Views
5 years ago

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....

APARE IN TOATE ZILELE -

AN UL XL r. 3098. .10 null' exemplarta ($0 baii un nr. veehia) :1; .''6.--'.;ialt'114=Ii5MMNaltklIW4sTru.ilZattLIT,i)310,2l1,.. ABONAMENTELE : In Capitali : Pentra 1 an 30 le ; G 1ui I b ki ; 3 Inn! S ler. In Districts : 16 0 0 r " 11 11 In Striinitate : 48 24 , 12 tet- DirIcTol: D. AUG. LAURIAN. scIRI TELEGRAFICE DIN 21AIRELR STRUM% -- Viena, 2 lanuarie Neues Wiener Tagblatt spume ce o persoane sus push de aid a primit etirea, ce Tarul ar 11 zis Nu voila resboib cu Germania ei mal putin cu Austro-Ungaria. Cracovia, 2 Iannarie. Ziarul Csas e infermat din sorginte butte, ce guvernul rusesc concentreaze contra Austriel o armata in guvernamentu Lublin, a doua in Volhynia i Ukraina. La Reiowice, o statie pe linia Vistulel, saU trimes 4000 patur dM pital ; farmacietil de campanie aü primit 80000 puntl bumbac preset. La Dubno, Ruwuo, Kowel ei Berdyczow lufiintat tabere feterite. Berlin, 31 lanuarie S'a fecut cunosept ma terzib, ea...a receptiunea de anul nob frnperatul a vorbit despre situatia politice i s'a exprimat a fi sigur de pace. Imperatul a zis cetre Moltke : «Cuen a trecut in anu nobdorrnind or deetept 7» Moltke a respuns : «Am dormite. ImperatUl a replicat zimbind : aSper cd vel fi rnulpinit eu ceekce ye avea dt facut in antil noe. Cetre generell imperatul a zis : «Ateneiunea d-v o vor reclatua Su acest an manevrele imperiale ale corpulul al trellea §i ale corpulul de fi inplicat garde». Roma, 2 Ianuarie. Arrieninta un mare scandal parlamentar. Intr'una din eedintele proxime ale Caneerei tribunalul va cere estradarea: generalulte Ricciotti Garibaldi, spre a'l urmeri pentru falsilleare de polite. Si Meuotti Garibaldi ar Lu afaceree Bruxela, 1 Ianuarie. La receptiunea de anul pob regele s'a are-tat posoluoret In diferite alocutiunl. Regele a zis cetre repeezentanti Cameril : Si tuatta generala e lutunecatá ; de aceea trehue ivainte de toate se even] In vedere asigurarea apareri terb. De asemenea trebue se se fuceapä cu rezolvarea cestiuuil seciale ; datoria Belgie este sä ia initiative in privinta aceasta. Cetre merubrb academil regele a yorbit In cuvinte 'mire toare despre reposatul ministru Praete De oare-ce guvernu, in absenta Cameri, nu vrea sa asume ininormautares: lui Praet cu cheltuelile Statulul, se aranjeze fumormintarea academia, al carele director a fost Praet. S'a facut aea dupe cum doreete regele. La Inmormap tare regele s'a dus In persoana la btserice, spre a asista la servicel divin, ceea-ca nu s'a mal intamplat la asemenea ocaziunl. Petersburg, 2 lanuarie. Societatea slaea de biue-facere, In eedinta solemne de iert, a nuinit pe printul de Muntenegru i pe episcopul Strossmayer, membril de onoare. Budapesta, 1 Ianuarie. Partidul liberal a felicitat pie ministrul president Tisza. Beaty a lost interpretul sentimentelor partidului. Statul ungar voeete pecea, dar dace ar fi amenintat 'n existenta §i ouoarea lul, patiunea nu se sperie de nid un fel de jertfa. Tisza a accentuat, ch la caz dace situatia generale nu ar zonturba pacea, guvernul va regula finantele. ungare ; conditia este fuse a§a, ce nirneni nu poate garauta pentru ia ; el nu este ¡litre acel, cart privesc de imediat iniinente primejdia resboiulul, el crede inca §i azi, ce prieuejdia nu se va putea evita, de alta parte fuse este convins, ce Ungaria ei opiniuuea publicá ungare nu va provoca nid odate resboiul. Dar dace '1-se va empune, Uligaria fel va face datoria. daì mult nu voe§te ei nu poate se spuna, cecl pesimismul ar fi de asemeue o gre§ala, pentru ca el paraliseaza puterea de resismute, de care am putea avea Inca trebuintá Felicitänd pe preeediutele easel deputetHor, Falk a zis, ca situatia e neschimbata, or-ce resboia ar cauza grele rane raporturilor noastre financiara ; la cas fuse dace resboiul ni-s'ar impune, ar cedea toate deosebirale deepartid, de coufesiune ei de nationalitate. Pechy a respuus, ca natiunea raaghlar4 in timpurl grele a dovedit totdea- 1 0 APARE IN TOATE ZILELE Pentru Abonarnente, Anunciuri i Reclame a se adresa In Romtnia : La tdministratiune. Pasaglul RomAn, Nr. 3 bis, Bucurestl; si la corespondentil ziarului din judete. In Hamburg : La Adolf Sterner, Glinsemarkt, 58. Biuroul central de anuncturl pentru Germania. Peavre Irrancia, Anglia, Anssro-Ungaria si : Be va adresa la AGIENCS Lim, Paris, 50, rue de Notre-Danad-des-Vididires (place de la Bourse). VINERI, 25 DECEMVRIE 1887, (6 Ianuarie 1888). tn=7:ViKMMISIESMTIMiliES647,MERESMWia ANUNCTURILE : Linia mieA pe pagina IVit . . . .... Reclame pe pagina II-a 5 Scrisorile nefrancatese refuza. , . . 