Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

bsclupan.asm.md

Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Ştiinţa în Moldova

Buletin tematic

2009

Chişinău, 2010

1


Alcătuitor: Janna Nikolaeva

Redactor ştiinţific: Aurelia Hanganu

Dr. în filologie

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM, 2010

2


CUPRINS

Cuvânt înainte ............................................................................................................................................ 4

Probleme generale ale ştiinţei ..................................................................................................................... 6

Istoria ştiinţei ............................................................................................................................................ 10

Personalia ................................................................................................................................................. 14

Starea actuală a ştiinţei, perspective ......................................................................................................... 28

Ştiinţe naturale şi ale vieţii .................................................................................................................... 28

Biologie, chimie, geografie şi ecologie ................................................................................................ 28

Medicină ........................................................................................................................................... 32

Agricultură ........................................................................................................................................ 37

Ştiinţe exacte şi economice .................................................................................................................... 39

Matematică şi economică .................................................................................................................. 39

Fizică şi tehnică .................................................................................................................................. 44

Ştiinţe socioumane ................................................................................................................................ 46

Tehnologii informaţionale ......................................................................................................................... 66

Ştiinţa şi economia naţională ..................................................................................................................... 68

Ştiinţa şi rezolvarea problemelor globale (ecologia, energetica,...).............................................................. 74

Ştiinţa şi învăţământul .............................................................................................................................. 77

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI...) ...................................................... 83

Indice de nume ......................................................................................................................................... 86

Indice de titluri ......................................................................................................................................... 93

3


CUVÂNT ÎNAINTE

„Priorităţile ştiinţei au devenit necesităţi vitale pentru întreaga societate, s-au întrepătruns

planurile ideatice de comunicare, s-a stabilit o conexiune durabilă între cele două „societăţi”:

Academia şi Societatea propriu-zisă, care, până nu demult, activau separat, oarecum antinomic.

Devenind unica instituţie publică de interes statal în sfera ştiinţei şi inovării, ca şi coordonator

plenipotenţiar al activităţii de cercetare şi inovare, Academiei de Ştiinţe i s-au delegat

competenţele Guvernului în domeniul ştiinţei şi inovării. Aceasta a condiţionat modificarea

esenţială a structurii organizatorice şi instituţionale şi a paradigmei funcţionale. În prezent,

Academia de Ştiinţe echivalează cu nucleul ştiinţific de bază al Republicii Moldova, întrunind în

interior cei mai notorii savanţi din ţară. Codul, structurat şi compartimentul într-un spirit şi o

manieră democratică elevată, deplin transparentă şi eficientă, reuşeşte să exprime exhaustiv

scopurile principale pe care trebuie să le atingă societatea ştiinţifică din Republica Moldova, dar şi

să contureze parametrii de implementare a vastelor posibilităţi pe care le deţine, de azi înainte,

Academia de Ştiinţe, raza ei de acţiune vizînd interesul naţional în materie de cercetare

fundamentală şi aplicabilitate pragmatică în sectorul real al economiei ţării”.

// Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society). –

Ch. : Ştiinţa, 2007). – P. 48.

Începînd cu anul 2009, Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a AŞM elaborează

buletinul tematic „Ştiinţa în Moldova”. Intenţia de la care au pornit alcătuitorii acestui buletin a

fost oglindirea stării actuale a cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova. Atenţie primordială a

fost acordată lucrărilor teoretice, metodologice şi de sinteză. Ediţia de faţă cuprinde monografii,

articole din reviste, culegeri tematice, materialele conferinţelor ştiinţifice, bibliografii pe perioada

an. 2009. Buletinul „Ştiinţa în Moldova” nu cuprinde manuale, suporturi de curs, materiale

didactice. Lucrările editate în 2008, care n-au fost incluse în fasc. 1, sunt reflectate în buletinul

respectiv. Structura fasciculei este aceeaşi ca a primei părţi, conţine 824 de poziţii bibliografice,

indice de nume şi de titluri.

În procesul selectării au fost evidenţiate priorităţile tematice:

Probleme generale ale ştiinţei

Istoria ştiinţei

Personalia

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

Medicină

Agricultură

Ştiinţe exacte şi economice

4


Matematică şi economie

Fizică şi tehnică

Ştiinţe socioumane

Ştiinţa şi economia naţională

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica, etc.)

Ştiinţa şi învăţămîntul

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI, etc.)

Înregistrările bibliografice sunt sistematizate în diviziuni tematice, iar în cadrul diviziunilor

acestea apar în ordinea alfabetică a autorilor şi a titlurilor de lucrări.

Drept surse de selectare a documentelor au servit: Bibliografia Naţională a Moldovei,

cataloagele electronice ale bibliotecilor, resursele-web. La întocmirea buletinului tematic au fost

consultate de visu documentele din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “Andrei Lupan” a AŞM.

Descrierile bibliografice sunt realizate în corespundere cu prevederile standardelor

bibliografice în vigoare.

Bibliografia este destinată, întîi de toate, oamenilor de ştiinţă, profesorilor, bibliotecarilor,

studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cercetarea ştiinţifică.

5


PROBLEME GENERALE ALE ŞTIINŢEI

1. Andrieş-Tabac, Silviu. Simboluri heraldice academice noi (II) : *stema şi drapelul IFSŞP

şi Inst. de Filologie+ / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 110-

112. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

2. Andrieş-Tabac, Silviu. Simboluri heraldice academice noi (III) : *stema şi drapelul Inst.

de Fizică Aplicată+ / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 135-

136. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

3. Balmuş, Victor. Cu privire la acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de

Ştiinţe a Moldovei / Victor Balmuş // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 85-91. –

Bibliogr. în notele de subsol. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

4. Canţer, Valeriu. Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. 1. Secvenţe

din experienţa mondială / Valeriu Canţer, Ion Holban // Intellectus. – 2009. – Nr 3. –

P. 75-85. – Bibliogr.: 21 tit. ; Nr 4. – P. 59-68. – Bibliogr.: 21 tit.

5. Canţer, Valeriu. Evaluarea cercetării şi a personalului ştiinţific – un imperativ al

procesului de modernizare a ştiinţei şi învăţământului / Valeriu Canţer // Akademos.

– 2009. – Nr 3 (14). – P. 80-84. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

6. Canţer, Valeriu. Modernizarea sistemului naţional pentru acreditare orientat la

sporirea eficienţei şi calităţii cercetării / Valeriu Canţer, Vitalie Minciună, Simion

Toma // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 8-14. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

7. Canţer, Valeriu. Pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice în domeniile biologiei,

chimiei, geografiei, agriculturii: constatări retrospective şi sugestii de viitor / Valeriu

Canţer, Veaceslav Perju, Larisa Andronic // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 78-83. –

Bibliogr.: 9 tit.

8. Canţer, Valeriu. Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor

ştiinţifice / Valeriu Canţer // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 50-55. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

9. Cojocaru, Victoria. Informarea în procesul de inovare / Victoria Cojocaru // Studia

Universitatis. Ser. Ştiinţe ale Educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 9

(29). – P. 91-96. – Bibliogr.: 5 tit.

10. Cuciureanu, Gheorghe. Aspecte ale manifestării proceselor de globalizare în sectorul

public de cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Studia Universitatis. Ser.

Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 2 (22). – P. 42-

46. – Bibliogr.: 16 tit.

11. Cuciureanu, Gheorghe. Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de

cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr

3. – P. 60-66. – Bibliogr.: 5 tit.

6


12. Cuciureanu, Gheorghe. Îmbunătăţirea statisticii ştiinţei şi tehnologiei ca instrument

pentru dezvoltarea politicilor ştiinţifice (cazul Moldovei) = Improvement of S&T

statistics as tool for developing science policies (the case of Moldova) / Gheorghe

Cuciureanu, Natalia Gorodnikova, Elena Dybtsyna // Economica. – 2009. – Nr 4 (68).

– P. 69-74. – Bibliogr.: 9 tit. – Disponibil: http://www.ase.md/. – Accesat:

25.05.2010.

13. Cuciureanu, Gheorghe. Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe / Gheorghe

Cuciureanu // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 34-40. – Bibliogr.: 15 tit. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

14. Cuciureanu, Gheorghe. Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova în context mondial

şi regional / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2009. – Nr 2. – P. 84-91. –

Bibliogr.: 4 tit.

15. Duca, Gheorghe. Contribution to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; trad. din lb.

rom. : Olga Kovaliova. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 280 p. – (Col. „Strategia

schimbării”). – ISBN 978-9975-67-636-6.

16. Duca, Gheorghe. Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe

cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 3-4. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

17. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii / Gheorghe Duca //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 5-9. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

18. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză / Gheorghe Duca //

Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 52-56. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

19. Evaluarea şi acreditarea – instrumente de sporire a ecienţei şi calităţii cercetării /

Valeriu Canţer, Simion Toma, Vitalie Minciună *et al.+ // Intellectus. – 2009. – Nr 1. –

P. 91-103.

20. Furdui, Teodor. Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi

inovării / Teodor Furdui, Vitalie Boian // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 15-19. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

21. Guceac, Ion. Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica

Moldova / Ion Guceac // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 10-14. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

22. Hîrbu, Eduard. Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de

cercetare / Eduard Hîrbu, Ghenadie Cernei // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 19-

25. – Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

23. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea

ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2008 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S.

n., 2009. – 252 p. – ISBN 978-9975-62-254-7.

7


24. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar, 2007 : Bibliogr. select. / Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana

Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2008. – 110 p. –

(Bibliographia Universitas) . – ISBN 978-9975-931-41-0. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/anuar_2007.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

25. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 : Bibliogr. select. / Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red.-resp.

: Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2009. – 104 p. –

(Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-61-8. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/anuar_2008.pdf. – Accesat:

31.05.2010.

26. Lupan, Aurelia. Corelaţia dintre proprietatea intelectuală, rezultatele cercetărilor

ştiinţifice şi procesul inovativ / Aurelia Lupan, Simion Toma // Intellectus. – 2008. –

Nr 3. – P. 94-98. – Bibliogr.: 3 tit.

27. Marina, Vasile. Modalităţi de estimare a activităţii ştiinţifice / Vasile Marina //

Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 15-18. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

28. Pişcenco, Marina. Dezvoltarea sistemului de acreditare a instituţiilor de cercetaredezvoltare

în contextul globarizării societăţii moderne = Development of

accreditation system for research and development institutions in the context of

globalization contemporary society / Marina Pişcenco // Economica. – 2009. – Nr 3

(67). – P. 92-97. – Bibliogr.: 3 tit. – Disponibil: http://www.ase.md/. – Accesat:

25.05.2010.

29. Porcescu, Sergiu. Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor polititce într-o societate

bazată pe cunoaştere / Sergiu Porcescu // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 29-32.

– Bibliogr. în notele de subsol. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

30. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic : catalog / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Parcul şt.-tehnologic „Academica” şi

Incubatorul de inovare „Inovatorul”. – Ch. : S. n., 2009. – 79 p.

31. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică

şi rezultatele ştinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2008 /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. : Ion Guceac ; alcăt. : Svetlana Alexeeva, Rodica

Cujbă, Snejana Cvasnei *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 302 p. – ISBN 978-9975-62-253-0.

32. Raport privind rezultatele ştinţifice principale, obţinute în anul 2008 în urma

realizării proiectelor din cadrul programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică ;

resp. : Ion Tighineanu (vicepreş.) ; alcăt. : Iulia Malcoci. – Ch. : S. n., 2009. – 128 p. –

ISBN 978-9975-62-252-3.

33. Republica Moldova: ediţie enciclopedică : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la

întemeierea statului moldovenesc / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A.

8


Atanassov [et al.] ; comisia naţ. : Mariana Şlapac (preş.), Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa

[et al.]. – Ch. : “Enciclopedia Moldovei”, 2009. – 736 p. – Bibliogr.: p. 721-729. – ISBN

978-975-9520-0-2.

34. Romanciuc, Lidia. Centrul Proiecte Internaţionale / Lidia Romanciuc // Akademos. –

2009. – Nr 2 (13). – P. 33. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

35. Rotaru, Anatol. Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performanţelor

ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării / Anatol Rotaru // Akademos. – 2009. –

Nr 2 (13). – P. 26-28. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

36. Rotaru, Anatol. Unele consideraţii privind oportunităţile integrării ştiinţei moderne /

Anatol Rotaru // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 38-40. – Bibliogr.: 30 tit. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

37. Severin, Elena. Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere : [despre

Programul Cadrul 7 (PC7) al Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare+ / Elena

Severin, Ghenadie Slobodeniuc // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 35-37. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

38. Sosnovschi, Victor. Portofoliul de brevete – sursă informaţională pentru evaluarea

preliminară a proiectelor inovaţionale / Victor Sosnovschi // Intellectus. – 2009. – Nr

1. – P. 38-44.

39. Ţurcan, Aurelia. Racordarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice la standardele

europiene / Aurelia Ţurcan // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 5-7. – Bibliogr.: 9

tit. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

40. Гусликова, Наталья. Некоторые аспекты информационного обеспечения

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Молдове /

Наталья Гусликова // Economic Growth in Conditions of Internationalization :

Fourth Edition of Intern. Conf., 3-4 Sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 255-260.

41. Степанов, В. Научный потенциал как важная составляющая сохранения и

приумножения культурного наследия / В. Степанов // Păstrarea patrimoniului

cultural în ţările europene : conf. intern. şt., 25-26 sept. 2008. – Ch. : S. n., 2009. – Р.

33-39. – Bibliogr.: 7 tit.

Conferinţe ştiinţifice

42. Academies of Sciences and the Transition to Knowledge Societies: Challenges and

Perspectives for the Academies of Eastern and South-Eastern Europe : [report based

on the outcomes of the Intern. Conf. “Global science and national policies: the role

of academies”, Chisinau, 4-5 May 2007] / UNESCO Office in Venice ; ed. : Iulia

Nechifor. – Venice : UNESCO BRESCE, 2008. – 68 p. – (Science policy series ; Nr 6). –

Disponibil:

http://portal.unesco.org/en/files/42263/12082777381N6__Moldova_Report.pdf/N6

%2B%2BMoldova%2BReport.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

9


43. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană : conf. şt. a

masteranzilor şi doctoranzilor, dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat

din Moldova, 23 sept. 2009 : Ştiinţe reale şi exacte : rez. comunic. / com. org. : Mihail

Revenco, Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP

USM, 2009. – 168 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-863-0.

44. Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană : conf. şt. a

masteranzilor şi doctoranzilor, dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat

din Moldova, 23 sept. 2009 : Ştiinţe socioumanistice : rez. comunic. / com. org. :

Mihail Revenco, Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.

: CEP USM, 2009. – 308 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-865-4.

45. International Conference of Young Researches, 7 th ed., 5-6 Nov. 2009 : sci. abstr. /

Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”, Min. of Youth and Sport Rep.

Moldova ; sci. com. : Dumitru Badicean (chairman), Daniela Elenciuc, Denis Prodius

[et al.] ; org. com. : Valeriu Ciorbă (pres.), Dumitru Badicean, Daniela Ciumac *et al.+.

– Ch. : CEP USM, 2009. – 158 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-901-9.

ISTORIA ŞTIINŢEI

46. Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at

50 years anniversary / Tudor Lupascu, Pavel F. Vlad, Aculina Aricu [et al.] //

Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009.

– Vol. 4, Nr 1. – P. 8-16. – Bibliogr.: p. 14-16 (76 tit.). – Disponibil:

http://cjm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

47. Avornic, Gh. Facultatea de Drept la 50 de ani : [Univ. de Stat din Moldova] / Gh.

Avornic, E. Aramă, V. Coptileţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 464 p.

– ISBN 978-9975-78-768-0.

48. Bahnarel, Ion. Activitatea Secţiei Igiena Radiaţiilor în perioada a.a. 1980-1994 / Ion

Bahnarel // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobilogie :

materialele conf. naţ. (jubiliară) cu participare intern. – Ch., 2009. – P. 7-16.

49. Băieşu, Nicolae. Folcloristica în RASS Moldovenească : (anii 1930-1940) / Nicolae

Băieşu // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 3/4. – P. 48-57. –

Bibliogr.: 40 tit.

50. Bersuker, B. Quantum chemistry in Moldova – 50 years / B. Bersuker // Chemistry

Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4, Nr

1. – P. 36-43. – Bibliogr.: p. 41-43 (68 tit.). – Disponibil: http://cjm.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

51. Boţolin, P. Schiţă din istoria medicinei alternative în Republica Moldova / P. Boţolin

// Medicină alternativă. – 2009. – Vol. 14. – P. 60-64. – Bibliogr.: 14 tit.

52. Bulhac, Ion. Coordination chemistry in the Republic of Moldova / Ion Bulhac,

Aurelian Gulea, Dumitru Batîr // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial

and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4, Nr 1. – P. 17-29. – Bibliogr.: p. 27-29 (54

tit.) . – Disponibil: http://cjm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

10


53. Burdujan, V. Cercetările ştiinţifice la facultatea de agronomie în decursul a 75 ani /

V. Burdujan // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 11-14. – Disponibil:

http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

54. Cazac, Valeriu. Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova la

aniversarea de 65 ani / Valeriu Cazac // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4 (46). – P. 46-

48.

55. Cimpoieş, Gh. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de ani / Gh. Cimpoieş

// Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 3-6. – Disponibil:

http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

56. Ciobanu, Nadejda. Restabilirea reţelei farmaceutice în Republica Moldova / Nadejda

Ciobanu, Ana Brumărel // Anale şt. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P.

323-326. – Bibliogr.: 4 tit.

57. Ciubotaru, Alexandru. Pagini alese din istoria creării primei grădini botanice a AŞM /

Alexandru Ciubotaru // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 37-52. –

Bibliogr.: 11 tit. – Disponibil: http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

58. CMP [Centrul de Medicină Preventivă+ Chişinău: trecut, prezent şi viitor = ЦПМ

Кишинева: прошлое, настоящее и будущее : 65 *de ani+ / Min. Sănătăţii, Centrul

de Medicină Preventivă municipal Chişinău ; col. red. : Vasile Guştiuc, Eudochia Tcaci,

Nicolae Furtună *et al.+ ; trad. : Paulina Postoroncă. – Ch. : S. n., 2009. – 166 p. –

Bibliogr.: p. 164 (7 tit.). – ISBN 978-9975-9941-2-5.

59. Conferinţa a III-a naţională a stomatologilor şi medicilor dentişti din RSSM (25-

27.11.1957) – solicitant activ al fondării Facultăţii Stomatologice din Republica

Moldova: (câteva crâmpee din istoria evenimentului) / Arsenie Guţan, Ion Lupan,

Anatolie Pancenco [et al.] // Medicina stomatologică. – 2009. – Nr 4 (13). – P. 11-17.

60. Coreţchi, Liubov. Realizările ştiinţifice ale Laboratorului ştiinţific Igiena Radiaţiilor,

Centrul de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor (CRPIR) în perioada a.a. 1996-2009 /

Liubov Coreţchi // Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi

radiobilogie : materialele conf. naţ. (jubiliară) cu participare intern. – Ch., 2009. – P.

29-33.

61. Cuşco, Andrei. Identitate, memorie şi discurs istoric în Moldova postsovietică: o

abordare critică / Andrei Cuşco, Igor Şarov // Istoriografie şi politică în Estul şi Vestul

spaţiului românesc. – Ch. ; Oradea, 2009. – P. 72-87. – Bibliogr. în notele de subsol. –

Disponibil: http://www.igri.ro/en/download?func=startdown&id=502. – Accesat:

25.05.2010.

62. Donica, Gh. Facultatea de Medicină Veterinară la cea de-a 75 aniversare a

Universităţii Agrare de Stat din Moldova / Gh. Donica // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr

2. – P. 61-63. – Disponibil: http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

63. Facultatea Stomatologie la 50 de ani, 1959-2009: (istorie, prezent şi năzuinţe) / Min.

Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; red. coord. : Pavel Godoroja ; resp. ed. : Arsenie Guţan ; col. red. :

11


Valeriu Burlacu, Pavel Gnatiuc, Ion Lupan [et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 343 p. – ISBN

978-9975-66-143-0.

64. Gheţoi, Zaharia. Activitatea Centrului de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor în

perioada 1995-2003 / Zaharia Gheţoi // Probleme actuale în igiena radiaţiilor,

radioprotecţie şi radiobilogie : materialele conf. naţ. (jubiliară) cu participare intern.

– Ch., 2009. – P. 19-21.

65. Gudima, Konstantin. Moldova-Dubna la 45 ani de colaborare / Konstantin Gudima //

Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 31. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

66. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”: 50 de ani de la fondare / Min.

Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red. coord. : Elena Tudor ;

red.-ed. : Ion Stici ; au participat : Ion Haidarlî, Eugen Cuniţchi. – Ch. : S. n., 2009. –

372 p.

67. Lupascu, Tudor. The school of ecological chemistry founded by academician

Gheorghe Duca / Tudor Lupascu, Maria Gonta, Viorica Gladchi // Chemistry Journal

of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4, Nr 1. – P.

44-55. – Bibliogr.: 38 tit. – Disponibil: http://cjm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

68. Marian, Gr. Prima facultate inginerească din Moldova în preajma celor 75 ani ai

UASM / Gr. Marian // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 47-51. – Disponibil:

http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

69. Matveev, Sergiu. Etapele studiilor istorice sovietice postbelice privind problema

„formării poporului moldovenesc” / Sergiu Matveev // Istoriografie şi politică în Estul

şi Vestul spaţiului românesc. – Ch. ; Oradea, 2009. – P. 21-25. – Bibliogr. în notele de

subsol. – Disponibil: http://www.igri.ro/en/download?func=startdown&id=502. –

Accesat: 25.05.2010.

70. Melnic, Maria. Şcoala fitonematologică în Republica Moldova: (în memoria

profesorului Petru Nesterov) / Maria Melnic, Dumitru Erhan, Larisa Poiras ; red. şt. :

Valeriu Derjanschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie, Muzeul Naţ. de

Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : S. n., 2009. – 177 p. – ISBN 978-9975-106-38-2.

71. Moraru, T. Facultatea de Cadastru şi Drept în ajunul aniversării a 75 de ani de la

fondarea UASM / T. Moraru // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 70-72. –

Disponibil: http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

72. O călătorie prin ani: Repere istorice din viaţa şi activitatea asistenţilor medicali din

Rep. Moldova / Asoc. de Nursing din Rep. Moldova ; col. red. : Elena Stempovscaia,

Emilia Ungureanu, Liliana Târziu. – Ch. : S. n., 2009. – 327 p. – ISBN 978-9975-78-757-

4.

73. Pelivan, Adrian. Impactul politicului şi al ideologiei de partid asupra arheologiei din

RSSM / Adrian Pelivan // Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii

pentru dezvoltarea europeană : culegere de comunic. şt. – Ch., 2009. – P. 89-97. –

Bibliogr. în notele de subsol.

12


74. Petrencu, Anatol. Găgăuzii: aspecte istoriografice ale istoriei şi culturii (teze) / Anatol

Petrencu // Istoriografie şi politică în Estul şi Vestul spaţiului românesc. – Ch. ;

Oradea, 2009. – P. 88-92. – Bibliogr. în notele de subsol. – Disponibil:

http://www.igri.ro/en/download?func=startdown&id=502. – Accesat: 25.05.2010.

75. Pînzaru, Iurie. CMP Chişinău – 65 de ani în serviciul populaţiei capitalei / Iurie

Pînzaru // CMP *Centrul de Medicină Preventivă+ Chişinău: trecut, prezent şi viitor :

materialele conf. şt.-pract. cu participare intern., 23 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 3-10.

– ISBN 978-9975-9941-4-9. – Disponibil:

http://cmpchisinau.md/pdf/Materialele_Conferintei_stiintificopractice_CMP_Chisinau_trecut,_prezent_si_viitor.pdf.

– Accesat: 25.05.2010.

76. Ploşniţă, E. Momente de referinţă din evoluţia Muzeului Naţional de Arheologie şi

Istorie a Moldovei / E. Ploşniţă // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Ser. nouă. – 2009. –

Vol. 3 (18), Nr 2. – P. 317-327. – Bibliogr.: 8 tit.

77. Popa, Iulius. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi, (1954-2009) : 55 ani / Iulius Popa ; prez. graf. : Alexandru Burdila. –

Ch. : S. n., 2009. – 344 p. – ISBN 978-9975-105-30-9.

78. Postică, Iulia. Date din istoria muzeificării Orheiului Vechi / Iulia Postică // Tyragetia.

Istorie. Muzeologie. Ser. nouă. – 2009. – Vol. 3 (18), Nr 2. – P. 343-353.

79. Prisăcaru, Veronica. Facultatea de Contabilitate *ai UASM+ în prag de jubileu către 75

ani ai UASM / Veronica Prisăcaru // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 89-92. –

Disponibil: http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

80. Rudic, V. File din istoria dezvoltării microbiologiei în Moldova / V. Rudic, L. Onofraş

// Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : conf. şt. naţ. cu participare

intern. consacrată celei de-a 50 aniversări de la fondarea Secţiei de Microbiologie, 5-

6 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 3-18.

81. Stici, Ion. Qui bene diagnoscit, bene curat : [IMSP Centrul Republican de

Diagnosticare Medicală la 20 de ani] / Ion Stici, Eugeniu Ţurcanu ; IMSP Centrul

Republican de Diagnosticare Medicală. – Ch. : S. n., 2009. – 280 p. – ISBN 978-9975-

78-835-9.

82. Suveică, Svetlana. Politică şi istoriografie în RSS Moldovenească în anii 60-70 ai

secolului XX / Svetlana Suveică // Istoriografie şi politică în Estul şi Vestul spaţiului

românesc. – Ch. ; Oradea, 2009. – P. 26-39. – Bibliogr. în notele de subsol. –

Disponibil: http://www.igri.ro/en/download?func=startdown&id=502. – Accesat:

25.05.2010.

83. Tomiţa, P. Facultatea de Economie către 75 ani ai UASM / P. Tomiţa // Ştiinţa

Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 80-82. – Disponibil: http://www.stiintaagricola.md. –

Accesat: 25.05.2010.

84. Ţîbulac, Mariana. Diverse aspecte ale colaborărilor academice şi ştiinţifice dintre

Republica Moldova şi România (1991-2005) / Mariana Ţîbulac // Studia Universitatis.

Ser. Ştiinţe Umanistice / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 4 (24). – P. 49-52. –

Bibliogr.: 11 tit. – Disponibil:

13


http://www.usm.md/downloads/cercetare/Stiinte_umanistice/4(24)2009StiinteUm

anistice.pdf. – Accesat: 11.06.2010.

85. Universitatea Tehnică a Moldovei, (1964-2009) : Calendar istoric / Univ. Tehn. a

Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. – 16 p.

86. Ursu, Mihai. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală : ghid / Mihai Ursu ;

red. : Elena Ungureanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii şi Turismului al

Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.P „Ştiinţa”, 2009. – 80 p. – ISBN 987-9975-67-633-5.

87. Ursu, Mihai. Unele aspecte din istoria creării Muzeului Naţional de Arheologie şi

Istorie a Moldovei : (Către aniversarea a 25-ea de la fondare) / Mihai Ursu // Buletin

şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser. nouă / Muzeul Naţ. de

Etnografie şi Istorie Naturală. – 2008. – Vol. 9 (22) : Etnografie şi Muzeologie. – P.

312-317. – Bibliogr.: 28 tit.

88. Ursulean, Ion. Aspecte primordiale ale activităţii Centrului de Radioprotecţie şi

Igiena Radiaţiilor al CNŞPMP în perioada a.a. 1995-2009 / Ion Ursulean, Elena Coban

// Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobilogie : materialele

conf. naţ. (jubiliară) cu participare intern. – Ch., 2009. – P. 21-28.

89. Носов, Владимир. Судьбы русского литературоведения в Mолдове: история и

современность : *articolul este dedicat istoriei ştiinţei despre literatura rusă în

Moldova] / Владимир Носов, Ирина Ремизова // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe

Umanistice / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 4 (24). – P. 99-101. – Bibliogr.: 3

tit. – Disponibil:

http://www.usm.md/downloads/cercetare/Stiinte_umanistice/4(24)2009StiinteUm

anistice.pdf. – Accesat: 11.06.2010.

90. Тимонин, Александр. Из истории развития изобретательского дела в

Республике Молдова, (1940-1991) / Александр Тимонин // Intellectus. – 2009. –

Nr 1. – P. 28-37. – Bibliogr.: 5 tit. ; Nr 2. – P. 28-36. – Bibliogr. în notele de subsol. ; Nr

3. – P. 25-30.

PERSONALIA

91. Ababii, Ion. Gheorghe Ghidirim – 70 de ani : [acad., chirurg] / Ion Ababii // Curierul

medical. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 65-66. – Disponibil:

http://www.usmf.md/journal/curier_02-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

92. Ababii, Ion. Nicolae Eşanu: in memoriam : [dr. în medicină, prof. univ.] / Ion Ababii

// Curierul medical. – 2009. – Nr 6 (312). – P. 75. –

http://www.usmf.md/journal/curier_06-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

93. Ababii, Ion. Un nume de rezonanţă în medicina autohtonă, acad. Constantin Ţîbîrnă

– octogenar / Ion Ababii // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 113-114. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

94. Academician Gheorghe Ghidirim. Concepţii contemporane în managementul

pancreatitei acute severe : 70 *ani de la naşterea acad. Gh. Ghidirim] / Univ. de Stat

14


de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” ; resp. ed. : Ion Stici. – Ch. : CEP

“Medicina”, 2009. – 98 p. – (Savanţi-medici iluştri).

95. Academicianul Alexandru Roşca: 75 ani de la naştere : [dr. habilitat în filosofie] //

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 129-130. –

Disponibil: http://iiesp.asm.md/pdf/Revista%202009-1%20JIS%20B5.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

96. Academicianul Dumitru Matcovschi : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.

Şt. Centr. ; consultant şt. : Nicolae Bileţchi ; resp. de ed. : Mariana Şlapac ; coord. şi

resp. de ed. din partea BŞC „Andrei Lupan” : Aurelia Hanganu ; red. şt. şi bibliogr. :

Tatiana Luchian ; alcăt. : Lilia Bodarev, Eugenia Creul. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. –

218 p. – ISBN 978-9975-67-642-7.

97. Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 ani : [chirurg, dr. habilitat în medicină] //

Jurnalul de Chirurgie (Iaşi). – 2009. – Vol. 5, Nr 2. – P. 220-222. – Disponibil:

http://jurnaluldechirurgie.ro/jurnal/. – Accesat: 27.05.2010.

98. Academicianul Gheorghe Paladi : 80 ani de la naştere : *dr. habilitat în medicină] //

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 126-128. –

Disponibil: http://iiesp.asm.md/pdf/Revista%202009-1%20JIS%20B5.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

99. Academicianul Pavel Vlad. Savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei : [biobibliogr.]

/ coord. : Tudor Lupaşcu ; alcăt. : Raisa Vasilache, Elena Pojoga ; red. şt. : Aculina

Arîcu ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Chimie. – Ch. : S. n., 2009. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-261-5.

100. Academicianul Vladimir Andrunachievici : [biobibliogr.] / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică ; alcăt. şi coord. : Mihail Popa, Tatiana

Rotaru ; col. red. : Vladimir Arnautov, Alexei Caşu, Constantin Gaindric *et al.+. – Ch. :

S. n., 2009. – 268 p. – ISBN 978-9975-9690-2-4.

101. Alexandru Budişteanu : [dr. architect, preşedinte al Uniunii vorbitorilor de limbă

engleză din România+ : omagiu la 80 de ani : [biobibliogr.] / Univ. de Stat “A. Russo”

din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa

; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; trad. în engl. : Lidia Alexanchin. – Bălţi. : S. n., 2008. –

367 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-19-9. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/doctor/budisteanu.htm. – Accesat:

25.05.2010.

102. Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire : biobibliogr. : [dr. în filologie, prof. de

limbă şi lit. fr.+ / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ;

alcăt. : Natalia Ghimpu, Lorina Beşelea ; red. şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. :

Valentina Chitoroagă ; red. şi trad. text. în lb. fr. : Ghenadie Râbacov. – Ch. : ULIM,

2008. – 88 p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. a 31-a). – ISBN 978-9975-920-75-9. –

Disponibil: http://library.ulim.md/pdf/Mihalachi.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

103. Andriuţă, Constantin. Doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Mircea

Revenco : omagiu la 70 de ani / Constantin Andriuţă // Sănătate publică, economie şi

management în medicină. – 2009. – Nr 1. – P. 56-57.

15


104. Andriuţă, Constantin. Zinaida Anestiadi – cunoscut endocrinolog : omagiu la 70 de

ani / Constantin Andriuţă // Sănătate publică, economie şi management în medicină.

– 2009. – Nr 1. – P. 54-55.

105. Anei-Naconecina, Antonina. Magicul „croitor” de substanţe: Doctorul, profesor

asociat Grigore Timco la 50 de ani : biobibliogr. / Antonina Anei-Naconecina ;

consultant : Ion Bulhac ; Inst. de Chimie al AŞM. – Ch. : Pontos, 2009. – 108 p. –

(Savanţi-chimişti iluştri). – ISBN 978-9975-51-030-1.

106. Anghelici, Gh. Constantin Ţâbârnă – chirurg, profesor universitar, savant, cetăţean

la 80 ani / Gh. Anghelici // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009.

– Nr 1. – P. 7-9.

107. Apetri, Dumitru. Savant, promotor al valorilor culturale. Vasile Pavel la 75 de ani :

*lingvist, dr. habilitat în filologie+ / Dumitru Apetri // Revista Română. – 2009. – Vol.

15, Nr 3 (57). – P. 6-7. – Disponibil: http://astra.iasi.roedu.net/revistaromana. –

Accesat: 25.05.2010.

108. Apostol, Liviu. Academician Tatiana Constantinov at the 70th anniversary : [acad.,

director Inst. de Ecologie şi Geografie] / Liviu Apostol // Present Environment and

Sustainable Development. – 2009. – Nr 3. – P. 309-312. – Disponibil:

http://pesd.ro/articole/nr.3/30.Constantinova%20aniversare.pdf. – Accesat:

04.06.2010.

109. Arta vieţii: Galina Apostol-Ciubară – 75 de ani : [pedagog, profesor de

matematică] / red. : Zinaida Lipcanu. – Ch. : Univers pedagogic, 2009. – 64 p. – ISBN

978-9975-48-067-3.

110. Baciu, Gheorghe. Distinsa personalitate – Gheorghe Ghidirim la 70 ani : [acad., dr.

habilitat în medicină, chirurgul+ / Gheorghe Baciu // Anale şt. / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 4 : Probleme clinicochirurgicale.

– P. 9-10.

111. Baciu, Gheorghe. O viaţă de zbucium : [Gheorghe Baciu – dr. hab. în medicină,

prof. univ.] / Gheorghe Baciu. – Ch. : S. n., 2009. – 386 p. – ISBN 978-9975-78-778-9.

112. Bantoş, Alexandru. Vocea unei conştiinţe : [lingvist, prof. univ. Anatol Ciobanu la

75 de ani+ / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 78-83. –

Disponibil: http://www.limbaromana.md/. – Accesat: 25.05.2010.

113. Barbacar, Nicolae. Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani : [dr. habilitat în

ştiinţe biologice+ / Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2009. – Nr 1 (307). – P. 177-179.

114. Barbuţă, Ion. Un intelectual distins : dr. habilitat Alexandru Dîrul *lingvist+ la 80 de

ani / Ion Barbuţă, Elena Constantinovici // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 125-

126. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

115. Batîr, Dumitru. Anotimpul mărturisirilor. Avatarurile vieţii unui chimist sau despre

drumul nesfărşit al cunoaşterii : *viaţa şi munca de creaţie a prof. univ. Dumitru

Batîr, dr. habilitat în chimie+ / Dumitru Batîr. – Ch. : S. n., 2009. – 220 p. – Bibliogr.: p.

101-164 (909 tit.). – ISBN 978-9975-106-33-7.

16


116. Băieşu, Nicolae. Folcloristul Efim Junghietu: 70 de ani de la naştere / Nicolae

Băieşu // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2009. – Nr 5/6. – P. 134-137.

117. Băieşu, Nicolae. Folcloristul Grigore Botezatu: (80 de ani de la naştere ) / Nicolae

Băieşu // Destin românesc. – 2009. – An. 4 (15), Nr 1 (59). – P. 160-162.

118. Băieşu, Nicolae. Folcloristul Grigore Botezatu, 80 de ani de la naştere şi 55 de ani

de activitate / Nicolae Băieşu // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 115. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

119. Bieşu, Maria. Viaţa mea e un turneu / Maria Bieşu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009.

– 208 p. – ISBN 978-9975-60-231-0.

120. Bohanţov, Alexandru. Între filme şi cărţi: Ana-Maria Plămădeală la 60 de ani : [dr.

habilitat în studiul artelor, directorul Centrului Studiul Artelor al Inst. Patrimoniului

Cultural, AŞM+ / Alexandru Bohanţov, Dumitru Olărescu // Akademos. – 2009. – Nr 4

(15). – P. 142-144. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

121. Botezatu, Eliza. Scriitorul în timp. Configurarea unei formule artistice : [acad.

Dumitru Matcovschi la 70 de ani] / Eliza Botezatu // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). –

P. 12-20. – Bibliogr.: 5 tit. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

122. Botezatu, Grigore. Etnolog comparatist al folclorului de calendar : dr. habilitat

Nicolae Băieşu la 75 de ani / Grigore Botezatu, Alexandru Furtună // Akademos. –

2009. – Nr 3 (14). – P. 121-122. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

123. Botezatu, Grigore. Folcloristul şi etnograful Petre V. Ştefănucă [1906-1942] /

Grigore Botezatu // Datini şi creaţii populare / Petre V. Ştefănucă. – Ch., 2008. – P. 5-

26. – Bibliogr. în notele de subsol.

124. Botnaru, Victor. Alexandru Gavriliuc – 50 de ani : [director Centrului de testare şi

de instruire deprinderi practice, USMF „Nicolae Testemiţanu”] / Victor Botnaru //

Curierul medical. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 66. – Disponibil:

http://www.usmf.md/journal/curier_02-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

125. Cerneţchi, Olga. Academicianul Gheorghe Paladi – personalitate notorie a

învăţământului şi ştiinţei medicale / Olga Cerneţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2 (21). – P. 21-23.

126. Cioban, Mitrofan. Academician Vladimir Arnautov [matematician] – 70th

anniversary / Mitrofan Cioban, Petru Soltan, Constantin Gaindric // Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Matematica. – 2009. – Nr 3 (61). – P. 118-124. – Disponibil:

http://www.math.md/. – Accesat: 25.05.2010.

127. Ciobanu, Anatol. Academicianul Nicolae Corlăteanu : [lingvist] / Anatol Ciobanu //

Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu. – Ch.,

2009. – P. 10-18.

17


128. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan – eminent promotor al ştiinţei

lingvistice / Anatol Ciobanu // Filologia modernă: realizări şi perspective în context

european. – Ch., 2008. – P. 11-17. – Bibliogr.: 4 tit.

129. Ciobanu, Nicolae. Vasile Procopişin – har, suflet şi spirit consacrat farmaciei :

[savant-farmacist, mem. cor. al AŞM+ / Nicolae Ciobanu, Tamara Cotelea // Anale şt.

/ Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 1 :

Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P. 304-307.

130. Ciocanu, Ion. Dumitru Matcovschi între „imne” şi „blesteme” : [acad. Dumitru

Matcovschi – septuagenar+ / Ion Ciocanu // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. –

2009. – Nr 5/6. – P. 124-128.

131. Ciubotaru, Alexandru. Academicianului Ioachim Grosul la 95 de ani din ziua

naşterii (1912-1976) şi aportul lui în construcţia Grădinii Botanice a A.Ş.M. /

Alexandru Ciubotaru // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 231-247. –

Disponibil: http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

132. Ciubotaru, Alexandru. Un mic seceriş la cei 75 de ani in ziua naşterii / Alexandru

Ciubotaru // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 31-36. – Disponibil:

http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

133. Ciubotaru, Alexandru. Viaţa şi activitatea ştiinţifică a botanistului dr. ing. C.

Zahariadi (cu ocazia împlinirii a 105 ani din ziua naşterii) / Alexandru Ciubotaru //

Revista Botanică. – 2009. – Vol. 1, Nr 1. – P. 221-227. – Disponibil:

http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

134. Codreanu, Theodor. Un Don Quijote basarabean : [Dumitru Matcovschi la 70 de

ani] / Theodor Codreanu // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 5-7. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

135. Conferenţiar universitar Aurelia Ustian. Actualităţi în tuberculoza bacilară şi

rezistentă în mun. Chişinău: 70 *ani de la naşterea A. Ustian+ / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” ; red. : Sofia Fleştor. – Ch. : CEP

Medicina, 2009. – 38 p. – (Savanţi-medici iluştri).

136. Corbu, Haralambie. Anii de zbucium şi nopţile de nesomn ale lui Simion Cibotaru :

[acad., cercetător literar+ / Haralambie Corbu // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P.

128-129. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

137. Corcinschi, Nina. Dumitru Matcovschi. Modelul publicisticii gnomice / Nina

Corcinschi // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 23-25. – Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

138. Cosniceanu, Maria. Luptător pentru demnitatea şi conştiinţa naţională : [prof.

univ., dialectolog Vasile Melnic la 75 de ani] / Maria Cosniceanu // Limba Română. –

2009. – Nr 11/12. – P. 237-238. – Disponibil: http://www.limbaromana.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

139. Cosovan, Olga. Cercetătorul graiurilor : dr. habilitat Vasile Pavel la 75 de ani / Olga

Cosovan, Stela Spînu, Aliona Zgardan // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 119-120.

– Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

18


140. Ctitorul medicinei veterinare : mem. cor. Eugen Zgardan la 80 de ani / T. Furdui, B.

Gaina, Gh. Cimpoieş [et al.] // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 133-134. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010. ; Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 1 (307). – P. 175-176.

141. Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membrii de onoare ai Senatului :

*personalităţi ale contemporanietăţii onorate de Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi+ /

alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. şt. : Gh. Popa ; Univ. de

Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2008. – 203 p. – (Doctor Honoris Causa). –

ISBN 978-9975-931-31-1. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/doctor/honoris.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

142. Doctorul habilitat Vladimir Anikin: 70 ani de la naştere : *dr. habilitat în

politologie, dr. în filosofie+ // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –

2009. – Nr 1. – P. 131-132. – Disponibil: http://iiesp.asm.md/pdf/Revista%202009-

1%20JIS%20B5.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

143. Dolgan, Mihail. Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului / Mihail Dolgan

// Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 21-22. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

144. Duca, Gheorghe. Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului : [Dumitru Matcovschi la 70

de ani] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 3. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

145. Duca, Gheorghe. Măiestria de a trăi miracolul unei noi vieţi: acad. Gheorghe

Paladi la cea de-a 80-ea aniversare : [dr. habilitat în medicină, obstetrician] /

Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.

