Program managerial Liliana Verestiuc - Gr.T. Popa

umfiasi.ro

Program managerial Liliana Verestiuc - Gr.T. Popa

PROGRAM MANAGERIAL

2012‐2016

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE

DECAN AL FACULTĂȚII DE

BIOINGINERIE MEDICALĂ

Numele şi prenumele: VEREȘTIUC LILIANA

Data şi locul naşterii: 16.01.1968, Dorohoi, jud. Botoșani

Profesia şi funcția actuală: Inginer chimist, Conferențiar

universitar,

Locul de muncă: Facultatea de Bioinginerie Medicală,

Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Gr.T.Popa’ Iași

Respect pentru tine, respect pentru alții,

responsabilitate pentru toate acțiunile tale.

‐Dalai Lama‐

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


Îndeplinirea condițiilor legale pentru funcția solicitată

Consider că îndeplinesc toate condițiile legale de eligibilitate pentru

funcția de DECAN:

o Sunt cadru didactic titular în Universitatea de Medicină și

Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicală, din februarie

1999. Până la data alegerilor nu împlinesc vârsta legală de

pensionare.

o Consider că activitățile didactice, de cercetare şi profesionale

desfășurate în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală

sunt în conformitate cu statutul de cadru didactic și de

membru în comunitatea academică a Universității de

Medicină și Farmacie ‘Grigore T.Popa’. In calitate de

secretar științific la Facultatea de Bioinginerie Medicală

(2008‐2012) am dovedit aptitudini manageriale şi cunosc

legislația referitoare la învățământul din România şi UE.

o Nu am primit de‐a lungul carierei didactice nicio sancțiune

juridică, administrativă sau academică.

o Nu am fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unor

infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru

infracțiuni săvârșite cu intenție.

o Nu am desfășurat activități de poliție politică, definite prin

lege.

o Nu sunt angajată în activități care să determine conflict de

interese şi incompatibilități între activitatea desfășurată în

facultate și alte tipuri de activități.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


CONTTEXTUL

MANNAGERIAAL

Programul

mmanageriaal

a foost

elabo orat pe fondull

schimb bărilor

determminate

dde

impllementarea

Legii

educaației

națiionale

1/2011, 1

evaluaarea

intternaționnală

a universi ității, ieerarhizareea

anua ală a

prograamelor

de studdiu,

modificarea

criteriillor

de promovare

a

personnalului

didactic, reorgannizării

la a nivel naționall

a sect torului

bugetar,

reformmele

din ssistemul

sanitar.

Compponentelee

prioritarre

ale plaanului

ma anagerial sunt:

- Realizareea

unui învățămmânt

pe erformat, centratt

pe stu udent;

creștereaa

niveluluui

de saatisfacție

a studenntului

față

de ca alitatea

-

-

-

OBBIECTIVELE

MAJJORE

AL LE MANDDATULUUI:

actului eeducaționnal,

îmbbunătățir

rea relațiiei

studeent

– pro ofesor;

creștereaa

graduluui

de inserrție

a absolvențiloor

pe piațaa

muncii; ;

Promovaarea

activvităților

dde

cerceta are în conncordanțță

cu tend dințele

la nivel naționaal

și inteernaționa

al pentruu

îmbunnătățirea

bazei

materialee

a faacultății,

creșter rii vizibbilității

naționa ale și

internaționale

a faacultății

șși,

individ dual, a caadrelor

diidactice;

Obținereea

și păsttrarea

cattegoriei

A la ieraarhizarea

anuală pentru p

programmele

de stuudiu

derrulate

în cadrul c Faacultății

dde

Bioing ginerie

Medicalăă;

GENERAL

DE

REAL LIZARE

A PROOGRAM

MULUI

Asigurarrea

unui climat de muncă

civilizzat

și efficient,

ca are să

stimuleze

obținerrea

de peerforman

nțe în acttivitatea

didactică ă și de

cercetaree,

inițiativva

personnală

şi com mpetiția pproductivvă.

