Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

bsclupan.asm.md

Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”

B I B L I O G R A F I E

Volumul I

Chişinău, 2012


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

016: [71/72+73/76](478)

A 84

Coordonator ştiinţific: dr. Aurelia HANGANU

Redactor ştiinţific: dr. Adela MANOLII

Alcătuitor: Lilia BODAREV

Machetare computerizată: Lilia BODAREV

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Arta Moldovei 1975-2005 [Resursă electronică] : Bibliografie /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; alcăt. :

Lilia Bodarev; coord. şt. : Aurelia Hanganu; red. şt. : Adela Manolii. –

Ch. : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

2012. – ISBN 978 - 9975- 4429 - 2 - 3.

Vol. 1. Arhitectura şi arta plastică, 1975-2005. – 2012. – 188 p. – ISBN 978-9975-

4429-3-0

SD-rom.

Cerinţe sistem: Windows98/2000/EXP, 32 MB hard

016: [71/72+73/76] (478)

A 84

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM

www.bsclupan.asm.md Page 2


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

C u p r i n s:

Introducere................................................................................................................4

I. Probleme generale privind arta Moldovei....................................................6

II. Sistematizare teritorială. Urbanism. Amenajări teritoriale. Arhitectura

grădinilor. Arhitectura peisagistică.............................................................17

III. Arhitectura..................................................................................................27

IV. Arta plastică

1. Probleme generale..............................................................................50

2. Pictura.................................................................................................56

3. Grafica.................................................................................................67

4. Sculptura.............................................................................................69

Arta monumentală......................................................71

5. Arta aplicată şi decorativă..................................................................74

Arta profesională aplicată..........................................76

Arta populară aplicată................................................77

V. Arta fotografică..........................................................................................83

VI. Cataloage ale expoziţiilor, ghiduri, hărţi....................................................84

VII. Albume.......................................................................................................93

VIII. Personalia..................................................................................................103

Indice de nume.....................................................................................................173

www.bsclupan.asm.md Page 3


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

I n t r o d u c e r e

Colectarea şi sistematizarea documentelor referitoare la arta Moldovei are

importanţă atât ştiinţifică, cât şi practică. Centrul studierii problemelor artei

moldoveneşti, ce coordonează activitatea multilaterală a cercetătorilor în domeniul

artelor, este Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(succesorul Institutului Studiul Artelor).

În perioada anilor 1975-2005, graţie colaboratorilor ştiinţifici ai AŞM au văzut

lumina tiparului mai multe lucrări de referinţă în domeniul artei Moldovei:

Enciclopеdia Literatura şi Arta Moldovei (1985-1986) în 2 volume; Compozitori şi

Muzicologi din Moldova: lexicon bibliografic (1992); Киноискусство Советской

Молдавии (1977) ş. a.

Bibliografia tematică retrospectivă „Arta Moldovei” este o sinteză informativă a

evoluţiei artei naţionale în perioada anilor 1975-2005 şi, prin amploarea sa, este

concepută în trei volume:

I. Arhitectura şi arta plastică

II. Muzică şi coregrafie

III. Teatru şi cinematografie

Volumul pe care îl avem în atenţie, Arhitectura şi arta plastică, reuneşte un

număr semnificativ de documente ale colaboratorilor ştiinţifici ai Academiei de

Ştiinţe a Moldovei, publicaţii semnate de critici de artă, artişti creatori consacrati sau

aflaţi la debutul carierei artistice ş.a. Cercetările ştiinţifice prezentate reconstituie

pagini din istoria veche şi contemporană de arhitectură şi artă plastică, reevaluează

condiţia acestora în contextul actual al manifestărilor şi expresiilor artistice,

consemnează opinii despre valorile de artă create sau găzduite de locaşele de cult din

Republica Moldova. Ediţia noastră cuprinde documente şi despre istoria veche de

arhitectură şi artă plastică din spaţiul de cultură şi civilizaţie românească – Basarabia

de Sud şi Bucovina.

Volumul este alcătuit şi în urma valorificării resurselor Bibliotecii Ştiinţifice

Centrale „A. Lupan” a AŞM şi pe baza descrierilor bibliografice selectate din

Bibliografia Naţională a Republicii Moldova. Unele documente editate până în a.

1991, care urmează a fi trecute la compartimentul de istorie a artei Moldovei, au fost

omise. În limita necesităţii, descrierile bibliografice sunt însoţite de succinte adnotări.

Fără a avea pretenţia de exhaustivitate, bibliografia cuprinde volume de

sinteză, monografii, autoreferate, teze de doctorat, manuale, broşuri, literatură

metodică, albume cu lucrări de artă plastică, cataloage ale expoziţiilor, ghiduri şi

hărţi, capitole din enciclopedii, culegeri, comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice

naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniu, recenzii, articole publicate în

www.bsclupan.asm.md Page 4


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

reviste ştiinţifice şi de cultură, pe paginile ziarului academic „Ştiinţa”. Studiul

reuneşte peste 2100 de posturi bibliografice structurate în opt capitole:

Capitol I prezintă documente ce vizează probleme generale privind arta

Moldovei.

Capitolul II inserează informatii despre urbanism, sistematizare teritorială,

amenajări teritoriale, arhitectura grădinilor, arhitectura peisagistică.

Capitolul III este dedicat arhitecturii (religioasă, fortificată, civilă, rurală) şi

monumentelor de arhitectură.

Capitolul IV conturează publicaţii ce au drept bază de studiu arta plastică:

pictură, grafică, sculptură, arta aplicată şi decorativă. În subcapitole s-au reliefat

informaţii despre iconografia medievală, pictura murală, tapiseria contemporană,

gravura în lemn, grafica de carte, arta monumentală, sculptura în piatră şi lemn,

prelucrarea artistică a pietrei, ceramica populară, prelucrarea artistică a pielii şi

blănurilor, prelucrarea artistică a metalelor, ţesutul popular decorativ, alesul

covoarelor, broderie şi croşetare, împletitul din salcie, împletitul din paie, împletitul

din pănuşi de porumb, împletitul din papură.

Capitolul V reflectă informaţii despre arta fotografică.

Capitolul VI se bazează pe cataloagele expoziţiilor, ghiduri şi hărţi.

Capitolul VII cuprinde diverse albume – pictură, grafică, sculptură,

monumente, artă fotografică, artă aplicată şi decorativă.

Capitolul VIII oferă informaţii despre viaţa, activitatea şi creaţia

reprezentanţilor artelor vizuale din Republica Moldova şi studii monografice,

articole, dedicate unor personalităţi remarcabile, care şi-au adus aportul la scara

naţională şi internaţională.

În capitole şi subcapitole se respectă ordinea alfabetică a prenumelui autorului

sau a titlului, la sfârşitul lucrării se anexează un indice de nume, unde sunt incluse şi

nume care reprezintă titluri de publicaţii. Versiunea electronică a lucrări este plasată

pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM

www.bsclupan.asm.md. Resursele electronice prezentate facilitează accesul direct la

informaţia oferită.

Ediţia reprezintă un instrument indispensabil utilizatorilor pentru derularea unor

activităţi de documentare şi cercetare.

La procesarea computerizată a capitolului „Personalia” au participat: Valentina

Tcacenco, Tamara Marian şi Maria Popescu. Aducem sincere mulţumiri colegelor

Pelagheia Popescu, Maria Cocieru, Silvia Colesnic, Ana Tocan pentru sprijinul

acordat în procesul de elaborare a bibliografiei. Exprimăm profundă recunoştinţă

doamnelor dr. Aurelia Hanganu şi dr. Adela Manolii pentru sugestiile şi sfaturile

valoroase oferite pe parcursul realizării acestui volum.

www.bsclupan.asm.md Page 5


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ARTA MOLDOVEI

1. ABC-ul frumosului = Азбука красоты / Min. Culturii şi Cultelor al Rep. Moldova; aut.

text. : A. Orlov; alcăt. : A. Orlov, V. Siniţchi; trad. în lb. rom. de M. Clima; fot. : M. Slamovici, V.

Siniţchi. – Ch. : Universitas, 1993. – 200 p. : il., fot. color . – Text : lb. rom., rusă.

2. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova : [succesoarea

Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940] [resursă electronică]. –

http://www.amtap.md; http://www.moldovenii.md/md/section/93

3. Art Dialog: Junge Kunst aus der Republik Moldau. – Bonn : S. n., 2005. – 88 p.

4. Arta ’92: Studii, cercetări şi documente / Acad. de Şt. a Moldovei, Secţ. Studiul Artelor;

red. resp. : Constantin Ciobanu. – Ch. : Litera, 1992. – 161 p.

5. Arta ’93: Studii, cercetări şi documente / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei; red. resp. : Constantin Ciobanu. – Ch. : Litera, 1993 . – 206 p.

6. Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei; red. resp. : Constantin Ciobanu. – Ch. : Tipogr. Acad. de Şt. a Moldovei, 1994. – 142 p. : il.

7. Arta ’94: Seria teatru, muzică, cinematografie / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi

Teoria Artei; red. resp. : Leonid Cemortan. – Ch. : Tipogr. Acad. de Şt. a Moldovei, 1994. – 155

p.

8. Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei; col. red. : Constantin Ciobanu (red. resp.), Tudor Stăvilă, Sergiu Cherdivarenco [et al.]. –

Ch. : Tipogr. Acad. de Şt. a Moldovei, 1995. – 115 p. : fot., fig.

9. Arta ’95: Seria teatru, muzică, cinematografie / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi

Teoria Artei; col. red. : Leonid Cemortan (red. resp.), Ana-Maria Plămădeală, Violina Galaicu [et

al.]. – Ch. : Tipogr. Acad. de Şt. a Moldovei, 1995. – 171 p.

10. Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură / Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei; col. red. : Leonid. Cemortan (red. resp.), Constantin

Ciobanu, Tudor Stăvilă [et al.]. – Ch. : Tipogr. Acad. de Şt. a Moldovei, 1996. – 135 p. : il.

11. Arta ’97: Seria arte plastice, arhitectură, muzică, teatru, cinema / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. de Istorie şi Teoria Artei; col. red. : Constantin Ciobanu (red.-şef), Leonid Cemortan,

Vladimir Axionov [et al.]. – Ch. : F.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 1997. – 184 p.

www.bsclupan.asm.md Page 6


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

12. Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor, col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef),

Vladimir Axionov, Leonid Cemortan [et al.]. – Ch. : Atelier, 1999. – 178 p. – Bibliogr. în note.

13. Arta 1999 – 2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema / Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. Studiul Artelor; col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Leonid Cemortan, Constantin

Ciobanu [et al.]. – Ch. : S.n., 2000. – 164 p. : il.

14. Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor; col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Leonid Cemortan, Constantin Ciobanu [et

al.]. – Ch. : Epigraf, 2001 . – 160 p. : il., note.

15. Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor; col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Leonid Cemortan, Constantin Ciobanu [et

al.]. – Ch. : Epigraf, 2002 . – 166 p. : il.

16. Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor; col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Leonid Cemortan, Constantin Ciobanu [et

al.]. – Ch. : Epigraf, 2003. – 166 p. : il.

17. Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor; col red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Leonid Cemortan, Constantin Ciobanu [et

al.]. – Ch. : Epigraf, 2004 .– 207 p. : il., note muz.

18. Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul

Artelor; col. red. : Tudor Stăvilă (red.-şef), Constantin Ciobanu, Tereza Sinigalia [et al.]. – Ch. :

Epigraf, 2005 (F.E.P. „Tipogr. Centală”). – 104 p.

19. Arta 2005: Arte audio-vizuale. Teatru. Cinema. Muzică / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

Studiul Artelor; red. resp. : Tudor Stăvilă. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.P. „Tipogr. Centrală”). – 128

p.

20. Artă religioasă și populară : [a Republicii Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.mnam.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=98&lang=ro

21. Artişti din Republica Moldova : [personalităţi] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md

22. Barbas, Eleonora. Reverberaţii moderne-postmoderne în arta basarabeană / Eleonora

Barbas // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 8-9.

23. Bulat, Vladimir. Arta din Basarabia: scurte însemnări / Vladimir Bulat // Arhitect design. –

1977. – P. 50-51.

24. Bulat, Vladimir. Artă şi ideologie: De la „realismul socialist” la „noua sensibilitate”:

1940-2000 / Vladimir Bulat. – Ch. : Cartier, 2000. – 196 p. : il. color . – (Rotonda eseu). –

Bibliogr. în note la sfârşit. cap.

www.bsclupan.asm.md Page 7


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

25. Bulat, Vladimir. Ochiul de veghe: pliurile artei basarabene actuale / Vladimir Bulat. – Ch. :

Cartier, 2005. – 207 p.

26. Burckhardt, Ia. Gânduri despre cultură şi artă : [selecţie din cartea în 2 vol. „Artă şi

istorie”, Edit. „Meridiane”, Bucureşti, 1987] / Ia. Burckhardt // Rev. de Pedagogie şi Psihologie.–

1992. – Nr 2. – P. 53-57; Nr 3. – P. 51-54.

27. Călinescu, Matei. Kitsch-ul şi industria culturală : [fragm. din cartea „Cinci feţe ale

modernităţii”, Edit. „Univers”, 1995] / Matei Călinescu // Basarabia. – 2003. – Nr 1/3. – P. 42-44.

28. Cârneci, Magda. Există un viitor pentru spiritualitatea în artă? : [comunic. în cadrul Congr.

intern. „Cultura în perioada transformărilor. Identitatea culturală a Europei Centrale şi de Est”,

Poznan, 11-14 martie 1998] / Magda Cârneci; trad. din lb. engl. de Călin Sobieţchi-Mânăscurtă //

Sud-Est. – 1998. – Nr 1/2. – P. 5-12.

29. Cemortan, Leonid. Arta basarabeană şi spiritualitatea românescă / Leonid Cemortan //

Columna. – 1992. – Nr 12. – P. 62-66.

30. Cemortan, Leonid. Unele aspecte privind orientarea cercetărilor în domeniul artelor

naţionale / Leonid Cemortan // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 3-13.

31. Chiriac, Vlad. Decade ale literaturii şi artei / Vlad Chiriac // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 178-179.

32. Ciobanu, Constantin I. Iconografia şi cizmarii : [răspuns la art. „O carte catastrofă, un

premiu – minciună...” din săpt. „Accente”, 19 sept. 2002] / Constantin I. Ciobanu, Tudor Stăvilă //

Atelier. – 2002. – Nr 3/4 . – P. 25-28 : il. – Rez. în lb. engl.

33. Ciobanu, Constantin. Meditaţii de la [Tristan] Tzară în Re / Constantin Ciobanu // Sud-Est.

– 1997. – Nr 3. – P. 83-87.

34. Ciorbă, Veaceslav. Arta bisericească din Basarabia (1812-1918) / Veaceslav Ciorbă – Ch. :

Cartdidact, 2005. – 76 p. : fot.

35. Colac, Tudor. Sărbătoarea izvoarelor / Centrul Rep. Şt. de Creaţie Populară şi Activitate

Culturală / Tudor Colac. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1986. – 127 p.

36. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor Inst. de Arte pe anul

1991 (din 22-26 apr. 1991) : Tez. comunicărilor. – Ch., 1991. – 89 p.

37. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor Inst. de Arte pe anul

1992 (din 16 apr. 1993) : Tez. comunicărilor. – Ch., 1994. – 104 p.

38. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor Inst. de Arte pe anul

1993 (din 22 apr. 1994) : Tez. comunicărilor. – Ch., 1995. – 31 p.

www.bsclupan.asm.md Page 8


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

39. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor Inst. de Arte pe anul

1997 (din 3 apr. 1998) : Tez. comunicărilor. – Ch., 1998. – 65 p.

40. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor pe anul 1998 (din 23

apr. 1999) : Tez. comunicărilor / Univ. de Stat de Arte din Rep. Moldova. – Ch. : S.n., 1999. – 106

p.

41. Conferinţa ştiinţifico-metodică de totalizare a muncii profesorilor pe anul 1999 (din 12

mai 2000) : Tez. comunicărilor / Univ. de Stat de Arte din Rep. Moldova. – Ch. : S.n, 2000. – 196

p.

42. Conferinţa de totalizare a muncii de cercetare ştiinţifică, interpretativ-creatoare şi

metodice a corpului didactic al Institutului Moldovenesc de Arte pe anul 1989, 19-26 apr. 1990 :

Tez. rap. şi comunicărilor] / col. de red. : P. Pascaru [et al.]. – Ch. : IMA, 1990. – 129 p.

43. Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifico-didactice a profesorilor pe anul 1999, 12 mai

2000 : Tez. rap. şi comunicărilor / Univ. de Stat a Artelor din Rep. Moldova; col. red. : Gh. Mustea

[et al.]. – Ch. : S.n., 2000 ( Tipogr. U.P.S. „Ion Creangă” ). – 196 p.

44. Constantinovici, Elena. Congresul al XVIII-lea al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe

şi Arte : [cu genericul „Moldova: deschideri culturale şi ştiinţifice spre vest”, Chişinău, 13-16 iul.

1993] / E. Constantinovici, Gh. Druţă, V. Ciocanu // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă literară – 1994. –

Nr 1. – P. 99-101.

45. Creaţia: teoria şi practica optimizării : Materialele sesiunilor şt.-metodice „Creaţie şi

educaţie” din 17 ianuarie 1994 şi „Factorii constructivi şi distructivi în formarea personalităţii

creative” din 23 decembrie 1994 / Inst. de Arte din Rep. Moldova; col. red. : V. Apostol. – Ch. :

Tipogr. ŞPT-24, 1995. – 100 p.

46. Danilenco, V. Principalul – ridicarea activităţii de creaţie a omului de artă : [despre

activitatea intelectualităţii de creaţie din republică] / V. Danilenco // Comunistul Moldovei. – 1981.

– Nr 8. – P. 78-83.

47. Donumenta, ars danubiana on the occasion of donumenta art and culture of the Republic

Moldova. – Regensburg, S. n., 2004. – 288 p. : il.

48. Dragnev, Lilia. Arta contemporană în Republica Moldova / Lilia Dragnev // Tyrageţia : An.

/ Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei – Ch., 2002. – Nr 11. – P. 325-328. – Rez. în lb. engl. –

Bibliogr.: p. 328 (15 tit.).

49. Dragnev, Lilia. Manifestări artistice în cadrul centrului pentru Arta Contemporană din

Chişinău : [fondat în 1996 în cadrul Fundaţiei Soros Moldova] / Lilia Dragnev // Arta 2002: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002 .– P. 105-110 : il. – Bibliogr. în note.

www.bsclupan.asm.md Page 9


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

50. Dragnev, Lilia. Particularităţile şi specificul Artei Contemporane în Moldova la răscruce de

milenii / Lilia Dragnev // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

2003. – P. 77-81 : il. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 80.

51. Enache, Valentina. Arta: reflecţii culturologice / Valentina Enache, Elena Prus // Cugetul. –

2002. – Nr 3/4. – P. 60-63 : fot. – Bibliogr.: 8 tit.

52. Enache, Valentina. Religious factor in the evolution of arts / Valentina Enache // Religion

Society and Education in Post-Totalitarian Societies of Central and Sauth Eastern Europe:

Roundtable Discussion Materials: Chişinău, 26-28 october, 2000. – Ch., 2001. – P. 173 -180. –

Bibliogr.: 7 tit.

53. Etudes sur l’art de la Moldavie: Beaux arts. Architecture, Musique, Theatre, Cinema /

Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artelor; red.-resp. : Tamara Osmochescu, Eugen

Nicolae. – Ch. : F.E.-P. „Tipogr. Centrală”), 1996. – 100 p. : il.

54. Florea, Vasile. Dicţionar de artă universală / text, il. : Vasile Florea, Gheoprghe Szekely;

concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional,

2003. – 415 p. : il. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiativă şi coord. : Anatol Vidraşcu, Dan

Vidraşcu).

55. Florea, Vasile. Mica enciclopedie de artă universală / Vasile Florea, Gheorghe Szekely;

concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional,

2005. – 499 p. : il. – (Col. „Ars mundi”).

56. Florea, Vasile. Mică enciclopedie de artă universală: de la origini până la anul 1950 :

[personalităţi ale artelor plastice] / Vasile Florea, Gheorghe Szekely; col. iniţiativă şi coord. :

Anatol Vidraşcu; concepţ. graf. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera

International, 2001 (Combinatul Poligr.). – 364 p. : il. – (Col. „Ars mundi”).

57. Fusu, M. Rădăcini: Din poşta Nistrului : [despre adevăratele culmi ale culturii noastre] / M.

Fusu // Nistru. – 1988. – Nr 11. – P. 158-159.

58. Hitlin, T. Viaţa în lumea postodernistă : [art. sociologului şi criticului american despre arta

postmodernistă] / T. Hitlin // Basarabia. – 1993. – Nr 4. – P. 173-180.

59. Husar, Alexandru. Arte – surori : [analiza interferenţei artelor] / Alexandru Husar // Atelier.

– 2003. – Nr 2/4 . – P. 16-17 : portr. – Bibliogr.: 8 tit.

60. Institutul de Istorie şi Teoria Artei : [astăzi Institutul Patrimoniului Cultural al Acad. de Şt. a

Moldovei : prezentare succintă] // Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova – 50. – Ch. : S.n.,

1996. – P. 22-23.

61. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: [pagina web]. –

http://www.patrimoniu.asm.md.

www.bsclupan.asm.md Page 10


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

62. Ioniţă, Codrina Laura. Invizibilul în arta abstractă a secolului XX: Kandinsky, Mondrian,

Malevich / Codrina Laura Ioniţă. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 . – 117 p. : fig. color.

63. Laureaţii Premiilor de Stat ai R.S.S. Moldoveneşti în domeniul literaturii, artei şi

arhitecturii din anul 1980 = Лауреаты Государственных премий МССР 1980 года в

области литературы, искусства и архитектуры : Listă bibliogr. de recomandare a lit. / Bibl.

de Stat „N.C. Krupskaia”; alcăt. : S. Prunici. – Ch., 1981 . – 124 p.

64. Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 volume / red.-şef : A. Timuş [et al.]. – Ch. : Red.

princ. a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti. –

Vol. 1: 1985 / col. de red. : H. Corbu (preş.), V. Andon, M. Apostolov [et al.]. – 1985. – 438

p. : il.

Vol. 2: 1986 / col. de red. : H. Corbu (preş.), V. Andon, M. Apostolov [et al.]. – 1986. – 508

p. : il.

65. Livşiţ, Matius. Arta profesionistă a Moldovei şi folclorul plastic / Matius Livşiţ // Probleme

actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 66-72.

66. Livşiţ, Matius. Gândirea artistică şi imperativele timpului : [despre specificul procesului

artistic din republică] / Matius Livşiţ // Comunistul Moldovei. – 1988. – Nr 7. – P. 77-81.

67. Livşiţ, Matius. Moldavia knust (Искусство Молдавии) : monogr. – Tallinn : Kirjastus

Cunst, 1983. – 115 p. – (Lb. estonă).

68. Lungu, Eugen. Defragmentarea Kitsch-ului / Eugen Lungu // Basarabia. – 2003. – Nr 1/3. –

P. 39-41 : fot.

69. Mardare, Gheorghe. Unele modalităţi de manifestare ale tendinţelor nonconformiste în arta

basarabeană postbelică / Gheorghe Mardare // Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch.,

1995. – P. 60-64.

70. Marius, Val. Arta românească contemporană : [vernisarea expoz. din 28 noiemb. 2002,

Chişinău] / Val Marius // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 33-35 : il

71. Monumente de istorie şi cultură din Republica Moldova / aut. : N. Demcenco, I. Hâncu, C.

Raileanu [et al.] – Ch. : Ştiinţa, 1984. – 191 p. : il.

72. Musteaţă, Elena. Reflecţii asupra expresiei artistice în ciclul Secolul XX de Emil Childescu /

Elena Musteaţă // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P.

118-120.

73. Muzeul de Etnografie : [prezentare] // Moldova 2000. – Ch., 2001. – P. 7.

74. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei : [resursă electronică]. –

http://www.mnam.md/index.php.

www.bsclupan.asm.md Page 11


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

75. Noroc, Larisa. Avangarda artistică europeană şi fenomenul cultural românesc în perioada

interbelică : în ajutorul studenţilor / Larisa Noroc // Cugetul. – 2000. – Nr 1. – P. 39-44. –

Bibliogr.: 32 tit.

76. Novicov, Alexei. Muzele printre oameni: Eseuri despre artă / A. Novicov; trad. : V.

Musteaţă. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 239 p.

77. Pânzaru, V. Moldova: relaţii ştiinţifice şi culturale cu Vestul : [Congr. al XVIII-lea al Acad.

Româno-Americane de Şt. şi Arte, Chişinău, 13-15 iulie 1993] / V. Pânzaru // Agricultura

Moldovei. – 1993. – Nr 7/8. – P. 2-3.

78. Plămădeală, Ion. Avatarurile pozitivismului / Ion Plămădeală // Rev. de Lingvistică şi

Ştiinţă literară. – 1995. – Nr 2. – P. 21-31.

79. Ploşniţă, Elena. Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia / Elena Ploşniţă. – Ch. :

Cartier, 2003. – 173 p. : il.

Recenzie:

80. Ursu, M. // Lit. şi arta. – 2003. – 4 dec. – P. 6.

81. Poliptic Moldav: Artă moldovenească din veacurile XIV-XIX = Молдавское искусство

XIV-XIX веков = Moldavian Art 14 th -19 th centures / alcăt. : Pavel Balan, Vlad Druc; aut. text. :

Vlad Druc; fot. : Pavel Balan; pictor : Eugeniu Baraşcov. – Ch. : Timpul, 1985. – 184 p. : il. – Text

paral. : lb. rom., rusă., engl.

82. Prepeliţă, Mihai. Constelaţia tinerelor talente : [schiţe despre tinerii oameni de artă şi litere

din rep.] / Mihai Prepeliţă; prez. graf. : E. Epur; fot. : M. Bordin [et al.]. – Ch. : Cartea Moldovei,

1982. – 200 p.

83. Probleme actuale ale artei naţionale / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei; col. red. : S. Cherdivarenco, V. Andon, V. Axionov [et. al.]. – Ch. : Ştiinţa, 1993 . – 139 p.

84. Promotori ai artei moldoveneşti : Rev. bibliografică / alcăt. : Nina Garbur; Bibl. „N.C.

Krupskaia”. – Ch. : Timpul, 1981. – 20 p. – (Ce să citim despre Moldova). – Bibliogr.: p. 19-20.

85. Revenco, Diana. Contribuţia lui Hogarth la dezvoltarea Barocului: pentru uzul studenţilor /

Diana Revenco; Inst. de Stat al Artelor, Catedra de Şt. Filosofice. – Ch. : S.n., 1999. – 26 p.

86. Revenco, Diana. Delimitări şi suprapuneri de termeni în discuţiile teoretice asupra

Barocului : pentru uzul studenţilor / Diana Revenco; Inst. de Stat al Artelor, Catedra de Şt.

Filosofice. – Ch. : S.n., 1998. – 14 p.

87. Revenco, Diana. Introducere teoretică la conceptul Baroc / Diana Revenco; Inst. de Stat al

Artelor, Catedra de Şt. Filosofice. – Ch. : S.n., 1998. – 22 p.

88. Revista „Arta” : [sumarul ediţiilor 1992-2005] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=316&ca

www.bsclupan.asm.md Page 12


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

89. Rodnin, Kir. Arta Medievală a Moldovei / Kir Rodnin. – Ch. : Ştiiţa, 1991. – 54 p.

90. Rusnac, Eugen. Cultul solar la geto-daci şi reminiscenţele lui în riturile teatralizate

româneşti / Eugen Rusnac // Arta ’2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P.

5-7 .– Bibliogr. în note, 6 tit.

91. Savatie [Baştovoi, ierodiacon]. Arta ca monument al despărţirii omului de Dumnezeu: 2000

de ani de creştinism / Savatie [Baştovoi, ierodiacon] // Basarabia. – 2001. – Nr 1/4 . – P. 16-25.

92. Să educăm tinere talente : [despre noua generaţie de literaţi, plasticieni, muzicieni] //

Tribuna. – 1977. – Nr 3. – P. 4-7.

93. Smeu, Grigore. Aproximaţii despre libertate şi artă / Grigore Smeu // Rev. de Filozofie şi

Drept. – 1993. – Nr 2. – P. 36-39.

94. Spânu, Constantin. Bazele modelării artistice: manual pentru studenţii inst. super. /

Constantin Spânu; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. de Industrie Uşoară. – Ch. : Tehnica-Info, 2001

(Tipogr. UTM ). – 120 p. : scheme, des.

95. Stati, Vasile. Lupta ideologică şi schimbul de valori spirituale (I) : [despre arta şi literatura

Moldovei peste hotare] / Vasile Stati // Nistru. – 1979. – Nr 2. – P. 127-128.

96. Stăvilă, Tudor. Arta basarabeană. Reconstituiri / Tudor Stăvilă // Ştiinţa. – 1992. – Nr 9. –

P. 11.

97. Stăvilă, Tudor. Arta basarabeană şi procesul artistic în anii postbelici / Tudor Stăvilă //

Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1995. – P. 54-59.

98. Stăvilă, Tudor. Colecţii de artă din Basarabia / Tudor Stăvilă // Arta ’96: Teatru. Muzică.

Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 75-85.

99. Stăvilă, Tudor. Colecţii de artă din Basarabia – un patrimoniu necunoscut / Tudor Stăvilă //

Curier UNESCO. – 2003. – Nr 1/2. – P. 23-25.

100. Stăvilă, Tudor. De la normalitate la absurd şi viceversa : valori şi nonvalori în arta

postbelică din Basarabia : [arte plastice] / Tudor Stăvilă // Atelier. – 1998. – Nr 3/4. – P. 6-10 : fig.

101. Stăvilă, Tudor. Icoane şi biserici basarabene / Tudor Stăvilă // Artă, istorie, cultură. Studii

în onoarea lui Marius Porumb. – Cluj-Napoca, 2003. – P. 365-372.

102. Stăvilă. Tudor. L’art moderne en Bessarabie. Interferences europeenes / Tudor Stăvilă //

Etude sur l’art de la Moldavie. – Ch., 1996. – P. 7-12.

103. Stăvilă, Tudor. Patrimoniul basarabean: Aspecte şi perspective [Locaşuri sfinte] / Tudor

Stăvilă // Patrimoniul cultural naţional. Strategia conservării – o strategie a integrării în circuitul

www.bsclupan.asm.md Page 13


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

valorilor europene: Colocviu intern. (Bucureşti, 22-23 sept. 2000 ). – Bucureşti, 2000. – P. 53-61. –

Rez. în lb. engl.

104. Stăvilă, Tudor. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = La patrimoine culturel de la

Republique de Moldova / Tudor Stăvilă, Constantin Ciobanu, Tamara Diaconescu. – Ch. : ARC –

MUSEUM, 1999. – 275 p. : il. – (Pe cop. autorii nu sunt indicaţi).

105. Sturza, A. Ideal şi imitaţie în artele frumoase / A. Sturza // Rev. de Filozofie şi Drept. –

1992. – Nr 3. – P. 32-35 . – Rez. : lb.rusă, engl.

106. Şaptefraţi, Silvia. Particularităţile operei de artă şi a obiectului de artizanat / Silvia

Şaptefraţi // Conferinţa tinerilor savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei: 2003 – Anul Cantemir

în Republica Moldova. – Ch., 2003. – P. 108.

107. Şaptefraţi, Silvia. Unele consemnări privind relaţia dintre conţinut şi formă în opera de artă

/ Silvia Şaptefraţi // Rev. de Filozofie şi Drept. – 1997. – Nr 2/3. – P. 39-44. – Rez. în lb. : rusă,

engl.

108. Tipa, Violeta. Copilul şi arta TV : (Aspecte estetico-psihologice) / Violeta Tipa; consultant şi

red. şt. : Ana-Maria Plămădeală; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch. : S. n., 2004.

– P. 97.

109. Titluri onorifice în domeniul literaturii şi artei // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 321-322.

110. Ţurcanu, Ion. Basarabia in viziunea unui artist francez : [Lucian Lantier (1879-1960)] / Ion

Ţurcanu // Sud-Est. – 2003. – Nr 2. – P. 98-105 : fot.

111. Ursu-Naniu, Rodica. Limbajul mitic şi religios al artei princiare getice (sec. IV-III î. Chr.) /

Rodica Ursu-Naniu. – Ch., 2004. – P. 164 -178. – Bibliogr.: 214 tit. în lb. rom., engl., alte limbi

străine.

112. Vasilescu, Gr. Semnificaţia frumosului la moldoveni: consideraţii metodologice preliminare

/ Gr. Vasilescu // Rev. de Filozofie şi Drept. – 1993 . – Nr 2. – P. 11-19. – Rez. : lb. engl., rusă.

113. Vrabie, Gheorghe. Nepăsători faţă de taina creaţiei? / Gheorghe Vrabie // Moldova. –

1993. – Nr 11-12. – P. 21.

114. Zbârciog, Vlad. Confruntare de valori plastice : [despre arta Moldovei] / Vlad Zbârciog //

Nistru. – 1982. – Nr 12. – P. 143-148.

115. Zbârciog, Vlad. Miracolul, şcolile de arte şi „zestrea” copiilor : [despre situaţia şcolilor de

arte din rep.] // Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 70-73.

www.bsclupan.asm.md Page 14


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

116. Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского народа : сб.

науч. ст. / АН МССР, Науч. совет по пробл. «Культура молд. народа »; редкол. : Х. Корбу

(отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца, 1989. – 87 р.

117. Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы : Тез.

докл. респ. науч.-теорет. конф., 8-9 авг. 1989 г. / редкол. : В. А. Дергачев ( отв.ред.) [et al.]. –

К. : Штиинца, 1989. – 104 р. – В надзаг. : АН МССР, Отдел Этнографии и Искусствоведения.

118. Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: итоги и перспективы :

Матер. респ. конф., 8-9 авг. 1989 г. : [cб. науч. тр.] / АН МССР, Отдел Этнографии и

Искусствоведения; редкол. : Н. А. Демченко (отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца, 1990. – 300

р.

119. В краю народных мастеров. Молдавия: традиции – искусство – быт / сост.,

фотосъемка : Е. Горбунова; авт. текста : М. Лившиц. – Кишинев : Тимпул, 1985. – 207 p : il.

120. Виеру, И. Размышления на пороге : [о связи искусств – народной и профильной] / И.

Виеру // Горизонт.– 1984.– Nr 1. – Р. 49-51.

121. Голубицкий, С. Социальная мифология и искусство: противостояние или

компромисс? / С. Голубицкий // Кодры. – 1989. – Nr 2. – P. 137-145.

122. Интернациональные связи искусства МССР с художественными культурами

братских республик : сб. ст. / АН МССР, Отдел Этнографии и Искусствоведения; редкол. :

Ю. Барбой (отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца, 1982. – 203 р. : il.

123. Искусство Молдавии: исследования и материалы / АН МССР, Отдел Этнографии и

Искусствоведения; редкол. : М. Лившиц (отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца , 1975 . – 48 р. :

ил.

124. Искусство Молдавии: Страницы прошлого и настоящего : сб. науч. тр. / АН МССР,

Отдел Этнографии и Искусствоведения; сост. : Л. Шорина. – К. : Штиинца, 1990. – 53 р. :

табл., нот.

125. Историко-теоретические проблемы искусства : сб. ст. / Молд. Гос. Ин-т Искусств;

редкол. : Н. И. Шашков (отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца, 1987. – 127 р.

126. Коркина, Алла. Образы родного города : [панорама худож. жизни г. Кишинева] /

Алла Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 166 р. : фот.

127. Лауреаты Государственных премий СССР 1979 года в области литературы.

искусства и архитектуры : рек. список лит. / Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской; сост. :

М. Лазарева. – К., 1981. – 40 р.

128. Лившиц, Матиус. Искусство Молдавии / Матиус Лившиц // Искусство народов СССР

первой половины XIX века. – М., 1979. – Т. 5. – Р. 217- 226.

www.bsclupan.asm.md Page 15


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

129. Лившиц, Матиус. Искусствоведение и художественная критика Молдавии / Матиус

Лившиц // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 222.

130. Мельник, Т. Милеску Спафарий о сущности и пользе искусства / Т. Мельник //

Кодры. – 1986. – Nr 12. – Р. 143-146.

131. Молдаване: очерки истории, этнографии, искусствоведения / АН МССР, Отдел

Этнографии и Искусствоведения; редкол. : Я. Гросул (отв. ред.) [et al.]. – К. : Штиинца, 1977.

– 459 р.

132. Молдавская Советская Социалистическая Республика : [искусство] // Популярная

художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика.

Декоративное искусство. – М. : Сов. энциклопедия, 1986. – Кн. 2. – Р. 22-25.

133. Молдован, Л. Участие МССР в сотрудничестве СССР с социалистическими

странами Европы в области науки, литературы и искусства (1966-1975) / Л. Молдован. –

К. : Штиинца, 1988. – 114 р.

134. Новый стиль: архитектура, интерьер, дизайн: рекламно-информационное издание

Молдовы / Учредитель: «Новый стиль» SRL. – Ch., 2001. – Descr. bazată pe Nr 9 (2001).

135. Памятники архитектуры Молдавии ( XIV – нач. XX в.) / авт. текста и сост. : Я.

Тарас; спец. фотосъемка : Т. Ананьиной. – К. : Тимпул, 1986. – 241 р.

136. Памятники истории и культуры Молдавии: (виды и типы) / сост. : С. Апостол [et

al.]; отв. ред. : В. Меднек. – К. : Штиинца, 1988. – 113 р. – В надзаг. : АН МССР, Отдел

Этнографии и Искусствоведения.

137. Петриченко, А. История искусств. Архитектуры и градостроительства : учеб.

пособие / А. Петриченко; редкол. : И. Жуматий. – К. : КПИ, 1985. – 64 р. – В надзаг. :

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Рисовния, Живописи и Скульптуры.

138. Петриченко, А. История искусств. Период социализма : учеб. пособие / А.

Петриченко; отв. ред. : И. Жуматий; Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф.

Архитектуры. – К. : КПИ, 1989. – 59 р.

139. Пожар, Сергей. Бесплатно только птички поют… : [размышления о

несуществующих и преуспевающих талантах] / Сергей Пожар // Кодры. – 1998. – Nr 5/6. –

Р. 274-288.

140. По стране: Молдавская ССР : [искусство] // Декоративное искусство. – 1980. – Nr 5. –

Р. 45.

141. Ременко, Георгий. У истоков прекрасного / Георгий Ременко; пер. с рум. : В.

Афанасьева. – К. : Лумина, 1975. – 84 p.

www.bsclupan.asm.md Page 16


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

142. Роднин, Кир. Средневековое искусство Молдовы / Кир Роднин; Гос. Худож. Музей

МССР. – К. : Штиинца, 1990 . – 63 р. – Библиогр. в конце кн.

143. Скурту, Николай. Искусство как познание / Николай Скурту; под общ. ред. : Н.

Кормина; Бельцкийй Гос. Пед. Ин-т им. А. Руссо. – К. : Штиинца, 1988. – 73 р.

144. Социалистический реализм и проблемы развития искусства Молдавии / АН МССР,

Отд. Этнографии и Искусствоведения; отв. ред. : М. Лившиц [et al.]. – К. : Штиинца, 1982. –

199 р.

145. Спатару, Г. Народное искусство / Г. Спэтару // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. –

Р. 460-464.

146. Стати, В. Искусство Советской Молдавии и идеологические аспекты

международного культурного обмена / В. Стати // Интернациональные связи искусства

МССР с художественными культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 192-201.

147. Топилина, В. Христианская религия и искусство / В. Топилина // Вопросы Философии

и Права. – 1994. – Nr 2. – Р. 29-34. – Рез. на рум., англ. яз.

148. Шатохина, Елена. Мастер и слово : [сб. очерков о деятельности искусства и лит.] /

Елена Шатохина. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1990. – 187 р.

I. SISTEMATIZARE TERITORIALĂ. URBANISM. AMENAJĂRI TERITORIALE.

ARHITECTURA GRĂDINILOR. ARHITECTURA PEISAGISTICĂ

149. Apostol, Silvia. Evaluarea spaţiilor libere ale structurii urbane a Chişinăului / Silvia

Apostol // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 44-45.

150. Apostol, Silvia. Evoluţia complexelor sanitar-curative în contextul urbanistic al Chişinăului

din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea / Silvia Apostol, Eugenia Râbalco // Arta

2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – P. 36-41 : fig. – Bibliogr. şi surse de

arh.: p. 41.

151. Arhitectură peizajeră // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. –

P. 63.

152. Arhitectură urbană : [în Rep. Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 65.

153. Belkin, A. Arhitectura peizajistică a Moldovei / A. Belkin. – Ch. : Cartea moldovenească,

1976. – 128 p.

www.bsclupan.asm.md Page 17


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

154. Boaghie, Dionisie. Caracteristica amenajamentului silvic al parcurilor-pădure din

municipiul Chişinău / Dionisie Boaghie // Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor

rurale şi urbane : Mater. conf. şt. din 4-5 sept. 1997. – Ch., 2000. – P. 133-137.

155. Boaghie, Dionisie. Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău: diversitate biologică şi

management ecologic durabil / Dionisie Boaghie; consult. şt. : Andrei Negru; Inst. de Cercetări şi

Amenajări Silvice. – Ch. : S.n., 2003. – 238 p. : fig., tab. – Rez. în : lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p.

115-124.

156. Brihuneţ, Emanuil. Modelarea peisajului natural prin cimitire / Emanuil Brihuneţ // Buletin

ştiinţific : serie nouă. – 2004 . – Nr 1. – P. 129-131. – Rez. în lb. engl.

157. Cocin, Alexandru. Problemele dezvoltării peisajelor urbane în Moldova / Alexandru Cocin

// Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei.

– Ch., 1994. – P. 28-32.

158. Cocin, Alexandru. Proiectarea peisajeră a drumurilor auto / Alexandru Cocin, Boris

Cutico, Nistor Grozavu // Tehnologii moderne în construcţii : Conf. tehn.-şt. jubiliară, 24-26 mai

2000 : Rez. comunicărilor. – Ch., 2000. – Vol. 3 : Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea

construcţiilor. Geotehnică şi fundaţii. – P. 25-28. – Rez. în lb. engl.

159. Cocin, Alexandru. Urbanizarea şi ocrotirea naturii / Alexandru Cocin // Probleme actuale

ale artei naţionale. – Ch., 1993 . – P. 53-57.

160. Demcenco, Nicolae. Indentificarea mormintelor unor personalităţi din domeniul artei şi

ştiinţei de la Cimitirul Central al municipiului Chişinău / Nicolae Demcenco // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 82-88 : fot. – Rez. în lb. fr. –

Bibliogr.: p. 88.

161. Dormidontova, V. Ca victimă a nepăsării trecutul va fi dat uitării… : [despre problemele

restabilirii parcurilor moşiereşti din Moldova] / V. Dormidontova // Pomicultura şi Viticultura

Moldovei. – 1989. – Nr 10. – P. 39-47.

162. Dormidontova, V. Parcul din Pavlovca [monument de arhitectură şi de artă peisajeră în rnul

Briceni] / V. Dormidontova // Pomicultura şi Viticultura Moldovei. – 1989. – P. 49-51.

163. Dormidontova, V. Parcul peisajistic realist din Ghincăuţi : [r-nul Ocniţa] / V.

Dormidontova // Pomicultura şi Viticultura Moldovei. – 1989. – Nr 8. – P. 43-45.

164. Dormidontova, V. Toate diferite şi la fel de splendide : [despre moştenirea artei de creare şi

amenajare a grădinilor şi parcurilor din Moldova] / V. Dormidontova // Pomicultura şi Viticultura

Moldovei. – 1989. – Nr 11. – P. 49-51.

165. Dumitraşco, A. Dendrariul la 20 de ani [Chişinău] / A. Dumitraşco // Columna. – 1994. –

Nr 9/12. – P. 12-13.

www.bsclupan.asm.md Page 18


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

166. Holodenco, B. Crearea de spaţii verzi pe străzi / B. Holodenco // Agricultura Moldovei. – Nr

5. – P. 59-60.

167. Junghietu, I. Crearea unei reţele de landşaft cu profil botanic pe teritoriul Republicii

Moldova – un imperativ al timpului / I. Junghietu // Biodiversitatea vegetală a Republicii Moldova

: culeg. de art. şt. – Ch., 2001. – P. 116-122.

168. Leontiev, P. Bătrâne parcuri = В парке стариноном = Intheancient park land / P.

Leontiev; trad. din lb. rusă în rom. de A. Sârbu, în engl. de I. Verbiţchii, fot. de V. Siniţchi, G.

Cornienco. – Ch. : Timpul, 1983. – 96 p. : il. – (Monumente ale artei amenajării parcurilor din

Moldova). – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

169. Morgun, Bronislav. Amenajarea şi reconstrucţia satelor de pe malul Răutului pentru turism

şi odihnă / B. Morgun, O. Slastihina // Agricultura Moldovei. – 1978. – Nr 8. – P. 56-57.

170. Obiectivele planului urbanistic de amenajare a centrului oraşului Chişinău / Nistor

Grozavu, Alexandru Cocin, Ala Carcea [et al.] // Tehnologii moderne în construcţii: Conf. tehn.-şt.

jubiliară, 24-26 mai 2000 : Rez. comunicărilor. – Ch., 2000. – Vol. 3 : Proiectarea, reabilitarea şi

consolidarea construcţiilor. Geotehnică şi fundaţii. – P. 33-36. – Rez. în lb. engl.

171. Ostrovschii, V. Arhitectura şi planificarea orăşelului : [în condiţiile Moldovei] / V.

Ostrovschi // Agricultura Moldovei. – 1978. – Nr 8. – P. 54-55.

172. Parcul „Ţaul” [Donduşeni] // Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 92-93.

173. Platon, Aurica. Grădina Publică „Ştefan cel Mare” din Chişinău : [fondată în anul 1818] /

Aurica Platon // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 111-113.

174. Prin structura urbană spre un sistem ecologic urban / Nistor Grozavu, Alexandru Cocin,

Ala Carcea [et al.] // Tehnologii moderne în construcţii: Conf. tehn.-şt. jubiliară, 24-26 mai 2000 :

Rez. comunicărilor. – Ch., 2000. – Vol. 3 : Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor.

Geotehnică şi fundaţii. – Ch., 2000. – P. 23-24. – Rez. în lb. engl.

175. Proiectare de arhitectură: îndrumări metodice pentru proiectul „Centru comercial” / Univ.

Tehnică a Moldovei, Catedra Arhitectură; alcăt. : Rita Garconiţa; red. resp. : Vladimir Gaidaş. –

Ch. : U.T. M., 2003. – 28 p. : tab. – Bibliogr.: 5 tit., p. 28.

176. Proiectarea arhitecturală: îndrumări metodice pentru lucrarea de curs „Proiectarea

aşezării pentru 3000 locuitori” / Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra Arhitectură; alcăt. : Mihail

Şargorodshi, Vladimir Gaidaş; red. resp. : Alexandru Zolotuhin. – Ch. : U.T.M., 1998. – 16 p. : fig.

177. Râbalco, Eugenia. Fondul construit al Chişinăului din secolul al XIX-lea – începutul

secolului al XX-lea : Contribuţii la clasificarea locuinţelor orăşeneşti / Eugenia Râbalco, Silvia

Apostol // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 33-39.

www.bsclupan.asm.md Page 19


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

178. Râbalco, Eugenia. Note cu privire la istoria fondului construit din jurul bisericii romanocatolice

din Chişinău: [sf. sec. al. XIX-lea – înc. sec. XX] / Eugenia Râbalco // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 46-53 : fig. – Rez. în lb. fr.

179. Rotari, Ala. Grupele peisajere în spaţiile verzi ale oraşului Chişinău / Ala Rotari // Bazele

teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor rurale şi urbane : Mater. conf. şt. din 4-5 sept.

1997. – Ch., 2000. – P. 182-185.

180. Şlapac, Mariana. Urbanismul Basarabiei în anii 1918-1940 / Mariana Şlapac // Moldova

urbană. – 2005. – Nr 4 (Sept.). – P. 19-20 : fot;

http://www.habitatmoldova.org/materiale/Publicatii/Nr%204%20new.pdf.

181. Taras, Iaroslav. Cine-i autorul parcului de la Rediul-Mare? [Donduşeni] / Iaroslav Taras //

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 1993. – Nr 11/12. – P. 20-21.

182. Taras, Iaroslav. Înverzirea şi amenajarea locaşelor de cult / I. Taras, V. Taras //

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 1995. – Nr 1/2 . – P. 32.

183. Taras, V. Rolul grădinilor mănăstirilor în arta înfiinţării parcurilor / V. Taras //

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 1993. – Nr 1/2. – P. 20-21; Nr 7/8. – P. 31-32;

Nr 9/10. – P. 32. – Ibidem şi în lb. rusă.

184. Tişcenco, S. Parcul dendralogic din Bender / S. Tişcenco // Agricultura Moldovei. – 1981. –

Nr 12. – P. 56. – Ibidem şi în lb. rusă.

185. Апостол, Силвия. Некоторые градообразующие факторы в формировании

архитектурного облика города / Силвия Апостол // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. –

1982. – Nr 3. – Р. 54-59.

186. Архитектура и градостроительство Молдавии // Молдаване: очерки истории,

этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 428-442.

187. Архитектура и строительство: Стр-во и строит. материалы : межвуз. сб. / Кишин.

Политехн. Ин-т им. С. Лазо; отв. ред. : А. Тораманян. – К. : Штиинца, 1978. – 107 p. – tab. –

Bibliogr. la sf. art.

188. Архитектура малых форм [жилых районов]. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 13 p.

189. Архитектурно-технологические и организационно-экономические аспекты

реновации жилья в Молдове / Н. Цуркану, Е. Шамис, В. Шутило [et al.]. – Ch. : INEI, 2003. –

33 p. : il. – (Inf. de sinteză; Inst. Naţ. de Economie şi Inf.).

190. Архитектурное проектирование : Метод. указания для студентов I курса спец. 1201

«Архитектура» (I семестр) / Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Основ Архитектуры; cост. : Н.

Искимжи, О. Чередников; отв. ред. : Н. Большаков. – К. : КПИ, 1984. – 41 p.

www.bsclupan.asm.md Page 20


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

191. Белкин, А. Ландшафтная архитектура Молдавии / А. Белкин; худож. : М. Вакарчук,

Н. Тарасенко. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 127 p.

192. Белкин, А. Развитие градостроительной практики, теоретических и проектных

предложений : [опыт ландшафтного проектирования в наиболее крупных городов

Молдавии] // Ландшафтная архитектура Молдавии / А. Белкин. – К., 1976. – Р. 8-16.

193. Белова, Л. Предпосылки территориального развития городов Молдавской ССР / Л.

Белова // Вопросы эффективности градостроительного использования территории

Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 24-34.

194. Бондарь, Ю. Вопросы нормирования зеленых насаждений в городах Молдавской ССР /

Ю. Бондарь, Я. Садовенко // Вопросы эффективности градостроительного использования

территории Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 75-83.

195. Вопросы эффективности градостроительного использования территории

Молдавской ССР : сб. науч. тр. / Зональный научно-исслед. проект; Ин-т типового и

эксперим. пректирования жилых и общественных зданий, г. Киев; гл. ред. : Е.

Клюшниченко. – Киев : ЗНИИЭП, 1986. – 99 р.

196. Горштейн, В. Градостроительные основы расселения Молдавской ССР / В. Горштейн

// Вопросы эффективности градостроительного использования территории Молдавской ССР.

– Киев, 1986. – Р. 16-24.

197. Горштейн, В. Развитие и типология малых городов и поселков городского типа

Молдавской ССР / В. Горштейн // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К.,

1975. – Р. 34-46.

198. Дом вечности: список похороненных на Кишиневском еврейском кладбище / Благотв.

Фонд «ДОР де ДОР»; граф. : Э. Майденберг; фот. : В. Корчмарь, П. Туев. – К. : ДОР де ДОР,

2004 (И.П.Ф. «Центр.типография»). – 271 p. : il., plan-schema, tab., fot. color. – Tit. paral. : lb.

rusă, ebraică.

199. Дормидотова, В. Гармония искусства и природы : [об усадеб. парках Молдовы] / В.

Дормидотова. – К. : Штиинца, 1992. – 197 р.

200. Задание и методические указания по архитектурному проектированию для

студентов IV курса специальности 1201-4 «Архитектура», «Планировка агрогородка на

30-50 тысяч жителей» / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит.

Проектирования; сост. : И. Гриценко. – К. : КПИ, 1984. – 25 p.

201. Здания социально-бытового обслуживания: метод. указания к выполнению архит.конструкт.

Проекта № 2 по курсу «Архитектура пром.-гражд. зданий» / Кишинёвский

Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архитект. Конструкций; сост. : С. Рогожин [et al.]; отв.

ред. : Э. Пепеляева. – К. : КПИ, 1988. – 23 p. : scheme.

www.bsclupan.asm.md Page 21


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

202. Исайко, В. О территориальном развитии малых городских поселений / В. Исайко //

Вопросы эффективности градостроительного использования территории Молдавской ССР. –

Киев, 1986. – Р. 44-49.

203. Кирилюк, К. Фабрики здоровья : [о зеленом строительстве в Молдавии] / К. Кирилюк.

– К. : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 67 р.

204. Клюшниченко, Е. Проблемы развития градостроительства Молдавской ССР / Е.

Клюшниченко // Вопросы эффективности градостроительного использования территории

Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 9-16.

205. Козюлин, В. Методические принципы формирования архитектурных систем : [для

Украины и Молдавии] / В. Козюлин // Архитектура жилых помещений : сб. науч. тр. – Киев,

1984. – P. 8-13.

206. Косцова, Л. С прошлым соприкасаясь… : [об охране и использовании памятников сад.парк.

архитектуры Молдавии] / Л. Косцова // Сельское хозяйство Молдавии. – 1986. – Nr 5. –

P. 45-46.

207. Краткий справочник архитектора: Ландшафтная архитектура / под ред. И.

Родичкина. – Киев : Будивэльник, 1990. – 336 p. : il. – Содерж.: Гл. 4. Современные

городские и сельские парки : [Парк им. Ленина в Кишиневе]. – С. 106; Гл. 7. Территории

больниц : [Респ. Клин. больница]. – P. 210-212.

208. Леонтьев, П. Парки Молдавии / П. Леонтьев // Советская Молдавия : крат. энцикл. –

К., 1982. – Р. 469.

209. Лехтеров, В. Индивидуальный жилой дом / В. Лехтеров, Н. Клюшников. – К. : Картя

Молдовеняскэ, 1984. – 116 р.

210. Меднек, Валентин. Градостроительство : [Молдовы] / Валентин Меднек //

Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 145-146.

211. Методические рекомендации по осуществлению государственного санитарного

надзора за планировкой и застройкой сельских населенных пунктов Молдавской ССР /

М-во Здравоохранения МССР; сост. : Ф. Авраман [et al.] – К. : Тимпул, 1979. – 20 p.

212. Методические указания для абитуриентов по рисунку и черчению специальности

«Архитектура» 1201 / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Рисунка, Живописи

и Скульптуры; сост. : И. Жуматий [et al.]. – К. : КПИ, 1984. – 36 p. : des.

213. Методические указания к изучению канонических архитектурных ордеров для

специальности 1201 «Архитектура» / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф.

Архит. Проектирования; сост. : С. Гульпа; под ред. Р. Курца. – К. : КПИ, 1980. – 28 p., il.,

tab. – Bibliogr.: p. 28 (6 tit.).

www.bsclupan.asm.md Page 22


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

214. Методические указания по архитектурному проектированию для студентов III

курса специальности 1201 «Архитектура», «Крытый плавательный бассейн» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Проектирования; сост. : И.

Гриценко, С. Лунгу. – К. : КПИ, 1986. – 28 p.

215. Методические указания к архитектурному проектированию предприятия по

переработке винограда с последующей обработкой и хранением продукции : Курс.

проект. / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Проектирования; сост. : Н.

Ямщикова; отв. ред. : Б. Моргун. – К. : КПИ, 1988. – 24 p. : scheme.

216. Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта

«Жилое здание из объемных элементов» по курсу «Гражданские и промышленные

здания и сооружения» для студентов специальности 1721 «Экономика и организация

строительства» / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Конструкций;

сост. : М. Добрев [et al]; отв. ред. : П. Думитрашку. – К. : КПИ, 1987. – 23 p. : tab.

217. Методические указания к выполнению архитектурного проекта «Детские яслисад

на 90-420 мест» для III курса специальности «Архитектура» / Кишинёвский

Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Пректирования; сост. : И. Гриценко; отв. ред. : Б.

Моргун. – К. : КПИ, 1987. – 28 p.

218. Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта

№ 1 по курсу «Архитектура промышленных и гражданских зданий» для студентов

специальности 1207 «Производство строительных изделий и конструкций» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Конструкций; сост. : М. Добрев, С.

Рогожин; отв. ред. : П. Думитрашку. – К. : КПИ, 1987. – 22 p. : tab.

219. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине

«Инжинерное благоустройство территорий и городской транспорт» для студентов

специальности 1201 «Архитектура» / сост. : П. Думитрашку, Н. Грозаву; под. ред. : М.

Добрева. – К. : КПИ, 1990. – 19 p.

220. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Конструкции

зданий и сооружений» / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит.

Конструкций; сост. : Н. Чиобану, А. Кочин; отв. ред. : М. Добрев. – К. : КГУ, 1987. – 18 p. :

il., tab.

221. Методические указания к выполнению проекта индивидуального садово-огородного

домика (с использованием ЭВМ) / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Основ

Архитектуры; сост. : В. Бендерская, М. Шаргородский; отв. ред. : Н. Большаков. – К. : КПИ,

1987. – 23 p. : il.

222. Методические указания к выполнению теплотехнического и светотехнического

расчетов в курсовых проектах по «Архитектуре ПГЗ» для специальности 1202 ПГС

дневного, вечернего и заочного отделения / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф.

www.bsclupan.asm.md Page 23


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Архит. Конструкций; сост. : Н. Чиобану, Э. Пепеляева; отв. ред. : М. Добрев. – К. : КПИ,

1987. – 20 p.

223. Методические указания к изучению канонических архитектурных ордеров для

специальности «Архитектура» / сост. : С. Гульпа; ред. : Р. Курца. – К. : КПИ, 1980. – 28 р.

: il., tab.

224. Методические указания к комплексному курсовому проекту по архитектуре и

строительным конструкциям для студентов специальности ВК-1209 / Кишинёвский

Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Строит. Конструкций; сост. : Ю. Измайлов. – К. : КПИ,

1988. – 57 p. : tab.

225. Методические указания к контрольной работе по архитектуре промышленных и

гражданских зданий / сост. : М. Добрев [et al.]; отв. ред. : Ю. Люненко. – К. : КПИ, 1990. –

29 p. : scheme.

226. Методические указания к курсовому проекту «Многоэтажный жилой комплекс на

6-8 тысяч жителей» для студентов V курса специальности 2901 «Архитектура» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архитектуры; сост. : Е. Богнибов [et al.];

отв. ред. : Б. Моргун. – К. : КПИ, 1989. – 33 p. : scheme.

227. Методические указания к курсовому проекту № 1 по курсу «Архитектура

промышленных и гражданских зданий»: для студентов III курса спец. 1207 «Пр-во строит.

изделий и конструкций» / Кишинёвский Политехн. ин-т им. С. Лазо; сост. : М. Добрев; ред.

: Б. Петухов. – К. : КПИ, 1977. – 12 р.

228. Методические указания к курсовому проекту «Реконструкция жилого квартала в

исторической застройке» / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архитектуры;

сост. : В. Боровский, Б. Моргун. – К. : КПИ, 1990. – 20 p. : tab., des.

229. Методические указания к разработке дипломного проекта на тему

«Проектирование поликлиники мощностью 1000, 1400, 1800 посещений в смену» (с

применением ЭВМ) / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Основ Архитектуры;

сост. : В. Бендерская, М. Шаргородский; отв. ред. : Б. Моргун. – К. : КПИ, 1987. – 29 p. : tab.

230. Методические указания к теме «Архитектурно-строительные чертежи здания» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Начертательной Геометрии и Инж. Графики

/ сост. : Б. Чернов, Н. Пчелинцев; под. ред. : И. Цвицинского. – К. : КПИ, 1980. – 42 p.

231. Методические указания по выпонению теплотехнического расчета наружных

ограждений для студентов III курса специальности 1201 «Архитектура» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Конструкций; сост. : И. Рогут [et al.].

– К. : КПИ, 1985. – 21 p.

232. Методические указания по выпонению курсового проекта № 2 («Гостиницы и

общежития») для специальности 1202-ПГС / Кишиневский Политехн. Ин-т им. С. Лазо,

www.bsclupan.asm.md Page 24


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Каф. Архит. Конструкций; сост. : Н. Чиобану [et. al.]; отв. ред. : М. Добрев. – К. : КПИ, 1987.

– 24 p. : tab.

233. Методические указания по дипломному проектированию (спец. ТВ и ТК) (архит.строит.

раздел) / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо; сост. : Э. Пепеляева. – К. : КПИ,

1977. – 37 р.

