11.01.2013 Views

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

Patrimonio Natural - GDR Costa da Morte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GUÍA TURÍSTICA<br />

DO TERRITORIO<br />

<strong>GDR</strong><br />

Asociación <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong> - <strong>GDR</strong><br />

Edif. Servicios Múltiples, Vimianzo<br />

T: 981 71 73 58<br />

Tamén en:<br />

Axentes de Desenvolvemento Local<br />

Oficinas de ca<strong>da</strong> Concello<br />

www.gdrcosta<strong>da</strong>morte.com<br />

<strong>Patrimonio</strong> Histórico<br />

> Ponte de Brandomil.<br />

Construí<strong>da</strong> no s.XVI sobre as bases dunha ponte de orixe romano, forma<strong>da</strong> por catro<br />

arcos desiguais, aín<strong>da</strong> conserva restos <strong>da</strong> calza<strong>da</strong> romana “per loca maritima”, tamén<br />

apareceron outros vestixios que evidencian a romanización <strong>da</strong> zona, entre os que<br />

destaca unha ara consagra<strong>da</strong> ó deus celta Cosus. Preto desta fermosa construción<br />

atópase un castro celta.<br />

> Castelo de Vimianzo.(s.XIII).<br />

O castelo cambiou de mans en numerosas ocasións, foi confiscado polo rei Alfonso XI<br />

para vendelo ó arzobispado, pasando a mans do duque de Arjona e despois ás dos<br />

Moscoso. Durante a revolta irmandiña foi tomado polas armas e serviu de prisión para o<br />

arzobispo Alonso de Fonseca II, que segundo a len<strong>da</strong> foi encerrado nunha gaiola de<br />

ouro. Dende esta fortaleza facíase frente ós frecuentes ataques dos piratas.<br />

<strong>Patrimonio</strong> <strong>Natural</strong><br />

> Praia de Carnota.<br />

Cá súa beleza salvaxe de area branca e augas cristalinas e con máis de sete<br />

quilómetros de lonxitude, está considera<strong>da</strong> como a máis grande de Galicia, este<br />

areal contén unha lagoa interior que forma un conxunto de marismas e dunas, acolle<br />

unha grande varie<strong>da</strong>de de aves migratorias, constituíndo un enclave de vital<br />

importancia. A praia de Carnota forma un espazo natural xunto co Monte Pindo<br />

catalogado coma Lugar de Importancia Comunitaria e que se atopa incluído na Rede<br />

