />

CLAVE Ud. UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€/kW)<br />

9268 Kw Instalación eólica illada 4.500<br />

A potencia máxima destas instalacións <strong>se</strong>rá de 15 kWp para o sistema fotovoltaico e de 6 kW<br />

para o sistema eólico.<br />

Establéce<strong>se</strong> un investimento máximo por proxecto de 192.000 €.<br />

Custo elixible:<br />

Dentro <strong>do</strong> investimento elixible incluirían<strong>se</strong> o custo <strong>do</strong> aeroxera<strong>do</strong>r, módulos fotovoltaicos,<br />

elementos de interconexión entre módulos, sistemas de soporte e fixación, baterías,<br />

regula<strong>do</strong>res, fia<strong>do</strong>, inversores, interruptores e proteccións, sistemas de monitorización, obra civil<br />

asociada, dirección e enxeñería de proxecto, posta en marcha.<br />

Non <strong>se</strong> considerarán elixibles as instalacións de venda de enerxía conectadas á rede.<br />

Documentación técnica (a entregar xunto coa solicitude):<br />

1. Descrición técnica <strong>do</strong> proxecto <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> o modelo normaliza<strong>do</strong> <strong>do</strong> Anexo III-F.<br />

2. Informe asina<strong>do</strong> por un técnico competente no <strong>que</strong> <strong>se</strong> incluirá:<br />

- Descrición da situación actual da explotación: fonte/s de enerxía empregada, enerxía<br />

consumida e gasto anual aproxima<strong>do</strong> <strong>que</strong> supón.<br />

14


- Análi<strong>se</strong> da viabilidade económica <strong>do</strong> proxecto.<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

- Documentación xustificativa da imposibilidade de conexión á rede de distribución <strong>se</strong>n a<br />

implantación de novas liñas eléctricas ou cal<strong>que</strong>ra outro motivo polo <strong>que</strong> non <strong>se</strong> poda<br />

acceder ao subministro eléctrico.<br />

- Descrición <strong>do</strong> emprazamento <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos,<br />

orientación e inclinación <strong>do</strong>s mesmos e de colocación <strong>do</strong> aeroxera<strong>do</strong>r. Nas instalacións<br />

sobre cuberta incluira<strong>se</strong> unha descrición da mesma e analizara<strong>se</strong> a súa capacidade<br />

para soportar as cargas necesarias para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos.<br />

- Estu<strong>do</strong> no <strong>que</strong> <strong>se</strong> xustifi<strong>que</strong> adecuadamente a existencia de recurso eólico no<br />

emprazamento, utilizan<strong>do</strong> datos meteorolóxicos, orográficos, etc. O conti<strong>do</strong> e<br />

de<strong>se</strong>nvolvemento deste estu<strong>do</strong> debe <strong>se</strong>r o suficiente para confirmar de forma obxectiva<br />

a existencia de recurso eólico explotable.<br />

3. Certifica<strong>do</strong> de cumprimento da normativa IEC <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong>s<br />

emiti<strong>do</strong> por unha entidade acreditada (organismos certifica<strong>do</strong>res, institutos tecnolóxicos,<br />

etc).<br />

4. Documentación na <strong>que</strong> <strong>se</strong> reflicta as principais características técnicas <strong>do</strong>s principais<br />

elementos da instalación: módulos solares, aeroxera<strong>do</strong>r, inversor e baterías.<br />

5. Garantía de rendemento <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos: mínimo unha garantía <strong>do</strong> fabricante<br />

<strong>do</strong> 80% da potencia mínima aos 25 anos.<br />

6. Fotografía aérea a escala 1:1000 sobre a <strong>que</strong> <strong>se</strong> indicará, graficamente e de forma<br />

apreciable, o lugar <strong>se</strong>lecciona<strong>do</strong> para a colocación <strong>do</strong>s módulos fotovoltaicos e a súa<br />

disposición aproximada de forma <strong>que</strong> permita establecer a súa desviación respecto ao<br />

sur. Esta fotografía pode descargar<strong>se</strong> <strong>do</strong> visor SIX-PAC<br />

(http://emediorural.xunta.es/visor5/).<br />

Documentación técnica para a xustificación da axuda:<br />

1. De acor<strong>do</strong> ao estableci<strong>do</strong> no artigo 3 da ITC-BT-04 <strong>do</strong> Regulamento Electrotécnico para<br />

Baixa Tensión, as instalación xera<strong>do</strong>ras cunha potencia nominal superior a 10 kW<br />

deberán pre<strong>se</strong>ntar un proxecto redacta<strong>do</strong> e firma<strong>do</strong> por técnico competente para a súa<br />

execución.<br />

2. Informe técnico de fin de obra no <strong>que</strong> <strong>se</strong> describan as actuacións realizadas e, no caso<br />

de haber introduci<strong>do</strong> algunha <strong>modifica</strong>ción respecto ao proxecto inicial, <strong>se</strong> informe da<br />

mesma. Neste informe incluiran<strong>se</strong> fotografías da instalación unha vez rematada.<br />

3. Boletín da instalación pre<strong>se</strong>nta<strong>do</strong> na delegación provincial <strong>que</strong> corresponda.<br />

4. Garantía da instalación por un perío<strong>do</strong> mínimo de <strong>do</strong>us anos <strong>que</strong> inclúa os materiais<br />

utiliza<strong>do</strong>s, a súa montaxe e o mantemento preventivo e correctivo da mesma (asinada<br />

polo instala<strong>do</strong>r).<br />

15


BIOMASA TÉRMICA<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

CLAVE Ud. UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

MÓDULOS MÁXIMOS<br />

(€/kWt)<br />

9270 kWt<br />

Instalación con alimentación automática<br />

con acumulación<br />

750<br />

9271 kWt<br />

Instalación con alimentación automática<br />

<strong>se</strong>n acumulación<br />

600<br />

9272 kWt<br />

Instalación <strong>se</strong>n alimentación automática<br />

con acumulación<br />

450<br />

9273 kWt<br />

Instalación <strong>se</strong>n alimentación automática<br />

<strong>se</strong>n acumulación<br />

300<br />

9274 CV Empaca<strong>do</strong>ra autopropulsa<strong>do</strong>ra 1.000<br />

9275 CV<br />

Empaca<strong>do</strong>ra transportable non<br />

autopropulsada<br />

500<br />

9276 CV Empaca<strong>do</strong>ra <strong>se</strong>mimóvil 800<br />

9277 CV Estela<strong>do</strong>ra autopropulsada 1.000<br />

9278 CV<br />

Estela<strong>do</strong>ra transportable non<br />

autopropulsada<br />

500<br />

9279 CV Estela<strong>do</strong>ra <strong>se</strong>mimóvil 800<br />

Establéce<strong>se</strong> un investimento máximo por instalación, <strong>se</strong>n incluír a empaca<strong>do</strong>ra nin a estela<strong>do</strong>ra,<br />

de 30.000 €<br />

Custo elixible<br />

Consideraran<strong>se</strong> custos elixibles os correspondentes aos diversos compoñentes <strong>do</strong> sistema de<br />

acumulación de combustible; sistema de alimentación; caldeira e os <strong>se</strong>us complementos;<br />

sistemas eléctricos, de control e monitorización equipos complementarios; montaxe e<br />

conexiona<strong>do</strong>; equipos de tratamento en campo de biomasa para estela<strong>do</strong> ou empaca<strong>do</strong><br />