30 baul Reclame pe pagina Ill-a 2 lel. Articoli) nepublicatl mi se tnapoissi Pentru insertil i reclame redactiunea nu este reponsabilk. Qieeteff.13effeMe 'Ake etetete 131)21M51322MAIIMIN una, ce nu se sperie nid de jertfe de ben1 nici de sange spre a apera patria i Tronul ei el spera ce ei acum fie-care Ungur l v a hnplinl datorinta. Bacureg 24 Decemyrie 287 E in firea lucrurilor, ea lAtrânii sa dispara unul cke unul de pe §cena politica, i locul lor ia tinerii. Am avut totdeuna lacrami pentru bëtranii, cari ad la,sat urme de merit in viata lor ; privim cu voio§ie intrarea in arena ; ei sunt viitorul, ei trebuesc sa fie progresul ; alt-fel aparitia lor n'ar avea nid o valoare. Pentru din§ii scriti aceste rânduri. Unde este localul tinerilor ? * * In viata politic., omul cel mai talentat, daca trilie§te §i lupta isolat. daca nu se poate uni cu mai cu ck mai mu1i, in metoda §i in scup, omul acesta eele un factor de putina insemnatate. Poti sa ai un car de drep- Late in principie, in criticil, in proiecte ; daca nu e nimeni care sa imparta§easca dreptatea ta, care sa se puna cu toata inima la Item pentru tnumful aeelora§i principie, rmäj o cantitate negligiabila in politica. PoLI sä fi filosof, fi premergtor al mi§carilor sociali, politice saLì economice, dar oat politic de folos actual al löril tale, nu e§ti. Cine vrea sa joace un rol ,politic, cine vrea sa fie in aceasta directie folositor tërli sale, sa se fereasca de a re'manea izolat ; mai bine sa nu inceapa a face politica §i 'sa a§tepte pana când va gasi o formapune, in care sentimentele §i ideile sale, cu privire la mersul Statului, sa inialneasca o asemuire sincera. Undereste acuma locul tinerilor? * * Imi presupun c intrarea tineribr in viala politica nu se face din interes personal. Cu ace§tia nu stad de vorba. Mutivul actiunii lor este du totul eornercial §i ìn ale cornerciulul iu me,pricep. Vorbese de tinerli cari intra in politied cu inima incalzita de cel mai curat patriotism §i cad voesC, cu puterile lor 'de cultura, sa ajute Statul in consolidare §i in progres. Acestea sunt elementele cele sanatoase ace§tia sunt factoril .cari pot aduee mult bine tërii, daca valorile lor pe.sonale vor fi bine dingiate. Ei sunt datori sa'§i faca un ekamen de con§tiinta, calif:I se hotaresc a intra in luptele politice. Acest examen consta din cunoa§terea cat mai lamuritá a situatiumi in care se gase§te Statut ca pullet de plecare al aetivitata sale politice, .0 din afirMarea unui ca punct final catre care trebue indreptata toga aceasta activitate. Cine intr.& in politica, fära §tiintä de aceste doe' lucruri este expus a rataci, a face multe grea'§i risipi fall a produce folos terii puterile de viatd, a spori confusiunea in care se svêrcolesc oamenii de rênd, a juca un rol de multe ori cu totul neinsem- capetenie ale politicei, dovede§te cz1 are chiemare in lupta §i cä va putea sá joace apoi un rol de insemnatate, dupa cum ii sunt de bogate energiele lui suflete§ti. Cine §tie bine de unde pleacd §i unde vrea sa meargk gäse§te mai u§or drumul §i calca totd'auna cu siguranta. Acesta studiaza neajunsurile unei situatiuni §i gäse§te remediele, earl intaresc Statul §i'l duce inainte catre lidealul national ce straluce§te in mintile alese. Când tinerii earl* .intra acum in viata politicä, i§i vor face acest examen de con§tiinta, I§I vor gäsi u§or locul, unde sa'§i intoväräseasca activitatea lor pentru folosul ob§tesc. * * De sigur cä toti ace§ti tineri n'ati sa fie entusia§ti de