Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

bsclupan.asm.md

Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Ştiinţa în Moldova

Buletin tematic

Fasc. 4

2011

Chişinău, 2012

0


Alcătuitor: Janna Nikolaeva

Redactor ştiinţific: Dr. în filologie

Aurelia Hanganu

Machetare computerizată: Janna Nikolaeva

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM, 2012

1


Cuprins

Cuvânt înainte _____________________________________________________________________ 3

Probleme generale ale ştiinţei ________________________________________________________ 5

Istoria ştiinţei şi învăţământului ______________________________________________________ 17

Personalia _______________________________________________________________________ 23

Starea actuală a ştiinţei, perspective __________________________________________________ 51

Ştiinţe naturale şi ale vieţii _______________________________________________________________ 51

Biologie, chimie, geografie şi ecologie _______________________________________________________________ 51

Medicină ______________________________________________________________________________________ 58

Agricultură ____________________________________________________________________________________ 65

Ştiinţe exacte şi economice _______________________________________________________________ 69

Fizică, matematică, tehnică _______________________________________________________________________ 69

Economie _____________________________________________________________________________________ 73

Ştiinţe umanistice şi sociale _______________________________________________________________ 77

Filozofie, Sociologie, Demografie ___________________________________________________________________ 77

Drept, Jurisprudenţă, Administraţie publică, Arta militară _______________________________________________ 81

Politologie, Istorie, Arheologie _____________________________________________________________________ 86

Etnologie, Etnografie, Artă, Patrimoniul cultural, Sport _________________________________________________ 96

Filologie, Teorie şi istorie literară, Bibliologie ________________________________________________________ 100

Tehnologii informaţionale _________________________________________________________107

Ştiinţa şi economia naţională _______________________________________________________109

Ştiinţa şi rezolvarea problemelor globale (ecologia, energetica,...) _________________________116

Ştiinţa şi învăţământul ____________________________________________________________121

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI...) _____________________129

Rapoarte de autoevaluare _________________________________________________________134

Indice de nume __________________________________________________________________141

Indice de titluri ___________________________________________________________________155

2


Cuvânt înainte

„Priorităţile ştiinţei au devenit necesităţi vitale pentru întreaga societate, sau

întrepătruns planurile ideatice de comunicare, s-a stabilit o conexiune durabilă

între cele două „societăţi”: Academia şi Societatea propriu-zisă, care, până nu

demult, activau separat, oarecum antinomic. Devenind unica instituţie publică de

interes statal în sfera ştiinţei şi inovării, ca şi coordonator plenipotenţiar al

activităţii de cercetare şi inovare, Academiei de Ştiinţe i s-au delegat competenţele

Guvernului în domeniul ştiinţei şi inovării. Aceasta a condiţionat modificarea

esenţială a structurii organizatorice şi instituţionale şi a paradigmei funcţionale. În

prezent, Academia de Ştiinţe echivalează cu nucleul ştiinţific de bază al Republicii

Moldova, întrunind în interior cei mai notorii savanţi din ţară. Codul, structurat şi

compartimentul într-un spirit şi o manieră democratică elevată, deplin

transparentă şi eficientă, reuşeşte să exprime exhaustiv scopurile principale pe

care trebuie să le atingă societatea ştiinţifică din Republica Moldova, dar şi să

contureze parametrii de implementare a vastelor posibilităţi pe care le deţine, de

azi înainte, Academia de Ştiinţe, raza ei de acţiune vizînd interesul naţional în

materie de cercetare fundamentală şi aplicabilitate pragmatică în sectorul real al

economiei ţării”.

Gheorghe Duca

Începînd cu anul 2009, Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a AŞM

elaborează buletinul tematic „Ştiinţa în Moldova”. Intenţia de la care au pornit

alcătuitorii acestui buletin a fost oglindirea stării actuale a cercetărilor ştiinţifice

din Republica Moldova. Atenţie primordială a fost acordată lucrărilor teoretice,

metodologice şi de sinteză. Ediţia de faţă cuprinde monografii, articole din reviste,

culegeri tematice, materialele conferinţelor ştiinţifice, bibliografii pe perioada an.

2011. Buletinul „Ştiinţa în Moldova” nu cuprinde manuale, suporturi de curs,

materiale didactice, articole din ziare. Lucrările editate în 2010, care n-au fost

incluse în fasc. 3, sunt reflectate în buletinul respectiv. Buletinul conţine 1275 de

poziţii bibliografice, indice de nume şi de titluri.

În procesul selectării au fost evidenţiate priorităţile tematice:

Probleme generale ale ştiinţei

Istoria ştiinţei şi învăţământului

3


Personalia

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

Medicină

Agricultură

Ştiinţe exacte şi economice

Fizică, matematică, tehnică

Economie

Ştiinţe umanistice şi sociale

Filozofie, Sociologie, Demografie

Drept, Jurisprudenţa, Administraţie publică, Arta militară

Politologie, Istorie, Arheologie

Etnologie, Etnografie, Artă, Patrimoniul cultural, Sport

Filologie, Teorie şi istorie literară, Bibliologie

Tehnologii informaţionale

Ştiinţa şi economia naţională

Ştiinţa şi rezolvarea problemelor globale (ecologia, energetica,...)

Ştiinţa şi învăţământul

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI...)

Rapoarte de autoevaluare

Indice de nume

Indice de titluri

Înregistrările bibliografice sunt sistematizate în diviziuni tematice, iar în

cadrul diviziunilor acestea apar în ordinea alfabetică a autorilor şi a titlurilor de

lucrări.

Drept surse de selectare a documentelor au servit: Bibliografia Naţională a

Moldovei, cataloagele electronice ale bibliotecilor, resursele-web. La întocmirea

buletinului tematic au fost consultate de visu documentele din colecţiile Bibliotecii

Ştiinţifice Centrale “Andrei Lupan” a AŞM.

Descrierile bibliografice sunt realizate în corespundere cu prevederile

standardelor bibliografice în vigoare.

Bibliografia este destinată, întîi de toate, oamenilor de ştiinţă, profesorilor,

bibliotecarilor, studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cercetarea ştiinţifică.

4


Probleme generale ale ştiinţei

1. Academia de Studii Economice din Moldova la 20 de ani. Studii, cercetări, publicaţii : Bibliogr.

lucrărilor corpului profesoral didactic [Resursă electronică] / coord. : Silvia Ghinculov ; alcăt. :

Maria Vătămanu, Alla Iarovaia, Svetlana Studzinschi, Elena Pancratov, Stela Pascal, Pavel Melnic ;

Acad. de Studii Economice a Moldovei, Bibl. Şt. – Chişinău : Bibl. Şt. ASEM, 2011. – 377 p. – 5484

notiţe bibliogr. – http://www.lib.ase.md/wp-content/uploads/2012/04/publ.pdf

2. Alexeeva, Svetlana. Integrarea ştiinţei şi educaţiei – baza dezvoltării societăţii cunoaşterii /

Svetlana Alexeeva, Rodica Cujbă // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului

de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 146-149. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

3. Andronic, Larisa. Publicaţiile ştiinţifice – reper în evaluarea eficienţei cercetării / Larisa Andronic //

Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica

Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 136-139. – Bibliogr.:

11 tit. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

4. Balmuş, Victor. Clasificarea ştiinţelor în abordarea scientică / Victor Balmuş // Legea şi viaţa. –

2011. – Nr 2. – P. 4-16. – Bibliogr.: p. 15-16 (58 tit.). –

http://reviste.asm.md/files/legea%20si%20viata%20feb2011.pdf

5. Balmuş, Victor. Conceptul administrării ştiinţei / Victor Balmuş // Probleme actuale ale organizării

şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt.,

Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 180-191. – Bibliogr. în notele de subsol (31 tit.). –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

6. Balmuş, Victor. Protecţia proprietăţii intelectuale în contextul negocierilor de asociere la spaţiul

european de cercetare / Victor Balmuş // Intellectus. – 2011. – Nr 4. – P. 34-40. – Bibliogr. în

notele de subsol.

7. Balmuş, Victor. Protecţia proprietăţii intelectuale în contextul negocierilor privind asocierea la

spaţiul european de cercetare / Victor Balmuş // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 36-41. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

8. Bersuker, Isaac. Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe

experienţa personală / Isaac Bersuker // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 23-27. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

9. Bileţchi, Lucia. Unele aspecte statistice ale acreditării ştiinţifice în Republica Moldova / Lucia

Bileţchi, Vitalie Minciună, Simion Toma // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 258-261. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferintaasm.pdf

10. Bobână, Gheorghe. Orientări etico-valorice în ştiinţa contemporană / Gheorghe Bobână //

Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 26-31. – Bibliogr.: 10 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

5


11. Bucur, Vasile. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetaredezvoltare

: (monogr.) / Vasile Bucur, Rodica Cuşmăunsă ; Acad. de Studii Economice din

Moldova. – Chişinău : ASEM, 2011. – 270 p. – Bibliogr.: p. 237-250 (138 tit.). – ISBN 978-9975-75-

561-0.

12. Caisîm, Natalia. Examinarea activităţii inventive. Transformarea cererii de brevet de invenţie.

Studiu de caz / Natalia Caisîm // Intellectus. – 2011. – Nr 3. – P. 11-14. – Bibliogr.: 3 tit.

13. Canţer, Valeriu. Concepţia Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare privind reformarea

sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat din Republica Moldova /

Valeriu Canţer, Ion Holban // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de

cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 94-104. – Bibliogr.: 2 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

14. Canţer, Valeriu. Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. II. Secvenţe din experienţa

Republicii Moldova / Valeriu Canţer, Ion Holban // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 64-71. –

Bibliogr.: 16 tit. ; Nr 2. – P. 80-85. – Bibliogr.: 16 tit.

15. Canţer, Valeriu. Plagiatul şi erodarea accelerată a capitalului uman = Плагиат и ускоренное

размывание человеческого капитала = Plagiarism and accelerated erosion of human capital /

Valeriu Canţer, Tatiana Rotaru // Fin-Consultant. – 2011. – Nr 11. – P. 30-40. –

http://reviste.asm.md/files/fin%20consultant%20nr11_2011.pdf

16. Casiadi, Oleg. Migraţia internaţională şi mobilizarea diasporei ştiinţifice din Republica Moldova /

Oleg Casiadi // Anale Şt. ale Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.

Stiinţe socioumane. – Chişinău, 2011. – Ed. a 9-a. – P. 194-200. – Bibliogr.: p. 199-200 (22 tit.). –

http://ezamsha.dev.asm.md/DianaVieru-

Reviste_taiate/Analele%20%C5%9Ftiin%C5%A3ifice%20ale%20Academiei%20%E2%80%9E%C5%9

Etefan%20cel%20Mare%E2%80%9D%20a%20MAIRM%20%C5%9Etiin%C5%A3e%20socioumane/2

011/Anale_stiint_ed_11.pdf#page=27

17. Ciorbă, Valeriu. Imperativul cercetării în Moldova: reformă cardinală sau tranziţie prelungită /

Valeriu Ciorbă // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare

în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 267-272. – Bibliogr.: 8 tit. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

18. Cojocaru, Igor. De la proiecte prin rapoarte către indicatori: dezvoltarea sistemelor informatice în

sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova / Igor Cojocaru // Simpozionul Ştiinţific al

Tinerilor Cercetători ASEM-2011, Chişinău, ed. a 9-a, 14-15 apr. 2011. – Chişinău, ASEM. – P. 199-

203.

19. Cojocaru, Igor. Suportul informaţional al evaluării competenţelor echipei de proiect în sfera ştiinţei

şi inovării / Igor Cojocaru // Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt.

intern., 23-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 513-517. – Bibliogr.: 8 tit.

20. Cuciureanu, Gheorghe. Asigurarea cu echipament ştiinţific a organizaţiilor ştiinţifice din Republica

Moldova în perioada 2006-2010 / Gheorghe Cuciureanu, Ion Graur // Probleme actuale ale

organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova :

6


materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 223-227. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

21. Cuciureanu, Gheorghe. Cererea de inovare ca element al politicilor în Republica Moldova /

Gheorghe Cuciureanu, Cristina Ungur // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

: Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 194-199. – Bibliogr.: 13 tit.

22. Cuciureanu, Gheorghe. Elementele esenţiale ale modernizării sistemului naţional de cercetaredezvoltare

/ Gheorghe Cuciureanu // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf.

şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 235-238. – Bibliogr.: 3 tit.

23. Cuciureanu, Gheorghe. Integrarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în spaţiul

european: dificultăţi şi perspective / Gheorghe Cuciureanu // Aspecte economico-financiare şi

sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în

spaţiul european : Materialele conf. şt. intern., Chişinău, 26-27 noiem. 2010. – Chişinău, 2010. – P.

25-32. – Bibliogr.: 6 tit.

24. Cuciureanu, Gheorghe. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între

globalizare şi provincializare / Gheorghe Cuciureanu. – Chişinău : ProEdit, 2011. – 294 p. –

Bibliogr.: p. 272-288 (278 tit.). – ISBN 978-9975-4086-5-3.

25. Cuciureanu, Gheorghe. Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare /

Gheorghe Cuciureanu, Stelian Manic // Studii economice. – 2010. – An. 4, Nr 1/2. – P. 87-93. –

Bibliogr.: 3 tit. – http://reviste.asm.md/files/studii%20economici%20nr1-2_2010.pdf

26. Cuciureanu, Gheorghe. Moldova ştiinţifică este prezentă pe portalul Comisiei Europene /

Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2011. – Nr 4. – P. 52-56. – Bibliogr.: 3 tit.

27. Cuciureanu, Gheorghe. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau

formalitate? / Gheorghe Cuciureanu, Valentina Jardan // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 79-86. –

Bibliogr.: 9 tit.

28. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea rezultatelor ştiinţifice recunoscute internaţional în

managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Probleme

actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

: materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 218-222. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

29. Cuşcă, Elena. Repere şi priorităţi în promovarea politicii în domeniul cercetării-dezvoltării din

spaţiul european / Elena Cuşcă // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de

cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 253-257. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

30. Duca, Gheorghe. Sugestii privind eficientizaraea managementului sferei ştiinţei şi inovării /

Gheorghe Duca // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare

în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 9-12. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

31. Duca, Gheorghe. Synergetical paradigm of research and innovation system in Republic of Moldova

in condition of European integration / Gheorghe Duca, Anatol Rotaru, Oleg Bujor ; additional

7


contribution : P. Gaugas, C. Gaindric, L. Andronic, T. Lisii, V. Prisacari, K. Gudima, M. Baznat, I.

Caliniuc, A. Sidorco, L. Caireac, T. Jereghi, Gh. Gonţa, E. Zubcov // Probleme actuale ale organizării

şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt.,

Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 13-58. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

32. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii / Gheorghe Duca // Convergenţe

spirituale Iaşi-Chişinău. – 2011. – Nr 2. – P. 13-19. –

http://www.duca.md/sites/default/files/imce/S%2BI-baza-dezvoltarii-societatii.pdf

33. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea – în serviciul societăţii / Gheorghe Duca // Lecturi AGEPI :

Comunic. prezentate la simp. anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale, Chişinău,

ed. a 13-a, 19-20 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 188-190.

34. Florea-Donica, Lilia. Integrarea cercetării ştiinţifice a Republicii Moldova în spaţiul european al

cercetării: aspecte sinergetice / Lilia Florea-Donica, Anatol Rotaru // European neighbourhood

policy and eastern partnership: achievemenets, obstacles and perspectives : The material of the

sci.-practical conf. with intern. participation, Chisinau, 5-7 May 2011. – Chişinău, 2011. – P. 476-

483. – Bibliogr.: 5 tit.

35. Frunze, Oleg. Transformarea ideelor ştiinţifice în produse şi servicii / Oleg Frunze // Probleme

actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

: materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 273-276. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

36. Furdui, Teodor. Sistemul contemporan de consolidare a potenţialului ştiinţific în domeniul

ştiinţelor ale naturii şi vieţii şi rezultatele principale ale implementării acestuia / Teodor Furdui,

Gheorghe Tudorache, Leonid Chişlaru // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 59-70. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

37. Ghicov, Adrian. Principiul rettelizării în topologia cercetării ştiinţifice / Adrian Ghicov // Probleme

actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

: materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 299-303. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

38. Guceac, Ion. Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică vizavi de

priorităţile naţionale şi creşterea competitivităţii ştiinţei autohtone / Ion Guceac // Probleme

actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

: materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 86-93. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

39. Guslicova, Natalia. К анализу компонентов экономики знаний: международный опыт и

Молдова / Natalia Guslicova // Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău,

2011. – P. 54-58. – Bibliogr.: 6 tit.

40. Hanganu, Aurelia. Baza de date a revistelor ştiinţifice naţionale – instrument modern al cercetării /

Aurelia Hanganu, Angela Timuş // Biblio Scientia. – 2011. – Nr 6. – P. 76-82. – Bibliogr.: 10 tit. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

8


41. How to meet user needs by generating report on scientific publications in IAS IMCS / E. Boian, N.

Bruc, S. Cojocaru, C. Gaindric, V. Macari, G. Magariu, T. Verlan // International Workshop on

Intelligent Information Systems : proc., Chisinau, 13-14 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 123-126.

– Bibliogr.: 3 tit.

42. Laureaţi ai Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (Republica

Moldova) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Chişinău : AGEPI, 2011. – 88 p. –

http://www.agepi.md/pdf/publishing/gold_medalled/medaliati-OMPI-2011.pdf

43. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din

Republica Moldova în anul 2010 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red. bibliogr. : E. Corotenco, E.

Creul, V. Gurieva, J. Nikolaeva, M. Poştarencu, R. Vasilache, L. Zasaviţchi. – Chişinău : S. n., 2011. –

428 p. – ISBN 978-9975-62-285-1.

44. Lista lucrărilor ştiinţifice şi a titlurilor de protecţie publicate în anul 2010 din alte surse de

finanţare decât bugetare / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red. bibliogr. : T. Mumji, M. Poştarencu,

R. Vasilache. – Chişinău : S. n., 2011. – 79 p. – ISBN 978-9975-62-300-1.

45. Lupan, Aurelia. Proprietatea intelectuală şi ştiinţa în Republica Moldova / Aurelia Lupan, Simion

Toma // Lecturi AGEPI : Comunic. prezentate la simp. anual şt.-practic privind protecţia

proprietăţii intelectuale, Chişinău, ed. a 13-a, 19-20 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 222-226. –

Bibliogr.: 3 tit.

46. Manolache, Constantin. Concepţia „Enciclopediei Moldovei”: 10 volume = The conception of „The

Encyclopedia of Moldova”: 10 volumes = Концепция „Энциклопедии Молдовы”: 10 томов /

Constantin Manolache, Didina Ţăruş, Ion Xenofontov; red. şt. : Demir Dragnev ; resp. ed. : Aurelia

Hanganu, Ion Jarcuţchi ; trad. în lb. engl. : Tamara Matei, Mihai Ţăruş ; trad. în lb. rusă : Didina

Ţăruş, Vitalie Ţurcanu, Alexandru Roşca *et al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii

Enciclopedice. – Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. – 128 p. – ISBN 978-9975-9520-6-4.

– http://www.enciclopedia.asm.md/innovaeditor/assets/Conceptia.pdf

47. Manolache, Constantin. Elemente de conceptualizare în cercetarea enciclopedică / Constantin

Manolache, Didina Ţăruş, Ion Xenofontov // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 115-119. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

48. Manolache, Constantin. Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice / Constantin

Manolache, Didina Ţăruş // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 122-125 – Bibliogr.: 4 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

49. Mîndru, Valeriu. Ştiinţa şi societate: percepţii, estimări, aşteptări / Valeriu Mîndru // Akademos. –

2011. – Nr 1. – P. 31-34. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

50. Modelul sinergetic al investiţiilor financiare în domeniul cercetătrii-dezvoltării / Anatol Rotaru,

Rodica Cujba, Leonid Caireac, Ioan Caliniuc, Angela Sidorco // Probleme actuale ale organizării şi

autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt.,

Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 140-145. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

9


51. Moldovan science towards the european research area : Catalogue of research groups from

Moldova / coord. : Sergiu Porcescu, Vitalie Varzari, Veaceslav Boldescu ; Academy of Sciences of

Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2011. – 101 p. – ISBN 978-9975-67-741-7. –

http://fp7.asm.md/sites/default/files/uploaded/catalogue%20of%20research%20groups%20from

%20Moldova%202011.pdf

52. Monahov, Alexandru. Desfăşurarea şi impactul relaţiilor de cercetare şi dezvoltare pe plan

mondial / Alexandru Monahov // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de

cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 304-308. – Bibliogr.: 3 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

53. Nonlinear dynamics of intellelctual resources of science and technology potential and vacancies in

R&D system / Anatol Rotaru, Mircea Baznat, Rodica Cujbă, Tatiana Lîsîi, Theodor Jereghi //

Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica

Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 150-157. – Bibliogr.:

12 tit. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

54. Paladi, Florentin. Şcoala doctorală – element-cheie în organizarea ştiinţei moderne / Florentin

Paladi // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în

Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 262-266. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

55. Pişcenco, Marina. Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice : (în baza

materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare) : autoref. tz. doct. în economie :

Spec. 08.00.05 – Economie şi Management (în sfera ştiinţei şi inovării) / Marina Pişcenco ; cond.

şt. : Anatol Rotaru ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău, 2011. – 29 p. – Bibliogr.:

12 tit. – http://www.cnaa.md/files/theses/2011/20681/marina_piscenco_abstract_ro.pdf

Пищенко, Марина. Оценка и аккредитация научных организаций: синергетические аспекты : (на

основе материалов Национального совета по аккредитации и аттестации) : Автореф. дис. … док.

экон. наук : 08.00.05.– Экономика и менеджмент (в науке и инновациях) / Марина Пищенко ; науч.

рук. : Анатол Ротару ; Молд. Экон. Академия. – К., 2011. – 33 р. – Bibliogr.: 12 tit. –

http://www.cnaa.md/files/theses/2011/20681/marina_piscenco_abstract_ru.pdf

56. Pişcenco, Marina. Principiile formării comisiilor specializate: abordări complexe / Marina Pişcenco

// Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în

Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 237-240. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

57. Popa, Ana. Cercetare, dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni = Research,

Development and Innovation in the Republic of Moldova: problems and options : [studiu, elaborat

în cadrul proiectului „Transformări economice: dezvoltarea abilităţilor inovaţionale şi

antreprenoriale”+ / Ana Popa ; Expert Grup, Centru Analitic Independent. – Chişinău : Expert

Grup, 2011. – 35, 33 p. – Bibliogr.: 14 tit. şi în notele de subsol. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-80-

436-3. – http://www.expert-grup.org/library_upld/d308.pdf. –http://www.expertgrup.org/library_upld/d307.pdf

10


58. Popa, Ana. Sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare din Moldova: este oare necesară o

reformă? : Versiune preliminară / Ana Popa, Valeriu Prohniţchi ; Expert Grup, Centru Analitic

Independent. – Chişinău : Expert Grup, 2011. – 44 p. – Bibliogr.: p. 43 (10 tit.) şi în notele de

subsol. – http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf

59. Porcescu, Sergiu. Diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova: de la exodul de creiere la circulaţia

cunoştinţelor / Sergiu Porcescu, Vitalie Varzari // Brain drain. Cazul Republicii Moldova : [culeg. de

art.]. – Chişinău, 2011. – P. 106-124. – Bibliogr.: p. 123-124 (28 tit.).

60. Porcescu, Sergiu. Integrarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în circuitul ştiinţific

european şi internaţional / Sergiu Porcescu // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 228-232. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferintaasm.pdf

61. Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării. Vol. 3 : (2007-2009) : Culeg. de rez. / Agenţia de

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt. : Aurelia Lupan. – Chişinău : AGEPI,

2011. – – 164 p. – ISBN 978-9975-911-69-6. –

http://www.agepi.md/pdf/publishing/research_reports/vol_3.pdf

62. Relaţiile moldo-bulgare: Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţa = Молдовско-български

връзки: Бележити личности. Образование и наука / col. red. : Nicolae Cervencov (red. resp.),

Gheorghe Gonţa, Ivan Simeonov ; Univ. de Stat Taraclia „Grigorii Ţamblac”, Univ. Pedagogică de

Stat „Ion Creangă”, Soc. Şt. de Bulgaristică din RM. – Cahul : S.Ş.B, 2011. – 321 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4051-9-5.

63. Republica Moldova: ediţie enciclopedică / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov *et

al.+ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Ed. a doua, rev. şi adăugată. –

Chişinău : S. n., 2010. – 800 p. – Bibliogr.: p. 791-799. – ISBN 978-9975-9520-4-0.

64. Roşca, Alfreda. Creşterea competitivităţii sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova prin

valorificarea oportunităţilor oferite de STCU [Science and Technology Center of Ukraine] / Alfreda

Roşca // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în

Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 158-160. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

65. Rotaru, Anatol. Dezvoltarea capitatului uman în domeniul cercetării-dezvoltării din Republica

Moldova / Anatol Rotaru, Svetlana Alexeeva, Rodica Cujba // Republica Moldova: 20 de ani de

reforme economice : conf. şt. intern., 23-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 165-169. –

Bibliogr.: 8 tit. – http://www.idsi.md/files/file/publicatii/Articol-Rotaru-Alexeeva-Cujba-ASEM.pdf

66. Rotaru, Anatol. Targets of the science integration in european and international scientific research

system / Anatol Rotaru, Larisa Andronic // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 127-135. – Bibliogr.: p. 134-135 (36 tit.) . –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

67. Rotaru, Anatol. The role of the system of evaluation and accreditation in organizing and selforganizing

of the modern science / Anatol Rotaru, Marina Piscenco // Probleme actuale ale

11


organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova :

materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 161-164. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

68. Science Opportunities in Moldova: Institute Profiles and Technology Profiles of Some Technical

Universities and Scientific Institutes in Moldova / Science and Technology Center in Ukraine

(STCU). – Kiev. : STCU, 2011. – 114 p. –

http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/MOLDOVA_FINAL_CD.pdf

69. Scurtu, Elena. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo”, 2005-

2010 : Bibliogr. retrospectivă / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; red. coord. : Elena

Harconiţă ; red. bibliogr. : Lina Mihăluţă ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi : Bibl.

Şt. a Univ. de Stat „A. Russo”, 2011. – (Bibliographia Universitas). – 2011. – 420 p. – 1872 notiţe

bibliogr. – ISBN 978-9975-50-065-4.

70. Scurtu, Elena. Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 65 ani de instruire şi cercetare în Nordul

Moldovei : indice bibliogr., (1945-2010) / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed.

îngrijită : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

Bibl. Şt. – Bălţi : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo”, 2010. – 322 p. – (Bibliographia Universitas). –

ISBN 978-9975-50-034-0 http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/ind_bibliogr.pdf

71. Sinergetica – o nouă metaştiinţă a autoorganizării sistemelor complexe / Anatol Rotaru, Rodica

Cujbă, Lilia Florea-Donica, Viorica Stici // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 108-126. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferintaasm.pdf

72. Siscan, Zorina. The progress in cooperation between the Republic of Moldova and the European

Union in knowledge-based society / Zorina Siscan // Republica Moldova: 20 de ani de reforme

economice : conf. şt. intern., 23-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 345-349.

73. Spătaru, Tatiana. Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în

contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional / Tatiana Spătaru // Intellectus. – 2011. – Nr 1.

– P. 51-55. – Bibliogr.: 4 tit.

74. Studii, cercetări, publicaţii ale cadrelor didactice USEFS, 1991-2011 : Bibliogr. / Univ. de Stat de

Educaţie Fizică şi Sport, Bibl. USEFS ; alcăt. : Ana Ciumaşu ; red. : Tamara Cotoman ; resp. ed. :

Aurelia Madan. – Chişinău : USEFS, 2011. – 349 p. – ISBN 978-9975-4202-6-6.

75. Şlapac, Mariana. Ştiinţa socioumanistică în anii 2006-2010: realizări şi perspective / Mariana

Şlapac, Victor Ghilaş // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare

în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 76-85. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

76. Ştiinţa în Moldova : bul. tematic *Resursă electronică+ / alcăt. : Janna Nikolaeva ; red. şt. : Aurelia

Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău, 2011. – Fasc.

3 : 2010. – 145 p. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/buletine_tematice/stiinta_2010_web.pdf

12


77. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Activitatea de cercetare-dezvoltare: evaluări şi analize = Research and

development: Assessment and analysis / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Economie şi Sociologie. – 2011. –

Nr 4. – P. 135-146. – Bibliogr.: 8 tit.

78. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Analiza conceptuală a rolului statului în societatea cunoaşterii – societate

bazată pe activităţi de inovare / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Economic growth in conditions of

internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. –

Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 261-267. – Bibliogr.: 5 tit.

79. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Potenţialul ştiinţific uman în contextul fenomenului „exodul de intelect” /

Aurelia Şuşu-Ţurcan // Brain drain. Cazul Republicii Moldova : [culeg. de art.]. – Chişinău, 2011. –

P. 100-105. – Bibliogr.: 10 tit.

80. Tighineanu, Ion. Unele realizări ale Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice înregistrate în anul 2010

şi pe parcursul anilor 2006-2010 / Ion Tighineanu // Probleme actuale ale organizării şi

autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt.,

Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 71-75. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

81. Toderaş, Lidia. Asigurarea sferei ştiinţei şi inovării cu cadre de înaltă calificare / Lidia Toderaş,

Gheorghe Gonţa, Vitalie Minciună // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului

de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 208-217. – Bibliogr.: 12 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

82. Ţurcan, Aurelia. Actualitatea şi posibilităţile de soluţionare a problemelor cadrelor ştiinţifice din

Republica Moldova / Aurelia Ţurcan, Lucia Cavcaliuc, Elena Vacarciuc // Probleme actuale ale

organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova :

materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 233-236. – Bibliogr.: 5 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

83. Ţurcan, Aurelia. Riscurile privind reducerea potenţialului ştiinţifico-inovaţional al Republicii

Moldova / Aurelia Ţurcan // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de

cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 197-201. – Bibliogr.: 3 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

84. Ţurcan, Nelly. Accesul deschis – un nou model de acces la informaţie şi cunoaştere / Nelly Ţurcan

// BiblioPolis. – 2011. – Nr 1. – P. 9-17. – Bibliogr.: 12 tit. –

http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

85. Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul social extern: rolul mass-media în formarea

culturii ştiinţifice a societăţii / Nelly Ţurcan // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea

capacităţii de inovare : Conf. şt. cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22

sept. 2011 : Ştiinţe umanistice : rez. comunic. – Chişinău, 2011. – P. 76-78. – Bibliogr.: 5 tit.

13


86. Ţurcan, Nelly. Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii / Nelly

Ţurcan // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 35-39. – Bibliogr.: p. 38-39 (35 tit.) . –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

87. Ţurcan, Nelly. Estimarea productivităţii ştiinţifice a savanţilor din Republica Moldova / Nelly

Ţurcan // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe sociale. – 2011. – An. 5, Nr 8(48). – P. 206-212. –

Bibliogr.: 23 tit.

88. Ţurcan, Nelly. Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în revistele ISI /

Nelly Ţurcan // Intellectus. – 2011. – Nr 3. – P. 72-76. – Bibliogr.: 13 tit.

89. Ţurcan, Nelly. Oportunităţile revistelor ştiinţifice electronice şi a modelelor alternative de

publicare pentru comunicarea ştiinţifică / Nelly Ţurcan // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău,

2011. – Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P. 69-76. – Bibliogr.: p. 75-76 (26

tit.). – http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p025-

076_4_strategii_si_metodologii.pdf

90. Ţurcan, Nelly. Publicarea ştiinţifică – ca practică de comunicare / Nelly Ţurcan // Biblio Scientia. –

2010. – Nr 3/4. – P. 45-52. – Bibliogr.: p. 51-52 (25 tit.). – http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf3-

4/BiblioSCIENTIA_3_4_2010.pdf

91. Ţurcan, Nelly. Rolul jurnalismului ştiinţific în comunicarea ştiinţei / Nelly Ţurcan, Constantin Marin

// Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe sociale. – 2011. – An. 5, Nr 3(43). – P. 99-113 – Bibliogr.: p. 109-

113 (119 tit.).

92. Ungureanu, Elena. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link / Elena Ungureanu,

Irina Cojocaru // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 86-98. – Bibliogr.: p. 97-98 (23 tit.). –

http://www.idsi.md/files/file/publicatii/peritextul_electronic.pdf

93. Ungureanu, Elena. Plagia(to)rismul în epoca Internetului: 10 sugestii de evitare / Elena Ungureanu

// Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în

Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 283-288. –

Bibliogr.: 9 tit. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

94. Varzari, Elena. Introducere în redactarea textului ştiinţific : Ghid metodic / Elena Varzari ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice,

2011. – 24 p. – ISBN 978-9975-9520-8-8.

95. Балмуш, В. Синергия между высшим образованием и наукой. Противоречия в управлении

образованием и наукой в Республике Молдова / В. Балмуш // Актуальные проблемы

управления, экономики и права : межвуз. с междунар. участием сб. науч. трудов. – Пермь :

НОУ ВПО Западно-уральского института экономики и права, 2011. – Вып. 6. – P. 8-21.

96. Ганя, В. Оценкa и аккредитация науки как метод концентрирования финансовой

поддержки на приоритетных направлениях исследований и разработок в научной сфере

(опыт Республики Молдова) / В. Ганя, М. Пищенко // Наука: научно-производственный

журнал (Костанай). – 2011. – Nr 2. – P. 3-9.

14


97. Гусликова, Н. И. О межгосударственном обмене научно-техническими достижениями

между Украиной и Молдовой / Н.И. Гусликова, А. Л. Кушнир, А. В. Ямчук // Economic growth

in conditions of internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct.

2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 305-310. – Bibliogr.: tit.

98. Дикусар, Александр. Взаимное влияние процессов социально-экономического и научноинформационного

развития общества и место Молдовы в мировом информационном

процессе / Александр Дикусар // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului

de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 105-107. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

99. Дикусар, Александр. Место исследователей Молдовы в мировом информационном

процессе. Наукометрический анализ / Александр Дикусар // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P.

28-35. – Bibliogr.: 8 tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

100. Ильяшенко, О. К. Международное сотрудничество ИПФ – факты, цифры, результаты

/ О. К. Ильяшенко, Г. А. Конунова // Электронная обработка материалов. – 2011. – Т. 47, Nr 4.

– P. 167-173.

101. Канцер, В. Г. Системa подготовки научных кадров в Республике Молдова и ее

модернизация в контексте интегрирования в европейское научно-образовательное

пространство [Resursă electronică+ / В. Г. Канцер, И. М. Холбан // Перемещение центров

научно-технологической активности на европейском пространстве и межстрановая

мобильность ученых и специалистов: современные тенденции = Contemporary Tendencies in

Transference of Centers of Science and Technology Activity on the European Area and Cross-

Country Mobility of Scientists and Specialists, Kyiv, Ukraine, 19-23 Oct. 2011. – Kyiv, 2011. – 7 p. –

http://www.cnaa.md/news/2011/14122011/

102. Пищенко, Марина. Кадровый потенциал научно-исследовательских институтов:

динамика основных показателей / Марина Пищенко, Анатол Ротару // Competitivitatea şi

inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. –

Vol. 1. – P. 182-186.

103. Пойсик, Михаил. Наука и инновации в Молдове, перспективы развития / Михаил

Пойсик // Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf.,

Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 267-270. – Bibliogr.: 3 tit.

104. Сакович, В. А. Сотрудничество в области науки : [Молдовы и Беларуси+ // Белорусы в

этнокультурном пространстве Молдовы / В. А. Сакович. – Минск; Кишинев, 2011. – Гл. 8,

Пар. 3. – P. 772-781. – Bibliogr. în notele de subsol.

105. Система информационной поддержки менеджмента научного учреждения / К. В.

Гайндрик, С. К. Кожокару, Г. А. Магариу, Т. Б. Верлан, В. В. Макарь, Е. Т. Боян, Н. Л. Брук //

Информационные системы и технологии, ИCиТ’2011 : материалы Междунар. научно-техн.

Интернет-конф., Орел, апр.-май 2011. – Орел, 2011. – Т. 2 – P. 19-25. – Bibliogr.: 5 tit. –

http://isit-conf.ostu.ru/conferences/1/materials/manager/view/157

15


Conferinţe ştiinţifice

106. Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011 / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul Rep. Moldova ; Free Intern. Univ. of Moldova ; com. prog. :

Valeriu Lazăr, Mihai Moldovanu, Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Vasile Bumacov, Dorin Chirtoacă,

Ion Bostan, Ion Ababii, Grigore Belostecinic, Gheorghe Cucu, Ion Sturza, Vasile Nedelciuc, Valeriu

Bulgaru, Igor Crapivca ; com. org. : Ion Tighineanu (preş.), Alexandru Stratan, Ghenadie Cernei *et

al.]. – Chişinău : IEFS, 2011. – 212 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4295-7-3.

107. International Conference of Young Researchers, 9 th ed., Chişinău, 11 Nov. 2011 : sci. abstr. /

Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”, Min. of Youth and Sport Rep. Moldova ; sci.

com. : Dumitru Badicean (chairman), Daniela Elenciuc, Denis Prodius [et al.] ; org. com. : Valeriu

Ciorba (pres.), Dumitru Badicean, Olesea Manoil [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011. – 127 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4224-7-5. – http://proscience.asm.md/conf/conf_2011.pdf

108. Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în

Republica Moldova = The current problems of organization and self-organization of research and

development system in the Republic of Moldova : Materialele Conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011 /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Educaţiei, Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca,

Gheorghe Ciocanu, Teodor Furdui [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011. – 316 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-105-52-1. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

109. Viitorul începe acum : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, ed. 1-a, 19 apr. 2011 : Teze /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt. : Maria Duca, Gheorghe

Bobîna, Andrei Corlat *et al.+ ; com. org. : Lidia Toderaş, Adelina Revenco, Sofia Bolduratu *et al.+.

– Chişinău : S. n., 2011. – 74 p. – ISBN 978-9975-105-82-8.

110. М. В. Ломоносов – великий ученый и просветитель: (к 300-летию со дня рождения) :

материалы науч.-просветительской конф., Тирасполь, 18 нояб. 2011 / орг. ком. : Т. В. Щука,

С. И. Филипенко, В. Г. Фоменко *и др.+ ; Приднестровской отд-ние Российской академии

естеств. наук, Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический

фак., Каф. химии и методики преподавания химии. – Тирасполь : Б. и., 2011. – 132 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-66-269-7.

111. Наука. Культура. Образование : Междунар. науч.-практ. конф., посвященная 20-летию

Комратского гос. ун-та, Комрат, 11 февр. 2011 / сост. : Л. В. Федотова, Е. Г. Великова ; под

общ. ред. Л. Ф. Федотовой ; ред. кол. : З. Н. Арикова, Л. В. Федотова, А. И. Смокинэ *и др.+ ;

Комратский гос. ун-т. – Комрат : Комратский гос. ун-т, 2011. – 300 p. – Bibliogr. дa sfârşitul art.

– ISBN 978-9975-4050-2-7. – http://www.kdu.md/attachments/081_Sbornik%20k%2020-letiy.pdf

16


Istoria ştiinţei şi învăţământului

112. Achiri, Ion. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la matematică din

învăţământul preuniversitar din Republica Moldova: retrospective istorice / Ion Achiri // Univers

Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 83-85. – Bibliogr.: 2 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

113. Andrieş-Tabac, Silviu. Istoricul arhivelor Republicii Moldova / Silviu Andrieş-Tabac // Ghidul

archivelor din Republica Moldova. – Chişinău, 2011. – P. 12-19. – Bibliogr. în notele de subsol.

114. Aniversarea a 60-a a organizării învăţământului superior de cultură fizică din Republica

Moldova / coord. : Veaceslav Manolachi, consultanţi : Petru Demcenco, Boris Rîşneac ; fot. :

Mihail Cozma ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2011. – [152] p. – Text

paral. rom., engl.

115. ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova : 20 de ani de istorie în imagini / coord. :

Grigore Belostecinic, Vasile Şoimaru ; pref. : Vasile Şoimaru ; design : Simion Zamşa. – Chişinău :

Quant, 2011. – 56 p. – ISBN 978-9975-4247-2-1.

116. Axentii, Ioana. Din istoria activităţii extraşcolare (1918-1949) / Ioana Axentii // Analele Şt. ale

Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – 2011. – Vol. 7. – P. 5-9. – Bibliogr.: 16 tit. şi în notele de

subsol. – http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/analele/Anale%202011.pdf

117. Baciu, Gheorghe. Din istoricul cercetărilor ştiinţifice medico-legale / Gheorghe Baciu //

Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti din Republica Moldova, consacrat aniversării a

60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală (cu participare intern.), 20-22 oct. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 15-19. – Bibliogr.: p. 18-19 (20 tit.).

118. Baciu, Gheorghe. Istoricul fondării şi dezvoltării Societăţii Ştiinţifice a Medicilor Legişti din

Republica Moldova / Gheorghe Baciu, Ion Cuvşinov, Andrei Pădure // Materialele Congresului al

II-lea al medicilor legişti din Republica Moldova, consacrat aniversării a 60 ani de la fondarea

Centrului de Medicină Legală (cu participare intern.), 20-22 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 10-

14. – Bibliogr.: 4 tit.

119. Baciu, Gheorghe. Realizările ştiinţifice ale şcolii de medicină legală din Republica Moldova în

anii 1951-2011 / Gheorghe Baciu // Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti din

Republica Moldova, consacrat aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală (cu

participare intern.), 20-22 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 20-27.

120. Baranov, Simion. Economia ca suport inovaţional pentru dezvoltarea ştiinţei : [istoria de

dezvoltare în Moldova a ramurii şt. de conversie fotovoltaică a energiei solare] / Simion Baranov,

Victor Chebaş // Microelectronics and Computer Science ICMCS-2011 : Proc. of the 7th Intern.

Conf., Chişinău, 22-24 Sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 63-68. – Bibliogr.: 10 tit.

121. Belostecinic, Grigore. Istoria ASEM: 20 de ani de ascensiune / Grigore Belostecinic (coord.),

Nicolae Brânzilă, Andrei Prodan ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2011. –

488 p. – ISBN 978-9975-75-570-2.

17


122. Bolboceanu, Aglaida. Scurtă istorie a psihologiei în IŞE (1941-2011) : [Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei la 70 de ani+ / Aglaida Bolboceanu, Ion Negură // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P.

70-77. – http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

123. Braga, Diana. The dynamic of using the rivers energy from Republic of Moldova territory :

[aspecte istorice şi geografice ale dezvoltării energiei hidraulice în Moldova] / Diana Braga //

Aerul şi apa – componente ale mediului = Air and Water – Components of the Environment : Conf.

dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei şi Zilei Mondiale a Apei, Cluj-Napoca, 18-19 mar. 2011. –

Cluj-Napoca, 2011. – P. 327-332. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/2011/PDF/dianabraga.pdf

124. Bucun, Nicolae. Gândirea şi ştiinţa pedagogică – condiţii indispensabile în dezvoltarea

personalităţii : *Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei la 70 de ani+ / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. –

2011. – Nr 3. – P. 6-14. – Bibliogr.: 6 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

125. Cereteu, Igor. Din istoria cercetării cărţii şi tiparului în Basarabia / Igor Cereteu // Cultură şi

politică în Sud-Estul Europei, (sec. XV-XX) : Materialele sesiunii şt., 1 sept. 2010. – Chişinău, 2011.

– P. 108-118. – Bibliogr. în notele de subsol.

126. Ciobanu, Ludmila. Clinica de Neurologie la frumoasa vârstă de 50 de ani / Ludmila Ciobanu,

Andrei Uncuţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 1. – P. 8-10. –

Bibliogr.: 6 tit. – http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr1_2011.pdf

127. Colectivul ASEM la cea de-a 20-a aniversare / coord. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii

Economice a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2011. – 256 p. – ISBN 978-9975-75 5733-3.

128. Colesnic-Codreanca, Lidia. Filologi basarabeni din secolul al XIX-lea / Lidia Colesnic-Codreanca

// Philologia. – 2011. – Vol. 53, Nr 5/6. – P. 128-133. – Bibliogr.: 14 tit.

129. Cucer, Angela. File de istorie reflectate în documente şi realitate : [istoria psihopedagogiei

speciale în RM+ / Angela Cucer // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 78-82. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

130. Doneţ, Vladimir. Lupta cu seceta. Din istoricul irigaţiei în Moldova / Vladimir Doneţ // Revista

Apelor. – 2011. – Nr 12. – P. 5-6.

Донец, Владимир. Борьба с засухой. Из истории орошения в Молдове / Владимир Донец //

Журнал о воде. – 2011. – Nr 12. – P. 5-6.

131. Duca, Maria. Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus L.). Repere istorice / Maria Duca,

Constantin Manolache, Rodica Chilari // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 68-76. – Bibliogr. în notele

de subsol. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

132. Enciu, Nicolae. Ştiinţa istorică academică din Republica Moldova: starea actuală şi

perspectivele studiilor de istorie contemporană / Nicolae Enciu // Revista de Istorie a Moldovei. –

2011. – Nr 3/4. – P. 187-228 – Bibliogr. în notele de subsol.

18


133. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii la 70 ani de activitate, 1940-2010 / coord. : Nicolae

Eremia, Ana Chiţanu ; red. : Iulita Bîrcă ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2011.

– 339 p. – Bibliogr.: p. 339 (4 tit.). – ISBN 978-9975-56-020-7.

134. Gheorghiţă, Eugen. Unele aspecte de desfăşurare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul fizicii

stării condensate pe parcursul a 80 ani de activitate a universităţii [Univ. de Stat din Tiraspol] /

Eugen Gheorghiţă // Materiale noi multifuncţionale şi studierea proprietăţilor fizice şi chimice :

Materialele Simpoz. Şt. Intern. – Chişinău, 2011. – P. 4-17.

135. Gîrbu, Nicolae. File din istoria instituţiilor juridice din RSSM, (1978-1991) / Nicolae Gîrbu //

Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Ser. Nouă. – 2011. – Vol. 5, Nr 2. – P. 327-332. – Bibliogr.: 10 tit. –

http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/tyragetia_serie_noua_vol

_v_xx_nr_2_istorie_muzeologie

136. Grati, V. Rezervaţia naturaşă „Codrii” – mijloc de instruire şi educaţie în pregătirea cadrelor

ştiinţifice şi didactice / V. Grati, V. Cârlig, B. Nedbaliuc // Rezervaţia Codrii, 40 de ani : Materialele

Simp. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 179-180.