(unicamente os equipos e dispositivos <strong>que</strong> forman parte da maquinaria específica, non<br />

incluín<strong>do</strong><strong>se</strong> equipos independentes para o <strong>se</strong>u movemento, agás no caso de máquinas<br />

autopropulsadas).<br />

Documentación técnica (a entregar xunto coa solicitude):<br />

1. Breve descrición técnica xustificativa <strong>do</strong> proxecto <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> o modelo normaliza<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />

Anexo III-G<br />

2. Folla de características da caldeira/estufa utilizada, na <strong>que</strong> conste o modelo, a potencia<br />

e o combustible a utilizar.<br />

3. No caso das empaca<strong>do</strong>ras e/ou estela<strong>do</strong>ras, folla de características da maquinaria para<br />

a <strong>que</strong> <strong>se</strong> solicita a axuda.<br />

Documentación técnica para a xustificación da axuda:<br />

1. Informe técnico de fin de obra no <strong>que</strong> <strong>se</strong> describan as actuacións realizadas e, no caso<br />

de haber introduci<strong>do</strong> algunha <strong>modifica</strong>ción respecto ao proxecto inicial, <strong>se</strong> informe da<br />

mesma. Neste informe incluiran<strong>se</strong> fotografías da instalación unha vez rematada.<br />

2. As instalacións de potencia instalada superior a 5 KW deberán achegar o Boletín da<br />

instalación pre<strong>se</strong>nta<strong>do</strong> na delegación correspondente.<br />

3. Garantía da instalación por un perío<strong>do</strong> mínimo de <strong>do</strong>us anos <strong>que</strong> inclúa os materiais<br />

utiliza<strong>do</strong>s, a súa montaxe e o mantemento preventivo e correctivo da mesma (asinada<br />

polo instala<strong>do</strong>r).<br />

16


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

INVESTIMENTOS DESTINADOS Á REDUCCIÓN DOS GASTOS EN ENERXÍA<br />

MEDIANTE O AFORRO E A EFICACIA ENERXÉTICA<br />

BATERÍA DE CONDENSADORES<br />

CLAVE Ud UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

9280 Ud Batería de condensa<strong>do</strong>res ata 7,5 kWhAr 2.500<br />

9281 Ud<br />

Batería de condensa<strong>do</strong>res entre 7,5 e 27<br />

kWhAr<br />

3.500<br />

9282 Ud<br />

Batería de condensa<strong>do</strong>res de máis de 27<br />

kWhAr<br />

4.500<br />

INTERCAMBIADOR DE PLACAS PARA ARREFRIAMENTO DO LEITE<br />

CLAVE Ud UNIDADES E DENOMINACIÓN<br />

Intercambia<strong>do</strong>r de placas para<br />

MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

9283 Ud arrefriamento <strong>do</strong> leite en explotacións de<br />

ata 60 vacas<br />

Intercambia<strong>do</strong>r de placas para<br />

3.500<br />

9284 Ud arrefriamento <strong>do</strong> leite en explotacións de<br />

máis de 60 vacas<br />

5.000<br />

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR<br />

CLAVE Ud UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

9285 Ud<br />

Sistema de recuperación de calor en<br />

explotacións de ata 60 vacas<br />

3.500<br />

9286 Ud<br />

Sistema de recuperación de calor en<br />

explotacións de máis de 60 vacas<br />

5.000<br />

VARIADORES DE FRECUENCIA<br />

CLAVE Ud UNIDADES E DENOMINACIÓN MÓDULOS MÁXIMOS (€)<br />

9287 Ud Varia<strong>do</strong>r de frecuencia de ata 4 kW 1.200<br />

9288 Ud Varia<strong>do</strong>r de frecuencia de máis de 4 kW 1.500<br />

INFORMES TÉCNICOS<br />

- Estu<strong>do</strong>s de optimización enerxética <strong>que</strong> analicen o proceso produtivo dunha explotación<br />

a de produción leiteira na <strong>que</strong> <strong>se</strong> recomenden as accións idóneas para optimizar o<br />

consumo en función <strong>do</strong> <strong>se</strong>u potencial de aforro, a facilidade de implementación e o custe<br />

de execución<br />

- O conti<strong>do</strong> dunha auditoría póde<strong>se</strong> dividir en tres apata<strong>do</strong>s principais:<br />

- Datos xerais <strong>do</strong> establecemento: describiran<strong>se</strong> o centro e o <strong>se</strong>u funcionamento<br />

xeral.<br />

- Identificación <strong>do</strong> centro<br />

- Razón social da empresa, CC.AA., Poboación, Provincia.<br />

- Enderezo da explotación, CC.AA., Poboación, Provincia,C.E.A.<br />

- Datos <strong>do</strong> establecemento.<br />

- Réxime de funcionamento. Horas/día/<strong>se</strong>mana, horas/ano.<br />

17


- Estrutura de custos.<br />

- Datos Produción <strong>do</strong> establecemento<br />

- Principais materias primas utilizadas. Nome e cantidade anual.<br />

- Produción obtida. Cantidade anual.<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

- Análi<strong>se</strong> enerxético <strong>do</strong> centro: fai<strong>se</strong> unha descrición <strong>do</strong>s consumos da explotación,<br />

tanto xerais coma específicos.<br />

- Consumo anual e distribución de consumos de enerxía.<br />

- Consumo anual de enerxía eléctrica, comprada e autoproducida.<br />

- Consumo anual de enerxía térmica e combustibles utiliza<strong>do</strong>s.<br />

- Consumo anual térmico e eléctrico <strong>do</strong>s principais equipos consumi<strong>do</strong>res de<br />

enerxía.<br />

- Consumo anual térmico e eléctrico nas operacións auxiliares.<br />

- Autoprodución de enerxía eléctrica. Combustibles adquiri<strong>do</strong>s e características <strong>do</strong>s<br />

fluí<strong>do</strong>s térmicos xera<strong>do</strong>s.<br />

- Consumos específicos e custos enerxéticos.<br />

- Consumos específicos térmicos (kWh/unidade) e consumo específico eléctrico<br />