formatiunile noastre politice, cad prin ce sunt caracterizate acum luptele noastre ? Exista oare partide in inteles modern al cuvêntului, cu drapele sus ridicate, pe car! sa poata citi or-cine gandurile inalte pub tice, economice, sociali, ce separa pe cetateni §i duc la luptele patnonce pentru intarirea §i desvoltarea Statului ? or intalnim dinaintea noastra colectivitati de interese personal! §i coalioi de nemultumiti, lipsite i, uncle §i altele de ceea ce coustitue firea sanatoasa a unui partid politic ? A fost in aceasta tara Uil partid liberal, care a luptat cu credintd, cat devotament i cu mari sacriticiel in contra tine societati feudale, stapanite de o clasa de oameni cu privilegie, care contesta zIaluuhi §i dreptul §i putinta de a se guverna singula. Acel partid a avut fericire de a invinge a da terii o Constitutiune la care s'ad inscris principiele ega- Mao! §i dreptatii. Dar uncle mai este acum acel parud liberal ? §i care 'I este drapelul lui ? A lost in trecut un partid conservator, care reprezinta traditia istorica §i lupta pas cu pas Ill contra revendicarilor liberale §1 care, prin imputrivirile lui la tendintele revoluounare, a ajutat ca evolutiunea cave tin organism modern sa se facá mai lini§tit. Dar §i Invin§ii §1 invingetorti aa disparut, dupa triumful liberalismului, din lupta ideilor politice. Unde este astazI partidul conservator ? §i care 'i este drapelul lui ? Oameni cari sa numese liberal!. sad conservatori, ba inca §i liberali-conservatorit, se gasesc destui, dar formatiuni politice moderne, cari sa iegirimeze titlurile ce §i le dad, .nu exista. Ge fel de partid liberal este- acelar care patroneaza un centralism exegerat, care One, justatia sub dependenta executivei, care robe§te pe individ puterniciel Statului ? Ge.fel de partid conservator este acela, care renunta de la lupta legala §i incuragiaza disordinea ? Nic, acolo, nici dincoace, nu este locul tinerilor, carI intra cu caldura, cu convictii, cu iluziuni chiar, in viata Unde dal este locul lor natural ? nator. * * Clue pd§e§te in viata politicá, De la proclamarea Regatului, cunuscend aceste due puncte de care a incoronat un lung §ir de mune §i de eacrificiT, s'a recunoscut de oameniI earl adancesc viata politica §i cari dorese s. vada nptele noastre insufletite de principiele naturali ale unor lupte roditoare,s'a recunoscut, zic, necesitatea unei modificari esentiali in practicele vietei noastre politice. Suverana României a formulat aceasta necesitate in cuvintele Era no ltd. Ce insemnad aceste cuvinte ? 0 programa Intreaga, a trecutului, programa divanurilor ad-hoc, era adusa la indeplinire. Acum trebuia alcatuita o notia programa, mai putin faloasa ; cad ea nu mai putea contine revendicari in familia europeana, nicI in bazele edificiului nostru politic ; dar mai ingrata, cad ea cauta sä specifice condi- Ounile de viatä moderna ale Statului romän. Aceasta noua programa nu este inca pe deplin alckuita. Vechile partide n'ad lost in stare sa o a§tearna. 0 incercare s'a acut numai de noi. Nu cercetez, de ce §i pentru ce cuvintele Suveranului n'ad avut efect, asupra vechilor forrnatiuni. Constat numai ea Era natal, nu s'a inaugurat Incà, i ca Statul nostru trae§te tot dupa deprinderile cele vechi. Cine are sa inaugureze aceasta era nouci ? Poate ca bëtranii sunt 'prea tare legati de tradipile trecutului ; poate ca §coala tor mai mutt senumen- Laid deck de studid pozitiv asupra cestiunilor multe §i felurite de gospodaria Statului, nu le da forta trebuincklasa, pentru a elabora programul erei nouti. A cui este atunci datoria de a urma mai departe desvoltarea naturala a unui Stat cu vitalitate care trebue, prin fortele §i lumina lui, sa joace un rol insemnat in Orientul EurJpei? A cui poate fi aceasta datone, de Cat a tmerilor cu cultura distinsä, cu talente ecu ardoare de mulled, earl inträ acum in viala politica? Salutând avéntul lor desmteresat, el invitam cu drag la aceastä munca, cad aci le este locul lor, §i acest lue trebue onorat. .A.. SERVICIIIL TELEGRAFIC AL tROMANIM LIBERR, Paris, 4 lanuarie Baronul