Views
5 years ago

TE LE GRAME - upload.wikimedia....

TE LE GRAME - upload.wikimedia....

TE LE GRAME -

ANUL II No. 558 I5 BANI NUMERUL .tr A DÙUA'EDITIUNE SBONAMENTELE INCEP L IV RUCURESCI aha case Adminietrat'iuné IN TARA: Prin mandata postale. Pentru t an 40 lei, a lori o lei, 3 1061 10 lei. la STREUSATATE: La toste olrlciele postele disent un1 eO50 leerdete postale. a lori 25 le,. LA PARIS: din el& iu 0 saler. vumerul, la Kioscul d Nutet Buie, ardu) St. ber. melo '4e. 51. MANUSCRIPTELE NU SE INAPOIAZA REDACTIA No. 3. plata Epiacoplel. No. 3. ALEGERILE YIITOARE MANEVRELE BUNURILE BRATIENISTE POLCOVNICUL TELEGRAFIST CRIMA DE LA CRUCEA ROSIE ALEGERILE VIITOARE Un stngur evenime-nt dominS ail toot& situatiunea : Alegerile viitoare. Perspectiva acestor alegerl a apasat, de an an ineoace, asupra tutu - loe hotaririlor opozitiunii, ai de la resultatul acestor alegeri, si mal ales de la modul cum aceste alegeri se Vor face, va depinde deevoltarea alterioará a luptei. Cu aperanta ca solutiunea crisef se va gist In alegerile viitoare, care vor fi libere, at isbutit represintantit politici[ moderate din slnul opozitiunii, ai faci pe nei Impacienti se aibâ rabdare. Iar pe viitor, ridi - carea acestor din arma operant& va face si triumfe pirerea acalora rare, de la ineeput, ait spas cp colta le. gala nu aste drumul care ne pirate duce Is limanul dorit. Acoote alegeri Vor fi dar o nape - rientá decisive, Wilma experieeefd, care ne va indica In mod limurit linfa de purtare ce vom avea de urmat pe viitor. Dupé aceaste din urmiexperientî, va trebui ca Loti sé to ralieze imprejurul partisanilor mijloacelor de lupii legale, dacá demonstratia le va ft for favorebilá, sad in cas contrar, ca dáuqü ai primeasci lupin in conditiunile indicate de col ce ai sustinut, in tot -d'o -una, ca prin mijloacele legale nu poti résturna un guvern care a exit din legalitate. In or -ce caz, pentru ca exponents iris' fie doveditoare, trebue ca experienta aé fie complectá. $i pentru ca experienta sè fie complectá, trebue si ne adresám Regelui gi si 'i cerem garantarea fiber- Teti! alegerilor In modal urmitor l Alegerl libere .rub ten minister care sé garan'eze libertatea alegerilor. Torte cestiunea, pentru noi, este nomai : sé ftim sé cerem fn mod eflcace Regelui alegeri libere. Pentru aceasta demersurile individuale, no aü,dupé paneros roast* nici o valoare. Dace vrem si avem o gaps& macar ca Regele sé ne dea alegeri libeee, trebue ca In tare si se creeze un coreo[ polemic pentru a reclama libertatea alegerilor, un corent cero( Regele as no an post& Impotrivi.Tre bue prim Ihtruniri, prim petitiuni gi manifestation de tot felul, se cerem Regelui interventia sa pentru a garanta libertatea alegerilor. Aat -fel Bind puai cestiunea, formula aceasta, ealegerl libere sub un minister garantand libertatea electoreli,ne pare minunati pentru prima parte a campaniei electorate. Indiferent de efectul ce '1 va produce asupra epirituluí Regelur, corentul treat asupra aceste; eta tioni va da ca prim resultat d'a pone opositiunea in contact cu alegitorii qi ea maeele popolare, d'a redestepta opinia public& si d'a agita tara incinte de Campania electoral& propriü tat. Apol avem cal putin o ganaa ca Regale sé se induplece sé garanteze libertates alegerilor. In Ale, ori -care ar fì réspunsul Regelui, fie chit. r defevorabil,pretuim cá numai folds poste sa fie pentru noi, ca eel punem gefului statnluf cestiunea in mod limurit gi së l ailim si ne dea