RAPORT ANUAL 2006 - Volksbank AG

gcK6NVYqUc

RAPORT ANUAL 2006 - Volksbank AG

încrederea ne unește

RapoRt anual 2006

Austria

Bosnia și Herţegovina

Croaţia

Cehia

Ungaria

românia

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina


Șos. Mihai Bravu, nr. 171

Sector 2, București

Tel.: 209 44 00

Fax: 209 44 90

Volksbank România

marketing@volksbank.ro

www.volksbank.ro


cupRins

RapoRt anual 5

Mesajul Comitetului de Direcţie 6

Rezumatul Datelor Financiare 7

Reţeaua internaţională 8

Conducerea Băncii 9

Climatul Macroeconomic 10

Sferele de Activitate 13

Situaţia Patrimoniului 20

Contul de Profit și Pierdere 23

Note la situaţiile financiare 30

Raportul Auditorului Independent 52

Raportul Consiliului de Administraţie 53

Reţeaua noastră 106

annual RepoRt 53

Managing Board 56

Key Figures 57

International Network 58

Governing Bodies 59

Economic Environment in 2006 60

Lines of Business 63

Balance Sheet 70

Profit and Loss Account 73

Notes to the Financial Statements 80

Auditor´s Report 102

Report of the Supervisory Board 103

seRVice 105

Our Network 106


DoRu cRistian Deliu

Născut în 1970, Doru Cristian Deliu urmează cursurile Academiei de Arte din București, secţia Grafică. Pictorul își caută

drumul între arta cărbunelui, creionului, peniţei și cea a uleiului pe pânză, lemn și carton. După expoziţii personale la

București și Craiova, expoziţii de grup în București, Varșovia și Kiev, căutările artistului redescoperă vechiul București,

impresionat fiind și influenţat în aceste lucrări de instantaneele pariziene ale lui Galien-LaLoue.


încReDeRea ne unește

RapoRt anual 2006

Austria

Bosnia-Herţegovina

Croaţia

Cehia

Ungaria

România

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina


mesajul comitetului De DiRecţie

„Succesul înregistrat de Volksbank România în anul 2006 s-a bazat în special pe

eforturile susţinute ale tinerei și dinamicei noastre echipe, pe dezvoltarea reţelei și pe atenţia

sporită acordată procesului de identificare și satisfacere a nevoilor clienţilor noștri. Sunt mulţi

alţi factori care ar putea să fie amintiţi în acest context, însă ceea ce este cu adevărat

important este ca toţi aceștia să funcţioneze cu o perfecţiune de 100% ca și în cursele

de Formula 1 unde dacă o singură componentă a motorului nu funcţionează corespunzător,

motorul cedează și cursa este abandonată. Acești factori se referă la toate domeniile de

activitate ale băncii, dar totodată și la încrederea clienţilor și la condiţiile generale ale pieţei

bancare. România este o piaţă aflată într-o fază de dezvoltare accelerată care permite o

creștere puternică, chiar în condiţii de risc scăzute.

Strategia noastră clară este să fim un partener și un consilier pentru clienţii noștri, să

ne concentrăm din ce în ce mai mult atenţia pe nevoile acestora.“

În anul 2006 Volksbank România a cunoscut cea mai mare creștere din istoria sa,

demonstrând că este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piaţa bancară românească

dublându-și practic, în numai un an, cota de piaţă până la nivelul de 2,7%.

În exerciţiul financiar 2006, Volksbank România a înregistrat o dinamică mult peste

nivelul mediu realizat de sistemul bancar românesc, iar cifrele demonstrează acest lucru:

profitul net a crescut cu 434% faţă de anul 2005, volumul total al creditelor cu peste 238%,

cel al depozitelor cu 245%, iar activele bilanţiere totale cu 250%, valoarea acestora depășind

un milliard de euro. Numărul total al unităţilor de vânzare a atins, la sfârșitul anului, cifra

de 130, cu 80 de unităţi proprii Volksbank și 50 de entităţi deschise în sistem franciză.

Astfel banca noastră deţine în fiecare judeţ al ţării cel puţin o unitate operativă, asigurând

astfel o repartiţie balansată în teritoriu a ofertei de produse și servicii.

Pe lângă obţinerea unor bune rezultate financiare, eforturile noastre s-au concentrat și

asupra perfecţionării managementului riscului. În acest sens, ne-am concentrat atenţia pe

întărirea activităţii de control intern și am continuat procedura de implementare a cerinţelor

Acordului de la Basel 2.

Strategia dinamică abordată în piaţă până acum va continua și în anul 2007. Pentru

perioada care urmează, avem obiective deosebit de ambiţioase privind creșterea eficienţei pe

toate liniile de afaceri, dezvoltarea în continuare agresivă a reţelei bancare și a ofertei de

produse și servicii, perfecţionarea continuă a personalului. Toate acestea se vor transpune,

în mod cert, în asigurarea unor randamente înalte pentru investiţia acţionarilor noștri și

prestarea celor mai bune servicii pentru clienţi.


De la stânga la dreapta:

Herwig Burgstaller (din 1 martie 2007), Gerald Schreiner, Simona Fătu

În contextul economic îmbunătăţit al unui sistem bancar mai puternic, cu un acţionariat

solid și experimentat, Volksbank dispune de toate elementele pentru a face faţă, cu succes,

provocărilor determinate de intrarea noilor jucători în piaţă, odată cu aderarea României la

Uniunea Europeană.

Suntem încrezători că realizându-și obiectivele strategice pentru perioada imediat

următoare, Volksbank România va continua să-și îmbunătăţească performanţele în valorificarea

oportunităţilor și în crearea de valoare pentru clienţi și acţionari, iar rezultatele înregistrate

până acum ne încurajează să credem în capacitatea noastră de a atinge aceste obiective.

Rezumatul DateloR FinanciaRe

RON 2005 2006

Total Active 1.870.210.132 4.664.738.945

Credite și avansuri acordate clienţilor 1.126.592.332 2.686.593.634

Conturile clientelei 431.550.379 1.051.926.713

Venituri totale 138.118.535 277.153.144

Cheltuieli totale 128.200.015 232.234.034

Rezultatul net al exerciţiului 9.912.677 43.044.799

Număr angajaţi 411 711

Număr unităţi 26 80

Număr unităţi în franciză 1 50


Reţeaua inteRnaţională

Volksbank România activează cu succes pe piaţa românească din luna mai a anului

2000, principalul acţionar al băncii fiind Volksbank International AG.

Grupul Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost înfiinţat în 1922 de către

cooperativele de credit din Austria și este în procent majoritar deţinut de mai mult de 60 de

Volksbank-uri” (bănci cooperatiste) independente. Astăzi ÖVAG reprezintă instituţia centrală

a unuia dintre cele mai importante grupuri bancare austriece și este o bancă comercială de

nivel internaţional. Lider pe pieţele în curs de dezvoltare, ÖVAG a fost una din instituţiile

bancare care au început extinderea în Europa Centrală și de Est încă din 1991.

Volksbank International AG (VBI), cu sediul în Viena, Austria, este deţinută în procent

majoritar de ÖVAG (51%), acţiunile rămase fiind deţinute în mod egal de băncile germane

DZ BANK / WGZ BANK și de banca franceză Banque Fédérale des Banques Populaires

(ambele 24,5%). VBI administrează o reţea de succes cu peste 300 filiale în nouă ţări central

și est europene: Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croaţia, România, Bosnia-

Herţegovina, Serbia și Ucraina. Din 2006 activele bilanţiere totale însumează 6,7 miliarde

EUR. Mai mult de 3.900 angajaţi oferă o gamă completă de produse și servicii bancare

pentru clienţi persoane fizice și companii.

În 2006 Volksbank International AG a intensificat cooperarea cu parteneri austrieci, ger-

mani, francezi și italieni introducând CEE UNLIMITED. Având scopul de a facilita tranzacţiile,

acest serviciu pune la dispoziţie funcţionari bancari, know-how și instrumentele necesare

pentru începerea și gestionarea unei afaceri în Europa Centrală și de Est. Clienţii (în prin-

cipal IMM-uri) beneficiază astfel de acces la servicii bancare avantajoase prin reţeaua CEE

în limba maternă a clientului.

Unul dintre variatele servicii oferite prin CEE UNLIMITED este CEE ACCOUNT OPENING

(DESCHIDEREA CONTULUI CEE). CONTRACTELE CEE BILINGVE (în germană, engleză,

franceză sau italiană și în limba locală respectivă) simplifică operaţiunea de deschidere a

conturilor. Clienţii au acces imediat la contul lor fără inconvenientul unor formalităţi prelungite

sau întârzieri care nu sunt necesare.

Unităţi specializate furnizează servicii personalizate în domeniul leasingului, de administrare

a fondurilor, imobiliar, asigurări și investiţii bancare.

Valorile noastre cele mai ridicate sunt calitatea profesională a serviciilor oferite și dez-

voltarea unor parteneriate pe termen lung cu clienţii noștri. Astfel, prin CEE UNLIMITED

Volksbank International asigură servicii prin intermediul cărora clienţii internaţionali se simt

ca “acasă” făcând afaceri în exterior.


consiliul De aDministRaţie

pReșeDinte

Gerald schreiner

VicepReșeDinţi

simona Fătu

klaus müller

membRi

Gerhard Wöber

Ralf Weingartner

thomas capka

jörg poglits

manaGement boaRD

Gerald schreiner

simona Fătu

klaus müller

conDuceRea băncii


10

climatul macRoeconomic

Datele statistice ale anului 2006, referitoare la principalii indicatori ai economiei

românești, indică performanţe inedite în ceea ce privește volumul cifrelor de afaceri, valoarea

lucrărilor de construcţii sau câștigurile salariale.

În 2006 economia României și-a continuat evoluţia favorabilă, cu o creștere a PIB

estimată la 7,7%. Inflaţia și-a continuat trendul descrescător, valoarea finală oficială de

4,87% pentru decembrie 2006 situându-se mai jos decât predicţia oficială iniţială de 5%.

Această perioadă prelungită de rezultate economice solide, care a început în 2000,

a fost un puternic catalizator în creșterea încrederii investitorilor locali și străini faţă de

oportunităţile existente.

Ca urmare a acestei încrederi sporite investiţiile străine directe au ajuns la 9,1 miliarde

EUR în 2006, o creștere impresionantă de 75 de procente faţă de anul precedent. Conform

Băncii Naţionale a României, companiile străine care și-au finanţat subsidiarele locale au

reprezentat o treime din total, în timp ce investiţiile de capital (incluzând profitul reinvestit)

au reprezentat celelalte două treimi.

pib

Produsul Intern Brut al României estimat pentru anul 2006 a însumat 342,4 miliarde de

lei (97,8 miliarde de euro), în creștere, în termeni reali, cu 7,7% faţă de anul 2005.

În anul 2006, producţia industrială a înregistrat o creștere de 7,1% faţă de 2005, fiind

susţinută de o evoluţie pozitivă atât a cererii externe, cât și a celei de pe piaţa internă.

În concordanţă cu evoluţiile producţiei industriale și a efectivului de salariaţi din industrie,

productivitatea muncii a înregistrat în anul 2006 o creștere de 10,7%, datorită atât creșterii

producţiei industriale, cât și diminuării numărului de salariaţi din industrie.


inFlaţia

Continuarea procesului dezinflaţiei pe parcursul anului 2006 a condus la obţinerea

unei performanţe mai bune decât cea prevăzută de ţinta de inflaţie pentru 2006 (5,0% ±1

puncte procentuale).

Rata inflaţiei pe tot anul 2006 a fost de 4,87%, comparativ cu anul 2005, când inflaţia

s-a cifrat la valoarea de 8,6%.

10

9

8

7

6

5

3

2

1

0

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. noi. dec.

O contribuţie importantă la scăderea cu 3,7 puncte procentuale a variaţiei anuale a

preţurilor de consum de-a lungul anului 2006 a avut ca efect decelerarea componentei de

bază a inflaţiei (corectată cu influenţa taxelor indirecte), care a reflectat impactul favorabil

exercitat, inclusiv prin intermediul anticipărilor inflaţioniste, de creșterea restrictivităţii politicii

monetare și de menţinerea în cea mai mare parte a anului a austerităţii politicii fiscale, la

acestea adăugându-se efectul intensificării concurenţei pe piaţă cu amănuntul.

La accelerarea dezinflaţiei au mai contribuit semnificativ deflaţia consemnată de

preţurile volatile și reducerea dinamicii anuale a preţurilor administrate, care s-au datorat,

mai cu seamă, șocului pozitiv al ofertei de legume și fructe din acest an, scăderii preţului

internaţional al petrolului în a doua parte a anului, precum și aprecierii consistente acumulate

de leu în raport cu principalele valute.

DeFicitul De cont cuRent

În 2006 majoritatea indicatorilor macroeconomici din România au evoluat la nivelul

așteptărilor sau chiar mai bine. Excepţie o face însă deficitul de cont curent, care a ajuns

la sfârșitul anului trecut la 9,97 miliarde euro, cu 44,8% mai mare decât la finalul lui 2005,

11


12

și reprezentând 10,5% din PIB. Deficitul contului curent a fost acoperit în proporţie de

aproximativ 91% prin investiţii străine directe, care au fost de 9,1 miliarde euro la sfârșitul

lui 2006, comparativ cu 5,2 miliarde cât erau în 2005.

Decalajul dintre importurile și exporturile României - deficitul comercial - s-a majorat

anul trecut cu 44,4%, ajungând la 14,89 miliarde de euro, comparativ cu 10,31 miliarde de

euro în anul 2005. Acesta a fost de altfel motivul principal de creștere a deficitului de cont

curent. Exporturile aferente anului trecut au ajuns la 25,8 miliarde de euro, în creștere cu

16,2% comparativ cu 2005. Totodată, importurile au urcat cu 25,1% faţă de anul anterior,

până la valoarea totală de 40,7 miliarde de euro.

Datoria externă pe termen mediu și lung a ajuns, la 31 decembrie 2006, la nivelul de

27,71 miliarde euro, în creștere cu 12,5% faţă de finalul anului 2005.

eVoluţia buGetului public

Anul 2006 a fost pentru bugetul public un an al recordurilor: veniturile au atins 31,8%

din PIB (30,3 miliarde de euro), faţă de 30,5% din PIB în 2005. În același timp, cheltuielile

au bătut și ele un record, ajungând la 33,5% din PIB, faţă de 31,3% în 2005.

Rata șomajului

Pe parcursul anului 2006 rata șomajului în România a avut o tendinţă de scădere.

La finalul anului 2006, în Romania erau înregistraţi 460.500 de șomeri, iar rata șomajului,

calculată în raport cu populaţia activă, era de 5,2%, în scădere faţă de luna decembrie

2005.

7

6

5

3

2

1

0

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. noi. dec.


Retail bankinG

Piaţa românească de retail banking a cunoscut în 2006 schimbări majore sub influenţa

creșterii veniturilor populaţiei, a evoluţiei pieţei imobiliare, a pieţei bunurilor de larg consum

și a creșterii gradului de accesibilitate la credite a IMM-urilor.

Toate acestea au fost privite de Volksbank ca oportunităţi ce pot fi fructificate printr-o

adaptare corespunzătoare a produselor și serviciilor oferite. Dezvoltarea de noi produse s-a

bazat, pe de o parte pe rapiditatea derulării operaţiunilor, iar pe de altă parte pe costurile

competitive oferite clienţilor și a avut în vedere ambele segmente ale pieţei de retail – persoanele

fizice, microîntreprinderile (companii cu cifră de afaceri anuală de până la 700.000 euro) și

persoanele fizice autorizate.

În ceea ce privește persoanele fizice, cererea cea mai mare s-a înregistrat pentru creditele

pe bază de ipotecă, volumul acestora depășind 50% din portofoliul total de credite acordate

de Volksbank România.

Produsele pentru microintreprinderi au fost adaptate la conditiile pieţei, acest segment

devenind din ce în ce mai important pentru bancă.

În privinţa microîntreprinderilor au fost îmbunătăţite variantele de credite de capital de

lucru și cel de investiţii prin extinderea perioadei de creditare și reducerea costurilor.

Astfel, ca urmare a unei strategii de produs orientate către nevoile clienţilor, Volksbank

România a fost nominalizată, de către una dintre cele mai importante publicaţii financiare și

de afaceri, ca fiind prima bancă în topul creditelor pentru persoane fizice.

Principalele realizări în acest sector au fost:

• creșterea substanţială a unităţilor de vânzare (unităţi Volksbank plus unităţi deschise în

franciză) de la 27 de unităţi în 2005 la 130 la sfârșitul anului 2006;

• dezvoltarea puternică a canalelor de vânzare alternative (bancheri mobili, companii

specializate în intermedierea de credite, dealeri auto, agenţii imobiliare, companii de asigurări,

etc.);

• creșterea substanţială a volumului de credite de retail de la cca 174 milioane euro în

2005 la peste 577 milioane euro la sfârșitul lui 2006;

• creșterea substanţială a volumului depozitelor de retail la 168 milioane de euro la

sfârșitul lui 2006;

• creșterea semnificativă a numărului total al clienţilor cu peste 25.000 de clienţi noi atrași

în 2006;

• scăderea puternică a fluctuaţiei de personal datorită introducerii sistemului de bonusare

pe baza performanţelor obţinute;

sFeRe De actiVitate

13


14

• creșterea productivităţii și profitabilităţii;

• implementarea primului sistem de credite online;

Și în anul următor Volksbank România se va concentra pe segmentul de retail banking,

orientându-și atenţia către dezvoltarea canalelor de distribuţie alternative și către diversificarea

și îmbunătăţirea continuă a produselor și serviciilor oferite.

maRketinG

Activitatea departamentului de marketing s-a concentrat pe inovaţie și utilizarea celor

mai eficiente instrumente de marketing cu efecte directe în creșterea vânzărilor. Acţiunile de

promovare s-au bazat în special pe direct marketing și campanii media generate de lansarea

unor produse noi sau modificarea unor condiţii ale produselor deja existente.

Ca urmare a dezvoltării unor foarte bune relaţii cu presa naţională (direct prin

departamentul de marketing) și cea locală (cu sprijinul implicării directorilor de sucursală în

relaţia cu jurnaliștii locali), Volksbank România a devenit unul dintre cele mai mediatizate

branduri de pe piaţa bancară românească.

Implementarea primului sistem de creditare online, odată cu relansarea noii pagini de

Internet, a determinat de asemenea o creștere a notorietăţii brandului nostru și totodată o

creștere a volumului de credite acordate persoanelor fizice.

coRpoRate bankinG

Anul 2006 a reprezentat și pentru Divizia de Corporate Banking anul cu cele mai

mari realizări. În ciuda concurenţei foarte puternice, multe bănci au încercat să-și lărgească

portofoliul de clienţi corporativi în special datorită dezvoltării intensive a sectorului Corporate

și IMM care au generat un foarte ridicat potenţial de finanţare.

Volksbank România a urmat și ea acest trend, obţinând rezultate excelente în special

pe sectorul IMM-urilor și cel al finanţării de proiecte imobiliare. Astfel, în 2006, numărul

clienţilor corporativi a crescut cu peste 47% de la 1.000 la 1.475 iar volumul total de

credite aferent acestor clienţi a cunoscut de asemenea o creștere cu 76% până la nivelul

de 234,7 milioane de euro, creștere peste media înregistrată de piaţă.


• Corporate și IMM

Continuând politica propusă încă de la începerea activităţii sale în anul 2000, Volksbank

România a confirmat în 2006 intenţia de a deveni un “jucător” activ pe segmentul Corporate

și IMM, ajungând să administreze la sfârșitul lui 2006 un volum total de credite de peste

216 milioane Euro.

Creșterea accelerată a portofoliului Diviziei de Corporate & SME a fost generată de

următoarele elemente: extinderea reţelei proprii (atât în centrală cât și în teritoriu), încheierea unor

contracte de colaborare cu intermediari, introducerea produselor standard care acoperă o paletă

largă de clienţi cu cifra de afaceri cuprinsă între 700,000 EURO și 3,000,000 EURO ale căror

solicitări de finanţare sunt punctuale și necesită o mare flexibilitate / rapiditate în aprobare.

Pentru anul viitor, principalele obiective ale diviziei vor fi pe de o parte creșterea

profitabilităţii portofoliilor existente, iar pe de altă parte consolidarea poziţiei deja cucerite

pe piaţă prin măsuri agresive de achiziţie, cross-selling și îmbunătăţirea calităţii serviciilor și

produselor oferite.

Din dorinţa de a acoperi o arie cât mai mare din teritoriu, Volksbank România

intenţionează să lărgească propria reţea regională prin deschiderea a încă patru centre

regionale de corporate (Galaţi, Baia Mare, Piatra Neamţ și Alba Iulia), ajungând astfel la un

număr de 12 astfel de centre.

• Project Finance

Activitatea Diviziei de Project Finance a cunoscut și ea o creștere puternică de 368%

faţă de sfârșitul anului 2005, confirmând interesul băncii în finanţarea acestui sector și

totodată capacitatea sa de a se adapta rapid la evoluţiile și nevoile pieţei.

Oferim soluţii de finanţare adaptate nevoilor fiecărui client, în toate zonele din ţară, atât

pentru proiecte rezidenţiale, cât și pentru spaţii de birouri sau centre comerciale.