Senyey , preeediutele camerel Magnatilor, a murit ieri seara. Berlin, 4 lanuarie. Landstagul se va Intruni la 14 lanuarie. Lemberg, 4 lanuarie. Mal multe ziare poloueze au fost confiscate pentru ca aü publicat articole violente coutra Rusiel. Berlin, '4 Iaouarie. Situatia este considerate ca favorabtle. Principele de Bismark ar fi ais untie antreprenor din Hamburg ca nu. trebuia se se lase a fi speriat. Berlin, 4 lanuarie. . Dupe. Gazeta Cruci Rusia ar cere se fie Insercinata cu executarea contra principelul de Coburg. Acest ziar adaogi ce Rusia nu ve consimti nid odate la anezarea Bosniel ei Hertegovinel. de catre Austro-Ungaria. Berlin, 4 Ianuarie. National Zeitung publice o note colectiva adresata guvernului bulgar de cetre represintautii streinl la Sofia contra abusurilor cabinetulul ne usitate In Bulgaria. Paris, 4 lanuarie. Diplomatia francezä lucreaza fn vederea unel conferinte pentru solutiunelecestiunel bulgare. (Agenee Libre). A se vedea ultime átirI pe pag De la disolvatea Camerel. incoace, Monitorul Oficial inregistre:azA mere' deMisiunI din funCtil a cAror esercitare este incompatibilA cu mandatul de deputat. Intre aceste demisiuni stint multe date de tinerl earl gasesc momentul oportun d'a lua parte activA in luptele politice. Numërul acestor demisiunl este prea mare ca sí treacA nebAgat in seamA. Int'adevër, a trecut prea putinA vreme de la ultimele alegerl legislative, ca, din manifestarea dorintel multor tinerf d'a se alege deputati, sA deducem numai cA noi forte es la iveale, in mod natural. Este aci altceva. Ultimele sesiuni parlamentare at probat cA partidul d-luI I. BrAtianu este prea sArac de oanienI, cA sufere de o sArAcie atftt de mare bleat este redus la neputintA. In aceastA situatiune, este lesne de in;elés ca tineriI sA doreascA a esi la luMinA. De altA parte, prevederea unlit viitor apropiat, când colectivitatea va pArAsi puterea, face pe acestI tinerl sA inteleagA ce, dacA astAzi este ingrat rolul ce voesc sA aiba de apArAtorf aI uzatului partid de la putere, atunci &Ind vor fi in opozitiune eI vor lua rolul de apèratori aI ideilor liberale, fArA ca sA aiba i respunderea Ocatelor car! doboarA colectivitatea. Nu este de prisos su, coustatAm cat e de mare slAbiciunea colectivitAtef agatate de putere. CRONICA ZILE1 Excelenta sa d. comite Tornielli, ministru plenipotentiar al Italiel, Intorcendu-se din congedie a reluat directiunea Legatiunel regale. Resultatul alegerilor efectuate pentru Indeplinirea a cate 2 locurf vacante In colegiul I pentru consilieri general! in judetul Neamtu la 13 Decembre ei in coIegiul I ei II din judeeul lalornita la 20 ei 21 Decembre 1887. Au lost aleel cu majoritatea voturilor exprimate : In judetul Neamfu, colegiul I, d. Iosef Chertel i Iordache Dimitriu. In judeful colegiuI I, d. Tacovache Budulescu i Anastase Niculescu ; colegiul II, d. Nicolae Marculescu ei Ion Stoichiade. Poeta de Itcani a sosit ierf cu o Interziere de o ore ei jumetate. Poeta de Vereiorova era anuntaie cu 2 ore intarziere. Poeta din Constantinopole de Duminice ince n'a sosit, fiind-ca de palm zile nu se poate trece Dunerea intre Giurgiu i Rueciuk din cause sloilor ei a ceteI. Consiliul sanitar superior aft acordat d-lui Georgescu Constantin dreptul de libera practice a farmaciei in tare, ca licentiat. Pe ziva de 25 Februarie 1888, e publicat concurs pentru ocuparea functiunel de verificator de mösurl i greutittl metrice In orasul In ziva de 23 Ianuarie in cabinetul directoruluf general al telegrafelor i poetelor, ei la prefecturile Tulcea, Covurluit, Teleorman, Dolj, Mehedinti, Gorj, Botoeani, Iael, Vasluie, Putna, Ilfov, Dambovita i Prahove, se va tine licitatie publica pentru aprovisionarea a 1.648 stelpI telegrafiei de stejar. In ziva de 27 Ianuarie, in cabinetul directorulnl general al telegrafelor i poote-

APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILET.E - upload.wikimedia....
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
apare in toa te zilele de lucru 15 rani numerul - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....