Experien]a [i poten]ialul MENATWORK ENERGY sunt puse în slujba ...

menatwork.ro

Experien]a [i poten]ialul MENATWORK ENERGY sunt puse în slujba ...

Experien]a [i poten]ialul MENATWORK ENERGY sunt

puse în slujba Dvs. Contacta]i speciali[tii no[tri:

{oseaua de Centur\ a Mun. Bucure[ti, nr. 103

Pope[ti Leordeni, Jude] Ilfov, Cod 077160

Telefon: 021.5296.200 / 280; Fax: 021.5296.201 / 202

Catalin MOTÂNG|: (004) 0724.333.018

Viorel NICULAE: (004) 0721.234.265

www.menatwork-energy.com

office@menatwork-energy.com

www.menatwork.ro;

energy@menatwork.ro


Societatea MENATWORK ENERGY

furnizeaz\ sisteme pentru producerea

energiei din surse regenerabile [i

proiecte la cheie pentru eficientizarea

consumului de energie electric\

(audit energetic, solu]ii pentru

reducerea consumului, punerea `n

oper\ [i mentenan]a echipamentelor) al

companiilor din sectorul industrial [i altor

consumatori de energie

(civil, comercial, exterior).

"Energia verde este mai ieftin\

cu aproape 5,5% dec>t hidrocarburile,

dac\ la pre]ul de achizi]ie

se adaug\ costurile de ecologizare

`nregistrate la nivel global"

conform statisticilor europene referitoare

la impactul energetic.

Problema costurilor mari de pe pia]a

energiei, poluarea mediului prin

exploatarea resurselor pe baz\ de

hidrocarburi, diminuarea rezervelor de

resurse primare de energie, dezvoltarea

economiilor emergente, dependen]a

[i cre[terea continu\ a consumului

energetic sunt argumente semnificative,

care justific\ tranzi]ia de la sursele

energetice tradi]ionale la eco-energie

[i mai mult, la dezvoltarea global\ a

produc]iei de energie verde.

MENATWORK ENERGY

ac]ioneaz\ [i sus]ine

`ntr-o manier\ responsabil\,

orice ini]iativ\ dezvoltat\ `n sensul

promov\rii energiilor regenerabile,

adopt\rii [i exploat\rii eco-energiei,

cre[terii eficien]ei energetice [i

protej\rii mediului `nconjur\tor.

Demersurile ecologice de azi...

...o planet\ mai verde mâine !

ENERGII ALTERNATIVE

Producerea energiei electrice

din surse regenerabile:

-turbine eoliene (500W-30KW)

-panouri fotovoltaice

(monocristaline, policristaline, amorfe)

-sisteme de iluminat insularizate

-sisteme de cogenerare & trigenerare

Activitatea societ\]ii

MENATWORK ENERGY

dezvoltat\ conform

politicii energetice europene,

se desf\[oara în direc]iile:

EFICIEN}A ENERGETIC|:

Reducerea consumului de energie

electric\ pentru iluminat:

-audit energetic

-proiecte la cheie

-sisteme de automatizare

-"case inteligente" - home automation

-corpuri de iluminat de mare eficien]\

-sisteme pentru reducerea consumului

iluminatului stradal

-sisteme integrate pentru controlul

iluminatului stradal

Managementul energetic nu mai este o noutate, ci o condi]ie esen]ial\ de supravie]uire

pe o pia]\ concuren]ial\ [i o unealt\ generatoare de profit pe termen lung.

{tafeta pentru un management energetic eficient trebuie preluat\ de c\tre toate

companiile produc\toare de bunuri [i servicii - entit\]i în care cultura organiza]ional\

[i responsabilizarea personalului au avut alte orient\ri decât eficien]a energetic\

sau reducerea risipei de energie.

Mai mult, controlul costurilor energetice este indispensabil atât institu]iilor publice,

cât [i private, prin prisma economiilor financiare [i protec]iei mediului.

Investi]ia într-un astfel de proiect este prioritar\ oric\rei companii cu planuri de viitor.

More magazines by this user
Similar magazines