• Referral Business

Divizia Referral Business este dedicată în principal clienţilor recomandaţi din cadrul

grupului Volksbank sau de către partenerii noștri bancari din Germania, Austria, Franţa

și Italia. Printre clienţii departamentului însă se numără și un număr mare de companii

românești cu acţionariat străin. Divizia este împărţită pe departamente, în funcţie de ţara de

origine a clienţilor (Austria, Germania, Italia, Franţa), aceștia având în bancă interlocutori cu

care pot vorbi în limba lor maternă. Departamentele de clienţi corporativi austrieci și germani,

francezi și italieni activează ca centre de coordonare și deservesc în principal subsidiarele

din România ale companiilor austriece și germane, franceze și italiene.

Divizia Referral Business administrează un portofoliu de aproximativ 750 de clienţi, dintre

care 123 având facilităţi active de creditare, însumând la sfârșitul anului 2006 un volum de

credite în valoare de 59.557.000 EUR.

15


1

actiVitatea De tRezoReRie

Volumul tranzacţiilor pe piaţa valutară realizat de Volksbank România a crescut cu

aproximativ 43,5% în anul 2006, ajungând la 1027,72 milioane EUR. Din volumul total

circa 40% au fost reprezentate de tranzacţii interbancare, clientela nebancară păstrând în

continuare ponderea principală. În contextul creșterii generale a volumelor tranzacţionate,

determinată de realizarea convertibilităţii totale a leului, semnalele pozitive din partea UE,

încununate chiar cu accederea României în ianuarie 2007 și îmbunătăţirea perspectivelor

economice ale ţării, volumele tranzacţionate de către Volksbank pe piaţa valutară au crescut

și ca rezultat al extinderii teritoriale a băncii și creșterii soldului creditelor în euro acordate

clienţilor. Deși volumul a crescut semnificativ, creșterea competiţiei pe piaţa locală și-a pus

amprenta asupra marjelor practicate de Volksbank cu contrapartidele bancare și nebancare.

În aceste condiţii creșterea venitului din FX (exceptând profitul din reevaluare) a fost de

5,2%, ajungând la aproximativ 3.312 milioane EUR, cu 164 mii EUR mai mult decât în

2005. Totuși, venitul total realizat pe piaţa valutară a crescut semnificativ faţă de anul

anterior, datorită poziţionării valutare optime a băncii în condiţiile unei volatilităţi în creștere

și limitării prezenţei băncii centrale pe piaţa valutară. Profitul din reevaluare a ajuns astfel

la 433,44 mii EUR.

00

300

200

100

0

VenituRi Realizate Din aciVităţi pe piaţa ValutaRă (mii euR)

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. noi. dec.

Și pe piaţa monetară, volumul tranzacţiilor a crescut semnificativ în 2006 și a avut ca

factori determinanţi mărirea capitalului social al băncii și atragerea de depozite semnificative

de la clienţi prin intermediul unui nou produs de economisire. În acest an, rata dobânzii

de referinţă pentru RON a fost pe o traiectorie ascendentă. Totuși, pe parcursul anului

au existat perioade relativ mari în care dobânzile interbancare pe termen scurt au fost

comprimate (0,5%-1%) de către BC în vederea limitării fluxurilor speculative.


Activitatea pe piaţa monetară a VOLKSBANK ROMÂNIA s-a axat în 2006 în principal

pe plasamentele în monedă naţională. Veniturile din dobânzi rezultate din activitatea de

trezorerie au fost determinate atât de plasamentele pe piaţa interbancară cât și în certificate

de depozit emise de BC, atingând nivelul de 6.057 mii EUR.

00

350

300

250

200

150

100

50

0

VenituRi Realizate Din actiVităţi pe piaţa ValutaRă (mii euR)

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. noi. dec.

Departamentul Trezorerie a continuat să ofere servicii de foarte bună calitate clienţilor

săi, iar relaţia cu aceștia s-a îmbunătăţit datorită posibilităţii de negociere directă. Informaţiile

zilnice furnizate acestora despre pieţele financiare prin intermediul buletinului de trezorerie și

al contactului direct au fost apreciate într-un mod pozitiv. De asemenea, a reușit să facă

faţă cu succes unei concurenţe și unei volatilităţi în creștere pe pieţele unde acţionează. În

anul 2006, Volksbank România a obţinut din partea BC licenţa pentru derularea de operaţiuni

forward și swap pe cursul de schimb. Aceasta a creat premisele unei refinanţări mai ieftine

cu valuta necesară creditelor acordate clienţilor săi, prin intermediul swapului valutar.

1


1

opeRaţiuni DocumentaRe

Creșterea susţinută a băncii în anul 2006 s-a reflectat în mod pozitiv și în volumul de

operaţiuni documentare tranzacţionate în această perioadă, acesta înregistrând creșteri de

peste 370% pentru scrisori de garanţie și 200% pentru acreditive. O atenţie deosebită

a fost acordată permanentei îmbunătăţiri din punct de vedere calitativ a operaţiunilor, în

concordanţă cu solicitările primite de la clienţi și de nevoile exprimate de aceștia.

Departamentul Credite Documentare și Corespondenţi Bancari și-a menţinut o clientelă

fidelă prin profesionalism, asistenţă de specialitate și servicii de calitate, contribuind

semnificativ la veniturile aduse băncii.

Operaţiunile derulate au avut un caracter diversificat. Cele mai numeroase au fost

emiterile de scrisori de garanţie bancară atât în favoarea unor beneficiari locali, cât și externi,

precum și ordinele de plată condiţionate primite. Și celelalte operaţiuni documentare au fost

bine reprezentate în activitatea noastră, dintre acestea menţionând: deschiderile de acreditive

de import, derularea acreditivelor de export și scontările de documente prezentate în cadrul

acestora, avizări de incasso-uri de import cu eliberarea documentelor contra acceptării de

trate sau contra plăţii respectivelor documente.


coResponDenţi bancaRi

Volksbank România acordă o deosebită atenţie în alegerea corespondenţilor bancari,

în conformitate cu politica de cunoaștere a clientelei, reţeaua sa vastă de corespondenţi

bancari reflectând acest lucru.

Administrarea și monitorizarea atentă a riscului implicat în urma alocării unor noi linii

de trezorerie, atât băncilor externe, cât și celor locale reprezintă un aspect foarte important

pe care Volksbank România l-a gestionat cu succes și în 2006.

lista coResponDenţiloR bancaRi pentRu plăţi comeRciale

(contuRi nostRo)

• ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG VIENNA (VBOEATWW) - EUR, CAD, CHF,

DKK, SEK, NOK, JPY, USD

• DZ-BANK, FORMER GZ-BANK FRANKFURT / STUTTGART /

KARLSRUHE (GENODE55) - EUR

• WGZ-BANK DUESSELDORF (GENODEDD) - EUR

• COMMERZBANK AG FRANKFURT/MAIN (COBA DE FF) - EUR

• BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA MODENA (BPMOIT22) - EUR

• BANCA POPOLARE DI VICENZA (BPVIIT22) - EUR

• NATEXIS BANQUES POPULAIRES (BFCEFRPP) - EUR

• THE COOPERATIVE BANK PLC LONDON (CPBKGB22) - GBP

• DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK (BKTRUS33) - USD

• MAGYARORSZAGI VOLKSBANK RT., BUDAPEST (MAVOHUHB) - HUF

1


20

bilanţul contabil

RON 31 decembrie 2006

ACTIV Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

poziţie Precedent Încheiat

A B

Casa, disponibilităţi la bănci centrale

Efecte publice și alte titluri acceptate

010 419.625.335 1.417.019.859

pentru refinanţare la băncile centrale 020 191.531.774 29.357.691

- efecte publice și valori asimilate

- alte titluri acceptate pentru

023 191.531.774 29.357.691

refinanţare la băncile centrale 026 - -

Creanţe asupra instituţiilor de credit 030 91.998.391 470.811.992

- la vedere 033 25.458.151 84.800.866

- alte creanţe 036 66.540.240 386.011.126

Creanţe asupra clientelei 040 1.126.592.332 2.686.593.634

Obligaţiuni și alte titluri cu venit fix 050 3.107.800 -

- emise de organisme publice 053 3.107.800 -

- emise de alţi emitenţi, din care: 056 - -

- obligaţiuni proprii 058 - -

Acţiuni și alte titluri cu venit variabil 060 251.994 251.994

Participaţii, din care: 070 - -

- participaţii instituţii de credit

Părţi în cadrul societăţilor comerciale

075 - -

legate, din care: 080 204.420 204.420

- părţi în cadrul instituţiilor de credit 085 - -

Imobilizări necorporale, din care: 090 3.637.514 3.273.945

- cheltuieli de constituire

- fondul comercial, în măsura în care

093 - -

a fost achiziţionat cu titlu oneros 096 - -

Imobilizări corporale, din care:

- terenuri și clădiri utilizate în scopul

100 23.586.707 39.067.665

desfășurării activităţilor proprii 105 8.458.559 10.198.257

Capital subscris nevărsat 110 - -

Alte active

Cheltuieli înregistrate în avans

120 1.103.835 1.164.965

și venituri angajate 130 8.570.030 16.992.780

Total activ 140 1.870.210.132 4.664.738.945


RON 31 decembrie 2006

PAsIV Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

poziţie Precedent Încheiat

A B

Datorii privind instituţiile de credit 300 1.022.011.401 2.726.618.217

- la vedere 303 11.001.577 797.008

- la termen 306 1.011.009.824 2.725.821.209

Datorii privind clientela 310 429.740.413 1.051.611.500

- depozite, din care: 313 228.435.622 706.825.272

- la vedere 314 28.041.414 21.787.697

- la termen 315 200.394.208 685.037.575

- alte datorii, din care: 316 201.304.791 344.786.228

- la vedere 317 199.792.718 343.749.846

- la termen 318 1.512.073 1.036.382

Datorii constituite prin titluri 320 1.809.966 315.213

- titluri de piaţă interbancară,

obligaţiuni, titluri de creanţă

negociabile în circulaţie 323 - -

- alte titluri 326 1.809.966 315.213

Alte pasive

Venituri înregistrate în avans

330 3.189.100 6.930.034

și datorii angajate

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli,

340 16.983.597 13.082.427

din care:

- provizioane pentru pensii

350 - -

și obligaţii similare 353 - -

- provizioane pentru impozite 355 - -

- alte provizioane 356 - -

Datorii subordonate 360 22.062.600 273.917.700

Capital social subscris 370 169.700.000 229.100.000

Prime legate de capital 380 178.810.000 297.610.000

Rezerve 390 22.104.277 49.943.691

- rezerve legale 392 1.563.130 3.752.143

- rezerve statutare sau contractuale

- rezervă generală pentru

394 - -

riscul de credit 396 18.376.231 46.117.101

- rezervă de întrajutorare 397 - -

21


22

bilanţul contabil / contul De pRoFit și pieRDeRe

PAsIV Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

poziţie Precedent Încheiat

A B

- rezervă mutuală de garantare 398 - -

- alte rezerve 399 2.164.916 74.447

Rezerve din reevaluare 400 2.427.975 2.389.841

Acţiuni proprii (-) 410 - -

Rezultatul reportat - -

- profit 423 1.370.803 13.220.322

- pierdere 426 - -

Rezultatul exerciţiului financiar

- profit 433 9.912.677 43.044.799

- pierdere 436

Repartizarea profitului (-) 440 -9.912.677 -43.044.799

Total pasiv 140 1.870.210.132 4.664.738.945

DENUMIREA INDICATORULUI Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

RON poziţie Precedent Încheiat

Dobânzi de primit și venituri asimilate,

din care: 010 86.783.527 162.553.797

- aferente obligaţiunilor și altor

titluri cu venit fix 015 2.090.356 3.869.809

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate 020 48.460.081 86.183.425

Venituri privind titlurile 030 - 1.138.864

- venituri din acţiuni și alte

titluri cu venit variabil 033 - 1.138.864

- venituri din participaţii 035 - -

- venituri din părţi în cadrul

societăţilor comerciale legate 037 - -

Venituri din comisioane 040 19.540.780 56.254.367

Cheltuieli cu comisioanele 050 3.514.150 4.611.146

Profit sau pierdere

netă din operaţiuni financiare 060 11.016.750 13.211.790

Alte venituri din exploatare 070 261.858 311.528

Cheltuieli administrative generale 080 38.173.076 69.758.725

- cheltuieli cu personalul, din care: 083 19.335.274 34.830.091


contul De pRoFit și pieRDeRe

DENUMIREA INDICATORULUI Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

poziţie Precedent Încheiat

- salarii 084 14.388.650 26.064.323

- cheltuieli cu asigurările sociale,

din care: 085 4.297.216 7.665.150

- cheltuieli aferente pensiilor 086 - -

- alte cheltuieli administrative 087 18.837.802 34.928.634

Corecţii asupra valorii imobilizărilor

necorporale și corporale 090 5.026.606 7.901.265

Alte cheltuieli de exploatare 100 3.278.423 4.714.111

Corecţii asupra valorii creanţelor și

provizioanelor pentru datorii

contingente și angajamente 110 29.747.679 59.065.362

Reluări din corecţii asupra valorii

creanţelor și provizioanelor pentru

datorii contingente și angajamente 120 20.515.620 43.682.798

Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile

care au caracter de imobilizări financiare,

a participaţiilor și a părţilor în cadrul

societăţilor comerciale legate 130 - -

Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor

transferabile care au caracter de imobilizări

financiare, a participaţiilor și a părţilor

în cadrul societăţilor comerciale legate 140 - -

Rezultatul activităţii curente

- Profit 153 9.918.520 44.919.110

- Pierdere 156 - -

Venituri extraordinare 160 - -

Cheltuieli extraordinare 170 - -

Rezultatul activităţii extraordinare

- Profit 183 - -

- Pierdere 186 - -

Venituri totale 190 138.118.535 277.153.144

Cheltuieli totale 200 128.200.015 232.234.034

Rezultatul brut

- Profit 213 9.918.520 44.919.110

- Pierdere 216 - -

Impozitul pe profit 220 5.843 1.874.311

Alte impozite ce nu apar

în elementele de mai sus 230 - -

Rezultatul net al exerciţiului financiar - -

- Profit 243 9.912.677 43.044.799

- Pierdere 246 - -

23


24

situaţia moDiFicăRiloR capitaluRiloR pRopRii

ELEMENT AL CAPITALULUI sold la 1 Creșteri Reduceri sold la 31

PROPRIU ianuarie Total, prin Total, prin decembrie

RON din care transfer din care transfer

0 1 2 3 4 5 6

Capital subscris 169.700.000 59.400.000 - - - 229.100.000

Prime de capital 178.810.000 118.800.000 - - - 297.610.000

Rezerve legale 1.563.130 2.189.013 - - - 3.752.143

Rezerve statutare

sau contractuale

Rezervă generală pentru

- - - - - -

riscuri bancare 18.376.231 27.740.870 - - - 46.117.101

Rezerve din reevaluare 2.427.975 - -38.134 -38.134 2.389.841

Rezerve pentru acţiuni proprii - - - - - -

Rezerve din conversie - - - - - -

Alte rezerve 2.164.916 - - -2.090.469 - 74.447

Fonduri

Rezultatul reportat

- - - - - -

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat provenit

din adoptarea pentru prima

dată a IAS, mai puţin IAS29

Sold creditor

1.370.803 13.153.050 38.134 -1.303.531 - 13.220.322

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit

din modificările politicilor contabile

- - - - - -

Sold creditor - - - - - -

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit

- - - - - -

din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor - - - - - -

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând

surplusul realizat din rezerve

- - - - - -

din reevaluare

Rezultatul exerciţiului financiar

- - - - - -

Sold creditor 9.912.677 43.044.799 -9.912.677 43.044.799

Sold debitor -


situaţia FluxuRiloR De tRezoReRie

DENUMIREA INDICATORULUI Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

RON poziţie 2005 2006

Rezultatul net 1 9.912.677 43.044.799

Componente ale rezultatului net care

nu generează fluxuri de trezorerie

aferente activităţii de exploatare

± constituirea sau regularizarea provizioanelor 2 8.531.265 10.612.869

+ cheltuieli cu amortizarea 3 5.026.606 7.901.265

± alte ajustări aferente elementelor

care nu generează fluxuri de numerar 4 - -

± ajustări aferente elementelor

incluse la activităţile de investiţii sau finanţare 5 - -1.107.079

± alte ajustări 6 432.697 2.014.313

subtotal (rd. 01 la 06) 7 23.903.245 62.466.167

Modificări ale activelor și pasivelor aferente

activităţii de exploatare după ajustările

pentru elementele care nu generează

fluxuri de trezorerie aferente activităţii

de exploatare - -

± titluri care nu au caracter de

imobilizări financiare 8 - -

± creanţe privind instituţiile de credit 9 -1.500.000 -15.043.342

± creanţe privind clientela 10 -311.247.326 -1.574.818.507

± creanţe atașate 11 -3.081.644 -8.670.129

± alte active aferente activităţii de exploatare 12 1.310.482 -194.057

± datorii privind instituţiile de credit 13 -191.553.289 795.432

± datorii privind clientela 14 72.292.736 620.852.025

± datorii atașate 15 7.053.666 2.209.800

± alte pasive aferente activităţii de exploatare 16 927.452 3.740.934

- plăţi în numerar reprezentând

impozitul pe profit 17 -801.526 -1.741.384

Fluxuri de numerar din activităţi

de exploatare (rd. 07 la 17) 18 -402.696.204 -910.403.061

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea

de filiale sau alte subunităţi 19 - -

+ încasări în numerar din vânzarea

de filiale sau alte subunităţi 20 - -

+ încasări în numerar reprezentând

dividende primite 21 - 1.138.864

25


2

situaţia FluxuRiloR De tRezoReRie

DENUMIREA INDICATORULUI Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

RON poziţie 2005 2006

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea

de titluri care au caracter de

imobilizări financiare 22 -91.994 -

+ încasări în numerar din vânzarea

de titluri care au caracter de

imobilizări financiare 23 - 2.882.700

+ încasări în numerar reprezentând

dobânzi primite 24 - 36.827

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea

de terenuri și mijloace fixe,

active necorporale și alte

active pe termen lung 25 -11.093.841 -23.229.182

+ încasări în numerar din vânzarea de

terenuri și mijloace fixe,

active necorporale și alte

active pe termen lung 26 25.967 141.916

- alte plăţi în numerar aferente

activităţilor de investiţii 27 - -

+ alte încasări în numerar din

activităţi de investiţii 28 - -

Fluxuri de numerar din activităţi

de investiţii (rd. 19 la 28) 29 -11.159.868 -19.028.875

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare

+ încasări în numerar din datorii

constituite prin titluri și datorii subordonate 30 - 250.082.700

- plăţi în numerar aferente datoriilor

constituite prin titluri și datorii subordonate 31 - -

+ încasări în numerar din emisiunea

de acţiuni sau părţi 32 302.910.000 178.200.000

- plăţi in numerar pentru achiziţionarea

de acţiuni sau părţi proprii 33 - -

+ încasări în numerar din vânzarea

de acţiuni sau părţi proprii 34 - -

- plăţi în numerar reprezentând dividende 35 - -3.394.000

- alte plăţi în numerar aferente

activităţilor de finanţare 36 -730.528 -2.446.785

+ alte încasări în numerar din

activităţi de finanţare 37 619.122.208 1.706.033.606


situaţia FluxuRiloR De tRezoReRie

DENUMIREA INDICATORULUI Cod Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar

RON poziţie 2005 2006

Fluxuri de numerar din activităţi de

finanţare (rd. 30 la 37) 38 921.301.680 2.128.475.521

Numerar la începutul perioadei 39 194.209.892 701.655.500

± Fluxuri de numerar din

activităţi de exploatare (rd.19) 40 -402.696.204 -910.403.061

± Fluxuri de numerar din

activităţi de investiţii (rd.21) 41 -11.159.868 -19.028.875

± Fluxuri de numerar din

activităţi de finanţare (rd.23) 42 921.301.680 2.128.475.521

± Efectul modificării

cursului de schimb asupra numerarului 43 -

Numerar la sfârșitul perioadei 44 701.655.500 1.900.699.085

(rd. 39 la 43)

2


2

note la situaţiile FinanciaRe

intRoDuceRe

Volksbank România S.A. (denumită în continuare „Banca”) a fost înfiinţată în ianuarie

2000 ca persoană juridică română și a fost autorizată de Banca Naţională a României să

desfășoare activităţi bancare. Banca a început să funcţioneze în mai 2000 și derulează

operaţiuni bancare cu persoane fizice și juridice din România.

Activitatea principală a Băncii constă în furnizarea de servicii bancare destinate

sectorului retail, întreprinderilor mici și mijlocii și marilor companii. Acestea includ: credite,

depozite, transferuri bancare naţionale și internaţionale, operaţiuni de schimb valutar, garanţii

bancare, credite documentare etc.

Banca este deţinută în proporţie de 98,43% de Volksbank International AG (Austria).

Adresa sediului social este: Bd. Mihai Bravu, nr. 171, București, sector 2.

Banca își desfășoară activitatea prin sediul central din București, prin cele 80 de

sucursale și agenţii deschise în toate judeţele ţării, inclusiv 14 în București (sucursala

București, Mihai Bravu, Unirea, Apolodor, Moșilor, Ștefan cel Mare, Banu Manta, Otopeni,

București Mall, Olteniţei, Drumul Taberei, Pantelimon, Gara de Nord și Brâncoveanu).

metoDe și politici contabile

întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare

Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile și

de raportare („RCR”) menţionate mai jos:

• Legea Contabilităţii 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene aplicabile instituţiilor de

credit aprobate prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 („Ordinul

5/2005”);

• Planul de conturi pentru societăţile bancare și normele metodologice de utilizare a

acestuia

ulterioare.

aprobat prin Ordinul MF/BNR nr.1418/344/1997 cu modificările și completările

Situaţiile financiare prezentate cuprind situaţiile financiare individuale ale Băncii.

