Views
5 years ago

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....

APARE IN TOATE ZILELE -

ANUL XIII. CAPTIR.g. Nr. 3423 o ANIA LI ABONAMENTELE: Pentru I an lei, 8 g 3 let .11PRUNATiTE: ; ; ; 48 ; 24 articelil nepublicall nu se lnapniazt SCIRI TELEGRAFICE ILLMILIt IST61.. Sofia, 23 Februarie. G uvernul bulgar a adresat Forth o note, In care care modificerl corespunzateare a prescriptiunilor actuate relative la papapoarte, Ce ingreuiad mult relatiunile diem Bulgaria pi Torch+ i ridicl obiectiunt contra legel celel noul Wand, relativi la patents. Paris, 23 Februarie. Garnizoana din Paris e consetnnate in casarme pentru melee. Ordinele energies ale ministrulul Cowslips pentru repritnarea mangestatitmilor socialiste proectate an recut o bane impresiune. Crepterea amenintetoare a Song impedice lucrdrile expositiunil. Cledirile pe &Mk ei in pieta mvalizilor sunt parte inundate. Dreapta oi stanga extreme. din Camera, el, au ascultat declaratia ministerulul in tkere profund5, an decis sP altepte de.ocam-date actiunea gueernalut. Londra, 23 Februarie. Stirile din Zeilah spun ce, eitualia din Harrar s'a agravet. Functionarit regelul Mdlik glean opozitie tare de la indigent pi pot numal cu marl greutip sa Intrepe legatura cu aoa. De aceea regole Menehc a numit de guvernator pe foetal Emir fn Harrar spre a mentine ordinea acolo, dar e1ndoiala daca ai el va pkgra credintá at devoternent. Constanartepol, 23 Februarie. Agentul special al eurlauld bulgar plecat de aid spre a e [Melees ca mitropenal dM Banana ni cu alp preen bulgars asupra cestiunit prividoare la sinodul bulgur. Praga, 23 Februarie, Narodui List,/ spune, ca multi cehl, care an emigrat in Husia plint de sperante, se intorcdesilusionap, ht.:land marele imperiu elev. Cider amicil cel mal caldureat al /Insist, sunt amerett de vicanele nedemne, la care ee ved expel Meta dud vor se tread. granite. Fiesta, 23 Februarie. Contractul sa Incheiat intre guvernul german pi societatea austriacá a fabricel de arms pentru furniearea a 400 de md pap de repetitie. Stipulatiunde contractulid preyed, ca fabrica de arms ea dea gata cel patio 250,000 pion pane la- finale tut 1890. Havered german va primi eventual pi 400,000 pup, dace fabrica va 11 lta stare sa le ispriesaaca. Proud noel pupil e cam ca fret mird mat mare de cat pentru puetile austriace de repetille, pentrU care se plateate 33 peal la 35 fiorinl. In urma sauna marl comande fabrica din Steyr va malt Waite. -Parts, 23 Februarie. Ziarele primesc cam rocs cabinetul cel no. Republique Praneasse declare, ca va core de la el ce a corm de la Floquet. Journal du &bats sire, cd ruinieterul e'a pus in imposibilitate de a area o program& concise pi o politick fermi pi ea ineufla numal o Incredere mediocre. Organele radicals impute cabinetulul ca a foal lust din minoritatea partidel republicans. Ziarul boulangist La Prase nutmeats cabinetul o promoare cent lard. Foils conservaloare inn pe fapt o atitudine ostili, numal foils moderate republicans salute cabinetul cu sit:apatite. Rena, 22 Februarie. La 16 c, s'a incbeiat, la Baden-Baden, In hotelul sLa carteo francezka contractul de stemma Mire priutul moptenitor de Hohenzollern ei princess de Bourbon care cots esteem Inmitratesed Blisabeda a Amtriel de mat mulp ant treeptetarna cu mama sa cotton Trani, in Baden Baden, mule i.a dient cunovtinta ruirele el pi a'a logodit cu diem Primal mootenitor Wilhelm de Hohenzollern, about la 7- Martie, 1864 aue hicotenent In primal regiment praline ,Ilehlardi,pedestr11. Landed, 11 Februarde. Ziarel Times ant, re feral ar fl :is lot ancow, cum ce maenad actual din Bulgaria au e popular gi se one, el e sprijint4 10 Rani e-xemplarill (30) b.! o,, srcechlo MERCER!, I? (27) FEBREARIE 1889 APARE IN TOATE ZILELE PENTAD ABONAMENTE, ANUNCIUR1 M RECLAIM a se adress: In ROMANIA La administranune, Pasagail Roman. Nr. 3 Ins. Bueuresti; pi la eurespondentit ziarulid din judete. HAMBURG, La Adolf &sin, Gansemarkt. 