format electronic

mapn.ro

format electronic

studii/documente

genocid, cu efecte neprev`zute, atât în rela]iile cu Ungaria, cât

[i pe plan interna]ional.

Reprezentan]ii militari se ar`tau îngrijora]i [i de faptul c`

Armata Român` a efectuat concentr`ri de trupe în

Transilvania.

În aceast` situa]ie au avut loc consult`ri [i convorbiri între

ata[atul militar român [i reprezentan]ii armatei ungare care

doreau clarific`ri în scopul lu`rii de decizii corespunz`toare

momentului.

Toate problemele invocate de reprezentan]ii militari unguri

le-am comb`tut cu argumente care s` elimine neîn]elegerile

ce ar fi dus la o situa]ie periculoas`. În acest sens am sus]inut

c` Armata Român` prin conceptul s`u de ac]iune, prin faptul

c` este membr` a Tratatului de la Var[ovia, nu va duce ac]iuni

în afara teritoriului na]ional, nu-[i propune o interven]ie

împotriva ]`rilor vecine, deci nici împotriva Ungariei. Punerea

în stare de alarm` a unor mari unit`]i este un atribut al

organelor competente din România [i nu pericliteaz` în nici un

fel securitatea sau suveranitatea ]`rilor vecine. Am afirmat cu

fermitate c` Armata României nu a înc`lcat sub nici o form`

statutul s`u de armat` a unei ]`ri membre a Tratatului de la

Var[ovia [i nici acordurile bilaterale cu alte ]`ri, inclusiv cu

Ungaria.

Am sus]inut c` alarmarea unor mari unit`]i a fost

determinat` de necesitatea ap`r`rii propriilor obiective, a

armamentului [i muni]iei pentru a nu c`dea în mâna unor

persoane care le-ar fi folosit iresponsabil.

Am respins ferm afirma]iile potrivit c`rora prin ac]iunile sale

Armata Român` ar fi provocat cele 50-60 de mii de victime din

rândul protestatarilor din România men]ionate în presa vremii.

Am sus]inut [i sus]in [i azi c` Armata Român` nu a dus

ac]iuni de lupt` împotriva popula]iei r`sculate din ]ara noastr`.

Orice persoan` cunosc`toare în ceea ce prive[te terminologia

militar` î[i poate da seama ce înseamn` „AC}IUNI DE

LUPT~” ale armatei. Au existat îns` cazuri, localizate în

Bucure[ti [i la nivelul unor garnizoane pe timpul c`rora s-au

produs incidente soldate, din p`cate cu victime atât din partea

militarilor, cât [i a popula]iei civile.

În ceea ce prive[te contactele pe care le-am avut cu unele

oficii diplomatice am s` relatez numai câteva cazuri.

94

Dac` îmi aduc bine aminte, în seara zilei de 22 decembrie,

la ora 21 am fost invitat la Ambasada U.R.S.S. din Budapesta

unde în prezen]a ata[atului militar [i a altor persoane

diplomatice din ambasad` am fost rugat s` explic ce se

întâmpl` în România. De ce oare? La Bucure[ti, din

cuno[tin]ele mele, exista un personal numeros la ambasada

sovietic`, de ce trebuia s` explic eu cu re[edin]a la Budapesta

ce se întâmpl` în România… Eram întrebat în leg`tur` cu

posibilit`]ile de ac]iune ale Armatei Române în contextul

manifest`rilor de revolt` desf`[urate în majoritatea ora[elor

]`rii noastre. Am în]eles scopul acestei întâlniri [i am replicat

ferm c` în România problemele se rezolv` de c`tre poporul

român. Orice ajutor militar extern nu ar face altceva decât s`

complice lucrurile.

O alt` situa]ie, la o dat` de dup` 22 decembrie, a avut loc

la Ambasada S.U.A. din Budapesta. Aici consilierul politic, în

prezen]a ata[atului militar, a men]ionat c` la Casa Alb` se

dore[te s` se afle „ce au nevoie noii reprezentan]i din

România?”

Nu am considerat ca fiind necesar, în acel moment,

solicitarea de ajutoare materiale sau de alt` natur`. Am

explicat reprezentan]ilor Ambasadei S.U.A. c` ar fi util` o

declara]ie public` a Casei Albe, de sprijin politic a

evenimentelor din România [i în special a celor care au

preluat puterea. Am adresat [i rug`mintea ca pre[edintele

S.U.A. s` fac` uz de influen]a sa, astfel încât [i partenerii din

alian]a nord-atlantic`, s` declare c` sus]in noul curs al

evenimentelor din ]ar`. La pu]in timp am fost anun]at c` a fost

preg`tit un text pe care pre[edintele îl va rosti la televiziunile [i

radioul din America. Am primit acea declara]ie [i am constatat

cu satisfac]ie c` era favorabil` revolu]iei din ]ara noastr`.

Un alt fapt pe care doresc s` îl relatez se refer` la

consultarea telefonic` a subsemnatului de c`tre [eful Statului

Major General al Armatei Ungare, care pretindea c` un grup

de elicoptere a p`truns în spa]iul aerian al ]`rii sale, venind

dinspre România. Aparatele nu aveau semne de apartenen]`,

iar echipajele refuzau orice dialog cu controlorii traficului

aerian, zborul acesta putând fi interpretat ca o agresiune

aerian`. Am explicat interlocutorului c` Armata Român` nu

folose[te în traficul aerian aparate f`r` semne de

4 (42) 2008 document

More magazines by this user
Similar magazines