Views
3 years ago

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

16 MONITORUL OFICIAL AL

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2874/26.V.2008 Societatea Comercială NIGLAS PRODCOM - S.R.L. HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/12.12.2007 Subsemnații POPESCU CRISTIAN, cetățean român, născut la data de 28.10.1962 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 4, bl. 4, et. 2, ap. 8, jud. Prahova, CNP 1621028293131, identificat cu C.I. seria PH nr. 550630 eliberată de Pol. Ploiești la data de 16.06.2005 și POPESCU MONICA - SMARANDITA, cetățean român, născuta la data de 08.10.1964 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 4, bl. 4, et. 2, ap. 8, jud. Prahova, identificata cu C.I. seria PH nr. 591897 eliberată de SPCLEP Ploiești, la data de 30.01.2006 CNP 2641008293147,în calitate de asociați la S.C. NIGLAS PRODCOM S.R.L., cu sediul în Comuna Măgurele, strada Gării, nr. 130, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1182/2006, având CUI 18714428, prin prezenta hotărâre am hotărât următoarele: Se înființează un punct de lucru în: Ploiești, str. Sos. Vestului, nr. 20, bloc. 101, parter, în suprafața de 31 mp., jud. Prahova Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre facand parte integranta din acest. Redactat și multiplicat în trei exemplare în data de 12.12.2007 reprezentând voința părții. (51/341630) Societatea Comercială GEMAVI CONSTRUCTION - S.R.L. HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC NR. 1/06.12.2007 Subsemnatul CRETANU VIOREL, cetățean român, născut la data de 04.04.1983 în Mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, Str. Transilvaniei,nr. 26, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 061354 eliberată de Pol. Ploiești la data de 04.11.1998, CNP 1830404297262in calitate de asociat unic la S.C. GEMAVI CONSTRUCTION S.R.L. cu sediul social în Mun. Ploiești, str. Transilvaniei, nr. 26, jud. Prahova, înmatriculată la ORC sub nr. J29/759/2005, CUI 17424213, pe de o parte, CONSTANTIN ALEXANDRU-BOGDAN, cetățean român, născut în Ploiești, jud. Prahova la data de 02.02.1983, domiciliat în mun. Ploiești, str. Spătarul Nicolae Milescu, nr. 27 A, bl. 141 G, et. 1, ap. 6, jud. Prahova, CNP 1830202297243, identificat cu C.I. seria PH nr. 549218 eliberată de Pol. Ploiești la data de 08.06.2005 și POSEA IULIAN-ADRIAN, cetățean român, născut la data de 21.07.1986 în Ploiești, jud. Prahova, CNP 1860721297383, domiciliat în Com. Berceni, Sat Corlatesti, nr. 226, jud. Prahova, identificat cu C.I., seria PH, nr. 176153 eliberată de Pol. Ploiești la data de 03.08.2000, pe de alta parte, a intervenit următoarea convenție de cesionare de părți sociale, hotărâre, după cum urmează: Eu, CRETANU VIOREL, declar că mă retrag din societate și din funcția de administrator și cesionez întreg aportul meu la capitalul societății, în valoare de 200 RON, respectiv 20 părți sociale, a 10 RON fiecare, astfel: d - lui CONSTANTIN ALEXANDRU-BOGDAN-140 (unasută patruzeci) lei RON, reprezentand 14(paisprezece) părți sociale, respectiv 70% (șaptezeci%) și d-lui POSEA IULIAN-ADRIAN - 60(șaizeci)lei RON, reprezentând 6 (șase) părți sociale, respectiv 30% (treizeci%), Precizez că am primit de la aceștia contravaloarea pârtilor sociale cesionate astăzi, data semnării prezentei hotărâri și nu am nici o pretenție, de nici o natură față de aceștia. Eu, CONSTANTIN ALEXANDRU-BOGDAN și Eu POSEA IULIAN-ADRIAN declarăm că primim cesiunea făcută prin prezenta hotărâre de către CRETANU VIOREL și că am achitat contravaloarea părților sociale cesionate astăzi, data semnării prezentei hotărâri. Totodată, declarăm că suntem de acord să preluăm întreg activul și pasivul pe care societatea îl are atât față de bugetul de stat cât și față de terți. Ca urmare a încheierii prezentei hotărâri, societatea comercială va funcționa cu asociații CONSTANTIN ALEXANDRU-BOGDAN și POSEA IULIAN- ADRIAN, în baza Actului Constitutiv cunoscut de noi și pe care ni-l însușim întocmai cu următoarele modificări: 1. Capitalul social în valoare de 200 RON este divizat în 20 părți sociale a 10 RON fiecare astfel: - CONSTANTIN AALEXANDRU BOGDAN - 140 (unasutăpatruzeci) lei RON reprezentând 14(paisprezece) părți sociale, repectiv 70% (șaptezeci%) - POSEA IULIAN-ADRIAN - 60(șaizeci)lei RON, reprezentând 6 (șase) părți sociale, repectiv 30% (treizeci%). Participare la profit și pierderi va fi repartizată ambilor aasociați proporțional cu participarea la capitalul social. 