Natura 2000.<br />

> Ensea<strong>da</strong> do Trece e Monte Branco.<br />

A ensea<strong>da</strong> está forma<strong>da</strong> por trece<br />

pequenas calas de gran beleza<br />

integra<strong>da</strong>s nunha natureza virxe e<br />

sobrecolledora, con especies de flora<br />

protexi<strong>da</strong> e fauna autóctona. Este<br />

espectáculo para os sentidos culmina na<br />

metamorfose que fai a praia para mu<strong>da</strong>r<br />

en monte, o Monte Branco, a “duna<br />

rampante” máis grande de Europa, con<br />

unha altitude de 204 m. Nesta ensea<strong>da</strong><br />

atópase o cemiterio Inglés.<br />

> Sta Mª <strong>da</strong>s Areas.<br />

Templo declarado <strong>Patrimonio</strong><br />

Histórico-Artístico, <strong>da</strong>ta do s.XII nela<br />

conviven os estilos románico, gótico<br />

e barroco. Atópase na ladeira do<br />

mítico Promontorium Nerium, no<br />

cabo Fisterra, onde se ubicaba a Ara<br />

Solis dos romanos e nela se venera a<br />

imaxe do Santo Cristo de Fisterra que<br />

segundo a len<strong>da</strong> chegou á costa<br />

despois de ser botado ó mar dende<br />

un barco durante unha treboa<strong>da</strong>.<br />

> Cruceiro de Cheis.(s.XV).<br />

Situado no lugar de Cheis (Vimianzo)<br />

é unha xoia <strong>da</strong>s cruces de Galicia,<br />

pola beleza e singulari<strong>da</strong>de dos seus<br />

relevos que representan unha<br />

Trini<strong>da</strong>de, tema inédito na iconografía<br />

galega dos cruceiros.<br />

> Devesa de Chacín.<br />

Existe un lugar único encaixoado<br />

nun barranco socabado polo río<br />

de Santa Baia. Este frondoso<br />

bosque de rumorosos ríos,<br />

vexetación exuberante e fauna<br />

autóctona, acolle recodos de<br />

extraordinaria beleza, onde seres<br />

mitolóxicos parecen cobrar vi<strong>da</strong><br />

entre a explosión de luces e<br />

sombras, de verdes matices e de<br />

feiticeiras fervenzas.<br />

> Mosteiro de Moraime.(s.XII)<br />

Declarado Conxunto<br />

Histórico-Artístico é o resto dun<br />

antigo mosteiro benedictino,<br />

construído sobre unha necrópolis<br />

romana, que gracias ás doazóns de<br />

Alfonso VII ergueuse no mesmo<br />

lugar onde estaba unha ermi<strong>da</strong> que<br />

fora arrasa<strong>da</strong> primeiro polos<br />

normandos e logo polos sarracenos.<br />

> Santuario Virxe <strong>da</strong> Barca.<br />

É un dos santuarios máis antigos de<br />

Galicia vinculados ó camiño Xacobeo,<br />

erixido nun lugar de culto pagano<br />

dos antigos celtas. A tradición conta<br />

que cando Santiago Apóstol<br />

predicaba por Fisterra sufrindo<br />

penali<strong>da</strong>des se lle apareceu a Virxe<br />

nunha barca de pedra e as “pedras<br />

santas” do entorno como a "Pedra de<br />

Abalar" ou a "Pedra de Os Cadrís", son<br />

os restos desta embarcación.<br />

> Cabo Fisterra<br />

Formado por unha península que se adentra no mar 3 km é sen dúbi<strong>da</strong> o máis<br />

emblemático do litoral galego, a singulari<strong>da</strong>de xeográfica deste enclave fai que<br />

dende el todo o que a vista alcanza sexa mar, bautizado dende a antigui<strong>da</strong>de como<br />

Finis Terrae, o fin do mundo coñecido. Este cabo se identifica co Promontorium<br />

Nerio, onde os romanos atoparon a Ara Solis, altar construído polos pobos que<br />

habitaban estas terras para celebrar o culto ó sol. Na ladeira deste promontorio<br />

atópase a ermi<strong>da</strong> de S. Guillermo, relaciona<strong>da</strong> coa cristianización dos lugares<br />

paganos adicados ós ritos de fertili<strong>da</strong>de. Ó longo dos séculos foi un lugar de<br />

obriga<strong>da</strong> referencia náutica, sinalizado dende moi antiguo polo vellos “ fachos” e na<br />

actuali<strong>da</strong>de polo complexo do faro.<br />

> Fervenza e mirador do Ézaro<br />

O río Xallas chega ó Ézaro para<br />

morrer precipitándose ó Atlántico<br />

nunha impresionante fervenza,<br />

feito insólito que o converte no<br />

único <strong>da</strong> Europa Continental con<br />

esta singulari<strong>da</strong>de. Coroando a<br />

poboación de Ézaro, atópase un<br />

mirador de obriga<strong>da</strong> visita turística,<br />

pola súa percepción <strong>da</strong> fervenza<br />

do Xallas, a ensea<strong>da</strong> de Ézaro e o<br />

fondo do cabo de Fisterra.<br />

> Vila de Corcubión.<br />

A vila aséntase na ladeira do monte de San Andrés, nunha zona que suponse habita<strong>da</strong><br />

dende a antigue<strong>da</strong>de polas tribus celtas dos Nerios. Declara<strong>da</strong> conxunto<br />

Histórico-Artístico, ofrécenos unha bela mostra de arquitectura civil e relixiosa. Estas<br />

terras foron señorío dos Condes de Traba e Trastámara e posteriormente dos de<br />

Altamira. Esta costa, foi sistematicamente ataca<strong>da</strong> polas tropas inglesas e francesas.<br />

Estes últimos en 1809, co mariscal Michel Ney á cabeza, arrasaron a vila, asasinaron aos<br />

seus habitantes e incendiaron a igrexa. Esta vila foi testigo de numerosos naufraxios e<br />

na súa ría atópanse pecios <strong>da</strong> época <strong>da</strong> arma<strong>da</strong> invencible.<br />