Ca urmare, pentru întocmirea prezentelor situaţii financiare nu au fost aplicate prevederile

IAS 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”.


Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu

excepţiile prezentate în continuare în politicile contabile.

Aceste situaţii financiare au fost întocmite pentru a reflecta poziţia financiară și

rezultatele operaţiunilor și fluxurilor de numerar ale Băncii în conformitate cu Standardele

Internaţionale de Raportare Financiară inclusiv cu cerinţele IAS 19 „Beneficiile angajaţilor”,

IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar” și IAS 39 „Instrumente financiare:

recunoaștere și evaluare.”

Până la 31 decembrie 2005 Banca a aplicat prevederile Reglementărilor contabile

armonizate cu Directiva Comunităţilor Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele

Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit aprobate prin Ordinul Ministrului

Finanţelor Publice și al Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.1982/5/2001 („OMFP

nr. 1982”). Începând cu 1 ianuarie 2006, Banca aplică Reglementările contabile conforme

cu directivele europene aplicabile instituţiilor de credit menţionate în Ordinul nr. 5/2005.

Principiile și politicile contabile prevăzute în Ordinul nr. 5/2005 au fost aplicate prospectiv

de către Bancă.

bazele contabilităţii

Banca efectuează înregistrările contabile în lei românești în conformitate cu Reglementările

Contabile și de Raportare (“RCR”) emise de Banca Naţională a României și Ministerul

Finanţelor Publice.

moneda funcţională și de prezentare

În conformitate cu Ordinul 5/2005, moneda de prezentare a situaţiilor financiare este

Leul românesc („RON”).

Situaţiile financiare sunt întocmite și prezentate în RON.

utilizarea estimărilor

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Reglementările contabile conforme

cu directivele europene aprobate prin Ordinul BNR 5/2005, cere conducerii Băncii să facă

estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea

activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare și cheltuielile raportate

pentru respectiva perioadă. Dacă evenimentele ulterioare datei bilanţului furnizează informaţii

suplimentare cu privire la estimările făcute, acestea au fost luate în calcul.

2


30

note la situaţiile FinanciaRe

conversia sumelor exprimate în devize

Tranzacţiile în devize sunt înregistrate la cursul de schimb publicat de Banca Naţională

a României de la data tranzacţiei. Diferenţele de curs care rezultă din tranzacţiile încheiate

în devize sunt incluse ca venituri sau cheltuieli la data încheierii tranzacţiilor, folosindu-se

cursul de schimb din ziua respectivă.

Pierderea sau câștigul din schimbul valutar, rezultând din conversia activelor și pasivelor

monetare, este reflectat în contul de profit și pierdere al anului curent.

Activele și pasivele monetare înregistrate în devize sunt exprimate în RON la cursul

din ziua întocmirii bilanţului contabil cu excepţia activelor în devize înregistrate ca imobilizări

financiare care sunt convertite în RON la cursul de schimb în vigoare la data achiziţionării

acestora.

fost:

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine la sfârșitul exerciţiului financiar au

Moneda 31 decembrie 2006 31 decembrie 2005

Dolar (USD) 1:RON 2,5676 1:RON 3,1078

Euro (EUR) 1:RON 3,3817 1:RON 3,6771

Veniturile și cheltuielile din dobânzi

Veniturile și cheltuielile din dobânzi sunt înregistrate în contul de profit și pierdere

conform principiului contabilităţii de angajamente, luând în considerare randamentul activului

sau o rată variabilă aplicabilă.

Venituri și cheltuieli din comisioane

Veniturile din comisioane cuprind, în principal, comisioanele încasate din activitatea de

creditare, emiterea de garanţii și acreditive, efectuarea de transferuri pentru clienţi și servicii

asociate cardurilor. Cheltuielile cu comisioanele includ comisioanele plătite pentru serviciile

similare primite de Bancă.

Veniturile și cheltuielile din comisioane sunt înregistrate în contul de profit și pierdere la

momentul prestării serviciului, cu excepţia celor generate de acordarea de credite și avansuri

care sunt amortizate și recunoscute ca o ajustare a randamentului creditelor și avansurilor

acordate folosindu-se metoda liniară.

instrumente financiare

Clasificări

Creditele și creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile,

ce nu sunt cotate pe o piaţă activă, altele decât acelea pe care Banca intenţionează să


le vândă imediat sau într-o perioadă apropiată, acelea pe care Banca, dupa recunoașterea

iniţială, le desemnează ca active financiare deţinute pentru tranzacţionare, deţinute pentru

vânzare sau acelea pentru care deţinătorul ar putea să nu recupereze substanţial toată

investiţia iniţială, din alt motiv decât din cauza deprecierii creditului. Creditele și creanţele

includ împrumuturile și avansurile acordate băncilor și clienţilor.

Activele financiare disponibile a fi vândute sunt acele active financiare care nu sunt

credite și creanţe, respectiv active financiare deţinute pentru tranzacţionare sau investiţii

deţinute până la scadenţă. Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare includ titlurile

de plasament emise de către stat, certificate de trezorerie ce pot fi revândute Băncii Centrale

și titlurile de participare ale activităţii de portofoliu care nu sunt deţinute pentru tranzacţionare

sau deţinute până la scadenţă.

Evaluare

Instrumentele financiare sunt evaluate iniţial la cost.

Ulterior recunoașterii iniţiale, activele financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt

evaluate la valoarea justă.

Datoriile, creditele și creanţele acordate de către Bancă și activele deţinute până la

scadenţă sunt recunoscute la valoarea netă contabilă.

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate la data bilanţului la valoarea

cea mai mică dintre valoarea de piaţă și cea de achiziţie.

Toate pasivele financiare netranzacţionabile, creditele acordate și creanţele și activele

financiare deţinute până la scadenţă sunt recunoscute la cost amortizat. Costul amortizat

este calculat folosindu-se metoda liniară.

Pentru titlurile de investiţii, primele și discounturile reprezentând diferenţa dintre preţul

de achiziţie și preţul de rambursare al acestor titluri sunt amortizate în mod eșalonat în

contul de profit și pierdere.

Principiile măsurării valorii juste

Valoarea justă a instrumentelor financiare se bazează pe o cotaţie de preţ pe o piaţă

activă la data bilanţului, fără deducerea costurilor de tranzacţionare. În cazul în care nu

există o cotaţie de preţ, valoarea justă a instrumentelor financiare se estimează folosind

modele pentru stabilirea preţurilor unei opţiuni sau analiza fluxurilor de numerar actualizate.

Toate câștigurile și pierderile provenite din modificarea valorii instrumentelor financiare

deţinute pentru tranzacţionare și pierderile provenite din modificarea valorii activelor financiare

disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

31


32

note la situaţiile FinanciaRe

Derecunoaștere

Activele financiare sunt derecunoscute atunci când Banca pierde controlul drepturilor

contractuale ce privesc respectivul activ. Banca pierde acest control în cazul în care aceasta

realizează drepturile asupra beneficiilor specificate în contract, drepturile expiră, sau Banca

renunţă la aceste drepturi.

Activele transferate pe baza unui contract de vânzare prin care Banca își rezervă

posibilitatea de a relua sau răscumpăra elementele cedate, contra plăţii unui preţ convenit

la o dată sau la un termen stabilit, sunt derecunoscute.

numerar și echivalente de numerar

Pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar, numerarul și elementele asimilate

numerarului includ solduri care au scadenţa iniţială sub 90 de zile cuprinzând: numerarul și

soldurile conturilor curente la Banca Naţională a României și la alte bănci precum și depozite

la bănci și efecte publice și valori asimilate.

imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la valoarea de achiziţie, mai puţin amortizarea

acumulată și pierderile din depreciere. Imobilizările corporale au fost ajustate în funcţie de

reevaluările dispuse prin acte normative.

Amortizarea este calculată prin metoda liniară pe perioada duratei de viaţă estimată

pentru fiecare element din categoria imobilizărilor. Terenurile nu sunt supuse amortizării.

Duratele de viaţă ale mijloacelor fixe folosite sunt stabilite în conformitate cu Hotărârea

Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale

de funcţionare a mijloacelor fixe corelate cu durata de viaţă utilă a acestora.

Ratele medii de amortizare utilizate pe categorii sunt următoarele:

Construcţii și amenajări la construcţii 2% - 20% pe an

Aparatură birotică și mobilier 10% - 20% pe an

Mijloace de transport 20% pe an

Echipament informatic 33% pe an


imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost, mai puţin amortizarea acumulată și

pierderile din depreciere.

Imobilizările necorporale includ software și licenţe.

Amortizarea este înregistrată în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe

perioada estimată a duratei utile de funcţionare a imobilizărilor necorporale. Duratele de viaţă

estimate pentru imobilizările necorporale sunt de maximum 5 ani.

entităţi asociate

Entităţile asociate sunt acelea în care Banca deţine o influenţă semnificativă fără ca

aceasta să fie o filială sau să existe un acord de asociere în participaţie a investitorului.

Banca deţine o participaţie de 20% în Volksbank Leasing S.A., o societate comercială

care oferă servicii de leasing în România. Banca a clasificat aceste investiţii în Volksbank

Leasing S.A. ca fiind active financiare disponibile pentru vânzare.

provizioane pentru deprecierea valorii activelor

Activele financiare sunt analizate la data întocmirii fiecărui bilanţ contabil dacă există

vreun indiciu obiectiv, potrivit căruia un activ poate fi depreciat. Dacă orice astfel de indiciu

există, Banca trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a activului.

Un provizion pentru depreciere este înregistrat în situaţia în care valoarea contabilă

a activului depășește valoarea recuperabilă a acestuia. Provizionul pentru depreciere este

recunoscut în contul de profit și pierdere.

credite și avansuri acordate clienţilor

Creditele acordate de Bancă prin furnizarea de fonduri direct unui client sau unui alt

agent la momentul plăţii sunt clasificate ca fiind credite și creanţe. Creditele sunt prezentate

în bilanţ la nivelul soldului existent, mai puţin provizionul specific de risc de credit determinat

prin înmulţirea creditelor ajustate în funcţie de garanţiile exprimate la valoarea justă a

acestora, cu procentele de provizionare aferente fiecărei categorii de clasificare a creditelor,

așa cum sunt prezentate mai jos.

Banca utilizează în scopuri prudenţiale Regulamentele 5/2002 și 7/2002 emise de BNR,

intrate în vigoare la 1 ianuarie 2003, Regulamentele 8/2005 și 13/2005 emise de BNR în

anul 2005 și Norma 11/2006 emisă de BNR în anul 2006, ca bază legală pentru clasificarea,

constituirea și utilizarea provizioanelor pentru creditele acordate clientelei. Conform acestor

regulamente, creditele se clasifică și se provizionează în următoarele categorii:

33


34

note la situaţiile FinanciaRe

Clasificarea creditelor Provizion(%)

• Standard 0

• În observaţie 5

• Substandard 20

• Îndoielnic 50

• Pierdere 100

Banca înregistrează provizion specific pentru riscul de credit atunci când există informaţii

care să indice potenţiale pierderi. Provizionul se calculează prin aplicarea procentelor mai

sus menţionate asupra soldului creditului și a creanţei atașate, după scăderea valorii juste a

garanţiei (cu excepţia expunerilor la care serviciul datoriei este mai mare de 90 zile) obţinute

de Bancă de la împrumutaţi.

Provizionul pentru diminuarea valorii creanţelor asupra clientelei este înregistrat în contul

de profit și pierdere și este dedus din categoria de activ corespunzătoare din bilanţ.

Banca a înregistrat în afara bilanţului în cursul exerciţiului financiar încheiat, creditele și

toate sumele aferente care îndeplineau următoarele condiţii:

a) cel puţin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de

360 de zile;

b) s-a iniţiat procedura de investire cu formula executorie a contractului de credit, precum

și contractele de garanţie, dacă este cazul, sau hotărârea judecătorească definitivă ce

dispune asupra contractului de credit, precum și asupra contractelor de garanţie, dacă este

cazul sau asupra contractului de plasament;

c) s-a declanșat procedura de executare silită în cazul persoanelor fizice sau juridice;

d) instanţa a dat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment.

De asemenea în temeiul acelorași reglementări se clasifică și provizionează plasamentele

bancare în următoarele categorii de calitate în funcţie de serviciul datoriei:

• Standard

• Pierdere


alte angajamente referitoare la credite

Pe parcursul derulării normale a activităţii, Banca s-a implicat și în alte angajamente

legate de credite, inclusiv angajamente de împrumut, acreditive și garanţii care sunt

evidenţiate în elemente în afara bilanţului.

impozitul pe profit

Banca înregistrează impozitul pe profit stabilit în conformitate cu Reglementările Contabile

și de Raportare emise de Banca Naţională a României și Ministerul Finanţelor Publice.

Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent și impozitul amânat.

Rata impozitului pe profit utilizată pentru calculul impozitelor amânate la 31 decembrie

2006 este de 16% (31 decembrie 2005: 16%), aplicabilă profiturilor realizate pe teritoriul

României. Rata impozitului pe profit utilizată pentru calculul impozitelor curente la 31

decembrie 2006 este de 16% (31 decembrie 2005: 16%).

35


3

note la situaţiile FinanciaRe

casa, Disponibilităţi la bănci centRale

Casa, disponibilităţi 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

la bănci centrale (RON)

Numerar în casierie și ATM 16.627.521 39.526.512

Conturi curente la Banca Centrală 402.997.814 1.377.493.347

Total 419.625.335 1.417.019.859

Banca menţine în conturile curente la Banca Naţională a României rezerva minimă obligatorie

constituită conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Naţională a României. La

31 decembrie 2006 rata rezervei minime obligatorie a fost de 20% (31 decembrie 2005:

16%) pentru fondurile atrase în lei și de 40% (31 decembrie 2005: 30%) pentru fondurile

atrase în EUR.

cReanţe asupRa instituţiiloR De cReDit

Creanţe asupra instituţiilor de credit 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

RON

Conturi curente 1.613.176 7.895.582

Depozite la termen la Banca Centrală 19.000.000 128.164.186

Depozite la vedere la alte bănci 23.554.526 76.383.684

Depozite la termen la alte bănci 46.040.240 241.409.364

Credite la termen acordate băncilor 1.500.000 16.490.457

Alte creanţe 290.449 468.719

Total 91.998.391 470.811.992

Conturile curente și depozitele la termen la Banca Centrală și la alte bănci la 31 decembrie

2006 și 31 decembrie 2005 se aflau la libera dispoziţie a Băncii și nu erau grevate de

sarcini.


cReanţe asupRa clientelei

Portofoliul de credite (RON) 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Valoarea portofoliului 1.136.020.607 2.705.422.465

înainte de provizionare

Minus provizioane specifice -9.428.275 -18.828.831

pentru riscul de credit

(a se vedea nota 5.b)

Creanţe asupra clientelei (net de provizion) 1.126.592.332 2.686.593.634

Creditele și avansurile clienţilor nebancari sunt prezentate net de creanţele atașate

aferente.

Provizioane specifice 2005 2006

pentru riscul de credit (RON)

Sold la 1 ianuarie -1.168.175 -9.428.275

Cheltuieli cu provizioane -27.700.741 -51.991.999

Reluări de provizioane 19.692.850 41.687.667

Diferenţe de curs aferente provizioanelor -252.209 903.776

Sold la 31 decembrie -9.428.275 -18.828.831

imobilizăRi necoRpoRale

Imobilizări necorporale sold la Creșteri Reduceri sold la

1 ianuarie 31 decembrie

RON 2006 2006

Valoare brută 5.371.283 1.561.554 - 6.932.837

Amortizare cumulată -1.917.071 -1.925.123 - -3.842.194

Avansuri pentru imobilizări 183.302 - - 183.302

necorporale

Valoare netă contabilă 3.637.514 3.273.945

3


3

note la situaţiile FinanciaRe

imobilizăRi coRpoRale

RON sold la Achiziţii / Cheltuiala Reduceri/ sold la

1 ianuarie 2006 cu amortizarea Transferuri 31 decembrie 2006

Valoare brută

Clădiri și terenuri ale

activităţii de exploatare 12.556.382 2.999.665 - 15.556.047

Echipamente tehnologice 397.043 307.628 -1.488 703.183

Calculatoare și echipamente

periferice 7.681.661 4.360.344 -97.516 11.944.489

Mijloace de transport 2.994.362 3.089.404 -430.339 5.653.427

Mobilier și aparatură birotică 10.043.252 5.481.931 -113.169 15.412.014

Imobilizări corporale în curs 2.853.280 23.088.856 -17.659.709 8.282.427

Total valoare brută 36.525.980 39.327.828 -18.302.221 57.551.587

Amortizare cumulată

Clădiri și terenuri ale

activităţii de exploatare -4.079.017 -1.278.773 - -5.357.790

Echipamente tehnologice -178.000 -111.027 279 -288.748

Calculatoare și echipamente

periferice -4.855.233 -2.221.064 96.785 -6.979.512

Mijloace de transport -822.659 -838.960 232.101 -1.429.518

Mobilier și aparatură birotică -3.004.364 -1.526.809 102.819 -4.428.354

Total amortizare cumulată -12.939.273 -5.976.633 431.984 -18.483.922

Valoare netă contabilă 23.586.707 39.067.665

DatoRii pRiVinD instituţiile De cReDit

RON 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Conturi curente ale băncilor (LORO) 570.325 770.917

Depozite la vedere și la termen ale băncilor 44.599.665 11.000.000

Împrumuturi la termen primite de la bănci 976.812.794 2.714.821.209

Alte sume datorate 28.617 26.091

Total 1.022.011.401 2.726.618.217


DatoRii pRiVinD clientela

RON 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Conturi curente 199.528.854 341.694.404

Depozite la vedere 28.041.414 21.787.697

Depozite la termen 191.555.230 639.342.158

Depozite colaterale 8.838.978 45.695.417

Împrumuturi la termen de la clientela financiară 1.512.073 1.036.382

Alte sume datorate 263.864 2.055.442

Total 429.740.413 1.051.611.500

capital social subscRis

La data de 31 decembrie 2006, capitalul social era format din 2.291.000.000 acţiuni având

o valoare nominală de 0,1 RON pe acţiune (din care 1.718.250.000 sunt acţiuni ordinare și

572.750.000 sunt acţiuni preferenţiale). La data de 31 decembrie 2005, capitalul social era

format din 1.697.000.000 acţiuni (din care 1.272.750.000 acţiuni ordinare și 424.250.000

acţiuni preferenţiale) având aceeași valoare nominală.

În cursul anului 2006, capitalul social a fost majorat, conform hotărârii Adunărilor Generale

Extraordinare a Acţionarilor, de la 169.700.000 RON la 229.100.000 RON, prin virarea

aportului acţionarilor la capitalul social în sumă de 59.400.000 RON (30 august 2006). De

asemenea, suma de 118.800.000 RON a fost virată ca prime de capital.