(kWh/unidade) por produto produci<strong>do</strong>.<br />

- Custos enerxía térmica por fonte enerxética e custo enerxía eléctrica.<br />

18


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Anexo I-C. Marxes brutas estándar por actividades produtivas das axudas para a mellora<br />

da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de<br />

produción, ano 2011.<br />

19


ACTIVIDADES GANDEIRAS<br />

ACTIVIDADE<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

ANEXO I-D<br />

MARXES BRUTAS ESTÁNDAR POR ACTIVIDADES PRODUTIVAS. ANO 2011<br />

UNIDADES<br />

CARACTERÍSTICAS<br />

PDTO. BRUTO<br />

(€)<br />

G.VARIABL.<br />

(€)<br />

MARXE BRUTA<br />

(€)<br />

Vacún leiteiro 1000 kg. 320,00 150,00 170,00<br />

20


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Anexo II. Circular 1/2011, interpretativa <strong>do</strong>s principais aspectos das axudas para a mellora da<br />

competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de<br />

produción Cuestións xerais<br />

1.1. Prazo de solicitude.<br />

Establécen<strong>se</strong> para o ano 2011 un perío<strong>do</strong> de solicitude:<br />

1. Do 24 de agosto ao 24 <strong>se</strong>tembro.<br />

1.2. Dimensión mínima das explotacións para RUT ≥ 20% da renda de referencia.<br />

1.2.a. Para os plans de mellora obrigatoriamente a persoa beneficiaria deberá acreditar a<br />

viabilidade económica da súa explotación en situación inicial; é dicir, <strong>que</strong> a súa R.U.T.<br />

non <strong>se</strong>xa inferior ao 20% da renda de referencia en vigor (20% renda de referencia<br />

2011: 5.500,60 €), considerán<strong>do</strong><strong>se</strong> viables tamén a estes efectos, as explotacións de<br />

montaña cualificadas como prioritarias, de conformidade co estableci<strong>do</strong> no artigo 19<br />

<strong>do</strong> Decreto 253/2008, <strong>do</strong> 30 de outubro, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> crea e regula o Rexistro de<br />

Explotacións Agrarias de Galicia. Neste último caso, unha vez realiza<strong>do</strong> o plan, deben<br />

acadar como mínimo o 20% da renda de referencia.<br />

1.2.b. O cálculo da R.U.T. da explotación efectuara<strong>se</strong> en dúas fa<strong>se</strong>s: primeiro cos datos<br />

modula<strong>do</strong>s e estableci<strong>do</strong>s no Anexo II-A, coa finalidade de comprobar a dimensión<br />

mínima da explotación para <strong>se</strong>r viable; e unha vez comproba<strong>do</strong> <strong>que</strong> cumpre co<br />

estableci<strong>do</strong> no parágrafo anterior, realizara<strong>se</strong> cos datos reais de cada explotación de<br />

cara ao estudio económico de acor<strong>do</strong> co Anexo I-C.<br />

1.3. Marxes <strong>se</strong>gun<strong>do</strong> as orientacións produtivas.<br />

1.3.a. En to<strong>do</strong>s os casos <strong>que</strong> figuran no Anexo I-C utilizaran<strong>se</strong> as marxes brutas<br />

establecidas nel (agás nos casos en <strong>que</strong> a persoa solicitante xustifi<strong>que</strong> outros valores<br />

con estudios económicos e o <strong>se</strong>rvizo provincial de Explotacións Agrarias emita<br />

informe favorable sobre os mesmos). En situación prevista poderan<strong>se</strong> variar ata nun<br />

10 %.<br />

1.3.b. Fara<strong>se</strong> constar na portada da solicitude na columna de “unidades”, coa clave 44, o nº<br />

total de vacas de leite <strong>que</strong> figuren no Rexistro de Explotacións Gandeiras (REGA), e<br />

na columna de cota láctea a asignada á explotación.<br />

1.4. Informe de cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente, hixiene e<br />

benestar <strong>do</strong>s animais.<br />

Para a verificación <strong>do</strong> cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente, hixiene e<br />

benestar <strong>do</strong>s animais, os técnicos das oficinas agrarias comarcais, preferentemente, visitarán a<br />

explotación da persoa solicitante e asinarán a correspondente acta, xunto coa persoa titular da<br />

explotación ou repre<strong>se</strong>ntante no caso de persoas xurídicas ou comunidades de bens, deixan<strong>do</strong><br />

<strong>se</strong>mpre unha copia no <strong>se</strong>u poder. Nesta acta fara<strong>se</strong> constar si <strong>se</strong> cumpren as citadas normas ou si<br />

existen evidencias <strong>do</strong> <strong>se</strong>u incumprimento. Se fo<strong>se</strong> preciso <strong>que</strong> nesa explotación <strong>se</strong> leva<strong>se</strong>n a cabo<br />

determinadas melloras para o <strong>se</strong>u cumprimento, faran<strong>se</strong> constar na acta, cunha pe<strong>que</strong>na<br />

descrición delas, advertín<strong>do</strong>lle ao solicitante de <strong>que</strong> previamente á certificación <strong>do</strong>s investimentos<br />

auxilia<strong>do</strong>s tamén obrigatoriamente deberá ter realizadas as melloras descritas na acta.<br />

21


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Debera<strong>se</strong> cubrir tamén un cuestionario referente ás normas de hixiene e calidade <strong>do</strong> leite,<br />

fundamentalmente encamiña<strong>do</strong> a obter o con<strong>se</strong>llo <strong>do</strong> técnico correspondente, <strong>que</strong> faciliten a<br />

continuidade no cumprimento <strong>do</strong>s requisitos estableci<strong>do</strong>s no Regulamento (CE) Nº 853/2004, <strong>do</strong><br />

Parlamento e <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen normas específicas de hixiene <strong>do</strong>s alimentos de<br />

orixe animal, <strong>modifica</strong><strong>do</strong> polo Regulamento (CE) Nº 1662/2006 da Comisión, e máis concretamente<br />

nos aparta<strong>do</strong>s relaciona<strong>do</strong>s coa produción e comercialización de leite cru, leite trata<strong>do</strong><br />

termicamente e produtos lácteos. En to<strong>do</strong>s os casos no intre da certificación deberán estar<br />

emendadas estas deficiencias.<br />

1.5. Requisito de residencia.<br />

Para o requisito de residir na comarca na <strong>que</strong> radi<strong>que</strong> a explotación ou noutra limítrofe, na<strong>que</strong>les<br />

casos nos <strong>que</strong> a explotación obxecto da axuda <strong>se</strong>xa prioritaria de acor<strong>do</strong> co Decreto 253/2008,<br />

aplicaran<strong>se</strong> as comarcas determinadas no mapa de comarcalización de Galicia (DOG nº 63, <strong>do</strong><br />