> Hórreo de Carnota.<br />

Declarado Monumento Nacional, <strong>da</strong>ta de 1768 e ten unha lonxitude de 35 metros e<br />

descansa sobre 22 pares de pés. O seu autor Gregorio Quintela imprimiulle a esta obra<br />

de carácter funcional os tintes dun obxecto de beleza. Forma parte dun conxunto<br />

arquitectónico composto polo hórreo, a casa rectoral, o palomar e a igrexa.<br />

> Torres do Allo.<br />

É un dos pazos máis antigos de Galicia, construído polo fi<strong>da</strong>lgo Gómez de Rioboo<br />

Vilardefrancos na primeira metade do s. XVI, no lugar onde se atopa ergeuse unha<br />

fortaleza que foi destruí<strong>da</strong> polos Reis Católicos. Hoxe reconvertido en museo e en<br />

centro de interpretación turística constitúe un fermoso exemplo <strong>da</strong> arquitéctura civil<br />

galega. O edificio, de estilo renancentista presenta elementos do gótico final<br />

engalanando as fiestras, gárgolas e os escudos <strong>da</strong>s diferentes familias <strong>da</strong> nobreza<br />

que o habitaron.<br />

> Monte Pindo<br />

Esta mole granítica de 627 m de altitude configura unha <strong>da</strong>s paisaxes máis<br />

impactantes <strong>da</strong> <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong>. No seu relevo, un mundo de pedra érguese en<br />

formas caprichosas que evocan as len<strong>da</strong>s dos celtas, que celebraron ritos paganos<br />

nos altares pétreos deste monte, bautizado como o Olimpo Celta.<br />

No s.X levantouse nas beiras do monte o Castelo de S. Xurxo, para defender estas<br />

terras dos continuos ataques dos piratas, aín<strong>da</strong> que foi destruído no 1467 nas<br />

Revoltas Irmandiñas.<br />

> Necrópolis de Tines.<br />

É unha importante necrópolis<br />

suevo-romana con enterramentos<br />

<strong>da</strong>tados dende o s.I ó s.VIII que foi<br />

descuberta casualmente durante a<br />

construción de uns panteóns e o<br />

traslado <strong>da</strong> chama<strong>da</strong> “Ermi<strong>da</strong> Vella”.<br />

Os restos arqueolóxicos atopados,<br />

indican que ademais <strong>da</strong> necrópolis<br />

houbo nese lugar unha vila<br />

romana. Tamén apareceu a estrela<br />

funeraria de Victorino, que se<br />

conserva no Museo Arqueolóxico<br />

<strong>da</strong> Coruña.<br />

Festas<br />

> Cemiterio dos Ingleses.<br />

Construído na ensea<strong>da</strong> do Trece acolle<br />

os 172 mariñeiros do buque escola<br />

“The Serpenter”, que finaron no<br />

naufraxio ocurrido nestas augas en<br />

1890. O cura de Xaviña mobilizou ás<br />

xentes do lugar para <strong>da</strong>r sepultura ós<br />

corpos. O almirantazgo inglés en<br />

agradecemento polo comportamento<br />

dos veciños, regalou ao pobo de<br />

Camariñas un barómetro, ao cura de<br />

Xaviña unha escopeta e ao alcalde un<br />

reloxo. Este fito supuxo a construcción<br />

do novo faro en Cabo Vilán.<br />

<strong>Patrimonio</strong> Cultural<br />

> Museo do Alemán<br />

Na déca<strong>da</strong> dos 60 do s.XX o alemán<br />

Manfred Gnädinger chegou a<br />

Camelle, onde se estableceu<br />

levando a cabo a súa particular<br />

filosofía de vi<strong>da</strong>, que fixo del, un<br />

home singular, que coma un<br />

náufrago vivía todo o ano case<br />

espido á beira do mar, mergullado<br />

nun mundo enxendrado pola súa<br />

imaxinación que foi tomando forma<br />

no museo ao aire libre, onde a<br />

materia enxendra formas que<br />

representan o continuo devenir, o<br />

ciclo <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>, a expresión dun artista<br />