Prograam

manageriial

pentru fuuncția

de DEECAN

al Facultății

de Biooinginerie

MMedicală,

2012-1016

Caandidat

Connf.dr.ing.

Lili iana Vereștiuc


OPORTUNITĂȚI ȘI AMENINTĂRI

Oportunități:

o Incadrarea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa

Iași în categoria universităților de cercetare avansată și educație.

o Existența acreditării pentru toate programele de studiu, atât

pentru ciclul de studii de licență cât și pentru ciclul de studii de

masterat.

o Specializările din cadrul facultății sunt considerate de interes

pentru absolvenții de liceu.

o Există corespondență a planurilor de învățământ cu programe

similare din strainătate, care permite efectuare de schimburi

academice pentru studenți și cadre didactice.

o Studiile efectuate in cadrul facultății sunt recunoscute în

comunitatea internațională.

Amenințări:

o Subfinanțarea învățământului universitar şi a cercetării ştiințifice

care a condus la diminuarea ponderii reale a activităților practice;

o Demotivarea cadrelor didactice prin blocarea promovării și nivelul

slab de salarizare al personalului din învățământul superior, cu

precădere pentru pozițiile de început de carieră, lucru care a

condus la renunțarea la mediul academic sau transferul la

universități din străinătate;

o Restrângerile de pe piața muncii ca urmare a situației economice

naționale și mondiale.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ PENTRU

PERIOADA 2012‐2016

A. OBIECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ:

1. Acțiuni de analiză şi actualizare a planurilor de învățământ, la

programele de studii de licență și masterat, în strânsă corelație cu

cerințele pieții muncii, recomandările ACPART (Agenția Națională

pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul

Economic și Social) și compatibilitatea cu programe de studii similare

din țară și UE.

2. Optimizarea conținutului şi îmbunătățirea programelor analitice.

Elaborarea metodologiei pentru “analiza de curs” pe baza fişelor

disciplinelor.

3. Organizarea periodică a unor dezbateri privind cuantumul

cunoştințelor de bază din cadrul programelor analitice necesare

pentru asigurarea competențelor, cuantificarea cunoştințelor în

sistemele de evaluare, stabilirea criteriilor de promovare a studenților.

4. Realizarea de parteneriate și convenții de stagii practice cu firme și

instituții de profil pentru studenții specializărilor din facultate.

5. Evaluarea periodică a programelor de studii în conformitate cu

cerințele legale, criteriile ARACIS și a organismelor de evaluare

recunoscute de MECTS.

6. Modernizarea bazei materiale şi a dotărilor din spațiile dedicate

activităților didactice, în special a sălilor de lucrări practice și de

proiect.

7. Identificarea și alocarea de resurse financiare pentru activitațile de

pregătire a lucrărilor de licență și lucrărilor de disertație.

8. Incheirea de noi parteneriate in cadrul programului Lifelong Learning

Programme (Erasmus for higher education) pentru programele de

studiu de licență și master și prelungirea parteneriatelor existente. O

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


atenție deosebită se va acorda parteneriatelor pentru specializarea

Balneofiziokinetoterapie și recuperare. Identificarea specializărilor și

acordurilor bilaterale în care fi incluși și studenți Erasmus incoming.

9. Redactarea unui nou ghid de promovare a specializărilor pentru

potențialii studenți (în română şi engleză).

B. OBIECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE:

1. Stimularea tuturor cadrelor didactice în direcția participării la

dezvoltarea unor programe de cercetare interdisciplinare, cu impact

științific și economic; urmărirea îndeplinirii criteriilor de director de

grant pentru un numar cât mai mare de cadre didactice şi accesarea

unor granturi naționale şi internaționale.

2. Susținerea laboratoarelor acreditate si acreditarea unor laboratoare de

cercetare noi şi deschiderea lor spre atragerea de resurse financiare

din contracte de cercetare și prestări servicii.

3. Susținerea cercetării prin încurajarea dezvoltării unor nuclee de

cercetare pe domeniile prioritare la nivel național și internațional.