234. Методические указания к курсовым проектам «Инженерное благоустройство

городских территорий» и «Инженерная подготовка городских территорий» /

Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо; сост. : М. Думих, П. Думитрашку; под ред. И.

Гриценко. – К. : КПИ, 1979. – 16 р.

235. Научные основы озеленения городов и сел Молдавии : тез. докладов / Ботан. Сад АН

МССР; редкол. : А. Чеботарь (отв. ред.) [et. al]. – К. : Б.и., 1982. – 99 р.

236. Новое в зеленом строительстве / сост. : Е. Гусятникова. – К. : МолдНИИНТИ, 1980.

– 44 р.

237. Новое в в озеленении городских территорий / сост. : Л. Бабаевская. – К. :

МолдНИИНТИ, 1979. – 44 р.

238. Новые отделочные материалы в промышленной архитектуре / сост. : Т. Заярская. –

К. : МолдНИИНТИ, 1976. – 20 p., tab. – Fără f. de tit.

239. Озеленение и благоустройство населенных мест / сост. : Л. Бабаевская. – К. :

МолдНИИНТИ, 1981. – 29 р.

240. Палладий, А. О достижениях в архитектуре и градостроительства : [республики за

годы её существования рассказывает предс. правл. Союза Архитекторов Молдавии А.

Палладий] // Архитектура ССР. – 1987. – Nr 4. – P. 14-15.

241. Передовой опыт в зеленом строительстве / сост. : Е. Гусятникова. – К. :

МолдНИИНТИ, 1981. – 30 р.

242. Профессионально-прикладная физическая подготовка градостроителей : Метод.

разраб. для студентов / Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Физ. Воспитания;

сост. : П. Руснак [et al.]; отв. ред. : В. Озеров. – К. : КПИ, 1988. – 31 p. : scheme.

243. Раллев, Александр. Методика графической реконструкции античной Оливьи на

примере участка «НГС» [«Нижний город, северный»] / Александр Раллев // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 12-18 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

244. Руденко, О. Архитектура усадебных комплексов и усадебно-парковых ансамблей

Бессарабии / О. Руденко // Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: итоги и

перспективы. – К., 1990. – Р. 267- 272.

www.bsclupan.asm.md Page 25


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

245. Руденко, О. К вопросу о задачах изучения взаимовлияний народной и

профессиональной архитектуры жилища Молдавии (на примере памятников сельской

усадебной архитектуры) / О. Руденко // Актуальные вопросы изучения художественной

культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 61-68.

246. Рыбалко, Евгения. Заметки об истории застройки вокруг Кишиневского костела /

Евгения Рыбалко // Analecta catholica. – Ch., 2005. – Vol. 1. – P. 159-172 : fot. – Rez. în lb. rom.

247. Рыбалко, Евгения. Из истории кишиневского римско-католического кладбища /

Евгения Рыбалко // Analecta Catholica. – Ch., 2005. – Vol. 1. – P. 179-189 : schemă. – Rez. în lb.

rom.

248. Сапожникова, Надежда. Зеленый наряд балконов / Надежда Сапожникова; худож. :

Ю. Завадский; фот. : Н. Сапожникова. – К. : Тимпул, 1985. – 64 р.

249. Сластихина, О. Села Молдавской ССР в системе курортно-рекреационных

образований / О. Сластихина // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 1. – P. 68-70.

250. Смирнов, В. Градостроительство Молдавии XIX-XX вв. / В. Смирнов. – К. : Картя

Молдовеняскэ, 1975. – 148 p. : il.

251. Совершенствование ведения работ по озеленению городов МССР / сост. : Г.

Чистякова, Е. Гусятникова. – К. : МолдНИИНТИ, 1980. – 22 р.

252. Сташук, А. Интенсификация использования селитебной территории городов (на

примере г. Кишинева) / А. Сташук // Вопросы эффективности градостроительного

использования территории Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 50-57.

253. Стрижевская, Н. О повышении плотности жилищного фонда в малых городах / Н.

Стрижевская, Н. Жук, В. Тищенко // Вопросы эффективности градостроительного

использования территории Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 84-92.

254. Тарас, Ярослав. «Фонтаны льют свой свежий ропот» : [о фонтанах Молдавии] /

Ярослав Тарас // Горизонт. – 1986. – Nr 7. – P. 73-76.

255. Тобилевич, Богдан. Проблемы переустройства села / Богдан Тобилевич. – М. :

Стройиздат, 1979. – 315 p.

256. Чиобану, Н. Использование ЭВМ в архитектурно-строительном проектировании:

курс лекций / Н. Чиобану; под ред. : М. Добрева; Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо.

– К. : КПИ, 1986. – 49 p.

257. Цветков, Ю. « Из тьмы забвения …» [об Армянском кладбище г. Кишинева] / Ю.

Цветков, Д. Иванов // Колумна. – 1992. – Nr 10/11. – Р. 58-60.

www.bsclupan.asm.md Page 26


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

258. Эльтман, Иосиф. Архитектура и градостроительство Молдавии / Иосиф Эльтман //

Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 428-441.

259. Эльтман, Иосиф. Основные задачи территориально-отраслевого планирования и

проектирования в Молдавской ССР / И. Эльтман, Г. Леванталь // Вопросы эффективности

градостроительного использования территории Молдавской ССР. – Киев, 1986. – Р. 5-9.

Vezi şi Nr 506, 333, 338, 340, 350, 506, 514, 538, 573

II. ARHITECTURA

260. Arhitectura. Construcţii. Design : [descr. bibliogr.] / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul

Informaţiei Tehnico-Econom., Bibl. Republ. Şt. Tehnico-econ.; alcăt. : N. Dalniţchi. – Ch., 1993.

– Fasc. 1. – 1993. – 16 p.

261. Arhitectura în Moldova : [istoria arhitecturii, monumentele de arhitectură, personalităţi ale

arhitecturii, tipologia clădirilor] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/section/59

262. Atelierul de Creatie Arhitecturală, Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova : [resursă

electronică]. – http://construct.md.

263. Arhitectură civilă : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.monument.md/arhitectura_civila/

264. Arhitectură fortificată : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.monument.md/arhitectura_fortificata/

265. Arhitectură religioasă : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.monument.md/arhitectura_religioasa/

266. Arhitectură rurală şi industrială : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.monument.md/arhitectura_industriala/

267. Balan, Pavel. Cetăţile sufletului: Mănăstiri şi shituri basarabene = The Citadeles of the

Saul: Bessarabian Monasteries and Convents / Pavel Balan. – Ch. : ARC, 2002. – 160 p. : il.

268. Bantoş, A. După cine bat clopotele? : [despre monumentele vechi de arhitectură din

Moldova] / A. Bantoş // Moldova. – 1988. – Nr 9. – P. 14-15 : fot.

269. Bâzgu, Eugen. Arcul de triumf al arhitecturii ţărăneşti : [despre capodoperele arhitecturii

populare] / Eugen Bâzgu // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P. 156.

www.bsclupan.asm.md Page 27


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

270. Bâzgu, Eugen. Arhitectura populară din zona Orheiului Vechi: ghid practic / Eugen Bâzgu,

Mihai Ursu; Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Ch. : S.n., 2005. – 40 p. : fot., fot.

color.

271. Bâzgu, Eugen. Între sacru şi profanat : [arhitectura Moldovei] / Eugen Bâzgu // Arhitect

design. – 1977. – P. 46.

272. Bâzgu, Eugen. Piatra: artă şi meşteşug : [despre arhitectura moldovenească şi prelucrarea

artistică a pietrei în Moldova] / Eugen Bâzgu // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P. 28.

273. Bâzgu, Eugen. Reevaluarea fenomenologiei vizând complexul monastic Saharna / Eugen

Bâzgu // Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 67-74.

274. Bâzgu, Eugen. Reevaluări cronologice ale complexului monastic rupestru Butuceni – Orhei

/ Eugen Bâzgu // Arta ’97 : Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P.

130-139.

275. Biserica Acoperământul Maicii Domnului, sec. XIX : [s. Palanca] // Panorama Moldovei. –

Ch., 2003. – P. 43.

276. Biserica Adormirii Maicii Domnului : [s. Donici] // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P.

102.

277. Biserica Adormirii Maicii Domnului din or. Căuşeni, sec. XV-XVI // Centrul de Informare

şi Documentare al Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 8; Panorama

Moldovei. – Ch., 2003. – P. 87; Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 115-118.

278. Biserica Adormirii Maicii Domnului : [Drochia] // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P.

94.

279. Biserica Armenească din Chişinău, sec. XIX // Patrimoniul cultural al Republicii Moldova.

– Ch., 1996. – P. 222.

280. Biserica Constantin şi Elena din Bălţi, sec. XIX // Centrul de Informare şi documentare al

Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 18; Panorama Moldovei. – Ch.,

2003. – P. 92.

281. Biserica din satul Cuhureşti // Moldova. – 1989. – Nr 6. – P. 3.

282. Biserica grecească : [monument de arhitectură din Chişinău] // Arta ’96: Teatru. Muzică.

Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 124.

283. Biserica Naşterea Domnului din Tiraspol // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 81.

284. Biserica Naşterea Maicii Domnului; Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena;

Catedrala din Chişinău; Biserica Sfântul Panteleimon; Capela gimnaziului de fete; Banca

www.bsclupan.asm.md Page 28


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

orăşenească, Clădirea Dumei orăşeneşti din Chişinău : [scurt istoric] // Ghid de monumente şi

situri istorice din Republica Moldova. – Ch., 1998. – P. 52-55, 58-59, 62-63, 66-71.

285. Biserica nouă : [s. Verejeni] // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 97.

286. Biserica satului Butuceni // Moldova şi cele 7 minuni ale ei / I. Raileanu. – Ch., 2003. – P.

173.

287. Biserica satului Călărăşeuca // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 83.

288. Biserica „Sf. Dumitru”, Orhei // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 88; Centrul de

Informare şi documentare al Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P.

22; Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 60.

289. Biserica Sfântului Haralambie din Chişinău //Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie.

Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 123.

290. Biserica „Sf. Mihail”, Târnova, sec. XVIII // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 42.

291. Biserica „Sf. Nicolae”, Horodişte, sec. XVIII // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 43.

292. Biserica „Sf. Panteleimon” : [Biserica Grecească, Chişinău] // Centrul de Informare şi

documentare al Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 16; Panorama

Moldovei. – Ch., 2003. – P. 96; Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 48-49.

293. Biserica „Sfânta Treime”. Mănăstirea din Rudi, sec. XVIII // Panorama Moldovei. – Ch.,

2003. – P. 65.

294. Biserici din Chişinău // Locaşuri sfinte din Basarabia. – Ch., 2001. – P. 107-108.

295. Bognibov, E. Să îmbunătăţim calitatea soluţiilor arhitectonice : [arhitectura republicii în anii

de după război] / E. Bognibov // Comunistul Moldovei. – 1981. – Nr 8. – P. 84-87.

296. Bordeianu, Leo. Şantierul spiritual al ţării : [renaşterea Mănăstirii Căpriana] / Leo

Bordeianu // Moldova. – 2004. – Nr 7/8. – P. 12-15 : fot. – Text paral. : lb. engl., rusă.

297. Brihuneţ, Emanuil. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Rădeni, judeţul

Chişinău / Emanuil Brihuneţ // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2003. – Nr

XII. – P. 171-174. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 173 (8 tit.).

298. Brihuneţ, Emanuil. Biserica de lemn „Sf. Afanasie” din satul Etulia, Vulcăneşti / Emanuil

Brihuneţ // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2002. – Nr XI. – P. 281-288. –

Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 288 (21 tit.).

www.bsclupan.asm.md Page 29


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

299. Buburuz, P. „Calea parcursă în istorie de arhitectura sacră şi de iconografia din

Moldova” / P. Buburuz // Columna. – 1990. – Nr 2. – P. 53, 74-83; Колумна. – 1990. – Nr 2. – P.

71-78.

300. Buburuz, P. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor... : [despre construcţia bisericii Sf.

Arh. Petru şi Pavel în cartierul Buiucani din capitală] / P. Buburuz // Luminătorul. – 2004. – Nr 4.

– P. 60-63.

301. Butnaru, Val. Clopotniţa (I) : [despre dărâmarea Clopotniţei din piaţa Catedralei din

Chişinău] / Val Butnaru // Orizontul. – 1988. – Nr 8. – P. 38-42.

302. Camilar, Mihai. Casa veche din Bucovina : [despre arhitectura populară] / Mihai Camilar //

Limba Română. – 2001. – Nr 1/3. – P. 248-253.

303. Catedrala din Chişinău, 1836 // Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.

Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 122-123; Centrul de Informare şi documentare al Consiliului Europei

din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 24; Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. –

Ch., 1996. – P. 225.

304. Catedrala „Schimbarea la faţă” // Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 59.

305. Catedrala „Schimbarea la Faţă”, Tighina, 1815 // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P.

95.

306. Catedrala Sf. Dumitru din Orhei // Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.

Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 121-122.

307. Catedrala „Sfântul Mucenic Theodor Tiron” (Ciuflea) // Panorama Moldovei. – Ch., 2003.

– P. 101; Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 28-29.

308. Ceciulin, D. Viaţa şi arhitectura / D. Ceciulin; trad. din lb. rusă : G. Ciuhrii. – Ch. :

Literatura artistică, 1985. – 124 p. : fot.

309. Cetatea Hotin // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 22.

310. Cetatea Soroca // Modova – spaţiu european. – Ch., 2007. – P. 75; Republica Moldova în

imagini. – Ch., 1998. – P. 14.

311. Cetatea Soroca. Secolul XV // Centrul de Informare şi documentare al Consiliului Europei în

Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 12.

312. Cetatea Tighina (după un desen vechi) // Centrul de Informare şi documentare al Consiliului

Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 4.

313. Cetăţile Moldovei / aut.-alcăt. : Constantin Dragomir. – Ch. : Hyperion, 1991. – 35 p.

www.bsclupan.asm.md Page 30


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

314. Ciobanu, Constantin I. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni / Constantin I.

Ciobanu. – Ch. : Ştiinţa, 1997. – 163 p.

Recenzie:

315. Stăvilă Tudor. O monografie valoroasă // Atelier . – 1998. – Nr 1/2. – P. 7; Arta’ 97. – Ch., 1997. – P. 183.

316. Ciobanu, Constantin. O mărturie importantă privind „tocmirea” bisericii Adormirea

Maicii Domnului din Căuşeni / Constantin Ciobanu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 44-45.

317. Ciobanu, Constantin I. Stiluri şi tendinţe în arhitectura basarabeană / Constantin I.Ciobanu

// Sud-Est. – 2003. – Nr 1. – P. 136-142.

318. Ciobanu, Constantin I. Stilurile arhitecturii basarabene / Constantin I. Ciobanu // Sud-Est.

– 2003. – Nr 2. – P. 112-119.

319. Ciocanu, Sergius. Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache) din Chişinău : [edificată

în a. 1742 : aspect arhitectural] / Sergius Ciocanu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 39-43 : fig. – Bibliogr. în note, p. 43.

320. Ciocanu, Sergius. Consideraţii privind Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache) /

Sergius Ciocanu // Limba Română. – 2003. – An. XIII. – P. 4-5. – P. 72 - 80.

321. Ciocanu, Sergius. Contribuţii privind istoricul şi arhitectura ctitoriei boierului Constantin

Stati, biserica Înalţarea Domnului de la mănăstirea Japca (judeţul Soroca) / Sergius Ciocanu //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 21-25.

322. Ciocanu, Sergius. Ctitoria voievodală de la mănăstirea Căpriana / Sergius Ciocanu // Arta

’97: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 38-42.

323. Ciocanu, Sergius. Începuturile mănăstirii Condriţa. Construirea primei biserici de zid.

Controverse / Sergius Ciocanu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2002. – Nr 3/4. – P. 42-51.

324. Ciocanu, Sergius. Unele consideraţii privind începuturile mănăstirii Dobruşa şi construirea

aici a primei biserici de zid / Sergius Ciocanu // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură.

Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 29-33.

325. Clopotniţa de pe stânca de la Butuceni, sec. XIX // Centrul de Informare şi documentare al

Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 14.

326. Clopotniţa din faţa Catedralei din Chişinău // Femeia Moldovei. – 1991. – Nr 3. – P. 4.

327. Colotovchin, Anatolii. Arhitectura Moldovei sovietice / A. Colotovchin, S. Şeihet, I. Eltman.

– M. : Стройиздат. – 1988. – 319 p.

Recenzie:

328. Mednec,Valentin. Arhitectura republicii / V. Mednec, M. Coreţchi // Chişinău. Gaz. de seară. – 1988. – 9 mart.

www.bsclupan.asm.md Page 31


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

329. Cujbă, V. Unele relicve ale arhitecturii de lemn : [în Moldova] / V. Cujbă // Nistru. – 1978.

– Nr 4. – P. 155-158.

330. Curţ, R. Chişinăul de altă dată, de azi şi de mâine : [despre realizarea planului general de

reconstruire] / R. Curţ // Nistru. – 1979. – Nr 11. – P. 151-156.

331. Curţ, R. Despre unele probleme ale arhitecturii de azi şi de mâine : [în republică] / R. Curţ //

Nistru. – 1975. – Nr 11. – P. 140-143.

332. Cuzi, A. Arhitectura tinerei republici : [R.S.S.M.] / A. Cuzi // Moldova. – 1983. – Nr 9. – P.

10.

333. Dabija, Nicolae. Biserica Sf. Dimitrie din localitatea Dimitrovca (1721), care îl are ca

arhitect pe domnitorul moldav D. Cantemir / N. Dabija // Pe urmele lui Orfeu / Nicolae Dabija. –

Ch., 1983. – P. 152 : fot.

334. Danilov, Maria. Catedrala „Naşterea Domnului” : [arhitect – I. Melnikov din Sankt-

Petersburg] / Maria Danilov// Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 16-19.

335. Druţă, Ion. Badea Mior / Ion Druţă; prez. graf. : Radu Modârca; fot. : Ilie Grecu. – S. l. :

S.n. – 16 p.

336. Dumbrăveanu, Andrei. Istorie zidită în piatră şi lumină : [evoluţia arhitecturii mold. după

a. 1940] / Andrei Dumbrăveanu // Atelier. – 2004. – P. 54-60 : il. color.

337. Dumbrăveanu, Andrei. Respiraţia oraşului de sus : [arhitectura clădirilor vechi din

Chişinău] / Andrei Dumbrăveanu // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 8. – P. 15.

338. Eltman, Iosif. Sistematizarea în complex a localităţilor săteşti din Moldova / Iosif Eltman //

Nistru. – 1977. – Nr 7. – P. 111-121.

339. Eşanu, Andrei. Ştefan cel Mare – ctitorul primei biserici de piatră de la Căpriana : [a.

1491-1496] / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 25-30. – Bibliogr. în note, p. 29-30.

340. Facultatea de urbanistică şi arhitectură – Факультет градостроительства и

архитектуры / Inst. Politehnic „S. Lazo” din Chişinău. – Ch. : Timpul, 1990. – 16 p. : il. color. –

Text paral. : lb. rom., rusă.

341. Ghimpu, Vlad. Biserica Adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Căpriana / Vlad

Ghimpu // Basarabia. – 1995. – Nr 10/11. – P. 135-140; Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a

Moldovei. – Ch., 1996. – Nr III. – P. 33-43.

www.bsclupan.asm.md Page 32


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

342. Ghimpu, Vlad. Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia = Medieval churches and

monasteries in Bessarabia : monogr. / Vlad Ghimpu. – Ch. : Tyrageţia, 2000 (F.E.-P. „Tipogr.

Centrală”). – 219 p. : fot. color, des. – ( Bibl. Tyrageţia). – Text : lb. rom., engl.

343. Ghimpu, Vlad. Catedrala Înalţarea Domnului din Chişinău (1830) / Vlad Ghimpu //

Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. A Moldovei. – Ch., 2002 . – Nr 11. – P. 279-284 : fig. – Rez. în

lb. engl. – Bibliogr.: p. 294 (14 tit.).

344. Ghimpu, Vlad. Mănăstirea rupestră de la Japca din zona Nistrului Mijlociu / Vlad Ghimpu

// Arhitect design. – 1977. – P. 47-49.

345. Golub, Valentin. Biserica Sf. Dumitru din Orhei: Ctitoria lui Vasile Vodă Lupu / Valentin

Golub. – Orhei : S.n., 1997. – 54 p.

346. Golub, Valentin. Mănăstirea Curchi / Valentin Golub. – Orhei : S.n., 2000. – 143 p.

347. Griţcu, Ion. Mănăstirea Ţâpova / Ion Griţcu, Ludmila Iftodi. – Ch. : S. n., 2005. – 40 p. :

fot.

348. Grosu, Vasile. Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din Parohia Talmaz, judeţul Tighina :

monogr. / Vasile Grosu. – Ch. : Lumina, 1998 ( Tipogr. „Reclama”). – 61 p.

349. Grosu, Vasile. Originea oraşului Chişinău şi a bisericii Măzărache : notă istorică / Vasile

Grosu; Asoc. şt. „Historia”. – Ed. compl. – Ch., 2000. – 24 p. : il.

350. Grozavu, Nistor. Arhitectură şi urbanism: Bazele proiectării : ciclu de prelegeri / N.

Grozavu, M. Dobrev, S. Rogojin; red. resp. : N. Grozavu; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra

Construcţii arhitronice. – Ch. : U.T.M., 1993. – 103 p. : fig., tab.

351. Haheu, Vasile. Cetăţile traco-geto-dacice şi elemente de urbanizare la tracii de Nord /

Vasile Haheu // Tyrageţia : An. – Ch., 1996. – Nr III. – P. 55-59. – Bibliogra în note.: p. 58-59.

352. Hăsnăşeanu, E. Clopotniţa : [despre dărâmarea Clopotniţei de lângă biserica Sf. Nicolae din

Bălţi] / E. Hăsnăşeanu // Orizontul. – 1988. – Nr 8. – P. 43-44.

353. Hâncu, Ion. Cetăţi antice şi medievale timpurii din Moldova : [carte didact. pentru studenţi] /

Ion Hâncu. – Ch. : Universitas, 1993. – 142 p. : il.

354. Husar, Alexandru. Cetatea Hotin / Alexandru Husar // Limba Română. – 1997. – Nr 1-2. –

P. 221-228.

355. Husar, Alexandru. Cetăţi de pe Nistru: Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Albă / Alexandru

Husar, Gheorghe Gonţa, Silvia Dimitriu-Chicu. – Ch. : S.n., 1998. – 212 p. : il.

356. Iachim, Dorinel. Biserici de lemn din Basarabia şi Bucovina de Nord / Dorinel Iachim. –

Bucureşti : S. n., 2000. – 135 p.

www.bsclupan.asm.md Page 33


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

357. Ianovici, A. Culoarea în arhitectura populară / A. Ianovici // Probleme actuale ale artei

naţionale. – Ch., 1993. – P. 63-65.

358. Ianovici, A. Destinul unui debut : [despre geneza arhit. mold.] / A. Ianovici // Columna. –

1990. – Nr 3. – P. 52-55.

359. Ilviţcaia, Svetlana. Perle valoroase ale patrimoniului artistic : [despre monumentele vechi

de arhitectură din Moldova] / Svetlana Ilviţcaia // Nistru. – 1978. – Nr 12. – P. 142-148.

360. Ilviţchi, Luminiţa. Bizanţul dintotdeauna : 1. Stilul balcano-bizantin în arhitectura ecleziastă

din Moldova; 2. Stilul bizantin tardiv în arhitectura ecleziastă din spaţiul Pruto- Nistrean / Luminiţa

Ilviţchi // Basarabia. – 1997. – Nr 3/4. – P. 4-10.

361. Ilviţchi, Luminiţa. Mănăstirile şi schiturile din Basarabia: Aspect comparativ architectural /

Luminiţa Ilviţchi; Casa Cărţii „Mitropolitul Petru Movilă”. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul

Poligr.). – 148 p. : fig.

362. Ilviţchi, Luminiţa. Manastirile şi schiturile din Basarabia : [monogr.] / Luminiţa Ilviţchi. –

Ch. : Museum, 1999. – 148 p.

Recenzii:

363. Dron, Ion . Centre de spiritualitate şi cultură românească / Ion Dron // Capitala. – 2000. – 12 ian. – P. 4-5.

364. Sandu, Ion. Luminiţa Ilviţchi : Mănăstirile şi schiturile din Basarabia // Lit. şi arta. – 2000. – 7 dec. – P. 6.

365. Vasilescu, Sorin. O monografie valoroasă – „Mănăstirile şi schiturile din Basarabia” / Sorin Vasilescu,

Tatiana Pereleaeva // Lit. şi arta. – 1999. – 11noiemb. – P. 6.

366. Ionesco, Grigore. L’Arhitecture militaire sur la territoire de la Moldavie / Grigore Ionesco.

– Tessaloniki : S. n. – 6 p. : il.

367. Jitaru, Victor. Arhitectura bisericilor de lemn din Basarabia: autoref. tz. dr. Specialitatea

17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectură / conducător şt. : Vitalie Malcoci;

Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2002. – 20 p.

368. Jitaru, Victor. Arhitectura bisericilor de lemn din Basarabia: tz. dr. Specialitatea 17.00.04 –

Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectură / conducător şt. : Vitalie Malcoci; Acad. de

Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2001. – 88 p. – Supl. 107 p.

369. Jitaru, Victor. Arta de a construi din lemn / Victor Jitaru // Ştiinţa. – 1996. – Nr 12 (Dec.).

– P. 12.

370. Jitaru, Victor. Bisericile de lemn din Basarabia / Victor Jitaru // Ştiinţa. – 1995. – Nr 12. –

P. 16.

371. Jitaru, Victor. Biserica Sfântul Panteleimon din Chişinău : [construită după proiectul

arhitectului A. Bernardazzi] / Victor Jitaru // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992.

– P. 113-114.

www.bsclupan.asm.md Page 34


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

372. Jitaru, Victor. Contribuţii privind evoluţia bisericilor de lemn din Basarabia : [sec. VII –

XIX ] / Victor Jitaru // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Mizică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001.

– P. 26-30 : fot.

373. Jitaru, Victor. Din istoricul mănăstirii Rudi / Victor Jitaru // Ştiinţa. – 1993. – Nr 12.

374. Jitaru, Victor. Monumentele ecleziastice din lemn în curs de dispariţie / Victor Jitaru //

Curierul ortodox. – 1996. – 31 ian. – P.7; Ştiinţa. – 1995. – Nr 9. – P. 15.

375. Jitaru, Victor. Quelques églises en bois de Bessarabie en voie de disparition / Victor Jitaru

// Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut d’Histoire de l’Art.

– Ch., 1996. – P. 93-96.

376. Jitaru, Victor. Unele aspecte arhitectonice ale bisericilor zidite în lemn din Basarabia /

Victor Jitaru // Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură. – Chişinău, 1994. – P. 112-116.

377. Jitaru, Victor. Unele aspecte arhitectonice ale Cimitirului Central cu biserica Tuturor

Sfinţilor din or. Chişinău / Victor Jitaru // Arta ’93: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. –

P. 156-163 : fot.

378. Ianovici, A. Policromia arhitectonică: tradiţie şi inovaţie : [Colocviu naţional al arhitecturii

contemporane] / A. Ianovici // Moldova. – 1978. – Nr 7. – P. 25.

379. Livşiţ, Matius. Cultura artistică la sate : [în domeniul arhitecturii şi artei plastice] / Matius

Livşiţ // Agricultura Moldovei. – 1978. – Nr 9. – P. 54.

380. Lupaşcu, Valeriu. Biserici vechi din Chişinău / Valeriu Lupaşcu // Basarabia. – 1991. – Nr

7. – P. 136.

381. Lupaşcu, Valeriu. Casa ţărănească ca izvor al arhitecturii naţionale / Valeriu Lupaşcu //

Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 64-76.

382. Lupaşcu, Valeriu. Chişinăul la 560 de ani de la prima atestare documentară: aspecte

arhitectural-urbanistice / Valeriu Lupaşcu // Neamul Românesc. – 1996.– Nr 1. – P. 18-20 : fot.

383. Lupaşcu, Valeriu. Izvoarele arhitecturii Chişinăului / Valeriu Lupaşcu // Arta ’92: Studii,

cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 48-53.

384. Malaneţchi, Vasile. Mesajul către prezent şi viitor : [istoria plăcilor comemorative din

Chişinău] / Vasile Malaneţchi; fot. de Eugen Bâzgu şi Iurie Foca // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P.

18-19. – Rez. în lb. engl.

385. Malcoci, Vitalie. Contributions à la genèse de quelques éléments de l’architecture populaire

/ Vitalie Malcoci // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut

d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 79-87.

www.bsclupan.asm.md Page 35


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

386. Malcoci, Vitalie. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sfârşitul

sec. al XIX-lea – înc. sec. XX): autoref. tz. de dr. Specialitatea 17.00.04 – Artă plastică /

conducător şt. : Sergiu Cherdivarenco; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1995.

– 12 p.

387. Malcoci, Vitalie. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sf. sec. al

XIX-lea – înc. sec XX): tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Artă plastică / conducător şt. : Sergiu

Cherdivarenco; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch, 2000. – 121 p. : il, anexă.

388. Malcoci, Vitalie. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sf. sec. al

XIX-lea – înc. sec XX) : monogr. / Vitalie Malcoci; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. –

Ch. : Ştiinţa, 2000. – 96 p. : il.

Recenzie:

389. Spânu, Constantin. O aprofundare în studiul fenomenului arhitectonic din Republica Moldova // Arta 1999-

2000. – Ch., 2000. – P. 151.

390. Malcoci, Vitalie. Imagini antropomorfe în arhitectura populară moldovenească / Vitalie

Malcoci // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. –– P. 51-54.

391. Malcoci, Vitalie. Reprezentarea plastică a crucii în ahitectura populară / Vitalie Malcoci //

Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 32-35.

392. Malcoci, Vitalie. Contribuţii analitice la morfogeneza elementelor monumentalarhitectonice

în arta populară / Vitalie Malcoci // Arta ’95: Seria artă plastică arhitectură. – Ch.,

1995. – P. 91-109.

393. Malcoci, Vitalie. Motivele geometrice şi semnificaţia lor în ornamentica arhitecturii

populare moldoveneşti / Vitalie Malcoci // Ştiinţa. – 1995. – Nr 8. – P. 5.

394. Malcoci, Vitalie. Trăsături specifice ale decorului arhitectural în piatră din zona de Nord a

Moldovei / Vitalie Malcoci // Ştiinţa. – 1995. – Nr 2. – P. 15.

395. Mănăstirea Călărăşeuca, Ocniţa // Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 76-77.

396. Mănăstirea Curchi (Orhei, 2010) // Republica Moldova : album. – Ch., 1998. – P. 103.

397. Mănăstirea Curchi, turnul de la intrare // Atelier. – 2002. – Nr 1/2. – P. 19.

398. Mănăstirea de călugări „Înălţarea Domnului” (Noul Neamţ, s. Chiţcani, sec. XIX) //

Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 80.

399. Mănăstirea de călugăriţe „Sf. Paraschiva”, Hâncu, sec. XVIII, s. Bursuc // Panorama

Moldovei. – Ch., 2003. – P. 79.

400. Mănăstirea din Cosăuţi // Panorama Moldovei. – Ch., 2003. – P. 93.

www.bsclupan.asm.md Page 36


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

401. Mănăstirea Japca // Calendar. Bună dimineaţa mileniul III. – Ch., 2001. – P. 5.

402. Mănăstirea lui Boise // Moldova şi cele 7 minuni ale ei / I. Raileanu. – Ch., 2003. – P. 175.

403. Mănăstirea Noul Neamţ din Chiţcani, sec. XIX // Centrul de Informare şi documenatre al

Consilşiului Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 6; Republica Moldova în

imagini. – Ch., 1998. – P. 95.

404. Mănăstirea Saharna : [Rezina] // Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 103.

405. Mănăstirea „Sf. Treime” din Rudi, sec. XVII // Centrul de Informare şi documenatre al

Consiliului Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 14.

406. Mănăstirea „Sfânta Treime” din Saharna, 1997 // Centrul de Informare şi documenatre al

Consiliului Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 20.

407. Mănăstirea Rudi // Republica Moldova: album. – Ch., 1998. – P. 106-107.

408. Mănăstirea rupestră Ţâpova // Republica Moldova: album. – Ch., 1998. – P. 104-105;

Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 51; Centrul de Informare şi documenatre al

Consiliului Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 14.

409. Mănăstirile din Republica Moldova : [resursă electronică]. – http://www.casainfo.md

410. Mednec, Valentin. Arhitectura Moldovei / Valentin Mednec // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 57-59.

411. Modern stylul chişinăuian : [în arhitectură] // Atelier. – 2004. – P. 66-68.

412. Monumente de arhitectură din Moldova : [resursă electronică]. – http://www.casainfo.md

413. Năstase, Ludmila. Lăcaşele de cult în creaţia arhitectului A. Şciusev : [biserica din

Natalievca, biserica Marfa şi Maria, biserica din Cuhureştii de Sus] / Ludmila Năstase // Tyrageţia :

An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – 2000. – An. IX. – P. 247-250.

414. Nemerenco, Valeriu. Biserica Romano-Catolică „Providienţa Divină” // Buiucani 2000:

file din istoria satului şi a sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2000. – P. 88.

415. Nemerenco, Valeriu. Biserica „Sf. Apostol Andrei” // Buiucani 2000: file din istoria satului

şi a sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2000. – P. 88.

416. Nemerenco, Valeriu. Catedrala „Naşterea Domnului” şi Clopotniţa // Buiucani 2000: file

din istoria satului şi a sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2000. – P. 88.

www.bsclupan.asm.md Page 37


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

417. Nemerenco, Valeriu. Catedrala „Schimbarea la faţă” // Buiucani 2000: file din istoria

satului şi a sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2000. – P. 86.

418. Nemerenco, Valeriu. Mănăstirea Condriţa // Buiucani 2000: file din istoria satului şi a

sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2002. – P. 170.

419. Nesterov, Tamara. Ansamblul de clădiri monumentale din centrul satului Orheiul Vechi /

Tamara Nesterov // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. –

P. 17-24. – Bibliogr. în note, p. 23-24.

420. Nesterov, Tamara. Arhitectura catedralei româno-catolice „Providienţa Divină” din

Chişinău / Tamara Nesterov // Analecta Catholica. – 2005. – Vol. 1. – P. 174-178 : fot. – Rez. în

lb. engl.

421. Nesterov, Tamara. Arhitectura Сatedralei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bălţi / Tamara

Nesterov // Analecta Catholica. – 2005. – Vol. 1. – P. 201-208 : fot. – Rez. în lb. engl.

422. Nesterov, Tamara. Arhitectura locuinţelor de la Orheiul Vechi / Tamara Nesterov // Rev. de

Etnologie. – 2001. – Nr 1. – P. 179-180. – Bibliogr.: 39 tit. în lb. rom., fr., rusă.

423. Nesterov, Tamara. Biserica apostolică armenească Sf. Maica Domnului / Tamara Nesterov

// Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 79-90.

424. Nesterov, Tamara. Biserica armeană din Chişinău / Tamara Nesterov // Calendar 1991. –

Ch., 1990. – P. 95.

425. Nesterov, Tamara. Biserica de piatră de la Orheiul Vechi / Tamara Nesterov // Sub zodia

Vataşianu: Studii de istoria artei. – Cluj-Napoca, 2002. – P. 35-40.

426. Nesterov, Tamara. Biserica Duminica tuturor Sfinţilor / Tamara Nesterov // Chişinău :

encicl. – Ch., 1997. – P. 80.

427. Nesterov, Tamara. Biserica Sfânta Elisabeta din Cubolta / Tamara Nesterov // Calendar

1991. – Ch., 1990. – P. 138.

428. Nesterov, Tamara. Bisericile de la Orheiul Vechi în contextul arhitecturii ecleziastice din

Ţara Moldovei / Tamara Nesterov // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema.

– Ch., 2001. – P. 42-51 : fot.

429. Nesterov, Tamara. Cetatea de la Soroca / Tamara Nesterov // Calendar 1991. – Ch., 1990. –

P. 128.

430. Nesterov, Tamara. Complexul muzeistic în aer liber „Orheiul Vechi” / T. Nesterov, N.

Demcenco, M. Andronic // Toate drumurile duc la... Putna : ghid turistic. – Suceava, 2001. – P.

253-257.

www.bsclupan.asm.md Page 38


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

431. Nesterov, Tamara. Continuitatea modelului structural-numeric paleocreştin în arhitectura

medievală timpurie a Moldovei / Tamara Nesterov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 5-12.

432. Nesterov, Tamara. Monumentele de arhitectură de la Orheiul Vechi – surse istorice în

studierea sitului: autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi

arhitectură / conducător şt. : Tudor Stăvilă; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch.,

2002. – 22 p.

433. Nesterov, Tamara. Monumentele de arhitectură de la Orheiul Vechi – surse istorice în

studierea sitului: tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi

arhitectură / conducător şt. : Tudor Stăvilă; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch.,

2002. – 216 p. – Supl. (60 p.)

434. Nesterov, Tamara. Orheiul Veci : [sit arheologic, monument de arhitectură] / Tamara

Nesterov, Ion Hâncu // Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995 : A XXX-a Sesiune

naţională de rapoarte arheologice. Comisia Naţională de arheologie. – Brăila, 1996. – P. 85-86

435. Nesterov, Tamara. Palatul pârcălabului de la Orheiul Vechi / Tamara Nesterov // Rev. de

Etnologie. – 2001. – Nr 1 (3). – P. 26-29.

436. Nesterov, Tamara. Particularităţi tehnico-constructive şi planimetrice ale locuinţelor

Orheiului Vechi / Tamara Nesterov // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru.

Cinema. – Ch., 2003. – P. 23-31 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr în note, p. 31.

437. Nesterov, Tamara. Proporţiile planurilor bisericilor moldoveneşti din piatră din secolele

XVI – I jumătate a secolului al XV-lea / Tamara Nesterov // The 30-th Annual Congress of the

American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 656-

659 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.: 30 tit.

438. Nesterov,Tamara. Situl Orheiului Vechi: Monumente de arhitectură / Tamara Nesterov. –

Ch. : Epigraf, 2003 (F.E.-P. „Tiopogr. Centrală). – 235p. : il., tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

Recenzie:

439. Porumb, Marius // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 161-162.

440. Nesterov, Tamara. Structura urbană a Chişinăului până la 1812 şi relictele sale

arhitecturale / Tamara Nesterov // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005.

– P. 41-50.

441. Patrimoniul istoric şi arhitectural al Republicii Moldova : [Monumente de arheologie,

Arhitectură religioasă, Arhitectură fortificată, Arhitectură civilă, Monumente de istorie, Pictură şi

sculptură monumentală, Arhitectură rurală şi industrială]. – http://www.monument.md.

www.bsclupan.asm.md Page 39


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

442. Platon, Aurica. Unele particularităţi ale dezvoltării arhitecturii şcolilor rurale din

Basarabia (sec. XIX – înc. sec. XX) / Aurica Platon // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch.,

1993. – P. 88-95.

443. Plămădeală, Ana-Maria. Stiluri şi tendinţe în arhitectura basarabeană / Ana-Maria

Plămădeală // Sud-Est. – 2003. – Nr 1. – P. 136-142.

444. Postică, Gheorghe. Arhitectura sacră rupestră în contextul civilizaţiilor sud-est europene /

Gheorghe Păstică // Sud-Est. – 1997. – Nr 4. – P. 5-9.

445. Postică, Gheorghe. Mănăstirea Căpriana: de la întemeere până în zilele noastre / Gheorghe

Postică. – Ch. : ULIM, 2000. – 75 p. : fot. – Bibliogr. în note, p. 70-76.

446. Poştarencu, Dinu. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chişinău / Dinu Poştarencu. – Ch. : S.

n., 2002. – 16 p. : il.

447. Prus, Elena. Monumentele arhitecturale ca referenţi ai textului artistic [francez] / Elena

Prus // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 57-58.

448. Răileanu, L. Mănăstirea Saharna : [Rezina] / L. Răileanu // Judeţul Orhei / L. Răileanu. –

Ch., 2002. – P. 42-43

449. Rodnin, Kir. Biserica Adormirii Maicii Domnului din s. Căuşenii Noi, monument de cultură

feudală din Moldova secolelor XIV-XVII // Arta medievală a Moldovei / Kir Rodnin. – Ch., 1991. –

P. 29-39.

450. Schitul din Butuceni, Orhei // Republica Moldova în imagini. – Ch., 1998. – P. 36-37;

Centrul de Informare şi documentare al Consiliului Europei din Moldova: Calendar 2000. – Ch.,

2000. – P. 14.

451. Schitul rupestru din Saharna, sec. XVII // Centrul de Informare şi documenatre al

Consiliului Europei în Moldova: Calendar 2000. – Ch., 2000. – P. 20.

452. Stilul arhitecturii în Moldova : [resursă electronică]. – http://istoria.md/articol/26.

453. Şcetinin, Ana. Modem-styleul chişinăuian : [despre arhitectura capitalei] / Ana Şcetinin //

Atelier. – 2004. – P. 66-68.

454. Şlapac, Mariana. Arhitectura de apărare din Moldova medievală : (mijlocul sec. al XIV-lea

– mijlocul sec. al XVI-lea): autoref. tz. dr. hab. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată

şi decorativă şi arhitectură / Mariana Şlapac; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei. – Ch. : S. n., 2004. – 40 p. – Bibliogr.: p. 35-36 (23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rusă).

455. Şlapac, Mariana. Arhitectura de apărare din Moldova medievală : (mijlocul sec. al XIV-lea

– mijlocul sec. al XVI-lea): tz. dr. hab. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi

www.bsclupan.asm.md Page 40


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

decorativă şi arhitectură / Mariana Şlapac; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei.

– Ch. : S.n., 2004. – 455 p.

456. Şlapac, Mariana. Arhitectura fortificaţiei medievale de la Cetatea Albă: autoref. tz. dr.

Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectură / conducător şt. :

Constantin Ciobanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1998. – 22 p.

457. Şlapac, Mariana. Arhitectura fortificaţiei medievale de la Cetatea Albă: tz. de dr. în studiul

artelor Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectură / conducător

şt. : Constantin Ciobanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1998. –

331 p.

458. Şlapac, Mariana. Aspecte din evoluţia urbană şi arhitecturală a oraşului Chilia / Mariana

Şlapac // Historia Urbana. – Sibiu, 1994. – Nr 2. – P. 165-174.

459. Şlapac, Mariana. Biserica Sfântul Gheorghe din Chişinău : [edificată între anii 1814-1819] /

Mariana Şlapac // Arta’ 92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 110-111.

460. Şlapac, Mariana. Breslele meşteşugăreşti şi topografia urbană a oraşului Chişinău /

Mariana Şlapac, Alexandru Tofan // Historia urbana. – Sibiu, 1998. – Nr 6. – P. 67-74.

461. Şlapac, Mariana. Castel del Monte, precursorul arhitectural al cetăţii Soroca / Mariana

Şlapac // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 23-27.

462. Şlapac, Mariana. Centrele unor oraşe cu fortificaţii din Moldova între Prut şi Nistru (sec.

XV-sf. sec. XVIII) / Mariana Şlapac // Arta ’93: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 34-

41.

463. Şlapac, Mariana. Cetatea Albă. Inscripţii şi reprezentări oficiale, semne lapidare şi

apotropaice / Mariana Şlapac // Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch.,

1999. – P. 62-65.

464. Şlapac, Mariana. Cetatea Albă: studii de arhitectură medievală militară : [2500 ani de la

întemeierea oraşului (astăzi Belgorod-Dnestrovsk)] / Mariana Şlapac. – Ch. : ARC, 1998

(Combinatul Poligr.). – 209 p. : il., fot. color.

Recenzie:

465. Rotaru, T. // Arta ’98. – Ch., 1999. – P. 171.

466. Şlapac, Mariana. Cetatea Albă : [studii istorice] / Mariana Şlapac // Arta ’96: Teatru.

Muzica. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 56-71 : il.

467. Şlapac, Mariana. Cetatea Albă şi Cetatea Neagră / Mariana Şlapac // Ştiinţa. – 1996. – Nr

4. – P. 5.

468. Şlapac, Mariana. Cetatea Albă şi Cetatea Neagră / Mariana Şlapac // Magazin istoric. –

1998. – Nr 3. – P. 37-38.

www.bsclupan.asm.md Page 41


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

469. Şlapac, Mariana. Cetatea Chişinăului / Mariana Şlapac // Basarabia. – 1996. – Nr 7/8. – P.

7-9; Femeia Moldovei. – 1996. – Nr 9/10. – P. 7; Ştiinţa. – 1996. – Nr 10-11. – P. 7.

470. Şlapac, Mariana. Cetatea Tighina-Bender / Mariana Şlapac // Patrimoniul cultural al

judeţului Tighina. – Ch., 2003. – P. 110-115.

471. Şlapac, Mariana. Cetăţi medievale din Moldova : (mijlocul sec. al XIV-lea – mijlocul sec. al

XVI-lea) / Mariana Şlapac; imagini : Mihai Bacinschi [et al.]. – Ch. : ARC, 2004 (Combinatul

Poligr.). – 368 p. : fig., planşe color. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.

Recenzii:

472. Bolduma, Viorel // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 68-69.

473. Rallev Alexandr // Arta 2004. – Ch., 2004. – P. 201.

474. Şarban, Irina-Mădălina // Arheologia Moldovei. – 2006. – Vol. XXIX. – P. 315-316.

475. Şlapac, Mariana. Cetăţile din Chilia / Mariana Şlapac // Arta ’94: Seria artă plastică,

arhitectură. – Ch., 1994. – P. 103-112.

476. Şlapac, Mariana. Chilia – „Troia românească”. Date noi privind localizarea Chiliei /

Mariana Şlapac // Destin Românesc. – 2001. – Nr 3. – P. 13-33.

477. Şlapac, Mariana. Contribuţia lui Ştefan cel Mare la edificarea complexelor de apărare de la

Cetatea Albă şi Chilia / Mariana Şlapac // Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „85 de ani

de la unirea Bucovinei cu România”. – Suceava, 2003. – P. 9. – Rezumat.

478. Şlapac, Mariana. Date noi privind localizarea Chiliei / Mariana Şlapac // Destin Românesc.

– 2003. – Nr 1. – P. 57-75.

479. Şlapac, Mariana. Din nou despre enigma Chiliei / Mariana Şlapac // Artă 1999-2000: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 11-18 : il., fig. – Bibliogr. în note

(115 tit.).

480. Şlapac, Mariana. Enigma cetăţii Chilia / Mariana Şlapac // Ştiinţa. – 1995. – Nr 1. – P. 6.

481. Şlapac, Mariana. Enigma cetăţii Chilia / Mariana Şlapac // Anuarul Institutului de Istorie „

A.D. Xenopol” / Academia Română. – Iaşi, 1997. – Tom. XXXIV. – P. 385-392.

482. Şlapac, Mariana. Evoluţia centrului urban al oraşului antic Tyras : (aspecte urbanistice şi

arhitecturale) / Mariana Şlapac // Analele Brăilei : Serie nouă. – An 1., Nr 1. – 1993. – P. 437-446.

483. Şlapac, Mariana. Imaginea oraşului Chilia în lumina surselor documentare din secolele al

XIV-lea – al XVIII-lea / Mariana Şlapac. – Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002. – 17 p. –

Extras.

www.bsclupan.asm.md Page 42


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

484. Şlapac, Mariana. „La Cité Blanche” et „La Cité Noire” de l’embouchure du Dniestr /

Mariana Şlapac // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut

d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 88-92.

485. Şlapac, Mariana. La texture urbaine de quelques villes medievales de Moldavie dans la

lumiere des sources cartographiques du XVIII-eme siecle // Mariana Şlapac // Historia urbană /

Academia Română, Comisia de Istorie a oraşelor din România. – 1995. – Nr 1-2, Tomul III. – P.

142-154. – Extras.

486. Şlapac, Mariana. Lăcaşurile de cult ale unor cetăţi moldovene / Mariana Şlapac // Cronica

Episcopiei Huşilor. – Huşi, 1998. – Nr 4. – P. 131-135.

487. Şlapac, Mariana. Morfologia turnurilor cetăţilor medievale din Moldova / Mariana Şlapac //

Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – P. 31-34.

488. Şlapac, Mariana. Necunoscuta Cetate Albă / Mariana Şlapac // Basarabia. – 1996. – Nr

9/10. – P. 138-146.

489. Şlapac, Mariana. O cetate de factură bizantino-orientală / Mariana Şlapac // Sub Zodia

Vătăşianu: Studii de istoria artei. – Cluj-Napoca, 2002. – P. 55-57.

490. Şlapac, Mariana. Oraşele medievale moldoveneşti în lumina surselor cartografice / Mariana

Şlapac // Basarabia. – 1995. – Nr 6. – P. 136-143.

491. Şlapac, Mariana. Palatele fortificate şi lociunţele comandanţilor militari din fortificaţiile

Moldovei istorice / Mariana Şlapac // Arta 2001: Arte plasice. Arhitectură. Muzica. Teatru.

Cinema. – Ch., 2001. – P. 12-14.

492. Şlapac, Mariana. Paraclisele cetăţilor voievodale din Moldova / Mariana Şlapac //

Basarabia. – 1997. – Nr 11/12. – P. 186-189 : fig.

493. Şlapac, Mariana. Piramida de la Cetatea Albă / Mariana Şlapac // Sud-Est. – 1997. – Nr 1.

– P. 158-160.

494. Şlapac, Mariana. Piramida de la Cetatea Albă / Mariana Şlapac // Basarabia. – 1997. – Nr

1-2. – P. 158-160.

495. Şlapac, M. Plastica arhitecturală şi decorativă : [Cetatea Albă] // Cetatea Albă / Mariana

Şlapac. – Ch., 1998. – P. 125-131.

496. Şlapac, Mariana. Porţile cetăţilor medievale din Moldova / Mariana Şlapac // Historia

Urbana. – Sibiu,1999. –Nr 7. – P. 27-36.

497. Şlapac, Mariana. Porţile cetăţilor medievale din Moldova / Mariana Şlapac // Arta ’97: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 69-76.

www.bsclupan.asm.md Page 43


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

498. Şlapac, Mariana. Porţile cetăţilor medievale din Moldova / Mariana Şlapac // Basarabia. –

1997. – Nr 7/8. – P. 16-21.

499. Şlapac, Mariana. Semnele apotropaice în cetăţile medievale / Mariana Şlapac // Artă,

istorie, cultură. Studiu în onoarea lui Marius Porumb. – Cluj-Napoca, 2003. – P. 107-110.

500. Şlapac, Mariana. Subteranele şi tainiţele cetăţilor din Moldova / Mariana Şlapac // Destin

Românesc. – 2000. –Nr 1., An. VII. – P. 9-14.

501. Şlapac, Mariana. Ştefan cel Mare şi cetatea de lângă Roman / Mariana Şlapac // Ştefan cel

Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate) : Ref. şi

comunicări / Inst. de Istotie al Acad. de Şt. a Moldovei; coord. : Demir Dragnev, Ion Chirtoagă. –

Ch., 2004. – P. 74-78. – Bibliogr.: 31 tit.

502. Şlapac, Mariana. Textura urbană a unor oraşe medievale din Moldova în lumina izvoarelor

cartografice / Mariana Şlapac // Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1995. – P. 31-54.

503. Şlapac, Mariana. Trei biserici din Ismail / Mariana Şlapac // Basarabia. – 1995. – Nr 12. –

P. 123-128.

504. Şlapac, Mariana. Unele aspecte ale formării centrului istoric al or. Chişinău în perioada de

la sfârşitul sec. XV – începutul sec. XX / Mariana Şlapac // Probleme actuale ale artei naţionale. –

Ch., 1993. – P. 116-126.

505. Şlapac, Mariana. Unele consideraţii noi privind etapele de construcţie a fortificaţiei

medievale de la Cetatea Albă / Mariana Şlapac // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice.

Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 5-15. – Bbiliogr. în note (76 tit.). – Rez. în lb. fr.

506. Şlapac, Mariana. Unele date noi privind cetatea Neamţ / Mariana Şlapac // Arta 2004: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl. –

Bibliogr. în note (17 tit.).

507. Taras, Iaroslav. Arhitectura – letopiseţ al Moldovei : (Arhitectura Moldovei din sec. XIV-

înc. sec. XX) / Iaroslav Taras // Nistru. – 1987. – Nr 4. – P. 132-143.

508. Taras, Iaroslav. Cristaline şi pure ca lacrima: [despre fântânile arteziene din Moldova] /

Iaroslav Taras, N. Tornea // Orizontul. – 1986. – Nr 7. – P. 73-76.

509. Taras, Iaroslav. Garduri de lemn : [în localităţi săteşti din Moldova] / Iaroslav Taras //

Agricultura Moldovei. – 1986. – Nr 12. – P. 47-48.

510. Taras, Iaroslav. Un letopiseţ de piatră moldovenesc la Lvov: [despre Biserica Adormirii

Maicii Domnului] / Iaroslav Taras // Orizontul. – 1987. – Nr 9. – P. 69-73.

511. Taras, Iaroslav. Vestigii ale arhitecturii în lemn : [mori de vânt, porţi, case de locuit în

satele moldoveneşti] / Iaroslav Taras // Nistru. – 1985. – Nr 1. – P. 156-160.

www.bsclupan.asm.md Page 44


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

512. Tofan, Alexandru. Metodologia aprecierii valorice a patrimoniului construit, în special a

celui arhitectural, aplicată la obiectele edificate pe teritoriul Moldovei între Prut şi Nistru în anii

60-90 / Alexandru Tofan // Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. –

P. 75-79.

513. Tofan, Alexandru. Replici ale arhitecturii totalitare la Chişinău în perioada postbelică /

Alexandru Tofan // Arta ’97: Arte plastice, Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P.

144-147.

514. Ţugulschi-Neaga, Rodica. Consideraţii cu privire la arhitectura urbană din Moldova în

secolul XVIII – începutul secolului al XIX-lea / Rodica Ţugulsci-Neaga // Romanitate şi românitate

la nord de Balcani : Mater. simpoz. int. din 7-8 apr. 2000. – Ch., 2000. – P. 94-95.

515. Ţurcanu, Ion. Biserica Domnească din Rădăuţi, necropola primilor domni ai Moldovei //

Ştefan cel Mare: mica enciclopedie pentru adolescenţi / Ion Ţurcanu. – Ch., 2004. – P. 3.

516. Uniunea Arhitecţilor din Modova : [resursă electronică]. – http://arhitectura.md/204

517. Uniunea Arhitecţilor din R.S.S.M. // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1977. –

Vol. 7. – P. 10.

518. Universitatea Tehnică a Moldovei: Urbanistică şi arhitectură, construcţii industriale şi

civile, radioelectronică, ştiinţe socioumane : Conf. tehnico-şt. (21-22 noiemb. 1995). – Ch., 1996.

– 136 p.

519. Ursu, Mihail. Constituirea complexului arhitectural-istoric al Muzeului Naţional de

Etnografie şi Istorie Naturală / Mihail Ursu // Buletin ştiinţific : serie nouă / Muz. Naţ. de

Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 289-311 : fig. – Rez. în lb. engl.

520. Zanoci, Aurel. Influenţe mediteraneene în arhitectura geto-dacilor / Aurel Zanoci //

Romanitate şi românitate la nord de Balcani: Mater. simpoz. int. din 7-8 apr. 2000). – Ch., 2000. –

P. 3-16 : fig. – Bibliogr. în note, p. 6-7.

521. Zaporojan, N. Eterna tendinţă spre frumos: [despre problemele ce stau în faţa arhitecţilor

Chişinăului] / N. Zaporojan // Nistru. – 1986. – Nr 7. – P. 143-147.

522. Zaporojan, N. Restructurări arhitecturale binevenite : [arhitectura satului] / N. Zaporojan //

Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 9. – P. 14-15.

523. Zbârciog, Vlad. Oraşul-cetate a civilizaţiei moderne : [despre arhitectura or. Chişinău] /

Vlad Zbârciog // Nistru. – 1980. – Nr 12. – P. 144-150.

524. Zubco, Angela. Biserica în Ţara României şi Moldova în sec. XIV-XVII / Angela Zubco. –

Ch. : Pontos, 2001. – 223 p. – Anexă : p. 217-223.

www.bsclupan.asm.md Page 45


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

525. Актуальные проблемы строительства и архитектуры Молдавии : [сб. статей] /

Кишинёвский Политехнич. Ин-т им. С. Лазо; отв. ред. : М. Вангели. – К. : Штиинца, 1989. –

123 р. : il.

526. Апостол, Сильвия. Памятники архитектуры и реконструкция центра Кишинева /

Сильвия Апостол // Известия АН МССР. Серия обществ. наук. – 1981. – Nr 1. – Р. 87-89.

527. Бендерский, Б. Реконструкция старых кварталов Кишинева / Б. Бендерский, В.

Нецветаева // Стр-во и архитектура. – 1981. – Nr 8. – P. 22-24.

528. Богнибов, Евгений. Архитектура г. Тирасполя – столицы М.А.С.С.Р. (1929-1940) / Е.

Богнибов, А. Кузь, В. Рабинович // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1983. – Nr 2. – P.

62-68.

529. Богнибов, Евгений. Архитектура Кишинева до 60-х годов XIX века и тенденции

решения современных проблем молдавского зодчества / Е. Богнибов, П. Думитрашку. – Ch. :

Mold NIITEL, 1997. – 44 p.

530. Богнибов, Евгений. Архитектура МССР / Е. Богнибов // Кодры. – 1975. – Nr 11. – P.

111-117.

531. Богнибов, Евгений. Творческая направленность молдавской советской архитектуры

40-х – первой половины 50-х г. / Евгений. Богнибов // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. –

1975. – Nr. 3. – P. 83-91.

532. Богнибов, Евгений. Улучшать качество архитектурных решений : [в республике] /

Евгений Богнибов // Коммунист Молдавии. – 1981. – Nr 8. – P. 84-87.

533. Боровский, Василий. Архитектура Молдавии во второй половине XIX–начале XX века

// История молдавской архитектуры / Василий Боровский. – К., 1987. – Р. 44-45.

534. Боровский, Василий. История молдавской архитектуры: учеб. пособие по

дисциплине «История русской и национальной архитектуры» / Василий Боровский;

Кишинёвский Политехнич. Ин-т им. С. Лазо, Каф. Архит. Проект.; отв. ред. : В. Рабинович.

– К. : КПИ, 1987. – 82 р. : tab.

535. Бутнару, В. Где достать миллион : [об охране ист. архит. памятников Молдавии] / В.

Бутнару // Горизонт. – 1987. – Nr 5. – P. 24-28.

536. Бутнару, В. Колокольня (I) : [об уничтожении колокольни на Соборной площади

Кишинева] / В. Бутнару // Горизонт. – 1988. – Nr 8. – P. 35-39.

537. Войцеховский, В. Архитектура : [Молдавии] / В. Войцеховский, Р. Курц, В. Меднек

[et al.] // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 428-432.

www.bsclupan.asm.md Page 46


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

538. Вопросы строительства и архитектуры Молдавии : [сб. статей] / Кишинёвский

Политехн. Ин-т им. С. Лазо; отв. ред. : М. Вангели. – К : Штиинца, 1985. – 139 p.

539. Гайдаш, В. Пути повышения архитектурно-художественной выразительности

исторических городов : [на примере г. Кишинева] / В. Гайдаш // Жилое строительство. –

1989. – Nr 9. – P. 7-10.

540. Гоберман, Давид. По Молдавии / Давид Гоберман. – Л. : Искусство, 1975. – 167 р. : il.

– (Дороги к прекрасному).

541. Гольцов, Дмитрий. Рождественский собор : [рассказ засл. деятеля искусств Респ.

Молдова] / Дмитрий Гольцов // Педагогический журнал. – 1995. – Nr 1/2. – P. 116-118.

542. Графов, С. Молдавия : [архитектура Молдавии] / С. Графов, А. Колотовкин //

Архитектура СССР. – 1982. – Nr 12. – P. 34-37.

543. Греку, Тамара. Архитектурная объемно-пространственная керамика в городской

застройке / Тамара Греку // Искусство Молдавии. – К., 1975. – Р. 46-56.

544. Греку, Тамара. Парковая керамика в городской архитектуре / Тамара Греку // Изв.

АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1973. – Nr 3. – P. 88-89.

545. Греку, Тамара. Пространственная керамика в современной архитектуре : К пробл.

модул.-сбор. изготовления керамики на базе глин и глазурей) / Тамара Греку; отв. ред. : Г.

Демосфенова. – К : Штиинца, 1981. – 92 p. : il. – В надзаг. : АН МССР. Отд. Этнографии и

Искусствоведения. – Библиогр. : 171 tit., p. 88-91.

Рецензия:

546. Меднек, В. // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1983. – Nr 1. – P. 79-80.

547. Гросу, Василий. Лапидарные знаки бутученских пещер / В. Гросу, К. Василаки // Изв.

АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1984. – Nr 3. – P. 61-69.

548. Гросул, Н. Архитектура и монументальные виды искусства : метод. пособие для

учителя изобр. искусства для проведения уроков, кружков, факультативных занятий : 8 кл. –

К. : Б.и., 1993. – 59 р. : scheme.

549. Запорожан, Никон. Народные традиции в архитектуре Молдавии / Никон

Запорожан. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 142 p. : fot.