solitario que se relacionaba cos<br />

visitantes do seu museo pedíndolles<br />

que fixesen un debuxo xa que “en<br />

ca<strong>da</strong> papel está a alma de ca<strong>da</strong><br />

quen…” O naufraxio do Prestige<br />

tinguiu de negro a súa obra,<br />

infortunio que non puido superar e<br />

morreu ás poucas semanas.<br />

> Camariñas<br />

A Virxe do Carme e “Danza dos Arcos”<br />

A Mostra do Encaixe<br />

> Carnota<br />

Festa do Entroido<br />

> Cee<br />

Virxe <strong>da</strong> Xunqueira<br />

Festa do Berberecho<br />

> Corcubión<br />

A Virxe <strong>da</strong>s Mercés<br />

Festa do Porco Celta<br />

Feira Medieval<br />

> Dumbría<br />

Festa do Entroido<br />

Festa <strong>da</strong> Praia e Festa <strong>da</strong> Familia<br />

Romaría <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong>s Neves<br />

> Fisterra<br />

Santo Cristo de Fisterra<br />

Entroido de Fisterra<br />

> Encaixe de Camariñas.<br />

O encaixe de bolillos de Camariñas<br />

supón un exponente <strong>da</strong> tradición e<br />

supervivencia <strong>da</strong>s artes e oficios<br />

populares, que pon en valor un<br />

traballo totalmente manual, que é<br />

un pilar base <strong>da</strong> economía deste<br />

pobo mariñeiro, que anualmente<br />

reúne a artesáns e xentes do eido<br />

<strong>da</strong> costura de todo o mundo na<br />

mostra do encaixe.<br />

Conta a len<strong>da</strong> que un barco italiano<br />

que pasaba fronte a estas costas<br />

naufragou por mor <strong>da</strong> forte oleaxe,<br />

nel viaxaba unha <strong>da</strong>ma italiana<br />

que en agradecemento á axu<strong>da</strong><br />

presta<strong>da</strong> polos veciños ensinou a<br />

arte de palillar ás mulleres de<br />

Camariñas.<br />

> Batáns do Mosquetín<br />

Na parroquia de Vimianzo, no curso do<br />

río Grande e rodeado de abun<strong>da</strong>nte<br />

vexetación autóctona atópase un<br />

conxunto etnográfico formado por<br />

sete muíños e tres batáns que<br />

ademais dispón dun centro de<br />

interpretación dos mesmos. Estes<br />

muíños e batáns eran de uso veciñal, e<br />

son un claro exemplo de enxeñería<br />

popular, que aproveitaba a forza <strong>da</strong><br />

auga a través dunha serie de<br />

canalizacións para moer o gran ou<br />

para preparar o liño.<br />

> Mazaricos<br />

A Festa <strong>da</strong> Fervenza<br />

A Festa do Bolo do Pote<br />

A Feira <strong>da</strong> Picota<br />

> Muxía<br />

Romaría <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong> Barca<br />

> Vimianzo<br />

Asalto ao Castelo de Vimianzo<br />

> Zas<br />

Festa <strong>da</strong> Carballeira


PAZOS<br />

CASTELOS / TORRES<br />

PONTES<br />

IGREXAS<br />

CONXUNTO HISTÓRICO<br />

DOLMENS<br />

PETROGLIFOS<br />

CASTROS<br />

PRAIAS<br />

PAISAXE<br />

EMBALSES<br />

FAROS<br />

Rutas<br />

RUTA MEGALITICA R1<br />

A ruta do megalitismo comeza nas Torres do Allo (Baio) e remata<br />

en Berdoias, transcorre polos concellos de Cabana, Zas e Vimianzo.<br />

Este percorrido invítanos a facer unha viaxe ó pasado, onde<br />

descubriremos os vestixios dunha cultura ancestral que honraba<br />

ós seus mortos, como testemuñan os “dolmens”, monumentos<br />

megalíticos funerarios construídos no neolítico polos antigos<br />

moradores destas terras. Ó longo desta ruta visitaremos os<br />

dolmens de Dombate (3800 ac.), o de Pedra Cuberta, Pedra <strong>da</strong><br />