3/4/97).<br />

1.6. Cambios de investimentos.<br />

Agás causas debidamente xustificadas, e informadas positivamente polo <strong>se</strong>rvizo de Explotacións<br />

Agrarias, non <strong>se</strong> aprobarán.<br />

1.7. Sociedades civís.<br />

No caso de sociedades civís <strong>que</strong> soliciten estas axudas deberán estar constituídas e ter eleva<strong>do</strong> a<br />

escritura pública a sociedade antes da certificación das axudas.<br />

2. Plans de mellora.<br />

2.1. Condicionantes en explotacións leiteiras.<br />

No relativo ás augas para as operacións de muxi<strong>do</strong> e limpeza de material e instrumentos, o<br />

Regulamento 852/2004, relativo á hixiene <strong>do</strong>s produtos alimentarios, establece <strong>que</strong> os opera<strong>do</strong>res<br />

primarios empregarán auga potable ou auga limpa can<strong>do</strong> <strong>se</strong>xa necesario para evitar a<br />

contaminación, polo <strong>que</strong>, entre as melloras a solicitar, podera<strong>se</strong> incluír a instalación dunha<br />

potabiliza<strong>do</strong>ra, na<strong>que</strong>les casos <strong>que</strong> non dispoñan de auga potable no establo para as operacións<br />

de muxi<strong>do</strong> e limpeza de materiais e instrumentos, recomendán<strong>do</strong><strong>se</strong> a instalación dun sistema de<br />

desinfección das augas <strong>que</strong> constará de:<br />

� Clora<strong>do</strong>r directo por inxección, con conta<strong>do</strong>r de <strong>do</strong>sificación.<br />

� Depósito.<br />

� Bomba <strong>que</strong> permita recuperar a presión á saída <strong>do</strong> depósito.<br />

Este sistema <strong>se</strong>rá obrigatorio para a<strong>que</strong>las explotacións nas <strong>que</strong> a auga non <strong>se</strong>xa de<br />

abastecemento municipal e non acrediten <strong>do</strong>cumentalmente a súa potabilidade, antes da<br />

aprobación.<br />

No caso de investimentos en equipos de refrixeración <strong>do</strong> leite ou de muxi<strong>do</strong>, deberá<br />

achegar<strong>se</strong>, no momento da finalización das melloras, unha folla de testaxe asinada por un técnico<br />

autoriza<strong>do</strong> xunto co protocolo correspondente e o dis<strong>que</strong>te proporciona<strong>do</strong> polo instala<strong>do</strong>r no <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />

rexistren os datos da testaxe.<br />

22


2.2. Índices a cumprir polo estudio económico.<br />

UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Establéce<strong>se</strong> unha excepción á norma xeral de <strong>que</strong> a RUT prevista debe <strong>se</strong>r maior ou igual <strong>que</strong> a<br />

RUT inicial: can<strong>do</strong> o número de UTA na situación prevista <strong>se</strong>xa superior ao da situación inicial, é<br />

suficiente con <strong>que</strong> a marxe neta prevista non <strong>se</strong>xa inferior á inicial (Anexo II-C).<br />

Tamén <strong>se</strong>rá preciso <strong>que</strong> o estudio económico demostre <strong>que</strong> a RUT inicial <strong>se</strong>xa > 20% da renda de<br />

referencia en orientación vacún de leite, ou <strong>que</strong> a explotación <strong>se</strong>xa prioritarias. Neste caso unha<br />

vez realiza<strong>do</strong> o plan de mellora deben acadar, como mínimo unha RUT final > 20% da renda de<br />

referencia.<br />

2.3. Unidades de traballo agrario.<br />

En xeral, é necesario <strong>que</strong> na situación actual e final exista como mínimo 1 UTA, <strong>que</strong> estará afiliada<br />

á <strong>se</strong>guridade social na rama <strong>que</strong> corresponda <strong>pola</strong> actividade <strong>que</strong> de<strong>se</strong>nvolve nesa explotación,<br />

<strong>se</strong>xa o titular ou un emprega<strong>do</strong>.<br />

23


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

Anexo II-A. Cálculo das dimensións mínimas para R.U.T. > 20 % R.R., 35% e 120% ano 2011<br />

No cadro <strong>que</strong> <strong>se</strong> xunta figuran os datos defini<strong>do</strong>s e estima<strong>do</strong>s, co fin de poder realizar unha<br />

comprobación previa <strong>do</strong> requisito de <strong>que</strong> toda explotación acredite a súa viabilidade económica, é<br />

dicir, <strong>que</strong> a súa renda unitaria de traballo non <strong>se</strong>xa inferior ao 20 % da renda de referencia<br />

(5.550,60 €), aínda <strong>que</strong> tamén <strong>se</strong> considerarán viables as explotacións cualificadas como<br />

prioritarias.<br />

Tamén no cadro <strong>que</strong> <strong>se</strong> xunta engáden<strong>se</strong> os datos en termos de marxe neta <strong>do</strong> 35% e 120% da<br />

renda de referencia para a cualificación como prioritaria dunha explotación.<br />

Os devanditos datos obtivéron<strong>se</strong> partin<strong>do</strong> <strong>do</strong>s importes de produto bruto, gastos variables e<br />

marxes brutas estándar para o ano 2011, <strong>que</strong> figuran na norma complementaria, e tamén nos<br />

ficheiros <strong>do</strong> programa informático para os estudios técnico económicos destas axudas, <strong>do</strong> pre<strong>se</strong>nte<br />

ano. Ademais tivéron<strong>se</strong> en conta uns gastos fixos mínimos estima<strong>do</strong>s <strong>que</strong> inclúen en to<strong>do</strong>s os<br />

casos os gastos da Seguridade Social dunha UTA e uns gastos de amortización (de edificios,<br />

instalacións, maquinaria e equipos) para cada actividade. Deste xeito obtivéron<strong>se</strong> as Marxes Netas<br />

de cada orientación produtiva por unidade de produción.<br />

24


UNIÓN FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

EUROPEA<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

FEADER nas zonas rurais<br />

CÁLCULO DAS DIMENSIÓNS MÍNIMAS PARA RUT ≥ 20% RR (ANO 2011)<br />

Sub Tipo Actividade Unidade M.NETA 35%<br />

UNIDADES<br />

MINIMAS 35 120% MAXIMAS 120 20% MINIMO 20<br />

0 0 Vacas leite 1,000 Kg./produción/ano 92,9 8717,1 93,9 29887,2 321,8 4981,2 80<br />