550. Кашницкий, С. Пространство «по Райту» в Оницканах : [об уникальном сооружении

архитектора А. Чоботару в с. Оницканы Криулянского р-на] / С. Кашницкий // Архитектура.

– 1990. – Nr 1. – P. 3. – (А. Чоботару, уроженец Молдавии, один из преуспевающих

архитекторов Лондона).

551. Киртока, Н. Первые два этапа развития архитектуры центра г. Кишинева / Н.

Киртока // Архитектура и строительство. – К., 1978. – Р. 3-7.

www.bsclupan.asm.md Page 47


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

552. Колотовкин, Анатолий. Архитектура Советской Молдавии / А. Колотовкин, С.

Шойхет, И. Эльтман. – М. : Стройиздат, 1987. – 319 p. : il.

553. Лепак, Е. Архитектура малых форм на дорогах Молдавии / Е. Лепак //

Автомобильные дороги. – 1982. – Nr 5. – P. 33-34.

554. Меднек, Валентин. Архитектура Молдавии / Валентин Меднек // Советская

Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 25-26.

555. Моисеенко, Зоя. Архитектура сельских жилых домов Молдавии / Зоя Моисеенко. – К.

: Картя Молдовеняскэ, 1973. – 204 p. : il.

556. Молдавская ССР : [архитектура города Кишинев] // Исторические города СССР:

Новое и старое. – М., 1987. – Р. 239-242.

557. Новаков, Савелий. Очерки истории кортенских храмов в Молдове и Болгарии / С.

Новаков, Н. Гуров. – К. : Б.и., 2005 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 123 p. : il. color.

558. Памятники архитектуры Молдавии XIV – начала XX века / авт. текста и сост. :

Ярослав Тарас. – К. : Тимпул, 1986. – 247 р.

559. Рогут, И. Цвет в архитектуре : курс лекций / И. Рогут; отв. ред. : Б. Моргун. – К. :

КПИ, 1984. – 49 p.

560. Сластихина, О. Охрана памятников народной архитектуры и туризм / О. Сластихина

// Изв. АН МССР. Серия обществ. наук. – 1981. – Nr 2. – P. 83-88.

561. Сластихина, О. Памятники сельской архитектуры [Молдавии] и туризм / О.

Сластихина // Сел. хоз-во Молдавии. – 1987. – Nr 2. – P. 48-49.

562. Тараманян, А. Об общности черт некоторых памятников культовой архитектуры

Молдавии, Болгарии и Армении / А. Тараманян // Интернациональные связи искусства МССР

с художественными культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 179-184.

563. Тарас, Ярослав. Молдавская каменная летопись во Львове : [о судьбе Успенской

церкви] / Ярослав Тарас // Горизонт. – 1987. – Nr 9. – P. 70-73.

564. Тарас, Ярослав. Современная архитектура молдавского села / Я. Тарас, Б.

Захарченко; худож. : В. Хохлов. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1986. – 128 p. : il.

565. Шлапак, Мариана. Белгород-Днестровская Крепость: исслед. средневекового

оборон. зодчества / Мариана Шлапак; ред. : Маргарита Арсеньева; фот. : Виталий Рошка. –

Ch. : ARC, 2001 (Combinatul Poligr.). – 237 p. : il., hărţi, scheme, fot. сolor. – Titl. paral. : lb.

rusă, ucr., engl.

www.bsclupan.asm.md Page 48


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

566. Шлапак, Мариана. К вопросу о топонимике города Белгорода-Днестровского /

Мариана Шлапак // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. – Одесса, 1999. – Р.

40-43.

567. Шлапак, Мариана. Критический анализ литературы, посвященной Белгород-

Днестровской крепости / Мариана Шлапак // Архитектура мира. – 1996. – Nr 6. – P. 149-156.

568. Шлапак, Мариана. Кто построил Белгород-Днестровскую крепость? / Мариана

Шлапак // Реставрацiя, реконструкцiя, урбоекологiя. – Одесса : Белгород-Днiстровський,

1998. – Р. 65.

569. Шлапак, Мариана. Неизвестная Татарбунарская крепость / Мариана Шлапак //

История, археология и экология Нижнего Подунавья. – 1997. – Nr 6. – P. 81. – Резумат.

570. Шлапак, Мариана. Ренийские укрепления / Мариана Шлапак // Проблемы теории и

истории архитектуры Украины. – Одесса, 2000. – Р. 10-15.

571. Шлапак, Мариана. Самая загадочная надпись Белгород-Днестровской крепости /

Мариана Шлапак // Stratum Plus. – 2000. – Nr 6. – P. 260-265.

572. Шлапак, Мариана. Эволюция центров некоторых древнейших городов Днестровско-

Дунайского междуречья (VI в.д.н.э.– IV в.н.э.) / Мариана Шлапак // Архитектура мира. –

1994. – Nr 3. – P. 29-32.

573. Шмигальский, В. Расчет оптимальных величин при формировании строительных

изделий / В. Шмигальский, Б. Кутько // Архитектура и строительство. – К., 1978.– P. 77.

574. Юрченко, Наталия. Ансамбль Кафедрального собора в Кишиневе. Архитектурноисторический

облик и современное состояние / Наталия Юрченко // Аnuarul Institutului de

Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2002. – Vol. III. – P. 177-183.

575. Юрченко, Наталья. О формировании архитектурного облика г. Кишинева в первой

трети XIX ст. / Наталья Юрченко // Изв. АН МССР. Серия обществ. наук. – 1981. – Nr 3. –

P. 74-84.

576. Юрченко, Наталья. Облик Кишинева пушкинской поры / Наталья Юрченко // Кодры.

– 1984. – Nr 9. – P. 142-148.

577. Юрченко, Наталья. Основные этапы развития архитектуры Бессарабии XIX века и

некоторые аспекты их освещения в работах молдавских исследователей / Наталья Юрченко

// Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989.

– Р. 51-60.

578. Юрченко, Наталия. Потерявшийся памятник архитектуры романтизма –

тюремный замок в Кишиневе / Наталия Юрченко // Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice

/ Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2005. – Vol. 5. – P. 151-156.

www.bsclupan.asm.md Page 49


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

579. Якимова, Л. Развитие рекреационных образований на территории Молдавии / Л.

Якимова // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 1. – P. 89-93.

580. Янович, А. Влияние русского барокко на полихромный декор культовых сооружений

Молдаии XVIII в. / А. Янович // Интернациональные связи искусства МССР с

художественными культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 184-192.

581. Янович, А. Полихрония в народной архитектуре Молдавии и её использование в

современном городском строительстве / А. Янович // Социалистический реализм и

проблемы развития искусства Молдавии. – К., 1982. – Р. 64-77.

582. Янович, А. Судьбы одного начала: (о молд. архитектуре на ран. этапах развития) /

А. Янович; пер. с рум. авт. // Колумна. – 1990. – Nr 3. – P. 51-55.

1. PROBLEME GENERALE

III. ARTA PLASTICĂ

583. Arta plastică: (clasele I – V): programe pentru şcolile auxiliare / Inst. de Şt. Pedagogice şi

Psihologie; alcăt. : A. Danii, I. Daghi. – Ch. : S.n., 1996 (Tipogr. „Didactica”). – 19 p. : fig.

584. Arta plastică a Moldovei Sovietice = Изобразительное искусство Советской

Молдавии: Pictură. Sculptură. Grafică. Artă plasică decorativă / alcăt. : V. Pliusnin [et al.];

oformare art. : V. Siniţchi; fot. : E. Boever, M. Şlamovici. – Ch. : Timpul, 1976. – 43 p.

585. Arta plastică a Moldovei Sovietice = Изобразительное искусство Советской Молдавии

: ((Indice bibliogr. de rec.) / Bibl. de Stat din Chişinău „N. C. Crupskaia; alcăt. : T. Braga, E.

Bazâghina. – Ch. : Biblioteca de Stat „N. C. Crupskaia”, 1986. – 47 p.

586. Artă poloneză = Sztuka Polska = Polish Art : din col. Muzeului Naţ. de Arte Plastice al Rep.

Moldova / aut. text. : Anna Grochala, Krzystof Zaleski; introd. : Natalia Pogorelschi; fot. : Iurie

Foca; prez. graf. : Vladimir Siniţchi. – Ch. : Prometeu, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală). – 104 p. :

il. color. – Text paral. : lb. rom., polon., engl.

587. Arte plastice : [Istoria artelor plastice, Genurile artelor plastice, Personalităţi, Instituţii de

artă, Asociaţii şi colective de creaţie] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/94.

588. Barbas, Eleonora. Reverberaţii moderne – postmoderne în arta [plastică] basarabeană /

Eleonora Barbas // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 8-9.

www.bsclupan.asm.md Page 50


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

589. Barosan, T. Arta plastică: între viitor, prezent şi tradiţie / T. Barosan // Sens. – 2003. – Nr

33. – P. 14.

590. Bobernaga, Sofia. Epopeia plastică a unor evenimente cruciale : [anii de foc în arta plastică

a Moldovei] / Sofia Bobernaga // Nistru. – 1981. – Nr 9. – P. 151-154.

591. Bobernaga, Sofia. La izvoarele învăţământului artistic basarabean : [despre lucrările expuse

la expoz. retrospectivă din fondurile CAP „A. Plămădeală” din Chişinău cu prilejul aniversării a

110 ani de existenţă] / Sofia Bobernaga // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 13.

592. Bobernaga, Sofia. Note de la expoziţia republicană a copiilor plasticieni / Sofia Bobernaga

// Atelier. – 1998. – Nr 5/6. – P. 25.

593. Bobernaga, Sofia. „Pământ şi oameni”: [expoziţia lucrărilor plasticienilor mold.] / Sofia

Bobernaga // Nistru. – 1981. – Nr 6. – P. 151-154.

594. Bobernaga, Sofia. Saloanele Moldovei: o certă evoluţie sub aspect artistic : [impresii de la

cea

de-a VI-a ed. a „Saloanelor Moldovei”, Chişinău – Bacău] / Sofia Bobernaga // Limba Română. –

1996. – Nr 3/4. – P. 223-224.

595. Ciobanu, Constantin. Artele plastice. Istorie şi actualitate / Constantin Ciobanu // Politica

culturală în Republica Moldova. – Ch., 2002. – P. 37-41.

596. Ciobanu, Dumitru. Ca un vis albastru neîmplinit... : [tema războiului în operele

plasticienilor din Moldova] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1985. – Nr 8. – P. 156-158.

597. Ciobanu, Dumitru. File plastice din marele letopiseţ al Victoriei : [operele plasticienilor

moldoveni] / Dumitru Cibanu // Nistru. – 1989. – Nr 5. – P. 157-160.

598. Ciobanu, Dumitru. Realitatea contemporană – inepuizabilă resursă de inspiraţie : [despre

succesele plasticienilor moldoveni în cincinalul al X-lea] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1981. –

Nr 2. – P. 143-146.

599. Cuciuc, Sergiu. Tematica leninistă – generatoare de noi opere plastice : [Leniniana în opera

plastică mold.] / Sergiu Cuciuc // Nistru. – 1980. – Nr 4. – P. 152-157.

600. Demcenco, Nicolae. Expoziţiile de arte plastice în muzeele din Tiraspol / Nicolae Demcenco

// Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2001. – Nr VII. – P. 273-274.

601. Ediţia a VIII-a a „Saloanelor Moldovei” la Chişinău : [opinii] // Atelier. – 1998. – Nr 5/6.

– Aut. : Sofia Bobernaga, Constantin Prust, Tudor Cataraga.

602. Gheorghiţă, Ion. Suflu înnoitor, diversitate de expresie : [în arta plastică a Moldovei] / Ion

Gheorghiţă // Nistru. – 1975. – Nr 1. – P. 154-157.

www.bsclupan.asm.md Page 51


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

603. Golţov, Dumitru. Trăind profund sentimentul Patriei : [despre artişti plastici ai Moldovei] /

Dumitru Golţov // Nistru. – 1984. – Nr 12. – P. 143-150.

604. Ioan Grecul, Valentin Maslov : [opere de grafică, sculptură, pictură]. – Chişinău : Litera,

1993. – 8 p. : il.

605. Pâinea în arta plastică : [moldovenească] // Moldova. – 1977. – Nr 9. – Pe cop.

606. Petrenco, A. Tema eroismului poporului în arta plastică : [a republici] / A. Petrenco //

Comunistul Moldovei. –1980. – Nr 9. – P. 75-77.

607. Purice, Lucia. A patra dimensiune : [eseuri consacrate culturii plast. români] / Lucia Purice,

Vlad Zbârciog. – Ch. : Hyperion, 1991. – 203 p.

608. Purice, Lucia. În faţa formulelor de veşnicie : eseuri / Lucia Purice; prez. graf. : A.

Ololenco. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 152 p.

609. Purice, Lucia. Reîncetăţenind comorile trecutului artistic : [despre restaurarea operelor de

artă plastică din vechime] / Lucia Purice // Nistru. – 1978. – Nr 4. – P. 149-154.

610. Rău, Alexe. Adevăratul chip al lui Ştefan cel Mare : [problema imaginii plastice] / Alexe

Rău // Luminătorul. – 2001. – Nr 4. – P. 4-12 : fot.

611. Rău, Alexe. Jocul secund al imaginaţiei sau Zăbava poeziei la artiştii plastici / Alexe Rău //

Atelier. – 2004. – P. 101-107 : il. color.

612. Rocaciuc, Vitoria. Arta plastică în spaţiul post-sovietic / Victoria Rocaciuc // Atelier. –

2004. – Nr 2/4. – P. 120-121.

613. Rocaciuc, Victoria. Expoziţiile de artă plastică din Republica Moldova / Victoria Rocaciuc

// Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 69-82.

614. Rocaciuc, Victoria. Realismul socialist şi tematica muncii în arta plastică din Republica

Moldova: 1944-1990 / Victoria Rocaciuc // Conferinţa tinerilor savanţi ai Academiei de Ştiinţe a

Moldovei: 2003 – Anul Cantemir în Republica Moldova. – Ch., 2003. – P. 106.

615. Rocaciuc, Victoria. Tematica operelor în creaţia plasticienilor moldoveni în perioada

sovietică / Victoria Rocaciuc // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2004. – P. 42-47.

616. Rusu-Haraba, Anastasia. Scurgerea timpului în linii şi culori : [despre Asoc. Artiştilor

Plastici „Papyrus-Studio” în frunte cu graficianul Simion Zamşa] / Anastasia Rusu-Haraba //

Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 49-53. – Text paral. : lb. engl., rusă.

www.bsclupan.asm.md Page 52


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

617. Saloanele Moldovei = Salons of Moldova: Expoziţie-concurs de artă plastică contemporană

„Saloanele Moldovei”, Chişinău – Bacău, ed. a IX-a, iunie-iulie 1999 / Min. Culturii din România,

Min. Culturiii din Rep. Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova; com. de org., ed. :

Geta Barbu [et al.]. – Ch. : Atelier, 1999 (Concernul „Presa”). – 16 p. : il. color.

618. Saloanele Moldovei 2000. – Bacău : Ch. : S. n., 2000. – 28 p.

619. Saloanele Moldovei 2001. – Bacău : Ch. : S. n., 2001. – 24 p.

620. Saloanele Moldovei 2002. – Bacău : Ch. : S. n., 2002. – 28 p.

621. Saloanele Moldovei 2005. – Bacău : Ch. : S. n., 2005. – 18 p.

622. Salonul de toamnă 2005. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p.

623. Spânu, Constantin. Saloanele Moldovei: aporturi, probleme şi perspective / Constantin

Spânu // Arta ’2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 100.

624. Spânu, Constantin. Probleme metodologice de depistare a semantismului spaţial-temporal

în arta plastică a neoliticului carpato-danubian / Constantin Spânu // Arta ’94: Seria artă plastică,

arhitectură. – Ch., 1994. – P. 52-64.

625. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului XIX – prima jumătate a

secolului XX: autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Artă plastică / conducător şt. : Matius

Livşiţ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1993. – 13 p.

626. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului XIX – prima jumătate a

secolului XX: tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Artă plastică / conducător şt. : Matius Livşiţ; Acad.

de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1993. – 188 p. : il. – Bibliogr. : p. 180-183

(57 tit.). – Rez. în lb. fr. şi rusă.

627. Stăvilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia, 1887-1940 : [studiu istoric] / Tudor

Stăvilă; fot. : Ernest Mecinic, Iurie Foca; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Î

E.-P „Ştiinţa”, 2000. – 159 p.

628. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului XIX – începutul

secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă; prez. graf. : E. Baraşcov. –

Ch. : Literatura artistică, 1990. – 144 p. : fot., portr., il.

629. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia în secolul al XIX-lea / Tudor Stăvilă // Arta ’98 /

Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 46-54.

630. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia: influenţe germane / Tudor Stăvilă // Nistru. –

1986. – Nr 9. – P. 155-160; Ştiinţa. – 1998. – Nr 9. – P. 6.

www.bsclupan.asm.md Page 53


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

631. Stăvilă, Tudor. Aspecte ale constituirii artei plastice profesionale din Basarabia / Tudor

Stăvilă // Unele probleme actuale ale artelor naţionale. – Ch., 1993. – P. 107-115.

632. Stăvilă, Tudor. Icoana şi gravura basarabeană. Interferenţe stilistice şi iconografice /

Tudor Stăvilă // Ars Transilvaniae. – Cluj-Napoca, 2004.

633. Stăvilă, Tudor. Interferenţe europene în arta plastică din Basarabia / Tudor Stăvilă // Arta

1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 45-53.

634. Stăvilă, Tudor. L’art modern en Bessarabie. Interférences européennes / Tudor Stăvilă //

Etudes sur l’art de la Moldavie / Academie des Sciences de Moldavie, Institut d’Histoire de l’Art. –

Ch., 1996. – P. 7-12.

635. Stăvilă, Tudor. Particularităţi şi tendinţe în arta plastică interbelică din Basarabia / Tudor

Stăvilă // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă literară. – 2002. – Nr 1/2. – P. 47-52.

636. Stăvilă, Tudor. Teodor Kiriacoff şi arta plastică basarabeană / Tudor Stăvilă // Arta ’94:

Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 86-93.

637. Stăvilă, Tudor. Tradiţii umaniste : [despre arta basarabeană de la sfârşitul secolului al XIXlea

şi începutul secolului XX ] / Tudor Stăvilă // Nistru. – 1986. – Nr 9. – P. 155-160.

638. Stăvilă, Tudor. Unele aspecte ale constituirii artei plastice profesioniste din Basarabia /

Tudor Stăvilă // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 107-115.

639. Tarbuţa, P. Rolul artei plastice în viaţă / P. Tarbuţa // Învăţătorul sovietic. – 1979. – Nr 9. –

P. 60-62.

640. Tezaure din muzeele oraşului Chişinău secolele XVI-XVIII / Min. Culturii al Rep.

Moldova, Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch. : Universitas, 1994. – 130 p.

641. Toma, Ludmila. Arta plastică a Republicii Moldova la Bucureşti : [Maria Saca-Răcilă –

participant la expoziţie] / Ludmila Toma // Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. –

P. 123-128.

642. Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova : [istoric, proiecte, membri] [resursă

electronică]. – http://www.arta.md.

643. Vrabie, Gheorghe. Continuitatea tradiţiei : [despre arta plastică mold.] / Gheorghe Vrabie //

Nistru. – 1988. – Nr 6. – P. 135-141.

644. Лившиц, Матиус. Актуальные проблемы изобразительного искусства в свете

перестройки / Матиус Лившиц //Актуальные вопросы изучения художественной культуры

молдавского народа. – К., 1989. – Р. 18-26.

www.bsclupan.asm.md Page 54


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

645. Лившиц, Матиус. Изобразительное искусство Молдавии / Матиус Лившиц //

Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 213.

646. Лившиц, Матиус. Новое творческое мышление : [об особенностях худож. процесса в

республике] / Матиус Лившиц // Коммунист Молдавии. – 1988. – Nr 7. – P. 77-81.

647. Лившиц, Матиус. О формировании новых традиций в изобразительном фольклоре

Молдавии / Матиус Лившиц // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К., 1975. –

Р. 3-14.

648. Молдавия : [выставка известных мастеров изобразительного искусства республики

посвящ. 35-летию Великой Победы] // Искусство. – 1980. – Nr 10. – P. 79.

649. Молдавия : [Выставка произведений мастеров молд. изобразит. искусства посвящ.

XXII Олимпийским играм] // Искусство. – 1980. – Nr 1. – P. 79.

650. Осадчий, Евгений. Республиканское художественно-педагогическое училище им. И.

Репина / Евгений Осадчий. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 155 p. : il.

651. Осадчий, Евгений. Республиканское художественно-педагогическое училище им. И.

Е. Репина / Евгений Осадчий. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 96 p. : il. / Мин-во

Культуры МССР, Респ. худож. училище им. И. Е. Репина. – На обл. авт. не указан.

652. Освоение графических изобразительных средств в учебном рисунке / Респ. Ин-т

Усовершенствования Учителей; сост. : Н. Алимасова. – К. : Б.и., 1988. – 54 p. : il.

653. Петриченко, А. Тема подвига народа в изобразительном искусстве [республики] / А.

Петриченко // Коммунист Молдавии. – 1980. – Nr 9. – P. 75-77.

654. Профессионально-изобразительное искусство : [Молдавии] // Молдаване: очерки

истории, этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 368-381.

655. Сборник текстов для чтения по изобразительному искусству : [история сов.

общества в изобраз. искусстве] / Кишинёвский Гос. Ун-т им. В. И. Ленина; сост. : Н.

Ефимова [et al.]. – К. : КГУ, 1977. – 87 р.

656. Фомин, Сергей. Кантемиры в изобразительных материалах / Сергей Фомин; АН

МССР, Комиссия по истории науки и техники; под ред. Х. Корбу. – К. : Штиинца, 1988. – 92

p. : il. – Имен. указатель.

657. Чобану, Константин. Изобразительное искусство Республики Молдова / Константин

Чобану // Искусство наций = Art of Nations: Межд. конф. Союза Художников (2002). – М.,

2002. – Р. 129-134.

www.bsclupan.asm.md Page 55


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2. P I C T U R A

658. Barbas, Eleonora. Aspecte ale dezvoltării picturii de gen în Moldova (anii 1970-1980) /

Eleonora Barbas // Arta ’93: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 90-109.

659. Barbas, Eleonora. Dezvoltarea picturii de gen din Moldova în primul deceniu postbelic /

Eleonora Barbas // Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifico-didactice a profesorilor pe anul

1991 : Tez. rap. şi comunicărilor / Inst. de Arte. – Ch., 1992. – P. 100-101.

660. Barbas, Eleonora. Pictura de gen în Moldova în primul deceniu postbelic / Eleonora Barbas

// Arta ’98 /Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 5-9.

661. Barbas, Eleonora. Problemele picturii de gen în Republica Moldova, anii 1945-1980:

autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică / conducător şt. : Matius Livşiţ; Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1994. – 20 p.

662. Barbas, Eleonora. Problemele picturii de gen în Republica Moldova, anii 1945-1980: tz. dr.

Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică / conducător şt. : Matius Livşiţ; Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1994. – 144 p.

663. Barbas, Eleonora. Tradiţii şi inovaţii în pictura de gen moldovenească / Eleonora Barbas //

Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 37-47.

664. Barbas, Eleonora. Tradiţii şi moştenire în pictura de gen din Moldova / Eleonora Barbas //

Cugetul. – 1992. – Nr 3. – P. 18-23.

665. Balan, Pavel. Icoana sufletului nostru : [icoanele în Moldova] / Pavel Balan // Terra

Moldaviae. – 1993. – Nr 1. – P. 28-29.

666. Brigalda-Barabas, Eleonora. Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945-2000) /

Eleonora Brigalda-Barabas. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2002. – 111 p.

Recenzie:

667. Ursachi, Rodica // Arta 2002. – Ch., 2002. – P. 160-161.

668. Caraman, Iurie. Peste hotare după câştig : [despre situaţia financiară gravă a artiştilor

plastici din Moldova] / Iurie Craman // Observator economic. – 2000. – Nr 4. – P. 62.

669. Celac, Ana. Constanţe stilistice în tapiseria tinerilor artişti din Republica Moldova / A.

Celac // Arta ’96: Seria arte plastice, arhitectură, muzică, teatru, cinema. – Ch., 1996. – P. 92-98.

670. Celac, Ana. Constituirea şi evoluţia tapiseriei în Republica Moldova (anii 1960-1995):

autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică / conducător şt. : Sergiu Cherdivarenco; Acad.

de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1995. – 12 p.

www.bsclupan.asm.md Page 56


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

671. Celac, Ana. Constituirea şi evoluţia tapiseriei în Republica Moldova (anii 1960-1995): tz.

dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta Plastică / conducător şt. : Sergiu Cherdivarenco; Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1995. – 145 p. : anexă (108 il.).

672. Celac, Ana. Probleme de clasificare în tapiseria profesionistă contemporană / A. Celac //

Arta ’95: Artă plastică, arhitectură. – Ch., 1995. – P. 75-83.

673. Celac, Ana. Tapiserie – un termen în evoluţie / Ana Celac // Ştiinţa. – 1995. – Nr 8. – P. 10.

674. Cezza, Lev. Metafora în creaţia pictorilor moldoveni / Lev Cezza // Nistru, 1979. – Nr 6. –

P. 142-146.

675. Cheianu, Constantin. Tendinţe şi orientări în arta plastică tânără moldovenească /

Constantin Cheianu // Nistru. – 1985. – Nr 6. – P. 157-160.

676. 50 de biografii ale maieştrilor artei plastice vest-europene / Trad. din lb. rusă de A.

Vidraşcu. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 390 p. : il.

677. Ciobanu, Constantin. Aproximare la icoană / Constantin Ciobanu // Arta ’95: Artă plastică,

arhitectură. – Ch., 1995. – P. 3-18.

678. Ciobanu, Constantin. Asediul Constantinopolului în pictura murală post-bizantină din

Moldova / Constantin Ciobanu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2002. – P. 35-38; Sud-Est. – 2002. – Nr 2. – P. 130-139.

679. Ciobanu, Constantin. Atribuirea picturilor murale la biserica din Căuşeni / Constantin

Ciobanu // Sub Zodia Vătăşianu: Studii de istoria artei. – Cluj-Napoca, 2002. – P. 101-104.

680. Ciobanu, Constantin. Când gem icoanele / Constantin Ciobanu // Moldova. – 1993. – Nr 4.

– P. 2-3 : fot.

681. Ciobanu, Constantin. De la „Heros-ul” antic la Sfântul Gheorghe. Încercarea de

interpretare iconografică şi etimologică a imaginii Cavalerului trac / Constantin Ciobanu // Arta

’94: Seria ată plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 3-12.

682. Ciobanu, Constantin. Enigma discului de la Phaistov / Constantin Ciobanu // Rev. de

Istorie a Moldovei. – 1994. – Nr 3/4. – P. 71-80.

683. Ciobanu, Constantin. Icoane vechi din colecţii basarabene / Constantin Cibanu, Tudor

Stăvilă. – Ch. : ARC, 2000. – 211 p.

684. Ciobanu, Constantin. Importanţa operei lui Constantin Brâncuşi pentru creaţia lui Mihai

Grecu / Constantin Ciobanu // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2001. – P. 147-149.

www.bsclupan.asm.md Page 57


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

685. Ciobanu, Constantin. Itinerarii ale artei plastice basarabene / Constantin Ciobanu // Destin

Românesc. – 2002. – Nr 2 (34). – P. 124-128.

686. Ciobanu, Constantin. Istoria cercetării profeţilor, înţelepţilor antichităţii din pictura

murală medievală în sud-estul Europei / Constantin Ciobanu // Arta 2005: Arte vizuale. Arte

plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 16-25.

687. Ciobanu, Constantin. O redacţie iconografică rară descoperită în pictura murală a

altarului bisericii Sfântul Nicolae a Mănăstirii Probota [din România] / Constantin Ciobanu // Arta

2003: Arte plasrice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 19-22 : reproduceri. –

Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 22.

688. Ciobanu, Constantin. Pentru un studiu modern al iconografiei / Constantin Ciobanu // Sud-

Est. – 2001. – Nr 4. – P. 111-113.

689. Ciobanu, Constantin. Profeţiile filosofilor antici din pictura murală de la mănăstirea

Suceviţa / Constantin Ciobanu // Rev. de Istorie a Moldovei / Inst. de Istorie al Acad. de Şt. a

Moldovei. – 2005. – Nr 1/2 . – P. 58-62. – Rez. în lb. en., polonă.

690. Ciobanu, Constantin. Programul iconografic al frescelor din biserica Adormirii Maicii

Domnului de la Căuşeni / Constantin Ciobanu // Arta ’97: Seria arte plastice, arhitectură, muzică,

teatru, cinema. – Ch., 1997. – P. 43-50.

691. Ciobanu, Constantin. Pseudoinscripţiile din pictura murală / Constantin Ciobanu // Sud-Est

cultural. – 2004. – Nr. 3. – P. 125-136.

692. Ciobanu, Constantin. Repere mitologice indo-europene la iconografia „Cavalerul Trac” /

Constantin Ciobanu // Moldova: Deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest: Congr. al XVII-lea al

Acad. Româno-Americane de Şt. şi Arte (Ch., 13-16 iunie, 1993) : Rez. comunicărilor. – Ch.,

1993. – Vol. I. – P. 109.

693. Ciobanu, Constantin. Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală

medievală moldavă: autoref. tz. dr. hab. Specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică,

decorativă, aplicată, teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei) / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor. – Ch. : S.n, 2005. – 40 p.

694. Ciobanu, Constantin. Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală

medievală moldavă: tz. dr. hab. Specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, decorativă,

aplicată, teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei) / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

Studiul Artelor. – Ch. : S.n, 2005. – 387 p.

695. Ciobanu, Constantin. Tehnologia frescei medievale în contextul picturii murale

postmoderniste / Constantin Ciobanu // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P.

31-38.

www.bsclupan.asm.md Page 58


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

696. Ciobanu, Constantin. Topografia sacră a Mandylionului : [despre transmiterea imaginii

nefăcute de mâna omului] / Constantin Ciobanu // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 5-8.

697. Ciobanu, Constantin. Tradiţia pseudoinscripţiilor din pictura murală moldavă în contextul

artei bizantine şi postbizantine / Constantin Ciobanu // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 13-22.

698. Ciobanu, Constantin. Vechi icoane basarabene / Constantin Ciobanu // Neamul Românesc.

– 1996. – Nr 2. – P. 30-31.

699. Ciobanu, Constantin. Zugravi şi iconari ai Moldovei Medievale / Constantin Ciobanu //

Sud-Est. – 1998. – Nr 3. – P. 72-79.

700. Civilisation francaise. La peinture: lucrare didactico-metodică / aut. : Eugenia Pavel, Iulia

Jucenco; Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Limbă Franceză. – Ch. : USM, 2000. – 53 p. : il.

701. Coroliov, Elfrida. Reprezentarea dansurilor în pictura murală din bisericile creştine

(Bizanţ, Grecia, România) / Elfrida Coroliov // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 34-35.

702. Dolgopolov, Igor. Maeştri şi capodopere : [în vol.] / trad. din rusă : A.Vidraşcu; selecţ.

reprod. de M. Bursa. – Ch. : Literatura artistică. –

Vol. 1: Arta plastică vest-europeană. – 1988. – 599 p. : il. color.

Vol. 2: Arta plastică rusă. – 1989. – 631 p. : il. color.

703. Dragnev, Emil. Contribuţii privind portretul funerar al lui Teodor Vitolt şi Chiril Sf. Nedelia

în picturile lui Lujeni (mijlocul sec. al XV-lea) / Emil Dragnev // Revista de Istorie a Moldovei. –

1994. – Nr 3/4. – P. 26-34.

704. Dragnev, Emil. Impactul miniaturilor bizantine asupra evoluţiei artei medievale în Moldova

medievală / Emil Dragnev // Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale:

probleme şi perspective. – Ch., 2002. – P. 114-117.

705. Fomin, Serghei. Enigma portretului de la Istra: [despre portretele de familie ale lui Dimitrie

Cantemir] / Serghei Fomin // Orizontul. – 1985. – Nr 11. – P. 54-58.

706. Fondos, Georgeta. Aspecte comparative în evoluţia tapiseriei din Republica Moldova /

Georgeta Fondos // Arta ’98 / Inst. Studiul Artelor al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 1999. – P. 16-

21.

707. Fondos, Georgeta. Tapiseria: noi modalităţi de expresie : [despre expoziţiile de textile

(forme mici) „Plasse”, Chişinău, 12 decembrie 1997 – 12 ianuarie 1998] / Georgeta Fondos //

Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 14-15.

www.bsclupan.asm.md Page 59


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

708. Fondos, Georgeta. Ultimul deceniu al secolului al XX-lea în arta textilă contemporană din

Republica Moldova / Georgeta Fondos // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 73-76.

709. Gagauz resamlari = Художники Гагаузии = Pictori ai Găgăuziei / Resim, grafik, neykel,

decorative sanat lor S. Katalogu. – Comrat, 1993. – 53 p. : il. – ( Gagauz rasanilor birligi).

710. Gheorghiţă, Ion. O conştiinţă a actului realităţii : [despre pictura mold.] / Ion Gheorghiţă //

Nistru. – 1977. – Nr 11. – P. 154-157.

711. Ghişcă, Natalia. Icoana de la obiect de cult – la obiect expoziţional / Natalia Chişcă //

Tyrageţia : An. / Muz. Naţ.de Ist. a Moldovei. – Ch., 1993 . – Nr 12. – P. 243 – 251. – Rez. în lb.

engl. – Bibliogr.: p. 250-251 (29 tit.).

712. Grupul Zece = Group Ten: Andrei Sărbu, Andrei Mudrea,Vasile Mocanu, Ilie Cojocaru,

Victor Hristov, Tudor Zbârnea, Anatol Rurac, Iurie Platon : [pictori moldoveni] / des. : Alexandru

Ermurache; coord. : Vasile Malaneţchi. – Ch. : Atelier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 12 p. : il.

color.

713. Gurdiş, Ludmila. Contribuţii privind evoluţia iconografiei tabloului votiv în sec. XV-XVI în

Moldova medievală / Ludmila Gurdiş // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei – Ch., 2003.

– Nr 12. – P. 106-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 108 (12 tit.).

714. Haficiuc, Gh. Tabloul votiv de la mănăstirea Putna, regăsit [la Cernăuţi], Valul Elenei

[Voloşanca, fiica lui Ştefan cel Mare] / Gh. Haficiuc // Columna. – 1991. – Nr 1. – P. 31-35.

715. Icoană : [în Moldova : notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 250-251.

716. Livşiţ, Matius. Pictură / Matius Livşiţ // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 126-130.

717. Malaneţchi, Vasile. Caricatura: un gen în ofensivă / Vasile Malaneţchi; des. : Alexandru

Ermurache; Transparency Int. Moldova. – Ch. : Atelier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 8 p. : il., il.

color. – F. f. de titlu.

718. Malaneţchi, Vasile. Geneza şi paternitatea unei capodopere: „Eminescu-arbore” [de Aurel

David (1934-1984)] / Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 3-4. – P. 22.

719. Malcoci, Vitalie. Sincretismul motivelor iconografice creştine şi precreştine de ordin

dendrolatric / Vitalie Malcoci // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2000. – P. 19-22.

www.bsclupan.asm.md Page 60


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

720. Maximciuc, Ion. Ce a fost întâi: salcia sau salcâmul? : [referitor la discuţia privind două

portrete ale lui Mihai Eminescu: linogravura de Aurel David şi desenul lui Eugen Raşcenco] / Ion

Maximciuc // Atelier. – 1998. – Nr 3/4. – P. 23-24.

721. Negru, Andrei. Şi inspiraţia e o recompensă : [tema războiului în viziunea plasticienilor

mold.] / Andrei Negru // Orizontul. – 1985. – Nr 5. – P. 50-51.

722. Negruţă, Vasile. Creaţia zugravului Gherasim şi a sculptorului D. Ştefan la răscrucea

secolelor XVII-XIX : [au zugrăvit icoanele de la Ghermăneşti şi Cogâlceni] / Vasile Negruţă, Dan

Suruceanu // Tyrageţia : An. / Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 1996. – Nr III. – P. 45-55.

723. Nemerenco, Valeriu. Muzeul Naţional de Arte Plastice // Buiucani 2000: file din istoria

satului şi a sectorului / Valeriu Nemerenco. – Ch., 2000. – P. 94-97.

724. Pastoureau, Michel. Omul roşu. Iconografia medievală a lui Iuda : [fragm. din cartea „O

istorie simbolică a Evului mediu occidental”] / Michel Pastoureau; trad. din lb. fr. de Emilian

Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2004. – Nr 3. – P. 138-149.

725. Pictori moldoveni : [note biografice, creaţia] : [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Pictori_moldoveni

726. Pictorii contra corupţiei = Artists against corruption / Transparency Int. – Moldova; pictor :

Alex Dimitrov [et al.]. – Ch. : S. n., 2003. – Vol. 2. – 208 p. : caricaturi.

727. Pictorii contra corupţiei = Artists against corruption / Transparency Int. – Moldova; pictori :

Alex Dimitrov [et al.]. – Ch. : S. n., 2003. – Vol. 3. – 184 p. : caricaturi.

728. Pictorii contra corupţiei = Artists against corruption / Transparency Int. – Moldova; pictori :

Pavel Catana [et al.]. – Ch. : S. n., 2004. – Vol. 4. – 248 p. : il.

729. Pictorii contra corupţiei = Artists against corruption / Transparency Int. – Moldova; pictori :

Pavel Catana [et al.]. – Ch. : S.n., 2004. – Vol. 5. – 240 p. : il.

730. Pictorii contra corupţiei = Artists against corruption / Transparency Int. – Moldova; pictor :

Ion Matu [et al.]. – Ch. : S. n., 2005. – Vol. 6. – 135 p. : il.

731. Pictura şi arhitectura în Moldova sec. XIV-XVI (1359 – 1700) : [resursă electronică]. –

http://www.istoria.md/articol/53

732. Pictură : [Colecţia de pictură naţională] [resursă electronică]. –

http://www.mnam.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=100&lang=ro

733. Plămădeală, A. Artişti plastici basarabeni: File din trecutul nostru cultural / A. Plămădeală

// Nistru. – 1988. – Nr 6. – P. 141-145.

www.bsclupan.asm.md Page 61


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

734. Porumb, Marius. Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII –

XVIII. – Bucureşti : Ed. Academiei Române, 1998. – 468 p. : il.

Recenzie:

735. Ciobanu, Constantin // Arta 2002. – Сh., 2002. – P. 154.

736. Pripa, M. „Eu sunt lumina luminii ”: [despre expoziţia de icoane din Muzeul Naţ. de Istorie

din Chişinău] / M. Pripa // Luminătorul. – 1993. – Nr 3. – P. 62-64.

737. Purice, Lucia. Reflecţii despre estetica şi finalitatea goblenului / Lucia Pirice // A patra

dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 191-201.

738. Purice, Lucia. Valori şi interpelări în scenografia contemporană : [pictură scenografică] /

Lucia Purice // Nistru. – 1976. – Nr 12. – P. 132-137.

739. Rău, Alexe. Ex-librisul mondial renumit pe simezele clujene : [Concurs int. de ex-libris,

România, Cluj, 2002] / Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 1. – P. 46-48 : il.

740. Rocaciuc, Victoria. Ghenadie Jalbă : [lucrări din colecţiile publice şi private ale

plasticianului mold.] / Victoria Rocaciuc // Atelier. – 2004. – 2/3. – P. 120-121 : il. color.

741. Roşca, A. O pictură plină de lumină şi pace : [despre pictura sov. mold.] / A. Roşca // Nistru.

– 1983. – Nr 6. – P. 149-155.

742. Sabados, M. Iconografia temei DEISIS în pictura pe lemn din Moldova secolului al XVI-lea /

M. Sabados // Studii şi cercetări de istoria artei: Seria artă plastică. – Ch., 1993. – P. 25.

743. Sainciuc, Gleb. Măşti, şarje = Маски, шаржи / Gleb Sainciuc; fot. : N. Răilenau, pref. : M.

Ciumac. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 128 p. : il.

744. Simac, Ana. Tapiseria contemporană din Republica Moldova : [despre evoluţia tapiseriei

contemporane în anii 1960-2000] / Ana Simac. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2001 (Combinatul Poligr.).

– 159 p. : il., reprod. color. – Rez. : lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. în note (54 tit.).

745. Simac, Ana. Tapiseriile Elenei Rotaru : [Elena Rotaru este una din primele artiste

profesioniste în arta ţesutului din Moldova] / Ana Simac // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 2.

746. Simac, Ana. Tendinţe în evoluţia tapiseriei din Republica Moldova din anii ’90 / Ana Simac

// Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 105-108.

747. Simac, Ana. Tradiţii populare în tapiseria contemporană din Republica Moldova / Ana

Simac // Arta 1997 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 175-182.

748. Simac, Ana. Un portret al tapiseriei contemporane din Republica Moldova / Ana Simac //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 105-108.

www.bsclupan.asm.md Page 62


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

749. Speranschi, Svetlana. Chipul Sf. Nicolae în iconografia ortodoxă / Svetlana Speranschi //

Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2002. – Nr 11. – P. 227-280.

750. Spânu, Constantin. Cu privire la problema realizării spaţiului şi timpului în pictură.

Aspecte metodologice / Constantin Spânu // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992.

– P. 39-47.

751. Spânu, Constantin. Cu privire la evoluţia de realizare plastică a imaginii artistice în

pictura anilor ’80 / Constantin Spânu // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 95-

106.

752. Spânu, Constantin. Constituiri tipologico-structurale în pictura Republicii Moldova în

perioada postbelică / Constantin Spânu // Arta 1995: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1995. –

P. 109-115.

753. Spânu, Constantin. Contribuţii asupra demarcării tipologice a sistemelor subordinate ale

structurii compoziţionale şi rolul constructiv-semantic al acestora în tabloul „Blestemul” de M.

Gamburd : [plastician din Rep. Moldova] / Constantin Spânu // Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 22-37.

754. Spânu, Conctantin. Convergenţe semiotice şi axeologice în creaţia lui Igor Vieru /

Constantin Spânu // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

2000. – P. 90-101.

755. Spânu, Constantin. Problema organizării plastice a câmpului tabloului… : [prefaţă] /

Constantin Spânu // Dumitru Bolboceanu: Pictura : [album]. – Ch., 1992. – P. 5.

756. Spânu, Constantin. Problema tratării spaţiului şi timpului în tabloul istoric moldovenesc

din anii 1940-1980 : Rezumat al tezei pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în studiul artelor

/ Constantin Spânu. – Ch., 1993. – 12 p.

757. Spânu, Constantin. Spaţiu şi timp în pictura din Republica Moldova: (anii 1940-1990) /

Constantin Spânu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ist. şi Teor. Artei. – Ch. : Ştiinţa, 1994. – 81

p. – Bibliogr.: p. 80-81.

758. Stăvilă, Tudor. Icoana basarabeană şi istoricul problemei / Tudor Stăvilă // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 36-43. – Rez. în lb. engl. –

Bibliogr. în note.

759. Stăvilă, Tudor. Icoana basarabeană din secolul XIX: autoref. tz. dr. hab. Specialitatea

17.00.04 – Artă plastică, artă aplicată şi decorativă şi arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

Studiul Artelor. – Ch., 2004. – 38 p. – Bibliogr.: p. 30-31 (21 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom. şi

rusă).

www.bsclupan.asm.md Page 63


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

760. Stăvilă, Tudor. Icoana basarabeană din secolul XIX: tz. dr. hab. Specialitatea 17.00.04 –

Artă plastică, artă aplicată şi decorativă şi arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul

Artelor. – Ch., 2004 . – 313 p.

761. Stăvilă, Tudor. Icoana populară din Basarabia în secolul XIX / Tudor Stăvilă // Arta ’93:

Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 69-89; Sub Zodia Vătăşianu: Studii din istoria

artei. – Cluj-Napoca, 2002. – P. 165-174.

762. Stăvilă, Tudor. Iconarii de ieri, zugravii de azi / Tudor Stăvilă // Moldova. – 1993. – Nr 5-6.

– P. 42-43.

763. Toma, Ludmila. Evoluţia portretului în arta plastică moldovenească / Ludmila Toma //

Nistru. – 1977. – Nr 12. – P. 131-135.

764. Toma, Ludmila. Peisajul în pictura din Republica Moldova : [reflecţii asupra expoz.

„Peisajul în pictura moldovenească”, Chişinău, 2002] / Ludmila Toma // Arta 2002: Arte plastice.

Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 71-73.

765. Toma, Ludmila. Pictura din R.S.S.M. în situaţia de criză (prima jumătate a anilor cincizeci)

/ Ludmila Toma // Arta ’97: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P.

148-153.

766. Toma, Ludmila. Pictura R.S.S.M. în perioada presiunii ideologice (anii ’40) / Ludmila

Toma // Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1995. – P. 65-75.

767. Toma, Ludmila. Reflecţii pe marginea creaţiei tinerilor pictori : [din Modova] / Ludmila

Toma // Nistru. – 1975. – Nr 9. – P. 150-153.

768. Toma, Ludmila. Tendinţe noi în pictura Moldovei în anii ’70 – prima jumătate a anilor 80

ai secolului XX / Ludmila Toma // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005.

– P. 55-64.

769. Toma, Ludmila. Tradiţiile artei populare în pictura din Moldova. Anii ’60 ai secolului XX /

Ludmila Toma // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.Cinema. – Ch., 2004. – 2P.

48-53.

770. Toma, Ludmila. Viaţa artistică şi pictura din R.S.S.M. (anii 1955-1963) / Ludmila Toma //

Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 38-41.

771. Trifan, Dumitru. 99 desene umoristice / Dumitru Trifan. – Ch. : Literatura artistică, 1980. –

63 p. : il. – (Cu caract. chirilice).

772. Ţâgârlaş, Luminiţa. Un strigăt de copil în faţa şevaletului : [pregătirea cadrelor de pictură] /

Luminiţa Ţâgârlaş // Moldova. – 1990. – Nr 9. – P. 7-8.

www.bsclupan.asm.md Page 64


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

773. Ursachi, Rodica. Simbolism cromatic şi interferenţe stilistice în icoana din Basarabia (sec.

XVIII- XIX) / Rodica Ursachi // Atelier. – 1998. – Nr 5/6. – P. 13-15. – Bibliogr. în note, p. 15.

774. Vlah, Petri. Susak taa dunnaa Kurulmasindan / Petri Vlah; trad. în lb. găgăuză : Ivana

Bancova; trad. în lb. engl. : Dimitrii Sidorov. – Ch. : S.n., 2003. – 176 p. : il., fot.

775. Vrabie, Gheorghe. Lucrări reprezentative de artă plastică în creaţia lui Aurel David /

Gheorghe Vrabie // Arta ’95: Artă plasică. Arhitectură. – Ch., 1995. – P. 18-31.

776. Zbârciog, Vlad. Poemele sufletului : [schiţe despre pictorii tineri din R.S.S.M.] / pict. : G.

Sainciuc. – Ch. : Literatura artistică, 1978. – 164 p., il.

777. Zbârciog, Vlad. Universul poetic al unor confesiuni picturale / Vlad Zbârciog // Nistru. –

1981. –

Nr 7. – P. 145-149.

778. Zbârciog, Vlad. Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch. : Cartea

Moldovenească, 1989. – 202 p. – (Cu caract. chir.).

779. Барбас, Элеонора. Сближение жанров в современной молдавской живописи /

Элеонора Барбас // Изв. АН МССР. Сер. Обществ. Наук. – 1989. – Nr 1. – P. 55-61.

780. Врабие, Георге. Дар нашей речи : [об иллюстрировании книг для детей] / Георге

Врабие // Детская литература. – 1982. – Nr 1. – P. 67.

781. Выставки Молдавской ССР : респ., групповые, персональные, передвижные //

Хроника художественных выставок СССР 78. – М., 1980. – P. 197-208.

782. Гольцов, Дмитрий. Художник и время : [о творчестве молод. художников] / Дмитрий

Гольцов // Коммунист Молдавии. – 1987. – Nr 1. – P. 83-88.

783. Гольцов, Дмитрий. Художники Молдавii: 10 творчих портретiв / Дмитрий Гольцов,

М. Лившиц, Л. Тома. – Киiв : Мистецтво, 1979. – 176 p. : il. – ( Митцi брат. республiк ).

784. Грабовская, Валентина. Кишиневские красавицы в рисунках Пушкина = Kishinev

Beanties in Pushkin’s Drawings = Frumoasele chişinăuiene în desenele lui Puşkin : [к 200-летию

со дня рождения А. С. Пушкина] / Валентина Грабовская. – К. : S. n., 1995 (Тип. АН РМ ). –

130 p.

785. Гриднева, П. Проблемы атрибуции произведений живописи в музейной практике : [из

фондов заподно-европ. живописи Гос. Худож. музея г. Кишинева] / П. Гриднева // Labirint. –

2001. – Nr 1. – P. 26-28 : fot.

786. Дьячук, Иван. Гагаузское изобразительное искусство / Иван Дьячук. – Комрат : Б. и.,

2001. – 105 р.

www.bsclupan.asm.md Page 65


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

787. Дэгэу, Деметр. Молдавская карикатура как искусство эпохи возрождения / Деметр

Дэгэу // Новая столица. – 1999. – Nr 1. – P. 62-63.

788. Езерская, Нина. Передвижники и национальные художественные школы народов

России [Акад. Художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств] / Нина

Езерская. – М. : Изобразит. искусство, 1987. – 286 p.: il. – (Изобразительное искусство

народов СССР 19-20 вв).

789. Exlibris : книжный знак / сост. : Е. Влах; пер. с англ. яз. : О. Митиоглы. – Комрат : Б. и,

[199-]. – 52 p. : il.

790. Колыбняк, Алексей. Условность – понятие эстетическое : [об иллюстрировании

детской книги] / Алексей Колыбняк // Детская литература. – 1982. – Nr 1. – Р. 65-67.

791. Королёва, Эльфрида. У истоков молдавской советской живописи / Эльфрида

Королёва // Кодры. – 1998. – Nr 1. – P. 135-142.

792. Лившиц, Матиус. Творчеству сельских художников – внимание профессионалов : [о

декоративном искусстве в сельск. зодчестве Молдавии] / Матиус Лившиц // Творчество. –

1980. – Nr 5. – P. 12-13.

793. Молодые художники Молдавии между традицией и новаторством : [Беседа с

молодыми художниками за «круглым столом» ред. журнала] / Беседу вела : Р. Маху //

Колумна. – 1990. – Nr 1. – P. 84-87.

794. Негру, А. Гимн ратному подвигу отцов : [воен. тематика в творчестве молд.

художников] / А. Негру // Горизонт. – 1985. – Nr 5. – P. 50-51.

795. Современный молдавский экслибрис / авт.-сост. : Г. Босенко. – К. : Тимпул, 1981. –

64 р. : il. – В надзаг. : Добровол. О-во Любителей Книг МССР.

796. Спыну, Константин. Проблема времени в молдавской советской исторической

живописи / Константин Спыну // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии:

итоги и перспективы. – К., 1989. – Р. 99-102.

797. Тома, Людмила. Живопись : [Молдавии] / Людмила Тома // Советская Молдавия :

крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 194.

798. Тома, Людмила. Земля и люди : [обзор раздела «Живопись» к выставке «Земля и

люди» организованной в Кишиневе] / Людмила Тома // Творчество. – 1981. – Nr 10. – P. 4-6.

799. Тома, Людмила. К вопросу о дифференциации портрета как жанра живописи /

Людмила Тома // Советское искусствоведение. – М., 1978. – Вып. 1. – Р. 15-16.

www.bsclupan.asm.md Page 66


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

800. Тома, Людмила. Портрет в молдавской живописи (1940-1970-е гг.) / Людмила Тома;

отв. ред. : М. Лившиц. – К. : Штиинца, 1983. – 183 p. : il., il. color. – В надзаг. : АН МССР,

Отд. Этнографии и Искусствоведения. – Rez. în lb. engl.

801. Художники – иллюстраторы [книг для детей]: И. Богдеско, Б. Брынзей, И. Виеру, Г.

Врабие, Р. Гимон, Л. Домнин, Э. Килдеску, А. Колыбняк, И. Кырму, А. Святченко, А.

Саинчук, А. Хмелницкий, Ф. Хэмурару, А. Явтушенко : [краткие биогр. сведения] // Детская

литература. –1982. – Nr 1. – P. 1-62.

802. Художники юга Молдавии / сост. : Р. Акулова. – К. : Литература артистикэ, 1985. – 50

p. : il., il. color.

803. Чобану, С. Лики совести : [история создания коллекции иконописи в Гос. Худож.

музее МССР] / С. Чобану, В. Негруцэ // Наше наследие. – 1989. – Nr 4. – P. 133-134.

804. Шапошников, Федор. Историко-революционная живопись Молдавии / Федор

Шапошников. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 22 p. : il.

Рецензия:

805. Кутырева, А. Слово о мастерах / А. Кутырева // Сов. Молдавия. – 1981. – 25 июля.

3. G R A F I C A

806. Artă grafică : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. – http://www.mnam.md

807. Cârmu, Isai. Grafică de carte = Книжная графика / Isai Cârmu; stud. introd. : E. Lungu,

trad. în rusă : V. Baltag. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 72 p. : il. – (Cu caract. chir.).

808. Colâbneac, Alexei. Căderea în păcat: gravuri; Lungu Alexandru. Pictopoeme / Alexei

Colâbneac, Alexandru Lungu. – Ch. : Atelier, 2004. – 8 p. – (Bibl. rev. Atelier. Colecţia Vernisaj).

809. Crăciun, Rita. Gheorghe Vrabie – grafica de şevalet din anii 60 / Rita Crăciun // Ştiinţa. –

1993. – Nr 1(Ian.). – P. 14.

810. Crăciun, Rita. Ilia Bogdesco – grafica de şevalet / Rita Crăciun // Ştiinţa. – 1993. – Nr 8/9.

– P. 13.

811. Crăciun, Rita. Problema comunicativităţii în grafica de şevalet a lui Aureliu David / Rita

Crăciun // Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 99-103.

812. Crăciun, Rita. „Serpentinata” şi principiul ei de structurare în grafica de şevalet din

Republica Moldova (anii 70-80) / Rita Crăciun // Arta ’95: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch.,

1995. – P. 75-83.

www.bsclupan.asm.md Page 67


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

813. Grafica de carte moldovenească = Книжная графика Молдавии / alcăt. : Raisa Aculov;

trad. din lb. rusă : Vlad Pohilă; prez. graf. : Grigore Bosenco. – Ch. : Literatura artistică, 1986. –

178 p. : il, fot.

814. Mozaic hazliu = Веселая мозаика / alcăt. şi pictor : Iu. Zavadschi. – Ch. : Timpul, 1982. –

175 p. : il. – Text paral. în lb. rom. şi rusă.

815. Pleşcan, Tudor. Grafică inginerească : [manual pentru uzul studenţilor] / Tudor Pleşcan;

red. şt. : Iu. Căpăţână; prez. graf. : M. Bacinschi. – Ch.: Tehnica-Info ( F. E.-P. „Tipogr. Centală”).


Vol. 1. – 1996. – 300 p. : fig.

Vol. 2. – 2003. – 341 p. : fig., graf., tab.

816. Popescu, Leonid. Din mărturiile timpului : [publicistică şi grafică] / Leonid Popescu. – Ch. :

Concernul „Presa”, 2000. – 111 p. : il.

817. Probleme şi exerciţii de grafică inginerească / Univ. Teh. a Moldovei, Catedra de Geometrie

Descriptivă şi Desen; alcăt. : Iurie Căpăţână [et al.]; red. resp. : Iurie Căpăţână. – Ch. : UTM, 2005.

– 2005. – Partea 1-a. – 66 p. : des. – F. f. de tit.

818. Purice, Lucia. Pasăre în alertă / Lucia Purice. – Ch. : Editura Uniunii Scriitorilor, 1998. –

159 p. : fot.

819. Rodnin, Kir. Miniatura şi gravura de carte în Moldova secolului al XV-lea – începutul

secolului al XIX-lea : [după materialele cărţilor-manuscris, care se păstrează în arhivele de cărţi

vechi din România] // Arta medievală a Moldovei / Kir Rodnin. – Ch., 1991. – P. 40-50.

820. Stăvilă, Tudor. Gravura de carte în Basarabia. Secolul XIX / Tudor Stăvilă // Arta ’97: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 57- 65.

821. Stăvilă, Tudor. Gravura în lemn şi icoana din Basarabia. Interferenţe stilistice şi

iconografice / Tudor Stăvilă // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. ––

P. 26-40.

822. Ungureanu, Lidia. Blues matinal: poezie şi grafică: miracolul iubirii în viziunea Lidiei

Ungureanu / Lidia Ungureanu; desene din ciclul „Mărul, şarpele, Adam şi Eva”. – Ch. : Cartea

Moldovei, 2002. – 244 p. : il.

823. Vrabie, Gheorghe. Arta graficii de carte din Republica Moldova (în a II-a jumătate a

secolului al XIX-lea) / Gheorghe Vrabie // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 4. – P. 56-58.

824. Vrabie, Gheorghe. Arta graficii de carte din Republica Moldova din a doua jumătate a

secolului XX / Gheorghe Vrabie // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. – Ch.,

2003. – P. 65-68. : il. – Rez. în lb. fr.

www.bsclupan.asm.md Page 68


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

825. Vrabie, Gheorghe. Arta graficii de carte în creaţia pictorului Igor Vieru / Gheorghe Vrabie

// Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 78-83 : fot.

826. Vrabie, Gheorghe. Arta graficii de şevalet în creaţia lui Aurel David / Gheorghe Vrabie //

Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 187-198.

827. Vrabie, Gheorghe. Arta graficii de carte pentru copii : [în Rep. Moldova] / Gheorghe

Vrabie // Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 10-15.

828. Vrabie, Gheorghe. Spaţiu şi timp integrat : [despre grafica de şevalet mold.] / Gheorghe

Vrabie // Nistru. – 1980. – Nr 10. – P. 153-160.

829. Брынзей, Борис. Пушкиниана молдавской графики / Б. Брынзей; пер. с молд. : М.

Григорьев // Кодры. – 1979. – Nr 5. – P. 145-152.

830. Гольцов, Дмитрий. Графика [Молдавии] / Дмитрий Гольцов // Советская Молдавия :

крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 147.

831. Кудрявцева, Лидия. От радуги до радуги : [о графике детской книги] / Л. Кудрявцева

// В мире книг. – 1982. – Nr 6. – P. 31-35.

832. На пути к искусству книги : [о развитии детской книжной графики] // Детская

литература. – 1982. – Nr 1. – P. 58-61.

833. Пономарева, Н. Молодые графики Молдавии : [работы художников: В. Кузьменко, Н.

Корякиной, Н. Даниленко, Е. Кафтан, В. Филатова] / Н. Пономарева // Творчество. – 1985. –

Nr 7. – P. 20-22.

834. Тодуа, З. Молдавская советская книжная графика 20-30-х гг. / З. Тодуа // Известия АН

МССР. Сер. обществ. наук. – 1986. – Nr 1. – P. 49-54.

4. S C U L P T U R A

835. Bobernaga, Sofia. Elementul decorativ în creaţia sculptorilor tineri / Sofia Bobernaga //

Nistru. – 1981. – Nr 3. – P. 145-151.

836. Bobernaga, Sofia. Etape şi tendinţe în dezvoltarea sculpturii moldoveneşti / Sofia

Bobernaga // Nistru. – 1977. – Nr 5. – P. 145-148.

837. Bobernaga, Sofia. Sculptura / Sofia Bobernaga // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –

Ch., 1981. – Vol. 8. – P. 445.

838. Colotovchin, A. Un important mijloc de educaţie : [sculptura, arta monumentală] / A.

Colotovchin // Tribuna. – 1979. – Nr 19. – P. 27-31.

www.bsclupan.asm.md Page 69


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

839. Gardes, Gilbert. L’incomparable discours de la sculpture publique (opus 2) au la memoire

sculptee : [arta statuară-sculptură în context. ist.] / Gilbert Gardes // Arta 2003: Arte plastice.

Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 5-11. – Rez. în lb. rom.

840. Livşiţ, Matius. Sculptura populară / Matius Livşiţ // Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură.

– Ch., 1994. – P. 32-43.

841. Malaneţchi, Vasile. De veghe la porţile eternităţii: pe urmele unei lucrări considerate

pierdute: bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu de Alexandru Plămădeală / Vasile Malaneţchi //

Atelier. – 1998. – Nr 5/6. – P. 16-19 : portr.

842. Marian, Ana. Aspecte ale limbajului plastic în cadrul sculpturii nonfigurative contemporane

din Republica Moldova / Ana Marian // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2001. – P. 109-112.

843. Marian, Ana. Chipuri feminine în portretul sculptural postbelic din Republica Moldova /

Ana Marian // Limba Română. – 2000. – Nr 6/12. – P. 208-209.

844. Marian, Ana. Evoluţia schemelor compoziţionale în sculptura moldovenească din perioada

sovietică / Ana Marian // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

2002. – P. 103-104. – Bibliogr.: 9 tit.

845. Marian, Ana. Sculptura basarabeană de până la 1940 / Ana Marian // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 54-58.