68, Ramat central de.anuneiud pentru Germania. Pentru FRANCIA, ANGLIA, AUSTRO.IINGARIA M ITALIA , Se va adresa la Adeline Nava.. Paris. nurnal de mercenard. Tend cunoaste ei sendmentele recunoscetoare ale poporulul bulgar pentru Thiele pi aproldi deplin atitudinea clerulnl ortodox to confliaul dintre sinod ei guvernul bulgar. Tarul a ales un print pentru Bulgaria, dar n'u1 poate apane numele u n'avenit Inca timpul penult aceasta. BuctureM 14 Februarie 1889 Guvernul actual are multi duAmaid. El e combetut de colectiviAtï, e combatut de liberalii lid Dim. Bradamn Ai de disidenti, g combatut de radicall Ai de Bociali$li, e cornbatut de vechil conservatori. Daca intrebi pe flecare, de ce'l combat, rare orl ti se educe cate un motiv serios, motiv de principiI ori de capacitate, Toti sunt de acord, incepand de la colectiviAti Ai pana la yechil conservatorl, el bärbatil de la guvern ad capacitate notified, sunt competinti in sferile lor de acti- Vitale, poseda o onestitate mat pre sus de mice banuiala, sunt vrednici de poziliunea lor. Pentru ce '1 combat atuncia? flespectul acestul guvern pentm constituliune, pentru libertatile cet.ateanuldi Ai pentru domnia legil, nu e de nimini pus La indoiall. Siliuelg membrilor cabinetulul de a introduce rnoravud noul § cu minte in administratia statului sunt recunoscute de orice orn serios. Prograrnul lor politic respunde la o slime de nevoi polemic simlite in tare. Lucrarile incepute in finante sunt indrumate pe o cale rnultumiloare. cu toate acestea, A'st guvern liniAtit, destoinic Ai muncitor, care repugna violentele Ai se sileAte sa dea statulul o viata normal& si o desvoltare sanetoasl, este .cu asprime lovit din toate Oxide. De ce 9 Intelegem mahnirea celor carl ad pierdut puterea, precurn mahnirea celor cart tread putut-o dobandi. Dar se fie aceasta mahnire atat de cotropitoare, in eat se. le intunecejudecata Ai transforme in dutmani cu orice pret, aceasta cu gred o intelegern. dace, totuAl lupta celor ce se numesc liberal!, fare. a fi pe deplin liberall, ark de respectuosi catre libertatile publice ca nol, ar gasi mulct de reazim ita necazurile Ai in interesele de partid ; pe ce s'ar putea intr'un mod legitim rezirna lupta celor ce se numesc conservatori in contra noastra Aceaste luptil mai putin se poate esplica. cu toga acestea, vechil conservatorl desfapre. o ura' cumplitä in contra noastra, Ai se agilti in planuirl de resturnare. A tacurile lor ne doare, caul sunt prietend de reel cart ne lovesc. Un singur lucru base ne man- Ode, Ai acesta este, ca alacurde for nu le pot justifica In nict un chip serios. Din punctul de vedere al principielor conservatoare, terenul nostru este solid. Din punctul de vedere al capacitatil Ai probitatil, nu se ridica contestatii: Activitatea membrilor cabinetului este zit nic vezuta. De ce dar no urese Ai voiesc inlature pe amicl de convictiuni de la carma statulul ? De ce ? Clare cred dinAil, ca dorinta de a fi stapan pe guvernul terii este un motiv suficient, pentru a ne lovi cu vritAmaAie? Dupti atatea anl de frernantirl politice, dupe atatea experiente dareroase facute in aceasta tarAr credeam ca oamend earl aspire, la cirma statultd, se vor fi coUvins el numal valoarea unul program politic legitimeaza, aceste aspirehiunl. Unde li-e prograrnul Ai ce voesc Daca programnl lor este identic cu cel pe care se reazimil intregul guvern actual, atuncl de ce voesc rasturnarea acestui guvern Ai nu'AI pun Mate fortele patriotismulut for, pentru a geabi realizarea acestui program ? Daca din contra, programul lor ,este abut, deosebit i contrarid de acela pe care l'a stabilit actualul guvern, s'o spina verde OM Ai sit revendice puterea in humele acelui program. Dar pane acum sera nu e de loc lamurita asupra acestul punct. Ea Atie numal un lucru : ca d. Lascar Catargi vrea sa ia guvernul Dar de ce Ai pentru ce 2 aceasta nu se Atie. Sa Incetam, dar, cu svircolirile