– 2009. – Nr 2 (21). – P. 17-19.

146. Duca, Gheorghe. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie :

acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare / Gheorghe Duca, Teodor

Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 11-

13.

147. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan : biobibliogr. : [rector Univ. Tehn. a

Moldovei, dr. habilitat în tehnică+ / Valeriu Dulgheru, Elena Placintă, Ana Rusu ;

Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : Bons Offices SRL, 2009. – 430 p. – ISBN 978-9975-

80-264-2.

148. Dumistrăcel, Stelian. Legături de suflet : [despre Silviu Berejan, acad., lingvist] /

Stelian Dumistrăcel // Filologia modernă: realizări şi perspective în context

european. – Ch., 2008. – P. 18-22.

149. Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii / col. red. : Mihai Cimpoi (coord.),

Nicolae Bileţchi, Alexandru Burlacu [et. al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Filologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 327 p. – (Personalităţi notorii). – ISBN 978-

9975-67-640-3.

150. Elena Dragan [dr., prof. univ., filolog] : biobibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl.

Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. lit. :

19


Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design : Silvia Ciobanu. – Bălţi : S. n.,

2008. – 186 p. – (Universitari bălţeni) . – ISBN 978-9975-931-32-8.

151. Eremia, Anatol. Popasurile vieţii: (Tabel cronologic) : [acad. Nicolae Corlăteanu+ /

Anatol Eremia // Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae

Corlăteanu. – Ch., 2009. – P. 19-23.

152. Fruitful scientific activity of Doctor in Biology S. A. Ostroumov: (to 60th

anniversary) / Ion Toderaş, Eugene A. Kriksunov, Gennadii Rozenberg *et al.+ // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 1 (307). – P. 180-184.

153. Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu – somitate în domeniul pedologiei : (la

cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 150-154.

154. Furdui, Teodor. Colos al biologiei celulare şi tisulare vegetale din sec. XX : [acad.

Boris Matienco] / Teodor Furdui // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 130-131. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

155. Furdui, Teodor. Distins om de ştiinţă în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor

: mem. cor. al AŞM. Nicolae Balaur la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca //

Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 128-129. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010. ; Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 160-162.

156. Furdui, Teodor. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi : acad. Gheorghe

Paladi [dr. habilitat în medicină] la 80 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca //

Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 128-130. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

157. Furdui, Teodor. Savant proeminent în algologie : mem. cor. al AŞM Vasile Şalaru la

75 de ani / Teodor Furdui // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 126-128. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010. ; Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 155-159.

158. Furdui, Teodor. Savant şi cetăţean forte : acad. Alexandru Ciubotaru la 75 de ani /

Teodor Furdui // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 19-22. – Disponibil:

http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

159. Furdui, Teodor. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină :

acad. Gheorghe Ghidirim la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos.

– 2009. – Nr 2 (13). – P. 123-125. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

160. Furdui, Teodor. Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială : acad. Ion Bostan

la 60 de ani : [rector Univ. Tehn. a Moldovei, prof. univ., dr. habilitat în ştiinţe tehn.]

/ Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). –

P. 138-140. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

161. Furdui, Teodor. Somitate în domeniul pedologiei : [acad. Andrei Ursu la 80 de ani]

/ Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 137-139. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

20


162. Furdui, Teodor. Un cercetător tenace al culturilor agricole : dr. hab. Valentin Celac

*biolog+ la 70 de ani / Teodor Furdui, Nicolae Bărbăcaru // Akademos. – 2009. – Nr 2

(13). – P. 121-122. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

163. Furdui, Teodor. Un savant remarcabil în fiziologie : dr. în biologie Eugen Ştirbu la

75 de ani / Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P.

123-125. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

164. Furdui, Teodor. Unul din mohicanii zoologiei integrale autohtone : prof. univ., dr.

în biologie Andrei Munteanu la 70 de ani / Teodor Furdui, Valentina Ciochină //

Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 130-132. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010. ; Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 2 (308). – P. 163-167.

165. Gheorghe Ghidirim : biobibliogr. : [acad., chirurg] / Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu, Bibl. Şt. Med. ; alcăt. : Ludmila Lipcanu, Tatiana

Gâncu ; resp. ed. : Liubov Karnaeva. – Ch. : CEP “Medicina”, 2009. – 79 p. – ISBN 978-

9975-915-96-0.

166. Ghidirim, Gheorghe. Gurie Coşciug – 85 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof.

univ.] / Gheorghe Ghidirim // Curierul medical. – 2009. – Nr 6 (312). – P. 72. –

Disponibil: http://www.usmf.md/journal/curier_06-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

167. Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi – Chirurg, Savant, Patriot / Gheorghe

Ghidirim, Romeo Şcerbina // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –

2009. – Nr 2 (21). – P. 325-329.

168. Goian, Ion. Academician Iurie Reabuhin [matematician] – 70th anniversary / Ion

Goian, Gheorghe Ciocanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. – 2009. –

Nr 3 (61). – P. 125-127. – Disponibil: http://www.math.md/. – Accesat: 25.05.2010.

169. Grabco, D. In the memory of professor Yu. Boyarskaya : [dr. habilitat în fizică şi

matematică+ / D. Grabco // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. –

Vol. 7, Nr 4. – P. 404-406. – Disponibil: http://sfm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

170. Grigore Vieru în amintirile contemporanilor / selecţ. de texte, itinerar biogr. şi

pref. de D. Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 2009. – 336 p. – ISBN 978-606-523-062-0.

171. Groza, Ludmila. Gheorghe Ostrofeţ. O etapă semnificativă : [dr. habilitat în

medicină, prof. univ.] / Ludmila Groza // Curierul medical. – 2009. – Nr 3 (309). – P.

61. – Disponibil: http://www.usmf.md/journal/curier_03-2009.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

172. Gudumac, Eva. Nicolae Şavga – 70 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof. univ.] /

Eva Gudumac // Curierul medical. – 2009. – Nr 6 (312). – P. 73. – Disponibil:

http://www.usmf.md/journal/curier_06-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

173. Gugulan, Leonid. Gheorghe Muşet – 70 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof.

univ.] / Leonid Gugulan // Curierul medical. – 2009. – Nr 3 (309). – P. 60. – Disponibil:

http://www.usmf.md/journal/curier_03-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

21


174. Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici : [biobibliogr.] / L.

Culiuc, D. Şerban, A. Melnic-Vitiu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică

Aplicată. – Ch. : S. n., 2009. – 80 p. – ISBN 978-9975-66-142-3.

175. Iacob Bumbu : [prof. univ., dr. habilitat, acad. al Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice] :

biobibliogr. / Univ. Tehnică a Moldovei ; autor-alcăt. : Angela Grabovaia ; red. resp. :

Ion Bumbu. – Ch. : CEP USM, 2009. – 52 p. – ISBN 978-9975-70-860-9.

176. Ion Panaşescu – savant şi profesor : *dr. în ştiinţe tehnice, inventator+ : secvenţe

biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; alcăt. :

Tatiana Panaghiu, Lorina Beşelea ; red. şt. şi bibliogr. : Ludmila Corghenci ; ed. îngr.

de Zinaida Sochircă. – Ch. : CE UASM, 2009. – 128 p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. a

35-a). – ISBN 978-9975-64167-8.

177. Iovu, Maria. The scientific school of academician A. M. Andriesh / Maria Iovu //

Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 4. – P. 518-520. –

Disponibil: http://sfm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

178. Izbaş, Vladimir. Academicianul Iuri Reabuhin la 70 de ani : [matematician] /

Vladimir Izbaş // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 116. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

179. Kantser, V. Bright physicist and personality of R. Moldova – academician Dumitru

Gitsu – left this world for that Eternal : [in memoriam] / V. Kantser // Moldavian

Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 4. – P. 401-403. – Disponibil:

http://sfm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

180. Life and activity of Professor Yu. S. Boyarskaya : Prof. Yuliya S. Boyarskaya : 80

years, commemoration / alcăt. : Daria Grabco, Raisa Jitaru, Sveatoslav Moscalenco

[et al.]. – Ch. : Elan Poligraf, 2009. – 74 p. – ISBN 978-9975-66-115-7.

181. Lupu, Larisa. Vasile Melnic ar fi implinit 75 de ani : [dr. în filologie, prof. univ.] /

Larisa Lupu, Eugenia Mincu // Curierul medical. – 2009. – Nr 4 (310). – P. 67. –

Disponibil: http://www.usmf.md/journal/curier_04-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

182. Lutan, Vasile. Andrei Zorkin – 90 de ani de la naştere : [dr. habilitat în medicină,

prof. univ., Om Emerit în ştiinţă] / Vasile Lutan // Curierul medical. – 2009. – Nr 6

(312). – P. 74. – http://www.usmf.md/journal/curier_06-2009.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

183. Lutan, Vasile. Porfirie Cazacu – 70 de ani : [dr. în medicină, prof. univ.] / Vasile

Lutan // Curierul medical. – 2009. – Nr 1 (307). – P. 74. –

http://www.usmf.md/journal/curier_01-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

184. Matcovschi, Sergiu. Profesorul universitar Aurel Dănilă la 75 de ani : [dr. habilitat

în medicină+ / Sergiu Matcovschi // Anale şt. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă.

– P. 5-8.

185. Maxian Deladolna, Gheorghe. Valori spirituale orheiene : *personalităţi marcante

orheiene] / Gheorghe Maxian Deladolna. – Orhei ; Ch. : Pontos, 2009. – 344 p. – ISBN

978-9975-51-000-4.

22


186. Mincu, Eugenia. Caracter şi competenţa profesională : [prof. univ., lingvist Vasile

Melnic] / Eugenia Mincu, Argentina Chiriac // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. –

P. 233-234. – Disponibil: http://www.limbaromana.md/. – Accesat: 25.05.2010.

187. Moskalenko, S. A. On the occasion of 70th birthday anniversary of Piotr Khadzhi :

[dr. habilitat în fizică şi matematică+ / S. A. Moskalenko // Moldavian Journal of the

Physical Sciences. – 2009. – Vol. 8, Nr 1. – P. 114-133. – Bibliogr.: 34 tit. – Disponibil:

http://sfm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

188. Munteanu, Andrei. Profesorul Petru Nesterov – fondatorul şcolii fitonematologice

în Republica Moldova / Andrei Munteanu, Dumitru Erhan, Maria Melnic // Buletin

şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser. nouă / Muzeul Naţ. de

Etnografie şi Istorie Naturală. – 2009. – Vol. 10 (23) : Ştiinţele Naturii. – P. 213-220.

189. Musteaţă, Sergiu. Istoricul şi arheologul Gheorghe Postică la 55 de ani / Sergiu

Musteaţă // Destin românesc. – 2009. – An. 4 (15), Nr 1 (59). – P. 163-164.

190. Nadejda Şişcan : [dr. habilitat în economie, prof. univ.] : biobibliogr. / alcăt. : Ala

Iarovaia, Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu ; resp. ed. : Silvia Ghinculov ; Acad. de

Studii Economice din Moldova, Bibl. Şt. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 91 p. – ISBN 978-

9975-75-452-1.

191. Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani : [filolog romanist, dr. habilitat în

filologie, prof. univ.] / Univ. de Stat din Moldova ; com. coord. : Angela Roşca, Anatol

Ciobanu, Carmen Mejia Ruis [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 415 p. – ISBN 978-9975-

70-858-6.

192. On the occasion of 70th anniversary of corresponding member of the Academy of

Sciences of Moldova Boris Tsukerblat / Sophia Klokishner, A. Palii, S. Ostrovsky [et

al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2009. – Vol. 8, Nr 2. – P. 256-258.

– Disponibil: http://sfm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

193. Ostrofeţ, Gheorghe. Henrieta Rudi – igienist remarcabil : (la 75 ani de la naştere) /

Gheorghe Ostrofeţ // Anale şt. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi

management. – P. 5-8.

194. Paladi, Gheorghe. A. Kocerghinski – fondatorul şcolii ştiinţifice de obstetrică şi

ginecologie în Republica Moldova / Gheorghe Paladi // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2 (21). – P. 330.

195. Pavel Parasca [dr. hab. în istorie+ : biobibliogr. la 70 de ani / echipa de lucru :

Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă, Lorina Beşelea *et al.+ ; red. şt. : Gheorghe

Postică ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n.,

2009. – 127 p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. a 38-a). – ISBN 978-9975-934-76-3. –

Disponibil: http://library.ulim.md/pdf/2009/parasca.pdf. – Accesat: 28.05.2010

196. Pavel, Vasile. Cercetător şi promotor al limbii române : [Vasile Melnic, prof. univ.,

dr. în filologie+ / Vasile Pavel // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 235-236. –

Disponibil: http://www.limbaromana.md/. – Accesat: 25.05.2010.

23


197. Pavel, Vasile. Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice : mem. cor. Anatol

Ciobanu la 75 de ani / Vasile Pavel // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 130-131. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

198. Penu, Aurel. Cartea vieţii mele: la 54 de ani în medicină şi 44 de ani în diagnostica

medicală a raionului Hânceşti / Aurel Penu. – Ch. : S. n., 2009. – 684 p. – ISBN 978-

9975-4059-5-9.

199. Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii : dicţ. biobibliogr. /

Bibl. Publică Raională “Alexandru Donici”, Orhei ; director : Lidia Sitaru ; alcăt. :

Aliona Gudima ; red. : Valentina Frunză. – Ch. : Pontos, 2008. – 324 p. – ISBN 978-

9975-72-272-8. – Disponibil: http://donici-lib.org/bibliografii/personalitati.pdf. –

Accesat: 25.05.2010.

200. Pohilă, Vlad. Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră : [dr.

habilitat în filologie+ / Vlad Pohilă // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 162-165.

– Disponibil: http://www.limbaromana.md/. – Accesat: 25.05.2010.

201. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan – teoretician al limbajului /

Gheorghe Popa // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. –

Ch., 2008. – P. 31-37. – Bibliogr.: p. 36-37 (18 tit.).

202. Popa, Gheorghe. Silviu Berejan şi fiinţa limbii: implicaţii şi explicaţii / Gheorghe

Popa, Ala Sainenco // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european.

– Ch., 2008. – P. 23-30. – Bibliogr.: p. 29-30.

203. Popa, Gheorghe. Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra

limbajului şi a limbii române / Gheorghe Popa // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P.

11-14. – Bibliogr.: 13 tit. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

204. Popovici, Constantin. Mihail Dolgan sau harul ales de a tălmăci metafora poeziei /

Constantin Popovici // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 27-32. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

205. Popovici, Mihai. Aurel Grosu – 60 de ani : [dr. habilitat in medicină, prof. univ.,

director adjunct al Inst. de Cardiologie] / Mihai Popovici // Curierul medical. – 2009.

– Nr 1 (307). – P. 75. – http://www.usmf.md/journal/curier_01-2009.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

206. Postică, Gheorghe. Pavel Parasca la 70 de ani : [file din biogr. dr. habilitat în

istorie Pavel Parasca] / Gheorghe Postică // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr

2. – P. 148-152.

207. Postolache, Gheorghe. Micologul moldovean Ştefan Manic la 60 de ani /

Gheorghe Postolache // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 248-252. –

Bibliogr.: 7 tit. – Disponibil: http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

208. Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om Emerit Gheorghe Muşet.

Catedra dermatovenerologie – realizări şi perspective. Concepţii contemporane în

patogenia şi tratamentul psoriasului : (Alocaţiune aniversară : 70) / Univ. de Stat de

24


Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”; red. : Sofia Fleştor. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 74 p. – (Savanţi-medici iluştri).

209. Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonată: 70 *ani de la naşterea+

/ Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 42 p. – (Savanţi iluştri). – Bibliogr.: p. 31-41.

210. Profesor universitar Porfirie Cazacu. Impactul oxihiperbariei asupra proceselor

bioenergetice, lizozomale, de peroxidare a lipidelor şi sistemului antioxidant la

comprimarea îndelungată a ţesuturilor moi: 70 [ani de la naşterea medicului fiziolog

P. Cazacu+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 34 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr.: p. 17-18.

211. Professor Nicolae Vulpe – 60 th anniversary : [matematician, dr. habilitat în fizică şi

matematică+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematica. – 2009. – Nr 1

(59). – P. 104-106. – Bibliogr.: 4 tit.

212. Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan : biobibliogr. / alcăt. : Ala

Iarovaia, Maria Vătămanu, Natalia Cheradi ; resp. ed. : Silvia Ghinculov ; Acad. de

Studii Economice din Moldova, Bibl. Şt. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 166 p. – ISBN 978-

9975-75-466-8.

213. Prus, Elena. Ana Guţu: fenomenologia unui lider : [dr. în filologie romanică, prof.

univ.] // Po(ï)etosfere şi protecţii hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. – P. 153-

154. – Disponibil: http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

214. Prus, Elena. Ion Guţu: deschideri novatoare asupra cercetării simbolului romantic

[dr. în filologie, șeful catedrei Filologie Franceză, USM] // Po(ï)etosfere şi protecţii

hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. – P. 157-158. – Disponibil:

http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

215. Prus, Elena. Victor Banaru – homo fabulator : [dr. habilitat în filologie] //

Po(ï)etosfere şi protecţii hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. – P. 139-144. –

Bibliogr.: 5 tit. – Disponibil: http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. –

Accesat: 25.05.2010.

216. Prus, Elena. Zinaida Radu: fidelitate traducerii şi traducerea fidelităţii *dr. în

filologie, șeful catedrei Filologie Franceză și Spaniolă, ULIM+ // Po(ï)etosfere şi

protecţii hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. – P. 159-160. – Disponibil:

http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

217. Reputat savant al ecologiei cu destin de luptător : (mem. cor., prof. univ. Ion

Dediu – 75 de ani de la naştere) / Teodor Furdui, Tatiana Constantinov, Alexandru

Ciubotaru *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 1

(307). – P. 170-174.

218. Rojnoveanu, Gheorghe. Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 de ani – o viaţă

consacrată chirurgiei / Gheorghe Rojnoveanu // Anale şt. / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 4 : Probleme clinicochirurgicale.

– P. 5-9.

25


219. Savant de vază, ilustru pedagog : acad. Alexei Simaşchevici *fizician+ la 80 de ani /

A. Andrieş, L. Culiuc, D. Nedeoglo *et al.+ // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 137-

138. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

220. Stasiev, Gr. Celebru naturalist şi organizator al ştiinţei : [Andrei Ursu, acad., dr. în

geografie, dr. habilitat în biologie+ / Gr. Stasiev // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5

(47). – P. 47-48.

221. Stepanov, Veaceslav. Savant şi scriitor : acad. Constantin Popovici [filolog] la 85

ani / Veaceslav Stepanov // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 132-133. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

222. Symphonie en philologie majeure : studium in honorem Elena Prus / alcăt. :

Natalia Ghimpu, Lorina Beşelea ; coord. şt. : Ion Manoli ; consult. şt. : Ana Guţu,

Pierre Morel, Elena Prus ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; red. bibliogr. : Valentina

Chitoroagă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 196 p. – (Col.

„Universitaria” ; Fasc. a 39-a). – ISBN 978-9975-934-60-2. – Disponibil:

http://library.ulim.md/pdf/2009/prus%20elena.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

223. Şerban, D. Academicianul Alexei Simaşchevici în studiul heterojoncţiunilor

neideale / D. Şerban // Conferinţa fizicienilor din Moldova, CFM-2009, 26-28 noiem.

2009 : abstr. – Ch. : 2009. – P. 14. – Disponibil:

http://sfm.asm.md/cfm2009/rezumateCFM09.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

224. Ştemberg, Marc. O pleiadă de glorie: Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi

Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : (Schiţe biografice) = Славная плеяда: Ректоры

Государственного университета медицины и фармации им. Николае

Тестемицану : (Биографические очерки) / Marc Ştemberg ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009. – 84, 88 p., [24] p.

fot.– ISBN 978-9975-105-18-7.

225. Tatiana Constantinov – prima femeie academician din Republica Moldova :

[biobibliogr.+ / alcăt. : Maria Nedealcov, Ghenadi Sîrodoev, Maria Sandu [et al.] ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n., 2009. – 277 p.

– ISBN 978-9975-9642-8-9.

226. Târcoveanu, E. Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 ani : [chirurg] / E.

Târcoveanu, R. Şcerbina // Chirurgia (Bucureşti). – 2009. – Vol. 104, Nr 6. – P. 773-

774. – Disponibil: http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=814. –

Accesat: 27.05.2010.

227. Teleuţă, Alexandru. Părintele grădinii botanice : [acad. Alexandru Ciubotaru la 75

de ani+ / Alexandru Teleuţă // Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 28-29. –

Disponibil: http://www.gradinabotanica.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

228. Timuş, Asea. Haralamb Vasiliu – ctitorul învăţământului agronomic superior din

Moldova // Entomologia: între „operete” din Natură şi somităţi istorice / Asea

Timuş. – Iaşi, 2009. – P. 21-33.

229. Ţurcanu, Andrei. Poetul şi furnicul din ochii lui Buddha : [Dumitru Matcovschi la 70

de ani] / Andrei Ţurcanu // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 8-11. –

http://www.akademos.asm.md/

26


230. Ţvircun, Victor. O viaţă dedicată ştiinţei : acad. Alexandru Roşca *filosof+ la 75 de

ani / Victor Ţvircun // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 127. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

231. Un eseu despre colegul nostru – Ion Dediu : [mem. cor. al AŞM, prof. univ., dr.

habilitat în biologie+ / V. M. Şalaru, V. V. Şalaru, C. Mihăilescu *et al.+ // Mediul

Ambiant. – 2009. – Nr 3 (45). – P. 47-48.

232. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi :

biobibliogr. / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Bibl. ; ed. îngr. de Aurelia

Madan ; alcăt. : Ana Ciumaşu ; red. : Tamara Cotoman ; trad. în lb. rusă : Nina

Narschina. – Ch. : “Valinex”, 2008. – 142 p. – (Ser. Debut). – ISBN 978-9975-68-074-5.

233. Un reputat cercetător al ecologiei cu destin de luptător : mem. cor. al AŞM Ion

Dediu la 75 de ani / Teodor Furdui, Tatiana Constantinov, Alexandru Ciubotaru [et

al.] // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 116-118. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

234. Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine : acad. Tatiana Constantinov la 70 de ani /

Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Valentina Ciochină *et al.+ // Akademos. – 2009. – Nr

2 (13). – P. 135-136. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

235. Victor Popa: Drumul ascensiunii : Studium in honorem : [dr. habilitat în drept,

prof. univ., 60 ani de la naşterea+ / alcăt. : Lorina Beşelea, Olga Ciocan, Tatiana

Panaghiu ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; ed.

îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 185

p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. a 37-a). – ISBN 978-9975-934-66-4. – Disponibil:

http://library.ulim.md/pdf/2009/victor%20popa.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

236. Vinţeler, Onufrie. Silviu Berejan – omul şi savantul / Onufrie Vinţeler // Filologia

modernă: realizări şi perspective în context european. – Ch., 2008. – P. 38-44.

237. Virgil Mândâcanu: doctor habilitat, profesor universitar : biobibliogr. / Univ. Ped.

de Stat “Ion Creangă”, Bibl. ; alcăt. : Irina Ciornaia, Elena Ţurcanu, Silvia Zaharov ;

coord. : Virgil Mândâcanu, Ecaterina Scherlet. – Ch. : S. n., 2009. – 107 p. – ISBN 978-

9975-46-035-4.

238. Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru: La 60 de ani : [lingvist, dr. habilitat în filologie,

director al Inst. de Filologie al AŞM+ / Ana Vulpe // Revistă de lingvistică şi ştiinţă

literară. – 2009. – Nr 5/6. – P. 129-131.

239. Zanoci, Andrei. Profesorul Ion Niculiţă la 70 de ani : [dr. habilitat, prof. univ.,

arheolog+ / Andrei Zanoci, Tudor Arnăut // Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Ser.

nouă. – 2009. – Vol. 3 (18), Nr 1. – P. 377-380. – Bibliogr.: p. 378-380.

240. Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvărşirea Binelui : Studium in honorem : [filolog

francez, conferenţiar univ., ULIM, 70 ani de la naşterea+ / alcăt. : Ludmila Corghenci,

Tatiana Levinţa, Lorina Beşelea ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; red. resp. : Ludmila

Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; red. şi trad. text. în lb. fr. :

Ghenadie Râbacov ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi

Interculturale, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2009. – 131 p. – (Col.

27


„Universitaria” ; Fasc. a 36-a). – ISBN 978-9975-934-59-6. – Disponibil:

http://library.ulim.md/pdf/2009/Zinovia_Zubcu.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

241. Белоус, И. Д. Владислав Гросул: Дорога исканий : [жизнеописание ученогоисторика,

акад. Междунар. славянской академии В. Я. Гросула+ / И. Д. Белоус,

И. К. Гораш. – К. : Б. и., 2009. – 140 p. – Bibliogr.: p. 119-140 (409 tit.). – ISBN 978-

9975-62-259-2.

242. Владимир Аникин : биобиблиогр. / Акад. наук Молдовы, Ин-т европейской

интеграции и политических наук, Центральная науч. б-ка им. Андрея Лупана ;

сост. : Тамара Марьян, Мария Попескул, Валентина Ткаченко ; библиогр. ред. :

Лидия Засавицки. – К. : Б. и., 2009. – 139 p. – ISBN 978-9975-9556-7-6.

243. Губогло, Михаил. Сполохи прошлого. Автобиографические затеси : *М. Н.

Губогло – почетный академик АН Респ. Молдова+ / Михаил Губогло. – К. : Б. и.,

2008. – 559 р. – ISBN 978-9975-78-698-0.

244. Дука, М. В. Профессор Иосиф Александрович Вайнтрауб, (1929-2005) : [проф.

биохимик] / М. В. Дука, В. С. Гудумак, А. Д. Шутов // Studia Universitatis. Ser.

Ştiinţe ale Naturii / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 1 (21). – P. 218.

245. Иван Устиян : библиогр. указ. : *70 de ani de la naştere economistului I. Ustian]

/ Moлд. Экон. Акад. ; сост. : А. Устиян, В. Устиян, Г. Устиян. – К. : Картя

Молдовей, 2009. – 82 р. – ISBN 978-9975-60-232-7.

246. Канцер, В. Г. Памяти академика Дмитрия Васильевича Гицу / В. Г. Канцер

// Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 2 (256). – P. 111-113.

247. Лисецкая, Л. Ф. Первый фитогельминтолог Молдавии : [dr. habilitat, prof.

Petru Nesterov+ / Л. Ф. Лисецкая // Buletin şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţele

Naturii şi Muzeologie. Ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. –

2009. – Vol. 10 (23) : Ştiinţele Naturii. – P. 209-212.

248. О научной и административной деятельности А. М. Андриеша : *акад., д-р

хабилитат физ.-мат. наук+ // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 1

(255). – P. 92-94.

249. Фурдуй, Теодор. Доктор наук Татьяна Чуботарь – символ

интеллигентности и самоотдачи : (к 75-летию со дня рождения

фитопатолога, анатомо-цитолога Татьяны И. Чуботарь, (1933-2008) / Теодор

Фурдуй, Ион Тодераш // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. –

Nr 2 (308) . – P. 171-175. – Bibliogr.: 19 tit.

STAREA ACTUALĂ A ŞTIINŢEI, PERSPECTIVE

ŞTIINŢE NATURALE ŞI ALE VIEŢII

BIOLOGIE, CHIMIE, GEOGRAFIE ŞI ECOLOGIE

250. Bacalov, Iurie. Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic / Iurie Bacalov,

Aurelia Crivoi ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 107 p. –

Bibliogr.: p. 101-106 (109 tit.). – ISBN 978-9975-70-824-1.

28


251. Belous, Tatiana. Wetlands in the Moldovan part of the Danube River basin and

their consideration in the river basin management planning / Tatiana Belous ; Center

for Strategic Environmental Studies ECOS. – Ch. : S. n., 2009. – 115 p. – Bibliogr.: p.

100-114 (76 tit.). – ISBN 978-9975-9517-3-9.

252. Bumbu, Ion. Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor / Ion Bumbu ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Univ. Tehnică a Moldovei, UNESCO/Cousteau. – Ch. : UTM, 2009.

– 164 p. – Bibliogr.: p. 135-162 (332 tit.). – ISBN 978-9975-45-099-7.

253. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia "Plaiul fagului": Rădenii Vechi /

Petru Cuza, Nicolae Doniţă, Andrei Ursu [et al.] ; Agenţia pentru Silvicultură

"Moldsilva", Rezervaţia Naturală de Stat "Plaiul fagului". – Ch. : Universul, 2009. –

176 p. – Bibliogr.: p. 171-176. – ISBN 978-9975-47-009-4.

254. Cozari, Tudor. Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus cristatus în

Codrii Centrali : monogr. / Tudor Cozari, Liliana Jalbă ; red. şt. : Ion Toderaş ; Univ. de

Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009. – 112 p. – Bibliogr.: p. 89-104 (249 tit.). – ISBN

978-9975-106-35-1.

255. Culturi vegetale cu potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe

Duca *et al.+ ; red. şt. : Gheorghe Duca ; consultanţi şt. : Veaceslav Afanasiev,

Valentin Bobeică ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. :

S. n., 2009. – 168 p. – Bibliogr.: p. 144-153 (210 tit.). – ISBN 978-9975-80-225-3.

256. Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecologică a Moldovei în context

internaţional = Природное биологическое разнообразие и экологическая сеть

Молдовы в международном контексте / A. Andreev, L. Josan, G. Şabanova *et al.+

; red. : A. Andreev, L. Josan, A. Bondarenco ; Soc. Ecologică „Biotica” . – Ch. : „Elena-

V.I.” SRL, 2009. – 35, 37 p. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-106-49-8. – Disponibil:

http://www.biotica-moldova.org/library/ECO_ro.pdf. – Accesat: 01.06.2010.

257. Gonţa, Maria. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor / Maria

Gonţa, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 268 p. –

Bibliogr.: p. 225-254 (524 tit.). – ISBN 978-9975-70-866-1.

258. Lozan, Raisa. Calitatea chimică a apei din râuri: (Factori şi procese. Componenţa

chimică: prognoze) / Raisa Lozan. – Ch. : S. n., 2009. – 56 p. – Bibliogr.: p. 55-56 (33

tit.). – ISBN 978-9975-9611-2-7.

259. Movileanu, Valeriu. Genetica intelectului uman : monogr. / Valeriu Movileanu. –

Ch. : Labirint, 2009. – 164 p. – Bibliogr.: p. 142-152 (101 tit.). – ISBN 978-9975-943-74-

1.

260. Palancean, Alexei. Dendrologie: (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru

împădurit şi spaţii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2009. – 519 p. – ISBN 978-9975-78-

727-7.

261. Realizări şi perspective de dezvoltare a ficobiotehnologiei în Republica Moldova /

Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi [et al.] // Probleme actuale ale

microbiologiei şi biotehnologiei : conf. şt. naţ. cu participare intern. consacrată celei

29


de-a 50 aniversări de la fondarea Secţiei de Microbiologie, 5-6 oct. 2009. – Ch., 2009.

– P. 93-95.

262. Republica Moldova. Hazardurile naturale regionale / red. resp. : Tatiana

Constantinov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S.

n., 2009. – 106 p. – Bibliogr.: p. 105 (9 tit.). – ISBN 978-9975-106-15-3.

263. River basin commissions and other institutions for transboundary water

cooperation. Capacity for Water Сooperation in Eastern Europe, Caucasus and

Central Asia / Iu. Trombitcaia, Francesca Bernardini, Sonja Koeppel [et al.]. – New

York ; Jeneva : United Nations, 2009. – 50 p. – ISBN 978-92-1-117012-2. – ISSN 1991-

850X. – Disponibil:

http://www.unece.org/env/water/documents/CWC%20publication%20joint%20bod

ies.pdf. – Accesat: 25.05.2010. Тромбицкая, Ю. Речные бассейновые комиссии и иные

институциональные механизмы в области трансграничного водного

сотрудничества. Укрепление потенциала водного сотрудничества в Восточной

Европе, на Кавказе и в Центральной Азии / Ю. Тромбицкая, Франческа Бернардини,

Соня Копель *и др.+. – Нью-Йорк ; Женева : Изд-во ООН, 2009. – 55 p. – ISBN 978-92-1-

416056-4. – ISSN 1991-8496. – Disponibil:

http://unece.org/env/water/documents/CWC_publication_joint_bodies_rus.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

264. Sîrodoev, Igor G. Cities and regional development in the Republic of Moldova: A

geographic synthesis / Igor G. Sîrodoev ; Moldavian Academy of Science, Inst. of

Ecology and Geography. – Ch. : Elena-V.I., 2009. – 50 p. – Bibliogr.: p. 48-50 (43 tit.). –

ISBN 978-9975-106-36-8.

265. Tălămbuţă, Nina. Zooparazitologie : *lucrare de sinteză+ / Nina Tălămbuţă, Oleg

Chihai ; red. resp. : Eugen Zgardan, Andrei Munteanu ; Univ. Liberă Intern. din

Moldova, Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Elena-V.I. SRL.,

2008. – 258 p. – Bibliogr.: p. 254-257 (121 tit.). – ISBN 978-9975-106-17-7.

266. Timuş, Asea. Entomologia: între „operete” din Natură şi somităţi istorice / Asea

Timuş. – Iaşi : Lumen, 2009. – 272 p. –. Bibliogr.: p. 271-272 (20 tit.) – ISBN 978-973-

166-149-0.

267. Turta, Constantin. Physical methods in chemistry investigations of the Chemistry

Institute of ASM / Constantin Turta // Chemistry Journal of Moldova: General,

Industrial and Ecological Chemistry. – 2009. – Vol. 4, Nr 1. – P. 56-65. – Bibliogr.: 46

tit. – Disponibil: http://cjm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

268. Vlad, Pavel F. Advances in organic, bioorganic and natural products chemistry in

the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova / Pavel F. Vlad,

Fliur Z. Macaev // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological

Chemistry. – 2009. – Vol. 4, Nr 1. – P. 30-35. – Bibliogr.: 14 tit. – Disponibil:

http://cjm.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

269. Гараева, С. Н. Аминокислоты в живом организме : [моногр.] / С. Н. Гараева,

Г. В. Редкозубова, Г. В. Постолати ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и

санокреатологии. – К. : Б. и., 2009. – 550 p. – Bibliogr.: p. 480-547. – ISBN 978-9975-

62-269-1.

30


270. Коломиец, Ирина. Использование метода эволюционной компенсации при

защите растений от ультрафиолетового стресса / Ирина Коломиец ; Акад.

наук Респ. Молдова, Ин-т экологии и географии. – К. : Б. и., 2007. – 125 p. –

Bibliogr.: p. 98-124 (178 tit.). – ISBN 978-9975-9642-7-2.

271. Морару, К. Е. Гидрогеохимия подземных вод зоны активного водообмена

крайнего юго-запада Восточно-Европейской платформы / К. Е. Морару ; ред. :

Г. Я. Стасьев, В. Г. Шинкарюк ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т геологии и

сейсмологии. – К : Б. и., 2009. – 288 p. – Bibliogr.: p. 272-285 (242 tit.). – ISBN 978-

9975-106-48-1.

272. Научные исследования и менеджмент качества вод, 2009-2011 :

Государственная программа / рук. : Георгий Дука ; науч. секретарь : Диана

Порубин ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – К. : Б. и., 2009. – 16 р. – ISBN 978-9975-62-

262-2.

273. Рубель, О. Е. Эконология ветландов / О. Е. Рубель. – К. : Eco-TIRAS, 2009. –

252 p. – Bibliogr.: p. 221-234 (200 tit.). – ISBN 978-9975-66-151-5.

274. Чеботарева, А. Г. Оценка антропогенной составляющей ингредиентов

ионно-молекулярного стока речных вод : метод. пособие / А. Г. Чеботарева, Т.

В. Чеботарева. – К. : Eco-TIRAS, 2009. – 131 p. – ISBN 978-9975-66-149-2.

Conferinţe ştiinţifice

275. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale : simp. intern.

consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii prof. univ. Andrei Munteanu /

col. red. : Ion Toderaş (red. coord.), Laurenţia Ungureanu, Livia Calestru *et al.+ ;

resp. ed. : Mihai Papuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Naturale şi ale

Vieţii, Inst. de Zoologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 303 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-67-611-3.

276. Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei = Current problems in

microbiology and biotechnology : conf. şt. naţ. cu participare intern. consacrată celei

de-a 50 aniversări de la fondarea Secţiei de Microbiologie, 5-6 oct. 2009 / com. şt.

intern. : Gheorghe Duca (preş.), Teodor Furdui, D. G. Zveaghinţev *et al.+ ; com. org. :

Valeriu Rudic, Liliana Cepoi, Agafia Usatâi *et al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.

de Microbiologie şi Biotehnologie, Soc. Microbiologilor din Rep. Moldova. – Ch. : S.

n., 2009. – 201 p. – ISBN 978-9975-106-41-2.

277. Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective = Защита растений – достижения

и перспективы : simp. şt. intern., 19-22 oct. 2009 / редкол. : М. Батко, В.

Тодираш, В. Войняк *et al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a

Plantelor şi Agricultură Ecologică, Intern. Organization for Biological and Integrated

Control of Noxious Animals and Plants. – Ch. : S. n., 2009. – 375 p. – Bibliogr. la

sfârșitul art. – ISBN 978-9975-106-44-3.

278. The International Conference dedicated to the 50 th anniversary from the

foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 26-

28 May 2009 : book of abstr. / intern. advisory board : Gheorghe Duca [et al.] ; local

org. com. : Pavel Vlad, Constantin Turtă, Tudor Lupașcu [et al.] ; Acad. of Sciences of

31


Moldova, Sect. of Natural and Life Sciences, Inst. of Chemistry [et al.]. – Ch. : S. n.,

2009. – 241 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 978-9975-62-258-5.

279. The role of ecological chemistry in pollution research and sustainable

development : proc. of the NATO Advanced Research Workshop , Chisinau, 8-11 Oct.

2008 / eds : Ali Mufit Bahadir, Gheorghe Duca. – Dordrecht : Springer, 2009. – XX,

308 p. – (NATO Science for Peace and Security. Series C: Environmental Security). –

ISBN 978-90-481-2902-7.

280. Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья :

материалы 3 Междунар. науч.-практ. конф, 22-23 окт. 2009 / оргком. : С. И.

Берил, О. А. Калякин, И. К. Тодераш *и др.+ ; Приднестр. отд-ние Рос. Акад.

естественных наук, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь : Б. и.,

2009. – 255 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 978-9975-4062-0-8.

MEDICINĂ

281. Ababii, Ion. Sistemul de sănătate în condiţiile crizei economice / Ion Ababii, Mihai

Ciocanu, Ghenadie Ţurcanu // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 68-70. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 20.05.2010.

282. Actualităţi în evaluarea şi conduita copilului cu tulburări de dezvoltare / Ivan Puiu,

Ala Cojocaru, Marina Calac [et al.] ; red. : Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul de Intervenţii Precoce „Voinicel”. – Ch. : S.

n., 2009. – 254 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-77-102-3.

283. Afecţiunile respiratorii acute la copil / I. Ababii, A. Ch. Voloc, Lilia Moroşanu *et

al.+ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 172 p. – Bibliogr.: p. 166-171 (82 tit.). – ISBN 978-9975-78-859-5.

284. Aparatul ligamentar al uterului : monogr. / O. Belic, M. Ştefaneţ, I. Catereniuc [et

al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 124 p. – Bibliogr.: p. 115-118 (51 tit.). – ISBN 978-9975-915-79-3.

285. Aspecte conceptuale privind asigurarea şi managementul calităţii asistenţei

medicale / Mihail Ciocanu, Tatiana Macarova, Mihai Rotaru [et al.] // Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4 (23). – P. 6-28.

286. Aspecte contemporane ale medicinei alternative şi complementare / V. Cereş, A.

Gîlea, I. Şincarenco *et al.+ // Medicină alternativă. – 2009. – Vol. 14. – P. 30-37. –

Bibliogr.: 14 tit.

287. Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate / Dumitru

Tintiuc, Tudor Grejdeanu, Larisa Spinei [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2009. – 204 p. – Bibliogr.: p. 204 (24 tit.). – ISBN

978-9975-9959-7-9.

288. Bahnarel, Ion. Sănătatea publică / Ion Bahnarel // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12).

– P. 63-64. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 20.05.2010.

32


289. Botnaru, Victor. Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut. : Dumitru Chesov,

Alexandru Corlăteanu, Alexandru Gavriliuc *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 731 p. –

Bibliogr.: p. 707-708 (36 tit.). – ISBN 978-9975-78-732-1.

290. Caproş, Nicolae. Elemente de patologie a coloanei vertebrale : [monogr.] / Nicolae

Caproş. – Ch. : Ed. „Iulian”, 2009. – 152 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-

922-55-5.

291. Ciobanu, Gheorghe. Organizarea asistenţei medicale urgente în situaţii de criză /

Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr

2 (21). – P. 24-44. – Bibliogr.: 8 tit.

292. Ciocanu, Mihai. Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă

medicală în Republica Moldova : [monogr.] / Mihai Ciocanu ; red. şt. : Dumitru

Tintiuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Management în Sănătate al

Min. Sănătăţii. – Ch. : Epigraf, 2009. – 320 p. – Bibliogr.: p. 245-272 (370 tit.). – ISBN

978-9975-947-72-5.

293. Coşciug, Gurie. Cancerul hepatic primar şi ciroza : [monogr.] / Gurie Coşciug ; Min.

Sănătăţii al RM, Inst. Oncologic. – Ch. : „Elan Poligraf”, 2009. – 352 p. – Bibliogr.: p.

327-340 (227 tit.). – ISBN 978-9975-66-159-1.

294. Diug, Eugen. Biofarmacie şi farmacocinetică : comp. / Eugen Diug, Diana Guranda ;

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Universul, 2009.

– 139 p. – Bibliogr.: p. 138-139 (14 tit.). – ISBN 978-9975-47-027-8.

295. Eţco, Ludmila. Rezultatele principale obţinute în IMSP ICŞOSMşiC în sfera ştiinţei şi

inovaţiei în anii 2006-2008 şi cercetările ştiinţifice în perspectivă / Ludmila Eţco, P.

Stratulat // Bul. Acad. de Ştiinţe. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 10-17. –

Bibliogr.: 6 tit.

296. Florea, Mariana. Unele direcţii de dezvoltare a sistemului de sănătate în Republica

Moldova / Mariana Florea // Anale şt. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi

management. – P. 233-237. – Bibliogr.: 7 tit.

297. Friptuleac, Grigore. Igieina muncii / Grigore Friptuleac, Victor Meşina, Maria

Moraru ; red. : Grigore Friptuleac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2009. – ISBN 978-9975-4071-4-4.