Moura, Pedra <strong>da</strong> Lebre, Arca <strong>da</strong> Piosa, Pedra <strong>da</strong> Arca (3000 ac.),<br />

e a Casota de Freáns.<br />

Neste traxecto podemos aproveitar para visitar o Castro de<br />

Borneiro e o Castro de Regoelle, exemplos <strong>da</strong> cultura castrexa<br />

que nos ofrece a posibili<strong>da</strong>de de descubrir como vivían os celtas.<br />

RUTA FÁBRICA DA LUZ R3<br />

Galicia, a “terra <strong>da</strong> auga” tan xenerosa no líquido elemento,<br />

surca<strong>da</strong> por incontables ríos, aproveita esta riqueza natural<br />

almacenandoa nos encoros.<br />

A ruta de ”a Fábrica <strong>da</strong> luz” faranos seguir o curso do río Xallas,<br />

partindo de Brandomil iniciaremos unha ruta percorrendo estos<br />

encoros, pasando por lugares pintorescos dominados polos<br />

sons <strong>da</strong> auga e rodeados dunha paisaxe acolledora e<br />

exuberante.<br />

Neste traxecto tamén podemos admirar alguha xoia <strong>da</strong><br />

arquitectura como a igrexa de San Pedro de Buxantes e a ponte<br />

de Ponte Olveira, ou transportarnos a tempos pasados visitando<br />

os restos que persisten doutras culturas ancestrais como os<br />

petroglifos de Pedra Ancha, o dolmen de Pedra <strong>da</strong> Arca, ou os<br />

castros de Regoelle e Teixoeiras.<br />

Ó fin <strong>da</strong> ruta, no Ézaro, morre o río Xallas precipitándose en<br />

fervenza directamente ó océano Atlántico.<br />

Cabo <strong>da</strong> Nave<br />

Cabo Touriñán<br />

Faro Touriñán<br />

Praia de<br />

Nemiña<br />

Praia do Rostro<br />

Punta de las Par<strong>da</strong>s<br />

Punta Arnela<br />

Praia Mar<br />

de Fora<br />

Nemiña<br />

Ría de Lires<br />

Duio<br />

(San Vicente)<br />

Duio<br />

(San Martiño)<br />

R6<br />

Cabo Fisterra<br />

Punta de Buitra<br />

Igr.ª de<br />

Sta. María<br />

<strong>da</strong>s Areas<br />

Castro<br />

Miñán<br />

Monte Facho<br />

Faro de<br />

Fisterra<br />

Viseo<br />

Igr.ª de San<br />

Cristobal<br />

de Nemiña<br />

Lires<br />

Santuario<br />

<strong>da</strong> Nosa<br />

Señora <strong>da</strong>Barca<br />

Praia<br />

Langosteira<br />

R5<br />

FISTERRA<br />

Castelo de<br />

San Carlos<br />

R7<br />

Punta <strong>da</strong> Barca<br />

Sardiñeiro<br />

R6<br />

Praia de<br />

Lourido<br />

Lourido<br />

Estorde<br />

Cabo Vilán<br />

Frixe<br />

Faro Punta<br />

<strong>da</strong> Barca<br />

Faro Vilán<br />

Igr.ª de Sta. Mª<br />

de Morquintián<br />

Morquintián<br />

Bardullas<br />

Ensena<strong>da</strong> de<br />

Sardiñeiro<br />

Igr.ª de<br />

Santa<br />

Leocadia<br />

Buiturón<br />

MUXÍA<br />

Igr.ª de<br />

San Adrián<br />

de Toba<br />

CORCUBIÓN<br />

Cabo de la Nasa<br />

Punta Pedrosa<br />

Igr.ª de<br />

San Pedro<br />

de Redon<strong>da</strong><br />

Cemiterio<br />

dos Ingleses<br />

Ría de Camariñas<br />

Igr.ª de San<br />

Xulián de<br />

Moraime<br />

RUTA DA PAISAXE R2<br />

Pereiriña<br />

Igr.ª de Sta. Mª<br />

de Xaviña<br />

R5<br />

Praia de<br />

Leis<br />

Praia de<br />

Lago<br />

Praia de<br />

Muiños<br />

Couceiro<br />

Salgueiros<br />

Toba<br />

Moraime<br />

Castro<br />

de Quenxe<br />

Redon<strong>da</strong><br />

Ruta de carácter marítimo que comeza nas Torres do Allo<br />

(Baio), levándonos ó longo <strong>da</strong> costa <strong>da</strong> morte para rematar en<br />