25


FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

Anexo II-B. Novidades e aspectos a salientar nas axudas para a mellora da<br />

competitividade das explotacións leiteiras galegas a través da redución <strong>do</strong>s custos de<br />

produción para o ano 2011.<br />

Prazos<br />

Perío<strong>do</strong> de solicitude: Do 24 de agosto ao 24 de <strong>se</strong>tembro, ambos os <strong>do</strong>us inclusive.<br />

O prazo máximo de resolución <strong>se</strong>rá o 31 de decembro de 2011.<br />

Prazo para a execucion das melloras: ata 9 me<strong>se</strong>s dende a aprobación da axuda<br />

Indica<strong>do</strong>res para o 2011<br />

- Renda de referencia para 2011: 27.503 €.<br />

- Indica<strong>do</strong>r público de renda de efectos múltiples (IPREM): Para o ano 2011 as contías<br />

<strong>se</strong>rán as <strong>se</strong>guintes: IPREM diario: 17,75 euros, IPREM mensual: 532,51 euros e IPREM<br />

anual: 6.390,13 euros.<br />

1- Plans de mellora:<br />

A.-ESTUDIO ECONÓMICO:<br />

- Teran<strong>se</strong> en conta as subvencións cobradas no último exercicio polo solicitante, así como<br />

as amortizacións e intere<strong>se</strong>s <strong>do</strong>s préstamos solicita<strong>do</strong>s no <strong>se</strong>u día.<br />

- Para o cálculo das amortizacións, tera<strong>se</strong> en conta os investimentos de esa<br />

explotación/solicitante nos RRDD 204/96, 613/01 e na <strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 10 de maio de 2007, de<br />

febreiro de 2008, <strong>do</strong> 17 de decembro de 2008, e <strong>do</strong> 31 de maio de 2010.<br />

- A superficie, o gan<strong>do</strong>, e a produción obteran<strong>se</strong> da ba<strong>se</strong> de datos da con<strong>se</strong>llería. Non<br />

<strong>se</strong>rá necesario <strong>que</strong> os aporte o solicitante.<br />

- Será obrigatorio identificar e gravar todas as UTAs da explotación.<br />

B- INVESTIMENTOS EXCEPTUADOS DE AXUDA :<br />

Non <strong>se</strong> concederán axudas para os <strong>se</strong>guintes investimentos:<br />

a) Os investimentos de simple substitución .<br />

b) Os investimentos na compra de dereitos de produción, animais .<br />

c) Os investimentos en vehículos de transporte distintos <strong>do</strong>s considera<strong>do</strong>s como maquinaria<br />

agrícola.<br />

d) Gastos de con<strong>se</strong>rvación e mantemento ou os deriva<strong>do</strong>s de actividades de funcionamento da<br />

explotación.<br />

f) Investimentos en compra de terreo.<br />

C- AXUDAS<br />

Os porcentaxes manten<strong>se</strong> igual <strong>que</strong> na convocatoria anterior.<br />

D - INVESTIMENTO / CERTIFICACIÓN MÍNIMA:<br />

Establéce<strong>se</strong> un investimento mínimo de 2.000 € así como un importe mínimo a certificar de<br />

2.000 €.<br />

26


E- SOLICITUDE OFERTAS PROVEEDORES<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

De acor<strong>do</strong> co artigo 29 da Lei 9/2007, <strong>do</strong> 13 de xuño, de subvencións de Galicia, can<strong>do</strong> o<br />

importe <strong>do</strong> gasto subvencionable (tanto nos gastos en planos de mellora como nos de<br />

incorporación) supere a contía de 30.000 euros no suposto de custo por execución de obra, ou<br />

de 12.000 euros no suposto de subministración de bens de equipo ou prestación de <strong>se</strong>rvizos por<br />

empresas de consultaría ou asistencia técnica, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres<br />

ofertas de diferentes prove<strong>do</strong>res, con carácter previo á contratación <strong>do</strong> compromiso para a<br />

prestación <strong>do</strong> <strong>se</strong>rvizo ou a entrega <strong>do</strong> ben, salvo <strong>que</strong> <strong>pola</strong>s especiais características <strong>do</strong>s gastos<br />

subvencionables non exista no merca<strong>do</strong> suficiente número de entidades <strong>que</strong> o subministren ou<br />

presten. A elección entre as ofertas pre<strong>se</strong>ntadas, <strong>que</strong> deberán achegar<strong>se</strong> na certificación <strong>do</strong>s<br />

investimentos aproba<strong>do</strong>s, realizara<strong>se</strong> de conformidade con criterios de eficiencia e economía, e<br />

deberá xustificar<strong>se</strong> expresamente nunha memoria a elección can<strong>do</strong> non recaia na proposta<br />

económica máis vantaxosa.<br />

F- NO CASO DE SOLICITANTES SOCIEDADES CIVIS OU COMUNIDADES DE BENS: Deben<br />

cumplimentar o anexo II <strong>que</strong> figura na orde ca participacion de cada socio na execucion e na<br />

subvencion<br />

G- EN NINGÚN CASO SE ADMITE MAN DE OBRA PROPIA PARA XUSTIFICAR OS<br />

INVESTIMENTOS<br />

27


Anexo II-C. Cadros resumo da normativa<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

28


NORMATIVA DE APLICACIÓN ⇒<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

� Regulamento (CE) 1698/2005 <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo, <strong>do</strong> 20 de <strong>se</strong>tembro de 2005, relativo á axuda<br />

ao de<strong>se</strong>nvolvemento rural a través <strong>do</strong> Fon<strong>do</strong> Europeo Agrícola de De<strong>se</strong>nvolvemento<br />

<strong>Rural</strong> (FEADER), e as súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

� Regulamento (CE) 1974/2006 da Comisión, <strong>do</strong> 15 de decembro de 2006, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />

establecen as disposicións de aplicación <strong>do</strong> antedito Regulamento <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo, e as<br />

súas <strong>modifica</strong>cións.<br />

� Regulamento (CE) 65/2011 da Comisión, <strong>do</strong> 27 de xaneiro de 2011, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />

establecen as disposicións de aplicación <strong>do</strong> Regulamento 1698/2005 <strong>do</strong> Con<strong>se</strong>llo.<br />

� Lei 19/1995 <strong>do</strong> 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias.<br />

� <strong>Orde</strong> Ministerial <strong>do</strong> 13 de decembro de 1995, <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> de<strong>se</strong>nvolve o aparta<strong>do</strong> 1 <strong>do</strong><br />

artigo 16 e a disposición final <strong>se</strong>xta da Lei 19/1995.<br />

� Decreto 253/2008, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia,.<br />