137. Grossu, Iulian. Istoricul Catedrei : [Catedra Sănătate Publică şi Management Sanitar „Nicolae

Testemiţanu” al USMF+ / Iulian Grossu // Anatol Leşanu: In memoriam. – Chişinău, 2011. – P. 33-

53.

138. Iarovoi, Petru. Combaterea tusei convulsive în Republica Moldova : [aspect istoric] / Petru

Iarovoi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2011. – Nr 4. – P. 69-71. –

Bibliogr.: 7 tit. – http://www.public-health.md/uploads/CM5_40_2011.pdf

139. Ilieş, Ion. Sistem integrat de staţii seismice România-Republica Moldova – realizare

perfomantă a monitorizării seismice regionale : [51 de ani cercetărilor privind monitorizarea

seismicităţii teritoriului RM] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. – 2011. –

Nr 1. – P. 63-73. – Bibliogr.: 14 tit. – http://igs.asm.md/sites/default/files/63_0.pdf

140. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie = Ин-т физиологии и санокреатологии = Institute

of Physiology and Sanocreatology / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2011. – 20 p. –

Bibliogr.: p. 19-20 (17 tit.). – Text în lb. rom., rus., engl.

141. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – 70 de ani *Resursă electronică+ / Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei ; col. red. : Lilia Pogolşa (coord.), Nelu Vicol (coord.), Aglaida Bolboceanu *et al.+. –

Chişinău : IŞE, 2011. – 40 p. – http://www.ise.md/download/ISE_la_70_de_ani.pdf

142. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară – 55 ani /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.

– Maximovca : S. n., 2011. – 43 p.

143. Istoricul cercetării floristice / prelucrat de Valentina Cantemir, A. Teleuţă // Flora Basarabiei

(plantele superioare spontane). – Chişinău, 2011. – Vol. 1. : Bryophyta, Lycopodiophyta,

Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. – P. 57-68. – Bibliogr. P. 65-68.

144. Jarcuţchi, Ion. File din istoricul Academiei de Ştiinţe: (65 de ani de la formarea primelor

instituţii academice din Republica Moldova) / Ion Jarcuţchi // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 14-

22. – Bibliogr.: 13 tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

19


145. Lisnic, Angela. Sistemul educaţional sovietic – pârghie de modificare a identităţii în rândul

cadrelor didactice din Basarabia (anii ’50 – ’80 ai secolului al XX-lea) / Angela Lisnic, Nadejda

Scobioală // La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi

religios : conf. intern., Galaţi, 21-23 oct. 2010. – Galaţi, 2011. – P. 401-419. – Bibliogr. în notele de

subsol. – http://sssmatveev.narod2.ru/news/BASARABIA_ULTIMA_CORECTURA.pdf

146. Lisnic, Angela. Transformările identitare în mediul intelectualităţii din Republica Sovietică

Socialistă Moldovenească între anii ’50 – ’80 ai secolului al XX-lea / Angela Lisnic // La frontierele

civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios : conf. intern., Galaţi, 21-

23 oct. 2010. – Galaţi, 2011. – P. 389-400. – Bibliogr. în notele de subsol. –

http://sssmatveev.narod2.ru/news/BASARABIA_ULTIMA_CORECTURA.pdf

147. Manic, Şt. Rezervaţia „Codrii” la 40 ani – realizări, probleme, perspective / Şt. Manic, Ecaterina

Barcari // Rezervaţia Codrii, 40 de ani : Materialele Simp. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 11-15. – Bibliogr.: 6 tit.

148. Mâtcu, Matei. Studiile economico-geografice din Republica Moldova: trecut şi present / Matei

Mâtcu // Evoluţia gândirii geografice şi demografice în Republica Moldova : simp. şt. intern.,

Chişinău, 22-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 6-11. – Bibliogr.: 14 tit.

149. Moraru, T. Facultatea „Cadastru şi Drept” *UASM+ către jubileu de 60 ani : [Sisteme

informaţionale geografice : Simp. Şt. Intern., ed. a 19-lea, Chişinău, 6 oct. 2011+ / T. Moraru //

Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Cadastru şi Drept. – Chişinău, 2011. – Vol.

30 : Cadastru şi Drept. – P. 3-10.

150. Moşneaga, Timofei. Istoricul Spitalului Clinic Republican / Timofei Moşneaga, Nicolae Frunză //

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 3. – P. 14-16. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr3_2011.pdf

151. Palade, Gh. Contribuţia Universităţii din Iaşi la pregătirea intelectualităţii basarabene, (1918-

1940) / Gh. Palade // Istoria Universităţii din Iaşi / coord. : Gheorghe Iacob, Alexandru-Florin

Platon. – Iaşi, 2010. – P. 461-471.

152. Paladi, Gh. An attempt to re-estimate infant mortallity in Moldova over the last half-century :

[Materialele conf. a IV-a de medicină perinatală cu participarea intern., Chişinău, 13-14 oct. 2011]

/ Gh. Paladi, Olga Penina // Bul. de perinatologie. – 2011. – Nr 3/4. – P. 23-32. – Bibliogr.: 22 tit.

153. Pasat, Valeriu. Cadrele pedagogice şi ştiinţifice în R.S.S. Moldovenească în perioada stalinistă /

Valeriu Pasat // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 95-100. – Bibliogr.: 22 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

154. Pădure, Andrei. Secvenţe din istoricul Catedrei Medicină Legală şi perspectivele ei de

dezvoltare / Andrei Pădure, Gheorghe Baciu // Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti

din Republica Moldova, consacrat aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală

(cu participare intern.), 20-22 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 33-37. – Bibliogr.: 4 tit.

155. Pelivan, Adrian. Noi date privind procesul de organizare a primelor expediţii arheologice din

RSS Moldovenească / Adrian Pelivan // Revista Arheologică. – 2011. – Vol. 7, Nr 1/2. – P. 264-273.

– Bibliogr.: 12 tit.

20


156. Proca, Ion. Jurnal de spital : [file din istoria Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel

Mihail”+ / Ion Proca ; pref. : Ion Cuzuioc. – Chişinău : Grafema Libris, 2011. – 135 p. – ISBN 978-

9975-52-115-4.

157. Pulbere, Oleg. Pagini din Istoria Asociaţiei Ştiinţifice a Traumatologilor-Ortopezi din Republica

Moldova: (50 de ani de la fondare) / Oleg Pulbere, Victor Ungurean // Arta Medica. – 2011. – Nr 2

: Supl. – P. 9-10.

158. Racu, Igor. Dezvoltarea psihologiei teoretice și practice în Republica Moldova / Igor Racu //

Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială. – 2011. – Nr 2. – P. 60-65. –

http://www.upsc.md/docs/publicatii_rev_ps/2011.23.pdf

159. Reaboşapca, Ludmila. Din istoria vieţii concertistice a Conservatorului de Stat „Gavriil

Musicescu” din Chişinău, anii ’60-’70 ai sec. XX / Ludmila Reaboşapca // Arta şi Educaţie Artistică.

– 2011. – Nr 1. – P. 48-51.

160. Rotari, A. Dezvoltarea cercetărilor biochimice, fiziologice şi biotehnologice în ameliorare şi

producerea seminţelor de porumb în Republica Moldova / A. Rotari // Ameliorarea porumbului şi

utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe = Селекция кукурузы и

использование цитоплазматической мужской стерильности в семеноводстве : materiale

conf. intern., consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere,

Paşcani, 7-8 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 132-153. – Bibliogr.: p. 146-152 (59 tit.).

161. Stratan, Alexandru. Incursiune în istoria Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică /

Alexandru Stratan // Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci. and

Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 12-18. –

http://www.iefs.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/156-incursiune-in-istoria-institutului-deeconomie-finante-si-statistica.html

162. Taran, Nicolae. Istoria, situaţia actuală şi perspectivele ramurii viti-vinicole în Republica

Moldova / Nicolae Taran // Bul. Şt. al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Ştiinţe Economice. – 2010. – Nr. 2(4). – P. 16-36. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/BULETIN%204.pdf#page=17

163. Tănase, Adrian. Jubileul de 30 de ani al serviciului de dializă şi transplant renal din Republica

Moldova / Adrian Tănase, Petru Cepoida, Galina Tulatos // Arta Medica. – 2011. – Nr 2 : ed. spec.

– P. 225-226.

164. Timuş, Andrei. Începutul ediţiilor enciclopedice moldoveneşti // Raţionalizarea vieţii.

Argumentul social = Рационализация жизни. Социальный аргумент / Andrei Timuş. – Chişinău,

2011. – P. 32-42.

Тимуш, Андрей. Начало молдавских энциклопедических знаний // Raţionalizarea vieţii. Argumentul

social = Рационализация жизни. Социальный аргумент / Andrei Timuş. – Chişinău, 2011. – P. 84-95.

165. Toma, Simion. Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie, prezent, perspectivă / Simion Toma,

Gheorghe Tudorache // Academicianul Simion Toma – cavaler al cunoaşterii şi dăruirii. – Chişinău,

2011. – P. 56-72 ; Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Agronomie. – 2011.

– Vol. 29 : Agronomie. – P. 10-19.

21


166. Ursu, Andrei. Primele cercetări detaliate ale solurilor în Republica Moldova / Andrei Ursu, Stela

Curcubăt // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu

participare intern. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept.

2011 : Ştiinţe naturale şi exacte : Rez. comunic. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 225-227. –

Bibliogr.: 12 tit.

167. Vicol, Nelu. Formarea profesională continuă: centrarea pe resurse şi mijloace versus centrarea

pe probleme şi rezolvări : *Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei la 70 de ani+ / Nelu Vicol, Nicolae Bucun //

Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 15-23. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

168. Болога, М. К. Институт прикладной физики к 65-летию Академической науки в

Молдове / М. К. Болога // Электронная обработка материалов. – 2011. – Т. 47, Nr 4. – P. 7-55.

– Bibliogr. în notele de subsol: 5 tit. şi în text.

169. Бондаренко, Евгений. Вклад Молдавского государственного университета в

геологическую науку и практику / Евгений Бондаренко // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe

reale şi ale naturii. – 2011. – An. 5, Nr 6 (46). – P. 89-96.

170. Булгар, Степан. Болгары и гагаузы – деятели культуры и науки XIX – начала XX вв. /

Степан Булгар // Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове: история и

современность : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. 2010. – Варна, 2011. – P.

58-67. – Bibliogr.: 14 tit.

171. Бурла, М. П. Ретроспективный анализ, современное состояние и перспективы

развития Кафедры экономической географии и региональной экономики

*Приднестровского гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко+ / М. П. Бурла // Чтения памяти кандидата

географических наук, доцента Сезонта Александровича Чубара: (к 70-летию со дня

рождения), Тирасполь, 15 апр. 2011 : *сб. науч. ст.+. – Тирасполь, 2011. – P. 60-75. – Bibliogr.:

p. 73-75 (35 tit.). – http://egf.spsu.ru/files/biblio/chubara2011.pdf

172. Дука, Г. Г. Академии наук Молдовы – 50 лет : *выступление на Торжественном

собрании, посвященном 65-летию создания первых академических организаций в Молдове,

13.06.2011+ / Г. Г. Дука // Электронная обработка материалов. – 2011. – Т. 47, Nr 5. – P. 7-11.

173. Кетрару, Н. А. Иван Касианович Суручан: первый молдавский археолог и его музей / Н. А.

Кетрару // Stratum plus. – 2011. – Nr 6. – P. 17-26. – Bibliogr.: 21 tit. – http://www.eanthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_ueSX_6DueO9gtpTw5.aspx

174. Конунова, Г. А. Журнал „Электронная обработка материалов”. Новый этап развития

/ Г. А. Конунова, А. И. Дикусар // Электронная обработка материалов. – 2011. – Т. 47, Nr 4. –

P. 56-59. – Bibliogr.: 2 tit.

175. Косинский, В. Развитие землеустройства в Республике Молдова в советскую эпоху :

[Sisteme informaţionale geografice : Simp. Şt. Intern., ed. a 19-lea, Chişinău, 6 oct. 2011+ / В.

Косинский // Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Cadastru şi Drept. – Chişinău,

2011. – Vol. 30 : Cadastru şi Drept. – P. 137-144.

22


176. Крачун, Г. П. Первые учреждения здравоохранения в Приднестровье – на южной

границе Российской империи в конце XVIII – второй половине XIX века: карантин – на

„хуторе” Склифосовского близ города Дубоссары; больницы и лазареты – в Дубоссарах

[Resursă electronică+ / Г. П. Крачун, И. В.Кишлярюк // Современные проблемы науки и

образования. – 2011. – Nr 4. – http://www.science-education.ru/98-4770

Personalia

177. Ababii, Ion. Admiraţie pentru notorietate şi perseverenţă în muncă, pentru contribuţia la

realizarea reformelor în medicină : *Constantin Eţco la 70 de ani, dr. habilitat în medicină, prof.

univ.] // Managementul – ştiinţa şi arta indispensabilă activităţii prospere a instituţiilor medicale /

Ion Ababii. – Chişinău, 2011. – P. 6-11.

178. Ababii, Ion. Constantin Eţco: 70 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 4. – P. 71-72. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_04-2011.pdf

179. Ababii, Ion. Dumitru Şcerbatiuc: 70 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 4. – P. 73. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_04-2011.pdf

180. Ababii, Ion. Eugen Guţu: 50 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 73.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_03-2011.pdf

181. Ababii, Ion. Eva Gudumac – 70 de ani : *membru titular al AŞM, şef catedră Chirurgie,

Ortopedie şi Anesteziologie pediatrică, dr. habilitat. în medicină, prof. univ.] / Ion Ababii //

Curierul Medical. – 2011. – Nr 2. – P. 76. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_02-2011.pdf

182. Ababii, Ion. Filip Gornea – 70 de ani : *traumatolog, dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion

Ababii // Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 66.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

183. Ababii, Ion. Gheorghe Baciu – 75 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 65.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

184. Ababii, Ion. Gheorghe Ciobanu – 60 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii

// Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 68-69.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

185. Ababii, Ion. Ion Marin – 80 de ani : [ortoprd-traumatolog, dr. habilitat în medicină, prof. univ.+

/ Ion Ababii // Curierul medical. – 2011. – Nr 6. – P. 75-76.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_6-2011.pdf

186. Ababii, Ion. Leonid Lîsîi: 70 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 4. – P. 72. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_04-2011.pdf

23


187. Ababii, Ion. Ludmila Chiroşca – 75 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii //

Curierul medical. – 2011. – Nr 6. – P. 77.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_6-2011.pdf

188. Ababii, Ion. Omul care ştie a da sens existenţei sale : *Leonid Lîsîi la 70 de ani, dr. habilitat în

medicină, prof. univ. + // Dinamica modificărilor endocrino-metabolice timpurii în reacţia generală

a organismului la trauma mecanică gravă / Leonid Lîsîi. – Chişinău, 2011. – P. 5-9.

189. Ababii, Ion. Valentin Gudumac – 70 de ani : [dr. habilitat. în medicină, prof. univ.] / Ion Ababii

// Curierul Medical. – 2011. – Nr 2. – P. 77. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_02-2011.pdf

190. Ababii, Ion. Valentina Halitova – 85 de ani : [dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ / Ion Ababii

// Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 64. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

191. Acad. Prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. Marinescu în viziunea contemporanilor din Ţara şi de

peste hotare : *filosof, dr. habilitat în şt. politice, prof. univ., Membru de onoare al AŞM] / Victor

Moraru, Gheorghe Buzatu, Ionel Pintilii, Viorel Enea. – Galaţi : Axis Libri, 2011. – 218 p. – ISBN

978-606-92527-7-2.

192. Academicianul Boris Lazarenko : biobibliogr. *Resursă electronică+ / alcăt., trad. : Janna

Nikolaeva ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău : BŞC „Andrei

Lupan”, 2011. – 117 p. – 352 notiţe bibliogr. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/boris_lazarenko.pdf

193. Academicianul-chirurg Eva Gudumac şi profesorul universitar Valentin Gudumac – un cuplu de

savanţi celebri în medicina contemporană : (La cea de-a 70-a aniversare) / Teodor Furdui,

Gheorghe Ţâbârnă, Stanislav Groppa, Leonid Chişlaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe

medicale. – 2011. – Nr 1. – P. 262-264. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr1_2011.pdf

194. Academicianul Dumitru Ghiţu : biobibliogr. *Resursă electronică+ / alcăt. : Janna Nikolaeva ; ed.

îngrijită de Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. –

Chişinău, 2011. – 159 p. – 665 notiţe bibliogr. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/ghitu.pdf

195. Academicianul Dumitru Ghiţu – în competiţie cu destinul spre Olimpul Ştiinţei : Ediţie

comemorativă consacrată Savantului şi Omului Dumitru Ghiţu la 80 ani de la naştere / red. : V.

Canţer, A. Sidorenko ; alcăt. bibliogr. : Janna Nikolaeva ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Inginerie şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”. – Ch : IIEN, 2011. – 256 p. – Bibliogr.: p. 123-249. – ISBN

978-9975-67-739-4.

Cuprins: Breviar biografic. – P. 4-7 ; Curriculum vitae. – P. 7-12 ; Autobiografie. – P. 13-16 ;

Academicianul Dumitru Ghiţu – model de profesionalism în cercetare, etalon de omenie în viaţă /

Valeriu Canţer, Ion Holban. – P. 22-42 ; Un exemplu de perseverenţă şi dăruire de sine / Ion

Tighineanu. – P. 43-46 ; Orice zbor începe cu nişte paşi pe pămînt: Dumitru Ghiţu la 75 de ani :

[interviu] / Tatiana Rotaru. – P. 47-56 ; Fizica şi electronica corpului solid în LISES / D. Ghiţu, V.

Canţer, M. Onu. – P. 58-92 ; О плотности электронных состояний в зоне проводимости

24


висмута / Д. В. Гицу, Г. А. Иванов. – Р. 94-98. – Bibliogr.: 15 tit. ; Исследование размерных

эффектов в магнитном поле у тонких цилиндрических монокристаллов висмута / Н. Б.

Брандт, Д. В. Гицу, А. А. Николаева, Я. Г. Пономарев. – Р. 100-112. – Bibliogr.: 48 tit. ; Pressure-

dependent thermopower of individual Bi nanowires / D. Gitsu, L. Konopko, A. Nikolaeva. – P. 113-

122. – Bibliogr.: 16 tit. ; Bibliografie *acad. D. Ghiţu+ / alcăt. : Janna Nikolaeva. – P. 123-251 ;

Bright physicist and personality of R. Moldova – academician Dumitru Gitsu – left this world for

that eternal / V. Kantser. – P. 252-256.

196. Academicianul Eva Gudumac creator de şcoală chirurgicală pediatrică modernă // Anale şt. /

Asoc. Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu”. – Chişinău, 2011. – Vol. 14. – P. 3-5. – Semnat:

Colectivul Catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică a USMF „Nicolae

Testemiţanu” ; Bul. de Perinatologie. – 2011. – Nr 2. – P. 79-81.

197. Academicianul Jacota Anatolie, (1941-2010) : bibliogr. [Resursă electronică+ / alcăt. : Tatiana

Doibani ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău : BŞC „Andrei

Lupan”, 2011. – 69 p. – 574 notiţe bibliogr. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/jacota_anatol.pdf

198. Academicianul Jacota Anatolie, (1941-2010) : biobibliogr. / red. : Boris Gaina, alcăt. : Eugenia

Cotenco ; bibliogr. : Tatiana Doibani ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi

Vieţii, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor ; Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din

Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 174 p.

Cuprins: Repere din biografie. – P. 3-8 ; Curriculum vitae. – P. 9-10 ; Unele rezultate ale

activităţii ştiinţifice academicianului Anatolie Jacotă. – P. 11-21 ; Academicianul Anatolie Jacotă –

figură marcantă în genetica plantelor / Gh. Duca, T. Furdui. – P. 22-26 ; În memoriam, Anatolie

Jacotă / Maria Duca. – P. 27-29 ; Omul şi savantul Anatolie Jacotă / Boris Gaina. – P. 29-30 ;

Amintiri din viaţa şi activitatea academicianului Anatol Jacotă cu ocazia celor 70 de ani din ziua

naşterii (26.06.1941-11.01.2010) / Alexandru Ciubotaru, Constantin Dadu, Alexandru Teleuţă. – P.

31-35 ; Spicuri de amintiri despre academicianul Anatolie Jacotă / Simion Toma. – P. 35-36 ;

Academicianul Jacotă Anatolie în memoria noastră / Constantin Moraru. – P. 37-38 ; In

Memoriam / Simion Musteaţa. – P. 38-40 ; Omagiu Academicianului Anatolie Jacotă / Nicolae

Bucătaru. – P. 40-41 ; Academicianul Anatolie Jacotă – om al gândirii practico-realiste asupra vieţii

plantelor / Alexandru Chirilov, Eugenia Cotenco. – P. 41-45 ; În amintirea Academicianului,

Doctorului habilitat, Profesorului universitar Anatolie Jacotă / Pavel Chintea. – P. 45-46 ; Impresii

plăcute şi de neuitat despre academicianul Anatolie Jacotă / Vasile Grati. – P. 46-48 ; Contribuţia

profesorului, academicianului Anatolie Jacotă la dezvoltarea ştiinţei genetice / Valeriu Bujoreanu.

– P. 48-50 ; Un mare optimist şi insistent / Ion Pailic. – P. 51 ; Amintiri din copilărie / Octavian

Gâscă. – P. 52 ; O viaţă în imagini : [fot.]. – P. 53-68 ; Bibliografie *acad. A. Jacotă+ / bibliograf :

Tatiana Doibani. – P. 69-171. – 574 notiţe bibliogr.

199. Academicianul Petru Soltan : [biobibliogr.] [Resursă electronică] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova,

Proiectul editorial „Moldovica” ; alcăt. : Valeria Matvei. – Chişinău : BNRM, 2011. – 151 p. – (Clio

şi Biblon). – http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/clio-biblon/Soltan_Bibli.pdf

25


200. Academicianul Serafim Andrieş – 70 ani : *director Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a

Solului „Nicolae Dimo”+ / Vasile Bumacov, Gheorghe Duca, Viorel Guţu, Teodor Furdui, Boris

Gaina, Victor Donea, Pintilie Pîrvan, Iurie Senic, Tamara Leah // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr

12. – P. 22.

201. Academicianul Simion Toma : bibliogr. [Resursă electronică] / alcăt. : Tatiana Doibani ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei ; Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău : BŞC „Andrei Lupan”, 2011. –

107 p. – 932 notiţe bibliogr. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/simion_toma.pdf

202. Academicianul Simion Toma – cavaler al cunoaşterii şi dăruirii : *dr. habilitat în agricultură,

prof. univ.] / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare al RM,

Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor ; coord. ed. : Valeriu Canţer ; red. : Tatiana Rotaru ;

bibliogr. : Tatiana Doibani ; resp. ed. : Larisa Andronic, Aurelia Lupan. – Chişinău : CE UASM, 2011.

– 424 p.

Cuprins: Cuvânt omagial / Gheorghe Duca. – P. 9-12 ; O viaţă guvernată de tainele

interacţiunii solului cu lumea vegetală / V. Canţer. – P. 12-18 ; Savant, manager şi om cumpătat /

Teodor Furdui. – P. 19-24 ; Curriculum vitae [Simion Toma]. – P. 25-29 ; Microelementele în

agricultura Republicii Moldova şi procedeele ecologic inofensive de aplicare a fertilizanţilor /

Simion Toma. – P. 30-44 ; Solurile Republicii Moldova: calitatea, protecţia, fertilitatea / Simion

Toma, Serafim Andrieş. – P. 44-56. – Bibliogr.: 18 tit. ; Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie,

prezent, perspectivă / Simion Toma, Gheorghe Tudorache. – P. 56-72 ; Simion Toma lângă copacul

vieţii sale : [interviu] / Tatiana Rotaru. – P. 73-82 ; Părinţii mi-au inspirat o viziune clară spre viitor,

cu dragoste şi iubire de plai, neam, de pământul strămoşesc : *interviu+ / Tudor Iaşcenco. – P. 82-

91 ; Stimă şi aprecieri meritate / Mircea Snegur. – P. 92-94 ; Suntem printre beneficiarii muncii

academicianului Simion Toma / Gheorghe Sin. – P. 94-96 ; Una dintre marile figuri ale ştiinţei

agricole / Gheorghe Cimpoieş. – P. 97-98 ; Eminentul academician Simion Toma : [versuri] / Vasile

Micu. – P. 99 ; Simion Toma: omul care produce scopuri / Ion Ustian. – P. 100-105 ; Cum am făcut

cercetare în anii de studenţie? / Maria Goncearuc. – P. 106-108 ; Nu mor aducerile-aminte… /

Petru Patron. – P. 108-111 ; Cu fidelitate şi pasiune, în serviciul ţării / Serghei Chilimar. – P. 111-

115 ; O viaţă consacrată ştiinţei / Mihail Lupaşcu. – P. 115-117 ; A tras cu râvnă carul vieţii în

urcuş / Maria Duca. – P. 118-121 ; Îndrumătorul serviciului agrochimic / Serafim Andrieş, Vladimir

Filipciuc, Grigore Stasiev. – P. 121-126 ; Omul din cohorta elitelor / Constantin I. Milică. – P. 126-

128 ; O figură marcantă a cercetării autohtone / Constantin Turtă. – P. 128-131 ; O legendă a

ştiinţelor biologice şi agronomice din Republica Moldova / Liana Doina Toma. – P. 131-135 ; Opera

sa şi marele public din agricultură / Alice Pisică-Donose. – P. 136-137 ; Domnului academician

Simion Toma : [versuri] / Alice Donose. – P. 138 ; Academicianul Simion Toma – personalitate

marcantă în ştiinţa naţională / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron, Serafim Andrieş, Ion

Toderaş, Anatol Jacotă, Alexandru Chirilov, Anatol Spivacenco. – P. 139-145 ; Paşi în timp într-un

domeniu distinct al ştiinţei / Boris Gaina. – P. 146-148 ; Copilul de la plug în goană după vis / Petru

Corduneanu. – P. 149-153 ; Niciodată omul nu trebuie să-şi trădeze aspiraţiile… / Anastasia

Ştefârţă. – P. 154-156 ; Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă! / Vasile Şalaru. – P. 157-159 ; Omul

care a scrutat noi orizonturi / Boris Boincean. – P. 160-162 ; O cale de succes – un destin împlinit /

Sofia Veliksar. – P. 162-166 ; Providenţa nu m-a înşelat în anticamera unei lumi noi / Ion Bureţ. –

26


P. 167-169 ; Reputat savant şi manager iscusit în sfera ştiinţei şi inovării / Gheorghe Tudorache. –

P. 170-178 ; Omagiu activităţii longevive / Nicolae Bujoreanu. – P. 178-180 ; Cavaler al cunoaşterii

şi dăruirii / Valerian Balan. – P. 181-184 ; Pasiune şi hărnicie în cercetare / Tamara Leah, Dumitru

Balteanschi. – P. 184-187 ; Savant notoriu, pedagog înzestrat şi un familist exemplar / Ion Pailic. –

P. 187-190 ; O enciclopedie vie necitită până la capăt / Simion Musteaţă. – p. 190-193 ; Un jubileu

ca un respiro al alpinistului în ascensiune / Vasile Lungu. – P. 194-197 ; Macrorezultate cu ajutorul

microelementelor / Tudor Lupaşcu. – P. 198-200 ; Cu torţa aprinsă prin labirinturile cunoaşterii /

Larisa Andronic, Alfreda Roşca. – P. 201-203 ; Arta de a fi savant şi administrator / Valeria Vrabie.

– P. 204-206 ; Directorul şi contribuţia lui la dezvoltarea institutului / Nicolae Barbacar. – P. 206-

208 ; Omul sfinteşte locul / Alexandru Chirilov. – P. 208-211 ; O pauză pentru a ne cinsti înaintaşii

/ Vladimir Rotaru. – P. 211-214 ; Я стал представителем третьего поколения биологов

благодаря и моему учителю / Евгений Ротарь. – P. 215-222 ; Bibliografie [acad. Simion Toma]

/ bibliogr. : Tatiana Doibani. – P. 223-387. – 932 notiţe bibliogr ; O viaţă în imagini : [fotogr.]. – P.

388-424.

203. Academicieni ai AŞM / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. ed. : Galina Păduraru. –

Chişinău : S. n., 2011. – 100 p. – (Lucrări studenţeşti ; Ed. a 2-a) . – ISBN 978-9975-4286-1-3.

204. Alexandru Marin: Viaţa în fapte şi imagini : Biobibliografie. Memorii : [dr. în ştiinţe tehnice,

director al editurii „Tehnica-Info”+ / alcăt. : Alexandru Marin, Elena Plăcintă, Lilia Popov ; Univ.

Tehnică a Moldovei, Bibl. – Ch. : Tehnica-Info, 2011. – 302 p. : fot. – (Personalităţi universitare în

ştiinţă şi tehnică). – ISBN 978-9975-63-321-5.

205. Anatol Leşanu: In memoriam : *dr. în medicină, conf. univ.] / coord. : Ion Ababii, Dumitru

Tintiuc, Tudor Grejdeanu ; concepţie şi realizare : Victor Leşanu, Tamara Leşanu ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Pontos, 2011. – 264 p., [32] f. fot. – Lista

lucrărilor şt. a conferenţiarului Anatol Leşanu (1991-2003): p. 92-104. – ISBN 978-9975-51-320-3.

206. Andrei Timuş, membru corespondent al AŞM, la 90 de ani // Revista de Filozofie, Sociologie şi

Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 59-103. – http://iiesp.asm.md/wpcontent/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf.

Cuprins: Cuvânt de omagiere / Victor Moraru. – P. 59 ; Fişier biografic. – P. 60 ; Omagiu pentru

un om de ştiinţă notoriu şi o personalitate publică marcantă / Alexandru Roşca. – P. 61-63 ; O

viaţă trăită din plin : (Interviu cu Andrei Timuş, membru corespondent al Academiei de Ştinţe a

Moldovei) / interlocutor : Tatiana Rotaru. – P. 64-70 ; Implementarea cercetărilor ştiinţifice

instituţionale ale membrului corespondent Andrei Timuş / Svetlana Ciumac. – P. 71-74 ;

Activitatea Domnului Andrei Timuş la redacţia principală a ESM / Vasile Cocieru. – P. 75-76 ;

Andrei Timuş – mentorul sociologiei din Moldova / Tatiana Spătaru. – P. 77-79 ; Devotament /

Valeriu Mîndru. – P. 80-81 ; Всегда на передовой: (житейские эпизоды) / Владимир Блажко. –

P. 82-86 ; Andrei Timuş: un Univers al cutezanţei, perseverenţei profesionale şi al responsabilităţii

civice / Elena Balan. – P. 87 ; Andrei Timuş – împlinirea unui mediu individual / Andrei

Dumbrăveanu. – P. 88-93 ; Cugetări în timp despre membrul corespondent Andrei Timuş / Iurie

Caraman. – P. 94-96 ; Andrei Timuş – profesor şi savant / Olga Gagauz. – P. 97-98 ; Doar trei

crîmpeie de neuitat… / Mihai Lescu. – P. 99-101 ; Omul în cercetările sociale ale lui Andrei Timuş /

Maria Ciocanu-Cotorobai. – P. 102-103. – Bibliogr.: 7 tit.

27


207. Andriuţă, Constantin. Doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Isaak Drobinski :

[şef Catedrei Boli Infecţioase, Tropicale şi Parazitologie Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”

în perioada 1956-1981] / Constantin Andriuţă // Sănătate publică, economie şi management în

medicină. – 2011. – Nr 2. – P. 77-79. – http://www.public-health.md/uploads/CM1_37_2011.pdf

208. Anestiadis, Vasile. Ilie Ţiple – 60 de ani *dr. în medicină+ / Vasile Anestiadis // Curierul medical.

– 2011. – Nr 5. – P. 70. http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-

2011.pdf

209. Aurelia Racu – 50 de ani de activitate pedagogică : *dr. habilitat în pedagogie, conf. univ.+ //

Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. – 2011. – Nr 2. – P. 75-76. –

http://reviste.asm.md/files/TAEF%202-2011.pdf

210. Babuci, Stanislav. Academician Eva Gudumac: ilustru chirurg-pediatru, savant creator de

şcoală chirurgicală pediatrică modernă la 70 de ani / Stanislav Babuci // Anale şt. ale Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. –

Chişinău, 2011. – Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului. – P. 5-7. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_5_xii/xii_5_p005-007_2_aniversari.pdf

211. Baciu, Gh. Eugen Popuşoi – medic, pedagog şi savant talentat : *dr. habilitat în medicină, prof.

univ.] / Gh. Baciu // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” :

Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 2 : Probleme actuale de

sănătate publică şi management. – P. 9-11. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_2_xii/xii_2_p009-011_3_in_memoriam.pdf

212. Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2011. – 496 p.

– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-931-8.

Din cuprins: Eugeniu Coşeriu – P. 402-404 ; Valentin Belousov : [acad., matematician]. – P.

404-408 ; Leonid Culuic. – P. 408-409 ; Nicolae Filip : [acad., fizician]. – P. 410-412 ; Nicolae

Testemiţanu : [acad., medic]. – P. 412-415 ; Silviu Berejan : [acad., lingvist]. – P. 415-417 ;

Alexandru Budeşteanu. – P. 417-419 ; Vitalie Belousov : [dr.-inginer]. – P. 419-420 ; Nicolae

Gărbălău : [acad., chimist]. – P. 420-422 ; Vasile Procopişin : [acad., farmacist]. – P. 425-426 ;

Vitalie Beţişor : [acad., medic-traumatolog]. – P. 427-428 ; Eliza Botezatu : *dr. în şt. filologice,

prof. univ.]. – P. 428-429 ; Mihai Magdei : *dr. habilitat în medicină+. – P. 432-434 ; Gheorghe

Popa : *dr. în şt. filologice, prof. univ., rector al Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi+. – P. 440-442 ;

Maria Şleahtiţchi. – P. 442-445.

213. Bahnaru, Vasile. Centenarul cărturarului (Vasile Coroban) / Vasile Bahnaru // Curier UNESCO:

Bul. al Comisiei Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – 2010. – Nr 9-12. – P. 45-46.

214. Belostecinic, Grigore. Doctori Honoris Causa ai ASEM / Grigore Belostecinic, Nicolae Brânzilă,

Andrei Prodan. – Ed. jubiliară. – Chişinău : ASEM, 2011. – 90 p. – ISBN 978-9975-75-555-9.

215. Bobână, Gheorghe. Alexandru Babii – cercetător al gândirii filosofice din Moldova : [dr.

habilitat în filozofie, prof. univ.] / Gheorghe Bobână // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe

Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 237-241. – Bibliogr.: 8 tit. – http://iiesp.asm.md/wpcontent/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

28


216. Bobeică, Constantin. Omul-liant, Lidia Kulikovski : *director Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu” din

Chişinău+ / Constantin Bobeică // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 89-90. –

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1832

217. Bologa, Mircea. Devotat chimiei: Dr. Veaceslav Zelenţov la 70 de ani / Mircea Bologa //

Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 148. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

218. Boris Mihail Topor: Curriculum vitae : *dr. habilitat în medicină, prof. univ., Şef catedră

Chirurgie operatorie şi Anatomie topografică USMF „Nicolae Testemiţanu”] // Medicina

stomatologică. – 2011. – Nr 4. – P. 62.

219. Botezatu, Grigore. Andrei Hâncu – „Et gaudium, et solatium in littěris” : *folclorist, dr. în

filologie] / Grigore Botezatu // Bul. Şt. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser.

Nouă. – 2010. – Vol. 13 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 316-317. – Lista selectivă a publicaţiilor dr.

Andrei Hâncu: p. 317-320. – http://muzeu.md/images/stories/publicatii/Print.indd.pdf

220. Braga, Lilia. Elena Balan la 70 de ani : *dr. în politologie+ / Lilia Braga // Revista de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 3. – P. 237. – http://iiesp.asm.md/wpcontent/uploads/2012/02/Revista-2011-nr3.pdf

221. Braga, Lilia. Галина Роговая: 65 лет со дня рождения : *dr. în filosofie+ / Lilia Braga //

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 3. – P. 238. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2012/02/Revista-2011-nr3.pdf

222. Brezeanu, Aurelia. Academician Boris Matienco – promoter al studiilor de

electronomicroscopie / Aurelia Brezeanu // Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice –

diversitate şi universalitate : Materialele conf. şt. in memoriam acad. Boris Matienco, Chişinău, 17

noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 10-11.

223. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Am fost foarte mulţi pe care ne-a susţinut poetul… : [despre acad.,

poet Andrei Lupan+ // Spre Cerul necunoscut al gândului : (eseuri, portrete literare, recenzii /

Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Chişinău, 2011. – P. 7-19.

224. Buzilă, Varvara. Directorul celui mai mare muzeu: Mihai Ursu la 60 de ani : [muzeograf, din

1985 director general al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală+ / Varvara Buzilă //

Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 147-148. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

225. Canţer, V. Academicianul Dumitru Ghiţu: 80 ani de la naştere : *fizician+ / V. Canţer, I.

Tighineanu, A. Sidorenko // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 59-60. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

226. Canţer, Valeriu. Academicianul Simion Toma la 75 de ani: O viaţă guvernată de tainele

interacţiunii solului cu lumea vegetală / Valeriu Canţer // AGEPI Info. – 2011. – Nr 3. – P. 48-49.

227. Canţer, Valeriu. Personalitate proeminentă : Academicianul Simion Toma la 75 de ani : [dr.

habilitat în ştiinţe agricole, prof. univ.+ / Valeriu Canţer // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 149-150.

– http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

29


228. Canţer, Valeriu. Victor Lacusta: 60 de ani : [membru titular al AŞM, dr. habilitat în ştiinţe

medicale, prof. univ.] / Valeriu Canţer // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 72. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_03-2011.pdf

229. Chircă, Sergiu Ion. Basarabia dezmembrată şi rătăcită între Est şi Vest / Sergiu Ion Chircă. –

Chişinău : Arc, 2010. – Cap. 7 : Omul care spune adevărului pe nume : *despre Sergiu Ion Chircă,

dr. habilitat în economie, prof. univ., membru de onoare al Acad. Române, Om Emerit în Ştiinţă].

– P. 307-322.

Cuprins: Profesorul universitar Sergiu Chircă la 75 de ani / Dumitru Moldovan. – P. 307-310 ;

Viaţa, o poveste întâmplată / Mihail Gh. Cibotaru. – P. 310-314 ; Academicianul Sergiu Ion Chircă

în al 70-lea an / Grigore Belostecinic. – P. 314-316 ; „Uniunea Europeană prin România şi cu

România împreună” / Anatol Ciobanu. – P. 316-322.

230. Chiril Draganiuc – 80 de ani de la naştere // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia,

diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : conf. şt.

consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc, Chişinău, 27 apr. 2011 :

culeg. de art. – Chişinău, 2010. – P. 3-8. – Semnat: Societatea de Ftiziopneumologie din Rep.

Moldova.

231. Chirtoagă, Ion. Savantul şi profesorul Demir Dragnev la 75 de ani : *mem. cor. al AŞM, dr.

habilitat în istorie, prof. univ+ / Ion Chirtoagă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2011. – Nr 3/4. –

P. 7-10.

232. Chivu, Gheorghe. Galaction Verebceanu, editor de texte vechi româneşti / Gheorghe Chivu //

Philologia. – 2011. – Vol. 53, Nr 3/4. – P. 158-160. –

http://www.if.asm.md/biblioteca/Philologia/Philologia_2011_vol_3-4.pdf

233. Cimpoi, Mihai. Inovarea continuă : [conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director Bibliotecii

Municipale „B. P. Hasdeu”] // Mihai Cimpoi // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 73-74. –

http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

234. Cimpoi, Mihai. O discipolă a bibliotecarului Eminescu : [Elena Dabija, director Centrului

Academic Internaţional „M. Eminescu”+ / Mihai Cimpoi // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.

79-80. – http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

235. Cimpoi, Mihai. O fiinţă a imperativelor culturale : *70 de ani de la naşterea Claudiei Balaban,

dir. Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2011.

– Nr 1/2. – P. 157-158 : fot.

236. Ciobanu, Anatol. Profesorul Vasile Pojoga – un filolog meritoriu / Anatol Ciobanu // Biblio

Scientia. – 2011. – Nr 6. – P. 116-118. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

237. Ciobanu, Constantin Gh. Perpetua căutare. Reflecţii despre activitatea muzeografului Mihai

Ursu / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. –

Chişinău : Promarcos Edit, 2011. – 176 p. – Bibliogr.: p. 171-176 (183 tit.). – Lista publicaţiilor lui

Mihai Ursu: p. 169-170. – ISBN 978-9975-105-72-9.

30


238. Ciobanu, Silvia. Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu, 1921-2002 [Resursă

electronică]. – Bălţi : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2011. – 160 p. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/coseriu/gigantlingv.pdf

239. Ciubotaru, Alexandru A. Academicianul Boris T. Matienco – pioner marcant în aplicarea

microscopiei electronice în cercetările botanice / Alexandru A. Ciubotaru // Structura şi

funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate : Materialele conf. şt. in

memoriam acad. Boris Matienco, Chişinău, 17 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 7-9.

240. Ciubotaru A. Academicianul, profesorul Simion Toma la cea de-a 75-a aniversare :

[agrochimist, fiziolog, fitotehnician] / A. Ciubotaru // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 4. – P.

130-131.

241. Ciubotaru, A. Constantin Toma – membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii

Moldova: (la 75 ani din ziua naşterii) : *prof. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, România – Constantin Toma, a

fost ales ca membru de onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 24.02.2011+ / A. Ciubotaru //

Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 3. – P. 197-200. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Revista_botanica%20vol.3%2C%20nr.3%

202011.pdf

242. Ciubotaru, Alexandru. Cuvînt despre academicianul N. V. Ţîţin – celebru selecţionar,

genetician, botanist (1898–1985) / Alexandru Ciubotaru // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 3.

– P. 201-208. – Bibliogr.: 14 tit. –

http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Revista_botanica%20vol.3%2C%20nr.3%

202011.pdf

243. Ciubotaru, A. Embriolog proeminent – Vera Alexei Podubnaia-Arnoldi la 110 ani din ziua

naşterii, (22.05.1902-18.03.1985) / A. Ciubotaru // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 4. – P.

123-129. – Bibliogr.: 12 tit.

244. Ciubotaru, Alexandru. Savant şi pedagog eminent, Dr. hab., prof. universitar Vasile Grati la 70

de ani : [botanist, citolog, genetician, dr. habilitat în biologie ] / Alexandru Ciubotaru, Andrei

Negru, Gheorghe Şişcanu // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 3. – P. 217-220. –

http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Revista_botanica%20vol.3%2C%20nr.3%

202011.pdf

245. Ciubuc, Vasile D. Anatol Eremia – marele nostru onomastician la cei 80 de ani ai săi / Vasile D.

Ciubuc // Philologia. – 2011. – Vol. 53, Nr 3/4. – P. 154-157. –

http://www.if.asm.md/biblioteca/Philologia/Philologia_2011_vol_3-4.pdf

246. Comanici, I. Alexe A. Arvat – un botanist de valoare / I. Comanici, G. Botezatu // Revista

Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 3. – P. 221-225. –

http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Revista_botanica%20vol.3%2C%20nr.3%

202011.pdf

247. Constantin Gaindric: (in honour of his 70th birthday) : [mem. cor. al AŞM, mathematician,

informatician, dr. habilitat, prof. univ.] // Computer Science Journal of Moldova. – 2011. – Vol. 19,

Nr 2. – P. 116-118. – Semnat: Editorial board of the "Computer Science Journal of Moldova". –

http://www.math.md/files/csjm/v19-n2/v19-n2-(pp116-118).pdf

31


248. Constantinov, Valentin. Istoricul Demir Dragnev la 75 de ani / Valentin Constantinov // Destin

românesc. – 2011. – Nr 3. – P. 194-195.

249. Copilu-Copillin, Dumitru. O viaţă de dascăl obişnuit trăită neobişnuit : [biobibliogr. de D.

Copilu-Copillin, conf. univ., dr., prof. asociat UPS „I. Creangă”, cercetător şt. principal Inst. de

Ştiinţe ale Educaţiei+ / Dumitru Copilu-Copillin. – Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 244 p. –

ISBN 978-9975-4228-4-0.

250. Corghenci, Ludmila. Forţa mărcii personale: În honorem Natalia Ocopnaia : *dr. în chimie+ :

Biobibliogr. / Ludmila Corghenci, Angela Nagornaia ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă ; red.

bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova ; Dep. Informaţional

Biblioteconomic. – Chişinău : ULIM, 2011. – 97 p. – (Universitaria ; Fasc. a 45-a). – Bibliogr.: 149

notiţe. – ISBN 978-9975-101-75-2. – http://library.ulim.md/pdf/2011/nocopnaia.pdf

251. Cosniceanu, Maria. Academicianul Nicolae Corlăteanu în aprecierea contemporanilor săi :

*Nicolae Corlăteanu – lingvist] / Maria Cosniceanu // Buletin de lingvistică. – 2010. – An. 8, Nr 11.

– P. 59-63. – Bibliogr.: 7 tit.

252. Cosniceanu, Maria. O viaţă consacrată cercetării onomasticii naţionale. Anatol Eremia la 80 de

ani / Maria Cosniceanu // Philologia. – 2011. – Vol. 53, Nr 3/4. – P. 152-154. –

http://www.if.asm.md/biblioteca/Philologia/Philologia_2011_vol_3-4.pdf

253. Cosniceanu, Maria. Vocaţie şi pasiune: Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de ani : [filolog, conf.

cercetător+ / Maria Cosniceanu // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 159-160. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

254. Costachi, Gheorghe. Prin ştiinţa spre un stat de drept : Volum omagial : [Gh. Costachi, dr.

habilitat în drept, prof. univ.+ / Gheorghe Costachi ; red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : S. n., 2011. – 800 p., [64] p. il. – (Personalităţi

notorii). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-981-3.

255. Costin, Ludmila. Model de fidelitate în profesia aleasă : *Iulia Tătărescu la 60 de ani de la

naştere, bibliotecar, bibliograf, preşedinte Comitetului tehnic republican de standardizare

Biblioteconomie. Informare. Documentare] // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 109-110.

256. Cotenco, Eugenia. Rezultate ştiinţifice ale academicianului Anatolie Jacotă : [genetician] /

Eugenia Cotenco // Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor : In memoriam academicianului

Anatolie Jacotă : conf. şt., Chişinău, 21 iun. 2011 : teze. – Chişinău, 2011. – P. 5-12.

