Limbi moderne aplicate - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

litere.uvt.ro

Limbi moderne aplicate - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea: Litere, Istorie şi Teologie

Domeniul: Ştiinţe umaniste: LIMBI MODERNE APLICATE Nume de familie la naştere: _____________________

Forma de învăţământ: CURS DE ZI Prenume: _________________________________

Sesiunea: Iulie-Septembrie 2012

Date personale candidat:

Nume de familie actual: _______________________

C.I.: Serie ______ Nr. ___________ CNP ______________________ Eliberat de _______________________ Data eliberării _________

Data naşterii: _____________________ Localitatea ______________________ Judeţul _______________________

Mediul de provenienţă (U/R) ______ Ţara ________________ Cetăţenia ____________________ Naţionalitatea (etnia) _____________

Starea civilă: Căsătorit/Necăsătorit _________________________ Divorţat/Văduv ________________________

Starea socială specială: Orfan (de un părinte sau ambii părinţi)/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală __________

Elemente speciale: persoană fără dizabilităţi ________________________ cu dizabilităţi ____________________________________

Domiciliul candidatului: Ţara ____________________ Judeţul ____________________ Localitatea ______________________________

Strada _____________________ Număr _______ Bloc _____ Scara _________ Apartament ___________ Cod poştal _______________

Date de contact: telefon mobil _______________________ telefon fix _______________________ e-mail _________________________

Date personale părinţi:

Numele tatălui ______________________________________ Numele mamei ___________________________________

Prenumele tatălui ____________________________________ Prenumele mamei ____________________________________

Domiciliul părinţilor: Ţara ________________ Judeţul _________________ Localitatea _____________________________

Strada _____________________ Număr _______ Bloc _____ Scara _________ Apartament ___________ Cod poştal _______________

Specializarea la care se înscrie:

Limba naţională : Limba română obligatorie

Limba Engleză/ Franceză/ Gerrmană (se va scrie cu majuscule) ______________________________ Opțiuni de admitere:

Media BAC. Lb. Română/Diplome care să ateste studierea limbii în spec. A (DSD, OSD, TOEFL, CAMBRIDGE, DALF, DELE)/Premii la

Olimpiadele școlare, naționale și internaționale/Atestate limbă BAC./Certificate de competență lingv.FLIT.

Limba Gerrmană/ Engleză/Franceză/ Spaniolă/Rusă/Sârbă (se va scrie cu majuscule)_______________ Opțiuni de admitere:

Media BAC. Lb. Română/Diplome care să ateste studierea limbii în spec. A (DSD, OSD, TOEFL, CAMBRIDGE, DALF, DELE)/Premii la

Olimpiadele școlare, naționale și internaționale/Atestate limbă BAC./Certificate de competență lingv.FLIT.

Documente pentru înscriere:

Diploma de bacalaureat original/copie legalizată ______________ Seria _____ Număr __________ Anul promovării ex. de bac. ______

Adeverinţă în original/copie legalizată _________________________ Foaia matricolă original/copie legalizată ____________________

Alte acte depuse la dosar ________________________________________________________

Absolvent al învăţământului superior de stat, în regim finanţat de la buget (DA / NU) _____ Număr semestre ________

Student al învăţământului superior de stat, în regim finanţat de la buget (DA / NU) _______ Număr semestre ________

Am beneficiat de bursă ca student (DA / NU) __________ Număr semestre ________

OPŢIUNI DE ADMITERE:

În cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat, mă oblig să depun în original diploma de bacalaureat până la confirmarea locului.

În caz contrar, locul respectiv va fi redistribuit. În cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu plata taxei de şcolarizare, mă oblig să achit în termen taxele de

şcolarizare, iar în caz contrar înţeleg să pierd calitatea de student. În cazul retragerii dosarului după achitarea taxei de înscriere/taxei de înmatriculare şi/sau

taxei de şcolarizare, sumele nu se mai restituie. Mă oblig ca în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor finale să îmi ridic dosarul de

înscriere. Prin semnarea prezentei fişe de înscriere declar că sunt de acord, ca după primul an de studii, să se facă o nouă clasificare şi departajare a studenţilor

pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat, în funcţie de media anului/anilor anteriori şi îmi însuşesc toate dispoziţiile înscrise în Metodologia de

admitere 2012.

Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea şi că am luat la cunoştinţă.

NOTĂ

Studenții înmatriculați care doresc să se retragă de la studii, indiferent de regimul pentru care și-au confirmat locul, vor trebui să restituie o taxă stabilită

de Consiliul de Administrație al Universității.

Semnătură candidat __________ Data ________

VERIFICAT Semnătura _____________ Data ___________

More magazines by this user
Similar magazines