30.04.2013 Views

format electronic

format electronic

format electronic

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

studii/documente<br />

genocid, cu efecte neprev`zute, atât în rela]iile cu Ungaria, cât<br />

[i pe plan interna]ional.<br />

Reprezentan]ii militari se ar`tau îngrijora]i [i de faptul c`<br />

Armata Român` a efectuat concentr`ri de trupe în<br />

Transilvania.<br />

În aceast` situa]ie au avut loc consult`ri [i convorbiri între<br />

ata[atul militar român [i reprezentan]ii armatei ungare care<br />

doreau clarific`ri în scopul lu`rii de decizii corespunz`toare<br />

momentului.<br />

Toate problemele invocate de reprezentan]ii militari unguri<br />

le-am comb`tut cu argumente care s` elimine neîn]elegerile<br />

ce ar fi dus la o situa]ie periculoas`. În acest sens am sus]inut<br />

c` Armata Român` prin conceptul s`u de ac]iune, prin faptul<br />

c` este membr` a Tratatului de la Var[ovia, nu va duce ac]iuni<br />

în afara teritoriului na]ional, nu-[i propune o interven]ie<br />

împotriva ]`rilor vecine, deci nici împotriva Ungariei. Punerea<br />

în stare de alarm` a unor mari unit`]i este un atribut al<br />

organelor competente din România [i nu pericliteaz` în nici un<br />

fel securitatea sau suveranitatea ]`rilor vecine. Am afirmat cu<br />

fermitate c` Armata României nu a înc`lcat sub nici o form`<br />

statutul s`u de armat` a unei ]`ri membre a Tratatului de la<br />

Var[ovia [i nici acordurile bilaterale cu alte ]`ri, inclusiv cu<br />

Ungaria.<br />

Am sus]inut c` alarmarea unor mari unit`]i a fost<br />

determinat` de necesitatea ap`r`rii propriilor obiective, a<br />

armamentului [i muni]iei pentru a nu c`dea în mâna unor<br />

persoane care le-ar fi folosit iresponsabil.<br />

Am respins ferm afirma]iile potrivit c`rora prin ac]iunile sale<br />

Armata Român` ar fi provocat cele 50-60 de mii de victime din<br />

rândul protestatarilor din România men]ionate în presa vremii.<br />

Am sus]inut [i sus]in [i azi c` Armata Român` nu a dus<br />

ac]iuni de lupt` împotriva popula]iei r`sculate din ]ara noastr`.<br />

Orice persoan` cunosc`toare în ceea ce prive[te terminologia<br />

militar` î[i poate da seama ce înseamn` „AC}IUNI DE<br />

LUPT~” ale armatei. Au existat îns` cazuri, localizate în<br />

Bucure[ti [i la nivelul unor garnizoane pe timpul c`rora s-au<br />

produs incidente soldate, din p`cate cu victime atât din partea<br />

militarilor, cât [i a popula]iei civile.<br />

În ceea ce prive[te contactele pe care le-am avut cu unele<br />

oficii diplomatice am s` relatez numai câteva cazuri.<br />

94<br />

Dac` îmi aduc bine aminte, în seara zilei de 22 decembrie,<br />

la ora 21 am fost invitat la Ambasada U.R.S.S. din Budapesta<br />

unde în prezen]a ata[atului militar [i a altor persoane<br />

diplomatice din ambasad` am fost rugat s` explic ce se<br />

întâmpl` în România. De ce oare? La Bucure[ti, din<br />

cuno[tin]ele mele, exista un personal numeros la ambasada<br />

sovietic`, de ce trebuia s` explic eu cu re[edin]a la Budapesta<br />

ce se întâmpl` în România… Eram întrebat în leg`tur` cu<br />

posibilit`]ile de ac]iune ale Armatei Române în contextul<br />

manifest`rilor de revolt` desf`[urate în majoritatea ora[elor<br />

]`rii noastre. Am în]eles scopul acestei întâlniri [i am replicat<br />

ferm c` în România problemele se rezolv` de c`tre poporul<br />

român. Orice ajutor militar extern nu ar face altceva decât s`<br />

complice lucrurile.<br />

O alt` situa]ie, la o dat` de dup` 22 decembrie, a avut loc<br />

la Ambasada S.U.A. din Budapesta. Aici consilierul politic, în<br />

prezen]a ata[atului militar, a men]ionat c` la Casa Alb` se<br />

dore[te s` se afle „ce au nevoie noii reprezentan]i din<br />

România?”<br />

Nu am considerat ca fiind necesar, în acel moment,<br />

solicitarea de ajutoare materiale sau de alt` natur`. Am<br />

explicat reprezentan]ilor Ambasadei S.U.A. c` ar fi util` o<br />

declara]ie public` a Casei Albe, de sprijin politic a<br />

evenimentelor din România [i în special a celor care au<br />

preluat puterea. Am adresat [i rug`mintea ca pre[edintele<br />

S.U.A. s` fac` uz de influen]a sa, astfel încât [i partenerii din<br />

alian]a nord-atlantic`, s` declare c` sus]in noul curs al<br />

evenimentelor din ]ar`. La pu]in timp am fost anun]at c` a fost<br />

preg`tit un text pe care pre[edintele îl va rosti la televiziunile [i<br />

radioul din America. Am primit acea declara]ie [i am constatat<br />

cu satisfac]ie c` era favorabil` revolu]iei din ]ara noastr`.<br />

Un alt fapt pe care doresc s` îl relatez se refer` la<br />

consultarea telefonic` a subsemnatului de c`tre [eful Statului<br />

Major General al Armatei Ungare, care pretindea c` un grup<br />

de elicoptere a p`truns în spa]iul aerian al ]`rii sale, venind<br />

dinspre România. Aparatele nu aveau semne de apartenen]`,<br />

iar echipajele refuzau orice dialog cu controlorii traficului<br />

aerian, zborul acesta putând fi interpretat ca o agresiune<br />

aerian`. Am explicat interlocutorului c` Armata Român` nu<br />

folose[te în traficul aerian aparate f`r` semne de<br />

4 (42) 2008 document

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!