846. Marian, Ana. Sculptura din a doua jumătate a secolului al XX-lea în Republica Moldova:

autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale: arta plastică, decorativă, aplicată /

conducător şt. : Constantin Ciobanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch. : S.n.,

2005. – 20 p.

847. Marian, Ana. Sculptura din a doua jumătate a secolului al XX-lea în Republica Moldova: tz.

dr. Specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale: arta plastică, decorativă, aplicată / conducător şt. :

Constantin Ciobanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch. : S.n., 2005. – 113 p. :

anexă-album.

848. Marian, Ana. Unele aspecte stilistice în sculptura din Republica Moldova din anii 1961-

1970 / Ana Marian // Arta 2005: Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 65-68.

849. Marius, Val. Ungheni, sculptură în piatră şi lemn : [Tabăra de sculptură 2002 din or.

Ungheni] / Val Marius // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 16-19 : fot.

850. Popa, Nicolae. În sfârşit Eminescu pe postament : [istoria statuii „M. Eminescu” sculptată de

românul Adoc] / Nicolae Popa // Basarabia. – 2003. – Nr 1/3. – P. 4-6 : fot.

www.bsclupan.asm.md Page 70


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

851. Sculptură : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.mnam.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=101&lang=ro

852. Sculptură şi pictură monumentală : [în Rep. Moldova] [resursă electronică].

http://www.monument.md/sculptura/

853. Şeremet, M. Valorificarea operei : [pe marginea operei sculptorului A. Plămădeală] / M.

Şeremet // Atelier. – 1999. – Nr 10-12. – P. 14-15.

854. Tomschii, Nicolai. În bronz şi granit : [despre particularităţile şi importanţa sculpturii] /

Nicolai Tomschii; trad. : Vlad Pohilă. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 136 p. – (Ser. „Maeştri în

arte – tinerilor”).

855. Vlasiu, Ioana. Cultul prieteniei şi arta portretului : [în sculptură] / Ioana Vlasiu // Sud-Est

cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 113-118.

856. Ion Zderciuc : Sculptură. – Ch. : S. n., – 2 p.

857. Бобернага, Софья. Скульптура Молдавии / Софья Бобернага // Советская Молдавия :

крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 566-567.

Arta monumentală

858. Arsene, Andrei. Monumentul de care avem nevoie : [Complexul Memorial „Capul de pod

Şerpeni”] / Andrei Arsene // Moldova. – 2004. – Nr 7-8. – P. 8-11. – Text în lb. engl., rusă.

859. Batariuc, Paraschiva-Victoria. Monumentele de artă religioasă medievală / Paraschiva-

Victoria Batariuc // Limba Română. – 2001. – Nr 1/3. – P. 33-41.

860. Buburuz, Petru. O icoană a sufletului nostru : [despre monumentul lui Ştefan cel Mare din

Chişinău] / Petru Buburuz // Luminătorul. – 2004. – Nr 4. – P. 6-9.

861. Butnaru, Val. Cine dispune de un million de ruble?: [despre ocrotirea monumentelor de

istorie şi de arhit. din Moldova] / Val Butnaru // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 24-28.

862. Ceuca, Nicolae-Dorel. Iunie 1967. Copia Columnei lui Traian ajunge la Bucureşti : [file din

istoricul monumentului] / Nicolae-Dorel Ceuca // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 43-46. : il.

863. Copaceva, S. Propaganda monumentală: ideile ei şi realitate : [despre arta monumentală a

Moldovei] / S. Copaceva // Comunistul Moldovei. – 1988. – Nr 4. – P. 89-93.

864. Demcenco, Nicolae. În bronz, granit şi marmoră / Nicolae Demcenco // Мысль. Теория.

Практика. Публицистика. – 2005. – Nr 2 (27). – P. 60-66.

www.bsclupan.asm.md Page 71


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

865. Demcenco, Nicolae. Sectorul de studiere a monumentelor la un sfert de veac / Nicolae

Demcenco // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 9-11.

866. Demcenco, Nicolae. Studierea monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova /

Nicolae Demcenco, Tamara Nesterov // Rev. de Etnologie. – 1997. – Nr 1. – P. 106-117.

867. Derbeniov, P. „E lesne a sculpta un soldăţoi inexpresiv, dar...” : [despre situaţia artei

monumentale în republică] / P. Derbeniov // Orizontul. – 1989. – Nr 8. – P. 43-46.

868. Dubinovschi, Lazăr. În ce măsură arta monumentală este o parte integrată a realităţii

noastre? : [sculptorul despre arta sa] / Lazăr Dubinovschi // Moldova. – 1978. – Nr 8. – Pe cop.

869. Ghid de monumente şi situri istorice din Republica Moldova / Comisia Naţională a

Republicii Moldova pentru UNESCO. – Ch. : Ştiinţa, 1998. – 70 p. : il. – Titlul şi text paral. : lb.

rom., engl., fr.

870. Ghimpu, Vlad. Istoriografia cercetării monumentelor religioase medievale din Basarabia /

Vlad Ghimpu // Luminătorul. – 2000. – Nr 1. – P. 44-50.

871. Lăptoiu, Negoiţă. Un memorabil document Eminescu dezvelit recent la Negreşti-Oaş :

[sculptură de Traian Moldovan] / Negoiţă Lăptoiu // Limba Română. – 2000. – Nr 3/5. – P. 238-

239.

872. Lebedev, V. Monumentele de istorie şi cultură ca obiective ale protecţiei juridice / V.

Lebedev, T. Nesterov // Revista de Filosofie şi Drept. – 1995. – Nr 2/3. – P. 70-75.

873. Lisneac, I. Din sentimentul demnităţii : [atitudinea faţă de monumentele de arhitectură] / I.

Lisneac // Molodva. – 1988. – Nr 11. – P. 4-5.

874. Nucă, Sergiu. Statuia Domnitorului : [despre monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din

Chişinău al sculptorului Alexandru Plămădeală] / Sergiu Nucă // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 2.

– P. 6-10 : fot.

875. Malaneţchi, Vasile. Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt : [din Chişinău] / Vasile

Malaneţchi // Cugetul. – 2000. – Nr 3. – P. 46-51 : fot. – Bibliogr. în note, p. 51.

876. Malaneţchi, Vasile. Portretul lui Alexei Mateevici : [monumentul funerar al poetului sculptat

de Alexandru Plămădeală] / Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 10-12. – P. 16-19.

877. Mânăscurtă, Ioan. [Destinul monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău] = [Le

destin du monument d’Etienne le Grand et le Saint] = [The fate of the monument of Stephen the

Great in Chisinau] = [Судьба памятника Стефану Великому] // Ştefan cel Mare şi Sfânt /

Mânăscurtă Ioan. – Ch. – 2004. – P. 40-47. – Ed. multilingvă.

878. Monumente de istorie : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.monument.md.

www.bsclupan.asm.md Page 72


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

879. Plămădeală, Olga. Despre monumentul Unirii Basarabiei : [din Chişinău al sculptorului

Alexandru Plămădeală; art. reluat din rev. „Viaţa Basarabiei”, 1938, Nr 10, p. 73-76.] / Olga

Plămămdeală // Cugetul. – 2003. – Nr 2. – P. 3-5 : fot.

880. Postovan, Gheorghe. „Nu am lucrat niciodată atât de inspirat”: [despre inaugurarea

monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt la Bălţi] / Gheorghe Postovan // Moldova. – 2004. – Nr 7/8.

– P. 24-27. – Text şi în lb. engl., rusă.

881. Remenco, Gheorghe. Comoara noastră – monumentele / Gheorghe Remenco. – Ch. :

Literatura artistică, 1977. – 92 p. : il.

882. Taras, Iaroslav. Clopotele memoriei : [din istoria construcţiei Arcului de Triumf din

Chişinău] / Iaroslav Taras, Nelly Tornea // Orizontul. – 1984. – Nr 2. – P. 85-89.

883. Vrabie, Gheorghe. „Mioriţa” şi genul creator al poporului: [despre înălţarea monumentului

în memoria Poetului anonim – aut. „Mioriţei”] / Gheorghe Vrabie // Orizontul. – 1989. – Nr 2. – P.

39-43; Горизонт. – 1989. – Nr 2. – P. 43-47.

884. Демченко, Николай. Некоторые итоги и перспективы исследования памятников

истории и культуры Молдовы / Николай Демченко // Археология, этнография и

искусствоведение Молдовы: итоги и перспективы. – К., 1990. – Р. 257-266.

885. Запорожан, П. Памятники архитектуры. Их использование в современном

градостроительстве / П. Запорожан // Охрана и использование памятников истории и

культуры Молдавии. – К., 1981. – Р. 74-77.

886. Киртоагэ, И. Периодизация памятников военной истории и боевой славы ССР

Молдова / И. Киртоагэ // Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: итоги и

перспективы. – К., 1990. – Р. 292-298.

887. Копачева, С. Монументальное искусство [Молдавии] / С. Копачева // Советская

Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 410-411.

888. Копачева, С. Новое произведение молдавского монументалиста : [об открытии

скульптурного портрета К. Маркса и Ф. Энгельса] / С. Копачева // Изв. АН МССР. Сер.

обществ. наук. – 1977. – Nr 2. – P. 90-91.

889. Копачева, С. Роль монументального искусства в формировании художественного

облика города / С. Копачева // Изв. АН МССР. Серия обществ. наук. – 1977. – Nr 3. – P. 66-

70.

890. Макарь, Д. Памятники градостроительства и архитектуры / Д. Макарь // Охрана и

использование памятников истории и культуры Молдавии. – К., 1981. – Р. 57-65.

www.bsclupan.asm.md Page 73


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

891. Райлян, П. Народные мемориальные памятники / П. Райлян // Археология,

этнография и искусствоведение Молдовы: итоги и перспективы. – К., 1990. – Р. 285-291.

892. Ременко, Георгий. Внимание – памятник! / Георгий Ременко. – К. : Литература

артистикэ, 1980. – 156 p. : il.

893. Тарас, Ярослав. Колокол памяти : [из истории строительства кишиневской арки

Победы] / Я. Тарас, Н. Торня // Горизонт. – 1984. – Nr 2. – P. 85-89.

894. Тиранин, С. Памятник Суворову в Тирасполе : [авт. : московские скульпторы Вл. и

Вал. Артамоновы, архит. : Я. Дружинин и Ю. Чистяков] / С. Тиранин // Кодры. – 1987. – Nr

9. – P. 134-135.

895. Хынку, Ион. Древнейшие памятники родного края (городища Центральной Молдовы)

/ Ион Хынку; отв. ред. : Николай Демченко. – К. : Штиинца, 1992. – 81 p.

5. ARTĂ APLICATĂ ŞI DECORATIVĂ

896. Arta decorativă naţională : [resursă electronică]. – http://www.mnam.md.

897. Zelenciuc, Valentin. Artizanat / Valentin Zelenciuc, Elena Postolachi // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 49-51.

898. Bazele artelor decorative : Programa analitică pentru instituţiile de învăţământ superior:

(specialitatea Arte Plastice) / aut. : Maria Robu; Univ. Pedagogică de Stat „ Ion Creangă”. – Ch. :

S.n., 2000 (Tipografia U.P.S. „Ion Creangă”). – 14 p. – F. f. de tit.

899. Bobernaga, Sofia. Tradiţie şi inovaţie în arta decorativă aplicată / Sofia Bobernaga //

Nistru. – 1980. – Nr 6. – P. 152-155.

900. Colac, Tudor. Hronic de familie : [schiţe despre creaţia şi meşteşugurile populare] / Tudor

Colac; pref. : I. Vatamanu; prez. graf. : V. Ciupin. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 87 p. : fot. –

(Cu caract. chir.).

901. Daghi, Ion. Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale : carte pentru învăţători

/ Ion Daghii. – Ch. : Lumina, 1993. – 48 p.

902. De la fibră la covor / Muzeul satului – Bucureşti, Academia de Ştiinţe – Chişinău; red. : I.

Rascu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998. – 221 p. : il.

903. Dialog : Primul concurs int. de artă textil-decorativă „Dialog 98” / sub egida Consiliului

Europei; red. pentru textul în rom. : Gheorghe Chiriţă, Eugen Lungu; în engl. : Anne Stander,

Douglas Carman; fot. : Oleg Caneev. – Ch. : ARC, 1999. – 92 p. : il. color.

www.bsclupan.asm.md Page 74


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

904. Donos, Alexandru. Făurari ai frumosului / Alexandru Donos. – Ch. : Cartea

Moldovenească, 1975. – 92 p.

905. Fondos, G. Ultimul deceniu al secolului al XX-lea în arta textilă contemporană din

Republica Moldova / G. Fondos // Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectiră. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2000. – P. 73-76.

906. Graiul mâinilor măestre / alcăt. : C. Mardare. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1983. – 107 p.

: il.

Recenzie:

907. Căliman, E. O întâlnire ratată... la nopţile dorului / E. Căliman, L. Perju // Moldova. – 1984. – Nr 5. – P. 14.

908. Grecu, Tamara. Funcţia dublă a artei decorative aplicate / Tamara Grecu // Nistru. – 1976.

– Nr 3. – P. 143-146.

909. Purice, Lucia. Reflecţii despre esteticul şi finalitatea goblenului : [despre dezvoltarea artei

decorative aplicate în republică] / Lucia Purice // Nistru. – 1977. – Nr 1. – P. 153-160.

910. Vieru, I. Gânduri în pragul casei : [despre problemele dezvoltării genurilor tradiţionale ale

artei decorative aplicate] / I. Vieru // Nistru. – 1981. – Nr 4. – P. 141-147.

911. Декоративно-прикладное искусство Молдавии. – Л. : «Аврора», 1976. –16 p. : il.

912. Дьячковская, В. Единство традиций декоративно-прикладного искусства населения

Молдовы и выявления их роли в формировании гармонической личности / В. Дьячковская //

Национальные образы мира: единство – равноправие – справедливость. – Сh., 2003. – P. 121-

128.

913. Дьячковская, В. Моделирование современной женской одежды на основе

традиционной молдавской рубахи (из опыта работы объединения народных

художественных промыслов «Артизана» ММП МССР) / В. Дьячковская // Изв. АН МССР.

Сер. обществ. наук. – 1988. – Nr 3. – Р. 50-57.

914. Дьячковская, В. Молдавский народный женский костюм: Его декоративнокомпозиционные

особенности и использование их в современном моделировании / В.

Дьячковская; отв. ред. : В. Зеленчук. – Ch. : Universitas, 2003 (Tipografia „Labirint”). – 236 p. :

des., fot. color., tab.

915. Кердиваренко, Сергей. Основы театрально-декоративного искусства : Метод.

рекомендации для худож. граф. фак. пед. ин-тов: Спец. «Черчение, изобразительное

искусство и труд» / Сергей Кердиваренко; Кишинёвский Политехн. Ин-т им. С. Лазо,

Кишинёвский Гос. Пед. Ин-т им. И. Крянгэ, Каф. Декор.-Прикл. Искусства; под ред.

Матиуса Ливщица. – К. : КПИ, 1987. – 45 p.

www.bsclupan.asm.md Page 75


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

916. Константинова, Галина. Поэтика молдавского народного зодчества : [Молдавская

народная архитектура. Жилище молдавское. Молдавское декоративно-прикладное

искусство] / Галина Константинова. – К. : Литература артистикэ, 1983. – 63 p. : il.

917. Лившиц. Матиус. Декоративно-прикладное искусство Молдавской ССР : [моногр.] /

Матиус Ливщиц. – М. : Сов. художник, 1979. – 112 p. : il. – (На обл. авт. не указан).

918. Лившиц, Матиус. Декоративно-прикладное искусство Молдавии / Матиус Ливщиц;

отв. ред. : В. Толстой. – К. : Штиинца, 1980. – 100 p. : il. – В надзаг. : АН МССР, Отд.

Этнографии и Искусствоведения. – Библиогр. в подстроч. примеч.: р. 97-99.

919. Лившиц, Матиус. Традиции народного в профессиональном декоративном искусстве

Молдавии / Матиус Лившиц // Советское декоративное искусство. – 1976. – Nr 2. – P. 33-39.

920. Прикладное искусство Молдавии // Искусство. – 1977. – Nr 8. – P. 77-78.

921. Саламатова, С. Изучение молдавской вышивки и её использование для украшения

одежды в школе / С. Саламатова // Школа и производство. – 1991. – Nr 12. – P. 34-36.

922. Саламатова, С. Обучение художественной обработке тканей в молдавской школе :

программа / С. Саламатова // Школа и производство. – 1991. – Nr 11. – P. 40-43.

923. Урсу, Н. Ярмарка чудес : [декоративно-прикладное искусство Молдавии] / Н. Урсу //

Горизонт. – 1986. – Nr 3. – P. 70-72.

Arta profesională aplicată

924. Aculov, Raisa. Ceramica profesionistă din Republica Moldova / Raisa Aculov // Arta 2001:

Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 113-114.

925. Borodac, Eugenia. Tehnici de decorare a porţelanului / Eugenia Borodac, Tamara Stamatov

// Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2002. – Nr 11. – P. 143-148 : fig. – Rez. în

lb. engl. – Bibliogr.: p. 148 (25 tit.).

926. Levinschi, Alexandru. Atelierele de ceramică de la Soloceni [r-nul Rezina] şi unele

probleme privind olăritul la purtătorii culturii Sântana de Mureş-Cerneahov / Alexandru

Levinschi // Tyrageţia: An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 1996. – Nr III. – P. 61-78. –

Bibliogr în note (50 tit.).

927. Nicorici, Liliana. Izvoarele de studii ale giuvaiergeriei / Liliana Nicorici // Arta 2005: Arte

vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 90-97.

928. Programa analitică „Prelucrarea artistică a lemnului” / aut. : Valeriu Rotaru; Univ.

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Artă Decorativă. – Ch. : S.n., 2000 (Tipogr. U.P.S. „Ion

Creangă”). – 30 p. : tab. – F. f. de tit.

www.bsclupan.asm.md Page 76


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

929. Греку, Тамара. Пространственная керамика в современной архитектуре : [к

проблеме модульно-сборного изготовления керамики на базе легкоплавких глин и глазурей]

/ Тамара Греку. – К. : Штиинца, 1981. – 92 p. : il. – В надзаг. : АН МССР. Отд. Этнографии и

Искусствоведения.

930. Климов, А. Ковровый комбинат Унгены / А. Климов // Советское декоративное

искусство. – М., 1987. – Вып. 9. – P. 39-43.

931. Коварская, Бригита. Уроки вышивания / Бригита Коварская, Елена Евдокимова. – К. :

Тимпул, 1988. – 223 p. : il.

932. Новая молдавская керамика // Декоративное искусство СССР. – 1982. – Nr 10. – P. 1-

2.

Arta populară aplicată

933. Alesul covoarelor : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

934. Arta acului : (cusutul şi brodatul tradiţional) : program experimental : cl. V-IX / elab. : A.

Russu. – Ch., 1994. – 37 p. : fig., tab.

935. Balan, Pavel. Ctitoriile Olenei : [despre broderie, inclusiv ale Elenei (Olena), fiicei lui

Ştefan cel Mare, şi alte broderii, ce-s risipite prin diferite muzee ale ţării] / Pavel Balan // Moldova.

– 1990. – Nr 3 . – P. 11.

936. Bălteanu, Ion. Perfecţionarea împletitului din fibre vegetale – factor de dezvoltare

economică a comunităţilor rurale / Ion Bălteanu, Petru Bucătaru // Pentu o colaborare fructuoasă

între cercetători şi fermieri în mileniul III: Mater. conf. din 5-6 iulie 2001, Chişinău. – Ch., 2001. –

P. 232-234.

937. Bălteanu, Ion. „Prin ei ne lungim veacul” : [despre arta populară moldovenească, în special

plastica mică în ceramică] / Ion Bălteanu // Femeia Moldovei. – 1990. – Nr 5. – P. 12-19.

938. Blaga, L. Scoarţele basarabene : [ţesutul manual în arta populară] / L. Blaga // Sud-Est. –

1991. – Nr 3. – P. 12-13

939. Bolboceanu, Vlad. „Lutul de aceea şi este lut, ca să poţi face din el orice…” : [dialog cu

ceramistul Vlad Bolboceanu] / consemnare : Lorina Bălteanu // Orizontul. – 1988. – Nr 6. – P. 53-

56.

940. Broderii : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

www.bsclupan.asm.md Page 77


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

941. Bucătaru, Petru. Arta împletitului din paie / Petru Bucătaru; Min. Culturii al Rep. Moldova,

Centrul Naţ. de Creaţie Populară, Uniunea Meşterilor Populari. – Ch. : Epigraf, 2000. – 59 p. : il.

942. Buzilă, Varvara. În lumea semnelor străbune : [despre frumuseţea vechilor covoare

moldoveneşti] / Varvara Buzilă // Moldova. – 1988. – Nr 2. – P. 30-31.

943. Buzilă, Varvara. Pomul veşnicei tinereţi : [despre covoarele moldoveneşti cu străvechiul

motiv „Pomul vieţii”] / Varvara Buzilă // Moldova. – 1988. – Nr 4. – P. 16.

944. Ceramica populară : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

945. Cernei, E. Arta de a face un buchet / E. Cernei, L. Şireaeva // Pomicultura şi vinificaţia

Moldovei. – 1980. – Nr 4. – P. 52-53.

946. Ciocanu, A. Lemnul – poezie vizuală : [în mâinile meşterilor populari mold.] / A. Ciocanu //

Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 4. – P. 18.

947. Cogan, A. Contemplarea multicolorului : [despre ţesutul manual de covoare din Moldova] /

A. Cogan // Moldova şi lumea. – 1992. – Nr 1. – P. 16-17.

948. Covorul moldovenesc = Молдавский ковер = Le tapis Moldave / alcăt. : E. Postolachi, N.

Calaşnicova; trad. din lb. rusă : V. Chirilova, în lb. fr. : V. Chirinciuc; fot. : A. Graur [et al.]. – Ch.

: Timpul, 1985. – 40 p.

949. Croşetarea : (împletitul din fibre textile) : progr. experim. pentru cl. a II-a / alcăt. : P.

Secrieru-Harbuzaru. – 1994. – 46 p. : fig., tab.

950. Croşetare : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

951. Diacikovskaia, V. Bluza naţională / V. Diacikovskaia // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 8. –

P. 22.

952. Dumbrăveanu, A. Ce înseamnă „Şănătău” : [unul din cele mai răspândite motive

ornamentale în covorul, broderia şi costumul popular moldovenesc] / A. Dumbrăveanu // Orizontul.

– 1986. – Nr 11. – P. 54-55.

953. Dumbrăveanu, A. Vărarii – meşteri : [de la Trinca, r-nul Edineţ] / A. Dumbrăveanu //

Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 7. – P. 24.

954. Fondos, Georgeta. Covorul şi broderia medievală naţională. Evoluţia precedeelor plastice

de expresie / Georgeta Fondos // Arta ’97: Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. –

Ch., 1997. – P. 154-163.

955. Ilieş, E. Ţesute din dor : [despre covoarele moldoveneşti] / E. Ilieş // Femeia Moldovei. –

1989. – Nr 1. – P. 25.

www.bsclupan.asm.md Page 78


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

956. Împletire din fibre vegetale : [despre Eugenia Moldoveanu, preş. Filialei Uniunii Meşterilor

Populari de la Nordul Moldovei] // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 3/4. – P. 48-49.

957. Împletitul din paie : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

958. Împletitul din papură : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

959. Împletitul din pănuşi de porumb : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

960. Împletitul din salcie : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

961. Livşiţ, Matius. Însemnari despre cultura artistică a satului contemporan : [arta populară] /

Matius Livşiţ // Nistru. – 1978. – Nr 8. – P. 108-116.

962. Luchianeţ, Olga. Mărturii despre tradiţie şi inovaţie în arta populară a satului moldovanesc

în prima jumătate a secolului XX / Olga Luchianeţ, Elena Postolachi // Revista de Etnografie. –

2005. – Nr 1. – P. 4-14.

963. Macovei T. Culorile prime în arta populară ţărănească / T. Macovei // Ştiinţa. – 1996. – Nr

7-8. – P. 10.

964. Macovei, T. Lăicerele : [despre covorul moldovenesc ţesut] / T. Macovei, E. Postolache //

Femeia Moldovei. – 1990. – Nr 2. – P. 20-21.

965. Macovei, T. Oul roşu încondeiat – simbol şi artă / T. Macovei // Ştiinţa. – 1995. – Nr 4. – P.

8-9.

966. Macovei, T. Soarta meşterului popular : [în republică] // Femeia Moldovei. – 1991. – Nr 4. –

P. 17.

967. Malcoci, Vitalie. Aspecte ale cultului solar în ornamentica populară / Vitalie Malcoci // Arta

2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – 2002. – P. 8-10 : fig.

968. Malcoci, Vitalie. Evoluţia artei prelucrării pietrei în Moldova / Vitalie Malcoci // Ştiinţa. –

1992. – Nr 10.

969. Malcoci, Vitalie. Gordineşti – centru de prelucrare a pietrei din Nordul Moldovei / Vitalie

Malcoci // Arta ’94: Seria artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 116-122 : il. – Rez. în lb. fr.,

rusă.

970. Malcoci, Vitalie. Trăsături specifice ale decorului arhitectural din piatră în zona de Nord a

Moldovei / Vitalie Malcoci // Ştiinţa. – 1995. – Nr 2.

971. Mardare, Gheorghe. A firului de lână sclipirea diamantică… : [din istoria covorului popular

moldovenesc] / Gheorghe Mardare // Orizontul. – 1988. – Nr 7. – P. 53-55.

www.bsclupan.asm.md Page 79


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

972. Mardare, Gheorghe. „Elementul corupt” ori catarsisul (?) în covorul popular vechi

moldovenesc / Gheorghe Mardare // Nistru. – 1987. – Nr 6. – P. 148-152.

973. Mardare, Gheorghe. La sémantique du décor des anciens tapis roumains de Bessarabie /

Gheorghe Mardare // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut

d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 97-100.

974. Meşteşuguri populare : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/section/390

975. Narţeva, Nina. Deficit de încredere: Cum am putea revivifica artizanatul în Moldova :

[meditaţii pe marginea necesităţii renaşterii meşteşugurilor populare] / Nina Narţeva // Moldova şi

lumea. – 1992. – Nr 6/7. – P. 44-45.

976. Nicorici, Liliana. Izvoarele de studii ale giuvaiergiei / Liliana Nicorici // Arta 2005: Arte

vizuale. Arte plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 90-97.

977. Nicuţă, S. Cu respect şi dragoste despre arta populară : [din republică] / S. Nicuţă // Femeia

Moldovei. – 1984. – Nr 4. – P. 18-19.

978. Nucă, Sergiu. Armonii în piatră: Arta cioplitului în piatră a meşterilor populari din Moldova

/ Sergiu Nucă // Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 8. – P. 16; Calendar 1982. – Ch., 1981. – P. 107.

979. Nucă, Sergiu. Sufletul lemnului : [despre arta confecţionării diferitor obiecte decorative din

rădăcinile copacilor şi esenţe lemnoase] / Sergiu Nucă // Femeia Moldovei. – 1978. – Nr 12. – P.

14-15.

980. Nucă, Sergiu. Sufletul lemnului : [dezvoltarea artei sculptării în lemn în republică] / Sergiu

Nucă // Calendar 1982. – Ch., 1981. – P. 122.

981. Olărescu, V. Lemnul în arta populară / V. Olărescu // Graiul mâinilor măiestre / alcăt. : C.

Mardare. – Ch., 1983. – P. 79-85.

982. Postolache, Elena. Arta fermecătoare : [despre arta croşetării] / Elena Postolache // Femeia

Moldovei. – 1989. – Nr 10. – P. 20-21.

983. Postolache, Elena. Covoarele moldoveneşti : [din istorie] / Elena Postolache // Terra

Moldaviae. – 1993. – Nr 1. – P. 88-89.

984. Postolache, Elena. Focul veşnic : [revenirea la arta populară mold.] / Elena Postolache //

Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 6. – P. 21.

985. Postolache, Elena. Pomul vieţii şi al nemuririi : [despre ornamentele scoarţelor

moldoveneşti] / Elena Postolache // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 123. – P. 20-21.

www.bsclupan.asm.md Page 80


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

986. Postolache, Elena. Tinereţea portului străbun : [îmbogăţirea şi reîntinerirea costumului

naţional moldovenesc] / Elena Postolache // Moldova. – 1987. – Nr 2. – P. 17.

987. Prelucrarea artistică a lemnului : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

988. Prelucrarea artistică a metalelor : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

989. Prelucrarea artistică a pielii şi a blănurilor : [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md.

990. Prelucrarea artistică a pietrei : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md.

991. Siniţchii, Vladimir. Lemnul: fantezie şi imagini = Дерево и образ = Image of wood

/Vladimir Siniţchii; trad. în lb. rom. : V. Tomenco, în lb. engl. : Iu. Vasilieva. – Ch. : Timpul,

1986. – 279 p. : il.

992. Stăvilă, Tudor. Ceramica moldovenească : [arta populară] / Tudor Stăvilă // Calendar ’87. –

Ch., 1988. – P. 61.

993. Stici, Veronica. Împletire în fibrele vegetale : [pănuşi] / Veronica Stici // Moldova : ser.

nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 54-55. – Text şi în lb. engl., rusă.

994. Şaranuţă, Silvia. Aspecte ale meşteşugurilor artistice ţărăneşti din ţinutul Soroca (sec. XIX–

XX ) / Silvia Şaranuţă // Bul. Ştiinţific : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. –

2004. – Vol. 1. – P. 147-152. – Rez. în lb. engl.

995. Şaranuţă, Silvia. Covorul moldovenesc : [despre străvechile compoziţii ornamentale] / Silvia

Şaranuţă // Calendar ’89. – Ch., 1988. – P. 183.

996. Şaranuţă, Silvia. Fascinante punţi între trecut şi viitor : [despre meşteşugurile populare

artistice din s. Ivancea, r-nul Orhei] / Silvia Şaranuţă // Moldova. – 1985. – Nr 3. – P. 25-26.

997. Şaranuţă, Silvia. Ornamente populare moldoveneşti = Молдавский национальный

орнамент = Les ornaments populaires moldaves / Silvia Şaranuţă. – Ch. : Timpul, 1984. – 150 p.

: fot.

998. Tentiuc, Ion. Plastica miniaturală din lut din perioada evului mediu timpuriu din Moldova /

Ion Tentiuc // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei. – Ch., 1998. – Nr VI-VII. – P.

115-128.

999. Toma, I. Jucăriile de lut : [artizanatul] / I. Toma // Femeia Moldovei. – 1980. – Nr 10. – P.

23.

1000. Uniunea Meşterilor Populari din Moldova [resursă electronică]. –

http://www.handicrafts.md/ro/component/content/

www.bsclupan.asm.md Page 81


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1001. Ursu, N. Iarmarocul : [din istoria meşteşugurilor populare mold.] / N. Ursu // Orizontul. –

1986. – Nr 3. – P. 70-72.

1002. Vieru, I. Gânduri în pragul casei : [despre legătura dintre arta populară şi cea cultă] / I.

Vieru // Orizontul. – 1984. – Nr 1. – P. 49-51.

1003. Voloşciuc, Eleonora. Artă din pănuşi: Sfaturi practice / Eleonora Voloşciuc; consult. :

Elena Postolachi; des. : Tatiana Spânu; fot. : Leonid Ţulan, Eleonora Voloşciuc; Secţia de Studiere

a Meşteşugurilor Populare Asrtistice a Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : Fundaţia „Draghiştea”,

2003 (Tipogr. Orhei). – 67 p. : il. color.

1004. Байнов, Ю. Истоки творчества : [народные промыслы сельских мастеров

республики] / Ю. Байнов // Животновод. – 1988. – Nr 8. – P. 26-27.

1005. Байрамов, Э. Кауши, кептари, дубленки… : [о нар. мастерах прикл. искусства г.

Комрата Г. Стоматогло и В. Узуне] / Э. Байрамов // Народное творчество. – 1990. – Nr 5. – P.

25.

1006. Варламов, Ю. Теремок у дороги : [об украшении молдавских колодцев] / Ю.

Варламов // Турист. – 1984. – Nr 9. – P. a III-a a cop.

1007. Грашин, Н. Сокровища молдавских сел : [о развитии некоторых видов народного

искусства в Сорокском р-не: резьба на каменных плитах, лозоплетение, вышивание,

ковроделие] / Н. Грашин // Сов. женщина. – 1981. – Nr 11. – P. 28-29 : il.; Сельская новь. –

1984. – Nr 5. – P. 20-22.

1008. Каплан. Н. Народные художественные промыслы / Н. Каплан, Т. Митлявская. – М. :

Высш. школа, 1980. – 176 p. : il. – В содерж. : Ковры Украины и Молдавии, р. 42-45;

Керамика Молдавии, р. 79.

1009. Коган, А. Цветные думы : [о молд. ковроделии] / А. Коган // Молдова и мир. – 1992. –

Nr 1. – P. 16-17.

1010. Лившиц, Матиус. О формировании новых тенденций в изобразительном фольклоре :

[на примере молдавского народного искусства] / Матиус Лившиц // Стенограмма Всесоюз.

конф. по проблемам развития современного народного искусства в свете постановления ЦК

КПСС «О народных художественных промыслах. – М., 1977. – Р. 149-156.

1011. Лившиц, Матиус. Художественные промыслы Молдавии. Проблемы взаимодействия

народного и профессионального искусства в их развитии / Матиус Лившиц // Археология,

этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы : Тез. докл. науч.-теор.

конф. (8-9 авг. 1989 г.). – К., 1989. – Р. 94-95.

1012. Мардаре, Георге. Многоцветье молдавского ковра : [из истории молдавского

ковроткачества] / Георге Мардаре // Горизонт. – 1988. – Nr 7. – P. 53-55.

www.bsclupan.asm.md Page 82


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1013. Молдавские ремесла : [декоративно-прикладное искусство] // Клуб и художественная

самодеятельность. – 1979. – Nr 16. – P. 24-25.

1014. Молдавский национальный костюм = Moldavian National Costume / авт. текста и

сост. : В. Зеленчук; пер. с рус. на англ. яз. : Ю. Вербицкий. – К. : Тимпул, 1984. – 143 p. : il.

1015. Народные художественные промыслы Советской Молдавии / авт.-сост. : С.

Шарануца. – К. : Тимпул, 1978. – 18 р. : il.

1016. Нарцева, Н. Дефицит доверия : Как возродить народные художественные промыслы

Молдовы / Н. Нарцева // Молдова и мир. – 1992. – Nr 6-7. – P. 44-45.

1017. Никитина, Г. Декоративное плетение: Макраме / Г. Никитина; худож. оформ. : В.

Андреева. – К. : Тимпул, 1986. – 168 p. : il.

1018. Пивторак, Л. Шнурковое кружевоплетение / Л. Пивторак, М. Яковенко. – Ch. :

Universitas, 1993. – 20 p. : des.

1019. Постолаке, Елена. Состояние и проблемы развития современных народных

художественных промыслов в Молдавской ССР / Елена Постолаке // Всесоюзная сессия по

итогам полевых этнографических исследований 1982-1983 годов : Тез. докл. – Черновцы,

1984. – Ч. 2. – Р. 357-359.

1020. Постолаке, Елена. Народные художественные промыслы / Елена Постолаке //

Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – Р. 424.

1021. Прока, И. Колодцы Молдавии / И. Прока // Крестъянка. – 1983. – Nr 6. – P. 36.

1022. Селивачев, М. Народная изобразительность украинско-молд. села / М. Селивачев //

Народное творчество и этнография. – 1982. – Nr 5. – P. 69-76. – (На укр. яз.).

1023. Степанова, Н. Поделки из природных материалов / Н. Степанова; худож. оформ. : Е.

Ревуцкая; фот. : Т. Ананьина, Н. Субботкина. – К. : Тимпул, 1988. – 121 p. : il.

1024. Тесленко, В. Народные художественные промыслы Молдавии : [керамика, вышивка,

резьба по дереву] / В. Тесленко. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1978. – 96 р. : il.

1025. Чолак, Александра. Нет дома без ковра…: традиционное ткачество гагаузов как

феномен культуры / Александра Чолак // Педагогический журнал. – 1999. – Nr 1-2. – P. 74. :

fot.

1026. Янович, А. Цвет в народной архитектуре Молдавии / А. Янович // Декоративное

искусство СССР. – 1981. – Nr 4. – P. 35-37.

Vezi şi Nr 272, 302, 330, 357, 393, 394.

www.bsclupan.asm.md Page 83


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

IV. ARTA FOTOGRAFICĂ

1027. Bălan, Pavel. Icoana sufletului nostru / Pavel Bălan. – Ch. : Hiperion, 1992. – 109 p. : il.

1028. Bobână, Dumitriţa. Aspecte ale dezvoltării fotografiei artistice contemporane în Republica

Moldova / Dumitriţa Bobână // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005.

– P. 55-59.

1029. Bobână, Dumitriţa. Unele aspecte ale evoluţiei portretului fotografic până la mijlocul

secolului XX / Dumitriţa Bobână // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Teatru. Cinema. – Ch.,

2005. – P. 162-166. – Bibliogr. În note. – Rez. în lb. engl.

1030. Jurba, Iurii. Prelucrarea fotochimică a materialelor fotosensibile / Iurii Jurba; trad. din lb.

rusă de Ş. Tiron. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1986. – 196 p. : il.

1031. Ploşniţă, Elena. Fotografia basarabeană / Elena Ploşniţă. – Ch. : Cartdidact, 2005. – 137 p.

: il.

1032. Şoimaru, Vasile. Poeme în imagini / Vasile Şoimaru; concepţia graf., prepress : Simion

Zamşa, Svetlana Munteanu. – Ch. : Prometeu, 2004. – 144 p. : fot.

1033. Краткий справочник фотолюбителя / сост. и общ. ред. : Н. Панфилова, А. Фомина.

– К. : Тимпул, 1983. – 368 р.

1034. Молдавская ССР : [встреча с представителями фотограф. общественности: М.

Еремия, А. Наточин, А. Лыков, В. Рахманов] // Советское фото. – 1980. – Nr 3. – P. 2-11.

1035. Пальчевский, Б. Фотография: курс для начинающих / Б. Пальчевский. – К. : Б. и.,

1986. – 254 р.

V. СATALOAGE ALE EXPOZIŢIILOR, GHIDURI, HĂRŢI

1036. Bolboceanu, Dumitru: Pictură : [cat.] / fot. de Mihai Potârniche. – Ch. : Litera, 1992. – 26

p. : reprod.

1037. Anait şi Valeri Kulicenco: Tapiserie : [cat. expoz.] / alcăt. : Ana Simac. – Ch. : Cartier,

2004 (Combinatul Poligr.). – 46 p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1038. Iurie Canaşin = Юрий Канашин = Iury Canashin: Sculptură. Grafică. Medalii : [cat.]. –

Ch. : Agenţia „Litera”, 1994. – 94 p. : portr., il. – Text paral. : lb. rom., rusă., engl.

1039. Caracenţev, Elena. Simion Zamşa : [cat.] / Elena Caracenţev. – Ch. : ARC, 1998. – 16 p. :

il. color. – Text paral. : lb. rom., engl.

www.bsclupan.asm.md Page 84


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1092. Tudor Cataraga: Sculptură : [cat. expoz.] / trad. în lb. engl. : Zinaida Plămădeală; cop.,

macheta şi prelucr. imag. : Mihai Bacinschi; imag. : Iurie Foca, Nicolae Răileanu. – Ch. : Arc,

2003. – 55 p. : il. – Text paral. : lb. rom., engl.

1093. Chişinău 1436-1996 / aut. : Mariana Şlapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae [et. al]; red. :

Tamara Osmochescu; hărţi : Ludmila Şifrina. – Ch., 1996. – 32 p. – Text paral. : lb. rom., fr.

1094. Ciocanu, Maria. Ştergare moldoveneşti: (sf. sec. XIX – începutul sec. XX) : col. muz. :

[cat.] / Maria Ciocanu; red. şt. : Varvara Buzilă; cop. : Cristina Chetrari; Muz. Naţ. de Etnografie şi

Istorie Naturală. – Ch. : Lyceum, 2003 ( F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 94 p. : imagini color. –

Bibliogr. în note, p. 43-44.

1040. Cojocaru, Vasile : [cat. de pictură, reprod.] / trad. în engl. : Diana Stanciu, Margareta

Mămăligă; red. pentru versiunea engl. : Varvara Colibaba; cop. : Mihai Bacinschi; imag. : Iurie

Foca. – Ch. : ARC, 2002 (Combinatul Poligr.). – 47 p. : reprod. color. – Text paral. : lb. rom., engl.

1041. Vitalie Coroban : [cat. al picturilor]. – Ch.: Cartier, 2005. – 36 p. : reprod.

1042. Drochia = Drokia : [călăuză] / aut.-alcăt. : N. Dorofeev; trad. în lb. rusă de N. Britcova, în

engl de C. Şmit; prez. graf. de E. Gorbunov; fot. de V. Tihomirov. – Ch. : Timpul, 1986. – 84 p. :

il., fot. – Text paral. : lb. rom., rusă., engl.

1043. Epelbaum, Naum : [cat. expoziţiei]. – Ch. : Ştiinţa, 1978. – 4 p. : il.

1044. Expoziţia creaţiei artiştilor plastici consacrată aniversării a 30-ea de la eliberarea

Moldovei Sovietice de sub cotropirea fasciştilor germani : [cat. de pictură, sculptură, grafică,

placarde] / alcăt. : V. Pliusnin, M. Neamţu. – Ch. : Timpul, 1976. – 70 p. : il.

1045. Expoziţia republicană de arte plastice „60 de ani glorioşi”. Chişinău, 1980 : [cat. de

pictură, sculptură, grafică, artă aplicată decorativă] / Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova,

Muzeul de Stat de Arte Plastice al R.S.S.M.; alcăt. : L. Serbina. – Ch. : Timpul, 1982. – 35 p. : il. –

Text paral. : lb. rom., rusă.

1046. Expoziţia republicană de creaţie a profesorilor de la şcolile de artă plastică şi instituţiile

de învătământ din Moldova, 1990, Bender : [cat. exp.] / alcăt. : G. Verigo. – Ch. : Timpul, 1990. –

63 p. : il. color.

1047. Expoziţia republicană de creaţii ale elevilor de la şcolile de artă plastică pentru copii din

Moldova, a II-a. Chişinău, 1975 : [cat.] / alcăt. : V. Pliusnin, M. Neamţu, A. Orlov [et al.]; prez.

graf. : V. Siniţchi. – Ch. : Timpul, 1977. – 56 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1048. Expoziţia republicană de creaţii ale elevilor de la şcolile de artă plastică pentru copii din

Moldova, a III-a. Chişinău, 1979 : [cat.] / alcăt. : M. Neamţu, V. Bruter, A. Orlov; pictor : V.

Andreev. – Ch. : Timpul, 1980. – 103 p. : il. – Muzeul de Stat de Artă Plastică al R.S.S.M.

www.bsclupan.asm.md Page 85


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1049. Expoziţia republicană de creaţii ale industriei meşteşugăreşti populare de artă decorativă

aplicată : [cat.] / alcăt. : O. Potoţcaia. – Ch. : Timpul, 1980. – 48 p. : il.– Text paral. : lb. rom.,

rusă.

1050. Expoziţia republicană de creaţii ale pictorilor de teatru, cinema şi televiziune, a III-a,

Chişinău, 1978 : [cat.] / alcăt. : M. Neamţu, S. Muzâca. – Ch. : Timpul, 1979. – 60 p. : il. – Text

paral. : lb. rom., rusă.

1051. Expoziţia republicană de modele noi ale obiectelor de artă decorativă aplicată pentru

producerea lor în serie şi a creaţiei meşterilor populari din R.S.S.M. : [cat.]. – Ch. : Timpul,

1976. – 74 p. : il.

1052. Expoziţia republicană de placarde politice şi grafică : [cat.]. – Ch. : Timpul, 1979. – 47 p. :

il. – Pe verso f. de tit. alcăt. : V. Bruter. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1053. Expoziţie jubiliară republicană de artă „Pe calea leninistă”: Pictură. Grafică. Sculptură.

Artă decorativă aplicată : [cat.]. – Ch. : Timpul, 1979. – 45 p.

1054. Ghid de monumente şi situri istorice din Republica Moldova = Guide de monuments et de

sites historiques de la Republique de Moldova = Guide of monument and historical sites of the

Republic of Moldova : UNESCO – 50 / text : Tudor Stăvilă; prez graf. : Oleg Cojocaru. – Ch. :

S.n., 1995 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 72 p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., fr., engl.

1055. Ghid de urbanism şi amenajare a teritoriului: pentru funcţionarii publici / alcăt. : Svetlana

Dogotaru, Maria Orlov, Iurie Povar [et al.]. – Ch. : Sinectica-Com, 2006. – 254 p.

1056. Ghidul străzilor municipiului Chişinău / Primăria municipiului Chişinău. – Ch. : C.E.-P.

„Chşinău-Prim”, 2004. – 59 p.

1057. Golţov, Dumitru. Leonid Beleaev : [cat. lucrărilor] / Dumitru Golţov. – Ch. : Literatura

artistică, 1980. – 24 p. : il. – (Artişti plastici din Moldova Sovietică). – Text paral. : lb. rom., rusă.

1058. Leonardo Gutu: Pictură : [cat.] / red. : Elena Grosu, Nicolae Culava. – Ch. : Epigraf, 2005.

– 47 p. : il.

1059. Liviu Hâncu: Pictură : [cat. expoz.] / trad. în engl. şi rusă : Ludmila Kulikov; cop., des. :

Andrei Iachim; imagini foto : Iurie Foca. – Ch. : S. n., 2003 (Combinatul Poligr.). – 57 p. : imagini

foto, f. portr.

1060. Invasia : [cat.] / Centrul pentru Arta Contemporană; texte : Natalia Abâzova, Pavel Parasca,

Vladimir Bulat [et al.]; trad. : Iulian Robu; fot. : Evghenii Ivanov [et al.]; concepţie graf., ed. :

Eugen Coşorean; ed. : Ştefan Rusu. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. Cluj). – 67 p. : fot. color. – Text

paral. : lb. rom., engl.

1061. Ioniţă, Veaceslav. Ghidul oraşelor din Republica Moldova / Veaceslav Ioniţă, Igor

Munteanu, Irina Beregoi. – Ch. : TISH, 2004. – 247 p. : il.

www.bsclupan.asm.md Page 86


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1062. Ghenadie Jalbă: Pictură / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din

Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2003 (Combinatul Poligraf.). – 10 p. : pict.

1063. Jireghea, Petru. „Primăvara” // Saloanele Moldovei: Expoziţie-concurs de artă plastică

contemporană, ed. a VIII-a = Salons of Moldova. Contest exhibition of Contemporary Plastic Art,

ed. VIII : [cat.]. – Chişinău, Bacău, Bucureşti : S.n., 1998. – P. 28.

1064. Ion Jumatii: Pictură, grafică : [cat.] / alcăt. şi pref. : Constantin Spânu. – Ch. : Timpul,

1992. – 31 p.

1065. Ion Jumatii : [cat. de pictură şi grafică] / alcăt. : Constantin Spânu. – Ch. : Timpul, 1989. –

31 p.

1066. Alexandru Macovei : [cat. pict.] / text : Ion Hadârcă; trad. în lb. engl. : Oxana Studionova;

fot. : Mihai Potârniche. – Ch. : Cartier, 1998. – 30 p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., engl.

1067. Iurie Matei : [cat. pict.] / fot. : Iurie Foca. – Ch. : „Divertis Grup”, 1998. – 56 p. : il. color. –

Text paral. : lb. rom., fr., engl.

1068. Mesaje de la Tzara – Reflecţii în Re: a II-a expoziţie anuală organizată de Centrul Soros

pentru Arta Contemporană (Chişinău, octombrie, 1997) : [cat.] / red.-şef : Octavian Eşanu; coord. :

Dan Spătaru, Olga Rusu; trad. : Romana Iorga [et. al.]. – Ch. : S.n., 1997. – 75 p. : il.

1069. Moraru, Ion. Expoziţie personală : [cat.] / diapoz. color : Mihai Potârniche. – Bucureşti,

1996. – 24 p. : reprod.

1070. Mureşanu, Vasile: Pictură : [cat.] / fot. : Mihai Potârniche. – Ch. : Litera, 1992. – P. 31 p. :

reprod.

1071. Andrei Mudrea: Paiting = Pictură = Peinture : [cat.] / fot. : I. Dogaru. – Ch. : Universitas,

1993. – 31 p. : il. color. – Text paral. : lb. engl., rom., fr.

1072. Pământ şi oameni = Земля и люди: Expoziţie republicană de arte plasice : [cat.]. – Ch. :

Timpul, 1984.

1073. Valeriu Puşcaşu: Pictură : [cat.] / Min. Culturii şi Cultelor al Rep. Moldova, Uniunea

Artiştilor Plastici din Rep. Moldova; alcăt. şi aut. al art. introd. : A. Orlov, A. Petricenko. – Ch. :

Universitas, 1993. – 35p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1074. Republica Moldova : Harta turistică : Inform. valabilă la data de 01.01.2004 / consultanţi :

Mariana Şlapac, Svetlana Ghenciu; des. : Artiom Kuşci, Dina Timofeeva. – Ch. : „Ştrih” SRL,

2004. – 1 f. împărţită în 12 p. : hartă, reprod., fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1075. Restaurarea. Conservarea. Chezăşia păstrării patrimoniului naţional : [cat.] / Muzeul Naţ.

de Arte Plastice al Rep. Moldova, Fundaţia Soros Moldova; alcăt. : Svetlana Chiriac [et al.]; dir.

www.bsclupan.asm.md Page 87


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

proiect. : Raisa Aculov; coord. proiect. : Vasile Negură; consultant şi red. : Constantin Ciobanu;

fot. : Iurie Foca. – Ch. : Desi Com Plus SRL, 2001. – 204 p. : fot. color.

1076. Romanescu, Eleonora: Expoziţia creaţiilor, 1978 : [cat.] / alcăt. : M. Neamţu. – Ch. :

Timpul, 1978. – 31 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1077. Romanescu, Eleonora: Expoziţie personală, 1996 : [cat.]. – Bucureşti : Regia Autonomă

„Monitorul Oficial”, 1996. – 24 p. : reprod., fot.

1078. Romanescu, Eleonora. „Ploaie de codru” : [cat. reprod.] // Saloanele Moldovei: Expoziţieconcurs

de artă plastică contemporană, ed. a VIII-a = Salons of Moldova. Contest exhibition of

Contemporary Plastic Art, ed. VIII : [cat.]. – Chişinău, Bacău, Bucureşti : S.n., 1998. – P. 42.

1079. Valeriu Sandu: Pictură = Painting : [cat.] / Fund. Cult. „Basarabia”. – Ch. : S.n., 1993. – 10

p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., engl.

1080. Scvorţov, Dumitru : [cat. expoziţiei de creaţii ale sculptorului, consacrată aniversării a 50 de

ani de la naştere] / alcăt. : M. Neamţu, L. Serbina. – Ch. : Timpul, 1978. – 9 p. : il.

1081. Pavel Şilingovschi : [cat.] / alcăt. : Eleonora Brigalda-Barabas; trad. în lb. engl. : Iulian

Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba; imagini : Andrei Iliescu. – Ch. : Arc, 2005

(Combinatul Poligr.). – 95 p. : reprod. color. – Text paral. : lb. rom., engl. – (Maeştri basarabeni

din sec. XX).

1082. Stăvilă, Tudor. Ghid de monumente şi situri istorice din Republica Moldova / Tudor

Stăvilă. – Ch. : Ştiinţa, 1998. – 72 p.

1083. Teleneşti = Теленешты = Teleneshty : [călăuză] / aut.-alcăt. : A. Blanovschi; trad. în lb.

rusă : G. Munteanu, în lb. engl. : E. Chiblic. – Ch. : Timpul, 1987. – 58 p. : il., fot. – Text paral. :

lb. rom., rusă, engl.

1084. 30 de ani de la Marea Biruinţă: Pictură. Sculptură. Grafică. Artă decorativă aplicată :

[cat.]. – Ch. : Timpul, 1977. – 24 p.

1085. Vasilieva, Natalia. Serghei Ciokolov : [cat.] / Natalia Vasilieva; trad. din lb. rusă : Gheorghe

Chiriţă; trad. în engl. : Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba; imag. : Iurie

Foca, Al. Abanina. – Ch. : ARC, 2004. – 95 p. – reprod. color. – Text : lb. rom, engl. – – (Maeştri

basarabeni din secolul XX).

1086. Zâmbrea, Victor. Românii basarabeni deportaţi în Siberia: Expoziţie grafică, Pictură :

[cat.] / Victor Zâmbrea. – Bucureşti : Ed. Muzeul Naţ. de Istorie a României, 1995. – 16 p. : 10

pict.

1087. Zâmbrea, Victor. Românii basarabeni deportaţi în Siberia: Expoziţie grafică, Pictură :

[cat.] / Victor Zâmbrea; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău, 1999. – 18 p. : 45 pict.

www.bsclupan.asm.md Page 88


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1088. Nicolae Zîmbroianu: Galeria Orizont : [cat. expoz. de tapiserie (30 mai – 14 iunie 2001)] /

Uniunea Artiştilor Plastici din România; prez. Adrian-Silvan Ionescu; trad. în lb. engl. : Luminiţa

Grigorescu; fot. : Mihai Musceleanu [et al.]; graf. : Cornelia Mihalea; concepţia : Nicolae

Zîmbroianu. – Bucureşti : Muzeum; Ch. : Museum, 2001. – 10 p. : fot. color. – Text paral. : lb.

rom., engl.

1089. Акулова, Раиса. Клавдия Кобизева, народный художник МССР : [кат.] / Раиса

Акулова. – К. : Тимпул, 1976. – 33 p. : il. – (Союз Художников Молдавии).

1090. Брынзей, Борис (50 лет со дня рождения. 30 лет творческой деятельности) : [кат.] /

М-во Культуры МССР, Союз Художников Молдавии; авт. сост. : А. Колыбняк. – К. :

Тимпул, 1980. – 24 p. : il.

1091. «В семье единой» : [кат. молд. респ. фотовыставки, 1982, Кишинев] / сост. : Ю.

Штивлер. – К. : Изд-во ЦК КП Молдавии, 1982. – 28 р. : il.

1092. Васильев, Алексей: Выставка произведений художника, посвященная 50-летнему

творческому пути : [кат.] / сост. : Н. Васильева. – К. : Тимпул, 1978. – 38 p.

1093. Выставка изобразительного искусства, посвященная 50-летию Краснознаменного

Западного пограничного округа : [кат.] / сост. : А. Мельник-Любинецкий. – К. : Тимпул,

1976. – 16 p. : il. – (М-во Культуры МССР, Союз Художников Молдавии, Гос. Худож. Музей

МССР).

1094. Выставка произведений художников Молдавии: И. Виеру, Э. Романеску, В. Руссу-

Чобану, Б. Эпельбаум-Марченко: Живопись. Скульптура : [кат.] / авт. вступ. статьи : Д.

Гольцов; худож : А. Быков. – М. : Сов. художник, 1981. – 33 p. : il.

1095. Выставка произведений художников города Бендеры «Слава труду», 3-я. Бендеры,

1976 : Живопись. Графика. Скульптура. Декор.-прикл. искусство : [кат.] / сост. : А. Лосев,

Н. Егорова. – К. : Тимпул, 1976. – 32 р. : il.

1096. Выставка художественной фотографии, 2-я : [кат.]. – К. : Тимпул, 1981. – 24 p. : il.

– В надзаг. : Респ. Дом актера МТО, Фот. об-ние «Арта».

1097. Глушенко Леонид: Выставка призведений: Декор. прикл. искусство, графика :

[кат.] / сост. : А. Лосев, Т. Шабардина. – Ch. : Timpul, 1978. – 23 р. : il.

1098. Греку, Михаил: Выставка произведений, посвященная 60-летию со дня рождения :

[кат.] / сост. : Р. Акулова; вступ. ст. : Л. Тома. – К. : Б.и., 1976. – 8 p. : il. – (М-во культуры

МССР, Союз Художников Молдавии, Дирекция худож. выставок и панорам). – Text paral. :

lb. rom, rusă.

1099. Жанков, Г.: Живопись; Фитов Л.: Скульптура : Выставка произведений : [кат.] /

Союз Художников Молдавии; худож. : М. Попа. – К. : Тимпул, 1981. – 31 p. : il.

www.bsclupan.asm.md Page 89


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1100. Зазерская, Вильхельмина: Живопись : [кат.] / сост. : М. Нямцу, Н. Погорельская. – К. :

Тимпул, 1978. – 20 p. : il.

1101. Зевина, Ада: Живопись : [кат.] / сост. : Р. Акулова.. – К. : Тимпул, 1979. – 10 p. : il.

1102. Земля и люди: Всесоюзная художественная выставка посвященная 25-летию

освоения целинных земель: Живопись. Скульптура. Графика : [кат.]. – М. : Советский

художник, 1979. – 30 p.

1103. Владимир Зюзин: Живопись, акварель, рисунок : [кат.] / вступ. ст. : З. Тодуа, худож. :

А. Попов. – К. : Тимпул, 1987. – 23 p. : il.

1104. Искусство Советской Молдавии : [кат.]. – М. : Советский художник, 1980. – 39 р.

1105. Искусство Советской Молдавии: Выставка посвященная 60-летию образования

Молдавской ССР : [кат.]. – М. : Советский художник, 1984 – 36 р.

1106. Коваль, Виктор: Выставка эстампа : [кат.] / М-во культуры МССР, Союз

художников Молдавии. Дирекция художественных выставок и панорам. – К. : Тимпул, 1976.

– 31 p. : il.

1107. Мастера культуры за мир: Республиканская выставка посвященная

Международному году мира : [кат.] / М-во Культуры МССР, Союз Художников Молдавии,

Гос. Худож. Музей МССР; авт. вст. ст. и сост. : Л. Сыдник, худож. : С. Майоров. – К. :

Тимпул, 1988. – 35 p. : il.

1108. Молдавская республиканская выставка акварели, 1-я, Кишинев, 1982 : [кат.] / сост. :

А. Лосев, И. Трубко. – К. : Тимпул, 1982. – 29 p. : il. – В надзаг. : М-во Культуры МССР,

Союз Художников Молдавии, Бендерская картинная галерея.

1109. Молдавская республиканская выставка «Всегда начеку»: Живопись, скульптура,

графика, декоративно-прикладное икусство, Кишинев, 1975 : [кат.]. – К. : Тимпул, 1975. – 28

p. : il.

1110. Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей

художественных школ и учебных заведений Молдавии, 2-я, Бендеры, 1976: Живопись.

Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство : [кат.] / сост. : А. Лосев, Н.

Егорова; худож. : А. Попов. – К. : Тимпул, 1976. – 12 p. : il.

1111. Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей

художественных школ и учебных заведений Молдавии, 3-я, Бендеры, 1979: Живопись.

Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство : [кат.] / сост. : А. Лосев, Н.

Егорова; худож. : А. Попов. – К. : Тимпул, 1981. – 48 p. : il.

www.bsclupan.asm.md Page 90


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1112. Молдавская республиканская выставка произведений художников театра, кино и

телевидения, 2-я : [кат.] / сост. : Л. Сыдник. – К. : Тимпул, 1977. – 38 p. : il. – В надзаг. :

Союз Художников Молдавии, Гос. Худож. Музей МССР.

1113. Молдавская республиканская выставка рисунка, 1-я, Кишинев, 1975 : [кат.] / сост. :

Л. Сыдник; худож. : В. Шишко. – К. : Тимпул, 1975. – 30 p. : il. – (М-во Культуры МССР,

Гос. Худож. Музей МССР).

1114. Молдавская республиканская выставка «Спорт в фотографии», Кишинев, 1981 :

[кат.] / сост. : Ю. Козлов. – К. : Тимпул, 1981. – 23 р. : il.

1115. «Молодость страны»: Республиканская художественная выставка произведений

молодых художников Молдавии: Живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное

икусство, Кишинев, 1977 : [кат.] / сост. : В. Плюснин, М. Нямцу. – К. : Тимпул, 1977. – 55 p.

: il.

1116. Нечитайло, Игорь: Акварель, живопись, графика, рисунок : [кат. выставки] / Игорь

Нечитайло; Союз Художников Молдавии; сост. и авт. вступ. статьи : А. Петриченко; худож.

: А. Кучер. – К. : Тимпул, 1989. – 23 p. : il.

1117. Нутович, Филипп: Выставка работ: Декоративно-прикладное искусство : [кат.

персональной выставки, Кишинев, 1983] / Филипп Нутович. – К. : Тимпул, 1983. – 24 p.

1118. Обух, Владислав: Выставка произведений : [кат.] / Владислав Обух; сост. : Р.

Акулова. – К. : Тимпул, 1978. – 31 р. : il.

1119. Первая Республиканская выставка акварели : [кат.]. – Кишинев : Тимпул, 1982. – 35

р.

1120. Александра Пикунова : [кат. выставки] / Александра Пикунова; авт.-сост. : Р.

Акулова; худож. : В. Синицкий. – К. : Тимпул, 1985. – 40 p. : il.

