T E LE GRAM E

T E LE GRAM E

10 rani numerul 10 rani numerul - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
apare zilnic la 5 ore seara cu cele din urma §tiri §i telegrame ale zileě
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILET.E - upload.wikimedia....