Views
5 years ago

BOPI in intregime - agepi

BOPI in intregime - agepi

MD –

MD – BOPI 6/2003 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 4 Общая информация .....................................115, 5 I. Изобретения .............................................. 117, 7 BZ9A Заявки на изобретения ....................120, 11 FF9A Изобретения, по которым приняты решения о выдаче патентов .................... 126, 22 FG9A Перечень патентов на изобретения, выданных 2003.05.31 ...................................... 35 II. Сорта растений ............................................. 36 BZ9E Заявки на патент на сорт растения ...... 39 III. Полезные модели ................................. 133, 42 FF9K Зарегистрированные полезные модели ...................................................... 136, 46 FG9K Перечень свидетельств о регистрации полезных моделей, выданных 2003.05.31 Перечень продленных полезных моделей ...... 48 IV. Товарные знаки ............................................. 49 Заявки на регистрацию товарных знаков ...... 51 Перечень зарегистрированных товарных знаков ............................................. 68 V. Наименования мест происхождения товаров .............................................................. VI. Промышленные рисунки и модели ........... 71 FF4L Зарегистрированные промышленные рисунки и модели ............................................ 74 FG4L Перечень свидетельств о регистрации промышленных рисунков и моделей, выданных в мае 2003 г.................................... 89 NZ4L Перечень продленных промышленных рисунков и моделей ........................................ 89 FG4L Нумерационный указатель промышленных рисунков и моделей, зарегистрированных в Республике Молдова в соответствии с Гаагским соглашением ................................. 90 FG4L Систематический указатель промышленных рисунков и моделей, зарегистрированных в Республике Молдова в соответствии с Гаагским соглашением ...... 93 NZ4L Перечень промышленных рисунков и моделей, продленных в Республике Молдова согласно Гаагскому соглашению ..................... 96 VII. Изменения в юридическом статусе заявок и охранных документов .................. 97 Перечень изменений ....................................... 98 Перечень договоров о залоге ....................... 100 Перечень отклоненных заявок на изобретения .............................................. 101 Перечень отозванных заявок на изобретения .............................................. 102 Дополнения ................................................... 102 VIII. Возражения, рассмотренные Апелляционной Комиссией AGEPI........... 103 IX. Monitor ......................................................... 105 X. Информационные материалы из области интеллектуальной собственности ............ 111 Приложение ................................................ 138 Реклама ........................................................ 176 CONTENTS General information .......................................5, 115 I. Inventions .................................................. 7, 117 BZ9A Applications on inventions ..................11, 120 FF9A Granted patents on inventions ............22, 126 FG9A List of patents on inventions issued on 2003.05.31 ......................................... 35 II. Plant varieties ................................................ 36 BZ9E Applications for the grant of variety patent.. 39 III. Utility models ........................................... 42, 133 FF9K Registered utility models......................46, 136 FG9K List of certificates on utility models registration, granted on 2003.05.31 List of renuval utility models ................................ 48 IV. Trademarks..................................................... 49 Applications for trademark registration......................................................... 51 List of registered trademarks .............................. 68 V. Appellations of origin......................................... VI. Industrial designs .......................................... 71 FF4L Registered industrial designs ..................... 74 FG4L List of industrial design certificates issued in May 2003 ............................................ 89 NZ4L List of renewal industrial designs .............. 89 FG4L Numerical index of industrial designs registered in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ..................... 90 FG4L Subject index of industrial designs registered in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ..................... 93 NZ4L List of industrial designs renewed in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement ..................................... 96 VII. Amendments of the legal status of applications and titles of protection ................................................... 97 List of amendments ............................................ 98 List of gage contracts ......................................100 List of assignment agreements .........................101 List of rejected applications on inventions ........................................................101 List of withdrawn applications for inventions ....102 Completions .....................................................102 VIII. Oppositions examined with the Appeals Board of the AGEPI......................... 103 IX. Monitor .......................................................... 105 X. Intellectual property information..................................................... 111 Annex............................................................. 138 Advertisement.............................................. 176

Informa\ie general= MD – BOPI 6/2003 B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Capitole speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate, mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale. Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrial ă brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate. În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării obiectelor de proprietate industrial ă, altor activităţi. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar este de 20 lei. 5

 • Page 1 and 2: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA
 • Page 3: BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDU
 • Page 7 and 8: INVENŢII I Inven\ii MD - BOPI 6/20
 • Page 9 and 10: INVENŢII CODURILE NORMALIZATE ALE
 • Page 11 and 12: INVENŢII BZ9A Cereri de brevet MD
 • Page 13 and 14: INVENŢII (57) Invenţia se referă
 • Page 15 and 16: INVENŢII (54) Malaxor (57) Invenţ
 • Page 17 and 18: INVENŢII Summary of the invention
 • Page 19 and 20: INVENŢII citric la un coeficient d
 • Page 21 and 22: INVENŢII which there is mounted a
 • Page 23 and 24: INVENŢII (11) 2181 (13) F2 (51) 7
 • Page 25 and 26: INVENŢII (54) Dispozitiv pentru î
 • Page 27 and 28: INVENŢII (22) 2001.07.30 (71)(73)
 • Page 29 and 30: INVENŢII ing the effort necessary
 • Page 31 and 32: INVENŢII (74) GLAZUNOV Nicolai, MD
 • Page 33 and 34: INVENŢII gine (variants) (57) The
 • Page 35 and 36: INVEN|II MD - BOPI 6/2003 FG9A List
 • Page 37 and 38: SOIURI DE PLANTE CODURILE INID PENT
 • Page 39 and 40: SOIURI DE PLANTE MD - BOPI 6/2003 B
 • Page 41 and 42: SOIURI DE PLANTE (21) v 2003 0007 (
 • Page 43 and 44: MODELE DE UTILITATE CODURILE INID P
 • Page 45 and 46: MODELE DE UTILITATE CODURILE OMPI P
 • Page 47 and 48: MODELE DE UTILITATE (11) 76 (13) W1
 • Page 49 and 50: M+RCI IV M=rci MD - BOPI 6/2003 P r
 • Page 51 and 52: M+RCI Cereri de ]nregistrare MD - B
 • Page 53 and 54: M+RCI (511) 33 - băuturi alcoolice
 • Page 55 and 56:

  M+RCI (511) NCL(8) 33 - băuturi al

 • Page 57 and 58:

  M+RCI în parcurile cu numere de at

 • Page 59 and 60:

  M+RCI (210) 011551 (220) 2002.07.08

 • Page 61 and 62:

  M+RCI (730) CAPSAMUN Andrei, MD (54

 • Page 63 and 64:

  M+RCI (511) NCL(8) 29 - produse din

 • Page 65 and 66:

  M+RCI 35 - publicitate; gestionarea

 • Page 67 and 68:

  M+RCI (511) NCL(8) 16 - hârtie, ca

 • Page 69 and 70:

  M+RCI MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6

 • Page 71 and 72:

  DESIGN VI Design industrial MD - BO

 • Page 73 and 74:

  DESIGN CODURILE OMPI PENTRU CODIFIC

 • Page 75 and 76:

  DESIGN (11) 482 (15) 2003.05.23 (51

 • Page 77 and 78:

  DESIGN (11) 484 (15) 2003.05.22 (51

 • Page 79 and 80:

  DESIGN (11) 484 4 5 MD - BOPI 6/200

 • Page 81 and 82:

  DESIGN (11) 484 8 9 MD - BOPI 6/200

 • Page 83 and 84:

  DESIGN (11) 484 12 13 MD - BOPI 6/2

 • Page 85 and 86:

  DESIGN (11) 484 18 19 MD - BOPI 6/2

 • Page 87 and 88:

  DESIGN (11) 484 21 22 MD - BOPI 6/2

 • Page 89 and 90:

  DESIGN MD - BOPI 6/2003 Nr. crt. FG

 • Page 91 and 92:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 DM/061468 20

 • Page 93 and 94:

  93 FG4L Lista desenelor şi modelel

 • Page 95 and 96:

  95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-07 DM/06165

 • Page 97 and 98:

  MD - BOPI 6/2003 VII Modific=ri int

 • Page 99 and 100:

  9 Mărci 006561 008632 008942 00990

 • Page 101 and 102:

  Nr. crt. Lista contractelor de cesi

 • Page 103 and 104:

  MD - BOPI 6/2003 Lista certificatel

 • Page 105 and 106:

  Î VIII Contesta\ii examinate la Co

 • Page 107 and 108:

  IX Monitor MD - BOPI 6/2003 Î n ac

 • Page 109 and 110:

  - examinarea proiectelor programelo

 • Page 111 and 112:

  II. Descrierea Trofeului 4. Trofeul

 • Page 113 and 114:

  X Materiale de informare din domeni

 • Page 115 and 116:

  doilea proces OMPI privind numele d

 • Page 117 and 118:

  Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ MD

 • Page 119 and 120:

  I Èçîáðåòåíèÿ MD - BOPI

 • Page 121 and 122:

  КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИР

 • Page 123 and 124:

  (21) a 2001 0274 (13) A (54) Спо

 • Page 125 and 126:

  (21) a 2001 0284 (13) A (54) Спо

 • Page 127 and 128:

  а вершины острых уг

 • Page 129 and 130:

  (11) 2181 (13) F2 (54) Триози

 • Page 131 and 132:

  Метод стимулирован

 • Page 133 and 134:

  к способу их получе

 • Page 135 and 136:

  III Ïîëåçíûå ìîäåëè M

 • Page 137 and 138:

  MD - BOPI 6/2003 КОДЫ ВОИС

 • Page 139 and 140:

  (11) 76 (13) W1 (54) Эластич

 • Page 141 and 142:

  MD-BOPI 6/2003 FF9A Lista brevetelo

 • Page 143 and 144:

  MD-BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 2112 A 01

 • Page 145 and 146:

  MD-BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 2164 A 61

 • Page 147 and 148:

  MD-BOPI 6/2003 FF9A Lista brevetelo

 • Page 149 and 150:

  MD-BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 A 61 P 1/1

 • Page 151 and 152:

  MD-BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 C 10 M 117

 • Page 153 and 154:

  MD-BOPI 6/2003 Lista mărcilor înr

 • Page 155 and 156:

  1 2 3 4 9337 34 010951 4 9338 32,33

 • Page 157 and 158:

  MD-BOPI 6/2003 Lista mărcilor înr

 • Page 159 and 160:

  1 2 3 4 30 9364 011061 4 30 9371 01

 • Page 161 and 162:

  1 2 3 4 33 9491 011190 6 33 9492 01

 • Page 163 and 164:

  MD - BOPI 6/2003 FF4L Lista desenel

 • Page 165 and 166:

  MD - BOPI 6/2003 FF4L Lista desenel

 • Page 167 and 168:

  MD - BOPI 6/2003 FG4L Lista desenel

 • Page 169 and 170:

  MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6 DM/060

 • Page 171 and 172:

  MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6 DM/061

 • Page 173 and 174:

  MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6 05-05

 • Page 175 and 176:

  MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6 10-02

 • Page 177 and 178:

  MD - BOPI 6/2003 1 2 3 4 5 6 19-06

 • Page 179 and 180:

  Publicitate Anun\uri Publicitate

Interferenţă Marcă – Nume Personal - agepi