1121. Республиканская выставка книжной иллюстрации : [кат.]. – К. : Тимпул, 1985. – 30

р.

1122. Республиканская художественная выставка «Всегда начеку»: Живопись,

скульптура, графика, декоративно-прикладное икусство, Кишинев, 1989 : [кат.] / авт.-сост. :

Б. Брынзей; худож. : П. Карпенко. – К. : Тимпул, 1989. – 27 p. : il.

1123. Республиканская выставка преподователей художественных школ и учебных

заведений Молдавии: Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура,

театр.-декоративное искусство : [кат.] / сост. и авт. вступ. ст. : И. Антонюк; худож. : М.

Попа. – К. : Тимпул, 1988. – 32 p. : il.

www.bsclupan.asm.md Page 91


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1124. Республиканская выставка работ учащихся художественных школ Молдавии :

[кат.] / М-во культуры МССР, Гос. Худож. Музей МССР; сост. и авт. вступ. статьи : А.

Орлов; фото : Э. Мечника, М. Шламовича; худож. : М. Попа. – К. : Тимпул, 1989. – 40 p. : il.

1125. Элеонора Романеску: Выставка произведений : [кат.] / Союз Художников Молдавии;

авт.-сост. : Т. Стэвилэ; худож. : А. Корниенко, И. Попов; вступ. ст. : Т. Стэвилэ. – К. :

Тимпул, 1988. – 36 p. : il.

1126. «Слава труду»: Выставка произведений художников города Бендеры: Живопись,

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, (3-я) : [кат.] / сост. : А. Лосев, И.

Егорова. – К. : Тимпул, 1976. – 15 p. : il.

1127. Советская Молдавия : [комплект открыток с репрод. произведений] / Молд. О-во

дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – К. : Тимпул, 1987. – 41 il.

1128. Сорока. Республика Молдова : Схема города / Творческая мастерская «Куш»; дир.

проекта Анна Комарницкая; ист. справка : Мариана Шлапак; пер. : Тамара Батыр. – Ch. :

„Ştrih” SRL, 2001. – 1 f. împărţită în 12 p. : h., reprod. fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1129. 30 лет Великой победы: Живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное

искусство : [кат. респ. худож. выставки]. – К. : Тимпул, 1977. – 56 p. : il.

1130. Украина и Молдавия : [Справочник-путеводитель] / авт. текста и сост. альбома : Г.

Логвин. – М. : Искусство; Лейпциг : Эдицион Лейпциг, 1986. – 493 p. : il., hărţi. –

(Памятники искусства соц. Стран; Памятники искусства Сов. Союза).

1131. Украина и Молдавия : [Справочник-путеводитель] / авт. текста и сост. альбома : Г.

Логвин. – 2-е изд., исп. – М. : Искусство; Лейпциг : Эдицион Лейпциг, 1987. – 496 p. : il.,

hărţi. – (Памятники искусства соц. Стран; Памятники искусства Сов. Союза).

1132. Александр Хмельницкий : [кат. выставки книжной графики] / Александр

Хмельницкий. – К. : Тимпул, 1985. – 32 p. : il. – В надзаг. : Союз Худож. Молдавии.

1133. Чеботаренко, Георгий. Крепость на Днестре : [путеводитель] / Георгий

Чеботаренко; пер. с рус. и англ. яз. : Е. Васильев. – К. : Тимпул, 1989. – 78 p.

1134. Чеботаренко, Георгий. Сорокская крепость : [путеводитель] / Георгий Чеботаренко;

отв. ред. : Г. Федоров. – К. : Штиинца, 1984. – 80 p.

1135. IV республиканская выставка произведений художников театра, кино и

телевидения : [каталог] / сост. : С. Кердиваренко; худож. : А. Попов. – К. : Тимпул, 1987. –

23 p. : il.

1136. Шестая Всесоюзная выставка акварели : [кат.]. – М. : Сов. худож., 1981. – 35 p. : il.

– В надзаг. Союз Худож. СССР. – В содерж.: МССР. Работы художников: В. Корякин, Н.

Корякина, В. Кузьменко, Б. Поляков, В. Цехмистер.

www.bsclupan.asm.md Page 92


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1137. Эпельбаум, Наум: Скульптура : [кат. выставки] / Наум Эпельбаум; сост. : Р. Акулова.

– К. : Штиинца, 1978. – 28 p. : il.

1138. Эпельбаум-Марченко, Брунгильда: Выставка произведений : [кат. выставки

произведений лауреатов премии ЛКСМ Молдавии им. Б. Главана] / Брунгильда Эпельбаум-

Марченко. – К. : Штиинца, 1978. – 26 p. : il. – В надзаг. : Союз Художников Молдавии, М-во

культуры МССР, Дирекция худож. выставок и панорам.

VI. ALBUME

1139. Antoniuc, Ivan. Mihail Burea : [album] / Ivan Antoniuc / trad. din rusă : M. Dinu. – Ch. :

Literatura artistică, 1983. – Pag. nenumărată : il. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

1140. Arta plastică a Moldovei Sovietice = Изобразительное искусство Советской

Молдавии = Fine arts of soviet Moldavia : [album] / aut.-alcăt. : D. Goliţov; trad. în lb. rom. : A.

Ţurcan, în lb. engl. : N. Alhazov. – Ch. : Timpul, 1987. – 248 p. : il.

1141. Arta plastică a Moldovei Sovietice: Pictură. Sculptură. Grafică. Artă aplicată decorativă /

Prez. artistică şi macheta : V. Siniţchii; foto : E. Boever, M. Şlamovici. – Ch. : Timpul, 1976. – 42

p. : il.

1142. Artists against corruption = Pictorii contra corupţiei : [album] / Transparency International

Moldova. – Ch. : S. n., 2002. – 212 p. : desene.

1143. Artists against corruption = Pictorii contra corupţiei : [album] / Transparency International

Moldova. – Ch. : S. n., 2003. – 208 p. : caricaturi.

1144. Balan, Pavel. Icoana sufletului nostru : [carte-album] / Pavel Balan. – Ch. : Hyperion, 1992.

– 108 p. : il. color.

1145. Bălţi = Бельцы = Belteh : [album] / aut.-alcăt. : S. Sivolobov, S. Uleaşev; aut. text. introd. :

S. Uleaşev; fot. : I. Chibzi; pict. : I. Olîinîc; trad. din lb. rusă în rom. : M. Adauge; în engl : I.

Vasilieva. – Ch. : Timpul, 1988. – 149 p. : il.

1146. Bun găsit, lume, iată-mă-s şi eu! = Здравствуй, мир, это я! = Hello, world it’s me! :

[album fot.] / alcăt. : Mihai Potârniche; E. Gorbunov; aut. text. : N. Dabija. – Ch. : Timpul, 1982. –

198 p. : il.

1147. Timotei, Bătrânu: Pictură : [album] / Timotei Bătrânu; Uniunea Artiştilor Plastici. – Ch. :

Litera, 2001. – 12 p. : il. color. – F. f. de tit.

www.bsclupan.asm.md Page 93


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1148. Vlad Bolboceanu: Ceramică : [album] / Vlad Bolboceanu; text : Tudor Stăvilă; trad. în engl.

: Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală; prez. graf. : Alexandru Macovei;

imagini : Iurie Foca. – Ch. : Arc, 2005. – 47 p. : il.

1149. Elena Bontea: Pictură : [album] / Elena Bontea; trad. în engl. : Iulian Robu; red. pentru

textele în engl. : Zinaida Plămădeală; imagini : Iurie Foca; prez. graf. : Mihai Bacinschi; red. : Gh.

Chiriţă, E. Lungu. – Ch. : ARC, 2005. – 45 p. : il. – ISBN – 9975-61-368-3.

1150. Brigalda-Barbas, Eleonora. Evoluţia picturii de gen în Republica Moldova (1945-2000) :

[album] / Eleonora Brigalda-Barbas. – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 112 p. : il.

1151. Brigalda-Barbas, Eleonora. Pavel Şillingovski: Pictură. Gravură : [album] / Eleonora

Brigalda-Barbas; trad. în engl. : Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba;

imagini : Andrei Iliescu. – Ch. : ARC, [200-]. – 94 p. : reprod. color. – (Maeştri basarabeni din sec.

XX).

1152. Buiucani 2000 : [album] / aut. : Valeriu Nemerenco; red. -coord. : Victor Gherman; trad. în

engl. : Natalia Alhaz; trad. în rusă : Efim Spânu; dir. imag. : Mihai Potârniche; concepţie graf. :

Vlad Afanasiu. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Alfodi Printing House LTD [Ungaria]). – 159 p. :

fot. color.

1153. Bulat, Vladimir. Lazăr Dubinovschi : [sculptor] : [minimonogr. - album] / Vladimir Bulat;

trad. în engl. : Iulian Robu; red. text. engl. : Varvara Colibaba; imagini : Iurie Foca, Nicolae

Răileanu; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2004 (Combinat. Poligr.). – 87 p. : il., reprod. color.

– (Maeştri basarabeni în sec. XX).

1154. Caricaturi = Карикатуры / aut.-alcăt. : Gh. Postolachi, I. Rumeanţev, N. Macarenco; red. :

T. Macarova [et al.]. – Ch. : Timpul, 1990. – 176 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1155. Carroci, Amadeo. Chişinău : [album de artă fotografică] / Amadeo Carroci; ed.-şef Rodica

Ermelinda Telembici. – Ch. : Graficart, 2004. – 102 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl., it.,

rusă.

1156. Carroci, Amadeo. Kishinev in black and white : [album de artă fotografică] / Amadeo

Carroci; ed.-şef : Rodica Ermelinda Telembici. – Ch. : Graficart, 2004. – 104 p. : fot. color. – Text

paral. : lb. rom., it., rusă.

1157. Carroci, Amadeo. Moldova : [album] / Amadeo Carroci; ed.-şef. : Rodica Ermelinda

Telembici. – Ch.: Graficart, 2004. – 104 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1158. Carroci, Amadeo. Moldova din imaginaţia mea = Молдова в моём представлении /

Amadeo Carroci; red. : L. Pleşca. – Ch. : Graficart, 2002. – 133 p. : 1 f. portr.

1159. Carroci, Amadeo. Timpul fără timp = Время без времени / Amadeo Carroci; edit.-şef :

Rodica Ermelinda Telembici. – Ch. : Graficart, 2005. – 54 p. : fot. color.

www.bsclupan.asm.md Page 94


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1160. Carroci, Amadeo. Wood of Moldova : [album] / Amadeo Carroci; ed.-şef. : Rodica

Ermelinda Telembici. – Ch. : Graficart, 2004. – 50 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl.

1161. Chişinău: Chişinăul vechi şi nou = Cişinău: The Old and New Chişinău = Cişinău:

Старый и новый город : [album fot.] / dir. imagine : M. Potârniche; aut. imagine : P. Cazacu,

Leonard Cuşnirenco, Mihai Potârniche [et al.]. – Ch. : Litera, 1998. – 184 p. – Text paral. : lb.

rom., engl., rusă.

1162. Ciobanu, Constantin I. Andrei Sârbu : [album] / Constantin I. Ciobanu; trad. în engl. :

Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba; imagini : Iurie Foca, Nicolae Răileanu. – Ch. :

ARC, 2004. – 95 p. : il., reprod. color. – (Maestri basarabeni din sec. XX). – Text paral. : lb. rom.,

engl. – Rez. în lb. engl.

1163. Ciobanu, Constantin I. Icoane vechi din colecţii basarabene = Old Icons from Bessarabian

Collections : [album] / Constantin I. Ciobanu, Tudor Stăvilă; trad. în lb. engl. : Diana Stanciu

(România); red. trad. : Anne Stander (SUA); fot. : I. Foca [et al.]. – Ch. : ARC, 2000. – 211 p. :

fot., reprod. color.

1164. Ciobanu, Constantin I. Valentina Rusu-Ciobanu: artist plastic : [album] / Constantin I.

Ciobanu; trad. în engl. : Iulian Robu; imagini : Iurie Foca; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : ARC,

2003 (Combinatul Plografic). – 151 p. : fot., reprod. color. – (Maeştri basarabeni din sec. XX). –

Text : lb. rom., engl.

1165. Coman, Ion: Grafică. Pictură. Pânză. Ulei : [reproduceri] / Ion Coman; cuv. introd. : Iurie

Colesnic. – Ch. : Universul, 1995. – 28 p. : il., il. color. – F. f. de tit. – (Fundaţia Soros).

1166. Costumul scenic moldovenesc = Молдавский сценический костюм: Raioanele de sud

ale R.S.S.M. : [album] / aut. text. şi alcăt. : V. Zelenciuc; trad. în rom. : V. Junghietu; pict. : P.

Tomov. – Ch. : Timpul, 1990. – 62 p. – il.

1167. Covorul moldovenesc = Молдавский ковёр = Moldavian carpet : [album] / aut.-alcăt. : V.

Zelenciuc, E. Postolachi; pictor : S. Maiorov; fot. : I. Chibzii; trad. în lb. rom. : V. Batâr, în lb.

engl. : N. Alhazova. – Ch. : Timpul, 1990. – 132 p. : il. – Text în lb. rom., rusă, engl.

1168. Cricova. Combinatul de Vinuri Cricova S.A. = Integrated Factory For Production Wine

Cricova = AO Комбинат по Производству Вин Cricova : [album]. – Ch. : Triton, 2000

(TonKar). – 24 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.

1169. Sergiu Cuciuc: Pictură = Живопись : [album] / Sergiu Cuciuc; aut.- alcăt., pref., prez.

grafică : E. Baraşcov; trad. : O. Bejenaru. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 26 p. : 40 foi il., fot. –

(Artişti plastici din Moldova Sovietică). – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

1170. Demcenco, Nicolae. Focul veşnic al memoriei : [album] / Nicolae Demcenco. – Ch. :

Timpul, 1989. – 143 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

www.bsclupan.asm.md Page 95


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1171. Dumitriu, M. Costumul naţional moldovenesc : [album] / M. Dumitriu, V. Zelenciuc. – Ch

.: Timpul, 1975. – 78 p. : il. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

1172. Florea, Vasile. Istoria artei româneşti veche şi medievală: Carte-album. – Ch. : Hyperion,

1991. –

Vol. 1. – 1991. – 576 p.

Vol. 3. – 275 p. : il. color.

1173. Fotografia artistică moldovenească = Молдавская художественная фотография =

Moldavia's Artistic Photography : [album] / alcăt. : A. Lâcov; aut. text. : V. Stigneev; pictor : V.

Siniţchi. – Ch. : Timpul, 1985. – 153 p. : fot.

1174. Golţov, Dimitrii. Vilhelmina Zazerskaia : [album] / D. Golţov; trad. din lb. rusă de D.

Mihail; prez. graf. de Iu. Zavadski. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 90 p., il. – (Artişti plastici

din Moldova sovietică). – Text paral. : lb. rom., rusă.

1175. Golţov, Dimitrii. Victor Ivanov : [album]. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 88 p., il. –

(Artişti plastici din Moldova Sovietică). – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

1176. Grabco, Alexei. Card în card : [album] / desene graf. : A. Grabco; prez. graf. : I. Cârmu. –

Ch. : Hyperion, 1990. – 110 p. : il.

1177. Grabco, Alexei. Vecinii. Caricaturi : [album]. – Ch. : Cartea Moldovaei. – 1975. – 61 p.

1178. Grafică de carte moldovenească = Книжная графика Молдавии : [album] / alcăt. : Raisa

Aculov; trad. din lb. rusă : Vlad Pohilă; prez. graf. : Grigore Bosenco; fot. : Nicolae Răileanu. –

Ch. : Literatura artistică, 1986. – 78 p. : il.

1179. Ioan Grecul, Valentin Maslov : [opere de grafică, pictură]. – Ch. : Litera, 1993. – 8 p. : il.

1180. Hămuraru, Filimon. Teatru, cinema = Театр, кино. Pictură = Живопись. Vitralii,

mozaicuri = Витражи, мозаика. Grafică = Графика : [album] / prez. graf. : E. Baraşcov; trad.

din lb. rusă : E. Lungu. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 93 p. : il. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

1181. În glumă şi… fără glumă = И в шутку, и всерьез : [album fot.] / alcăt. : G. Postolachi;

pict. : V. Ioniţoi. – Ch. : Timpul, 1988. – 142 p. : il., fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1182. Judeţul Chişinău: realizări şi perspective : [album] / red. coord. : Ecaterina Creangă-Şiman;

concepţ. graf. : Mihai Adauge; fot. : A. Simanovschi [et al.]; motto : Dumitru Ţâra. – Ch. : Civitas,

2000 (Tipogr. PRAG – 3). – 48 p. : fot. color, hărţi, tab., diagr.

1183. Moldova: ani de făuriri : [album ilustrativ] / pict. : V. Paladiev. – Ch. : Cartea

Moldovenească, 1977. – 207 p. : il. – Pe verso f. de tit. alcăt. : D. Coval, G. Marin. – Text paral. :

lb. rom., rusă, engl., fr., germ.

www.bsclupan.asm.md Page 96


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1184. Moldova 2000 : [album fot. prezentat în legătură cu expoziţia de la Hannovra „Expo 2000”]

/ fot. : P. Cazacu, I. Chibzi, M. Potârniche [et al.]. – Ch. : Litera, 2000. – 55 p. : fot., il. color. –

Text paral. : lb. germ., engl.

1185. Monumente arhitecturale din Moldova : set de cărţi poştale. – Ch., 1992. – 1/10.

1186. Muzeul republican „G. Kotovschi şi S. Lazo” = Республиканский музей им. Г.

Котовского и С. Лазо : [album fot.] / alcăt. : B. Roitman, P. Gherasimenco; aut. textului : B.

Roitman, A. Vargafic, G. Careţcaia; trad. în lb. rom. : M. Adauge, în lb. engl. : N. Alhazov. – Ch. :

Timpul, 1986. – 95 p.

1187. Nisporeni = Ниспорены = Nisporeny / aut.-alcăt. : G. Scurtul; trad. din lb. rusă în rom. :

G. Scurtul, în engl. : Iu. Vasilieva; fot. : N. Subbotkina. – Ch. : Timpul, 1987. – 59 p. : fot.

1188. Noroc, satule! = Здравствуй село! = My beatiful country-side... = Mai belle contreé... =

Dorf, du Herrlicher ort... : [album fot.] / alcăt. : Mitrofan Vătavu, Mihai Potârniche. – Ch. : Cartea

Moldovenească, 1982. – 200 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl., fr., germ.

1189. Octombrie – flamură vie = Октябрь – живое знамя = October s-everlasting flame =

Octobre – oriflame vive : [album] / aut.-alcăt. : D. Goliţov. – Ch. : Literatura artistică. – 1984. –

108 p. : il.

1190. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la Republique

Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova : [album] / Tudor Stăvilă, Constantin

Ion Ciobanu, Tamara Diaconescu; trad. în fr. : Victor Vasilache, în engl. : Diana Stanciu; ideea

proiectului : Iurie Colsenic, Iurie Bârsă, supracop., cop. de Mihai Bacinschi; imagini foto : Ion

Chibzi [et al.]. – Ch. : ARC : Museum, 1999. – 272 p. : il. color. – Text paral. : lb. rom., fr., engl.

1191. Peisajul şi arhitectura satului moldovenesc : [complet din 13 cărţi poştale] / alcăt. : I.

Eltman; fot. : T. Ananina; pict. : V. Ciupin. – Ch. : Timpul, 1979. – 13 p. – Text paral. : lb. rom.,

rusă.

1192. Percinschi, Olga : [album de pictură] / Olga Percinschi. – Ch. : Patriot Studio, 2005 (Tipogr.

„Amprenta fail”). – 14 p. : reprod. col. – Text paral. : lb. rom., engl.

1193. Pictorii Moldovei Sovietice 1980 : Calendar. – Ch. : Timpul, 1979. – 12 p. – Text paral. : lb.

rom., rusă.

1194. Pictura sovietică moldovenească = Молдавская Cоветская живопись = Moldavian

Soviet paiting / alcăt. : Valentina Mojaev . – Ch. : Timpul, 1983. –17 il. – (Complet de ilustraţii).

1195. Poliptic moldav: Artă moldovenească din veacul XIV – XIX / alcăt. : P. Balan, V. Druc; fot.

: P. Balan; pict. : E. Baraşcov; trad. în lb. rusă : N. Dorofeev, în engl. : I. Cotruţă. – Ch. : Timpul,

1985. – 183 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

www.bsclupan.asm.md Page 97


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1196. Ponomariova, N. Gheorghii Jancov : [album] / N. Ponomariova; trad. : M. Maler. – Ch. :

Literatura artistică, 1987. – 74 p. : reprod.

1197. Ponomariova, N. Vladimir Obuh : [album] / N. Ponomariova; trad. : V. Gherman; pict. :

G. Bosenco. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 63 p. : il., fot. – (Artişti plastici din Moldova

Sovietică). – Text paral. : lb. rom., rusă.

1198. Popescu-Gogan, Petre. Rezonanţe eminesciene în arta plastică : [album analitico-ilustrativ]

/ Petre Popescu-Gogan; pref. : Mihai Cimpoi; cop. şi prez. graf. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera;

Bucureşti : Litera Internaţional, 2000 (Combinatul Poligr.). – 223 p. : fot., il., pict., sculpturi.

1199. Potârniche, Mihai. Acasă. Amintiri... = Отчий дом : [album fot.]. – Ch. : Timpul, 1991. –

119 p. : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1200. Purice, Lucia. Eleonora Romanescu : [album] / Lucia Purice. – Ch. : Literatura artistică,

1983. – 24 p. : 44 il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1201. Vasile Raţă. Pictura obiect : [album]. – Bucureşti : S. n., [199-]. – 15 p. : il.

1202. Republica Moldova = Republic of Moldova = Republique de Moldova : [album fot.] / aut.

imagini : Pavel Balan, Boris Capnin, Mihai Potârniche [et al.]. – Ch. : Litera; Moldpres, 1998. –

156 p. : il. – Text paral. : lb. rom., engl., fr.

1203. Republica Moldova în imagini = Republic of Moldova in Images : [album] / imagini : Vlad

Gaidaş, Constantin Grozdiev, Valeriu Volontir; concepţ. şi design : Vitalie Coroban; text : Angela

Braşoveanu; trad. : Elvira Grâu. – Ch. : Cartier; Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1998. – 144 p. : il. color.

1204. Slivenco, Cornelia. Parcul central de cultură şi odihnă = Центральный парк культуры и

отдыха / Cornelia Slivenco; trad. : Vlad Pohilă. – Ch., 1984. – 25 p. : il.

1205. Spânu, Constantin. Creaţia plasticianului Gheorghe Munteanu = Creation of painter

George Munteanu : pictură, grafică, arta monumentală : [monografie-album] / Constantin Spânu;

Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : Cartea Moldovenească, 2004. – 247 p.

1206. Spânu, Constantin. Eudochia Zavtur : grafică, pictură. – Ch. : Cartea Moldovei, 1998. – 47

p.

1207. Stăvilă, Tudor. Auguste Baillayre : [album] / Tudor Stăvilă. – Ch. : ARC, 2004. – 95 p. : il.

– (Maeştri basarabeni din secolul XX).

Recenzie:

1208. Andrieş-Tabac, Silviu. Albumul „Auguste Baillayre” de Tudor Stăvilă // Arta 2005: Arte vizuale. Arte

plastice. Arhitectură. – Ch., 2005. – P. 100-101.

1209. Stavilă, Tudor. Eugenia Maleşevschi : [pictoriţă basarabeana (1868 – 1942) : album] /

Tudor Stavilă; pr. col. : Irina Calaşnicov, Tudor Braga, Roman Cotiula; trad. în engl. : Zinaida

Plamadeală; cop. : Mihai Bacinschi; imagini : Iurie Foca. – Chisinau : Arc, 2003 (Combinatul

www.bsclupan.asm.md Page 98


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Poligr.). – 87 p. : il., reprod. color. – (Maeştri basarabeni din sec. XX). – Text paral. : lb. rom.,

engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1210. Suvenirul moldovenesc = Молдавский сувенир = Moldavian souvenir. – Ch. : Timpul,

1980. – Complet din 15 ilustraţii. – În lb. rom., rusă şi engl.

1211. Şapoşnicov, T. Nichita Bahcevan : [artist emerit în arte al R.S.S.M.] : [album] / T.

Şapoşnicov; cop. şi macheta : I. Zlobin. – Ch. : Literatura artistică, 1977. – 38 p. : il. – Text paral. :

lb. rom., rusă.

1212. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1457-1997: 540 ani de la înscăunare : [domnitor al Ţării

Moldovei] : [album] / concepţie : Ioan Mânăscurtă; dir.-ed. : Tudor Marin; text : Nicolae Dabija;

imagini : Pavel Balan; prez. art. : Victor Ciutureanu. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997

(Combinatul Poligr.). – 51 p.

1213. Tinereţea bătrânului Bugeac = Молодость старого Буджака = Младоста древния

Буджак : [album fotografic] / aut.-alcăt. : S. Caidan. – Ch. : Timpul, 1985. – 223 p. – Text paral. :

lb. rusă, rom., bulgară.

1214. Toma, Ludmila. Claudia Cobizeva : [album de sculptură] / Ludmila Toma; cop. şi machete

de T. Terleţcaia; fot. : E. Mecinic. – Ch. : Literatura artistică, 1978. – 32 p., il. – (Artişti plastici din

Moldova Sovietică).

1215. Toma, Ludmila. Mihai Grecu : [album] / Ludmila Toma; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de

Ist. şi Teoria Artei. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997 (Combinatul Poligr.). – 99 p. : il. color. –

Pe copertă aut. nu este indicat.

1216. Ţonceva, Ludmila: Pictura : [album] / Ludmila Ţonceva; pictor-fot. : I. Chistruga. – Ch :

SIGMA, 2002. – 72 p. : il. color.

1217. Dumitru Verdianau : [album] / Verdianu Dumitru; trad. în engl. : Iulian Robu; cop. macheta

şi prelucr. imaginilor : Iurie Foca [et al.]. – Ch. : AEC, 2004. – 52 p. : fot., reprod. color. – Text

paral. : lb. rom., engl., rusă.

1218. Vida, Gheorghe. Nina Arbore: Pictură. Grafică : [album] / Gheorghe Vida. – Ch. : ARC,

2004. – 79 p. : il. – (Maeştri basarabeni din secolul XX). – ISBN.

Recenzie:

1219. Andrieş-Tabac, Silviu. Albumul „Nina Arbore” de Ghoerghe Vida // Arta 2005: Ser. Arte vizuale. Arte

plastice. Arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2005. – P. 101-102.

1220. Vlah, Petri. Susak taaünnää kurulmasindan / Petri Vlah; trad. în lb. găgăuză : Ivan

Bancovoi, în engl. : Dmitrii Sidorov. – Ch. : S.n., 2003 (Tipogr. Centrală). – 176 p. : il., fot. color.

– Text paral. : lb. găgăuză, rusă, engl.

1221. Vlasiu, Ioana. Miliţa Pătraşcu : [album] / Ioana Vasliu. – Ch. : ARC, 2004. – 95 p. : il. –

(Maeştri basarabeni în lume).

www.bsclupan.asm.md Page 99


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Recenzie:

1222. Stăvilă, Tudor. Albumul Miliţa Pătraşcu de Ioana Vlasiu / Tudor Stăvilă // Arta 2005: Arte vizuale. Arte

plastice. Arhitectură; Acad. de St. a Rep. Moldova, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2005. – P. 99-100.

1223. Vrabie, Gheorghe. Aurel David: timpul, artistul şi opera : [monografie-album] / Gheorghe

Vrabie; Inst. Studiul Artelor al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P.

„Tipogr. Centrală”). – 115 p. : reprod., reprod. color.

1224. Zbârciog, Vlad. Mihail Petric : [album] / Vlad Zbârciog. – Ch. : Literatura artistică, 1986. –

(Artişti plastici din Moldova). – Text paral. : lb. rom., rusă. – 34 p. : il.

1225. Ada Zevin : [album] / alcăt. : Ludmila Toma; trad. în rom.: Irina Nechit; trad. în engl. :

Margareta Mămăligă; imagini : Iurie Foca. – Ch. : ARC, 2003 (Combinatul Poligr.). – 79 p. :

imagini color. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1226. Барашков, Е. Лазарь Дубиновский : [о творческой деятельности и ил. работ : альбом]

/ сост., обл. и макет : Е. Барашков; фото : Н. Рэйляну. – К. : Литература артистикэ, 1980. –

142 p.: il., il. color.

1227. Валентина Бахчеван : [альбом] / авт. текста и сост. : И. Калашникова. – М. : Сов.

художник, 1984. – 47 p : il. color. – (Сер. «Новые имена»).

1228. Бобернага, Софья. Клавдия Кобизева: Скульптура : [альбом] / Софья Бобернага. – М

: Сов. художник, 1988. – 88 p. : il., il. color.

1229. Бобернага, Софья. Валентина Русу-Чобану : [альбом] / Софья Бобернага. – К. :

Литература артистикэ, 1979. – 79 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă. – (Художники Советской

Молдавии).

1230. Илья Богдеско: Иллюстрация, каллиграфия, станковая графика, рисунок,

монументальное искусство : [альбом] / авт., вступ. ст., аннот. и сост. : Д. Гольцов; авт.

текстов на шмуцтитулах : Илья Богдеско. – М. : Сов. художник, 1987. – 148 p. : il.

1231. Богдеско Илья: Книжная графика : [худож. альбом] / Илья Богдеско. – К. : Лумина,

1977. – 56 p. : il.

1232. В краю белого аиста : [фото-альбом] / авт. текста и сост. : Ф. Чащин; худож. : Е.

Горбунов; фото : Т. Ананьина, В. Гальперин, И. Земшан [et al.]. – К. : Тимпул, 1979. – 23 p. :

fot. – Text paral. : lb. rom., rusă, bulg.

1233. Вадул - луй - Водэ = Vadul - lui - Vodă : [фотокнига] / авт.-сост.: Ю. Цветков; пер. с

рус. на рум. : С. Мани, на англ. : Д. Бэдэрэу; худож. оформл. : С. Майоров; фото : Т.

Ананьиной. – К. : Тимпул, 1985. – 58 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

1234. Вдоль Реута = Пе Рэут, ла вале = Down the Reut riviri : [альбом] / авт. текста : Г.

Постолаки; сост. : Г. Постолаки, Е. Горбунов; фотосъемка и худож. оформ. : Е. Горбунова;

www.bsclupan.asm.md Page 100


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

пер с рум. яз. на рус.: Н. Бритковой, на англ. : Ю. Васильева. – К. : Тимпул, 1987. – 156 p. :

fot.

1235. Игор Виеру. Праздничные цветы (Добрый хозяин земли) : [альбом] / Игор Виеру. – М.

: Сов. художник, 1975. – 6 p., 13 il.

Recenzie:

1236. Filip, Iu. // Lit. şi arta. – 1977. – 8 dec. – P. 5.

1237. Галеску, Т. Узоры для вязания на машине : [альбом] / Т. Галеску. – К. : Тимпул, 1987.

– 159 p. : il.

1238. Гольцов, Дмитрий. Валентина Зазерская : [альбом] / Дмитрий Гольцов. – К. :

Литература артистикэ, 1982. – 91 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1239. Гольцов, Дмитрий. Графики Советской Молдавии : [альбом] / Текст и сост. :

Дмитрий Гольцов. – М. : Сов. художник, 1981. – 96 p. : il. – Pe copertă aut. nu este indicat.

1240. Государственный художественный музей Молдавской ССР = The state art museum

of the Moldavian SSR : [альбом] / авт.- сост. : Е. Барашков. – К. : Тимпул, 1982. – 136 p. : il.

1241. Григорашенко, Леонид. В веках и поколениях вместе : [альбом] / Леонид

Григорашенко. – Кишинев : София; Тимпул – Септември, 1978. – 53 p. : il. – Text paral. : lb.

rusă, bulg.

1242. Западноевропейская живопись из собрания Государственного музея Молдавской

ССР : комплект открыток. – Кишинев, 1987. – 1/13.

1243. Искусство наших дней : [альбом]. – М. : Сов. художник, 1987. – 319 p. – Содерж.:

Художники Молдавии : М. Греку, В. Зазерская, К. Кобизева, Л. Дубиновский, Н. Даниленко,

В. Ротарь.

1244. Кравец, Г. Заставы у Прута : фотоповесть : [альбом] / Г. Кравец; худож. : М. Буек;

авт. вступит. ст. : В. Ольшевский. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1978. – 18 p. : il.

1245. Лившиц, Матиус. Лазарь Дубиновский : [альбом] / Матиус Лившиц. – М. : Сов.

художник, 1987. – 72 p. : il., il. color. – (Sculptură).

1246. Милюхина, Тамара. Александр Фойницкий : [альбом о творчестве художника] /

Тамара Милюхина. – К. : Литература артистикэ, 1980. – 43 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Recenzie:

1247. Kidel, A. Monografia „A. Foiniţchi” // Lit. şi arta. – 1980. – 9 oct. – P. 5.

1248. Молдавская осень = Тоамна ын Молдова = Autumn in Moldavia / сост., фотосъемка и

худож. оформ. : В. Синицкого; авт. текста : А. Чокану; пер. с рум. яз. на рус. : А. Бродского,

на англ. : Н. Алхазовой. – К. : Тимпул, 1987. – 178 p. : fot.

www.bsclupan.asm.md Page 101


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1249. Молдавские куклы-сувениры : [фотоальбом]. – К. : Тимпул, 1976. – 32 p. – Text paral. :

lb. rom., rusă, engl.

1250. Молдавский сценический костюм = Costumul scenic moldovenesc: Левобережные рны

МССР : [альбом] / авт.-сост. : В. Зеленчук; худож. : Е. Евдокимова; пер. с рус. яз. на рум.

: Е. Жунгиету; макет и худож. оформ. : В. Синицкого. – К. : Тимпул, 1985. – 49 p. : il.

1251. Молдавский сценический костюм = Costumul scenic moldovenesc: Северные р-ны

МССР : [альбом] / авт.-сост. : В. Зеленчук; худож. : Н. Даниленко, Е. Евдокимова; макет и

худож. оформ. : В. Синицкого. – К. : Тимпул, 1985. – 54 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1252. Молодые хозяева земли : [фотоальбом] / авт.-сост. : П. Тарапатов, Г. Швец; худож. :

М. Нагорняк; фото : А. Горносталь [et al.]. – Тирасполь : Б. и., 1987. – 25 p. : il.

1253. Молодые художники о родине: Живопись, скульптура, графика, декоративно

прикладное искусство, сценография на выставке «СССР – наша Родина» : [альбом] / сост. :

В. Рыжова; авт. вступ. ст. : Т. Салахов. – М. : Сов. художник, 1985. – 199 p. : il., il. color.

1254. Народные художественные промыслы СССР : [альбом] / сост. и авт. аннот. к

разделам : И. Романова; авт. вступ. ст. и отв. ред. : К. Рождественский. – М. : Сов. художник,

1983. – 387 p. : il. color.

1255. Окница = Oknitsa : [альбом] / авт.-сост. : Ю. Цветкова; пер. с рус. яз. на англ. : Ю.

Васильев; фото : В. Тихомирова; худож. : Е. Горбунов. – К. : Тимпул, 1987. – 94 p.

1256. Осадчий, Евгений. Республиканское художественно-педагогическое училище имени

И. Репина : [альбом] / Евгений Осадчий; худож. оформ. : Исай Кырму. – К. : Литература

артистикэ, 1987. – 155 p. : il. – Репродукции работ учащихся.

1257. Осадчий, Евгений. Республиканское художественно - педагогическое училище имени

И. Репина : [альбом] / Евгений Осадчий. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 45 p. : il.

1258. Памятники архитектуры Молдавии (XIV – начало XX века) / авт. текста и сост. : Я.

Тарас; спец. фотосъемка : Т. Ананьиной; макет и худож. оформ. : Е. Горбунова. – К. :

Тимпул, 1986. – 247 p. : il.

1259. Пейзаж в современной молдавской живописи : [набор открыток]. – М. : Сов.

художник, 1978. – 13 открыток.

1260. Портрет в современной молдавской живописи : [набор открыток]. – М. : Сов.

художник, 1978. – 13 открыток.

1261. Пою моё Отечество, республику мою! Молдавия : [несброшюрированный альбом] /

авт.- сост. : Дмитрий Гольцов. – М. : Сов. художник, 1982. – 16 ил.

www.bsclupan.asm.md Page 102


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1262. Профсоюзы Советской Молдавии : [фотоальбом] / худож. : М. Нагорняк; фото : А.

Веремеенко, С. Гальперина, И. Гранчева [et al.]. – К. : Тимпул, 1975. – 15 p.

1263. Революция 1905-1907 годов и изобразительное искусство : [альбом] / под общ. науч.

ред. В. Шлеева. – М. : Изобразительное искусство, 1981. – Вып. 3: Украина и Молдавия /

сост. и вступ. ст. : Е. Демченко. – 134 p. : il.

1264. Тихман, Яков. Струны радуги: графика, живопись / Яков Тихман. – К. : Новая

столица & Elefant, 2003. – 103 p. : il. col.

1265. Художники молдавской советской книги : [худож. альбом] / сост. : Борис Брынзей. –

К. : Тимпул, 1977. – 102 p. : il.

1266. Художники Советской Молдавии 1980 : [календарь]. – Кишинев : Тимпул, 1979. –

12 f. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1267. 60 победных лет : [фотоальбом документ. ист. снимков и фотографий] / худож. : М.

Нагорняк; обл. : А. Хмельницкого. – К. : Тимпул, 1977. – 26 p.

1268. Эпельбаум-Марченко, Брунгильда. Реальность и фантазия : [альбом] / Брунгильда

Эпельбаум-Марченко; авт. текста и сост. : Дмитрий Гольцов. – М. : Сов. художник, 1986. –

36 p.

IX. P E R S O N A L I A

AFANASIU, Vlad

1269. Rusu-Haraba, Anastasia. Copacii cresc cu rădăcinile în sus : [portret de creaţie al

pictorului-iconar Vlad Afanasiu] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova: seire nouă. – 2005. – Nr 5/6.

– P. 54-59. – Text şi în lb. engl., rusă.

AIVAZOVSCHI, Ivan

1270. Faniian, J. Cea de-a doua patrie : [despre legăturile pictorului-marinist rus Ivan

Aivazovschi cu Basarabia] / J. Faniian // Nistru. – 1998. – Nr 7. – P. 151-154.

ALESENCOV, Alexandr

1271. Alesencov, Alexandr : [date biografice, galerie virtuală] / Alexandr Alesencov, Elena

Melnic. – http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/aalesenkov/

ANTOŞCO, Leonid

1272. Леонид Антошко : [автор ряда ковровых изделий, представляющий молд.

промышленность на межд. выставках] // Художники юга Молдавии / сост. : Раиса Акулова.

– К., 1985. – Р. 4.

www.bsclupan.asm.md Page 103


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

APOSTOLIDI, Nicolae

1273. Apostolidi, Nicolae : [pictor-scenograf mold.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 40.

ARIONESCU-BAILLAYRE, Lidia

1274. Arionescu-Baillayre, Lidia (1880-1923) : [pictoriţă] // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,

2000. – P. 27.

1275. Arionescu-Baillayre, Lidia : [pictoriţă] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1276. Colesnic, Iurie. Un talent excepţional, un destin neîmplinit : [despre pictoriţa L. Arionescu-

Baillayre (1880-1923)] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 84.

1277. Stăvilă, Tudor. Arionescu-Baillayre Lidia / Tudor Stăvilă // Arta plastică modernă din

Basarabia: 1887-1940 / Stăvilă, Tudor. – Ch., 2000. – P. 137; Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P.

47.

ARBORE, Nina

1278. Colesnic, Iurie. Nina Arbore : [Pictoriţă, maestru de artă bisericească şi decorativă (1890-

1942)] // Basarabia necunoscută / Iurie Colesnic. – Ch., 1997. – Vol. 2. – P. 46-49 : fot.

Vezi şi Nr 1218

APOSTOLIDI, Nicolae

1279. Apostolidi, Nicolae : [pictor, scenograf de cinema] // Calendar naţional 2004. – Ch., 2004. –

P. 114; Chişinău: encicl. – Ch., 1997. – P. 40; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 40.

Vezi şi Nr 1273

APOSTU, George

1280. Budeanu, Gheorghe. George Apostu : [sculptor (1934-1986)] / Gheorghe Budeanu //

Atelier. – 1998. – Nr 5-6. – P. 22-23.

AVERBUH, Lev

1281. Averbuh, Lev : [sculptor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 11.

BADANIUC, Vasile

1282. Badaniuc, Vasile : [plastician din R.S.S.M., autorul statuietelor „Gr. Kotovschi”,

„Andrieş”, „Ciobănaşul”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.

118.

BAHCEVAN, Nichita

1283. Bahcevan, Nichita : [notă biografică] // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P. 37; Calendarul

bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – P. 78-79.

www.bsclupan.asm.md Page 104


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1284. Bahcevan, Nichita. „Ca pâinea să respire frumuseţea plaiului” : [interviu] // Poemele

sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1978. – P. 53-57.

1285. Ciobanu, Dumitru. Nichita Bahcevan : [despre creaţia pictorului] / Dumitru Ciobanu //

Nistru. – 1979. – Nr 11. – P. 157-160.

1286. Stăvilă, Tudor. Afirmând măreţia şi lirismul realităţii : [despre creaţia pict. mold. Nichita

Bahcevan] / Tudor Stăvilă // Nistru. – 1984. – Nr 6. – P. 151-155.

Vezi şi Nr 1211

BAHCEVAN, Victor

1287. Бахчеван, Виктор : [молодой живописец из с. Парканы Слободзейского р-на МССР]

// Молодые живописцы 70-х годов. – М., 1979. – Р. 19-20.

BALAN, Constantin

1288. Pelin, P. Lumea copiilor: miracol şi fantezie : [despre pictorul filmelor de animaţie

Constantin Balan] / P. Pelin // Femeia Moldovei. – 1978. – Nr 1. – Pe pag. a 4-a a cop.

BALIER, August

1289. Balier, August ( 1881-1962) : [pictor şi pedagog mold.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 78.

BARANOVICI, Ana

1290. Baranovici, Ana : [pictoriţă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 80.

1291. Bobernaga, Sofia. O crizantemă : [pictoriţa Ana Baranovici la 91 de ani de la naştere] /

Sofia Bobernaga // ARS longa. – 1997. – Nr 3. – P. 5.

1292. Calinina, A. Ana Baranovici. Creaţia – o pondere de anvergură vitală / A. Calinina // Arta

1999-2000: Arta plastică. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 162 : fot.

BĂTRÂNU, Timotei

1293. Bătrânu, Timotei. „Satul e dragostea mea mare” : [meditaţii cu prilejul unui jubileu] //

Moldova. – 2004. – Nr 4. – P. 51-54.

1294. Cojocaru, Teodor. Interpătrundere : [despre plasticianul Timotei Bătrânu] / Teodor

Cojocaru // Intellectus. – 2001. – Nr 1. – P. 69-70 : des.

1295. Palladi, Tudor. Timotei Bătrânu : [despre lucr. de pictură şi grafică ale plasticianului mold.]

/ Tudor Palladi // Atelier. – 2004. – P. 91-93 : il. color.

BEIU, Ştefan

1296. Beiu, Ştefan. „Masa rotundă ţine de veşnicie...” : [dialog cu tânărul pictor Şefan Beiu] /

interlocutor : Lorina Bălteanu // Orizontul. – 1988. – Nr 11. – P. 45-48; Горизонт. – 1988. – Nr 11.

– P. 45-48.

www.bsclupan.asm.md Page 105


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

BELEAEV, Leonid

1297. Beleaev, Leonid : [grafician din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 87-88.

1298. Beleaev, Leonid : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/lbeleaev/

Vezi şi Nr 1057

BERGHIE, Ioasaf

1299. Sinhani, Tamara. Ultimul călugăr iconar : [al sec. XX în Basarabia – Ioasaf Berghie] /

Tamara Sinhani // Luminătorul. – 1995. – Nr 4. – P. 36-40.

BERNARDAZZI, Alexandru

1300. Bernardazii, Alexandru : [notă biografică] // Arta ’96. – Ch., 1996. – P. 126-127; Calendar

naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 149-150; Calendarul bibliotecarului 1997. – Ch., 1997. – P. 202-

204; Dicţionar enciclopedic ilustrat. – Ch., 1999. – P. 1181; Chişinău: encicl. – Ch., 1997. – P. 70-

71; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 88-89 : reprod.

1301. Bernardazzi Alexandru : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Bernardazzi

1302. Bubuş, I. Zogrul Bernardazzi: The arhitects Bernardazzi / I. Bubuş. – Ch. : S. n.; Lousville,

Kentucky USA, 1997 (Combinat. Poligr.). – 107 p. : fot. color.

1303. Năstase, Ludmila. Arhitectul A. Bernardazzi, pagini de biografie şi de creaţie / Ludmila

Năstase // Destin Românesc. – 1990. – Nr 17, An. V. – P. 98-105; Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de

Istorie a Moldovei. – Ch., 1998. – Nr VI-VII. – P. 383-390.

1304. Nastase, Ludmila. Dinastia de arhitecţi Bernardazzi / Ludmila Năstase // Tyrageţia : An. /

Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei. – Ch., 2002. – Nr 11. – P. 173-180. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.

în note, p. 180 (14 tit.).

1305. Смолин, К. Тайна дворцового пректа : [об архитекторе А. Бернардацци и о

дворцовом ансамбле князя Манукбея в Хынчешть] / К. Смолин // Кодры. – 1993. – Nr 1. – P.

229-235.

BEŢIANU, Mihai

1306. Beţianu, Mihai. Pictorul Mihai Beţianu : [interviu] / interlocutor : Efim Tarlapan //

Orizontul. – 1988. – Nr 9. – P. 50-54; Горизонт. – 1988. – Nr. 9. – P. 51-53.

1307. Vătavu, Maria. Ora destăinuirilor: Un destin neobişnuit : [pictorul Mihai Beţianu] / Maria

Vătavu // Moldova. – 1988. – Nr 5. – P. 13-16.

BICHIR, Nătăliţa

www.bsclupan.asm.md Page 106


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1308. Bichir, Nătăliţa. Infinitivare şi identificare : [interviu cu Nătăliţa Bichir, artist plastic] /

consemnare : Luminiţa Ţîgîrlaş // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 10. – P. 8-9.

BLINOV, Vasile

1309. Blinov, Vasile : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 100.

1310. Blinov, Vasile : [date biografice] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki

BOBERNAGA, Sofia

1311. Bobernaga, Sofia : [critic de artă] // Calendar naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 32; Femei din

Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 46; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –

Vol. 1. – P. 100.

BODIUL, Natalia

1312. Prepeliţă, Mihai. Fuziune de poetic şi real : [despre creaţia pictoriţei Natalia Bodiul] /

Mihai Prepeliţă // Nistru. – 1978. – Nr 2. – P. 158-160.

BOGDESCO, Ilie

1313. Bogdesco, Ilie : [filă biografică] // Moldova. – 1983. – Nr 4. – P. 18; Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 101.

1314. Bogdesco, Ilie : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ru.wikipedia.org/wiki

1315. Golţov, Dumitru. Ilustraţii noi de I. Bogdesco : [pictor moldovean, ilustrator al literaturii

clasice] / Dumitru Golţov // Nistru. – 1986. – Nr 6. – P. 156-160.

1316. Golţov, Dumitru. Un maestru al graficii de carte : [Ilie Bogdescu, mem. cor. al Acad. de

Arte Plastice din U.R.S.S., laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M.] / Dumitru Golţov // Nistru. –

1982. – Nr 6. – P. 145-151.

1317. Petreanu, Vlad. (Re)venirea unui artist : Ilie Bogdesco la 75 de ani / Vlad Petreanu //

Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 10-11.

1318. Purice, Lucia. Embleme ale virtuozităţii : [creaţia pictorului Ilie Bogdesco, artist plastic al

poporului] / Lucia Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P.

150-156.

1319. Spânu, Constantin. Ilie Trofim Bogdesco / Constantin Spânu // Arta ’92: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 145.

1320. Zbârciog, Vlad. Maestrul : [pe marginea creaţiei artistului plastic Ilie Bogdesco] // Vămi

pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 106-109; Orizontul. – 1987. – Nr 2. –

P. 53-54; Горизонт. – 1987. – Nr 2. – P. 53-54;.

www.bsclupan.asm.md Page 107


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1321. Базазьянц, С. Образ человека в монументальной живописи : [о творчестве худ. И.

Богдеско] / С. Базазьянц // Искусство. – 1975. – Nr 2. – Р. 21-31.

1322. Богдеско, Илья : [произведения] // Искусство народов СССР 1917-1970 гг.

Произведения советских художников. Живопись, скульптура, графика. – Ленинград, 1977. –

Р. 384.

1323. Богдеско, И. Прикосновение к великому : [нар. худож. СССР Илья Богдеско

рассказывает о своих иллюстрациях к кн. Дж. Свифта «Путушествие Гулливера»] /

беседовала : Л. Кудрявцева // Детская литература. – 1982. – Nr 1. – P. 62-63.

1324. В мастерской художника Ильи Богдеско : [нар. худож. СССР, чл.-кор. Академии

Художеств СССР] // Дружба народов. – 1986. – Nr 7. – На 3-й с. обл.

1325. Гольцов, Дмитрий. Новые иллюстрации Ильи Богдеско : [нар. худож. СССР] /

Дмитрий Гольцов // Искусство, 1981. – Nr 4. – P. 46-52.

BOLBOCEANU, Zinaida

1326. Badrajan, S. Zinaida Bolboceanu : [pictoriţă şi interpretă de muzică populară] / S. Badrajan

// Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 2. – P. 32.

BOLDU, Mihail

1327. Gheţu, E. La izvorul dorului : [despre meşterul poular Mihai Boldu din s. Tabani, r-nul

Briceni] / E. Gheţu // În prietenie cu natura. – Ch., 1985. – P. 43-47.

BOLOCAN, Ion

1328. Bolocan Ion : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://bolocan.arta.md/ro/cv.

1329. Spânu, Constantin. Ion Bolocan la Galeria „Brâncuşi” : [despre sculptorul din Moldova

Ion Bolocan] / Constantin Spânu // ARS longa. – 1997. – Nr 1. – P. 3.

BOLŞACOV, Nicolae

1330. Bolşacov, Nicolae : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 104.

BONTEA, Elena

1331. Bontea, Elena : [pictoriţă din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 105.

1332. Bontea, Elena : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md/.

1333. Bontea, Elena : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/ebontea/.

1334. Botnaru, L. Autenticitatea creaţiei : [pictoriţei Elena Bontea] / L. Botnaru // Nistru. – 1984.

– Nr 3. – P. 153-160.

www.bsclupan.asm.md Page 108


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1335. Cerbu, V. Un calendar printre tablouri : [creaţia pictoriţei Elena Bontea] / V. Cerbu //

Orizontul. – 1986. – Nr 5. – P. 53; Горизонт. – 1988. – Nr 5. – P. 53.

1336. Cojocaru, Natalia. Nimic mai frumos decât chipul uman : [pictoriţa Elena Bontea] / Natalia

Cojocaru // Atelier. – 1998. – Nr 3-4. – P. 26.

1337. Purice, Lucia. Dulcele vis al libertăţii de a picta : [creaţia pictoriţei Elena Bontea] / Lucia

Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 74-80.

1338. Purice, Lucia. Structuri vizionare şi instrospective : [despre pictorii E. Bontea, M. Grecu şi

sculptorul D. Rusu] / Lucia Purice // Nistru. – 1990. – Nr 6. – P. 133-142.

1339. Toma, Ludmila. Calea de creaţie a Elenei Bontea : [pictoriţă] / Ludmila Toma // Arta ’93:

Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 164-175 : fot.

1340. Toma, Ludmila. Universul creat de [plasticiana] Elena Bontea / Ludmila Toma //

Columna. – 1990. – Nr 12. – P. 49-55; Limba română prin cultură şi civilizaţie: (material didactic

pentru alolingvi) / alcăt. : S. Barbarov [et.al]. – Ch., 1997. – P. 181-184.

1341. Тома, Людмила. Мир образов Елены Бонтя : [молд. худож.] / Людмила Тома //

Колумна. – 1990. – Nr 12. – P. 50-55.

BOSENKO, Grigore

1342. Bosenko, Ion : [arhitect şi grafician : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 105.

1343. Vlad, Pavel. Un împătimit de exlibris : [pictorul Grigore Bosenko la 50 de ani de la naştere]

/ Pavel Vlad // ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 11 : fot.

BRĂILĂ, Pavel

1344. Brăilă, Pavel : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/pbraila/

BRÂNCOVEANU, Valentina

1345. Bordeianu, Leo. Valentina Brâncoveanu : [pictoriţă] / Leo Bordeianu // Limba Româna. –

1995. – Nr 3. – P. 154.

1346. Brâncoveanu, Valentina (1950) : [pictoriţă : notă biografică] // Calendarul Naţional 2000. –

Ch., 2000. – P. 263-266.

1347. Brâncoveanu, Valentina (1950) : [pictoriţă : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki.

1348. Brâncoveanu Valentina. Soarele din ochii Valentinei Brâncoveanu : [de vorbă cu pictoriţa]

/ consemnare : Valeria Botocel // Cugetul. – 2000. – Nr 3. – P. 73-76 : des.

www.bsclupan.asm.md Page 109


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

BRÂNCUŞI, Constantin

1349. Brâncuşi, Constantin : [notă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1996. – Ch., 1995. –

P. 27-32; Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 54-55.

1350. Cesereanu, Domiţian. Blaga şi Brâncuşi / Domiţian Cesereanu // Basarabia. – 1996. – Nr

9/10. – P. 9-15.

1351. Cimpoi, Mihai. Brâncuşi, poet al nesfârşirii : [eseu] / Mihai Cimpoi. – Ch. : F.E.-P „Tipogr.

Centrală”, 2001. – 118 p. : sculpturi. – Text parţial : lb. engl., fr., germ., span., rusă. – Cronologia

principalelor opere ale lui Brâncuşi realizate în anii 1898-1943, p. 91-94. (61 tit.). – Indice de

nume, p. 115-119.

1352. Ciobanu, Constantin. Importanţa operei lui Constantin Brâncuşi pentru creaţia lui Mihai

Grecu / Constantin Ciobanu // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2001. – P. 147-149.

1353. Gheţu, Emilia. „Beaux Arts” – Brâncuşi : [despre ultimul număr al rev. fr. „Beaux Arts”

dedicată sculptorului Constantin Brâncuşi] / Emilia Gheţu // Atelier. – 1998. – Nr 3/4. – P. 30-31 :

fot.

1354. Noica, C. Brâncuşi a sculptat infinitive lungi; Îndoita infinire la Brâncuşi / C. Noica //

Limba Română. – 1993. – Nr 2. – P. 130-135.

1355. Noica, C. Îndoita infinire la Brâncuşi : [despre opera sculptorului rom.] / C. Noica // Sigma.

– 1991. – Nr 10. – P. 75-80.

1356. Rusu, Dorina. Brâncuşi Constantin // Membrii Academiei Române / Dorina Rusu. –

Bucureşti, 1996. – P. 57-58.

1357. Uscătescu, George. Brâncuşi, sculptorul secolului / George Uscătescu // Caiete critice. –

1993. – Nr 7-9. – P. 118-123.

BRÂNZEI, Boris

1358. Boris Brânzei (1930-1993) : [pictor, grafician: notă biografică] // Calendar Naţional 2000. –

Ch., 2000. – P. 270-271.

BRIGALDA-BARBAS, Eleonora

1359. Brigalda-Barbas Eleonora : [critic de artă, artist plastic] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md/

1360. Marinescu, V. Eleonora Brigalda (Barbas) : [critic de artă, artist plastic] / V. Marinescu //

Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 1-2. – P. 50 : fot., tablouri.

Vezi şi Nr 667

BRUNEA, Mihai

www.bsclupan.asm.md Page 110


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1361. Brunea Mihai : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/mbrunea/

BUCEVSCHI, Epaminonda

1362. Ţaranu, Petru. Epaminonda Bucevschi : [despre viaţa şi creaţia şi pictoriţei din Bucovina

(1843-1891)] / Petru Ţaranu // Limba Română. – Nr 5. – P. 132-135.

BULGACOV, Stanislav

1363. Bulgacov Stanislav : [pictor de film din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 113.

BUREA, Mihail

1364. Burea Mihail : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 118.

1365. Mihail Burea : [pictorul despre creaţia sa] / Mihail Burea // Moldova. – 1984. – Nr 9. – P.

22 : fot.

1366. Mardare, Gheorghe. Întru-un amplu registru tematic : [despre creaţia plasticianului mold.

Mihail Burea] / Gheorghe Mardare // Nistru. – 1984. – Nr 11. – P. 152-155.

Vezi şi Nr 1139

BUTNARU, Petru

1367. Butnaru, Petru. „În orice lucru trebuie să existe o scânteie”: [interviu cu Petru Butnaru,

arhitectul raionului Hânceşti] / interlocutor : Eleonora Marcu // Moldova. – 2004. – Nr 9/10. – P.

50-51 : fot. – Text paral. : lb. engl., rusă.

CAFTAN, Eudochia

1368. Negru, Andrei. Valori perene : [despre pictoriţa Eudochia Caftan] / Andrei Negru //

Orizontul. – 1986. – Nr 7. – P. 53-54; Горизонт. – 1986. – Nr 7. – P. 53-54.

CALISTRU, Tudor

1369. Noroc, Angela. Să privim în sufletul artistului : [despre picturile lui Tudor Calistru] /

Angela Noroc // Orizontul. – 1989. – Nr 9. – P. 50-53; Горизонт. – 1989. – Nr 9. – P. 50-53.

CANAŞIN, Iurie

1370. Canaşin, Iurie : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1371. Mardare, Gheorghe. Creaţie de un profund spirit angajat : [despre creaţia sculptorului

mold. Iurie Canaşin] / Gheorghe Mardare // Nistru. – 1984. – Nr 2. – P. 145-150.

1372. Михайлова, Е. У вечности в плену : [о творчестве скульптора Ю. Канашина] / Е.

Михайлова // Словесник Молдовы. – 1993. – Nr 5/6. – P. 5-8.

CANTEMIR, Dimitrii

www.bsclupan.asm.md Page 111


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1373. Фомин, Сергей. Загадка истринского портрета : [о фамил. портр. Д. Кантемира] /

Сергей Фомин // Горизонт. – 1985. – Nr 11. – P. 55-58.

Vezi şi Nr 656

CANTOR, Vladimir

1374. Prepeliţă, Mihai. Un vrăjitor al culorilor : [pictorul Vladimir Cantor] / Mihai Prepăliţă //

Nistru. – 1982. – Nr 2. – P. 155-156.

CATARAGA, Tudor

1375. Cataraga, Tudor : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/tcataraga/

1376. Cataraga, Tudor : [notă biografică] . – http://arhiva.art.md.

1377. Cataraga, Tudor. „Viaţa înseamnă plinuri şi goluri” : [sculptorul despre creaţia sa] / Tudor

Cataraga // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 12. – P. 47-51. – Text şi în lb. engl., rusă.

1378. Ciucă, Valentin. Un sculptor eminescian – Tudor Cataraga / Valnetin Ciucă // Basarabia. –

1999. – Nr 7-12. – P. 182-184.

1379. Sculptorul Tudor Cataraga : [notă biografică] // Sud-Est. – 1995. – Nr 2/20. – P. 59.

Vezi şi Nr 601

CÂRMU, Isai

1380. Barbas, Eleonora. Isai Cârmu, vrăjitor al cărţii : [despre grafica de carte a pict. Isai Cârmu]

/ Eleonora Barbas // Columna. – 1990. – Nr 10. – P. 48; Колумна. – 1990. – Nr 10. – P. 48.

1381. Cârmu, Isai : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/icarmu/

1382. Cârmu, Isai : [notă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 148-150.

1383. Cârmu, Isai. „Grafica de carte este zbuciumul vieţii mele” : [interviu cu graficianul] /

consemnare : Gheorghe Budeanu // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 16-17.

1384. Cârmu, Isai. „O carte de valoare e ca o duminică” : [interviu cu graficianul] / interlocutor :

V. Turea // Orizontul. – 1984. – Nr. 3. – P. 76-79; Горизонт. – 1984. – Nr 3. – P. 76-79.

1385. Cerbu, V. Făt-Frumos la poalele Fugiiamei : [despre creaţia plasticianului Isai Cârmu] / V.

Cerbu // Orizontul. – 1986. – Nr 9. – P. 53; Горизонт. – 1986. – Nr 9. – P. 53.

1386. Malaneţchi, Vasile. Timpul lui Isai Cârmu / Vasile Malaneţchi // Magazin bibliologic. –

2000. – Nr 3-4. – P. 107-108.

1387. Tulnic, Vitalie. O afirmare : [schiţă despre graficanul Isai Cârmu] // Versuri. Eseuri / Vitalie

Tulnic. – Ch., 1988. – P. 246-249.

www.bsclupan.asm.md Page 112


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1388. Исай Кырму : [творчество] // Художники молдавской советской книги / сост.: В.

Брынзей. – К., 1997. – Р. 142-155.