Vol. 1. – 2009. – 366 p. – Bibliogr.: p. 634-366 (36 tit.). – ISBN 978-9975-4071-5-1.

298. Gheorghian, Tatiana. Caracteristici teoretice ale cercetărilor în medicina generală

/ Tatiana Gheorghian, Grigore Bivol, Elena Grejdeanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4 (23). – P. 81-84. – Bibliogr.: 4 tit.

299. Gherman, Diomid. Relaţiile ştiinţifice ale neurologilor Iaşi-Chişinău, 10

simpozioane ştiinţifice / Diomid Gherman // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe

Medicale. – 2009. – Nr 3 (22). – P. 159-163.

300. Grosu, Aurel. Sincopa: diagnosticare şi tratament / Aurel Grosu. – Ch. : Universul,

2009. – 304 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-47-022-3.

33


301. Hemoragiile digestive superioare non-variceale : [monogr.] / Gh. Ghidirim, E.

Cicala, E. Guţu *et al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2009. – 463 p. – Bibliogr. la sfârşitul

cap. – ISBN 978-9975-62-255-4.

302. Hepatita virală C acută. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi de

tratament la persoanele de vârstă tânără şi medie / Victor Pântea, Constantin

Spânu, Lilia Cojuhari [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2009. – 108 p. – Bibliogr.: p. 94-107 (236 tit.). – ISBN 978-

9975-9971-7-1.

303. Lacusta, Victor. Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică / Victor

Lacusta // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 66-70. – Bibliogr.: 13 tit. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 20.05.2010.

304. Lupan, Dumitru. Afecţiunile orbitei : [monogr.] / Dumitru Lupan ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2009. – 96 p. – Bibliogr.: p.

95-96 (46 tit.). – ISBN 978-9975-78-789-5.

305. Lupan, Dumitru. Patologia retinei : [studiu] / Dumitru Lupan ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2009. – 144 p. – Bibliogr.:

p. 140-141 (15 tit.). – ISBN 978-9975-78-731-4.

306. Maloman, Eugen. Chirurgia abdominală de urgenţă: Recomandări practice de

diagnostic şi tratament / Eugen Maloman ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, Asoc. Chirurgilor din Rep. Moldova „Nicolae Anestiadi”. – Ch.

: S. n., 2008. – 341 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-9732-2-9.

307. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu / Elena Tintiuc, Anatolie

Pancenco, Valeriu Burlacu [et al.] ; red. şt. : Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Pontos, 2009. – 180 p. –

Bibliogr.: p. 146-154. – ISBN 978-9975-51-029-5.

308. Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate /

Ion Mereuţă, Gheorghe Muşet, Ecateina Tcacenco *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 112 p.

– Bibliogr.: p. 107-110 (55 tit.). – ISBN 978-99759819-2-7.

309. Mereuţă, Ion. Managementul sistemului medico-tehnic în Republica Moldova:

(actualităţi şi perspective) / Ion Mereuţă, Vlad Gherman, Victor Ciupercă ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Inst. Oncologic din Rep.

Moldova, Asoc. Tehnică şi Tehnologii Tehnico-Medicale din Rep. Moldova. – Ch. : S.

n., 2009. – 172 p. – Bibliogr.: p. 150-171 (256 p.). – ISBN 978-975-9819-5-8.

310. Mereuţă, Ion. Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign

cutanat / Ion Mereuţă, Iraida Iacovlev, Stela Ţurcan ; IMSP Inst. Oncologic din Rep.

Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n.,

2009. – 120 p. – Bibliogr.: p. 74-90 (198 p.). – ISBN 978-975-9819-6-5.

311. Olărescu, Valentina. Teoria și practica neuropsihologiei și neurofiziologiei :

*monogr.+ / Valentina Olărescu. – Ch. : Elena-V.I., 2008. – 190 p. – Bibliogr.: p. 174-

176. – ISBN 978-9975-9646-8-5.

34


312. Pascal, Oleg. Dezvoltarea asistenţei de reabilitare neurologică în Republica

Moldova / Oleg Pascal // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. –

Nr 2 (22). – P. 8-11. – Bibliogr.: 6 tit.

313. Pregătirea asistentelor medicale cu studii superioare – un imperativ al timpului /

Dumitru Tintiuc, Tudor Grăjdinaru, Elena Stimpovschi *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe

a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4 (23). – P. 50-55. – Bibliogr.: 4 tit.

314. Rotaru, Anatol. Medicina informaţională – aspectul terapeutic şi diagnostic al

nanotehnologiilor / Anatol Rotaru, Ludmila Eţco, Ala Chiriac // Akademos. – 2009. –

Nr 4 (15). – P. 69-75. – Bibliogr.: 12 tit. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 20.05.2010.

315. Saulea, Aurel. Fiziologia sistemului stomatognat : [monogr.] / Aurel Saulea ; Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009.

– 207 p. – Bibliogr.: p. 208. – ISBN 978-9975-67-540-6.

316. Saulea, Aurel. Gerontologie / Aurel Saulea. – Ch. : Ed. Epigraf S.R.L., 2009. – 335 p.

– Bibliogr.: p. 331-333. – ISBN 978-9975-947-61-9.

317. Sănătatea publică în Republica Moldova : indice bibliogr., 1986-1990 / Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Med. ; alcăt. : Taisia

Şcerbac ; resp. ed. : Liubov Karnaeva ; red. şt. : Ludmila Lipcanu. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2009. – 239 p. – ISBN 978-9975-915-80-9.

318. Scripnic, Vitalie. Sistemul cardiovascular şi capacităţile adaptive ale organismului

uman odată cu înaintarea în vârstă / Vitalie Scripnic. – Ch. : Pontos, 2008. – 168 p. –

Bibliogr.: p. 154-168 (181 tit.). – ISBN 978-9975-72-257-5.

319. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace : *în 2 vol.+ / Tatiana Steclari ;

Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2008. – ISBN 978-9975-78-700-0.

Vol. 2 : Sindroame congenitale: Profilaxie. Diagnostic prenatal. – 264 p. – Bibliogr.: p. 249-

264 (277 tit.). – ISBN 978-9975-78-701-7.

320. Stratulat, Petru. Dinamica implementării tehnologiilor asistenţei perinatale în

Republica în perioada 1998-2008 / Petru Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş //

Bul. Acad. de Ştiinţe. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 1. – P. 17-24. – Bibliogr.: 8 tit.

321. Tănase, Adrian. Insuficienţa renală : [monogr.+ / Adrian Tănase, Petru Cepoida. –

Ch. : S. n., 2009. – 380 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-9976-5-2.

322. Tintiuc, Dumitru. Un obiectiv important în dezvoltarea medicinii în Republica

Moldova – reforma asistenţei medicale spitaliceşti / Dumitru Tintiuc, Mihai Ciobanu,

Corina Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4 (23).

– P. 104-107. – Bibliogr.: 5 tit.

323. Ţîbîrnă, Constantin. Chirurgia echinococozei : ghid pentru chirurgi şi medicii de

familie / Constantin Ţîbîrnă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – Ch. : S. n., 2009. – 356 p. – Bibliogr.: p. 333-356

(298 tit.). – ISBN 978-9975-62-249-3.

35


324. Verega, Grigore. Lambourile insulare ale membrului pelvin : [monogr.] / Grigore

Verega. – Ch. : Ed. „Iulian”, 2009. – 160 p. – (Lambouri Microchirurgicale). – Bibliogr.

la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-922-61-6.

325. Zabulică, Mihai. Cultura fizică medicală (Kinetoterapia) în recuperarea afecţiunilor

aparatului locomotor : comp. instructiv-metodic / Mihai Zabulică ; Univ. de Stat din

Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 117 p. – Bibliogr.: p. 115-116 (32 tit.). – ISBN 978-

9975-70-849-4.

326. Рябова, Елизавета. Современные аспекты экономики и организации

здравоохранения: менеджмент эффективности и качества / Елизавета

Рябова, Константин Ецко, Сергей Рябов ; под ред. Константина Ецко ; Гос. ун-т

медицины и фармации им. Н. Тестемицану Респ. Молдова. – К. : Epigraf, 2009. –

207 p. – Bibliogr.: p. 199-203 (74 tit.). – ISBN 978-9975-947-65-7.

Conferinţe ştiinţifice

327. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul

tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : al IV-lea Congr. Naţ. de

Ftiziopneumologie din Rep. Moldova cu participare intern., consacrat jubileului de 50

de ani al Inst. de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 1-2 oct. 2009 : rez. / Min.

Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ftiziopneumologie

„Chiril Draganiuc” [et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 160 p. – ISBN 978-9975-78-807-6.

328. Actualităţi şi perspective în otorinolaringologia pediatrică : materialele conf. naţ.

şt.-practică în domeniul otorinolaringologiei pediatrice, 30 oct. 2009 // Curierul

medical. – 2009. – Nr 5 (311). – P. 3-39. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Disponibil:

http://www.usmf.md/uploads/File/Curier_5-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

329. CMP [Centrul de Medicină Preventivă+ Chişinău: trecut, prezent şi viitor :

materialele conf. şt.-pract. cu participare intern., 23 oct. 2009 / Min. Sănătăţii,

Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Municipiului Chişinău ; col. red. : Iurie

Pînzaru (red.-şef), Eudochia Tcaci, Vasile Guştiuc *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 272 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9941-4-9. – Disponibil:

http://cmpchisinau.md/pdf/Materialele_Conferintei_stiintificopractice_CMP_Chisinau_trecut,_prezent_si_viitor.pdf.

– Accesat: 20.05.2010.

330. Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală, profilaxie :

materialele congr. II al fizioterapeuţilor din Rep. Moldova cu participare intern., 1-2

oct. 2009 / col. red. : M. Rusu (red. resp.), L. Groppa, A. Sineriuc [et al.] ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Asoc. Republicană Practico-Şt.

„Fizioterapie”, Holding Moldsindbalneotur. – Ch. ; Vadul lui Vodă : S. n., 2009. – 320

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9705-9-4.

331. Materialele Congresului al V-lea al pediatrilor şi neonatologilor din Republica

Moldova cu participare internaţională, Chişinău, 29-30 oct. 2009 // Buletin de

perinatologie = Вестник перинатологии: rev. şt.-practică. – 2009. – Nr 3 (43). – 240

p. – ISSN 1810-5289.

332. Materialele Congresului II Internaţional al Societăţii Anesteziologie

Reanimatologie din Republica Moldova, Chişinău, 27-30 aug. 2009 / com. org. : Ion

36


Ababii, Serghei Şandru, Victor Cojocaru [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 3 (36),

supl. – 80 p. – ISSN 1810-1852. – Disponibil: http://www.ati.md/fisiere/Special_2-

2009[1].pdf. – Accesat: 03.06.2010.

333. Materialele Congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din

Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : [în 2 vol.] / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Şt. a Igieniştilor din Rep. Moldova *et al.+. – Ch. :

Gunivas, 2008. – ISBN 978-9975-908-81-8.

Vol. 1 : Igiena / col. red. : Nicolae Opopol (red. şef), Victor Zepca (red. resp.) *et al.+. – 291

p. – ISBN 978-9975-908-82-5.

Vol. 2 : Epidemiologia şi microbiologia / col. red. : Viorel Prisacari (red. şef), Victor Zepca

(red. resp.) [et al.]. – 298 p. – ISBN 978-9975-908-83-2.

334. Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : materialele

conf. naţ. (jubiliară) cu participare intern., 17 oct. 2009 / Min. Sănătăţii al Rep.

Moldova, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Centrul de Radioprotecţie

şi Igiena Radiaţiilor ; col. red. : Nicolae Opopol (red. resp.), Oleg Beneş, Constantin

Spînu *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 157 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

78-812-0.

AGRICULTURĂ

335. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM / Univ.

Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt. : Ludmila Babără ; resp. ed.

: Ludmila Costin. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 8 : Ed. cumulativă : (1996-2005). – 348 p. –

ISBN 978-9975-64-139-5.

336. Botnarenco, Ion. Consolidarea terenurilor agricole în Moldova: (teorie, metode,

practică) / Ion Botnarenco ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru *et al.+. –

Ch. : Pontos, 2009. – 342 p. – Bibliogr.: p. 256-258 (45 tit.). – ISBN 978-9975-72-276-6.

337. Carbon sequestration through afforestation: Experience of the Rep. Moldova /

Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva” ; ed. : Masha Alexandrina Ageeva-Turovskaya

; transl. : Liliana Spitoc. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 19 p. – ISBN 978-9975-67-637-

3.

338. Donica, Ilie. Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova / Ilie

Donica, Andrei Donica // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 71-76. – Bibliogr.: 7 tit.

– Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

339. Gaina, Boris. Direcţii importante de investigaţii în sectorul viti-vinicol / Boris Gaina

// Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 80-81. – Bibliogr.: 4 tit. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

340. Gaina, Boris. Viziuni asupra tematicii de cercetare-dezvoltare din viticultura şi

vinificaţia Moldovei / Boris Gaina // Akademos. – 2009. – Nr 4 (15). – P. 80-81. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

341. Ghid privind argumentarea economică a activităţilor din agricultura Republicii

Moldova : (sectorul vegetal) / Alexandru Stratan, Virgiliu Morei, Andrei Zbancă *et

37


al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Agrară de Stat din Moldova, Federaţia Naţ. a

Agricultorilor din Moldova “AGROinform”. – Ch. : UASM, 2009. – 214 p. – Bibliogr.: p.

213-214 (44 tit). – ISBN 978-9975-64-147-0.

342. Ghid privind producerea merelor în sistemul superintensiv de cultură / Vasile

Babuc, Ananie Pesteanu, Eugeniu Gudumac [et al.]. – Ch. : Print-Caro SRL, 2009. –

188 p. – Bibliogr.: p. 174-176 (46 tit.). – ISBN 978-9975-4044-1-9.

343. Rusu, Alexandru. Valorificarea surplusurilor de paie / Alexandru Rusu ; red. resp. :

Serafim Andrieş ; resp. ed. : Dumitru Balteanschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min.

Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie

şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Ch. : Pontos, 2009. – 40 p. – Bibliogr.: p. 37-40

(42 tit.). – ISBN 978-9975-51-027-1.

344. Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare

depozitate / V. Todiraş, T. Tretiacov, Iu. Balan. – Ch. : S. n., 2009. – 130 p. – Bibliogr.:

p. 112-118 (89 tit.). – ISBN 978-9975-9774-4-0.

345. Voloşciuc, Leonid. Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor baculovirale în

agricultura ecologică / Leonid Voloşciuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică. – Ch. : S. n., 2009. – 234, [28] p. –

Bibliogr.: p. 212-232. – ISBN 978-9975-9774-5-6.

346. Voloşciuc, Leonid. Probleme ecologice în agricultură : [monogr.] / Leonid

Voloşciuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură

Ecologică. – Ch. : S. n., 2009. – 264 p. – Bibliogr.: p. 256-264. – ISBN 978-9975-80-304-

5.

347. Voloşciuc, Leonid. Rolul ştiinţei şi inovării în realizarea strategiei de dezvoltare a

agriculturii / Leonid Voloşciuc // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 74-76. –

Bibliogr.: 4 tit. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

348. Пармакли, Д. Современные проблемы развития сельского хозяйства

Республики Молдова / Д. Пармакли, Н. Мокану // Analele şt. / Univ. de Stat „B. P.

Hasdeu” din Cahul. – Cahul, 2009. – P. 254-262. – Bibliogr.: 6 tit.

349. Рекомендации по оптимизации питательных режимов почв при

возделывании сахарного сорго, предназначенного для производства

возобновляемых энергоресурсов / Акад. наук Молдовы, М-во сел. хоз-ва и

пищевой пром-сти Респ. Молдова, Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты

почв им. Николая Димо ; авт. : Василе Лунгу ; отв. ред. : Серафим Андриеш ;

пер. с рум. : Дмитрий Балтянский, Людмила Булат. – Ch. : Pontos, 2009. – 33 p. –

Bibliogr.: p. 33 (13 tit.). – ISBN 978-9975-72-283-4.

350. Чербарь, В. В. Почвы Западного Памира / В. В. Чербарь. – Ch. : Pontos, 2009. –

Ч. 1 : Особенности почвообразования в аридных горных условиях, генезис и

классификация почв. – 261 p. – Bibliogr.: p. 246-261 (204 tit.). – ISBN 978-9975-51-

049-3.

38


Conferinţe ştiinţifice

351. Culturile tehnice în agricultura modernă = Technical crops for modern agriculture =

Технические культуры в современном сельском хозяйстве : lucrările conf.

intern. şt.-practice, Bălţi, 7-8 aug. 2008 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” ; col. red. : B. Boincean, I. Boaghii, I.

Petcovici [et al.]. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2008. – 214 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-954-0-2.

352. Protecţia integrată a culturilor de cîmp : materialele conf. intern. şt.-practică, 18-

19 iun. 2009 / col. red. : Valeriu Vozian, Ion Boaghii, Mihail Vronschih ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Fitotehnie [et al.]. – Bălţi : S. n., 2009. – 260 p.

– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-760-4.

353. Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi

doctoranzilor / col. red. : V. Donea, V. Burdujan, V. Balan [et al.] ; secretar şt. : V.

Andrieş ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Univ. Agrară de

Stat din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2009. – 132 p. – ISBN 978-9975-946-60-5.

354. Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi

dezvoltării durabile = Innovations transfer in agriculture activities in the context of

climate change and sustainable development = Трансфер инноваций в сельском

хозяйстве в контексте изменения климата и устойчивого развития : 1 a conf.

intern., 11-12 noiem. 2009 / com. org. : Boris Boincean (preş.), Serghei Maslobrod,

Iurie Hurmuzachi ; col. red. : Boris Boincean, Serghei Maslobrod, Simion Musteaţă

[et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 468 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-80-289-

5.

ŞTIINŢE EXACTE ŞI ECONOMICE

MATEMATICĂ ŞI ECONOMICĂ

355. Albu, Svetlana. Valoarea patrimoniului. Problemele aprecierii şi gestiunii :

monogr. / Svetlana Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. – 183 p. –

Bibliogr.: p. 171-183 (128 tit.). – ISBN 978-9975-45-120-8.

356. Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii

Moldova în procesul integrării europene : (Prima etapă) / Al. Caraganciu, D. Clichici,

N. Percinschi [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Economiei şi Comerţului al

Rep. Moldova, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 248 p.

– Bibliogr.: p. 227-232 (86 tit.). – ISBN 978-9975-9823-7-5.

357. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM / Univ.

Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt. : Ludmila Babără ; resp. ed.

: Ludmila Costin. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 5 : Fac. „Economie” : (1966-1995). – 212 p.

– ISBN 978-9975-64-138-8.

358. Blanovschi, Andrei. Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale / Andrei Blanovschi,

Veronica Butnaru ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep.

Moldova. – Ch. : AAP, 2009. – 163 p. – Bibliogr.: p. 156-157 (35 tit.). – ISBN 978-9975-

9637-7-0.

39


359. Borcoman, Raisa. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi

de afaceri : [monogr.] / Raisa Borcoman, Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Economice

din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 347 p. – Bibliogr.: p. 266-282 (186 tit.). – ISBN

978-9975-75-467-5.

360. Bounegru, Tudor. Instruirea computerizată : monogr. / Tudor Bounegru ; Univ. de

Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – Pt. 2 : e-Learning. – 526 p. – Bibliogr.: p.

523-525 (65 tit.). – ISBN 978-9975-70-909-5.

361. Bucur, Vasile. Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării acestora :

[monogr.] / Vasile Bucur, Tatiana Şevciuc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. :

S. n., 2009. – 223 p. – Bibliogr.: p. 190-197 (141 tit.) – ISBN 978-9975-64-182-1.

362. Cataranciuc, Sergiu. Grafuri d-convex simple şi quasi-simple : [monogr.] / Sergiu

Cataranciuc, Nadejda Sur ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi

Cercetare în Matematică şi Informatică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 200 p. – Bibliogr.: p.

191-199 (112 tit.). – (Ser. Manuale şi monografii ; vol. 7). – ISBN 978-9975-70-914-9.

363. Cheban, David N. Asymptotically almost periodic solutions of differential

equations / David N. Cheban. – New York : Hindawi Publishing Corporation, 2009. –

204 p. – Bibliogr.: p. 175-182 (153 tit.). – ISBN 978-977-454-099-8.

364. Chiriac, Liubomir. Topological algebraic systems / Liubomir Chiriac ; coord. ed. :

Mitrofan Choban. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 204 p. – Bibliogr.: p. 185-200 (207

tit.). – ISBN 978-9975-78-773-4.

365. Cioban, Mitrofan. Extensii compacte ale spaţiilor topologice : [studiu] / Mitrofan

Cioban, Laurenţiu Calmuţchi. – Ch. : S. n., 2009. – 230 p. – Bibliogr.: p. 219-230 (133

tit.). – ISBN 978-9975-76-017-1.

366. Corlat, Sergiu. Algoritmi şi probleme de geometrie computaţoinală / Sergiu Corlat

; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Prut Internaţional, 2009. – 76 p. – Bibliogr.: p. 76

(13 tit.). – ISBN 978-9975-69-377-6.

367. Cotelea, Vitalie. Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date :

monogr. / Vitalie Cotelea ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM,

2009. – 266 p. – Bibliogr.: p. 247-265. – ISBN 978-9975-75-483-5.

368. Cotelnic, Ala. Sisteme de planificare în afaceri : lucr. de sinteză / Ala Cotelnic ;

Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 256 p. – Bibliogr.:

p. 254-256 (42 tit.). – ISBN 978-9975-75-474-3.

369. Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului „Cercetarea riscurilor

investiţionale în sectorul real al economiei” şi discutate la masa rotundă „Potenţialul

investiţional al economiei Republicii Moldova şi perspective de dezvoltare a

acestuia” / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 99 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-457-6.

370. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea pasivelor şi cheltuielilor la întreprinderile

sferei de producţie / Alexandru Frecăuţeanu, Ada Ştahovshi, Angela Chişlaru. – Ch. :

CE UASM, 2009. – 281 p. – ISBN 978-9975-64-168-5.

40


371. Gheorghiţă, Maria. Rolul managementului resurselor umane în creşterea eficienţei

întreprinderilor de confecţii : monogr. / Maria Gheorghiţă, Margareta Vîrcolici. – Ch. :

CEP USM , 2008. – 204 p. – Bibliogr.: p. 172-181. – ISBN 978-9975-70-771-8.

372. Gorobievschi, Svetlana. Antreprenoriatul – aspecte fundamentale manageriale :

[monogr.] / Svetlana Gorobievschi ; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2009. –

327 p. – Bibliogr.: 263-271 (151 tit). – ISBN 978-9975-45-119-2.

373. Gribincea, A. Relaţii dintre polii economici: noţiuni, concepte, experienţă / A.

Gribincea, E. Sava ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 126 p. – Bibliogr.:

p. 103-110 (205 tit.). – ISBN 978-9975-64-153-1.

374. Guţu, Olga. Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare

a bunurilor imobile bazat pe valoarea de piaţă : (Rezultatele investigaţiilor econ.sociol.)

: monogr. / Olga Guţu. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Ch. : CEP USM, 2009. – 331 p. –

Bibliogr.: p. 161-163 (36 tit.). – ISBN 978-9975-70-900-2.

375. Integrarea europeană a Republicii Moldova: Premise, avantaje şi oportunităţi

pierdute / Dumitru Moldovanu (coord.), Elina Benea-Popuşoi, Andrei Stratan *et al.+ ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Î.E.P.

„Şiinţa”, 2009. – 160 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-67-635-9.

376. Leahu, Tudor. Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului

managerial economic: (integrarea aspectelor funcţional şi informatic) : monogr. /

Tudor Leahu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : CEP

USM, 2009. – 430 p. – Bibliogr.: p. 407-423 (360 tit.). – ISBN 978-9975-70-876-0.

377. Lîsîi, Tatiana. Integrarea capitalului bancar cu cel industrial: realităţi, perspective

naţionale şi internaţionale / Tatiana Lîsîi ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din

Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 217 p. – Bibliogr.: p. 207-217 (188 tit.). – ISBN 978-

9975-9764-6-6.

378. Lozovanu, Dmitrii. Optimization and multiobjective control of time-discrete

systems: dynamic networks and multilayered structures / Dmitrii Lozovanu, Stefan

Pickl. – Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. – 286 p. – Bibliogr.: p. 277-282

(107 tit.). – ISBN 978-3-540-85024-3.

379. Patsiuk, Vladimir. Mathematical methods for electrical circuits and fields

calculation : [monogr.] / Vladimir Patsiuk ; Moldova State Univ., Center for

Education and Research in Mathematics and Computer Science, Inst. of Power

Engineering of the Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 442 p. –

Bibliogr.: p. 435-442 (125 tit.). – ISBN 978-9975-70-913-2.

380. Şişcan, Zorina. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului

strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice : [monogr.] /

Zorina Şişcan ; red. şt. : Ala Cotelnic ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. :

DEP ASEM, 2009. – 350 p. – Bibliogr.: p. 329-350 (364 tit.). – ISBN 978-9975-75-470-5.

381. Tarife de costuri în agricultură : [studiu] / Tudor Bajura, Sergiu Chilimar, Eugenia

Dumbrăveanu *et al.+ ; Min. Econ. şi Comerţul al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : IEFS, 2009. – 146 p. – ISBN

978-9975-9823-4-4.

41


382. Timofti, Elena. Eficienţa mecanismului economic în sectorul agrar : [monogr.] /

Elena Timofti, Daniela Popa ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, Univ. Agrară de

Stat din Moldova. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 344 p. – Bibliogr.: p. 301-310 (122 tit.). –

ISBN 978-9975-9823-3-7.

383. Timofti, Elena. Eficienţă şi competitivitate în agricultură : monogr. / Elena Timofti

; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, Univ. Agrară din Moldova. – Ch. : S. n.,

2009. – 296 p. – Bibliogr.: p. 235-247 (225 tit.). – ISBN 978-9975-9823-5-1.

384. Ţâu, Nicolae. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale :

[monogr.+ / Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 316

p. – Bibliogr.: p. 294-312 (318 tit.). – ISBN 978-9975-4044-4-0.

385. Ţurcanu, Petru. Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar /

Petru Ţurcanu, Natalia Mocanu, Anatolie Spivacenco ; Inst. Nistrean de Economie şi

Drept, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 244 p. – Bibliogr.: p. 82-

83 (17 tit.), p. 213-224 (206 tit). – ISBN 978-9978-64-166-1.

386. Ипате, Д. М. Отображения и пространства : моногр. / Д. М. Ипате ;

Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь : Б. и., 2009. – 136 p. –

Bibliogr.: p. 132-134 (53 tit.). – ISBN 978-9975-9917-9-7.

387. Мишкой, Георгий. Обобщенные приоритетные системы / Георгий Мишкой

; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”,

2009. – 200 p. – Bibliogr.: p. 194-200 (152 tit.). – ISBN 978-9975-67-638-0.

388. Стайков, Д. С. Интеллектуальные ресурсы предприятий / Д. С. Стайков ;

под ред. Д. М. Пармакли. – Кахул : Б. и., 2009. – 99 р. – Bibliogr.: p. 98 (14 tit.).

389. Шишкан, Надежда. Конфликты в экономической науке / Надежда Шишкан

// Analele / Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ed. а 7-a – Ch., 2009. – P. 171-181.

– Bibliogr.: 11 tit.

390. Шушу-Цуркан, Аурелия. Экономическая и инновационная статистика.

Методологические аспекты и анализ ситуации в Республике Молдова :

*моногр.+ / Аурелия Шушу-Цуркан ; науч. ред. : Uliana Dodon ; Ин-т междунар.

отношений Молдовы. – К. : Б. и., 2009. – 238 p. – Bibliogr.: p. 233-238 (122 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-4044-9-5.

Conferinţe ştiinţifice

391. Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe

cunoaştere : conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 1-a ed., 27 iun. 2008 / com. org. :

Alexandrin Caraganciu [et al.] ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : S. n.,

2008. – 566 p. – ISBN 978-9975-9823-1-3.

392. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru

România şi Republica Moldova : conf. şt. intern., 26-27 sept. 2008 : *în 2 vol.+ / col.

red. : Grigore Belostecinic (preş.) [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – ISBN 978-9975-75-

440-8.

Vol. 1. – 382 p. – ISBN 978-9975-75-441-5.

42


Vol. 2. – 379 p. – ISBN 978-9975-75-443-9.

393. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept.

2009 : *în 2 vol.+ / col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), Corneliu Guţu, Dumitru

Moldovan [et al.] ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. –

ISBN 978-9975-75-440-8.

Vol. 1. – 292 p. – ISBN 978-9975-75-490-3.

Vol. 2. – 364 p. – ISBN 978-9975-75-488-0.

394. Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană.

Perspective şi realizări : conf. şt. intern., 23-24 oct. 2009 / col. red. : Igor Enicov

(preş.), Mihai Cernei, Cristina Dolghi *et al.+ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP

USM, 2009. – 569 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-70-915-6.

395. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. şt.-practică intern. consacrată

zilei mondiale a turismului cu tema „Turism: o celebrare a diversităţii”, ed. a 3-a, 27

sept. 2009 / col. red. : A. Gribincea (red. resp.), Iu. Crotenco, P. Roşca *et al.+ ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 341 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în

notele de subsol – ISBN 978-9975-9930-9-8.

396. Managementul întreprinderii în mediul economic contemporan : materialele conf.

şt., 24-25 sept. 2009 / col. red. : Nicolae Josan, Vasile Chirmici, Ala Cotelnic [et al.] ;

Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2009. – 396 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-941-49-5.

397. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education, (MITRE-

2009), 8-9 Oct. 2009 : abstr. / Moldova State Univ., Mathematical Society of the

Republic of Moldova ; org. com. : Gheorghe Ciocanu (chair), Andrei Perjan, Florin

Damian [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 99 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-70-891-3.

398. Posibilităţi şi limite ale evoluţiei Republicii Moldova spre economia de piaţă

funcţională: aspecte informaţionale ale tranziţiei la economia de piaţă : conf. şt.practică

cu participare intern., ed. a 5-a / col. red. : Vadim Cojocaru, Gabriel Palade,

Nicolae Ţurcanu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : ASEM,

2009. – 381 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-450-7.

399. Problemele contabilităţii în contextul integrării europene : conf. intern., 10-11

noiem. 2009 / Acad. de Studii Economice din Moldova ; col. red. : Viorel Ţurcanu,

Lilia Grigoroi, Vladimir Balanuţa *et al.+. – Ch. : ASEM, 2009. – 222 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-498-9.

400. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, ed. a 7-a, 10-11 apr. 2009 : [în 2

vol.] / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Economice din

Moldova ; col. red. : Vadim Cojocaru, Corneliu Guţu, Eugenia Feuraş *et al.+. – Ch. :

Ed. ASEM, 2009. – ISBN 978-9975-75-471-2.

Vol. 1. – 458 p. – ISBN 978-9975-75-472-9.

Vol. 2. – 149 p. – ISBN 978-9975-75-473-6.

43


401. Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvoltare

tehnologică, asigurare : materialele simp. şt.-practic / red. şt. : Vasile Lungu ; Soc.

Intern. de Asigurări „Moldasig”, Soc. Naţ. de Agroecologie din Moldova, Min.

Agriculturii şi Industriei Alimentare, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. –

81 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9930-6-7.

402. Transport: economie, inginerie şi management : conf. şt. intern., 16-17 oct. 2009 /

Univ. Tehnică a Moldovei ; com. org. : Valentin Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile

Cartofeanu [et al.]. – Ch. : UTM, 2009. – 264 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-45-123-9.

403. Математическое моделирование в образовании, науке и производстве :

тез. VI Междунар. конф., 7-10 июня 2009 / Междунар. Академия Высшей

школы, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Приднестровский гос. ун-т

им. Т. Г. Шевченко *и др.+ ; прогр. ком. : С. И. Берил, М. В. Воронов, В. И.

Арнaутов *и др.+. – Тирасполь : Изд-во Приднестровского Ун-та, 2009. – 236 р. –

Bibliogr. la sfârşitul art.

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ

404. Antologia invenţiilor / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan [et al.] ; Univ. Tehnică a

Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. – Vol. 3 : Sisteme de conversie a energiilor regenerabile:

fundamentări teoretice, concepte constructive, aspecte tehnologice, descrieri de

invenţii. – 458 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-80-284-0.

405. Cauteş, Gh. Vibraţiile neliniare ale sistemelor mecanice: Studii şi cercetări / Gh.

Cauteş ; ref. şt. : Gh. Oproescu, G. Bălan. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 220 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-63-180-8.

406. Dimitraki, P. N. Surse fotovoltaice de energie electrică / P. N. Dimitraki, P. P.

Dimitraki. – Târgovişte : Valahia University press, 2008. – Vol. 5. – 285 p. – Bibliogr.:

p. 273-275 (43 tit.). – Lista publ. P. N. Dimitraki: p. 276-284 (229 tit.). – ISBN 973-

7616-13.

407. Grabco, D. Development of scientific direction of strength and plasticity physics in

Moldova / D. Grabco // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7,

Nr 4. – P. 407-419. – Bibliogr.: 10 tit. – Disponibil: http://sfm.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

408. Hîrbu, Eduard. Indicaţii metodice privind elaborarea şi implementarea

indicatorilor de evaluare a capacităţii de inovare in baza Institutului de Fizică

Aplicată / E. Hirbu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch., 2009.

– 47 p. – Bibliogr.: p. 37 (8 tit.). – ISBN 978-9975-66-120-1. – Disponibil:

http://www.aitt.md/userfiles/file/buletin/Hirbu_machet_plus%20coperta.pdf. –

Accesat: 25.05.2010.

409. Nanoscale phenomena: Fundamentals and applications / ed. : H. Hahn, A.

Sidorenko, I. Tiginyanu. – Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. – 212 p. –

(NanoScience and Technology). – ISBN 978-3-642-00707-1 (Print). – ISBN 978-3-642-

00708-8 (Online).

44


410. Sajin, Tudor. Energie şi mediu / Tudor Sajin ; consil. ed. : Alexandru Marin. – Ch. :

Tehnica-INFO, 2009. – 212 p. – Bibliogr.: p. 199-207. – ISBN 978-9975-63-154-9.

411. Tighineanu, Ion. Cu cât mai mic, cu atât mai performant : [dezvoltarea

nanoştiinţei şi nanotehnologiilor în Rep. Moldova+ / Ion Tighineanu // Akademos. –

2009. – Nr 4 (15). – P. 66-68. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

412. Uscarea produselor alimentare, 1995-2005 : bibliogr. / Univ. Tehnică a Moldovei,

Bibl. ; aut.-alcăt. : Ludmila Jarinova, Lilia Popov, Elena Ţurcan ; red. şt. : Boris

Carabulea ; ed. îngr. de Zinaida Stratan. – Ch. : UTM, 2009. – 197 p. – Disponibil:

http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/Bibliografie_Uscar

ea_produselor_alimentare_1995_2005_DS.pdf. – Accesat: 31.05.2010.

413. Volconovici, Augustin. Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor cu

folosirea frigului natural : [monogr.] / Augustin Volconovici. – Ch. : Ed. “Tehnica-

Info”, 2009. – 186 p. – Bibliogr.: p. 179-186 (69 tit.). – ISBN 978-9975-63-278-2.

414. Атлас карт интенсивности землетрясений Молдовы (XVIII-XXI вв.) / А. В.

Друмя, Н. Я. Степаненко, Н. А. Симонова *et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 154 p. –

Bibliogr.: p. 49-52 (49 tit.). – ISBN 978-9975-106-45-0.

415. Структура и свойства катанки для изготовления электродов и сварочной

проволоки : *моногр.+ / А. Б. Сычков, В. В. Парусов, А. М. Нестеренко *и др.+. –

Бендеры : Полиграфист, 2009. – 607 p. – Bibliogr.: p. 583-598 (255 tit.). – ISBN 978-

9975-4025-4-5.

Conferinţe ştiinţifice

416. Conferinţa fizicienilor din Moldova, CFM-2009, 26-28 noiem. 2009 : abstr. / Soc.

Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM, Inst. de Inginerie Electronică

şi Tehnologii Industriale al AŞM ; com. şt. onorific : Gh. Duca, I. Bostan, A. Andrieş *et

al.] ; com. org. : V. Canţer, I. Tighineanu (co-preş.), L. Culiuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2009.

– 196 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Disponibil:

http://sfm.asm.md/cfm2009/rezumateCFM09.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

417. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17

noiem. 2009 / Univ. Tehnică a Moldovei ; col. red. : Valeriu Dorogan [et al.]. – Ch. :

UTM, 2009. – Vol. 1. – 2008. – 419 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-

114-7.

418. Cooperation with Germany – experience, new forms and perspectives : Symp.

„NANO-2009”, 17-20 Sept. 2009 : abstr. book and program / Alexander von

Humboldt Foundation, Inst. of Electronic Engineering and Industrial Technologies

ASM, Humboldt Club Moldova ; org. com. : A. Sidorenko, Gh. Novitchi, O. Shikimaka

[et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 66 p.

419. Creativitate şi management : conf. a 13-a intern, Iaşi-Chişinău, 21-23 mai 2009 :

culeg. de lucr. şt. / ed. : Sergiu Mazuru, Laurenţiu Slătineanu ; com. şt. intern. : Ion

Bostan, Doru Bardac, Nicolae Bâlc *et al.+ ; Univ. Tehnica a Moldovei, Univ. Tehnică

“Gh. Asachi” Iaşi [et al.]. – Ch. : UTM, 2009. – 199 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-45-115-4.

45


420. Microelectronics and Computer Science : proc. of the 6 th Intern.Conf., 1-3 Oct.

2009 / intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel [et al.] ;

program com. : Valeriu Canţer, Valerian Dorogan, Ion Tighineanu [et al.] ; org. com. :

Ion Balmuş, Serghei Andronic, Victor Ababii *et al.+ ; Technical Univ. of Moldova,

Acad. of Science of Moldova, RENAM Public Assoc. [et al.]. – Ch. : UTM., 2009. – 524

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-122-2.

421. Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări : tez. comunic. la conf. şt.

intern, 9-10 oct. 2009 / col. red. : Alexandru Balanici (red. resp.), Pavel Topală,

Valeriu Guţan [et al.] ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2009. – 80

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-931-66-3.

422. Sisteme de transport şi logistică : materialele conf. intern., 22-23 oct. 2009 / red.

resp. : Dumitru Solomon ; col. red. : Gheorghe Popovici, Dumitru Gortolomei,

Vladimir Ene [et al.] ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. :

Evrica, 2009. – 406 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-941-52-5.

ŞTIINŢE SOCIOUMANE

423. Andrei Burac [poet, prozator, dramaturg] : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P.

Hasdeu”, Bibl. Publică „Târgu-Mureş” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Claudia

Şatravca ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ; red. : Taisia Foiu. – Ch. : Bons

Offices, 2008. – 128 p. – ISBN 978-9975-80-157-7. – Disponibil:

http://www.hasdeu.md/ro/ebibl/Burac%20final_mic.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

424. Apetri, Dumitru. Arta replăsmuirii artistice / Dumitru Apetri ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1. – 280 p. – ISBN 978-9975-78-

702-4.

425. Apostol, Anatolie. Leuşeni: (Teleneşti) : Pagini de istorie / Anatolie Apostol ; au

contribuit : Vladimir Hotineanu, Victor Savin, Valeriu Lazarenco [et al.]. – Ch. :

“Integritas” SRL, 2009. – 128 p. – Bibliogr.: p. 98-100 (47 tit.). – ISBN 978-9975-4045-

7-0.

426. Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate / Victor Ghilaş, Vasile

Chiseliţă, Violina Galaicu *et al.+ ; col. red. : Violina Galaicu, Victor Gilaş, Valentin

Dergaciov [et al.] ; notografie : Mihai Păun, Cristian Şarban ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : Grafema Libris,

2009. – 952 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-52-046-1.

427. Aureliu Busuioc [scriitor] : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Bibl.

Publică “Liviu Rebreanu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Elena Cebotari, Irina

Tutun ; red. : Taisia Foiu. – Ch. : S. n., 2009. – 71 p. – Disponibil:

http://www.hasdeu.md/ro/ebibl/Busuioc2.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

428. Bahnaru, Vasile. Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 286 p. – Bibliogr.:

p. 266-286. – ISBN 978-9975-67-641-0.

429. Balan, Oleg. Protecţia drepturilor omului în conflictele armate : [monogr.] / Oleg

Balan ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 214 p. –

Bibliogr.: p. 190-213 (311 tit.). – ISBN 978-9975-70-851-7.

46


430. Balmuş, Victor. Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare / Victor Balmuş,

Neculai Lungeanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. :

S. n., 2009. – 376 p. – Bibliogr.: p. 350-376 (382 tit.). – ISBN 978-9975-62-260-8.

431. Balţatu, Ludmila. Traducerea artistică şi literatura comparată: (în baza experienţei

traducătorilor din Republica Moldova) : monogr. / Ludmila Balţatu ; Univ. de Stat

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul. : S. n., 2009. – 152 p. – Bibliogr.: p.

128-135 (135 tit.) şi la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4051-1-9.

432. Bantoş, Alexandru. Documente aparţinând istoriei şi viitorului : *Acad. de Ştiinţe a

Moldovei şi adevărul şt. despre lb. rom.+ / Alexandru Bantoş // Limba Română. –

2009. – Nr 7/8. – P. 63-74. – Disponibil: http://www.limbaromana.md/. – Accesat:

25.05.2010.

433. Barbaroş, Anton. Fârlădeni. Rădăcinile baştinei : [din istoria satului, raionul

Căuşeni+ / Anton Barbaroş. – Ch. : Pontos, 2009. – 42 p. – ISBN 978-9975-51-020-2.

434. Barbuţă, Ion. Punctuaţia în limba română: Norme şi exerciţii / Ion Barbuţă ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2009. – 216 p. – Bibliogr.: p. 212

(6 tit.). – ISBN 978-9975-78-717-8.

435. Băieşu, Aurel. Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional :

monogr. / Aurel Băieşu, Emil Dediu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,

2008. – 252 p. – Bibliogr.: p. 217-241 (276 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-70-812-8.

436. Bătrînu, Ion. Ruperea de rădăcini : *din istoria satului Costeşti, raionul Râşcani+ /

Ion Bătrînu. – Ch. : Ed. Alfa şi Omega, 2009. – 240 p. – ISBN 978-9975-77-103-0.

437. Bâzgu, Eugen. Arhitectura vernaculară în piatră / Eugen Bâzgu, Mihai Ursu ; trad.

în lb. engl. : Jennifer Cash ; red. şt. : Varvara Buzilă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Min. Culturii al Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. :

Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 256 p. – Bibliogr.: p. 253-256 (185 tit.). – ISBN 978-9975-67-

643-4.