� <strong>Orde</strong> da Con<strong>se</strong>llaría <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> <strong>do</strong> 23 de <strong>se</strong>tembro de 2009 <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen<br />

as ba<strong>se</strong>s regula<strong>do</strong>ras das axudas para a mellora da competitividade das explotacións<br />

leiteiras galegas, a través da redución <strong>do</strong>s custos de produción, e <strong>se</strong> convocan para o<br />

ano 2009.<br />

� <strong>Orde</strong> da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> <strong>do</strong> <strong>Medio</strong> <strong>Rural</strong> <strong>do</strong> 12 de agosto de 2011 <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> <strong>modifica</strong> a<br />

<strong>Orde</strong> <strong>do</strong> 23 de <strong>se</strong>tembro de 2009 <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> establecen as ba<strong>se</strong>s regula<strong>do</strong>ras das<br />

axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da<br />

redución <strong>do</strong>s custos de produción, e <strong>se</strong> convocan para o ano 2011.<br />

� <strong>Orde</strong> ARM/50/2011, de 20 de xaneiro, <strong>pola</strong> <strong>que</strong> <strong>se</strong> fixa para o ano 2011 a renda de<br />

referencia.<br />

DEFINICIÓNS ⇒<br />

• Titular da explotación: a persoa física ou xurídica <strong>que</strong> exerce a actividade agraria,<br />

organizan<strong>do</strong> os bens e dereitos integrantes da explotación con criterios empresariais<br />

e asumin<strong>do</strong> os riscos e as responsabilidades civil, social e fiscal <strong>que</strong> poidan<br />

derivar<strong>se</strong> da xestión da explotación.<br />

29


FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

• Agricultor/a profesional (A.P.): Agricultor profesional, a persoa física <strong>que</strong>, <strong>se</strong>n<strong>do</strong><br />

titular dunha explotación agraria, polo menos o 50% da súa renda total a obteña de<br />

actividades agrarias ou outras actividades complementarias, <strong>se</strong>mpre <strong>que</strong> a parte de<br />

renda procedente directamente da actividade agraria non <strong>se</strong>xa inferior ao 25% da<br />

súa renda total e o volume de emprego dedica<strong>do</strong> a actividades agrarias ou<br />

complementarias <strong>se</strong>xa igual ou superior á metade dunha unidade de traballo agrario.<br />

Ademais <strong>do</strong>s anteriores requisitos, e no caso de exercer outras actividades<br />

diferentes das agrarias ou outras actividades complementarias, os contratos<br />

exclusivamente deberán <strong>se</strong>r a tempo parcial, e a media xornada, como máximo.<br />

• Viabilidade económica da explotación: considerara<strong>se</strong> <strong>que</strong> unha explotación é<br />

viable economicamente can<strong>do</strong> a súa RUT non <strong>se</strong>xa inferior ao 20% da renda de<br />

referencia, así como a<strong>que</strong>las clasificadas como prioritarias de conformidade co<br />

estableci<strong>do</strong> no artigo 19 <strong>do</strong> Decreto 253/2008, polo <strong>que</strong> <strong>se</strong> regula o Rexistro de<br />

Explotacións Agrarias de Galicia.<br />

• Normas mínimas en materia de medio ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s<br />

animais: son as establecidas de conformidade coa normativa comunitaria, nacional<br />

e autonómica, e co especifica<strong>do</strong> no programa operativo de Galicia <strong>que</strong> <strong>se</strong> aprobe<br />

<strong>pola</strong> Unión Europea.<br />

• Explotación agraria prioritaria.<br />

1.- Titular Persoa Física<br />

a) requisitos <strong>do</strong>/a titular:<br />

- <strong>se</strong>r agricultor/a profesional.<br />

- ter capacitación profesional suficiente.<br />

- idade entre 18 e 65 anos <strong>se</strong>n cumprir.<br />

- alta na Seguridade Social na actividade agraria.<br />

- residir na comarca onde radi<strong>que</strong> a explotación ou nunca comarca limítrofe.<br />

b) índices a cumprir <strong>pola</strong> explotación:<br />

En zonas de montaña …………… RUT < 1,2 RR<br />

Nas demais zonas ………………… 0,35 RR < RUT < 1,2 RR<br />

Debe poder ocupar, polo menos, 1 UTA.<br />

2.- Titular Persoa Xurídica<br />

a) requisitos <strong>do</strong>/a titular:<br />

I.- Sociedade Cooperativa de Explotación Comunitaria da Terra, ou de Traballo<br />

Asocia<strong>do</strong> na actividade agraria, ou<br />

II.- outro tipo de sociedade <strong>que</strong> cumpra algún <strong>do</strong>s <strong>se</strong>guintes requisitos:<br />

-<strong>que</strong> polo menos o 50% <strong>do</strong>s socios <strong>se</strong>xan AP.<br />

-<strong>que</strong> 2/3 <strong>do</strong>s socios responsables da xestión e administración <strong>se</strong>xan AP,<br />

e cumpran os requisitos de capacitación profesional, idade, Seguridade<br />

Social e residencia <strong>que</strong> <strong>se</strong> esixen para os titulares persoa física.<br />

30


) índices a cumprir <strong>pola</strong> explotación:<br />

En zonas de montaña …………… RUT < 1,2 RR<br />

Nas demais zonas ………………… 0,35 RR < RUT < 1,2 RR<br />

Deben poder ocupar polo menos 1 UTA.<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

• Actividade agraria: o conxunto de traballos <strong>que</strong> <strong>se</strong> requiren para a obtención de<br />

produtos agrícolas e gandeiros. Así mesmo, considerara<strong>se</strong> como actividade agraria<br />

a venda directa por parte <strong>do</strong> agricultor/a da produción propia <strong>se</strong>n transformación,<br />

dentro <strong>do</strong>s elementos <strong>que</strong> integren a explotación, en merca<strong>do</strong>s municipais ou en<br />

lugares <strong>que</strong> non <strong>se</strong>xan establecementos comerciais permanentes.<br />

• Unidade de Traballo Agrario (UTA): traballo efectua<strong>do</strong> por unha persoa dedicada a<br />

tempo completo, cun mínimo de 1.920 horas, durante un ano á actividade agraria.<br />

Só <strong>se</strong>rá computable a man de obra afiliada á Seguridade Social, agás a man de obra<br />

familiar <strong>que</strong> non teña obriga de afiliar<strong>se</strong>, <strong>que</strong> poderá computar<strong>se</strong> a razón de 0,5<br />

UTA, como máximo, <strong>pola</strong> primeira, e 0,25 UTA, como máximo, por cada unha das<br />

restantes.<br />

• Renda de Referencia (RR): indica<strong>do</strong>r obti<strong>do</strong> como media <strong>do</strong>s salarios brutos non<br />

agrarios en España. Para o ano 2011 equivale a 27.503 euros.<br />

• Renda Unitaria de Traballo (RUT): rendemento económico xera<strong>do</strong> na explotación<br />

agraria <strong>que</strong> <strong>se</strong> atribúe á unidade de traballo:<br />