CEAPCHIS, Iurii

1389. Ceapchis, Iurii. Pentru a surprinde farmecul lumii e nevoie de efort şi asiduitate” :

[interviu cu Iurii Ceapchis, artist fotograf] / consemnare : echipa „Moldova” // Moldova : serie

nouă. – 2005. – Nr 1-2. – P. 62-65. – Text şi în lb. engl., rusă.

CEGLOCOFF, Gheorghe

1390. Ceglocoff Gheorghe (1904-1964) : [grafician] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P.

131.

1391. Ceglocoff Gheorghe : [notă biografică] . – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1392. Stăvilă, Tudor. Ceglocoff Gheorghe // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 122.

1393. Stăvilă, Tudor. Ceglocoff Gheorghe // Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940 /

Tudor Stăvilă. – Ch., 2000. – P. 140.

1394. Şalaghinova, Natalia. Pictorul basarabean Gheorghe Ceglocoff : [1904-1964] / Natalia

Şalaghinova // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2003. – Nr 12. – 305-308. –

Rez. în lb. engl.

CERDANŢEV, Alexandru

1395. Cerdanţev, Alexandru : [arhitect emerit din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 422.

CHEPTĂNARU, Iosif

1396. Bobernaga, Sofia. Note la creaţia unui sculptor : [despre creaţia sculptorului mold. Iosif

Cheptănaru] / Sofia Bobernaga // Nistru. – 1984. – Nr 7. – P. 146-149.

CHIBZI, Ion

1397. Vodă, Gheorghe. Ion Chibzi la 50 de ani : [pictor] / Gheorghe Vodă // Femeia Moldovei. –

1992. – Nr 8. – P. 28-29.

CHILDESCU, Emil

1398. Golţov, Dumitru. Aspecte ale realităţii contemporane în versiune plastică : [despre creaţia

graficianului Emil Childescu] / Dumitru Golţov // Nistru. – 1983. – Nr 5. – P. 142-146.

1399. Malaneţchi, Vasile. Emil Childescu a început să picteze în ulei : [pictorul Emil Childescu la

60 de ani de la naştere] / Vasile Malaneţchi // ARS longa. – 1997. – Nr 1. – P. 5.

www.bsclupan.asm.md Page 113


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1400. Zbârciog, Vlad. Graficianul din Sculeni : [Emil Childescu] / Vlad Zbârciog // Scânteia

leninistă. – 1977. – Nr 2. – P. 25-26.

CHIPERI, Reta

1401. Chiperi, Reta : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/rchiperi/

CHITAICA, Constantin

1402. Reprinţev, L. Pictorul C. Chitaica (1914-1962) în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a

Moldovei / L. Reprinţev // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – 2000. – Nr IX. – P.

341-344.

CHITICARI, Vladimir

1403. Bobernaga, Sofia. Vladimir Chiticari : [sculptor, autor de bibelouri] / Sofia Bobernaga //

Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 3. – P. 16.

CHITOROAGĂ, Ion

1404. Petreanu, Vlad. Ion Chitoroagă : [din atelierul pict.] / Vlad Petreanu // Atelier. – 1998. – Nr

5/6. – P. 31.

CIOBANU, Constantin Ion

1405. Ciobanu, Constantin : [critic de artă, domeniu de carcetare – arta medievală din Moldova]

// Arta ’92 : Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 31.

1406. Ciobanu, Constantin : [doctor habilitat în arte vizuale, membru al Uniunii Artiştilor

Plastici din Rep. Moldova : notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md;

www.istoria-artei.ro/constantin-ciobanu--st15.

1407. Stăvilă, Tudor. Constantin Ciobanu sau studiul artei între eruduţie şi competenţă :

[Constantin Ciobanu – colaborator al Inst. de Istorie şi Teoria Artei al AŞM] / Tudor Stăvilă // ARS

longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 14 : fot.

CIOBANU, Iurie

1408. Ciobanu, Iurie. „Tapiseria – o adevărată artă aplicată” : [dialog cu tânărul pictor textilist

Iurie Ciobanu] / interlocutor : Lorina Bălteanu // Orizontul. – 1988. – Nr 5. – P. 53-55; Горизонт. –

1988. – Nr 5. – P. 53-55.

CIOCANU, Sergius

1409. Ciocanu, Sergius : [doctor în arhitectură, cercetător ştiinţific superior, specialist în domeniul

istoriei arhitecturii ecleziastice şi al restaurării : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

CIOKOLOV, Serghei

1410. Aculov, Raisa. La aniversarea a 110-a de la naşterea lui Serghei Ciokolov ( 1892-1977) :

[artist plastic din R.S.S.M.] / Raisa Aculova // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 140-145 : tab.

www.bsclupan.asm.md Page 114


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1411. Ciokolov, Serghei : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/sciokolov/

1412. Ciokolov, Serghei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1413. Ciocolov, Serghei // Arta plastică a Moldovei Sovietice = Изобразительное искусство

Советской Молдавии : ind. bibliogr. de rec. – Ch., 1986. – P. 40-41. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1414. Ciocolov, Serghei : [notă biografică] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1977.

– Vol. 7. – P. 356; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 437;

Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 249.

1415. Livşiţ, Matius. Serghei Ciocolov (17 sept. 1892 – 21 sept. 1977): In memoriam : [artist al

artei decorative aplicate – arta covorului şi ceramicii] / Matius Livşiţ // Arta ’92: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 135-136.

1416. Скобелкина, М. Этот неповторимый мир – Чоколов : [о творчестве нар. худож. С.

Чоколова] / М. Скобелкина // Колумна. – 1993. – Nr 1/3. – P. 24-26.

CIUBOTARU, Iurie

1417. Ciubotaru, Iurie : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/icibotaru/.

CIUCUREAN, Tatiana

1418. Ciucurean Tatiana : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 437.

COBZAC, Victor

1419. Cobzac, Victor : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1420. Gulea, L. Povara căutărilor de sine: Profil : [Victor Cobzac, pictor din Moldova] / L. Gulea

// Lanterna magică. – 1993. – Nr 19-20. – P. 4 : fot.

1421. Rusu-Haraba, Anastasia. Multidimensionarul Victor Cobzac [text] : [Centrul expoziţional

„C. Brâncuşi” a găzduit expoziţia personală a plast. Victor Cobzac, care cuprinde 211 pict., 100 foi

de grafică şi 70 de sculpturi] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 10/11.

– P. 36-41. – Text paral. : lb. engl., rusă.

COBIZEV, Claudia

1422. Bobernaga, Sofia. Cobizev Claudia (1905-1995) : [sculptoriţă] / Sofia Bobernaga //

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 154-155; Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 73-74.

1423. Cobizev, Claudia // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. –

P.302.

www.bsclupan.asm.md Page 115


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1424. Cobizev, Claudia : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki

1425. Cobizev, Claudia : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/ccobizev/

1426. Stăvilă, Tudor. Cobizev Claudia // Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940 / Tudor

Stăvilă. – Ch., 2000. – P. 141.

1427. Purice, Lucia. Această supremă preocupare – sculptura… : [despre sculptoriţa Claudia

Cobizev] / Lucia Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 81-

86.

Vezi şi Nr 1214

COGAN, Moisei

1428. Cogan, Moisei (1879-1943) : [sculptor, architect şi grafician, originar din Basarabia] //

Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 171-172.

1429. Cogan, Moisei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1430. Stăvilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia: 1887–1940 : [referinţe la Moisei

Cogan] / Tudor Stăvilă . – Ch., 2000. – P. 141.

COGAN, Şneer

1431. Stăvilă, Tudor. Liricul cartierelor urbane : [despre pictorul basarabean Şneer Cogan] /

Tudor Stăvilă // Orizontul. – 1986. – Nr 11. – P. 52-54; Горизонт. – 1986. – Nr 11. – P. 53-54.

COJOCARU, Dorina

1432. Vrabie, Gheorghe. Autori şi lucrări noi în domeniul artelor plastice : [despre plasticiana

Dorina Cojocaru] / Gheorghe Cojocaru // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 45-48.

COJOCARU, Vasile

1433. Bobernaga, Sofia. Vasile Cojocaru : [creaţia artistului plastic] / Sofia Bobernaga // Atelier.

– 2003. – Nr 1. – P. 10-11 : fot., il.

1434. Cojocaru, N. Flori vii de toamnă într-un spaţiu amorţit : [pictorul Vasile Cojocaru la 65 de

ani de la naştere] / N. Cojocaru // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 5.

1435. Cojocaru, Vasile : [despre pictorul V. Cojocaru] // Moldova. – 1983. – Nr 1. – P. 38

1436. Cojocaru, Vasile : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1437. Rusu, Sofia. Vasile Cojocaru : [pictor basarabean] / Sofia Rusu // Moldova. – 1996. – Nr 3-

4. – P. 25-27.

1438. Sâdnic, E. Reflecţii de toamnă într-un atelier de creaţie : [despre creaţia pict. V. Cojocaru] /

E. Sâdnic // Columna. – 1992. – Nr 10/11. – P. 46-48; Колумна. –1992. – Nr 10/11. – P. 46-48.

www.bsclupan.asm.md Page 116


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1439. Zbârciog, Vlad. Deschidere spre esenţele vieţii : [despre creaţia graficianului V. Cojocaru] /

Vlad Zbârciog // Nistru. – 1984. – Nr 1. – P. 151-156; A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad

Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 112-118.

1440. Zbârciog, Vlad. Reîntoarcerea la izvoare : [graficianul Vasile Cojocaru] // Vămi pentru

valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 181-183.

COJUŞNEANU, Gheorghe

1441. Mardare, C. Cercul fermecat sau schiţe la portretul unui juvaiergiu : [despre meşterul

popular Gheorghe Cojuşneanu] / C. Mardare // Orizontul. – 1986. – Nr 8. – P. 76-77; Горизонт. –

1986. – Nr 8. – P. 76-77.

COLÂBNEAC, Alexei

1442. Aculov, Raisa. Esenţe reale şi valori literare în modelarea grafică : [despre graficianul A.

Colâbneac] / Raisa Aculov // Nistru. – 1977. – Nr 10. – P. 144-148.

1443. Atenţie! Concursul „Alexei Colâbneac” : [despre A. Colâbneac, organizator al concursului]

// Alunelul. – 2003. – Nr 5-6. – P. 9.

1444. Cernei, Vsevolod. Universul în pictura de rouă : [despre creaţia lui Alexei Colâbneac] /

Vsevolod Cernei // Orizontul. – 1984. – Nr 2. – P. 49.

1445. Colâbneac, Alexei. „Caligrafia gravurilor oscilează între pictogramele preistoricilor şi

hieroglifica orientală...” : [interviu cu pictorul A. Colâbneac] / consemnare : Val Marius // Atelier.

– 2005. – Nr 2/4. – P. 84-88.

1446. Colâbneac, Alexei. „Dacă dorim să supravieţuim..., trebuie să ne consolidăm” : [interviu

cu graficianul mold.] / interlocutor : Antonina Sârbu // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 3.

1447. Colâbneac Alexei : [notă biografică] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 297-299;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 12; Dicţionar enciclopedic

moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 270; Dicţionar de artă modernă contemporană / Constantin Prust. –

Bucureşti, 2002. – P. 105.

1448. Colâbneac, Alexei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1449. Purice, Lucia. Decantări grafice ale documentului şi cuvântului : [despre creaţia pictorului

A. Colâbneac] / Lucia Purice // Nistru. – 1984. – Nr 9. – P. 149-155; A patra dimensiune / Lucia

Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 58-65.

1450. Ţâgârlaş, Luminiţa. Mesajul civic al artistului : [Alexei Colâbneac] / Luminiţa Ţâgârlaş //

Moldova. – 1984. – Nr 2.

1451. Zbârciog, Vlad. Un poet al liniilor grafice : [plasticianul Alexei Colâbneac] // Vămi pentru

valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 174-180.

www.bsclupan.asm.md Page 117


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1452. Колыбняк, Алексей : [биогр. справка] // Художественное училище им. И. Репина /

Евгений Осадчий. – К., 1977. – Р. 27, 75; Художники молдавской советской книги. – К.,

1977. – Р. 12, 138; Справочник членов Союза художников СССР (А-Л). – М., 1982. – Р. 637;

1453. Колыбняк, А. Условность – понятие эстетическое : [об иллюстрировании дет. книг

рассказывает молд. худож. А. Колыбняк] // Детская литература. – 1982. – Nr 1. – P. 65-67.

COLESNIC, Cezara

1454. Colesnic, Cezara. Să-i dăm Cezarei ce este al Cezarei : [interviu cu tânăra pictoriţă Cezara

Colesnic] / interlocutor : Cornelia Amariţu // Capitala-magazin. – 2001. – Nr 9. – P. 42-44.

COMAN, Ion

1455. Caraman, R. Refuzul pastoralului : [despre creaţia tânărului pictor Ion Coman] / R.

Caraman // Galaxia Gutenberg. – 1991. – Nr 1. – P. 20-21.

1456. Galaicu-Păun, Em. Raza şi circum(su)ferinţa : [despre creaţia pictorului Ion Coman] / Em.

Galaicu-Păun // Moldova. – 1991. – Nr 8. – P. 16.

COPCEA, Andrei

1457. Андрей Копча : [художник в области декоративно-прикладного искусства] //

Художники юга Молдавии / сост. : Р. Акулова. – Кишинев, 1985. – Р. 16.

COROBAN, Vitalie

1458. Petca, Ovidiu. Vitalie Coroban, artist al condensărilor comice : [opera graficianului:

piesele de Exlibris şi grafica mică] / Ovidiu Petca // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P. 34-35 : fot., il. –

Rez. în lb. engl.

COROBCEANU, Anatol

1459. Cemortan, Leonid. Promotor al culturii şi artei naţionale: 70 de ani de la naşterea lui

Anatol Corobceanu (1922-1976): In memoriam / Leonid Cemortan // Arta ’92: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 125-128.

COSMESCU, Alexandru

1460. Citindu-l, întrebându-l pe Alexandru Cosmescu : [interviu cu pictorul] / consemnare : R.

Mahu, I. Teleşcu // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 162-167. – Cupr. : Pictori în literatură.

COŢOFANA, Maria

1461. Maria Coţofana : [pictoriţa] // Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 7. – P. 16-17.

COŢOFAN, Nicolae

1462. Coţofan, Nicolae : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/ncotofan/

COVAL, Victor

www.bsclupan.asm.md Page 118


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1463. Ciobanu, Dumitru. O artă avântată în viitor : [despre graficianul Victor Coval, maestru

emerit în arte din R.S.S.M.] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1979. – Nr 5. – P. 156-160.

COVRIG, Vasile

1464. Vasile Covrig : [pictor-scenograf] // Moldova. – 1975. – Nr 2. – P. 38.

CUCIUC, Sergiu

1465. Cuciuc, Sergiu. Încerc să descoper ceea ce Dumnezeu şi părinţii mi-au turnat în suflet…” :

[interviu cu pict.] / consemnare : Cheorghe Budeanu // Atelier. – 1998. – Nr 3-4. – P. 18-20.

1466. Sergiu Cuciuc (1940) : [schiţă biografică] // Calendar naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 307-

310.

1467. Purice, Lucia. „A fi modern înseamnă a trăi cu adevarat ceea ce vrei să comunici…” :

[creaţia plasticianului Sergiu Cuciuc] / Lucia Purice, Vlad Zbârciog // Nistru. – 1983. – Nr 9. – P.

147-152; A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 104-111.

CURINSCHI, Gheorghe

1468. Şlapac, Mariana. Profesor, doctor în arhitectură, Gheorghe Curinschi / Mariana Şlapac,

Victor Jitaru // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 96-99.

DACIUC, Ion

1469. Библиография публикаций Ивана Дачука // Гагаузское изобразительное искусство /

Иван Дачук. – Ch., 2001. – P. 106-107. – Include cărţi şi articole ale criticului de artă Ivan Daciuc,

publicate în anii 1973-2000 (18 tit.).

DAGHI, Ion

1470. Ciobanu, Dumitru. Un modelator al spaţiilor arhitecturale : [despre activitatea pictorului

decorator Ion Daghi] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1981. – Nr 10. – P. 152-156.

DANAI, V.

1471. Максимов, Н. Слышать музыку дерева : [о нар. мастере В. Данай из Каушан] / Н.

Максимов // Сельская новь. – 1989. – Nr 6. – Pag. a 4-a a cop.

DANILENCO, Nicolae

1472. Cerbu, V. O şoaptă de clopot, o umbră de pasăre : [despre creaţia graficianului Nicolae

Danilenco] / V. Cerbu // Orizontul. – 1985. – Nr 12. – P. 53; Горизонт. – 1985. – Nr 12. – P. 53.

DANILIŞIN, Anatol

1473. Babanschi, V. Realitate de dincolo de realitate : [despre creaţia pictorului Anatol Danilişin]

/ V. Babanschi // Limba Română. – 2000. – Nr 6-12. – P. 215-216.

1474. Sârbu, Andrei. Detalii la o biografie : [pictorul Anatol Danilişin] / Andrei Sârbu //

Columna. – 1993. – Nr 4-6. – P. 40-44 : fotoreprod.

DATII, Nicolai

www.bsclupan.asm.md Page 119


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1475. Юнко, А. Шершавым языком плаката… : [о худож. карикатуристе Н. Датий] / А.

Юнко // Кодры. – 1979. – Nr 6. – P. 115-118.

DAVID, Aurel

1476. Brigalda-Barbas, Eleonora. Anii ’60 în pictura de gen: între tradiţie şi inovaţie : [cu

referinţe la A. David] // Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945-2000) / Eleonora

Brigalda-Barbas. – Ch., 2002. – P. 36.

1477. Bulat, Vladimir. Filonul folcloric, un cal troian? Ruptura interioară : [Aurel David] // Artă

şi ideologie: De la „realismul socialist” la „noua sensibilitate”: 1940-2000 / Vladimir Bulat. – Ch.,

2000. – P. 24-27; 174-176.

1478. Cupcea-Josu, Argentina. David Aurel // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 184.

1479. David, Aurel : [date biografice] // Calendar naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 192-193;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 172.

1480. David, Aurel : [pictor şi grafician, post-mortem Laureat al Premiului de Stat (1990)]

[resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1481. David, Aurel : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/adavid/

1482. David, Aurel. Prefer senzaşia de necuprindere : [dialog cu plasticianul] / consemnare : Leo

Butnaru // Răspuns şi răspundere : [carte de dialoguri] / Leo Butnaru. – Ch., 1989. – P. 103-108.

1483. David, Aurel. „Trăim o epocă monumentală…” : [interviu] / interlocutor : A. Burac //

Perpetuele bucurii: dialog cu contemporanii noştri / A. Burac. – Ch., 1977. – P. 115-122.

1484. Planări din zborul frânt al unui artist… : [Aurel David (1934-1984)] // Moldova: serie

nouă. – 2005. – Nr 1/2. – P. 30-33. – (după monogr. lui Gheorghe Vrabie „Aurel David. Timpul,

artistul şi opera”, Ch., Cartea Moldovei, 2004).

1485. Şalaghinov, N. Grafica plasticianului moldovean Aurel David / N. Şalaghinov // Tyrageţia:

An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – An. VI-VII. – Ch., 1998. – P. 421-423.

1486. Vrabie, Gheorghe. Aurel David: artistul, timpul şi opera / Gheorghe Vrabie // Destin

Românesc. – 1995. – Nr 2. – P. 111-118. – Rez. în lb. engl.; Basarabia. – 2001. – Nr 8-12. – P.

120-126 : portr.

1487. Vrabie, Gh. Lucrări reprezentative de artă plastică din creaţia lui Aurel David / Gheorghe

Vrabie // Arta ’95: Artă plasică. Arhitectură. – Ch., 1995. – P. 18-31.

1488. Vrabie, Gheorghe. Planări din zborul frânt al unui artist… / Gheorghe Vrabie // Moldova.

– 2005. – Nr 1-2. – P. 30-32.

www.bsclupan.asm.md Page 120


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1489. Vrabie, Gheorghe. Plugarul universului sădind Arborele Eminescu : [opera artistului

plastic Aurel David] / Gheorghe Vrabie // Moldova. – 1996. – Nr 1-2. – P. 21-24.

1490. Давид, Аурелиу : [график и художник монументально-декоративного искусства, род.

18.06.1935] // Художники народов СССР: Биобиблиогр. словарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 262.

Vezi şi Nr 720, 826, 1224

DĂNOI, Vasile

1491. Gugel, Anatol. O casă de ţară face înconjurul sufletului : [despre Vasile Dănoi, meşter

popular în sculptura în lemn] / Anatol Gugel // Moldova. – 1983. – Nr 1. – P. 36-37 : il.

DEMCENCO, Nicolae

1492. Demcenco, Nicolae : [doctor habilitat în etnologie, cercetător ştiinţific la Institutul

Patrimoniului Cultural al AŞM : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

DEMENTIEV, Iurii

1493. Дементьев, Юрий : [худож. прикладного искусства и график, род. 19.09.1989 в

Пскове, жил и работал в Кишиневе] // Художники народов СССР: Биобиблиогр. словарь. –

М., 1976. – Т. 3. – Р. 322.

DERBENŢEV, Robert

1494. Celâşev, B. Spre chipul căutat : [despre sculptorul Robert Derbenţev (Barbăneagră)] / B.

Celâşev // Tribuna. – 1976. – Nr 22. – P. 40-41.

DIMITRIU, Gheorghe

1495. Ciocanu, Ion. Gheorghe Dumitriu : [pictor şi muzican] / Ion Ciocanu // Calendar 1991. –

Ch., 1990. – P. 114.

1496. Vrabie, Gheorghe. Arta unui talent generos : [Gheorghe Dimitriu (1916-1999), artist

plastic, scriitor, musician, actor] / Gheorghe Vrabie // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 146-153 : fot., il.

1497. Vrabie, Gheorghe. Gheorghe Dimitriu sau Vigoarea unui talent plurivalent : scriitor, artist

plastic, musician, actor de cinema : [despre activitatea sa în calitate de pictor] / Gheorghe Vrabie //

Atelier. – 2003. – Nr 2/4. – P. 72-75.

DISCONZI, Eugenio

1498. Malaneţchi, Vasile. Eugenio Disconzi (1914-1997) : [pictor italian de origine basarabeană] /

Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 3-4. – P. 25; 2002. – Nr 3/4. – P. 47-47 : fot., il. – Rez. în

lb. engl.

DMITRIEV, Ghenadii

www.bsclupan.asm.md Page 121


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1499. Dmitriev, Ghenadii : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 190.

1500. Дмитриев, Генадий : [живописец, род. 08.02.1935 в Шанхае, жил в г. Бельцы] //

Художники народов СССР : Биобиблиогр. cловарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 396.

DOHOTARU, Vasile

1501. Bobernaga, Sofia. Vasile Dohotaru : [despre expoziţia personală a plasticianului la Galeria

Uniunii Artiştilor Plastici din Chişinău, 1998, mai] / Sofia Bobernaga // Atelier. – 1998. – Nr 5/6. –

P. 8-9.

1502. Calcea, Andrei. Dohotaru Vasile / Andrei Calcea // Personalităţi orheiene / Andrei Calcea.

– Ch., 2003. – P. 68.

1503. Ciobanu, Gheorghe. De la „Geneză” la „Sixtină” : [pictorul Vasile Dohotaru] / Gheorghe

Ciobanu // Business Week. – 1999. – Nr 9. – P. 28-29.

1504. Dohotaru, Vasile : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1505. Gulea, L. Vasile Dohotaru şi modelele cu ochi mari : [despre creaţia pictorului] / L. Gulea //

Lanterna magică. – 1993. – Nr 21-24. – P. 6.

1506. Negru, Radu. Dohotaru Vasile / Radu Negru // Enciclopedia artiştilor români contemporani

/ Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu. – Bucureşti, 1998. – Vol. 2. – P. 54 : fot.,

reprod.

1507. Spânu, Constantin. Pelerinaj în spaţii coloristice : [pictorul Vasile Dohotaru] / Constantin

Spânu / Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 3-6. – P. 48 : fot.

DOMNIN, Leonid

1508. Барашков, Е. «Золотое яблоко» Леонида Домнина : [междунар. награда за цикл

иллюстраций к «Молдавским народным сказкам», Кишинэу, 1987] / Е. Барашков // Детская

литература. – 1988. – Nr 2. – P. 68.

1509. Домнин, Леонид : [художник, работает в области станковой и книжной графики,

карикатуры, а также мультипликации] [электронный ресурс]. –

http://www.moldovart.com/archive/domnin/

DONCEV, Vladimir

1510. Doncev, Vladimir : [pictor mold.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 153.

1511. Doncev, Vladimir : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

DRUŢĂ, Veaceslav

1512. Druţă, Veaceslav : [notă biografică, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

www.bsclupan.asm.md Page 122


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/vdruta/

DUBINOVSCHI, Lazăr

1513. Cezza, Lev. Mesajul contemporaneităţii : [despre activitatea sculptorului L. Dubinovschi] /

Lev Cezza // Nistru. – 1980. – Nr 11. – P. 152-156.

1514. Dubinovschi, Lazăr : [sculptor, artist plastic al poporului din R.S.S.M . (1963)] // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 202.

1515. Dubinovschi, Lazăr : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki.

1516. Dubinovschi, Lazăr : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/ldubinovschi/

1517. Ladaniuc, V. Marea-i presiune – piatra : [Lazăr Dubinovschi] / V. Ladaniuc // Cetăţeni de

onoare. – Ch., 1984. – P. 174-184.

1518. Urecheanu, A. Lazăr Dubinovschi : [sculptor moldovean] / A. Urecheanu // Calendar 1990.

– Ch., 1989. – P. 50.

1519. Zbârciog, Vlad. Lazăr Dubinovschi : [schiţă biografică] / Vlad Zbârciog // Calendar ’85. –

Ch., 1984. – P. 72.

1520. Бродский, А. Судьба человека : [о скульпторе Л. Дубиновском] / А. Бродский //

Кодры. – 1990. – Nr 8. – P. 187-193.

1521. Дубиновский, Лазарь : [произведения] // Искусство народов СССР 1917-1970 гг.

Произведения советских художников. Живопись, скульптура, графика. – Ленинград, 1977. –

Р. 405.

Vezi şi Nr 1153, 1245

DUBROVIN, Boris

1522. Dubrovin, Boris : [sculptor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 203.

DUBROVIN, Galina

1523. Dubrovin, Galina : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/gdubrovin/.

1524. Levenzon, M. Galinei Dubrovin i-au revenit, post-mortem, laurii recunoaşterii :

[sculptoriţei Galina Dubrovin i-a fost oferit post mortem Premiul pentru sculptură] / M. Levenzon

// ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 10.

DUIA, Ion

www.bsclupan.asm.md Page 123


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1525. Proca, Ion. Dueluşul : [despre meşterul de instrumente populare Ion Duia din s. Brânza, rnul

Vulcăneşti] / Ion Proca // Femeia Moldovei. – 1986. – Nr 6. – P. 22-23.

DUMIH, Mihail

1526. Dumih Mihail : [arhitect din R.S.S.M.]. // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 203.

ELTMAN, Iosif

1527. Eltman, Iosif : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 210.

EMINESCU, Mihai

1528. Gheorghiţă, Cezara. Eminescu în universul artelor plastice / Cezara Gheorghiţă //

Didactica pro. – 2000. – Nr 4. – P. 69-71. – Bibliogr.: 7 tit.

Vezi şi Nr 720, 850

EPELBAUM, Naum

1529. Epelbaum, Naum : [sculptor din R.S.S.M.] // Calendar naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 146;

Calendarul biblotecarului 1997. – Ch., 1997. – P. 93-94; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 1. – P. 217.

Vezi şi Nr 1043, 1532

EPELBAUM-MARCENCO, Brunghilda

1530. Bobernaga, Sofia. Un mijloc de cunoaştere şi de investigare a realităţii : [despre creaţia

sculptoriţei B. Epelbaum-Marcenco, maestru emerit în artă din republică] / Sofia Bobernaga //

Nistru. – 1983. – Nr 3. – P. 131-134.

1531. Epelibaum-Marcenco, Brunghilda : [sculptoriţă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 1. – P. 217.

1532. Ильин, М. Брунгильда и мастер : [о творчестве скульпторов Б. Эпельбаум-Марченко

и Н. Эпельбаум] / М. Ильин // Кодры. – 1988. – Nr 11. – P. 134-143.

Vezi şi Nr 1094, 1138, 1268

ERŞOV, Ivan

1533. Erşov, Ivan : [Maestru emerit al artei din R.S.S.M., pictor] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 1. – P. 223.

FAZLÎ, Piotr

1534. Cutâriova, A. Imagine şi culoare : [despre creaţia pictorului Piotr Fazlî] / A. Cutâriova //

Orizontul. – 1987. – Nr 4. – P. 53-54; Горизонт. – Nr 4. – P. 53-54.

1535. Петр Фазлы : [работает в области станковой живописи, темат. картины, пейзажа,

натюрморта, портрета] // Художники юга Молдавии / сост. : Р. Акулова. – К., 1985. – Р. 30.

FILATOV, Vladimir

www.bsclupan.asm.md Page 124


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1536. Владимир Филатов : [работает в области станковой графики] // Художники юга

Молдавии / сост. : Р. Акулова. – К., 1985. – Р. 36.

Vezi şi Nr 833

FILIP, Irina

1537. Filip, Irina : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/ifilip/

FITOV, Leonid

1538. Fitov, Leonid : [sculptor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 379.

1539. Fitov, Leonid : [notă biografică] [resursă electronică] . – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1540. Leonid Fitov – un discipol al lui Alexandru Plămădeală : [in memoriam] // Atelier. – 1998.

– Nr 10-12. – P. 32.

1541. Petreanu, Vlad. Un discipol al lui Plămădeală : [sculptorul Leonid Fitov la 80 de ani de la

naştere] / Vlad Pruteanu // ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 11 : fot.

FLOREA, Vlad

1542. Florea, Vlad. Scările lui Vlad Florea : [dialog cu specialistul în prelucrarea artistică a

lemnului, designerul de origine basarabeană stabilit la Tallin] / consemnare : echipa „Contrafort” //

Contrafort. – 2000. – Nr 1/3. – P. 26-27 : fot.

FOCA, Iurie

1543. Foca, Iurie. „Adevărata fotografie artistică emoţionează” : [interviu cu artistul fotograf

Iurie Foca] / consemnare : echipa „Moldova” // Moldova: serie nouă. – 2005. – Nr 10/11. – P. 51-

55. – Text şi în lb. engl., rusă.

FOINIŢCHI, Alexandru

1544. Foiniţchi, Alexandru : [Maestru emerit al artelor din R.S.S.M., pictor] // Literatura şi arta

Moldovei: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 382-383.

Vezi şi Nr 1246, 1247

FUSU, Dumitru

1545. Clima, M. Ipostazele unui talent : [de la expoziţia de portrete, şarje şi schiţe ale lui Dumitru

Fusu] / M. Clima // Nistru. – 1975. – Nr 6. – P. 151-154.

GALBEN, Serghei

1546. Galben, Serghei : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 145.

GAIDAŞ, Vlad

www.bsclupan.asm.md Page 125


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1547. Gaidaş, Vlad. „Fotografia mă ajută să cunosc lumea…” : [interviu cu artistul fotograf

Vlad Gaidaş] / consemnare : echipa „Moldova” // Moldova : seire nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 56-

59. – Text şi în lb. engl., rusă.

GAMBURD, Eugenia

1548. Тома, Людмила. Творческий путь Евгении Гамбурд : [живописец-пейзажист (1913-

1956)] / Людмила Тома // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

2003. – P. 59-64 : reprod. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 63.

GAMBURD, Moisei

1549. Gamburd, Moisei : [pictor din R.S.S.M.] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 224;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 145-146; Calendar naţional

2003. – Ch., 2003. – P. 220-221.

1550. Gambur, Moisei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1551. Stăvilă, Tudor. Gamburd Moisei // Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului XIX

– începutul sec. XX: pictură, grafică, sculptură, scenografie / Tudor Stăvilă. – Ch., 1990. – P. 143.

1552. Stăvilă, Tudor. Gamburd Moisei // Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940 /

Tudor Stăvilă. – Ch., 2000. – P. 143.

1553. Toma, Ludmila. Etapele creaţiei lui Moisei Gamburd / Ludmila Toma // Arta ’94: Seria

artă plastică, arhitectură. – Ch., 1994. – P. 76-86.

1554. Toma. Ludmila. Moisey Gamburd : [studiu monogr.] / Ludmila Toma; Acad. of. Science of

Moldova, In-te of History and Theory of Fine Arts. – Ch. : National Art Museum of the Rep.

Moldova, 1998. – 159 p. : il.

Vezi şi Nr 753

GHEREGHEA, P.

1555. Ghereghea, P : [despre pictor şi câteva tablori ce-i aparţin] // Sud-Est. – 1992. – Nr 4. – P.

41-43.

GLUŞCENKO, Leonid

1556. Nucă, Sergiu. Sufletul lemnului : [despre sculptorul în lemn Leonid Gluşcenko] / Sergiu

Nucă // Calendar 1982. – Ch., 1982. – P. 122.

1557. Petrov, Vladimir. Leonid Gluşcenko – 60 : [sculptor] // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 18.

GOLOSEEVA, Ludmila

1558. Goloseeva, Ludmila : [artist plastic decorator] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 153.

GOLOVINOVA, Carmela

www.bsclupan.asm.md Page 126


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1559. Golovinova, Carmela : [plasticiană din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 152.

GOFMAN, Alexandr

1560. Гофман, Александр : [живописец, род. 02.08.1861 в г. Бендеры] // Художники

народов СССР : Биобиблиогр. словарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 141-142.

GOLŢOV, Dumitru

1561. Golţov, Dumitru : [critic de artă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 153.

GORIONÂŞEV, Nicolae

1562. Gorionâşev, Nicolae : [sculptor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 156.

1563. Zbârciog, Vlad. Veşnic vie, memoria… : [depre creaţia sculptorului N. Gorionâşev] / Vlad

Zbârciog // Nistru. – 1985. – Nr 5. – P. 149-152.

GRABARI, Igor

1564. Şalaghinov, Natalia. Mesteacănul lui Igor Grabari : [artist plastic al poporului din

U.R.S.S.] / Natalia Şalaghinov // Orizontul. – 1986. – Nr 1. – P. 53; Горизонт. – Nr 1. – P. 53.

GRABCO, Alexei

1565. Grabco, Alexei. Tinerel m-am însurat, tinerică mi-am luat : [caricaturi şi epigrame] / Alexei

Grabco, Ion Diviza. – Ch. : Bibl. Post Scriptum, 1998 (Bons Offices). – 32 p. : il.

1566. Grabco, Alexei : [grafician din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 157.

1567. Melnic, M. Alexei Grabco : [membru al Uniunii Artiştilor Plastici din U.R.S.S.] / M. Melnic

// Orizontul. – 1986. – Nr 8. – P. 92; Горизонт. – Nr 8. – P. 92.

1568. Prohin, Victor. Schiţe pentru un portret : [despre graficianul A. Grabco] / Victor Prohin //

Nistru. – 1976. – Nr 12. – P. 123-131.

1569. Prohin, Victor. Semănător de zâmbete : [plasticianul A. Grabco] / Victor Prohin // Popasuri

/ alcăt. : Ştefan Lozinschi. – Ch., 1978. – P. 88-98.

1570. Tulnic, Vitalie. Peniţa care râde : [schiţă despre pictorul Alexei Grabco] // Versuri. Eseuri

/ Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 277-281.

1571. Zbârciog, Vlad. Abecedare plastice ale comportamentului uman : [despre caricaturistul A.

Grabco] / Vlad Zbârciog // Nistru. – 1986. – Nr 8. – P. 153-160; A patra dimensiune / Lucia Purice,

Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 95-103.

GRAMA, Vasile

www.bsclupan.asm.md Page 127


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1572. Barbas, Eleonora. Vasile Grama sau simfonia calmului reconformat : [despre creaţia

artistului decorator] / Eleonora Barbas // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 24-25 : fot., il.

GRANOVSCHI, Serghei

1573. Грановский Сергей (Рауль) : [худож. прикл. искусства, род. 27. 09(10).1912 в г.

Тирасполе] // Художники народов СССР : Биобиблиогр. cловарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 151.

GRATI, Mihai

1574. Cheianu, Constantin. Visul de sticlă al olarului : [despre artistul plastic Mihail Grati] /

Constantin Cheianu // Calendar ’87. – Ch., 1986. – P. 73.

1575. Grati Mihai (1939) : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 158; Calendar ’89. – Ch., 1988. – P. 73; Calendarul bibliotecarului 1999. –

Ch., 1998. – P. 108-110.

1576. Grati Mihai : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1577. Grati, Mihai. Duc dorul amândurora… / Mihai Grati // Moldova. – 2004. – Nr 11-12. – P.

43-44.

1578. Grati, Mihai. Expoziţia de la Ungheni / Mihai Grati // Să vă spun ce-am mai aflat…

(Întâmplări cu personalităţi din Rep. Moldova) / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P. 23-24.

1579. Hadârcă, Ion. Greul pământului: ceramistului Mihai Grati : [dedicaţie lirică] // Albe cetăţi

negre / Ion Hadârcă. – Ch., 1999. – P. 68.

1580. Stăvilă, Tudor. Liricul şi epicul sticlei şi lutului : [despre creaţia pictorului Mihai Grati,

reprezentant al artei decorative aplicate] / Tudor Stăvilă // Orizontul. – 1986. – Nr 10. – P. 53;

Горизонт. – Nr 10. – P. 53.

1581. Stăvilă, Tudor. Mihai Grati: Prefaţă / Tudor Stăvilă // Lutul, sticla şi focul: album / Mihai

Grati. – Ch., 1991. – P. 1-3.

GRECU, Estera

1582. Grecu, Estera : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 159.

1583. Grecu, Estera : [artist plastic decorator] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

GRECU, Ioan

1584. Grecu, Ioan : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md; http://ro.wikipedia.org/wiki.

1585. Grecu, Ioan : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/mgrecu/

www.bsclupan.asm.md Page 128


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1586. Un tânăr plastician Ioan Grecu // Basarabia. – 1995. – Nr 1. – P. 141.

GRECU, Mihai

1587. Bobernaga, Sofia. Porţi deschise spre spiritualitatea neamului : [despre opera pictorului M.

Grecu] / Sofia Bobernaga // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 8.

1588. Ciobanu, Constantin. Mihai Grecu: „Porţile” / Constantin Ciobanu // Probleme actuale ale

artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 45-53.

1589. Ciobanu, Constantin. Importanţa operei lui Constantin Brâncuşi pentru creaţia lui Mihai

Grecu / Constantin Ciobanu // Arta 2001: Arta plastică. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2001. – P. 147-149.

1590. Ciobanu, Constantin. Mitologia operei picturale : [consemnări privind creaţia maestrului

Mihai Grecu] / Constantin Ciobanu // Arta ’96: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.

Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 109-115.

1591. Ciobanu, Dumitru. Realitatea contemporană – inepuizabilă sursă de inspiraţie : [despre

creaţia unui grup de oameni de artă : Mihai Grecu, Igor Vieru, Valentina Rusu-Ciobanu] / Dumitru

Ciobanu // Nistru. – 1981. – Nr 2. – P. 143-146.

1592. Colesnic, Iurie. Mihai Grecu : [pictor] / Iurie Colesnic // Calendar 1991. – Ch., 1990. – P.

124.

1593. Grecu, Mihai : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md; http://ro.wikipedia.org/wiki

1594. Grecu, Mihai. Iar pictura va rămâne eternă : [dialog cu plasticianul Mihai Grecu] /

consemnare : Vlad Zbârciog // Nistru. – 1976. – Nr. 10. – P. 151-154

1595. Malaneţchi, Vasile. Plecarea unui artist: Mihai Grecu : [in memoriam] / Vasile Malaneţchi

// Atelier. – 1998. – Nr 3/4. – P. 27-28.

1596. Purice, Lucia. Artistul care rămâne rebel : [Mihai Grecu, artist plastic al poporului din

R.S.S.M.] / A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 28-33.

1597. Roşca, Agnesa. Metafora culorii : [despre pictorul Mihai Grecu] / Agnesa Roşca // Femeia

Moldovei. – 1998. – Nr 1-2. – P. 13.

1598. Sârbu, Andrei. O reîntâlnire cu maestrul Mihai Grecu : [pictorul Mihai Grecu la 81 de ani

de la naştere] / Andrei Sârbu // ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 2.

1599. Stăvilă, Tudor. Tradiţii şi contemporaneitate : [creaţia pictorului Mihai Grecu] / Tudor

Stăvilă // Nistru. – 1987. – Nr 5. – P. 138-142.

www.bsclupan.asm.md Page 129


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1600. Toma, Ludmila. Confruntând adevărurile esenţiale : [creaţia lui Mihai Grecu, maestru

emerit în arte din R.S.S.M.] / Ludmila Toma // Nistru. – 1977. – Nr 6. – P. 143-145.

1601. Toma, Ludmila. Geneză : [despre creaţia pictorului Mihai Grecu] / Ludmila Toma //

Orizontul. – 1989. – Nr 11. – P. 45-48; Горизонт. – Nr 11. – P. 45-48; Limba română prin cultură

şi civilizaţie : (material didactic pentru alolingvi) / alcăt. : S. Barbarov [et.al.]. – Ch., 1997. – P.

171-173.

1602. Toma, Ludmila. Pictura lui Mihai Grecu la Bacău / Ludmila Toma // Arta ’92: Studii,

cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 147-149.

1603. Toma, Ludmila. Rostirea esenţelor : [pictura lui Mihai Grecu] / Ludmila Toma //

Basarabia. – 1993. – Nr 4. – P. 190-191.

1604. Toma, Ludmila. Sur la peinture de Mihai Grecu / Ludmila Toma // Etudes sur l’art de la

Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 13-

18.

1605. Toma, Ludmila. Valoarea picturii lui Mihai Grecu / Ludmila Toma // Probleme actuale ale

artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 130-138.

1606. Zbârciog, Vlad. Arta şi gusturile noastre : [despre pictura lui M. Grecu] // Vămi pentru

valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 93-95.

1607. Zbârciog, Vlad. Mihai Grecu: la 70 de ani de la naştere / Vlad Zbârciog // Calendar 1986.

– Ch., 1985. – P. 167.

1608. Греку, Михай : [творчество] // Искусство народов СССР 1917-1970 гг. Произведения

советских художников. Живопись, скульптура, графика. – Ленинград, 1977. – Р. 398.

1609. Михаïл Греку // Художники Молдавiï / Дмитрий Гольцов, Матиус Лившиц, Людмила

Тома. – Киïв, 1979. – Р. 62-77.

1610. Михай Греку: 60 лет со дня рождения // Художественный календарь: Сто памятных

док. – М., 1975. – Р. 276-277.

1611. Гречуха, Ж. Михай Греку : [о творчестве молд. худож.] / Ж. Гречуха // Культура и

жизнь. – 1982. – Nr 1. – P. 16 : il.

1612. Клима, Михаил. Этот неугомонный мастер : [о худож. М. Греку] Михаил Клима //

Кодры. – 1978. – Nr 8. – P. 120-124.

1613. Лившиц, Матиус. Греку Михаил Григорьевич : [Заслуженный деятель искусств

МССР] / Матиус Лившиц // Искусство народов СССР 1917-1970-е годы. – Л., 1977. – Р. 398.

www.bsclupan.asm.md Page 130


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1614. Молдавия : [о выст. произведений М. Греку, посвященной 60-летию со дня его

рождения] // Искусство. – 1977. – Nr 3. – P. 79-80.

1615. Тараян, З. Сюжет и средство выпажения : [творч. портрет худож. М. Греку] / З.

Тараян // Кодры. – 1990. – Nr 3. – P. 181-187.

1616. Тома, Людмила. Михаил Греку : [молд. живописцу М. Греку 60 лет] / Людмила Тома

// Советская живопись 76-77. – М., 1979. – Р. 170-176.

1617. Хазин, Михаил. Михай Греку // Мальчик и великий час / Михаил Хазин. – К., 1977. –

Р. 160-162.

Vezi şi Nr 1215, 1338, 1352

GRECU-PEICEV, Tamara

1618. Grecu-Peicev, Tamara : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md.

1619. Grecu-Peicev, Tamara. „La Bacău am găsit un public receptiv şi deschis vibraţiilor mele

sufleteşti” : [interviu cu artista plastică din Moldova] / interlocutor : Gheorghe Budeanu // Atelier.

– 1998. – Nr 5/6. – P. 20-21.

GRIGORAŞENCO, Leonid

1620. Golţov, Dumitru. Epopee plastică a istoriei şi vremurilor prezente : [despre activitatea pict.

L. Grigoraşenco] / Dumitru Golţov // Nistru. – 1984. – Nr 5. – P. 151-156.

1621. Golţov, Dumitru. Leonid Grugoraşenco : [despre activitatea sa în calitate de pictor] / D.

Golţov; cop. şi machetare : V. Dvorciuc. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 87 p. : il. – Text paral.

: lb. rom., rusă. – (Artişti plastici din Moldova sovietică).

Recenzie:

1622. Кутырева, А. Слово о мастерах // Сов. Молдавия. – 1981. – 25 июля.

1623. Grigoraşenco, Leonid : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki.

1624. Grigoraşenco, Leonid : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/lgrigorasenco/

1625. Leonid Grigoraşenco : [pictorul despre creaţia sa] // Moldova. – 1984. – Nr 10. – P. 34-35 :

fot.

1626. Zbârciog, Vlad. Leonid Grigoraşenco / Vlad Zbârciog // Calendar ’89. – Ch., 1988. – P.

155.

1627. Zbârciog, Vlad. „… Văd evoluţia tematicii revoluţionare în profunzime” : [despre

plasticianul Leonid Grigoraşenco] / Vlad Zbârciog // Nistru. – 1987. – Nr 10. – P. 149-153.

www.bsclupan.asm.md Page 131


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

GRIGORESCU, Nicolae

1628. Cebuc, Alexandru. Un nou drum în plastica românească : [studiu despre Nicolae

Grigorescu] / Alexandru Cebuc // Limba Română. – 1993. – Nr 3/4. – P. 124-129.

GROMOV, Pavel

1629. Budeanu, Gheorghe. Când trenurile circulă doar într-o singură direcţie : [despre pictorul

Pavel Gromov] / Gheorghe Budeanu // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 11.

GUMALIC, Nicolae

1630. Gumalic, Nicolae : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1631. Ploşniţă, Elena. Nicolae Gumalic – pictor şi colecţionar (1867-1943) / Elena Ploşniţă //

Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Nr VI-VII. – Ch., 1998. – P. 391-393.

1632. Гумалик (Гумалика) Николай : [живописец, уроженец Молдавии] // Художники

народов СССР : Биобиблиогр. словарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 228.

GURVICI, Iosif

1633. Гурвич, Иосиф : [живописец, род. 18 (31).01.1907 в Кишиневе] // Художники

народов СССР : Биобиблиогр. словарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 233.

GUST, Nina

1634. Густ, Нина : [график, род. 15.11.1890 в г. Бендер] // Художники народов СССР :

Биобиблиогр. cловарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 251.

GUŢU, Aurel

1635. Guţu Aurel : [notă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 94-95;

http://ro.wikipedia.org/wiki.

1636. Guţu, A. „Vorba e că eu pictez şi aici, la Moscova, plaiul mioritic…” : [interviu cu pict. A.

Guţu] / interlocutor : Efim Tarlapan // Orizontul. – 1988. – Nr 6. – P. 53-56; Горизонт. – Nr 6. – P.

53-56.

1637. Sergheeva, Natalia. Aurel Guţu, fecior de ţăran / Natalia Sergheeva // Mailma ja me

(Helsinki). – 1982. – Nr 10. – P. 75-77. – (Lb. finlandeză).

1638. Хамбеков, Л. В полдень на крестьянском дворе : [о творчестве молд. худож. A. Гуцу]

/ Л. Хамбеков // Смена. – 1981. – Nr 5. – P. 24-26.

GUŢU, Nicolae

1639. Galaicu-Păun, Emilian. Odisee convertită în cruciadă : [despre pictorul Nicolae Guţu] /

Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 1990. – Nr 8. – P. 8.

1640. Galaicu-Păun, Emilian. Nicolae Guţu : [pictor, originar din s. Ulmu, r-nul Ialoveni, stabilit

cu traiul la Moscova] / Emilian Galaicu-Păun // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 207.

www.bsclupan.asm.md Page 132


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1641. Guţu, Nicolae : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

GUŢU, Pavel

1642. Guţu, Pavel : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1643. Stăvilă, Tudor. Pavel Guţu : [notă biografică] / Tudor Stăvilă // Enciclopedia artiştilor

români contemporani. – Ch., 2000. – Vol. 2. – P. 82-127.

GUZUN, Gheorghe

1644. Carp, G. Zbor spre nemurire : [In memoriam G. Guzun, pictor] / G. Carp // ARS longa. –

1997. – Nr 4-5. – P. 15 : fot.

1645. Florin, Ion. Paşii lui duc spre sufletele noastre : [pictorul G. Guzun la 65 de ani de la

naştere] / Ion Florin // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 5.

1646. Guzun, Gheorghe : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki

1647. Гузун, Георгий : [график и худож., род. 05.09.1932 в с. Сынжера, Молдавия] //

Художники народов СССР : Биобиблиогр. cловарь. – М., 1976. – Т. 3. – Р. 224.

HĂMURARU, Filimon

1648. Bobernaga, Sofia. Într-un registru de preocupări polifonice : [artistul plastic Filimon

Hămuraru] / Sofia Bobernaga // Nistru. – 1983. – Nr 10. – P. 151-156.

1649. Ciocanu, Anatol. Cu penelul ca arcuşul : [plasticianul Filimon Hămuraru] / Anatol Ciocanu

// Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 11. – P. a IV-a a cop.

1650. Hămuraru, Filimon : [notă biografică] // Calendar naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 339-

340.

1651. Hămuraru, Filimon. „A fi angajat înseamnă a fi cetăţean al patriei tale…” / consemnare :

Lucia Purice, Vlad Zbârciog // Nistru. – 1986. – Nr 3. – P. 144-151; A patra dimensiune / Lucia

Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 123-134; Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog.

– Ch., 1989. – P. 157-173.

1652. Roşca, N. „În fiecare om disting un monument…” : [despre pictorul Filimon Hămuraru] / N.

Roşca // Laureaţi ai Premiului „Boris Glavan”. – Ch., 1975. – P. 95-102.

1653. Spânu, Constantin. Filimon Hămuraru : [creaţia artistului plastic] / Constantin Spânu //

Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 12-13 : fot., il.

1654. Vrabie, Gheorghe. Consemnări despre grafica de carte pentru copii : [referinţe la

graficianul Filimon Hămuraru] / Gheorghe Vrabie // Nistru. – 1982. – Nr 11. – P. 143-148.

HMELNIŢCHI, Alexandru

www.bsclupan.asm.md Page 133


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1655. Hmelniţchi, Alexandru : [grafician din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 403.

1656. Брынзей, Борис. Диапазон художника-графика [А. Хмельницкого] / Борис Брынзей //

Кодры. – 1985. – Nr 6. – P. 149-152.

HOROVSCHI, Iurie

1657. Cistova, T. Virtutea bronzului : [despre creaţia sculptorului Iurie Horovschi] / T. Cistova //

Orizontul. – 1986. – Nr 9. – P. 54-56; Горизонт. – 1986. – Nr 9. – Р. 54-56.

1658. Prepelită, Mihai. O lebedă odihnind : [despre activitatea sculptorului Iurie Horovschi] /

Mihai Prepeliţă // Nistru. –1980. – Nr 12. – P. 155-156.

HRISTOV, Victor

1659. Hristov, Victor : [notă biografică]. – http://arhiva.art.md.

1660. Hristov, Victor. Poduri de culori : [interviu cu pictorul Victor Hristov, animatorul taberei

de creaţie din Cimişlia[ / interlocutor : Ion Florin // Atelier. – 1998. – Nr 5/6. – P. 10-11 : des.

1661. Banaru, Victor. Victor Hristov : povestire / Victor Banaru // Basarabia. – 1995. – Nr 4/5. –

P. 138-140.

IANŢEN, Luiza

1662. Ianţen, Luiza : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 455.

IAŞCINSCHI, Nina

1663. Colesnic, Iurie. Dac-ar curge vremea înapoi…. : [despre sculptorul basarabean Nina

Iaşcinschi (1904 – 1984), care a trăit şi a activat în emigraţie] / Iurie Colesnic // Moldova. – 1994. –

Nr 5-6. – P. 29.

1664. Iaşcinschi, Nina : [notă biografică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

IAVORSCHI, Victor

1665. Iavorschi, Victor : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 454.

IAVTUŞENCO, Anatolie

1666. Cârmu, Isai. Anatolie Iavtuşenco : [grafician mold.] / Isai Cârmu // Atelier. – 1998. – Nr

5/6. – P. 5.

IORGA, Liubomir

1667. Irimciuc, M. Miros de lemn proaspăt : [despre Liubomir Iorga, meşter de instrumente

populare, lucrător emerit al culturii din R.S.S.M.] / M. Irimciuc // Orizontul. – Nr 7. – P. 21-22;

Горизонт. – Nr 7. – P. 21-22.

www.bsclupan.asm.md Page 134


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1668. Михеева, И. Когда мелодии пахнут абрикосом : [о нар. мастере прикл искусства,

лауреате межд. конкурсов Л. Йорга] / И. Михеева // Огонёк. – 1985. – Nr 29. – P. 15.

IOVU, Tudor

1669. Iovu, Tudor. Mă inspiră momentele de vârf ale vieţii : [interviu cu artistul fotograf Tudor

Iovu] / consemnare : Leo Bordeianu // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 66-69. – Text

paral. : lb. rom., engl., rusă.

IRIMESCU, Ion

1670. Ciucă, Valentin. Un veac proprietate personală : [sculpt. rom. Ion Irimescu la 100 ani] /

Valentin Ciucă // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 6 : portr.

1671. Dăscălescu, Gheorghe. Sculptorul Ion Irimescu şi ctitoria sa / Gheorghe Dăscălescu //

Limba Română. – 2001. – Nr 1/3. – P. 266-270 : fot.

1672. Irimescu, Ion. „Cand m-am întors de la Paris, dupa anii de studii, am fost românul întors

din Paris” : [interviu cu sculpt.] / consemnare : Eugenia Guzun // Atelier. – 1998. – Nr 3/4. – P.

12-13; Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 7-9 : fot., il.

IVANOV, Victor

1673. Toma, Ludmila. Victor Ivanov – 90 de ani de la naştere : [grafician] / Ludmila Toma //

Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 161.

Vezi şi: 1175

JANCOV, Gheorghe

1674. Ciocanu, Anatol. Omul şi sufletul : [Gheorghe Jancov] / Anatol Ciocanu // Nistrul. – 1980.

– Nr.1. – P. 152-156.

1675. Jancov, Gheorghe (1921-1991) : [notă biografică] // Calendar naţional 2001. – Ch., 2000. –

P. 272-273; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Vol. 1. – Ch., 1985. – P. 233.

1676. Jancov, Gheorghe. „Alături de viitorii mei eroi” : [interviu] / consemnare : Vlad Zbârciog

// Poemele sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1978. – P. 22-30.

1677. Purice, Lucia. Peisaje ale sufletului uman… : [Gheorghe Jancov] / Lucia Purice // A patra

dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 135-137.

Vezi şi Nr 1196

JIREGHEA, Petru

1678. Bobernaga, Sofia. Vigoarea demersului : [pictorul Petru Jireghea] / Sofia Bobernaga // ARS

longa – 1997. – Nr 4-5. – P. 13 : reprod., fot.

1679. Jireghea, Petru : [notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 108;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 234; Sud-Est. – 1992. – Nr

10. – P. 41-43 : reprod.

www.bsclupan.asm.md Page 135


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1680. Jireghea, Petru : [răspuns la chestionarul rev. „Moldova”] / Petru Jireghea // Moldova. –

1976. – Nr 2. – P. a 4-a a cop. : 4 reprod., fot.

JOMIR, Mihai

1681. Mihail Jomir (1950) : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 293-

295.

1682. Spânu, Constantin. In cautarea sacrului: meditatii asupra creatiei [pictorului] Mihai Jomir

/ Constantin Spânu // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P. 6-7 : fot., il. – Rez. în lb. engl.

1683. Harabara, N. Opera de arta si comerţul cu pantofi : [despre pictorul M. Jomir] / N.

Harabara // Columna. –1993. – Nr 1. – P. 31-32; Колумна. – 1993. – Nr 1/3. – P. 40-45 : il.

JUMATI, Ion

1684. Antoniuc, M. Dărnicia talentului : [în atelierul pictorului I. Jumatii] / V. Antoniuc //

Tribuna. – 1980. – Nr 6. – P. 41-42.

1685. Ion Jumatii : [artist plastic al poporului din Moldova (1909-1997): in memoriam] // ARS

longa. – 1997. – Nr 2. – P. 10.

1686. Jumati, Ion (1909-1997) : [notă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1998.

– P. 269-270; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 237 : fot.

1687. Petricenko, A. Omul de pe tablou si omul din faţa tabloului : [despre activitatea

plasticianului mold. I. Jumati] / A. Petricenko // Orizontul. – 1985. – Nr 1. – P. 53-54.

1688. Кутырева, А. Полвека творчества : [о творчестве молд. живописца И. Жуматия] //

Горизонт. – 1995. – Nr 1. – P. 53-54.

KARACENŢEV, Elena

1689. Karacenţev, Elena : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/ekaracentev/

KIRIACOFF, Teodor

1690. Kiriacoff, Teodor : [(24.05.1900, Chişinău − 28.04.1958, Bucureşti), pictor, grafician,

scenograf] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki

1691. Kiriacoff, Teodor : [notă biografică] [resursă electronică].

http://www.moldovenii.md/md/people/263

Vezi şi Nr 636

KITAIKA, Constantin

1692. Kitaika, Constantin : [Maestru emerit al artei din R.S.S.M., pictor] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 296; Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. –

P. 180-181

www.bsclupan.asm.md Page 136


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

KULICENKO, Anait şi Valerii

1693. Bobernaga, Sofia. Goblen : [expoziţie de tapiserie a lui Anait şi Valeri Kulicenko] / Sofia

Bobernaga // Atelier. – Nr 1-2. – P. 15.

KURŢ, Robert

1694. Kurţ Robert (1911-1980, arhitect) : [notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch.,

2000. – P. 303; Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 278-279; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 356.

1695. Zbârciog, Vlad. Cununa vieţii : [despre activitatea arhitectului Robert Kurţ, maestru emerit

în arte din Rep. Moldova] // Semănătorii de lumină / Vlad Zbârciog. – Ch., 1984. – P. 54-62.

LEANCĂ, Florentin

1696. Braga, Tudor. Florentin Leancă : [plastician, vicepreş. al Uniunii Artiştilor Plastici din

Rep. Moldova] / Tudor Braga // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P. 6-7 : fot., il.

1697. Leancă, Florentin : [notă biografică, creaţia]. – http://arhiva.art.md

LISNIC, Alexandru

1698. Nucă, Sergiu. Armonii în piatră : [despre cioplitorul în piatră Alexandru Lisnic] / Sergiu

Nucă // Calendar ’82. – Ch., 1982. – P. 107.

LIUBICI, Pavel

1699. Тать, Яна. Галерея „L” и художники Молдовы : [по материалам беседы с

руководителем Галереи „L” (Chisinau) Павлом Любичем] / Яна Тать // Molodva şi lumea. –

1997. – Nr 11/12. – P. 13.

LUCHIAN, Ştefan

1700. Alexandru, I. Luchian Zugravul : [pictorul Ştefan Luchian, născut în a. 1868 în Bucovina] /

I. Alexandru // Limba Română. – 1994. – Nr 1. – P. 107-110.

LUNGU, Alexandru

1701. Alexandru Lungu : [notă biografică] // Rouă pe apocalips / Alexandru Lungu. – Bucureşti,

1998. – P. 353-357.

1702. Lungu, Alexandru : [poet, artist plastic, originar din Basarabia] // Calendar Naţional 2004.

– Ch., 2004. – P. 128-129.

LUPAŞCU, Valeriu

1703. Valeriu Lupaşcu : [cercetător în problemele istoriei, teoriei arhitecturii şi urbanismului :

notiţe biobibliografice] // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 48.

MACARI, Lucia

1704. Macari, Lucia : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică] / Lucia Macari, Lilia

Dragnev. – http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/lmacari/

www.bsclupan.asm.md Page 137


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

MACOVEI, Alexandru

1705. Colesnic, Iurie. Paznic la comori : [despre graficianul mold. Alexandru Macovei] / Iurie

Colesnic // Orizontul. – 1986. – Nr 8. – P. 53; Горизонт. 1986. – Nr 8. – Р. 53.

1706. Macovei, Alexandru : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md

MALAI, Teodor

1707. Malai, Teodor : [despre pictorul Teodor Malai, pseud. Păunel] // Moldova. – 1982. – Nr 6.

– P. 37.

MALCOCI, Vitalie

1708. Malcoci, Vitalie : [dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, domeniul de

activitate – decorul în arhitectura populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

Vezi şi Nr 389

MALEŞEVSCHI, Eugenia

1709. Maleşevschi, Eugenia : [pictoriţă] // Literatura şi arta Moldovei : encicl în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 435.

