PUZ "KUTMOCSAR" - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

PUZ "KUTMOCSAR" - Hargita Megye Tanácsa

PLAN URBANISTIC

ZONAL

- PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN

IN SCOPUL AMENAJARII UNEI BAZE SPORTIVE SI

UNUI ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO


FOAIE DE CAPAT

- Proiect nr. __/2012

- Denumirea lucrarii: - PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru

INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN SCOPUL

AMENAJARII UNEI BAZE SPORTIVE SI UNUI ATELIER DE

INTRETINERE SI REPARATII AUTO

- Adresa: loc. Zetea extravilan nr. FN, comuna Zetea, judetul Harghita

- Faza: PUZ

- Initiator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

- Beneficiar: SC SPORT TOP TURISM SRL din Zetea

- Elaborator: SC D. SZ. ATELIER SRL din Odorheiu Secuiesc

- Data elaborarii: 2012


I. GENERALITATI:

MEMORIU DE PREZENTARE

1. Denumirea lucrarii

- PLAN URBANISTIC ZONAL - PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI IN

INTRAVILAN IN SCOPUL AMENAJARII UNEI BAZE SPORTIVE SI UNUI ATELIER DE

INTRETINERE SI REPARATII AUTO

2. Obiectul lucrarii

- Formularea unei propuneri de amplasare a unor obiective pe terenuri amplasate

in extravilanul localitatii Zetea, vecina cu drumul judetea DJ 138. Terenurile pe care

urmeaza sa fie amplasate obiectivele propuse sunt in proprietatea SC ZETA AUTO

RAPID SRL( cel de la drumul judetean ), SPORT TOP TURISM SRL, respectiv Szegedi

Laszlo, toti din Zetea ( doua parcele retrase de la strada ) aflate in prelungirea primului.

Prin realizarea acestui PUZ se urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme:

- modificarea destinatiei terenului studiat;

- formularea unor conditii privind amplasarea obiectivelor ( amplasare

atelier de intretinere si reparatii auto si baza sportiva ), a acceselor, a

echiparii edilitare si a altor reguli legate de prevederi urbanistice;

- introducerea terenului studiat in intravilanul localitatii Zetea.

3. Incadrarea in localitate si situatia existenta

Terenul, obiectivul PUZ-ului mai sus mentionat este situat in partea Sudica a

localitatii Zetea, pe latura Eestica a drumului judetea, intre drum si raul Tarnava Mare..

Terenurile studiate au urmatoarele vecinatati:

- la Nord teren agricol in extravilan.

- la Sud teren adricol in extravilan;

- la Vest drumul judetea DJ 138;

- la Est teren raul Tarnava Mare.

4. Regimul juridic

Din suprafata studiata de 5211 mp, suprafata de teren propusa pentru studiu 5211

mp este in proprietatea beneficiarilor.

5. Analiza geotehnica

Prin realizarea unor sondaje ( studiu geo efectuat de SC GEOFORAJ SRL din

Miercurea Ciuc ) rezulta ca terenul are urmatoarea stratificatie:

- Sol vegetal 50 cm

- Nisip slab argilos cu pietris pana la 1,00;

6. Fondul construit

Pe terenul studiat nu se afla construtii aceasta avand destinatie si utilizare agricola

in prezent in extravilan.


7. Cai de comunicatii

Accesul la terenurile studiate se realizeaza de la drumul judetea DJ 138, direct la

prima parcela si prin servitute de trecere la parcelele din spate.

8. Echipare tehnico-edilitara

Terenul studiat nu are dotari edilitare, ele existand in atat in localitatea Zetea cat si

in localitatea Tarnovita ( care este mai aproape de amplasamentul studiat.

Pentru obiectivele studiate utilitatile: apa, canalizare, curent electric, gaz natural,

telecomunicatii se vor asigura prin prelungirea retelelor edilitare ale localitatii Zetea,

exceptie canalizarea care se va bransa la reteaua existanta din Tarnovita.

9. Propuneri

Pe suprafata de 5211 mp de teren care a fost studiata se propune amplasarea

unor constructiide prestari servicii din domeniul reparatii auto, respectiv sport .

Accesul carosabil de la DJ 138 se va realiza direct la primul obiectiv ( atelierul de

reparatii auto ) repectiv prin prima parcela ( prin servitute de trecere ) la obiectivul din

spate, respectiv la baza sportiva.

Prin propunerile exprimate urmeaza sa se realizeze pe parcelele studiate

urmatoarele obiectove:

- Pe prima parcela o cladire parter cu functiunea de atelier de intretinere

si reparatii auto, accese carosabile si pietonale la obiectivul propus,

parcari clienti si pentru personal, spatii verzi si utilitati aferente necesare

functionarii obiectivului.

- Pe a doua parcela se vor realiza o baza sportiva cu doua cladiri P+M cu

receptie, sali de activitati de sport individuale de, cu vestiare, repectiv un

teren de sport ( marimea terenului de handbal ), cu parcari si accese

carosabile si pietonale la obiectivul propus, parcari clienti si pentru

personal, spatii verzi si utilitati aferente necesare functionarii obiectivului.

Planul urbanistic propus incerca sa satisfaca dorinta beneficiarilor de realizare a

obiectivelor propuse in concordanta cu reguli de ocupare si amenajare a terenului studiat.

10. Dotari tehnico-edilitare

In zona exista urmatoarele retele edilitare: apa si curente electric ( deo parte si de

alta a drumuli juetean, respectiv canalizare la ultima casa a localtatii Tarnovita.

11. Interdictii de construire

Terenul studiat fiind situat cu frontul la un drum judetean, se va respecta

retragerea oligatorie a constructiilor de la acest drum, respectiv se vor pastra si distantele

minime de la raul Tarnava Mare.