4. Alinierea tehnicilor, metodelor si procedurilor experimentale la

standardele internationale și legislația în domeniul produselor

medicale.

5. Dezvoltarea de parteneriate bilaterale şi multilaterale în domeniul

cercetării ştiințifice cu parteneri instituții academice și firme din țară şi

străinătate.

6. Stimularea personalului care desfășoară activități de cercetare, prin

constituirea acestor activități în criterii pentru acordarea gradațiilor de

merit și pentru promovarea în posturi didactice superioare.

7. Identificarea şi atragerea de noi resurse pentru dotarea laboratoarelor

de cercetare.

8. Evaluarea periodică a performanțelor prin analiză SWOT și

susținerea unui management calitativ al proiectelor de cercetare.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


C. OBIECTIVE PRIVIND VALORIFICAREA ACTIVITĂȚII

ŞTIINȚIFICE:

1. Susținerea publicării şi valorificării rezultatelor cercetării ştiințifice

desfășurate în cadrul facultății în vederea creşterii vizibilității pe plan

național şi internațional.

2. Întocmirea unei baze de date privind publicațiile și activitatea

științifică a tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor din facultate în

scopul valorificării potențialului şi creșterea vizibilității.

3. Organizarea de conferințe, sesiuni, comunicări ştiințifice pe tematici

specifice programelor de studii și priorităților de cercetare.

4. Susținerea participării cadrelor didactice la manifestări ştiințifice,

simpozioane, conferințe naționale şi internaționale.

5. Informarea cadrelor didactice cu privire la indexarea jurnalelor din

domeniile de interes, identificarea şi informarea cu privire la oferte

editoriale în specialitate ale editurilor din țară și străinătate,

manifestări științifice.

6. Dezvoltarea activității de cercetare cu aplicabilitate practică și

valorificarea sub formă de brevete, în conformitate cu standardele

naționale și europene.

7. Susținerea membrilor facultății pentru participarea în colectivele

redacționale ale unor reviste de prestigiu.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


D. OBIECTIVE PRIVIND BAZA MATERIALĂ:

1. Asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea didactică

de laborator, de cercetare, pentru lucrările de licență și disertatie.

2. Imbunătățirea bazei materiale prin atragerea de fonduri bugetare şi

extrabugetare;

3. Stimularea de activități antreprenoriale, în scopul atragerii de noi

fonduri necesare dezvoltării bazei materiale ‐ evaluarea potențialului

de promotor de start‐up și spin‐off.

4. Conştientizarea şi responsabilizarea utilizatorilor privind întreținerea

spațiilor didactice și de cercetare.

E. OBIECTIVE PRIVIND RESURSA UMANĂ:

1. Promovarea unei politici de personal bazată pe competență şi realizări

profesionale.

2. Creșterea gradului de ocupare a posturilor didactice prin promovări și

atragerea de noi cadre didactice din rândul studenților cu performanță

ridicată.

3. Asigurarea funcționalității facultății pe principiul transparenței și

consultării în luarea deciziilor.

4. Promovarea colaborării cadrelor didactice cu cercetători și specialiști

din universitate sau facultăți de profil din țară și străinătate.

5. Stimularea participării cadrelor didactice si a personalului

administrativ la cursuri de perfecționare care să contribuie la creșterea

performanțelor didactice, de cercetare și a celor organizaționale.

6. Crearea unui cadru academic, care să stimuleze inițiativa personală şi

competiția.

7. Creşterea competitivității internaționale a cadrelor didactice prin

stimularea participării acestora în cadrul unor stagii de pregătire în

străinătate.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


8. Instituirea unui climat de muncă civilizat și eficient prin rezolvarea

diferitelor situații conflictuale între cadrele didactice, cu studenții sau

conducerea universității.

F. OBIECTIVE PRIVIND VIZIBILITATEA NAȚIONALĂ ȘI

INTERNAȚIONALĂ:

1. Continuarea activităților prin intermediul CICOP pentru informarea

candidaților, consilierea şi orientarea profesională a studenților.

2. Promovarea activității de cercetare şi creșterea standardelor privind

publicarea articolelor științifice.