1710. Maleşevschi, Eugenia : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki.

Vezi şi Nr 1209

MARCO, Alexei

1711. Marco, Alexei : [artist plastic decorativ (bijutier) moldovan] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 5.

MARDARE-FUSU, Maria

1712. Clima, M. Maria Mardare : [pictoriţă din Moldova] / M. Clima // Femeia Moldovei. – 1983.

– Nr 7. – P. a IV-a a cop.

1713. Mardare, Maria : [pictoriţă] // Calendar naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 214-215; Femei

din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 186.

1714. Mardare, Maria. „Două milenii au trecut pentru Iisus Hristos fulgerător de repede” :

[interviu cu pictoriţa] // Basarabia. – 2001. – Nr 1/4. – P. 59-63.

1715. Mardare, Maria : [despre viaţa şi activitatea pictoriţei] // Moldova. – 1995. – Nr 1-2. – P.

14-21.

1716. Roibu, Nicolae. Mardare-Fusu Maria // Cei care sunt… / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P.

130-133.

MARIAN, Ana

www.bsclupan.asm.md Page 138


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1717. Marian, Ana : [doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior, domeniul de cercetare

– sculptura profesionistă din Republica Moldova : notă biografică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

MARIANCIUC, Damian

1718. Cibotaru, M. Plutea cu faetonul sus : [despre meşterul de căruţe Damian Marianciuc din s.

Zaim, r-nul Căuşeni] / M. Cibotaru // Moldova. – 1988. – Nr 2. – P. 6-8.

MATEI, Iurie

1719. Bileţchi, Rodica. Pictorul îndrăgostit de spaţii mici : [despre artistul plastic Iurie Matei] /

Rodica Bileţchi // VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 5. – P. 61-63.

1720. Dogaru, Vitalie. Apartamentul, casa, atelier : [despre locuinţa pict. Iurie Matei] / Vitalie

Dogaru // Capitala-magazin. – 2001. – Nr 8. – P. 50-51 : fot.

1721. Domencu, I. Iurie Matei : [pictor mold.] I. Domencu // Localităţile Republicii Moldova :

Itinerar documentar publicistic ilustrat / Vladimir Nicu. – Ch., 2001. – Vol. 3. – P. 211-212.

1722. Matei, Iurie : [schiţă biografică] // Basarabia. – 1995. – Nr 10-11. – P. 159.

MEDNEC, Valentin

1723. Mednec, Valentin : [Maestru emerit al artei din R.S.S.M., arhitect] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 12.

1724. Меднек, Валентин : [биогр. справка] // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К.,

1982. – Р. 375.

MELNIC, Vladimir

1725. Melnic, Vladimir : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/vmelnic/

MEREGA, Eugeniu

1726. Eugeniu Merega : [pictor-grafician mold. (1910-1979)] // Literatura şi arta Moldovei:

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 17.

1727. Urecheanu, A. Eugeniu Merega : [pictor-grafician mold.] / A. Urecheanu // Calendar ’90. –

Ch., 1989. – P. 10.

MOCANU, Anatol

1728. Hadârcă, Ion. Anatol Mocanu sau neodihna ochiului pastelat : [despre creaţia pictorului

Anatol Mocanu] / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2005. – Nr 5/9. – P. 142-147.

1729. Ilie, M. Anatol Mocanu : [artist plastic, a.n. 1952, s. Criva, r-nul Briceni] / M. Ilie //

Moldova şi lumea = Молдова и мир. – 1998. – Nr 1-2. – P. 20.

MOGOREANU, Elena

www.bsclupan.asm.md Page 139


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1730. Bălteanu, Lorina. Lut, foc şi inspiraţie : [despre artistul plastic Elena Mogoreanu] / Lorina

Bălteanu // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 3. – P. 33.

MORARU, Ion

1731. Bartoiu, N. Ion Moraru – un pictor al spaţiului romanesc / N. Bartoiu // Limba Româna. –

1995. – Nr 2. – P. 138.

MORGUN, Bronislav

1732. Morgun, Bronislav : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 44-45 : fot.

MOŞANU, Vasile

1733. Moşanu, Vasile : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1734. Spânu, Constantin. Creaţia artistului plastic Vasile Moşanu… : [prefaţă] / Constantin

Spânu // Vasile Moşanu: Pictură : [album]. – Ch., 1992. – P. 3-5.

MOŢCANIUC, Vladimir

1735. Moţcaniuc, Vladimir : [pictorul despre creaţia sa] / V. Moţcaniuc // Moldova. – 1977. – Nr

1. – P. a IV-a a cop.

MOVILEANU, Vasile

1736. Spânu, Constantin. Vasile Movileanu : [plastician] / Constantin Spânu // Atelier. – 1998. –

Nr 3/4. – P. 2. – (Expoziţii).

MUDREA, Andrei

1737. Bobernaga, Sofia. Andrei Mudrea / Sofia Bobernaga // Atelier. – 1999. – Nr 1-2. – P. 10-

11.

1738. Cuciuc, Sergiu. La răscrucea căutărilor : [despre Andrei Mudrea] / Sergiu Cuciuc //

Moldova. – 1987. – Nr 10. – P. 17-20.

1739. Mudrea, Andrei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md

1740. Mudrea, Andrei : [schiţă de portret] // Atelier. – 2002. – Nr 1-2. – P. 30.

1741. Mudrea, Andrei : [notă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 144-146;

Enciclopedia artiştilor români contemporani.– Bucureşti, 1998. – Vol. 2. – P. 127 : fot., reprod.

1742. Mudrea, Andrei. Faţă-n faţă cu libertatea de gândire şi de exprimare : [dialog cu artistul

plastic Andrei Mudrea] / consemnare : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2004. – Nr 5/6. – P.

39-43 : il. color.

1743. Mudrea, Andrei. „La Mitoc m-am născut de două ori…” : [interviu cu pictorul] /

consemnare : L. Bălteanu // Orizontul. – 1998. – Nr 2. – P. 50-51; Горизонт. – 1988. – Nr 2. – P.

50-51.

www.bsclupan.asm.md Page 140


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1744. Mudrea, Andrei. „Trăiesc sub obsesia albului…” : [interviu cu pictorul] / consemnare :

Vasile Nedelescu // Moldova. – 1990. – Nr 4. – P. 26-27.

1745. Roibu, Nicolae. Mudrea Andrei : [despre plastician] // Cei care sunt… / Nicolae Roibu. –

Ch., 2000. – P. 116-119.

1746. Stavilă, Tudor. Andrei Mudrea : [prefaţă] / Tudor Stăvilă // Pictura = Painting / Andrei

Mudrea. – Ch., 1998. – P. 3-4. – Ed. bilingvă : lb. rom., engl.

1747. Stăvilă, Tudor. Andrei Mudrea : [notă biografică] // Enciclopedia artiştilor români

contemporani. – Ch., 2000. – Vol. 2. – P. 82-127.

1748. Zbârciog, Vlad. Mudrea Andrei // Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch.,

1989. – P. 146-153.

MUNTEANU, Gheorghe

1749. Vrabie, Gheorghe. Gheorghe Munteanu : [activitatea de creaţie a pictorului] / Gheorghe

Vrabie // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P. 16-17 : fot. : il. – Rez. în lb. engl.

Vezi şi Nr 1205

NAŞCU, Vasile

1750. Naşcu, Vasile : [Maestru emerit al artei din R.S.S.M., arhitect] // Literatura şi arta Moldovei

: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77.

NAUMOV, Tudor

1751. Naumov, Tudor (Fiodor) : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 76.

NĂSTĂSEANU (NASTASIU), Gheorghe

1752. Năstăseanu (Nastasiu) Gheorghe : [pictor mold.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 91.

NECEAEV, Valentina

1753. Neceaev, Valentina : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 83.

1754. Neceaev, Valentina : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/vneceaev/

NEGURĂ, Andrei

1755. Gulea, L. Ineditul Andrei Negură : [portret de familie cu plasticianul modern Andrei

Negură] / L. Gulea // Moldova. – 1994. – Nr 2. – P. 12.

www.bsclupan.asm.md Page 141


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1756. Mardare, C. Ispita curcubeului… : [despre activitatea de creaţie a pictorului Andrei Negură

de la Asociaţia rep. de Artizanat] / C. Mardare // Orizontul. – 1985. – Nr 11. – P. 53-54.

1757. Negură, Andrei : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/anegura/

1758. Teleucă, R. Întâmplarea unui joc de metafore : [despre activitatea plasticianului mold.

Andrei Negură] // Columna. – 1992. – Nr 6/7. – P. 49-52; Колумна. – 1992. – Nr 6/7. – Р. 49-52.

1759. Мардаре, К. Искушение радугой : [о творчестве худож. А. Негурэ из Респ.

объединения народных промыслов] // Горизонт. – 1985. – Nr 11. – Р. 53-54.

1760. Стэвилэ, Тудор. Андрей Негурэ : [художник] / Тудор Стэвилэ // Декоративное

искусство СССР. – 1987. – Nr 9. – Р. 16. – (Панорама молодых).

NESTEROV, Tamara

1761. Nesterov, Tamara : [doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordinator la Institutul

Patrimoniului Cultural al AŞM, domeniul de cercetare – arhitectura medievală moldovenească şi

arhitectura comparată] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

NESVEDOV, Boris

1762. Bobernaga, Sofia. Boris Nesvedov : [pictor şi ilustrator de carte (1903-1963), expoz. la

Muzeul Naţ. de Arte Plastice] / Sofia Bobernaga // Atelier. – 1998. – Nr 1-2. – P. 5.

1763. Nesvedov, Boris : [pictor, grafician, scenograf din R.S.S.M. : notă biografică] // Calendar

Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 33-34; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 83.

1764. Nesvedov, Boris : [schiţă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1765. Şişcan, Constantin. Boris Nesvedov: In memoriam : [pictor, grafician şi ilustrator de carte

din Moldova] / Constantin Şişcan // Arta ’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 134-

135.

1766. Şişcan, Constantin. Creaţia plasticianului Boris Nesvedov în contextul culturii artistice

basarabene (1920-1963): autoref. tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi

decorativă şi arhitectura / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1998. – 21

p.

1767. Şişcan, Constantin. Creaţia plasticianului Boris Nesvedov în contextual culturii artistice

basarabene (1920-1963): tz. dr. Specialitatea 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi

www.bsclupan.asm.md Page 142


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

arhitectura / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. – Ch., 1998. – 123 p. –

Bibliogr.: P. 113-120 : anexă (82 p.).

1768. Şişcan, Constantin. Pictorul basarabean Boris Nesvedov / Constantin Şişcan // Ştiinţa. –

1993. – Nr 2. – P. 2.

1769. Шишкан, Константин. В Мастерской чудодея. Борис Несведов – человек и художник

/ Константин Шишкан; АН РМ, Ин-т Нац. Меньшинств; отв. ред. : С. Кердиваренко. – К. :

Штиинца, 1995. – 76 p. : il.

NEZVINSCHI, Vitalie

1770. Ocuneva, Anastasia. Viaţă şi cochilie : [despre pictorul Vitalie Nezvinschi] / Anastasia

Ocuneva // Profit. – 2001. – Nr 11. – P. 49. – Idem şi în lb. rusă.

NICOLAIDI, Tatiana

1771. Nicolaidi, Tatiana : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 85.

NICORICI, Liliana

1772. Nicorici, Liliana : [doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific, specialist în domeniul artei

decorative aplicate : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

NIKITIN, Leonid

1773. Nikitin, Leonid : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/lnikitin/

NOVIC, Vladimir

1774. Novic, Vladimir : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 75.

NOVICOV, Alexei

1775. Novicov, Alexei : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 85.

NOVICOV, Vladimir

1776. Novicov, Vladimir : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 86.

NUTOVICI, Filip

1777. Nutovici, Filip : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 91.

1778. Nutovici, Filip. Sticla are suflet : [răspuns la întrebările anchetei revistei „Moldova”] / Filip

Nutovici // Moldova. – 1079. – Nr 5. – P. a IV-a a cop.

www.bsclupan.asm.md Page 143


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1779. Purice, Lucia. Miracolul sticlei : [despre meşterul în sticla artistică Filip Nutovici] / Lucia

Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zârciog. – Ch., 1991. – P. 144-149.

OBUH, Vladislav

1780. Obuh, Vladislav : [Maestru emerit al artei din R.S.S.M., pictor] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 95.

1781. Костина, Е. Образы Молдавии : [о художниках Молдавии: В. Обух, И. Виеру, В. Русу-

Чобану] / Е. Костина // Живопись народов СССР 1917-1970 гг. Произведения советских

художников. Живопись, скульптура, графика. – Ленинград, 1977. – Р. 142-152.

ODAINIC, Ludmila

1782. Odainic, Ludmila : [artis plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 96.

OCUŞCO, Rostislav

1783. Okuşco, Rostislav : [pictor şi grafician din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 99.

1784. Okuşco, Rostislav : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1785. Reprinţev, L. Rostislav Oкuşco – pictor pedagog / L. Reprinţev // Tyrageţia: An. / Muz.

Naţ. de Ist. a Moldovei. – 1998. – Nr VI-VII. – Ch., 1998. – P. 417-421.

OKUŞCO, Vladimir

1786. Okuşco, Vladimir : [notă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 62;

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 349; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 98.

1787. Okuşco, Vladimir : [notă biografică] [resursă electronică] . – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1788. Stăvilă, Tudor. Okuşco Vladimir // Arta plastică modernă din Basarabia / Tudor Stăvilă. –

Ch., 2000. – P. 146.

OPREA, Gheorghe

1789. Iarmenco, Valentin. Gheorghe Oprea : [portret de creaţie al pictorului] / Valentin Iarmenco

// Limba Română. – 1996. – Nr 2. – P. 143-144.

ORLOVA, Olga

1790. Orlova, Olga : [pictoriţa despre sine] // Moldova. – 1978. – Nr 2. – Pe cop.

1791. Zbârciog, Vlad. Dincolo de tainele inimii : [pictoriţa Olga Orlova] / Vlad Zbârciog //

Laureaţi ai Premiului „Boris Glavan”. – Ch., 1975. – P. 117-125.

OSTAP, Andrei

www.bsclupan.asm.md Page 144


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1792. Ostap, Andrei. „Trebuie să las ceva pe pamânt in urma trecerii mele” : [despre donaţia col.

personale a sculptorului român Andrei Ostap Chişinăului] / Andrei Ortap // Sud-Est. – 1996. – Nr

4. – P. 87-89.

OSTAPENCO, Gheorghe

1793. Ostapenco, Gheorghe : [grafician din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 111.

OSTROVSKI, Valeriu

1794. Ostrovski, Valeriu : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 111.

PALADII, Alexei

1795. Paladii, Alexei : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 112.

1796. Paladii, Alexei : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

PALATNIC, David

1797. Palatnic, David : [arhitect din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 113 : fot.

PAPAZOGLU, Ioan

1798. Papazoglu Ioan: pictor roman din secolul XX = Romanian artist of XXth century /

concepţie şi îngrijire : Claudia Partole; trad. : Vera Iuhtimovschi. – Ch. : Pontos, 2005 (Combinatul

Poligraf.). – 139 p. : il. color. – Texte : lb. rom., engl., rusa.

1799. Papazoglu, Ioan. Revenirea acasă: urmând semnele providienţei : [Ioan Papazoglu – pictor

basarabean] / Ioan Papazoglu; ed. pregătită si îgrijită de Claudia Partole; fot. : Iurie Foca. – Ch. :

Pontos, 2001 (Tipogr. Centrală). – 139 p. : fot., imagini color. – Ind. de nume de persoane, de nume

de locuri şi de ape : p. 129-137.

PEICEV, Dumitru

1800. Peicev, Dumitru : [pictor din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch.,1986. – Vol. 2. – P. 122.

1801. Peicev, Dumitru : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md.http://arhiva.art.md.

1802. Тома, Людмила. В поэтическом аспекте видения : [творческий портрет худож. Д.

Пейчева] / Людмила Тома // Искусство. – 1986. – Nr 8. – P. 22-25.]

PĂTRAŞCU, Miliţa

1803. *Cimpoi, Mihai. Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii : [şi despre Miliţa Pătraşcu] / Mihai Cimpoi.

– Ch., 2001. – P. 73-74.

www.bsclupan.asm.md Page 145


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1804. Crăciun, Cornel. Lichidarea modernităţii : [Miliţa Pătraşcu, sculptoriţă] / Cornel Crăciun //

Tribuna. – 1992. – Nr 51-52. – P. 5.

1805. Miliţa Pătraşcu : [sculptoriţă română, originară din Basarabia] // Dicţionarul enciclopedic

ilustrat. – Ch., 1999. – P. 1599;

1806. Miliţa Pătraşcu : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 355-356.

1807. Miliţa Pătraşcu : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1808. Stăvilă, Tudor. Miliţa Pătraşcu, sculptor de referinţă în perioada interbelică / Tudor

Stăvilă // Arta ’2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 150-

151.

Vezi şi Nr 1221-1222

PETRIC, Mihail

1809. Bobernaga, Sofia. Un poet al peisajului moldav : [pictorul Mihail Petric] / Sofia Bobernaga

// Calendar 1982. – Ch., 1981. – P. 47.

1810. Corlăteanu, Nicolae. Rapsod al meleagurilor natale : [compuneri despre creaţia pictorului

mold. Mihail Petric] / Nicolae Corlăteanu // Nistu. – 1984. – Nr 8. – P. 147-152.

1811. Petric, Mihail : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 89-90;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 125.

1812. Petric, Mihail : [notă biografică] [resursă electronică] // http://arhiva.art.md.

1813. Sâdnic, E. Maestru al poemelor picturale : [pictorul M. Petric] / E. Sâdnic // Moldova. –

1993. – Nr 4. – P. 17.

1814. Zbârciog, Vladimir. Mihail Petric / trad. din lb. rom. de N. Britcova; prezent. graf. : V.

Ciupin. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 34 p. : il. – Text paral. : lb. rom. si rusă.

1815. Zbârciog, Vlad. Universul poetic al unor confesiuni picturale : [despre creaţia pictorului

Mihail Petric] // Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 145-150; A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad

Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 87-94.

1816. Кавалеры «Ordinul Republicii» : [среди них художник М. Петрик] // Документ. –

2002. – Nr 1. – P. 56.

1817. Стэвилэ, Тудор. Певец родного края : [о творчестве молд. живописца М. Петрика] /

Тудор Стэвилэ // Кодры. – 1984. – Nr 9. – Р. 126-129.

Vezi şi Nr 1224

PETROVSKAIA, Vera

www.bsclupan.asm.md Page 146


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1818. Turea, Larisa. Mai departe de calul Troian : [despre pictoriţa Vera Petrovskaia] / Larisa

Turea // Moldova. – 1979. – Nr 6. – P. 36.

PICUNOV-TARTAU, Alexandra

1819. Bobernaga, Sofia. Alexandra Picunov-Tartau (1928-2002) : [sculptoriţă mold.] / Sofia

Bobernaga // Atelier. – 2002. – Nr 3/4. – P. 31 : fot. – Rez. în lb. engl.

1820. Bobernaga, Sofia. Graiul formelor sculpturale : [ale sculptoriţei mold. Alexandra Picunov]

/ Sofia Bobernaga // Nistru. – 1983. – Nr 8. – P. 149-152.

1821. Bobernaga, Sofia. La izvorul frumosului : [sculptoriţa Alexandra Picunov] / Sofia

Bobernaga // Femeia Moldovei. – 1978. – Nr 6. – P. 18-19.

1822. Bobernaga, Sofia. Vise dăltuite în piatră… : [de către sculptoriţa Alexandra Picunov] /

Sofia Bobernaga // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 4. – P. 18-19.

1823. Picunov-Tartau, Alexandra. „Sculptura este… revelaţia mediată prin forme în spaţiu a

unei armonii de sensuri…” : [interviu cu sculptoriţa, 2002] / consemnare : Emilia Gheţu // Atelier.

– 2002. – Nr 3/4. – P. 30-32 : fot., il. – Rez. în lb. engl.

1824. Picunov-Tartau, Alexandra : [sculporiţă din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 111.

1825. Picunov-Tartau, Alexandra : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/apicunov/

PISCARIOV, Pavel

1826. Piscariov, Pavel : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki.

1827. Stăvilă, Tudor. Pavel Piscariov, artist plastic : [din istoria picturii mold.] / Tudor Stăvilă //

Orizontul. – 1986. – Nr. 6. – P. 53; Горизонт.– 1986. – Nr 8. – P. 53.

PLATON, Iurie

1828. Platon, Iurie : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1829. Platon, Iurie. Ars longa… : [dialog cu pictorul Iurie Platon] / consemnare : Andrei Sârbu //

Orizontul. – 1989. – Nr 6. – P. 48; Горизонт. – 1989. – Nr 6. – P. 48.

PLĂMĂDEALĂ, Alexandru

1830. Bobernaga, Sofia. Alexandru Plămădeală : [sculptor, pictor, grafician] / S. Bobernaga, O.

Plămădeală; trad. din rusă : D. Mihail ; pict. : Iu. Zavadschii. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 75

p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Recenzii:

1831. Pohilă, V. // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 24 ian.

1832. Primul sculptor moldovean // Chişinău. Gazeta de seară. – 1982. – 9 ian.; Веч. Кишинев. – 1982. – 9 янв.;

Moldova soc. – 1982. – 7 ian.

www.bsclupan.asm.md Page 147


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1833. Prisăcaru, V. Alexandru Plămădeală // Noutăţi editoriale. – 1982. – 15 ian.

1834. Tomencu, V. // Literatura şi arta. – 1982. – 7 ian. – P. 5.

1835. Bobernaga, Sofia. Alexandru Plămădeală – bardul sculpturii naţionale / Sofia Bobernaga //

Limba română prin cultură şi civilizaţie : (material didactic pentru alolingvi) / alcăt. : S. Barbarov

[et.al.]. – Ch., 1997. – P. 164-166.

1836. Colesnic, Iurie. Alexandru Plămădeală : [schiţă biografică] // Basarabia necunoscută / Iurie

Colesnic. – Ch., 1993. – Vol. 1. – P. 262-272 : fot.

1837. Malaneţchi, Vasile. Alexandru Plămădeală – artistul şi omul în viaţă, viaţa în postumitate /

Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 10-12. – P. 1-2.

1838. Malaneţchi, Vasile. „…Chipul său în moştenirea sa” : [edificarea statuii dreptcredinciosului

Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău, oglindită în corespondenţa

sculptorului Al. Plămădeală cu soţia sa Olga şi în mărturiile contemporanilor] / Vasile Malaneţchi

// Cugetul. – 2005. – Nr 3. – P. 2-33.

1839. Malaneţchi, Vasile. Legământul testamentar al artistului… : [sculptorul Al. Plămădeală] /

Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 10-12. – P. 16-19.

1840. Malaneţchi, Vasile. Testamentul lui Alexandru Plămădeală : [sculptor (1888-1940)] /

Vasile Malaneţchi // Limba Română. – 1999. – Nr 3/5. – P. 219-222.

1841. Marian, Ana. Alexandru Plămădeală / Ana Marian // Limba Română. – 2001. – Nr 9-12. –

P. 184-185.

1842. Plămădeală, Alexandru : [schiţă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1998. – Ch.,

1987. – P. 158-161; Literatuira şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 135-

136; Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 375-376.

1843. Plămădeală, Alexandru : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki.

1844. Plămădeală, Alexandru : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/aplamadeala/

1845. Purice, Lucia. Restituiri ale unei semnături de lumină : [despre creaţia sculptorului Al.

Plămădeală] // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 178-183; Vămi

pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 197-203.

1846. Stăvilă, Tudor. Alexandru Plămădeală: 110 ani de la naştere / Tudor Stăvilă // Arta ’98 /

Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 172 : fot.

1847. Stăvilă, Tudor. Plămădeală Alexandru // Arta plastică modernă din Basarabia 1887-1940 /

Tudor Stăvilă. – Ch., 2000. – P. 147.

www.bsclupan.asm.md Page 148


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1848. Александр Плэмэдялэ : [о скульпторе] // Кодры. – 1996. – Nr 5-6. – P. 200-201.

Vezi şi Nr 841, 853, 879, 1540

PLĂMĂDEALĂ, Nona

1849. Colesnic, Iurie. Plămădeală (Natalia) Nona / Iurie Colesnic // Femei din Moldova : encicl.

– Ch., 2002. – P. 224.

1850. Plămădeală, Nona. Autoportret : [pictoriţa Nona Plămădeală despre sine] / consemnare :

Ludmila Ştirbu, Andrei Mardare // Capitala – magazin. – 2001. – Nr 13. – P. 42-43.

1851. Plămădeală (Natalia) Nona : [pictoriţă din Moldova : schiţă biografică] // Calendar

Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 173-174; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

– Vol. 2. – P. 111.

POPA MIU, Dragoş

1852. Negură, Petru. Metafore şi metamorfoze în grafica lui Dragoş Popa Miu / Petru Negură //

Basarabia. – 2001. – Nr 8/12. – P. 157-159.

POPA-POPA’S, Ştefan

1853. Popa-Popa’s, Stefan. Am vrut să ştiu cum se împacă respectul cu caricatura : [interviu cu

caricaturistul Ştefan Popa-Popa’s] / interlocutor : Leo Butnaru // Basarabia. – 1997. – Nr 5/6. – P.

22-31.

POPESCU, Leonid

1854. Vieru, Grogore. Truda în tăcere / Grigore Vieru // Din mărturiile timpului / Leonid

Popescu. – Ch., 2000. – P. 6.

1855. Tamazlâcaru, Elena. „Din mărturiile timpului” / Elena Tamazlâcaru // Din mărturiile

timpului / Leonid Popescu. – Ch., 2000. – P. 6.

1856. Попеску, Леонид. «Мне двадцать пять лет» : [интервью худож. и писателя Леонида

Попеску] // интервьюер : Григоре Григореску // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – Р. 122-125.

POSTOLACHI, Iachim

1857. Postolachi, Iachim : [artist plastic decorator din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 149.

1858. Postolachi, Iachim : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki

POTÂRNICHE, Mihai

1859. Bucovineanu, Mihai. Ochiul al treilea – ochiul magic al artistului fotograf: Mihai

Potârniche la 50 de ani / Mihai Bucovineanu // Intellectus. – 2001. – Nr 1. – P. 60-61.

1860. Potârniche, Mihai : [maestru fotograf : schiţă biografică] // Calendar naţional 2001. – Ch.,

2000. – P. 15-16.

www.bsclupan.asm.md Page 149


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1861. Potârniche, Mihai. Omul îşi poate înfăptui năzuinţele prin diferite modalităţi : [renumitul

fotograf despre expoziţia sa de fotografii artistice sub genericul „Omul şi credinţa”] / Mihai

Potârniche // Luminătorul. – 2001. – Nr 1. – P. 37-43 : fot.

1862. Potârniche, Mihai. Vreau să fotografiez nu numai ceea ce văd, dar şi ceea ce gândesc :

[interviu cu fotograful] / consemnare : Leo Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 3/4. – P.

60-65.

1863. Vangheli, Spiridon. Nuvelele lui Mihai Pătârniche = Новеллы Михая Потырнике :

[fotograf renumit din Moldova] / Spiridon Vangheli // Acasă. Amintiri = Отчий дом : [album] /

Mihai Potârniche. – Ch., 1991. – P. 8-11.

POTOŢCHI, Grigore

1864. Grigore Potoţchi : [scurtă schiţă biografică a sculptorului Grigore Potoţchi şi fotografii ale

unor lucrări ce-i aparţin] // Moldova. – 1983. – Nr 4. – P. 24-25.

PUIU, Ion

1865. Şvitchi, I. Portretul nefinisat al unui pictor : [despre activitatea pictorului-scenograf din

Moldova Ion Puiu] / I. Şvitchi // Orizontul. – 1985. – Nr 3. – P. 53-56.

PURICE, Lucia

1866. Lucia Purice : [critic de artă : schiţă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1998. – Ch.,

1997. – P. 36-39.

1867. Omniprezenţa, izolarea Luciei Purice : [critic de artă] // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P.

18. – (Art. e semnat L.Ţ.).

PUŞCAŞ, Mircea

1868. Puşcaş, Mircea : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/mpuscas/

PUŞCAŞU, Valeriu

1869. Ciobanu, Dumitru. Meditaţii plastice despre natură : [despre pictorul Valeriu Puşcaşu] /

Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1982. – Nr 7. – P. 153-154.

1870. Vrabie, Gheorghe. Pictorul Valeriu Puşcaşu / Gheorghe Vrabie // Arta ’97: Arte plastice.

Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – Chisinau, 1997. – P. 109-116. : fot.

RAŢĂ, Vasile

1871. Raţă, Vasile : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/vrata/

RĂILEANU, Arcadie

1872. Poiată, Mihai Ştefan. Ieşirea din umbră: Arcadie Răileanu : [plastician] // Mihai Ştefan

Poiată // Basarabia. – 1997. – Nr 7/8. – P. 187-191.

www.bsclupan.asm.md Page 150


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

ROCACIUC, Victoria

1873. Rocaciuc, Victoria : [doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific, domeniul de cercetare –

arta plastică moldovenească contemporană : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

RODNIN, Kir

1874. Rodnin, Kir : [critic de artă] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 202.

ROMANESCU, Eleonora

1875. Bobernaga, Sofia. Autumnala ’98: Sub semnul nostalgiei : [Eleonora Romanescu] / Sofia

Bobernaga // Ars longa. – 1997. – Nr 3. – P. 2.

1876. Bobernaga, Sofia. Eleonora Romanescu sau predispoziţia pentru peisaj : [Laureat al

Premiului Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova] / Sofia Bobernaga // Ars longa –

1997. – Nr 4-5. – P. 3 : fot., reprod.

1877. Clima, M. Demnitatea frumuseţilor simple : [despre pictoriţa E. Romanescu] / M. Clima //

Tribuna. – 1977. – Nr 7. – P. 37-40; Трибуна. – 1977. – Nr 7. – P. 37-40.

1878. Gheorghită, Ion. Armonii de forme şi culori : [despre creaţia pictoriţei E. Romanescu] / Ion

Gheorghiţă // Nistru. –1977. – Nr 3. – P. 147-148.

1879. Magna, S. Cântând a plaiului culoare : [despre pictoriţa E. Romanescu] / S. Magna //

Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 10. – P. 18-19.

1880. Purice, Lucia. Biografii artistice ale naturii : [pictoriţa Eleonora Romanescu – candidat la

Premiul de Stat al R.S.S.M.] / Lucia Purice // Nistru. – 1982. – Nr 8. – P. 147-151.

1881. Purice, Lucia. Cât valorează o livadă de cireş sau este arta o lume în sine? : [despre

participarea E. Romanescu la restaurarea icoanelor autohtone din fondurile muzeale] / Lucia Purice

// Lumea în chenarul geamului / Lucia Purice. – Ch., 1996. – P. 94, 241-249.

1882. Purice, Lucia. La geneza unui univers plastic : [despre pictoriţa E. Romanescu] / Lucia

Purice // Nistru. – 1978. – Nr 11. – P. 153-160.

1883. Purice, Lucia. O experienţă mereu orientată spre profunzimi : [despre plasticiana E.

Romanescu] / Lucia Purice // Nistru. – 1986. – Nr 4. – P. 148-153; A patra dimensiune / Lucia

Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 18-27.

1884. Purice, Lucia. „Un model al armoniei de la care avem a învâţa mereu…” : [E. Romanescu]

Lucia Purice // În faţa formulelor veşnice / Lucia Purice. – Ch., 1986. – P. 118-126.

1885. Romanescu, Eleonora : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 92-

93; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 205-206;

www.bsclupan.asm.md Page 151


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1886. Romanescu, Eleonora : [schiţă biografică, creaţia] [resursă electronică]. –

http://arhiva.art.md.

1887. Romanescu, Eleonora : [date biografice, galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/eromanescu/

1888. Romanescu, Eleonora. Secretul culorii purtătoare de lumină : [interviu cu pictoriţa

Eleonora Romanescu] / consemnare : N. Harabara // Columna. – 1992. – Nr 3. – P. 36-40;

Колумна. – 1992. – Nr 3. – P. 36-40.

1889. Zbârciog, Vlad. Eleonora Romanescu: La 60 de ani de la naştere / Vlad Zbârciog //

Calendar ’86. – Ch., 1985. – P. 55.

1890. Zbârciog, Vlad. Ipostazele sufleteşti ale creaţiei : [despre activitatea de creaţie a pictoriţei

E. Romanescu] // Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 100-105;

Orizontul. – 1986. – Nr 4. – P. 53-54; Горизонт. – 1986. – Nr 4. – P. 53-54.

1891. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них художник Э. Романеску] // Документ. –

2002. – Nr 1. – P. 56.

1892. Молдавия : [о выставке произведений молд. худож. Э. Романеску в выставочном

зале Кишин. Худож. музея] // Искусство. – 1986. – Nr. 8. – Р. 79.

Vezi şi Nr 1200

ROŞCA, Vitalie

1893. Roşca, Vitalie. Confesiunile pictorului Vitalie Roşca : [interviu] / interlocutor : Lorina

Balteanu // Orizontul. – 1988. – Nr 1. – P. 50- 53; Горизонт. – 1988. – Nr 1. – P. 50-53.

ROTARU, Elena

1894. Braga, Tudor. Culoare şi eleganţă : [pictoriţa Elena Rotaru, laureată a Premiului de Stat al

R.S.S.M.] / Tudor Braga // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 1. – P. 12.

1895. Celac, Ana. L’évolution de la création d’Elena Rotaru / Ana Celac // Etudes sur l’art de la

Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut d ’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 19-

22.

1896. Celac, Ana. Evoluţia creaţiei Elenei Rotaru / Ana Celac // Arta’94: Ser. artă plastică,

arhitectură. – Ch., 1994. – P. 93-99.

1897. Florin, Ion. Elena Rotaru : [maestru al tapiseriei] / Ion Florin // Atelier. – 1998. – Nr 5/6. –

P. 5.

1898. Purice, Lucia. Coborând la esenţele artei populare : [despre Elena Rotaru, creatoare de

goblenuri] / Lucia Purice // Nistru. – 1980. – Nr 3. – P. 149-154.

www.bsclupan.asm.md Page 152


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1899. Purice, Lucia. Întoarcere către esenţele artei populare : [despre creaţia Elenei Rotaru] /

Lucia Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 51-57.

1900. Rotaru, Elena : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/erotaru/

ROTARU, Valeriu

1901. Rotaru, Valeriu : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/vrotaru/

1902. Sârbu, Andrei. Două maluri ale unei vieţi : [despre sculptorul Valeriu Rotaru] / Andrei

Sârbu // Orizontul. – 1989. – Nr 5. – P. 53-54; Горизонт. – 1989. – Nr 5. – P. 53-54.

RURAC, Anatol

1903. Rurac, Anatol : „Cred ca vom izbuti sa indreptăm starea de lucruri pe făgaşul dorit…” :

[interviu cu preş. Uniunii Artistilor Plastici din Moldova] / interlocutor : Vasile Malaneţchi //

Atelier. – 1998. – Nr 5/6. – P. 2-4.

RUSU, Alla

1904. Ciobanu, Constantin I.. Alla Rusu: frenezia creaţiei : [portret de creaţie al pictoriţei] /

Constantin I. Ciobanu // Sud-Est. – 2004. – Nr 2. – P. 118-120.

RUSU-CIOBANU, Valentina

1905. Barbas, Eleonora. Sete de echilibru şi unitate : [creaţia pictoriţei Valentina Rusu-Ciobanu] /

Eleonora Barbas // Sud-Est. – 1991. – Nr 1. – P. 20-23.

1906. Bobernaga, Sofia. Valentina Rusu-Ciobanu / cop. si machete : E. Bernştein ; fot. : N.

Răileanu. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 79 p. : il. – (Artişti palstici din Moldova sovietica). –

Text paral. : lb. rom., rusă.

Recenzii:

1907. Lungu, E. O carte frumoasă despre oameni frumoşi / E. Lungu // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 19 aug.

1908. Mardare, G. Limbaj nuanţat, expresiv / G. Mardare // Literatura şi arta. – 1980. – 28 febr. – P. 7.

1909. Purice, Lucia. Dimensiunile introspecţiei : [despre operele pictoriţei V. Rusu-Ciobanu] /

Lucia Purice // Nistru. – 1980. – Nr 10. – P. 148-152.

1910. Purice, Lucia. Sub semnul tinereţei spirituale : [creaţia pictoriţei V. Rusu-Ciobanu] / Lucia

Purice // Nistru. – 1984. – Nr 4. – P. 143-147; A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. –

Ch., 1991. – P. 42-50.

1911. Rusu-Ciobanu Valentina : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 221-222.

1912. Rusu-Ciobanu Valentina : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md;

http://ro.wikipedia.org/wiki.

www.bsclupan.asm.md Page 153


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1913. Rusu-Ciobanu Valentina : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/vrusu/

1914. Rusu-Ciobanu, Valentina: „Fiinţa umană cu multiple posibilităţi de a se apăra” : [interviu

cu pictoriţa] / interlocutor : Irina Nechit // Basarabia. – 1992. – Nr 3. – P. 154-158.

1915. Rusu-Ciobanu, Valentina : „Nu eu am ales arta, ci arta m-a ales pe mine…” : [interviu cu

pictoriţa] / interlocutor : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2004. – Nr 2/3. – P. 60-65 : il.,

fotogr.

1916. Rusu-Ciobanu, Valentina : „Orice limbaj e acceptabil, daca nu e fals…” : [interviu cu

pictoriţa] / interlocutor : Luminiţa Ţagarlas // Quo vadis? – 1994. – Nr 1. – P. 21-22.

1917. Rusu-Ciobanu Valentina. „Pictura este domeniul în care am trăit…” : [interviu cu

pictoriţa] / consemnare : Emilia Gheţu // Atelier. – 1998. – Nr 1-2. – P. 10-11.

1918. Sâdnic, E. Universul de imagini al artistului : [despre creaţia pictoriţei V. Rusu-Ciobanu] /

E. Sâdnic // Orizontul. – 1985. – Nr. 10. – P. 52-54; Горизонт. – 1985. – Nr 10. – P. 53-54.

1919. Stavilă, Tudor. Valentina Rusu-Ciobanu – 80 de ani de la naştere / Tudor Stăvilă // Arta

1999- 2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 163.

1920. Ureceanu, A. Valentina Rusu-Ciobanu: 70 de ani din ziua naşterii / A. Urecheanu //

Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 101.

1921. Zbârciog, Vlad. Pentru oameni, pentru înălţarea lor morală, spirituală : [creaţia pictoriţei

V. Rusu-Ciobanu] // Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 96-99.

1922. Валентина Русу-Чобану : [биогр. справка] // Художники Молдавiï. – Киïв, 1979. – Р.

108-123.

1923. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них художник Валентина Русу-Чобану] //

Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.

1924. Пономарева, Н. Метаморфозы : [о творчестве молд. художницы В. Руссу-Чобану] /

Н. Пономарева // Кодры. – 1985. – Nr 3. – P. 113-117.

1925. Рябикина, Т. Бесстрашие поиска : [о творчестве художницы В. Руссу-Чобану,

лауреата Гос. премии МССР] / Т. Рябикина // Работница. – 1977. – Nr 2. – На обл.

1926. Тома, Людмила. Поэзия цвета : [заметки о творчестве В. Руссу-Чобану, молд.

живописца] / Людмила Тома // Кодры. – 1975. – Nr 7. – P. 118-122.

Vezi şi Nr 1164, 1591, 1781

RUSU, Dumitru

www.bsclupan.asm.md Page 154


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1927. Purice, Lucia. Piatra – un material disponibil şi extrem de potenţial : [despre sculptorul în

piatră Dumitru Rusu] / Lucia Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch.,

1991. – P. 157-163.

RUSU, Ştefan

1928. Rusu, Ştefan : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/srusu/

SACA-RĂCILĂ, Maria

1929. Bobernaga, Sofia. Maria Saca-Răcilă : [artist decorator] / Sofia Bobernaga // Atelier. –

1998. – Nr. 5/6. – P. 26-27 : fot., reprod.

1930. Bobernaga, Sofia. Între tradiţie şi inovaţie : [despre meşterul profesionist în arta decorativă

aplicată M. Răcila] / Sofia Bobernaga // Nistru. – 1977. – Nr 10. – P. 148-150.

1931. Bobernaga, Sofia. Tradiţii şi inovaţii în arta decorativă aplicată : [despre meşterul

profesionist în arta decorativă aplicată M. Răcila] / Sofia Bobernaga // Nistru. – 1980. – Nr 6. – P.

154.

1932. Purice, Lucia. Metafore plastice ale existenţei noastre în timp : [Maria Saca-Răcilă] / Lucia

Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 34-41.

1933. Saca-Răcilă, Maria : [schiţă biografică] // Calendar naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 38-39;

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 227;

1934. Saca-Răcilă, Maria : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1935. Saca-Răcilă Maria : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/msacaracila/

1936. Saca-Răcilă, Maria : [răspuns la chestionarul rev. „Moldova”] // Moldova. – 1977. – Nr 2.

– P. a IV-a a cop.

1937. Saca-Răcilă, Maria. „Salvarea şi punerea în lumină a covoarelor din străbuni este totuna

cu a îngrji un izor de apă de leac” : [interviu] / consemnare : Larisa Turea // Moldova. – 1984. –

Nr 3. – P. 34-35.

1938. Simac, Ana. Creaţia Mariei Saca-Răcilă în contextul tapiseriei naţionale / Ana Simac //

Arta ’98 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 1999. – P. 42-45.

1939. Zbârciog, Vlad. Metafore plastice despre existenţa noastră în timp : [din creaţia artistei

plastice] / Vlad Zbârciog // Nistru. – 1984. – Nr 10. – P. 147-152; A patra dimensiune / Lucia

Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 34-41.

www.bsclupan.asm.md Page 155


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1940. Zbârciog, Vlad. Promovând metafora vieţii : [Goblenul Mariei Saca-Răcilă] // Calendar

1989. – Ch., 1988. – P.182; Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 139-

145.

Vezi şi Nr 641

SAINCIUC, Glebus

1941. Belâh, E. Dincolo de limitele genului profesat : [despre pictorul Glebus Sainciuc] / E. Belâh

// Nistru. – 1981. – Nr 8. – P. 153-156.

1942. Bobernaga, Sofia. Plastician al caracterelor omeneşti : [Glebus Sainciuc] / Sofia

Bobernaga // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 58.

1943. Braşoveanu, Angela. Portret de familie în plein air : [file din biografia pictorului Glebus

Sainciuc] / Angela Braşoveanu // Capitala-magazin. – 2000. – Nr 2. – P. 28-30 : fot.

1944. Cuciuc, Sergiu. Gleb Sainciuc / Sergiu Cuciuc, Matius Livşiţ. – Ch. : Cartea

moldoveneasca, 1975. – 79 p. : il. – (Pictorii Moldovei Sovietice). – Text paral. : lb. rom., rusă.

1945. Glebus Sainciuc: biobibliografie / alcăt. : T. Kolomoitev, O. Detişin; Bibl. Municipală

„B.P.Hasdeu”. – Ch. : Muzeum, 1996. – 118 p. : il.

1946. Partole, Claudia. „Cu penelul prin copilărie şi prin lumea cea nouă” : [despre pictorul G.

Sainciuc] / Claudia Partole // Basarabia. – 1992. – Nr 11. – P. 183-188.

1947. Prepeliţă, Mihai. Trei ore cu maestrul Sanco : [Glebus Sainciuc] / Mihai Prepeliţă // Rampa

1973 / 1974. – Ch., 1976. – P. 33-35.

1948. Purice, Lucia. Blânda lumină rasfrântă în chipuri : [despre pictorul Glebus Sainciuc] /

Lucia Purice // Nistru. – 1980. – Nr 8. – P. 156-160.

1949. Purice, Lucia. Lumină răfrântă în chipuri… : [creaţia pictorului Glebus Sainciuc] / Lucia

Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 66-73.

1950. Sainciuc, Glebus : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 227.

1951. Sainciuc, Glebus : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1952. Sainciuc, Glebus. Noi, cei de pe strada Grigore Ureche : [din amintirile maestrului] /

Glebus Sainciuc // Moldova. – 1996. – Nr 7-8. – P. 38.

1953. Sainciuc, Glebus : [interviu cu pictorii Glebus Sainciuc şi Nona Plămădeală] / interlocutor :

Lorina Bălteanu // Orizontul. – 1987. – Nr 8. – P. 80-82; Горизонт. – 1987. – Nr 8. – P. 80-82.

www.bsclupan.asm.md Page 156


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1954. Sainciuc, Glebus. A fost, (este), va fi Chişinăul o metropolă culturală : [interviu cu maeştrii

Glebus Sainciuc şi Valentina Rusu-Ciobanu] / consemnare : V. Grosu // Basarabia. – 1996. – Nr 7-

8. – P. 18-21.

1955. Zbârciog, Vlad. Glebus Sainciuc, omul şi creatorul / Vlad Zbârciog // Calendar 1989. – Ch.,

1988. – P. 98.

1956. Zbârciog, Vlad. Poemele sufletului. Pictorul Glebus Sainciuc / Vlad Zbârciog. – Ch. :

Literatura artistică, 1978. – 164 p. : il.

1957. Белых, E. Этот необыкновенный маэстро : [о творчестве худож. Г. Саинчука] / Е.

Белых // Кодры. – 1980. – Nr 12. – Р. 118-120.

1958. Знатные люди Советской Молдавии : [художник Глебус Саинчук] // Край зримых

легенд. Молдавия сегодня / Д. Коваль, К. Козуб. – К., 1983. – Р. 208-210.

1959. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них художник Глебус Саинчук] // Документ. –

2002. – Nr 2. – P. 56.

1960. Саинчук, Глебус. По следам детей : [о своем творчестве рассказывает художник

Глебус Саинчук] / беседовал : Анатол Чокану // Детская литература. – 1987. – Nr 1. – Р. 65-

67.

1961. Глiб Саiнчук : [биогр. справка] // Художники Молдавiï / Д. Гольцов, М. Лившиц, Л.

Тома. – Киïв, 1979. – Р. 124-139.

SAINCIUC, Lică

1962. Dragomir, Constantin. Curcubeu din şipotul copilăriei : [despre graficianul Lică Sainciuc]

/ Constantin Dragomir // Moldova. – 1987. – Nr 6. – P. 34.

SAJIN, Nelli

1963. Bobernaga, Sofia. Evaluări ъn restrospectivă: Nelli Sajin : [artistă decoratoare, (1938-

1996)] / Sofia Bobernaga // Atelier. – 1998. – Nr 1/2. – P. 4-5.

SANDU, Valeriu

1964. Toma, Ludmila. În lumea lui Valeriu Sandu : [pictor din Moldova] / Ludmila Toma // Ars

Longa. – 1997. – Nr 2. – P. 2.

SAVA, Alexandru

1965. Popescu, Leonid. Alexandru Sava: un artist pedagog : [de la şcoala de artă din Cimişlia] /

Leonid Popescu // Atelier. – 2004. – P. 98-99 : il. color.

SAVASTIN, Dmitrii

1966. Savastin, Dmitrii : [grafician din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 221-225.

www.bsclupan.asm.md Page 157


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1967. Дмитрий Савастин : [художник в области станковой графики] // Художники юга

Молдавии / сост. : Р. Акулова. – К., 1985. – Р. 22.

SAVCA, Victor

1968. Cobanu, Dumitru. Luminile magice ale sticlei : [despre Victor Savca, mesager al artei

decorative aplicate în domeniul sticlei artistice] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1979. – Nr 12. – P.

148-152.

SÂRBU, Andrei

1969. Barbas, Eleonora. Creaţia lui Andrei Sârbu în contextul artei contemporane / Eleonora

Barbas // Arta 97: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 84-90.

1970. Cheţu, E. A gândi liber sau câte ceva despre felul de a fi al lui Andrei Sârbu : [despre

creaţia pictorului] / E. Cheţu // Ars Longa. – 1997. – Nr 3. – P. 4.

1971. Ciobanu, Constantin I. Sub zodia lui Saturn : [despre creaţia pictorului Andrei Sârbu

(1950-2000), Chişinău)] / Constantin I. Ciobanu // Sud-Est. – 2005. – Nr 3. – P. 117-129.

1972. Mahu, Rodica. Despre explozia culorii şi realizmul fructului şi alte multe gânduri pe care

ni le sugereaza pictura tânarului Andrei Sârbu / Rodica Mahu // Orizontul. – 1985. – Nr 4. – P. 53-

54; Горизонт. – 1985. – Nr 4. – P. 53-54.

1973. Poiată, Mihai Ştefan. Mihai Andrei Sârbu: algoritmul unui algoritm : [pictor] / Mihai

Stefan Poiată // Sud-Est. – 1999. – Nr 1/2. – P. 88-113 : fot.

1974. Sârbu, Andrei : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 342-345.

1975. Sârbu, Andrei : [schiţă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

1976. Sârbu, Andrei : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/asarbu/

1977. Sârbu, Andrei. Despre un artist bun cel mai bine vorbeste opera sa… : [dialog cu pictorul

A. Sârbu] / interlocutor : Lorina Bălteanu // Orizont. – 1988. – Nr 7. – P. 48.

1978. Spânu, Constantin. Metamorfoze ale obiectualului in creaţia plasticianului Andrei Sârbu :

[1950-2000] / Constantin Spânu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –

Ch., 2002. – P. 83-88 : il.

1979. Tamoico, I. Andrei Sârbu: Vocaţia originalităţii : [pictor] / I. Tamoico // Sud-Est. – 1991. –

Nr 3. – P. 37-40 : fot.

Vezi şi Nr 1162

SCVORŢOV, Dumitru

1980. Bobernaga, Sofia. Dimitrie Scvorţov: la 60 de ani din ziua de naştere : [sculptor] / Sofia

Bobernaga // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 154.

www.bsclupan.asm.md Page 158


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1981. Gheorghiţă, Ion. Sculptorul Dumitru Scvorţov / Ion Gheorghiţă // Nistru. – 1977. – Nr 6. –

P. 146-149.

1982. Scvorţov, Dumitru : [sculptor din R.S.S.M. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 234.

SECRIERU, Cezar

1983. Secrieru, Cezar. Pictura = Painting / Cezar Scrieru. – Chisinau : Pontos, 2000. – 23 p. : il.

color. – Text paral. : lb. rom., engl.

SECRIERU, Parascovia

1984. Postolache, Elena. Artă fermecătoare : [despre Parascovia Secrieru, conducătorul cercului

etnografic de croşetare din laboratorul de etnografie al Palatului rep. al pionerilor] / Elena

Postolache // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 11. – P. 20-21.

SERBINOV, Ivan

1985. Serbinov, Ivan : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 221-234.

SEVASTIANOV, Dumitru

1986. Toma, Ludmila. Dumitru Sevastianov: cel dat uitării / Ludmila Toma // Atelier. – 2004. –

Nr 1. – P. 86-97 : il. color.

1987. Toma, Ludmila. Lecţia postumă a maestrului: reflecţii pe marginea moştenirii artistice a

pictorului Dmitrii Sevastianov [1908-1956] / Ludmila Toma // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 48-49 :

il.

SEVERIN, Ion

1988. Severin, Ion : „Pentru un artist din Moldova recunoaşterea în străinătate poate suplini

lipsurile pe care le trăieşte acasă” : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Vitalie Ciobanu //

Contrafort. – 2000. – Iun.- sept. – Nr 69. – P. 29.

1989. Ciobanu, Constantin I. Sub zodia lui Saturn : [despre creaţia pictorului Andrei Sârbu

(1950-2000)] / Constantin I. Ciobanu // Sud-Est. – 2005. – Nr 3. – P. 117-129.

SINIŢA, Zinovie

1990. Toma, Ludmila. Zinovie Siniţa : [pictor] / Ludmila Toma // Atelier. – 1998. – Nr 3-4. – P.

4.

SMIRNOV, Victor

1991. Smirnov, Victor : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 244-245.

SOCOLOV, Boris

www.bsclupan.asm.md Page 159


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

1992. Кердиваренко, Сергей. Творчество художника Бориса Соколова / Сергей

Кердиваренко; отв. ред. : М. Лившиц; АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К.

: Штиинца,1987. – 37 p. : il.

SOCOLOV, Vadim

1993. Socolov, Vadim : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 244-245.

SOLOMINOV, Ghenadie

1994. Сквиренко, Г. Время свершений : [об архитекторе Генадие Соломинове] / Г.

Сквиренко // Кодры. – 1981. – Nr 9. – P. 115-122.

SPÂNU, Constantin

1995. Spânu, Constantin : [cercetător în domeniul artelor plastice : notiţe biobibliografice] // Arta

’92: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 39.

SPINEI, Mircea

1996. Florin, Ion. Mulţi ani, frate. Şi las’că-i bine : [sculptorul Mircea Spinei la 60 de ani, născut

la 1937 în s. Căinarii Vechi, jud. Soroca] / Ion Florin // ARS longa. – 1997. – Nr 3. – P. 5.

STĂVILĂ, Tudor

1997. Bulat, Vladimir. Salvate şi consemnate : [aprecieri ale cercetărilor lui Tudor Stăvilă] /

Vladimir Bulat // Contrafort. – 2001. – Nr 3-6. – P. 29.

1998. Erizanu, Gh. Arta plastică modernă din Basarabia : [prezentare a monografiei omonime şi

a autorului ei Tudor Stăvilă] / Gh. Erizanu // Capitala – magazin. – 2001. – Nr 9. – P. 37.

1999. Stăvilă, Tudor : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 252-253.

2000. Stăvilă, Tudor : [doctor habilitat în studiul artelor, domeniul de cercetare – arta medievală,

modernă şi contemporană din Moldova în context european]. – http://arhiva.art.md;

http://stavila.arta.md/; http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312.

2001. Стэвилэ, Тудор : [биогр. справка] // Документ. – 2005. – Nr 1. – Р. 49. – (Кто есть кто в

Молдове).

Vezi şi Nr 1208

STEPANOV, Ion

2002. Ciobanu, Dumitru. Imaginea ostaşului eliberator : [despre Ion Stepanov, pictor din

R.S.S.M.] / Dumitru Ciobanu // Nistru. – 1980. – Nr 2. – P. 157-160.

2003. Vlad, Pavel. Echilibrul naşte armonii : [pictorul Ion Stepanov la 60 de ani de la naştere] /

Pavel Vlad // ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 11.

2004. Stepanov, Ivan : [pictor din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 259.

www.bsclupan.asm.md Page 160


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

STRATICIUC, Vlad

2005. Straticiuc, Vlad : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/vstraticiuc/

SUMIŞEVSCHI, Valerian

2006. Sumişevschi, Valerian : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 268.

SVERNEI, Igor

2007. Ciobanu, Constantin. Svernei Igor: prefaţă / Constantin Ciobanu // Igor Svernei : album. –

Ch., 2002. – P. 5.

ŞALAGHINOV, Vladimir

2008. Şalaghinov, Vladimir : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 438; http://www.monument.md/autori/salaghinov/

ŞAPOŞNICOV, Fiodor

2009. Şapoşnicov, Fiodor : [critic de artă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 439.

ŞCIUSEV, Alexei

2010. Kuz, A. Setea noastră de echilibru : [despre activitatea arhitectului A. Şciusev] / A. Kuz //

Moldova. – 1987. – Nr 9. – P. 15.

2011. Năstase, Ludmila. N. Rerih şi A. Şciusev. Puncte tangenţiale în creaţia meşterilor :

[arhitecţi] / Năstase Ludmila // Tyrageţia : An. – 2005. – Nr XIV. – P. 209-313.

2012. Alexei Şciusev (1873-1949) : [architect, originar din Chişinău] // Calendarul bibliotecarului

1998. – Ch., 1997. – P. 155-157.

2013. Şciusev, Alexei : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 451; http://www.monument.md/autori/sciusev/

2014. Алексей Викторович Щусев (1873-1949) // Мастера советской архитектуры об

архитектуре: избр. отрывки из писем, статей, выступлений : в 2-х т. – М., 1975. – Т. 1. – Р.

150-205.

2015. Замечательный зодчий : [А. Щусев] // Их именами улицы названы. – К., 1979. – Р.

74-77.

2016. Тамонькин, Н. Записки о Щусеве / Н. Тамонькин // Архитектура и строительство

Москвы. – 1989. – Nr 12. – P. 18-19.

2017. Щусев, Алексей : [биогр. справка] // Кишинэу : энцикл. – К., 1984. – Р. 536-537.

Vezi şi Nr 413

www.bsclupan.asm.md Page 161


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

ŞEGLOCOFF, Gheorghe

2018. Şalaghinov, Natalia. Pictorul basarabean Gheorghe Şeglocoff / Natalia Şalaghinov //

Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – 2003. – Nr XII. – P. 305-308. – Rezumat în lb.

engl.

ŞERBINA, Igor

2019. Şerbina, Igor : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/iscerbina/

ŞIBAEV, Iurii

2020. Şibaev, Iurii : [pictor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2.

– P. 441.

ŞILINGOVSCHI, Pavel

2021. Şilingovschi Pavel : [pictor, grafician] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 441.

2022. Бойко, М. Шилинговский Павел Александрович (1881-1942) : [основатель

ленинградской школы графики, уроженец г. Кишинева] / М. Бойко // Искусство народов

СССР 1917–1970-е годы. – Л., 1977. – Р. 498.

2023. Гришков, В. Литография П. Шилинговского / В. Гришков // Изв. АН МССР. Сер.

обществ. наук. – 1981. – Nr 3. – P. 87-89.

Vezi şi Nr 1151

ŞLAPAC, Mariana

2024. Şlapac, Mariana : [doctor habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific principal, specialist

în domeniul arhitecturii fortificate medievale : notă biografică] [resursă electronică]. –

www.asm.md/?go=detalii-membri...; http://ro.wikipedia.org/wiki/;

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

ŞMURUN, Izrail

2025. Şmurun, Izrail : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 446-447.

ŞOIHET, Simion

2026. Şoihet Simion : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 447.

ŞOIMARU, Vasile

2027. Pohilă, Vlad. Ochi de şoim : [schiţă-portret a lui Vasile Şoimaru – fotograf, publicist] / Vlad

Pohilă // Limba Română. – 2003. – Nr 1. – P. 106-109 : fot.

ŞOITU, Gheorghe

www.bsclupan.asm.md Page 162


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2028. Георгий Шойту : [работает в области станковой живописи : пейзажа, темат. картины,

натюрморта] // Художники юга Молдавии / сост. : Р. Акулова. – К., 1985. – Р. 44.

ŞOSTAC, Felix

2029. Şostac, Felix : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 447.

ŞUBIN, Anatol

2030. Şubin, Anatol : [artist plastic al poporului din R.S.S.M., pictor-scenograf] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 450.

2031. Анатолий Шубин : [художник] // Художники Молдавii. – Киiв, 1979. – Р. 140-155.

TABAC (ANDRIEŞ), Silviu

2032. Tabac, Silviu : [doctor în istorie, specialist în domeniul heraldicii, arhivisticii, sursologiei şi

al ştiinţelor istorice auxiliare] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312

TĂBÂRŢĂ, Eugen

2033. Spătaru, T. Eugen Tăbârţă : [despre opera tânărului pictor Eugen Tăbârţă] / T. Spătaru //

Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 1. – P. 3 : fot.

TĂBURŢĂ, Ion

2034. Ion Tăburţă (1930) : [artist plastic : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch.,

2000. – P. 211-213.

2035. Purice, Lucia. Cronici inspirate de cotidianul muncii : [creaţia plasticianului Ion Tăburţă

(grafică)] / Lucia Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P.

119-122.

2036. Zbârciog, Vlad. Ion Tăburţă: 60 de ani din ziua naşterii (1930) : [grafician] / Vlad

Zbârciog // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 80.

2037. Zbârciog, Vlad. În spiritul vremurilor prezente : [plasticianul Ion Tăburţă, lucrător emerit al

culturii din R.S.S.M.] / Vlad Zbârciog // Nistru. – 1983. – Nr 11. – P. 146-150.

TCACENCO, Niculina

2038. Şoimaru, I. Niculina Tcacenco : [meşter popular în ale broderiei, macrameului, ţesutului] /

I. Şoimaru // Femeia Moldovei. – 1987. – Nr 2. – P. a IV-a a cop.

TECUCI, Virgil

2039. Tecuci, Virgil : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artadecorativa/vtecuci/

TELIPIZ, Gheorghe

www.bsclupan.asm.md Page 163


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2040. Platon, Svetlana. Gheorghe Telipiz : [arhitect, membru al Uniunii Arhitecţilor din Moldova]

/ Svetlana Platon // Aquarelle. – 2005. – Sept. – P. 38-39.

TINEI, Alexandru

2041. Tinei, Alexandru : [artă monumentală : galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/atinei/

TOMA, Vasile

2042. Toma, Ludmila. Viaţa şi opera lui Vasile Toma (1937-1984) : [pictor din Basarabia] /

Ludmila Toma // Tyrageţia : An. / Muz. Naţ. de Ist. a Moldovei. – Ch., 2001. – Nr X. – P. 253-

259.

TUDOSE-UNGUREANU, Vlad

2043. Rău, Alexe. Un suflet la patrat – Vlad Tudose-Ungureanu : [pictor şi grafician] / Alexe Rău

// Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 2-3. – P. 17-18.