in intuneric, Ai, daca in sufletul nostril mal itle.jte iubirea de tare, sa vorbim limpede cum se cuvine unul orn luminat, sA spunem Idril ce voim Ai cautam a guverna cu invoirea el. Romania a fault gala progres, pentru ca sA nu sufere a fi carmuitä fare Atirea Uri incuviintarea el. Tara alleapta acum de la Parlament legiuirl cad sit indestuleze nevoile el, legisiri pe cart le-a promis actualul guvern Ai le-a adus pe biuroul Corpurilor legiutoare, Ai ar avea dreptul se. se supere, cand in locul acestor legiuiri, s'ar pomeni iac'afrt c'un nod guvern I SERVICIUL TELEGRAFIC `AL ROMANIEI MEESE, 96 Februare Madrid, 24 Februarie. Guvernul spaniel a hotaret se Inlocusaeck pe roinistrul Spaniel la 'ranger care n'a aupravegiliat, in destul fntrigile Ger. menial in Muse. Fitipspol. 23 Febraaris. Principele care trebuia se mearge la Sofia, va celebra ziva napterel sale la Fili- Nae2Pdl.i SIdabutoei' tri .isuuirtutr' iiaa. alare Soda, 25 Febrnarie. Stirea ci d. Valluonict v'e 11 inlocuit la Coustantinopol este cu total lipsita de tomein. Belgrad, 25 Februara Huvernol desminte intr'un mod energic Mirea duos care negocierile pentru un tratat de contort serbo-bulgar ar 5 suspendate in urine unor influents venite din atreinttate. Se constata formal ca alitudinea Bulgariel in ceatiunea exportulul vitalor a provocat ruptura. (Haves). A se vedea Ottos inlet pe past ill-a RESBOIUL SACRU Rournaine a ridicat stindardui resboitilui norm. Bine Inreles cg rdsbolul sacrti este resturnarea Cabinetulut Motivele Mad ale declaratiel de [label suet prea prerioasn pentru ca sa nu merite onorurile unel Inregistrart 1. Inarsierees aleperiler. Pena ne fuisem de molt asupra acestui punct ! 2. Lipsa de autorikde ixecesard puttee, a duce /a butt sfirsit refiraule asleplate. N'ar aim cineva cA guvernul s'a interpelat pe dansu, fara ragas qi. Intrempere; eh guvernul a agitat septamanile cu porturile france; ca guvernul zadamicepte orce lucrare tn cornitetele de delegati; ch guvemul in fine ample Manama cu sarbedele discursurf a obror reproducriune religioasa insaql L'Indépoesdavece n'a putut-o Inca mantui ? E drept prin reforms asteptate, cel earl se résboesc aft !libelee la cur& des places qi acele reforme guvernul nu le-a, acordat. 3. liesultahd alegeriiar ec4 des- 'admit links Intone dim minis-UK Bine Tribeles, acel miniqtrif stmt La BOrlad jumOtate din vechil conserve,toe se abrin ; jumatatea cealalta se coaliseaza cu dd. Nicorescu qi.Palade aleg un liberal: governul e de vinal La Ialomira, alegatoril resping pa colonelul Filitis, care ea cate-va septernani Mainte Meuse carnpanie cu d. Petre Gradiqteanu, reabilitatorul colectivitabil t guvernul e de vina r La Torgovivte, d. Tache Mani se strecoarb gratin unor amici (21 al mi.= nisteriultd: ear guvernul e de vinal Toate aceste cuvinte tuo vi par oare atotputernice qi legitimand cu prisos turburareAce se aduce bard, discreditul ce se armed. asupra partiduld conservator ? E drept de adaugat ea versatilitatea politich a proprietarulul director de la L'hadependance, care rand pe rand qi-a intrupat aspirariunile In dti Dim. Bratianu, Mihail Cogalniceanu, AI. Lalaovary, ear acum Lascar Catargiu i Vernescu, cam qtirbegte autoritatea campaniel ce Intreprinde. Mai e Inca, drept cb nu am vazut ni- &Uri unread, n'am miles nicairl un ouvInt din partea cuuar. d. Vernesou care 8b autorizeze pe L'Ind4Jendanee a se servi astfel de numele lul. CRIZ A Acosta este titlul sub care Nalitmea publica un sir de inchipuirl, earl at Ricut aseara pe multi deputati sa petreactt In socoleala seriositatil numituld organ.. Lea grave Natiune spunea , 1. ra d. prim-ministru va ulnae azi (Lunl) matinee de incredere atat la Camera eat vi la Senat. N'a pus-o Mel la Camera, nicI la Senat. 2. ah d. Vernescu 151 va lua act (Lunt) load de simplu deputat pe banes. opozit,iunel. D. Vernesou a :stet pe bailee ministerials. 