257. Derendovskaia, Antonina. Cercetările fundamentale ale profesorului Lazar Dorohov în

domeniul nutriţiei minerale, fotosintezei şi productivităţii plantelor agricole : [L. Dorohov – dr.

habilitat în biologie, mem. cor. al AŞM (1961)] / Antonina Derendovskaia, F. Gudumac // Lucrări

ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Agronomie. – 2011. – Vol. 29 : Agronomie. –

P. 6-10. – Bibliogr.: 20 tit.

258. Diriguitor al materialelor fotovoltaice: academicianul Ernest Aruşanov la 70 de ani : [fizician] //

Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 167-168. – Semnat: Colegii de la Inst. de Fizică Aplicată al AŞM. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

32


259. Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte : *Claudia Balaban, director Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion

Creangă”+ / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; ed. îngrijită de Eugenia Bejan, Lilia Tcaci ; red. :

Claudia Gurschi ; bibliogr. : Sabina Dodul. – Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 128 p. – Bibliogr.:

p. 108-119. – ISBN 978-9975-69-642-5.

260. Domnul Ștefan Gaţcan: savant, doctor în medicină, Om de Omenie – 50 de ani de la naştere //

Info-Med. – 2011. – Nr 1. – P. 42-43. – http://ionmereuta.md/files/Info-17.pdf

261. Duca, Gheorghe. Mereu în anotimpul belşugului : [conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director Bibl.

Municipale „B. P. Hasdeu”] // Gheorghe Duca // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 68-69. –

http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

262. Duca, Gheorghe. Un performer al ştiinţei: Membru corespondent Constantin Moraru la 85 de

ani : *dr. habilitat în ştiinţe agricole+ / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos. – 2011. – Nr 2.

– P. 155. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

263. Dudek, W. A. Galina B. Belyavskaya’s 70th birthday : [dr., matematician] / W. A. Dudek, V.

Shcherbacov // Quasigroups and Related Systems. – 2010. – Vol. 18, Nr 2. – P. 105-112. – Lista

lucr. G. B. Belyavskaya: p. 109-112 (67 tit.). – http://www.math.md/files/qrs/v18-n2/v18-n2-

(pp105-112).pdf

264. Dumbrăveanu, Ion. Profesorul Victor Banaru ar fi împlinit 70 de ani : *dr. habilitat în lingvistică]

/ Ion Dumbrăveanu // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice. – 2011. – An. 5, Nr 4(44). –P. 254-

255.

265. Dumitru Păsat: În dreptul vărstei – demne împliniri : Itinerar biobibliogr. : [D. Păsat, istoric şi

critic literar, bibliolog, eminescolog, publicist, 60 de ani de la naştere+ / alcăt. : Aliona Tostogan,

Larisa Bulat ; pref. : Manole Neagu ; Liceul Prof. Nr 1 din Chişinău. – Chişinău : Pontos, 2011. – 120

p. – 432 notiţe bibliogr. – ISBN 978-9975-51-227-5.

266. Edificatorul societăţii informaţionale : Membru corespondent al AŞM Constantin Gaindric la 70

de ani : *matematician, dr. habilitat în ştiinţe tehnice, prof. univ.] // Akademos. – 2011. – Nr 3. –

P. 151. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

267. Elena Corotenco – 60 de ani : Creionări la un portret : [ex-dir. al Bibl. Şt. Centrale „Andrei

Lupan” a AŞM, decorată cu distincţia de Stat „Om Emerit”] / Aurelia Hanganu, Lucia Arnaut, Petru

Ganea, Iulia Tătărescu, Tamara Baghici, Lidia Kulikovski, Silvia Ghinculov, Valentina Chitoroagă //

Biblio Scientia. – 2010. – Nr 3/4. – P. 85-90. – http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf3-4/10.pdf

268. Elena Prus : *director al Inst. Cercetări Filologice şi Interculturale ULIM, dr. habilitat în filologie+

// Imaginea Republicii Moldova în străinătate : Almanah. – 2011. – Nr 9. – P. 88-91. –

http://bnrm.md/publicatii/files/6/2011.pdf

269. Enciu, Nicolae. Ion Şişcanu – 60 de ani : [dr. habilitat în istorie, prof. univ.] / Nicolae Enciu //

Destin românesc. Ser. Nouă. – 2011. – An. 6, Nr 1. – P. 188-191. – Bibliogr. în note: p. 191 (15 tit.).

270. Enciu, Nicolae. Istoricul Anatol Ţăranu – 60 : *dr. în istorie+ / Nicolae Enciu // Revista de Istorie

a Moldovei. – 2011. – Nr 3/4. – P. 11-13.

33


271. Eremia, Anatol. Acad. Nicolae Corlăteanu: moştenirea sa lingvistică şi cultural-spirituală /

Anatol Eremia // Buletin de lingvistică. – 2010. – An. 8, Nr 11. – P. 84-86. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Buletin%20de%20lingvistica.Nr.11.Anul%20VIII,2010.pdf

272. Eremia, Anatol. Identitatea etnolingvistică românească în viziunea acad. Nicolae Corlăteanu.

Opinii şi atitudini reflectate în revista „Limba Română” / Anatol Eremia // Limba Română. – 2011.

– An 21, Nr 3/6. – P. 98-104. – http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1175

273. Eşanu, Andrei. Distins istoric al culturii : Dr. habilitat Gheorghe Bobână la 65 de ani : [filosof,

istoric al culturii, prof. univ.+ / Andrei Eşanu // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 143. – Bibliogr. în

notele de subsol. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

274. Eţco, Constantin. Managementul – ştiinţa şi arta indispensabilă activităţii prospere a

instituţiilor medicale : *70 ani de la naşterea medicului C. Eţco+ / Constantin Eţco ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : CEP Medicina, 2011. – 48 p. – (Savanţimedici

iluştri). – Lista lucr. şt. prof. C. Eţco: p. 26-48 (216 tit.).

275. Eţco, Constantin. Victor Benu – specialist notoriu în sănătatea publică: Omagiu la 70 de ani /

Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2011. – Nr 4. – P.

79. – http://www.public-health.md/uploads/CM5_40_2011.pdf

276. Filele unei vieţi de savant şi pedagog : [Valentin Ungureanu, mem. cor., dr. habilitat în

biologie, prof. univ. la 80 de ani de la naştere+ / Valentina Andriucă, E. Mocanu, B. Vişnevschi, I.

Bacean, N. Cazmalî, Daniela Gîrla // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 10/11. – P. 37.

277. Fornea, Iuliana. Profesorul Constantin Eţco – un diamant cu multe valenţe : *dr. habilitat în

medicină, prof. univ.+ / Iuliana Fornea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –

2011. – Nr 2. – P. 260-262. – http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr2_2011.pdf

278. Fornea, Iuliana. Profesorul universitar, doctor habilitat în medicină Constantin Eţco la 70 de ani

/ Iuliana Fornea // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” :

Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 2 : Probleme actuale de

sănătate publică şi management. – P. 5-8. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_2_xii/xii_2_p005-008_2_aniversari.pdf

279. Furdui, Teodor. Contribuţia academicianului Victor Lacusta la dezvoltarea medicinei

alternative şi complementare: (La 60 de ani) / Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Lorina Vudu //

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 185-189. –

http://reviste.asm.md/files/Buletinul%20Academiei%20de%20Stiinta%20a%20Moldovei%202011

,1(313).pdf

280. Furdui, Teodor. Doctorul plantelor: dr. hab. în biologie, conf. cercetător Galina Lupaşcu la 60

de ani / Teodor Furdui // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 171-172. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

281. Furdui, Teodor. Fără alternativă în medicina alternativă: Academicianul Victor Lacusta la 60 de

ani : *dr. habilitat în ştiinţe medicale, prof. univ.+ / Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Lorina Vudu

// Akademos. – 2011. – Nr 2. – p. 150-152. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

34


282. Furdui, Teodor. Proeminent savant al biologiei celulare şi tisulare vegetale din sec. XX : [acad.

Boris Matienco] / Teodor Furdui // Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate

şi universalitate : Materialele conf. şt. in memoriam academicianului Boris Matienco, Chişinău, 17

noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 4-6.

283. Furdui, Teodor. Reformatorul şi promotorul medicinei urgente: Dr. hab. Gheorghe Ciobanu la

60 de ani / Teodor Furdui, Stanislav Groppa, Leonid Chişlaru // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P.

145-146. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

284. Furdui, Teodor. Savant, manager şi medic practician remarcabil în medicina urgentă şi

catastrofe: (profesorul universitar Gheorghe Ciobanu la 60 de ani) : [dr. în medicină, director

general al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Urgentă din or. Chişinău] / Teodor Furdui,

Stanislav Groppa, Leonid Chişlaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. –

Nr 3. – P. 355-357. – http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr3_2011.pdf

285. Gaina, Boris. Un forjar al ştiinţei agricole: Membru corespondent al AŞM Mihail Vronschih la

70 de ani / Boris Gaina, Leonid Voloşciuc // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 156-157. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

286. Galina Lupaşcu: Doctorul habilitat în biologie, conferenţiar cercetător la 60 de ani : Volum

omagial : *biobibliogr.+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al

AŞM. – Chişinău : S. n., 2011. – 68 p. – ISBN 978-9975-62-290-5.

Cuprins: Timpul bilanţurilor / Teodor Furdui. – P. 4-7 ; Curriculum vitae: doctorul habilitat

Galina Lupaşcu. – P. 8-10 ; Bibliografia lucrărilor doctorului habilitat Galina Lupaşcu. – P. 11-45 ;

Participări şi menţiuni la saloane de inventică. – P. 46-49 ; Despre doctorul habilitat Galina

Lupaşcu : [bibliogr.: 7 tit.]. – P. 50 ; Gânduri la hotare aniversare. – P. 51-56 ; Imagini în timp. – P.

57-68.

287. Gaşin, Petru. Leonid Gorceac la 70 de ani : *dr. în ştiinţe fizico-matematice, Şef Dep. de

Cercetare şi Inovare al USM ] / Petru Gaşin // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi

economice. – 2011. – An. 4, Nr 7 (47). – P. 267.

288. Ghidirim, Gheorghe. Profesorul Andrei Roşca – manager prodigios al imagisticii medicale:

Omagiu la 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Sănătate publică, economie şi management în

medicină. – 2011. – Nr 4. – P. 80-81. – http://www.public-health.md/uploads/CM5_40_2011.pdf

289. Ghilaş, Victor. În armonia sunetelor: Mem. cor. al AŞM Gheorghe Mustea la 60 de ani :

*compozitor, dirijor+ / Victor Ghilaş // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 146-147. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

290. Gornea, F. Profesorul universitar Ion Marin la jubileul de 80 ani : [dr. habilitat în ştiinţe

medicale, prof. univ., ortoped-traumatolog] / F. Gornea // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău,

2011. – Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale. – P. 5-7. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_4_xii/xii_4_p005-010_2_aniversari.pdf

291. Gornea, Filip. Tratamentul chirurgical al leziunilor articulaţiei cotului la adult: realizări,

probleme, perspective / Filip Gornea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Chişinău : CEP Medicina, 2011. – 45 p. – (Savanţi-medici iluştri).

35


Cuprins.: Curriculum vitae [ortoped-traumatolog, dr. habilitat îm medicină, prof. univ. Filip

Gornea, 70 de ani de la naştere+. – P. 3 ; Om al acţiunii, al datoriei împlinite / Ion Ababii. – P. 4-9 ;

Tratamentul chirurgical al leziunilor articulaţiei cotului la adult: realizări, probleme, perspective /

Filip Gornea. – P. 10-27 ; Lista invenţiilor prof. univ. Filip Gornea. – P. 29-30 ; Lista lucr. selective

publicate de prof. univ. Filip Gornea. – P. 31-45 (136 tit.).

292. Guceac, Ion. Prezentarea ultimelor publicaţii ştiinţifice ale Dlui profesor Gheorghe Costachi /

Ion Guceac // Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept : materialele

conf. şt. intern. consacrată jubileului de 70 de ani al prof. univ. Gheorghe Costachi, Chişinău, 3

mai 2011. – Chişinău, 2011. – P. 18-23.

293. Gudumac, Eva. Fistulele intestinale la copil. Aspecte clinico-biochimice şi terapeutice / Eva

Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : CEP

Medicina, 2011. – 78 p. – (Savanţi-medici iluştri).

Cuprins.: Curriculum vitae [acad., chirurg-pediatr Eva Gudumac]. – P. 3-4 ; Un excelent

exponent al gestului chirurgical sau prima linie a pediatriei autohtone : [despre Eva Gudumac,

acad., chirurg-pediatr, dr. habilitat în medicină, prof. univ., 70 de ani de la naştere] / Ion Ababii. –

P. 5-9 ; Fistulele intestinale la copil. Aspecte clinico-biochimice şi terapeutice / Eva Gudumac. – P.

10-29 ; Lista lucr. şt. publicate de prof., acad. Eva Gudumac. – P. 34-78 (383 tit.).

294. Hîţu, Dumitru. Dumitru Şcerbatiuc la un jubileu frumos : *dr. habilitat în medicină, prof. univ.,

seful catedrei Chirurgie orală şi maxilofacială, 70 de ani de la naştere+ / Dumitru Hîţu // Medicina

Stomatologică. – 2011. – Nr 4. – P. 63-64.

295. Holban, Ion. Mihai Marinciuc – Regele fizicii şcolare din Republica Moldova : *fizician, dr. în

ştiinţe fizico-matematice+ / Ion Holban // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2011. – Vol. 9, Nr 3/4. –

P. 6-13. – http://sfm.asm.md/ftm/vol9nr3-4/1%20in%20memoriam.pdf

296. In memoriam prof. univ. dr. Paul Bran *fondator şi prim rector al Acad. de Studii Economice

din Moldova+ : *Stabilitatea financiară şi monetară în ţările emergente : A XI-a Conf. intern.,

Banat-Crişana, 10-11 dec. 2010+ // Economie teoretică şi aplicată. – 2010. – Supl. – P. 17-72. –

http://store.ectap.ro/suplimente/Conferinta%2011%20FABBV%20%20romana%202011.pdf

Cuprins: Profesorul Paul Bran, o personalitate de excepţie şi un deschizător de drumuri / Ion

Gh. Roşca. – P. 19-25 ; Am avut fericita ocazie de a sta în preajma unui om cu adevărat important

/ Grigore Belostecinic. – P. 26 ; In memoriam Paul Bran / Nicolae Dardac. – P. 27-28 ; Stan cu Bran

/ Ion Stancu. – P. 29 ; Profesorul Paul Bran – ctitor de ştiinţă, formator de specialişti, manager al

inovaţiei şi modernizării învăţământului superior / Tatiana Moşteanu. – P. 30-31 ; Profesorul Paul

Bran – personalitate a ştiinţei economice româneşti / Gheorghe Zaman. – P. 32 ; Profesorul,

colegul şi omul Paul Bran – in memoriam / Gabriela Anghelache. – P. 33 ; Omul – profesorul Paul

Bran / Constantin Popescu. – P. 34-36 ; Complexitate şi personalitate. Realitate şi soluţii. Prof. iniv.

dr. Paul Bran în universul eco-economic / Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Ildiko Ioan. –

P. 37-44. – Bibliogr.: 16 tit. ; Unele reflecţii la lucrarea profesorului Paul Bran – „Managementul

prin valoare” / Emilian M. Dobrescu. – P: 45-48. – Bibliogr.: 4 tit. ; Paul Bran – un om între oameni

/ Marin Andreica. – P. 49-50 ; Paul Bran / Vasile Şoimaru. – P. 51-53 ; Dascălul de vocaţie Paul

Bran / Sabina Funar. – P. 54-55 ; Paul nu a plecat… / Constantin Anghelache. – P. 56 ; Paul Bran –

înţeleptul, inovatorul / Valerică Olteanu. – P. 57-58 ; Un nume pentru eternitate prof. univ. dr. Paul

36


Bran (1940-2006) / Gabriel I. Năstase. – P. 59-61 ; Un Spiru Haret al timpurilor noastre, un

patriarh al şcolii economice româneşti / Ghenadie Ciobanu. – P. 62-63 ; Contribuţia profesorului

Paul Bran la dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM / Silvia Ghinculov. – P. 64-65 ; Paul Bran:

model de implicare a intelectualului în viaţa publică / Felicia Alexandru. – P. 66-68 ; Omagiu

profesorului Bran Paul / Ilie Vasile. – P. 69 ; Paul Bran – dascal erudit şi om de mare valoare /

Florentina-Olivia Bălu. – P: 70-71 ; Respect / Emilia Câmpeanu. – P. 72.

In memoriam professor Paul Bran, PhD : *fondator şi prim rector al Acad. de Studii Economice din

Moldova] : [Financial and Monetary Stability in Emerging Countries : 11 th Intern.Conf., Banat-

Crişana, 10-11 dec. 2010] // Theoretical and Applied Economics. – 2010. – Suppl. – P. 17-70. –

http://store.ectap.ro/suplimente/Conferinta%20FABBV%202010_engleza.pdf

297. Ion Dumeniuk. Note biobibliografice : *dr., filolog+ // Limba Română. – 2011. – An. 21, Nr 3/6.

– P. 33-34. – http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1161

298. Ion Marcov – pedolog experimentat şi cercetător neobosit la 70 de ani : *dr. în ştiinţe agricole+

/ Andrei Ursu, Pantelei Vladimir, Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt, Vera Crupenicov // Bul. Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2011. – Nr 3. – P. 170-171.

299. Ion Melniciuc. Omnia mea… : [lingvist] : Biobibliogr. : LXX [70 de ani de la naştere]. – Chişinău :

CEP USM, 2011. – 224 p. – ISBN 978-9975-71-082-4.

300. Irimia, Dumitru. Între două scrisori : *Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere+ / Dumitru

Irimia // Noua Revistă Filologică. – 2011. – An. 2, Nr 1/2. – P. 7-9.

301. Iscusit îndrumător al mai multor generaţii : *100 de ani de la naşterea Ulianei Ponomarcenko,

una dintre directori Colegiului Naţ. de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău+ / I. Calin, C.

Glazunova, O. Morii, V. Babici, L. Naidina, C. Olaru, P. Bodarev // Pomicultura, Viticultura şi

Vinificaţia = Садоводство, Виноградарство и Виноделие. – 2011. – Nr 4. – P. 16-17. –

http://reviste.asm.md/files/pom,vit%20si%20vin%20nr4_2011.pdf

Наставник многих поколений : *100 лет со дня рождения Ульяны Лукиничны

Пономарченко, директора Кишиневского училища виноградарства и виноделия+ //

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia = Садоводство, Виноградарство и Виноделие. – 2011. – Nr

4. – P. 16-17.

302. În Memoria profesor universitar Ilarion Postolachi : [ex-decan al facultăţii Stomatologie USMF,

fondator al catedrei de stomatologie ortopedică] // Medicina Stomatologică. – 2011. – Nr 4. – P.

66-67.

303. În Memoria profesorului Gheorghe Botezatu : *dr. habilitat în medicină+ / Gheorghe Baciu, Ion

Cuvşinov, Andrei Pădure, Ninel Boldescu // Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti din

Republica Moldova, consacrat aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală (cu

participare intern.), 20-22 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 146-147.

304. Juc, Victor. Gheorghe Bobână la 65 de ani : [dr. habilitat în filosofie, prof.] / Victor Juc //

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 3. – P. 233-234. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2012/02/Revista-2011-nr3.pdf

37


305. Juc, Victor. Ion Rusandu: 60 de ani de la naştere : *dr. în filosofie+ / Victor Juc, Pantelimon

Varzari // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 1. – P. 223. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/07/Revista%202011-1.pdf

306. Juc, Victor. Pantelimon Varzari: 65 de ani de la naştere : *dr. în filosofie, conf. univ.+ / Victor

Juc // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 3. – P. 235-236. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2012/02/Revista-2011-nr3.pdf

307. Kravtsov, V. Ch. Tadeusz Iosifovich Malinowski (1921-1996) the Founder of Crystallographic

School in Moldova: on the Occasion of the 90th Anniversary / V. Ch. Kravtsov // Moldavian Journal

of the Physical Sciences. – 2011. – Vol. 10, Nr 3/4. – P. 358-361. –

http://sfm.asm.md/moldphys/2011/vol10/n3-4/ins_15_kravtsov.pdf

308. Kulikovski, Lidia. Tamara Baghici – profesionistul înţelept al domeniului biblioteconomic / Lidia

Kulikovski // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 77-79. –

http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

309. La cârma chimiei bioorganice: Academicianul Pavel Vlad la 75 de ani / Gheorghe Duca, Teodor

Furdui, Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 153-154. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

310. Larisa Cuzneţov – bilanţuri aniversare : *dr. habilitat în pedagogie, prof. univ. + // Studia

Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei. – 2011. – Nr 5(45). – P. 209-210. – Semnat: Membrii

Catedrei Ştiinţe ale Educaţiei, USM.

311. Leahu, Nicolae. Eugeniu Coşeriu. Dincolo de teorie / Nicolae Leahu // Sud-Est cultural. – 2011.

– Nr 3. – P. 12-21. – Bibliogr.: 8 tit.

312. Lista lucrărilor ştiinţifice ale profesorului Gheorghe Costachi // Contribuţii ştiinţifice la

edificarea şi consolidarea statului de drept : materialele conf. şt. intern. consacrată jubileului de

70 de ani al prof. univ. Gheorghe Costachi, Chişinău, 3 mai 2011. – Chişinău, 2011. – P. 24-44.

313. Lîsîi, Leonid. Dinamica modificărilor endocrino-metabolice timpurii în reacţia generală a

organismului la trauma mecanică gravă : *prof. univ. Leonid Lîsîi la 70 de ani+ / Leonid Lîsîi ; red. :

Sofia Fleştor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : CEP

Medicina, 2011. – 51 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Lista publ. prof. L. Lîsîi: p. 48-51 (37 tit.).

314. Marele fizician Evghenii Pocotilov : [mem. cor., prof. univ.] / P. Gaşin, D. Nica, V. Gamurari, I.

Geru, V. Canţer, S. Moscalenco, P. Hadji, A. Casian, I. Tighineanu // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P.

60-61. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

315. Maria Duca: Membru corespondent al A.Ş.M., dr. habilitat în biologie, profesor universitar,

rector Universitatea A.Ş.M. : Bibliogr. *Resursă electronică+ / coord. şi red. şt. : Aurelia Hanganu ;

alcăt. : Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei

Lupan”. – Chişinău, 2011. – 36 p. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/duca_maria.pdf

316. Membrul corespondent al AŞM Eugen Gladun – savant de prestigiu internaţional (la cea de-a

75-a aniversare) : *dr. habilitat în medicină, prof. univ., obstetrician, fondator şi primul director al

38


Inst. de Cercetări Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului+ / Teodor Furdui, Gheorghe

Ţîbîrnă, Stanislav Groppa, Petru Stratulat, Leonid Chişlaru // Bul. de Perinatologie. – 2011. – Nr 1.

– P. 3-4 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 1. – P. 265-266. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr1_2011.pdf

317. Mihai Cimpoi – savantul anului 2010 : [acad., critic şi istoric literar, scriitor+ // Metaliteratură.

– 2011. – An. 11, Nr 1/2 (26). – P. 5-62.

Cuprins: Mihai Cimpoi: un proiect ontologic / Cornel Munteanu. – P. 5-10 ; Model de istorie

literară, după Mihai Cimpoi / Alexandru Burlacu. – P. 11-14 ; Canon şi canonizare în „O istorie

deschisă a literaturii române din Basarabia de Mihai Cimpoi” / Diana Vrabie. – P. 15-21. –

Bibliogr.: 5 tit. ; „Sarea Terrei” / Theodor Codreanu. – P. 22-25 ; Un spirit „cumpănit” Mihai Cimpoi

/ Adrian Dinu Rachieru. – P. 26-29 ; Proiectul „Critice” în dialogul valorilor / Aliona Grati. – p. 30-

41. – Bibliogr.: 9 tit. ; „Criticele” lui Mihai Cimpoi la al nouălea volum / Ala Zavadschi. – P. 42-45 ;

Mihai Cimpoi şi paradoxurile interpretării / Iulian Bodea. – P. 46-48 ; Mihai Cimpoi, opţiuni

estetice şi sete de universal / Dumitru Apetri. – P. 49-52. – Bibliogr.: 4 tit. ; Vasile Cârlova: „Cinci

flori şi un miliard de absenţe” / Vlad Caraman. – P. 53-55 ; Mihai Cimpoi şi recuscitarea creaţiei

blagiene în Basarabia / Olesea Ciobanu. – p. 56-62. – Bibliogr.: 9 tit.

318. Mihai Marinciuc : *fizician, dr. în ştiinţe fizico-matematice+ // Fizica şi tehnologiile moderne. –

2011. – Vol. 9, Nr 3/4. – P. 4-6. – http://sfm.asm.md/ftm/vol9nr3-4/1%20in%20memoriam.pdf

319. Mihai Patraş : Biobibliogr. : *dr. în economie, prof. univ.+ / Univ. de Stat din Moldova, Fac.

Ştiinţe Economice, Acad. Intern. de Management, Filiala din Rep Moldova. – Chişinău : CEP USM,

2011. – 96 p. – 406 notiţe bibliogr. – ISBN 978-9975-71-122-7.

320. Mihail, Zamfira. O mare reverenţă doamnei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski : [director Bibl.

Municipale „B. P. Hasdeu”] / Zamfira Mihail // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 70-72. –

Bibliogr. în notele de subsol. – http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

321. Mihail Vronschih la 70 de ani : *mem. cor. al AŞM, dr. habilitat în biologie+ // Agricultura

Moldovei. – 2011. – Nr 4/5. – P. 39. – Semnat: „Selecţia”. –

http://reviste.asm.md/files/Agricultura%20%204-5,2011.pdf

322. Mincu, Eugenia. Profesorul universitar Larisa Lupu – destin şi personalitate : [filolog] / Eugenia

Mincu, Argentina Chiriac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. –

Chişinău : Medicina, 2010. – 68 p. – Bibliogr. în text. – ISBN 978-9975-4163-7-5.

323. Modus cogitandi, modus Vivendi. Larisa Cuzneţov Secrieru : Doctor habilitat în pedagogie,

profesor universitar : biobibliogr. / Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Bibl. Şt. ; elab. :

Svetlana Burlacu, Zinovia Russu, Silvia Zaharov ; red. şt. : Tatiana Callo ; red. bibliogr. : Valentina

Chitoroagă ; ed. îngrijită de Ecaterina Scherlet. – Chişinău : S. n., 2011. – 98 p. – ISBN 978-9975-

4209-3-8.

324. Moraru, Anton. Filozofia valorilor sindicale. Petru Chiriac la 60 de ani : [Vicepreş. al

Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Anton Moraru. – Chişinău : Labirint, 2011. – 160

p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Atitudini. Aprecieri [de Ion Bostan, Iacob Popovici, Dumitru

Ivanov ş.a.]: p. 124-153. – ISBN 978-9975-948-19-7.

39


325. Moraru, Victor. Întemeietorul şcolii sociologice din Republica Moldova: Membru corespondent

al AŞM Andrei Timuş la 90 de ani : *dr. habilitat în economie+ / Victor Moraru // Akademos. –

2011. – Nr 3. – P. 151. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

326. Moroşanu, Mihai. Constantin Eţco – personalitate notorie în medicină : *dr. habilitat în

medicină, prof. univ. + / Mihai Moroşanu // Sănătate publică, economie şi management în

medicină. – 2011. – Nr 3. – P. 83-84. – http://www.public-health.md/uploads/CM3_38_2011.pdf

327. Musteaţă, Grigore. O personalitate notorie în oenologie – Anatol Balanuţă, la 70 ani : [dr.,

prof. univ.] / Grigore Musteaţă // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 10/11. – P. 38.

328. Nacu, Ion. Amintiri despre Mihai Marinciuc : *fizician, dr. în ştiinţe fizico-matematice] / Ion

Nacu // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2011. – Vol. 9, Nr 3/4. – P. 13. –

http://sfm.asm.md/ftm/vol9nr3-4/1%20in%20memoriam.pdf

329. Nedzelschi, Ecaterina. Dumitru Zambiţchi – pedagog, savant, cărturar : *dr. în ştiinţe fizicomatematice]

/ Ecaterina Nedzelschi // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 122-123.

330. Neonila Nicolaev – la 90 de ani : *dr. habilitat în agricultură, prof. univ.// Agricultura Moldovei.

– 2011. – Nr 12. – P. 23.

331. Nicolae Andronati la 75 de ani : *membru titular al AŞM, dr. habilitat în ştiinţe tehnice, inginer+

// Problemele energeticii regionale. – 2011. – Nr 3. – P. 76. –

http://ieasm.webart.md/data/m71_2_185.pdf

332. O stea în lumea matematicienilor : *Mitrofan Ciobanu, membru titular al AŞM+ / Petăr

Kenderov, Petru Soltan, Radu Miron, Alexandru Arhanghelski // Petru Soltan la 80 de ani. –

Chişinău, 2011. – P. 162-165.

333. Octogenari notorii ai chirurgiei basarabene : [Pavel Batcă, Eugen Maloman, Constantin

Ţabarnă] / R. Şcerbina, Gh. Ghidirim, N. Gladun, Gh. Anghelici, A. Vascan // Curierul medical. –

2011. – Nr 1. – P. 81-83. – http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_01-

2011_Targon%20color.pdf

334. Onofriescu, Valentina. Vitalie Golub – muzeograf administrativ de vocaţie / Valentina

Onofriescu // Bul. Şt. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser. Nouă. – 2010. –

Vol. 13 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 323-324. –

http://muzeu.md/images/stories/publicatii/Print.indd.pdf

335. Palii, Andrei. Membrul-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tihon Cealîc – 90 ani

de la naştere / Andrei Palii, Vasile Pojoga // Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii

citoplasmatice în producerea de seminţe = Селекция кукурузы и использование

цитоплазматической мужской стерильности в семеноводстве : materiale conf. intern.,

consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere, Paşcani, 7-8 sept.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 11-16.

336. Partole, Claudia. Un ambasador al cărţii pentru copii : *Claudia Balaban, director Bibl. Naţ.

pentru Copii „Ion Creangă”+ / Claudia Partole // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 91-94. –

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1833

40


337. Patriarhul seminologiei: Mem. cor. al AŞM Vasile Siminel la 90 de ani // Akademos. – 2011. –

Nr 2. – P. 149. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

338. Paul Bran – economist, filosof, cercetător, pedagog: Medalion aniversar la 70 de ani de la

naştere / alcăt. : Maria Vătămanu, Natalia Cheradi ; resp. ed. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii

Economice din Moldova, Bibl. Şt. – Chişinău : ASEM, 2010. – 81 p. – Bibliogr. economistului Paul

Bran : p. 38-47. – ISBN 978-9975-75-541-2.

339. Pădure, Andrei. Distinsul profesor Gheorghe Baciu la 75 ani / Andrei Pădure, Ion Cuvşinov //

Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti din Republica Moldova, consacrat aniversării a

60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală (cu participare intern.), 20-22 oct. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 5-8.

340. Pădure, Andrei. Omagiu eminentului profesor Gheorghe Baciu la 75 ani : *dr. habilitat în

medicină, prof. univ.+ / Andrei Pădure // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1 :

Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P. 13-18. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p005-018_2_aniversari.pdf

341. Petrencu, Anatol. Dascăli şi colegi de breaslă: schiţe de portret // Istoria contemporană: Studii,

materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 502-521. – Bibliogr. în notele de

subsol.

Cuprins: Profesorul şi savantul Ion Agrigoroaiei la cea de-a 65-a aniversare. – P. 502-503 ;

Profesorul şi omul politic Alexandru Moşanu la 70 ani. – P. 503-508 ; Dinu Poştarencu – 50 ani. La

mulţi ani!. – P. 509 ; Trecutul românesc în publicistica lui Vlad Pohilă. – P. 509-511 ; Elena Muraru

– prodecan al facultăţii de istorie. – P. 511-514 ; Profesorul şi omul de ştiinţă Gheorghe Postică –

50 ani. – P. 514-515 ; Ion Buga - 75. – P. 515-518 ; Traian Brad – omul, „Traian Brad” – Biblioteca.

– P. 518-519 ; Istoricul Filip Caragia, pe ultimul lui drum. – P. 520-521.

342. Petrencu, Anatol. Nicolae Costin – profesor universitar // Istoria contemporană: Studii,

materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 246-247.

343. Petru Soltan la 80 de ani : *matematician, membru titular al AŞM, dr. habilitat în ştiinţe fizicomatematice]

/ red. : Mitrofan Ciobanu, Sergiu Cataranciuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de

Stat din Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch : S. n., 2011. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-293-6.

Din cuprins: Bucuria comunicării sau invitaţie „la o cafea” / Ion Ungureanu. – P. 8-11 ; Să-i

dăm Cezarului ce este al Cezarului! / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu. – P. 12-18 ; Academicianul

Petru Soltan – un pilon al renaşterii naţionale / Mitrofan Ciobanu, Radu Miron. – P. 19-30 ;

Promotor consecvent al ştiinţei universitare / Gheorghe Ciocanu. – P. 31-34 ; Petru Soltan: formula

existenţei, valori incontestabile / Grigore Belostecinic. – P. 35-39 ; Un mare şi vechi prieten al

medicilor / Ion Ababii. – P. 40-42 ; Stele se-aprind şi pe pământ… / Laurenţiu Calmuţchi. – P. 43-47

; Aderenţa matematicii la lume / Mihai Cimpoi. – P. 48-49 ; Prietenii mei transnistreni / Gheorghe

Păun. – P. 50-56 ; Câte ceva despre stilul lui Petru Soltan / Alexe Rău. – P. 57-62 ; Academicianul

Petru Soltan – un Babilon de erudiţie enciclopedică / I. Ustian. – P. 63-76 ; Despre sultanul cifrelor

/ Nicolae Dabija. – P. 77-78 ; Câtă vreme există… / Nicolae Mătcaş. – P. 79-89 ; Veşnic tânăr şi

ferice… / Ion Valuţă. – P. 90-92 ; Octogenar cu elan tineresc / Sergiu Cataranciuc. – P. 93-99 ; Petru

Soltan şi Ieterele sale / Gabriela Cristescu. – P. 100-103 ; Promotorul matematicii aplicate în

41


Republica Moldova / Ion Bolun. – P. 104-108 ; Petru Soltan în faţa provocărilor cutiei hipercolorate

/ Dionis Lica. – P. 109-113 ; Începutul unei noi direcţii de cercetare / Constantin Gaindric. – P. 114-

116 ; Academicianul Petru Soltan ca membru al Seminarului Tiberiu Popoviciu de Ecuaţii

Funcţionale, Aproximare şi Convexitate / Liana Lupşa. – P. 118-120 ; Titan al ciberneticii moldave /

Gheorghe Căpăţină. – P. 121-127 ; Câteva rânduri despre Dl Academician Petru Soltan / Andrei

Poştaru. – P. 128-131 ; Academicianul Petru Soltan – profesor maestru, om al ştiinţei, culturii şi

credinţei / Virgil Mândâcanu. – P. 132-134 ; Un savant al neamului / Ioachim Drugus. – P. 135-136

; Amintiri / Ion Goian. – P. 137-138 ; Petru Soltan / Vlad Pohilă. – P. 293-300. – Bibliogr.: p. 298-

300.

344. Pîrţac, Grigore. Alexandru Zavtur: contribuţii la afirmarea ştiinţei politice în Republica Moldova

: [dr. habilitat în filosofie, mem. cor. al AŞM, politolog] / Grigore Pîrţac // Ştiinţa politică în

Republica Moldova: realizări şi perspective : Secţia Ştiinţe politice : materiale conf. şt. intern.,

Chişinău, 15-16 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 14-18. ; Moldoscopie. – 2011. – Nr 2. – P.

16-20. – Bibliogr.: 5 tit. – http://ezamsha.dev.asm.md/DianaVieru-

Reviste_taiate/Moldoscopie/2011/2/ALEXANDRU%20ZAVTUR.pdf

345. Pohilă, Vlad. Figură emblematică a intelectualităţii din Basarabia anexată URSS-ului :

[Alexandru Negru-Vodă (1931-1978), dr. în agronomie, dr. habilitat în ştiinţe economice, mem.

titular al Acad. de Ştiinţe Agricole din URSS+ / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. –

P. 136-139. – Bibliogr.: 5 tit. – http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1847

346. Pojoga, Vasile. O viaţă dedicată ameliorării porumbului : *90 de ani de la naşterea mem. cor.

AŞM Tihon Cialîc+ / Vasile Pojoga // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 4/5. – P. 38. –

http://reviste.asm.md/files/Agricultura%20%204-5,2011.pdf

347. Popa, Mircea. O personalitate ilustră a literaturii române şi un mare patriot, acad. Mihai

Cimpoi / Mircea Popa // Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. – 2011. – Nr 2. – P. 171-174.

348. Prisăcari, Viorel. Constantin Andriuţă, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om

Emerit la 75 de ani : *infecţionist+ / Viorel Prisăcari, Victor Pântea, Tiberiu Holban // Anale şt. ale

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-

21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă. – P. 5-8. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_3_xii/xii_3_p005-012_2_aniversari.pdf

349. Profesorul Ion Buga la 75 de ani: (Referinţe. Omagii. Foto) : *dr. habilitat în istorie, prof. univ.]

// Basarabia română la cumpănă de milenii : (Antologie, 1988-2010) / Ion Buga. – Chişinău : S. n.,

2011. – P. 546-650.

Din cuprins: Buga, nume de familie / Maria Cosniceanu . – P. 549-550 ; Un model de cercetare

ştiinţifică / Valeriu Cozma. – P. 551-552 ; Distins patriot şi istoric / Ioan Grigoraş. – P. 553 ;

Românismul conştientizat al profesorului Ion Buga / Gheorghe Ghimpu. – P. 554-555 ; Dârzenie,

bunătate, suferinţă / Grigore Vieru. – P. 555-556 ; Manifestul demnităţii noastre / Anton

Grajdieru. – P. 556 ; Un intelectual de înaltă ţinută morală / Ioan Scurtu. – P. 559 ; Un nume zidit

prin muncă perseverentă şi merite / Boris Melnic. – P. 560-562 ; Ion Buga – pedagog, savant şi

mare patriot al neamului / Anatol Ciobanu. – P. 562-564 ; Apărarea lui Buga / Nicolae Mătcaş. – P.

565-566 ; Ion Buga – vârful de lance al promoţiei universitare 1961 / Vladimir Potlog. – P. 567-569

; Cum a început tandemul Buga-Ghimpu / Ion Văluţă. – P. 569-570 ; Iniţiator al specialităţii „Istoria

42


şi dreptul” pentru pedagogi / Nicolae Chicuş. – P. 571 ; Un candidat vrednic la postul de rector al

USM / Timotei Melnic. – P. 572 ; Supus torturii totalitariste pentru adevăr / Ion Stici. – P. 573-575 ;

Un savant tribun / Tudor Ţopa. – P. 576-578 ; Răvaş aniversar din Hăsnăşenii Mari / Eugenia

Saganovschi (Sărbuşcă). – P. 578-579 ; Un consătean, urmaş destoinic al strămoşilor / Mihai

Sărbuşcă. – P. 580-582 ; Savant – ctitor de locaş sfânt / Vitalie Zagaievschi. – P. 582-584 ; A fost şi

a rămas printre stegarii renaşterii naţionale / Ion Goian. – P. 584-585 ; Împreună cu cenaclul

„Ritmuri” / Nicolae Ţurcanu. – P. 585-587 ; Luptător pentru triumful adevărului istoric / Mihai

Ursu. – P. 587-588 ; Promotor al interesului naţional / Anatol Petrencu. – P. 591-594.

350. Profesorul Nicanor Rusu: Studii, Articole, Traduceri : [Nicanor Rusu – dr. în filologie, prof.,

italienist+ / ed. îngrijită, cuv. înainte şi texte stabilite de Andrei Crijanovschi ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Inst. de Filologie al AŞM, 2011. – 260 p. – ISBN 978-9975-

9981-4-7.

Din cuprins: Tabel cronologic / Andrei Crijanovschi. – P. 13-24 ; Iorgu Iordan despre foştii săi

elevi şi colaboratori / Iorgu Iordan. – P. 210-211 ; Cel mai mare italienist basarabean / Sergiu

Pavlicencu. – P. 212-214 ; Savantul şi profesorul Nicanor Rusu / Ion Dumbrăveanu. – P. 215-216 ;

Eminescu vs. Leopardi: (în interpretarea lui Nicanor Rusu) / Mihai Cimpoi. – P. 217-218 ; Nicanor

Rusu, cercetător şi editor / Ion Ciocanu. – P. 219-220 ; Un model de cinstire şi de urmat / Vladimir

Beşleagă. – P. 221-222 ; Om de mare valoare: profesorul Nicanor Rusu / Călin Turuta. – P. 223 ;

Domnul profesor / Sofia Bolduratu. – P. 224-226 ; Un pios omagiu la aniversarea centenară /

Valeriu Anischevici. – P. 227 ; Să punem în valoare meritele profesorului / Lidia Cazacu. – P. 228 ;

Nicanor Rusu, didact şi pedagog / Mihai Chirilă. – P. 229-230 ; Un aristocrat al literelor / Raisa

Ganea. – P. 231-232 ; Şi dacă… / Aurelia Rusu. – P. 233 ; Frumos la chip şi la suflet / Eudoxia Litra.

– P. 234 ; Promotor al romanisticii şi exemplu de adevărat om / Zinaida Radu. – P. 235-236 ; Un

savant nedreptăţit de istorie / Lidia Ranga. – P. 237-238 ; Un splendid trio / Dumitru Batâr. – P.

239-240 ; Un destin în imagini : [fot.]. – P. 241-257.

351. Profesorul Victor Covaliov la 75 de ani // AGEPI Info. – 201. – Nr 3. – P. 49-50.

352. Promotorul unei economii moderne: Dumitru Moldovan la 65 de ani : [mem. cor., dr. habilitat

în economie, prof. univ.+ // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 13. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

353. Pruteanu, Nadejda. Regăsirea. Pagini din biografia unui savant : *dr. habilitat în ştiinţe istorice,

prof. univ. Anton Moraru] / Nadejda Pruteanu. – Chişinău : Labirint, 2011. – 150 p. – ISBN 978-

9975-948-59-3.

354. Revenco, Valeriu. Liviu Grib – 50 de ani [cardiolog, dr. habilitat în medicină, prof. univ.+ /

Valeriu Revenco // Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 71-72.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

355. Revenco, Valeriu. Profesorul universitar Liviu Grib la vârsta de 50 ani [cardiolog, dr. habilitat în

medicină] / Valeriu Revenco // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 3 :

Probleme actuale în medicina internă. – P. 10-12. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_3_xii/xii_3_p005-012_2_aniversari.pdf

43


356. Rotaru, Tatiana. Urmele luminoase ale lui Constantin Popovici în ştiinţa şi cultura naţională /

Tatiana Rotaru // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 187-188. –

http://www.hasdeu.md/ro/BiblioPolis%202011%201%20(38).pdf

357. Sava, Panfil. Doctorul în pedagogie Valeriu Filipov la 60 de ani / Panfil Sava // Teoria şi arta

educaţiei fizice în şcoală. – 2011. – Nr 2. – P. 77-78. – http://reviste.asm.md/files/TAEF%202-

2011.pdf

358. Sava, Panfil. Profesorul entuziast Vitalie Nistor la 55 de ani / Panfil Sava // Teoria şi arta

educaţiei fizice în şcoală. – 2011. – Nr 3. – P. 74-76. – http://reviste.asm.md/files/TAEF%203-

2011.pdf

359. Sava, Serafima. Stela Cemortan – o doamnă devotată Reginei Pedagogia, o doamnă care în

viaţă n-a trăit pentru un succes ieftin : *dr. habilitat în pedagogie, prof. univ.+ / Serafima Sava //

Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 98-100. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

360. Savin-Zgardan, Angela. Filolog polivalent: Dr. Galaction Verebceanu la 60 de ani // Akademos.

– 2011. – Nr 3. – P. 144. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

361. Sârghi, Nadejda. Tatiana Tihmanovski – exemplu de etică profesională : [director educativ al

Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală+ / Nadejda Sârghi // Bul. Şt. Revista de Etnografie,

Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser. Nouă. – 2010. – Vol. 13 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 321-

322. – http://muzeu.md/images/stories/publicatii/Print.indd.pdf

362. Sîmboteanu, Aurel. Contribuţii valoroase la dezvoltarea ştiinţei administraţiei: Unele reflecţii

asupra moştenirii ştiinţifice a lui Mihail Platon : *primul rector al Acad. de Administrare Publică de

pe lângă Preşedintele Rep. Moldova+ / Aurel Sîmboteanu // Administrarea Publică. – 2011. – Nr 2.

– P. 9-16. – Lista publ. Mihail Platon: p. 15-16 (36 tit.) . –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_AP_nr_2_2011.pdf

363. Sîmboteanu, Aurel. Promotor fidel al ideilor novatoare: În memoria lui Mihail Platon : [primul

rector al Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova+ / Aurel

Sîmboteanu // Administrarea Publică. – 2011. – Nr 1. – P. 154-157. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_Administrarea_publica_ianuariemartie_2011_nr._1_69.pdf

364. Sochircă, Vitalie. Contribuţia profesorului Sezont Ciubară la dezvoltarea geografiei naţionale :

*S. A. Ciubară, dr. în geografie+ / Vitalie Sochircă // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea

capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu participare intern. dedicată aniversării 65 de la fondarea

Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe naturale şi exacte : Rez. comunic. – Chişinău,

2011. – Vol. 1. – P. 248-250.

365. Soltan Petru. A life dedicated to mathematics : [despre mathematician, acad. Israel Gohberg]

// Petru Soltan la 80 de ani. – Chişinău, 2011. – P. 199-203.

366. Soltan Petru. O colaborare şi o prietenie de neuitat : [despre medic, acad. Nicolae

Testemiţanu+ // Petru Soltan la 80 de ani. – Chişinău, 2011. – P. 191-196.

44


367. Soroceni de dincolo de Soroca : Referinţe biografice / Secţia Cultură şi Turism Soroca, Bibl.

Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Soroca ; dir. : Eugenia Railean ; alcăt. : Viorica Gaja ; col.

red. : Grigore Bucataru, Eugenia Railean, Elena Ţîrdea. – Soroca : S. n., 2011. – 244 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-925-10-5.

368. Stanislav Fotescu – profesor şi cercetător consacrat : Biobibliogr. / alcăt. : Maria Vătămanu ;

resp. ed. : Silvia Ghinculov ; coord. : Ludmila Cobzari, Nadejda Botnari ; Acad. de Studii Economice

din Moldova, Cat. Finanţe şi Asigurări, Bibl. Şt. – Chişinău : Ed. ASEM, 2011. – 36 p. – ISBN 978-

9975-75-552-8.