Lariño (Carnota). A ruta <strong>da</strong> paisaxe é unha viaxe iniciática , un<br />

encontro do home cá natureza que nos fará descubrir a esencia<br />

<strong>da</strong> <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong>.<br />

Mergullarémonos nas augas virxes de praias de extraordinaria<br />

beleza; atoparemos esculturas pétreas labra<strong>da</strong>s a forza de vento<br />

e auga, transitaremos por sen<strong>da</strong>s que nos achegarán a furnas,<br />

ensea<strong>da</strong>s, ínsuas, cabos e montes, veremos faros, igrexas e<br />

castelos, lugares máxicos que nos farán evocar as len<strong>da</strong>s<br />

populares.<br />

As vilas polas que pasamos revelaránnos a identi<strong>da</strong>de dos<br />

pobos de mar, <strong>da</strong>s súas xentes, e teremos a ocasión de degustar<br />

as exquisiteces <strong>da</strong> gastronomía galega.<br />

RUTA DA LUZ R4<br />

A ruta <strong>da</strong> Luz é un percorrido costeiro que nos achega ós faros<br />

máis emblemáticos <strong>da</strong> <strong>Costa</strong> <strong>da</strong> <strong>Morte</strong>, o punto de parti<strong>da</strong> é<br />

Malpica e remata en Lariño (Carnota), pasando por todos os<br />

concellos <strong>da</strong> costa <strong>da</strong> morte que teñen saí<strong>da</strong> ó mar. Ca<strong>da</strong> un dos<br />

nove faros érguese orgulloso sinalando coa súa presenza a<br />

beleza que o envolve, unha natureza única onde o mar se lanza<br />

furioso contra as oscuras rochas dos acantilados, evocando as<br />

len<strong>da</strong>s mariñeiras que circulan por estos lugares e os fatídicos<br />

naufraxios.<br />

RUTA DO ROMÁNICO R5<br />

Esta ruta comeza en Camariñas e remata en Fisterra, nesta viaxe<br />

descubriremos a arquitectura e o arte románico <strong>da</strong> costa <strong>da</strong><br />

morte, estes templos sorprenderannos con elementos<br />

singulares dentro <strong>da</strong> sinxileza e o equilibrio <strong>da</strong>s súas formas.<br />

Agár<strong>da</strong>nos un itinerario que será un agasallo para os sentidos,<br />