12. Circulatii

Legatura parcelelor studiate cu drumul judetean 138 ( Bradesti-Valea Stramba ), se

realizeaza direct ( avand in vedere ca prima parcela are front la acest drum ).

Accesul propus va servi si parcele din spate prin aleea interioara propusa.

13. Concluzii

Prezentul PUZ a fost intocmit la initiativa proprietarilor parcelelor, pentru a putea

utiliza terenurile studiate in scopurile mai sus mentionate, tinand cont si de interesul public

cit si de considerente urbanistice. Terenul studiat este favorabil obiectivului propus, nu


prezinta riscuri naturale, nici alunecari de teren sau de inundatii ) si nu este amplasata in

zona protejata.

In concluzie, aplicarea celor prevazute de prezentul PUZ, va facilita valorificarea

superioara a terenurilor, fara a afecta negativ vecinii si sa vina in contradictie cu alte

reglementari pentru zona respectiva.

BILANT TERITORIAL

I. Zonificare functionala a suprafetei de teren studiate de 5211 mp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Teritoriul aferent Existent Propus

crt. mp % mp %

Suprafata destinata parcelelor: 5211 mp pentru care:

1. Suprafata construita 0,0 0,00 831,0 15,95

2. Spatii verzi aferenta constructiilor 0,0 0,00 2173,0 41,70

3. Suprafata circ int. si teren sport 0,0 0,00 2180,0 41,83

4. Suprafata cailor de circ. Ext. 0,0 0,00 27,0 0,52

5. Suprafata spatii neamenajate 8182,0 100,00 0,0 0,00

TOTAL I. 8182,0 100,00 8182,0 100,00

P.O.T. - existent ................................................................. 0,00 %

- propus ................................................................. 20,00 %

C.U.T. - existent ................................................................ 0,00

- propus ................................................................ 0,50

Odorheiu Secuiesc, aprilie 2012.

Intocmit: arh. Dobrai Laszlo


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Zona studiata in prezent este extravilan si destinat activitatilor agricole urmand sa

fie introdus in intravilan dupa aprobarea prezentului PUZ.

I DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul RLU

In perimetrul zonei studiate urmeaza sa fie amplasate oiective cu destinatie de

prestari servicii: compatibila cu zona de locuit vecina.

2. Baza legală a elaborării:

Prezentul studiu s-a elaborat la solicitarea Consiliului Judetean Harghita, exprimate

prin cerificatul de urbanism solicitat de SC ZETA AUTO RAPID SRL din Zetea, SC

SPORT TOP TURISM SRL di Zetea, beneficiari care intentioneaza sa realizeze

obiectivele propuse de PUZ in zona respectiva. Pentru intocmirea prezentului PUZ s-au

luat in considerare prevederile PUG pentru comuna Zetea, atat cel actual cat si cel

reactualizat in curs de avizare. Zona studiata nefiind in intravilan nu beneficieaza de

reglementari. Totodata s-au elaborat studii de specialitate ca studiu topografic si studiu

geotehnic, realizate de firma de specialitate.

3. Domeniul de aplicare:

Zona studiata se va considera ca o prelungire a zonei intravilane vecine definita ca

zona de locuit, si ca o singura subzona cu destinatie zona mixta: zona de locuit cu

obiective de prestari servicii compatibile cu zona de locuit.

Functiunea dominant a zonei: zona de locuit.

II Prescripţii la nivelul zonelor funcţionale

Funcţiunea dominanta a subzonei studiate:

- subzona cu functiuni mixte:de locuit si dotari de prestari servicii compatibile cu

functiunea de locuit.

Funcţiuni complemetare:

- alaturi de functiunea dominanta, se admit urmatoarele functiuni complementare:

- anexe ale obiectivelor principale;

- spatii verzi amenajate;

- accese carosabile si pietonale:

- retele tehnico edilitare aferente obievtivelor principale

Restrictii:

- in subzona rezidenţială studiata se interzic urmatoarele activitati:

- activitati industrial de orice fel;

- activitati de depozitare;

- constructii pentru cresterea animalelor;

- alte amenajari care prin aspectul lor sunt incompatibile cu cea dorita in

descrierea cladirilor in pasajele urmatoare.


III Prescripţii specifice la nivelul subzonelor şi UTR-urilor

Regim de înălţime propus: demisol+parter+mansarda.

POT existent =0%

CUT existent = 0

Procentul de ocupare al terenului propus este 20 %,

Coeficientul de Utilizare al Terenului propus este 0,50.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor se va face conform prevederilor

continute in plansa de Reglementari urbanistice:

- constructiile se vor amplasa la o distanţă de min 10,00 m, de axul drumului

judetea ( in afara zonei de protective a drumului judetean ) respectiv 2,00 m

faţă de vecinatatea din stanga ( Nord ) si 5,00 , fata de malul raului Tarnava

Mare.

Numărul necesar de locuri de parcare este asigurat in incinta amenajata.

Distanţe faţă de construcţiile existente

Amplasarea noilor constructii pe parcele s-a propus avand in considerare

prevederiel Ordinului MS nr.536/1997 privind distantele dintre constructii pentru

asigurarea insoririi lor.

Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura pe aleeele interioare propuse.

Accese auto

Accesul auto se propune a se face pe prin drumul vecin existent si legatura

propusa cu terenul studiat, care va avea doua benzi de circulatie de 3,00 m latime ( in

doua sensuri ) avand la o margine sant pentru colectarea apei pluviale si pe partea

cealalta trotuar pentru pietoni.

Odorheiu Secuiesc, aprilie 2012.

Intocmit: arh. Dobrai Laszlo

More magazines by this user
Similar magazines