un réspuna tot atat de categoric. Este In folosul nostru os situatia se se limpezeasna gi ori-ce echivoci sé dispari. Din dové lueruri una I or avem alegert libere (si piste slegeri [Acute sub d. Brâtianu, numat libere nu pot fi); or avem niste alegeri care nu pot aves nici o semnificatie, de Dare -ce ale nu represinta de catsuma de violente exercitate de govern, iar aid de cum vointa tini. Or alegerile Sind libere, resultatul for va fi sé dea un govern care si fie adevérata expresiune a vointei tini, al a cirai legitimitate sé an fie contestati de nimeni; or alegerile Sind tactile sub imperiulviolentii ai al teroarei, clesociata va fi prelungirea gi agravares starti de fapt care exist& az?. Or libertatea electoral& fiindu-ne asigurate., viitoare& consultatiune a corpului electoral va ft sfirgitul etirit de lucruri anormalá in care ne anam,si in alegerile generale vom gist solutiunea pacinici a crisel pria care trecem: or, in cos contrar, acoste alegeri vor fi punctul de placare a unsi noui lupin prin mijloace ce Mauer de Rege ni se vor arata ca fiend elidete. $i ca consecinta ; or alegerile viitoare vor ft libere ai atuncl vom ayes o lupia electoral& in adevératul sens al cuvêntului; or alegatorii Sind impiedicati de la voi, alegerile se vor face in tosti tara cum aü fost (acute atele comunale gijudetene Is Galati gi is Botogani. Or Regale ne va garante libertatea electorate ; or altmiuteri vom fi siliti se garantam not, cum vom pates. entre aceste doni situatiuui extreme si precise, nu se ponte gist nici o solutlune intermediará. Not care dorim ca prima solutiune sé triumfe el triza sé se resolve In mod linigtit, la viitoerele alegeri, agteptim ai vedem la lucre asti -zi pe atei care necontenit sü propaváduil mijloacele legale si care ne ad arétat in tot -d'a -una acapares in lupia constitutionale. A soeit momentul ea dénsii se ne arate ea aveaü dreptate gi ci noi eram graniti, ceo -ce dorim din tonti Anima, ai si ne dea o probó cot de mica de boned° intentìuni ce anima pe Caput Statului. F'ácand acosaba el vor aduce un indoit aerviciü térii gi Regelui: acole sta fi acápat tara de cet mai hidos regim care a putut exista vr'o daté ai d'a fi jodicat cales pe care trebue sb patita pe viitor in luptele noaatre politice. TE LE GRAME AGENTIA LIBERA Paris, 10 Octombre. Chiurasatc spaniole, italiane,fraaceze el engine protege pe national' la Tangen. Paris, 10 Octombre. Afacerea generalulm Cait'arel este ene subiet al dìaculiunilor Preset. Emotiva este loarle mare. Not areatart an lost operate. D. Wilson, ginerile d -lot Grevy, a toot chamar la partner in acme mor sorb SON ce s'su Visit dupe faceren perchisillanei. Berman, it Octombre. «Gazeta Germaniet de Norde lauda cabinetalfrancez pentru circularse care a a- APARE IN TOATE ZILELE DE LUCRU dresal'o autoritfllilor franceze eu privire la aplicares legel asupra spionagiulut. L'araovin, It Octombre. Toll Impiegatil de la poste, de national ilate polona, an fort iagonill. Guvernul se teme de dIneil pentru un cas de reshot. AGENTIA HAVAS a enría Maras comunica abonable, ce, arma,oa rcletelearxmr Roma, to Octombre. Se serie din Londra eAgentiei Slefani, Contrario actor opuse de z arul «Daily Ncovoe, circula svonul ea Aoglia c lote - leleesenu tlalia ai Spanìa In Musli.. Marocului, el guvernele Europe' centrale ormeaza el ele aceall politice. alnnleh, 10 Uctombro. Camerae. re +pins Initsnlarea unes supra - taxe asupra orzulut mecivat suslinuta cu tarie de miaisirul nnanleton. Camera a autorizat perceperea supra -taxes Humai pe Limp de dol ant. Lipsca, 10 Uctoymbre. Beful anarbielilor Neve a foot tndii la 15 ant de mueca silnico. Paria, 10 Octombre. Bastimentul «Etaìsa a; compaoìel Morelli, s'a scufundal tang& Ilyères. ALEGERILE DIN BULGARIA Sofia, 10 Octombre. IlesulLatul general al alegerilor Oslo fnorebil guvernulul care are o &norma majoritate. 