438. Bejan, Octavian. Realizarea cercetărilor criminologice teoretice / Octavian Bejan. –

Ch. : S. n., 2009. – 158 p. – Bibliogr.: p. 155-157 şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-9805-7-9.

439. Bibliografia Municipiului Chişinău, 1999-2004 / Biblioteca Municipală „B. P.

Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia

Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2009. – 444 p. – ISBN 978-9975-52-045-4.

440. Botezatu, Eliza. Critică literară : [despre G. Meniuc, Ana Lupan, P. Boţu, P.

Zadnipru, V. Teleucă, L. Damian, S. Vangheli, D. Matcovschi, Gh. Vodă, I. Druţă, ] /

Eliza Botezatu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008. – 188 p. – ISBN 978-9975-60-181-8.

441. Briceag, Silvia. Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudinilor speciale /

Silvia Briceag ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008.

– 98 p. – Bibliogr.: p. 91-98 (155 tit.). – ISBN 978-9975-48-055-0.

47


442. Budevici, Anatolie. Repere epistemologice moderne : [studiu] / Anatolie Budevici,

Viorel Dorgan. – Ch. : Valinex, 2009. – 234 p. – ISBN978-9975-68-104-9.

443. Buga, Ion. Satul Petreni: (file de istorie) : [raionul Drochia] / Ion Buga, Vasile

Cazacu, Valerian Ciobanu. – Ch. : „Iulian”, 2009. – 192 p. – ISBN 978-9975-922-49-4.

444. Bulmaga, Leonid. Moldova în a doua jumătate a sec. al XX-lea: Aspecte ale vieţii

social-economice / Leonid Bulmaga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat

şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 282 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-

70-781-7.

445. Burlacu, Alexandru. Texistenţe : [C. Stere, L. Donici, V. Vasilache, V. Beşleagă, V.

Ioviţă, A. Busuioc, P. Goma, I. Druţă, M. Isanos, G. Vieru, A. Ţurcanu] / Alexandru

Burlacu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 2 :

Scara lui Osiris. – 232 p. – ISBN 978-9975-78-694-2.

446. Burlacu, Alexandru. Vladimir Beşleagă: Po(i)etica romanului / Alexandru Burlacu.

– Ch. : Gunivas, 2009. – 124 p. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea. Text. Context.

Intertext). – ISBN 978-9975-908-87-0.

447. Caraman, Vlad. „În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a

Bildungsromanului / Vlad Caraman ; pref. : Mihai Cimpoi. – Ch. : Gunivas, 2009. –

120 p. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext). – Bibliogr.:

p. 111-118 şi la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4070-0-7.

448. Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova / Constantin Matei, Gheorghe

Paladi, Valeriu Sainsus [et al.] ; consultanţi intern. : Serghei Scherbov, Nikolai Botev,

Vasile Gheţău ; Comisia Naţ. pentru Populaţie şi Dezvoltare. – Ch. : Statistica, 2009. –

56 p. – Bibliogr.: p. 49-50 (33 tit.). – ISBN 978-9975-4034-9-8. – Disponibil:

http://www.un.md/news_room/pr/2009/Green_Book_UNFPA/Cartea_Verde_a_Po

pulatiei_Republicii_Moldova.pdf. – Accesat: 28.05.2010.

449. Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea: actor si regizor / Leonid Cemortan ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008. – 242 p. – ISBN

978-9975-9519-8-2.

450. Cernencu, Mihai. Evoluţia pluripartitismului pe teritoriul Republicii Moldova :

studiu / Mihai Cernencu, Igor Boţan. – Ch. : Adept, 2009. – 162 p. – Bibliogr. în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-61-529-7.

451. Chirtoagă, Ion. Măcăreştii din stânga Prutului : [raionul Ungheni] : monogr. / Ion

Chirtoagă. – Ch.: Pontos, 2009. – 372 p. – Bibliogr. în note şi la sfârşitul paragrafelor.

– ISBN 978-9975-51-002-8.

452. Cimpoi, Mihai. Critice / Mihai Cimpoi. – Craiova : Fundaţia „Scrisul Românesc”,

2001-. – ISBN 973-99344-6-3.

Vol. 8 : Prăpastia lui Pascal. – 2009. – 172 p. – ISBN 978-973-7864-39-0.

453. Cimpoi, Mihai. Grigore Alexandrescu: "însuflarea" fiinţării / Mihai Cimpoi. –

Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2009. – 112 p. – ISBN 978-973-712-484-5.

48


454. Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru, poetul arhetipurilor / Mihai Cimpoi. – Iaşi : Princeps

Edit, 2009. – 226 p.

455. Cimpoi, M. Mari scriitori români: medalioane literare. – Ed. a 3-a, reactualizată /

M. Cimpoi. – Ch. : Silvius Libris, 2009. – 168 p. – ISBN 978-9975-107-13-6. Чимпой,

Михай. Великие румынские писатели: литературные медальоны / Михай Чимпой. –

Ch. : Silvius Libris, 2009. – 184 p. – ISBN 978-9975-107-14-3.

456. Ciobanu, Anatol. Reflecţii lingvistice / Anatol Ciobanu ; sel., coord. şi pref. de

Alexandru Bantoş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2009.

– 340 p. – Bibliogr.: p. 335-340, la sfârşitul paragr. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-78-753-6.

457. Ciobanu, Constantin Gh. Constantin Mimi: viaţa consacrată Basarabiei /

Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea, Mihai Ursu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi

Istorie Naturală. – Ch. : S. n., 2009. – 176 p. – Bibliogr.: p. 162-176 (396 tit.). – ISBN

978-9975-4001-8-3.

458. Ciobanu, Constantin Gh. Retrospectivă poştal-filatelică : [în 7 vol.] / Constantin

Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc.

Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova. – Ch. : ProMarcos

Edit, 2005-. – ISBN 978-9975-80-220-8.

Vol. 2 : Basarabia. Istoria poştelor, 1858-1917. – 2008. – 408 p. – Note: p. 358-403 (1094

tit.). – Bibliogr.: p. 403-406. – ISBN 978-9975-80-242-0.

Vol. 3 : Poşta română în Basarabia, (1918-1940, 1941-1944). – 2009. – 292 p. – Note: p.

265-278 (514 tit.). – Bibliogr.: p. 283-289. – ISBN 978-9975-80-243-7.

459. Ciobanu, Vitalie. Ciuciulea: istorie : [raionul Glodeni] / Vitalie Ciobanu ; imagini :

Vitalie Iovu ; pict. : Eduard Stahi ; Muzeul Armatei Naţ. – Ch. : „Bons Offices” SRL,

2009. – 200 p. – Bibliogr. în note: p. 198-200 (127 p.). – ISBN 978-9975-80-204-8.

460. Ciocanu, Ion. Darul lui Dumnezeu: Tablete de cultivare a limbii. Medalioane

despre cultivatori ai limbii române şi un interviu / Ion Ciocanu. – Ch. : S. n., 2009. –

296 p. – ISBN 978-9975-105-21-7.

461. Ciocanu, Ion. Salahorind…: Articole, cronici, portrete și medalioane literare. Eseuri

răzleţe / Ion Ciocanu. – Ch. : Phoenix, 2008. – 284 p. – ISBN 978-9975-9759-4-0.

462. Ciubucciu, Vlad. Şestaci de la Stârcul Ciornei. File de istorie / Vlad Ciubucciu. – Ch.

: Pontos, 2009. – 632 p. – ISBN 978-9975-51-087-5.

463. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Protecţia internaţională a drepturilor copilului :

monogr. / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, Nicolae Osmochescu ; Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 402 p. – Bibliogr.: p. 361-397 (333

tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-328-9.

464. Coadă, Ludmila. Zemstva Basarabiei: Aspecte istorico-juridice : [monogr.] /

Ludmila Coadă ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Ch. : Pontos, 2009. –

348 p. – (Monografii ; VI / coord. ser. : Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa). – Bibliogr.:

p. 292-318 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-72-286-5.

49


465. Cocîrţă, Alexandru. Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de

Acţiuni UE-Moldova / Cocîrţă Alexandru. – Ch. : Arc, 2009. – 128 p. – Bibliogr.: p. 125-

127 (35 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-61-526-6.

466. Codreanca : [din istoria ansamblului sportiv de dansuri : album] / Clubul Sportiv

de Dans Codreanca ; aut. concepţie: Petru Gozun, Antip Ţarălungă ; trad. În lb. rusă :

Iurie Balan ; trad. În lb. engl. : Angela Moţpan ; design : Olesea Plugaru, Andrei Ichim

; fotoprocesare . : Igor Hmelniţchi. – Ch. : „Baştina-Radog”, 2009. – 200 p. – ISBN 978-

9975-9768-4-8.

467. Cojocaru, Gheorghe E. Cominternul şi originile „moldovenismului” : studiu şi

documente / Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat

şi Drept. – Ch : Civitas, 2009. – 500 p. – ISBN 978-9975-80-293-2.

468. Condraticova, Liliana. Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile /

Liliana Condraticova ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. :

S. n., 2008. – 258 p. – Bibliogr.: p. 248-252 (120 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-9897-6-3.

469. Cornea, Valentina. Activitatea administraţiei publice locale: abordare sociologică :

[studiu] / Valentina Cornea. – Cahul : “Print-Caro” SRL, 2009. – 225 p. – Bibliogr.: p.

202-221 (261 tit.). – ISBN 978-9975-4044-2-6.

470. Costachi, Gheorghe. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica

Moldova / Gheorghe Costachi ; red şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2009. – 327 p. – Bibliogr.: p. 300-327 (250

tit.). – ISBN 978-9975-4078-1-6.

471. Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea

europeană : culeg. de comunic. şt. / Univ. „Perspectiva-INT” ; red. şt. : Anton

Moraru, Valeriu Efremov. – Ch. : S. n., 2009. – 212 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-4061-3-0.

472. Dîrul, Alexandru. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii

explicative : (Studii şi materiale) / Alexandru Dîrul. – Ch. : S. n., 2009. – 210 p. –

Bibliogr.: p. 210 (7 tit.) şi la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-841-0.

473. Dobrogea în spaţiul românesc : bibliogr.-catalog (din colecţiile BM B. P. Hasdeu,

BNRM, BŞC a AŞM) *Resursă electronică+ / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl.

Publică „Ovidius”, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” ; alcăt. :

Margareta Cebotari. – Ch. : S. n., 2009. – Disponibil:

http://www.hasdeu.md/ro/collections.html?pg=5&sb=74. – Accesat: 25.05.2010.

474. Dolea, Igor. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării

elementului privat : [monogr.] / Igor Dolea ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : „Cu

drag” SRL, 2008. – 416 p. – (Cartea juridică). – Bibliogr.: p. 383-416 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-9927-7-0.

475. Dolgan, Mihail. Metafora este poezia însăşi: (investigaţii ale imaginarului şi

poeticii figurative) / Mihail Dolgan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. –

679 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-718-5.

50


476. Druţă, Inga. Magia cuvântului : / Inga Druţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Filologie. – Ch. : S. n., 2009. – 110 p. – Bibliogr.: p. 108. – ISBN 978-9975-78-722-2.

477. Druţiana teatrală : *articole despre teatrul lui Ion Druţă+. – Ch. : Cartea Moldovei,

2008. – 480 p. – ISBN 978-9975-60-217-4.

478. Eremia, Anatol. Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. : istoricogeogr.,

administrativ-teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu

; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Litera, 2009. – 255 p. –

Bibliogr.: p. 245 (15 tit.). – ISBN 978-9975-74-064-7.

479. Eşanu, Adriana. Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane

în reglementarea legislaţiei penale contemporane : monogr. / Adriana Eşanu ; Univ.

de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 251 p. – Bibliogr.: p. 221-238 (199 tit.).

– ISBN 978-9975-70-907-1.

480. Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: In memoriam

acad. Silviu Berejan / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; coord. :

Gheorghe Popa, Galaction Verebceanu. – Ch. : S. n., 2008. – 398 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-715-4.

481. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (texte inedite)

: în 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt., îngr. textelor,

comentarii, glosar, imagini : Nicolae Băieşu, Grigore Botezatu, Ion Buruiană *et al.+ ;

col. red. : Nicolae Băieşu (aut. proiectului, coord., red. resp.), Grigore Botezatu,

Mariana Cocieru [et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – ISBN 978-9975-78-746-8.

Vol. 2. – 554 p. – Bibliogr.: p. 546-554 şi în notelele de subsol. – Ind. localităţilor: p. 540-

545. – ISBN 978-9975-78-747-5.

482. Furtună, Alexandru. Şaptebani: crîmpeie din istoria satului / Alexandru Furtună,

Rodion Bogdan – Ch. : S. n., 2008. – 536 p. – Bibliogr.: p. 504-514. – ISBN 978-9975-

78-687-4.

483. Gagim, Ion. Muzica şi filosofia / Ion Gagim. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. – 159 p. –

Bibliogr.: p. 156-159 (125 tit.). – ISBN 978-9975-67-629-8.

484. Gherman, Marian. Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a

prevenirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie : (Aspecte

teoretico-practice) / Marian Gherman, Eugen Blîndu ; Min. Afacerilor Interne al Rep.

Moldova, Acad. “Ştefan cel Mare”. – Ch. : S. n., 2009. – 93 p. – Bibliogr.: p. 90-92 (28

tit.). – ISBN 978-9975-930-92-5.

485. Ghidul funcţionarului public: Corespondenţa şi tehnica secretariatului / Inga Druţă,

Albina Dumbrăveanu, Maria Mocanu *et al.+ ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ed. a 7-a, actualizată. – Ch. : Pontos, 2009.

– 124 p. – ISBN 9798-9975-78-765-9.

486. Ghimpu Munteanu, Veta. Paicu – un sat din lunca Prutului de Jos. Excurs istoric /

Veta Ghimpu Munteanu. – Ch. : Pontos, 2009. – 474 p. – ISBN 978-9975-51-038-7.

487. Gîrbu, Ecaterina. O excursie în codrii Tigheciului : [din istoria satului Tigheci,

raionul Leova+ / Ecaterina Gîrbu, Terentie Carp ; concepţie şi prez. graf. : Ruslan

51


Condrat. – Ch. : S. n., 2009. – 93 p. – Bibliogr.: p. 90-92 (43 tit.) şi în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-935-15-9.

488. Golub, Valentin. Jorile: Monografia satelor Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus

şi Lopatna : [raionul Orhei] / Valentin Golub, Tudor Golub. – Orhei ; Ch. : S. n., 2008.

– 207 p. – Bibliogr.: p. 165-180. – ISBN 978-9975-78-415-3.

489. Golub, Valentin. Susleni: File de istorie : [raionul Orhei] / Valentin Golub, Tudor

Golub. – Orhei ; Ch. : S. n., 2008. – 174 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-

78-652-2.

490. Grati, Aliona. Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie,

heteroglosie şi carnavalesc / Aliona Grati. – Ch. : Gunivas, 2009. – 252 p. – Bibliogr.:

p. 236-248. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext). – ISBN

978-9975-908-89-4.

491. Grecu, Raisa. Stere în luptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi

libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere / Raisa Grecu ; red. şt. :

Gheorghe Avornic. – Ch. : Universul, 2009. – 252 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN

978-9975-47-034-6.

492. Grecu, Raisa. Stere – juristul / Raisa Grecu ; red. şt. : Gheorghe Avornic. – Ch. :

Universul, 2008. – 248 p. – ISBN 978-9975-944-72-4.

493. Grosu, Nicolae. Prezentul trecutului : *istoria satului Talmaza, raionul Ştefan-Vodă+

/ Nicolae Grosu. – Talmaza : S. n., 2009. – 368 p. – Bibliogr.: p. 368 (6 tit.). – ISBN

978-9975-66-104-1.

494. Grosu, Vasile. Talmaza. Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos : [raionul

Ştefan-Vodă+ : [monogr.] / Vasile Grosu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie

Naturală. – Talmaza ; Ch. : Elan Poligraf, 2009. – ISBN 978-9975-4047-2-3.

Vol. 1 : Secolul XVI – anii 1940. – 2009. – 461 p. – Bibliogr.: p. 428-457. – ISBN 978-9975-

4047-3-0.

495. Hadîrcă, Ion. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite în sfera circulaţiei

substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : monogr.

/ Ion Hadîrcă ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 282 p. – Bibliogr.:

p. 261-280 şi î n notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-857-9.

496. Haidarlî, Dan. Relaţii politice moldo-tătare, (1699-1739) / Dan Haidarlî ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2009. – 220 p. – Bibliogr.:

p. 166-186 (426 tit.). – ISBN 978-9975-9618-8-2.

497. Hanganu, Aurelia. O istorie a scrierii latine: Epigrafie latină / Aurelia Hanganu. –

Ch. : S. n., 2009. – 206 p. – Bibliogr.: p. 179-181. – ISBN 978-9975-78-795-6.

498. Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX = Катастрофа европейского

еврейства – трагедия XX века = Holocaust – tragedy of European jewry in the XX

century : bibliogr. selectivă / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Bibl. Evreiască –

Centrul cultural “I. Mangher” ; alcăt. : Angela Borş, Ana Baţmanova, Ecaterina Zaiţev

[et al.] ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch. : “Grafema

Libris” SRL, 2008. – 72 p. – ISBN 978-9975-52-043-0.

52


499. Hristo Botev *Resursă electronică+ : bibliogr. tematică / Bibl. Municipală “B. P.

Hasdeu”. – Ch. : S. n., 2008. – Disponibil:

http://www.hasdeu.md/ro/collections.html?pg=5&sb=72. – Accesat: 25.05.2010.

500. Ioniţă, Ion. Antichitatea târzie în bazinul Prutului : Catalog / Ion Ioniţă, Mircea

Mamalauca, Vlad Vornic ; Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul Naţ. de Arheologie

şi Istorie a Moldovei, Inst. de Arheologie Iaşi. – Bârlad : Sfera, 2009. – XX, 132 p. –

Bibliogr. : p. XVII.

501. Istoriografie şi politică în Estul şi Vestul spaţiului românesc = Historiography and

politics to Eastern and Western areas of the romanian space / Mircea Brie, Andrei

Cuşco, Ion Eremia *et al.+ ; coord. : Svetlana Suveică, Ion Eremia, Sergiu Matveev *et

al.] ; pref. : Alexandru-Florin Platon. – Ch. : Cartdidact ; Oradea : Ed. Univ. din

Oradea, 2009. – 235 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4001-3-8. –

Disponibil: http://www.igri.ro/en/download?func=startdown&id=502. – Accesat:

25.05.2010.

502. Iurchevici, Iulia. Problematica familiei studenţeşti / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat

„Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – Cahul : S. n., 2009. – 181, [39] p. – Bibliogr.: p. 168-

181 (175 tit.). – ISBN 978-9975-4014-9-4.

503. Josanu, Efim. Cartea Jocurilor Olimpice: Cronici. Portrete. Reflecţii / Efim Josanu. –

Ch. : S. n., 2008. – 630 p. – ISBN 978-9975-105-16-3.

504. Juc, Victor. Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est : Studiu comparat /

Victor Juc, Yuri Josanu, Ion Rusandu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008. – 202 p. – ISBN 978-9975-62-223-3.

505. Ladaniuc, Victor. La Mitoc, pe Vatra Iazului : [din istoria satului, raionul Orhei] /

Victor Ladaniuc, Gheorghe Maxian Deladolna ; red. şt. : Anton Moraru ; fot. : Victor

Ladaniuc. – Ch. : S. n., 2009. – 207 p. – Bibliogr.: p. 205 (17 tit.). – ISBN 978-9975-

4030-5-4.

506. Leaşco, Ion. Oraşul Ştefan Vodă : (Schiţă istorică) / Ion Leaşco. – Ch. : S. n., 2009. –

131 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-777-2.

507. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat / proiect :

Victor Ladaniuc, Dumitru Ţâra – Ch. : Draghiştea, 1999-. – ISBN 978-9975-9700-3-7.

Vol. 8 : Li-M / aut. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa, Vladimir Nicu ; alcăt. : Victor Ladaniuc,

Tudor Ţopa ; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ; red.-şef : Iurie

Colesnic. – 2008. – 654 p. – Bibliogr.: p. 4-5 şi la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9700-7-8.

Vol. 9 : N-O / aut. : Anatol Eremia, Alexandru Ganenco, Tudor Iaşcenco [et al.] ; alcăt. :

Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ;

red.-şef : Iurie Colesnic. – 2009. – 638 p. – Bibliogr.: p. 4-5 şi la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-9895-0-3.

508. Madan, Gheorghe. Un sat basarabean de codru: Truşenii / Gheorghe V. Madan ;

studiu biogr. de Iurie Colesnic ; ed. îngr. de Grigore Botezatu, Tamara Apostol-

Macovei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Inst. Patrimoniului Cultural

[et al.]. – Ch. : Museum, 2008. – 324. – Lista publ. Gheorghe V. Madan : p. 308-317

(277 tit.). – ISBN 978-9975-906-35-7.

53


509. Manoil, Alexandru. Cahul la răscruci de vremi: din istoria oraşului şi judeţului

(raionului) / Alexandru Manoil ; fot. : Serghei Jernovoi. – Ch. : ProifoCom SRL, 2008. –

575 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4010-0-5.

510. Matveev, Sergiu. Procesele etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele

II-XIV : Istoriografia sovietică / Sergiu Matveev ; red. şt. : Ion Eremia ; Asoc. Naţ. a

Tinerilor Istorici din Moldova [et al.]. – Ch. : Pontos, 2009. – 230 p. – (Monografii ; V /

coord. ser. : Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa). – Bibliogr.: p. 178-212 (605 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-72-284-1.

511. Matvei, Eugenia. Satul Hârbovăţ, Anenii Noi: o istorie de la începuturi până în

prezent : monogr. / Eugenia Matvei. – Ch. : S. n., 2009. – 280 p. – Bibliogr.: p. 279-280

(69 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-822-9.

512. Mănăstirea Curchi : bibliogr. / Bibl. Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei ;

director : Lidia Sitaru ; alcăt. : Elena Crudu ; red. şt. : Valentin Golub. – Ch. : Pontos,

2009. – 60 p., [12] f. il. – ISBN 978-9975-51-122-3. – Disponibil: http://donicilib.org/bibliografii/curchi.pdf.

– Accesat: 25.05.2010.

513. Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene : studii de caz / Emil

Dragnev, Virgil Pâslariuc, Igor Caşu *et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP

USM, 2009. – 192 p. – ISBN 978-9975-70-838-8.

514. Mincu, Eugenia. Afixoidarea în procesul de neologizare a limbii române : [studiu] /

Elena Mincu ; cond. şt. : Nicolae Raevschi. – Ch. : CEP „Medicina”, 2009. – 182 p. –

Bibliogr.: p. 147-159 (191 tit.). – ISBN 978-9975-915-65-6.

515. Mititelu, Ion. Leova: file de istorie, (1940-1990) / Ion Mititelu, Ion Ştefăniţă. – Ch. :

S. n., 2009. – 176 p. – Bibliogr.: p. 175-176 (30 tit.). – ISBN 978-9975-9650-9-5.

516. Mîrza, Vitalie. Pentru Brînzeni, cu dor... : [din istoria satului Brînzeni, raionul

Glodeni+ / Vitalie Mîrza, Viorica Goraş-Postică. – Ch. : S. n., 2009. – 235 p. – ISBN 978-

9975-105-08-8.

517. Mohorea, Efim. Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului : [studiu] / Efim Mohorea,

Elena Botnari, Roman Eşanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi. : S. n.,

2009. – 106 p. – Bibliogr.: p. 100-103 (72 tit.). – ISBN 978-9975-931-55-7.

518. Moraru, Anton. Lupta politică în Republica Moldova: analiză critico-ştiinţifică /

Anton Moraru. – Ch : Labirint, 2009. – 40 p. – ISBN 978-9975-943-76-5.

519. Moraru, Anton. Un pact plin de taină. Basarabia în contextul pactului Hitler-Stalin

/ Anton Moraru. – Ch. : Labirint, 2009. – 162 p. – Bibliogr. în notele de subsol. –

ISBN978-9975-943-86-4.

520. Moraru, Anton. Unirea Moldovei cu Ţara Românească în 1859 şi problema

Basarabiei : [studiu] / Anton Moraru. – Ch. : Labirint, 2009. – 78 p. – ISBN 978-9975-

943-72-2.

521. Municipiul Bălţi. Instituţii de cultură: Schiţă istorico-bibliografică / resp. ed. :

Zinaida Dolinţă ; alcăt. : Ludmila Ouş, Elena Voiţeniuc ; Bibl. Municipală „Eugeniu

Coşeriu” Bălţi. – Bălţi : S. n., 2009. – 128 p. – ISBN 978-9975-9712-1-8.

54


522. Niculiţă, Ion. Habitatul în mileniul I a Chr. din regiunea Nistrului Mijlociu. Siturile

din zona Saharna / Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Muz. Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova

[et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 408 p. – (Biblioteca “Tyragetia” / coord. : Eugen Sava,

Aurel Zanoci ; vol. 18). – Bibliogr.: p. 193-201 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

80-192-8.

523. Noroc, Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică, (1918-1940) / Larisa

Noroc ; red. şt. : Valeria Cozma ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : CEP

UPS „Ion Creangă”, 2009. – 191 p. – Bibliogr.: p. 156-164, 178 şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-46-043-9.

524. Ojovanu, Vitalie. Pivniceni. File de istorie : [raionul Donduşeni] / Vitalie Ojovanu. –

Ch. : Cu drag, 2008. – 95 p. – ISBN 978-9975-9927-0-1.

525. Olărescu, Dumitru. Drama în stop-cadru : (studii monogr.) : [despre regizor,

scenarist şi scriitor Vlad Ioviţă+ / Dumitru Olărescu, Ana-Maria Plămădeală ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : “Bulat Art Glob”, 2009. – 176

p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9552-4-9.

526. Paladi, Gheorghe. Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe

economice şi sociale / Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Olga Penina ; red. resp. :

Gheorghe Paladi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe

Politice. – Ch. : S n., 2009. – 204 p. – ISBN 978-9975-9742-2-6. – Bibliogr. : p. 154-164

(111 tit.). – Disponibil: http://iiesp.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

527. Panas, Mihai. Istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova / Mihai Panas ;

Mitropolia Moldovei. – Ch. : Fundaţia „Draghiştea”, 2009. – 189 p. – Bibliogr.: p. 206-

207 (27 tit.). – ISBN 978-9975-80-260-4.

528. Parasca, Pavel. Moldovlahica : Studii / Pavel Parasca ; îngr. de Igor Şarov, Igor

Ojog. – Ch. : Cartdidact, 2009. – 384 p. – (Col. Studium). – Bibliogr. în note la sfârşitul

temelor. – ISBN 978-9975-4001-4-5.

529. Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Basarabia, stînga Nistrului, nordul

Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de vest / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.

de Filologie ; studiu introd., sel. şi îngr. şt. a textelor : Victor Cirimpei. – Ch. : S. n.,

2008. – 224 p. – ISBN 978-9975-78-671-3

530. Ploşniţă, Elena. Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi

perspectivă : [monogr.+ / Elena Ploşniţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ.

de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : “Bons Offices” SRL, 2008. – 248 p. –

Bibliogr.: p. 221-233 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-197-3.

531. Plugaru, Ştefan. Episcopia Huşilor şi Basarabia, (1598-1949) : (Istoric şi

documente) / Ştefan Plugaru, Teodor Candu. – Iaşi : Ed. PIM, 2009. – 360 p. –

Bibliogr.: p. 349-354. – ISBN 978-606-520-375-4.

532. Popescu, Leonid. Chiştelniţa la 550 de ani: (6964-7514 – după Adam), (1456-2006

de la Hristos). File de istorie : *raionul Teleneşti+ / Leonid Popescu, Alexandru

Stratulat. – Ch. : CCRE “PRESA” SRL, 2008. – 164 p. – ISBN 978-9975-47-015-5.

55


533. Popovici, Constantin. Scrieri alese : *în 15 vol.+ / Constantin Popovici ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Elan INC, 2008-. – ISBN 978-

9975-66-069-3.

Vol. 1 : Eminescu: viaţa şi opera. – 2008. – 640 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-66-070-9.

Vol. 2 : Михаил Эминеску: Жизнь и творчество. – 2008. – 416 p. – Bibliogr. în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-66-090-7.

Vol. 3 : Ion Creangă şi basmul est-slav : (St. de lit. comparată). – 2008. – 376 p. – Bibliogr.

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-091-4.

Vol. 4 : Украïнський театр на кишинiвськи сценi. – 2009. – 437 p. – Bibliogr. în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-66-092-1.

Vol. 5 : Нариси украïнського фольклору та художньоï лiтератури Молдови. – 2009.

– 592 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-085-3.

Vol. 6 : Русская литература в Молдове. – 2009. – 320 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-66-121-8.

Vol. 7 : Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene. – 2009. – 375 p. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-66-122-5.

Vol. 8 : Бентежний світанок. – 2009. – 584 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-66-127-0.

Vol. 9 : Жизнь отдана народу. – 2009. – 495 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-66-069-3.

534. Port, Anton. Popeasca : *din istoria satului, raionul Ştefan-Vodă+ / Anton Port,

Chiril Cojocaru, Salvina Zbîrnea. – Ch. : “Foxtrot” SRL, 2009. – ISBN 978-9975-9884-3-

8.

Vol. 1. – 2009. – 209 p. – ISBN 978-9975-9884-5-2.

535. Porubin, Lilia. Taina Marelui Archimedes: Eseu despre proza lui Leon Donici / Lilia

Porubin ; prez. graf. : Igor Condrea. – Ch. : Gunivas, 2009. – 108 p. – (Proza

basarabeană din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext). – ISBN 978-9975-908-86-3.

536. Postu, Marin. Lectura romanului romănesc modern : (Eseuri) / Marin Postu. – Ch. :

S. n., 2008. – 154 p. – Bibliogr.: p. 150-154 (84 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-937-95-5.

537. Poştarencu, Dinu. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei / Dinu Poştarencu. –

Ch. : S. n., 2009. – [Vol.] 2. – 135 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

78-735-2.

538. Probleme actuale de istorie naţională : Studii în onoarea profesorului Pavel

Parasca / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; ed. :

Andrei Galben, Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2009. – 356 p. – Bibliogr.: p. 15-20

(68 tit.), la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-934-80-0.

539. Prus, Elena. Po(ï)etosfere şi protecţii hermeneutice : [studiu] / Elena Prus ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM,

2009. – 162 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-101-

56


18-9. – Disponibil: http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

540. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et al.]

; coord. şt. : Doru-Vlad Popovici ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei. – Ch. : Universul, 2009. – 175 p. – Bibliogr.: p. 158-162. – ISBN 978-9975-

47-031-5.

541. Rogac, Raia. Pelinia – nume de legendă : [raionul Drochia] / Raia Rogac ; pref. :

Iurie Colesnic. – Ch. : Pontos, 2009. – 254 p. – Bibliogr.: p. 251-252. – ISBN 978-9975-

51-083-7.

542. Roşca, Inga. Dreptul apărătorului de a invoca şi a propune probe în procesul penal

: *studiu+ / Inga Roşca ; coord. şt. : Igor Dolea. – Ch. : S. n., 2009. – 108 p. – Bibliogr.:

p. 99-106 (95 tit.). – ISBN 978-9975-9728-8-8.

543. Rotaru, Parascovia. Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor

din Republica Moldova : *a doua jumătate a sec. XX+ / Parascovia Rotaru ; notogr. :

Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2009. – 160 p. – Bibliogr.: p. 112-123 (174 tit.). –

ISBN 978-9975-51-068-4. – ISMN 979-0-3480-0072-5.

544. Rumleanschi, Petru. Problema existenţei în filosofia tradiţională, a

modernismului, postmodernismului şi transmodernismului : [monogr.] / Petru

Rumleanschi ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 508

p. – Bibliogr.: p. 479-508. – ISBN 978-9975-75-460-6.

545. Rusu, Vitalie. Examinarea cauzelor penale cu privire la minori în instanţa de

judecată : [monogr.] / Vitalie Rusu, Octavian Pop. – Ch. : Ruxanda, 2009. – 108 p. –

Bibliogr.: p. 92-105 (176 tit.). – ISBN 978-9975-72-293-3.

546. Sărătilă, Vlad. Briceni: timpuri şi oameni. Popasuri în ţara Bricenilor şi Rozelor de

Foc / Vlad Sărătilă ; fot. : Vlad Sărătilă, Sergiu Jelinovschi. – Ch. : Pontos, 2009. – 371

p. – ISBN 978-9975-72-274-2.

547. Sârcu-Scobioală, Diana. Jurisdicţia internaţională penală : [studiu] / Diana Sârcu-

Scobioală, Irina Lupuşor, Eugenia Goncearova ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad.

de Ştiinţe. a Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2008. – 288 p. – Bibliogr.: p. 283-286 (56 tit.)

şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-721-3.

548. Serebrian, Oleg. Despre geopolitică / Oleg Serebrian. – Ch. : Cartier, 2009. – 176 p.

– (Col. Cartier istoric). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-79-558-6.

549. Simeonov, Ivan. Fenomenele comune folclorice la bulgari şi moldoveni = Общи

фолклорни явления у бългaри и молдовани / Ivan Simeonov, Eugenia Mandaji ;

Univ. de Stat Taraclia. – Ch. : S. n., 2008. – 205 p. – Bibliogr.: p. 202-205 şi în notele

de subsol. – ISBN 978-99759569-7-0.

550. Smochină, Nichita. Memorii / Nichita Smochină ; sub. îngr. : Vlad Galin-Corini. –

Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2009. – 611 p. – ISBN 978-973-27-1856-8.

551. Stavilă, Veaceslav. Recea Străşenilor : *din istoria satului Recea, raionul Străşeni+ /

Veaceslav Stavilă. – Wroţlaw : S. n., 2009. – 330 p.

57


552. Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu / com.

red. : Anatol Ciobanu (preş.), Jana Ciolpan, Irina Condrea [et al.] ; Univ. de Stat din

Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 290 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-70-852-4.

553. Şlapac, Mariana. Domeniul socio-uman / Mariana Şlapac // Akademos. – 2009. –

Nr 1 (12). – P. 68-70. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

554. Şofransky, Zina. Pigmenţii minerali în arta decorativă / Zina Şofransky ; Inst.

Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Bucureşti : Ed. Etnologică,

2009. – 170 p. – Bibliogr.: p. 158-165 (181 tit.). – ISBN 978-973-8920-16-3.

555. Ştefănucă, Petre V. Datini şi creaţii populare / Petre V. Ştefănucă ; text ales şi

stabilit, studiu introd., note şi coment. de Grigore Botezatu. – Ch. : Î.E.-P. “Ştiinţa”,

2008. – 440 p. – (Moştenire). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-67-603-

8.

556. Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări : Raportul de

autoevaluare al profilului şt. : Studii contrastive în filologia germano-romanică :

pentru anii 2002-2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi

Interculturale ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Elena Prus ; com. şt. : Pierre

Morel, Ana Guţu, Ion Manoli ; red. resp. : Ghenadie Râbacov, Sergiu Bobrovschi. –

Ch. : ULIM, 2009. – 116 p. – Bibliogr.: p. 64-87. – ISBN 978-9975-934-73-2.

557. Tăbârţă, Ion. Proiectul CSI: anatomia unui eşec / Ion Tăbârţă, Veaceslav Berbeca ;

Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. – Ch. : IDIS „Viitorul”, 2009. –

55 p. – (Politici Publice ; Nr 7) . – Bibliogr.: p. 53-55 (64 tit.). – ISBN 978-9975-9625-3-

7. – Disponibil: http://www.viitorul.org/public/2476/ro/POLITICI_PUBLICE_CSI.pdf.

– Accesat: 27.05.20210.

558. Tolocenco, Petru. Aspecte controversate de sintaxă / Petru Tolocenco ; Univ. de

Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009. – 154 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-76-021-8.

559. Trofăilă, Vasile. Comuna Bădiceni. File din istorie : [raionul Soroca] / Vasile

Trofăilă ; trad. În lb. engl. : Irina Dubovic, în lb. rusă : Valentina Trofăilă. – Ch. : „Vast-

M” SRL, 2009. – 208 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9593-3-9.

560. Trofăilă, Vasile. Comuna Dărcăuţi. File din istorie : [raionul Soroca] / Vasile

Trofăilă. – Ch. : S. n., 2009. – 128 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

9976-7-6.

561. Trofăilă, Vasile. Comuna Vădenii. File din istorie : [raionul Soroca] / Vasile Trofăilă,

Natalia Palamarciuc-Vrancean ; red. : Tudor Ţopa. – Ch. : “VAST-M” SRL, 2008. – 200

p. – ISBN 978-9975-9539-8-6.

562. Trofăilă, Vasile. Oraşul Floreşti. Istorie şi contemporaneitate / Vasile Trofăilă. – Ch.

: S. n., 2008. – 224 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9976-7-6.

563. Ţopa, Tudor. Bardar. Leagăn strămoşesc : [raionul Ialoveni] / Tudor Ţopa, Nicolae

Schiţco. – Ch. : Fundaţia “Draghiştea”, 2009. – 319 p. – ISBN 978-9975-80-258-1.

58


564. Ţopa, Tudor. Horeşti pe Botna : (File de Istorie) / Tudor Ţopa, Alexandru Ganenco.

– Ch. : S. n., 2008. – 252 p. – ISBN 978-9975-9986.

565. Ţopa, Tudor. Horodiştea codrenilor : *raionul Călăraşi+ / Tudor Ţopa ; red. coord. :

Constantin Eţco ; pref. : Iurie Colesnic ; fot. : Liviu Belâi, Tudor Ţopa, Mihai Vengher.

– Ch. : S. n., 2009. – 320 p. – ISBN 990-9975-9986.

566. Ţopa, Tudor. Vatră voievodală. Iurceni : [din istoria satului : raionul Nisporeni] /

Tudor Ţopa. – Ch. : S. n., 2009. – 178 p. – ISBN 978-9975-4030-0-9.

567. Ţvircun, Victor. File din istoria vieţii şi activităţii politice a lui Dimitrie Cantemir /

Victor Ţvircun ; pref. : Andrei Eşanu. – Ch. : Cardidact, 2009. – 90 p. – Bibliogr.: p. 66-

82 (251 tit.). – ISBN 978-9975-4001-1-4.

568. Ulianovschi, Gheorghe. Extrădarea : (monogr.) / Gheorghe Ulianovschi, Mariana

Grama ; Agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţi. – Ch. : S. n., 2009. – 100 p. –

Bibliogr.: p. 99-100 (42 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-975-9941-7-0.

569. Ulianovschi, Xenofon. Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal : *studiu şt.+

/ Xenofon Ulianovschi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova . – Ch. : ULIM, 2009. – 553

p. – Bibliogr.: p. 525-547 (367 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-934-38-1.

570. Vacarciuc, Mariana. Dimensiunea spirituală a cântului : monogr. / Mariana

Vacarciuc ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009. – 211 p. – Bibliogr.: p. 174-

181 (107 tit.). – ISBN 978-9975-76-026-3. – ISMN 979-0-3480-0077-0.

571. Varta, Ion. Bătălia pentru Bucovina în ajunul Unirii cu România, (1913-1917) :

documente inedite din arhivele din Federaţia Rusă şi Republica Moldova / Ion Varta.

– Ch. : S. n., 2008. – 208 p. – ISBN 978-9975-940-93-1.

572. Varzari, Elena. Orbis latinus / Elena Varzari, Aurelia Hanganu. – Ch. : S. n., 2009. –

162 p. – ISBN 978-9975-62-265-3.

573. Varzari, Pantelimon. Elita politică din Republica Moldova: realităţi şi perspective /

Pantelimon Varzari ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 135 p. –

Bibliogr.: p. 132-135 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-793-0.

574. Vidaicu, Mihaela. Aspectele juridico-penale ale eutanasiei : [studiu] / Mihaela

Vidaicu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 240 p. – Bibliogr.: p. 230-240

(192 tit.). – ISBN 978-9975-4074-0-3.

575. Zanoci, Aurel. Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro

Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae,

dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor Arnăut, Mihail Băţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.

: S. n., 2009. – 420 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-0-239-0.

576. Zbanţ, Ludmila. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii : monogr. / Ludmila

Zbanţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 299 p. – (Limbaje şi

comunicare). – Bibliogr.: p. 277-296 (404 tit.). – ISBN 978-9975-70-879-1.

59


577. Zbârcibabă-Bogdan, Elena. Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare

modale în limba română actuală : monogr. / Elena Zbârcibabă-Bogdan ; Univ. de Stat

“Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Ch. : CEP USM, 2009. – 312 p. – Bibliogr. la

sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-914-10-9.

578. Боршевский, А. Гражданское образование в современном глобальном

обществе / А. Боршевский, А. Рапопорт ; Ин-т демократии Респ. Молдова,

Аккерм. Центр демократ. Гражданства ун-та Пурдью, США. – Комрат : Б. и.,

2009. – 102 p. – Bibliogr.: p. 98-102 (56 tit.) – ISBN 978-9975-9788-2-8.

579. Дорган, Виорел. Закономерности характеристик представителей

мировой спортивной элиты в связи с распределением на весовые категории и

значимостью размерных параметров тела в видах спорта без весовых

категорий : (моногр.) / Виорел Дорган ; Гос. ун-т физического воспитания и

спорта Респ. Молдова. – Ch. : S. n., 2009. – 332 p. – Bibliogr.: p. 323-332 (137 tit.). –

ISBN 978-9975-68-111-7.

580. Карамиля, Мария. Чишмикей: Материалы по истории села, 1809-2009 /

Мария Карамиля, Сильвиу Орган. – К. : Б. и., 2009. – 644 p. – ISBN 978-9975-4005-

2-7.

581. Копанский, Я. М. Еврейское национальное движение в Бессарабии в

межвоенный период, (1918-1940 гг.) / Я. М. Копанский ; отв. ред. : Л. А.

Мосионжник ; Высшая Антропологическая Школа, Ин-т культурного наследия

Акад. наук РМ. – К. : Б. и., 2008. – 368 р – (Сер. „Наследие народов Молдовы”). –

Bibliogr. în note: p. 324-342 (221 tit). – ISBN 978-9975-9607-0-0.

582. Лебедев, Александр. Советская сверхохлократия и постсоветская

охлократия : науч.-филос. исслед. основных принципов эволюции биол.

oбъектов и их сообществ на примере конкретного соц. феномена / Александр

Лебедев. – К. : Б. и., 2009. – ISBN 978-9975-9517-9-1.

Ч. 1. – 2009. – 119 p. – ISBN 978-9975-9578-3-0.

583. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях: (XVIII-1

половина XX в.) : биобиблиогр. слов.- справ. : в 2-х т. / авт.-сост. : Константин

Шишкан, Сергей Пожар ; под науч. ред. В. И. Клименко. – К. : Б. И., 2009. – ISBN

978-9975-78-713-0.