2. Se revocă funcția de administrator a d-ului CRETANU VIOREL și se numește administrator CONSTANTIN ALEXANDRU-BOGDAN, având pputeri depline. 3. Se radiază punctul de lucru situat în: Ploiești, str. Transilvaniei, nr. 33, jud. Prahova. Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte integrantă din acesta. Redactat și multiplicat în cinci exemplare în data de 06.12.2007, reprezentând voința părților. (52/341631)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2874/26.V.2008 Societatea Comercială GEMAVI CONSTRUCTION - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale GEMAVI CONSTRUCTION SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. TRANSILVANIEI, nr. 26, înregistrată sub nr. J29/759/2005, cod unic de înregistrare 17424213, care a fost înregistrat sub nr. 84603 din 13.12.2007. (53/341632) Societatea Comercială ASESOFT DISTRIBUTION - S.R.L. HOTARARE A AGA NR. 787 DIN DATA DE 02.11.2007 Subsemnații Ghita Sebastian Aurelian și Stanciu Iulian Gabriel, în calitate de asociați la S.C. ASESOFT DISTRIBUTION S.R.L., întruniți în ședința AGA legal constituită, am hotărât următoarele: 1. Radierea punctului de lucru - depozit din Popești - Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 1, depozit D2, județ Ilfov. 2. Înființarea unui punct de lucru în București, str. Valsanesti, nr. 1, sector 3, depozitele T1, T2 și T3, valabil până la data de 31.08.2008. (54/341633) Societatea Comercială APLAST - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 59/12.12.2007 A ASOCIAȚILOR SC APLAST SRL CEPTURA DE JOS, JUD. PRAHOVA J29/655/2000, CUI R13196988 Subsemnații, PAUN DRAGOS, domiciliat în Com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 768B, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH, nr. 554649, emisă de Poliția Mizil la data de 08.07.2005, CNP 1691026037816, și NICOLAESCU CATALIN - MIHAI, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Mușețelului nr. 29, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 561118, emisă de SPCLEP Ploiești la data de 11.08.2005, CNP 1750120293125, în calitate de asociați ai SC APLAST SRL, cu sediul în Com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, jud. Prahova, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J29/655/2000, CUI R13196988, am decis următoarele: 1. Societatea deschide punct de lucru în Mun. București, Bld. Ion Mihalache nr. 109, bloc 13A, sector 1, unde se vor desfășura activități de comerț cu ridicata al altor produse (COD CAEN 5190). 2. Se împuternicește dl. Irimescu Lucian - Alexandru, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Înfrățirii nr. 7C, bloc 20Bis, sc. B, ap. 29, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH, nr. 216260, emisă de Politia Ploiești la data de 21.02.2001, CNP 1770217293091, pentru a reprezenta societatea în fata Registrului Comerțului Prahova. (55/341634) Societatea Comercială PITBULL PROTECTOR - S.R.L. HOTARAREA ASOCIATULUI UNIC Subsemnatul: ZATREANU ANGHEL SURAJ, cetățean român, născut la data de 13.05.1976 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Rudului, nr. 193, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 474810 eliberat de pol. Ploiești la data de 14.06.2004, CNP 1760513293198, în calitate de asociat unic la S.C. PITBULL PROTECTOR SRL cu sediul în Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 199, bl. 150G, parter, ap. 2, Jud. Prahova, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J 29/617/2006, C.U.I 18510290 constituita în baza statutului societății, cu modificările și completările ulterioare, am hotărât să aduc următoarele completări statutului societății: Se retrage din funcția de administrator dl. CIUTA CRISTIAN-HORIA. Se numește în funcția de administrator dl.BADEA CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 22.03.1951 în I. L. Caragiale, jud. Dâmbovița, domiciliat în I. L. Caragiale, jud. Dâmbovița, identificat cu B.I. seria DA nr. 780169, eliberat de pol. Moreni la data de 14.01.1997, CNP 1510322150772, cu drepturi și puteri depline. Restul clauzelor din statutul societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte integrantă din acesta. Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 26.10.2007 într-un număr de 5 exemplare din care 2 exemplare pentru părți. (56/341635) Societatea Comercială PITBULL PROTECTOR - S.R.L. 17 NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
publicații ale agenților economici
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
kurtyan.org