La 31 decembrie 2005 și 31 decembrie 2006, acţionarii Băncii erau următorii:

31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

% %

Volksbank International AG 97,8900 98,4370

Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft

mit Beschrankter Haftung 0,0019 0,0014

Österreichische Volksbanken 0,0019 0,0014

Banca Popolare del Emiglia Romagna 1,0531 0,7801

Banca Popolare di Vicenza 1,0531 0,7801

Total 100,0000 100,0000

3


40

note la situaţiile FinanciaRe

RepaRtizaRea pRoFitului

RON 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Rezerve legale 495.634 2.189.012

Rezerve pentru riscuri bancare 8.113.512 27.740.870

Rezultat reportat – profit nerepartizat 1.303.531 13.114.917

Total 9.912.677 43.044.799

Profitul nerepartizat este distribuit conform deciziei Adunării Generale a Acţionarilor Băncii în

anul următor realizării sale.

anGajamente și obliGaţii potenţiale

Valoarea contractuală a instrumentelor financiare extrabilanţiere ale Băncii este evidenţiată

în tabelul de mai jos:

RON 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Scrisori de garanţie 18.712.880 70.635.843

Alte garanţii acordate instituţiilor financiare - 88.192.250

Datorii contingente 18.712.880 158.828.093

Angajamente în favoarea altor bănci - 6.666.667

Deschideri de credite documentare 735.556 444.964

Deschideri de credite confirmate 279.625.389 302.107.653

Alte angajamente acordate clienţilor 4.799.557 6.127.039

Angajamente 285.160.502 315.646.323

Total 303.873.382 474.474.416


Dobânzi De pRimit și VenituRi asimilate

La sfârșitul anilor 2005 și 2006, Banca a repartizat profitul net în sumă de 9.912.677 RON,

respectiv 43.044.799 RON astfel:

RON 2005 2006

Dobânzi provenind din:

Conturi curente și depozite la bănci 13.940.672 16.754.047

Titluri de stat și certificate de trezorerie 2.090.356 3.869.809

Împrumuturi și avansuri către bănci și clienţi 70.292.835 140.835.670

Comisioane provenind din:

Angajamente de finanţare 60.233 118.814

Angajamente de garanţie 399.431 975.457

Total 86.783.527 162.553.797

Dobânzi De plătit și cheltuieli asimilate

RON 2005 2006

Dobânzi provenind din:

Conturi curente și depozite de la alte bănci 4.268.937 1.105.179

Împrumuturi de la alte bănci și

de la clientela financiară 26.459.477 65.980.504

Operaţiuni cu clientela 14.804.645 17.036.717

Comisioane provenind din:

Angajamente de finanţare 2.927.022 2.061.025

Total 48.460.081 86.183.425

41


42

note la situaţiile FinanciaRe

VenituRi Din comisioane

RON 2005 2006

Comisioane provenind din:

Operaţiuni de trezorerie și operaţiuni interbancare 1.331.607 783.420

Operaţiuni cu clientela 13.958.545 47.658.914

Operaţiuni cu carduri 4.226.063 7.772.857

Alte operaţiuni 24.565 39.176

Total 19.540.780 56.254.367

cheltuieli cu comisioanele

RON 2005 2006

Operaţiuni de trezorerie și operaţiuni interbancare 885.428 1.754.367

Operaţiuni cu clientela 1.062.038 895.102

Operaţiuni cu carduri 1.152.873 1.256.603

Alte operaţiuni 413.811 705.074

Total 3.514.150 4.611.146

cheltuieli aDministRatiVe GeneRale

RON 2005 2006

Salarii 14.388.650 26.064.323

Asigurări sociale 4.297.216 7.665.150

Tichete de masă 550.305 917.201

Alte cheltuieli privind personalul 99.103 183.417

Total costuri angajaţi 19.335.274 34.830.091

Materiale și combustibil 1.549.365 2.024.037

Obiecte de inventar 655.765 1.790.581

Protocol și publicitate 1.114.352 2.241.979

Servicii prestate de terţi 15.516.080 28.865.593

Alte cheltuieli administrative 2.240 6.444

Total costuri administrative 18.837.802 34.928.634

Total general 38.173.076 69.758.725

La 31 decembrie 2006, Banca avea 711 salariaţi (31 decembrie 2005: 411). Numărul mediu

de salariaţi din cursul anului a fost de 562 (2005: 349).


coRecţii asupRa ValoRii cReanţeloR și pRoVizioaneloR pentRu DatoRii continGente

și anGajamente

RON 2005 2006

Pierderi din creanţe nerecuperate 1.033.815 5.416.649

Cheltuială cu provizioane specifice

pentru risc de credit 28.713.864 53.648.713

Total 29.747.679 59.065.362

ReluăRi Din coRecţii asupRa ValoRii cReanţeloR și pRoVizioaneloR pentRu DatoRii

continGente și anGajamente

RON 2005 2006

Venituri din recuperări de credite

scoase în afara bilanţului 104.553 646.954

Venituri din reluarea provizioanelor

specifice de risc de credit 20.411.067 43.035.844

Total 20.515.620 43.682.798

impozitul pe pRoFit

Pierderea fiscală reportată din anii anteriori a fost utilizată pentru reducerea bazei taxabile a anului

2004 – 2006, ceea ce a condus la diminuarea impozitului de plată aferent anului 2006.

ReconcilieRea Rezultatului contabil al exeRciţiului cu Rezultatul Fiscal

RON 2005 2006

Rezultatul net al exerciţiului 9.912.677 43.044.799

(+) Cheltuieli nedeductibile 132.402 2.143.107

(–) Venituri neimpozabile - 1.138.864

Profit impozabil 10.045.079 44.049.042

Pierdere fiscală reportată -3.737.887 -2.301.954

Rezerve legale și de risc bancar -8.609.146 -29.929.883

Rezultatul fiscal total -2.301.954 11.817.205

Cheltuieli cu sponsorizările

(deduse din impozitul de plătit) - -16.442

Alte corecţii 5.843 -

Impozit pe profit 5.843 1.874.311

43


44

note la situaţiile FinanciaRe

numeRaR și echiValent numeRaR

RON 2005 2006

Numerar în casierie și ATM 16.627.521 39.526.512

Conturi curente la Banca Centrală 402.997.814 1.377.493.347

Efecte publice și valori asimilate

cu scadenţă până la 3 luni 191.531.774 29.357.691

Conturi curente la bănci 1.613.176 7.895.582

Depozite la Banca Centrala și la alte bănci

cu scadenţă până la 3 luni 88.885.215 446.425.953

Total 701.655.500 1.900.699.085

manaGementul Riscului

Principalele riscuri asociate cu activităţile Băncii sunt de natură financiară și operaţională,

rezultând din desfășurarea de activităţi bancare atât pe teritoriul României, cât și cu bănci

corespondente străine. Cele mai importante riscuri financiare la care este expusă Banca

sunt riscul de piaţă, riscul de credit și riscul de lichiditate. Riscul de piaţă include riscul

valutar și riscul de dobândă.

a) Riscul ValutaR

Banca este expusă riscului valutar ca urmare a tranzacţiilor valutare efectuate între RON și

celelalte valute. Activele și pasivele exprimate în lei și în alte valute la 31 decembrie 2006

sunt după cum urmează:

RON UsD EUR Altele Total

Casa, disponibilităţi

la bănci centrale 130.121.449 1.838.035 1.284.572.907 487.468 1.417.019.859

Efecte publice 29.357.691 - - - 29.357.691

Creanţe asupra

instituţiilor de credit 429.627.005 2.924.981 36.215.436 2.044.570 470.811.992


RON UsD EUR Altele Total

Creanţe asupra

clientelei 568.615.190 13.122.719 2.104.855.725 - 2.686.593.634

Obligaţiuni - - - - -

Acţiuni si participaţii 456.414 - - - 456.414

Alte active 1.103.918 - 61.047 - 1.164.965

Cheltuieli înregistrate în

avans și venituri angajate 4.884.623 48.075 11.590.309 469.773 16.992.780

Total 1.164.166.290 17.933.810 3.437.295.424 3.001.811 4.622.397.335

Datorii privind

instituţiile de credit 11.370.650 - 2.715.247.567 - 2.726.618.217

Datorii privind clientela 588.332.766 19.530.903 441.482.328 2.265.503 1.051.611.500

Datorii constituite

prin titluri 40.158 - 275.055 - 315.213

Alte pasive 4.571.059 2.960 1.889.900 466.115 6.930.034

Venituri înregistrate în

avans și datorii angajate 8.931.469 45.496 4.105.429 33 13.082.427

Datorii subordonate - - 273.917.700 - 273.917.700

Total 613.246.102 19.579.359 3.436.917.979 2.731.651 4.072.475.091

Poziţie netă 550.920.188 -1.645.549 377.445 270.160 549.922.244

Activele și pasivele exprimate în lei și în alte valute la 31 decembrie 2005 sunt după cum

urmează:

RON UsD EUR Altele Total

Casa, disponibilităţi

la bănci centrale 41.560.997 1.478.015 376.233.333 352.990 419.625.335

Efecte publice 191.531.774 - - - 191.531.774

Creanţe asupra

instituţiilor de credit 77.500.360 12.489.713 1.308.375 699.943 91.998.391

Creanţe asupra

clientelei 240.710.031 24.798.963 861.083.332 6 1.126.592.332

Obligaţiuni - 3.107.800 - - 3.107.800

Acţiuni si participaţii 456.414 - - - 456.414

Alte active 1.028.165 - 75.670 - 1.103.835

45


4

note la situaţiile FinanciaRe

RON UsD EUR Altele Total

Cheltuieli înregistrate în

avans și venituri angajate 3.708.171 184.668 4.667.027 10.164 8.570.030

Total 556.495.912 42.059.159 1.243.367.737 1.063.103 1.842.985.911

Datorii privind

instituţiile de credit 3.692.114 - 1.018.319.287 - 1.022.011.401

Datorii privind clientela 199.943.698 38.348.225 190.350.765 1.097.725 429.740.413

Datorii constituite

prin titluri 584.785 - 1.225.181 - 1.809.966

Alte pasive 2.850.395 2.985 335.693 27 3.189.100

Venituri înregistrate în

avans și datorii angajate 8.079.911 75.219 8.828.460 7 16.983.597

Datorii subordonate - - 22.062.600 - 22.062.600

Total 215.150.903 38.426.429 1.241.121.986 1.097.759 1.495.797.077

Poziţie netă 341.345.009 3.632.730 2.245.751 -34.656 347.188.834

b) Riscul De DobanDă

Banca se confruntă cu riscul de dobândă datorită expunerii la fluctuaţiile nefavorabile ale

dobânzii pe piaţă. Schimbarea ratei dobânzii pe piaţă influenţează în mod direct veniturile și

cheltuielile aferente activelor și datoriilor financiare purtătoare de dobânzi variabile, precum

și valoarea reală a celor purtătoare de dobânzi fixe.

Limitele inferioare și superioare ale ratelor dobânzilor practicate de Bancă în cursul anului

2006, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, sunt prezentate mai

jos:

RON UsD EUR

Interval Interval Interval

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Activ % % % % % %

Cont curent la BNR 1,50 1,90 - - 0,70 0,80

Plasamente 1,00 13,75 6,00 6,60 2,75 4,75

Titluri de stat 4,07 8,78 4,50 4,50 - -

Credite 7,75 15,00 4,10 14,97 5,95 11,00

Pasiv

Depozite atrase de la bănci 7,00 8,20 - - - -

Depozite atrase de la clienţi 0,10 8,51 0,10 2,80 0,10 4,50

Împrumuturi de la bănci

si instituţii financiare - - - - 3,31 8,12


Limitele inferioare și superioare ale ratelor dobânzilor practicate de Bancă în cursul anului

2005, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, sunt prezentate mai jos:

RON UsD EUR

Interval Interval Interval

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Activ % % % % % %

Cont curent la BNR 1,50 4,00 - - 0,70 1,00

Plasamente 0,50 17,00 2,10 4,65 1,70 3,33

Certificate de trezorerie 4,01 8,24 4,50 4,50 - -

Credite 4,01 31,90 4,10 14,97 2,10 19,00

Pasiv

Depozite atrase de la bănci 1,00 4,00 2,45 2,70 2,09 3,99

Depozite atrase de la clienţi 0,25 17,00 1,00 2,80 0,50 4,40

Împrumuturi de la bănci

și instituţii financiare - - 3,51 4,44 3,05 6,69

c) Riscul De cReDit

Banca este expusă riscului de credit, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării

profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale,

în principal ca rezultat al activităţii de creditare a clientelei nebancare.

De asemenea, riscul de credit se manifestă și datorită plasamentelor la alte instituţii de

credit locale și străine.

Banca minimizează acest risc prin evaluarea atentă a solicitanţilor de credite, prin

monitorizarea acestora pe durata creditării și prin stabilirea unor limite de expunere. Banca

monitorizează de asemenea selectarea unor bănci corespondente cu ratinguri care să

exprime cel mai scazut grad de risc.

Riscul de credit este tratat, gestionat și monitorizat diferit în funcţie de natura contrapartidei

faţă de care se expune: instituţii de credit (limitarea expunerii faţă de bănci și relaţiile de

corespondent), clientela nebancară (riscul de credit clasic).

Structura portofoliului de credite acordate de către Bancă este repartizată pe următoarele

sectoare economice:

4


4

note la situaţiile FinanciaRe

2005 2006

% %

Servicii 25,65 7,16

Comerţ 7,71 3,29

Construcţii 4,18 6,61

Transport 0,80 0,01

Textile 0,54 0,54

Alte sectoare economice 6,94 6,72

Persoane fizice 54,18 75,67

Total 100,00 100,00

D) Riscul De lichiDitate

Structura activelor și pasivelor a fost analizată pe baza perioadei rămase de la data bilanţului

contabil până la data contractuală a scadenţei.

Banca urmărește menţinerea unui echilibru între maturitatea plasamentelor și sursele atrase.

Valoarea activelor și pasivelor la 31 decembrie 2006 și 31 decembrie 2005, analizată pentru

perioada ramasă până la data maturităţii contractuale este următoarea:

Perioada rămasă până la scadenţă Total

RON până la 3 luni între 3 luni și peste 1 an și peste 5 ani cu scadenţă 31 decembrie

1 an până la 5 ani nedefinită 2006

Casa, disponibilităţi

la bănci centrale 1.417.019.859 - - - - 1.417.019.859

Efecte publice 29.357.691 - - - - 29.357.691

Creanţe asupra

instituţiilor de credit 454.321.535 13.333.333 3.157.124 - - 470.811.992

Creanţe asupra clientelei 76.385.144 351.416.271 432.615.459 1.826.176.760 - 2.686.593.634

Obligaţiuni - - - - - -

Acţiuni și participaţii - - - - 456.414 456.414

Alte active 1.164.965 - - - - 1.164.965

Cheltuieli înregistrate în

avans și venituri angajate 16.882.596 110.184 - - - 16.992.780

Total 1.995.131.790 364.859.788 435.772.583 1.826.176.760 456.414 4.622.397.335

Datorii privind

instituţiile de credit 11.000.000 - 71.537.579 2.644.080.638 - 2.726.618.217

Depozite ale clientelei 563.148.459 484.871.368 1.747.172 808.119 - 1.050.575.118

Alte datorii privind

clientela financiară 181.448 111.423 554.354 189.157 - 1.036.382

Datorii constituite

privind alte titluri 175.210 140.003 - - - 315.213


Perioada rămasă până la scadenţă Total

RON până la 3 luni între 3 luni și peste 1 an și peste 5 ani cu scadenţă 31 decembrie

1 an până la 5 ani nedefinită 2006

Alte pasive 6.930.034 - - - - 6.930.034

Venituri înregistrate

în avans și datorii angajate 9.263.960 1.245.387 - 2.573.080 - 13.082.427

Datorii subordonate - - 50.725.500 223.192.200 - 273.917.700

Total 590.699.111 486.368.181 124.564.605 2.870.843.194 - 4.072.475.091

Risc de lichiditate 1.404.432.679 121.508.393 311.207.978 -1.044.666.434 456.414 549.922.244

Perioada rămasă până la scadenţă Total

RON până la 3 luni între 3 luni și peste 1 an și peste 5 ani cu scadenţă 31 decembrie

1 an până la 5 ani nedefinită 2005

Casa, disponibilităţi la

bănci centrale 419.625.335 - - - - 419.625.335

Efecte publice 191.531.774 - - - - 191.531.774

Creanţe asupra

instituţiilor de credit 90.498.391 1.500.000 - - - 91.998.391

Creanţe asupra clientelei 67.529.656 272.279.000 233.554.920 553.228.756 - 1.126.592.332

Obligaţiuni - 3.107.800 - - - 3.107.800

Acţiuni și participaţii - - - - 456.414 456.414

Alte active 1.103.835 - - - - 1.103.835

Cheltuieli înregistrate în

avans și venituri angajate 7.001.855 171.918 279.014 1.117.243 - 8.570.030

Total 777.290.846 277.058.718 233.833.934 554.345.999 456.414 1.842.985.911

Datorii privind

instituţiile de credit 11.001.577 - - 1.011.009.824 - 1.022.011.401

Depozite ale clientelei 318.526.719 106.318.662 2.500.146 882.813 - 428.228.340

Alte datorii privind

clientela financiară 66.992 200.975 860.507 383.599 - 1.512.073

Datorii constituite

privind alte titluri 1.261.396 548.570 - - - 1.809.966

Alte pasive 3.189.100 - - - - 3.189.100

Venituri înregistrate în

avans și datorii angajate 9.106.381 402.295 3.292.028 4.182.893 - 16.983.597

Datorii subordonate - - - 22.062.600 - 22.062.600

Total 343.152.165 107.470.502 6.652.681 1.038.521.729 - 1.495.797.077

Risc de lichiditate 434.138.681 169.588.216 227.181.253 -484.175.730 456.414 347.188.834

e) Riscul opeRaţional

Riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor

estimate, care poate fi determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activităţi

interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare etc.) sau de factori

externi (condiţii economice, schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice etc.).

4


50

note la situaţiile FinanciaRe

Totodată se are în vedere gestionarea riscului juridic, componentă a riscului operaţional,

apărut ca urmare a neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale,

care afectează negativ operaţiunile sau situaţia Băncii.

F) Riscul Reputaţional

Riscul reputaţional este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate,

ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea Băncii.

Gestiunea riscului reputaţional are în vedere asigurarea permanentă a unei imagini pozitive,

conforme cu realitatea, în piaţă, în faţa clienţilor, a celorlalte bănci și instituţii financiare din

sistem, a acţionarilor, a instituţiilor statului, de supraveghere, control, a imaginii publice.

G) Riscul aFeRent impozităRii

Sistemul fiscal în România este supus unor diverse interpretări și schimbări permanente,

care pot fi retroactive. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot adopta o poziţie diferită

faţă de poziţia băncii și pot calcula anumite dobânzi și penalităţi fiscale. Deși impozitul

actual asupra unei tranzacţii poate fi minim, penalităţile pot fi mari în funcţie de interpretările

autorităţilor fiscale.

h) meDiul De aFaceRi

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Economia Naţională prezintă în continuare caracteristicile unei pieţe emergente. Printre

aceste caracteristici se numără: un deficit de cont curent ridicat, existenţa unui ecart de

competitivitate între România și alte state membre ale Uniunii Europene, o piaţă financiară

relativ nedezvoltată, infrastructura deficitară și fluctuaţii ale cursurilor de schimb valutar.

i) tRanzacţii cu păRţile aFlate în Relaţii speciale

Un număr de tranzacţii bancare cu entităţi aflate în relaţii speciale au avut loc în cursul

normal al derulării operaţiunilor. Aceste tranzacţii au fost încheiate pe bază de contracte

comerciale la ratele pieţei.


2005 2006

Entităţi Conducerea Entităţi Conducerea

în relaţie Băncii în relaţie Băncii

RON specială cu Banca

Credite, din care: 29.990.468 - 51.125.628 355.079

Plasamente, avansuri

și credite acordate 29.990.468 - 51.125.628 355.079

Provizioane constituite - - - -

Cheltuieli în avans 1.409.554 905.369

Datorii, din care: 993.932.212 431.396 2.896.691.660 111.331

Depozite și conturi curente 24.680.027 431.396 32.921.581 111.331

Împrumuturi 967.740.112 - 2.863.770.079 -

Leasing 1.512.073 - 1.036.382 -

Venituri din comisioane

și dobânzi 4.213.113 - 791.415 -

Cheltuieli cu comisioane

și dobânzi 32.486.669 - 63.096.651 -

Cheltuieli operaţionale 1.322.980 - 1.719.321 -

51


52

Către Acţionari,

Volksbank România S.A.

KPMG Audit SRL

Victoria business park

Dn1, șoseaua bucurești-ploiești nr. 69-71

sector 1

o.p. 18-191

bucurești 013685

România

RapoRtul auDitoRului inDepenDent

Am auditat situaţiile financiare ale societăţii Volksbank România S.A. („Banca”) pentru

exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006, din care derivă informaţiile

financiare sintetizate, în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor

Financiar din România. În raportul nostru datat 23 martie 2007 am exprimat o opinie

conform căreia situaţiile financiare din care derivă informaţiile financiare sintetizate au fost

întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul

Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 și cu politicile contabile descrise în

notele la situaţiile financiare.

În plus, fără a ne exprima rezerve, am atras atenţia asupra următoarelor:

• Raportul de audit este adresat exclusiv acţionarilor Băncii în ansamblu. Auditul nostru

a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Băncii acele aspecte pe care trebuie să

le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de

lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Bancă și de acţionarii

acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul de audit sau pentru opinia

formată.

• Situaţiile financiare nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor

și un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări și principii

contabile acceptate în ţări și jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare

nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale

din România, inclusiv Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005.

În opinia noastră, informaţiile financiare sintetizate atașate sunt consecvente, în toate

aspectele semnificative, cu situaţiile financiare din care derivă.

Pentru o mai bună înţelegere a poziţiei financiare a Băncii și a rezultatelor operaţiunilor

acesteia pentru exerciţiul financiar menţionat, precum și a ariei de aplicabilitate a auditului

nostru, informaţiile financiare sintetizate ar trebui citite împreună cu situaţiile financiare din

care derivă și cu raportul de audit aferent acestora.

KPMG Audit SRL

bucurești, România

23 martie 2007-06-0

© 2007 KPMG Audit SRL, a Romanian limited liability company and a

member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in

Romania. Registration Code: 12997279.: Share Capital: 2000 RON

tel: + 0 (21) 201 22 22

+ 0 (7 1) 800 800

Fax: + 0 (21) 201 22 11

+ 0 (7 1) 800 700

www.kpmg.ro


Anul 2006 a fost pentru Volksbank România anul în care banca a cunoscut cea mai

importantă creștere de la începerea activităţii sale până în prezent. Astfel, în numai un an,

valoarea totală a activelor bilanţiere ale băncii a crescut cu cca 250%, volumul creditelor cu

peste 238%, iar cel al depozitelor cu aproximativ 245%. Numărul total al clienţilor a ajuns

la 110.000, iar proftul net înregistrat de 43.044.799 RON a crescut și el de peste 4 ori

faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele din acest an ale Volksbank România au confirmat toate așteptările legate

de potenţialul pieţei și au întărit încrederea Consiliului de Administraţie în strategia aplicată

pe plan local: concentrarea atenţiei către segmentul reprezentat de persoanele fizice pe de

o parte și de cel reprezentat de societăţile mici și mijlocii și liber profesioniști pe de altă

parte.

Cu performanţele înregistrate până acum planurile de viitor nu pot fi decât optimiste. În

anul 2007 Volksbank România și-a propus să dezvolte propria reţea bancară cu cel puţin

50 de noi unităţi și să gestioneze active de peste 2 miliarde de euro. Volksbank România

va continua să se poziţioneze ca fiind un partener de încredere pentru clienţii săi oferind

produse și servicii rapide la costuri accesibile.