369. Stici, Ion. Ca un gorun în vâltoarea timpului : *Ion Marin la 80 de ani, dr. habilitat în ştiinţe

medicale, prof. univ., ortoped-traumatolog+ / Ion Stici // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău,

2011. – Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale. – P. 7-10. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_4_xii/xii_4_p005-010_2_aniversari.pdf

370. Şcerbatiuc, Dumitru. Poziţiile principale în tratamentul chirurgical reconstructiv al defectelor şi

deformaţiilor oro-maxilo-faciale : *prof. univ. Dumitru Şcerbatiuc la 70 de ani+ / Dumitru

Şcerbatiuc ; red. : Sofia Fleştor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. –

Chişinău : CEP Medicina, 2011. – 58 p. – (Savanţi-medici iluştri).

Cuprins.: Curriculum vitae *chirurg, dr. habilitat în medicină, prof. univ. Dumitru Şcerbatiuc, 70

de ani de la naştere+. – P. 3 ; Omul care poate vindeca, dar şi corecta ce nu a reuşit natura… / Ion

Ababii. – P. 4-7 ; Poziţiile principale în tratamentul chirurgical reconstructiv al defectelor şi

deformaţiilor oro-maxilo-faciale / Dumitru Şcerbatiuc. – P. 8-28 ; Cu dragoste şi respect / Gh.

Ţâbârnă. – P. 29-30 ; Dumitru Şcerbatiuc – savant cu renume / Ion Lupan. – P. 31-32 ; Profesorul

Dumitru Şcerbatiuc – un chirurg oro-maxilo-facial neobişnuit / Eva Gudumac. – P. 33-34 ; Dumitru

Şcerbatiuc – medic, savant, pedagog, educator / Ilarion Postolachi. – P. 35-36 ; La mai mulţi şi la

mai mare / Gheorghe Ghidirim. – P. 37 ; Profesorul şi omul Dumitru Şcerbatiuc / Valentin Topalo.

– P. 38-40 ; Lista invenţiilor profesorului universitar Dumitru Şcerbatiuc. – P. 41 ; Tezele de doctor

şi doctor habilitat susţinute sub conducerea doctorului habilitat înmedicină, profesorului

universitar Dumitru Şcerbatiuc. – P. 42 ; Lista selectivă a lucrărilor publicate de profesorul

universitar Dumitru Şcerbatiuc. – P. 43-54 (144 tit.) ; [fot.]. – P. 55-57.

371. Şerban, Stelu. Contribuţii la studiul concepţiei etnice în lucrările sociologului Petre I. Ştefănucă

/ Stelu Şerban // Cultură şi politică în Sud-Estul Europei, (sec. XV-XX) : Materialele sesiunii şt., 1

sept. 2010. – Chişinău, 2011. – P. 146-157. – Bibliogr. în notele de subsol.

372. Şleahtiţchi, Maria. Cei plecaţi, cei rămaşi… : *Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere+ / Maria

Şleahtiţchi // Noua Revistă Filologică. – 2011. – An. 2, Nr 1/2. – P. 4-6.

373. Şpac, Ion. Academicianul Constantin Popovici. Savant, scriitor, publicist : Cercetări biobibliogr.

şi informative = Академик Константин Попович. Ученый, писатель, публицист : Библиогр.

и информ. исследования/ Ion Şpac; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,

Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan”. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Elan Inc., 2010. – 308 p. –

(Scrieri alese / Constantin Popovici ; Vol. 15). – 1169 notiţe bibliogr. – ISBN 978-9975-66-173-7.

45


374. Şpac, Ion. Alexandru Kidel – om de cultură: Viaţa cărturarului / Ion Şpac // Biblio Scientia. –

2011. – Nr 5. – P. 29-56. ; Nr. 6. – P. 69-75 –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf5/BiblioScientia_2011_5.pdf. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

375. Şpac, Ion. Crâmpeie din viaţa unui talent supravegheat : *despre D. M. Batrânsea, filozof

transnistrean] / Ion Şpac // Biblio Scientia. – 2010. – Nr 3/4. – P. 28-38. – Bibliogr.: 10 tit. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf3-4/BiblioSCIENTIA_3_4_2010.pdf

376. Ștefan Gaţcan, savant, doctor în medicină, Om de Omenie – 50 de ani de la naştere // Info-

Med: rev. şt.-practică. – 2011. – Nr 1. – P. 42-43. – http://ionmereuta.md/files/Info-17.pdf

377. Tabuncic, Sergiu. Contribuţii la genealogia familiei profesorului Ion Hîncu : [arheolog] / Sergiu

Tabuncic // Revista Arheologică. – Vol. 7, Nr 1/2. – P. 313-314.

378. Talentat în toate: Academicianul Petru Soltan la 80 de ani : [mathematician, dr. habilitat în

ştiinţe fizico-matematice, prof. univ.] // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 157-158. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

379. Teleuţă, Alexandru. Cercetătorul ştiinţific dr. Ştefan Lazu la 70 de ani din ziua naşterii : *dr. în

ştiinţe biologice+ / Alexandru Teleuţă, Eugeniu Alexandrov // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr

4. – P. 132-133.

380. Teodor Popovici la 70 de ani: (născut în zodia Racului, decada a treia a anului Şarpelui) : *dr. în

medicină, stomatolog+ // Medicina stomatologică. – 2011. – Nr 3. – P. 106-107. – Semnat:

Consiliul fac. Stomatologie, Asoc. Stomatologilor din Rep. Moldova. –

http://reviste.asm.md/files/Med.Stom%20nr.3%202011.pdf

381. Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova : Bibliografie. Memorii : *inginer+ / coord. şt. : Ion Bostan, Ion

Tighineanu ; red. : Parascovia Onofrei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Univ. Tehnică a Moldovei. –

Chişinău : Tehnica-Info, 2009. – 337 p. – ISBN 978-9975-63-312-3.

382. Timuş, Andrei. Raţionalizarea vieţii. Argumentul social = Рационализация жизни.

Социальный аргумент : *A. Timuş – mem. cor. al AŞM, dr. habilitat, sociolog, 90 de ani de la

naştere+ / Andrei Timuş. – Chişinău : S.n., 2011. – 348 p. – Publ. şt. ale A. Timuş: p. 283-301. –

ISBN 978-9975-56-006-1.

383. Trofim, Rodica. Si simple, si haute… : (Synthése bibliographique) : [despre Nicolae

Testemiţanu+ / Rodica Trofim, Natalia Condaruc ; coord. : Vladimir Popa // Anale şt. ale Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct.

2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P. 19-24. –

Bibliogr.: p. 23-24 (15 tit.). – http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p019-

024_3_in_memoriam.pdf

384. Troianowski, Lidia. Vasile Ermuratski: La polul tribulaţiilor spirituale şi conjuncturale : [V.

Ermuratski – dr. habilitat în filosofie, prof. univ.+ / Lidia Troianowski // Revista de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 225-236. – Bibliogr. în note: 14 tit. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

46


385. Ţîrdea, Teodor. Академику А. Д. Урсул – 75 лет : *acad., dr. habililtat în filosofie+ / Teodor

Ţîrdea // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 3. – P. 229-232. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2012/02/Revista-2011-nr3.pdf

386. Ţopa, Tudor. „Grăbiţi-vă să faceţi oamenilor bine” : *despre Nicolae Testemiţanu, acad., dr.

habilitat în medicină+ // Omul acţiunii / Tudor Ţopa. – Chişinău, 2011. – P. 99-107.

387. Ţopa, Tudor. Mareşalul vinurilor dumnezeieşti : [acad., oenolog Boris Gaina + // Chiţcani pe

Răut: File de istorie, dedicate satului de baştină la cei 445 de ani / Tudor Ţopa. – Chişinău, 2011. –

P. 154-162.

388. Ţopa, Tudor. Omul acţiunii : *Constantin Eţco, dr. habilitat în medicină, prof. univ., primul

doctorand al Nicolae Testemiţanu+ / Tudor Ţopa ; red.-coord. : Liviu Belâi ; consultanţi şt. :

Gheorghe Ghidirim, Viorel Prisăcaru, Iurie Colesnic. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2011. –

318 p. – Lista lucr. şt. publicate de Constantin Eţco: p. 147-150. – ISBN 978-9975-78-989-9.

389. Ţurcanu, Gheorghe. Andrei Roşca – 70 de ani : *dr. habilitat în medicină, prof. univ., radiologimagist]

/ Gheorghe Ţurcanu // Curierul medical. – 2011. – Nr 5. – P. 67. –

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_5-2011.pdf

390. Un cuplu de savanţi celebri: academicianul Eva Gudumac şi profesorul universitar Valentin

Gudumac la 70 de ani : [medici, prof. univ.+ / Teodor Furdui, Gheorghe Ţîbîrnă, Stanislav Groppa,

Leonid Chişlaru // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 165-166. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

391. Un mare savant şi un spirit ales: membru correspondent al AŞM Eugen Gladun la 75 de ani :

[medic, chirurg, obstetrician-ginecolog, prof. univ.+ / Teodor Furdui, Gheorghe Ţîbîrnă, Stanislav

Groppa, Petru Stratulat, Leonid Chişlaru // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 169-170. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

392. Un om al faptelor: Vasile Şoimaru : Biobibliogr. : [Vasile Şoimaru – economist, conf. univ., dr.

în economie, publicist, maestru în arta fotografică+ / alcăt. : Ludmila Capiţa ; ed. îngrijită de Lidia

Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; Bibl. Municipală B. P. Hasdeu, Filiala „Transilvania”, Centru

de Informare şi Documentare „Chişinău”. – Chişinău : S. n., 2011. – 328 p. – 885 notiţe bibliogr. –

ISBN 978-9975-4247-3-8. – http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/wpcontent/uploads/2011/12/2a.-Biobibliografie-2.pdf

393. Varta, Ion. Istoricul Alexei Agachi – 70 : *dr. în istorie+ / Ion Varta // Revista de Istorie a

Moldovei. – 2011. – Nr 3/4. – P. 14-16.

394. Varzari, Pantelimon. Alexandru Zavtur – fondatorul şcolii politologice naţionale : [mem. cor. al

AŞM, dr. habilitat în filosofie, prof. univ.+ / Pantelimon Varzari // Revista de Filozofie, Sociologie şi

Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 242-244. – http://iiesp.asm.md/wpcontent/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

395. Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de

Informare şi Documentare „Chişinău” ; concepţie şi realizare : CID Chişinău ; elab. : Taisia Foiu,

Claudia Tricolici ; contribuţii : Ludmila Pânzaru, Carolina Gâscă, Maria Gonţa [et al.]. – Chişinău :

Magna-Princeps, 2011. – 232 p. – ISBN 978-9975-9889-7-1.

47


396. Victor Băbălău, şef secţie sănătatea ocupaţională cu laborator control factori fizici la 70 ani /

red. şef. : Ion Bahnarel ; col. red. : Iurie Pînzaru, Ion Nistor, Mihai Magdei ; consultant : Victor

Băbălău ; Centrul Naţ de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2011. – 56 p. – Lista lucr. şt. a lui

Victor Băbălău, publicate în anii 1982-2010: p. 50-56.

397. Virgil Mândâcanu, Doctor habilitat, profesor universitar : Bibliogr. / Univ. Pedagogică de Stat

„Ion Creangă” ; Bibl. Şt. a UPS „Ion Creangă” ; echipa de lucru : Irina Ciornaia, Ecaterina Scherlet ;

cuvânt înainte : Ion Borşevici. – Chişinău : S. n., 2011. – 364 p. – Bibliogr. prof. V. Mândâcanu: p.

304-338 (387 notiţe bibliogr.). – ISBN 978-9975-53-033-0.

Din cuprins: Neamul Mandachi sosit la Mihăileni: (repere genealogico-etimologice) / Vlad

Ciubucciu. – P. 12-22. – Bibliogr. în notele de subsol ; Cuvânt despre pedagog. Profesorul maestru

– Virgil Mândâcanu / Mihai Şleahtiţchi. – P. 23-29 ; Pedagog cu dar carmic : [dialog cu Virgil

Mândâcanu+ / Galina Furdui. – P. 30-46 ; Cuvânt despre învăţător. Vocaţia unui profesor –savant

creator şi entuziast / Ion Borşevici. – P. 47-49 ; Omul cu har de la dumnezeu / Nicolae Mătcaş. – P.

50-52 ; Virgil Mândâcanu, nume de referinţă în ştiinţa pedagogică / Tudor Rusu. – P. 53-55 ; O

personalitate marcantă / Galina Furdui. – P. 56-58 ; Pasionat de credinţa educaţiei / Tatiana Callo.

– P. 59-61 ; Virgil Mândâcanu – profesor crengian cu vocaţie şi dar / Dionis Lica. – P. 62-63 ; Virgil

Mândâcanu – savant împăţimit de ştiinţa şi arta educaţiei / Anton Moraru. – P. 64-66 ; Om de

omenie şi pedagog remarcabil / Iosif Izbeştschi. – P. 67-74 ; Profesorul Virgil Mândâcanu, creator

de cultură pedagogică / Ana Budnic, Jana Grecu. – P. 75-77 ; Cu recunoştinţă / Sergiu Baciu, Ion

Ţâgulea, Pavel Cerbuşcă, Larisa Şopron. – P. 78-80 ; Să nu mă ştiu din mers oprit / Eliza Botezatu. –

P. 81 ; Onestitate şi vocaţie pedagogică / Rodion Cucereanu. – P. 82-84 ; Neînţelegerea să ne

impună autodepăşiri ardente: (Schiţă de portret de savant) / Clima Gescu. – P. 85-90 ; Un

generator de idei / Iosif Izbeştschi. – P. 91-93 ; Un om de o certitudine deosebită / Ion Daghi. – P.

94 ; Învăţătorul învăţătorilor / A. Mocreac. – P. 95-96 ; Un coleg şi prieten adevărat / M. Cioclea. –

P. 97 ; Un om cu ideal măreţ / Emil Vrabie. – P. 98 ; Pedagog renumit, savant şi îndrumător / Pavel

Cerbuşcă. – P. 99-100 ; Calităţi manageriale ale profesorului / Sergiu Baciu. – P. 101 ; Nu locul

sfinţeşte omul, ci omul sfinţeşte locul / Ilie Sajin. – P. 102-103 ; Человек, ученый, стремящийся к

истине / Лариса Дмитрева. – Р. 104-105 ; Nimic fără Dumnezeu / Nicolae Grosu. – P. 106-107 ;

Profesorul Virgil Mândâcanu în promovarea credinţei pentru schimbare / Ioan Ciuntu. – P. 108-

109 ; Ценим, уважаем и любим человека веры Виржила Мындыкану / Евгения Бужор, Вадим

Бужор. – Р. 110 ; Profesorul maestru crengian Virgil Mândâcanu la 75 de ani / Liuba Moraru. – P.

111.

398. Vocaţia de cercetare şi de promovare a valorilor familiale : *Larisa Cuzneţov la 60 de ani, dr.

habilitat în pedagogie, prof. univ.+ / Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun, Vladimir Guţu, Carolina Platon,

Valentina Bodrug, Maria Hadârcă, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru, Nelu Vicol // Univers Pedagogic.

– 2011. – Nr 2. – P. 79-80. – http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.2.2011.pdf

399. Zagaevschi, Vladimir. Ucraineanul Ion Dumeniuk – apărător ardent al Limbii Române : *dr. în

filologie, prof. univ.] / Vladimir Zagaevschi // Limba Română. – 2011. – An. 21, Nr 3/6. – P. 35-38.

– http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1162

400. Андриеш, С. В. Наш патриарх в канун своего столетия : *И. А. Крупенников, педолог,

доктор хабилитат геогр. наук, проф., почетный член АН Молдовы+ / С. В. Андриеш //

48


Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 4/5. – P. 37-38. –

http://reviste.asm.md/files/Agricultura%20%204-5,2011.pdf

401. Берг, Р. Л. Лев Семенович Берг : *действительный член АН СССР, президент

Географического общества СССР (1940-1950), зоолог, географ, уроженец города Бендеры+ /

Р. Л. Берг // Академику Л.С. Бергу – 135 лет : сб. науч. ст. – Бендеры, 2011. – Р. 9-16. – Lista

publ. L. Berg: p. 15-16. – http://www.eco-tiras.org/books/berg_135let.pdf

402. Верхотуров, А. Д. Борис Романович Лазаренко – автор выдающихся открытий в

технике XX века. Ученый и организатор науки: (К 100-летию со дня рождения) / А. Д.

Верхотуров, А. Е. Гитлевич, В. В. Михайлов // Электронная обработка материалов. – 2011. –

T. 47, Nr 1. – P. 116-147. – Bibliogr.: p. 142-147 (119 tit.).

403. Кара, Надежда. Самуил Б. Бернштейн – исследователь болгарских бессарабских

диалектов / Надежда Кара // Relaţiile moldo-bulgare: Personalităţi marcante. Învăţămînt şi

ştiinţa = Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука. – Cahul,

2011. – P. 76-87. – Bibliogr. în note: 23 tit.

404. Койлова, Т. В. Учитель и наставник : [despre S. A. Ciubara, dr. în geografie+ / Т. В. Койлова,

Т. В. Тышкевич // Чтения памяти кандидата географических наук, доцента Сезонта

Александровича Чубара: (к 70-летию со дня рождения), 15 апр. 2011 : *сб. науч. ст.+. –

Тирасполь, 2011. – P. 12-14. – http://egf.spsu.ru/files/biblio/chubara2011.pdf

405. Кондов, Васил. Професор Нено Неделчев и бесарабските българи / Васил Кондов //

Relaţiile moldo-bulgare: Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţa = Молдовско-български

връзки: Бележити личности. Образование и наука. – Cahul, 2011. – P. 95-97.

406. Кравцов. В. Х. К 90-летию академика Тадеуша Иосифовича Малиновского – основателя

молдавской школы кристаллографии / В. Х. Кравцов // Электронная обработка материалов.

– 2011. – T. 47, Nr 6. – P. 109-110.

407. Лившиц, М. Я. Мои воспоминания : *dr. în studiul artelor, istoric de artă+ / М. Я. Лившиц,

pref. : Tudor Stavilă // Arta. Ser. Arte vizuale. – Chişinău, 2011. – P . 151-169. – Bibliogr.: p. 168-

169.

408. Лысенко, О. З. Человек и его дело : [despre S. A. Ciubara, dr. în geografie] / О. З. Лысенко //

Чтения памяти кандидата географических наук, доцента Сезонта Александровича Чубара: (к

70-летию со дня рождения), 15 апр. 2011 : *сб. науч. ст.+. – Тирасполь, 2011. – P. 11-12. –

http://egf.spsu.ru/files/biblio/chubara2011.pdf

409. Мустяца, С. И. Жизнь, посвященная улучшению „королевы полей” – кукурузе / С. И.

Мустяца : *член корр. АН Молдовы Т. С. Чалык+ // Ameliorarea porumbului şi utilizarea

androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe = Селекция кукурузы и использование

цитоплазматической мужской стерильности в семеноводстве : materiale conf. intern.,

consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere, Paşcani, 7-8 sept.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 17-19.

410. Никогло, Д. К юбилею Екатерины Сергеевны Кожухарь : [50 de ani de la naştere, dr. în

filologie, Inst. Patrimoniului Cultural+ / Д. Никогло // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2011.

49


– Vol. 9/10. – P. 293-294. – http://reviste.asm.md/files/etnologie%20si%20culturologie%20vol.IX-

X.pdf

411. Никогло, Д. Памяти Степана Степановича Курогло : *dr. în istorie, specialist în istorie şi

etnologie găgăuzilor+ / Д. Никогло // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2011. – Vol. 9/10. – P.

9-11. – http://reviste.asm.md/files/etnologie%20si%20culturologie%20vol.IX-X.pdf

412. Попович, Константин. Ступени творчества : *viaţa şi activitatea şt. a lui acad. C. Popovici]

/ Константин Попович ; Акад. наук Респ. Молдова, Инт культурного наследия. – Chişinău :

Elan Inc., 2010. – 296 p. – (Scrieri alese / Constantin Popovici ; [Vol. 16]). – ISBN 978-9975-66-212-

3.

413. Руссу, И. Д. Сезонт Александрович Чубара (1941-1997 гг.): вехи педагогического и

научного пути : [S. A. Ciubara, dr. în geografie+ / И. Д. Руссу // Чтения памяти кандидата

географических наук, доцента Сезонта Александровича Чубара: (к 70-летию со дня

рождения), 15 апр. 2011 : *сб. науч. ст.+. – Тирасполь, 2011. – P. 9-11. –

http://egf.spsu.ru/files/biblio/chubara2011.pdf

414. Рябова, Елизавета. Профессор Константин Ецко – лидер по природе, жизни и судьбе :

[dr. habilitat în medicină, prof. univ. + / Елизавета Рябова // Sănătate publică, economie şi

management în medicină. – 2011. – Nr 3. – P. 84-86. – http://www.publichealth.md/uploads/CM3_38_2011.pdf

415. Сакович, В. А. Вклад белорусов в образование и науку *Молдовы+ : *представлены

биографические данные cл. ученых и педагогов: А. Н. Шимановский, А. П. Тумаркина, В. В.

Арасимович, Е. Н. Васильева, Ф. Е. Агейченко, Е. П. Кучинский, В. А. Еренков, И. Е. Архипенко,

В. Р. Окушко, В. Ф. Дзержицкий, П. П. Герасимович, В. С. Четыркин, Г. Н. Ванькович, И. С.

Захаров, В. И. Захаров, Э. А. Сенокосов, Л. Г. Сенокосова, И. Н. Заяц, В. А. Тимощенко, В. В.

Войцехович, К. К. Ковзун, В. В. Рыбаков+ // Белорусы в этнокультурном пространстве

Молдовы / В. А. Сакович. – Минск; Кишинев, 2011. – Гл. 6,Пар. 3. – P. 548-588.

416. Тельнов, Н. П. Николай Антонович Кетрару в археологии Молдавии / Н. П. Тельнов //

Stratum plus. – 2011. – Nr 6. – P. 333-336. – http://www.eanthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_zgiR_YKAlhqNfny77.aspx

417. Тома, С. И. Вклад Льва Семеновича (Симоновича) Берга в развитие теории эволюции

организмов: (К 135-летию со дня рождения) / С. И. Тома, В. В. Люленова, А. С. Лупан // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 190-194. –

http://reviste.asm.md/files/Buletinul%20Academiei%20de%20Stiinta%20a%20Moldovei%202011

,1(313).pdf

418. Цырдя, Теодор Н. К 75-летию профессора, д.ф.н., академика АН Республики Молдова,

з.д.н. Российской Федерации А. Д. Урсула: творческая биография : *dr. habilitat în filozofie+ /

Теодор Н. Цырдя // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : culeg.

de art. şt. – Chişinău, 2011. – P. 220-222.

50


Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

419. Begu, Adam. Ecobioindicaţia: premise şi aplicare : *monogr.+ / Adam Begu ; red. şt. : Ion Dediu,

Vasile Cristea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : „Digital

Hardware” SRL, 2011. – 166 p. – Bibliogr.: p. 144-165 (362 tit.). – ISBN 978-9975-4022-3-1.

420. Bulimaga, Constantin P. Expertiza ecologică a activităţilor economice : (Ghid şt.-metodic) /

Constantin P. Bulimaga ; red. şt. : Valentin Bobeică, Vasilii Stegărescu ; rec. şt. : Ion Dediu ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2011. – 216 p. – Bibliogr.: p.

215-216 (28 tit.). – ISBN 978-9975-4254-0-7.

421. Cernobîl… Tragedia veacului: (La a 25-a comemorare) / Isidor Doctoreanu (aut.-coord.), Andrei

Vicolaş ; consultanţi-coaut. : T. Căpăţină, E. Condrea, Ş. Belostecinic, L. Beşleagă, M. Bivol, I. Bunu,

I. Cebotari, L. Chircă, V. Chiţu, I. Daghi, I. Encian, G. Goloman, N. Luca, V. Mironaş, M. Mocreac, P.

Moraru, A. Nani, N. Oncea, V. Pivovarov, I. Proca, I. Rusu, M. Sajin, G. Stasiev, E. Vorotneac. –

Chişinău : S.n., 2011. – 128 p. – ISBN 978-9975-53-038-5.

422. Conspectul diversităţii biologice. Rezervaţia „Codrii” / Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii”

/ Ştefan Manic, Andrei Negru, Natalia Jardan, Gheorghe Manic, Valeriu Derjanschi, Tudor Cozari,

Veaceslav Cârlig. – Chişinău : Ştiinţa, 2011. – 328 p. – Bibliogr.: p. 322 (11 tit.). – (Partea de

contribuţie a autorilor: Fungi şi pseudofungi – Ştefan Manic; Flora – Andrei Negru, Natalia Jardan;

Insecte – Gheorghe Manic, Valeriu Derjanschi; Amfibieni, mamifere – Tudor Cozari; Reptile, păsări

– Veaceslav Cârlig). – ISBN 978-9975-67-800-1.

423. Contribuţia institutelor ştiinţifice ale Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şI Vieţii a AŞM pe parcursul

anilor 2006-2010 în asigurarea securităţii sănătăţii, alimentare şI ecologice, şi obiectivele de

cercetare ştiinţifică pentru următorii 4 ani / T. Furdui, B. Gaina, S. Groppa, Gh. Tudorachi, L.

Chişlaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 14-23. –

http://reviste.asm.md/files/Buletinul%20Academiei%20de%20Stiinta%20a%20Moldovei%202011

,1(313).pdf

424. Corduneanu, Petru. Aspecte ale cercetărilor ştiinţifice la Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi

Geografie *USM+ / Petru Corduneanu, Valerian Ciobotaru, Mihai Coşcodan // Creşterea impactului

cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu participare intern. dedicată

aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe naturale şi

exacte : Rez. comunic. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 163-165.

425. Corobov, Roman. Climate Change Adaptation Policies in the Framework of Sustainable

Environmemntal Management : An Emphasis on Countries in Transition / Roman Corobov. –

Chişinău : Eco-TIRAS, 2011. – 650 p. – Bibliogr.: p. 617-648 (706 tit.). – ISBN 978-9975-66-233-8.

426. Cozari, Tudor. Insectele : Mică enciclopedie / Tudor Cozari ; fot. : Tudor Cozari. – Chişinău : Arc

: Ştiinţa, 2011. – 176 p. – ISBN 978-9975-61-595-2 (Arc). – ISBN 978-9975-67-737-0 (Ştiinţa).

51


427. Craciun, Alexandru. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internă

/ Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi

Tehnologie Chimică, CCŞ „Chimie Aplicată şi Ecologică”. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 136 p. –

Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.). – ISBN 978-9975-71-126-5.

428. Crivoi, Aurelia. Activitatea de cercetare la Catedra Biologie Umană şi Animală [USM] / Aurelia

Crivoi // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu

participare intern. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept.

2011 : Ştiinţe naturale şi exacte : Rez. comunic. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 81-83.

429. Duca, Gheorghe. Chimia la interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca // Akademos. – 2011. – Nr 1.

– P. 4-10. – http://www.duca.md/sites/default/files/imce/Articol-Duca-Academos-1-2011.pdf

430. Ecologia, stresul, adaptarea : bul. tematic *Resursă electronică+ / alcăt. : Lidia Zasaviţchi ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău, 2011. – Fasc. 10. – 113

p. – http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/buletine_tematice/ecology10.pdf

431. Ecologia, stresul, adaptarea : bul. tematic *Resursă electronică+ / alcăt. : Lidia Zasaviţchi ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău, 2011. – Fasc. 11. – 90 p.

– http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/buletine_tematice/ecology11.pdf

432. Ecologia, stresul, adaptarea : bul. tematic *Resursă electronică+ / alcăt. : Lidia Zasaviţchi ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău, 2011. – Fasc. 12. – 72 p.

– http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/buletine_tematice/ecology12.pdf

433. Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) : în 6 vol. / Com. Naţ. pentru ed. monogr. :

Gheorghe Duca, Gheorghe Şalaru, Teodor Furdui, Andrei Negru, Alexandru Ciubotaru, Maria

Duca, Vasile Şalaru, Alexandru Teleuţă, Vasile Grati, Veaceslav Ghendov, Iachim Gumeniuc, Ştefan

Manic ; resp. de red. : Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Min.

Mediului, Soc. de Botanică din Moldova. – Chişinău : Universul, 2011. – ISBN 978-9975-47-057-5.

Vol. 1 : Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta / sub red. Andrei

Negru ; aut. : G. Simonov, A. Negru, Galina Şabanov, V. Chirtoca, Valentina Cantemir, V. Ghendov,

Gh. Postolache, A. Teleuţă, P. Pânzaru cu participarea A. Ursu, Tatiana Constantinov, G. Sârodoev,

E. Miţul ; col. red. : A. Negru, Gh. Simonov, Galina Şabanov, V. Ghendov, Valentina Cantemir. –

2011. – 320 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-47-058-2.

434. Galupa, Dumitiru. Unele aspecte privind experienţa Agenţiei „Moldsilva” de implementare a

proiectelor mecanismului dezvoltării nepoluante (MDN) de împădurire/reîmpădurire / Dumitru

Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc // Analele Agenţiei „Moldsilva”. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P.

80-93. – Bibliogr.: p. 92-93 (40 tit.).

435. Galupa, Dumitiru. Unele aspecte privind remodelarea managementului forestier / Dumitru

Galupa // Analele Agenţiei „Moldsilva”. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 58-70. – Bibliogr.: 11 tit.

436. Gladchi, Viorica. Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM – tradiţii şi rezultate

ştiinţifice / Viorica Gladchi // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 13-15. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

52


437. Gumeniuc, Iachim. Pepiniere silvice : (ghid practic) / Iachim Gumeniuc ; Agenţia „Moldsilva”,

Inst. de cercetări şi Amenajări Silvice. – Chişinău : S. n., 2011. – 158 p. – Bibliogr.: p. 99 (23 tit.). –

ISBN 978-9975-56-014-6.

438. Ilieş, Ion. Sistemul integrat de monitorizare seismică România – Republica Moldova / Ion Ilieş

// Akademos. – 2011. – Nr 11. – P. 62-69. – Bibliogr.: 14 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

439. Legislaţia silvică a Republicii Moldova : Extrase din legi, Hotărîri de Guvern, Decizii ale

Parlamentului ce au atribuţie la problemele FLEG, la drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor privind

protecţia mediului ambiant şi folosirea resurselor forestiere / resp. de ed. : Petru Rotaru [et al.]. –

Chişinău : S. n., 2011. – 212 p. – ISBN 978-9975-105-66-8.

440. Leşanu, Mihai. Priorităţi de cercetare ştiinţifică din perspectiva valorificării potenţialului

inovator în cadrul Catedrei Biologie Vegetală [USM+ / Mihai Leşanu, Ana Bîrsan, Maria Frunză //

Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu participare

intern. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe

naturale şi exacte : Rez. comunic. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 3-8.

441. Lungu, Aleksandru. Faunal assemblages, stratigraphy and taphonomy of the Late Miocene

localities in the Republic of Moldova / Aleksandru Lungu, Barbara Rzebik-Kowalska. – Kraków :

Institute of Systematic and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, 2011. – 62 p. –

Bibliogr.: p. 50-53. – ISBN 978-83-61358-40-4.

442. Lupaşcu, Tudor. Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant / Tudor Lupaşcu, Maria Gonţa

// Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 16-18. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

443. Macaev, Fliur. Natural α-Pinenes, Carvones, 2-and 3-carenes as source of enantio-pure

compounds / Fliur Macaev ; Academy of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry. – Chişinău : S. n.,

2011. – 235 p. – Bibliogr.: p. 171-234 (783 tit.). – ISBN 978-9975-62-294-3.

444. Moraru, Constantin. Zăcămintele hidrominerale ale Republicii Moldova / Constantin Moraru ;

cons. şt. : Leonid Romanov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie. –

Chişinău : S. n., 2011. – 160 p. – Bibliogr.: p. 156-160 (72 tit.). – ISBN 978-9975-106-81-8.

445. Patrimoniul natural al Moldovei = The natural heritage of Moldova : [album] / Min. Mediului al

Rep. Moldova ; fot. şi texte : Alecu Reniţă, Lucian Reniţă ; cuv. introd. : Gheorghe Şalaru ; design :

Ala Stavilă, Roman Starodub ; trad. : Lucian Reniţă ; consultanţi : Ioana Bobână, Alexandru

Teleuţă. – Chişinău : Continental Grup, 2011. – 196 p. – Text paral. rom., engl. – ISBN 978-9975-

9810-6-4.

446. Planul de management pentru zona Ramsar „Nistrul de Jos” = План управления Рамсарским

сайтом „Нижний Днестр” : (proiect) / A. Андреев, Е. Аникеев, П. Арнаут, И. Баркарь, О.

Безман-Мосейко, А. Бондаренко, П. Горбуненко, Н. Гросу, В. Держанский, Т. Изверская, Л.

Жосан, С. Журминкий, П. Замфир, Д. Коваленко, Л. Котомина, П. Куза, Е. Кухарук, Г.

Маржиняну, Т. Марин, И. Маяцкий, Д. Медведенко, А. Мунтяну, Н. Николаев, Т. Пезолд, О.

Редкозубов, И. Ротару, А. Романчук, А. Рущук, Н. Сиверенко, Г. Сыродоев, В. Стажилов, И.

Талмач, А. Тищенков, В. Цуркан, Г. Шабанова, И. Шуберницкий, О. Телембич, Н. Чавдарь ;

53


под общ. ред. А. Андреева ; ред. версии на гос. яз. : Л. Жосан ; пер. на гос. яз. : Е. Жура ;

Biotica Ecological Society. – Chişinău : „Elena-V.I.” SRL, 2011. – 576 p. – Bibliogr.: p. 466-475. –

Text paral.: lb. rom., rus. – ISBN 978-9975-106-65-8. – http://www.bioticamoldova.org/library/Management%20Plan%20Lower%20Dneister.pdf

447. Problelmele resurselor acvatice în Moldova : Indice bibliogr. retrospectiv, 2006-2009 / alcăt. :

Valentina Gurieva ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu ; consultant şt. : Tudor Lupaşcu ; coord. resp. :

Angela Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău : S. n.,

2011. – 122 p.

448. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; [aut. : Gh. Duca, A.

Mereuţa, N. Marchitan, P. Parasca, M. Gonţa, I. Guţu, E. Iorga, B. Gaina, V. Caldare, I. Caldare, C.

Bodean, T. Lupaşcu, M. Stâţiuc, C. Olaru, V. Vişnevschi, l. Obadă, E. Rusu, A. Mândru, V. Covaliov,

V. Nenno, O. Covaliova] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii

Alimentare. – Chişinău : Ştiinţa, 2011. – 352 p. – (Ştiinţă şi Inovare). – Bibliogr. la sfârşitul cap. –

ISBN 978-9975-67-794-3.

449. Raport de activitate, 2010 = Activity report, 2010 / Min. Mediului, Serviciul Hidrometeorologic

de Stat ; au elaborat : Ilie Boian (coord. principal), Elina Pleşca, Lidia Treşcilo, Ludmila Serenco,

Gavril Gâlcă, Natalia Efros. – Chişinău : P.P. Mediul Ambiant, 2011. – 88 p. – Text paral. rom., engl.

450. Raport privind starea sectorului forestier din Republica Moldova : perioada 2006-2010 / col.

red. : Fiodor Botnari (red.-şef), Aliona Miron, Dumitru Galupa *et al.+ ; Agenţia „Moldsilva”. –

Chişinău : Agenţia „Moldsilva”, 2011. – 46 p. – (Anul Internaţional al Pădurilor – 2011). – Bibliogr.:

p. 45 (31 tit.). – ISBN 978-9975-4298-4-9. –

http://www.moldsilva.gov.md/file/Simpozion/raport%20anual.pdf

451. Sănătoşi într-un mediu sănătos : Materiale informative şi ilustrative pentru educaţia ecologică

/ red. : Emilia Malai. – Chişinău : Continental Grup, 2011. – 95 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-4248-3-7.

Cuprins: Cuvânt înainte / Gheorghe Şalaru. – P. 4-5 ; Pentru o generaţie sănătoasă / Grigore

Friptuleac. – P. 6-13. – Bibliogr.: 5 tit. ; Aspecte etice şi sociale de utilizare a ingineriei genetice /

Maria Duca. – P. 14-24. – Bibliogr.: 20 tit. ; Conexiuni între educaţia ecologică şi educaţia pentru

sănătate. Sugestii metodologice de realizare / Stela Gînju. – P. 25-32. – Bibliogr.: 6 tit. ; Mediul şi

sănătatea psihică / Mircea Revenco. – P. 33-39 ; Radiaţiile şi viaţa / Ion Bahnarel. – P. 40-48. –

Bibliogr.: 10 tit. ;Pământul care ne ţine: cât îl iubim / Alecu Reniţă. – P. 49-55 ; Înţelepciune de la

strămoşi / Emilia Malai. – P. 56-60. – Bibliogr.: 3 tit. ; Apa şi Sănătatea / Ion Şalaru. – P. 61-67 ;

Educaţia pentru sănătate la ordinea zilei / Emilia Malai. – P. 68-71. – Bibliogr.: 5 tit. ; Parazitozele

– actualitate medicală / Vera Lungu. – P. 72-75. – Bibliogr.: 7 tit. ; Colectarea separată a deşeurilor

– un pas spre salvarea surselor naturale / Tatiana Ţugui. – P. 76-85. – Bibliogr.: 4 tit. ; Sanitaţia

Ecologică (Eco San) / Nadejda Andreev, Sergiu Andreev. – P. 86-95.

452. Second Assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters / Economic Commission

for Europe, Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and

International Lakes ; [contributors from Rep. of Moldova : Tatiana Belous, Gennadiy Syrodoev,

Ilya Trombitsky [et al.]. – Geneva : United Nations, 2011. – XIII, 429 р. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-92-1-117052-8. –

54


http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/English/ECE_Second

_Assessment_En.pdf

Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод / Европейская Экономическая

Комиссия, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных

озер ; [участники от Респ. Молдова : Татьяна Белоус, Геннадий Сыродоев, Илья Тромбицкий *и др.+. –

Женева :Организация Объединенных Наций, 2011. – XV, 429 р. – Bibliogr. în notele de subsol –

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/Russian/ECE_Second_Assess

ment_Ru.pdf

453. Silvicultura Moldovei : indice bibliogr. tematic retrospectiv *Resursă electronică+ / alcăt. :

Valentina Gurieva ; consultant şt. : Gheorghe Postolache ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu ; coord.

resp. : Angela Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău :

BŞC „Andrei Lupan”, 2011. – 41 p. – (2011 Anul Internaţional al Pădurilor). – 322 notiţe bibliogr. –

http://bsclupan.asm.md/src/userfiles/src/bibliografii/silvicultura.pdf

454. Sistematica şi filogenia plantelor cu flori Filumul Magnoliophyta : compendiu / Ludmila

Cuharscaia, Victor Şalaru, Nadejda Grabco, Natalia Buracinschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.

de Biologie şi Pedologie, Catedra Ecologie, Botanică şi Silvicultură. – Chişinău : CEP USM, 2011. –

140 p. – Bibliogr.: p. 140 (9 tit.). – ISBN 978-9975-71-075-6.

455. Studiu analitic privind consumul de masă lemnoasă în Republica Moldova / elab : Arcadie

Capcelea, Aurel Lozan, Ion Lupu [et al.] ; Agenţia „Moldsilva”. – Chişinău : Agenţia „Moldsilva”,

2011. – 46 p. – Bibliogr.: p. 38 (19 tit.). – ISBN 978-9975-4298-3-2. –

http://www.moldsilva.gov.md/file/Simpozion/studiu_consum%20.pdf

456. Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestiere în Republica Moldova : Studiu analitic / Dumitru Galupa,

Anatol Ciobanu, Marian Scobioală, Vadim Stângaciu, Aurel Lozan ; red. : Aurel Lozan, Andrei

Dumbrăveanu ; Agenţia „Moldsilva”. – Chişinău : Agenţia „Moldsilva”, 2011. – 38 p. – (Anul

Internaţional al Pădurilor – 2011). – Bibliogr.: p. 35 (35 tit.). – ISBN 978-9975-4298-2-5. –

http://www.moldsilva.gov.md/file/Simpozion/studiu_taieri.pdf

457. Timuş, Asea M. Păsări insectivore. Inspiraţii enciclopedice / Asea M. Timuş ; consultanţi şt. :

Ion Toderaş, Horia Bunescu ; red. şt. : Andrei Munteanu ; Inst. de Zoologie, Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. – Bucureşti : Ed. Geea, 2011. – 218 p. – Bibliogr.: p. 217. – ISBN 978-973-7982-34-6.

458. Ungureanu, Laurenţia. Ecosisteme acvatice: Particularităţi, măsuri de protecţie şi remediere /

Laurenţia Ungureanu, Elena Zubcov, Ina Coşeru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie,

Centrul Regional de Mediu, Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 88 p. – Bibliogr.: p. 88 (11 tit.). –

ISBN 978-9975-9810-9-5.

459. Ursu, Andrei. Pedologie aplicativă: Domenii şi metode / Andrei Ursu ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului. – Chişinău : S. n.,

2011. – 144 p. – Bibliogr.: p. 133-142 (150 tit.). – ISBN 978-9975-62-296-7.

460. Ursu, Andrei. Solurile Moldovei / Andrei Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi

Geografie. – Chişinău : Ştiinţa, 2011. – 324 p. – (Col. Academica / consiliul coord. : Gheorghe

Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer *et al.+ ; [Vol.] 8 ). – Bibliogr.: p. 301-319 (447 tit.). – ISBN 978-

9975-67-647-2.

55


461. Ursu, Andrei. Solurile rezervaţiei „Codrii” / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari ; Agenţia

„Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii”, Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Lab.

de Geografie şi Evoluţie a Solurilor. – Chişinău ; Lozova : S. n., 2011. – 82 p. – Bibliogr.: p. 69-70

(29 tit.). – ISBN 978-9975-62-283-7.

462. Zasaviţchi, Lidia. Evaluarea bibliometrică a revistelor în domeniul ştiinţelor ecologice şi

mediului ambiant / Lidia Zasaviţchi // Biblio Scientia. – 2010. – Nr 3/4. – P. 53-64. – Bibliogr.: p.

62-63 (14 tit.). – http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf3-4/BiblioSCIENTIA_3_4_2010.pdf

463. Zasaviţchi, Lidia. Structura şi dinamica fluxului publicaţiilor în domeniul ştiinţelor ecologice şi

mediului ambiant în Moldova (anii 2005-2010) / Lidia Zasaviţchi // Biblio Scientia. – 2011. – Nr 6. –

P. 83-91. – Bibliogr.: 7 tit. – http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

464. Академику Л. С. Бергу – 135 лет = Аcademician Leo Berg – 135 : сб. науч. ст. /

Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Образовательный

фонд имени Л. С. Берга ; ред. : Илья Тромбицкий ; ред. cовет : И. К. Тодераш, Е. И. Зубкова,

В. Ф. Хлебников, И. П. Капитальчук, И. Д. Тромбицкий. – Бендеры : Eco-Tiras, 2011. – 426 p. –

Bibliogr. La sfârşirtul art. – http://www.eco-tiras.org/books/berg_135let.pdf

465. Антюхова, О. В. Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в

Приднестровье / О. В. Антюхова, В. Л. Мешкова. – Тирасполь, 2011. – 204 р.

466. Выродов, Д. А. Введение в теорию и практику визуально-спектрофотометрического

анализа. Ч. 2. Введение в практику визуально-спектрофотометрических методов

исследования агробиологических объектов / Д. А. Выродов, Е. Д. Жужа, А. П. Выродова. –

Тирасполь : Б. и., 2011. – 280 p. – Bibliogr.: p. 252-275 – ISBN 978-9975-4062-4-6.

467. Заповедник „Ягорлык”. План реконструкции и управления как путь сохранения

биологического разнообразия / Междунар. Экол. Ассоциация хранителей реки „Eco-TIRAS” ;

науч. ред. : Г. А. Шабанова ; ред. : Илья Тромбицкий. – Дубоссары : Eco-TIRAS, 2011. – 128 p.

– Bibliogr.: p. 104-108 (122 tit.). – ISBN 978-9975-66-224-6. – http://www.ecotiras.org/docs/Iagorlyk_small.pdf

468. Зубкова, Наталья. Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе

рыб : *моногр.+ / Наталья Зубкова ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău :

Ştiinţa, 2011. – 88 p. – Bibliogr.: p. 81-87 (94 tit.). – ISBN 978-9975-67-753-0.

469. Лупашку, Т. Г. Синтез, исследование пористой структуры, адсорбционных свойств и

применение новых косточковых активных углей / Т. Г. Лупашку, Р. И. Настас // Адсорбция,

адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. – Москва, 2011. – Гл.

17. – P. 425-446. – Bibliogr.: 8 tit.

470. Топалэ, Штефан. Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда:

(систематика и цитогенетика винограда) : *моногр.+ / Штефан Топалэ ; науч. ред. : К. В.

Смирнов ; науч. ред. и рец. : В. С. Кодряну ; Акад. наук Респ. Молдова, Ботанический Сад

(Ин-т) АНМ, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия. – 2-ое изд., испр. и доп. – К. : Б. и., 2011.

– 560 p. – Bibliogr.: p. 537-560 (506 tit.). – ISBN 978-9975-56-005-4.

56


471. Трансграничное сотрудничество в адаптации бассейна Днестра к изменению

климата : Сб. науч. ст. / Международная экологическая ассоциация хранителей реки „Eco-

TIRAS”; ред. : И. Д. Тромбицкий, Р. М. Коробов. – К. : Eco-TIRAS, 2011. – 224 p. – ISBN 978-

9975-66-254-3.

Conferinţe ştiinţifice

472. Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity : Intern. conf.

of Zoologist dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM /

Acad. of Sciences of Moldova, Dept. of Nature and Life Sciences, Inst. of Zoology ; red. board : Ion

Toderaş (chief red.), Laurentia Ungureanu, Andrei Munteanu, Valeriu Derjanschi, Anatolie David,

Elena Zubcov, Marin Usatîi, Victoria Nistreanu, Dumitru Erhan. – Chişinău : S. n., 2011. – 222 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4248-2-0.

473. Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = Аквакультура

Центральной и Восточной Eвропы: настоящее и будущее : the II Assembly NACEE (Network

of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of

Aquaculture in Rural Development, Chisinau, 17-19 oct. 2011 / general ed. : Galina Curcubet ; ed.

board : Galina Curcubet, Alexandr Careachin, Vasili Domanciuc, Tatiana Cojocaru ; Acad. of

Sciences of Moldova, The Min. of Agriculture and Food Industryof the Rep. of Moldova, The

Chisinau Branch of the State Enterprise on Research and Production of Water Bio-resources

„Aquaculture – Moldova”. – Сh. : Pontos, 2011. – 296 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-51-293-0.

474. Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane =

Microbiologic biotechnology – the scientific intensive domain of modern knowledge =

Микробиологическая биотехнология – наукоемкое направление современных знаний :

Сonf. Şt. Intern., Chişinău, 6-8 iul. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii

şi Vieţii, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Iniţiativa Centrală Europeană ; com. şt. :

Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.] ; com. org. : Liliana Cepoi, Angela Cojocaru,

Ludmila Rudi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011. – 236 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

106-78-8. – http://www.imb.asm.md/uploades/File/culegere%20conferinta%202011.pdf

475. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. naţ. cu

participare intern. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept.

2011 : Ştiinţe naturale şi exacte : Rez. comunic. / consiliul şt. : Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco,

Gheorghe Avornic [et al.] ; resp. ed. : Tatiana Bulmaga ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău :

CEP USM, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-137-1.

Vol. 1. – 2011. – 401 p. – ISBN 978-9975-71-138-8.

Vol. 2. – 2011. – 212 p. – ISBN 978-9975-71-145-6.

476. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective şi priorităţi : Materialele simp.

intern., 17-19 noiem. 2011 / com. .org. : Fiodor Botnari, Ion Platon, Aliona Miron [et al.]. –

Chişinău :S. n., 2011. – 212 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-012-2. –

http://www.moldsilva.gov.md/file/Simpozion/Materiale-simpozion-tot.pdf

57


477. Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor : In memoriam academicianului Anatolie Jacota :

conf. şt., Chişinău, 21 iun. 2011 : teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi

Vieţii, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din

Moldova ; com. şt. : Teodor Furdui, Maria Duca, Boris Gaina, Simion Toma, Vasile Siminel, Nicolae

Barbacar ; com. org. : Gheorghe Tudorache, Vasile Botnari, Larisa Andronic [et al.]. – Chişinău : S.

n., 2011. – 176 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-994-3.

478. International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, Chişinău, 25-27 aug.

2011 : progr. and abstr. / Intern. Sunflower Assoc., France, Acad. of Sciences of Moldova, Sci. Soc.

of Genetics and Breeders from Moldova, National Agricultural Research and Development Inst.,

Romania ; sci. com. : Maria Duca, Maria Joita-Pacureanu, Tudor Rotaru [et al.] ; org. com. : Maria

Duca, Lidia Toderaş, Aliona Glijin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011. – 42 p.

479. Rezervaţia Codrii, 40 de ani : Materialele Simp. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011 / Agenţia

„Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii” ; com. şt. : Andrei Negru, Lazăr Chirică, Ştefan Manic, Alexandru

Teleuţă, Ion Toderaş, Tudor Cozari, Dumitru Galupa, Ecaterina Barcari, Gheorghe Manic. –

Chişinău : Ştiinţa, 2011. – 424 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-67-799-8.

480. Sisteme informaţionale geografice : Simp. Şt. Intern., Chişinău, ed. a 19-lea, 6 oct. 2011 / Univ.

Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Cadastru şi Drept. – Chişinău : Centrul ed. al UASM, 2011. –

363 p. – (Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; Vol. 30 : Cadastru şi Drept). – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-64-215-6.

481. Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate : Materialele

conf. şt. in memoriam academicianului Boris Matienco, Chişinău, 17 noiem. 2011 / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al

AŞM ; com. org. : Nicolae Barbacar, Gheorghe Tudorache, Vasile Botnari [et al.] ; bibliogr. : Tatiana

Doibani. – Chişinău : S. n., 2011. – 301 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-015-3.

Medicină

482. Ababii, Ion. Activitatea ştiinţifică în USMF „Nicolae Testemiţanu” în perioada anilor 1991-2010

/ Ion Ababii, Viorel Prisacari // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1 :

Probleme medico-biologice şi farmaceutice. – P. 5-12. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p005-018_2_aniversari.pdf

483. Algoritmi neonatali / Petru Stratulat, Maria Stamatin, Larisa Crivceanscaia [et al.] ; sub red. P.

Stratulat, Maria Stamatin ; IMPS Inst. de Cercetări Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi

Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asoc. de Medicină

Perinatală din Rep. Moldova. – Cişinău : S. n., 2011. – 126 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-66-236-9.

484. Aplicarea cunoştinţelor din fiziologie şi medicină sportivă în practica sporturilor : [monogr.] /

Alexandru Mariţ, Alexandru A. Mariţ, Victor Manolachi, Victoria Dorgan ; red. : Aurel Saulea. –

Chişinău : Ed. USEFS, 2011. – 216 p. – Bibliogr.: p. 207-214 (97 tit.). – ISBN 978-9975-4077-8-6.

58


485. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova: realizări şi perspective :

[monogr.] / Constantin Eţco, Mircea Buga, Mihai Ciocanu, Ghenadie Damaşcan, Pavel Ursu ;

Compania Naţ. de Asigurări în Medicină, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Chişinău : Epigraf, 2011. – 432 p. – Bibliogr.: p. 279-290 (164 tit.). – ISBN 978-

9975-109-69-7.

486. Bâtca, A. Şocul hemoragic – impactul enzimatic asupra modificărilor histologice în organele

vitale / A. Bâtca, A. Carauş. – Chişinău : S. n., 2011. – 102 p. – ISBN 978-9975-56-016-01.

487. Bendelic, Eugen. Contuzia oculară, particularităţi clinico-patofiziologice : [monogr.] / Eugen

Bendelic. – Chişinău : Serebia, 2011. – 195 p. – Bibliogr.: p. 172-195 (407 tit.). – ISBN 978-9975-

4167-2-6.

488. Botnaru, Victor. Medicina internă : Breviar: modulul Alergologie / Victor Botnaru ; coautori :

Diana Calaraş, Mircea Beţiu, Victoria Brocovschii, Cristina Toma. – Chişinău : S. n., 2011. – 166 p. –

Bibliogr.: p.160 (22 tit.). – ISBN 978-9975-4233-3-5.

489. Bour, Alin. Detoxicarea enterală în tratamentul insuficienţei hepatice la pacienţii cu ciroză

hepatică şi hemoragii din varicele esofagogastrice : [monogr.] / Alin Bour ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2011. – 128 p. – Bibliogr.: p. 106-

128 (250 tit.). – ISBN 978-9975-47-053-7.

490. Bour, Alin. Metodele miniivazive de hemostază la pacienţii cu hemoragii din varicele

esofagiene şi gastrice / Alin Bour. – Chişinău : Universul, 2011. – 196 p. – ISBN 978-9975-47-071-1.

491. Ciobanu, Gheorghe. Activitatea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă în

sfera ştiinţei şi inovării în anul 2010 / Gheorghe Ciobanu, Igor Mişin, Eduard Borovic // Bul. Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 14-20. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr2_2011.pdf

492. Ciobanu, Gheorghe. Obiectivele de dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă din Republica

Moldova pentru anii 2011-2015 / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe

medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 7-14. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr2_2011.pdf

493. Ciobanu, Gheorghe. Şocul / Gheorghe Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2011. – 429 p. – Bibliogr.: p.

399-418 (251 tit.). – ISBN 978-9975-4224-1-3.

494. Ciutac, Ion. Valorile diagnostico-curative ale laporoscopiei în colecistita şi pancreatita acută :

[monogr.] / Ion Ciutac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău :

CEP Medicina, 2011. – 271 p. – Bibliogr.: p. 240-271 (490 tit.). – ISBN 978-9975-913-68-3.

495. Eni, Ana. Afecţiunile complexului mucoparodontal / Ana Eni ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chişinău : CEP Medicina, 2011. – 380

p. – Bibliogr.: p. 106-107 (37 tit.). – ISBN 978-9975-78-990-5.

496. Esenţialul în otorinolaringologia copilului / Ion Ababii, Svetlana Şciuca, Mihail Maniuc, Oxana

Turcu, Liliana Vişnevschii-Rusnac ; Min. Sănătăţii din Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2011. – 256 p. – Bibliogr.: p. 256. – ISBN 978-

9975-78-966-0.

59


497. Eţco, Constantin. Managementul îngrijirii şi supravegherii copiilor sub vârsta de 5 ani :

monogr. / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb, Svetlana Ştefaneţ ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină.

– Chişinău : S. n., 2011. – 214 p. – Bibliogr.: p. 156-168 (146 tit.). – ISBN 978-9975-4033-2-0.

498. Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârstă de până la 5 ani la domiciliu şi în

primele 24 ore de spitalizare : studiu / Irina Malanciuc, Domnica Gînu, Ala Holban Dumbrăveanu

[et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Min. Muncii, Protecţie Soc. şi Familiei al Rep. Moldova,

Asoc. Obştească LUMOS Foundation Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 95 p. – Bibliogr.: p. 72 (39

tit.). – şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4136-5-7.

499. Friptuleac, Grigore. Igiena muncii lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti : [monogr.] / Grigore

Friptuleac, Iurie Pînzaru ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţional de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2011. – 272 p. –

Bibliogr.: p. 206-225 (177 tit.). – ISBN 978-9975-4154-4-6.

500. Frunza, Nicolae. L’analyse de la stratégie nationale de development du systéme de santé de la

Moldavie (2008-2017) / Nicolae Frunza, Petru Cepoida // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe

medicale. – 2011. – Nr 3. – P. 27-30. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr3_2011.pdf

501. Ghid Naţional de biosiguranţă pentru laboratoare / Centrul Naţ. de Sănătate Publică, Org.

Mondială a Sănătăţii ; coord. : Constantin Spînu. – Chişinău : S. n., 2011. – 166 p. – Bibliogr.: p.

164-166 (52 tit.). – http://www.cnsp.md/down/info1310369288ro.pdf

502. Ghid Naţional în Transfuziologie / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul pentru Politici şi

Analize în Sănătate ; Ion Corcimaru, Svetlana Cebotari, Mihail Borş, Vladimir Cazacov, Lidia

Dolghieru, Valentin Friptu, Viorica Rotaru, Constantin Spînu. – Chişinău : „Elena-V.I.” SRL, 2011. –

121 p. – Bibliogr.: p. 120-121 (31 tit.). – ISBN 978-975-106-57-3. –

http://www.ms.gov.md/_files/8244-Ghid%2520hemotransfuzie%25202011.pdf

503. Gudumac, E. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copil / E. Gudumac, S. Babuci, V. Petrovici ;

red. şt. : S. Donici. – Chişinău : S. n., 2011. – 220 p.

504. Hortolomei, Valerian. Angina pectorală stabilă : [studiu] / Valerian Hortolomei, Valeriu

Hortolomei ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Medicină

Internă nr. 3, Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel

Mihail, Chişinău”. – Chişinău : S. n., 2011. – 148 p. – Bibliogr.: p. 143-147 (84 tit.). – ISBN 978-

9975-105-83-5.

505. Ianachevici, Boris. Mimica omului sănătos şi a celui bolnav / Boris Ianachevici ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2011. – 38 p. – ISBN 978-

9975-4163-9-9.

506. Ianachevici, Boris. Neurostomatologie / Boris Ianachevici; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2011. – 191 p. – Bibliogr.: p. 190 (18 tit.).

– ISBN 978-9975-913-56-0.

60


507. Lacusta, Victor. Stimularea transcraniană directă cu curent continuu: tratament alternativ în

psihoneurologie = Transcranial direct current stimulation: alternative treatment in

psychoneurology : Ghid pentru medici / Victor Lacusta ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Fiziologie şi Sanocreatologie, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asoc.

de Medicină Alternativă şi Complementară din Rep. Moldova. – Chişinău : „Elena-V.I.” SRL, 2011.

– 204 p. – Bibliogr.: p. 179-203. – ISBN 978-9975-106-67-2.

508. Leziunea pulmonară acută/sindromul de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA) la bolnavii cu

patologie chirurgicală : monogr. / Victor Cojocaru, Vladimir Hotineanu, Doriana Cojocaru, Andrei

Usatîi ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae

Testemiţanu”, Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie, Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi

Farmacie. – Chişinău : S. n., 2011. – 156 p. – Bibliogr.: p. 146-155 (127 tit.). – ISBN 978-9975-4146-

2-3.

509. Lozan, Oleg. Fezabilitatea cadrului legal de implementare a tehnologiilor telemedicale în

Republica Moldova : [monogr.] / Oleg Lozan. – Chişinău : S. n., 2011. – 160 p. – Bibliogr.: p. 155-

160 (101 tit.). – ISBN 978-9975-53-007-1.

510. Malpraxisul medical: Opţiuni pentru schimbări de politici în Republica Moldova / Constantin

Eţco, Andrei Mecineanu, Dorin Rotaru, Vladislav Badan, Iurie Malanciuc, Olesea Perean, Tatiana

Ghileţchi ; Inst. de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială din Rep. Moldova. – Chişinău : „Edit-

Prest” SRL, 2011. – 64 p. – Bibliogr.: p. 63-64 (44 tit.). – ISBN 978-9975-4197-0-3.

511. Mazur, Minodora. Lupusul eritematos sistemic : Ghid esenţial / Minodora Mazur ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 232

p., [16] p. fot. – Bibliogr.: p. 211-230 (322 tit.). – ISBN 978-9975-54-022-3.

512. Moldovanu, Ion. Boala Parkinson: Aspecte diagnostice şi tratament / Ion Moldovanu, Gabriela

Pavlic ; colab. : Dorina Ţilpe. – Chişinău : S. n., 2011. – 260 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN

978-9975-78-945-5.

513. Monitorizarea electronică fetală în practica obstetriciană : (Recomandare metodică) / Inst. de

Cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S.

n., 2011. – 40 p. – Bibliogr.: p. 37 (11 tit.). – ISBN 978-9975-4180-8-9.

514. Optimizarea regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul

funcţionării nanosistemelor naturale / Ion Ababii, Pavel Ciobanu, Gheorghe Ghidirim, Viorel Nacu,

Isac Şroit ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : CEP

Medicina, 2011. – 336 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-913-59-1.

515. Paladi, Gh. Impactul reformelor organizatorice asupra indicilor principali ai sănătăţii

reproductive şi necesitatea restructurării continue a serviciului obstetrical : [Materialele conf. a IVa

de medicină perinatală cu participarea intern., Chişinău, 13-14 oct. 2011] / Gh. Paladi, Iu.

Dondiuc, M. Strătilă // Bul. de perinatologie. – 2011. – Nr 3/4. – P. 33-37. – Bibliogr.: 18 tit.

516. Pădure, Andrei. Evaluarea medico-legală a deficienţilor din asistenţa medicală de profil

chirurgical : *monogr.+ / Andrei Pădure , Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

61


Testemiţanu”. – Chişinău : CEP „Medicina”, 2011. – 142 p. – Bibliogr.: p. 118-133 (179 tit.). – ISBN

978-9975-913-55-3.

517. Pântea, Victor. Hepatitele virale C, B şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice,

epidemiologice, imunologice, evolutive şi de tratament : *monogr.+ / Victor Pântea ; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2011. – 104 p. – Bibliogr.: p. 84-

96 (145 tit.). – ISBN 978-9975-9976-4-5.

518. Pisla, M. National System for Preparedness and Response to Public Health Emergencies / M.

Pisla // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 61-67. – Bibliogr.: 16 tit.

http://usmf.md/uploads/journal/Curierul%20Medical/2011/CM_03-2011.pdf

519. Pleşca, Svetlana. Manifestările neurologice în osteocondropatia vertebrală juvenilă: (Maladia

Scheuermann) / Svetlana Pleşca, Marina Sangheli, Diomid Gherman. – Chişinău : S. n., 2011. – 122

p. – Bibliogr.: 99-121 (238 tit.). – ISBN 978-9975-4146-4-7.

520. Prevenirea poluării organismului uman cu poluanţi organici persistenţi : (ghid practic) / Raisa

Sîrcu, Tatiana Stratulat, Mariana Zavtoni ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţ. de

Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2011. – 18 p. – http://www.ms.gov.md/_files/8246-

Recomand_ri%255B1%255D%25282%2529.pdf

521. Railean, Gheorghe. Sindroamele algice din contextul tulburărilor psihovegetative la copil :

[monogr.] / Gheorghe Railean ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Inst. de Cercetătri Şt. în Domeniul

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Chişinău : „Ericon” SRL, 2011. – 218 p. – Bibliogr.: p. 197-

206 (64 tit.). – ISBN 978-9975-4114-5-5.

522. Sănătatea publică în Republica Moldova : Indice bibliogr., 1991-1995 / alcăt. : Taisia Şcerbac ;

resp. de ed. : Liubovi Karnaeva ; red. şt. : Ludmila Lipcanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Medicală. – Chişinău : CEP Medicina, 2010. – 272 p. – ISBN 978-

9975-913-57-7.

523. Serviciul terapeutic din Republica Moldova // Sănătate publică, economie şi management în

medicină. – 2011. – Nr 2. – P. 107-118. – http://www.publichealth.md/uploads/CM1_37_2011.pdf

524. Situaţia epidemiologică şi realizarea Programului Naţional de Control şi Profilaxie a

Tuberculozei pentru anii 2006-2010 în Republica Moldova : *Materialele Conf. Intern. INSPIR, Iaşi-

Chişinău, 14-16 oct. 2011] / V. Soltan, N. Nalivaico, C. Iavorschi, D. Sain, Aliona Serbulenco, V.

Crudu, V. Burinschi, Victoria Petrica // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. –

Nr 4. – P. 10-15. – Bibliogr.: 6 tit. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr4_2011.pdf

525. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : culeg. de art. şt. / col.

red. : Teodor N. Ţîrdea (red. resp.), Niadi-Corina Cernica, Valentin F. Ceşco *et al.+ ; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2011. – 224 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4214-1-6.

526. Stratulat, P. Achievements, barriers and perspectives of perinatal services development in the

Republic of Moldova : [Materialele conf. a IV-a de medicină perinatală cu participarea intern.,

62


Chişinău, 13-14 oct. 2011] / P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. –

2011. – Nr 3/4. – P. 7-19. – Bibliogr.: 7 tit.

527. Stratulat, P. Asistenţa mamei şi copilului în Republica Moldova: indicatori ai stării sănătăţii,

problemele referirii şi supravieţuirii nou-născuţilor : [perioada: 1990-2010] / P. Stratulat, Ala

Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de Perinatologie. – 2011. – Nr 1. – P. 5-19. – Bibliogr.: 10 tit.

528. Supravegherea de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova / Min. Sănătăţii al Rep.

Moldova, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Centrul Naţ. de Sănătate Publică ;

red. şef. : Ion Bahnarel ; aut. şi red. : Ion Şalaru, Valeriu Pantea, Iurie Pînzaru, Stela Gheorghiţă,

Constantin Spînu. – Chişinău : Centrul Naţ. de Sănătate Publică, 2011. – 108 p. – ISBN 978-9975-

4179-6-9.

529. Şaptefraţi, Lilian. Stroma conjunctivă în cadrul progresiei neoplaziilor colului uterin / Lilian

Şaptefraţi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina,

2011. – 140 p. – Bibliogr.: p. 111-139 (364 tit.). – ISBN 978-9975-913-45-4.

530. Ştemberg, Mark. Eseuri despre instruirea postuniversitară a medicilor în domeniul obstetricii şi

ginecologiei / Mark Ştemberg ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. –

Chişinău : S. n., 2011. – 86 p. – (Biblioteca Medicului Practician). – Bibliogr.: p. 66-70. – ISBN 978-

9975-105-69-9.

531. Tagadiuc, Olga. Biochimia ţesutului osos – aspecte metabolice în normă şi patologii / Olga

Tagadiuc. – Chişinău: „Elena-VI”, 2011. – 178 p. – ISBN 978-9975-106-85-6.

532. Ţibuleac, Sava. Afecţiuni hepato-bilare la gravide: (virale, parazitare, bacteriene, micotice,

toxice, congenitale, tumorale şi de etiologie nedeterminată) : [monogr.] / Sava Ţibuleac. –

Chişinău : S. n., 2011. – 272 p. – Bibliogr.: p. 259-271 (287 tit.).

533. Ţîbîrnă, Gheorghe. Chirurgia oncologică a tumorilor capului şi gâtului în imagini : Atlas /

Gheorghe Ţîbîrnă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Oncologic din Rep. Moldova. – Chişinău :

Pontos, 2010. – 328 p. – Bibliogr.: p. 310-327 (384 tit.). – ISBN 978-9975-51-218-3.

534. Unele aspecte ale activităţii Secţiei de Urologie a IMSP Spitalul Clinic Republican în perioada

anilor 2001-2010 / C. Lupaşco, A. Tănase, Mihai Popov, A. Galescu, V. Tuchila, Gh. Scutelnic //

Arta Medica. – 2011. – Nr 2 : ed. spec. – P. 9-10.

535. Zavtoni, Oxana. Rolul Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova în serviciul perinatal, realizări

şi perspective : [Materialele conf. a IV-a de medicină perinatală cu participarea intern., Chişinău,

13-14 oct. 2011] / Oxana Zavtoni // Bul. de perinatologie. – 2011. – Nr 3/4. – P. 124-130.

536. Цынпеу, И. И. Спортивная травма, болевой синдром и методы реабилитации :

*моногр.+ / И. И. Цынпеу. – Кишинев : Б. и., 2011. – 336 p. – Bibliogr.: p. 331-335 (83 tit.). – ISBN

978-9975-78-977-6.

Conferinţe ştiinţifice

537. Actualităţi ale medicinei moderne în practica specialistului medical mediu : Materialele Conf. a

4-a Naţ. cu participare intern. a elevilor din Colegiile din Medicină, 18 noiem. 2010 / red. resp. :

63


Mariana Negrean ; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Chişinău : Grafema Libris, 2010. – 202

p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-930-1.

538. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi

afecţiunilor pulmonare nespecifice : conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit

Chiril Draganiuc, Chişinău, 27 apr. 2011 : culeg. de art. / col. red. : Victor Botnaru, Elena Tudor,

Constantin Iavorschi *et al.+ ; Min. Sănătăţii a Rep. Moldova, Inst. de Ftiziopneumologie „Chiril

Draganiuc”, Soc. de Ftiziopneumologie din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2010. – 216 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-62-289-9.

539. Al V-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare

internaţională, Chişinău, 1-3 iun. 2011 : culeg. de lucr. / resp. de ed. : A. Tănase, N. Cornea ; IMSP

Spitalul Clinic Republican, Centrul Dializă şi Transplant Renal, Catedra Urologie şi Nefrologie

Chirurgicală USMF „N. Testemiţanu” // Arta Medica. – 2011. – Nr 2 : ed. spec. – P. 1-326. –

Bibliogr. la sfârşitul art.

540. Anestezia în funcţie de pacient, tipurile de chirurgie şi modalităţile de organizare : materialele

modulului VI al cursurilor Comitetului European pentru Educare în Anestezie / sub. red. : Serghei

Şandru, Adrian Belîi. – Chişinău : S. n., 2011. – 222 p. – Bibliogr. la sfârţitul art. – ISBN 978-9975-

4137-7-0.

541. Creativitate şi inovaţie în formarea specialiştilor medicali : Conf. a 4-a cadrelor didactice din

Colegiile din Medicină cu participare intern, 19 noiem. 2010 / red. Ludmila Botnarciuc ; Colegiul

Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Chişinău : S. n., 2010. – 283 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-78-934-9.

542. Managementul riscurilor şi siguranţa pacientului în calitatea serviciilor medicale de urgenţa :

Materiale Conf., Chişinău, 16-17 dec. 2011 / Filiala din Rep. Moldova a Uniunii Medicale

Balcanice, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă // Archives of the Balkan

Medical Union. – 2011. – Vol. 46, Nr 4 : Suppl. – P. 3-139. – Bibliogr. la sfârşitul art.

543. Materialele celui de-al VII-lea Congres al Ortopezilor-Traumatologi din Republica Moldova:

„AOTRM – 50 de ani”, 21-23 sept. 2011 // Arta Medica. – 2011. – Nr 2 : Supl. – P. 1-275.

544. Materialele celui de-al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din

Republica Moldova şi celei de-a XXXIII-a Reuniunii a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeşu”, 27-

30 sept. 2011 / preş. : Nicolae Gladun ; com. şt. : Pavel Bîtcă, Eva Gudumac, Eugen Maloman *et

al.+ ; com. org. : Oleg Conţu, Eduard Bernaz, Sergiu Ungureanu *et al.+ // Arta Medica. – 2011. – Nr

3 : Ed. spec. – P. 1-180.

545. Materialele conferinţei a IV-a de medicină perinatală cu participarea internaţională, Chişinău,

13-14 oct. 2011 // Bul. de perinatologie. – 2011. – Nr 3/4. – P. 5-220. – Bibliogr. la sfârşitul art.

546. Materialele Conferinţei a IV-a internaţionale de medicină perinatală, Chişinău, 13-14 oct. 2011

: Secţiunea Moaşe / Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova ; resp. ed. : Oxana Zavtoni. – Chişinău : S.

n., 2011. – 72 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-008-5.

64


547. Materialele Conferinţei Internaţionale INSPIR, Iaşi-Chişinău, 14-16 oct. 2011 // Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 4. – P. 3-232. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

http://reviste.asm.md/files/stiinte%20medicale%20nr4_2011.pdf

548. Materialele Conferinţei naţionale a moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2011 / Ministerul

Sănătăţii al Republicii Moldova ; Asoc. Moaşelor din Republica Moldova ; resp. ed. : Oxana

Zavtoni. – Chişinău : Asoc. Moaşelor din Republica Moldova, 2011. – 62 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-4187-8-2.

549. Materialele conferinţei naţionale în medicina internă din Republica Moldova cu participare

internaţională, Chişinău, 19-20 mai 2011 / com. org. : Liliana Groppa (preş.), Andrei Usatâi, Ion

Ababii [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2011. – Nr 2. – P. 3-

106. – http://www.public-health.md/uploads/CM1_37_2011.pdf

550. Materialele Congresului al II-lea al medicilor legişti din Republica Moldova, consacrat

aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală (cu participare intern.), 20-22 oct.

2011 / Soc. Şt. a Medicilor Legişti din Rep. Moldova, Centrul de Medicină Legală, Catedra

Medicina Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu” ; com. şt. : Gheorghe Baciu, Ion Cuvşinov, Andrei

Pădure, Vasile Şarpe, Anatolii Bondarev. – Chişinău : S. n., 2011. – 147 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

– ISBN 978-9975-4099-5-7.

551. Medicina alternativă şi neurologia cognitivă : simpoz. intern., Chişinău-Kiev, 23-24 iun. 2011 /

preş. : V. Lacusta // Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament. – 2011. – Vol.

16. – p. 75-93.

552. Современные аспекты физиотерапии в профилактике и медицинской реабилитации :

Материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Тирасполь, 14 апр. 2011 / ред. : В. В.

Истратий, И. Ф. Гарбуз. – Тирасполь, 2011. – 120 p.

Agricultură

553. Andrieş, Serafim. Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor : [monogr.]

/ Serafim Andrieş ; red. resp. : Simion Toma ; resp. ed. : Dumitru Balteanschi ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie,

Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Chişinău : Pontos, 2011. – 224 p., [7 p. il.]. –

Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-51-203-9.

554. Andrieş, Serafim. Un program cu obiective strategice în politica agrară a Statului / Serafim

Andrieş, Valerian Cerbari, Vladimir Filipciuc // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 10/11. – P. 22-

23.

555. Bahcivanji, Mihail. Tehnologii avansate de preparare a nutreţurilor / Mihail Bahcivanji, Sergiu

Coşman, Valentina Coşman ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în

Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2011. – 79 p. – Bibliogr.: p. 79 (22 tit.). – ISBN

978-9975-4214-8-5.

556. Bajura, Tudor. Sectorul agroalimentar la etapa primelor 10 ani după privatizare / Tudor

Bajura, Svetlana Gandacova // Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău,

2011. – P. 29-38. – Bibliogr.: 6 tit.

65


557. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM, (anii 1966-1995).

Vol. 6. Facultatea Hidroamelioraţii şi Cadastru Funciar / resp. ed. : Ludmila Costin ; alcăt. :

Ecaterina Madan, Elena Labliuc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Republicană Şt. Agricolă.

– Chişinău : CEP UASM, 2010. – 105 p. – (Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM).

558. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM, (anii 1966-1995).

Vol. 7. Facultatea Zootehnie / resp. ed. : Ludmila Costin ; alcăt. : Ludmila Babâră, Elena Labliuc ;

Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Republicană Şt. Agricolă. – Chişinău : CEP UASM, 2010. –

174 p. – (Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM).

559. Blanovschi, Andrei. Declinul agriculturii Republicii Moldova continuă / Andrei Blanovschi //

Administrarea Publică. – 2011. – Nr 2. – P. 55-63. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_AP_nr_2_2011.pdf

560. Bolganschi, Daniela. Rural Out Migration and Land Use in Moldova : [studiu] / Daniela

Bolganschi ; Center for Policy Studies, Central European Univ. – Budapest : Central European

University, 2011. – 42 p. – (Policy Research Reports ; 2011). – Bibliogr.: p. 39-42. –

http://pdc.ceu.hu/archive/00006465/01/cps-research-report-rural-out-migration-moldova-

2011.pdf

561. Botnari, Vasile. Revitalizarea legumiculturii prin cercetare şi inovare / Vasile Botnari //

Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 65-67. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

562. Dadu, Constantin. Bazele ştiinţifice ale producerii merelor pentru industrializare în cultură

repetată / Constantin Dadu ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău :

S. n., 2011. – 304 p. – Bibliogr.: p. 247-281 (463 tit.). – ISBN 978-9975-62-282-0.

563. Darie, Grigore. Biotehnologia însămânţării artificiale a taurinelor : (recomandări) / Grigore

Darie, Elena Marandici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie

şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2011. – 59 p. – Bibliogr. : p. 59 (18 tit.). – ISBN 978-9975-

7215-5-4.

564. Deleu, V. Portalul www.agriculture.md în reţeaua informaţională / V. Deleu // Tehnologii şi

mijloace tehnice pentru agricultură. – Chişinău, 2011. – P. 285-297. – Bibliogr.: 10 tit.

565. Eremia, Nicolae. Particularităţile morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica

Moldova : *monogr.+ / Nicolae Eremia, Iulia Neicovcena ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –

Chişinău : S. n., 2011. – 224 p. – Bibliogr.: p. 198-221 (275 tit.). – ISBN 978-9975-4180-5-8.

566. Folosirea raţională a concentratelor şi reţete model de nutreţuri combinate şi adaosurilor

furajere pentru animale şi păsări agricole : (recomandări) / Sergiu Coşman, Mihail Bahcivanji,

Valentina Coşman, Ion Buzuţchii ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în

Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2011. – 71 p. – Bibliogr. : p. 71 (12 tit.). – ISBN

978-9975-4214-9-2.

567. Frecăuţeanu, A. Contabilitatea stocurilor la întreprinderile agricole: experienţă, probleme şi

direcţii de perfecţionare : monogr. / A. Frecăuţeanu, A. Chişlaru, V. Bulgaru. – Chişinău : Print

Caro, 2011. – 457 p. – Bibliogr.: p. 451-455 (58 tit.).

66


568. Furdui, Teodor. Contribuţia instituţiilor ştiinţifice din sectorul agroalimentar în asigurarea

securităţii alimentare în 2006-2010 / Teodor Furdui, Boris Gaina, Gheorghe Tudorache //

Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 4/5. – P. 18-19. –

http://reviste.asm.md/files/Agricultura%20%204-5,2011.pdf

569. Gaina, Boris. Principii ale monitorizării sferei cercetare/dezvoltare în agricultura Republicii

Moldova / Boris Gaina // Bul. Ştiinţific al Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Ştiinţe Economice. – 2011. – Nr. 1(5). – P. 12-14. –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/BULETIN%20_STIINTIFIC_5.pdf#page=5

570. Gaina, Boris. Sarcini prioritare în cercetare/dezvoltare din complexul vitivinicol al Moldovei /

Boris Gaina // Vinul în mileniul III – probleme actuale în vinificaţie : Conf. şt.-practică, 24-25

noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P: 25-26. – Bibliogr.: 3 tit.

571. Krupenikov, Igori Arcadie. The Black Earth. Ecological Principles for Sustainable Agriculture on

Chernozem Soils / Igori Arcadie Krupenikov, Boris P. Boincean, David Dent. – Dordrecht : Springer,

2011. – xxvi, 144 p. – (International Year of Planet Earth ; Vol. 10). – Bibliogr. la sfârşitul cap. –

ISBN 978-94-007-0158-8. – doi: 10.1007/978-94-007-0159-5. –

http://springerlink.com/content/978-94-007-0158-8/#section=870986&page=1&locus=0

572. Măsuri agro-ecologice în Moldova: realizări şi probleme, reguli şi sfaturi = Агроэкологические

меры в Молдове: достижения и проблемы, правила и советы / A. Andreev, Gh. Barbăroşie,

V. Ciubotaru, A. Gumovschi, G. Mărgineanu, I. Rotaru, Iu. Senic, A. Timuş ; red. : A. Andreev, L.

Josan ; trad. : V. Derjanschi ; Biotica Ecological Society. – Chişinău : S. n., 2011. – 186 p. – Bibliogr.:

p. 184-186 (58 tit.). – Text paral.: lb. rom., rus. – ISBN 978-9975-106-77-1. – http://www.bioticamoldova.org/library/Agro-environment%20measure.pdf

573. Perju, Ion. Subvenţionare în agricultură administrat de agenţia de intervenţie şi plaţi în

agricultură / Ion Perju ; coord. : Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)

„Viitorul”. – Chişinău : IDIS “Viitorzl”, 2011. – 36 p. – (Politici Publice ; Nr 4). – ISBN 978-9975-

4007-6-3.

574. Realizările ştiinţei agricole în anul 2011 / Teodor Furdui, Viorel Guţu, Victor Donea, Boris

Gaina, Gheorghe Tudorache // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 12. – P. 4.

575. Recomandări provizorii pentru utilizarea urinei umane ca fertilizant in agricultură / Vasile

Plămădeală, Alexandru Rusu, Elena Zubcov, Lucia Bileţchi, Ludmila Bulat, Natalia Bistrova, Nicolae

Palamarciuc, Igor Şuberneţkii, Nina Bagrin, Grigore Ungureanu; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi

Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, EcoTox, Inst. de Zoologie. – Chişinău: S. n., 2011. – 28 p. –

Bibliogr.: p. 27 (11 tit.). – ISBN 978-9975-106-62-7. – http://www.ecotiras.org/docs/Recomandari.pdf

576. Şumanschii, Andrei. Starea actuală şi perspectivele de dezvoltare a sectorului zootehnic /

Andrei Şumanschii, Ion Bîzgu, Vasile Harea // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 10/11. – P. 27-32.

– Bibliogr.: 9 tit.

577. Taran, Nicolae. Tehnologia vinurilor spumante. Aspecte moderne : [monogr.] / Nicolae Taran,

Eugenia Soldatenco ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n.,

2011. – 304 p. – Bibliogr.: p. 265-302. (643 tit.). – ISBN 978-9975-62-292-9.

67


578. Tarife de costuri în agricultură : (Ghid practic) / Tudor Bajura, Petru Patron, Ion Vasilaşcu,

Eugenia Dumbrăveanu, Eugenia Malaia, Petru Scobiola, Vasile Mladinoi, Svetlana Gandacova,

Tatiana Graur, Cristina Volînciuc, Nicolae Popa, Tatiana Tureţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS; 2011. – 144 p. – Bibliogr.: p. 29 (13 tit.). –

ISBN 978-9975-4295-5-9.

579. Tehnologii de obţinere şi valorificare a laptelui de oaie : (recomandări) / Oleg Maşner, Petru

Liuţcanov, Vladimir Radionov, Silvia Evtodienco ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de

Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2011. – 54 p. – Bibliogr.: p.

52-53 (17 tit.). – ISBN 978-9975-4214-6-1.

580. Tehnologii semiintensive şi intensive de creştere şi exploatare a iepurilor de casă / Andrei

Şumanschi, Angela Macari, Tatiana Dabija, Petru Liuţcanov, Ghenadie Paniş ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n.,

2011. – 56 p. – Bibliogr. : p. 53-54 (39 tit.). – ISBN 978-9975-4214-7-8.

581. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură / red. şt. Ion Hăbăşescu ; col. red. : V.

Cerempei, V. Deleu, B. Chicu, Gh. Severin ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Tehnică Agricolă „Mecagro”. – Chişinău : Bons Offices, 2011. – 310 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-80-531-5.

582. Timuş, Asea M. Combaterea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile legumicole / Asea M. Timuş,

Anatolie M. Fală ; ACSA – Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală. – Chişinău : ACSA, 2011. – 120

p. – Bibliogr.: p. 119 (39 tit.). – ISBN 978-9975-53-073-6.

583. Voineac, Vasile. Tehnologii de aplicare a mijloacelor bioraţionale în protecţia plantelor / Vasile

Voineac ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică. –

Chişinău : S. n., 2011. – 108 p. – Bibliogr.: p. 97-104 (99 tit.). – ISBN 978-9975-925-08-2.

584. Vozian, V. Rezultatele şi perspectivele cercetărilor în domeniul ameliorării, tehnologiilor de

cultivare a plantelor semincere şi sfeclei industriale în Republica Moldova / V. Vozian, P.

Hropotinschi // Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii

Moldova : materialele conf. intern., Bălţi, 7-8 iul. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 13-24.

585. Vronschih, Mihail. Protecţia plantelor: (Culturile de cîmp) / Mihail Vronschih ; Centrul Şt.-

Practic „Selecţia”. – Chişinău : S. n., 2011. – 117 p. – Bibliogr.: p. 96 (25 tit.). – ISBN 978-9975-78-

957-8.

586. Вронских, М. Д. Изменение климата и риски сельскохозяйственного производства

Молдовы : *моногр.+ / М. Д. Вронских ; Академия Наук Респ. Молдова, Науч.-исслед. ин-т

полевых культур „Селекция”. – К. : Б. и., 2011. – 560 p. – Bibliogr.: p. 557-560 (114 tit.). – ISBN

978-9975-52-107-9.

587. Ильин, И. Р. Творцы аграрной науки Приднестровья: Память о них жива / И. Р. Ильин,

А. В. Садыкин, В. Е. Майдурова ; Приднестровский НИИ с.-х. – Бендеры : Полиграфист, 2011.

– 176 р. – ISBN 978-9975-4217-1-3.

588. Лысенко, Н. М. Механизация овощеводства: поиск, создание, внедрение : (к 80-летию

Приднестровского НИИ с.-х.) / Н. М. Лысенко, А. И. Лунгу ; Приднестровский НИИ с.-х. –

68


Тирасполь : Полиграфист, 2010. – 556 p. – Bibliogr.: p. 534-545 (163 tit.). – ISBN 978-9975-4141-

8-0.

Conferinţe ştiinţifice

589. Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe

= Селекция кукурузы и использование цитоплазматической мужской стерильности в

семеноводстве : materiale conf. intern., consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon

Cealîc – 90 ani de la naştere, Paşcani, 7-8 sept. 2011 / col. red. : Simion Musteaţa, Alexandru

Rotari, Eugenia Partas ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”. – Chişinău :

S. n., 2011. – 360 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-001-6.

590. Realizări şi perspective în zootehnie, biotehnologii şi medicină veterinară : Culeg. de lucr. a

Simpoz. şt. cu participare intern., consacrat aniversării a 55-a de la fondarea Institutului [Inst. Şt.-

Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară], Maximovca, 6-8 oct. 2011. –

Maximovca : S. n., 2011. – 605 p. – ISBN 978-9975-56-004-7.

591. Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova :

materialele conf. intern., Bălţi, 7-8 iul. 2011 / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” ; col.

red. : Valeriu Vozian, Mihail Taran, Ion Boaghii, Petru Hropotinschi, Boris Boincean. – Chişinău : S.

n., 2011. – 320 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-991-2.

592. Vinul în mileniul III – probleme actuale în vinificaţie : Conf. şt.-practică, 24-25 noiem. 2011 /

com. şt. : Vasile Bumacov, Federico Castelucci, Roberto Zirroni, …, Boris Gaina [et al.] ; com. org. :

Rodica Sturza, Petru Avasiloaie, Andrei Gurin [et al.] ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Î.S.

„Centrul Naţ. de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, Asoc. Producătorilor şi Exportatorilor

de Vinuri. – Chişinău : S. n., 2011. – 201 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-182-6.

Ştiinţe exacte şi economice

Fizică, matematică, tehnică

593. Antologia invenţiilor : *în 4 vol.+ / red. şt. : Ion Bostan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ.

Tehnică a Moldovei. – Chişinău : Bons Offices, 2011. – ISBN 978-9975-4100-9-0.

Vol. 1 : Transmisii planetare precesionale: Sinteze structurale. Teoria angrenării. Cinematica.

Dinamica. Calculul de rezistenţă. Descrieri de invenţie / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Anatol

Sochireanu, Ion Babaian. – 2011. – 594 p. – ISBN 978-9975-4179-0-7.

Vol. 2 : Transmisii planetare precesionale: Teoria generării angrenajelor precesionale. Control

dimensional. Proiectare computerizată. Aplicaţii industriale. Descrieri de invenţii / Ion Bostan,

Valeriu Dulgheru, C. Gluşco, S. Mazuru, M. Vaculenco. – 2011. – 542 p. – ISBN 978-9975-80-453-0.

Vol. 4. : Transmisii planetare precesionale cinematice: Concepte tehnologice de generare a

angrenajelor. Mini- şi nanotransmisii moleculare precesionale. Cercetări experimentale. Aplicaţii

industriale. Descrieri de invenţie / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Mihai Ţopa, Ion Bodnariuc, Ion

Dicusară, Nicolae Trifan, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Iulian Malcoci, Valeriu Odainâi. – 2011. –

69


636 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Lucr. şt. publicate de autori în perioada 1981-2011: p. 570-636

(690 tit.). – ISBN 978-9975-80-459-2.

594. Bejan, Viorica. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie – realizări şi perspective /

Viorica Bejan // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 5-10.

595. Beşleagă, Igor. Folosirea biocombustibului pentru alimentarea motoarelor diesel / Igor

Beşleagă ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 111 p. – Bibliogr.: p. 104-

111 (146 tit.). – ISBN 978-9975-56-023-8.

596. Bologa, Mircea. Cercetări electrofizicochimice la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM / Mircea

Bologa // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 35-42. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

597. Chiriac, Liubomir. Competitive Geometry / Liubomir Chiriac. – Chişinău : Prut Internaţional,

2011. – 128 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-80-540-7.

598. Cotelea, Vitalie. Oracle 11g: SQL, PL/SQL / Vitalie Cotelea, Marian Cotelea ; Acad. de Studii

Economice din Moldova, Catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”. – Chişinău : ASEM,

2011. – 394 p. – ISBN 978-9975-75-582-5.

599. Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics / editor : Anatolie Sidorenko. – Berlin;

Heidelberg : Springer-Verlag, 2011. – 326 p. – (Nanoscience and Technology). – Bibliogr.: p. 317-

318 (19 tit.) şi la sfârşitul cap. – ISBN 978-3-642-20157-8. – doi: 10.1007/978-3-642-20158-5. –

http://www.springerlink.com/content/978-3-642-20157-8/#section=943294&page=11&locus=59

600. Godonoagă, Anatol. Modele economice nediferenţiabile. Aspecte decizionale / Anatol

Godonoagă, Anatolie Baractari ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Catedra Cibernetică şi

Informatică Economică. – Chişinău : ASEM, 2011. – 276 p. – Bibliogr.: p. 266-275 (115 tit.). – ISBN

978-9975-75-575-7.

601. Kolesnik, Alexander D. Stochastic Models of Transport Processes // International Encyclopedia

of Statistical Science / Miodrag Lovric. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2011. – Pt. 19. – P.

1531-1534. – doi:10.1007/978-3-642-04898-2_572. –

http://springerlink.com/content/n74823r251715738/fulltext.html

602. Lupu, Ilie. Metodologia rezolvării problemelor de matematică cu un grad sporit de dificultate /

Ilie Lupu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 224 p. – ISBN 978-9975-54-032-2.

603. Marina, Vasile. Mecanica raţională. Vol. 1 : [monogr.] / Vasile Marina. – Tehnica-Info, 2011. –

522 p. – Bibliogr.: p. 515-521 (95 tit.). – ISBN 978-9975-106-70-2.

604. Marinciuc, Mihai. Fizicieni iluştri / Mihai Marinciuc ; red. şt. : Florea Uliu ; resp. ed. :

Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău :

Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. – 168 p. – (Dicţionar biografic). – ISBN 978-9975-9520-5-7.

605. Nanocoatings and ultra-thin films: Technologies and applications / eds. : Abdel Salam Hamdy

Makhlouf, Ion Tiginyanu. – Oxford; Cambridge; Philadelphia; New Delhi : Woodhead Publishing,

2011. – 428 p. – (Woodhead Publishing in Materials). – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-1-

84569-812-6.

70


606. Neagu, Iacob. Dicţionar de matematică rus-român = Русско-румынский математический

словарь / Iacob Neagu ; red. şt. : Mitrofan Ciobanu, Ilie Lupu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din

Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – 303 p. – Bibliogr.: p. 299-302 (119 tit.). – ISBN 978-

9975-50-042-5.

607. Postolati, V. Cercetări teoretice şi aplicative efectuate de către Institutul de Energetică al AŞM

în perioada 2006-2010 / V. Postolati, V. Berzan, M. Tîrşu // Analele Institutului de Energetică :

Rezultatele cercetărilor şi elaborărilor în perioada 2006-2010. – Chişinău, 2010. – Fasc. 2. – P. 6-

47.

608. Rusu, Gheorghe. Culegere de probleme de analiză funcţională / Gheorghe Rusu, Galina Rusu ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Analiză Matematică şi

Ecuaţii Diferenţiale. – Chişinău : CEP USM, 2011. – Pt. 2. – 281 p. – Bibliogr.: p. 280 (11 tit.). – ISBN

978-9975-70-787-9.

609. Tighineanu, Ion. Proiectul european MOLD-ERA: un an de activitate : [crearea de noi capacităţi

în Rep. Moldova în domeniul nanotehnologiilor] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2011. – Nr 4. –

P. 43-44. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

610. Болога, Мирча. Аспекты электрофизикохимических инноваций в Институте

прикладной физики АН Молдовы / Мирча Болога // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi

economice. – 2011. – An. 4, Nr 7 (47). – P. 94-99. – Bibliogr.: 3 tit.