3. eh it. Carp s'a nouvins de nelealitatea cu care luereara & Teodot Elosetti vi a fecut apel la tin alt coleg al sad, care sit intervie pe langtt d. Calargiu, speriandu-se de boala de care enfere cl. prim-ministru. Aiurare !... 4. ca ministris earl vor evi din Cabinet mat curet/me/0 suut d-nit Germani ei Marghtlonzan, din caeca rB purtarea lor in afaserea Goetz a lgeat asuprli-le Mate ERA ANUNCIURILE : Ulna mid pe pagina IV-a ..... . . . . 30 bald Reelaine pe pap. Ha 5 let Rename pe pagina Illa 2 lel Strisorite nett-amide se retina Penn, ,n,c q orines larne, redaetiunea nu este responsabila pete, de cari nu se vor pules splila sialodats. Pena unde merge calumnia ! R. es anela fora dintre minietril, care va esi din Cabinet ei compromis in ochil publiculut si escomunicat de partidul este d. AI. Labovari. o ! ho ! tars oarbe !.... Dana opinia publica ar gendi cu creieril bolnavului de la NaNunea, vat de capu acestel tart ! 6. nit atitudinea Lahovari l-a cut odios in ochil intregulut partid emiservater. Dace partidul conservator e intrupat in d. Calimachi, Mend poate st siba droplate prolundul cugetator de la Milian.. Din aceste ränduri, canoed nostri pot nil judece el Infeligenta ei bunacredints a numitet gazete, fate cu 00 fapt de altrnMtrelea real. Criza exista Ea 41 are unlade sale In ambilti usoare ei la nerabdiri pstimave. In cursed ea va isbiicni. Cum se va sfirai Depinde de multe Imprejurarl. De sigur ch eel cari doresc cu mal mutt necaz cries sunt eel din ceata d-lut Dim. Banana. Dach ar paters ea ne nimiceasea c'o Angara lovitare, aceasta ar fi supreme lor fericire. De loviturile lor leak ne temem mat path In alta parte sole great. CRONICA ZILEI Relarie oficial-g7 Dominica, 12 Februarie la orele 12, Exc. Sa Feridon Bey, trimis extraordinar ql ministru plenipotenriar al M. S. I. Sultanulul, a fost primit, Impreuna coo personalul Legariunel Imperiale, la Matti din Capitala in audienta oficiala eu heremonialul preacris. Exc. Sa Feridun Bey a avut omoire a remite M. S. Regelni, in presenra d-lui ministru secretor de Stat la departamentul afacerilor atrgine, scrisorile cari 'I aereclith tu calitate de trimis extraordinar qi ministru plenipotenriar al Majestatel Sale Imperiale pe Magi!. persoana M. S. Regelui. Dupg terminarea audientel oficiale, d. ministru plenipotentiar a presintat M. S. Regelul personalul Legariunes. Sa Feridun Bey a foot primit apol, impreung eu personalul Legatiunet, de M. S. Regina, Moongiurata de Curtea Sa, ei, la urmg a feet recoil/1ns la ospelul seat cu ceremonialul ce a preaidat la soeire'l. gi4143 In seara de Sgmbätg, 11 ale cu. rentel, MM. LL. Regele qi Rev'ina an bine-veit a onora cu presenraLor balul ca tombolg dat In sala testruhd national de soeietatea Furnica" sub patronagiul M. S. Reginel. La cosine, Augusta noltri Suverani ail fort inthaminaN de d-nil ql dmele comitetului, avind In cap pe d-na Elena Corneecu, care oferi M. S. Reginel un foarte frames buchet de florl. In salh ae afla un numeros qi distins public, care saints cu respect si iubire intrarea Auguetilor norgrit Suverant Majestátile Lor bine-voirg a Se Intrerine, in tot timpul, cu multg afabilitate, cu mare parte din persoanele presinte, cumperg la diferitele chioleurl, infiintate in relit, multe obiecte de industrie nationala r luara asernenea parte la tombola care aye un soccer deplin. La orele 1 2 qi jum. Augustil Noetril Suveranl, dupg ce ah exprimat comitetului Malta Lor satisfacriune pentru reueita acestel serbbri, Sag inters la Palat. S'a aprobat regulamentul de executare a convenpunet lucheiate la,

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
apare in toa te zilele de lucru 15 rani numerul - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILET.E - upload.wikimedia....
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
apare zilnic la 5 ore seara cu cele din urma §tiri §i telegrame ale zileě
10 rani numerul 10 rani numerul - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....