În ceea ce privește indicatorii financiari, registrele și situaţiile contabile precum și

celelalte rapoarte referitoare la activitatea băncii din 2006, au fost auditate de către firma

de audit KPMG Audit SRL, nefiind găsite motive de obiecţie, conturile fiind aprobate fără

rezerve.

În final, Consiliul de Administraţie dorește să mulţumească tuturor clienţilor și

colaboratorilor săi, Comitetului de Direcţie și întregului personal al băncii care s-au implicat

activ în obţinerea rezultatelor pozitive înregistrate de Volksbank România în cei aproape 7

ani de activitate.

RapoRtul consiliului De aDministRaţie

53


5

DoRu cRistian Deliu

Born in 1970, Doru Cristian Deliu followed the courses of the Art Academy in Bucharest, Romania, Graphic Arts

department. The painter is looking his way between the carbon, pencil, nib and oil on canvas, wood and carton. After

his personal exhibitions in Bucharest and Craiova, group exhibitions in Bucharest, Warsaw and Kiev, the seeks of the

artist rediscover the old Bucharest, the artist being impressed and influenced in these works by the Parisian snapshots

of Galien-LaLoue.


uniteD in tRust

annual RepoRt 2006

Austria

Bosnia-Hertzegovina

Croatia

Czech Republic

Hungary

Romania

Serbia

Slovakia

Slovenia

Ukraine


5

FoReWoRD FRom the manaGinG boaRD

„The success recorded by Volksbank Romania during 2006 was based especially on the

sustained efforts of our young and dynamic team, on the development of the network and

on the increased attention granted to the process of identification and satisfying the needs

of our clients. There are many factors that could be reminded in this context, but what is

really important is that all this work is done with a 100% perfection as in the Formula 1

races where if a single component of the engine does not work properly, the engine falls

and the race is abandoned. These factors refer to all fields of action of the bank, and also

to the clients’ confidence and to the general conditions of the banking market. Romania is

a market in a phase of accelerate development, allowing a powerful increase, even under

low risk conditions. Our clear strategy is to be a partner and a consultant for our clients,

to concentrate more and more attention on their needs. “

During 2006 Volksbank Romania has known the most powerful increase of its history,

demonstrating it is one of the most dynamic players on the Romanian banking market,

doubling practically its market share, during only one year, until the level of 2.7%, at the

end of 2006.

During 2006 financial year, Volksbank Romania recorded a much higher dynamic

than the average level of the Romanian banking system and the figures prove this: the

net profit increased with 434% toward 2005, the total credits volume increased with over

238%, the volume of deposits increased with 245% and the total balance sheet assets

increased with 250%, their value exceeding Euro one billion. The total number of sales

units reached, at the end of the year the figure of 130, with 80 Volksbank own units and

50 entities opened in franchise system. Thus, our bank holds in each county at least one

operative unit, ensuring thus a balanced distribution of the offer of products and services

in the territory. Besides obtaining good financial results, our efforts concentrated also upon

perfecting the risk management. We focused our attention in this direction on strengthening

the internal control of activity and we have continued the procedure of implementation of

the requirements of Basel 2 Accord.

2007.

The dynamic strategy approached on the market until present will also continue during

For the next period, we have extremely ambitious objectives concerning the efficiency

on all business lines, a further aggressive development of the banking network and of

the offer of products and services, the continuous training of the personnel. All these will

transpose certainly in providing high yields for the investment of our shareholders and in

providing the best services for the clients.


In the improved economic context of a powerful banking system, with a strong and

experienced ownership, Volksbank has all the elements to face successfully the challenges

determined by new players entering the market at the same time with the accession of

Romania to the European Union.

We are confident that the achievement of the objectives during the next period,

Volksbank Romania will continue to improve its performances in capitalizing the opportunities

in creating value for the clients and shareholders and the results recorded until present

encourage us to believe in our capacity of reaching these objectives.

key FiGuRes

From left to right:

Herwig Burgstaller (from 1 march 2007), Gerald Schreiner, Simona Fătu

RON 2005 2006

Total Assets 1,870,210,132 4,664,738,945

Credits and advances to customers 1,126,592,332 2,686,593,634

Amounts owned to customers 431,550,379 1,051,926,713

Total incomes 138,118,535 277,153,144

Total expenses 128,200,015 232,234,034

Net results of the financial year 9,912,677 43,044,799

Number of employees 411 711

Number of branches 26 80

Number of units in franchise system 1 50

5


5

inteRnational netWoRk

Volksbank has prospered in the Romanian market since 2000. The bank’s main share-

holder is Volksbank International AG.

Founded in 1922 by commercial lending cooperatives Österreichische Volksbanken-AG

(ÖVAG) is majority-owned by more than 60 independent Austrian „Volksbanken“ (cooperative

banks). Today ÖVAG is the central institute of one of the most important banking groups

in Austria and an international commercial bank. Leading the way into growing markets,

ÖVAG was one of the first banking institutions to begin expanding into Central and Eastern

Europe as early as 1991.

Volksbank International AG (VBI), located in Vienna, Austria, is majority-owned by OEVAG

(51 %), the remaining shares are equally held by the German DZ BANK / WGZ BANK

and the French Banque Fédérale des Banques Populaires (both 24.5%). VBI is managing

a successful and steadily expanding network of 300 branches in nine Central and Eastern

European countries: Slovakia, Czech Republic, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bosnia-

Herzegovina, Serbia and Ukraine. As of 2006 their total assets amount to EUR 6.7 billion.

More than 3,900 employees offer a full range of modern banking products and services to

both private and corporate clients.

In 2006 Volksbank International AG intensified cooperation with its Austrian, German,

French and Italian partners by introducing CEE UNLIMITED. Aimed at promoting referred

business this service provides bank officers with the necessary know-how and essential tools

for starting and conducting business in Central and Eastern Europe. Customers – mainly

SMEs – are still advised by their usual bank but gain access to banking services throug-

hout the CEE network. The cooperation is convenient, professional and – of course – in

the client’s mother tongue.

One of the various services offered by CEE UNLIMITED is CEE ACCOUNT OPENING.

Bilingual CEE CONTRACTS (in German, English, French or Italian and the respective local

language) make opening accounts easy. Customers have immediate access to their account

without the inconvenience of drawn-out formalities or unnecessary delays. Multilingual CEE

SPECIALISTS facilitate cooperation between CEE banks and foreign customers. Highly

specialised affiliates provide personalised services in the fields of leasing, real estate, fund

management, insurance and investment banking.

However size isn`t everything and we aim to provide more than simply an extensive

network of banks. More importantly, VBI is commited to helping our customers achieve

business success, which is why having personal contact with our clients, providing reliable

service and building mutual trust and reliability are our primary objectives. Our highest values

are the professional quality of our services and fostering long term relationships with our

clients. Volksbank International and CEE UNLIMITED stand for unique services that ensure

that international clients feel „at home“ doing business abroad.


oaRD oF aDministRation

pResiDent

Gerald schreiner

Vice-pResiDent

simona Fătu

klaus müller

membeRs

Gerhard Wöber

Ralf Weingartner

thomas capka

jörg poglits

manaGinG comittee

Gerald schreiner

simona Fătu

klaus müller

GoVeRninG boDies

5


0

economic enViRonment 2006

The statistical data of 2006, referring to the main indicators of the Romanian economy,

show encouraging performances as concerns the turnover volume, the value of the

construction works or the salary levels.

During 2006 the economy of Romania has continued the favourable development, with

an increase of the GDP estimated at 7.7%. Inflation continued its decreasing trend, the

final official value being of 4.87% for December 2006, ranging lower than the original official

estimation of 5%.

This lasting period with solid economic results, beginning with 2000, was a powerful

catalyser for the increase of confidence of the domestic and foreign investors towards the

existing opportunities.

As results of this increased confidence, the foreign direct investments reached in 2006

EURO 9.1 billion, an impressive increase of 75 percent compared to the previous year.

According to the National Bank of Romania, the foreign companies that financed their local

subsidiaries have accounted for the third part of the total, while the capital investments

(including reinvested profit) accounted for the other two third of the total.

GDp

The Gross Domestic Product of Romania the estimated for 2006 amounted to RON

342.4 billion (Euro 97.8 billion), an increase, in real terms, of 7.7% compared to 2005.

During 2006, the industrial production recorded an increase of 7.1% toward 2005, being

supported by a positive development both in the external demand and of the domestic

market.

In accordance with the development of the industrial production and with the active

employees in the industry, the work productivity recorded during 2006 an increase of 10.7%,

due both to the increase of the industrial production and to the diminishing of the number

of employees in the industry.


inFlation

The continuation of the disinflation process during 2006 has led to obtaining a better

performance than the one estimated by the inflation target for 2006 (5.0 per cent ±1

percentage point).

The rate of inflation during the entire year 2006 was 4.87%, in comparison with 2005,

when the inflation attained 8.6%.

10

9

8

7

6

5

3

2

1

0

jan. Feb. mar. apr. may jun. jul. aug. sept. oct. nov. Dec.

An important contribution to the decrease of 3.7 percentage points of the annual

variation of the consumer prices during 2006 had the detection of the basic component of

the inflation (corrected with the influence of the indirect fees), that mirrored the favourable

impact exerted, including by means of the inflationist predictions, by the restrictive monetary

policy and by keeping in the major part of the year the austerity of the fiscal policy, to

which the effect of intensified competition on the retail market is added.

A significant contribution to the acceleration of disinflation had the deflation recorded by

the volatile prices and the reduction of the annual dynamic of the administrated prices, which

were due especially to the positive shock of the offer of vegetable and fruits of this year, to

the international price decrease of the oil in the second half of the year as well as to the

consistent increase of the National currency compared to the main foreign currencies.

DeFicit oF the cuRRent account

During 2006 the majority of the macroeconomic indicators in Romania have developed

at the level of the expectation or even better. However, the deficit of current account was

an exception to this, it reached at the end of the last year Euro 9.97 billion, 44.8% higher

1


2

than at the end of 2005 and representing 10.5% of GDP. The deficit of current account

was covered in proportion of approximately 91% by direct foreign investments, amounting

to Euro 9.1 billion at the end of 2006, compared to Euro 5.2 billion in 2005.

The difference between the imports and exports of Romania – trade deficit – increased

last year by 44.4%, reaching Euro 14.89 billion, in comparison with Euro 10.31 billion in

2005, this being the main reason of the increase of the deficit of the current account. The

exports related to last year reached Euro 25.8 billion, an increase of 16.2% compared to

2005. At the same time, imports grew 25.1% compared to the previous year, until the total

value of Euro 40.7 billion.

The medium and long term external debt reached on December 31, 2006 the level

of Euro 27.71 billion, in increase with 12.5% compared to 2005.

eVolution oF the public buDGet

2006 represented for the public budget a year of records: incomes reached 31.8%

of GDP (Euro 30.3 billion), compared with 30.5% of GDP in 2005. At the same time, the

expenses made also registered a record, reaching 33.5% of GDP, compared to 31.3% in

2005.

Rate oF unemployment

During 2006 the rate of unemployment in Romania had a decreasing trend.

At the end of 2006, in Romania were registered 460,500 unemployed, and the rate

of unemployment calculated in relation with the active population was 5.2%, decreasing in

comparison with the same period of the previous year.

7

6

5

3

2

1

0

jan. Feb. mar. apr. may jun. jul. aug. sept. oct. nov. Dec.


Retail bankinG

The Romanian market of retail banking has known in 2006 major changes under the

influence of the increase of the revenues of the population, of the development of the

real estate market, of the fast moving consumer goods market and of the increase of the

accessibility degree to credits of the medium and small - sized enterprises.

All these were regarded by Volksbank as opportunities which may be turned

good account by an appropriate adjustment of the products and services offered. The

development of new products was based, on the one hand on the quickness of carrying

on the operations and on the other hand on the competitive costs offered to the clients

and had in view both individuals, micro-enterprises (companies with annual turnover until

Euro 700,000) and self employed persons.

The private individuals housing loans volume exceeded 50% of the total credit portfolio

granted of Volksbank Romania.

The products for micro enterprises were adjusted to the market conditions this segment

becoming one of the most important the bank is focusing on.

Thus, as result of the product strategy driected towards the needs of the client,

Volksbank Romania was ranked first, for the attractivity of its products, by one of the most

important financial and business publication, in Romania among local banks in the credit

top for individuals.

The main achievements in this sector were:

• Substantial increase of the sales units (Volksbank units plus units opened in franchise)

from 27 units in 2005 to 130 units at the end of 2006

• Powerful development of the alternative selling channels (mobile bankers, companies

specialized in credit intermediation, car dealers, real estate agencies, insurance companies,

etc)

• Substantial increase of the retail credits volume from about Euro 174 million in 2005

to over Euro 577 million at the end of 2006

• Substantial increase of the retail deposits volume to Euro 168 million at the end of

2006

• Significant increase of the total number of clients with over 25,000 new clients attracted

in 2006

• Powerful decrease of the personnel fluctuation due to the introduction of the system

of bonuses based on performance

• Increase of productivity and profitability

lines oF business

3


4

• Implementation of the first on line credits system

The next year too, Volksbank Romania will focus on retail banking market share,

directing its attention toward the development of the alternative distribution channels and

toward continuous diversifying and improving of products and services offered.

maRketinG

The marketing department activity concentrates on innovation and use of the most

efficient marketing instruments with direct effects in increasing sales. Promoting actions were

based especially on direct marketing and on media campaign generated by launching new

products or modifying of some conditions of the already existing products.

As consequence of the development of a very good relation with the national (directly

by the marketing department) and with the local press (with the support of the involvement

of the branch managers in the relation with the local journalists), Volksbank Romania became

one of the most popularized brands of the Romanian banking market in the media.

Implementation of the first on-line crediting system at the same time with the launching

the new web page determined also an increase of the notoriety of our brand and all

together an increase of the credit volume granted to natural persons.

coRpoRate bankinG

2006 has represented also for the Corporate Banking Division the year with the greatest

achievements. Despite the very powerful competition, many banks have tried to enlarge their

corporate client’s portfolio, especially due to the intensive development of Corporate and

Small and Medium Enterprises sector.

Volksbank Romania followed this trend too, obtaining excellent results especially on

Small and Medium Enterprises sector and in the real estate project financing sector. Thus,

in 2006, the number of corporate clients increased with over 47% from 1000 to 1475 and

the total credit volume related to these clients has known also an increase with 76% until

the level of Euro 234.7 million increases over the average recorded by the market.


• Corporate and small and Medium - size Enterprises

Continuing the policy proposed as of starting its activity in 2000, Volksbank Romania

confirmed in 2006 its intention to become an active “player” on Corporate and Small and

Medium Enterprises market, arriving to administrate at the end of 2006 a total credit volume

of over Euro 216 millions.

The accelerated increase of the portfolio of the Corporate & SME Division has been

generated by the following elements: extension of own network (both central and in territory),

conclusion of cooperation contracts with intermediaries, introducing standard products

covering a large range of clients with turnover between EURO 700,000 and EURO 3,000,000

which request punctual and flexible financing.

For the next year, the main objectives of the division will be on the one hand the

increase of profitability of the existing portfolios and on the other consolidating of the already

conquered position on the market by aggressive measures of acquisition, cross-selling and

improvement of the quality of services and products offered.

Aiming to cover a territory as large as possible, Volksbank Romania intends to enlarge

its own regional network by opening other four corporate regional centers (Galaţi, Baia Mare,

Piatra Neamţ and Alba Iulia) attaining thus 12 such centers.

• Project Finance

The activity of Project Finance Division has also known a powerful increase of 368%

compared with the end of 2005, confirming the interest of the bank in financing this sector

and at the same time its capacity to adjust quickly to the development and needs of the

market.

We offer financial solutions adjusted to the needs of each client in all regions of the

country both for residential projects and for office or trade centers.

• Referral Business

Referral Business Division is dedicated especially to clients recommended within

Volksbank group or by our banking partners from Germany, Austria, France and Italy.

However, among the clients of the department a number of Romanian companies with

foreign ownership may also be counted. The division is divided in departments, depending

on the country of origin of the clients (Austria, Germany, Italy, and France), these having

within the bank interlocutors speaking their maternal language:

5


The Austrian and German, French and Italian corporate clients departments activate as

coordinating centers and provide services mainly to the subsidiaries in Romania of Austrian,

German, French and Italian companies.

Referral Business Division administrates a portfolio of approximately 750 clients, of

which 123 have active crediting facilities, amounting at the end of 2006 - a credit volume

of EUR 59,557,000.

tReasuRy actiVity

The transaction volume on the currency market achieved by Volksbank Romania

increased by approximately 43.5% in 2006, reaching EUR 1,027.72 million. About 40% of

the total volume was represented by interbanking transactions, the non-banking clientele

keeping further the main weigh. In the context of the general increase of the transacted

volumes, determined by the achievement of the total convertibility of the Romanian LEU, the

positive signals from EUR, crowned with the accession of Romania in January 2007 to EUR

and the improvement of the economic perspectives of the country, the volumes transacted

by Volksbank on the currency market increased and as result of the territorial extension of

the bank and of the increase of the credit balance in Euro granted to clients. Although the

volume increased significantly, the increase of the competition on the local market influenced

limits practiced by Volksbank with the banking and non-banking counterparts. Under these

conditions the increase of income from FX (except the profit from reevaluation) was 5.2%,

reaching approximately EUR 3,312 million, EUR 164 thousands more than in 2005. The total

income achieved on the currency market grew significantly compared to the previous year,

due to the optimum currency positioning of the bank under the conditions of a growing

volatility and of the limitation of the presence of the central bank on the currency market.

The profit from reevaluation reached EUR 433.44 thousands.

00

300

200

100

0

income FRom the actiVities on the cuRRency maRket

jan. Feb. mar. apr. may jun. jul. aug. sept. oct. nov. Dec.


On the currencies market transaction volume grew significantly in 2006 and had as

determining factors the increase of the share capital of the bank and attracting significant

deposits from clients via a new savings product. This year the refference interest rate for

00

350

300

250

200

150

100

50

0

income FRom the actiVities on the cuRRency maRket

jan. Feb. mar. apr. may jun. jul. aug. sept. oct. nov. Dec.

RON had an ascendant path. However, during the year there were relatively long period

where the interbanking interest rates on short term were compressed (0.5%-1%) by the

central bank in a view to limit the speculative flows.

The activity of VOLKSBANK ROMANIA on the currency market centered in 2006 mainly

on the investments in national currency. The incomes from the interests resulted from the

treasury activity was determined both from the investments on the interbanking market

and from deposit certificate issued by the central bank, attaining the level of EUR 6,057

thousand.

The Treasury Department has continued to offer very good quality services to its clients

and the relation with these improved due to the possibility of direct negotiation. The daily

information provided to these about the financial markets via the treasury bulletin and by

direct contact was very appreciated. It has also succeeded in facing a growing competition

and volatile market. During 2006, Volksbank Romania obtained from the central bank the

license to deploy forward and swap operations on the exchange rate. This created the

premises of a cheaper refinancing with the currency needed to credits granted to its clients

by means of currency swap.


DocumentaRy opeRations

The sustained growth of the banking system during 2006 also had a significant impact

on the documentary operations transaction volume of the period. The number of the letters

of warranty increased by over 307% and the number of letters of credit by over 200%.

A special attention has been paid to the continuous improvement of the service quality, in

line with client’s needs and expectations.

coRResponDent bankinG

In accordance with the Know-Your-Client policy pursued by our bank, Voksbank

Romania has paid in 2006 special attention in the selection of its correspondent banks.

Careful risk administration and monitoring determined by the allocation of new treasury

lines for local and external banks has been considered a very important aspect as well.