611. Рыбакин, Б. П. Параллельное программирование для графических ускорителей / Б. П.

Рыбакин ; под ред. В. Б. Бетелина. – Москва : НИИСИ РАН, 2011. – 262 p. – Bibliogr.: p. 259-

261 (30 tit.). – ISBN 978-5-93838-046-2.

Conferinţe ştiinţifice

612. Arts & Design, AD-2010 : Conf. Intern., Chişinău, 26-27 feb. 2010 / Univ. Liberă Intern. din

Moldova, Fac. Informatică şi Inginerie, Catedra Design ; coord. : Olga Diordiev ; preş. general al

conf. : Olga Diordiev ; com. org. : Andrei Galben, Olga Diordiev, Alexandru Diordiev [et al.] ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova, Fac. Informatică şi Inginerie, Catedra Design. – Chişinău : ULIM, 2011.

– 139 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-101-67-7. – http://odiordiev.ulim.md/wpcontent/uploads/2011/09/volum-Conferinta-SITD2010.pdf#page=55

613. Creativitatea şi management: Lucrările Conf. Şt. Intern., Iaşi-Chişinău, ed. a 15-a, 25-27 mai

2011 / com. şt. intern. : Dumitru Amarandei, Eugen Axinte, Mihaela Banu *et al.+ ; Univ. Tehnică a

Moldovei, Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Min. Economiei RM [et al.]. – Chişinău : UTM, 2011. –

94 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-997563-323-9.

614. ICNBME-2011. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering.

German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical

Applications, Chisinau, July 7-8, 2011 : proc. / eds. : Ion Tiginyanu, Victor Sontea ; resp. ed. :

Serghei Railean ; honorary chairmans : Ion Ababii, Ion Bostan, Gheorghe Duca ; progr. com. : I.

Tiginyanu, V. Prisacari, V. Dorogan [et al.] ; org. com. : V. Sontea, V. Vovc, S. Railean [et al.] ; org.

by Academy of Sciences of Moldova, Technical University of Moldova, State Medical and

Pharmaceutical Univ. „Nicolae Testemitanu”, Moldavian Society of Biomedical Engineering. –

71


Chişinău : Technical Univ. of Moldova, 2011. – 460 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

66-239-0.

615. International Workshop on Intelligent Information Systems, Chisinau, 13-14 sept. 2011 : proc.

/ eds. : C. Gaindric, S. Cojocaru ; Inst. of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of

Moldova. – Chişinău : Inst. of Mathematics and Computer Science, 2011. – 268 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4237-0-0. – http://www.math.md/publications/epublications/

616. Materiale noi multifuncţionale şi studierea proprietăţilor fizice şi chimice : Materialele Simpoz.

Şt. Intern. / col. red. : Laurenţiu Calmuţchi, Valeriu Canţer, Lora Moşanu-Şupac *et al.+ ; Univ. de

Stat din Tiraspol. – Chişinău : UST, 2011. – 212 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-

054-6.

617. Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2011) : Intern.

Conf. dedicated to the 65 th anniversary of the Moldova State Univ., 22-25 Aug. 2011 : abstr. / sci.

and org. com. : Gheorghe Ciocanu, Mitrofan Ciobanu, Andrei Perjan [et al.] ; edited by V. Guţu, F.

Damian ; Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of Education

and Research in Mathematics and Computer Science, Mathematical Soc. of the Rep. of Moldova.

– Chişinău : CEP USM, 2011. – 217 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-144-9.

618. Microelectronics and Computer Science, ICMCS-2011 : proc. of the 7 th Intern. Conf., Chişinău,

22-24 Sept. 2011 / eds. : V. Kanţer, I. Balmus ; intern. advisory com. : Ion Bostan (chairman),

Gheorghe Duca (chairman), Pavel Filip [et al.] ; progr. com. : Valeriu Canţer, Valerian Dorogan, Ion

Tighineanu *et al.+ ; org. com. : Ion Balmuş, Serghei Andronic, Victor Ababii *et al.] ; Technical

Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova, The Ministry of Education of the Rep. of Moldova

[et al.]. – Chişinău : U.T.M., 2011. – 470 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-45-174-1.

619. Modern Technologies, Quality and Innovation. ModTech 2011 – New face of TMCR : 15th

Intern. Conf., Vadul lui Vodă-Chişinău, 25-27 May 2011 *Resursă electronică+. – Chişinău, 2011. –

http://www.modteChişinăuro/publication_2011.php

620. NANO-2011: Cooperation and Networking of Universities and Research Institutes – study by

doing research, Chişinău, 6-9 oct. 2011 : Program Abstract Book / Inst. of Electronic Engineering

and Nanotechnologies „D. Ghitu” ASM, Univ. of the Moldavian Academy of Sciences, Nat.

Museum of Archaeology and History of RM, Assoc. of Technico-Scientific Societies of RM,

Humboldt Club Moldova, Humboldt Kolleg & Symposium „NANO-2011” ; org. com. : Anatolie

Sidorenko, Eugen Sava, Sofia Donu [et al.] ; progr. com. : Anatolie Sidorenko, Horst Hahn, Andrei

Zaikin, Maria Duca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011. – 60 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

621. Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi : conf. şt.

dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Ştiinţe naturale şi exacte,

Chişinău, 18 mai 2011 : rez comunic. / com. org. : Mihail Revenco, Gheorghe Avornic, Maria

Bulgaru [et al.] ; resp. ed. : Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga ; Univ. de Stat din Moldova. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 135 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-104-3.

622. Transport: economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., *ed. a 4-a], 29-30 oct. 2010 /

com. org. : Valentin Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile Cartofeanu *et al.+ ; Univ. Tehnică a

Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Inginerie şi Management în

72


Transport, Catedra Transport Auto. – Chişinău : UTM, 2010. – 186 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-45-145-1.

623. Математическое моделирование в образовании, науке и производстве : Тез. VII

Междунар. конф., Тирасполь, 8-10 июня 2011 / прогр. ком. : С. И. Берил (пред.), М. В.

Воронов, В. И. Арнаутов *и др.+ ; Междунар. Акад. наук высшей школы, Московский гос. ун-т

им. М. В. Ломоносова, Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко *и др.+. – Тирасполь :

Приднестровский ун-т, 2011. – 236 с. – Bibliogr. la sfârşitul art.

Economie

624. Analiza competitivităţii naţionale prin prisma indicatorilor de performanţă a exporturilor /

coord. : Alexandru Stratan ; aut. resp. : Victoria Clipa, Mariana Pelivan, Alexandru Fala ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Min. Economiei al Rep. Moldova, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. –

Chişinău : IEFS, 2011. – 66 p. – Bibliogr.: p. 55-56 (25 tit.) şi în notele de subsol. –

http://asm.md/administrator/fisiere/cadru/f219.pdf

625. Anastase (Badulescu), Ileana. Management strategic orientativ al organizaţiei şi resurse

umane / Ileana Anastase (Badulescu), Paul Bocanete. – Chişinău : IEFS, 2011. – 190 p. – Bibliogr.:

p. 189-190 (32 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4176-8-6.

626. Aspecte cantitative în trioul: variabile monetare, inflaţie, creştere economică: (Cazul Republicii

Moldova) : *studiu+ / coord. : Alexandru Stratan ; executori resp. : Alexandru Fala, Viorica Şeptelici

; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS, 2011. – 29 p. – Bibliogr.: p. 22 (7 tit.). –

http://asm.md/administrator/fisiere/cadru/f230.pdf

627. Belostecinic, Gr. Securitatea economică a statului: teorie, metodologie, practică / Gr.

Belostecinic, V. Sakovici, E. Moiseenco. – Chişinău : ASEM, 2011. – 174 p. – ISBN 978-9975-75-

574-0.

628. Bordian, Elena. Asigurarea informaţională a cercetării ştiinţifice în domeniul economic, în baza

resurselor BRTŞ *Bibl. Republicană Tehnico-Şt. a IEFS+ / Elena Bordian // Biblio Scientia. – 2011. –

Nr 6. – P. 30-34. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

629. Cainarean, Nina. The impact of the global financial crisis on education and healthcare in the

economies of the former Soviet Union – the case of Moldova / Nina Cainarean, Eugenia Veverita,

Petru Veverita. – Warsaw : CASE, 2011. – 86 p. – (CASE Network Reports ; No 99). – Bibliogr.: p.

70-72. – ISBN 978-8371785436. – http://www.caseresearChişinăueu/upload/publikacja_plik/34651413_CNR_2011_99.pdf

630. Catan, Petru. Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova : monogr. / Petru

Catan, Silvia Popescu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Inst. Nistrean de Economie şi Drept. –

Chişinău : Complexul Ed. al IEFS, 2011. – 240 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4176-

3-1.

631. Ciubotaru, Maria. Fundamentele politicilor financiare de gestiune şi monitorizare a

întreprinderilor / Maria Ciubotaru, Veronica Ursu ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. –

Chişinău : ASEM, 2011. – 140 p.

73


632. Cuhal, Radu. Elaborarea modelelor componentelor economiei reale în conexiune cu sistemul

financiar-bancar / Radu Cuhal. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 175 p. – Bibliogr.: p. 168-174 (140

tit.). – ISBN 978-9975-71-195-1.

633. Cuhal, Radu. Monedă, modalităţi şi instrumente de plată clasice şi moderne : Mică

enciclopedie / Radu Cuhal. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 176 p. – Bibliogr.: p. 175-176 (40 tit.). –

ISBN 978-9975-71-194-4.

634. Economia Republicii Moldova – între provocări şi soluţii *Resursă electronică+ / coord. :

Alexandru Stratan ; aut. resp. : Alexandru Stratan, Marcel Chistruga, Victoria Clipa ; Inst. de

Economie Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS, 2011. – 38 p. –

http://www.iefs.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/80-economia-republicii-moldova-i-ntreprovocri-i-soluii.html

635. Filosofia şi metodologia ştiinţei economice : culeg. de lucr. şt. / coord. : Tudor Dumitraş ; Acad.

de Studii Economice din Moldova, Catedra „Filozofie şi Politologie”. – Chişinău : ASEM, 2011. –

220 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-565-8.

636. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor pe termen scurt: experienţă,

performanţe şi probleme : [ghid] / Alexandru Frecăuţeanu, Angela Chişlaru, Andrei Romanciuc. –

Chişinău : Print-Caro, 2011. – 304 p. – Bibliogr.: p. 299-302 (41 tit.). – ISBN 978-9975-56-022-1.

637. Ganea, Victoria. Managementul afacerilor economice internaţionale / Victoria Ganea,

Alexandru Gribincea ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Marketing şi Relaţii Econ. Intern. –

Chişinău : S. n., 2011. – 145 p. – Bibliogr.: p. 140 (79 tit.). – ISBN 978-9975-106-88-7. 339.9:005

638. Guţu, Alexandru. Experienţa mondială de investire în imobil: particularităţi regionale =

Мировой опыт инвестирования в недвижимость: региональные особенности : [monogr.] /

Alexandru Guţu, Nicolae Ţurcanu, Evsei Şamis. – Chişinău : Tehnica-Info, 2011. – 71, 75 p. – Text

paral. în lb. rusă. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-63-326-0.

639. Litvin, Aurelia. Managementul calităţii – premisă a creşterii competitivităţii întreprinderilor :

[monogr.] / Aurelia Litvin, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2011. – 191 p. –

Bibliogr.: p. 187-190 (74 tit.). – ISBN 978-9975-64-201-9.

640. Modelul, politica şi scenariul de creştere economică în baza reformelor structurale / V. Macari,

Gh. Iliadi, D. Ţăruş ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS, 2011. – 207 p. –

Bibliogr.: p. 196-206 (176 tit.). – ISBN 978-9975-4295-6-6.

641. Mogoreanu, Nicolae. Politica tarifară – un instrument economic şi social al statului / Nicolae

Mogoreanu, Sergiu Aparatu ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. –

Chişinău : IDIS „Viitorul”, 2011. – 25 p. – (Policy Brief ; Nr 2). – Bibliogr.: p. 24 (5 tit.). – ISBN 978-

9975-4193-6-9.

642. Moldovanu, Dumitru. Doctrine şi economişti celebri / Dumitru Moldovanu ; red. : Elena

Oteanu. – Chişinău : Arc, 2011. – 372 p. – Bibliogr.: p. 369-371 (38 tit.). – ISBN 978-9975-61-634-8.

643. Stratan, Alexandru. Investiţiile străine în contextul politicilor economice / Alexandru Stratan,

Tatiana Fondos ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2011. – 164 p. – ISBN 978-

9975-101-68-4.

74


644. Şavga, Larisa. Perfecţionare infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul

cooperaţiei de consum : monogr. / Larisa Şavga, Natalia Şerban ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-

Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2011. – 220 p. – ISBN 978-9975-4297-3-3.

645. Tendinţe în Economia Moldovei : *revista nouă a Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM+

/ Alexandru Stratan, Marcel Chistruga, Anatolii Rojco, Elena Aculai, Alexandru Fala, Victor Moroz,

Anatolii Ignat, Tatiana Colesnicova, Victoria Clipa, Viorica Şeptelici, Veronica Vragaleva, Alexandra

Novac, Eugenia Lucaşenco, Zaharia Olărescu, Isabelle Mihoubi-Astor, Georgeta Mincu, Richard

Moody ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău :

Complexul-Editorial al IEFS, 2011. – Nr 1. – 130 p. – ISSN 1857-3126. –

http://www.iefs.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/106-relansarea-publicaiei-imoldovaneconomic-trends.html

Moldovan Economic Trends / Alexandru Stratan, Marcel Chistruga, Anatolii Rojco, Elena Aculai,

Alexandru Fala, Victor Moroz, Anatolii Ignat, Tatiana Colesnicova, Victoria Clipa, Viorica Septelici, Veronica

Vragaleva, Alexandra Novac, Eugenia Lucasenco, Zaharia Olarescu, Isabelle Mihoubi-Astor, Georgeta

Mincu, Richard Moody ; Academy of Sciences of Moldova, Institute of Economy, Finance and Statistics. –

Chişinău : Complexul-Editorial al IEFS, 2011. – Nr 1. – 144 p. – ISSN 1857-3134. –

http://www.iefs.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/106-relansarea-publicaiei-imoldovan-economictrends.html

646. Tornea, Ion. Problemele şi perspectivele zonelor economice libere în Republica Moldova / Ion

Tornea ; coord. : Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. –

Chişinău : IDIS „Viitorul”, 2011. – 48 p. – (Politici Publice ; Nr 5) . – Bibliogr.: p. 47 (23 tit.). – ISBN

978-9975-4193-6-3.

647. Ursachi, Vitalie. Metodologia prognozării proceselor economice în managementul

întreprinderii : *monogr.+ / Vitalie Ursachi, Eduard Hârbu, Gheorghe Ţurcanu ; Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2011. – 324 p. – Bibliogr.: p. 317-323 (114 tit.). – ISBN

978-9975-75-564-1.

648. Vlas, Sergiu. Factorul uman în contextul noilor relaţii economice şi sociale în Republica

Moldova / Sergiu Vlas, Pavel Movileanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 199

p. – Bibliogr.: p. 193-199 (137 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-56-013-9.

649. Моисеенко, Е. Г. Основы обеспечения экономической безопасности региональных

объединений государств: теория, методология : моногр. / Е. Г. Моисеенко, Ин-т

международных отношений Молдовы. – К. : IRIM, 2011. – 280 p. – Bibliogr.: p. 256-279 (389

tit.). – ISBN 978-9975-4187-1-3.

650. Пойсик, Михаил. Два десятилетия рыночных реформ в Молдове: мутации и ошибки :

(Статьи и очерки) / Михаил Пойсик. – Кишинев : IEFS, 2010. – 138 p. – ISBN 978-9975-4176-0-0.

Conferinţe ştiinţifice

651. Antreprenoriat ingineria afacerii : Conf. naţ şt.-practică cu participare intern., 13-14 oct. 2011

/ com. conf. : I. Bostan (preş.), P. Todos, L. Bugaian *et al.+ ; com. org. : C. Lozovanu, G. Vascan, D.

Secrieru ; com. şt. : A. Cojuhari, T. Manole, D. Uşanlî *et al.+ ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac.

75


Inginerie Economică & Business, CAAM. – Chişinău : UTM, 2011. – 191 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.

– ISBN 978-9975-9653-7-8.

652. Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul

transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european : Materialele conf. şt. intern., Chişinău,

26-27 noiem. 2010 / col.red. : Al. Gribincea (red. resp.), I. Enicov, G. Ulian [et al.] ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Ştiinţe Economice . – Chişinău : CEP USM, 2010. – 710 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-084-8.

653. Corporate Social Responsibility in a Permanent Changing World : The 3rd ETC Intern. Conf.,

Bacau, 13-14 May 2011 : Book of abstr. *Resursă electronică+ / George Bacovia Univ. in Bacau,

[Cooperative-Commercial Univ. of Moldova] ; org. com. : Cora Aycart, …, Tudor Maleca, Semion

Musteaţă, Svetlana Mustuc, …, Larisa Savga, …, Claudia Tcaciuc *et al.+. – Bacau, 2011. – 32 p. –

http://www.ugb.ro/etc3/Book_of_Abstracts.pdf

654. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul şi biodiversitatea : Conf. şt.-practică

intern., 27 sept. 2010 / col. red. : Al. Gribincea (red. resp.), Teimuraz Shengelia, S. Maximilian [et

al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Investigaţii Strategice în Economie, Catedra

„Economie şi relaţii economice intern.”. – Chişinău : ULIM, 2011. – 381 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-101-61-5.

655. Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale : Materialele

Conf. Int., Chişinău, 24-25 mar. 2011 / red. resp. : Dumitru Solomon ; col. red. : Alexandru

Gribincea, Dumitru Gortolomei, Igor Enicov, Ion Sîrbu, Vasile Chirmici , Gheorghe Bobescu,

Gheorghe Ciolan ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; Univ. de Stat din Moldova. –

Chişinău : Evrica, 2011. – 472 p. – ISBN 978-9975-942-35-5.

656. Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 25 mar. 2011 / col. red. : Al.

Gribincea (red. resp.) [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Inst. de

Investigaţii Strategice în Economie, Catedra Economie şi Relaţii Economice Internaţionale. –

Chişinău : ULIM, 2011. – 430 p. –Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-101-73-8.

657. Probleme şi perspective de dezvoltare a potenţialului economic şi managerial al Republicii

Moldova în condiţiile de criză : Materialele Conf. Şt. Intern., Chişinău, 21 apr. 2011 / Univ. Liberă

Intern. din Moldova, Fac. „Ştiinţe Economice”, Inst. de Investigaţii Strategice în Economie, Catedra

de Management şi Marketing ; com. org. : Natalia Burlacu, Iuri Crotenco, Alexandru Gribincea *et

al.]. – Chişinău : ULIM, 2011. – 398 p. – (ULIM, 20 de ani). – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-101-77-6.

658. Realizări şi perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală :

materialele Simp. şt. intern., 26 mai 2010 / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red.-şef. : Gh.

Cimpoieş ; col. red. : A. Frecăuţeanu, V. Bucur, G. Baltag. – Chişinău : UASM, 2010. – 285 p. –

(Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; Vol. 27 : Contabilitate). – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-64-196-8.

659. Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., 23-24 sept. 2011 : [în 2

vol.] / com. org. : Grigore Belostecinic (preş.), Corneliu Guţu, Eugeniu Gârlă *et al.+ ; Acad. de

76


Studii Economice a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

75-586-3.

Vol. 1. – 528 p. – ISBN 978-9975-75-587-0.

Vol. 2. – 466 p. – ISBN 978-9975-75-588-7.

660. Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării

europene : conf. şt. intern., Chişinău, 29-30 oct. 2010 / col. red. : Rodica Hâncu, Ana Gumovschi,

Mariana Bunu *et al.+ ; consiliul şt. : Rodica Hîncu (preş.), Florin Buhociu, Răzvan Ştefănescu *et

al.] / Acad. de Studii Economice din Moldova, Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”. – Chişinău:

ASEM, 2010. – 269 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-542-9.

661. Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective : Simp. şt. intern., 28 mar.

2011 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Catedra Marketing şi Relaţii Economice

Intern. ; col. red. : Al. Gribincea, A. Onofrei, E. Constantinovici [et al.]. – Chişinău : USM, 2011. –

271 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-106-7.

662. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Chişinău, ed. a 9-a, 14-15 apr. 2011. – Chişinău :

ASEM, 2011. – 369 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-577-1.

663. Приоритеты торгово-экономических отношений Республики Молдова и Украины в

контексте стратегии приграничного сотрудничества и европейской интеграции :

Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 окт. 2011 / Молдавская экономическая академия ;

coord. : G. Belostecinic ; resp. de ed. : Corneliu Guţu, Natalia Lobanov. – Кишинев : МЭА, 2011. –

143 р. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-589-4.

664. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд : Материалы и тезисы

участников междунар. науч.-практической конф., 24-25 марта 2011 / науч. ред. : П. И. Катан ;

Славянский ун-т. – К. : Славянский ун-т, 2011. – 406 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-4020-7-1. –

http://surm.md/index.php?option=com_content&task=category§ionid=9&id=116&Itemid=1

46

Ştiinţe umanistice şi sociale

Filozofie, Sociologie, Demografie

665. Borcoman, Raisa. Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în

activitatea managerială din Republica Moldova : (monogr.) / Raisa Borcoman, Maria Mancaş ;

Acad. de Studii Economice din Moldova, Catedra „Comunicare Economică şi Didactică”. – Chişinău

: ASEM, 2011. – 247 p. – Bibliogr.: p. 208-219 (193 tit.). – ISBN 978-9975-75-560-3.

666. Brain drain. Cazul Republicii Moldova : [culeg. de art.] / coord. : Victor Moraru ; Acad. de

Ştinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Univ. de Stat din Moldova, Fac.

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău : S. n., 2011. – 260 p. –

(Migraţia: probleme şi oportunităţi / coord. : Victor Moraru, Valeriu Moşneaga). – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-57-015-2.

77


667. Călcîi, Gheorghe. Instituţionalizarea sociologiei în cadrul AŞM: realizări şi perspective /

Gheorghe Călcîi // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 30-36. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

668. Coordonate teoretice ale comportamentului deviant / Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,

Catedra Asistenţă Socială ; red. şt. : Carolina Perjan. – Chişinău : S. n., 2011. – 277 p. – Bibliogr.: p.

272-277 (78 tit.). – ISBN 978-9975-46-104-7.

669. Faţetele unui proces: migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia / Valeriu

Moşneaga, Victor Moraru, Gheorghe Rusnac, Valentin Ţurcan ; Univ. de Stat din Moldova, Inst.

Integrara Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Editerra

Prim, 2011. – 264 p. – (Migraţia: probleme şi oportunităţi). – ISBN 978-9975-4126-6-7.

670. Gagauz, Olga. Familia contemporană între tradiţional şi modern / Olga Gagauz ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sector Demografie. – Chişinău : S.

n., 2011. – 280 p. – Bibliogr.: p. 258-274 (313 tit.). – ISBN 978-9975-57-021-3.

671. Gagauz, Olga. Rolul parental & rolul profesional: oportunități de echilibrare pentru femeia

contemporană / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.

Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Demografie. – Chişinău : S. n., 2011. – 136 p. –

Bibliogr.: p. 126-130 (87 tit.). – ISBN 978-9975-57-023-7.

672. Gagauz, Olga. Sectorul Demografie : *Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM+ /

Olga Gagauz // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 49-56. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

673. Guceac, Ion. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile

contemporane / Ion Guceac, Marian Foca. – Constanţa : Ex Ponto, 2011. – 312 p. – Bibliogr. în

notele de subsol: (434 note). – ISBN 978-606-598-076-1.

674. Liviţchi, Oxana. Eradicarea sărăciei: concepte şi strategii : monogr. / Oxana Liviţchi ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS, 2011. – 196 p. –

Bibliogr.: p. 163-179 (237 tit.). – ISBN 978-9975-4176-1-7.

675. Manole, T. Ecualizarea sărăciei: concepte şi strategii / T. Manole, L. Rotaru. – Chişinău:

„Tehnico-info” SRL. – 2011. – 218 p. – ISBN 978-9975-63-325-3.

676. Migranţii moldoveni în Federaţia Rusă în condiţiile crizei financiare globale : Studiu sociologic /

echipa de implementare : Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru, Artiom Maister [et al.] ; coord. : Diana

Cheianu-Andrei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra

Sociologie. – Chişinău . CEP USM, 2010. – 159 p. – Bibliogr.: p. 156-159 (57 tit.) şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-71-052-7.

677. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie

plecaţi la muncă peste hotare : [studiu] / Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela

Milicenco, Valentina Priţcan, Virginia Rusnac, Dorin Vaculovschi ; Ministerul Muncii, Protecţiei

Sociale și Familiei, Univ.de Stat din Moldova, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Org.

Intern. pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, Fondul ONU pentru Populaţie. – Chişinău : CEP

78


USM, 2011. – 252 p. – ISBN 978-9975-71-124-1. –

http://www.iom.md/attachments/110_necesit_cop_virst_ro.pdf

678. Pascaru, Ana. Cercetările în domeniul filosofiei şi practica instituţionalizării lor în cadrul AŞM /

Ana Pascaru // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 20-29. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

679. Parteneriatul social în contextul transformărilor sistemico-economice / col. red. : Galina Ulian,

Valentina Postolachi, Valeriu Capsizu, Margareta Bradu ; Proiectul „Consolidarea capacităţii

Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a migranţilor” în cadrul parteneriatului

de molbilitate cu Uniunea Europeană implementat de către Serviciul Suedez de Ocupare a Forţei

de Muncă, Confederaţia Naţ. a Patronatului, Fac. Ştiinţe Economice a Univ. de Stat din Moldova. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 124 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-178-4.

680. Patraşcu, Dumitru. Fantasma mentalităţii : Istorie, sociologie, psihologie, pedagogie,

andragogie, management: (abordare teoretică, metodologică, instrumentală şi tehnologica) /

Dumitru Patraşcu, Ruslan Gaştea. – Chişinău : S. n., 2011. – 380 p. – Bibliogr.: p. 374-380 (197 tit.).

– ISBN 978-9975-53-009-5.

681. Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării : studiu sociologic

/ elab. de Ludmila Malcoci ; dir. progr. : Elena Leşan ; Fundaţia Soros Moldova . – Chişinău :

Cartier, 2011. – 96 p. – ISBN 978-9975-79-681-1. –

http://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Sociologic.pdf

682. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova : [monogr.] /

Anatolii Rojco, Liubovi Hristiuc, Oxana Liviţchi, Zoia Stremenovscaia, Valentina Vinogradova ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău : IEFS, 2011. – 156

p. – Bibliogr.: p. 151-155 (85 tit.). – ISBN 978-9975-4295-4-2.

683. Racordarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii Moldova la exigenţele

Uniunii Europene: Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale în procesul

integrării europene / Alexandru Gribincea, Dorina Clichici, Natalia Percinschi, L. Gerbanovscaia ;

Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2011. – 281 p. – Bibliogr.: p. 275-281. – ISBN

978-9975-101-63-9.

684. Raport Naţional de Dezvoltare Umană, 2010/2011. Republica Moldova de la excluziune socială

la o dezvoltare umană incluzivă / Dorin Vaculovschi, Maria Vremiş, Viorica Craievschi-Toartă,

Arkadii Toritsyn. – Chişinău : PNUD, 2011. – 168 p. – Bibliogr.: p. 159-168 şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-4131-8-3. –

http://www.undp.md/presscentre/2011/NHDR2010_2011/NHDReaport_2010_ROM_26-04-

11_web.pdf

National Human Development Report, 2010/2011. Republic of Moldova From Social Exclusion Towards

Inclusive Human Development / Dorin Vaculovschi, Maria Vremis, Viorica Craievschi-Toarta, Arkadii

Toritsyn. – Chişinău : PNUD, 2011. – 175 p. – Bibliogr.: p. 163-175 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

4131-8-3. – http://hdr.undp.org/en/reports/national/europethecis/moldova/Moldova_NHDR_2010-

2011_EN.pdf

79


685. Sensibilizarea de gen a populaţiei / aut : Valentina Bodrug-Lungu, Mariana Botezatu, Dorina

Bostan ; Univ. de Stat din Moldova, Gender-Centru. – (Ed. a 2-a rev.). – Chişinău : S. n., 2011. –

112 p. – Bibliogr: p. 78. – ISBN 978-9975-4084-3-1.

686. The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects : [culeg. de

art.] / aut. : Victor Moraru, Victor Juc, Pantelimon Varzari, Lilia Braga, Andrei Timuş, Victor

Mocanu, Valeriu Mîndru, Vladimir Blajco, Alexandru Roşca, Ivan Rusandu, Ana Pascaru, Gheorghe

Bobână, Lidia Troianowski, Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Olga

Poalelungi, Svetlana Ciumac ; Academy of Sciences of Moldova, Inst. of European Integration and

Political Science. – Chişinău : S. n., 2011. – 247 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-57-016-9.

687. Кустрябова, С. Ф. Миграционные процессы и их влияние на гагаузское село после

провозглашения независимости Республики Молдова и АТО Гагаузия : моногр. / С. Ф.

Кустрябова, О. П. Комиссарова. – Кишинев : Garomont-Studio, 2011. – 88 p. – Bibliogr.: p. 72-

75 (65 tit.). – ISBN 978-9975-4223-3-8.

688. Мосионжник, Л. А. Классический и современный марксизм / Л. А. Мосионжник ; отв. ред.

: М. Е. Ткачук. – Кишинев : „Stratum Plus”, 2011. – 468 p. – Bibliogr.: p. 424-437. – ISBN 978-

9975-4079-2-2.

689. Цуркан, И. М. Диалектика становления личности в процессе секуляризации / И. М.

Цуркан. – Кишинев : Б. и., 2011. – 292, [8] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

9946-8-2.

690. Этносоциологические и этнопсихологические процессы в трансформирующемся

обществе: Этнология слова / под ред. В. П. Степанова ; Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г.

Шевченко, Ин-т истории, государства и права, Кафедра основ политики и политического

управления. – Тирасполь : Полиграфист, 2010. – 160 р. – (Этносоциальные практики ; Т. 2, Ч.

1). – Bibliogr. la sfârşitul art.

Conferinţe ştiinţifice

691. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. cu participare

intern. dedicată aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe sociale : rez. comunic. /

consiliul şt. : Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic *et al.+ ; resp. ed. : Tatiana

Bulimaga ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 384 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-71-139-5.

Vol. 1. – 2011. – 576 p. – ISBN 978-9975-71-140-1.

Vol. 2. – 2011. – 365 p. – ISBN 978-9975-71-151-7.

692. Evoluţia demografică şi politica securităţii demografice : conf. şt. intern., consacrată jubileului

de 70 de ani de viaţă şi 49 de ani de activitate şt. şi pedagogică al dr. habilitat, prof. univ.

Constantin Matei, 22-23 apr. 2010 / coord. : Constantin Matei ; Acad. de Studii Economice din

Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Catedra Geografia şi Economia

Mediului ASEM. – Chişinău : ASEM, 2010. – 339 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-75-497-2.

80


693. Evoluţia gândirii geografice şi demografice în Republica Moldova : simp. şt. intern., Chişinău,

22-24 sept. 2011 / com org. : Constantin Matei (coord.), Valeriu Sainsus, Irina Raboşapca ; Acad.

de Studii Economice a Moldovei, Catedra „Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”. –

Chişinău : ASEM, 2011. – 174 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

75-590-0.

694. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane : Conf. şt. a studenţilor / coord. şt. : Igor Racu ; col.

red. : Carolina Perjan, Gabriela Topor, Tamara Gogu *et al.+ ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă”. – Chişinău : S. n., 2011. – 101 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-102-3.

695. Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea durabilă : Conf. şt. intern., 30 mar. 2011 /

coord. : Angela Solcan, Ludmila Stihi, Lilia Covaş, Ion Negru ; Acad. de Studii Economice a

Moldovei, Catedra „Management”. – Chişinău : ASEM, 2011. – 228 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-75-578-8.

696. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : conf. şt. interuniv., *Chişinău, 1 apr.

2011+ / Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane ; col. red. : Mihai Braga, Vasile

Vasilos, Ecaterina Lozovanu, Vitalie Maftei ; com. org. : Mihai Braga, Vasile Vasilos, Ecaterina

Lozovanu, Vitalie Maftei. – Chişinău : UTM, 2011. – 310 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-45-162-8.

697. Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ.

конф., Комрат, 20 янв. 2011 / ред. кол. : Владимир Аникин, Ирина Влах, Георгий Костаки,

Анатолий Рапопорт, Борис Сосна, Вячеслав Степанов, Сергей Якимов. – Комрат : Inst. for

Democrasy, 2011. – 278 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4190-1-7.

Drept, Jurisprudenţă, Administraţie publică, Arta militară

698. Baltag, Dumitru. Cercetarea ştiinţifică a fenomenului juridic : (Ghid metodologic) / Dumitru

Baltag. – Chişinău : S. n., 2011. – 233 p. – Bibliogr.: p. 179-183 (89 tit.) şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-101-51-6.

699. Baltag, Dumitru. Pedeapsa – element structural în sistemul răspunderii juridice / Dumitru

Baltag, Niculina Paroşanu. – Chişinău : S. n., 2011. – 226 p. – (Teoria răspunderii juridice). –

Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-101-52-3.

700. Băieş, Sergiu. Prezumţiile în dreptul civil : monogr. / Sergiu Băieş, Elena Arapu ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 149 p. – Bibliogr.:

p. 143-149 (131 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-073-2.

701. Băieşu, Aurel. Sancţiunile neexecutării contractului în dreptul comerţiului internaţional :

monogr. / Aurel Băieşu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Intern. şi Drept

al Relaţiilor Economice Externe. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 351 p. – Bibliogr.: p. 332-335 (61

tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-112-8.

702. Chiriac, Andrei. Recueil d’articles scientifiques-pratiques consacres au commentaire de la

Convention Europeenne des Droits de l’Homme. Vol. 2. / Andrei Chiriac, Marina Chiriac ; Univ. de

Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Édition de la Maison des sciences de l’homme, 2011. –

604 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9970-6-5.

81


703. Chirtoacă, Leonid. Regimul juridic al contractului de navlosire în drept comparat, cu specială

privire la dreptul românesc şi rusesc / Leonid Chirtoacă ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 203 p. – Bibliogr.: p. 201-202 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-71-094-7.

704. Ciobanu, Vitalie N. Organizarea instituţiei militare a Republicii Moldova, (1990-2011) :

[monogr.+ / Vitalie N. Ciobanu ; consultant şt. : Demir Dragnev. – Chişinău : S. n., 2011. – 319 p. –

Bibliogr. în note de subsol. – ISBN 978-9975-80-506-3.

705. Dolea, Igor. Studiu de fezabilitate privind instanţele specializate în cauzele cu implicarea

copiilor în Republica Moldova / Igor Dolea, Victor Zaharia ; coord. de publ. : Daniela Groza ; Inst.

de Reforme Penale. – Chişinău : S. n., 2011. – 156 p. – Bibliogr.: p. 154-155 (44 tit.). – ISBN 978-

9975-80-510-0.

706. Donciu, Anatolie. Crima – predicat în infracţiunea de spălare a banilor: (aspecte metodologice,

probleme, soluţii) / Anatolie Donciu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n.,

2010. – 141 p. – Bibliogr.: p. 76-78 (43 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4179-5-2.

707. Drepturile omului şi problema dizabilităţilor: Reglementări internaţionale şi naţionale privind

drepturile omului, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora : ghid / Sergiu Racu,

Aurelia Grigoriu, Aliona Savciuc, Svetlana Haraz, Aurelia Racu, Svetlana Rusu. – Chişinău : S. n.,

2011. – 280 p. – Bibliogr.: p. 277-278 (41 tit.). – ISBN 978-9975-79-722-1.

708. Dulschi, Ion. Autorităţi autonome ale administraţiei publice centrale / Ion Dulschi //

Administrarea Publică. – 2011. – Nr 2. – P. 17-24. – Bibliogr.: 9 tit. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_AP_nr_2_2011.pdf

709. Frunză, Iurie. Organizarea profesiei de avocat în Republica Moldova : monogr. / Iurie Frunză ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Univ. Slavonă din Moldova. – Chişinău :

Univ. Slavonă din Moldova, 2011. – 344 p. – Bibliogr.: p. 337-344 (148 tit.). – ISBN 978-9975-4020-

6-4.

710. Gurin, Corina. Protecţia consumatorilor şi răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat

de produse defectuoase : [monogr.] / Corina Gurin ; red. coord. : Alexandru Burian. – Chişinău :

CEP USM, 2011. – 160 p. – (Alma Mater). – Bibliogr.: p. 147-157 (208 tit.). – ISBN 978-9975-71-

146-3.

711. Hurloiu, Ion Iulian. Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor fiscale la

nivel internaţional / Ion Iulian Hurloiu, Petru Ion Roşca ; red. resp. : Petru Roşca ; Univ. Liberă

Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2011. – 235 p. – Bibliogr.: p. 200-211 (190 tit.). – ISBN

978-9975-101-71-4.

712. Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova :

*monogr.+ / Alexandru Burian, Cristina Burian, Cristina Ceban, Diana Sârcu, Natalia Beregoi,

Natalia Suceveanu, Alexandrina Rotaru Bulat, Oleana Chindîbaliuc, Olga Dorul, Ruslana Grosu,

Veronica Lupu, Veronica Spînu, Victoria Ţarălungă, Vitalie Gamurari ; red. coord. : Alexandru

Burian ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Strategice al

Univ. de Studii Europene din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Chişinău : CEP

USM, 2011. – 304 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-131-9.

82


713. In honorem Andrei Smochină. Studii de drept naţional / coord. : Silvia Goriuc, Mihai Tașcă. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 356p. – ISBN 978-9975-71-164-9.

714. Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter

de terorizare / Vitalie Sîli, Vitalie Armaşu, Anatolie Donciu, Ruslana Pleşca, Alexandru Mardari,

Adrian Sîrcu ; red. resp. şi coord. de ed. : Vitalie Sîli ; Inst. Naţ. de Informaţii şi Securitate „Bogdan,

Întemeietorul Moldovei”. – Chişinău : S. n., 2011. – 230 p. – Bibliogr.: p. 219-229 (214 tit.). – ISBN

978-9975-9880-4-9.

715. Ionuş, Raluca Gabriela. Implicaţii juridico-penale asupra consimţământului victimei : monogr. /

Raluca Gabriela Ionuş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi

Criminologie. – Chişinău . CEP USM, 2011. – 231 p. – Bibliogr.: p. 213-227 (170 tit.) şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-71-154-8.

716. Lungu, Vasile. Cooperarea juridică internaţională în materie penală : monogr. / Vasile Lungu,

Silviu Văcaru ; red. şt. : Viorel Berliba ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. –

Chişinău : Iulian, 2011. – 223 p. – Bibliogr.. p. 215-223 (137 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-4244-0-0.

717. Lungu, Vasile. Reglementări juridice privind esenţa, structura şi conţinutul acţiunii civile în

procesul penal / Vasile Lungu, Vasile Boca ; red. şt. : Trofim Carpov ; Inst. de Relaţii Intern. din

Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : Iulian, 2011. – 163 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-

9975-4197-1-0.

718. Managementul resurselor umane în administraţia publică / Svetlana Cojocaru, Tatiana Tofan,

Oleg Frunze *et al.+ ; Acad. de Administrare Publica de pe lîngă preşedintele Rep. Moldova. –

Chişinău : AAP, 2011. – 212 p. – ISBN 978-9975-4241-1-0.

719. Manole, Tatiana. Ecualizarea veniturilor bugetare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

– bază pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice : monogr. / Tatiana Manole, Lilia Rotaru ;

Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Tehnica-Info, 2011. – 218 p. – Bibliogr.: p. 175-180 (95 tit.).

– ISBN 978-9975-63-325-3.

720. Mihalache, Iurie. Răspunderea juridică civilă a cărăuşului pentru prejudiciu în cazul

transportului aerian : monogr. / Iurie Mihalache. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 309 p. – Bibliogr.:

p. 256-298 (451 tit.). – ISBN 978-9975-71-108-1.

721. Moraru, Victor. Executarea pedepselor privative de libertate : monogr. / Victor Moraru ; Univ.

de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,

2011. – 300 p. – ISBN 978-9975-71-152-4.

722. Negru, Teodor. Jurisdicţia muncii salariate: Analize teoretice şi studii de caz / Teodor Negru ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra

Ştiinţe Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 192 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-71-171-5.

723. O antologie de practici de succes a comunităţilor din municipiul Chişinău = Best Practicies

Anthology of communities from municipality of Chisinau / Liubomir Chiriac, Victor Mocanu, Vlad

Catlabuga, Olga Mînzatu. – Chişinău : IDIS, 2011. – 160 p. – (Biblioteca IDIS „Viitorul”). – Text.

83


paral.: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-80-519-3. –

http://www.viitorul.org/doc.php?l=ro&id=3658&idc=306

724. Păduraru, Alexandru. Infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale în legislaţia Republicii

Moldova şi în legislaţia României. Studiui de drept comparat : Material didactico-şt. / Alexandru

Păduraru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 270 p. – Bibliogr.: p. 256-268 (158 tit.). – ISBN 978-9975-71-149-4.

725. Probaţiunea în Republica Moldova : Raport de monitorizare / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile

Rotaru, Vladimir Popa ; coord. de ed. : Corneliu Ionesii ; Inst. de Reforme Penale. – Chişinău : S. n.,

2011. – 100 p. – ISBN 978-9975-80-479-0. – http://irp.md/files/1309358436_ro.pdf

726. Reforma administraţiei publice centrale în Republica Moldova: evaluarea performanţelor

implementării / Veaceslav Bulat (coord.), Vladimir Arachelov, Stela Corobceanu, Iurie Pintea, Igor

Talmazan ; Business Consulting Inst ; Fundaţia Soros-Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2011. – 77 p. –

Bibliogr.: p. 69-70. – ISBN 978-9975-109-53-6. –

http://www.soros.md/files/publications/documents/Reforma_APC%20FINAL.pdf

727. Sadovei, Nicolae. Dihotomia raportului juridic de muncă : Studiu monogr. / Nicolae Sadovei ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Chişinău : S. n., 2011. – 203 p.

– Bibliogr.: p. 193-203 (194 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4223-0-7.

728. Ştefănuţ, Radu. Infracţiunea de violare de domiciliu în legislaţia Republicii Moldova şi în cea a

României. Studiu de drept comparat : Material didactico-ştiinţific / Radu Ştefănuţ ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2011. –

259 p. – Bibliogr.: p. 244-257 (187 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-188-3.

729. Tradiţii militare / Simion Carp, Ghenadie Chiriţa, Terentie Carp, Ecaterina Gîrbu. – Chişinău :

Bons Offices, 2011. – 164 p. – Bibliogr.: 160-162 (110 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

80-482-0.

730. Volcinschi, Victor. Drepturile reale asupra lucrurilor altuia / Victor Volcinschi, Adrian Cibotaru.

– Chişinău : UCCM, 2011. – 320 p. – Bibliogr.: p. 240-255. – ISBN 978-9975-4207-5-4.

731. Боршевский, А. П. Права этнических меньшинств / А. П. Боршевский ; Нац. ин-т женщин

Молдовы „Равноправие”. – К. : Нац. ин-т женщин Молдовы „Равноправие”, 2011. – 120 p. –

Bibliogr.: p. 111-119 (112 tit.). – ISBN 978-9975-4111-5-8.

732. Осояну, Н. Г. Тенденции и перспективы развития международного частного права

Республики Молдова / Н. Г. Осояну. – Москва ; Кишинев : Notograf Prim, 2011. – 166 p. –

Bibliogr.: p. 154-166 (167 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4119-7-4.

Conferinţe ştiinţifice

733. Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept : materialele conf. şt. intern.

consacrată jubileului de 70 de ani al prof. univ. Gheorghe Costachi, Chişinău, 3 mai 2011 / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI, Uniunea

Juriştilor din Moldova ; col. red. : Teodor Furdui, Gheorghe Costachi, Ion Guceac, Simion Carp,

84


Andrei Smochină, Gheorghe Avornic, Viorel Berliba, Irina Iacub. – Chişinău : S. n., 2011. – 748 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-53-001-9.

734. Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept : Materialele simp. şt.

studenţesc universitar, Chişinău, 3 dec. 2010 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; red. şt. : Victor

Guţuleac ; col. red. : Alexandru Bostan, Sergiu Găină, Sofia Chiriţa *et al.+. – Chişinău : S. n., 2011.

– 318 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4119-5-0.

735. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei

în contextul integrării europene. Vol. 2. Secţia Drept Naţional : materialele conf. şt. intern. anuale

a doctoranzilor şi a tinerilor cercetători, ed. a 5-a, 31 mar. 2011 / Inst. de Istorie, Stat şi Drept,

Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie Universală al Acad. de Ştiinţe din Rusia, Inst. de

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Acad. Române ; red.-şef : Andrei Smochină ; col.

red. : Valeriu Cuşnir, Marcel Cuşmir, Viorel Berliba. – Chişinău : Inst. de Istorie, Stat şi Drept al

AŞM, 2011. – 274 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol.

736. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei

în contextul integrării europene. Vol. 3. Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale :

materialele conf. şt. intern. anuale a doctoranzilor şi a tinerilor cercetători, ed. a 5-a, 29 mar.

2011 / Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie Universală al

Acad. de Ştiinţe din Rusia, Inst. de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Acad. Române ;

red.-şef : Alexandru Burian ; col. red. : Oleg Balan, Natalia Chirtoacă, Victoria Ţarălungă. –

Chişinău : Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2011. – 192 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-4286-0-6.

737. Esenţa, caracterul şi impactul reformei (modificărilor) constituţionale. Perspectiva şi

mecanismul realizării = The essences, nature and impact of the constitutional reforms (changes).

Perspectives and implimentation mecanism : Materialele Mesei rotunde, 30 mar. 2010 / col. red. :

Valentin Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău (vicepreş.), Victor Popa *et al.+ ; Inst. de Relaţii Intern. din

Moldova. – Chişinău : IRIM, 2011. – 122 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9789-9975-4226-1-1.

738. Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : materialele conf.

teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010 / red. şt. : Vitalie Cuşmir ; Min. Educaţiei al Rep.

Moldova, Inst. Nistrean de Economie şi Drept. – Chişinău : S. n., 2011. – 248 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-106-68-9.