0edinea ria Post tulburata de cat In foarte paline lo_urt ; numeral votantiloe e mm mare de oit la precedentele alegeri. In Ilumelia, Turcé ei Greci( an lust perle In alegeri. La Ilaskeni, alegerile nu s'ab recut, de onre-ce partidele ce eran In lupta avend forte aproape °gale, ele nu isbutira a In- 100mai biaroul ; cud ;nee Dun n'a lost tulburata. la Lofcia alegerile s 'an fecal pane Is 3 ant °And un gaup de votanti res0Urna orma ei risipi voturile. La Plavna ei la Behove onde partidul Zancovist a navel it asupra biuroulul, membrit biuroulul an foal nevoill sé osare pro - tacliunea potent armate. Zancoviylit InnercCnd se smulge armele din meinile soldnlilor, s'a dal ordia tropel se trag& l'ocurl ei cell -va eminent tura ronill ei acial. La Kutlovila undo nu sé prevede& nici un l'el de agllnpe, nu era forte armeta. Alegatorit Iliad undue' de d. Popov, care palio limp Juniata fecuse o calelorie to Itusia, In Inc d'a cunstitui biuroul, sé dosera la prefecture onde asediara pe sub prefect ei pe jandarml si sparser& eyrie ai l'ereslrele. Bub- prefeOtul peutru sal des chide un drum date oraan d'a se trage o salva care rani ai onori mat mull"oameni. tin detneament de trope soci In fala loculul ai restabil: ordinea. Sofia, 11 Octombre. AO fost Neal pentruSobraoie 250 goneruamentalt ai 40 tnembrl dio oposilie. Sofia, fi Uctombre. Se desminl.e egomotul oé cu ocasiunea alegerilor an toot renitl ai morel la Henna la RUtlovile aì ßallovìcia. mANEVRELE Am arétat deje modificárile care s'ait fowl In directiunea generate a manevrrlor. Ca si complectim cele ce am spun, se aretàm oat diferitele faze pria care a treeut planul de manevre de at an. La ioceput era hoterlt ca aceste manevre si aibe o importaata malt mai mare de cat vor aves scum. lin numér mutt mai Inaemnat de trope din corpurile de armati 11, Ill ti 1V trebuiaü sé is parte la smote manevre. Angela comae in mod espies ca manevrele ai se foci lmprejurul Focsanilor. Trebuia oat -tel aé ai prrsinte un sistem comptent de apérare a Focganilor, li dupé aceasta si se holarasca dace trebue snit nu fortifient Fo- genii. In presenta acestor pregatiri, mat multi represintanti ai marelor puteri emir& guvernului nostru explicatiuni asupra lnsemnétàtii concentrátiler de est an,care tocmaì coincided ou crisa die Bulgaria. In urmn aces(., demersuri st ho. tiri a se da acestor manevre proportiuui mai mini. D. gen. Angelesee era absent din tare. D. Britianu qi cu generalul Felcoianu luari In mod sumar disposi - tiunile pentru manevre or d. Bra - rianu IncredintA comanda trupelnr de vein prejarul Foclanilur d -lui general Budisleanu. Gen. Budisleanu sé dose la fata locnlui, recunoscu terenul care,dupé parerea d -sale, era prea mie, gi alesa cove mai departe, pe ling& Panciu, un toe ce i pares mai potrivit. Pentru motivele ce-am arétat intr'un numér precedent, ai gasind In acelagi Limp oá local ce 'f se dooemnase ors patio fsvorabil pentru manevre, generalul Budisleanu renuntá a mat lea directiunea trupelorde la Focgani, qi adresa ministerului un raport prim care errata ca stares