( MN + SALARIOS)<br />

Nº<br />

UTAS<br />

• Capacitación profesional suficiente:<br />

Poderá acreditar<strong>se</strong> dalgunha das <strong>se</strong>guintes formas:<br />

a) ter obti<strong>do</strong> o título de capataz agrícola, de técnico ou técnico superior en ciclos<br />

formativos da familia profesional de actividades agrarias, ou outra titulación superior<br />

na rama agraria.<br />

b) con cinco anos de exercicio da actividade agraria. En xeral acreditara<strong>se</strong> co IVLaboral<br />

) No caso de <strong>que</strong> unha parte ou a totalidade <strong>do</strong><br />

exercicio da actividade agraria <strong>se</strong> leva<strong>se</strong> a cabo como man de obra familiar, <strong>se</strong>rá precisa<br />

unha declaración da persoa titular da explotación onde realizou tal actividade na cal <strong>se</strong><br />

especifi<strong>que</strong> o tempo traballa<strong>do</strong> na explotación e as tarefas de<strong>se</strong>nvolvidas.<br />

Tamen pode<strong>se</strong> acreditar, respecto <strong>do</strong>s anos nos <strong>que</strong> non <strong>se</strong> tive<strong>se</strong> exerci<strong>do</strong> a actividade<br />

agraria, a asistencia a cursos ou <strong>se</strong>minarios de formación agroforestal cunha duración<br />

de 50 horas lectivas por cada ano, ata completar os cinco aos <strong>que</strong> fai referencia o<br />

aparta<strong>do</strong> anterior. Tamen<br />

• Prazo de pre<strong>se</strong>ntación das solicitudes:<br />

- Dende a data de entrada en vigor da orde ata o 24 de <strong>se</strong>tembro de 2011<br />

inclusive.<br />

31


Anexo II-D. Lista de control<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

32


Nº de<br />

orde<br />

MEDIDA 121- LISTA DE CONTROL DA SOLICITUDE DE AXUDA<br />

CONVOCATORIA: Oficina Agraria Comarcal de<br />

EXPEDIENTE Nº ...../........./..... ( F) Plans de mellora da competitividade. Persoa Física/CB<br />

SOLICITANTE……………………………………………………………………………………….<br />

CEAs……………………………………….LOCALIZACIÓN……………………………………………..<br />

Solicitude<br />

1 Solicitude asinada, cumprimentada e rexistrada en data<br />

2 Estu<strong>do</strong> técnico-económico dentro <strong>do</strong>s índices estableci<strong>do</strong>s na normativa<br />

Datos Titularidade -ResidenciaI<br />

3 Copia cotexada <strong>do</strong> DNI / NIF <strong>do</strong> solicitante ou autorización á CMR para consultar os datos de identidade<br />

4<br />

Residencia na comarca ou limítrofe (no caso de explotación prioritaria): copia cotexada DNI /NIF ou certifica<strong>do</strong> de<br />

empadroamento<br />

5 No caso de CB: copia <strong>do</strong>s estatutos e acta de constitución<br />

6 No caso de CB: ≥ 50% <strong>do</strong>s comuneiros; declaración <strong>do</strong> IRPF, informe de vida laboral e capacitación profesional<br />

7 No caso de CB: pacto de indivisión por un perío<strong>do</strong> mínimo de 5 anos desde a data de certificación<br />

8<br />

No caso de CB: nomeamento de repre<strong>se</strong>ntante, porcentaxe de execución e porcentaxe de subvención para cada<br />

membro (anexo II da orde)<br />

Fiscalidade<br />

9 Copia cotexada da última declaración <strong>do</strong> IRPF, e <strong>se</strong> é o caso, certifica<strong>do</strong> rendementos de traballo<br />

10<br />

Copia cotexada de 3 das 5 últimas declaracións <strong>do</strong> IRPF, incluín<strong>do</strong> a última; e <strong>se</strong> é o caso, certifica<strong>do</strong>s de<br />

rendementos de traballo<br />

Man de obra (UTA)<br />

11 informe de vida laboral <strong>do</strong> titular<br />

12 Asalaria<strong>do</strong>s: copia cotexada <strong>do</strong> DNI, contrato de traballo, informe de vida laboral da empresa.<br />

13 UTAs Familiares Con Seguridade Social: copia cotexada <strong>do</strong> DNI/NIF, informe de vida aboral<br />

14<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

UTAs Familiares Sen Seguridade Social: copia cotexada <strong>do</strong> DNI, declaración xurada <strong>do</strong> titular, informe de vida laboral,<br />

xustificante de <strong>que</strong> está ao <strong>se</strong>u cargo na SS e no IRPF.<br />

Capacidade profesional (só no caso de <strong>que</strong> non <strong>se</strong> acredite co IVL)<br />

15 Documentación xustificativa da capacitaciónprofesional<br />

Datos da Explotación<br />

16 Folla de saneamento gandeiro da última campaña (*)<br />

17 Documento de entregas de cota láctea (*)<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

OAC SSPP<br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa<br />

33<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa


18 Documento das primas de produción (*)<br />

19 Informe das condicións hixiénicas da explotación.<br />

20 Memoria de xestión de residuos da explotación ou autorización ambiental integrada (AIA)<br />

21 Informe de cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais<br />

Investimentos <strong>do</strong> plan de mellora<br />

22 Informe de non inicio<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

23 Investimentos en arroteamentos, drenaxes, pradeiras, peches, cercas: referencia catastral /SIXPAC/ plano catastral<br />

24 Roturacións en terreo forestal: solicitude de aradura<br />

25<br />

Investimentos pozos (artesáns ou de barrena): solicitude de autorización <strong>do</strong> organismo competente. No caso de<br />

regadíos: solicitude de concesión<br />

26 Importe de gasto subvencionable en execución de obras > 30.000 €: 3 ofertas de diferentes prove<strong>do</strong>res<br />

27<br />

Importe de gasto subvencionable en bens de equipamento ou prestacións de <strong>se</strong>rvizos > 12.000 € por ben: 3 ofertas de<br />

diferentes prove<strong>do</strong>res / facturas proforma<br />

28 Investimentos en perforacións, conducións, electrificacións, saneamentos, drenaxes: orzamento desglosa<strong>do</strong><br />

29 Factura proforma (clave ...)<br />

30 Factura proforma (clave …)<br />

31 Factura proforma (clave …)<br />

32 Factura proforma (clave …)<br />

33 Factura proforma (clave …)<br />

34 Factura proforma (clave …)<br />

Datos Banco<br />

35 Certifica<strong>do</strong> de datos bancarios.<br />

Outros<br />

36 Declaración de axudas efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto <strong>pola</strong>s distintas administracións públicas<br />