739. Perspectivele dezvoltării tânărului jurist : Conf. şt. interuniversitară dedicată celei de-a 65-a

aniversări de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 12-13 mai 2011 // Revista Naţională de

Drept. – 2011. – Nr 6/7 : (ed. specială). – P. 3-116. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

http://reviste.asm.md/files/Revista%20editia%20speciala%20nr6-7.pdf

740. Probleme actuale privind combaterea traficului de femei = Aktuelle problem der Bekämpfung

des Frauenhandels = Актуальные проблемы борьбы с торговлей женщинами : Materialele

conf. şt.-practice intern., 2-3 iun. 2011 / Acad. Ştefan cel Mare a Min. Afacerilor Interne al Rep.

Moldova, Fundaţia Hanns Seidel, Germania ; col. red. : Simion Carp, Iurie Odagiu, Iurie Larii [et

al.]. – Chişinău : Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2011. – 262 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-935-88-3.

85


741. Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în

perioada reseciunii economice : Materialele conf. şt.-practice intern, 15 oct. 2009 / col. red. :

Simion Carp (preş.), Iurie Odagiu, Iurie Larii *et al.+. – Chişinău : Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI a

RM, 2010. – 211 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-935-42-5.

742. Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate: probleme, soluţii şi

perspective de realizare = Reform of the Ministry of Internal Affairs and its subordinate divisions:

challenges, solutions and perspectives : Materialele Conf. intern., 19 apr. 2011. – Chişinău : S. n.,

2011. – 214 p. – Text paral.: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-53-048-4.

743. Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, 2011-2016 : Conf.

Intern. şt.-practică, 14 oct. 2011 / Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Studii Politice şi Economice

Europene „Constantin Stere” din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova // Revista Naţională de

Drept. – 2011. – Nr 10/11 : Ed. specială. – P. 1-180. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

http://reviste.asm.md/files/drewpt%20nr10-11_2011.pdf

744. Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept : Conf. şt., Chişinău, 13-14

mai 2010 / red.-şef : Vitalie Gamurari ; Univ. Intern. Liberă din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2010.

– 314 p. – (Symposia Professorum. Ser. Drept). – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-52-094-

2.

745. Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conf. intern. şt.-practice, 24 mai 2011 /

col. red. : Vasile Marina, Oleg Balan, Maria Strechii *et al.+ ; Acad. de Administrare Publică de pe

lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Chişinău : AAP, 2011. – 300 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-4241-0-3.

Politologie, Istorie, Arheologie

746. Anikin, Vladimir. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă / Vladimir Anikin,

Constantin Solomon ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. –

Chişinău : S. n., 2011. – 112 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-57-013-8.

747. Auditul sistemului democratic în Republica Moldova. Antologie de studii asupra guvernării :

studiu / Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” ; Veaceslav Berbeca, Cornel

Ciurea, Marin Gurin, Ion Guzun, Lilia Ioniţa, Sergiu Lipcean, Leonid Litra, Ion Osoian. – Chişinău :

IDIS „Viitorul”, 2011. – 260 p. – Bibliogr.: p. 258-259 (27 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-4156-9-9.

The audit of the democratic system of Republic of Moldova. Anthology of Analysis on Governance /

Inst. for Development and Social Initiatives (IDIS) „Viitorul” ; Veaceslav Berbeca, Cornel Ciurea, Marin

Gurin, Ion Guzun, Lilia Ioniţa, Sergiu Lipcean, Leonid Litra, Ion Osoian ; transl. from rom. to engl : Cristina

Coţofană, Cristian Ciobanu, Diana Loznean, Victoria Sargu. – Chişinău : IDIS „Viitorul”, 2011. – 260 p. –

Bibliogr.: p. 257-259 (27 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4193-0-7.

748. Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2011. – 496 p.

– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-78-931-8.

749. Braga, Lilia. Secţia Ştiinţe Politice la 35 ani de activitate : [Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe

Politice al AŞM+ / Lilia Braga, Elena Balan // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –

86


2011. – Nr 2. – P. 37-48. – http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-

2.pdf

750. Buga, Ion. Basarabia română la cumpănă de milenii : (Antologie, 1988-2010) / Ion Buga. –

Chişinău : S. n., 2011. – 656 p. – ISBN 978-9975-74-220-7.

751. Cepraga, Valeriu. Răspopeni. Istoria satului / Valeriu Cepraga. – Chişinău : Pontos, 2011. – 399

p. – ISBN 978-9975-51-302-9.

752. Chicu-Dimitriu, Silvia. Viaţa politică a Ţării Moldovei în a II-a jumătate a sec. al XVI-lea / Silvia

Chicu-Dimitriu. – Chişinău : UPS „Ion Creangă”, 2011. – 234 p. – Bibliogr.: p. 190-205 şi în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-46-091-0.

753. Ciobanu, Constantin Gh. Bulboaca, 1711 (?)-2011: în documente, publicaţii şi fotografii. Trei

secole de existenţă documentată : [raionul Anenii Noi] / Constantin Gh. Ciobanu, Maria

Godorozea. – Chişinău : Promarcos Edit, 2011. – 396 p. – Bibliogr.: p. 392-395. – ISBN 978-9975-

105-90-3.

754. Ciorbă, Veaceslav. Biserica ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010) / Veaceslav

Ciorbă. – Chişinău : Pontos, 2011. – 460 p. – Bibliogr.: p. 290-320 şi în notele de subsol. –

(Monografii / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM) ; coord. : Sergiu Musteaţă,

Alexandru Popa ; [Vol.] 11). – ISBN 978-9975-51-299-2.

755. Ciubucciu, Vlad. Neamul Hariton din Stodolna = Родословие Харитон из Стодолны : repere

ist.-genealogice / Vlad Ciubucciu. – Chişinău : S. n., 2011. – 63 p. – (Singur în faţa strămoşilor =

Лицом к лицу с предками). – ISBN 978-9975-4179-8-3.

756. Ciumac, Svetlana. Cercetări socioumaniste: aspecte interdisciplinare : [cercetările şt.

desfăşurate în cadrul Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM] / Svetlana Ciumac //

Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 32-34. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

757. Cojocaru, Gheorghe E. Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS

Moldovenească (1968-1979) : Studiu şi documente / Gheorghe E. Cojocaru ; cons. şt. : Bogdan

Ştefanachi ; Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Iaşi : Tipo Moldova, 2011.

– 764 p. – (Opera omnia ; coord. : Gh. Buzatu). – ISBN 978-973-168-591-5.

758. Cojocaru, Gheorghe E. Ieşirea din U.R.S.S. Republica Moldova. Dezbateri parlamentare (1990-

1991) : Culegere de documente / Gheorghe E. Cojocaru. – Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Politice

şi Relaţii Internaţionale, 2011. – 473 p. – ISBN 978-973-7745-63-7.

759. Cojocaru, Gheorghe E. Operaţiunea „Sud” Chişinău = Операция „Юг” Кишинев : Culeg. de

documente / Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. –

Chişinău : Bons Offices, 2010. – 484 p. – ISBN 978-9975-80-434-9.

760. Constantin, Ion. Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia / Ion Constantin, Ion

Negrei, Gheorghe Negru ; cuv. înainte : Corneliu-Mihail Lungu. – Bucureşti : Biblioteca

Bucureştilor, 2011. – 402 p. – Bibliogr.: p. 275-284 şi în notele de subsol. – ISBN 978-606-8337-04-

3. – http://www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads//11_2011/151935.pdf

87


761. Cornova 1931 : [raionul Ungheni] / Dimitrie Gusti, N. Argintescu-Amza, Ernest Bernea [et al.] ;

colab. : Iosif Berman, Petru Comarnescu, Al. David *et al.+ ; ed. îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán

Rostás, Vasile Şoimaru. – Chişinău : Quant, 2011. – 852 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN:

978-9975-4247-1-4.

762. Costachi, Gheorghe. Direcţiile prioritare ale edificării şi consolidării statului de drept în

Republica Moldova // Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept :

materialele conf. şt. intern. consacrată jubileului de 70 de ani al prof. univ. Gheorghe Costachi,

Chişinău, 3 mai 2011. – Chişinău, 2011. – P. 87-118. – Bibliogr. în notele de subsol. (66 tit.).

763. Costachi, Gheorghe. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept : [monogr.] /

Gheorghe Costachi, Petru Hlipcă ; red. şt. : Ion Guceac, Cristinel Murzea ; Inst. de Istorie, Stat şi

Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. “Transilvania” din Braşov. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –

Chişinău : S. n., 2011. – 664 p. – Bibliogr.: p. 624-663 (532 tit.). – ISBN 978-9975-78-941-7.

764. Cozma, Artur. Republica Moldova – Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare,

(1990-2010) / Artur Cozma, Gheorghe Rusnac ; red. şt. : Gheorghe Rusnac. – Chişinău : Lumina,

2011. – 289 p. – Bibliogr.: p. 234-239 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-65-267-4.

765. Culea, Ştefan. Candela neuitării: Tudora – ani şi destine : *raionul Ştefan Vodă+ / Ştefan Culea.

– Chişinău : Pontos, 2011. – 496 p. – Biblliogr.: p. 489-492 (106 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN

978-9975-51-298-5.

766. Fără termen de prescripţie: Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa / coord. :

Sergiu Musteaţă, Igor Caşu. – Chişinău : Cartier, 2011. – 789 p. – (Cartier istoric). – ISBN 978-9975-

79-691-0.

767. Fuştei, Nicolae. Centrul de cultură şi spiritualitate – parohia „Sfântul Dumitru” din Chişinău :

Studiu istoric şi documente / Nicolae Fuştei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi

Drept. – Chişinău : „Levinţa Angela” Î.I., 2011. – 336 p. – Bibliogr.: p. 316-318 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-9649-8-2.

768. Guţu, Ana. Confusio identitarum / Ana Guţu ; Univ. Libre Intern. de Moldavie, Fac. des Langues

Etrangères et Sciences de la Communication, Inst. de Recherches Philologiques et Interculturelles,

Dèp. de Philologie Romane. – Chişinău : ULIM, 2011. – 142 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-101-62-2. – http://anagutu.net/files/2011/08/Ana-GUTU-Confusio-identitarum.pdf

769. In honorem Anatol Ţăranu. Studii de istorie contemporană a românilor / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ; coord. : Nicolae Enciu. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 294

p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Bibliogr. select. istoricului Anatol Ţăranu: p. 293-294 – ISBN

978-9975-71-164-7.

770. In honorem Ion Şişcanu. Studii de istorie a românilor / coord. : Nicolae Enciu ; Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Cahul : Univ. de

Stat „B. P. Hasdeu”, 2011. – 540 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Bibliogr. prof. Ion Şişcanu: p.

533-537. – ISBN 978-9975-914-53-6.

88


771. Instituţiile administrative locale în Basarabia, (1812-1838) : Documente şi materiale / alcăt. :

T. Candu, T. Ciobanu, E. Cernenchi, A. Dolghi, A. Felea ; Acad de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie,

Stat şi Drept. – Chişinău : Pontos, 2011. – 288 p. – ISBN 978-9975-51-284-8.

772. Iordăchescu, Tudor. Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică : [reg.

Ismail+ / Tudor Iordăchescu : aut. proiectului, coord. şi imagini : Vasile Şoimaru. – Chişinău :

Prometeu, 2011. – 192 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Pot fi găsite datele despre savanţi Pavel

Tostogan, Petru Molceanu, Sergiu Matveev, Igor Cealenco, Vasilisa Lisnic). – ISBN 978-9975-919-

85-2.

773. Juc, Victor. Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice

şi replieri geostrategice / Victor Juc ; Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe

a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2011. – 248 p. – Bibliogr.: p. 235-247. – ISBN 978-9975-4222-5-3.

774. Juc, Victor. Secţia Studii Europene : *Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM+ /

Victor Juc // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 57-58. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

775. Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat : [culeg. de studii şi art. elab. în baza

materialelor conf. şt.-pract. „Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat”, Brăila, 16-18

mai 2010+ / coord. : Andrei Dumbrăveanu ; col. red. : Andrei Dumbrăveanu, Mihail Guzun, Dorian

Rais, Liliana Gherman, Mihai Lescu, Georgeta Stepanov, Vasile Malaneţchi ; Univ. de Stat din

Moldova, Univ. „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 202 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-088-6.

776. Μαρινεςκου, Φλοριν. Ο Είρηνουπόλεωσ καί Βατοπαιδίου Γρηγόριοσ (1764-1846) ςζ

ρουμανικά καί ρωςικά εγγραφα [Marinescu, Florin; Mischevca Vlad. Mitropolitul vatopedin

Grigore Irinupoleos (1764-1846) în documente române şi ruse] / Φλοριν Μαρινεςκου, Βλαντ

Μιςκεβκα. – Αθηνα : Ινςτιτουτο Αγιος Μαξμοε ο Γραικοε, 2011. – 168 p. – ISBN 978-960-99716-

1-4.

777. Mănăstirea Pripiceni-Curchi = Монастырь Припичень-Курки / inform. cu caracter istoric :

Tudor Ciobanu ; consultant : Roman Grigoriţă ; fot. : Valentina Cauş ; trad. în lb. rusă : Leonid

Pavlov, Vera Dimitrov. – Chişinău : Cu drag, 2011. – 90 p. – ISBN 978-9975-4194-7-5.

778. Micu, Gabriel. Basarabia, România şi geopolitica marilor puteri, (1914-1947) / Gabriel Micu ;

Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). – Chişinău : Pontos, 2011. – 356 p. –

(Monografii / coord. : Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa ; *Vol.+ 10). – Bibliogr.: p. 331-345 şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-51-221-3.

779. Miroliubov, Trifan. Omul: puterea şi politica : (Omul – subiect al puterii şi obiect al politicii) /

Trifan Miroliubov, Silvia Corlăteanu ; Soc. Şt. „Omul şi Universul”, Lab. de Homologie. – Chişinău :

Labirint, 2011. – 172 p. – Bibliogr.: p. 165-172. – ISBN 978-9975-948-51-7.

780. Olteanu, Ştefan. Comuna Burlacu : *raionul Cahul+ : monogr. / Ştefan Olteanu ; red. şt. : Ion

Tentiuc. – Chişinău : Bons Offices, 2011. – 552 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

80-454-7.

89


781. Pasat, Valeriu. RSS Moldovenească în epoca stalinistă, (1940-1953) / Valeriu Pasat. – Chişinău :

Cartier, 2011. – 650 p. – (Cartier istoric / coord. : Inga Druţă). – Bibliogr. în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-79-698-9.

782. Percinschi, Natalia. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: unele direcţii de

convergenţă / Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. –

Chişinău : S. n., 2011. – 237 p. – Bibliogr.: p. 230-236 (151 tit.). – ISBN 978-9975-56-035-1.

783. Petrencu, Anatol. Din Raportul de activitate a Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova în

perioada februarie 2000 – martie 2002 // Istoria contemporană: Studii, materiale, atitudini /

Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 34-40. – Bibliogr. în notele de subsol.

784. Petrencu, Anatol. Istoria contemporană: Studii, materiale, atitudini / Anatol Petrencu ; Inst. de

Istorie Socială „ProMemoria” ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Istorie Universală. –Chişinău

: Cartdidact, 2011. – 580 p. – (Studii, documente, memorii / INIS „ProMemoria” ; *vol.+ 1). –

Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4158-7-3.

785. Petrencu, Anatol. Raportul de activitate a Comitetului de Conducere al Asociaţiei Istoricilor din

Republica Moldova, (16 martie 2002 – 20 martie 2004) // Istoria contemporană: Studii, materiale,

atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 82-92. – Bibliogr. în notele de subsol.

786. Ploşniţă, Elena. Muzeul de Istorie şi cercetarea ştiinţifică – tehnologia relaţiei / Elena Ploşniţă

// Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Ser. Nouă. – 2011. – Vol. 5, Nr 2. – P. 387-392. – Bibliogr.: 11 tit.

– http://www.scribd.com/doc/72785983/34-Plosnita

787. Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană : monogr. / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice ; coord. : Gheorghe Bobână, Ana

Pascaru ; [aut. : Ana Pascaru, Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski, Silvia Şaptefraţi, Andrei

Perciun, Nicolae Bodean]. – Chişinău : S. n., 2011. – 142 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-57-009-1.

788. Republica Moldova de la Perestroikă la independenţă 1989-1991: Documente secrete din

arhiva CC al PCM = Республика Молдова от Перестройки к независимости 1989-1991:

Секретные документы из архива ЦК Компартии Молдавии = The Republic of Moldova from

Perestroika to Independence 1989-1991: Secret Documents from the Archive of the CC of CPM /

ed. : Igor Caşu, Igor Şarov ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Istorie şi Filozofie, Centrul de

Studiere a totalitarismului. – Chişinău : Cartdidact, 2011. – 638 p. – ISBN 978-9975-105-74-3.

789. Retro Chişinău : [fotografii ale Chişinăului vechi] / coord. : Ion Ştefăniţă ; col. red. : Iurie

Colesnic, Ghenadie Sontu, Aliona Cherdivară, Ecaterina Balan, Vadim Oboroceanu, Nadejda Roşca.

– Chişinău : Continental Grup, 2011. – 92 p. – ISBN 978-9975-4248-1-3.

790. Roşca, Alexandru. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice: retrospectivă şi actualitate

/ Alexandru Roşca // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2011. – Nr 2. – P. 7-19. –

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2011/10/Revista%202011-2.pdf

791. Soroca : Bibliogr. / Bibl. Publică „Mihai Sadoveanu” Soroca ; alcăt. : Tamara Rotaru. – Ed. a 2-a

rev. şi compl. – Soroca : S. n., 2011. – 52 p. – ISBN 978-9975-925-09-9. –

http://regv.files.wordpress.com/2011/04/soroca11.pdf

90


792. Stavilă, Veaceslav. Rădulenii Vechi : *raionul Floreşti+ / Veaceslav Stavilă. – Chişinău : Cuşnir &

Co, 2010. – 278 p. – ISBN 978-9975-9946-7-5.

793. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare : Catalogul expoziţiei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi

Istorie a Moldovei, Chişinău, 27 aug.-10 sept. 2011 / ed. : Ernest Oberländer-Târnoveanu, Petre

Guran, Cornel Constantin Ilie ; com. şt. din partea Rep. Moldova : Gheorghe Postică, Mariana

Şlapac, Eugen Sava, Silviu Tabac ; Muzeul Naţional de Istorie a României, Inst. Cultural Român,

Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Bucureşti : ICR & MNIR, 2011. – 120 p. –

Bibliogr.: p. 115-116.

794. Taşcă, Mihai. Accesul la arhive în Republica Moldova. Studiu şi jurisprudenţă / Mihai Taşcă,

Alexandru Postică. – Chişinău : Pontos, 2011. – 158 p. – ISBN 978-9975-51-263-3.

795. Trofailă, Vasile. Comuna Cremenciug. File de istorie : *raionul Soroca+ / Vasile Trofailă. – Ed. a

2-a, rev. şi compl. – Chişinău : „VAST-M” SRL, 2011. – 208 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN

978-9975-78-988-2.

796. Trofailă, Vasile. Dominteni din Valea Cuboltei. File de istorie / Vasile Trofailă, Alexandru

Luncaru. – Chişinău : S. n., 2011. – 264 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-979-

0.

797. Trofailă, Vasile. Satul Rudi: File de istorie : [raionul Soroca] / Vasile Trofailă, Mihail Sârbu. –

Chişinău : VAST-M, 2011. – 192 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-53-047-7.

798. Troşin, Pavel. Perspectiva reglementării activităţii de lobby în Republica Moldova / Pavel

Troşin ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul. – Chişinău : IDIS „Viitorul”,

2011. – 48 p. – (Politici Publice ; Nr 3). – Bibliogr.: p. 46-47 (16 tit.). – ISBN 978-9975-4007-6-3.

799. Ţopa, Tudor. Chiţcani pe Răut: File de istorie, dedicate satului de baştină la cei 445 de ani /

Tudor Ţopa. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2011. – 214 p. – ISBN 978-9975-80-445-5.

800. Ţopa, Tudor. Ulmu de pe valea Botnei / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco. – Chişinău : Fundaţia

„Draghiştea”, 2011. – 284 p. – ISBN 978-9975-4210-2-7.

801. Ţopa, Tudor. Zberoaia de pe apa Prutului : *raionul Nisporeni+ / Tudor Ţopa, Nadejda Darie. –

Chişinău : S. n., 2011. – 187 p. – ISBN 978-9975-4197-2-7.

802. Ţurcanu, Ion. Descrierea Basarabiei: Teritoriul dintre Prut şi Nistru în evoluţie istorică: (din

primele secole ale mileniului II pînă la sfîrşitul secolului al XX-lea) / Ion Ţurcanu. – Chişinău :

Cartier, 2011. – 456, XXXII p. il. – (Cartier istoric / coord. : Inga Druţă). – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-79-704-7.

803. Vrabie, Gheorghe. Simbolica / Gheorghe Vrabie ; Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n.,

2011. – 208 p. – Bibliogr.: p. 203-204 (24 tit.). – ISBN 978-9975-53-006-4.

804. Xenofontov, Ion. Războiul sovieto-afghan, (1979-1989) : Studiu de istorie verbală. Percepţii.

Documente / Ion Xenofontov ; cons. şt. : Doru Radosav ; red. şt. : Constantin Manolache ; red.

coord. : Igor Sofronescu ; resp. ed. : Liliana Rotaru ; Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru

cel Bun”, Chişinău, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. – Iaşi : Lumen, 2011. –

549 p. – Bibliogr. în note. – ISBN 978-973-166-272-5.

91


805. Zabolotnaia, Lilia. Femeia în relaţiile de familie din Ţara Moldovei în contextul european până

la începutul secolului al XVIII-lea: (Căsătorie, logodnă, divorţ) / Lilia Zabolotnaia ; red. coord. :

Ilona Czamaoska ; Acad. de Ştiinţe din Moldova, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Inst. de Istorie

Socială „Promemoria”, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2011. – 344 p. – (Istoria la

feminin). – Bibliogr.: p. 332-341 (108 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-51-278-7.

806. Болученкова, А. Вера и жизнь: Очерки старообрядчества Молдовы / А. Болученкова, Д.

Латышев ; науч. ред. : П. А. Бойко. – Кишинев : Б. и., 2011. – 416 р. – Bibliogr.: p. 351-356 (77

tit.). – ISBN 978-9975-80-538-4.

807. Боршевич, Виктор. Молдавский иероглиф / Виктор Боршевич. – Кишинев : Stratum Plus,

2011. – 646 p. – Bibliogr. În notele de subsol. – ISBN 978-9975-4079-1-5.

808. Боршевский, А. П. Защита прав еврейского населения Бессарабии во второй половине

XIX века: мировой суд / А. П. Боршевский ; Ин-т демократии, Ин-т культурного наследия

Академии наук Молдовы. – Кишинев : Б. и., 2011. – 320 p. – Bibliogr.: p. 292-316 (331 tit.). –

ISBN 978-9975-4190-3-1.

809. Булгар, Степан. Страницы истории города Вулканешты. Ч. 1 / Степан Булгар. –

Кишинев : Б. и., 2010. – 687 р. – Bibliogr. în note. – ISBN 978-9975-78-908-0.

810. Грек, И. Ф. 1812 – поворотный год в истории Буджака и „задунайских переселенцев” /

И. Ф. Грек, Н. Д. Руссев. – К. : Stratum plus, 2011. – 144 p., [16] p. h. – Bibliogr.: p. 123-135. –

ISBN 978-9975-4079-7-7.

811. Гросу, А. К. Молдавский великоросс. Бессарабский феномен в Государственной Думе

Российской Империи : *посвящается 150-летнему юбилею со дня рождения Д. П. Гулькина,

депутата Гос. Думы третьего созыва Российской Империи от крестьян Бессарабской

губернии+ / А. К. Гросу. – Кишинев : „Nova Imprim” SRL, 2011. – 164 p. – Bibliogr.: p. 163-164

(34 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4120-9-4.

812. Дергачев, В. А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья / В. А. Дергачев ;

отв. ред. : М. Т. Кашуба ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chişinău : S.

n., 2010-. – ISBN 978-9975-78-839-7.

Вып. 2 : Кельты и серпы Нижнего Подунавья = Socket Axes and Sickles from Lower Danube

Area. – 2011. – 464 p. – Bibliogr.: p. 389-399 (272 tit.). – ISBN 978-9975-53-062-0.

813. Казмалы, И. М. Авдарма: История села, 1811-211: Люди. События. Документы :

[municipiul Comrat+ / И. М. Казмалы, Ф. И. Мариноглу ; Примэрия села Авдарма. – Кишинев :

Б. и., 2011. – 341 р. – ISBN 978-9975-4233-2-8.

814. Коваленко, С. И. Свод археологических памятников Дубоссарского района / С. И.

Коваленко, В. С. Синика, Н. П. Тельнов ; отв. ред. : Н. Тельнов. – Тирасполь : Полиграфист,

2011. – 84 р.

815. Костаки, Георге. Демократические преобразования общества и власти в переходном

периоде : *моногр.+ / Георге Костаки, Вугар Новрузов ; науч. ред. : Ион Гучак ; Акад. наук

Молдовы, Ин-т истории, государства и права. – Кишинев : Б. и., 2011. – 392 p. – Bibliogr.: p.

373-392 (271 tit.). – ISBN 978-9975-78-967-7.

92


816. Пасков, Иван. Колибабовка. Болгарское село на севере Буджака / Иван Пасков ; науч.

ред. : Николай Червенков ; Науч. о-во болгаристов. – Кишинев : „Cu drag” SRL, 2011. – 456 p.

– Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4194-4-4.

817. Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1940-1991 : собр. док. : в 4 т. /

отв. ред., сост. и авт. предисл. : В. Пасат. – Москва : РОССПЭН, 2009-2011. – ISBN 978-5-8243-

1046-7.

Т. 3 : Весна 1961-1975. – 2011. – 664 р. – ISBN 978-5-8243-1049-8.

818. Романчук, Алексей. Кривые зеркала „мальтузианских ловушек”: происхождение,

периодизация и демографическая динамика Культур Резной и Штампованной Керамики

Карпато-Поднестровья (12 – середина 8 вв. до Р. Х.) / Алексей Романчук. – Saarbrücken :

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 138 p. – Bibliogr.: p. 125-137. – ISBN 978-3-8433-

1198-4.

819. Русские имена Бессарабии : *энцикл. сб. биографий+ / Иван Корецкий (авт. идеи и

проекта), Николай Гибу, Захар Корецкий *и др.+ ; коорд. : Людмила Лащенова ; Фонд

„Русский мир”, Рус. Община Респ. Молдова. – Кишинев : Б. и., 2011. – 356, *7+ р. : fig., fot. –

ISBN 978-9975-47-068-1.

820. Сава, Еуджен. Поселение с „зольниками” у села Одая-Мичурин, Республика Молдова:

(Археологические и естественнонаучные исследования) = Die Siedlung mit „Aschehügeln”

beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova: (Archäologische und naturwissenschaftliche

Untersuchungen) / Еуджен Сава, Эльке Кайзер ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de

Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2011. – 532 p. – (Biblioteca Tyragetia ; Vol. 19 /

coord. Eugen Sava, Aurel Zanoci). – Bibliogr.: p. 478-491. – ISBN 978-9975-80-525-4.

821. Сборник научных трудов Института иудаики. Вып. 1. / ред. кол. : В. Аникин, Г. Костаки,

С. Кустрябова, В. Степанов, А. Рапопорт, А. Боршевский, Н. Дарадур ; ред. вып. : Е. Брик. –

Кишинев : Judaica Institute, 2011. – 84 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-229-

1.

822. Царанов, В. И. Очерки социально-экономического развития Молдовы, (1940-1960) / В. И.

Царанов. – Chişinău : Elan-Poligraf, 2011. – 216 p. – ISBN 978-9975-9663-3-0.

823. Шорников, П. М. Бессарабский фронт, (1918-1940) / П. М. Шорников. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Тирасполь: Полиграфист, 2011. – 288 р.

Conferinţe ştiinţifice

824. Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene. Vol. 1. Secţia

Istorie : Materialele Conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, ed. a 5-a, 31 mar. 2011. / red.şef.

: Gheorghe Cojocaru ; col. red. : Andrei Eşanu, Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi ; Inst. de Istorie,

Stat şi Drept, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Inst. de Istorie, Stat şi Drept, 2011. – 147 p.

– Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4078-4-7.

825. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. cu participare

intern. consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe umanistice : rez. comunic. /

93


consiliul şt. : Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et al.] ; resp. ed. : Tatiana

Bulimaga ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 384 p. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – ISBN 978-9975-71-136-4.

826. Cultură şi politică în Sud-Estul Europei, (sec. XV-XX) : Materialele sesiunii şt., 1 sept. 2010 /

coord. : Andrei Eşanu, Constantin Iordan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi

Drept, Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 189 p. –

Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-157-9.

827. European neighbourhood policy and eastern partnership: achievemenets, obstacles and

perspectives : The material of the sci.-practical conf. with intern. participation, Chisinau, 5-7 may

2011 / resp. ed. : Olesea Sîrbu, Victoria Ganea ; sci. com. : Grigore Belostecinic, Silvo Devetak,

Rajko Knez *et al.+ ; org. com. : Olesea Sirbu, Corneliu Guţu, Victoria Ganea *et al.+ ; Acad. of

Economic Studies of Moldova. – Chişinău : Complexul Ed. IEFS, 2011. – 502 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4176-6-2.

828. Evoluţia identităţii naţionale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi

externe : Materialele Conf. şt. intern., Chişinău, 15-16 apr. 2011 / Inst. de Relaţii Internaţionale

din Moldova, Centrul de Analiză Strategică şi Prognoză „Est-Vest” din Rep. Moldova. – Chişinău :

IRIM, 2011. – 177 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4226-4-2.

829. Identitatea civică şi integrarea europeană – factori ai consolidării statalităţii moldoveneşti :

Conf. şt. intern., 5-6 oct. 2011 / Portalul Analitic AVA.md, Centrul Stat şi Drept al Inst. de Istorie,

Stat şi Drept al AŞM, Asoc. Istoricilor şi Politologilor „Pro-Moldova”, Centrul de Analiză Strategică

şi Prognoză „Est-Vest”, Asoc. pentru Politică Externă şi Cooperare Intern. din Rep. Moldova. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 107 p. – (Republica Moldova – 20 de ani de independenţă statală). –

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-71-169-2.

830. Integrarea europeană şi tradiţiile româneşti: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran : materialele conf.

intern., 20-21 mai 2011 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc ; Univ. de Stat din Moldova,

Fac. Istorie şi Filosofie, Catedra Filosofie şi Antropologie. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 308 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-226-2.

831. Perspectiva academică. Vol. 1 : [comunic. conf. şt. interuniv. „Integrarea europeană –

oportunităţi pentru dezvoltarea Republicii Moldova”, 6 mai 2010 şi mesei rotunde „Germania –

cooperare în vederea dezvoltării”, 24 oct. 2009 în cadrul Univ. Perspectiva-INT] / Univ.

„Perspectiva-INT” ; red. şt. : Anton Moraru (coord.) ; coord. : Arina Craijdan, Anton Moraru ; col.

red. : Rodica Odineţ, Andrei Eşanu, Anatol Ciobanu *et al.+. – Chişinău : S. n., 2011. – ISBN 978-

9975-4061-9-2.

832. Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi : conf. şt.

dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, 18 mai 2011 : Ştiinţe

umanistice şi sociale : rez comunic. / com. org. : Mihail Revenco, Gheorghe Avornic, Maria Bulgaru

[et al.] ; resp. ed. : Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP

USM, 2011. – 272 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-105-0.

833. Procese integraţioniste europene: aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice = European

integrational processes: political, economic, law and linguistic aspects : Materialele Conf. şt.

94


studenţeşti, consacrate aniversării a 8-a de la fondarea IRIM, 24 mar. 2011 / col. red. : Valentin

Beniuc (preş.), Mihail Bîrgău, Ludmila Roşca *et al.+ ; Inst. de Relaţii Internaţionale din Moldova. –

Chişinău : IRIM, 2011. – 221 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4226-5-9.

834. Proprietatea funciară în Basarabia: tradiţie, organizare şi reglementare : Progr., rez. comunic.,

concepţia expoziţiei tematice „O cartografie a moşilor de altădată”, Chişinău, 17-18 mai 2011 /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n.,

2011. – 38 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-463-9.

835. Rusia – Moldova: un dialog în numele viitorului = Россия – Молдавия: диалог во имя

будущего : Masa rotundă. – Кишинев : Б. и., 2011. – 132; 148 р. – Carte-valet. – Text paral.: lb.

rom., rus. – ISBN 978-9975-53-024-8.

836. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, ed. a 21-a, 20-21

oct. 2011 : progr., rez. comunic. / Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Chişinău

: S. n., 2011. – 95 p. – ISBN 978-9975-80-512-4.

837. Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective : Secţia Ştiinţe politice : [materiale

conf. şt. intern., Chişinău, 15-16 oct. 2010 : în 2 vol.+ / Asoc. Moldovenească de Ştiinţă Politică,

Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO ; resp. ed. : Valeriu Moşneaga, Dumitru Drumea. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-085-5.

Vol. 1. – 2011. – 183 p. – ISBN 978-9975-71-086-2.

Vol. 2. – 2011. – 187 p. – ISBN 978-9975-71-087-9.

838. Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective. Studii internaţionale : [studii din

cadrul Conferenţei şt.-practice intern.+ / coord. : V. Teosa ; col. red. : V. Teosa, C. Eşanu, Gr.

Vasilescu *et al.+ ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Relaţii Internaţionale, Asoc. Moldovenească

de Ştiinţa Politică. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 435 p. – Bibliogr.la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

70-899-9.

839. Teorii și practici ale guvernării democratice : Materiale ale sesiunii de comunic. șt., 23-24 oct.

2010 / col. red. : Ștefan Belecciu *et al.+ ; Inst. de Știinţe Administrative din Rep. Moldova. –

Chişinău : S. n., 2011. – 424 p. – (Caietul știinţific ; Nr 4). – ISBN 978-9975-106-74-0.

840. Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения. Вып. 10 : Сб.

материалов науч. конф. студентов, аспирантов, мастерантов, молодых ученых и

преподавателей по итогам научно-исследовательской работы на 2010-2011 учебный год /

Славянский ун-т. – Кишинев : Славянский ун-т, 2011. – 151 р. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-4020-9-5.

841. Женщины в политической жизни : Республиканская конф., Кишинев, 17 нояб. 2011 / ред.

кол. : Елена Балан, Ирина Влах, Наталья Дарадур, Степанида Кустрябова, Жозефина Кушнир.

– Кишинев : Нац. ин-т женщин Молдовы „Равноправие”, 2011. – 120 р. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-4111-6-5.

842. Материалы круглых столов „Россия – Молдавия: диалог во имя будущего”, (21.03.2008

г., 11.12.2008 г., 23.11.2009 г) : *среди участников: Т. П. Млечко, А. Д, Буриан, С. М. Назария,

В. П. Степанов, П. В. Гаугаш, П. М. Шорников, Т. Н. Сузанская, Н. Н. Визитей, С. В. Капустин, О.

95


К. Радова+ / Фонд Русский Мир, Славянский ун-т Респ. Молдова. – Кишинев : Б. и., 2010. –

150 р.

843. Михаило-Архангельские чтения : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф.,

Рыбница, 17 нояб. 2011 / Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал

ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; орг. ком. : В. Р. Окушко *и др.+. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ

им. Т. Г. Шевченко, 2011. – 412 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-4062-6-0.

844. Проблемы истории и права евреев Молдовы : Республиканская науч. конф., *2 июня

2011+ / ред. кол. : В. Аникин, Г. Костаки, С. Кустрябова *и др.+ ; Judaica Inst. – Кишинев :

Judaica Institute, 2011. – 136 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-237-6.

Etnologie, Etnografie, Artă, Patrimoniul cultural, Sport

845. Babii, Vladimir. Teoria formelor muzicale : [studiu] / Vladimir Babii, Zinovie Godovanciuc,

Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Muzică şi Pedagogie din Bălţi. –

Chişinău : S. n., 2011. – 208 p. – Bibliogr.: p. 201-202 (30 tit.). – ISBN 978-9975-106-75-7.

846. Buzilă, Varvara. Costumul popular din Republica Moldova : Ghid practic / Varvara Buzilă ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii al Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală,

Comisia Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. – Chişinău : UNESCO Office in

Moscow, 2011. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-105-60-6. –

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002110/211085ron.pdf

847. Buzilă, Varvara. Protejarea patrimoniului cultural imaterial – program asumat de Muzeul

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Varvara Buzilă // Bul. Şt. Revista de Etnografie,

Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Ser. Nouă. – 2010. – Vol. 13 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 256-

262. – Bibliogr.: 7 tit. – http://muzeu.md/images/stories/publicatii/Print.indd.pdf

848. Capcelea, Valeriu. Esenţa şi rolul tradiţiei în existenţa socială : [monogr.] / Valeriu Capcelea. –

Chişinău : Arc, 2011. – 160 p. – Bibliogr.: p. 153-157 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-61-

649-2.

849. Cirimpei, Victor. Principiile directorii de documentare şi editare a materialelor arhivistice de

etnologie orală românească din Republica Moldova / Victor Cirimpei // Philologia. – 2011. – Vol.

53, Nr 3/4. – P. 44-47. – http://www.if.asm.md/biblioteca/Philologia/Philologia_2011_vol_3-4.pdf

850. Colindatul de ceată bărbătească / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii al Rep. Moldova,

Comisia Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial ; ref. şt. : Nicolae Băieşu, Leonid

Railean ; trad. în engl. : Corina Rezneac. – Chişinău : UNESCO, 2011. – 160 p., [14] p. fot. –

Bibliogr.: p. 80-84 şi la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-105-49-1. –

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002110/211076m.pdf

851. Condraticova, Liliana. Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova : [monogr.] / Liliana

Condraticova ; red. şt. : Pavel Cocârlă. – Iaşi : Lumen, 2011. – 200 p. – Bibliogr.: p. 195-200 (94

tit.). – ISBN 978-973-166-275-6.

852. Dobrea, Sergiu. Muzeul memorial în Republica Moldova: tipologie şi clasificare / Sergiu Dobrea

// Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Ser. Nouă. – 2011. – Vol. 5, Nr 2. – P. 383-386. – Bibliogr.: 7 tit.

96


853. Gagim Ion. Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor / Ion Gagim // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P.

109-114. – Bibliogr.: 18 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

854. Lucrări de artă din Colecţia Academiei de Studii Economice a Moldovei = Art Masterpieces

from the collection of the Academy of Economic Studies of Moldova : [Ghid] / Acad. de Studii

Econ. a Moldovei ; сoord.: S. Ghinculov, N. Cheradi ; trad. : N. Ionaş, A. Bondarenco, C. Andronic ;

fot. : Iu. Foca. – Chişinău : ASEM, 2011. – 88 p. – ISBN 978-9975-75-572-6.

855. Mihai Volontir sau despre vocaţia omenescului / col. red. : Ana-Maria Plămădeală, Dumitru

Olărescu, Ana Ghilaş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Ştinţa,

2011. – 268 p. – (Personalităţi notorii). – ISBN 978-9975-67-809-4.

856. Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvânt / aut. de proiect şi realizare :

Rodica Solovei. – Chişinău : Epigraf SRL, 2011. – 240 p. – Bibliogr.: p. 206-208. – ISBN 978-9975-

109-42-0.

857. Noroc, Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică, (1918-1940) / Larisa Noroc ; red. şt. :

Valeria Cozma ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Lab. „Probleme Actuale de Istorie în

Sistemul Învăţămîntului Universitar”. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Chişinău : S. n., 2011. – 168 p.

– Bibliogr.: p. 110-115 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4259-0-2.

858. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate / Min. Culturii al Rep.

Moldova, Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor ; coord. : Ion Ştefăniţă ; col. red. :

Ecaterina Balan, Aliona Cherdivară, Vadim Oboroceanu, Nadejda Roşca. – Chişinău : Continental

Grup, 2011. – 130 p. – Bibliogr.: p. 130 (22 tit.). – ISBN 978-9975-4248-0-6.

859. Patrimoniul cultural pentru un nou urbanism în Republica Moldova = Cultural heritage for new

urbanity in Moldova : Programul regional „Iniţiativa de la Kiev” reabilitarea patrimoniul cultural al

oraşelor istorice / coord. : Sergiu Musteaţa ; manager proiectului : Iulia Postică. – Chişinău :

Pontos, 2011. – 26 p. – ISBN 978-9975-51-258-9.

860. Ploşniţă, Elena. Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova / Elena Ploşniţă, Mihai Ursu ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţ. de

Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : S. n., 2011. – 308 p. – (Biblioteca Tyragetia ; Vol. 20 /

coord. Eugen Sava, Aurel Zanoci). – Bibliogr.: p. 291-293. – ISBN 978-9975-80-526-1.

861. Ploşniţă, Elena. Muzeul, societatea şi salvgardaraea patrimoniului imaterial / Elena Ploşniţă //

Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 106-109. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

862. Popa, Tatiana. Pavel Rivilis. Picături din adevărul vieţii : Monogr. : [Pavel Rivilis – compozitor,

Artist al Poporului+ / Tatiana Popa ; red. şt. : Svetlana Ţircunova. – Chişinău : Pontos, 2011. – 138

p. – Bibliogr.: p. 133-138 (82 tit.). – ISBN 978-9975-51-279-4.

863. Proca, Ion. Mai aproape de departe…: pătrunde vocea lui Nicolae Sulac / Ion Proca ; consultant

: Ludmila Diacenko-Sulac. – Chişinău : S. n., 2011. – 264 p. – ISBN 978-9975-4276-4-7.

864. Proca, Ion. O viaţă cât o moarte de lungă : [Emil Lotenu, regizor, cineast, poet] / Ion Proca. –

Chişinău : Notograf Prim, 2011. – 248 p. – ISBN 978-9975-4276-5-4.

97


865. Raport de Evaluare a Patrimoniului Cultural. Moldova = Heritage Assessment Report: Moldova

: Progr. Regional Iniţiativa Kiev. Proiect Pilot 2 „Reabilitarea Patrimoniului Cultural în Oraşele

Istroice”/ coord. proiectului : Sergiu Mustaţă ; Managerul proiectului : Iulia Postică ; trad. : Stela

Boţan, Iulia Postică ; Comisia Europeană, Consiliul Europei Rep. Moldova . – Chişinău : Pontos,

2011. – 54, 54 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-51-257-2.

866. Republica Moldova: Patrimonial = Republic of Moldova: Heritage = Республика Молдова:

Наследие / idee, concepţie : Ioan Mânăscurtă, Mihai Potârniche ; prezentarea artistică : Petru

Gheţoi ; consultant şt. : A. Dănilă, S. Andrieş-Tabac, Z. Şofransky, I. Tentiuc, T. Nesterov, T. Stăvilă,

D. Olărescu, R. Osadci, L. Fulea ; texte : I. Mânăscurtă, T. Nesterov, R. Osadci, S. Andrieş-Tabac, I.

Tentiuc ; fot. : M. Potîrniche, V. Volontir, A. Mardari [et al.]. – Chişinău : Princeps, 2011. – 296 p. –

ISBN 978-9975-4208-2-2.

867. Rocaciuc, Victoria. Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor

1940-2000 : *monogr.+ / Victoria Rocaciuc ; red. şt. : Tudor Stavilă. – Chişinău : Atelier, 2011. – 276

p. – Bibliogr.: p. 229-248 (470 tit.). – ISBN 978-9975-80-458-5.

868. Stavilă, Tudor. Icoana basarabeană din secolul XIX : *monogr.+ / Tudor Stavilă ; Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Arc, 2011. – 180 p. – Bibliogr.: p. 169-174 şi

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-61-639-3.

869. Stavilă, Tudor. Istoria artei basarabene la intersecţiile sale europene / Tudor Stavilă // Arta.

Ser. Arte vizuale. – Chişinău, 2011. – P . 5-12. – Bibliogr.: p. 11.

870. Tăzlăuanu, Valentina. Lumea după Hamlet / Valentina Tăzlăuanu. – Chişinău : Lumina, 2011. –

236 p. – ISBN 978-9975-65-269-8.

871. Tipa, Violeta. Cultura audiovizuală: provocări şi tendinţe = Современный экран: тенденции и

вызовы времени / Violeta Tipa (aut. şi coord.) ; red. şt. : Dumitru Olărescu ; trad. din lb. rom. În

lb. rusă : Tatiana Zaicovschi ; trad. în lb. engl. : Olga Ciobanu , Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.

Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Elan Inc, 2011. – 167, 271 p. – Bibliogr. în notele de subsol. –

Text. paral.: lb. rom., rus. – Carte-valet. – ISBN 978-9975-66-242-0.

872. Ungureanu, Ion. Teatrul vieţii mele…: în trei acte şi fără antracte. Vol. 2. : [art., rec., eseuri,

interviuri, doc.] / Ion Ungureanu. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2011. – 463 p. – ISBN 978-9975-

60-236-5.

873. Ursu, Mihai. Încă un pas spre crearea Muzeului Satului la Chişinău / Mihai Ursu // Akademos. –

2011. – Nr 3. – P. 117-120. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

874. Влайку, Ольга. Произведения для скрипки и фортепиано композиторов Республики

Молдова: (вторая половина XX века) / Ольга Влайку ; науч. ред. : Светлана Циркунова ;

Акад. Музыки, Театра и Изобразительных Искусств. – Кишинев : Grafema Libris, 2011. – 226 p.

– Bibliogr.: p. 149-156 (145 tit.). – ISBN 978-9975-52-099-7. – ISMN 979-0-3480-0107-4.

875. Гагаузы / отв. ред. : М. Н. Губогло, Е. Н. Квилинкова ; Ин-т этнологии и антропологии им.

Н. Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т культурного наследия АН Молдовы. – Москва : Наука,

2011. – 614 р. – Bibliogr.: p. 518-607. – (Народы и культуры / отв. ред. : В. А. Тишков, С. В.

Чешко). – ISBN 978-5-02-035986-4.

98


876. Душакова, Наталья. Дом, который живет в тебе: Культурно-языковые особенности

русского и молдавского провербиальных концептов ЖИЛИЩЕ : моногр. : *conceptul locuinţei

atestat şi păstrat în sistemul proverbal rus şi moldovenesc, diferenţele de conştientizare a

spaţiului în tradiţie rusă şi moldovenească+ / Наталья Душакова. – Saarbrücken : LAP Lambert

Academic Publishing, 2011. – 134 p. – Bibliogr.: p. 111-114. – ISBN 978-3-8433-2277-5.

877. Ее лучистый след… : Зинаида Чиркова – кинодраматург, романист, журналист = Urma

ei strălucitoare… : Zinaida Cirkova – cineastă, romancieră, jurnalistă / сост. : Николай Гибу,

Сергей Чирков-Гибу, Игорь Чирков-Гибу ; библиогр. : Лилия Витион-Бодарев. – Кишинев :

Bons Offices, 2011. – 376 p. – Bibliogr.: p. 281-368 (521 notiţe bibliografice). – ISBN 978-9975-80-

523-0.