*Т.+ 1. – 2009. – 435 p. – Bibliogr.: p. 389-419. – ISBN 978-9975-78-714-7.

584. Новаков, С. З. Село Кортен. Времена и судьбы / С. З. Новаков, Н. Н. Гургуров ;

Акад. наук Респ. Молдова, Центр этнологии ин-та культурного наследия. – Ch. :

S. n., 2009. – 534 p., [24] p. il. – Bibliogr.: p. 517-534. – ISBN 978-9975-78-815-1.

585. Олейник, Л. Г. Современный переходный период: сравнительный анализ :

[моногр.] / Л. Г. Олейник ; Европ. ун-т Молдовы. – К. : Б. и., 2009. – 159 p. –

Bibliogr.: p. 137-149 (237 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9676-4-8.

586. Памятники русской культуры и истории в Молдове / Фонд “Русский мир”,

Славянский ун-т Респ. Молдова ; авт.-сост. : Т. П. Млечко, Л. Ф. Чащина, Л. Ф.

Барбус ; фот. : Д. А. Топал. – К. : Valinex SRL, 2009. – 80 p. – Bibliogr.: p. 76 (44 tit.).

– ISBN 978-9975-68-128-5.

60


587. Панько, Виктор. Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдовы:

Обрядовая и ритуальная поэзия / Виктор Панько. – К. : Б. и., 2009. – 156 р. –

ISBN 978-9975-9601-0-6. – ISMN 979-0-3480-0069-5.

588. Радова-Каранастас, О. К. Путь к себе: Аспекты истории, культуры,

демографии, этнографии, этногенеза гагаузов / О. К. Радова-Каранастас. – 2-е

доп. изд. – Ch. : CEP USM, 2009. – 372 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-70-873-9.

589. Симеонов, Иван. Българската литературна приказка : [моногр.] / Иван

Симеонов ; Тараклийски държавен ун-т, Научно дружество на българистите в

Реп. Молдова. – К. : “S.Ş.B.”, 2009. – 304 p. – Bibliogr.: p. 297-303 şi în note la

sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-9569-8-7.

590. Симеонов, Иван. Митологично-легендарното в българската

белетристика за деца и юноши, (1918-1945) : *моногр.+ / Иван Симеонов ;

Тараклийски държавен ун-т. – Ch. : S. n., 2008. – 206 p. – Bibliogr.: p. 203-206. –

ISBN 978-9975-9569-1-8.

591. Стати, Василий. Молдаване: Историческое и этнополитическое

исследование / Василий Стати. – Ch. : S. n., 2009. – 486 p. – (Библиотека "Про

Молдова"). – Bibliogr.: p. 423-447. – ISBN 978-9975-78-699-7.

592. Українці в культурі Молдови [resursă electronică] : тематична бібліогр. =

Ucrainenii în cultura Moldovei : bibliogr. tematică / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”,

Bibl. publică “Lesea Ukrainka” ; відповидальна за випуск : Лідія Куліковська ; авт :

Людмила Заїмова, Віктор Кожухар ; ред. : Таїсія Фою. – Ch. : S. n., 2008. – 80 p. –

Disponibil: http://hasdeu.md/ro/ebibl/ucraina%20a5.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

593. Устиян, Иван. Пушкин: экономическое право „Дубровского” / Иван Устиян. –

К. : Cartea Moldovei, 2009. – 52 p., 18 f. il. – (Сер. Писатели – экономисты мира). –

ISBN 978-9975-60-222-8.

594. Файгер, Анатолие. Обоснованный риск : моногр. / Анатолие Файгер ; БГУ им.

А. Руссо. – Бэлць : Б. и., 2009. – 232 p. – Bibliogr.: p. 218-230. – ISBN 978-9975-

4038-2-5.

595. Хайдарлы, Д. И. Молдавия и Крымское ханство, (1718-1774) / Д. И.

Хайдарлы. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ch. : Art Area, 2009. – 331 р. – ISBN 978-9975-

9618-9-9.

596. Хайдарлы, Д. И. Население Пруто-Днестровского междуречья и южных

районов Левобережья Днестра в XVIII веке. Этнодемографические и

исторические аспекты : моногр. / Д. И. Хайдарлы ; Акад. наук Молдовы, Ин-т

культурного наследия. – К. : S. n., 2008. – 581 p. – Bibliogr.: p. 435-465 (426 tit.). –

ISBN 978-9975-78-715-4.

597. Цвиркун, В. И. Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира : Жизнь и

судьба в письмах и бумагах / В. И. Цвиркун ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2008. – 358 p. – ISBN 978-9975-67-619-9.

61


598. Шорников, П. М. Поля падения: Историография молдавской этнополитики

/ П. М. Шорников. – К. :. Б. и., 2009. – 200 p. – Bibliogr.: p. 158-180. – ISBN 978-

9975-78-623-2.

Conferinţe ştiinţifice

599. Administraţia publică în statul de drept : materiale ale ses. de comunic. şt., 27-28

sept. 2008 / red. : Maria Orlov, Claudia Crăciun, Aurel Sîmboteanu *et al.+ ; Inst. de

Ştiinţe Administrative din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 578 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-106-34-4.

600. Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea

criminalităţii transnaţionale = Международное сотрудничество

прaвоохранительных органов в предупреждении и борьбе с

транснациональной преступностью = Internationale Zusammenarbeit der

Organe des inneren bei der Bekämpfung der transnationalen Kriminalität :

materialele conf. şt.-pract. intern., 5-6 noiem. 2009 / Ministerul Afacerilor Interne al

RM, Academia „Ştefan cel Mare”, Fundaţia „Hanns Seidel” (Germania) ; col. red. :

Victor Catan, Simion Carp, Iurie Odagiu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – 300 p. – Bibliogr.

la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-935-19-7.

601. Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări : materialele

simp. intern. de criminalistică, 19-20 sept. 2008 / com. intern. : Mihail Gheorghiţă

(preş.), Gheorghe Golubenco, Vasile Bercheşan *et al.+ ; Univ. Liberă Intern. din

Moldova, Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Studii Europene din Moldova [et al.]. –

Ch. : S. n., 2009. – 280 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-934-62-6.

602. Cu creativitate şi inovaţie spre integrare europeană : conf. şt. studenţească

dedicată aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a

Univ. de Stat din Moldova, 4 mar. 2009 : rez. comunic. / resp. pentru ed. : Ludmila

Zbanţ, Angela Grădinaru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 42 p. –

ISBN 978-9975-70-864-7.

603. Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea esteuropeană

= Political Culture and Cultural Policy in International Relations: Est-

European Dimension : materialele conf. şt. intern., 11 apr. 2008 / col. red. : Valentin

Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : “Iunie Prim”

SRL, 2008. – 151 p. – ISBN 978-9975-4004-6-6.

604. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a

drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani : conf. şt. intern., Bălţi,

11 dec. 2008 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : Pontos, 2009. – 303 p. –

ISBN 978-9975-51-003-5.

605. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului : materialele conf. şt. intern.

„Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” : In honorem Elena Aramă, dr.

habilitat în drept, prof. univ., Om emerit, 14-15 mar. 2009 / col. red. : Elena Aramă,

Gheorghe Avornic, Dumitru Baltag [et al.] ; Uniunea Juristilor din Moldova, Fac. de

62


Drept USM. – Ch. : Bons Offices, 2009. – 448 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-80-291-8.

606. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric

al Moldovei în contextul integrării europene : materialele conf. şt. intern. anuale a

tinerilor cercetători, ed. a 2-a, 28 mar. 2008 / col. red. : Alexandru Burian, Andrei

Smochină, Lilia Zabolotnaia *et al+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat

şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 226 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4002-

5-1.

607. Familia şi cultura păcii în Moldova : materialele conf. „Familia, şcoala şi

comunitatea – parteneri în promovarea culturii păcii”, 11 oct. 2008; „Familia şi

dezvoltarea social-economică durabilă”, 18 oct. 2008; „Cultura comunicării şi cultura

păcii”, 25 oct. 2008 / coord. : Mihai Calestru, Nicolae Cîrpală, Marin Mazur *et al.+. –

Ch. : S. n., 2008. – 96 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-9523-4-7.

608. Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Semiotica şi

hermeneutica textului : colocviul intern., ed. a 2-a, 7-8 mai 2008 : [materialele] /

coord. : Aliona Grati, Inga Ciobanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –

Ch. : S. n., 2009. – 314 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-78-800-7. – Disponibil:

http://www.if.asm.md/biblioteca/Semiotica_si_hermeneutica_textului.pdf. –

Accesat: 25.05.2010.

609. Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii =

Methodological, pragmatical and didactical interconnections in language science :

materiale conf. şt.-practice republicane, consacrate aniversării a 5-a de la fondarea

IRIM, 18 apr. 2008 / Inst. de Relaţii Int. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2009. – 265 p. –

ISBN 978-9975-9764-5-9.

610. Lingvistica între cercetare şi aplicare : materialele conf. şt.-practice republicane,

consacrate aniversării a VI-a de la fondarea IRIM, 7 mai 2009 / Inst. de Relaţii Intern.

din Moldova. – Ch. : IRIM, 2009. – 248 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

9764-8-0.

611. Parcours féminins. L’intellectuelle : En hommage à Elena Prus : colloque intern., 18

nov. 2009 / coord. şt. : Pierre Morel ; consultanţi şt. : Ion Manoli, Ana Guţu ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : S. n.,

2009. – 359 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-934-

61-9.

612. Păstrarea patrimoniului cultural în ţările europene = Сохранение культурного

наследия в странах Европы = Preservation of cultural heritage in the states of

Europe : conf. intern. şt., 25-26 sept. 2008 / Centrul de Cercetări Interetnice în Rep.

Moldova [et al.] ; col. red. : Ana Gilaş, Tatiana Zaicovschi ; red. resp. : Veaceslav

Stepanov. – Ch. : S. n., 2009. – 397 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

613. Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări : conf. intern.

şt.-practică, 9-10 iun. 2009 / col. red. : Victor Popa, Serghei Ţurcan, Andrei Covrig *et

al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei

63


Drepturilor Omului. – Ch. : Grafema Libris, 2009. – 453 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-52-067-6.

614. Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică : conf. şt. republicană, 26 iun.

2008 / Acad. de Studii Economice din Moldova; com. de org. : Gheorghe Moldovanu

(preş.) [et al.]. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 218 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-75-455-2.

615. Procese integraţioniste europene: aspecte politice, economice, juridice şi

lingvistice = European integrational processes: political, economic, law and linguistic

aspects : materialele conf. şt. studenţeşti, consacrate aniversării a VI-a de la

fondarea IRIM, 23 mar. 2009 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.), Mihai Bîrgău,

Ludmila Roşca *et al.+ ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2009. – 165

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-64-183-8.

616. Procese integraţioniste europene: aspecte politologice, economice, juridice şi

lingvistice = European integrational processes: political, economic, law and linguistic

aspects : materialele conf. şt. studenţeşti, consacrate aniversării a V-a de la fondarea

IRIM, 17 apr. 2008 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.), Mihai Bîrgău, Ludmila Roşca

[et al.] ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2008. – 197 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9699-8-7.

617. Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la

acţiuni : materialele conf. şt. intern. cu prilejul aniversării a 15-a de la adoptarea

Programului de Acţiune al Conf. Intern. pentru populaţie şi Dezvoltare (Cairo, 1994),

15-16 oct. 2009 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe

Politice, Fondul ONU pentru Populaţie ; col. red. : Gheorghe Paladi, Olga Gagauz,

Mariana Buciuceanu-Vrabie. – Ch. : S. n., 2009. – 292 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-9742-1-9.

618. Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : materialele conf. şt.practice

intern., 21-22 sept. 2007 / col. red. : Gheorghe Papuc, Gheorghe Duca,

Simion Carp [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”, Asoc.

Pentru Protecţia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – 290 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-930-84-0.

619. Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei : materialele

conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red. : Andrei Pogurschi, Simion Carp, Iurie

Odagiu [et al.] ; Acad. „Ştefan cel Mare”. – Ch. : S. n., 2009. – 296 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-930-91-8.

620. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, ed. a

19-a, 15-16 oct. 2009 : rez. comunic. – Ch. : CEP USM, 2009. – 77 p. – ISBN 978-9975-

70-894-4.

621. Slova şi muzica populară – componenţă culturală a proceselor civilizatoare =

Народное слово и музыка как культурная составляющая цивилизованных

процессов : materialele conf. şt.-practice, 10 apr. 2008 / col. red. : Luminiţa Drumea,

Svetlana Procop, Constantin Rusnac (preş.) [et al.] ; resp. ed. : Luminiţa Drumea ;

Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO, Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de

64


Ştiinţe din Moldova, Centrul de Etnologie. – Ch. : S. n., 2008. – 164 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9697-2-7.

622. Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolidare,

dezvoltare, prosperare : materiale ale conf. intern. şt.-practice, 21 mai 2009 / col.

red. : Alexandru Roman (preş.), Alexandru Burian, Vasili Sakovici *et al.+ ; Acad. de

Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – 474 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9637-3-2.

623. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : conf. şt. interuniv., 27

mar. 2009 : materialele comunic. şt. / col. red. : Mihai Braga, Vasile Vasilos, Ion

Vangheli [et al.] ; com. org. : Mihai Braga, Vasile Vasilos, Vitalie Maftei [et al.] ; Univ.

Tehnică a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. – 244 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-

9975-45-116-1.

624. Ten Years with America: „Sailing Uncharted Waters” : 10th anniversary of the

American Studies Center of Moldova : Intern. Conf. / American Studies Center,

Center for American Economic, Social and Public Policy Studies ; project coord. :

Elena Crestianicov. – Ch. : S. n., 2009. – 152 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-70-871-5.

625. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale = Українцi в

Молдовi, молдовани в Українi: етносоциальнi процеси : materialele conf. şt.

intern., 9 oct. 2008 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filosofie, Sociologie şi

Ştiinţe Politice, Ambasada Ucrainei în Rep. Moldova, Soc. „Prosvita-Taras Şevcenko”

din Moldova ; resp. pentru ed. : Galina Rogovaia. – Ch. : S. n, 2008. – 307 p. – ISBN

978-9975-66-129-4.

626. Wissen vernetzen publizieren : materialele conf. şt.-practice, 22 noiem. 2008 /

Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine. – Ch.: CEP USM, 2009. – 155 p. –

ISBN 978-9975-70-815-9.

627. Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения : сб.

материалов науч. конф. студентов, аспирантов, мастерантов, молодых ученых и

преподавателей по итогам научно-исследовательской работы за 2008-2009

учебный год / Мин. просвещения и молодежи Респ. Молдова, Славянский ун-т ;

ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П. Млечко, Л. Г. Чумак *и др.+. – Ch. : S. n.,

2009. – Вып. 8. – 139 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-125-4.

628. Гражданское образование и права человека : нац. науч.-практ. конф., 16

сент. 2008 / редкол. : В. Аникин и др. – Ch. : Pontos, 2008. – 223 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-72-251-3.

629. Новiтнi методи викладання української мови та лiтератури : материалi

мiжнародной конф., 12 нояб. 2008 / Бельцкий гос. ун-т им. А. Руссо. – Бэлць : Б.

и., 2009. – 77 р. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4038-1-8.

630. Образование и коррупция : междунар. науч.-практ. конф., Тараклия,

Кишинев, 16 сент. 2009 / редкол. : А. Смокинэ, Н. Червенков, Е. Кожокарь *и др.+

; Фонд партнерства для прозрачности (США), Ин-т демократии (Молдова). – Ch. :

65


Pontos, 2009. – 196 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-72-294-0.

631. Славянские чтения : материалы научно-практ. конф. / Славянский ун-т Респ.

Молдова ; ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П. Млечко, Л. Г. Чумак *и др.+. – К. :

Б. и., 2009. – Вып. 5. – 290 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-122-3.

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

632. Bolun, Ion. Evaluarea comparativă a informatizării Republicii Moldova / Ion Bolun

// Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept.

2009. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 11-17. – Bibliogr.: 9 tit.

633. Butnaru, Mariana. Sistemul inteligent de asistare în psihiatrie / Mariana Butnaru

// Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat din Moldova.

– 2009. – Nr 7 (27). – P. 76-80. – Bibliogr.: 6 tit.

634. Cheradi, Natalia. Resurse electronice străine pentru studenţi şi profesori / Natalia

Cheradi, Victoria Postolachi // Confluenţe Bibliologice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 17-23. –

Bibliogr.: 20 tit. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20083-4conf.pdf.

– Accesat: 31.05.2010.

635. Ciocanu, Mihai. SIA EHR.MD – sistem informaţional de perspectivă în sectorul

sănătăţii / Mihai Ciocanu, Alexandru Roşioru // ICT+ Information and

Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May

2009. – Ch., 2009. – P. 167-169. – Bibliogr.: 9 tit.

636. Cojocaru, Igor. Spre o societate informaţională globală / Igor Cojocaru, Elena

Ungureanu, Veronica Golban // ICT+ Information and Communication Technologies-

2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. – P. 153-156. –

Bibliogr.: 8 tit.

637. Cojocaru, Igor. Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii / Igor Cojocaru //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 56-58. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

638. Current state of RENAM new connections implementation / A. Andrieş, P.

Bogatencov, E. Peplow [et al.] // ICT+ Information and Communication Technologies-

2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. – P. 15-18.

639. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional cercetărilor în

domeniul ecologiei şi biologiei / Petru Bogatencov, Alexandru Cacean, Igor Cojocaru

[et al.] // ICT+ Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the

Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. – P. 66-70. – Bibliogr.: 7 tit.

640. Golovin, B. Evaluarea situaţiei curente şi strategia de dezvoltare a sistemului

naţional informaţional de sănătate / B. Golovin, M. Ciocanu // Curierul medical. –

2009. – Nr 1 (307). – P. 52-57. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://www.usmf.md/journal/curier_01-2009.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

641. Hîrbu, Eduard. Sistemul informaţional al inovării şi transferului tehnologic în

instituţiile de cercetare / Eduard Hîrbu // Competitivitatea şi inovarea în economia

66


cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept. 2009. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 72-75. –

Bibliogr.: 5 tit.

642. Lozan, Oleg. Probleme conceptuale de dezvoltare a telemedicinii în Republica

Moldova / Oleg Lozan // Anale şt. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi

management. – P. 143-147. – Bibliogr.: 5 tit.

643. Mihaluţa, Lina. Implicaţii bibliotecare în crearea mediului informaţional electronic

/ Lina Mihaluţa // Confluenţe Bibliologice. – 2008. – Nr 3/4. – P. 24-31. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20083-4conf.pdf. – Accesat: 31.05.2010.

644. Nemerenco, Ala. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în medicina primară –

exemplul clinicii universitare de asistenţă medicală primară a USFM „Nicolae

Testemiţanu” / Ala Nemerenco, Irina Popov // ICT+ Information and Communication

Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. –

P. 150-152. – Bibliogr.: 3 tit.

645. Panici, Alla. Evoluţia tehnologiilor informaţionale contemporane. Integrarea

bibliotecilor în spaţiul e-Moldova / Alla Panici // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr

1/2. – P. 37-40. – Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil:

http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/1/teorie_si_%20practica_12_2008.pdf.

– Accesat: 31.05.2010.

646. Raţa, Anatoli. Probleme juridice ale societăţii informaţionale / Anatoli Raţa //

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept.

2009. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 87-89. – Bibliogr.: 12 tit.

647. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare : *ghid+ / Univ. Tehnică a Moldovei,

Bibl. ; alcăt. : Valentina Nastas ; resp. de ed. : Zinaida Stratan. – Ch. : UTM, 2009. – 41

p. – Disponibil:

http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Ghiduri/Resurse_electronice_

pentru_stiinta_si_cercetare_DS.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

648. Rusu, Ozea. Dezvoltarea sistemului informaţional medical de nivel naţional prin

implementarea Modulului de Telemagistică / Ozea Rusu, Mihail Gavriliuc, Andrei

Uncuţa // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2 (22). – P.

6-8. – Bibliogr.: 9 tit.

649. Sistemul informatic de expertizare on-line a programelor şi proiectelor din sfera

ştiinţei şi inovării / Igor Cojocaru, Sergiu Tiutiun, Olga Moraru [et al.] // ICT+

Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st

ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. – P. 117-120. – Bibliogr.: 4 tit.

650. Ţurcan, Nelly. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova

/ Nelly Ţurcan // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 17-30. – Bibliogr.: 6 tit. –

Disponibil:

http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/1/teorie_si_%20practica_12_2008.pdf.

– Accesat: 31.05.2010.

651. Гербановская, Людмила. Инновационные образовательные программы как

фактор развития человеческого потенциала в моделях информационных

67


технологии / Людмила Гербановская, Светлана Захаров // ICT+ Information and

Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May

2009. – Ch., 2009. – P. 174-178. – Bibliogr.: 3 tit.

652. Гербановская, Людмила. Интеграционные процессы в информационных

пространствах Молдовы и ЕС / Людмила Гербановская, Светлана Захаров //

Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 105-116. – Bibliogr.: 4 tit.

653. Гербановская, Людмила. Роль информационных технологий в социальном

менеджменте развития человеческого потенциала / Людмила Гербановская,

Светлана Захарова // Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei

publice – consolidare, dezvoltare, prosperare : materiale ale conf. intern. şt.-practice,

21 mai 2009. – Ch., 2009. – P. 256-264.

Conferinţe ştiinţifice

654. ICT+ Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern.

Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. / org. com. : Pavel Buceatchi, Gheorghe Duca (cochairs)

[et al.] ; National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO. – Ch. :

S. n., 2009. – 216 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-66-134-8.

655. Promovarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie :

materialele conf. şt.-pract., 26-27 iun. 2009 / Min. Educaţiei şi Tineretului, Inst. de

Formare Continuă ; coord. : S. Caisîn. – Ch. : S. n., 2009. – 358 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-9809-3-7.

656. Securitatea informaţională-2009 : conf. intern., ed. a VI-a, 20-21 mai 2009 / com.

org. : Grigore Belostecinic, Vadim Cojocaru, Tatiana Mişova *et al.+ ; coord. ed. : S.

Ohrimenco ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2009. – 107 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-459-0.

ŞTIINŢA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ

657. Aculai, Elena. Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin

prisma de gen / Elena Aculai ; col. red.: Oleg Cara, Nina Cesnocova, Jana Mazur [et

al.] ; Statistica Moldovei, United Nations Development Fund for Women UNIFEM, INDP

Moldova. – Ch. : “Nova Imprim” SRL, 2009. – 92 p. – Bibliogr. : p. 91 (10 tit.). – ISBN

978-9975-9792-9-0. – Disponibil:

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/conditii_intreprinderi/

Conditii_creare_intreprinderi_ro.pdf. – Accesat: 02.06.2010. Conditions for Enterprise

Creation and Development: Gender Analysis / Elena Aculai ; col. red.: Oleg Cara, Nina

Cesnocova, Jana Mazur [et al.] ; Statistica Moldovei, United Nations Development Fund

for Women UNIFEM, INDP Moldova. – Ch. : “Nova Imprim” SRL, 2009. – 92 p. – Bibliogr.

: p. 91 (10 tit.) . – Disponibil:

http://www.undp.md/presscentre/2009/Statistics_24Dec/block_Bussines_ENG_29-

03-2010_NEW.pdf. – Accesat: 02.06.2010.

658. Belostecinic, Grigore. Criza mondială şi consecinţele pentru economia R. Moldova

/ Grigore Belostecinic, Corneliu Guţu // Competitivitatea şi inovarea în economia

cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept. 2009. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 10-17.

68


659. Belostecinic, Grigore. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova / Grigore

Belostecinic // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 52-54. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

660. Belostecinic, Grigore. Economia cunoaşterii: unele realităţi şi perspective pentru

Republica Moldova / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 34-

37. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

661. Belostecinic, Grigore. Managementul competitivităţii în economia bazată pe

cunoaştere / Grigore Belostecinic, Corneliu Guţu // Analele / Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Ed. a 7-a – Ch., 2009. – P. 153-173. – Bibliogr.: 6 tit.

662. Belostecinic, Grigore. Sugestii privind modernizarea economică şi europenizarea

Republicii Moldova / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 64-

67. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

663. Bujor, Tatiana. Abordări privind atragerea investiţiilor străine directe în vederea

creşterii potenţialului economic al Republicii Moldova / Tatiana Bujor, Aurelia Şuşu-

Ţurcan // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 44-52. – Bibliogr.: 7 tit.

664. Buşmachiu, Eugenia. Finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare în economia

cunoaşterii / Eugenia Buşmachiu // Competitivitatea şi inovarea în economia

cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept. 2009. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P. 260-263. –

Bibliogr.: 4 tit.

665. Catan, Petru. Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de

producţie în sectorul agrar / Petru Catan ; Univ. Slavonă din Rep. Moldova. – Ch. : S.

n., 2009. – 282 p. – Bibliogr.: p. 222-231 (253 tit.). – ISBN 978-9975-4069-2-5.

666. Cernei, Ghenadie. Inovarea şi transferul tehnologic / Ghenadie Cernei //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 55. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

667. Chivriga, Viorel. Evoluţia pieţei funciare agricole în Republica Moldova : [studiu] /

Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitoril”. – Ch. : IDIS

„Viitorul”, 2009. – 48 p. – (Politici publice ; Nr 4). – Bibliogr.: p. 46-47 (37 tit.). – ISBN

978-9975-4007-4-9. – Disponibil: http://www.viitorul.org/. – Accesat: 25.05.2010.

668. Chivriga, Viorel. Reformarea sistemului de subvenţionare în agricultură: rezultate

concrete şi eșecuri : [studiu] / Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative

Sociale “Viitoril”. – Ch. : IDIS „Viitorul”, 2009. – 18 p. – Disponibil:

http://www.viitorul.org/. – Accesat: 25.05.2010.

669. Costandachi, Gheorghe. Impactul crizei financiare asupra sistemului sferei sociale

/ Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 9-23. –

Bibliogr.: 8 tit.

670. Cucirevii, Vladimir. Impactul reformelor structurale asupra relansării economice

(perioada 2000-2007) = The impact of structural reforms over economic recovery

(2000-2007) / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2009. – Nr 3 (67). – P. 67-73. –

Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil: http://www.ase.md/. – Accesat: 25.05.2010.

69


671. Cuşmăunsă, Rodica. Particularităţile calculării amortizării mijloacelor fixe tehnicoştiinţifice

la unităţile de cercetare-dezvoltare / Rodica Cuşmăunsă // Analele / Acad.

de Studii Economice din Moldova. – Ed. a 7-a – Ch., 2009. – P. 402-407. – Bibliogr.: 10

tit.

672. Cuşmir, Sergiu. Rezerve eficiente în dezvoltarea economiei durabile a regiunii de

nord a Republicii Moldova / Sergiu Cuşmir ; Inst. Nistrean de Economie şi Drept din

Bălţi. – Ch. : S. n., 2009. – 178 p. – Bibliogr.: p. 173-177 (56 tit.) şi în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-9960-7-5.

673. Deleu, Corina. Scenarii de evoluţie a economiei Republicii Moldova folosind

modelul lui R.M. Solow ajustat = Economy evolution scenarios of the Republic of

Moldova using the Solow model / Corina Deleu, Marina Popovscaia // Economica. –

2009. – Nr 3 (67). – P. 82-92. – Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil: http://www.ase.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

674. Duca, Gheorghe. Educaţia, ştiinţa şi inovarea – piloni ai economiei bazate pe

cunoaştere / Gheorghe Duca // Competitivitatea şi inovarea în economia

cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova : conf. şt.

intern., 26-27 sept. 2008. – Ch., 2008. – Vol. 1. – P. 10-14.

675. Evoluţia costurilor productive totale sub impactul implementării rezultatelor

cercetărilor ştiinţifice: aspect metodologic / Victoria Ganea, Olesea Bejan, Alexandru

Gribincea *et al.+ // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de

Stat din Moldova. – 2009. – Nr 2 (22). – P. 212-218.

676. Foşnea, Inga. Impactul crizei financiare mondiale asupra climatului investiţional

din Republica Moldova = Impact of global financial crisis on the investment climate

of the Republic of Moldova / Inga Foşnea // Economica. – 2009. – Nr 2 (66). – P. 99-

104. – Bibliogr.: 6 tit. şi în notele de subsol. – Disponibil: http://www.ase.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

677. Gaberi, Gheorghe. Sectorul agroindustrial şi perspectivele asigurării unei

dezvoltări durabile în zona rurală / Gheorghe Gaberi // Akademos. – 2009. – Nr 1

(12). – P. 59-60. – Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat:

25.05.2010.

678. Ganciucov, Valentina. Elaborarea scenariilor de prognoză a indicatorilor

macroeconomici principali ai Republicii Moldova pentru perioada anilor 2010-2012 =

Main macroeconomic indicators for R. Moldova forecast scenarios elaboration for

the period of 2010-2012 / Valentina Ganciucov, Zinovia Toacă, Zaharia Olărescu //

Economica. – 2009. – Nr 3 (67). – P. 134-139. – Bibliogr.: 5 tit. – Disponibil:

http://www.ase.md/. – Accesat: 25.05.2010.

679. Ganciucov, Valentina. Monitorizarea impactului crizei financiar-economice

mondiale asupra economiei Moldovei / Valentina Ganciucov, Zaharia Olărescu //

Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 2. – P. 105-113. – Bibliogr.: 3 tit.

680. Ganea, Victoria. Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar-industriale în contextul

dezvoltării inovaţiilor / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi Sociologie. –

2009. – Nr 1. – P. 92-99. – Bibliogr.: 5 tit.

70


681. Ganea, Victoria. Finanţarea inovaţiilor în conjuctura implementării noilor metode

de cercetare ştiinţifică / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Revista economică. – 2009. –

Nr 2. – P. 81-85. – Bibliogr.: 6 tit.

682. Ganea, Victoria. Influenţele stimulatorii ale statului asupra investiţiilor de risc în

activitatea inovaţională / Victoria Ganea // Revista economică. – 2009. – Nr 1. – P.

49-54. – Bibliogr.: 5 tit.

683. Ganea, Victoria. Particularităţi de finanţare a cercetărilor şi inovaţiilor / Victoria

Ganea, Silvia Nohailîc // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ.

de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 7 (27). – P. 139-142. – Bibliogr.: 4 tit.

684. Ganea, Victoria. Problemele intensificării activităţii inovaţionale în Comunitatea

Statelor Independente / Victoria Ganea, Tatiana Lîsîi // Economie şi Sociologie. –

2009. – Nr 3. – P. 52-60. – Bibliogr.: 7 tit.

685. Gribincea, Alexandru. Optimizarea creşterii economice prin intermediul difuzării

inovaţiilor în condiţii de risc şi incertitudine / Alexandru Gribincea, Victoria Ganea,

Silvia Nohailîc // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat

din Moldova. – 2009. – Nr 2 (22). – P. 224-228. – Bibliogr.: 5 tit.

686. Guzun, Victor. Economia Republicii Moldova – tipare, probleme şi oportunităţi /

Victor Guzun // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat

din Moldova. – 2009. – Nr 7 (27). – P. 93-98. – Bibliogr.: 14 tit.

687. Hăbăşescu, Ion. Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra / Ion Hăbăşescu //

Akademos. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 77-78. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesast: 25.05.2010.

688. Lupan, Aurelia. Rezultatele ştiinţifice – baza inovaţiilor / Aurelia Lupan //

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prezentate la ed. a 7-a a conf. intern. şt.-practice cu genericul „Inovarea în susţinerea

întreprinderilor mici şi mijloci”, 27-28 noiem. 2008. – Ch., 2009. – P. 173-174. –

Bibliogr.: 3 tit.

689. Macari, Vadim. Principii metodologice ale elaborării politicii de creştere

economică în baza reformelor structurale / Vadim Macari // Economie şi Sociologie.

– 2009. – Nr 3. – P. 9-17. – Bibliogr.: 7 tit.

690. Mocanu, Nadejda. Incubatorul de inovare „Inovatorul” al Academiei de Ştiinţe a

Moldovei – oportunităţi şi perspective / Nadejda Mocanu // Probleme teoretice şi

practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic. prezentate la ed. a VII-a a

conf. intern. şt.-practice cu genericul „Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi

mijloci”, 27-28 noiem. 2008. – Ch., 2009. – P. 108-109.

691. Parlicov, Victor. Impactul ratei de schimb a monedei naţionale (MDL) asupra

fermierilor din Republica Moldova / Victor Parlicov, Veaceslav Ioniţă ; Inst. pentru

Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitoril”. – Ch. : IDIS „Viitorul”, 2009. – 18 p. –

Disponibil: http://www.viitorul.org/. – Accesat: 25.05.2010.

692. Patraşcu, Dumitru. Incursiuni în managementul anticriză / Dumitru Patraşcu,

Alexandru Roman, Tatiana Patraşcu ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă

71


Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2009. – 392 p. – Bibliogr.: p. 382-390 (168

tit.). – ISBN 978-9975-9960-8-2.

693. Pârţachi, Ion. Inovaţia – succesul unei afaceri = Innovation – success of a business

/ Ion Pârţachi, Alexandru Luţcan // Economica. – 2009. – Nr 2 (66). – P. 65-75. –

Bibliogr.: 10 tit. şi în notele de subsol. – Disponibil: http://www.ase.md/. – Accesat:

25.05.2010.

694. Percinschi, Natalia. Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare în

Republica Moldova / Natalia Percinschi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P.

95-104. – Bibliogr.: 4 tit.

695. Poştaru, Elvira. Impact of IPRs [Intellectual Property Rights] on research capacity

and innovation development in developing countries (the case of Moldova) / Elvira

Poştaru // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale :

comunic. prezentate la ed. a 7-a a conf. intern. şt.-practice cu genericul „Inovarea în

susţinerea întreprinderilor mici şi mijloci”, 27-28 noiem. 2008. – Ch., 2009. – P. 137-

149.

696. Roşca, Gheorghe. Societatea cunoaşterii – noua paradigmă economică / Gheorghe

Roşca, Alexandru Fala // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 86-89. – Bibliogr.: 5 tit.

697. Roşca, P. Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii

produselor pe piaţa internaţională / P. Roşca, L. Galben // Transport: economie,

inginerie şi management : conf. şt. intern., 16-17 oct. 2009. – Ch., 2009. – P. 33-41. –

Bibliogr.: 11 tit.

698. Sadurschi, Ludmila. Creşterea potenţialul inovaţional al ţărilor CSI şi politicile de

stimulare a inovării / Ludmila Sadurschi // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 80-85. –

Bibliogr.: 12 tit.

699. Sturza, Alexei. Managementul şi marketingul inteligent – promotori ai economiei

cunoaşterii în Republica Moldova / Alexei Sturza // Administrarea Publică. – 2009. –

Nr 1. – P. 185-193. – Bibliogr.: 19 tit.

700. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Fundamente teoretice privind riscul inovaţional în economia

bazată pe cunoaştere / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 65-70.

– Bibliogr.: 8 tit.

701. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Problema riscului în evaluarea dezvoltării inovaţionale /

Aurelia Şuşu-Ţurcan, Elena Moscalu // Economie şi Sociologie. – 2009. – Nr 3. – P. 73-

80. – Bibliogr.: 4 tit.

702. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Problemele statisticii naţionale în contextul unei societăţi

bazate pe cunoaştere / Aurelia Şuşu-Ţurcan. // Competitivitatea şi inovarea în

economia cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-26 sept. 2009. – Ch., 2009. – Vol. 2. – P.

65-68. – Bibliogr.: 9 tit.

703. The Strategy of Social and Economic Development of Gagauzia (Gagauz Yeri) /

eds: Igor Munteanu, Liubomir Chiriac; Inst. for Development and Social Initiatives

(IDIS) “Viitorul”, Open Soc. Inst., Soros Foundation Moldova. – Ch. : IDIS “Viitorul”,

2009. – 180 p. – Disponibil:

72


http://www.viitorul.org/public/1815/en/Strategie_Gagauzia_engl.pdf. – Accesat:

27.05.2010. Стратегия социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери),

2009-2015 / коорд. : Игорь Мунтяну, Любомир Кирияк ; Inst. for Development and Social

Initiatives (IDIS) “Viitorul”, Open Soc. Inst., Soros Foundation Moldova. – Ch. : IDIS

“Viitorul”, 2009. – 180 p. – Disponibil: http://viitorul.org/files/Strategie_Gagauzia_rus.pdf. –

Accesat: 27.05.2010.

704. Timuş, Victoria. Republic of Moldova in the content of international financial

crisis: new challenges and economic growth mechanisms / Victoria Timuş // Revista

economică. – 2009. – Nr 1. – P. 19-24. – Bibliogr.: 5 tit.

705. Тofan, Tatiana. Securitatea economică a Republicii Moldova: prezent şi

perspective / Tatiana Tofan // Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile

administraţiei publice – consolidare, dezvoltare, prosperare : materiale ale conf.

intern. şt.-practice, 21 mai 2009. – Ch., 2009. – P. 309-311.

706. Ţăruş, Didina. Sincronizarea ajustărilor structurale cu emergenţa economiei

bazate pe cunoaştere / Didina Ţăruş // Intellectus. – 2009. – Nr 3. – P. 64-69. –

Bibliogr.: 10 tit.

707. Кравченко, Раиса. Оценка интеллектуального капитала как инструмент

коммерциализации инноваций / Раиса Кравченко // Intellectus. – 2009. – Nr 2. –

P. 54-59.

708. Пармакли, Д. Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и пути

реструктуризации : *моногр.+ / Д. Пармакли, Н. Мокану. – К. : Б. и., 2009. – 331

p. – Bibliogr.: p. 323-324 (31 tit.). – ISBN 978-9975-4051-3-3.

709. Пышкина, Татьяна. Стратегия развития Республики Молдова на

перспективу / Татьяна Пышкина // Analele / Acad. de Studii Economice din

Moldova. – Ed. a 7-a – Ch., 2009. – P. 192-198. – Bibliogr.: 13 tit. şi în notele de

subsol.

710. Сташков, Еужен. Особенности управления научно-технологическим парком

*Академика+ в организационный период / Еужен Сташков, Надежда Краснова //

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prezentate la ed. a VII-a a Conf. intern. şt.-practice cu genericul „Inovarea în

susţinerea întreprinderilor mici şi mijloci”, 27-28 noiem. 2008. – Ch., 2009. – P. 105-

107.

Conferinţe ştiinţifice

711. Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării : lucrările conf. şt. intern., ed.

a 4-a, 3-4 sept. 2009 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Economie, Finanţe şi

Statistică // Economie şi Sociologie. – 2009. – ed. supl., dec. – 155 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art.

712. Creşterea economică – prioritate naţională în contextul integrării în Uniunea

Europeană : conf. şt. intern., 29-30 oct. 2008 / col. red. : Galina Ulian [et al.] ; Univ.

de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 446 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-779-4.

73


713. Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica

Moldova : materialele conf. şt.-practice, 21 noiem. 2008 / Inst. de Relaţii Intern. din

Moldova, Asoc. Naţ. a Producătorilor din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 232 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9764-4-2.

714. Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană.

Perspective şi realizări : conf. şt. intern., 23-24 oct. 2009 / col. red. : Igor Enicov,

Mihai Cernei, Cristina Dolghi [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,

2009. – 569 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-915-6.

715. Economic growth in conditions of internationalization : Fourth ed. of Intern.

Scientific Conf., 3-4 Sept. 2009 / org. com. : Sergiu Ciobanu (preş.), Gheorghe

Costandachi, Lilia Ghiţiu *et al.+ ; sci. com : Gheorghe Iliadi, Gheorghe Costandachi,

Sergiu Ciobanu [et al.] ; Academy of Science of Moldova, Inst. de Economie, Finanţe

şi Statistică. – Ch. : S. n., 2009. – 506 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

9823-9-9.

716. Sindicatele pentru o societate în schimbare : conf. şt.-practică, 24-25 iun. 2008 /

resp. ed. : Ion Bulat (preş.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.] ; Consiliul Rep. al

Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova, Inst. de Filozofie, Sociologie şi

Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2009. – 180 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-62-257-8.

ŞTIINŢA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR GLOBALE (ECOLOGIA, ENERGETICA,...)

717. Acta nucleară şi radiologică / Agenţia Naţ. de Reglementare a Activităţilor

Nucleare şi Radiologice ; red.-şef : Artur Buzdugan. – Ch. : S. n., 2009. – Vol. 1. – 154

p. – ISBN 978-9975-9913-8-4.

718. Baltag, Alexandru. Securitatea energetică a Republicii Moldova: alternative

virabile / Alexandru Baltag, Dorina Baltag ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative

Sociale “Viitoril”. – Ch. : IDIS „Viitorul”, 2009. – 55 p. – (Politici publice ; Nr 3). –

Bibliogr.: p. 48-51 (54 tit.). – ISBN 978-9975-4007-3-2. – Disponibil:

http://www.viitorul.org/. – Accesat: 25.05.2010.

719. Bulimaga, Constantin P. Aspecte ecologice ale managementului deşeurilor în

Republica Moldova / Constantin P. Bulimaga ; red. şt. : Petru Obuh ; Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : “Cu drag” SRL, 2008. – Bibliogr.: p.

209-223 (387 tit.). – ISBN 978-9975-9627-9-7.

720. Canţer, Valeriu. Sectorul energetic al Republicii Moldova / Valeriu Canţer //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 49-51. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

721. Comunicarea Naţională Doi a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenţieicadru

a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei / Min. Ecologiei

şi Resurselor Naturale ; coord. : Violeta Ivanov, George Manful ; grupul de sinteză :

Vasile Scorpan, Marius Ţăranu, Petru Todos *et al.+. – Ch. : S. n., 2009. – 323 p. –

Bibliogr.: p. 275-284 (227 tit.). – ISBN 978-9975-80-313-7.

722. Curchi: natură şi credinţă / A. Benu, N. Liogchii, N. Boboc [et al.] ; red. şt. : Adam

Begu ; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

74


Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n., 2009. – 32 p. – Bibliogr.: p. 28-29 (20 tit.). – ISBN

978-9975-9632-2-0.

723. Development of bioenergy in Moldova / I. Timofte, Natalia Timofte, V. Brega //

Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 7-16. – Bibliogr.: 13 tit. –

Disponibil: http://ieasm.webart.md/. – Accesat: 25.05.2010.

724. Duca, Gheorghe. Managementul apelor / Gheorghe Duca, Diana Porubin //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 61-62. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

725. Dulgheru, V. Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, solară şi

hidraulică în condiţiile Republicii Moldova / V. Dulgheru // Meridian Ingineresc. –

2009. – Nr 3. – P. 63-69.

726. Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice / Ion Hăbăşescu, Valerian

Cerempei, Vasile Deleu [et al.] ; red. şt. : Ion Hăbăşescu ; Min. Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Tehnică

Agricolă “MecAgro”. – Ch. : CEP „Bons Offices”, 2009. – 367 p. – Bibliogr. la sfârşitul

cap. – ISBN 978-9975-80-301-4.