sinatatil sale nu 'i permits d'a lue parte Is aceste manevre. Precum am opus o, acest motiv e nomai un pretext. Atunc' si ineredinti directiunea manevrrlor d -1uí gen. Folcoianu. No cunoastem motival pentru care d. Félooianu ria paetrat sartina ce ea incredintat, dar avem motive d'a crede ce nici d -sa nu prea dores sé alba dire tiunea aerator manevre. Or cum sr fi, dupe o zi se anti ci gen. Folcoianu nu va comanda trapela de la Focaani, si cá a lost insárcinat cu aceasta d. general Dona. N. MANEVRELE CORPULUI I DE ARMATA deaml sosto special pe tinga cor jlel1áe a pia Trupele concentrate pentru aceste manevre aunt regimentele 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 gi 31 dnrobantl, In care cu un efectif de 1000 . ament de batalioo, regimentele 1 ti 5 artilerie, regimentele 1, 2 ei 9 calueal, un batalion de geaiu, treaul neceser ai alle eerviciurl de sub - eialentA. Aceste trope ai sosil In jurul Baleulul In 27 corent cAnd á a ai format in 2 divisil, una de Est repreeent&nd aparares, sub comanda geoeralulut VIadeeeu, si alta de West sub comanda coloaelulul Otton Sachelarie. Manevra loam& va fi comandata de generalul Gheorghe Aogeleacu. Imediat dupe sosires trapelar s'a Incepul iastructie de regiment vi se va orma cu coo de brigada ca se se poets, In oies de 1 Octombre nand vor lncepe manevrele proprio zise, se urmeze fie care corp far& gováire. Guarfiend general al Directorelui manevre lorela Balo, al di visini de Est la Piatra ti al crier de West la Bali. Un ordin generaldat inca din vremr,prescrie tea ce Oe care corp are se lac& pin& In sire* manevrelor, clod ordine speciele vor n date. S'a cauta[ est -fee a se apropia Ott mai mull de realitaLe. Brigada de cavalerie face exeroitiul de explorape vi poster/ de corespondent& spre Dregaganl. Aceasta Bate In cooformitate cu soul regalement al armatelo, In campaoie, care pentru In. têia oar& se pone acum In a dicare. Aceast& brigade se va loapoia la Bala la 30 Septembre sears pentru a arma manevrele la 1 Octombre. Manevrele generale vor evea loc la 1, 2, 3 gi 4 Octombre, and se va cauta pe tit se pote a se apropia de realitate. Terenul de manevre se Intende Intro Valsa 01- Cobol ai 011etulu'. Intro linfa ferata Bala Slaliaa qi Dragapani. .Se va presupane ci un corp de armate venind despre Craiova urmaregte un alt corp In retragere sere Slatiaa, vi care cauta ail Iotirzie corpul ce urmareate. Aceasta flied idesa general& vom mai reveni asupra executi usi. SS zicem rase m tree - cat ea geueralul, Angheleacu, comas- I dantul maoevrel, a lust Coate dispositide necesare pedini a preveni or ce Innurcntart. MERCURI, 30 SEPTEMBRE (12 OCT). 1b8T 15 BANI NUMERUL ANUNCIURILE Le Pele: laaAdeee Revu, place de lo a0Asr, rue .votre adne des I'icloires re, (Place de lu Bourse) pestes reele, remets, Av +ne.Ueaerta. Italia le Rturee i Pe pas IV, finie N Sani,eaneiae '"" ai 01": rleme pe pagiva trema a tat Impie 50 B. UN NUMER VECHIU, 50 B. ADMINISTRATIA No. 3. Pieta Epiarepiei. No. S. BI VURILE BB.ATIENISTE Pe ciudate, pe Ioorte ciudete fepte se raams tot reesmele d -Iw I. Bestisnutn decurs de un- apre -zece ant. Thiers se putea laude cu liberaren teritoriului, Gambetta cu organisarea apirarel n - tionale : Bismerk are la act vol seo cace- e Alsaciel 5i a Lor nel, miliardele Franciel, unitetea Germaniel; d. I. Brstianu _ trel -zecl sao cinti -ceci de cladìn, cate -va podurl pestevre un roo ai tre(, patru lini[ tarate. Pitee lucrar, cu care s'ar putea *bea Rlt