TUHARI, Ştefan

2044. Tuhari, Ştefan (Stepan) : [grafician din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 340.

2045. Tuhari, Ştefan : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/stuhari/

TUMANEAN, Iurie

2046. Tumanean, Iurie : [architect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 338.

ŢĂRNĂ, Valentin

2047. Ţărnă, Valentin : [date biografice, galerie virtuală – artă monumentală] / Valentin Ţărnă,

Victor Doroşenco. – http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/vtarna/

ŢĂRUŞ, Mihai

2048. Ţăruş, Mihai : [pictor, originar din s. Sineşti, Ungheni] // Enciclopedia artiştilor români

contemporani / A. Cebuc, V. Florea, N. Lăptoiu. – Bucureţti, 1998. – Vol. 2. – P. 187 : fot;

2049. Ţăruş, Mihai : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2050. Ţăruş, Mihai : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/mtarus/

2051. Ţăruş, Mihai. Să avem conştiinţa valorilor noastre culturale : [interviu cu artistul plastic] /

consemnare : E. Gheţcu // Limba Română. – 1996. – Nr 1 (25). – P. 152-153.

2052. Zgureanu, V. Deschiderea curbei : [despre plasticianul avangardist Mihai Ţăruş] / V.

Zgureanu // Basarabia. – 1993. – Nr 9. – P. 185-186.

www.bsclupan.asm.md Page 164


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

ŢÂPIN, Inesa

2053. Barbas, Eleonora. În căutarea destinului : [creaţia pictoriţei Inesa Ţâpin] / Eleonora Barbas

// Columna. – 1991. – Nr 6. – P. 53-56.

2054. Ţapin, Inesa : [date biografice, galerie virtuală]. – http://www.arta.neonet.md/pictura/itapin/

ŢONCEVA, Ludmila

2055. Toma, Ludmila. Incursiuni în creaţia Ludmilei Ţonceva : [pictoriţă] / Ludmila Toma //

Arta 1999-2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 66-72.

2056. Toma, Ludmila. Pinacoteca: Ludmila Ţonceva / Ludmila Toma // Columna. – 1992. – Nr

8-9. – P. 48-53; Колумна. – 1992. – Nr 8-9. – P. 48-53.

2057. Ţonceva, Ludmila : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md

2058. Ţonceva, Ludmila : [galerie virtuală]. – http://www.arta.neonet.md/pictura/ltonceva/

2059. Тома, Людмила. Поэтическим слогом живописи : [творческий портрет Л. Цончевой]

/ Людмила Тома // Кодры. – 1986. – Nr 8. – P. 124-126.

US, Vladimir

2060. Us, Vladimir : [notă biografică, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/vus/

UŢĂ-CHELARU, Elena

2061. Barbosa, Octavian. Uţă-Chelaru Elena : [pictoriţă română, originară din Basarabia] /

Octavian Barbosa // Dicţionarul artiştilor români contemporani / Octavian Barbosa. – Bucureşti,

1976. – P. 102.

2062. Ciucă, Valentin. Uţă-Chelaru Elena : [portret de creaţie] // Arta. – 1986. – Nr 1. – P. 34..

2063. Florea, Vasile. Elena Chelaru-Uţă : [notă biografică] / Vasile Florea // Arta românească

modernă şi contemporană / Vasile Florea. – Bucucreşti, 1982. – P. 303, 306.

2064. Uţă-Chelaru, Elena : [notă biografică] // Enciclopedia artiştilor români contemporani / A.

Cebuc, V. Florea, N. Lăptoiu. – Bucureşti, 1996. – Vol. 1. – P. 5.

2065. Uţă-Chelaru, Elena : [notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 528; Femei din

Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 292.

2066. Uţă-Chelaru, Elena : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

VATAMANIŢĂ, Ion

2067. Ion Vatamaniţă : [artist plastic] // Moldova. – 1977. – Nr 6. – Pe cop.

www.bsclupan.asm.md Page 165


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

VASILIEV, Alexei

2068. Vasiliev, Alexei : [pictor şi critic de artă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 126.

2069. Васильева, Н. Васильев Алексей Александрович, 1907-1975 : [моногр. о жизни и

творчестве художника] / Обл. и макет худож. А Попова; фото : М. Быткэ и из архива А. А.

Васильева. – К. : Литература артистикэ, 1979. – 106 р. : il.

Recenzie:

2070. Калашникова, И. Монография об А. Васильеве // Сов. Молдавия. – 1980. – 5 апр.

VASILIEV, Serghei

2071. Vasileiev, Serghei : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 126.

VÂRTOSU, Valentin

2072. Malaneţchi, Vasile. Valentin Vârtosu, sculptorul născut dintr-o iubire pătimaşă : [sculptor

născut în 1962 la Slobozia-Cremene, r-nul Soroca] / Vasile Malaneţchi // ARS longa. – 1997. – Nr

4-5. – P. 9 : fot.

2073. Vârtosu, Valentin : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2074. Vârtosu, Valentin : [galerie virtuală]. – http://www.arta.neonet.md/sculptura/vvartosu/

VENGHER, Mihail

2075. Vengher, Mihail. Clipa surprinsă azi trebuie să impresioneze şi mîine : [interviu cu artistul

fotograf M. Vengher] / consemnare : Lora Rucan // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 66-

69 . fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

VERDIANU, Dumitru

2076. Grosu, Vasile. O secvenţă din verticală : [despre Dumitru Verdianu, sculptor din Moldova]

/ Vasile Grosu // Columna. – 1992. – Nr 1. – P. 8-9.

VERLAN, Mark

2077. Verlan, Mark : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/artaalternativa/mverlan/

VIDRAŞCU, Nadejda

2078. Macovei, Tatiana. Meşterul popular Nadejda Vidraşcu : [despre meşteşugul de a croşeta] /

Tatiana Macovei // Femeia Moldovai. – 1991. – Nr 10. – P. 16-17.

VIERU, Igor

2079. Beşleagă, Vladimir. Trei zile cu Igor Vieru : [file din biografia pictorului] / Vladimir

Beşleagă // Basarabia. – 1992. – Nr 5. – P. 184-201.

2080. Bobernaga, Sofia. Igor Vieru : [maestru emetit în arte din R.S.S.M.] / Sofia Bobernaga. –

Ch. : Literatura artistică, 1982. – 40 p. – (Artişti plastici din Moldova Spovietică).

www.bsclupan.asm.md Page 166


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2081. Bobernaga, Sofia. Igor Vieru – pictor al sufletului neamului nostrum / Sofia Bobernaga //

Igor Vieru : Biobibliografie / alcăt. : S. Miron. – Ch., 2003. – P. 5-7.

2082. Bobernaga, Sofia. Maestrul Igor Vieru / Sofia Bobernaga // Limba română prin cultură şi

civilizaţie : (material didactic pentru alolingvi) / alcăt. : Barbarov, S. [et.al.]. – Ch., 1997. – P. 176-

178.

2083. Bobernaga, Sofia. Mesaj şi armonie : [despre pictorul Igor Vieru] / Sofia Bobernaga //

Nistru. – 1977. – Nr 2. – P. 146-149.

2084. Brânzei, Boris. Igor Vieru / Boris Brânzei // Columna. – 1991. – Nr 8. – P. 48-53.

2085. Chetroşanu, E. Igor Vieru un pictor cântăreţ, care nu poate să nu cânte / E. Chetroşanu //

Pedagogul sovietic. – 1987. – Nr 1. – P. 62-64.

2086. Clima, M. Igor Vieru la 60 de ani / M. Clima // Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 1. – Pe cop.

2087. Colesnic, Iurie. Primăvara sufletului : [tripticul „Baladă despre pământ” de I. Vieru] / Iurie

Colesnic // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 28.

2088. Grecov, Iurii. Igor Vieru / Iurii Grecov // România în chipuri / Iurii Grecov. – Ch., 2000. –

P. 164.

2089. Igor Vieru: biobliografie / alcăt. : Svetlana Miron; red. : Jana Jelamschi. – Ch. : Biblioteca

Naţională, 2003. – 120 p.

2090. Igor Vieru : [notă biografică] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 109;

Dicţionar enciclopedic ilustrat. – Ch., 1999. – P. 178; Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –

Ch., 1971. – Vol. 2. – P. 38; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. –

P. 134.

2091. Igor Vieru : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2092. [Igor Vieru] // Художники – иллюстраторы книг для детей // Детская литература. –

1982. – Nr 1. – P. 58-62.

2093. Lungu, Eugen. Poetul Igor Vieru : [portret de creaţie] / Eugen Lungu // Orizontul. – 1987. –

Nr 12. – P. 52-55; Горизонт. – 1987. – Nr 12. – P. 52-55.

2094. Mânăscurtă, Ioan. Laudă mâinilor : [despre pictorul Igor Vieru] // Noi şi gândurile noastre

/ Ioan Mânăscurtă. – Ch., 1979. – P. 146.

2095. Purice, Lucia. Efluvii de simboluri şi emoţii artistice : [arta pictorului I. Vieru] Lucia

Purice // A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 5-17.

www.bsclupan.asm.md Page 167


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2096. Purice, Lucia. În faţa formulelor veşnice : [Igor Vieru] / Lucia Purice // Nistru. – 1983. – Nr

12. – P. 142-148.

2097. Purice, Lucia. O tătarcă, un mărţişor şi o potcoavă-breloc... : [despre Igor Vieru] / Lucia

Purice // Basarabia. – 1994. – Nr 6. – P. 48-77.

2098. Rău, Alexe. Arhitecturile preaplinurilor : (ecouri eminesciene în arta lui Igor Vieru) / Alexe

Rău // Magazin bibliologic. – 1993. – Nr 2. – P. 48-51.

2099. Spânu, Constantin. Igor Vieru – 75 de ani de la naştere / Constantin Spânu // Arta ’98. –

Ch., 1999. – P. 174-175 : fot.

2100. Stăvilă, Tudor. Semantica unui triptic : [„Fericirea lui Ion” de I. Vieru] / Tudor Stăvilă //

Nistru. – 1980. – Nr 9. – P. 157-160.

2101. Turea, Larisa. Culori de duminică : [pictorul I. Vieru] // Portrete în relief / Larisa Turea. –

Ch., 1987. – P. 133-142.

2102. Turea, Larisa. Meşterul, printre copii ce-şi caută glasul : [pictorul Igor Vieru ca pedagog la

filiala şcolii raionale din s. Cernoleuca] / Larisa Turea // Femeia Moldovei. – 1979. – Nr 8. – P. 8-

9.

2103. Turea, Larisa. Pe urmele ctitorului : [Igor Vieru] / Larisa Turea // Moldova. – 1988. – Nr

11. – P. 16.

2104. Vangheli, Spiridon. Pictorul, poetul... : [Igor Vieru] / Spiridon Vangheli // Basarabia. –

1993. – Nr 11-12. – P. 228-229.

2105. Vrabie, Gheorghe. Igor Vieru (1923-1988): omul şi opera / Gheorghe Vrabie // Destin

Românesc. – 1996. – Nr 1. – P. 137-143.

2106. Vrabie, Gheorghe. Igor Vieru: primatul ideii : Arta lui I. Vieru în contextul procesului

creator contemporan din Moldova / Gheorghe Vrabie // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 2. – P. 89-

92.

2107. Vrabie, Gheorghe. Trei eseuri despre moştenirea lui Igor Vieru / Gheorghe Vrabie //

Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 1-2. – P. 62-72 : il., fot.

2108. Zbârciog, Vlad. Taina care răscoleşte mintea şi sufletul : [lucrările lui Igor Vieru] / Vlad

Zbârciog // Calendar 1988. – Ch., 1987. – P. 183; Vămi pentru valorile sufletului / Vlad Zbârciog.

– Ch., 1989. – P. 184-196.

Vezi şi Nr 754,825, 1236, 1951

VIERU, Roland

2109. Budeanu, Gheorghe. Roland Vieru: „Sunt plecat... ” : [pictorul Roland Vieru la 50 de ani

de la naştere] / Gheorghe Budeanu // ARS longa. – 1997. – Nr 1. – P. 12.

www.bsclupan.asm.md Page 168


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2110. Grecu, Mihai. Roland Vieru : [meşter popular, sculptor în lemn] / Mihai Grecu // Moldova.

– 1989. – Nr 1. – P. 18-19.

VIŞAN, Geta

2111. Barbosa, Octavian. Vişan Geta : [pictoriţă-decoratoare] / Octavian Babosa // Dicţionarul

artiştilor români contemporani / Octavian Babosa. – Bucureşti, 1976. – P. 507.

2112. Vişan, Geta : [notă biografică] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 29; Femei din

Moldova : encicl / Iurie Colesnic. – Ch., 2000. – P. 300; Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 545.

VLAH, Petru

2113. Петр Влах : [профессиональный художник, работает в области декоративноприкладного

искусства станковой графики] // Художники юга Молдавии / сост. : Р. Акулова.

– К., 1985. – Р. 10 : fot.

2114. Топал, И. Гагаузские мотивы : [в произведениях малой графики худож. П. Влаха] / И.

Топал // В мире книг. – 1976. – Nr 3. – Р. 92.

VOIŢEHOVSCHI, Valentin

2115. Voiţehovschi, Valentin : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 138.

VORONIN, Leonid

2116. Voronin, Leonid : [arhitect din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 138.

VRABIE, Gheorghe

2117. Başneţ, T. Viziune metaforică, gândire asociatică : [plasticiamnul Gheorghe Vrabie] / T.

Başneţ // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 54-55; Горизонт. – Nr. 5. – P. 54-55.

2118. Ladaniuc, Victor. Gheorghe Vrabie : [plastician] / Victor Ladaniuc // Localităţile

Republicii Moldova : Intinerar documentar-publicistic ilustrat / alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor

Ţopa. – Ch., 2001. – Vol. 3. – P. 265-266 : fot.

2119. Purice, Lucia. Un prieten al scriitorilor : [Gheorghe Vrabie] / Lucia Purice // A patra

dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 138-143.

2120. Voroncova, Olga. Gheorghe Vrabie : [monogr.] / Olga Voroncova; trad. din lb. rusă de V.

Pohilă; prez. grafică de D. Cojocaru. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 95 p., il. – (Artişti plastici

din Moldova Sovietică). – Text paral. : lb. rom., rusă.

2121. Voroncova, Olga. Pledoarie pentru un conţinut profund şi o formă modernă : [despre

creaţia graficianului Gheorghe Vrabie] / Olga Voroncova // Nistru. – 1981. – Nr 4. – P. 147-153.

2122. Vrabie, Gheorghe : [pictorul despre creaţia sa] // Moldova. – 1978. – Nr 4. – Pe cop.

www.bsclupan.asm.md Page 169


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2123. Vrabie, Gheorghe. Percepţie şi reflectare plastică : [despre creaţia sa în domeniul graficii

de carte] / Gheorghe Vrabie // Nistru. – 1976. – Nr 8. – P. 143-149.

2124. Vrabie, Gheorghe : [grafician de carte şi de şevalet] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 141.

2125. Vrabie, Gheorghe : [cercetător ştiinţific, autor a peste 55 de articole de popularizare]

[resursă electronică]. – http://istoria.md/articol/958/Gheorghe_Vrabie,_biografie;

ro.wikipedia.org/.../Gheorghe_Vrabie_;http://www.arta.neonet.md/grafica/gvrabie/;

http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=312.

2126. Zbârciog, Vlad. „Încerc să văd cu gândul, creând imagini de sinteze” : [arta graficanului

Gheorghe Vrabie] / Vlad Zbârciog // Nistru. – 1985. – Nr 3. – P. 150-156; Vămi pentru valorile

sufletului / Vlad Zbârciog. – Ch., 1989. – P. 119-138.

2127. Zbârciog, Vlad. Un prieten al scriitorilor : [graficianul Gheorghe Vrabie] // Calendar 1989.

– Ch., 1988. – P. 106; A patra dimensiune / Lucia Purice, Vlad Zbârciog. – Ch., 1991. – P. 138-

143.

2128. Воронкова, Ольга. Георгий Врабие : [о молд. графике] / Ольга Воронкова //

Искусство. – 1980. – Nr 9. – P. 26-29.

Vezi şi Nr 801, 1484

VRÂNCEANU, Silvia

2129. Magna, S. Silvia Vrânceanu : [pictor în domeniul artei decorative aplicate] / S. Magana //

Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 2. – P. 16.

2130. Vrânceanu, Silvia : [pictoriţă din R.S.S.M.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 142.

ZAMŞA, Simion

2131. *Ciobanu, Constantin. Simion Zamşa – arheologia metaforei : [Simion Zamşa, plastician] /

Constantin Ciobanu // Contrafort. – 1994. – Nr 2. – P. 14.

2132. Zamşa, Simion: Arheologia metaforei / Simion Zamşa . – Ch. : ARC, 2005. – 47 p. : il.

2133. Zamşa, Simion : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2134. Zamşa, Simion : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/grafica/szamsa/

Vezi şi Nr 616, 1039

ZAVTUR, Eudochia

2135. Movilă, Boris. Zavtur Eudochia : [pictoriţă] / Boris Movilă // // Femei din Moldova : encicl.

– Ch., 2000. – P. 309; Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 55-56.

www.bsclupan.asm.md Page 170


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2136. Zavtur, Eudochia : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 456.

2137. Zavtur, Eudochia : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md

Vezi şi Nr 1206

ZAZERSKAIA, Vilhelmina

2138. Zazerskaia, Vilhelmina : [artist plastic : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2002. – Ch.,

2002. – P. 150-151; Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 242-

243; Moldova. – 1986. – Nr 3. – P. 31.

2139. Гольцов, Дмитрий. Щедрый дар колориста : [Вильхельмина Зазерская] / Дмитрий

Гольцов // Искусство. – 1978. – Nr 12. – P. 19-24.

2140. Карланова, С. Краски Молдавии : [Вильхельмина Зазерская] / С. Карланова //

Творчество. – 1984. – Nr 5. – P. 6-9.

Vezi şi Nr 1174, 1238, 1243

ZÂMBREA, Victor

2141. Rău, Alexe. A mărturisi întru a fi : [Victor Zâmbrea] / Alexe Rău // Români basarabeni

deportaţi în Siberia: grafică, pictură / Victor Zâmbrea. – Ch., 1999. – P. 1.

2142. Scutaru, Iulia. Închinare lui Victor Zâmbrea / Iulia Scutaru // Români basarabeni deportaţi

în Siberia: grafică, pictură / Victor Zâmbrea. – Ch., 1999. – P. 2-4.

2143. Zâmbrea Victor (1924-2000) : [artist plastic] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P.

250.

ZBÂRNEA, Tudor

2144. Malaneţchi, Vasile. Mitic, raţional, ironic, grotesc, sublim : [pictorul Tudor Zbârnea] /

Vasile Malaneţchi // ARS longa. – 1997. – Nr 2. – P. 4.

2145. Zbârnea, Tudor : [pictor, a.n. 1955, Nisporeni] // Enciclpopedia artiştilor români

contemporani / Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu. – Buc., 1998. – Vol. 2. – P. 195 :

fot., reprod.

2146. Zbârnea, Tudor : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2147. Zbârnea, Tudor : [galerie virtuală]. – http://www.arta.neonet.md/pictura/tzbarnea/

ZDERCIUC, Ion

2148. Bobernaga, Sofia. Vasile Alecsandri în viziunea lui Ion Zderciuc : [despre activitatea

sculptorului basarabean Ion Zderciuc] / Sofia Bobernaga // ARS longa. – 1997. – Nr 4-5. – P. 14.

www.bsclupan.asm.md Page 171


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

2149. Malaneţchi, Vasile. Ion Zderciuc : [sculptor] / Vasile Malaneţchi // Atelier. – 1998. – Nr 1-

2. – P. 6.

2150. Zderciuc, Ion : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md.

2151. Zderciuc, Ion : [date biografice, galerie virtuală]. –

http://www.arta.neonet.md/sculptura/izderciuc/

ZENIN, Igor

2152. Zenin, Igor. „E puţin să filmezi, trebuie să filmezi cu sufletul” : [interviu cu Igor Zenin,

renumit fotograf] / consemnare : Leo Bordeianu // Moldova. – 2004. – Nr 9/10. – P. 68-72 : fot. –

Text paral. : lb. engl., rusă.

ZEVIN, Ada

2153. Toma, Ludmila. Acuarelele Adei Zevin / Ludmila Toma // Arta 2001: Arte plastice.

Arhitectură. Mizică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 115-118.

2154. Toma, Ludmila. Ada Zevin la 80 de ani / Ludmila Toma // Arta ’98 / Acad. de Şt. a

Moldovei. – Ch., 1999. – P. 173 : fot.

2155. Zevin, Ada : [notă biografică, creaţia] [resursă electronică]. – http://arhiva.art.md;

ro.wikipedia.org/wiki/Ada_Zevin

2156. Zevin, Ada : [galerie virtuală] [resursă electronică]. –

http://www.arta.neonet.md/pictura/azevin/

2157. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них художник Ада Зевина] // Документ. –

2002. – Nr 1. – P. 56.

Vezi şi Nr 1225

ZINKIN, Ghenadii

2158. Platon, Svetlana. Ghenadii Zinkin : [arhitect emerit din Rep. Moldova] / Svetlana Platon //

Aquarelle. – 2005. – Sept. – P. 36-37.

www.bsclupan.asm.md Page 172


A

Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Abanina, Al. 1085

Abâzova, Natalia 1060

Aculov, Raisa 813, 924, 1075, 1178, 1410,

1442

Adauje, M. 1145, 1182, 1186

Adoc (850)

Afanasiu, Vlad 1152, (1269)

Alesencov, Alexandr (1271)

Alexandru, I. 1700

Alhaz, Natalia 1152

Alhazov, N. 1140, 1186

Amariţu, Cornelia 1454

Ananiina, T. 1191

Andon, Victor 64, 83

Andrieş-Tabac, Silviu 1208, 1219

Andronic, M. 430

Antoniuc, Ivan 1139

Antoniuc, M. 1684

Apostol, Silvia 149-150, 177

Apostol, V. 39

Apostolidi, Nicolae (1273), (1279)

Apostolov, M. 64

Apostu, George (1280)

Arbore, Nina (1218), (1278)

Arionescu-Baillayre Lidia (1274-1277)

Arsene, Andrei 858

Averbuh, Lev (1281)

Axionov, Vladimir 11, 12, 83

B

Babanschi, V. 1473

Bacinschi, Mihai 470, 815, 1092, 1040, 1149,

1153, 1164, 1190, 1209

Badaniuc, Vasile (1282)

Badrajan, S. 1326

Bahcevan, Nichita (1211), (1283-1286)

Baillayre, Auguste (1207-1208)

Balan, Constantin (1288)

Balan, Pavel 81, 267, 665, 1144, 1195, 1202,

1212

Balier, August (1289)

Baltag, V. 807

Banaru, Victor 1661

Bancova, Ivana 774

Bancovoi, Ivan 1220

Indice de nume

Bantoş, A. 268

Baranovici, Ana (1290-1292)

Baraşcov, Eugeniu 81, 628, 1169, 1180, 1195

Barbarov, S. 1601, 1835

Barbas, Eleonora 22,588, 658-664, 1380,

1572, 1905, 1969, 2053

Barbosa, Octavian 2061, 2111

Barbu, Geta 617

Barosan, T. 589

Bartoiu, N. 1731

Başneţ, T. 2117

Batariuc, Paraschiva-Victoria 859

Bazâghina, E. 585

Bălan, Pavel 935, 1027

Bălteanu, Ion 936-937,

Bălteanu, Lorina 939, 1296, 1408, 1730, 1893,

1953, 1977

Bătrânu, Timotei 1147, (1293-1295)

Bârsă, Iurie 1190

Bâzgu, Eugen 269-274, 384

Beiu, Stefan 1296

Bejenaru, O. 1169

Belâh, E. 1941

Beleaev, Leonid (1057), (1297-1298)

Belkin, A. 153

Beregoi, Irina 1061

Berghie, Ioasaf (1299)

Bernardazii Alexandru (1300-1304)

Bernştein, E. 1906

Beşleagă, Vladimir 2079

Beţianu, Mihai 1306, (1307)

Bichir, Nătăliţa 1308

Bileţchi, Rodica 1719

Blaga, L. 938

Blanovschi, A. 1083

Blinov, Vasile (1309-1310)

Boaghie, Dionisie 154-155

Bobână, Dumitriţa 1028-1029

Bobernaga, Sofia 590-594, (601), 835-837,

899, 1291, (1311), 1396, 1403, 1422, 1433,

1501, 1587, 1648, 1678, 1693, 1737, 1762,

1809, 1819-1822, 1830, 1831-1834, 1835,

1875-1876, 1906, 1963, 1929-1931, 1942,

2080-2083, 2147

Bodiul, Natalia (1312)

Boever, E. 584, 1141

Bogdesco, Ilie (1313-1320)

Bognibov, E. 295

Bolboceanu, Dumitru (755), 1036

www.bsclupan.asm.md Page 173


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Bolboceanu, Vlad 939, 1148

Bolboceanu, Zinaida (1326)

Boldu, Mihai (1327)

Bolduma, Viorel 471

Boldureanu, Ana 1093

Bolocan, Ion (1328-1329)

Bolşacov, Nicolae (1330)

Bontea, Elena 1149, (1321-1340)

Bordeianu, Leo 296, 1345, 1669, 1862, 2151

Bordin, M. 82

Borodac, Eugenia 925

Bosenco, Grigore 813, 1178, 1197, (1342-

1343)

Botnaru, L. 1334

Botocel, Valeria 1348

Braga, T. 585

Braga, Tudor 1209, 1696, 1894

Braşoveanu, Angela 1203, 1943

Brăilă, Pavel (1344)

Brâncoveanu, Valentina (1345-1348)

Brâncuşi, Constantin (1349-1357)

Brânzei, Boris (1358), 2084

Brigalda-Barbas, Eleonora 666, (667), 1081,

1150-1151, (1359-1360), 1476

Brihuneţ, Emanuil 156, 297-298

Britcova, N. 1042, 1814

Brunea, Mihai (1361)

Bruter, V. 1048

Buburuz, P. 299-300, 860

Bubuş, I. 1302

Bucătaru, Petru 936, 941

Bucevschi, Epaminonda (1362)

Bucovineanu, Mihai 1859

Budeanu, Gheorghe 1280, 1383, 1619, 1629,

2109

Bulat, Vladimir 23-25, 668, 1060, 1153, 1477,

1997

Bulgacov, Stanislav (1363)

Burac, A. 1483

Burckhardt, Ia. 26

Burea, Mihail (1139), (1364), 1365

Butnaru, Leo 1853

Butnaru, Petru 1367

Butnaru, Val 301, 861

Buzilă, Varvara 942-943, 1094

C

Caftan, Eudochia (1368)

Caidan, S. 1213

Calaşnicov, Irina 1209

Calaşnicova, N. 948

Calcea, Andrei 1501

Calinina, A. 1292

Calistru, Tudor (1369)

Camilar, Mihail 302

Canaşin, Iurie 1038, (1370-1371)

Caneev, Oleg 903

Cantemir, D. (333)

Cantor, Vladimir (1374)

Capnin, Boris 1202

Caracenţev, Elena 1039

Caraman, Douglas 903

Caraman, R. 1455

Caraman, Iurie 668

Carcea, Ala 170, 174

Careţcaia, G. 1186

Carp, G. 1644

Carroci, Amadeo 1155-1160

Catana, Pavel 728-729

Cataraga, Tudor (601), 1092, (1375-1376),

1377, (1378-1379)

Cazacu, P. 1161, 1184

Căliman, E. 907

Călinescu, Matei 27

Căpăţână, Iurie 817

Cârmu, Isai 807, 1176, (1380-1382), 1383-

1384, (1385-1387), 1666

Cârneci, Magda 28

Ceapchis, Iurie 1389

Cebuc, Alexandru 1506, 1628, 2064, 2142

Ceciulin, D. 308

Ceglocoff, Gheorghe (1390-1394)

Celac, Ana 669-673, 1895-1896

Celâşev, B. 1494

Cemortan, Leonid 7, 9-17, 29-30, 1459

Cerbu, V. 1335, 1385, 1472

Cerdanţev, Alexandru (1395)

Cernei, E. 945

Cernei, Vsevolod 1444

Cesereanu, Domuţian 1350

Ceuca, Nicolae-Dorel 862

Cezza, Lev 674, 1513

Cheianu, Constantin 675, 1574

Cheptănatu, Iosif (1396)

Cherdivarenco, Sergiu 8, 83, 386-387, 670-

671

Chetrari, Cristina 1094

Chetroşanu, E. 2085

Cheţu, E. 1970

Chiblic, E. 1083

Chibzi, Ion 1145, 1184, 1190, (1397)

Childescu, Emil ( 1398-1400)

Chiperi, Reta (1401)

www.bsclupan.asm.md Page 174


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Chiriac, Svetlana 1075

Chiriac, Vlad 31

Chirilova, V. 948

Chirinciuc, V. 948

Chiriţă, Gheorghe 903, 1085, 1149

Chirtoagă, Ion 501

Chistruga, I. 1216

Chitaica, Constantin (1402)

Chiticari, Vladimir (1403)

Chitoroagă, Ion (1404)

Cibotaru, M. 1718

Cimpoi, Mihai 1198, 1351, 1803

Ciobanu, Constantin 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13-

18,32-33, 104, 314, (315), 316-318, 455-456,

595, 677-699, 735, 846-847, 1075, 1162-

1164, 1190, 1352, (1405-1407), 1588-1590,

1904, 1971, 1989, 2007

Ciobanu, Dumitru 596-598, 1285, 1463, 1470,

1591, 1869, 1968, 2002, 2002, 2131

Ciobanu, Gheorghe 1503

Ciobanu, Iurie (1408)

Ciocanu, A. 946

Ciocanu, Anatol 1649, 1674

Ciocanu, Ion 1495

Ciocanu, Maria 1094

Ciocanu, Sergius 319-324, (1409)

Ciocanu, V. 44

Ciokolov, Serghei 1085, (1410-1415)

Ciorbă, Veaceslav 34

Cistova, T. 1657

Ciubotaru, Iurie (1417)

Ciucurean, Tatiana (1418)

Ciuhrii, G. 308

Ciucă, Valentin 1378, 1670, 2063

Ciucurean, Tatiana (1418)

Ciupin, V. 900, 1191, 1814

Ciutureanu, Victor 1212

Clima, M. 1, 1545, 1712, 1877, 2086

Cobizev, Claudia (1214), (1422-1427)

Cobzac, Victor (1419-1421)

Cocin, Alexandru 157-159,170, 174

Cogan, A. 947

Cogan, Moisei (1428-1430)

Cogan, Şneer (1431)

Cojocaru, Ilie 712

Cojocaru, D. 2120

Cojocaru, Dorina (1432)

Cojocaru, N. 1434

Cojocaru, Natalia 1336

Cojocaru, Oleg 1054

Cojocaru, Teodor 1294

Cojocaru, Vasile 1040, (1433-1440)

Cojuşneanu, Gheorghe (1441)

Colac, Tudor 35, 900

Colâbneac, Alexei 808, (1442-1451)

Сolesnic, Cezara (1454)

Colesnic, Iurie 1165, 1190, 1276, 1278, 1592,

1663, 1705, 1836, 1849, 2087, 2112

Colibaba, Varvara 1040, 1081, 1085, 1151,

1153, 1162

Colotovchin, Anatolii 327, 838

Coman, Ion 1165, (1455-1456)

Constantinovici, E. 44

Copaciova, S. 863

Corbu, H. 64

Coreţchi, M. 329

Corlăteanu, Nicolae 1810

Cornienco, G. 168

Coroban, Vitalie 1041, 1203, (1458)

Corobceanu, Anatol (1459)

Coroliov, Elfrida 701

Cosmescu, Alexandru (1460)

Coşorean, Eugen 1060

Cotiula, Roman 1209

Coţofana, Maria (1461)

Coţofan, Nicolae (1462)

Coval, D. 1183

Coval, Victor (1463)

Covrig, Vasile (1464)

Crăciun, Cornel 1804

Crăciun, Rita 809-812

Creangă-Şiman, Ecaterina 1182

Creţu, E. 1327

Cuciuc, Sergiu 599, 1169, 1465, (1466-1467),

1738, 1944

Cujbă, V. 329

Culava, Nicolae 1058

Cupcea-Josu, Argentina 1478

Curinschi, Gheorghe (1468)

Curţ, R. 330-331

Cuşnirenco, Leonard 1161

Cutâriova, A. 1534

Cuzi, A. 332

www.bsclupan.asm.md Page 175

D

Dabija, Nicolae 333, 1146, 1212

Daghi, Ion 901, (1470)

Dalniţchi, N. 260

Danii, A. 583

Danii, I. 583

Danilenco, Nicolae (1472)

Danilenco, V. 46

Danilişin, Anatol (1473-1474)


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Danilov, Maria 334

David, Aurel (720), (826), (1224), (1476-

1481), 1482-1483, (1489)

Dănoi, Vasile (1491)

Dăscălescu, Gheorghe 1671

Demcenco, Nicolae 71, 160, 430, 600, 864-

866, 1170, (1492)

Derbeniov, P. 867

Derbenţev, Robert (1494)

Detişin, O. 1945

Diacicovskaia, V. 951

Diaconescu, Tamara 104, 1190

Dimitriu, Gheorghe (1495-1497)

Dimitrov, Alex 727

Dinu, M. 1139

Disconzi, Eugenio (1498)

Diviza, Ion 1565

Dmitriev, Ghenadii (1499)

Dogaru, I. 1071

Dogaru, Vitalie 1720

Dogotaru, Svetlana 1055

Dohotaru, Vasile (1501-1507)

Dolgopolov, Igor 702

Domencu, I. 1721

Doncev, Vladimir (1510-1511)

Donos, Alexandru 904

Dormidontova, V. 161-164

Dorofeev, N. 1042, 1195

Doroşenco, Victor (2047)

Dragnev, Demir 501

Dragnev, Emil 703-704

Dragnev, Lilia 48-50, (1704)

Dragomir, Constantin 314, 1962

Dron, Ion 363

Druc, Vlad 81, 1195

Druţă, Gh. 44

Druţă, Ion 335

Druţă, Veaceslav (1512)

Dubinovschi, Lazăr 868, (1153), (1513-1519)

Dubrovin, Boris (1522)

Dubrovin Galina (1523-1524)

Duia, Ion (1525)

Dumbrăveanu, A. 952-953

Dumbrăveanu, Andrei 336-337

Dumih, Mihail (1526)

Dumitraşco, A. 165

Dumitriu, M. 1171

Dvorciuc, V. 1621

E

Eltman, I. 327, 1191

Eltman, Iosif 338, (1527)

Eminescu, Mihai (720), (850), (1528)

Enache, Valentina 51-52,

Epelibaum, Naum 1043, (1529)

Epelbaum-Marcenco, Brunghilda (1530-1531)

Epur, E. 82

Erizanu, Gh. 1998

Ermurache, Alexandru 712

Erşov, Ivan (1533)

Eşanu, Andrei 339

Eşanu, Octavian 1068

Eşanu, Valentina 339

www.bsclupan.asm.md Page 176

F

Faniian, J. 1270

Fazlî, Piotr (1534)

Filip, Irina (1537)

Filip, Iu. 1236

Fitov, Leonid (1538-1541)

Florea, Vasile 54-56, 1172, 1506, 2063-2064,

2142

Florea, Vlad 1542

Florin, Ion 1645, 1660, 1897, 1996

Foca, Iurie 384, 586, 627, 1092, 1040, 1059,

1075, 1085, 1148, 1162, 1164, 1209, 1217,

1225, 1543, 1799

Foiniţchi, Alexandru (1544)

Fomin, Serghei 705

Fondos, Georgeta 706-708, 905, 954

Fusu, Dumitru (1545)

Fusu, M. 57

G

Gaidaş, Vlad 1203, 1547

Gaidaş, Vladimir 175-176

Galaicu, Violina 9

Galaicu-Păun, Emilian 724, 1456, 1639-1640

Galben, Serghei (1546)

Gamburd, Moisei (753), (1549-1554)

Gardes, Gilbert 839

Garbur, Nina 84

Garconiţă, Rita 175

Ghenciu, Svetlana 1074

Gheorghiţă, Cezara 1528

Gheorghiţă, Ion 602, 710, 1878, 1981

Gherasimenco, P. 1186

Ghereghea, P. (1555)

Gherman, V. 1197

Gherman, Victor 1152

Gheţcu, E. 2051


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Gheţu, Emilia 1353, 1823, 1917

Ghimpu, Vlad 341-344, 870

Ghişcă, Natalia 711

Gluşcenko, Leonid (1556-1557)

Goloseeva, Ludmila (1558)

Golovinova, Carmela (1559)

Golţov, Dumitru 603, 1057, 1140, 1174-1175,

1189, 1315-1316, 1398, (1561), 1620-1621

Golub, Valentin 345-346

Gorbunov, E. 1042, 1146

Gorionâşev, Nicolae (1562-1563)

Grabari, Igor (1564)

Grabco, Alexei 1176-1177, 1565, (1566-1571)

Grama, Vasile (1572)

Grati, Mihai (1574-1576), 1577, (1578-1581)

Graur, A. 948

Grâu, Elvira 1203

Grecov, Iurii 2088

Grecu, Estera (1582-1583)

Grecu, Ilie 335

Grecul, Ioan 604, 1179, (1584-1586)

Grecu, Mihai (1215), (1338), (1352), (1587-

1593), 1594, (1595-1607), 2110

Grecu, Tamara 908

Grecu-Peicev, Tamara (1618), 1619

Grigoraşenco, Leonid (1620-1624), 1625,

(1626-1627)

Grigorescu, Luminiţa 1088

Grigorescu, Nicolae (1628)

Griţcu, Ion 347

Grochala, Anna 585

Gromov, Pavel (1629)

Grosu, Elena 1058

Grosu, V. 1954

Grosu, Vasile 348-349, 2076

Grozavu, Nistor 170, 174, 350

Grozdiev, Constantin 1203

Gugel, Anatol 1491

Gulea, L. 1420, 1505, 1755

Gumalic, Nicolae (1630-1631)

Gurdiş, Ludmila 713

Gutu, Leonardo 1058

Guţu, Aurel (1635), 1636, (1637)

Guţu, Nicolae (1639-1640)

Guţu, Pavel (1642-1643)

Guzun, Eugenia 1672

Guzun, Gheorghe (1644-1646)

H

Hadârcă, Ion 1066, 1579, 1728

Haficiuc, Gh. 714

Haheu, Vasile 351

Harabara, N. 1683, 1888

Hămuraru, Filimon 1180, (1648-1654)

Hăsnăşeanu, E. 352

Hâncu, I. 71

Hâncu, Ion 353, 434

Hâncu, Liviu 1059

Hitlin, T. 58

Hmelniţchi, Alexandru (1655)

Holodenco, B. 166

Horovschi, Iurie (1657-1658)

Hristov, Victor 712, (1659), 1660, (1661)

Husar, Alexandru 59, 354-355

www.bsclupan.asm.md Page 177

I

Iachim, Andrei 1059

Iachim, Dorinel 356

Ianovici, A. 357-358, 378

Ianţen, Luiza (1662)

Iarmenco, Valentin 1789

Iaşcinschi, Nina (1663-1664)

Iavorschi, Victor (1665)

Iavtuşenco, Anatolie (1666)

Iftodi, Ludmila 347

Iliescu, Andrei 1081, 1151

Ilieş, E. 955

Ilviţcaia, Svetlana 359

Ilviţchi, Luminiţa 360-362, (363-365)

Ionesco, Grigore 366

Ionescu, Adrian-Silvan 1088

Ioniţă, Codrina Laura 62

Ioniţă, Veaceslav 1061

Ioniţoi, V. 1181

Iorga, Liubomir (1667)

Iorga, Romana 1068

Iovu, Tudor 1669

Irimciuc, M. 1667

Irimescu, Ion (1670-1671), 1672

Iuhtimovschi, Vera 1798

Ivanov, Evghenii 1060

Ivanov, Victor (1175), (1673)

J

Jalbă, Ghenadie (740), 1062

Jancov, Gheorghii (1196), (1674-1675), 1676,

(1677)

Jelamschi, Jana 2089

Jireghea, Petru 1063, (1678-1679), 1680

Jitaru, Victor 367-377, 1468

Jomir, Mihai (1681-1683)


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Jucenco, Iulia 700

Jumatii, Ion 1064-1075, (1684-1687)

Junghietu, I. 167

Junghietu, V. 1166

Jurba, Iurii 1030

K

Karacenţev, Elena (1689)

Kidel, A. 1247

Kiriacoff, Teodor (1690-1691)

Kitaika, Constantin (1692)

Kolomoitev, T. 1945

Kulicenco, Anait 1037, (1693)

Kulicenco, Valeri 1037, (1693)

Kulikov, Ludmila 1059

Kurţ, Robert (1694-1695)

Kuşci, Artiom 1074

Kuz, A. 2011

L

Ladaniuc, V. 1517, 2118

Lăptoiu, Negoiţă 871, 1506, 2064, 2142

Lâcov, A. 1173

Leanca, Florentin (1696-1697)

Lebedev, V. 872

Leontiev, P. 168

Levenzon, M. 1524

Levinschi, Alexandru 926

Lisneac, I. 873

Lisnic, Alexandru (1698)

Livşiţ, Matius 65-67, 379, 625-626, 661-662,

716, 840, 961, 1415, 1944

Lozinschi, Ştefan 1569

Luchian, Ştefan (1700)

Luchianeţ, Olga 962

Lungu, Alexandru 808, (1701-1702)

Lungu, E. 807 , 1149, 1907

Lungu, Eugen 68, 903, 1180, 2093

Lupaşcu, Valeriu 380-383, (1703)

M

Macarenco, N. 1154

Macari, Lucia (1704)

Macarova, T. 1154

Macovei, Alexandru 1006, 1148, (1705-1706)

Macovei, Tatiana 963-966, 2078

Magna, S. 1879, 2129

Mahu, Rodica 1460, 1972

Malai, Teodor (1707)

Malaneţchi, Vasile 385, 712, 717-718, 841,

875-876, 1386, 1399, 1498, 1595, 1837-1840,

1903, 2072, 2144, 2148

Malcoci, Vitalie 367-368, 385-388, (389),

394, 719, 967-970, (1708)

Maler, M. 1196

Maleşevschi, Eugenia (1209), (1709-1710)

Marco, Alexei (1711)

Marcu, Eleonora 1367

Mardare, Andrei 1850

Mardare, C. 1441, 1756

Mardare, Gheorghe 69, 906, (907), 971-973,

1366, 1371, 1908

Mardare-Fusu, Maria (1712-1713), 1714,

(1715-1716)

Marian, Ana 842-848, (1717), 1841

Marianciuc, Damian (1718)

Marin, G. 1183

Marin, Tudor 1212

Marinescu, V. 1360

Marius, Val 70, 849, 1445

Maslov, Valentin 604, 1179

Matei, Iurie 1067, (1719-1722)

Matu, Ion 730

Maximciuc, Ion 720

Mămăligă, Margareta 1040, 1225

Mânăscurtă, Ioan 1212, 2094

Mecinic, E. 1214,

Mecinic, Ernest 627

Mednec, Valentin 328, 410, (1723)

Melnic, Elena (1271)

Melnic, M. 1567

Melnic, Vladimir (1725)

Melnikov, I. (334)

Merega, Eugeniu (1726-1727)

Mihail, D. 1174, 1830

Mihalea, Cornelia 1088

Miron, Svetlana 2089

Mocanu, Anatol (1728-1729)

Mocanu, Vasile 712

Modârcă, Radu 335

Mogoreanu, Elena (1730)

Mojaev, Valentina 1194

Moldovanu, Eugenia (956)

Moraru, Ion 1069, (1731)

Morgun, Bronislav 169, (1732)

Moşanu, Vasile (1733-1734)

Moţcaniuc, Vladimir 1735

Movilă, Boris 2135

Movileanu, Vasile (1736)

Mudrea, Andrei 712, 1071, (1737-1741),

1742-1744, (1745-1748)

Munteanu, G. 1083

Munteanu, Gheorghe (1205), (1749)

Munteanu, Igor 1061

www.bsclupan.asm.md Page 178


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Munteanu, Svetlana 1032

Mureşanu, Basile 1070

Musceleanu, Mihai 1088

Mustea, Gheorghe 37

Musteaţă, Elena 72

Musteaţă, V. 76

Muzâca, S. 1050

N

Narţeva, N. 975

Naşcu, Vasile (1750)

Naumov, Tudor (1751)

Năstase, Ludmila 413, 1303-1304, 2012

Năstăseanu, Gheorghe (1752)

Neamţu, M. 1044, 1047, 1048, 1048, 1050,

1076, 1080

Neceaev, Valentina (1753-1754)

Nechit, Irina 1225, 1914

Negru, Andrei 155, 721, 1368

Negru, Radu 1506

Negruţă, Vasile 722

Negură, Andrei (1755-1758)

Negură, Petru 1852

Negură, Vasile 1075

Nemerenco, Valeriu 414-418, 723, 1152

Nesterov, Tamara 419-438, (439), 440, 866,

872, (1761)

Nesvedov, Boris (1762-1768)

Nezvinschi, Vitalie (1770)

Nicolae, Eugen 53, 1093

Nicolaidi, Tatiana (1771)

Nicorici, Liliana 927, 976, (1772)

Nicu, Vladimir 1721

Nicuţă, S. 977

Nikitin, Leonid (1773)

Noica, C. 1354-1355

Noroc, Angela 1369

Noroc, Larisa 75

Novic, Vladimir (1774

Novicov, A. 76

Novicov, Alexei (1175)

Novicov, Vladimir (1176)

Nucă, Sergiu 874, 978-980, 1556, 1698

Nutovici, Filip (1777), 1778, (1779)

O

Obuh, Vladimir (1197)

Obuh, Vladislav (1780)

Ocuneva, Anastasia 1770

Odainic, Ludmila (1782)

Okuşco, Rostislav (1783-1785)

Okuşco, Vladimir (1786-1788)

Olărescu, V. 981

Ololenco, A. 608

Oprea, Gheorghe (1789)

Ortega y Gasset J. 77

Orlov, A. 1, 1047, 1048, 1073

Orlov, Maria 1055

Orlova, Olga (1790-1791)

Osmochescu, Tamara 53, 1093

Ostap, Andrei 1792

Ostapenco, Gheorghe (1793

Ostrovschii, V. 171

Ostrovschi, Valeriu (1794)

www.bsclupan.asm.md Page 179

P

Paladiev, V. 1183

Paladii, Alexei (1795-1796)

Palatnic, David (1797)

Palladi, Tudor 1295

Papazoglu, Ioan (1798-1799)

Parasca, Pavel 1060

Partole, Claudia 1798-1799, 1946

Pascaru, P. 42

Pastoureau, Michel 724

Pavel, Eugenia 700

Pătraşcu, Ludmila (1221)

Pătraşcu, Miliţa (1221-1222,) (1803-1808)

Pânzaru, V. 77

Peicev, Dumitru (1800-1801)

Pelin, P. 1288

Percinschi, Olga 1192

Pereleaeva, Tatiana 365

Perju, L. 907

Petca, Ovidiu 1458

Petreanu, Vlad 1317, 1404, 1541

Petrenco, A. 606

Petric, Mihai (1224), (1809-1815)

Petriceicu Hasdeu, Bogdan (841)

Petricenko, A. 1073, 1687

Petrov, Vladimir 1557

Petrovskaia, Vera (1818)

Picunov-Tartau, Alexandra (1819-1822),

1823, (1824-1825)

Piscariov, Pavel (1826-1827)

Platon, Aurica 173, 442

Platon, Iurie 712, (1828), 1829

Platon, Svetlana 2040, 2157

Plămădeală, Alexandru 733, (841), (853),

(874), (876), (879), (1540), (1830-1847)

Plămădeală, Ana-Maria 9, 443


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Plămădeală, Ion 78

Plămădeală, Nona (1849), 1850, (1851), 1953,

Plămădeală, Olga 879, 1830, (1838)

Plămădeală, Zinaida 1092, 1148-1149, 1209

Pleşca, L. 1158

Pleşcan, Tudor 815

Pliusnin, V. 584, 1044, 1047

Ploşniţă, Elena 79, 1031, 1631

Pogorelschi, Natalia 586

Pohilă, Vlad 813, 854, 1178, 1204, 1831,

2027, 2120

Poiată, Mihai Ştefan 1872 , 1973

Ponomariova, N. 1196-1197

Popa, Nicolae 850

Popa Miu, Dragoş (1852)

Popa-Popa’s, Ştefan 1853

Popescu, Leonid 816, (1854-1855), 1965

Popescu-Cogan, Petre 1198

Porumb, Marius 439, 499, 734, (735)

Postică, Gheorghe 444-445

Postolachi, Elena 897, 948, 962, 964, 982-

986, 1003, 1984

Postolachi, G. 1154, 1181

Postolachi, Iachim (1857-1858)

Postovan, Gheorghe 880

Poştarencu, Dinu 446

Potârniche, Mihai 1036, 1066, 1069-1070,

1146, 1152, 1161, 1184, 1188, 1199, 1202,

(1859-1860), 1861-1862, (1863)

Potoţcaia, O. 1049

Potoţchi, Grigore (1864)

Povar, Iurie 1055

Prepeliţă, Mihai 82, 1312, 1374, 1658, 1947

Pripa, M. 736

Prisacaru, V. 1833

Proca, Ion 1525

Prohin, Victor 1568-1569

Prunici, S. 63

Prus, Elena 51, 447

Prust, Constantin (601), 1447

Puiu, Ion (1865)

Purice, Lucia 607-609, 737-738, 818, 909,

1200, 1318, 1337-1338, 1427, 1449, 1467,

1596, 1651, 1677, 1779, 1845, (1866-1867),

1880-1884, 1898-1899, 1909-1910, 1927,

1932, 1948-1949, 2035, 2095-2097, 2119,

Puşcaş, Mircea (1868)

Puşcaşu, Valeriu 1073, (1869-1870)

R

Raileanu, C. 71

Rallev, Alexandr 472

Rascu, I. 902

Raşcenco, Eugen (720)

Raţă, Vasile 1201, (1871)

Răileanu, Arcadie (1872)

Răileanu, L. 447

Răileanu, N. 1906

Răileanu, Nicolae 1092, 1153, 1162, 1178

Rău, Alexe 610-611, 739, 2043, 2098, 2142

Râbalco, Eugenia 177-178

Remenco, Gheorghe 881

Reprinţev, L. 1402, 1785

Rerih, N. (2011)

Revenco, Diana 85-86

Robu, Iulian 1060, 1081, 1085, 1148-1149,

1151, 1153, 1162, 1164, 1217

Robu, Maria 898

Rocaciuc, Victoria 612-615, 740, (1873)

Rodnin, Kir 449, 819, (1874)

Roibu, Nicolae (1578), 1716, 1745

Roitman, B. 1186

Romanescu, Eleonora 1076-1078, (1200),

(1875-1887), 1888, (1890)

Roşca, A. 741

Roşca, Agnesa 1597

Roşca, N. 1652

Roşca, Vitalie 1893

Rotari, Ala 179

Rotaru, Elena (1894-1900)

Rotaru, Tatiana 464

Rotaru, Valeriu 928, (1901-1902)

Rucan, Lora 2075

Rumeanţev, I. 1154

Rurac, Anatol 712, 1903

Rusnac, Eugen 90

Rusu, A. 934

Rusu, Alla (1904)

Rusu, D. (1338)

Rusu, Dumitru (1927)

Rusu, Olga 1068

Rusu, Sofia 1437

Rusu, Ştefan 1060, (1928)

Rusu-Ciobanu, Valentina (1164), (1591),

(1905-1913), 1914-1917, (1918-1921), 1954,

Rusu-Haraba, Anastasia 617, 1269, 1421,

1915

www.bsclupan.asm.md Page 180

S

Sabados, M. 742

Saca-Răcilă, Maria (641), (1929-1935), 1936-

1937, (1938-1940)


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Sainciuc, Glebus 743, (1941-1950), 1952-

1954, (1955-1956)

Sainciuc, Lică (1962)

Sajin, Nelli (1963)

Sandu, Ion 364

Sandu, Valeriu 1079, (1964)

Sava, Alexandru (1965)

Savastin, Dmitrii (1966)

Savatie (Baştovoi) 91

Savca, Victor (1968)

Sâdnic, E. 1438, 1813, 1918

Sârbu, A. 168

Sârbu, Andrei 712, (1162), 1474, 1598, 1829,

1902, (1969-1976), 1977, (1978-1979)

Sârbu, Antonina 1446

Scurtul, G. 1187

Scutaru, Iulia 2142

Scvorţov, Dumitru 1080, (1980-1982)

Secrieru, Cezar 1983

Secrieru, Parascovia (1984)

Secrieru-Harbuzaru, P. 949

Serbina, L. 1045, 1080

Serbinov, Ivan (1985)

Sergheeva, Natalia 1637

Sevastianov, Dumitru (1986-1987)

Severin, Ion 1988, (1989)

Sidorov, Dmitrii 774, 1220

Simac, Ana 744-748, 1037, 1938

Simanovschi, A. 1182

Sinhani, Tamara 1299

Sinigalia, Tereza 18

Siniţa, Zinovie (1990)

Siniţchi, Vladimir 1, 168, 584, 586, 991,

1047, 1141, 1173

Sivolobov, S. 1145

Slamovici, M. 1

Slastihina, O. 169

Slivenco, Cornelia 1204

Smeu, Grigore 93

Smirnov, Victor (1991)

Socolov, Vadim (1993)

Spătaru, Dan 1068

Spătaru, T. 2033

Spânu, C. 1064-1065

Spânu, Constantin 94, 389, 623-624, 750-757,

1205, 1206, 1319, 1329, 1507, 1653, 1682,

1734, 1736, 1978, (1995), 2099

Spânu, Efim 1152

Spânu, Tatiana 1003

Speranschi, Svetlana 749

Spinei, Mircea (1996)

Stamatov, Tamara 925

Stanciu, Diana 1040, 1163, 1190

Stander, Anne 903, 1163

Stati, Vasile 95

Stăvilă, Tudor 8, 10, 12, 13-19, 32, 96-103,

315, 432-433, 625-638, 683,758-762, 820-

821, 992, 1054, 1082, 1148, 1163, 1190,

1207, (1208), 1209, 1222, 1277, 1286, 1392-

1393, 1407, 1426, 1430-1431, 1551-1552,

1580-1581, 1599, 1643, 1691, 1746-1747,

1788, 1808, 1827, 1846-1847, 1919, (1997-

2000), 2100

Stepanov, Ion (2002-2004)

Stici, Veronica 993

Stigneev, V. 1173

Straticiuc, Vlad (2005)

Studionova, Oxana 1066

Sturza, A. 105

Subbotkina, N. 1187

Sumişevschi, Valerian (2006)

Suruceanu, Dan 722

Svernei, Igor (2007)

Szekely, Gheorghe 54-56

www.bsclupan.asm.md Page 181

Ş

Şalaghinov, Natalia 1394, 1485, 1564, 2018

Şalaghinov, Vladimir (2008)

Şaptefraţi, Silvia 106-107

Şapoşnicov, Fiodor (2009)

Şapoşnicov, T. 1211

Şaranuţă, Silvia 994-997

Şarban, Irina-Mădălina 473

Şargorodschi, Miahail 176

Şcetinin, Ana 453

Şciusev, Alexei (413), (2010-2013)

Şeglocoff, Gheorghe (2018)

Şeihet, S. 327

Şeremet, M. 853

Şeglocoff, Gheorghe (2018)

Şerbina, Igor (2019)

Şibaev, Iurii (2020)

Şifrina, Ludmila 1093

Şilingovschi, Pavel 1081, (1151), (2021)

Şireaeva, L. 945

Şişcan, Constantin 1765-1768

Şlamovici, M. 584, 1141

Şlapac, Mariana 180, 454-464, (465), 466-

471, (472-474), 475-506, 1093, 1074, 1468,

(2024)

Şmiţ, C. 1042

Şmurun, Izrail (2025)

Şoihet, Simion (2026)


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Şoimaru, I. 2038

Şoimaru, Vasile 1032, (2027)

Şostac, Felix (2029)

Ştefan cel Mare (501), (860), (874-875),

(880), (1838)

Ştirbu, Ludmila 1850

Şubin, Anatol (2030)

Şvitchi, I. 1865

T

Tabac, Silviu (2032)

Tamazlâcaru, Elena 1855

Tamoico, I. 1979

Taras, Iaroslav 181-182, 507-511, 882

Taras, V. 182-183

Tarbuţa, P. 639

Tarlapan, Efim 1306, 1636

Tăbârţă, Eugen (2033)

Tăburţă, Ion (2034-2037)

Tcacenco, Niculina (2038)

Tecuci, Virgil (2039)

Telembici, Rodica-Ermelinda 1155-1157,

1159-1160

Teleşcu, I. 1460

Teleucă, R. 1758

Telpiz, Gheorghe (2040)

Tentiuc, Ion 998

Terleţcaia, T. 1214

Tihomirov, V. 1042

Timofeeva, Dina 1074

Timuş, A. 64

Tinei, Alexandru (2041)

Tipa, Violeta 108

Tiron, Ş. 1030

Tişcenco, S. 184

Tofan, Alexandru 459, 512-513

Toma, I. 999

Toma, Ludmila 641,763-770, 1214-1215,

1225, 1339-1340, 1553-1554, 1600-1605,

1964, 1986-1987, 1990, 2042, 2055-2056,

2152-2153

Toma, Vasile (2042)

Tomencu, V. 1834

Tomov, P. 1166

Tomschii, Nicolai 854

Tornea, N. 508, 882

Trifan, Dumitru 771

Tudose-Ungureanu, Vlad (2043)

Tuhari, Ştefan (2044-2045)

Tulnic, Vitalie 1387, 1570

Tumanean, Iurie (2046)

Turea, Larisa 1818, 1937, 2101-2103

Turea, V. 1384

www.bsclupan.asm.md Page 182

Ţ

Ţăranu, Petru 1362

Ţărnă, Valentin (2047)

Ţăruş, Mihai (2048-2050), 2051, (2052)

Ţâgârlaş, Luminiţa 772, 1308, 1450, 1916

Ţâpin, Inesa (2053-2054)

Ţâra, Dumitru 1182

Ţonceva, Ludmila 1216, (2055-2058)

Ţopa, Tudor 2118

Ţugulischi-Neaga, Rodica 514

Ţulan, Leonid 1003

Ţurcan, A. 1140

Ţurcanu, Ion 110, 515

U

Uleaşev, S. 1145

Ungureanu, Lidia 822

Urecheanu, A. 1518, 1727, 1920

Ursachi, Rodica 667, 773

Ursu, M. 80

Ursu, Mihai 270, 519,

Ursu, N. 1001

Ursu-Nanu, Rodica 111

Us, Vladimir (2060)

Uscătescu, George 1357

Uţă-Chelaru, Elena (2061-2066)

V

Vangheli, Spiridon 1863, 2104

Vargafic, A. 1186

Vasilache, Victor 1190

Vasilescu, Grigore 112

Vasilescu, Sorin 365

Vasiliev, Alexei (2068)

Vasiliev, Serghei (2071)

Vasilieva, I. 1145, 1187

Vasilieva, Natalia 1085

Vatamaniţă, Ion (2067)

Vatamanu, I. 900

Vătavu, Maria 1307

Vătavu, Mitrofan 1188

Vârtosu, Valentin (2072-2074)

Vengher, Mihail 2075

Verbiţchii, I. 168

Verdianu, Dumitru 1217 , (2076)


Arta Moldovei 1975-2005 Vol. I. Arhitectura şi arta plastică

Verigo, G. 1046

Verlan, Mark (2077)

Vida, Gheorghe 1218, (1219)

Vidraşcu, A. 676

Vidraşcu, Anatol 54, 56

Vidraşcu, Dan 54

Vidraşcu, Nadejda (2078)

Vieru, Grigore 1854

Vieru, I. 910, 1002

Vieru, Igor (754), (825), (1236), (1591),

(2079-2108)

Vieru, Roland (2109-2110)

Vişan, Geta (2111-2112)

Vlad, Pavel 1343, 2003

Vlah, Petri 774, 1220

Vlasiu, Ioana 855, 1221

Vodă, Gheorghe 1397

Voiţehovschi, Valentin (2115)

Volontir, Valeriu 1203

Voloşciuc, Eleonora 1003

Voroncova, Olga 2121

Voronin, Leonid (2116)

Vrabie, Gheorghe 113, 643, 775, 775, 823-

828, 883, 1223, 1432, (1484), 1486-1489,

1496-1497, 1526, 1654, 1749, 1870, 2105-

2107, (2117-2121), 2122-2123, (2124-2127),

Vrânceanu, Silvia (2129-2130)

Z

Zamşa, Simion (616), 1032, (1039), (2131),

2132, (2133-2134)

Zanoci, Aurel 520

Zaporojan, N. 521-522

Zavadschi, Iu. 814, 1174, 1830

Zazerskaia, Vilhelmina (1174), (2138)

Zavtur, Eudochia (1206), (2135-2137)

Zâmbrea, Victor 1086, (2141-2143)

Zbârciog, Vlad 114-115, 523, 607, 776-778,

1224, 1284, 1320, 1400, 1439-1440, 1449,

1451, 1467, 1519, 1563,