727. Evaluarea implementării Planului de Acţiuni Moldova-UE: mediul şi dezvoltarea

durabilă / red. : I. Trombiţki ; Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-

Tiras”. – Ch. : Eco-Tiras, 2009. – 68 p. – ISBN 978-9975-66-144-7. Assessment of the EU-

Moldova action plan implementation: environment and sustainable development : executive

summary / ed. : Ilya Trombitsky ; Eco-Tiras Intern. Environmental Assoc. of River Keepers. –

Ch. : Eco-Tiras, 2009. – 11 p. – ISBN 978-9975-66-144-7.

728. Florea, Serafim. Resursele naturale ale Republicii Moldova: problemele gestionării

şi valorificării durabile / Serafim Florea, Vladimir Iacovlev // Studia Universitatis. Ser.

Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 2 (22). – P. 55-

60. – Bibliogr.: 12 tit.

729. Legislaţia de mediu a Republicii Moldova / Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor

Rîului „Eco-TIRAS”. – Ch. : Eco-Tiras, 2009. – Vol. 3 : Tratatele internaţionale

multilaterale în domeniul mediului. – 260 p. – ISBN 978-9975-66-099-0.

Экологическое законодательство Республики Молдова / Междунар. эколог. ассоц.

хранителей реки «Eco-TIRAS». – Ch. : Eco-Tiras, 2009. – Т. 3 : Многосторонние

экологические соглашения. – 270 p. – ISBN 978-9975-66-103-4.

730. Legislaţia internaţională şi naţională a Republicii Moldova cu privire la protecţia

stratului de ozon = Международное и национальное законодательство

Республики Молдова об охране озонового слоя / Min. Ecologiei şi Resurselor

Naturale al Rep. Moldova, Oficiul Ozon. – Ch. : ”Ericon” SRL, 2009. – 250 p. – ISBN

978-9975-9796-7-2.

731. Manolache, Constantin. Securitatea ecologică. Aspectul politico-militar : monogr.

/ Constantin Manolache ; red. şt. : Gheorghe Rusnac ; Inst. Militar al Forţelor

Armate. – Ch. : S. n., 2008. – 126 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-975-9692-5-

3.

75


732. Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES – 2008 / col. red. : Iurie

Stamatin, Alexandru Apostol, Mihai Mustea [et al.] ; coord. red. : Dumitru Osipov ;

Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat. – Ch. : S. n.,

2009. – 284 p. – Bibliogr.: p. 277-282. – ISBN 978-9975-9677-3-0. – Disponibil:

http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20IES-2008.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

733. Schimbările climatice în Republica Moldova: Impactul socio-economic şi opţiunile

de politici pentru adaptare / UNDP Moldova ; coord. : Alex Oprunenco, Valeriu

Prohniţchi, Sergiu Budeşteanu [et al.] ; red. : Igor Guzun ; trad. din lb. engleză in

romană : Elena Bivol, Svetlana Chiriţă, Eleonora Rusnac. – Ch. : S. n., 2009. – XX, 228

p. – (Raportul Naţional de Dezvoltare Umană in Moldova, 2009/2010) . – Bibliogr.: p.

222-228. – Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d225.pdf. –

Accesat: 25.05.2010. Climate change in Moldova: Socio-economic impact and policy

options for adaptation / Alex Oprunenco, Valeriu Prohniţchi, Sergiu Budeşteanu [et al.]. –

Ch. : UNDP, 2009. – XX, 224 p. – (National Human Development Report; 2009/2010). –

Bibliogr.: p. 218-224. – Disponibil:

http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/moldova/NHDR_Moldova_2

009-10_EN.pdf. – Accesat: 28.05.2010.

734. Tomescu, Lucian. Independenţa energetică a Republicii Moldova şi factorii care o

condiţionează / Lucian Tomescu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale Naturii /

Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 6 (26). – P. 44-45.

735. Ungureanu, Veaceslav. Realizarea dimensiunii energetice a securităţii Republicii

Moldova în contextul dependenţii de o singură sursă / Veaceslav Ungureanu //

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2009. – Nr 1. – P. 98-106. –

Bibliogr.: p. 106 (20 tit.). – Disponibil: http://iiesp.asm.md/pdf/Revista%202009-

1%20JIS%20B5.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

736. Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare

/ Arcadie Ursul, Ion Rusandu, Arcadie Capcelea. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2009. – 252 p.

– Bibliogr.: p. 243-247 şi în notele de subsol. – (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN

978-9975-67-634-2.

737. Возобновляемые источники энергии: состояние, ближайшая перспектива,

технологии и электрооборудование : *моногр.+ / Л. Волконович, Д. Стребков,

И. Поторак *и др.+ ; Гос. Аграрный Ун-т Молдовы, Приднестровский Гос. Ун-т,

Ин-т Энергетики Акад. наук Молдовы *и др.+. – К. : “Tehnica-Info”, 2009. – 404 p.

– Bibliogr.: p. 319-321 (36 tit.) . – ISBN 978-9975-63-279-9.

738. Максимук, Е. П. О развитии когенерации в Республике Молдова / Е. П.

Максимук // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 31-39. –

Bibliogr.: 6 tit. – Disponibil: http://ieasm.webart.md/. – Accesat: 25.05.2010.

Conferinţe ştiinţifice

739. Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii

umane : materialele conf. a XIV-a şt., intern., 10-11 apr. 2009 / red. resp. : Teodor N.

Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n.,

2008. – 248 p. – ISBN 978-9975-925-04-4.

76


740. Dimensiunea economico-juridică a globalizării = Economic and law dimension of

globalization : materialele conf. şt.-practice intern., 16 mai 2008 / col. red. : Valentin

Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2009.

– 246 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9699-7-0.

741. Mediul şi dezvoltarea durabilă : materialele simp. jubiliar intern. : [70 ani de la

fondarea Fac. Georgrafie], 13-15 noiem. 2008 / com. coord. : Mitrofan Cioban [et al.]

; com. org. : Igor Codreanu [et al.] ; Univ. de Stat Tiraspol. – Ch. : Labirint, 2009. – 359

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-943-80-2.

742. Региональные проблемы охраны окружающей природной среды,

рационального природопользования и пути их решения : материалы

междунар. научно-практ. конф., 27 июня-2 июля 2009 / отв. ред. : О. А. Калякин.

– Тирасполь : Б. и., 2009. – 192 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9969-6-

9.

ŞTIINŢA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL

743. Amarfii-Railean, Nelly. Analiza factorilor de influenţă asupra formării potenţialului

profesional al specialiştilor de profil economic în instituţiile de învăţământ superior =

Analysis of influencing factors upon building up a professional potential of economic

experts in the field of higher education / Nelly Amarfii-Railean, Irina Movilă //

Economica. – 2009. – Nr 5 (69). – P. 98-102. – Bibliogr.: 3 tit.

744. Andriţchi, Viorica. Metodologia managementului resurselor umane în instituţia

şcolară / Viorica Andriţchi ; coord. şt. : Nicolae Bucun ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009. – 133 p. – Bibliogr.: p. 109-110 (51

tit.). – ISBN 978-9975-64-178-4.

745. Avornic, Gheorghe. Rolul universităţii în societatea bazată pe cunoaştere :

[Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept : conf. intern. şt.-practică, Chişinău,

16 oct. 2009+ / Gheorghe Avornic // Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 10/12 :

ed. spec. – P. 20-22. – Bibliogr.: 12 tit.

746. Balan, V. Învăţământul horticol superior din Republica Moldova la 75 ani ai

Universităţii Agrare de Stat din Moldova / V. Balan // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2.

– P. 22-25. – Disponibil: http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

747. Bostan, Ion. Ştiinţa şi învăţământul – două componente indispensabile ale

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere / Ion Bostan // Akademos. – 2009. – Nr 3

(14). – P. 62-63.

748. Buftea, Victor. Instruirea concentrică în pregătirea profesională a specialiştilor de

educaţie fizică şi sport : monogr. / Victor Buftea. – Ch. : S. n., 2009. – 154 p. –

Bibliogr.: p. 112-135. – ISBN 978-9975-68-114-8.

749. Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi :

culeg. de doc. şi materiale / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Stat de Instruire

Continuă, Univ. Link Campus (Malta) [et al.] ; elab. şi adap. : Simion Caisîn, Elena

Muraru, Alessandro Figus [et al.] ; resp. ed. : Simion Caisîn. – Ch. : ISIC, 2008. – 188 p.

– ISBN 978-9975-9872-2-6.

77


750. Casian, Angela. Învăţământul public în Republica Moldova: între nevoi sociale şi

posibilităţi de finanţare / Angela Casian // Analele / Acad. de Studii Economice din

Moldova. – Ed. a 7-a. – Ch., 2009. – P. 326-332. – Bibliogr.: 5 tit.

751. Ciurea, Cornel. Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului

universitar din Republica Moldova / Cornel Ciurea, Leonid Litra ; Inst. pentru

Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. – Ch. : IDIS „Viitorul”, 2009. – 36 p. –

(Politici Publice ; Nr 2). – Bibliogr.: p. 35-36 (39 tit.). – ISBN 978-9975-9922-7-5. –

Disponibil: http://www.viitorul.org/public/2018/ro/STUDIU%20EDUCATIE.pdf. –

Accesat: 27.05.2010.

752. Cojocari, Eugenia. Evoluţia cercetăriilor ştiinţifice la Catedra Drept al

Antreprenoriatului [Univ. de Stat din Moldova] (1997-2009) : *Educaţie şi cercetare

într-un stat bazat pe drept : conf. intern. şt.-practică, Chişinău, 16 oct. 2009+ /

Eugenia Cojocari // Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 10/12 : ed. spec. – P. 45-

48. – Bibliogr.: 5 tit.

753. Cojocaru, Victoria Evaluarea programelor/proiectelor de cercetare / Victoria

Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale Educaţiei / Univ. de Stat din

Moldova. – 2009. – Nr 5 (25). – P. 27-29. – Bibliogr.: 6 tit.

754. Concepţia educaţiei în Republica Moldova / Vladimir Guţu, Nicolae Bucun, Stela

Cemortan [et al.] // Studia Universitatis. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din

Moldova. – 2009. – Nr 5 (25). – P. 5-16. – Disponibil: http://www.usm.md/. –

Accesat: 25.05.2010.

755. Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei : [monogr.]

/ Larisa Cuzneţov ; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. – Ch. : CEP USM, 2009. –

623 p. – Bibliogr.: p. 607-624 (285 tit.). – ISBN 978-9975-70-813-5.

756. Dandara, Otilia. Proiectarea carierei: dimensiuni ale demersului educaţional /

Otilia Dandara ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 92 p. – Bibliogr.:

p. 90 (27 tit.). – ISBN 978-9975-70-872-2.

757. Duca, Maria. Clusterul educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE. Aspecte strategice de

dezvoltare / Maria Duca // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 44-47. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

758. Eţco, Constantin. Monitorizarea eficientă a calităţii procesului de instruire în

instituţia de învăţământ superior medical / Constantin Eţco, Iuliana Fornea // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4 (23). – P. 161-165. –

Bibliogr.: 6 tit.

759. Evaluarea curriculumui şcolar – perspectivă de modernizare / Min. Educaţiei al

Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; Lilia

Pogolşa, Nicolae Bucun, Vladimir Guţu *et al.+ ; coord. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun.

– Ch. : S. n., 2009. – 789 p. – ISBN 978-9975-4069-4-9.

760. Garştea, Nina. Formarea competenţelor profesionale la studenţii pedagogi în

contextul noilor educaţii : [studiu monogr.+ / Nina Garştea ; Univ. Pedagogică de Stat

„Ion Creangă”. – Ch. : S. n., 2009. – 200 p. – Bibliogr.: p. 177-183 (105 ti.). – ISBN 978-

9975-9546-7-9.

78


761. Guţu, Vladimir. Schimbări de paradigmă în teoria şi practica educaţională /

Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – ISBN 978-9975-

70-794-7.

Vol. 1. – 2009. – 390 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-70-795-4.

Vol. 2. – 2009. – 392 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-70-796-1.

Vol. 3 : Schimbări de paradigmă în teoria şi practica educaţională: Calea spre constituire a

unei şcoli ştiinţifice : [în acest vol. sunt prezentate rezultatele şt. ale doctoranzilor

coordonaţi de Vladimir Guţu, dr. habilitat în pedagogie+ / coord. şt. : Vladimir Guţu ; Univ.

de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 240 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-70-797-8.

762. Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copii cu dizabilităţi multiple : [monogr.]

/ Aurelia Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei,

Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS din Moldova. – Ed. a 2a,

rev. şi adăugată substanţial. – Ch. : Ruxanda, 2009. – 375 p. – Bibliogr.: p. 368-375.

– ISBN 978-9975-51-012-7.

763. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia : Studii, materiale,

surse şi sugestii / ed. : Stefan Ihrig, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Igor Şarov. –

Ch. : Cartdidact, 2008. – 207 p. – Bibliogr.: p. 193-207 şi în notele de subsol. – ISBN

978-9975-940-53-5.

764. Jelescu, Raisa. Dezvoltarea şi adaptarea copiilor la gradiniţă / Raisa Jelescu ; red. :

Aliona Paniş, Anastasia Guţu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei. – Ch. : S. n., 2009. – 108 p. – Bibliogr.: p. 104-107 (60 tit.). – ISBN 978-9975-

9930-5-0.

765. Mândâcanu, Virgil. Profesorul – maestru (în contextul pregătirii iniţiale a cadrelor

didactice) : monogr. despre învăţământul pedagogic universitar / Virgil Mândâcanu.

– Ch. : Pontos, 2009. – 628 p. – ISBN 978-9975-72-267-4.

766. Moldovan-Bătrânac, Viorela. Învăţământul superior în faţa provocărilor economiei

bazate pe cunoaştere: contexte şi tendinţe / Viorela Moldovan-Bătrânac, Ecaterina

Şişcan // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., 25-

26 sept. 2009. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 178-182. – Bibliogr.: 5 tit.

767. Moroşanu, Mihai. Modelul personalităţii profesorului ideal al instituţiei de

învăţământ superior medical / Mihai Moroşanu, Iuliana Fornea // Anale şt. / Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch., 2009. – Vol. 2 :

Probleme actuale de sănătate publică şi management. – P. 151-155. – Bibliogr.: 6 tit.

768. Muraru, Elena. Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea

sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior din

Republica Moldova / Elena Muraru, Petru Todos, Ana Guţu ; Oficiul Tempus în Rep.

Moldova. – Ch. : CEP UTM, 2009. – 30 p. – Bibliogr.: p. 29-30 (15 tit.). – ISBN 978-

9975-45-118-5.

769. Nesterenco, Constantin. Managementul instituţiilor învăţămîntului agrar:

Problemele manageriale ale gestiunii instituţiilor cu profil agrar în perioada

europenizării economice / Constantin Nesterenco ; Univ. Agrară de Stat din Moldova.

79


– Ch. : S. n., 2009. – 244 p. – Bibliogr.: p. 185-199 (290 tit.). – ISBN 978-9975-64-175-

3.

770. Olărescu, Valentina. Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă

la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică : *monogr.+ / Valentina Olărescu ; red. şt. :

Nicolae Bucun. – Ch. : “Elena-VI” SRL, 2008. – 128 p. – Bibliogr.: p. 102-113 (244 tit.).

– ISBN 978-9975-9646-7-8.

771. Pogolşa, Lilia. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – promotor al unui învăţămînt de

calitate / Lilia Pogolşa // Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : materialele

conf. şt. intern., 30-31 oct. 2008. – Ch., 2008. – Pt. 1. – P. 11-13 ; Pt. 2. – P. 15-17.

772. Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o

analiză de necesităţi / Centrul Educaţional Pro Didactica ; coord. de proiect : Silvia

Barbarov ; experţi : Liliana Nicolaescu-Onofrei (coord.), Iulia Caproş, Tamara Cazacu

[et al.]. – Ch. : Pro Didactica , 2009. – 84 p. – (Col. Biblioteca Pro Didactica ). – (Ser.

Quo Vadis?). – Bibliogr.: p. 83. – ISBN 978-9975-9763-9-8. – Disponibil:

http://www.prodidactica.md/files/Studiu_RO.pdf. – Accesat: 25.05.2010.

773. Prus, Elena. Cercetarea universitară între vocaţie şi coerciţie // Po(ï)etosfere şi

protecţii hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. – P. 133-138. – Bibliogr.: 8 tit. –

Disponibil: http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/poietosfera.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

774. Sadovei, Larisa. Competenţa de comunicare didactică: Repere epistemologice şi

metodologice : [monogr.] / Larisa Sadovei ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă".

– Ch. : CEP UPS "Ion Creanga", 2008. – 172 p. – Bibliogr.: p. 164-172. – ISBN 978-

9975-46-026-2.

775. Secrieru, Grigore. Abordări conceptuale privind pregătirea doctoranzilor în

domeniul informaticii / Grigore Secrieru // ICT+ Information and Communication

Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. –

P. 42-44. – Bibliogr.: 6 tit.

776. Simac, Ana. Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior / Ana

Simac, Lilea Răcilă // Revistă de ştiinţe socioumane. – 2009. – Nr 1 (11). – P. 71-74.

777. Stratan, Nicolae. Instruirea potenţialului de cadre ştiinţifice / Nicolae Stratan //

Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 23-24. – Disponibil:

http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

778. Ţvircun, Victor. Acreditarea în învăţămînt = Accreditation in education =

Аккредитация в образовании : Ghid metodologic / Victor Ţvircun. – Ch. : Litera

Educaţional, 2008. – 88 p. – Bibliogr.: p. 87. – ISBN 978-9975-74-003-6.

779. Zacon, E. Contribuţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova la integrarea

învăţământului superior din Republica Moldova în spaţiul european comun

educaţional / E. Zacon // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 2. – P. 7-10. – Disponibil:

http://www.stiintaagricola.md. – Accesat: 25.05.2010.

780. Zamşa, Elena. Învăţămîntul la distanţă – treaptă pentru o societate

informaţională în Republica Moldova / Elena Zamşa, Svetlana Mihalachi // ICT+

80


Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 1 st

ed., 18-21 May 2009. – Ch., 2009. – P. 161-164. – Bibliogr.: 16 tit.

781. Греку, Жанна. Методические основы применения юмора в процессе

подготовки преподавателей английского языка : экспериментально-теорет.

исслед. : моногр. / Жанна Греку. – К. : Б. и., 2009. – 155 p. – Bibliogr.: p. 122-134

(227 tit). – ISBN 978-9975-9546-5-5.

782. Трибой, Василе. Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в

контексте Болонского процесса : (социологический анализ) / Василе Трибой,

Дарья Левицкий ; Гос. ун-т физического воспитания и спорта Респ. Молдова. –

К. : Ed. USEFS, 2009. – 52 р. – Bibliogr.: p. 51 (15 tit.). – ISBN 978-9975-9597-2-8.

Conferinţe ştiinţifice

783. Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : materialele conf. şt. intern., 30-31

oct. 2008 / coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; red. lingv. : Aliona Paniş,

Anastasia Guţu, Stela Luca [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM,

2008. – ISBN 978-9975-9685-5-3.

Pt. 1. – 300 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9685-6-0.

Pt. 2. – 416 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9685-7-7.

784. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, 30

apr. 2009 / Univ. De Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : Univ. de

Stat „B. P. Hasdeu”, 2009. – ISBN 978-9975-914-14-7.

Vol. 1. – 2009. – 204 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-914-16-1.

Vol. 2. – 2009. – 196 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-914-21-5.

785. Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului : materialele

conf. şt. intern. a doctoranzilor, ed. a 6-a, 8-9 oct. 2009 / Min. Educaţiei şi Tineretului

al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercetări Şt. al

USEFS, Acad. Olimpică Naţ. ; col. red. : Victor Soloviev, Aliona Luca, Maria Lesnic [et

al.]. – Ch. : USEFS, 2009. – 372 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9597-4-2.

786. Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova : materialele

conf. naţ., 12-13 iun. 2008 / coord. : Eudochia Saharneanu, Pavel Vizir ; Univ. de Stat

din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 317 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-70-832-6.

787. Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept : conf. intern. şt.-practică,

Chişinău, 16 oct. 2009 // Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 10/12 : ed. spec. –

220 p. – ISSN 1811-0770.

788. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate :

materialele conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, ed. a 4-a, 30-31 oct. 2008 / col.

red. : Ion Gagim, Olga Procofiev, Olesea Nica [et al.] ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din

Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2008. – 175 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-931-15-1.

81


789. Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional. Stresul ocupaţional:

perspective teoretico-praxiologice : materialele conf. şt. intern., 19 dec. 2008 /

coord. : Silvia Briceag ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : Presa

universitară bălţeană, 2009. – 152 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-931-

48-9.

790. Modalităţi de integrare a procesului de studii, cercetărilor ştiinţifice şi practicii în

educarea antreprenorilor competenţi şi performanţi : *materialele conf. şt., 30-31

oct. 2009] / Univ. de Stat din Moldova ; coord. : Simion Certan ; col. red. : Simion

Certan, Marian Jalencu, Dinu Gavrelescu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 316 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-895-1.

791. Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul integrării

europene : materialele conf. şt., noiem. 2009 / com. org. : Laurenţiu Calmuţchi, Petru

Donţoi, Petru Guzun ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2009. – 343 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-025-6.

792. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o

personalitate integrală : materialele conf. şt. intern., 22-23 oct. 2009 / Min. Educaţiei

al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei [et al.] ;

coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; red. şt. : Aglaida Bolboceanu, Stela

Cemortan, Nelu Vicol [et al.]. – Ch. : S. n., 2009. – ISBN 978-9975-64-179-1.

Pt. 1. – 2009. – 242 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-64-180-7.

Pt. 2. – 2009. – 324 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-64-181-4.

793. Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : conf. şt. intern.

studenţească, ed. a 13-a, 15 apr. 2009 / col. red. : Sergiu Danail, Alexandru

Gorascenco, Aliona Luca [et al.] ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. :

“Valinex” SA, 2009. – 372 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-3-119.

794. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : conf. şt.

anuală a Univ. Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 24-25 febr. 2009 : [în 2 vol.] / col.

red. : Vasile Cojocaru, Nicolae Chicuş, Igor Racu [et al.] ; coord. : Nicolae Banuh; Min.

Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. –

Ch. : S. n., 2009. – ISBN 978-9975-921-70-1.

Vol. 1. – 596 p. – ISBN 978-9975-921-80-0.

Vol. 2. – 592 p. – ISBN 978-9975-921-80-0.

795. Schimbarea paradigmei în teoria şi practica educaţională : materialele conf. şt.

intern. : [în 2 vol.] / coord. : Vladimir Guţu *et al.+ ; col. şt. red. : Sorin Cristea *et al.+ ;

Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – ISBN 978-9975-70-817-3.

Vol. 1. – 330 p. – ISBN 978-9975-70-818-0.

Vol. 2. – 311 p. – ISBN 978-9975-70-828-9.

796. Глобализация образования в современном мире : тез. науч. ст. Междунар.

научно-практической конф., Бэлць, 20-22 марта 2009 / Современный

Гуманитарный Ин-т ; орг. ком. : В. А. Шмугуров, Н. В. Трусевич, О. И. Казанцева

и др. – Ch. : S. n., 2009. – 291 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9935-8-6.

82


ACTIVITATEA CENTRELOR ŞTIINŢIFICO-AUXILIARE (BIBLIOTECI ŞTIINŢIFICE, AGEPI...)

797. AGEPI: Raport anual, 2008 / consiliul ed. : Dorian Chiroşca, (preş.), Ion Daniliuc,

Svetlana Munteanu [et al.] ; coord. : Svetlalna Munteanu ; red. resp. : Ana Zavalistîi ;

trad. : Nina Calpacci, Alexandra Cozlov ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală a Rep. Moldova. – Ch. AGEPI, 2009. – 150 p. – Disponibil:

http://agepi.md/pdf/raport/ra_2008/ra-2008.pdf. – Accesat: 31.05.2010.

798. Biblioteca – Izvor de lumină : 15 ani de activitate, 1994-2009 : *Bibl. Publică

“Ovidius”+ / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică “Ovidius” ; alcăt. : Victoria

Ciobanu, Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. :

“Bons Offices” SRL, 2009. – 53 p. – ISBN 978-9975-80-236-9.

799. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 175 de ani : bibliogr. : (2002-2007) /

Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. : Elizaveta Scripnic; Prascovia Caleva. – Ch. : BNRM,

2008. – 74 p. – ISBN 978-9975-9968-0-8.

800. Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică / Bibl.

Municipală „B. P. Hasdeu”, Catedra de Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi

Arhivistică ; coord. : Lidia Kulikovski ; red. şt. : Victor Petrescu. – Ch. : „Grafema

Libris” SRL, 2008. – 156 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-52-042-3.

801. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliogr. / Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red.coord.

Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi. : S. n., 2008. – 158 p. –

(Vestigia Semper Adora; Fasc. 3). – ISBN 978-9975-931-29-8. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/vestigia/carte_rara.pdf. – Accesat:

25.05.2010.

802. Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) /

Bibl. Naţ. Pentru Copii “Ion Creangă” ; alcăt. : Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara

Maleru ; red. : Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch. : Epigraf, 2009. – 342 p. – ISBN

978-9975-947-66-4.

803. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi

specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt.

a Univ. de Stat “Alecu Russo” ; lucrare intocm. de Dora Caduc, Elena Stratan, Lina

Mihaluţa ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa. – Bălţi : S. n.,

2008. – 235 p. – ISBN 978-9975-931-21-2. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/catalog.pdf. – Accesat:

31.05.2010.

804. Concursul „Cele mai reuşite lucrări in domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa

informării”, 2004-2007 / Asoc. Bibliotecarilor din Rep.Moldova, Bibi. Şt. a Univ. de

Stat „Alecu Russo" ; alcăt. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Irina Zaligaev. – Bălţi : S.

n., 2008. – 39 p. – ISBN 978-9975-931-21-2. – Disponibil:

http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/concurs.pdf. – Accesat:

31.05.2010.

805. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale /

Ludmila Corghenci ; Asoc. Bibl. din Rep. Moldova, Şc. de Biblioteconomie, Univ.

83


Liberă Intern. din Moldova [et al.]. – Ch. : Epigraf SRL, 2009. – 110 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-947-83-1.

806. Costin, Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: Raportul de

activitate pe anii 2005-2008 / Ludmila Costin // Buletin ABRM. – 2009. – Nr 1(7). – P.

4-10. – Disponibil: http://abrm.md/files/abrm_buletin9.pdf. – Accesat: 31.05.2010.

807. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale / Agenţia de Stat

pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova. – Ch. : AGEPI, 2009-. – ISBN 978-

9975-911-60-3.

Vol. 1 : Desene şi modele industriale / alcăt. : Dorian Chiroşca, Simion Leviţchi. – 2009. –

258 p. – ISBN 978-9975-911-61-0.

Vol. 2 : Soiuri de plante / alcăt. : Dorian Chiroşca, Maria Rojnevschi, Ala Guşan *et al.+. –

2009. – 240 p. – ISBN 978-9975-911-63-4.

Vol. 3 : Invenţii / alcăt. : Dorian Chiroşca, Tudor Jovmir, Ala Guşan *et al.+. – 2009. – 372 p.

– ISBN 978-9975-911-64-1.

808. Cum se brevetează o invenţie prin sistemul PCT / alcăt. : Tudor Jovmir, Ala Guşan;

actualizare : Olga Cicinova; red. : Ecaterina Marandici. – Ch. : AGEPI, 2009. – 16 p. –

(Biblioteca de proprietate intelectuală).

809. Cum se înregistrează o marcă în Republica Moldova / Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală ; alcăt. : Natalia Mogol, Simion Leviţchi. – Ch. : AGEPI,

2009. – 28 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuală).

810. Cum se înregistrează un desen şi un model industrial în Republica Moldova /

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; alcăt. : Simion Leviţchi, Ludmila

Goremîchina. – Ch. : AGEPI, 2009. – 32 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuală).

811. Cum se protejează un soi de plantă in Republica Moldova / alcăt. : Maria

Rojnevschi, Natalia Nadiojchina, Ala Guşan. – Ch. : AGEPI, 2009. – 24 p. – (Biblioteca

de proprietae intelectuală).

812. Ghinculov, Silvia. Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul

infodocumentar / Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. :

Ed. ASEM, 2009. – 304 p. – ISBN 978-9975-75-478-1.

813. Kulikovski, Lidia. Biblioteci versus inovaţii : 2009 – Anul European al Creativităţii şi

Inovaţiei / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2009. – Nr 1. – P. 33-36. – Bibliogr.: 11 tit.

814. Kulikovski, Lidia. Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri,

interviuri / Lidia Kulikovski ; pref. : A. Rău ; Bibl. Municipală "Bogdan Petriceicu

Hasdeu". – Ch. : Magna-Princeps, 2008. – 256 p. – ISBN 978-9975-78-679-9.

815. Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova : informaţie succintă /

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; alcăt. : Alina Fodea, Ana Zavalistîi.

– Ch. : AGEPI, 2009. – 72 p.

816. Publicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic, (1992-2008) :

bibliogr. / alcăt. : Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguşkin ; ed. îngr. de Zinaida

84


Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008. – 44 p. – (Col. "BiblioLautus" ; Fasc. a 2-a). – ISBN 978-

9975-934-39-8. – Disponibil: http://library.ulim.md/. – Accesat: 25.05.2010.

817. Sochircă, Zinaida. Departamentul Informaţional Biblioteconomic – instituţie de

success : [Bibl. ULIM] / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu //

Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 31-36. – Bibliogr.: 10 tit. – Disponibil:

http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/1/teorie_si_%20practica_12_2008.pdf.

– Accesat: 31.05.2010.

818. Sofroni, Ana. AGEPI – promotor al creativităţii şi inovării / Ana Sofroni //

BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 55-57. – Bibliogr.: 5 tit.

819. Sofroni, Ana. Realizări şi obiective în activitatea instituţiilor informaţionalculturale

/ Ana Sofroni // Intellectus. – 2009. – Nr 1. – P. 104-107. – Bibliogr.: 8 tit.

820. Zavalistîi, Ana. Evoluţiile sistemului naţional de proprietate intelectuală :

*activitatea AGEPI+ / Ana Zavalistîi // Akademos. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 20-22. –

Disponibil: http://www.akademos.asm.md/. – Accesat: 25.05.2010.

821. Как получить патент на сорт растения в Республике Молдова? / Гос.

агентство по интеллектуальной собственности ; сост. : Мария Рожневски,

Наталия Надежкина, Алла Гушан. – К. : AGEPI, 2009. – 24 p. – (Библиотека

интеллектуальной собственности).

Conferinţe ştiinţifice

822. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prezentate la ed. a 7-a a conf. intern. şt.-practice cu genericul „Inovarea în susţinerea

întreprinderilor mici şi mijloci”, (27-28 noiem. 2008) / Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova, Oficiul Eurasiatic de Brevete, Agenţia

pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM ; consiliul şt.-ed. : Dorian Chiroşca

(preş.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie Cernei *et al.+ ; coord. şt. : Iurie Badâr. – Ch. :

AGEPI, 2009. – 208 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-911-58-0.

823. Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale : materialele conf. şt.practică,

29 noiem. 2008 / Colegiul de Construcţii din Chişinău, Bibl., Asoc.

Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ULIM. – Ch. :

CE UASM, 2008. – 86 p. – ISBN 978-9975-64-135-7.

824. Simposia investigatio bibliotheca : materialele ses. şt., 29 ian. 2009 : anuar /

Andrei Galben (dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; col. red. : Ana Guţu, Mihai

Cernencu, Zinaida Sochircă [et al.]. – Ch. : ULIM, 2009. – 61 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-934-74-9.

85


INDICE DE NUME

A

Ababii, Ion, 91-93, 281,

283, 332

Ababii, Victor, 420

Aculai, Elena, 646

Afanasiev, Veaceslav, 257

Ageeva-Turovskaya,

Masha Alexandrina,

337

Albu, Svetlana, 355

Alexanchin, Lidia, 101

Alexandrescu, Grigore,

(453)

Alexeeva, Svetlana, 31

Amarfii-Railean, Nelly,

743

Amariei, Valentin, 402

Andreev, A., 256

Andrieş, Andrei M., 33,

(177), 219, 416, 637

Andrieş, Serafim, 343

Andrieş, V., 353

Andrieş-Tabac, Silviu, 1, 2

Andriţchi, Viorica, 744

Andriuţă, Constantin, 103,

104

Andronic, Gabriel, 543

Andronic, Larisa, 7

Andronic, Serghei, 420

Andrunachievici, Vladimir,

(100)

Anei-Naconecina,

Antonina, 105

Anestiadi, Nicolae, (167)

Anestiadi, Zinaida, (104)

Anghelici, Gh., 106

Anikin, Vladimir, (142)

Apetri, Dumitru, 107, 424

Apostol, Alexandru, 732

Apostol, Anatolie, 425

Apostol, Liviu, 108

Apostol-Ciubară, Galina,

(109)

Apostol-Macovei, Tamara,

508

Aramă, E., 47

Aramă, Elena, 605

Arîcu, Aculina, 46, 99

Arnaut, Ana, 716

Arnautov, Vladimir, 100,

(126)

Arnăut, Tudor, 239, 522,

575

Atanassov, A., 33

Avornic, Gheorghe, 47,

490, 491, 605, 745

B

Babără, Ludmila, 335, 357

Babuc, Vasile, 342

Bacalov, Iurie, 250

Baciu, Gheorghe, 110, 111

Badâr, Iurie, 822

Badicean, Dumitru, 45

Bahadir, Ali Mufit, 279

Bahnarel, Ion, 48, 288

Bahnaru, Vasile, (238),

428,

Bajura, Tudor, 381

Balan, Iurie, 344, 466

Balan, Oleg, 429

Balan, V., 353, 746

Balanici, Alexandru, 421

Balanuţa, Vladimir, 399

Balaur, Nicolae, (155)

Balmuş, Ion, 420

Balmuş, Victor, 3, 430

Baltag, Alexandru, 718

Baltag, Dorina, 718

Baltag, Dumitru, 605

Balteanschi, Dumitru, 343

Balţatu, Ludmila, 431

Banaru, Victor, (215)

Bantoş, Alexandru, 112,

432, 456

Banuh, Nicolae, 794

Barbacar, Nicolae, 113

Barbaroş, Anton, 433

Barbarov, Silvia, 751

Barbuţă, Ion, 114, 434

Bardac, Doru, 419

Batîr, Dumitru, 52, 115

Baţmanova, Ana, 498

Băieşu, Aurel, 435

Băieşu, Nicolae, 49, 116-

118, (122), 481

Bălan, G., 405

Bărbăcaru, Nicolae, 162

Băţ, Mihail, 575

Bâlc, Nicolae, 419

Bâzgu, Eugen, 437

Begu, Adam, 255, 723

Bejan, Octavian, 438

Bejan, Olesea, 675

Belâi, Liviu, 565

Belic, O., 284

Belostecinic, Grigore, 392,

393, 656, 658-662

Belous, Tatiana, 251

Benea-Popuşoi, Elina, 375

Beneş, Oleg, 334

Beniuc, Valentin, 603,

615, 616, 740

Benu, Adam, 722

Berbeca, Veaceslav, 557

Bercheşan, Vasile, 601

Berejan, Silviu, (128),

(148), (201-203), (236),

(480).

Bernardini, Francesca, 263

Bersuker, B., 50

Beşelea, Lorina, 102, 176,

195, 222, 235, 240

Beşleagă, Vladimir, (445),

(446)

Bieşu, Maria, 119

Bileţchi, Nicolae, 96, 149

Bivol, Elena, 733

Bivol, Grigore, 298

Bîrgău, Mihail, 603, 615,

616, 740

Blanovschi, Andrei, 358

Blîndu, Eugen, 484

Boaghii, Ion, 351, 352

Bobeică, Valentin, 255

Boboc, N., 722

Bobrovschi, Sergiu, 556

Bodarev, Lilia, 96

Bogatencov, Petru, 638,

639

Bogdan, Rodion, 482

Bohanţov, Alexandru, 120

Boian, Vitalie, 20

Boincean, Boris, 351, 354

Bolboceanu, Aglaida, 792

Bologa, Mircea, 33

Bolun, Ion, 632

Bondarenco, A., 256

Borcoman, Raisa, 359

Borş, Angela, 498

Bostan, Ion, (147), (160),

404, 416, 419, 420, 747

Bostan, V., 404

Botev, Hristo, (499)

Botev, Nikolai, 448

Botezatu, Eliza, 121, 440

Botezatu, Grigore, (117),

(118), 122, 123, 481,

508, 555

Botnarenco, Ion, 336

Botnari, Elena, 517

Botnaru, Victor, 124, 289

Boţan, Igor, 450

Boţolin, P., 51

Boţu, P., (440)

Bounegru, Tudor, 360

Boyarskaya, Yuliya S.,

(169), (180)

Braga, Mihai, 623

Brega, Vladimir, 255, 723

Briceag, Silvia, 441, 789

Brie, Mircea, 501

Brumărel, Ana, 56

Buceatchi, Pavel, 654

Buciuceanu-Vrabie,

Mariana, 619

Bucun, Nicolae, 744, 754,

759, 770, 783, 792

Bucur, Vasile, 361

Budeşteanu, Sergiu, 733

Budevici, Anatolie, 442

Budişteanu, Alexandru,

(101)

Buftea, Victor, 748

Buga, Ion, 443

Bujor, Tatiana, 663

Bujoreanu, Andrei, 716

Bulat, Ion, 716

Bulgaru, Maria, 43, 44

Bulhac, Ion, 52, 105

Bulimaga, Constantin P.,

719

Bulmaga, Leonid, 444

Bumbu, Iacob, (175)

Bumbu, Ion, 175, 252

Burac, Andrei, (423)

Burdila, Alexandru, 77

Burdujan, V., 53, 353

Burian, Alexandru, 606,

622

Burlacu, Alexandru, 149,

445, 446

Burlacu, Valeriu, 63, 307

Buruiană, Ion, 481

Busuioc, Aureliu, (427),

(445)

Buşmachiu, Eugenia, 664

Butnaru, Mariana, 633

Butnaru, Veronica, 358

Buzdugan, Artur, 717

Buzilă, Varvara, 437

C

Cacean, Alexandru, 639

Caduc, Dora, 803

Caisîn, S., 655

Caisîn, Simion, 749

Calac, Marina, 282

Calestru, Livia, 275

Calestru, Mihai, 607

Caleva, Prascovia, 799

Calmuţchi, Laurenţiu, 365,

791

Calpacci, Nina, 797

Candu, Teodor, 531

Cantemir, Dimitrie, (567)

Canţer, Valeriu, 4-8, 19,

179, 416, 420, 720

Capcelea, Arcadie, 736

Caproş, Iulia, 772

Caproş, Nicolae, 290

Cara, Oleg, 657

Carabulea, Boris, 412

Caraganciu, Al., 356

Caraganciu, Alexandrin,

391

Caraman, Vlad, 447

Carauş, Tatiana, 320

86


Carp, Simion, 600, 618,

619

Carp, Terentie, 487

Cartofeanu, Vasile, 402

Cash, Jennifer, 437

Casian, Angela, 750

Caşu, Alexei, 100

Caşu, Igor, 513

Catan, Petru, 665

Catan, Victor, 600

Cataranciuc, Sergiu, 362

Catereniuc, I., 284

Cauteş, Gh., 405

Cazac, Valeriu, 54

Cazacu, Porfirie, (182),

(210)

Cazacu, Tamara, 772

Cazacu, Vasile, 443

Cebotari, Elena, 427

Cebotari, Margareta, 473,

798

Celac, Valentin Rodion,

(113), (162)

Cemortan, Leonid, 449

Cemortan, Stela, 754, 792

Cepoi, Liliana, 261, 276

Cepoida, Petru, 321

Cerempei, Valerian, 726

Cereş, V., 286

Cernei, Ghenadie, 22, 666,

822

Cernei, Mihai, 394, 714

Cernencu, Mihai, 450, 824

Cerneţchi, Olga, 125

Certan, Simion, 790

Cesnocova, Nina, 657

Cheban, David N., 363

Cheradi, Natalia, 190, 212,

634

Chesov, Dumitru, 289

Chicuş, Nicolae, 794

Chihai, Oleg, 265

Chilimar, Sergiu, 381

Chiriac, Ala, 314

Chiriac, Argentina, 186

Chiriac, Liubomir, 364,

703

Chiriţă, Svetlana, 733

Chirmici, Vasile, 396

Chiroşca, Dorian, 797,

807, 821

Chirtoagă, Ion, 451

Chiseliţă, Vasile, 426

Chişlaru, Angela, 370

Chitoroagă, Valentina,

102, 195, 222, 235, 240

Chivriga, Viorel, 667, 668

Cibotaru, Simion, (136)

Cicala, E., 301

Cicinova, Olga, 808

Cimpoi, Mihai, 149, 447,

452-455

Cimpoieş, Gh., 55, 140

Cioban, Mitrofan, 126,

364, 365, 741

Ciobanu, Anatol, (112),

127, 128, 191, (197),

456, 552

Ciobanu, Constantin Gh.,

457, 458

Ciobanu, Gheorghe, 291

Ciobanu, Inga, 608

Ciobanu, Liuba, 798

Ciobanu, Mihai, 322

Ciobanu, Nadejda, 56

Ciobanu, Nicolae, 129

Ciobanu, Sergiu, 715

Ciobanu, Silvia, 150

Ciobanu, Valerian, 443

Ciobanu, Victoria, 798

Ciobanu, Vitalie, 459

Ciocan, Olga, 235

Ciocanu, Gheorghe, 168,

397

Ciocanu, Ion, 130, 460,

461

Ciocanu, M., 640

Ciocanu, Mihai, 281, 285,

292, 635

Ciochină, Valentina, 163,

164, 234

Ciolpan, Jana, 552

Ciorbă, Valeriu, 45

Ciornaia, Irina, 237

Cirimpei, Victor, 529

Ciubotaru, Alexandru, 57,

131-133, (158), 217,

(227), 233

Ciubucciu, Vlad, 462, 507

Ciugureanu-Mihailuţă,

Carolina, 463

Ciumac, Daniela, 45

Ciumaşu, Ana, 232

Ciupercă, Victor, 309

Ciurea, Cornel, 751

Cîrpală, Nicolae, 607

Clichici, D., 356

Coadă, Ludmila, 464

Coban, Elena, 88

Cocieru, Mariana, 481

Cocîrţă, Alexandru, 465

Codreanu, Igor, 741

Codreanu, Theodor, 134

Cojocari, Angela, 261

Cojocari, Eugenia, 752

Cojocaru, Ala, 282

Cojocaru, Chiril, 534

Cojocaru, Gheorghe E.,

467

Cojocaru, Igor, 636, 637,

639, 649

Cojocaru, Vadim, 398,

400, 656

Cojocaru, Vasile, 794

Cojocaru, Victor, 332

Cojocaru, Victoria, 9, 753

Cojuhari, Lilia, 302

Colesnic, Iurie, 507, 508,

541, 565

Comanici, Ion, 260

Condrat, Ruslan, 487

Condraticova, Liliana, 468

Condrea, Igor, 534

Condrea, Irina, (200), 552

Constantinov, Tatiana,

(108), 217, (225), 233,

(234), 262

Constantinovici, Elena,

114

Coptileţ, V., 47

Corbu, D., 170

Corbu, Haralambie, 136

Corcinschi, Nina, 137

Coreţchi, Liubov, 60

Corghenci, Ludmila, 102,

176, 195, 235, 240,

805, 816, 817, 824

Corlat, Sergiu, 366

Corlăteanu, Alexandru,

289

Corlăteanu, Nicolae, (127)