The Documentary Credit and Banking Correspondent Department has proven once again

its professionalism by offering high-quality services to its clients, thus significantly contributing

to the total income of the bank.


list With the bankinG coRResponDents FoR tRaDe payments

(nostRo accounts)

• ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG VIENNA (VBOEATWW) - EUR, CAD, CHF,

DKK, SEK, NOK, JPY, USD

• DZ-BANK, FORMER GZ-BANK FRANKFURT / STUTTGART / KARLSRUHE

(GENODE55) - EUR

• WGZ-BANK DUESSELDORF (GENODEDD) - EUR

• COMMERZBANK AG FRANKFURT/MAIN (COBA DE FF) - EUR

• BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA MODENA (BPMOIT22) - EUR

• BANCA POPOLARE DI VICENZA (BPVIIT22) - EUR

• NATEXIS BANQUES POPULAIRES (BFCEFRPP) - EUR

• THE COOPERATIVE BANK PLC LONDON (CPBKGB22) - GBP

• DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK (BKTRUS33) - USD

• MAGYARORSZAGI VOLKSBANK RT., BUDAPEST (MAVOHUHB) - HUF


0

balance sheet

RON 31 December 2006

AssETs Code Financial year Financial year

previous ended

A B

Cash in hand, balances with

central banks

Treasury bills and other bills eligible

010 419,625,335 1,417,019,859

for refinancing with central banks 020 191,531,774 29,357,691

- Treasury bills and similar securities

- other bills eligible for refinancing

023 191,531,774 29,357,691

with central banks 026 - -

Loans and advances to credit institutions 030 91,998,391 470,811,992

- repayable on demand 033 25,458,151 84,800,866

- other loans and advances 036 66,540,240 386,011,126

Loans and advances to customers 040 1,126,592,332 2,686,593,634

Bonds and other fixed income securities 050 3,107,800 -

- issued by public bodies

- issued by other borrowers,

053 3,107,800 -

out of which: 056 - -

- own debt securities 058 - -

Shares and other variable yield securities 060 251,994 251,994

Participating interests, out of which:

- participating interests

070 - -

in credit institutions

Shares in affiliated undertakings,

075 - -

out of which: 080 204,420 204,420

- shares in credit institutions 085 - -

Intangible assets, out of which: 090 3,637,514 3,273,945

- set up expenses 093 - -

- goodwill 096 - -

Tangible assets, out of which:

- land and buildings occupied

100 23,586,707 39,067,665

by the bank for its own activities 105 8,458,559 10,198,257

Called but not paid up capital 110 - -

Other assets 120 1,103,835 1,164,965

Prepayments and accrued income 130 8,570,030 16,992,780

Total assets 140 1,870,210,132 4,664,738,945


RON 31 December 2006

LIABILITIEs Code Financial year Financial year

Previous Ended

A B

Amounts owed to credit institutions 300 1,022,011,401 2,726,618,217

- repayable on demand 303 11,001,577 797,008

- with agreed maturity dates

or periods of notice 306 1,011,009,824 2,725,821,209

Amounts owed to customers 310 429,740,413 1,051,611,500

- savings deposits, out of which: 313 228,435,622 706,825,272

- repayable on demand

- with agreed maturity

314 28,041,414 21,787,697

dates or periods of notice 315 200,394,208 685,037,575

- other debts, out of which: 316 201,304,791 344,786,228

- repayable on demand

- with agreed maturity

317 199,792,718 343,749,846

dates or periods of notice 318 1,512,073 1,036,382

Debts securities 320 1,809,966 315,213

- debts securities in issue 323 - -

- others 326 1,809,966 315,213

Other liabilities 330 3,189,100 6,930,034

Accruals and deferred income

Provisions for risks and charges,

340 16,983,597 13,082,427

out of which:

- provisions for pensions

350 - -

and similar obligations 353 - -

- provisions for taxes 355 - -

- other provisions 356 - -

Subordinated debts 360 22,062,600 273,917,700

Subscribed share capital 370 169,700,000 229,100,000

Share premium 380 178,810,000 297,610,000

Reserves 390 22,104,277 49,943,691

- legal reserves

- reserves provided for

392 1,563,130 3,752,143

by the articles of association 394 - -

- general reserve for banking risk 396 18,376,231 46,117,101

-helpful reserve 397 - -

1


2

balance sheet / income statement

PAsIV Code Financial year Financial year

Previous Ended

A B

mutual reserve 398 - -

- other reserves 399 2,164,916 74,447

Revaluation reserve 400 2,427,975 2,389,841

Own shares 410 - -

Profit or loss carried forward 416 - -

profit 423 1,370,803 13,220,322

loss 426 - -

Profit or loss for the period - -

profit 433 9,912,677 43,044,799

loss 436

Profit appropriation (-) 440 (9,912,677) (43,044,799)

Total liabilities 450 1,870,210,132 4,664,738,945

ITEM Code Financial year Financial year

RON Previous Ended

Interest income and similar income,

out of which: 010 86,783,527 162,553,797

- arising from fixed income securities 015 2,090,356 3,869,809

Interest expense and similar charges 020 48,460,081 86,183,425

Income from securities 030 - 1,138,864

- income from shares and

other variable yield securities 033 - 1,138,864

- income from participating interests 035 - -

- income from shares in affiliated

undertakings 037 - -

Commission income 040 19,540,780 56,254,367

Commission expense 050 3,514,150 4,611,146

Net profit or loss from financial operations 060 11,016,750 13,211,790

Other operating income 070 261,858 311,528

General administrative expenses 080 38,173,076 69,758,725

- staff costs, out of which: 083 19,335,274 34,830,091

- wages and salaries 084 14,388,650 26,064,323

- social security costs,

out of which: 085 4,297,216 7,665,150


income statement

ITEM Code Financial year Financial year

previous ended

Related to pensions 086 - -

- other administrative expenses 087 18,837,802 34,928,634

Valuation losses in respect

of intangible and tangible assets 090 5,026,606 7,901,265

Other operating expenses 100 3,278,423 4,714,111

Valuation losses in respect of loans and

advances and provisions for

contingent liabilities and commitments 110 29,747,679 59,065,362

Release of valuation losses in respect

of loans and advances and provisions

for contingent liabilities and commitments 120 20,515,620 43,682,798

Valuation losses in respect of transferable

securities held as financial assets,

participating interests and shares

in affiliated undertakings 130 - -

Release of valuation losses in respect

of transferable securities held as financial

fixed assets, participating interests

and shares in affiliated undertakings 140 - -

Profit or loss from ordinary activity

- Profit 153 9,918,520 44,919,110

- Loss 156 - -

Extraordinary income 160 - -

Extraordinary expense 170

Profit or loss from extraordinary activity

- Profit 183 - -

- Loss 186 - -

Total income 190 138,118,535 277,153,144

Total expense 200 128,200,015 232,234,034

Gross profit or loss -

- Profit 213 9,918,520 44,919,110

- Loss 216 - -

Profit tax 220 5,843 1,874,311

Other taxes not shown in the above items 230 - -

Net profit or loss for the year - -

- Profit 243 9,912,677 43,044,799

- Loss 246 - -

3


4

statement oF chanGes in equity

ITEM Balance at Increase Decrease Balance at

1 January Total, by Total, by 31

RON out of transfer out of transfer december

which which

0 1 2 3 4 5 6

Subscribed share capital 169,700,000 59,400,000 - - - 229,100,000

Share premium 178,810,000 118,800,000 - - - 297,610,000

Legal reserves

Reserves provided for

1,563,130 2,189,013 - - - 3,752,143

by the articles of association - - - - - -

General reserve for banking risk 18,376,231 27,740,870 - - - 46,117,101

Revaluation reserve 2,427,975 - - (38,134) (38,134) 2,389,841

Reserves for own shares - - - - - -

Conversion Reserves - - - - - -

Other reserves 2,164,916 - - (2,090,469) - 74,447

Other Funds

Retained earnings

- - - - - -

Profit not appropriated 1,370,803 13,153,050 38,134 (1,303,531) - 13,220,322

Loss not covered

Retained earnings from first time

- - - - - -

application of IAS, less IAS 29 - - - - - -

Credit balance - - - - - -

Debit balance

Retained earnings representing

changes in accounting policies

- - - - - -

Credit balance - - - - - -

Debit balance

Retained earnings representing

fundamental errors corrections

- - - - - -

Credit balance - - - - - -

Debit balance

Retained earnings representing

- - - - - -

surplus from revaluation reserve - - - - - -

Profit or loss for the year - - - - - -

Credit balance 9,912,677 43,044,799 (9,912,677) 43,044,799

Debit balance - - - - - -


statement oF cash FloWs

ITEM Code Financial year Financial year

RON 2005 2006

Net profit or loss for the year 1 9,912,677 43,044,799

Adjustments for non-cash items

± provisions for loans 2 8,531,265 10,612,869

+ depreciation and amortization 3 5,026,606 7,901,265

± other adjustments to the elements

that do not generates cash flows 4 - -

± other adjustments to the elements

from operating and investing activities 5 - (1,107,079)

± other adjustments 6 432,697 2,014,313

sub-total (rows 01 to 06) 7 23,903,245 62,466,167

Changes in operating assets and liabilities - -

± bills that are not financial assets 8 - -

± loans and advances to credit institutions 9 (1,500,000) (15,043,342)

± loans and advances to customers 10 (311,247,326) (1,574,818,507)

± accrued interest receivable 11 (3,081,644) (8,670,129)

± other operating assets 12 1,310,482 (194,057)

± amounts owed to credit institutions 13 (191,553,289) 795,432

± amounts owed to customers 14 72,292,736 620,852,025

± accrued interest payable 15 7,053,666 2,209,800

± other operating liabilities 16 927,452 3,740,934

Taxation paid 17 (801,526) (1,741,384)

Cash flow from operating activities

(rows 07 to 17) 18 (402,696,204) (910,403,061)

Cash flow from investing activities

- cash payments for acquisition

of subsidiaries 19 - -

5


statement oF cash FloWs

ITEM Code Financial year Financial year

RON 2005 2006

+ cash collections from selling

of subsidiaries 20 - -

+ cash collections representing

dividends received 21 - 1,138,864

- cash payments for acquisition

of financial assets 22 (91,994) -

+ cash collections from

selling of financial assets 23 - 2,882,700

+ cash collections representing

interest received 24 - 36,827

- cash payments for acqusitions

of land and fixed assets, intangible

assets and other long term assets 25 (11,093,841) (23,229,182)

+ cash collections from selling

of land and fixed assets, intangible

assets and other long term assets 26 25,967 141,916

- other cash payments regarding

investing activities 27 - -

+ other cash collections

regarding investing activities 28 - -

Cash flow from investing activities

(rows 19 to 28) 29 (11,159,868) (19,028,875)

Cash flows from financing activities

+ cash collections from subordinated debts 30 - 250,082,700

- cash payments for subordinated debts 31 - -

+ cash collections from issuance

of new shares 32 302,910,000 178,200,000

- cash payments for acquisitions

of own shares 33 - -

+ cash collections from

selling of own shares 34 - -

- cash payments representing dividends 35 - (3,394,000)


statement oF cash FloWs

ITEM Code Financial year Financial year

RON 2005 2006

- other cash payments

regarding financing activities 36 (730,528) (2,446,785)

+ other cash collections from

financing activities 37 619,122,208 1,706,033,606

Cash flow from financing activities

(rows 30 to 37) 38 921,301,680 2,128,475,521

Cash at the beginning of period 39 194,209,892 701,655,500

± Cash flow from operating activities

(row19) 40 (402,696,204) (910,403,061)

± Cash flow from investing activities

(row121) 41 (11,159,868) (19,028,875)

± Cash flow from financing activities

(row23) 42 921,301,680 2,128,475,521

± The effect of foreign exchange on cash 43 - -

Cash at the end of the period

(rows 20 to 24) 44 701,655,500 1,900,699,085


notes to the Financial statements

GeneRal oVeRVieW

Volksbank Romania S.A. (“the Bank”) was established in January 2000 as a Romanian

company and is licensed by the National Bank of Romania to conduct banking activities.

The Bank started to operate in May 2000 and performs banking operations with individuals

and companies from Romania.

The main activity of the Bank consists of rendering banking services to the retail sector,

as well as to the small, medium and large companies. These services include: granting

loans, attracting deposits, national and international banking transfers, foreign exchange

transactions, issuing letters of guarantee, letters of credit, etc.

Austria.

The Bank is 98.43% owned by Volksbank International AG, an entity incorporated in

The current registered Head Office of the Bank is located on 171 Mihai Bravu

Boulevard, Bucharest, sector 2, Romania.

The Bank operates through the Head Office located in Bucharest and through its

network of 80 branches located in all counties, including 14 in Bucharest (Mihai Bravu,

Unirea, Apolodor, Moșilor, Ștefan cel Mare, Banu Manta, Otopeni, Bucharest Mall, Olteniţei,

Drumul Taberei, Pantelimon, Gara de Nord and Brâncoveanu).

siGniFicant accountinG policies

statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the following

accounting and reporting regulations:

• Accounting Law 82/1991 republished in 14 January 2005 with subsequent modifications

and completions;

• Accounting Regulations in compliance with European Directives, approved by the Order

of the Governor of the National Bank of Romania no. 5/2005 (“Order 5/2005”).

• Chart of Accounts for financial institutions and methodological norms issued by

the National Bank of Romania / Ministry of Finance no.1418/344/1997 with subsequent

modifications.

These financial statements represent the individual financial statements of the Bank.

Consequently, for preparation of these financial statements the Bank did not apply the

requirements of IAS 28 “Investments in associates”.


The present financial statements are prepared using historical costs, with the exceptions

stipulated in the accounting policies.

These financial statements were not prepared so as to reflect the financial position

and cash flows of the Bank in compliance with the International Financial Reporting

Standards including the requirements of IAS 19 “Employees Benefits”, IAS 21 “The effects

of changes in foreign exchange rates” and IAS 39 “Financial instruments: Recognition and

Measurement”.

Until 31 December 2006 the Bank applied the Accounting Regulations harmonized with

the Directive of the European Economic Communities no. 86/635/CEE and the International

Accounting Standards applicable to credit institutions, approved by the Order of the Ministry

of Public Finance and of the Governor of the National Bank of Romania no. 1982/5/2001.

Starting with 1 January 2006, the Bank applies Accounting Regulations in compliance

with European Directives, approved by the Order of the Governor of the National Bank of

Romania no. 5/2005 (“Order 5/2005”). The accounting principles and policies stipulated in

Order 5/2005 were applied prospectively by the Bank.

basis of preparation

The Bank keeps accounting records in Romanian Lei (“RON”), in compliance with the

Accounting and Reporting Regulation (“ARR”) issued by the National Bank of Romania and

the Ministry of Finance.

the functional and presentation currency

As stipulated in Order 5/2005, the presentation currency of these financial statements

is the Romanian Leu (“RON”).

estimates

The financial statements are prepared and presented in RON.

In preparing the financial statements in accordance with the European Communities

Directive approved by the Order NBR 5/2005, the Bank’s management is required to make

the best estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities,

commitments and contingencies as at the date of the balance sheet. If events subsequent

to the balance sheet date provide additional information of the estimates made, those have

been considered also.


0

notes to the Financial statements

Foreign currency transactions

The transactions in foreign currencies are recorded in RON at the NBR official exchange

rate at the settlement date of the transaction. The exchange rate differences resulted from

the transactions concluded in foreign currency are included as income or expenses at the

date of settlement of transactions, using the exchange rate at the respective date.

The gain or loss resulting from the revaluation of the monetary assets and liabilities

denominated in foreign currency is included in the profit and loss account of the current

period.

The monetary assets and liabilities are recorded in foreign currency and are presented

in RON at the exchange rate prevailing at the date of the balance sheet except the assets

recorded as financial instruments that are converted in RON at the exchange rate at the

acquisition date.

The official exchange rates of the main foreign currencies as at year end were:

Currency 31 December 2006 31 December 2005

Dollar (USD) 1:RON 2.5676 1:RON 3.1078

Euro (EUR) 1:RON 3.3817 1:RON 3.6771

interest income and expenses

Interest income and expense is recognized in the income statement as it accrues,

taking into account the yield of the asset or an applicable floating rate.

Fee and commission income and expenses

The commission income include mainly the commissions collected from lending activity,

issuing of letters of guarantees and letters of credit, transfers on behalf of the customers

and cards associated services. The commission expenses include the commissions paid for

the similar services received by the Bank.

The commission income and expenses are recorded in the income statement when the

service is provided, except for those generated from the origination of loans and advances

which are deferred and recognized as an adjustment to the yield of loans and advances

using the linear method of amortization.

Financial instruments

Classification

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable

payments that are not quoted in an active market, other than those the Bank intends to

sell immediately or in the near future, those the Bank, after the initial recognition, designates


as held for trading, as available for sale or those the owner might not substantially recover

all the initial investment, for a reason other than the impairment of the loan. Loans and

receivables include loans and advances granted to banks and customers.

Available-for-sale financial assets are those financial assets that are not loans or

receivables, held for trading purposes or held to maturity. Available-for-sale financial

instruments include state treasury bills, discount certificates and other notes eligible for

discounting with the Central Bank and debt and equity investments that are neither held

for trading nor held-to-maturity.

Valuation

The financial instruments are initially measured at cost.

Subsequent to the initial recognition, the financial assets held-for-trading are recognized

at their fair value.

Liabilities, loans and receivables and the assets held to maturity are recognized at net

carrying amount.

The financial instruments available for sale are measured at the balance sheet date at

the lower of market value and acquisition cost.

All non-trading financial liabilities, loans and receivables and financial assets held to

maturity are recognized at amortized cost determined using the linear method.

For investment securities, the premiums and discounts representing the difference

between the purchased price and the reimbursed amount are deferred gradually and booked

in the profit and loss account.

Fair value measurement principles

The fair value of financial assets quoted on active markets is based on their current

bid prices. If a quoted market price is not available, the fair value of the instrument is

estimated using pricing models or discounted cash flow techniques.

All gains and losses arising from changes in the fair value of the ‘financial assets or

financial liabilities at available for sale’ category are included in the income statement in the

period in which they arise.

1


2

notes to the Financial statements

Derecognition

The financial assets are derecognized when the Bank looses the control of the

contractual rights over the specific asset. The Bank loose this control when it realizes the

rights over the contractual benefits, the rights expired or the Bank substantially transfers

these rights.

The assets transferred based on a selling contract through which the Bank reserves

the possibility to repurchase the ceded elements, against payment of an agreed upon price

at a determined moment in time, are derecognized.

cash and cash equivalents

For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise

balances with a contractual maturity less than 90 days as follows: cash in vault and ATMs,

bank accounts and short term treasury bills and other bills eligible for refinancing with

central banks.

property and equipment

Property and equipment are stated at their acquisition cost less accumulated

depreciation/amortization and any impairment losses. Property and equipment have been

adjusted by the revaluations performed in accordance with the legislation in force.

The Bank depreciates the property and equipment over their useful life, as established

by the Government Decision no.2139/2004 issued for the approval of the tangible non-

current assets classification and normal useful life catalogue. The depreciation is provided on

a straight-line basis during the estimated useful life of each item of property and equipment

and intangible assets.

The average depreciation rates by category are as follows:

Buildings 2.00% - 20.00% per year

Furniture, fixtures and fittings 10.00% - 20.00% per year

Vehicles 20.00% per year

IT equipment 33.00% per year


intangible assets

The intangible non-current assets are presented at cost less accumulated amortization

and any impairment losses.

The intangible non-current assets include software and licenses.

The amortization is recognized in the income statement on a straight-line basis during

the estimated useful life for each item of the intangible non-current assets. The estimated

useful lives for intangible assets are of maximum 5 years.

associates

An associate is an entity over whose financial and operating assets the Bank has the

ability to exercise significant influence and which is neither a subsidiary nor an interest in

a joint venture.

The Bank holds a 20% participating interest in Volksbank Leasing S.A., a private limited

company that provides leasing services. The Bank classified the investment in Volksbank

Leasing S.A. as an available-for-sale financial instrument at the balance sheet date.

impairment

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any objective evidence

that a financial asset or group of financial assets is impaired. If there is objective evidence

that an impairment loss has been incurred, the Bank prepares an estimate of the recoverable

amount of the asset.

An impairment provision is recorded when the carrying amount of the financial asset

is higher than its recoverable amount. The amount of the loss shall be recognised in profit

or loss.

loans to customers

The loans granted by the Bank by providing funds directly to a client are classified

as loans and receivables. The loans are presented in the balance sheet at the level of

the outstanding balance less specific credit risk provision determined by multiplying the

value of the loan adjusted by the fair value of the collateral with the provision percentage

corresponding to each credit risk category, as presented below.

The Bank applies National Bank of Romania Regulation no 5/2002 and 7/2002, in force

since 1 January 2003 and National Bank of Romania Regulation no 8/2005 and 13/2005

3


4

notes to the Financial statements

Loan category Provision rate (%)

Standard 0%

Watch 5%

Substandard 20%

Doubtful 50%

Loss 100%

The Bank records the necessary provision for impairment losses on loans to customers

is calculated by applying the above-mentioned percentages to the outstanding loan balance

and related accrued interest after taking into account the fair value of any collateral (except

for the exposures with a debt service above 90 days) obtained by the Bank from the

borrowers.

The provision for impairment losses on loans is recorded in the income statement

for the period and is deducted from the relevant asset category in the balance sheet for

reporting purposes.

In accordance with the regulations issued by the Central Bank, the Bank writes off the

loans and related receivables that comply with the following conditions:

a) the debt service of at least one amount from those above mentioned exceeds 360

days

b) the loan contract has been invested with judicial power, as well as the collateral

contracts, if the case, or the definitive Court decision that imposes over the loan contract

as well as on the collateral contracts, if the case

c) the foreclosure procedure of the individuals patrimony has started

d) the legal reorganization procedure / bankruptcy procedure against the debtor was

initiated

Loans are written off after the related provision for impairment losses are settled.

The regulation in question is applied also to the loans and advances to credit institutions

and the classification of loans granted to other banks and of investments made with the

banks are the followings:

• Standard

• Loss


other loans commitments

In the ordinary banking activities the Bank has been involved in other commitments

such as: financing commitments, letter of credit and letter of guarantees which are recorded

in off balance sheet commitments.

taxation

The Bank records the income tax in accordance with the Accounting Regulations and

reports issued by the National Bank of Romania and Ministry of Public Finance.

Profit tax for the period comprises current and deferred tax.

The profit tax rate for computing the deferred tax as at 31 December 2006 was 16%

(31 December 2005: 16%), applicable to the profits obtained within Romanian territory. The

effective tax rate for computing the current tax as at 31 December 2006 was 16% (31

December 2005: 16%)

5


notes to the Financial statements

cash in hanD, balances With centRal banks

Cash in hand, balances with central banks 31 December 2005 31 December 2006

(RON)

Cash in hand 16,627,521 39,526,512

Current accounts with Central Bank 402,997,814 1,377,493,347

Total 419,625,335 1,417,019,859

The balance of current accounts with National Bank of Romania represents the minimum

reserve maintained in accordance with the NBR Regulation no. 6/2002. As at 31 December

2006, the minimum reserve level was settled as 20% (31 December 2005: 16%) from the

average balance of debts to customers denominated in RON and 40% (31 December 2005:

30%) from the average balance of debts to customers denominated in foreign currency.

loans anD aDVances to cReDit institutions

Loans and advances to credit institutions 31 December 2005 31 December 2006

(RON)

Current accounts 1,613,176 7,895,582

Term deposits at Central Bank 19,000,000 128,164,186

Sight deposits at other banks 23,554,526 76,383,684

Term deposits at other banks 46,040,240 241,409,364

Term loans granted to banks 1,500,000 16,490,457

Other receivables inter-bank transit 290,449 468,719

Total 91,998,391 470,811,992

The current accounts and term deposits at the Central Bank and at other banks as

31 December 2006 and 31 December 2005, respectively, were unencumbered.


loans anD aDVances to customeRs

Loan portfolio (RON) 31 December 2005 31 December 2006

Loans granted to customers before provision 1,136,020,607 2,705,422,465

Less provisions for impairment losses

(see note 5.b) (9,428,275) (18,828,831)

Loans granted to customers (net of provisions) 1,126,592,332 2,686,593,634

According to OMFP 5/2005, loans and advances to customers are presented without

accrued interest.