onde se mestura a arte con vilas mariñeiras e fermosas paisaxes.<br />

Cabo Tosto<br />

CEE<br />

Ría de Corcubión<br />

Praia de<br />

Quenxe<br />

Faro C<br />

Praia do<br />

Trece<br />

Praia de<br />

Ariño<br />

Igr.ª de S.<br />

Martiño<br />

de Ozón<br />

Villastose<br />

Senande<br />

Leis<br />

Mirador<br />

de Gures<br />

Praia de<br />

Gures<br />

Xaviña<br />

CAMARIÑAS<br />

Os Muiños<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

Castillo<br />

del Cardenal<br />

Cabo C<br />

Pazo de<br />

Quintáns<br />

Cabo Veo<br />

Ozón<br />

Igr.ª de San<br />

Pedro de Leis<br />

Igr.ª Nosa<br />

Señora <strong>da</strong> O<br />

Río do Castro<br />

Bustelo<br />

AC-550<br />

a Muros<br />

Ameixen<strong>da</strong><br />

Castelo<br />

do Príncipe<br />

Praia do<br />

Pindo<br />

Praia de<br />

Ézaro<br />

Punta Fornelo<br />

Punta de Quilmas<br />

Punta Capelo<br />

Quintáns<br />

Pazo de<br />

Senande<br />

Miñarzo<br />

Punta Insua<br />

Faro de Lariño<br />

Praia de Lariño<br />

Igr.ª de Santa<br />

Mariña de Tosto<br />

Cereixo<br />

AC-2302<br />

Ézaro<br />

Quilmas<br />

Santa<br />

Mariña<br />

Torres de<br />

Cereixo<br />

R3<br />

O Pindo<br />

Punta de Caldebarcos<br />

Igr.ª de<br />

San Pedro<br />

de Buxantes<br />

Monte Pindo<br />

Hórreo<br />

de Lira<br />

Arou<br />

Igr.ª de Santiago<br />

de Cereixo<br />

Petroglifos de<br />

Pedra Ancha<br />

Mirador<br />

de Ézaro<br />

Desembocadura<br />

del Río Xallas<br />

Praia de Carnota<br />

Punta de Lens<br />

Praia de Arou<br />

DUMBRÍA<br />

Buxantes<br />

Covas<br />

AC-2308<br />

AC-550<br />

a Muros<br />

Santa Uxía<br />

Carnés<br />

Boallo<br />

Caldebarcos<br />

Berdeogas<br />

R2 R4<br />

Lariño<br />

Camelle<br />

Museo do<br />

Alemán<br />

Carantoña<br />

Ponte do Porto<br />

AC-441<br />

Santiago-Muxía<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

Castro <strong>da</strong>s<br />

Teixoeiras<br />

RUTA XACOBEA R6<br />

Dolmen Casota<br />

de Freáns<br />

Xestosa<br />

Fervenza<br />

de Santa Uxía<br />

Arcos<br />

Berdoias<br />

R1<br />

AC-3404<br />

a Dumbría<br />

Brazal<br />

Noveira<br />

Fervenza<br />

de Noveira<br />

O camiño xacobeo de Fisterra – Muxía sae de<br />

Santiago de Compostela, pasando por Negreira e<br />

entra polo concello de Mazaricos onde comenza a<br />

nosa ruta, que continúa polo concello de Dumbría<br />

ata chegar a Hospital, onde se bifurca para dirixirse a<br />

Muxía ou ben a Fisterra e dende alí a Muxía.<br />

A ruta discorre por sen<strong>da</strong>s do antigo Camiño Real a<br />

Fisterra, por costas, entre bosques e grandes pistas<br />

de terra chá, con algúns tramos por estra<strong>da</strong>.<br />

O camiño tamén nos conducirá a través de vilas<br />

mariñeiras como Corcubión (declara<strong>da</strong> Conxunto<br />

Histórico Artístico); achegaranos a igrexas románicas,<br />

capelas, e mosteiros (como o de Moraime,<br />

vencellado ós Templarios); e chegaremos ata o “fin<br />

do Mundo” Finisterre que dende a I<strong>da</strong>de Media foi un<br />

punto clave de peregrinación e onde podemos<br />

visitar o faro e a igrexa de Sta. Mª <strong>da</strong>s Areas<br />

(declara<strong>da</strong> Conxunto Histórico Artístico), esta<br />

peregrinaxe remata no santuario <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong> Barca<br />