(151), (552)

Cornea, Valentina, 469

Cosniceanu, Maria, 138

Cosovan, Olga, 139

Costachi, Gheorghe, 470

Costandachi, Gheorghe,

669, 715

Costin, Ludmila, 335, 357,

806

Coşciug, Gurie, (166), 293,

Cotelea, Tamara, 129

Cotelea, Vitalie, 367

Cotelnic, Ala, 368, 380,

396

Cotoman, Tamara, 232

Covrig, Andrei, 613

Cozari, Tudor, 254

Cozlov, Alexandra, 797

Cozma, Valeria, 523

Crăciun, Claudia, 599

Creangă, Ion, (532)

Crestianicov, Elena, 624

Creul, Eugenia, 96

Cristea, Sorin, 795

Crivoi, Aurelia, 250

Crotenco, Iu., 395

Crudu, Elena, 512

Cucirevii, Vladimir, 670

Cuciureanu, Gheorghe,

10-14

Cugut, Elena, 802

Cujbă, Rodica, 31

Culiuc, L., 174, 219, 416

Cuniţchi, Eugen, 68

Cupcea, Valeriu, (449)

Curteanu, Ala, 320

Cuşco, Andrei, 61, 501

Cuşmăunsă, Rodica, 671

Cuşmir, Sergiu, 672

Cuza, Petru, 253

Cuzneţov, Larisa, 755

Cvasnei, Snejana, 31

Damian, Florin, 397

Damian, L., (440)

Danail, Sergiu, 793

D

Dandara, Otilia, 756

Dani, Anatol, 762

Danii, Anatol, 540

Daniliuc, Ion, 797

Dănilă, Aurel, (184)

Dediu, Emil, 435

Dediu, Ion, (217), (231),

(233)

Deleu, Corina, 673

Deleu, Vasile, 726

Dergaciov, Valentin, 426

Derjanschi, Valeriu, 70

Dimitraki, P. N., 406

Dimitraki, P. P., 406

Diug, Eugen, 294

Dîrul, Alexandru, (114),

472

Dodon, Uliana, 390

Dolea, Igor, 474, 542

Dolgan, Mihail, 143, (204),

475

Dolghi, Cristina, 394, 714

Dolinţă, Zinaida, 521

Donea, V., 353

Donica, Andrei, 338

Donica, Gh., 62

Donica, Ilie, 338

Donici, Leon, (445), (535)

Doniţă, Nicolae, 253

Donţoi, Petru, 791

Dorgan, Viorel, 442

Dorogan, Valerian, 420

Dorogan, Valeriu, 417

Dragan, Elena, (150)

Dragnev, Emil, 513

Drumea, Luminiţa, 621

Druţă, Inga, 476, 485

Druţă, Ion, (440), (445),

(477)

Dubovic, Irina, 559

Duca, Gheorghe, 15-18,

33, (67), 144-146, 153,

155, 156, 159-161,

234, 255, 257, 276,

278, 279, 416, 420,

618, 654, 674, 724

Duca, Maria, 43, 44, 757

Dulgheru, Valeriu, 147,

404, 725

Dumbrava, Vasile, 763

Dumbrăveanu, Albina,

485

Dumbrăveanu, Eugenia,

381

Dumbrăveanu, Ion, (191)

Dumistrăcel, Stelian, 148

Dybtsyna, Elena, 12

E

Efremov, Valeriu, 471

Elenciuc, Daniela, 45

Eminescu, Mihai, (532)

Ene, Vladimir, 422

Enicov, Igor, 394, 714

Eremia, Anatol, 151, 478,

507

87


Eremia, Ion, 501, 510

Erhan, Dumitru, 70, 188

Eşanu, Adriana, 479

Eşanu, Andrei, 567

Eşanu, Nicolae, (92)

Eşanu, Roman, 517

Eţco, Constantin, 565, 758

Eţco, Ludmila, 295, 314

F

Fala, Alexandru, 696

Feuraş, Eugenia, 400

Figus, Alessandro, 749

Fleştor, Sofia, 135, 208

Florea, Mariana, 296

Florea, Serafim, 728

Fodea, Alina, 815

Foiu, Taisia, 423, 427, 498

Fornea, Iuliana, 758, 767

Foşnea, Inga, 676

Fotescu, Maria, 101, 141

Frecăuţeanu, Alexandru,

370

Friptuleac, Grigore, 297

Frunză, Valentina, 199

Furdui, Teodor, 20, 140,

145, 146, 153-164,

217, 233, 234, 276

Furtună, Alexandru, 122,

482

Furtună, Nicolae, 58

G

Gaberi, Gheorghe, 677

Gagauz, Olga, 526, 617

Gagim, Ion, 483, 788

Gaina, Boris, 140, 339,

340

Gaindric, Constantin, 100,

126

Galaicu, Violina, 426

Galben, Andrei, 538, 556,

824

Galben, L., 697

Galin-Corini, Vlad, 550

Ganciucov, Valentina,

678, 679

Ganea, Varvara, 25, 150

Ganea, Victoria, 675, 680-

685

Ganenco, Alexandru, 507,

564

Garştea, Nina, 760

Gavrelescu, Dinu, 790

Gavriliuc, Alexandru,

(124), 289

Gavriliuc, Mihail, 648

Gâncu, Tatiana, 165

Gheorghian, Tatiana, 298

Gheorghiţă, Maria, 371

Gheorghiţă, Mihail, 601

Gherman, Diomid, 299

Gherman, Marian, 484

Gherman, Vlad, 309

Gheţău, Vasile, 448

Gheţoi, Zaharia, 64

Gheţu, Veronica, 817

Ghidirim, Gheorghe, (91),

(94), (97), (110), (146),

(159), (165), 166, 167,

(218), (226), 301

Ghilaş, Victor, 426

Ghimpu Munteanu, Veta,

486

Ghimpu, Natalia, 102, 222

Ghinculov, Silvia, 190,

212, 812

Ghiţiu, Lilia, 715

Gilaş, Ana, 612

Gilaş, Victor, 426

Gitsu, Dumitru, (179)

Gîlea, A., 286

Gîrbu, Ecaterina, 487

Gladchi, Viorica, 67

Gnatiuc, Pavel, 63

Godoroja, Pavel, 63

Godorozea, Maria, 457,

458

Goian, Ion, 168

Golban, Veronica, 636

Golovin, B., 640

Golub, Tudor, 488, 489

Golub, Valentin, 488, 489,

512

Golubenco, Gheorghe,

601

Goma, P., (445)

Goncearova, Eugenia, 547

Gonţa, Maria, 67, 257

Gorascenco, Alexandru,

793

Goraş-Postică, Viorica,

516

Goremîchina, Ludmila,

810

Gorobievschi, Svetlana,

372

Gorodnikova, Natalia, 12

Gortolomei, Dumitru, 422

Gozun, Petru, 466

Grabco, Daria, 169, 180,

407

Grabovaia, Angela, 175

Grama, Mariana, 568

Grati, Aliona, 490, 608

Grădinaru, Angela, 602

Grăjdinaru, Tudor, 313

Grebincea, Alexandru, 402

Grecu, Raisa, 491, 492

Grejdeanu, Elena, 298

Grejdeanu, Tudor, 287

Gribincea, A., 373, 395

Gribincea, Alexandru, 675,

685

Grigoriev, Alexandr, 822

Grigoroi, Lilia, 399

Groppa, L., 330

Grosu, Aurel, (205), 300

Grosu, Nicolae, 493

Grosu, Vasile, 494

Grosul, Ioachim, (131)

Groza, Ludmila, 171

Guceac, Ion, 21, 31, 470

Gudima, Aliona, 199

Gudima, Konstantin, 65

Gudumac, Eugeniu, 342

Gudumac, Eva, 172

Gugulan, Leonid, 173

Gulea, Aurelian, 52

Guranda, Diana, 294

Gurschi, Claudia, 802

Guşan, Ala, 807, 808, 811

Guştiuc, Vasile, 58, 329

Guţan, Arsenie, 59, 63

Guţan, Valeriu, 421

Guţu, Ana, (213), 222,

556, 611, 768, 824

Guţu, Anastasia, 764, 783

Guţu, Corneliu, 393, 400,

658, 661

Guţu, E., 301

Guţu, Ion, (214)

Guţu, Olga, 374

Guţu, Vladimir, 754, 759,

761, 795

Guzun, Igor, 733

Guzun, Petru, 791

Guzun, Victor, 686

H

Habaşescu, Silvia, 190

Hadîrcă, Ion, 495

Hahn, H., 409

Haidarlî, Dan, 496

Haidarlî, Ion, 66

Hanganu, Aurelia, 96, 497,

572

Harconiţa, Elena, 24, 25,

101, 141, 150, 801,

803, 804

Hartnagel, Hans, 420

Hăbăşescu, Ion, 687, 726

Hîrbu, Eduard, 22, 408,

641

Hmelniţchi, Igor, 562

Holban, Ion, 4

Hotineanu, Vladimir, 426

Hurmuzachi, Iurie, 354

Iacovlev, Iraida, 310

Iacovlev, Vladimir, 728

Iarovaia, Ala, 190, 211

Iaşcenco, Tudor, 507

Ichim, Andrei, 562

Ihrig, Stefan, 763

Iliadi, Gheorghe, 715

Ilievici, Maria, 802

Ioniţă, Ion, 500

Ioniţă, Veaceslav, 691

Ioviţă, Vlad, (445), (525)

Iovu, Maria, 177

Iovu, Vitalie, 459

Isanos, M., (445)

Iurchevici, Iulia, 502

Ivanov, Violeta, 721

Izbaş, Vladimir, 178

I

Jalbă, Liliana, 254

Jalencu, Marian, 790

Jarcuţchi, Ion, 33

Jarinova, Ludmila, 412

Jelescu, Raisa, 764

Jelinovschi, Sergiu, 546

Jernovoi, Serghei, 509

Jitaru, Raisa, 180

Josan, L., 256

Josan, Nicolae, 396

Josanu, Efim, 503

Josanu, Yuri, 504

Jovmir, Tudor, 807, 808

Juc, Victor, 504

Junghietu, Efim, (116)

J

K

Kalguşkin, Tatiana, 816

Karnaeva, Liubov, 165,

317

Khadzhi, Piotr, (187)

Klokishner, Sophia, 192

Kocerghinski, A., (194)

Koeppel, Sonja, 263

Kovaliova, Olga, 15

Kriksunov, Eugene A., 152

Kulikovski, Lidia, 423, 427,

439, 498, 798, 800,

813, 814

Lacusta, Victor, 303

Ladaniuc, Victor, 505, 507

Lazarenco, Valeriu, 425

Leahu, Tudor, 376

Leaşco, Ion, 506

Lesnic, Maria, 785

Levinţa, Tatiana, 240

Leviţchi, Simion, 807, 809,

810

Liogchii, N., 722

Lipcanu, Ludmila, 165,

317

Lipcanu, Zinaida, 109

Litra, Leonid, 751

Lîsîi, Tatiana, 377, 680,

681, 684

Lozan, Oleg, 642

Lozan, Raisa, 258

Lozovanu, Dmitrii, 378

Luca, Aliona, 785, 793

Luca, Stela, 783

Luchian, Tatiana, 96

Lungeanu, Neculai, 430

Lungu, Vasile, 401

Lupașcu, Tudor, 46, 67,

99, 278

Lupan, Ana, (440)

Lupan, Aurelia, 26, 688

Lupan, Dumitru, 304, 305

Lupan, Ion, 59, 63

Lupu, Larisa, 181

Lupuşor, Irina, 547

L

88


Lutan, Vasile, 182, 183

Luţcan, Alexandru, 693

M

Macaev, Fliur Z., 268

Macari, Vadim, 689

Macarova, Tatiana, 285

Madan, Aurelia, 232

Madan, Gheorghe, 508

Madan, Ion, (212)

Maftei, Vitalie, 623

Malcoci, Iulia, 32

Maleru, Tamara, 802

Maloman, Eugen, 306

Mamalauca, Mircea, 500

Mandaji, Eugenia, 549

Manful, George, 721

Manic, Ştefan, (207)

Manoil, Alexandru, 509

Manolache, Constantin,

731

Manolachi, Veaceslav,

(232)

Manoli, Ion, 222, 556, 611

Marandici, Ecaterina, 808

Marian, Gr., 68

Marin, Alexandru, 410

Marina, Vasile, 27

Maslobrod, Serghei, 354

Matcovschi, Dumitru,

(96), (121), (130),

(134), (137), (143),

(144), (149), (229),

(440)

Matcovschi, Sergiu, 184

Matei, Constantin, 448

Matienco, Boris, (154)

Matveev, Sergiu, 69, 501,

510

Matvei, Eugenia, 511

Maxian Deladolna,

Gheorghe, 185, 505

Mazur, Jana, 657

Mazur, Marin, 607

Mazuru, Sergiu, 419

Mândâcanu, Virgil, 237,

766

Mejia Ruis, Carmen, 191

Melnic, Maria, 70, 188

Melnic, Vasile, (138),

(181), (186), (196)

Melnic-Vitiu, A., 174

Meniuc, G., (440)

Mereuţă, Ion, 308-310

Meşina, Victor, 297

Mihalache, Ana, (102)

Mihalachi, Svetlana, 780

Mihaluţa, Lina, 24, 25,

101, 150, 643, 801, 803

Mihăilescu, C., 231

Mimi, Constantin, (457)

Minciună, Vitalie, 6, 19

Mincu, Eugenia, 181, 186,

514

Mişova, Tatiana, 656

Mititelu, Ion, 515

Mîrza, Vitalie, 516

Mocanu, Maria, 485

Mocanu, Nadejda, 690

Mocanu, Natalia, 385

Mogol, Natalia, 809

Mohorea, Efim, 517

Moldovan, Dumitru, 393

Moldovan-Bătrânac,

Viorela, 766

Moldovanu, Dumitru, 375

Moldovanu, Gheorghe,

614

Moraru, Anton, 471, 505,

507, 518-520

Moraru, Maria, 297

Moraru, Olga, 649

Moraru, T., 71

Morei, Virgiliu, 341

Morel, Pierre, 222, 556,

611

Moroşanu, Lilia, 283

Moroşanu, Mihai, 767

Moscalenco, Sveatoslav

A., 180, 187

Moscalu, Elena, 701

Mostovic, Galina, 150

Moţpan, Angela, 466

Movilă, Irina, 743

Movileanu, Valeriu, 259

Müller, Dietmar, 763

Munteanu, Andrei, (164),

188, 265, (275)

Munteanu, Igor, 703

Munteanu, Svetlana, 797

Muraru, Elena, 749, 768

Mustea, Mihai, 732

Musteaţă, Sergiu, 189,

464, 510

Musteaţă, Simion, 354

Muşet, Gheorghe, (173),

(208), 308

N

Nadiojchina, Natalia, 811

Nagherneac, Ana, 24, 25,

801

Narschina, Nina, 232

Nastas, Valentina, 647

Nechifor, Iulia, 42

Nedealcov, Maria, 225

Nedeoglo, D., 219

Nemerenco, Ala, 644

Nesterenco, Constantin,

769

Nesterov, Petru. (70),

(188), (247)

Nica, Olesea, 788

Nicolaescu-Onofrei,

Liliana, 772

Nicu, Vladimir, 507

Niculiţă, Ion, (239), 522,

(575)

Nohailîc, Silvia, 683, 685

Noroc, Larisa, 523

Novitchi, Gh., 418

O

Obuh, Petru, 719

Odagiu, Iurie, 600, 619

Ohrimenco, S., 656

Ojog, Igor, 528

Ojovanu, Vitalie, 524

Olărescu, Dumitru, 120,

525

Olărescu, Valentina, 311,

770

Olărescu, Zaharia, 678,

679

Onofraş, L., 80

Opopol, Nicolae, 333, 334

Oproescu, Gh., 405

Oprunenco, Alex, 733

Orlov, Maria, 599

Osipov, Dumitru, 732

Osmochescu, Nicolae, 463

Ostrofeţ, Gheorghe, (171),

193,

Ostroumov, S. A., (152)

Ostrovsky, Serghei, 192

Ouş, Ludmila, 521

P

Palade, Gabriel, 398

Paladi, Gheorghe, (98),

(125), (145), (156),

194, 448, 526, 617

Palamarciuc-Vrancean,

Natalia, 561

Palii, Andrei, 192

Panaghiu, Tatiana, 176,

235

Panas, Mihai, 527

Panaşescu, Ion, (176)

Pancenco, Anatolie, 59,

307

Panici, Alla, 645

Paniş, Aliona, 764, 783

Papuc, Gheorghe, 618

Papuc, Mihai, 275

Parasca, Pavel, (195),

(206), 528, (538),

Parlicov, Victor, 691

Pascal, Oleg, 312

Patraşcu, Dumitru, 692

Patraşcu, Tatiana, 692

Patsiuk, Vladimir, 379

Pavel, Vasile, (107), (139),

196, 197,

Păun, Mihai, 426

Pântea, Victor, 302

Pârţachi, Ion, 693

Pâslariuc, Virgil, 513

Pelivan, Adrian, 73

Penina, Olga, 526

Penu, Aurel, 198

Peplow, E., 638

Percinschi, N., 356

Percinschi, Natalia, 694

Perjan, Andrei, 397

Perju, Veaceslav, 7

Pesteanu, Ananie, 342

Petcovici, I., 351

Petrencu, Anatol, 74

Petrescu, Victor, 800

Pickl, Stefan, 378

Pişcenco, Marina, 28

Pînzaru, Iurie, 75, 329

Placintă, Elena, 147

Platon, Alexandru-Florin,

501

Plămădeală, Ana-Maria,

(120), 525

Ploşniţă, Elena, 76, 530

Plugaru, Olesea, 562

Plugaru, Ştefan, 531

Pogolşa, Lilia, 759, 771,

783, 792

Pogurschi, Andrei, 619

Pohilă, Vlad, 200

Poiras, Larisa, 70

Pojoga, Elena, 99

Pop, Octavian, 545

Popa, Alexandru, 464, 510

Popa, Daniela, 382

Popa, Gheorghe, 141,

201-203, 480

Popa, Iulius, 77

Popa, Mihail, 100

Popa, Victor, (235), 613

Popescu, Leonid, 532

Popov, Irina, 644

Popov, Lilia, 412

Popovici, Constantin, 204,

(221), 533

Popovici, Doru Vlad, 540,

762

Popovici, Gheorghe, 422

Popovici, Mihai, 205

Popovscaia, Marina, 673

Porcescu, Sergiu, 29

Port, Anton, 534

Porubin, Diana, 724

Porubin, Lilia, 535

Postică, Gheorghe, (189),

195, 206, 538

Postică, Iulia, 78

Postolache, Gheorghe,

207

Postolachi, Victoria, 634

Postoroncă, Paulina, 58

Postu, Marin, 536

Poştarencu, Dinu, 537

Poştaru, Elvira, 695

Prisacari, Viorel, 333

Prisăcaru, Veronica, 79

Procofiev, Olga, 788

Procop, Svetlana, 621

Procopişin, Vasile, (129)

Prodius, Denis, 45

Prohniţchi, Valeriu, 733

Prus, Elena, 213-216, 222,

539, 556,(611), 773

Puiu, Ivan, 282

Racu, Aurelia, 540, 762

R

89


Racu, Igor, 794

Radu, Zinaida, (216)

Raevschi, Nicolae, 514

Raţa, Anatoli, 646

Răcilă, Lilea, 776

Răileanu, Viorica, 478

Rău, A., 814

Râbacov, Ghenadie, 102,

240, 556

Reabuhin, Iuri, (168),

(178)

Revenco, Mihail, 43, 44

Revenco, Mircea, (103)

Rogac, Raia, 541

Rogovaia, Galina, 625

Rojnevschi, Maria, 807,

811

Rojnoveanu, Gheorghe,

218

Roman, Alexandru, 622,

692

Romanciuc, Lidia, 34

Roşca, Alexandru, (95),

(230),

Roşca, Angela, 191

Roşca, Gheorghe, 696

Roşca, Inga, 542

Roşca, Ludmila, 615, 616

Roşca, P., 395, 697

Roşioru, Alexandru, 635

Rotaru, Anatol, 35, 36,

314

Rotaru, Mihai, 285

Rotaru, Parascovia, 543

Rotaru, Tatiana, 100

Rozenberg, Gennadii, 152

Rudi, Henrieta, (193)

Rudic, Valeriu, 80, 261,

276

Rumleanschi, Petru, 544

Rusandu, Ion, 504, 736

Rusnac, Constantin, 621

Rusnac, Eleonora, 733

Rusnac, Gheorghe, 731

Rusu, Alexandru, 343

Rusu, Ana, 147

Rusu, Djulieta, 359

Rusu, M., 330

Rusu, Ozea, 648

Rusu, Vitalie, 545

Sadovei, Larisa, 774

Sadurschi, Ludmila, 698

Saharneanu, Eudochia,

786

Sainenco, Ala, 202

Sainsus, Valeriu, 448

Sajin, Tudor, 410

Sakovici, Vasili, 622

Sandu, Maria, 225

Saulea, Aurel, 315, 316

Sava, E., 373

Sava, Eugen, 522

Savin, Victor, 425

Sărătilă, Vlad, 546

S

Sârcu-Scobioală, Diana,

547

Scherbov, Serghei, 448

Scherlet, Ecaterina, 237

Schiţco, Nicolae, 563

Scorpan, Vasile, 721

Scripnic, Elizaveta, 799

Scripnic, Vitalie, 318

Scurtu, Elena, 101, 141,

150, 801

Secrieru, Grigore, 775

Serebrian, Oleg, 548

Severin, Elena, 37

Shikimaka, O., 418

Sidorenko, A., 409, 418

Simac, Ana, 776

Simaşchevici, Alexei,

(174), (219), (223)

Simeonov, Ivan, 549

Sineriuc, A., 330

Sitaru, Lidia, 199, 512

Sîmboteanu, Aurel, 599

Sîrodoev, Ghenadi, 225

Sîrodoev, Igor G., 264

Slătineanu, Laurenţiu, 419

Slobodeniuc, Ghenadie,

37

Slutu-Grama, Claudia, 99

Smochină, Andrei, 606

Smochină, Nichita, 550

Sochircă, Zinaida, 176,

195, 222, 235, 240,

816, 817, 824

Sofroni, Ana, 818, 819

Solomon, Dumitru, 422

Soloviev, Victor, 785

Soltan, Petru, 126

Sosnovschi, Victor, 38

Spânu, Constantin, 302

Spinei, Larisa, 287

Spitoc, Liliana, 337

Spivacenco, Anatolie, 385

Spînu, Constantin, 334

Spînu, Stela, 139

Stahi, Eduard, 459

Stamatin, Iurie, 732

Stasiev, Gr., 220

Stavilă, Veaceslav, 551

Steclari, Tatiana, 319

Stempovscaia, Elena, 72

Stepanov, Veaceslav, 221,

612

Stere, Constantin, (445),

(447), (490), (491)

Stici, Ion, 66, 81, 94

Stimpovschi, Elena, 313

Stratan, Alexandru, 341

Stratan, Andrei, 375

Stratan, Elena, 803

Stratan, Nicolae, 777

Stratan, Zinaida, 412, 647

Stratulat, Alexandru, 532

Stratulat, P., 295

Stratulat, Petru, 320

Sturza, Alexei, 699

Sur, Nadejda, 362

Suveică, Svetlana, 82, 501

Ş

Şabanova, G., 256

Şalaru, V. M., 231

Şalaru, V. V., 231

Şalaru, Vasile, (157)

Şandru, Serghei, 332

Şarban, Cristian, 426

Şarov, Igor, 61, 528, 763

Şatravca, Claudia, 423

Şatravca, Tatiana, 423

Şavga, Nicolae. (172)

Şcerbac, Taisia, 317

Şcerbina, Romeo, 167,

226

Şerban, D., 174, 223

Şevciuc, Tatiana, 361

Şincarenco, I., 286

Şişcan, Ecaterina, 766

Şişcan, Nadejda, (190)

Şişcan, Zorina, 380

Şlapac, Mariana, 33, 96,

553

Şofransky, Zina, 554

Ştahovshi, Ada, 370

Ştefaneţ, M., 284

Ştefăniţă, Ion, 515

Ştefănucă, Petre V., (123),

555

Ştemberg, Marc, 224

Ştirbu, Eugen. (163)

Şuşu-Ţurcan, Aurelia, 663,

700-702

Tasmalî, Maria, 423

Tăbârţă, Ion, 557

Tălămbuţă, Nina, 265

Tănase, Adrian, 321

Târcoveanu, E., 226

Târziu, Liliana, 72

Tcacenco, Ecateina, 308

Tcaci, Eudochia, 58, 329

Teleucă, V., (440)

Teleuţă, Alexandru, 227

Tighineanu, Iacob, (209)

Tighineanu, Ion, 32, 160,

409, 411, 416, 420

Timco, Grigore, (105)

Timofte, I., 723

Timofte, Natalia, 723

Timofti, Elena, 382, 383

Timuş, Asea, 228, 266

Timuş, Victoria, 704

Tintiuc, Dumitru, 287,

292, 307, 313, 322

Tintiuc, Elena, 307

Tiutiun, Sergiu, 649

Toacă, Zinovia, 678

Toderaş, Ion, 152, 254,

275

Todiraş, V., 344

Todos, Petru, 721, 768

Tofan, Tatiana, 705

Tolocenco, Petru, 558

Toma, Simion, 6, 19, 26

T

Tomescu, Lucian, 734

Tomiţa, P., 83

Topală, Pavel, 421

Tretiacov, T., 344

Trofăilă, Valentina, 559

Trofăilă, Vasile, 559-562

Trombitcaia, Iu., 263

Trombiţki, Ilya, 727

Tsukerblat, Boris. (192)

Tudor, Elena, 66

Turtă, Constantin, 267,

278

Tutun, Irina, 427

Ţ

Ţarălungă, Antip, 466

Ţăranu, Marius, 721

Ţăruş, Didina, 706

Ţâra, Dumitru, 507

Ţâu, Nicolae, 384

Ţîbîrnă, Constantin, (93),

(106), 323

Ţîbulac, Mariana, 84

Ţîrdea, Teodor N., 739

Ţopa, Tudor, 507, 561,

563-566

Ţurcan, Aurelia, 39

Ţurcan, Elena, 412

Ţurcan, Nelly, 650

Ţurcan, Serghei, 613

Ţurcan, Stela, 310

Ţurcanu, A., (445)

Ţurcanu, Andrei, 229

Ţurcanu, Elena, 237

Ţurcanu, Eugeniu, 81

Ţurcanu, Ghenadie, 281

Ţurcanu, Nicolae, 398

Ţurcanu, Petru, 385

Ţurcanu, Viorel, 399

Ţvircun, Victor, 230, 567,

778

U

Ulian, Galina, 712

Ulianovschi, Gheorghe,

568

Ulianovschi, Xenofon, 569

Uncuţa, Andrei, 648

Ungureanu, Elena, 86, 636

Ungureanu, Emilia, 72

Ungureanu, Laurenţia,

275

Ungureanu, Veaceslav,

735

Ursu, Andrei, (153), (161),

(220), 253,

Ursu, Mihai, 86, 87, 437,

457

Ursul, Arcadie, 736

Ursulean, Ion, 88

Usatâi, Agafia, 276

Ustian, Aurelia, (135)

90


V

Vacarciuc, Mariana, 570

Vangheli, Ion, 623

Vangheli, S., (440)

Varta, Ion, 571

Varzari, Elena, 572

Varzari, Pantelimon, 573

Vasilache, Raisa, 99

Vasilache, V., (445)

Vasiliu, Haralamb, (228)

Vasilos, Vasile, 623

Vătămanu, Maria, 212

Vengher, Mihai, 565

Verebceanu, Galaction,

480

Verega, Grigore, 324

Vicol, Corina, 322

Vicol, Nelu, 792

Vidaicu, Mihaela, 574

Vieru, Grigore, (170),

(203) (445), (454)

Vinţeler, Onufrie, 236

Vizir, Pavel, 786

Vîrcolici, Margareta, 371

Vlad, Pavel F., 46, (99),

268, 278,

Vodă, Gh., (440)

Voiţeniuc, Elena, 521

Volconovici, Augustin, 413

Voloc, A. Ch., 283

Voloşciuc, Leonid, 345-

347

Vornic, Vlad, 500

Vozian, Valeriu, 352

Vronschih, Mihail, 352

Vulpe, Ana, 238

Vulpe, Nicolae, (211)

Zabolotnaia, Lilia, 606

Zabulică, Mihai, 325

Zacon, E., 779

Zadnipru, P., (440)

Zahariadi, C., (133)

Zaharov, Silvia, 237

Zaicovschi, Tatiana, 612

Zaiţev, Ecaterina, 498

Zaligaev, Irina, 804

Zamşa, Elena, 780

Zanoci, Andrei, 239

Zanoci, Aurel, 522, 575

Zavalistîi, Ana, 797, 815,

820

Zbancă, Andrei, 341

Zbanţ, Ludmila, 576, 602

Zbârcibabă-Bogdan,

Elena, 577

Zbîrnea, Salvina, 534

Zepca, Victor, 333

Zgardan, Aliona, 139

Zgardan, Eugen, (140),

265

Zorkin, Andrei, (183)

Zubcu, Zinovia, (240)

Zveaghinţev, D. G., 276

Z

А

Андриеш, А. М., (248)

Андриеш, Серафим, 349

Аникин, Владимир,

(242), 628

Арнaутов, В. И., 403

Б

Бабенко, О. А., 627, 631

Балтянский, Дмитрий,

349

Барбус, Л. Ф., 586

Батко, М., 277

Белоус, И. Д., 241

Берил, С. И., 280, 403

Бернардини, Франческа,

263

Боршевский, А., 578

Булат, Людмила, 349

Вайнтрауб, И. А., (244)

Войняк, В., 277

Волконович, Л., 737

Воронов, М. В., 403

В

Гараева, С. Н., 269

Гербановская, Людмила,

651-653

Гицу, Д. В., (246)

Гораш, И. К., 241

Греку, Жанна, 781

Гросул, Владислав, (241)

Губогло, Михаил, 243

Гудумак, В. С., 244

Гургуров, Н. Н., 584

Гусликова, Наталья, 40

Гушан, Алла, 821

Дорган, Виорел, 579

Друмя, А. В., 414

Дука, Георгий, 272

Дука, М. В., 244

Ецко, Константин, 326

Г

Д

Заїмова, Людмила, 592

Засавицки, Лидия, 242

Захаров, Светлана, 651-

653

Ипате, Д. М., 386

Е

З

И

К

Казанцева, О. И., 796

Калякин, О. А., 280, 742

Кантемир, Димитрий,

(597)

Канцер, В. Г., 246

Карамиля, Мария, 580

Кирияк, Любомир, 703

Клименко, В. И., 583

Кожокарь, Е., 630

Кожухар, Віктор, 592

Коломиец, Ирина, 270

Копанский, Я. М., 581

Копель, Соня, 263

Кравченко, Раиса, 707

Краснова, Надежда, 710

Куліковська, Лідія, 592

Л

Лебедев, Александр, 582

Левицкий, Дарья, 782

Лисецкая, Л. Ф., 247

Лунгу, Василе, 349

М

Максимук, Е. П., 738

Марьян, Тамара, 242

Мишкой, Георгий, 387

Млечко, Т. П., 586, 627,

631

Мокану, Н., 348, 708

Морару, К. Е., 271

Мосионжник, Л. А., 581

Мунтяну, Игорь, 703

Надежкина, Наталия,

821

Нестеренко, А. М., 415

Новаков, С. З., 584

Носов, Владимир, 89

Орган, Сильвиу, 580

Панько, Виктор, 587

Пармакли, Д., 348, 388,

708

Парусов, В. В., 415

Пожар, Сергей, 583

Попескул, Мария, 242

Порубин, Диана, 272

Постолати, Г. В., 269

Поторак, И., 737

Пушкин, А. С., (593)

Пышкина, Татьяна, 709

Н

О

П

Р

Радова-Каранастас, О. К.,

588

Рапопорт, А., 578

Редкозубова, Г. В., 269

Ремизова, Ирина, 89

Рожневски, Мария, 821

Рубель, О. Е., 273

Рябов, Сергей, 326

Рябова, Елизавета, 326

Симеонов, Иван, 589,

590

Симонова, Н. А., 414

Смокинэ, А., 630

Стайков, Д. С., 388

Стасьев, Г. Я., 271

Стати, Василий, 591

Сташков, Еужен, 710

Степаненко, Н. Я., 414

Степанов, В., 41

Стребков, Д., 737

Сычков, А. Б., 415

С

Т

Тимонин, Александр, 90

Ткаченко, Валентина,

242

Тодераш, И. К., 280

Тодераш, Ион, 249

Тодираш, В., 277

Топал, Д. А., 586

Трибой, Василе, 782

Трусевич, Н. В., 796

Тромбицкая, Ю., 263

У

Устиян, А., 245

Устиян, В., 245

Устиян, Г., 245

Устиян, Иван, (245), 593

Файгер, Анатолие, 594

Фою, Таїсія, 592

Фурдуй, Теодор, 249

Ф

Х

Хайдарлы, Д. И., 595, 596

Цвиркун, В. И., 597

Ц

Ч

Чащина, Л. Ф., 586

Чеботарева, А. Г., 274

Чеботарева, Т. В., 274

Чербарь, В. В., 350

Червенков, Н., 630

Чимпой, Михай, 455

Чуботарь, Татьяна, (249)

Чумак, Л. Г., 627, 631

91


Ш

Шинкарюк, В. Г., 271

Шишкан, Константин,

583

Шишкан, Надежда, 389

Шмугуров, В. А., 796

Шорников, П. М., 598

Шутов, А. Д., 244

Шушу-Цуркан, Аурелия,

390

Э

Эминеску, Михаил, (533)

92


INDICE DE TITLURI

A. Kocerghinski – fondatorul şcolii ştiinţifice de obstetrică şi ginecologie în Republica Moldova, 194

Abordări conceptuale privind pregătirea doctoranzilor în domeniul informaticii, 775

Abordări privind atragerea investiţiilor străine directe în vederea creşterii potenţialului economic al Republicii Moldova, 663

Academician Gheorghe Ghidirim. Concepţii contemporane în managementul pancreatitei acute severe, 94

Academician Iurie Reabuhin – 70th anniversary, 168

Academician Tatiana Constantinov at the 70th anniversary, 108

Academician Vladimir Arnautov – 70th anniversary, 126

Academicianul Alexandru Roşca: 75 ani de la naştere, 95

Academicianul Alexei Simaşchevici în studiul heterojoncţiunilor neideale, 223

Academicianul Andrei Ursu – somitate în domeniul pedologiei, 153

Academicianul Dumitru Matcovschi, 96

Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 ani, 97, 226

Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 de ani – o viaţă consacrată chirurgiei, 218

Academicianul Gheorghe Paladi – personalitate notorie a învăţământului şi ştiinţei medicale, 125

Academicianul Gheorghe Paladi : 80 ani de la naştere, 98

Academicianul Ion Bostan, 147

Academicianul Iuri Reabuhin la 70 de ani, 178

Academicianul Nicolae Corlăteanu, 127

Academicianul Pavel Vlad. Savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei, 99

Academicianul Silviu Berejan – eminent promotor al ştiinţei lingvistice, 128

Academicianul Silviu Berejan – teoretician al limbajului, 201

Academicianul Vladimir Andrunachievici, 100

Academicianului Ioachim Grosul la 95 de ani din ziua naşterii (1912-1976) şi aportul lui în construcţia Grădinii Botanice a A.Ş.M., 131

Academies of Sciences and the Transition to Knowledge Societies: Challenges and Perspectives for the Academies of Eastern and South-

Eastern Europe, 42

Accreditation in education, 778

Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 years anniversary, 46

Acreditarea în învăţămînt, 778

Acta nucleară şi radiologică, 717

Activitatea administraţiei publice locale: abordare sociologică, 469

Activitatea Centrului de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor în perioada 1995-2003, 64

Activitatea Secţiei Igiena Radiaţiilor în perioada a.a. 1980-1994, 48

Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice, 327

Actualităţi în evaluarea şi conduita copilului cu tulburări de dezvoltare, 282

Actualităţi şi perspective în otorinolaringologia pediatrică, 328

Administraţia publică în statul de drept, 599

Advances in organic, bioorganic and natural products chemistry in the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,

268

Afecţiunile orbitei, 304

Afecţiunile respiratorii acute la copil, 283

Afixoidarea în procesul de neologizare a limbii române, 514

AGEPI – promotor al creativităţii şi inovării, 818

AGEPI: Raport anual, 2008, 797

Alexandru Budişteanu : omagiu la 80 de ani, 101

Alexandru Gavriliuc – 50 de ani, 124

Algoritmi şi probleme de geometrie computaţoinală, 366

Ana Guţu: fenomenologia unui lider, 213

Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire, 102

Analiza factorilor de influenţă asupra formării potenţialului profesional al specialiştilor de profil economic în instituţiile de învăţământ

superior, 743

Analysis of influencing factors upon building up a professional potential of economic experts in the field of higher education, 743

Andrei Burac, 423

Andrei Zorkin – 90 de ani de la naştere, 182

Anii de zbucium şi nopţile de nesomn ale lui Simion Cibotaru, 136

Anotimpul mărturisirilor. Avatarurile vieţii unui chimist sau despre drumul nesfărşit al cunoaşterii, 115

Antichitatea târzie în bazinul Prutului, 500

Antologia invenţiilor, 404

Antreprenoriatul – aspecte fundamentale manageriale, 372

Aparatul ligamentar al uterului, 284

Arhitectura vernaculară în piatră, 437

A

93


Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii Moldova în procesul integrării europene, 356

Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile, 468

Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate, 426

Arta replăsmuirii artistice, 424

Arta vieţii: Galina Apostol-Ciubară – 75 de ani, 109

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: Raportul de activitate pe anii 2005-2008, 806

Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar-industriale în contextul dezvoltării inovaţiilor, 680

Aspecte ale manifestării proceselor de globalizare în sectorul public de cercetare-dezvoltare, 10

Aspecte conceptuale privind asigurarea şi managementul calităţii asistenţei medicale, 285

Aspecte contemporane ale medicinei alternative şi complementare, 286

Aspecte controversate de sintaxă, 558

Aspecte ecologice ale managementului deşeurilor în Republica Moldova, 719

Aspecte primordiale ale activităţii Centrului de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor al CNŞPMP în perioada a.a. 1995-2009, 88

Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performanţelor ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, 35

Aspectele juridico-penale ale eutanasiei, 574

Assessment of the EU-Moldova action plan implementation: environment and sustainable development, 727

Asymptotically almost periodic solutions of differential equations, 363

Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate, 287

Aurel Grosu – 60 de ani, 205

Aureliu Busuioc, 427

Bardar. Leagăn strămoşesc, 563

Basarabia. Istoria poştelor, 1858-1917, 458

Bătălia pentru Bucovina în ajunul Unirii cu România, (1913-1917), 571

Bibliografia Municipiului Chişinău, 1999-2004, 439

Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM. Ed. cumulativă : (1996-2005), 335

Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM. Fac. „Economie” : (1966-1995), 357

Biblioteca – Izvor de lumină, 798

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 175 de ani, 799

Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale, 805

Biblioteci versus inovaţii : 2009 – Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei, 813

Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică, 800

Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri, 814

Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane, 739

Biofarmacie şi farmacocinetică, 294

Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus cristatus în Codrii Centrali, 254

Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor baculovirale în agricultura ecologică, 345

Briceni: timpuri şi oameni. Popasuri în ţara Bricenilor şi Rozelor de Foc, 546

Bright physicist and personality of R. Moldova – academician Dumitru Gitsu – left this world for that Eternal, 179

Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, 749

Cahul la răscruci de vremi: din istoria oraşului şi judeţului (raionului), 509

Calitatea chimică a apei din râuri, 258

Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări, 783

Cancerul hepatic primar şi ciroza, 293

Caracter şi competenţa profesională, 186

Caracteristici teoretice ale cercetărilor în medicina generală, 298

Carbon sequestration through afforestation, 337

Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii, 801

Cartea Jocurilor Olimpice: Cronici. Portrete. Reflecţii, 503

Cartea pentru copii editată în Republica Moldova, 1975-2000, 802

Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova, 448

Cartea vieţii mele: la 54 de ani în medicină şi 44 de ani în diagnostica medicală a raionului Hânceşti, 198

Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova, 803

Celebru naturalist şi organizator al ştiinţei, 220

Centrul Proiecte Internaţionale, 34

Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană, 43, 44

Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere, 391

Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia "Plaiul fagului": Rădenii Vechi, 253

Cercetarea universitară între vocaţie şi coerciţie, 773

Cercetările ştiinţifice la facultatea de agronomie în decursul a 75 ani, 53

Cercetător şi promotor al limbii române, 196

Cercetătorul graiurilor : dr. habilitat Vasile Pavel la 75 de ani, 139

B

C

94


Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor, 257

Chirurgia abdominală de urgenţă: Recomandări practice de diagnostic şi tratament, 306

Chirurgia echinococozei, 323

Chiştelniţa la 550 de ani: (6964-7514 – după Adam), (1456-2006 – de la Hristos). File de istorie, 532

Cities and regional development in the Republic of Moldova: A geographic synthesis, 264

Ciuciulea: istorie, 459

Climate change in Moldova: Socio-economic impact and policy options for adaptation, 733

Clusterul educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE. Aspecte strategice de dezvoltare, 757

CMP Chişinău – 65 de ani în serviciul populaţiei capitalei, 75

CMP Chişinău : trecut, prezent şi viitor

58, 329

Codreanca, 466

Colos al biologiei celulare şi tisulare vegetale din sec. XX, 154

Cominternul şi originile „moldovenismului”, 467

Competenţa de comunicare didactică: Repere epistemologice şi metodologice, 774

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 393

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova, 392

Comuna Bădiceni. File din istorie, 559

Comuna Dărcăuţi. File din istorie, 560

Comuna Vădenii. File din istorie, 561

Comunicarea Naţională Doi a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la