37 Compromiso de exercer a actividade agraria 5 anos desde a data de certificación<br />

38 Texto variable<br />

39 Texto variable<br />

40 Texto variable<br />

(*) Documentación en poder da administración <strong>que</strong> non ten por<strong>que</strong> <strong>se</strong>r achegada polo solicitante.<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa<br />

34<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa


Ob<strong>se</strong>rvacións:<br />

VERIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN APORTADA<br />

Data......................... Valida<strong>do</strong> data .......................<br />

O funcionario O funcionario <strong>do</strong> Servizo Territorial<br />

............................ ..............................<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

35


Nº de<br />

orde<br />

MEDIDA 121- LISTA DE CONTROL DA SOLICITUDE DE AXUDA<br />

CONVOCATORIA: Oficina Agraria Comarcal de<br />

EXPEDIENTE Nº ...../........./..... ( F) Plans de mellorada competitividade. Persoa xurídica<br />

SOLICITANTE……………………………………………………………………………………….<br />

CEAs……………………………………….LOCALIZACIÓN……………………………………………..<br />

Solicitude<br />

1 Solicitude asinada, cumprimentada e rexistrada en data<br />

2 Estu<strong>do</strong> técnico-económico dentro <strong>do</strong>s índices estableci<strong>do</strong>s na normativa<br />

Datos Titularidade -ResidenciaI<br />

3 Copia cotexada <strong>do</strong> CIF da entidade asociativa<br />

4 Copia cotexada <strong>do</strong> DNI / NIF de tó<strong>do</strong>los socios ou autorización á CMR para consultar os datos de identidade<br />

5 Copia <strong>do</strong>s estatutos / acta de constitución / relación de socios<br />

6 SAT: certifica<strong>do</strong> <strong>do</strong> <strong>se</strong>rvizo de competitividade da situación actual, relación de socios e cargos (*)<br />

7 Cooperativas: certifica<strong>do</strong> da <strong>Con<strong>se</strong>llería</strong> de Traballo da situación actual, tipo, relación de socios e cargos (*)<br />

8<br />

No caso de S.L., S.A.: certifica<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rexistro mercantil da situación actual da sociedade, capital social, relación de<br />

socios, accións nominativas<br />

9 No caso de SC: pacto de indivisión por un perío<strong>do</strong> mínimo de 5 anos desde a data de certificación<br />

10<br />

11<br />

12<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

No caso de SC: nomeamento de repre<strong>se</strong>ntante, porcentaxes de execución e de subvención para cada membro (anexo<br />

II da orde)<br />

Fiscalidade<br />

Copia cotexada da última declaración <strong>do</strong> IRPF polo menos <strong>do</strong> 50% <strong>do</strong>s socios AP e certifica<strong>do</strong> de retencións, e <strong>se</strong> é o<br />

caso, certifica<strong>do</strong> de rendementos de traballo<br />

Copia cotexada de 3 das 5 últimas declaracións <strong>do</strong> IRPF <strong>do</strong>s socios AP, incluín<strong>do</strong> a última, e certifica<strong>do</strong> de retencións,<br />

e <strong>se</strong> é o caso, certifica<strong>do</strong> de rendementos de traballo<br />

13 Copia cotexada da declaración <strong>do</strong> imposto de sociedades <strong>do</strong> último exercicio (S.L., S.A., SAT, Cooperativas)<br />

Man de obra (UTA)<br />

14 Asalaria<strong>do</strong>s: copia cotexada <strong>do</strong> DNI, contrato de traballo, informe de vida laboral da empresa.<br />

15 Informe de vida laboral polo menos <strong>do</strong> 50 % <strong>do</strong>s socios.<br />

Capacidade profesional (só no caso de <strong>que</strong> non <strong>se</strong> acredite co IVL)<br />

16 Documentación xustificativa da capacitación profesional<br />

Datos da Explotación<br />

17 Folla de saneamento gandeiro da última campaña (*)<br />

18 Documento de entregas de cota láctea (*)<br />

19 Documento das primas de produción (*)<br />

20 Informe das condicións hixiénicas da explotación.<br />

21 Memoria de xestión de residuos da explotación ou autorización ambiental integrada (AIA)<br />

22 Informe de cumprimento das normas mínimas en materia de medio ambiente, hixiene e benestar <strong>do</strong>s animais<br />

Investimentos <strong>do</strong> plan de mellora<br />

23 Informe de non inicio<br />

24 Investimentos en arroteamentos, drenaxes, pradeiras, peches, cercas: referencia catastral /SIXPAC/ plano catastral<br />

25 Roturacións en terreo forestal: solicitude de aradura<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

OAC SSPP<br />

Valida<strong>do</strong><br />

36<br />

Non precisa<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa


26<br />

Investimentos pozos (artesáns ou de barrena): solicitude de autorización <strong>do</strong> organismo competente. No caso de<br />

regadíos: solicitude de concesión<br />

27 Importe de gasto subvencionable en execución de obras > 30.000 €: 3 ofertas de diferentes prove<strong>do</strong>res<br />

28<br />

FONDO EUROPEO<br />

AGRÍCOLA DE<br />

DESENVOLVEMENTO<br />

RURAL<br />

(FEADER) : Europa inviste<br />

nas zonas rurais<br />

Importe de gasto subvencionable en bens de equipamento ou prestacións de <strong>se</strong>rvizos > 12.000 € por ben: 3 ofertas de<br />

diferentes prove<strong>do</strong>res / facturas proforma<br />

29 Investimentos en perforacións, conducións, electrificacións, saneamentos, drenaxes: orzamento desglosa<strong>do</strong><br />

30 Factura proforma (clave ...)<br />

31 Factura proforma (clave …)<br />

32 Factura proforma (clave …)<br />

33 Factura proforma (clave …)<br />

34 Factura proforma (clave …)<br />

35 Factura proforma (clave …)<br />

Datos Banco<br />

36 Certifica<strong>do</strong> de datos bancarios.<br />

Outros<br />

37 Declaración de axudas efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto <strong>pola</strong>s distintas administracións públicas<br />

38 Compromiso de exercer a actividade agraria 5 anos desde a data de certificación<br />

39 Texto variable<br />

40 Texto variable<br />

41 Texto variable<br />

(*) Documentación en poder da administración <strong>que</strong> non ten por<strong>que</strong> <strong>se</strong>r achegada polo solicitante.<br />

Ob<strong>se</strong>rvacións:<br />

VERIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN APORTADA<br />

Data......................... Valida<strong>do</strong> data .......................<br />

O funcionario O funcionario <strong>do</strong> Servizo Territorial<br />

............................ ..............................<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

37<br />

Non precisa<br />

Non precisa<br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Recibi<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Valida<strong>do</strong><br />

Non precisa<br />

Non precisa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!