(Muxía) de forte tradición xacobea.<br />

Hospital<br />

Río Xallas<br />

Dehesa de<br />

Anllares<br />

CARNOTA<br />

Hórreo de<br />

Carnota<br />

Praia de Traba<br />

Os Castros<br />

R8<br />

Igr.ª de<br />

Santiago<br />

O Canle<br />

R2 R4<br />

R8<br />

Fervenza<br />

de Castrelo<br />

Calo<br />

Castillo de<br />

Vimianzo<br />

Pazo de<br />

Trasariz<br />

Cambe<strong>da</strong><br />

Castrelo<br />

Igr.ª de<br />

San Maritño<br />

de Olveira<br />

R1<br />

Regoelle<br />

Castro de<br />

Regoelle<br />

Olveira<br />

Colúns<br />

Boaño<br />

Traba<br />

Castro de<br />

As Barreiras<br />

Nande<br />

Río Grande<br />

VIMIANZO<br />

Baíñas<br />

Olveiroa<br />

Capela <strong>da</strong><br />

Virxe do Monte<br />

Alto de<br />

Paxareiras<br />

Soesto<br />

Serramo<br />

Dolmen Pedra<br />

<strong>da</strong> Arca<br />

Ponte<br />

Olveira<br />

Fervenza<br />

de Ponte Olveira<br />

Beba<br />

Suevos<br />

Orbellido<br />

Batáns do<br />

Mosquetín<br />

Dolmen Pedra<br />

<strong>da</strong> Lebre<br />

Dolmen de<br />

Pedra Cuberta<br />

Dolmen de<br />

Pedra <strong>da</strong> Moura<br />

Encoro<br />

<strong>da</strong> Fervenza<br />

A Picota<br />

Coiro<br />

Ría de Muros<br />

e Noia<br />

RUTA<br />

VIRXE DA BARCA<br />

Pazo de<br />

Leis<br />

Salto<br />

CP-3404<br />

a Baio<br />

Dolmen de<br />

Dombate<br />

San Cristovo<br />

Igr.ª de<br />

San Xulián<br />

de Beba<br />

Fornelos<br />

Dolmen<br />

Arca <strong>da</strong> Piosa<br />

Baos<br />

MAZARICOS<br />

Igr.ª de<br />

Santa María<br />

de Coiro<br />

R7<br />

Esta ruta configurouse a partir do itinerario que<br />

seguían as xentes de Zas para chegar á famosa<br />

romaría do santuario <strong>da</strong> Virxe <strong>da</strong> Barca (Muxía).<br />

Partindo de Zas ata Vimianzo e de aquí a Quintáns<br />

alternaremos sendeiros con pistas e tramos de<br />

estra<strong>da</strong>, colleremos atallos que nos guiarán a través<br />

de montes por lugares pouco transitados.<br />

De Quintáns a Muxía a ruta coincide co Camiño<br />

Xacobeo, que nos achegará a importantes<br />

monumentos do románico e a zonas costeiras con<br />

fermosas praias.<br />

AC-430<br />

a Ponteceso<br />

Baio<br />

Bamiro<br />

Tines Vilar<br />

Treos<br />

Castro de<br />

Borneiro<br />

(A Cibdá)<br />

Borneiro<br />

Roma<br />

Brandoñas<br />

Torres do<br />

Allo<br />

O Allo<br />

Alborés<br />

<strong>GDR</strong><br />

TERRITORIO<br />

R1 R2<br />

Muiño<br />

Lamas<br />

Brandomil<br />

Chacín<br />

Pazo de<br />

Daneiro<br />

ZAS<br />

Loroño<br />

O Castro<br />

R3<br />

Maroñas<br />

Corveira<br />

Dolmen de Mina<br />

de Parxubeira<br />

Dehesa<br />

de Chacín<br />

Meanos<br />

AC-552 A Coruña - Fisterra<br />

R7<br />

Pazo de<br />

Romelle<br />

San Cremenzo<br />

de Pazos<br />

Antes<br />

Mira<br />

Igr.ª de<br />

San Andrés<br />

de Zas<br />

Gán<strong>da</strong>ra<br />

Pazo de<br />

Follente<br />

AC-441<br />

Santiago-Muxía<br />

Mámoas<br />

de Eirón<br />

RUTA<br />

DOS PENEDOS<br />

Carreira<br />

R8<br />

R6<br />

Entre Vimianzo e Traba de Laxe hai un lugar onde a<br />

natureza móstrase caprichosa, un lugar máxico con<br />

mans de auga e vento, que modelaron as<br />

impresionantes rochas graníticas para facer delas<br />

esculturas.<br />

Partindo de Pasarela (Vimianzo) comezamos a<br />

ascensión por pistas de terra e sendeiros que nos<br />

levan ós cumios dos “penedos”, un mundo de pedra<br />

onde nos agar<strong>da</strong>n os grandes Titanes como a “Pedra<br />

<strong>da</strong> Barca”, “A pena dos Mouros”, “Pena forca<strong>da</strong>”,<br />

“O castelo” ou “A torre <strong>da</strong> moa”. Dende este enclave<br />

privilexiado poderemos contemplar unhas<br />

panorámicas <strong>da</strong> costa de Laxe.<br />

Para continuar a nosa ruta dirixímonos cara Traba de<br />

Laxe, pasando por pequenas aldeas do entorno <strong>da</strong><br />

lagoa de Traba, onde remata o noso percorrido.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!