Schimbarea Climei, 721

Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri, 359

Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă, 530

Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal, 569

Concepţia educaţiei în Republica Moldova, 754

Concursul „Cele mai reuşite lucrări in domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, 2004-2007, 804

Conditions for Enterprise Creation and Development: Gender Analysis, 657

Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen, 657

Conferenţiar universitar Aurelia Ustian. Actualităţi în tuberculoza bacilară şi rezistentă în mun. Chişinău, 135

Conferinţa a III-a naţională a stomatologilor şi medicilor dentişti din RSSM (25-27.11.1957) – solicitant activ al fondării Facultăţii

Stomatologice din Republica Moldova: (câteva crâmpee din istoria evenimentului), 59

Conferinţa fizicienilor din Moldova, CFM-2009, 416

Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, 784

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 417

Consolidarea terenurilor agricole în Moldova, 336

Constantin Mimi: viaţa consacrată Basarabiei, 457

Constantin Ţâbârnă – chirurg, profesor universitar, savant, cetăţean la 80 ani, 106

Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, 21

Contabilitatea pasivelor şi cheltuielilor la întreprinderile sferei de producţie, 370

Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării acestora, 361

Contribution to Knowledge Society, 15

Contribuţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova la integrarea învăţământului superior din Republica Moldova în spaţiul european

comun educaţional, 779

Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, 537

Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale, 600

Cooperation with Germany – experience, new forms and perspectives, 418

Coordination chemistry in the Republic of Moldova, 52

Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică, 770

Corelaţia dintre proprietatea intelectuală, rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi procesul inovativ, 26

Creativitate şi management, 419

Creşterea economică – prioritate naţională în contextul integrării în Uniunea Europeană, 712

Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării, 711

Creşterea potenţialul inovaţional al ţărilor CSI şi politicile de stimulare a inovării, 698

Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări, 601

Critică literară, 440

Critice, 452

Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova, 713

Criza mondială şi consecinţele pentru economia R. Moldova, 658

Ctitorul medicinei veterinare, 140

Cu cât mai mic, cu atât mai performant, 411

Cu creativitate şi inovaţie spre integrare europeană, 602

Cu privire la acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, 3

Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale, 807

Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei” şi discutate la

masa rotundă „Potenţialul investiţional al economiei Republicii Moldova şi perspective de dezvoltare a acestuia”, 369

Cultura Basarabiei în perioada interbelică, (1918-1940), 523

95


Cultura fizică medicală (Kinetoterapia) în recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor, 325

Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului, 785

Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est-europeană, 603

Culturi vegetale cu potenţial energetic, 255

Culturile tehnice în agricultura modernă, 351

Cum se brevetează o invenţie prin sistemul PCT, 808

Cum se înregistrează o marcă în Republica Moldova, 809

Cum se înregistrează un desen şi un model industrial în Republica Moldova, 810

Cum se protejează un soi de plantă in Republica Moldova, 811

Curchi: natură şi credinţă, 722

Current problems in microbiology and biotechnology, 276

Current state of RENAM new connections implementation, 638

Darul lui Dumnezeu: Tablete de cultivare a limbii. Medalioane despre cultivatori ai limbii române şi un interviu, 460

Date din istoria muzeificării Orheiului Vechi, 78

Datini şi creaţii populare, 555

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 de ani,

604

Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare, 430

Dendrologie: (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru împădurit şi spaţii verzi), 260

Departamentul Informaţional Biblioteconomic – instituţie de success, 817

Desene şi modele industriale, 807

Despre geopolitică, 548

Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membrii de onoare ai Senatului, 141

Development of bioenergy in Moldova, 723

Development of scientific direction of strength and plasticity physics in Moldova, 407

Dezvoltarea asistenţei de reabilitare neurologică în Republica Moldova, 312

Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare, 736

Dezvoltarea economică a Republicii Moldova, 659

Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi realizări, 394, 714

Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova, 786

Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional cercetărilor în domeniul ecologiei şi biologiei, 639

Dezvoltarea sistemului de acreditare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare în contextul globarizării societăţii moderne, 28

Dezvoltarea sistemului informaţional medical de nivel naţional prin implementarea Modulului de Telemagistică, 648

Dezvoltarea şi adaptarea copiilor la gradiniţă, 764

Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI, 395

Dimensiunea economico-juridică a globalizării, 740

Dimensiunea spirituală a cântului, 570

Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului, 605

Dinamica implementării tehnologiilor asistenţei perinatale în Republica în perioada 1998-2008, 320

Direcţii importante de investigaţii în sectorul viti-vinicol, 339

Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova, 470

Distins om de ştiinţă în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor, 155

Distinsa personalitate – Gheorghe Ghidirim la 70 ani, 110

Diverse aspecte ale colaborărilor academice şi ştiinţifice dintre Republica Moldova şi România (1991-2005), 84

Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecologică a Moldovei în context internaţional, 256

Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană, 471

Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale, 275

Dobrogea în spaţiul românesc, 473

Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. 1. Secvenţe din experienţa mondială, 4

Doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Mircea Revenco, 103

Doctorul habilitat Vladimir Anikin: 70 ani de la naştere, 142

Documente aparţinând istoriei şi viitorului, 432

Domeniul socio-uman, 553

Drama în stop-cadru, 525

Dreptul apărătorului de a invoca şi a propune probe în procesul penal, 542

Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului, 517

Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat, 474

Druţiana teatrală, 477

Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii, 149

Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului, 143

Dumitru Matcovschi între „imne” şi „blesteme”, 130

Dumitru Matcovschi. Modelul publicisticii gnomice, 137

D

96


Economia cunoaşterii: unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova, 660

Economia Republicii Moldova – tipare, probleme şi oportunităţi, 675

Economic and law dimension of globalization, 740

Economic growth in conditions of internationalization, 715

Economy evolution scenarios of the Republic of Moldova using the Solow model, 673

Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene, 606

Educaţia, ştiinţa şi inovarea – piloni ai economiei bazate pe cunoaştere, 674

Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept, 787

Eficienţa mecanismului economic în sectorul agrar, 382

Eficienţă şi competitivitate în agricultură, 383

Elaborarea scenariilor de prognoză a indicatorilor macroeconomici principali ai Republicii Moldova pentru perioada anilor 2010-2012,

678

Elemente de patologie a coloanei vertebrale, 290

Elemente de semasiologie română, 428

Elena Dragan, 150

Elita politică din Republica Moldova: realităţi şi perspective, 573

Eminescu: viaţa şi opera, 533

Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice, 726

Energie şi mediu, 410

Entomologia: între „operete” din Natură şi somităţi istorice, 266

Epidemiologia şi microbiologia, 333

Episcopia Huşilor şi Basarabia, (1598-1949), 531

Etapele studiilor istorice sovietice postbelice privind problema „formării poporului moldovenesc”, 69

Etnolog comparatist al folclorului de calendar, 122

European integrational processes: political, economic, law and linguistic aspects, 615, 616

Evaluarea cercetării şi a personalului ştiinţific – un imperativ al procesului de modernizare a ştiinţei şi învăţământului, 5

Evaluarea comparativă a informatizării Republicii Moldova, 632

Evaluarea curriculumui şcolar – perspectivă de modernizare, 759

Evaluarea implementării Planului de Acţiuni Moldova-UE: mediul şi dezvoltarea durabilă, 727

Evaluarea programelor/proiectelor de cercetare, 753

Evaluarea situaţiei curente şi strategia de dezvoltare a sistemului naţional informaţional de sănăta, 640

Evaluarea şi acreditarea – instrumente de sporire a ecienţei şi calităţii cercetării, 19

Evoluţia cercetăriilor ştiinţifice la Catedra Drept al Antreprenoriatului *Univ. de Stat din Moldova] (1997-2009), 752

Evoluţia costurilor productive totale sub impactul implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice: aspect metodologic, 675

Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, 11

Evoluţia pieţei funciare agricole în Republica Moldova, 667

Evoluţia pluripartitismului pe teritoriul Republicii Moldova : studiu, 450

Evoluţia tehnologiilor informaţionale contemporane. Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova, 645

Evoluţiile sistemului naţional de proprietate intelectuală, 820

Examinarea cauzelor penale cu privire la minori în instanţa de judecată, 545

Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate, 788

Extensii compacte ale spaţiilor topologice, 365

Extrădarea, 568

Facultatea de Cadastru şi Drept în ajunul aniversării a 75 de ani de la fondarea UASM, 71

Facultatea de Contabilitate *ai UASM+ în prag de jubileu către 75 ani ai UASM, 79

Facultatea de Drept la 50 de ani, 47

Facultatea de Economie către 75 ani ai UASM, 83

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, (1954-2009) : 55 ani, 77

Facultatea de Medicină Veterinară la cea de-a 75 aniversare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 62

Facultatea Stomatologie la 50 de ani, 1959-2009 : (istorie, prezent şi năzuinţe), 63

Familia şi cultura păcii în Moldova, 607

Fârlădeni. Rădăcinile baştinei, 433

Fenomenele comune folclorice la bulgari şi moldoveni, 549

File din istoria dezvoltării microbiologiei în Moldova, 80

File din istoria vieţii şi activităţii politice a lui Dimitrie Cantemir, 567

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: In memoriam acad. Silviu Berejan, 480

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Semiotica şi hermeneutica textului, 608

Finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare în economia cunoaşterii, 664

Finanţarea inovaţiilor în conjuctura implementării noilor metode de cercetare ştiinţifică, 681

Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării, 20

Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic, 250

Fiziologia sistemului stomatognat, 315

E

F

97


Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală, profilaxie, 330

Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului, 481

Folcloristica în RASS Moldovenească : (anii 1930-1940), 49

Folcloristul Efim Junghietu: 70 de ani de la naştere, 116

Folcloristul Grigore Botezatu, 117

Folcloristul Grigore Botezatu, 80 de ani de la naştere şi 55 de ani de activitate, 118

Folcloristul şi etnograful Petre V. Ştefănucă, 123

Formarea competenţelor profesionale la studenţii pedagogi în contextul noilor educaţii, 760

Fruitful scientific activity of Doctor in Biology S. A. Ostroumov, 152

Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socioeconomice,

380

Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor polititce într-o societate bazată pe cunoaştere, 29

Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudinilor speciale, 441

Fundamente teoretice privind riscul inovaţional în economia bazată pe cunoaştere, 700

Găgăuzii: aspecte istoriografice ale istoriei şi culturii, 74

Genetica intelectului uman, 259

Gerontologie, 316

Gheorghe Ghidirim, 165

Gheorghe Ghidirim – 70 de ani, 91

Gheorghe Muşet – 70 de ani, 173

Gheorghe Ostrofeţ. O etapă semnificativă, 171

Ghid privind argumentarea economică a activităţilor din agricultura Republicii Moldova, 341

Ghid privind producerea merelor în sistemul superintensiv de cultură, 342

Ghidul funcţionarului public: Corespondenţa şi tehnica secretariatului, 485

Grafuri d-convex simple şi quasi-simple, 362

Grigore Alexandrescu: "însuflarea" fiinţării, 453

Grigore Vieru în amintirile contemporanilor, 170

Grigore Vieru, poetul arhetipurilor, 454

Gurie Coşciug – 85 de ani, 166

Habitatul în mileniul I a Chr. din regiunea Nistrului Mijlociu. Siturile din zona Saharna, 522

Haralamb Vasiliu – ctitorul învăţământului agronomic superior din Moldova, 228

Hemoragiile digestive superioare non-variceale, 301

Henrieta Rudi – igienist remarcabil, 193

Hepatita virală C acută. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi de tratament la persoanele de vârstă tânără şi medie,

302

Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici, 174

Historiography and politics to Eastern and Western areas of the romanian space, 501

Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX, 498

Holocaust – tragedy of European jewry in the XX century, 498

Horeşti pe Botna, 564

Horodiştea codrenilor, 565

Hristo Botev, 499

Iacob Bumbu, 175

ICT+ Information and Communication Technologies-2009, 654

Identitate, memorie şi discurs istoric în Moldova postsovietică: o abordare critică, 61

Igieina muncii, 297

Igiena, 333

Impact of global financial crisis on the investment climate of the Republic of Moldova, 676

Impact of IPRs [Intellectual Property Rights] on research capacity and innovation development in developing countries (the case of

Moldova), 695

Impactul crizei financiare asupra sistemului sferei sociale, 669

Impactul crizei financiare mondiale asupra climatului investiţional din Republica Moldova, 676

Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova, 751

Impactul politicului şi al ideologiei de partid asupra arheologiei din RSSM, 73

Impactul ratei de schimb a monedei naţionale (MDL) asupra fermierilor din Republica Moldova, 691

Impactul reformelor structurale asupra relansării economice (perioada 2000-2007), 670

Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare a bunurilor imobile bazat pe valoarea de piaţă, 374

Implicaţii bibliotecare în crearea mediului informaţional electronic, 643

G

H

I

98


Improvement of S&T statistics as tool for developing science policies (the case of Moldova), 12

In the memory of professor Yu. Boyarskaya, 169

Incubatorul de inovare „Inovatorul” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – oportunităţi şi perspective, 690

Incursiuni în managementul anticriză, 692

Independenţa energetică a Republicii Moldova şi factorii care o condiţionează, 734

Indicaţii metodice privind elaborarea şi implementarea indicatorilor de evaluare a capacităţii de inovare in baza Institutului de Fizică

Aplicată, 408

Influenţele stimulatorii ale statului asupra investiţiilor de risc în activitatea inovaţională, 682

Informarea în procesul de inovare, 9

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane, 479

Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere, 37

Innovation – success of a business, 693

Innovations transfer in agriculture activities in the context of climate change and sustainable development, 354

Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii produselor pe piaţa internaţională, 697

Inovarea şi transferul tehnologic, 666

Inovaţia – succesul unei afaceri, 693

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”: 50 de ani de la fondare, 66

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – promotor al unui învăţămînt de calitate, 771

Instruirea computerizată, 360

Instruirea concentrică în pregătirea profesională a specialiştilor de educaţie fizică şi sport, 748

Instruirea potenţialului de cadre ştiinţifice, 777

Insuficienţa renală, 321

Integrarea capitalului bancar cu cel industrial: realităţi, perspective naţionale şi internaţionale, 377

Integrarea europeană a Republicii Moldova: Premise, avantaje şi oportunităţi pierdute, 375

Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii, 576

Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii, 609

International Conference of Young Researches, 45

Internationale Zusammenarbeit der Organe des inneren bei der Bekämpfung der transnationalen Kriminalität, 600

Intervenţia recuperativ-terapeutică pentru copii cu dizabilităţi multiple, 762

Invenţii, 807

Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra, 687

Ion Creangă şi basmul est-slav, 533

Ion Guţu: deschideri novatoare asupra cercetării simbolului romantic, 214

Ion Panaşescu – savant şi profesor, 176

Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului, 144

Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră, 200

Istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, 527

Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia, 763

Istoricul şi arheologul Gheorghe Postică la 55 de ani, 189

Istoriografie şi politică în Estul şi Vestul spaţiului românesc, 501

Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale, 526

Îmbunătăţirea statisticii ştiinţei şi tehnologiei ca instrument pentru dezvoltarea politicilor ştiinţifice (cazul Moldovei), 12

„În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului, 447

Între filme şi cărţi: Ana-Maria Plămădeală la 60 de ani, 120

Învăţământul horticol superior din Republica Moldova la 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 746

Învăţământul public în Republica Moldova: între nevoi sociale şi posibilităţi de finanţare, 750

Învăţământul superior în faţa provocărilor economiei bazate pe cunoaştere: contexte şi tendinţe, 766

Învăţămîntul la distanţă – treaptă pentru o societate informaţională în Republica Moldova, 780

Jorile: Monografia satelor Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus şi Lopatna, 488

Jurisdicţia internaţională penală, 547

La Mitoc, pe Vatra Iazului, 505

Lambourile insulare ale membrului pelvin, 324

Lectura romanului romănesc modern, 536

Legături de suflet, 148

Legislaţia de mediu a Republicii Moldova, 726

Legislaţia internaţională şi naţională a Republicii Moldova cu privire la protecţia stratului de ozon, 730

Leova: file de istorie, (1940-1990), 515

Leuşeni: (Teleneşti) : Pagini de istorie, 425

Î

J

L

99


Life and activity of Professor Yu. S. Boyarskaya, 180

Lingvistica între cercetare şi aplicare, 610

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2008, 23

Localităţile Republicii Moldova, 478, 507

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor, 24, 25

Lupta politică în Republica Moldova: analiză critico-ştiinţifică, 518

Luptător pentru demnitatea şi conştiinţa naţională, 138

Magia cuvântului, 476

Magicul „croitor” de substanţe: Doctorul, profesor asociat Grigore Timco la 50 de ani, 105

Main macroeconomic indicators for R. Moldova forecast scenarios elaboration for the period of 2010-201, 678

Malformaţii congenitale cardiace, 319

Managementul apelor, 724

Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu, 307

Managementul competitivităţii în economia bazată pe cunoaştere, 661

Managementul instituţiilor învăţămîntului agrar: Problemele manageriale ale gestiunii instituţiilor cu profil agrar în perioada

europenizării economice, 769

Managementul întreprinderii în mediul economic contemporan, 396

Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate, 308

Managementul sistemului medico-tehnic în Republica Moldova, 309

Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar, 665

Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional. Stresul ocupaţional: perspective teoretico-praxiologice, 789

Managementul şi marketingul inteligent – promotori ai economiei cunoaşterii în Republica Moldova, 699

Mari scriitori români: medalioane literare, 455

Materialele Congresului al V-lea al pediatrilor şi neonatologilor din Republica Moldova cu participare internaţională, 331

Materialele Congresului II Internaţional al Societăţii Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova, 332

Materialele Congresului VI al igieniştilor, epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova, 333

Mathematical methods for electrical circuits and fields calculation, 379

Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education, 397

Măcăreştii din stânga Prutului, 451

Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi, 156

Măiestria de a trăi miracolul unei noi vieţi, 145

Mănăstirea Curchi, 512

Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică, 303

Medicina informaţională – aspectul terapeutic şi diagnostic al nanotehnologiilor, 314

Mediul şi dezvoltarea durabilă, 741

Memorii, 550

Metafora este poezia însăşi: (investigaţii ale imaginarului şi poeticii figurative), 475

Methodological, pragmatical and didactical interconnections in language science, 609

Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud-est europene, 513

Metodologia managementului resurselor umane în instituţia şcolară, 744

Micologul moldovean Ştefan Manic la 60 de ani, 207

Microelectronics and Computer Science, 420

Mihail Dolgan sau harul ales de a tălmăci metafora poeziei, 204

Modalităţi de estimare a activităţii ştiinţifice, 27

Modalităţi de integrare a procesului de studii, cercetărilor ştiinţifice şi practicii în educarea antreprenorilor competenţi şi performanţi,

790

Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date, 367

Modelul personalităţii profesorului ideal al instituţiei de învăţământ superior medical, 767

Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul integrării europene, 791

Modernizarea sistemului naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării, 6

Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală, 792

Moldova în a doua jumătate a sec. al XX-lea: Aspecte ale vieţii social-economice, 444

Moldova-Dubna la 45 ani de colaborare, 65

Moldovlahica, 528

Momente de referinţă din evoluţia Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 76

Monitorizarea eficientă a calităţii procesului de instruire în instituţia de învăţământ superior medical, 758

Monitorizarea impactului crizei financiar-economice mondiale asupra economiei Moldovei, 679

Municipiul Bălţi. Instituţii de cultură: Schiţă istorico-bibliografică, 521

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 86

Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din Republica Moldova, 543

Muzica şi filosofia, 483

M

100


Nadejda Şişcan, 190

Nanoscale phenomena: Fundamentals and applications, 409

Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe cunoaştere, 16

Nicolae Anestiadi – Chirurg, Savant, Patriot, 167

Nicolae Eşanu: in memoriam, 92

Nicolae Şavga – 70 de ani, 172

O călătorie prin ani: Repere istorice din viaţa şi activitatea asistenţilor medicali din Rep. Moldova, 72

O excursie în codrii Tigheciului, 487

O istorie a scrierii latine: Epigrafie latină, 497

O pleiadă de glorie: Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", 224

O viaţă de zbucium, 111

O viaţă dedicată ştiinţei, 230

Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani, 191

On the occasion of 70th anniversary of corresponding member of the Academy of Sciences of Moldova Boris Tsukerblat, 192

On the occasion of 70th birthday anniversary of Piotr Khadzhi, 187

Optimizarea creşterii economice prin intermediul difuzării inovaţiilor în condiţii de risc şi incertitudine, 685

Optimization and multiobjective control of time-discrete systems: dynamic networks and multilayered structures, 378

Oraşul Floreşti. Istorie şi contemporaneitate, 562

Oraşul Ştefan Vodă, 506

Orbis latinus, 572

Organizarea asistenţei medicale urgente în situaţii de criză, 291

Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial economic, 376

Pagini alese din istoria creării primei grădini botanice a AŞM, 57

Paicu – un sat din lunca Prutului de Jos. Excurs istoric, 486

Parcours féminins. L’intellectuelle : En hommage à Elena Prus, 611

Particularităţi ale activităţii de organizare şi planificare a prevenirii şi descoperirii infracţiunilor cu largă rezonanţă socială şi în serie, 484

Particularităţi de finanţare a cercetărilor şi inovaţiilor, 683

Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior, 776

Particularităţile calculării amortizării mijloacelor fixe tehnico-ştiinţifice la unităţile de cercetare-dezvoltare, 671

Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor, 252

Patologia retinei, 305

Pavel Parasca, 195

Pavel Parasca la 70 de ani, 206

Părintele grădinii botanice, 227

Păstrarea patrimoniului cultural în ţările europene, 612

Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Basarabia, stînga Nistrului, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de vest, 529

Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe, 13

Pelinia – nume de legendă, 541

Pentru Brînzeni, cu dor..., 516

Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări, 613

Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii, 199

Physical methods in chemistry investigations of the Chemistry Institute of ASM, 267

Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale, 358

Pigmenţii minerali în arta decorativă, 554

Pivniceni. File de istorie, 524

Pneumologie, 289

Po(ï)etosfere şi protecţii hermeneutice, 539

Poetul şi furnicul din ochii lui Buddha, 229

Political Culture and Cultural Policy in International Relations: Est-European Dimension, 603

Politică şi istoriografie în RSS Moldovenească în anii 60-70 ai secolului XX, 82

Popasurile vieţii, 151

Popeasca, 534

Porfirie Cazacu – 70 de ani, 183

Portofoliul de brevete – sursă informaţională pentru evaluarea preliminară a proiectelor inovaţionale, 38

Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare în Republica Moldova, 694

Posibilităţi şi limite ale evoluţiei Republicii Moldova spre economia de piaţă funcţională, 398

Poşta română în Basarabia, (1918-1940, 1941-1944), 458

Prăpastia lui Pascal, 452

Pregătirea asistentelor medicale cu studii superioare – un imperativ al timpului, 313

N

O

P

101


Pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice în domeniile biologiei, chimiei, geografiei, agriculturii: constatări retrospective şi sugestii de

viitor, 7

Preservation of cultural heritage in the states of Europe, 612

Prezentul trecutului, 493

Prima facultate inginerească din Moldova în preajma celor 75 ani ai UASM, 68

Principii metodologice ale elaborării politicii de creştere economică în baza reformelor structurale, 689

Problema existenţei în filosofia tradiţională, a modernismului, postmodernismului şi transmodernismului, 544

Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală, 577

Problema riscului în evaluarea dezvoltării inovaţionale, 701

Problematica familiei studenţeşti, 502

Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei, 276

Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice, 793

Probleme actuale de istorie naţională, 538

Probleme actuale de lingvistică şi glotodidactică, 614

Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie, 334

Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, 794

Probleme conceptuale de dezvoltare a telemedicinii în Republica Moldova, 642

Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi, 772

Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative, 472

Probleme ecologice în agricultură, 346

Probleme juridice ale societăţii informaţionale, 646

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale, 822

Problemele contabilităţii în contextul integrării europene, 399

Problemele intensificării activităţii inovaţionale în Comunitatea Statelor Independente, 684

Problemele statisticii naţionale în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, 702

Procese integraţioniste europene: aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice, 615

Procese integraţioniste europene: aspecte politologice, economice, juridice şi lingvistice, 616

Procesele etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV : Istoriografia sovietică, 510

Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni, 617

Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova în context mondial şi regional, 14

Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonată, 209

Profesor universitar Porfirie Cazacu. Impactul oxihiperbariei asupra proceselor bioenergetice, lizozomale, de peroxidare a lipidelor şi

sistemului antioxidant la comprimarea îndelungată a ţesuturilor moi, 210

Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om Emerit Gheorghe Muşet. Catedra dermatovenerologie – realizări şi perspective.

Concepţii contemporane în patogenia şi tratamentul psoriasului, 208

Profesorul – maestru, 765

Profesorul Ion Niculiţă la 70 de ani, 239

Profesorul Petru Nesterov – fondatorul şcolii fitonematologice în Republica Moldova, 188

Profesorul universitar Aurel Dănilă la 75 de ani, 184

Professor Nicolae Vulpe – 60 th anniversary, 211

Proiectarea carierei: dimensiuni ale demersului educaţional, 756

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic, 30

Proiectul CSI: anatomia unui eşec, 557

Promovarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie, 655

Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări, 421

Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan, 212

Protecţia drepturilor omului în conflictele armate, 429

Protecţia integrată a culturilor de cîmp, 352

Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozitate, 344

Protecţia internaţională a drepturilor copilului, 463

Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova, 618

Protecţia mediului în Republica Moldova, 732

Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective, 277

Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 815

Psihopedagogia integrării, 540

Publicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic, (1992-2008), 816

Punctuaţia în limba română: Norme şi exerciţii, 434

Quantum chemistry in Moldova – 50 years, 50

Qui bene diagnoscit, bene curat, 81

Racordarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice la standardele europiene, 39

Q

R

102


Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştinţifice principale, obţinute în sfera

ştiinţei şi inovării în anul 2008, 31

Raport privind rezultatele ştinţifice principale, obţinute în anul 2008 în urma realizării proiectelor din cadrul programelor de stat în

sfera ştiinţei şi inovării, 32

Răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor

acestora, 495

Realizarea cercetărilor criminologice teoretice, 438

Realizarea dimensiunii energetice a securităţii Republicii Moldova în contextul dependenţii de o singură sursă, 735

Realizări şi obiective în activitatea instituţiilor informaţional-culturale, 819

Realizări şi perspective de dezvoltare a ficobiotehnologiei în Republica Moldova, 261

Realizările ştiinţifice ale Laboratorului ştiinţific Igiena Radiaţiilor, Centrul de Radioprotecţie şi Igiena Radiaţiilor (CRPIR) în perioada a.a.

1996-2009, 60

Recea Străşenilor, 551

Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice, 8

Reflecţii lingvistice, 456

Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova, 465

Reformarea sistemului de subvenţionare în agricultură: rezultate concrete şi eșecuri, 668

Relaţii dintre polii economici: noţiuni, concepte, experienţă, 373

Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene, 533

Relaţii politice moldo-tătare (1699-1739), 496

Relaţiile ştiinţifice ale neurologilor Iaşi-Chişinău, 10 simpozioane ştiinţifice, 299

Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior

din Republica Moldova, 768

Repere epistemologice moderne, 442

Republic of Moldova in the content of international financial crisis: new challenges and economic growth mechanisms, 704

Republica Moldova: ediţie enciclopedică, 33

Republica Moldova. Hazardurile naturale regionale, 262

Reputat savant al ecologiei cu destin de luptător, 217

Restabilirea reţelei farmaceutice în Republica Moldova, 56

Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar, 385

Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare, 647

Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova, 650

Resurse electronice străine pentru studenţi şi profesori, 634

Resursele naturale ale Republicii Moldova: problemele gestionării şi valorificării durabile, 728

Retrospectivă poştal-filatelică, 458

Rezerve eficiente în dezvoltarea economiei durabile a regiunii de nord a Republicii Moldova, 672

Rezultatele principale obţinute în IMSP ICŞOSMşiC în sfera ştiinţei şi inovaţiei în anii 2006-2008 şi cercetările ştiinţifice în perspectivă,

295

Rezultatele ştiinţifice – baza inovaţiilor, 688

River basin commissions and other institutions for transboundary water cooperation. Capacity for Water Сooperation in Eastern

Europe, Caucasus and Central Asia, 263

Rolul managementului resurselor umane în creşterea eficienţei întreprinderilor de confecţii, 371

Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei, 619

Rolul ştiinţei şi inovării în realizarea strategiei de dezvoltare a agriculturii, 347

Rolul universităţii în societatea bazată pe cunoaştere, 745

Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, 490

Ruperea de rădăcini, 436

Salahorind…: Articole, cronici, portrete și medalioane literare. Eseuri răzleţe, 461

Satul Hârbovăţ, Anenii Noi: o istorie de la începuturi până în prezent, 511

Satul Petreni: (file de istorie), 443

Savant de vază, ilustru pedagog, 219

Savant proeminent în algologie, 157

Savant şi cetăţean forte, 158

Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie, 146

Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină, 159

Savant şi scriitor, 221

Savant, promotor al valorilor culturale. Vasile Pavel la 75 de ani, 107

Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani, 113

Sănătatea publică, 288

Sănătatea publică în Republica Moldova, 317

Scenarii de evoluţie a economiei Republicii Moldova folosind modelul lui R.M. Solow ajustat, 673

Schimbarea paradigmei în teoria şi practica educaţională, 795

Schimbări de paradigmă în teoria şi practica educaţională, 761

Schimbări de paradigmă în teoria şi practica educaţională: Calea spre constituire a unei şcoli ştiinţifice, 761

S

103


Schimbările climatice în Republica Moldova: Impactul socio-economic şi opţiunile de politici pentru adaptare, 733

Schiţă din istoria medicinei alternative în Republica Moldova, 51

Scrieri alese, 533

Scriitorul în timp. Configurarea unei formule artistice, 121

Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială, 160

Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale, 823

Sectorul agroindustrial şi perspectivele asigurării unei dezvoltări durabile în zona rurală, 677

Sectorul energetic al Republicii Moldova, 720

Securitatea ecologică. Aspectul politico-militar, 731

Securitatea economică a Republicii Moldova: prezent şi perspective, 705

Securitatea energetică a Republicii Moldova: alternative virabile, 718

Securitatea informaţională-2009, 656

Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional, 435

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova la aniversarea de 65 ani, 54

Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 620

SIA EHR.MD – sistem informaţional de perspectivă în sectorul sănătăţii, 635

Silviu Berejan – omul şi savantul, 236

Silviu Berejan şi fiinţa limbii: implicaţii şi explicaţii, 202

Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra limbajului şi a limbii române, 203

Simboluri heraldice academice noi (II), 1

Simboluri heraldice academice noi (III), 2

Simposia Investigatio Bibliotheca, 824

Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, 400

Sincopa: diagnosticare şi tratament, 300

Sincronizarea ajustărilor structurale cu emergenţa economiei bazate pe cunoaştere, 706

Sindicatele pentru o societate în schimbare, 716

Sindroame congenitale: Profilaxie. Diagnostic prenatal, 319

Sisteme de planificare în afaceri, 368

Sisteme de transport şi logistică, 422

Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est, 504

Sistemul cardiovascular şi capacităţile adaptive ale organismului uman odată cu înaintarea în vârstă, 318

Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare, 22

Sistemul de sănătate în condiţiile crizei economice, 281

Sistemul informatic de expertizare on-line a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, 649

Sistemul informaţional al inovării şi transferului tehnologic în instituţiile de cercetare, 641

Sistemul inteligent de asistare în psihiatrie, 633

Slova şi muzica populară – componenţă culturală a proceselor civilizatoare, 621

Societatea cunoaşterii – noua paradigmă economică, 696

Soiuri de plante, 807

Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvoltare tehnologică, asigurare, 401

Somitate în domeniul pedologiei, 163

Spre o societate informaţională globală, 636

Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova, 338

Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolidare, dezvoltare, prosperare, 622

Stere – juristul, 492

Stere în luptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere, 491

Strategia de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova, 292

Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale, 384

Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo

aetatis suae, dedicatur, 575

Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu, 552

Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar, 812

Sugestii privind modernizarea economică şi europenizarea Republicii Moldova, 662

Surse fotovoltaice de energie electrică, 406

Susleni: File de istorie, 489

Symphonie en philologie majeure : studium in honorem Elena Prus, 222

Şaptebani: crîmpeie din istoria satului, 482

Şcoala fitonematologică în Republica Moldova: (în memoria profesorului Petru Nesterov), 70

Şestaci de la Stârcul Ciornei. File de istorie, 462

Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări, 556

Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii, 17

Ştiinţa şi învăţământul – două componente indispensabile ale dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, 747

Ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză, 18

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific, 623

Ş

104


Taina Marelui Archimedes: Eseu despre proza lui Leon Donici, 535

Talmaza. Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos, 494

Tarife de costuri în agricultură, 381

Tatiana Constantinov – prima femeie academician din Republica Moldova, 225

Technical crops for modern agriculture, 351

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, 637

Ten Years with America: „Sailing Uncharted Waters”, 624

Teoria și practica neuropsihologiei și neurofiziologiei, 311

Texistenţe, 445

Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 353

The impact of structural reforms over economic recovery (2000-2007), 670

The International Conference dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of

Sciences of Moldova, 278

The role of ecological chemistry in pollution research and sustainable development, 279

The school of ecological chemistry founded by academician Gheorghe Duca, 67

The scientific school of academician A. M. Andriesh, 177

The Strategy of Social and Economic Development of Gagauzia (Gagauz Yeri), 703

Topological algebraic systems, 364

Traducerea artistică şi literatura comparată: (în baza experienţei traducătorilor din Republica Moldova), 431

Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile, 354

Transport: economie, inginerie şi management, 402

Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat, 310

Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei, 755

Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale, 625

Un cercetător tenace al culturilor agricole, 162

Un Don Quijote basarabean, 134

Un eseu despre colegul nostru – Ion Dediu, 231

Un intelectual distins: dr. habilitat Alexandru Dîrul la 80 de ani, 114

Un mic seceriş la cei 75 de ani in ziua naşterii, 132

Un nume de rezonanţă în medicina autohtonă, acad. Constantin Ţîbîrnă – octogenar, 93

Un obiectiv important în dezvoltarea medicinii în Republica Moldova – reforma asistenţei medicale spitaliceşti, 322

Un pact plin de taină. Basarabia în contextul pactului Hitler-Stalin, 519

Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi, 232

Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice, 197

Un reputat cercetător al ecologiei cu destin de luptător, 233

Un sat basarabean de codru: Truşenii, 508

Un savant remarcabil în fiziologie, 163

Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine, 234

Unele aspecte din istoria creării Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 87

Unele consideraţii privind oportunităţile integrării ştiinţei moderne, 36

Unele direcţii de dezvoltare a sistemului de sănătate în Republica Moldova, 296

Unirea Moldovei cu Ţara Românească în 1859 şi problema Basarabiei, 520

Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de ani, 55

Universitatea Tehnică a Moldovei, (1964-2009), 85

Unul din mohicanii zoologiei integrale autohtone, 164

Uscarea produselor alimentare 1995-2005, 412

Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, solară şi hidraulică în condiţiile Republicii Moldova, 725

Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor cu folosirea frigului natural, 413

Utilizarea tehnologiilor informaţionale în medicina primară – exemplul clinicii universitare de asistenţă medicală primară a USFM

„Nicolae Testemiţanu”, 644

Valeriu Cupcea: actor si regizor, 449

Valoarea patrimoniului. Problemele aprecierii şi gestiunii, 355

Valori spirituale orheiene, 185

Valorificarea surplusurilor de paie, 343

Vasile Bahnaru: La 60 de ani, 238

Vasile Melnic ar fi implinit 75 de ani, 181

Vasile Procopişin – har, suflet şi spirit consacrat farmaciei, 129

Vatră voievodală. Iurceni, 566

Viaţa mea e un turneu, 119

T

U

V

105


Viaţa şi activitatea ştiinţifică a botanistului dr. ing. C. Zahariadi (cu ocazia împlinirii a 105 ani din ziua naşterii), 133

Vibraţiile neliniare ale sistemelor mecanice, 405

Victor Banaru – homo fabulator, 215

Victor Popa: Drumul ascensiunii, 235

Virgil Mândâcanu: doctor habilitat, profesor universitar, 237

Viziuni asupra tematicii de cercetare-dezvoltare din viticultura şi vinificaţia Moldovei, 340

Vladimir Beşleagă: Po(i)etica romanului, 446

Vocea unei conştiinţe, 112

Wetlands in the Moldovan part of the Danube River basin and their consideration in the river basin management planning, 251

Wissen vernetzen publizieren, 626

Zemstva Basarabiei: Aspecte istorico-juridice, 464

Zinaida Anestiadi – cunoscut endocrinolog, 104

Zinaida Radu: fidelitate traducerii şi traducerea fidelităţii, 216

Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvărşirea Binelui, 240

Zooparazitologie, 265

Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и пути реструктуризации, 708

Аккредитация в образовании, 778

Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения, 627

Аминокислоты в живом организме, 269

Атлас карт интенсивности землетрясений Молдовы (XVIII-XXI вв.), 414

Бентежний світанок, 533

Българската литературна приказка, 589

Великие румынские писатели: литературные медальоны, 455

Владимир Аникин, 242

Владислав Гросул: Дорога исканий, 241

Возобновляемые источники энергии: состояние, ближайшая перспектива, технологии и электрооборудование, 737

Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья, 280

Гидрогеохимия подземных вод зоны активного водообмена крайнего юго-запада Восточно-Европейской платформы, 271

Глобализация образования в современном мире, 796

Гражданское образование в современном глобальном обществе, 578

Гражданское образование и права человека, 628

Доктор наук Татьяна Чуботарь – символ интеллигентности и самоотдачи, 249

Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.), 581

Жизнь отдана народу, 533

Закономерности характеристик представителей мировой спортивной элиты в связи с распределением на весовые категории и

значимостью размерных параметров тела в видах спорта без весовых категорий, 579

Защита растений – достижения и перспективы, 277

W

Z

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

106


Иван Устиян, 245

Из истории развития изобретательского дела в Республике Молдова (1940-1991), 90

Инновационные образовательные программы как фактор развития человеческого потенциала в моделях информационных

технологии, 651

Интеграционные процессы в информационных пространствах Молдовы и ЕС, 652

Интеллектуальные ресурсы предприятий, 388

Использование метода эволюционной компенсации при защите растений от ультрафиолетового стресса, 270

Как получить патент на сорт растения в Республике Молдова?, 821

Катастрофа европейского еврейства – трагедия XX века, 498

Конфликты в экономической науке, 389

Математическое моделирование в образовании, науке и производстве, 403

Международное и национальное законодательство Республики Молдова об охране озонового слоя, 730

Международное сотрудничество прaвоохранительных органов в предупреждении и борьбе с транснациональной

преступностью, 600

Методические основы применения юмора в процессе подготовки преподавателей английского языка, 781

Митологично-легендарното в българската белетристика за деца и юноши, (1918-1945), 590

Михаил Эминеску: Жизнь и творчество, 533

Молдаване: Историческое и этнополитическое исследование, 591

Молдавия и Крымское ханство (1718-1774), 595

Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях: (XVIII-1 половина XX в.), 583

Нариси украïнського фольклору та художньоï лiтератури Молдови, 533

Народное слово и музыка как культурная составляющая цивилизованных процессов, 621

Население Пруто-Днестровского междуречья и южных районов Левобережья Днестра в XVIII веке. Этнодемографические и

исторические аспекты, 596

Научные исследования и менеджмент качества вод, 2009-2011, 272

Научный потенциал как важная составляющая сохранения и приумножения культурного наследия, 41

Некоторые аспекты информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности в Молдове,

40

Новiтнi методи викладання української мови та лiтератури, 629

О научной и административной деятельности А. М. Андриеша, 248

О развитии когенерации в Республике Молдова, 738

Обобщенные приоритетные системы, 387

Обоснованный риск, 594

Образование и коррупция, 630

Общи фолклорни явления у бългaри и молдовани, 549

Особенности управления научно-технологическим парком *Академика+ в организационный период, 710

Отображения и пространства, 386

Оценка антропогенной составляющей ингредиентов ионно-молекулярного стока речных вод, 274

Оценка интеллектуального капитала как инструмент коммерциализации инноваций, 707

Памяти академика Дмитрия Васильевича Гицу, 246

Памятники русской культуры и истории в Молдове, 586

Первый фитогельминтолог Молдавии, 247

Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдовы: Обрядовая и ритуальная поэзия, 587

Поля падения: Историография молдавской этнополитики, 598

Почвы Западного Памира, 350

Природное биологическое разнообразие и экологическая сеть Молдовы в международном контексте, 256

Профессор Иосиф Александрович Вайнтрауб, 244

Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов, 588

Пушкин: экономическое право „Дубровского”, 593

И

К

М

Н

О

П

107


Региональные проблемы охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и пути их решения, 742

Рекомендации по оптимизации питательных режимов почв при возделывании сахарного сорго, предназначенного для

производства возобновляемых энергоресурсов, 349

Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества.

Укрепление потенциала водного сотрудничества в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, 263

Роль информационных технологий в социальном менеджменте развития человеческого потенциала, 653

Русская литература в Молдове, 533

Село Кортен. Времена и судьбы, 584

Славянские чтения, 631

Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия, 582

Современные аспекты экономики и организации здравоохранения: менеджмент эффективности и качества, 326

Современные проблемы развития сельского хозяйства Республики Молдова, 348

Современный переходный период: сравнительный анализ, 585

Сохранение культурного наследия в странах Европы, 612

Сполохи прошлого. Автобиографические затеси, 243

Стратегия развития Республики Молдова на перспективу, 709

Стратегия социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери), 703

Структура и свойства катанки для изготовления электродов и сварочной проволоки, 415

Студенчество и физическое воспитание в вузах Молдовы в контексте Болонского процесса, 782

Судьбы русского литературоведения в Mолдове: история и современность, 89

Технические культуры в современном сельском хозяйстве, 351

Трансфер инноваций в сельском хозяйстве в контексте изменения климата и устойчивого развития, 354

Украïнський театр на кишинiвськи сценi, 533

Українцi в Молдовi, молдовани в Українi: етносоциальнi процеси, 625

Українці в культурі Молдови, 592

Чишмикей: Материалы по истории села 1809-2009, 580

Эконология ветландов, 273

Экономическая и инновационная статистика. Методологические аспекты и анализ ситуации в Республике Молдова, 390

Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира: Жизнь и судьба в письмах и бумагах, 597

Р

С

Т

У

Ч

Э

108

More magazines by this user
Similar magazines