Provision for impairment losses on loans 2005 2006

(RON)

Balance at 1 January (1,168,175) (9,428,275)

Expenses with provisions (27,700,741) (51,991,999)

Reversal of provisions 19,692,850 41,687,667

Foreign exchange differences related to provisions (252,209) 903,776

Balance at 31 December (9,428,275) (18,828,831)

intanGible assets

Intangible assets Balance at Increase Decrease Balance at

1 January 31 December

RON 2006 2006

Gross value 5,371,283 1,561,554 - 6,932,837

Accumulated amortization (1,917,071) (1,925,123) - (3,842,194)

Intangible assets advances 183,302 - - 183,302

Net book value 3,637,514 - 3,273,945


notes to the Financial statements

tanGible assets

RON Balance at Purchases / Decrease/ Balance at

1 January 2006 Depreciation expense Transfer 31 December 2006

Gross value

Land and buildings

used in operating activity 12,556,382 2,999,665 - 15,556,047

Technological Equipment 397,043 307,628 (1,488) 703,183

Computers and other

peripheral devices 7,681,661 4,360,344 (97,516) 11,944,489

Vehicles 2,994,362 3,089,404 (430,339) 5,653,427

Furniture, fixtures and fittings 10,043,252 5,481,931 (113,169) 15,412,014

Fixed assets in progress 2,853,280 23,088,856 (17,659,709) 8,282,427

Total gross value 36,525,980 39,327,828 (18,302,221) 57,551,587

Accumulated depreciation

Land and buildings

used in operating activity (4,079,017) (1,278,773) - (5,357,790)

Technological Equipment (178,000) (111,027) 279 (288,748)

Computers and other peripheral

devices (4,855,233) (2,221,064) 96,785 (6,979,512)

Vehicles (822,659) (838,960) 232,101 (1,429,518)

Furniture, fixtures and fittings (3,004,364) (1,526,809) 102,819 (4,428,354)

Total accumulated

depreciation (12,939,273) (5,976,633) 431,984 (18,483,922)

Net book value 23,586,707 39,067,665

amounts oWeD to cReDit institutions

RON 31 December 2005 31 December 2006

LORO accounts 570,325 770,917

Other banks’ term deposits 44,599,665 11,000,000

Term loans received from other banks 976,812,794 2,714,821,209

Other amounts owed 28,617 26,091

Total 1,022,011,401 2,726,618,217


amounts oWeD to customeRs

RON 31 December 2005 31 December 2006

Current accounts 199,528,854 341,694,404

Sight deposits 28,041,414 21,787,697

Term deposits 191,555,230 639,342,158

Collateral deposits 8,838,978 45,695,417

Term loans from financial institutions 1,512,073 1,036,382

Other amounts owed 263,864 2,055,442

Total 429,740,413 1,051,611,500

subscRibeD shaRe capital

As 31 December 2006, the social capital is made of 2,291,000,000 shares with a

nominal value of RON 0.1 per share (out of which 1,718,250,000 are ordinary shares and

572,750,000 are preferential shares).

During 2006, the share capital was increased, according to the decision of the Extraordinary

General Shareholders’ Assembly, from 169,700,000 RON, to 229,100,000 RON, through

cash contribution from the shareholders in amount of 59,400,000 RON (30 August

2006). Also, an amount of 118,000,000 RON was brought by the shareholders as share

premium.

As 31 December 2006, the Bank’s shareholders were as follows:

31 December 2005 31 December 2006

% %

Volksbank International AG

Unternehmensbeteiligunngs Gesellschaft

97.8900 98.4370

mit Beschrankter Haftung 0.0019 0.0014

Osterreichische Volksbanken 0.0019 0.0014

EM. Ro Populare S.p.a. 1.0531 0.7801

Banca Populare Di Vicenza 1.0531 0.7801

Total 100.0000 100.0000


0

notes to the Financial statements

pRoFit appRopRiation

At the end of the 2005 and 2006 financial years, the Bank appropriated the net profit of

RON 9,912,677, respectively RON 43,044,799 as follows:

RON 31 decembrie 2005 31 decembrie 2006

Legal reserves 495,634 2,189,012

General reserves for banking risk 8,113,512 27,740,870

Retained earnings – profit not appropriated 1,303,531 13,114,917

Total 9,912,677 43,044,799

The profit distribution is decided by the shareholders in the Shareholder’s Annual General

Assembly and the dividends on ordinary shares are recognized in equity in the period in

which they are declared.

continGent liabilities anD commitments

The contractual value of the off balance sheet financial instruments is presented in the

following table:

RON 31 December 2005 31 December 2006

Letters of guaranties 18,712,880 70,635,843

Other guarantees given - 88,192,250

Contingent liabilities 18,712,880 158,828,093

Commitments to banks 6,666,667

Openings of documentary loans 735,556 444,964

Openings of confirmed loans 279,625,389 302,107,653

Other commitments 4,799,557 6,127,039

Commitments 285,160,502 315,646,323

Letters of guaranties 18,712,880 70,635,843


inteRest income anD similaR income

RON 2005 2006

Interest income from:

Current accounts and deposits at banks 13,940,672 16,754,047

Bonds and Treasury bills 2,090,356 3,869,809

Loans and advances to banks and customers 70,292,835 140,835,670

Similar income from:

Financing commitments 60,233 118,814

Guarantee commitments 399,431 975,457

Total 86,783,527 162,553,797

inteRest expense anD similaR chaRGes

RON 2005 2006

Interest expense with:

Current accounts and deposits from other banks 4,268,937 1,105,179

Loans from other banks and financial institutions 26,459,477 65,980,504

Customers’ operations 14,804,645 17,036,717

Commission expense from:

Financing commitments 2,927,022 2,061,025

Total 48,460,081 86,183,425

1


2

notes to the Financial statements

commission income

RON 2005 2006

Commission income from:

Treasury and inter-bank transactions 1,331,607 783,420

Customers’ operations 13,958,545 47,658,914

Cards commission 4,226,063 7,772,857

Other commission 24,565 39,176

Total 19,540,780 56,254,367

commission expense

RON 2005 2006

Commission expense from:

Treasury and inter-bank transactions 885,428 1,754,367

Customers’ operations 1,062,038 895,102

Cards commission 1,152,873 1,256,603

Other commission 413,811 705,074

Total 3,514,150 4,611,146

GeneRal aDministRatiVe expenses

RON 2005 2006

Salaries and wages 14,388,650 26,064,323

Social security costs 4,297,216 7,665,150

Lunch Tickets 550,305 917,201

Other expenses with staff 99,103 183,417

Total staff costs 19,335,274 34,830,091

Materials and fuel 1,549,365 2,024,037

Inventory Objects 655,765 1,790,581

Protocol and advertising 1,114,352 2,241,979

Third party services 15,516,080 28,865,593

Other administrative expenses 2,240 6,444

Total administrative expense 18,837,802 34,928,634

General total 38,173,076 69,758,725


As 31 December 2006, the Bank had 711 employees as compared with 31 December 2005

- 411. The average number of employees during the year was of 562 (2005: 349)

Valuation losses in Respect oF loans anD aDVances anD pRoVisions FoR continGent

liabilities anD commitments

RON 2005 2006

Losses from not recoverable debts 1,033,815 5,416,649

Expense with specific provision for credit risk 28,713,864 53,648,713

Total 29,747,679 59,065,362

Release oF Valuation losses in Respect oF loans anD aDVances anD pRoVisions FoR

continGent liabilities anD commitments

RON 2005 2006

Income from recoveries from off balance sheet loans 104,553 646,954

Income from loan provisions 20,411,067 43,035,844

Total 20,515,620 43,682,798

pRoFit tax

The carried forward fiscal loss was utilized for reduction of the tax base of the period 2004

- 2006, generating a lower corporate tax for 2006.

Reconciliation oF pRoFit beFoRe tax to taxation in the income statementl

RON 2005 2006

Net accounting profit for the period 9,912,677 43,044,799

(+) Not deductible expenses 132,402 2,143,107

(-) Not taxable income - 1,138,864

Net fiscal profit/ loss for the period 10,045,079 44,049,042

Net fiscal loss for the previous period (3,737,887) (2,301,954)

Legal reserves and banking risk (8,609,146) (29,929,883)

Fiscal result for the period (2,301,954) 11,817,205

Sponsorship (deductible from corporate tax paid) - (16,442)

Other corrections 5,843 -

Profit tax (16%) 5,843 1,874,311

3


4

notes to the Financial statements

cash anD cash equiValents

RON 2005 2006

Cash in hand and ATMs 16,627,521 39,526,512

Current accounts at Central Bank 402,997,814 1,377,493,347

Treasury bills and assimilated

with maturity within three months 191,531,774 29,357,691

Current accounts at banks 1,613,176 7,895,582

Deposits at banks with maturity

within three months 88,885,215 446,425,953

Total 701,655,500 1,900,699,085

Risk manaGement

The main risks associated to Bank’s activity are financial and operational risks, resulting from

operations carried on in Romania, as well as operations related with foreign correspondent

banks.

The main financial risks to which the Bank is exposed are the market risk, the credit risk

and liquidity risk. The market risk includes the foreign currency risk and interest risk.

a) FoReiGn cuRRency Risk

The Bank is exposed to currency risk through transactions in foreign currencies against

RON. The assets and liabilities expressed in RON and other currencies as 31 December

2006 are as follows:

RON UsD EUR Others Total

Cash in hand, balances

with central banks 130,121,449 1,838,035 1,284,572,907 487,468 1,417,019,859

Treasury bills

Loans and advances

29,357,691 - - - 29,357,691

to credit institutions 429,627,005 2,924,981 36,215,436 2,044,570 470,811,992

Loans and advances

to customers 568,615,190 13,122,719 2,104,855,725 - 2,686,593,634


RON UsD EUR Others Total

Bonds - - - - -

Shares in affiliated

undertakings 456,414 - - - 456,414

Other assets 1,103,918 - 61,047 - 1,164,965

Prepayments

and accrued income 4,884,623 48,075 11,590,309 469,773 16,992,780

Total

Amounts owed

1,164,166,290 17,933,810 3,437,295,424 3,001,811 4,622,397,335

to credit institutions

Amounts owed

11,370,650 - 2,715,247,567 - 2,726,618,217

to customers 588,332,766 19,530,903 441,482,328 2,265,503 1,051,611,500

Other debts securities 40,158 - 275,055 - 315,213

Other liabilities

Accruals and

4,571,059 2,960 1,889,900 466,115 6,930,034

deferred income 8,931,469 45,496 4,105,429 33 13,082,427

Subordinated debts - - 273,917,700 - 273,917,700

Total 613,246,102 19,579,359 3,436,917,979 2,731,651 4,072,475,091

Net position 550,920,188 (1,645,549) 377,445 270,160 549,922,244

The assets and liabilities expressed in RON and other currencies as 31 December 2005

are as follows:

RON UsD EUR Altele Total

Cash in hand, balances

with central banks 41,560,997 1,478,015 376,233,333 352,990 419,625,335

Treasury bills

Loans and advances

191,531,774 - - - 191,531,774

to credit institutions

Loans and advances

77,500,360 12,489,713 1,308,375 699,943 91,998,391

to customers 240,710,031 24,798,963 861,083,332 6 1,126,592,332

Bonds

Shares in affiliated

- 3,107,800 - - 3,107,800

undertakings 456,414 - - - 456,414

Other assets

Prepayments and

1,028,165 - 75,670 - 1,103,835

accrued income 3,708,171 184,668 4,667,027 10,164 8,570,030

Total 556,495,912 42,059,159 1,243,367,737 1,063,103 1,842,985,911

5


notes to the Financial statements

RON UsD EUR Altele Total

Amounts owed

to credit institutions 3,692,114 - 1,018,319,287 - 1,022,011,401

Amounts owed

to customers 199,943,698 38,348,225 190,350,765 1,097,725 429,740,413

Other debts securities 584,785 - 1,225,181 - 1,809,966

Other liabilities 2,850,395 2,985 335,693 27 3,189,100

Accruals and

deferred income 8,079,911 75,219 8,828,460 7 16,983,597

Subordinated debts - - 22,062,600 - 22,062,600

Total 215,150,903 38,426,429 1,241,121,986 1,097,759 1,495,797,077

Net position 341,345,009 3,632,730 2,245,751 (34,656) 347,188,834

b) inteRest Risk

The Bank is exposed to interest risk due to the exposure on unfavorable interest fluctuations

in the market. The interest rate change in the market influences directly the income and

expenses related to variable interest bearing assets and liabilities, as well as the realizable

value of the fixed interest bearing ones.

The minimum and maximum interest rates used by the Bank during 2006 for individuals as

well as for companies are presented as follows:

RON UsD EUR

Interval Interval Interval

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Assets % % % % % %

Current account at NBR 1.50 1.90 - - 0.70 0.80

Placements 1.00 13.75 6.00 6.60 2.75 4.75

Treasury Bills 4.07 8.78 4.50 4.50 - -

Loans 7.75 15.00 4.10 14.97 5.95 11.00

Liabilities

Deposits from banks 7.00 8.20 - - - -

Deposits from customers 0.10 8.51 0.10 2.80 0.10 4.50

Loans from banks and

financial institutions - - - - 3.31 8.12


The minimum and maximum interest rates used by the Bank during 2005 for individuals as

well as for companies are presented as follows:

RON UsD EUR

Interval Interval Interval

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Assets % % % % % %

Current account at NBR 1.50 4.00 - - 0.70 1.00

Placements 0.50 17.00 2.10 4.65 1.70 3.33

Treasury Bills 4.01 8.24 4.50 4.50 - -

Loans 4.01 31.90 4.10 14.97 2.10 19.00

Liabilities

Deposits from banks 1.00 4.00 2.45 2.70 2.09 3.99

Deposits from customers 0.25 17.00 1.00 2.80 0.50 4.40

Loans from banks and

financial institutions - - 3.51 4.44 3.05 6.69

c) cReDit Risk

The Bank is exposed to credit risk, namely the risk of not recovering the amounts receivable

from the counterparties, mainly as a result of short, medium and long term loan granting

to non-banking customers.

The credit risk also arises from placements to other local and foreign financial institutions.

The Bank minimizes this risk by careful assessment of loan applicants and also by

continuously monitoring them during the loan period and by setting exposure limits. The

Bank also monitors the selection of correspondent banks with ratings expressing the lowest

degree of risk.

Credit risk is managed and monitored differently according to the counterparty type: financial

institutions (exposure limit for banks and correspondent relationship), non-banking customers

(classic credit risk).

The Bank’s loan portfolio structure is split in the following economic sectors:


notes to the Financial statements

2005 2006

% %

Services 25.65 7.16

Trade 7.71 3.29

Constructions 4.18 6.61

Transports 0.80 0.01

Textile 0.54 0.54

Other economic sectors 6.94 6.72

Individuals 54.18 75.67

Total 100,00 100,00

D) liquiDity Risk

The assets and liabilities structure was analyzed based on the remaining period from the

balance sheet date to the contractual maturity date.

The Bank aims to maintain a balance between the placements’ and resources’ maturities.

The assets and liabilities value as at 31 December 2006, analyzed for the remaining period

to the contractual maturity date is as follows:

Period of remaining to maturity Total

RON Up to 3 months Between Between one Over Undefined 31 December

three months to five years five years maturity 2006

to one year

Cash in hand, balances

with central banks 1,417,019,859 - - - - 1,417,019,859

Treasury bills 29,357,691 - - - - 29,357,691

Loans and advances

to credit institutions 454,321,535 13,333,333 3,157,124 - - 470,811,992

Loans and advances

to customers 76,385,144 351,416,271 432,615,459 1,826,176,760 - 2,686,593,634

Bonds - - - - - -

Shares in affiliated

undertakings - - - - 456,414 456,414

Other assets 1,164,965 - - - - 1,164,965

Prepayments and

accrued income 16,882,596 110,184 - - - 16,992,780

Total 1,995,131,790 364,859,788 435,772,583 1,826,176,760 456,414 4,622,397,335

Amounts owed

to credit institutions 11,000,000 - 71,537,579 2,644,080,638 - 2,726,618,217

Customer deposits 563,148,459 484,871,368 1,747,172 808,119 1,050,575,118


Period of remaining to maturity Total

RON Up to 3 months Between Between one Over Undefined 31 December

three months to five years five years maturity 2006

to one year

Other amounts

owed to customers 181,448 111,423 554,354 189,157 - 1,036,382

Other debts securities 175,210 140,003 - - - 315,213

Other liabilities 6,930,034 - - - - 6,930,034

Accruals and deferred income 9,263,960 1,245,387 - 2,573,080 13,082,427

Subordinated debts - - 50,725,500 223,192,200 - 273,917,700

Total 590,699,111 486,368,181 124,564,605 2,870,843,194 - 4,072,475,091

Liquidity risk 1,404,432,679 121,508,393 311,207,978 (1,044,666,434) 456,414 549,922,244

Period of remaining to maturity Total

RON Up to 3 months Between Between one Over Undefined 31 December

three months to five years five years maturity 2005

to one year

Cash in hand, balances

with central banks 419,625,335 - - - - 419,625,335

Treasury bills 191,531,774 - - - - 191,531,774

Loans and advances

to credit institutions 90,498,391 1,500,000 - - - 91,998,391

Loans and advances

to customers 67,529,656 272,279,000 233,554,920 553,228,756 - 1,126,592,332

Bonds- 3,107,800 - - - 3,107,800

Shares in affiliated undertakings - - - - 456,414 456,414

Other assets 1,103,835 - - - - 1,103,835

Prepayments and

accrued income 7,001,855 171,918 279,014 1,117,243 8,570,030

Total 777,290,846 277,058,718 233,833,934 554,345,999 456,414 1,842,985,911

Amounts owed

to credit institutions 11,001,577 - - 1,011,009,824 - 1,022,011,401

Customer deposits 318,526,719 106,318,662 2,500,146 882,813 428,228,340

Other amounts

owed to customers 66,992 200,975 860,507 383,599 - 1,512,073

Other debts securities 1,261,396 548,570 - - - 1,809,966

Other liabilities 3,189,100 - - - - 3,189,100

Accruals and deferred income 9,106,381 402,295 3,292,028 4,182,893 - 16,983,597

Subordinated debts - - - 22,062,600 - 22,062,600

Total 343,152,165 107,470,502 6,652,681 1,038,521,729 - 1,495,797,077

Liquidity risk 434,138,681 169,588,216 227,181,253 (484,175,730) 456,414 347,188,834

e) opeRational Risk

Operational risk is the risk of loss or non realization of the estimated profits, which might

be caused by internal factors (inadequate carrying out of internal activities, inadequate staff

or systems etc) or by external factors (economic conditions, changes in banking environment,

technological progress etc.)


100

notes to the Financial statements

Equal consideration is given to the legal risk, part of the operational risk that might arise

from not observing or wrong application of the legal or contractual provisions that negatively

affects the banking transactions or Bank’s position.

F) Reputation Risk

Reputation risk is the risk of recording loses or non-realization of the estimated profits that

might be caused by public mistrust of the Bank’s reliability.

The management of the reputation risk is focused on maintenance of a positive image,

according to the reality, on the market, clients, banking system, shareholders, public

institutions, supervisory bodies, generally public image.

G) taxation Risk

The fiscal system in Romania is under constant interpretations and changes that may be

enacted retroactively. In certain situations, the fiscal authorities may adopt a different position

than the Bank’s and they may compute certain fiscal interest and penalties. Although the

current tax on a transaction can be immaterial, the penalties can be high due to the

interpretations of fiscal authorities.

h) business enViRonment

As of 1 January 2007, Romania became a member with full rights of the European

Union.

The domestic economy continues to present the emerging market characteristics. Among

these characteristics there are, without being limited to, high current account deficit,

competitively gap between Romania and other UE member states, a relatively undeveloped

financial market, poor infrastructure and exchange rate fluctuations.


i) tRansactions With RelateD paRties

During the normal course of business, a number of banking transactions with related

parties took place. These transactions were made based on commercial contracts at market

rates.

2005 2006

Related Bank Related Bank

parties to the Management parties to the Management

RON Bank Bank

Loans, out of which: 29,990,468 - 51,125,628 355,079

Placements, advances

and loans granted 29,990,468 - 51,125,628 355,079

Provisions - - - -

Prepayments 1,409,554 905,369

Debts, out of which: 993,932,212 431,396 2,896,691,660 111,331

Deposits 24,680,027 431,396 32,921581 111,331

Accrued interest payable 967,740,112 - 2,863,770,079 -

Leasing 1,512,073 - 1,036,382 -

Interest and commission

income 4,213,113 - 791,415 -

Interest and commission

expense 32,486,669 - 63,096,651 -

Operating expenses 1,322,980 - 1,719,321 -

The Bank’s related parties include Ostereichische Volksbanken AG, Volksbank Leasing S.A.,

Banca Popolare del Emiglia Romana, Banca Popolare di Vicenza, the Bank’s employees

and the Bank’s management.