3. Stimularea participării cadrelor didactice în proiecte de cercetare

internaționale.

4. Stimularea cadrelor didactice de a participa activ la manifestări

științifice din țară și străinătate.

5. Dezvoltarea de parteneriate viabile cu comunitatea academică,

ştiințifică şi profesională din țară și străinătate.

6. Crearea de noi contacte internaționale active, menținerea celor

existente şi încurajarea unor schimburi reciproce de experiență.

7. Încurajarea şi sprijinirea membrilor facultății pentru accederea în

cadrul unor asociații profesionale naționale și internaționale;

8. Organizarea de evenimente ştiințifice şi profesionale naționale și

internaționale, cu promovare continuă.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


G. ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR

MENȚIONATE:

1. Atragerea de resurse extrabugetare (prestări servicii; contracte cu

caracter parteneriat public – privat; granturi de cercetare națională sau

internațională; servicii medicale și de consultanță, închirieri etc).

2. Întocmirea unui plan anual de investiții pe grupuri de discipline și

laboratoare în concordanță cu programele analitice și planul intern de

cercetare al facultății.

4. Stimularea implicării tuturor cadrelor didactice în atragerea de resurse

materiale şi financiare suplimentare.

5. Demararea unui program de mentenanță a infrastructurii didactice și

de cercetare pentru optimizarea folosirii resurselor existente.

6. Atragerea de tineri specialiști pe posturi de cercetare prin proiecte

postdoctorale și în cadrul proiectelor de cercetare finanțate.

7. Inițierea împreună cu Societatea Română de Bioinginerie Medicală a

unui program de dezbateri științifice colegiale, susținute de

personalități științifice din țară și străinătate pe tematică de interes

pentru cadrele didactice și cercetătorii din facultate.

8. Susținerea practicii studenților și încheierea de contracte de practică

cu centre medicale, intreprinderi, firme private.

9. Identificarea anuală a punctelor tari si slabe ale strategiei și adaptarea

acesteia la modificările legislative, dinamica pieții muncii, prioritățile

naționale și internaționale.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


H. RELAȚIONAREA CU MEMBRII DEPARTAMENTELOR,

STUDENȚI, STRUCTURI DE CONDUCERE.

COLABORAREA CU PERSONALUL DIN DEPARTMENTE VA FI

REALIZATĂ PRIN:

1. promovarea principiului transparenței și circulației informației corecte;

2. respectarea egalitatii de șanse și a dreptului de consultare în luarea

deciziilor;

3. ‐promovarea intereselor profesionale și sociale a membrilor

departamentelor la nivel de facultate și universitate;

4. rezolvarea pe cale amiabilă a stărilor conflictuale;

5. încurajarea inițiativei proprii;

6. organizarea de întâlniri periodice pentru prezentarea raportului de

activitate;

7. organizarea de întruniri colegiale şi acțiuni de team‐building.

COLABORAREA CU STUDENȚII SE VA URMĂRI PRIN:

‐ realizarea de sondaje de opinie privind modul de îmbunătățire a

calității actului didactic;

‐ organizarea de întâlniri periodice cu studenții pentru semnalarea

și soluționării eventualelor probleme apărute;

‐ implicarea studentilor in activități extracurriculare;

‐ sprijin în organizarea de manifestări ştiințifice studențeşti;

‐ păstrarea unei legături permanente cu asociațiile studențești şi cu

asociațiile profesionale.

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc


COLABORAREA CU STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE

UNIVERSITĂȚII PRIN:

‐ menținerea unui climat de cooperare cu structurile de conducere

ale universității și realizarea unui parteneriat constructive;

‐ prezentarea către conducerea universității a propunerilor și

problemelor cu care se confruntă facultatea pentru soluționarea

acestora.

Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc Data: 15.03.2012

Program managerial pentru funcția de DECAN al Facultății de Bioinginerie Medicală, 2012-1016

Candidat Conf.dr.ing. Liliana Vereștiuc

More magazines by this user
Similar magazines