un erchitect sao un inginer In ales tara, Ro ajuns In Romania se se preschimbe In aureole politica pentru preiedintele Consiliulu! de Ministril. Cied stai de sorbo cu un colectivist gi ansliceoI anele dupe allele toste nelegiuirele de asta -Il, ette nevoit se telntrebt daca discui[ cu un copi) sao cu un nebun? spin ca armata e desorganisasi, si colectivistul Ip responde Ce frumoasa e tcoala militara din Des - lui Spire; ! Ei ! multe a fioul d. Bralisee I Spui ca s'au fecut ha(il, ghesettart, pungesit cu aclìunile Bsncel nationale, erat, pe tot, pes pelali, care se res teta asta -zi In ma. tase si samur, si colectivistul 111 responde Al vezut ce repede merg lucrarile Banca, Nationale ? Ce frumoasa cladire I Et ! malte a tacut d. Brstianu. V orbestl destine balite de la Galatl ai el I'ÇI respund ca d -nu Beatienu a ticot dockurl acolo. Vorhesu despre nedreptatile depanemencolui dreptelet si el 'll respund ea platal palatulul de justilie e aprobat si ca multe insbunatatin a fucut d -nu Brstianu, cu multe monumente trumoase a Imbogalit tars parca lucrarile ber000lut Haussmana ar fi rail intra cesa glories de odinioara du elul de Morny. Arale cat s pigubit tare cu rescumperarile ceilor forate, aree ca o lime Post res - umperata cu cate va milioene nei s ump de cit cerea la Inceput compenia Cernavode- Kiustenjc, si colectivistul fits responde i S'a deschis In sfarsit 1i lisia Tergo - viste I Multe e facut d -nu Bee ianu I Istorisesn ca agiul a ajuns aproepe la zo la o /o, cs transacliunile ca streinatates sunt imponibile; ca comercial sufers, ca creditul a disparut, ca miserie gazdueste le tot poporul si colectivistul l'p responde: Al vezut ce repede merg lucrarile fortificaliel'? Multe a Ocut d -nu Batiseo 1 gi spre a lncununa aceasta discutie, colectivistul admga : Entianu e tare 1 Soot u - spre.zece sm de nand sta la potere perm Rr fi Post o ciaste pentru Radu Anghel sue Jiasu, al au stet tosta viola lor la codru I Aga. ACTE OFICIALE Intoarcerea din congedi0 ad-lut M. Plrerellyde, ministrul afacerilor etreine, face sé iuceteze interimul acelul minister c care fusese lncflrciaat d. D. Stanza ministrulcultelor yiinstl'ucliunel publies. D. Al. Georgescu, directorul prefeeturel judelului vaslul, este autorizat se germs afacerile acelel prefectura, pilot la numirea titularulul prefect, In looul d-lui St. Rosetti, demisionat. Sant numill : D. doctor In medicinaNicolas Chrisoahefal lu postal vacant de medic la plan Cogula-Bernometete din jad. Dorohol, cu reyedista In urbea Mlhatleat. D. Eraclie Gugiu la funcliunea de corector al Imprimeriel SLaWlul, la local d-lul S. lorgulescu, care va trece annuler al eMoaitarulul Widely, In local d-tul T. Moschuua, taalelal. D. Grig. Mautaeay, actual ajutor It subprefectura plasel Blest din jud. Butopanl, In fuuclivaaa de sef de biurol la prafentura acelul jodel, la looul d-tul G. Bu. deanu. D. Ion lacoban, In funcliunea do ajaban la sub-prefectura plasel Siret diujud Be. to5anl, In locul d-lui Grig.Mauiacay. D. Mihail Chiriachiù, foot loeotenent de de admiaisLralie, In funcliunea de Miler Io corpul sergeutilor de oray din capitalt, In Iocul d-lui I. Paraschivescu. D. I. Anghelescu, In fuacttunea de subcomisar cl. I Pe Ienge prefectura poliliel Capitalet, In locul d-lu1 C. Manescu,

apare in toa te zilele de lucru 15 rani numerul - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
10 rani numerul 10 rani numerul - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....