101


102

To the shareholders of

Volksbank Romania S.A.

KPMG Audit SRL

Victoria business park

Dn1, șoseaua bucurești-ploiești nr. 69-71

Dustrict 1

p.o. box 18-191

bucharest 013685

Romania

inDepenDent auDitoRs’ RepoRt

tel: + 0 (21) 201 22 22

+ 0 (7 1) 800 800

Fax: + 0 (21) 201 22 11

+ 0 (7 1) 800 700

www.kpmg.ro

We have audited the financial statements of Volksbank Romania S.A. (“the Bank”) for the

year ended 31 December 2006, from which the summarized financial information were

derived, in accordance with the Standards on Auditing as adopted by the Romanian

Chamber of Financial Auditors. In our report dated 23 March 2007 we expressed an

opinion that the financial statements from which the summarized financial information

were derived were prepared, in all material respects, in accordance with the Order of

the Governor of the National Bank of Romania no. 5/2005 and as described in the

accounting policies presented in the notes to the financial statements.

Additionally, without qualifying our report, we drew attention to the following:

• The audit report is made solely to the Company’s shareholders, as a body. Our

audit work has been undertaken so that we might state to the Company’s shareholders

those matters we are required to state to them in an auditor’s report and for no

other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume

responsibility to anyone other than the Company and the Company’s shareholders as a

body, for our audit work, for the audit report, or for the opinion we have formed.

• The financial statements are not intended to present the financial position, results of

operations and a complete set of notes to the financial statements of the Company in

accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and

jurisdictions other than Romania. Accordingly, the financial statements are not designed

for those who are not informed about Romanian legal and statutory requirements

including the Order of the Governor of the National Bank of Romania no. 5/2005.

In our opinion, the accompanying summarized financial information is consistent, in all

material respect, with the financial statements from which they were derived.

For a better understanding of the Bank’s financial position and the results of its

operations for the period and of the scope of our audit, the summarized financial

information should be read in conjunction with the financial statements from which they

were derived and our audit report thereon.

KPMG Audit SRL

bucharest, Romania

23 mach 2007

© 2007 KPMG Audit SRL, a Romanian limited liability company and a

member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in

Romania. Registration Code: 12997279.: Share Capital: 2000 RON

TRANSLATOR’S EXPLANATORY NOTE: The above translation of the auditors’ report is provided

as a free translation from Romanian which is the official and binding version.


2006 was for Volksbank Romania the year when the bank knew the most important

growth from the beginning of its activity until present. Thus, in only one year, the total value

of the balance sheet assets of the banks increased with about 250 %, the credit volumes

increased with over 238 % and the volume of the deposits with approximately 245 %. The

total number of clients reached 110,000, and the net profit recorded of RON 43,044,799

increased also over 4 times compared to the same period of the last year.

The results of this year of Volksbank Romania have confirmed all the expectations

related to the market potential and strengthened, and consolidate the confidence of the

Board of Administrators in the strategy applied on local field: focusing toward the market

share represented by the natural persons on the one hand and represented by the small

and medium size companies and free lancers on the other hand.

Considering the performances recorded until present, the future plans cannot be that

only optimistic. In 2007 Volksbank Romania proposed itself to develop its own banking

network with at least 50 new units and to administrate assets of over Euro 2 billion.

Volksbank Romania will continue to position itself as a reliable partner for its clients offering

fast products and services at accessible costs.

As concerns the financial indicators, the registries and the accounting statements as

well as the other reports referring to the bank activity 2006, were audited KPMG Audit SRL

audit company no objection reasons being found , the accounts being approved without

reserves.

Finally, the Board of Administrators wishes to thank all its clients and collaborators,

the Board of Directors and the entire personnel of the bank who was actively involved

in obtaining the positive results recorded by Volksbank Romania during almost 7 years of

activity.

RepoRt oF supeRVisoRy boaRD

103


104

DoRu cRistian Deliu


încReDeRea ne unește

seRVice

Austria

Bosnia și Herzegovina

Croaţia

Cehia

Ungaria

România

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina


10

Reţeaua noastRă / ouR netWoRk

centRală (ho) sucuRsale /

bRanches

bd. mihai bravu nr. 171,

sector 2, bucurești

tel. 209. .00 - recepţie

Fax 209. 8.8

bucuRești - colţei

Str. Colţei nr. 8, sector 3, București

Tel: 303.93.00, 303.93.21, 303.93.19,

303.93.20

Fax: 303.93.91, 303.93.92

bucuRești – uniRea

Bd. Unirii nr. 25 - 27, bloc 14-15, parter,

sector 4, București

Tel: 301.86.00 - 09

Fax: 301.86.10

bucuRești – moșiloR

Calea Moșilor nr. 298, bloc 48, sector 2,

București

Tel: 201.68.60 - 201.68.65, 201.68.71

Fax: 210.85.55

bucuRești – șteFan cel maRe

Șos. Ștefan cel Mare nr. 4, bloc 14,

parter, sector 1, București

Tel: 201.67.10 - 19

Fax: 201.67.20

bucuRești – banu manta

Bd. Banu Manta nr. 1, bloc 1B, parter,

sector 1, București

Tel: 207.90.00 - 15

Fax: 207.90.09, 207.90.01


sucuRsale /

bRanches

bucuRești – bD. timișoaRa

Bd. Timișoara nr. 92, sector 6, București

Tel: 408.61.20 / 23 / 25 / 26

Fax: 444.34.44

bucuRești – DRumul tabeRei

Str. Drumul Taberei nr. 93, sector 6,

București

Tel: 440.09.47, 440.18.72

Fax: 440.18.76

bucuRești – pantelimon

Șos. Pantelimon nr. 285, bl. 11, sector 2,

București

Tel: 255.54.22, 255.54.27

Fax: 255.54.20

bucuRești – olteniţei

Șos. Olteniţei nr. 125B, parter, sector 4,

București

Tel: 332.64.05

Fax: 332.64.06

bucuRești – Dinicu Golescu

B-dul Dinicu Golescu nr. 11, parter,

sector 1, București

Tel: 311.37.60

Fax: 311.37.61

bucuRești – bRâncoVeanu

B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 10, bl.

B3, parter, sector 4, București

Tel: 332.64.96

Fax: 332.64.97

sucuRsale /

bRanches

bucuRești – apoloDoR

Str. Apolodor, nr. 42, Sector 5, București

Tel: 405.65.00 – 08, 405.65.10 - 18

Fax: 405.65.09, 405.65.19

bucuRești – ion mihalache

Bld. Ion Mihalache nr. 128, bl. 1, sector 1,

București

Tel: 224.33.15

Fax: 224.33.16

bucuRești – aeRoGăRii

Bld. Aerogării nr. 2-8, bl. II/1, sector 1,

București

Tel: 233.50.72

Fax: 233.50.73

bucuRești – buzești

Str. Buzești nr. 50-52, parter, sector 1,

București

Tel: 206.02.10 - 12

Fax: 206.02.09

otopeni

Calea Bucureștilor, nr. 87A, Otopeni, jud. Ilfov

Tel: 236.21.35-36

Fax: 236.21.37

alba iulia

B-dul Transilvania nr. 27, bl. 3EFG

Alba-Iulia, jud. Alba

Tel: 0258/83.02.58, 0258/83.00.87

Fax: 0258/83.02.68

10


10

Reţeaua noastRă / ouR netWoRk

alexanDRia

Str. Dunării, bl. BM1, parter, Alexandria,

jud. Teleorman

Tel: 0247/311.632

Fax: 0247/311.636

aRaD

Bd. Revoluţiei nr. 83, ap. 3, Arad, jud. Arad

Tel: 0257/28.02.44, 0257/28.11.51,

0257/28.13.31

Fax: 0257/28.05.44

bacău

Str. 9 Mai nr. 31, sc. C, parter, poziţia 11,

Bacău, jud. Bacău

Tel: 0234/554.274

Fax: 0234/554.275

baia maRe

Bd. Republicii nr. 17, parter,, Baia Mare,

jud. Maramureș

Tel: 0262/25.01.88, 0262/25.02.06,

0262/25.02.08

Fax: 0262/25.04.88

bâRlaD

Str. Moldovei nr. 1, parter, camerele 1, 3, 4

și 6, Bârlad, jud. Vaslui

Tel: 0235/410.054

Fax: 0235/410.057

bistRiţa

Bd. Republicii nr. 55, jud. Bistriţa-Năsăud

Tel: 0263/21.59.01, 0263/21.59.11,

0263/21.61.33

Fax: 0263/21.61.32

botoșani

Str. Cuza Vodă nr. 2, scara F, parter,

Botoșani, jud. Botoșani

Tel: 0231/530.667

Fax: 023/530 665

bRăila

Str. Școlilor nr. 52, bl. B15, parter, Brăila,

jud. Brăila

Tel: 0239/620.284

Fax: 0239/620.285

bRașoV

Bd. Eroilor nr. 27, parter, Brașov, jud.

Brașov

Tel: 0268/50.61.70 - 75.02.68 - 47.17.05

Fax: 0268/50.61.76, 0268/50.61.80

buzău

B-dul Unirii, bl. 16G, parter, Buzău, jud.

Buzău

Tel: 0238/716.352

Fax: 0238/716.353

câmpulunG

Str. Negru Vodă nr. 122, parter,

Câmpulung, jud. Argeș

Tel: 0248/510.535

Fax: 0248/510.740

caRansebeș

Str. Mihai Viteazu nr. 13, bl. 1, sc. A,

Caransebeș, jud. Caransebeș

Tel: 0255/513.802

Fax: 0255/513.803


cluj

Str. Regele Ferdinand nr. 18, Cluj-Napoca,

jud. Cluj

Tel: 0264/20.69.69, 0264/20.69.81,

0264/20.69.83, 0264/20.69.84

Fax: 0264/45.01.05, 0264/20.69.82

constanţa

Str. Ștefan cel Mare nr. 44, Constanţa,

jud. Constanţa

Tel: 0241/50.83.58 – 65, 0241/50.83.67/68

Fax: 0241/50.83.72

constanţa 2

Bld. Alexandru Lăpușneanu nr. 77, bl. LV6,

parter, spaţiul comercial nr. 156, Constanţa

Tel: 0241/640.026

Fax: 0241/640.029

cRaioVa

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 52, bloc 14A,

parter, Craiova, jud. Dolj

Tel: 0251/31.56.41, 0251/31.56.43,

0251/31.56.44

Fax: 0251/31.56.42

cuRtea De aRGeș

B-dul. Basarabilor, bl. E3, parter, Curtea de

Argeș, jud. Argeș

Tel: 0248/726.254

Fax: 0248/726.244

Dej

Str. Mihai Viteazu nr. 1, Dej, jud. Cluj

Tel: 0264/214.747

Fax: 0264/214.755

DeVa

Bd. Decebal, bloc R, parter, ap. 3, Deva,

jud. Hunedoara

Tel: 0254/23.49.40, 0254/23.49.41,

0254/23.49.42

Fax: 0254/23.49.43

FăGăRaș

Str. M. Eminescu nr. 2, parter, Făgăraș,

jud. Brașov

Tel: 0268/210.514

Fax: 0268/210.527

Focșani

Str. Cuza-Vodă nr. 28-30, Focșani,

jud. Vrancea

Tel: 0237/ 213.105

Fax: 0237/213.106

Galaţi

Str. Domnească, nr. 24, bl. Modern, parter,

Galaţi, jud. Galaţi

Tel: 0236/41.14.14, 0236/46.00.10,

0236/41.00.88

Fax: 0236/32.20.10

GiuRGiu

Șos. București, bl. 202/5D, sc. C, parter,

Giurgiu, jud. Giurgiu

Tel: 0246/221.912

Fax: 0246/221.929

huneDoaRa

B-dul Dacia nr. 39, bl. 47, parter,

Hunedoara, jud. Hunedoara

Tel: 0254/711.222

Fax: 0254/711.223

10


110

Reţeaua noastRă / ouR netWoRk

iași

Bd. Independenţei nr. 14, bloc 12,

Magazin Mioriţa, Iași, jud. Iași

Tel: 0232/40.62.00 – 03, 0232/40.62.08-12

Fax: 0232/40.62.05, 0232/40.62.15

luGoj

Str. Nicolae Balcescu nr. 14, Lugoj, jud.Timiș

Tel: 0256/336.540

Fax: 0256/336.541

manGalia

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. M5,

Magazinul nr. 5, Mangalia, jud. Constanţa

Tel: 0241/740.801

Fax: 0241/740.803

meDiaș

Str. G. Enescu nr. 1, Mediaș, jud. Sibiu

Tel: 0269/844.256

Fax: 0269/84.4257

mieRcuRea ciuc

Str. George Coșbuc nr. 16, parter,

Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Tel: 0266/317.152

Fax: 0266/317.153

oDoRheiu secuiesc

P-ta Primăriei nr. 10, ap. 3, Odorheiu

Secuiesc, jud. Harghita

Tel: 0266/21.94.51, 0266/21.98.51,

0266/21.98.61

Fax: 0266/21.98.41

onești

Str. General Radu R. Rosetti nr. 4, Onești,

jud. Bacău

Tel: 0234/310.944

Fax: 0234/310.945

oRaDea

Str. Republicii nr. 22/A, Oradea, jud. Bihor

Tel: 0259/45.71.56/101, 0259/45.71.23/108

Fax: 0259/45.71.82

oRăștie

Str. Eroilor, bl. E, parter, Orăștie,

jud. Hunedoara

Tel: 0254/245.006

Fax: 0254/245.007

petRoșani

Str. 1 Decembrie 1918, bl. 67, parter,

Petroșani, jud. Hunedoara

Tel: 0254/540.236, 0254/540.238

Fax: 0254/54.02.37

piatRa-neamţ

Str. Mihai Eminescu, nr. 31, Piatra Neamţ,

jud. Neamţ

Tel: 0233/21.03.24, 0233/21.13.31,

0233/21.16.44

Fax: 0233/21.10.22

pitești

Str. Craiovei, bl. E3B, parter, Pitești, jud. Argeș

Tel: 0248/21.00.04, 0248/21.04.33,

0248/21.11.90

Fax: 0248/21.10.22


ploiești

Str. Carpaţi, Ansamblul Republicii II/5H,

bl. 33GH, parter, Ploiești, jud. Prahova

Tel: 0244/52.95.60, 0244/52.95.61,

0244/52.95.62

Fax: 0244/52.95.63

Râmnicu Vâlcea

Str. Știrbei Vodă nr. 5, bl. P2, parter,

Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

Tel: 0250/733.211, 0250/733.213

Fax: 0250/733.003

Real constanţa

Galeria Comercială Real, Șos. Mangalia,

nr. 195A, stand nr. 9, Constanţa

Tel: 0241/651.007

Fax: 0241/651.004

Real oRaDea

Galeria Comercială a Centrului Comercial

Real, Str. Ogorului nr. 171, stand nr. 19,

Oradea, jud. Bihor

Tel: 0259/41.02.13

Fax: 0259/41.02.14

Real satu maRe

Galeriile Comerciale REAL, stand nr. 16,

Str. Drum Carei, nr. 77-79, Satu Mare

Tel: 0261/758.364

Fax: 0261/758.365

Real sibiu

Galeria Comercială REAL, stand 4,

Șos. Sibiului, 31, com. Șelimbăr

Tel: 0269/244.282

Fax: 0269/244.283

Real timișoaRa

Galeria Comercială REAL, Str. Calea Aradului,

nr. 56/a, stand nr. 7, Timișoara

Tel: 0256/227.736

Fax: 0256/227.067

Reșiţa

B-dul Republicii, bl. 4, ap. 42/a, Reșiţa,

jud. Caraș-Severin

Tel: 0255/231.000

Fax: 0255/231.001

Roman

Str. Nicolae Titulescu, bl. 10, parter,

Roman, jud. Neamţ

Tel: 0233/740.421

Fax: 0233/740.437

satu maRe

P-ţa Libertăţii nr.10, parter, Satu Mare,

jud. Satu Mare

Tel: 0261/713.092

Fax: 0261/713.093

sebeș

Str. Lucian Blaga nr.80, Sebeș, jud. Alba

Tel: 0258/735.714

Fax: 0258/735.737

sF. GheoRGhe

Str. Grof Miko Imre nr. 1,

Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Tel: 0267/31.62.36, 0267/31.62.42,

0267/31.59.90

Fax: 0267/31.61.55

111


112

Reţeaua noastRă / ouR netWoRk

sibiu

Bd. Vasile Milea, nr. 22, Sibiu, jud. Sibiu

Tel: 0269/20.61.00, 0269/20.61.09,

0269/20.61.12

Fax: 0269/21.41.48, 0269/21.42.12

siGhișoaRa

Str. Herman Oberth nr. 32, parter,

Sighișoara, jud. Mureș

Tel: 0265/771.616

Fax: 0265/771.058

slatina

Str. Văilor, bl. 20, sc. C, parter,

Slatina, jud. Olt

Tel: 0249/ 411.136

Fax: 0249/411.137

slobozia

B-dul Matei Basarab, bl. MB9, sc. B,

parter, Slobozia, jud. Ialomiţa

Tel: 0243/ 231.429

Fax: 0243/231.430

suceaVa

Str.Mărășești nr. 14, bl. A1, parter,

Suceava, jud. Suceava

Tel: 0230/551.791

Fax: 0230/551.792

tâRGoViște

B-dul Libertăţii nr. 7, bl. C1, parter,

Târgoviște, jud. Dâmboviţa

Tel: 0245/640.397

Fax: 0245/640.363

tG. jiu

B-dul Ecaterina Teodoroiu, bl. C3, parter,

Tg. Jiu, jud. Gorj

Tel: 0253/ 211.306

Fax: 0253/212.108

timișoaRa

Str. Piatra Craiului nr. 2,

Timișoara, jud. Timiș

Tel: 0256/40.61.01-09

Fax: 0256/40.61.11

tulcea

Str. Mahmudiei, nr. 48, bl. I, sc. TE,

parter, Tulcea, jud. Tulcea

Tel: 0240/51.70.04, 0240/51.70.02,

0240/51.70.03

Fax: 0240/51.70.01

tuRDa

Calea Victoriei nr. 100, bl. B120, parter,

Turda, jud. Cluj

Tel: 0264/314.633

Fax: 0264/313.633

tuRnu seVeRin

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 269,

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi

Tel: 0252/320.021

Fax: 0252/320.067

Vaslui

Str. Ștefan cel Mare nr. 123, bl. 95,

mezanin, Vaslui, jud. Vaslui

Tel: 0235/321.414

Fax: 0235/321.415


VatRa DoRnei

Str. Mihai Eminescu nr. 30, parter,

Vatra Dornei, jud. Suceava

Tel: 0230/370.103

Fax: 0230/370.104

zalău

P-ţa Iuliu Maniu nr. 3-5, ap. 3, parter,

Zalău, jud. Sălaj

Tel: 0260/612.833

Fax: 0260/612.633

113


114

Volksbank inteRnational aG

in centRal anD easteRn euRope

Romania

sloVenia

czech Republic

austRia

Volksbank Romania S.A.

Mihai Bravu, 171

RO-021323 Bucharest

Tel.: 004021/209 4455

Fax: 004021/209 4490

www.vbr.ro

cRoatia

bosnia-

heRzeGoVina

sloVakia

hunGaRy

seRbia

Romania


ukRaine

austria

Volksbank

International AG

Peregringasse 3

A-1090 Vienna

Tel.: 0043/1/31340-3182

Fax: 0043/1/31340-3905

www.vbi.at

bosnia-hertzegovina

Volksbank BH d.d.

Fra Andela

Zvizdovi’ca 1

BH-71000 Sarajewo

Tel.: 00387/33 295 601

Fax: 00387/33 263 832

www.volksbank.ba

croatia

Volksbank d.d.

Varsavska 9

HR-10000 Zagreb

Tel.: 00385/1/4801 300

Fax: 00385/1/4801 365

www.volksbank.hr

czech Republic

Volksbank CZ, a.s.

M-Palác, Herspická 5

CZ-658 26 Brno

Tel.: 004205/43 525111

Fax: 004205/43 525555

www.volksbank.cz

hungary

Magyarországi

Volksbank Rt.

Rákóczi út 7

H-1088 Budapest

Tel.: 00361/328 6666

Fax: 00361/328 6660

www.volksbank.hu

malta

Volksbank Malta Ltd.

53 Dingli Street

SLM-09 Sliema

Tel.: 00356/23/494 000

Fax: 00356/21/336 090

www.volksbank.com.mt

serbia

Volksbank a.d.

Bulevar Mihaila Pupina

165g

SCG - 11070 Beograd

Tel.: 00381/11/201 3260

Fax: 00381/11/201 3270

www.volksbank.co.yu

slovakia

L’udová Banka, a.s.

Vysoká 9

SK-810 00 Bratislava

Tel.: 00421/2/5965 1111

Fax: 00421/2/5441 2453

www.luba.sk

slovenia

Volksbank-Ljudska Banka

d.d.

Dunajska 128a

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: 00386/1/530 74 00

Fax: 00386/1/530 75 50

www.volksbank.si

115


11

România

Volksbank România S.A.

Șos. Mihai Bravu, nr. 171

Sector 2, București

Dtp & prepress:

Idea Zone

More magazines by this user
Similar magazines