878. Квилинкова, Е. Н. Гагаузский песенный фольклор – „Грамматика жизни” : [monogr.+ / Е.

Н. Квилинкова ; под ред. Н. Д. Руссева ; предисл. : М. Н. Губогло ; Акад. наук Молдовы, Ин-т

культурного наследия, Ун-т „Высшая антропологическая школа”. – Кишинев : Elan Inc, 2011.

– 568 p. – Bibliogr.: p. 363-399. – ISBN 978-9975-66-238-3.

879. Клейман, Рита. Культурное наследие евреев Молдовы / Рита Клейман, Ирина Шихова. –

Кишинев : Elan Inc, 2010. – 109 p. – Bibliogr.: p. 107-108 (33 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN

978-9975-66-171-3.

880. Королева, Эльфрида. Театр. Классика. Стиль / Эльфрида Королева ; отв. ред. : А.

Соколов-Каминский ; Ин-т культурного наследия Акад. наук Молдовы. – Кишинев : Б. и.,

2011. – 228, [32] p. – Bibliogr.: p. 215-222. – ISBN 978-9975-105-92-7.

881. Милякова-Роман, Е. В. Психосоциальная адаптация личности девочки-подростка в

системе адекватного потребностно-мотивационного содержания физической

культуруы : (моногр.) / Е. В. Милякова-Роман, С. Н. Данаил. – Кишинев : Б. и., 2011. – 184 p.

– Bibliogr.: p. 132-152 (304 tit.). – ISBN 978-9975-68-176-6.

882. Православные храмы Гагаузии / авт.-сост. : В. Е. Бойков, С. С. Димогло ; ред. : Д. Е.

Никогло ; фот. : А. Чипчиу, В. Кысса. – Комрат : Б. и., 2011. – 108 p. – Bibliogr.: p. 96-97 (61 tit.).

– ISBN 978-9975-53-013-2.

883. Сакович, В. А. Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы / В. А. Сакович ; Инт

искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Нац. Акад. наук

Беларуси. – Минск; Кишинев : Б. и., 2011. – 848 p. – Bibliogr.: p. 808-829 (343 tit.) şi în notele

de subsol. – ISBN 978-997553-054-5.

884. Степанов, Вячеслав. В поисках идентичности: Украинцы Республики Молдова в 1989-

2009 гг. / Вячеслав Степанов. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 426 p.

– Bibliogr. în note: p. 210-267. – ISBN 978-3-8465-0025-5.

Conferinţe ştiinţifice

885. Al XII-lea simpozion de numismatică, Chişinău, 15-17 sept. 2011 : progr. şi rez. comunic. /

Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst. de

Arheologie „Vasile Pârvan” al Acad. Române. – Chişinău : Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a

Moldovei, 2011. – 34 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9840-1-0.

99


886. Arta muzicală : (În baza materialelor conferinţelor şt. intern. şi naţ. din cadrul proiectului

„Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova”) // Anuar ştiinţific: muzică,

teatru, arte plastice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 3-262. – Bibliogr. la sfârşitul art.

887. Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : conf. şt. intern. studenţească, ed. a 15-a,

13 mai 2011 / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova ; col. red.

: Sergiu Danail (red. resp.), Alexandru Goraşcenco, Lazari Povestca *et al.+. – Chişinău : Ed. USEFS,

2011. – 484 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4202-1-1.

888. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : Congr. şt. intern., consacrat aniversării a 60-a a

organizării învăţământului superior de cultură fizică din Rep. Moldova, ed. a 15-a, 12-15 sept.

2011 : culeg. materialelor şt. : *în 2 vol.] / col. red. : Veaceslav Manolachi, Sergiu Danail, Boris

Rîşneac *et al.+ ; Com. Intern. Olimpic, Acad. Intern. Olimpică, Asoc. Intern. a Universităţilor de

Cultură Fizică şi Sport, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău : USEFS,

2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4202-3-5.

Vol. 1. – 2011. – 643 p. – ISBN 978-9975-4202-4-2. –

http://www.usefs.md/PDF/Conferinta%20Volumul%201%20Final.pdf

Vol. 2. – 2011. – 623 p. – ISBN 978-9975-4202-5-9.

889. Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове: история и современность :

Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. 2010 / науч. ред. : Н. Д. Руссев ; Ассоц.

„Союз болгарских общин”, Гагаузская община Респ. Молдова. – Варна : Славена, 2011. – 108

р. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-954-579-870-2.

890. Физическое развитие и подготовка личности: ловкость [Resursă electronică+ : Сб. ст. и

тез. междунар. электронной науч.-практ. конф. / Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г.

Шевченко, Факультет физической физкультуры и спорта, Кафедра спортивных игр. –

Тирасполь, 2011. – 191 р. – http://spsu.ru/images/stories/File/sbornik-lovkost'.pdf

Filologie, Teorie şi istorie literară, Bibliologie

891. Aureliu Busuioc : Biobibliogr. / alcăt. : Claudia Tricolici ; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski ; Bibl.

Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Liviu Rebreanu”. – Chişinău : Magna Princeps, 2010. –

135, [8] p. : fot. – ISBN 978-9975-52-077-5. – http://hasdeu.md/ro/ebibl/busuioc-ultimul-red.pdf

892. Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru ;

Acad. de Ştiinţe aMoldovei, Inst. de Filologie. – Iaşi : Princeps Edit, 2011. – 384 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-606-523-155-9.

893. Bodlev-Tabaranu, Ala. Dicţionar tematic de maxime şi expresii latine / Ala Bodlev-Tabaranu,

Liliana Cojocaru, Natalia Luchianciuc-Melnic ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US

„B. P. Hasdeu”, 2011. – 337 p. – Bibliogr.: p. 337 (11 tit.). – ISBN 978-9975-914-50-5.

894. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Spre Cerul necunoscut al gândului : (eseuri, portrete literare, recenzii)

: [despre Andrei Lupan, Leonida Lari, Grigore Vieru, Claudia Partole, Vlad Pohilă, Dorin Cârchelan,

Ninela Caranfil, Victor Dumbrăveanu, Victor Prohin, Marcela Mardare, Efim Josanu, Zina Cenuşă,

Gheorghe Calamanciuc, Galina Furdui, Dumitru Ciobanu, Nicolae Dabija, Neculai I. Staicu-

100


Buciumeni, Lucia Purice, Vlad Zbârciog, Boris Dubălaru+ / Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Chişinău :

Pontos, 2011. – 248 p. – ISBN 978-9975-51-162-9.

895. Butnaru, Tatiana. Viziuni şi semnificaţii mitico-folclorice în poezia contemporană, (anii 1960-

1980) / Tatiana Butnaru. – Chişinău : S. n., 2011. – 204 p. – Bibliogr.: p. 198-202 (78 tit.). – ISBN

978-9975-105-50-7.

896. Cazacu, Lidia. Compuse şi analitisme metaforice în italiana modernă : monogr. / Lidia Cazacu ;

red. resp. : Ion Dumbrăveanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 174 p. –

Bibliogr.: p. 159-170 (192 tit.). – ISBN 978-9975-71-064-0.

897. Cazacu-Ţigaie, Adriana. Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liviu Deleanu /

Adriana Cazacu-Ţigaie ; red. şt. : Mihail Dolgan. – Chişinău : S. n., 2011. – 182 p. – Bibliogr. la

sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4276-7-8.

898. Cereteu, Igor. Cartea românească veche și modernă în fondurile din Chișinău : Catalog : [418

titluri şi ediţii în 1126 exemplare, inclusiv 189 ediţii de carte românească veche (1643-1830) şi 229

de carte românească modernă (1830-1918)] / Igor Cereteu ; cuv. înainte : Iacob Mârza. – Iași :

Tipo Moldova, 2011. – 430 p. – ISBN 978-973-168-497-0. –.

899. Chişinăul în literatură : Antologie / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; alcăt. şi coord. : Genoveva

Scobioală ; idee, concepţie şi resp. ed. : Lidia Kulikovski ; red. : Vlad Pohilă ; red. bibliogr. : Claudia

Tricolici. – Chişinău : Grafema Libris, 2011. – 575 p. – ISBN 978-9975-52-118-5.

900. Cimpoi, Mihai. Identitate şi alteritate. – Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc ; Chişinău :

Magna-Princeps, 2011. – 206 p. – (Critice / Mihai Cimpoi ; Vol. 9). – ISBN 978-973-7864-70-3

(Fundaţia Scrisul Românesc). – ISBN 978-9975-4173-6-5 (Magna-Princeps).

901. Cimpoi, Mihai. Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. Prefacerea firii / Mihai Cimpoi. – Târgovişte :

Bibliotheca, 2011. – 134 p. – ISBN 978-973-712-610-8.

902. Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga. Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul / Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-a,

rev. – Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. – (Mari scriitori români). – ISBN 978-606-8214-41-2.

903. Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare / Mihai Cimpoi ; prez. graf. : Iurie

Oprea. – Ed. a 3-a, reactualizată. – Chişinău : Silvius Libris, 2011. – 168 p. : il., [1] f. portr., [32] p.

fot. – ISBN 978-9975-107-33-4.

904. Cimpoi, Mihai. Sinele arhaic Ion Creangă: Dialecticile amintirii şi memoriei : (eseu) / Mihai

Cimpoi. – Iaşi : Princeps Edit, 2011. – 176 p. – (Biblioteca Ion Creangă / coord. : Mihai Cimpoi). –

ISBN 978-606-523-141-2.

905. Ciocanu, Ion. Cărţile din noi : Articole, eseuri, cronici literare / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos,

2011. – 312 p. – ISBN 978-9975-51-305-0.

906. Ciocanu, Ion. Noi şi cuvintele noastre : articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a

limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2011. – 303 p. – ISBN 978-9975-51-276-3.

907. Ciocoi, Tatiana. Anotimpurile Persefonei: Proza feminina din Italia secolului al XX-lea / Tatiana

Ciocoi ; Catedra de Lit. Universală a USM. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 249 p. – Bibliogr.: p. 244-

247 (63 tit.). – ISBN 978-9975-71-092-3.

101


908. Cojocaru, Constantin. Dicţionar de eponime / Constantin Cojocaru. – Chişinău : Pontos, 2011. –

182 p. – Bibliogr.: p. 180-181 (44 tit.). – ISBN 978-9975-51-228-2.

909. Colesnic, Iurie. Timp şi istorie: Autori de la „Viaţa Basarabiei” / Iurie Colescnic ; pref. : Lidia

Kulikovski ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : Grafema Libris, 2011. – 439 p. – Bibliogr.:

p. 435-436 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-52-117-8.

910. Cosmescu, Alexandru. Scrierea academică. O abordare integrată / Alexandru Cosmescu ; red.

şt. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Inst. de Filologiе

al AŞM, 2011. – 100 p. – Bibliogr.: p. 99 (12 tit.). – ISBN 978-9975-9981-2-3.

911. Cozari, Ana. Comunicare literară şi grai local în mediul şcolar / Ana Cozari, Vasile Pavel ; Acad.

de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Chişinău : Inst. de Filologie al AŞM, 2011. – 172 p. –

Bibliogr.: p. 160-171. – ISBN 978-9975-9981-3-0.

912. Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţionar / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; concepţie şi

alcăt. : Lidia Kulikovski, Valeriu Herţa ; coord. : Genoveva Scobioală. – Chişinău : Magna-Princeps,

2011. – 169 p. – Bibliogr.: p. 169 în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4203-3-4.

913. Derescu, Petru. Dialogismul stimulativ în creaţia publicistică a lui Efim Josanu / Petru Derescu ;

Univ. de Studii Europene. – Chişinău : S. n., 2010. – 132 p. – Bibliogr.: p. 131-132 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-4147-5-3.

914. Derescu, Petru. Funcţionalitatea elementelor orale în limbajul literaturii artistice: (în proza

scurtă a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX-lea) / Petru Derescu ; Acad. de

Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Chişinău : Magna-Princeps, 2011. – 118 p. – Bibliogr. în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-9889-5-7.

915. Dragancea, Svetlana. Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică / Svetlana

Dragancea ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2011. – 163 p. : il. + CD.

916. Elogiu limbii române / ed. îngrijită de Anatol Ciobanu. – Chişinău : Litera, 2011. – 256 p. – ISBN

978-9975-74-224-5.

Din cuprins: Glotonimul „Limba română” în documentele scrise din Moldova sec. XVI-XVII /

Gheorghe Bobână. – P. 160-162. – Bibliogr. în note:10 tit ; Româna literară în Republica Moldova:

istorie şi actualitate / Nicolae Corlăteanu. – P. 167-169 ; Caracterul supradialectal al limbii române

literare / Nicolae Raevschi. – P. 172 ; Limba română / Eugeniu Coşeriu. – P. 173-175 ; Limba latină

şi romanitatea noastră / Anatol Ciobanu. – P. 182-184. – Bibliogr. în note: 5 tit. ; Unitatea limbii

române: politică şi adevăr ştiinţific / Anatol Eremia. – P. 190-191 ; O limbă – o naţiune / Nicolae

Mătcaş. – P. 192-193 ; Graiurile şi unitatea limbii române / Vasile Melnic. – P. 197-198 ; Unitatea

şi varietatea limbii române din perspectivă geografică / Vasile Pavel. – P. 199-200. – Bibliogr. în

note: 5 tit. ; De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită

moldovenească / Silviu Berejan. – P. 201-203. – Bibliogr. în note: 3 tit.

917. Filip, Iulian. Miracolul scenei in arta populară. Teatrul popular din Basarabia şi Bucovina de

Nord: afirmarea dramaticului şi poetica sincretică / Iulian Filip ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi ;

postfaţă : Victor Cirimpei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Profesional

Service, 2011. – 256 p. – Bibliogr.: p. 185-208 (292 tit.). – ISBN 978-9975-4240-2-8.

102


918. Gagauzça sinonimnär sözlü / Todur Marinoglu, Lidiya Baurçulu, Güllü Karanfil *et al.+ ; науч.

ред. : E. Popoviç-Soroçanu ; отв. ред.: G. Karanfil ; науч. консультант : P. Çebotar. – Комрат : Гл.

упр. образования Гагаузии, 2011. – 306 p. – Bibliogr.: p. 305 (15 tit.). – ISBN 978-9975-4305-3-1.

919. Grati, Aliona. Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc / Aliona Grati ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Profesional Service, 2011. – 336 p. – Bibliogr.: p.

309-320 (215 tit.). – ISBN 978-9975-4240-3-5.

920. Grigore Vieru : biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Maria Ilievici,

Tamara Maleru ; red. : Claudia Gurschi, Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ed. a 2a,

rev. şi compl. – Chişinău : „Baştina-Radog” SRL, 2011. – 565 p. – ISBN 978-9975-9878-8-2.

921. Grigore Vieru : biobibliogr. *Resursă electronică+ / Bibl. Naţ. pentru copii „Ion Creangă”. –

Actualizat: 31 ian. 2011. – http://www.bncreanga.md/scriitori/Vieru/index.htm

922. Hanganu, Aurelia. Cartea veche – reclamant al cercetării moderne / Aurelia Hanganu //

Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 110-112. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

923. Hometkovski, Ludmila. Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia dreptului

comunitar: Conceptul bazei de date terminologice : [monogr.] / Ludmila Hometkovski ; Univ.

Liberă Intern. din Moldova, Fac. Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării, Inst. de Cercetări

Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2011. – 177 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-

9975-934-68-8.

924. Ianoş Ţurcanu [poet] : Biobibliogr. / ed. îngrij. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ludmila Capiţa ;

contrib. : Parascovia Onciu ; red. : Taisia Foiu ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala Transilvania,

Centrul de Informare şi Documentare Chişinău. – Chişinău : Grafema Libris, 2011. – 184 p. – (Calea

ta spre cunoaştere). – ISBN 978-9975-52-116-1.

925. Jalbă-Ciudin, Liliana. Tipologia structurilor cu nominativ temic în limbele română şi rusă :

monogr. / Liliana Jalbă-Ciudin ; sub red. Anatol Ciobanu, Petru Tolocenco ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Filologie. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 153 p. – Bibliogr.: p. 125-139 (165 tit.). –

ISBN 978-9975-71-132-6.

926. Matei, Claludia. G. Călinescu şi Italia / Claudia Matei ; pref. : Mihai Cimpoi. – Chişinău : Magna-

Princeps, 2011. – 248 p. – Bibliogr.: p. 213-224 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4173-7-2.

927. Maznic, Silvia. Studiu asupra verbelor eventive în limba română / Silvia Maznic ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Inst. de Filologie al AŞM, 2011. – 248 p. – ISBN

978-9975-9981-5-4.

928. Mătcaş, Nicolae. Calvarul limbii române din Basarabia : Studii. Articole. Comunicări / Nicolae

Mătcaş ; sel., coord. şi pref. : Alexandru Bantoş ; Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. –

Chişinău : S. n., 2011. – 552 p. – (Biblioteca revistei „Limba Română”) . – Bibliogr. în note. –

Bibliogr. din lucr. lui Nicolae Mătcaş: p. 507-543. – ISBN 978-9975-9937-1-5.

929. Palladi, Tudor. Între aspiraţie şi inspiraţie: modele şi forme moderne. Efimia Ţopa: Un contur

de portret decaedric / Tudor Palladi ; fot. : Nicolae Răileanu, Victor Lavric, Dinu Guţu. – Chişinău :

Magna-Princeps, 2011. – 112 p. – ISBN 978-9975-9889-4-0.

103


930. Porumb, Tatiana. Probleme de polisemie şi omonimie lexicală / Tatiana Porumb. – Chişinău :

CEP USM, 2011. – 192 p. – Bibliogr.: p. 173-185. – ISBN 978-9975-71-080-0.

931. Profesorul Nicanor Rusu : studii, articole, traduceri / ed. îngrijită, cuv. înainte şi texte stabilite

de Andrei Crijanovschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Inst. de

Filologie al AŞM, 2011. – 260 p. – ISBN 978-9975-9981-4-7.

932. Răileanu, Vitalie. Cerc în labirint: (idei şi tendinţe literare) / Vitalie Răileanu. – Chişinău :

Magna-Princeps, 2011. – 160 p. – ISBN 978-9975-4203-4-1.

933. Răileanu, Vitalie. Nicolae Esinescu. Spectacolul operei literare : studii, art., eseuri, analize

literare critice : exegeză literară / concepţia, elab., antologarea de Vitalie Răileanu ; coord. : Mihail

Dolgan ; fot. : Nicolae Răileanu. – Chişinău : Profesional Service, 2011. – 320, [26] p. – Bibliogr. în

notele de siubsol. – ISBN 978-9975-4240-0-4.

934. Savin-Zgardan, Angela. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română /

Angela Savin-Zgardan ; Inst. de Filologie al AŞM. – Chişinău : Magna-Princeps, 2011. – 152 p. –

Bibliogr.: p. 137-151. – ISBN 978-9975-4173-2-7.

935. Scurtu, Elena. Colecţia de publicaţii periodice de la finele sec. XIX – începutul sec. XX : Bibliogr.

selectivă / Elena Scurtu, Ana Nagherneac, Dorina Cosumov ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red.

bibliogr. : Lina Mihaluţa, Varvara Ganea ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –

160 p. : il. – (Vestigia Semper Adora).

936. Spînu, Stela. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova / Stela Spînu ; Acad. de

Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Chişinău : S. n., 2011. – 192 p. – Bibliogr.: p. 172-180. –

ISBN 978-9975-4173-0-3.

937. Şpac, Ion. Constantin Stere: scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografieinvitaţie

la lecturi şi investigaţii / Ion Şpac ; red. şt. : Haralambie Corbu ; ed. îngrijită de Aurelia

Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a AŞM, Inst. de Filologie

al AŞM. – Chişinău : S. n., 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-78-987-5.

938. Tecuci, Alexandru. Zbucium de creaţie şi cercetare : [articole despre Mihai Eminescu, A.

Macedonski, V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Grigore Alexandrescu, Nicolae

Bălcescu, Alecu Russo, Costache Conachi, Anton Pann, Ion Ghica, Ion Neculce, Nicolae Filimon, C.

Negruzzi, B. P. Hasdeu, I. Creangă, G. Coşbuc, Liviu Rebreanu, Nicolae Grigorescu, Panait Istrate,

Jan Bart, George Bacovia, Tudor Vianu, George Călinescu, Vasile Coroban, Ovid Densuşianu,

Dimitrie Anghel, Nicolae Labiş, Grigore Vieru, Tudor Arghezi, Ion Druţă, Andrei Ciurunga, G.

Meniuc, N. Dabija, Ion C. Ciobanu, Gh. Gheorghiu, Vasile Cîrlova] / Alexandru Tecuci ; Univ. de

Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Chişinău : S. n., 2011. – 289 p. – Bibliogr.: p. 283-286 (61 tit.). –

ISBN 978-9975-914-55-0.

939. Teoria textului: termeni-cheie / Elena Constantinovici, Elena Varzari, Alexandru Cosmescu,

Alexandra Gherasim ; coord. : Elena Constantinovici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Filologie. – Chişinău : Inst. de Filologie al AŞM, 2011. – 222 p. – ISBN 978-9975-9729-9-4.

104


940. Ungureanu, Elena. Biblia, biblioteca şi internetul ca hipertext / Elena Ungureanu // Biblio

Scientia. – 2011. – Nr 5. – P. 17-28. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf5/BiblioScientia_2011_5.pdf

941. Vladimir Beşleagă, omul luminat / col. red. : Mihai Cimpoi, Nicolae Bileţchi, Alexandru Burlacu,

Andrei Ţurcanu, Aliona Grati ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : Ştiinţa,

2011. – 328 p. – (Personalităţi notorii). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-67-786-8.

942. Балкански, Тодор. „В степите пустинни на Буджака…”: Пушкин, българите и

българското в Бесарабия : Езиковоархеологически прочит / Тодор Балкански, Васил

Кондов. – В. Търново : Знак'94, 2010. – 124 p. – (Priložna onomastika ; Т. 18). – ISBN 978-954-

8305-04-4.

943. Симеонов, Иван. Европейската литературна приказка в контекста на общия

литературен процес (XVI-XVIII век) / Иван Симеонов ; Тараклийски държавен ун-т

„Григорий Цамблак”. – Кишинев : Б. и., 2010. – 336 p. – Bibliogr.: p. 327-335. – ISBN 978-9975-

4002-9-9.

944. Устиян, Иван. Пушкин: Экономическая свобода: (освобождение крестьян от ига

крепостного права). Социально-культурный институционализм / Иван Устиян. – Кишинев

: Cartea Moldovei, 2011. – 212 p., [16] p. il. – (Писатели-экономисты мира). – ISBN 978-9975-53-

018-7.

945. Устиян, Иван. Пушкин: Экономическая социология трагедии „Борис Годунов”: (Пушкин:

критика крепостного права в трагедии „Борис Годунов”). Культурно-литературный

институционализм / Иван Устиян. – Кишинев : Б. и., 2011. – 148 p., [32] p. il. – (Писателиэкономисты

мира). – ISBN 978-9975-53-019-4.

Conferinţe ştiinţifice

946. Itinerarios hispánicos: Interculturalidad a través de la traducción, la lingűística y la literatura =

Itinerarii hispanice. Interculturalitatea prin prisma traducerii, lingvisticii şi literaturii : Coloq.

Intern., Chisinau, 8 abril 2011 / dir. de ed. : Ana Guţu ; coord. : Elena Prus, Arturo Cobos Húmera,

Ion Manoli *et al.+ ; col. red. : Santiago U. Sánchez Jiménez, Juan Manuel Santana Pérez, Arturo

Cobos Húmera *et al.+ ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi

Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2011. – 409 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-101-53-0.

947. La linguistique entre recherche et application = Lingvistica înre cercetare şi aplicare : Actes du

Colloque intern., organisé à l’occasion du 45-ième anniversaire du Dép. de Philologie Française

„Grigore Cincilei” de l’Univ. d’Etat de Moldova, Chişinău, Tome 2, 8 oct. 2010 / coord. : Ion Guţu,

Veronica Păcuraru ; com. sci. : Veronica Păcuraru, Adriana-Gertruda Romedea, Estelle Variot [et

al.+ ; com. red. : Veronica Păcuraru, Ion Guţu, Anatol Lenţa, Cătălina Albu-Botnariuc, Elena Josan ;

Univ. d’Etat de Moldova, Fac. des Langues et Litteratures Etrangeres, Dep. de Philologie Française

„Grigore Cincilei”. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 351 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-71-129-6.

105


948. Literatura şi gastronomie : Colocviu intern., 20-21 mai 2011 / Univ. de Stat din Moldova,

Catedra de Literatură Universală / com. şt. : Sergiu Pavlicenco, Ludmila Zbanţ, Petru Golban,

Tatiana Ciocoi ; coord. : Sergiu Pavlicenco, Tatiana Ciocoi, Veaceslav Filimon, Ion Pilchin. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 184 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-110-4.

949. Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională = Paradigms of Chinese

Culture – Background Values and the Image of Civilization : Conf. intern., Chişinău, 4 mar. 2011 :

progr., rez. comunic. *Resursă electronică+ / com. şt. : Andrei Galben, Ana Guţu, Shu Tian *et al.+ ;

com. org. : Zhongkui Liu, Gerhard Ohrband, Xiaohui Quan ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –

Chişinău : ULIM, 2011. – 44 p. – http://icfi.ulim.md/wp-content/uploads/2011/03/Program-

CHINA-FINAL.pdf

950. Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization = Paradigme

ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţională : Intern. conf., Chisinau, 4 mar. 2011 /

director de ed. : Andrei Galben ; coord. : Elena Prus, Zhongkui Liu ; Univ. Liberă Intern. din

Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2011. – 188 p. – Bibliogr.

la sfârşitul art. – http://icfi.ulim.md/wp-content/uploads/2012/05/Maket-China3.pdf

951. Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi : conf. şt.

dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, 10 mar. 2011 : rez

comunic. / resp. ed. : Ludmila Zbanţ, Tatiana Porumb, Felicia Ilco, Cătălina Albu ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Limbi şi Literaturi Străine. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 60 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-143-2.

952. Promovarea limbii germane în contextul lingvisticii europene : Materialele colocviului şt.practic,

21 mai 2011 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Limbi

Germanice. – Chişinău : CEP USM, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-172-2.

953. Universitatea secolului XXI: ştiinţa filologică între cercetare şi aplicare = University of the 21 st

century: philology between research and application : Materialele Conf. şt.-practice republicane, 7

mai 2010 / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2011. – 288 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4226-3-5.

954. Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English : APLE Annual Conf. Materials, 9

Apr. 2011. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 214 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-

130-2.

955. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных

подходов : материалы 1-ой междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 24 нояб. 2011 / сост. : С. К.

Сулак, Е. Д. Дечева, Н. В. Начогло, Е. Р. Куртова ; орг. ком. : З. Н. Арикова, Л. В. Федотова, Е.

Д. Банкова *и др.+ ; Комратский гос. ун-т ; Кафедра иностранных языков. – Комрат :

Комратский гос. ун-т, 2011. – 263 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4050-9-6. –

http://lnu.academia.edu/BohdanChernyukh/Papers/1380442/RESULTATIVITY_AND_ITS_EXPRESSI

ON_IN_LATIN

956. Славянские чтения. Вып. 6 : материалы междунар. научно-практической конф.: XII

конгрессу МАПРЯЛ *Междунар. ассоц. преподавателей русского яз. и лит.+ посвящается /

Славянский ун-т Респ. Молдова ; ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П. Млечко, П. И. Катан *и

106


др.+ ; науч. ред. : И. А. Ионова. – Кишинев : Б. и., 2011. – 294 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-68-171-1.

Tehnologii informaţionale

957. Arnăut, Vsevolod. Tehnologii moderne WEB. Complex educaţional metodic informatic (iCEM) :

pentru instruirea la distanţă / Vsevolod Arnăut ; Univ. de Stat din Moldiova, Fac. de Matematică şi

Informatică, Catedra Informatică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 281 p. – ISBN 978-9975-

71-192-0.

958. Avornic, A. Contabilitatea instituţiei de cercetare în sistemul informational „Universal

Accounting” / A. Avornic, V. Canţer, V. Ţurcanu // Microelectronics and Computer Science, ICMCS-

2011 : Proc. of the 7th Intern. Conf., Chişinău, 22-24 Sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 156-159. –

Bibliogr.: 2 tit.

959. Baxan, Tatiana. Investiţii în dezvoltarea societăţii cunoaşterii : *dezvoltarea sectorului TIC în

Rep. Moldova] / Tatiana Baxan // Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt.

intern., 23-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 198-202. – Bibliogr.: 5 tit.

960. Bolun, Ion. Contribuţia TIC la creşterea economică în Moldova / Ion Bolun, Natalia Melniciuc //

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010.

– Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 283-289. – Bibliogr.: 9 tit.

961. Bragaru, Tudor. Noua pedagogie oferită de Web 2.0 / Tudor Bragaru, Dumitru Marcauţan //

Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei. – 2011. – Nr 5(45). – P. 123-129. – Bibliogr.: 5 tit.

962. Cebotaru, Eugenia. Ridicarea nivelului de pregătire a funcţionarilor publici în domeniul

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii / Eugenia Cebotaru // Administrarea Publică. –

2011. – Nr 1. – P: 110-117. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_Administrarea_publica_ianuariemartie_2011_nr._1_69.pdf

963. Coandă, Ilie. Tehnologii informaţionale în educaţie / Ion Coandă // Competitivitatea şi

inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. –

Vol. 1. – P. 347-351. – Bibliogr.: 11 tit.

964. Cojocaru, Irina. Implementarea sistemului integrat de management în Institutul de Dezvoltare

a Societăţii Informaţionale / Irina Cojocaru // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 74-79. – Bibliogr.: 12

tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

965. Cojocaru, Svetlana. Organizarea cercetărilor în domeniul informaticii şi tehnologiilor

informatice în Institutul de Matematică şi Informatică / Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric,

Constantin Ciubotaru // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de

cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 171-179. – Bibliogr.: 11 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

107


966. Crudu, Rodica. Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de

comunicaţii : monogr. / Rodica Crudu ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău :

ASEM, 2011. – 250 p. – Bibliogr.: p. 210-223. – ISBN 978-9975-75-566-5.

967. Eţco, Constantin. Optimizarea activităţii serviciului de neurologie şi neurochirurgie prin

aplicarea tehnologiilor informaţionale / Constantin Eţco, Andrei Uncuţa // Sănătate publică,

economie şi management în medicină. – 2011. – Nr 3. – P. 25-31. – Bibliogr.: 28 tit. –

http://www.public-health.md/uploads/CM3_38_2011.pdf

968. Gaindric, Constantin. Sisteme informatice pentru medicină / Constantin Gaindric // Cercetarea

şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P.

154-158. – Bibliogr.: 5 tit.

969. Gherman, Teodora. Facilităţi în procesul de creare a unui site pentru neprogramatori /

Teodora Gherman // Administrarea Publică. – 2011. – Nr 1. – P. 94-104. – Bibliogr.: 12 tit. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_Administrarea_publica_ianuariemartie_2011_nr._1_69.pdf

970. Hămuraru, Maria. Dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale – soluţie viabilă pentru

devansarea crizei economice în Republica Moldova / Maria Hămuraru, Olesea Ţurcanu, Sergiu

Drahnea // Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul

transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european : Materialele conf. şt. intern., Chişinău,

26-27 noiem. 2010. – Chişinău, 2010. – P. 595-599. – Bibliogr.: 14 tit.

971. Informational system for support of scientific management / Constantin Gaindric, Natalia Bruc,

Svetlana Cojocaru, Eugen Grabov, Veaceslav Macari, Galina Magariu, Tatiana Verlan // Probleme

actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

: materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 165-170. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

972. Management of research organization: informational support / Natalia Bruc, Svetlana

Cojocaru, Constantin Gaindric, Eugen Grabov, Veaceslav Macari, Galina Magariu, Tatiana Verlan //

Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Ser. IV. – 2011. – T. 34. – P. 185-

200. – Bibliogr.: 10 tit. –

http://www.acadiasi.ro/Reviste/mem_sc_st_2011/12_MSS_Bruc_et_al.pdf

973. Metodologia utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în învăţămîntul superior /

Sergiu Corlat, Göran Karlsson, Andrei Braicov,Diana Stah, Margareta Hellström. – Chişinău : S. n.,

2011. – 204 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-76-070-6.

974. Rusanovschi, Vitalie. Utilizarea tehnologiilor WEB pentru depunerea documentelor în format

electronic / Vitalie Rusanovschi, Vasile Racoviţă // Intellectus. – 2011. – Nr 4. – P. 24-29. –

Bibliogr.: 6 tit.

975. Tutunaru, Sergiu. The importance of global IT education for Moldova’s economy / Sergiu

Tutunaru, Victoria Vlad // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern.,

Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 344-346. – Bibliogr.: 7 tit.

108


976. Ţurcanu, Tatiana. Perspectivele de dezvoltare a sectorului TIC în contextul realizării planului

individual de acţiuni UE-RM / Tatiana Ţurcanu // European neighbourhood policy and eastern

partnership: achievemenets, obstacles and perspectives : The material of the Sci.-practical conf.

with intern. participation, Chisinau, 5-7 may 2011. – Chişinău, 2011. – P. 263-270. – Bibliogr.: 5 tit.

Conferinţe ştiinţifice

977. Securitatea informaţională – 2011 : conf. Intern., ed. a 8-a, 4 mai 2011 / Acad. de Studii

Economice din Moldova, Lab. de Securitate Informaţională ; com. org. : Grigore Belostecinic,

Tatiana Mişova, Sergiu Tutunaru *et al.+ ; coord. ed. : S. Ohrimenco. – Chişinău : ASEM, 2011. –

124 p. – Bibliogr. La sfârşitul art. Şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-558-0. –

http://www.dspace.ase.md/handle/123456789/77

Ştiinţa şi economia naţională

978. Badâr, Iurie. Evoluţia cercetărilor economice a problemelor inovării şi brevetării / Iurie Badâr

Iurie // Bul. Şt. al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Ştiinţe Economice. –

2011. – Nr. 1(5). – P. 73-91. – Bibliogr.: 19 tit. –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/BULETIN%20_STIINTIFIC_5.pdf#page=5

979. Belostecinic, Gr. Economia cunoaşterii ca sursă de creştere economică sustenabilă / Gr.

Belostecinic // Analele Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău, 2011. – Ed. a 9-a. – P.

6-20. – Bibliogr.: 5 tit. – http://www.ase.md/files/anale2011.pdf

980. Botnari, Vasile. Starea actuală şi unele oportunităţi de revitalizare a agriculturii prin cercetaredezvoltare-inovare

/ Vasile Botnari // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri :

Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 24-28. – Bibliogr.: 4 tit.

981. Catan, Petru. Analiza situaţiei social-economice a sectorului agrar – parte componenta a

sistemului economic naţional / Petru Catan, Petru Ţurcan // Studii economice. – 2010. – An. 4, Nr

1/2. – P. 48-59. – Bibliogr.: 3 tit.

982. Cernei, Ghenadie. Strategia inovării / Ghenadie Cernei // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 11-

16. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

983. Certan, Simion. Reformarea economiei naţionale: speranţe şi realizări / Simion Certan, Ion

Certan // Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf.,

Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 64-79. – Bibliogr.: 5 tit.

984. Crudu, Rodica. Inovaţiile în Republica Moldova: progress, probleme, perspective / Rodica

Crudu // Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., 23-24 sept. 2011.

– Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 389-394. – Bibliogr.: 8 tit.

985. Dascaliuc, Daniela. Investiţiile în inovaţii şi clastere: perspective pentru economia Republicii

Moldova / Daniela Dascaliuc, Galina Kostiucik // Republica Moldova: 20 de ani de reforme

economice : conf. şt. intern., 23-24 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 140-144. – Bibliogr.:

5 tit.

109


986. Dicusar, Călin. Capitalul de risc: element-cheie în finanţarea activităţii inovative a IMM / Călin

Dicusar, Ion Dicusar // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare

în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 277-282. – Bibliogr.: 9 tit. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

987. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea: pilonii dezvoltării durabile a economiei / Gheorghe Duca

// Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 12-14 ; Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 4-6. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

988. Dumitraşco, Marica. Ştiinţa mobilul economiei / Marica Dumitraşco // Akademos. – 2011. – Nr

1. – P. 40-42. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

989. Dumitraşco, Marica. Teze cu privire la influenţa ştiinţei asupra economiei şi dezvoltării sociale /

Marica Dumitraşco // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare

în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 309-314. – Bibliogr. în note (8 tit.) . – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferintaasm.pdf

990. Gaina, Boris. Cercetarea şi inovarea în complexul vitivinicol al Moldovei în perspectiva

apropriată / Boris Gaina // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ.,

10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 44-45. – Bibliogr.: 3 tit.

991. Gaina, Boris. Optimizazrea cercetării/dezvoltării în complexul agroindustrial / Boris Gaina //

Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 48-49. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_1_2011.pdf

992. Ganea, Victoria. Efectul acumulării tehnologice şi distrugerii creatoare asupra disponibilităţilor

de investiţie în inovaţii / Victoria Ganea // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 202-207. – Bibliogr.: 7 tit. – http://www.cnaa.md/i/educationnews/conferinta-asm.pdf

993. Ganea, Victoria. Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: reglementări juridice / Victoria

Ganea, Gheorghe Iliadi, Anatolii Bucatînschi // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 17-20. – Bibligr.: 5

tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

994. Ganea, Victoria. Investiţiile de risc – finanţarea de alternativă a activităţii inovaţionale :

*monogr.+ / Victoria Ganea, Gheorghe Iliadi ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : IEFS, 2011. – 144 p. – Bibliogr.: p. 139-144 (106 tit.). – ISBN 978-

9975-4176-5-5.

995. Gîrbu, Viorel. Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice / Viorel Gîrbu // Akademos. –

2011. – Nr 3. – P. 34-48. – Bibliogr.: p. 47-48 (20 tit.) . –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

996. Gribincea, Alexandru. Activitatea inovaţională – prioritate în creşterea competitivităţii IMM în

comerţul exterior / Alexandru Gribincea, Elvira Poştaru // Competitivitatea şi inovarea în

110


economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P.

198-205. – Bibliogr.: 10 tit.

997. Hăbăşescu, Ion. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură / Ion Hăbăşescu, Valerian

Cerempei // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 29-37. – Bibliogr.: 4 tit.

998. Iliade, Gheorghe. Perspectivele modernizării şi dezvoltării businessului inovaţional în Republica

Moldova / Gheorghe Iliade, Victoria Ganea, Alexandru Bucatînschi // Probleme actuale ale

organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova :

materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 247-252. –

http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

999. Iliadi, Gheorghe. Abordări teoretice şi practice privind evaluarea şi modelarea echilibrului

financiar în economia naţională : art. şt. de sinteză / Gheorghe Iliadi. – Chişinău, 2011. – 58 p. –

(Economie şi sociologie ; Nr 2 : ed. supl.). – Bibliogr.: p. 53-57 (65 tit.). –

http://reviste.asm.md/files/revista%20ES%202-2011(brosura).pdf

1000. Innobarometru, 2010: Republica Moldova : Raport / Acad. de Studii Economice a Moldovei,

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ; parteneri implicaţi în implementarea proiectului :

Eduard Hârbu (cond.), Olga Popa, Anastasia Branaşco, Cristina Proca, Olesea Nogai, Grigorii

Vârcolici, Dorina Ciobanu, Iulia Iabanji, Iurie Mocanu *et al.+. – Chişinău : S. n., 2011. – 52 p. – ISBN

978-9975-80-568-1.

1001. Lazăr, Valeriu. Dezvoltarea antreprenoriatului prin absorbţia inovaţiilor şi transferului

tehnologic / Valeriu Lazăr // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 7-9. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf ; Cercetarea şi inovarea în

parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 8-11.

1002. Mladinoi, V. Reflecţii economice privind dezvoltarea pomiculturii / V. Mladinoi // Agricultura

Moldovei. – 2011. – Nr 8/9. – P. 16-21. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Agricultura%20%208-9,2011.pdf

1003. Naval, Elvira. Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova = Innovation and

economic growth in the Republica of Moldova / Elvira Naval, Angela Timuş // Economie şi

sociologie. – 2011. – Nr 1. – P. 155-164. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://reviste.asm.md/files/revista%20ES%201-2011.pdf

1004. Naval, Elvira. Modelarea creşterii economice bazate pe cercetare-dezvoltare / Elvira Naval //

Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf., Chişinău,

6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 222-227. – Bibliogr.: 3 tit.

1005. Novac, Alexandra. Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi

incubatorului de inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei = The problems of SMES – residents of

scientific-technological parks and the innovation incubator of the Academy of Sciences of Moldova

/ Alexandra Novac // Economie şi sociologie. – 2011. – Nr 1. – P. 164-173. –

http://reviste.asm.md/files/revista%20ES%201-2011.pdf

111


1006. Olărescu, Zaharia. Estimări de prognoză pentru perioada anilor 2012-2014 / Zaharia Olărescu,

Zinovia Toacă // Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. – Chişinău, 2011. – P. 65-

71. – Bibliogr.: 3 tit.

1007. Paladi, Ion. Valorificarea inovaţiei şi creativităţii în managementul antreprenoriatului din

Republica Moldova / Ion Paladi // Analele Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chişinău,

2011. – Ed. a 9-a. – P. 79-83. – Bibliogr.: 15 tit. – http://www.ase.md/files/anale2011.pdf

1008. Perciun, Rodica. Capitalul intangibil, managementul inovaţional şi tehnologiile – trei elemente

esenţiale ale societăţii bazate pe cunoaştere / Rodica Perciun // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P.

60-66. – Bibliogr.: 5 tit.

1009. Pîrlog, Angela. Provocările concurenţiale în economia cunoaşterii / Angela Pîrlog //

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010.

– Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 75-78. – Bibliogr.: 3 tit.

1010. Poştaru, Elvira. Competitivitatea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în dezvoltarea

IMM-urilor inovative / Elvira Poştaru // Lecturi AGEPI : Comunic. prezentate la simp. anual şt.practic

privind protecţia proprietăţii intelectuale, Chişinău, ed. a 13-a, 19-20 apr. 2011. – Chişinău,

2011. – P. 191-202. – Bibliogr.: 9 tit.

1011. Produsele intelectuale – succesul activităţii economice / Silvestru Maximilian, Radu

Roşcăneanu, Marian Jianu, Sergiu Guşilo, Oxana Bejan // Studii economice. – 2010. – An. 4, Nr

1/2. – P. 144-151. – Bibliogr.: 3 tit. – http://reviste.asm.md/files/studii%20economici%20nr1-

2_2010.pdf

1012. Roşca, Petru. Inovarea şi cercetarea – factorii cheie în sporirea competitivităţii produselor pe

piaţa internaţională / Petru Roşca, Ilian Galben // Aspecte economico-financiare şi sociale ale

economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul

european : Materialele conf. şt. intern., Chişinău, 26-27 noiem. 2010. – Chişinău, 2010. – P. 638-

649. – Bibliogr.: 11 tit.

1013. Siscan, Zorina. The analysis of innovational policy of the Republic of Moldova in the context of

innovation policy of the European Union / Zorina Siscan // European neighbourhood policy and

eastern partnership: achievemenets, obstacles and perspectives : The material of the sci.-practical

conf. with intern. participation, Chisinau, 5-7 may 2011. – Chişinău, 2011. – P. 168-181. –

Bibliogr.: 25 tit.

1014. Stici, Viorica. Inovaţia – factor determinat al investiţiilor în Republica Moldova : *Realizări şi

perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală : materialele Simp. şt.

intern., 26 mai 2010+ / Viorica Stici, A. Stratan // Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –

Chişinău, 2010. – Vol. 27 : Contabilitate. – P. 193-197. – Bibliogr.: 5 tit. – ISBN 978-9975-64-196-8.

1015. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Problems of the evaluation innovation activity in the agro-industrial

sector in the republic of Moldova / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific Papers. Ser. Management,

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr 2. – P. 232-235.

– Bibliogr.: 4 tit. – http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_2_E.pdf

112


1016. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Rolul investiţiilor în dezvoltarea inovaţională a RM în condiţiile integrării

în UE / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci.

and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 99-104. –

Bibliogr.: 4 tit.

1017. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. The perspectives of the innovation development in the agroindustrial

sector in the context of sustainable development of the country / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Scientific

Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. –

Vol. 11, Nr 2. – P. 227-231. – Bibliogr.: 3 tit. – http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_2_E.pdf

1018. Timofti, Elena. Creşterea economică a agriculturii bazată pe implementarea realizărilor

progresului tehnico-ştiinţific / Elena Timofti // Economic growth in conditions of

internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. –

Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 150-154. – Bibliogr.: 6 tit.

1019. Timuş, Angela. Reflecţii asupra procesului inovaţional în Republica Moldova [CD-rom] / Angela

Timuş, Rodica Perciun // Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere : Conf. Şt.-practică Intern. a

Tinerilor Cercetători, Chişinău, ed. a 2-a, 14 mai 2011. – Chişinău,2011. – 5 p. – Bibliogr.: 5 tit.

1020. Timuş, Angela. Reflecţii asupra procesului inovaţional în Republica Moldova în contextul unei

posibile aderări la Uniunea Europeană / Angela Timuş, Rodica Perciun // European

neighbourhood policy and eastern partnership: achievemenets, obstacles and perspectives : The

material of the Sci.-practical conf. with intern. participation, Chisinau, 5-7 may 2011. – Chişinău,

2011. – P. 383-388. – Bibliogr.: 4 tit.

1021. Todorova, Ludmila. Features of realisation of agro-industrial integration in Moldova / Ludmila

Todorova // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural

Development. – 2011. – Vol. 11, Nr 3. – P. 237-240. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_3_E.pdf#page=240

1022. Ţurcan, Aurelia. Aspecte metodologice ale evaluării activităţii de inovare / Aurelia Ţurcan //

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010.

– Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 119-123. – Bibliogr.: 9 tit.

1023. Ţurcan, Aurelia. Cercetarea şi inovarea – factori cheie ai economiei cunoaşterii / Aurelia

Ţurcan // European neighbourhood policy and eastern partnership: achievemenets, obstacles and

perspectives : The material of the Sci.-practical conf. with intern. participation, Chisinau, 5-7 may

2011. – Chişinău, 2011. – P. 469-475. – Bibliogr.: 8 tit.

1024. Vacarciuc, Elena. Actuality of the organic farming in a knowledge based economy and the

perspectives of the Republic of Moldova in this direction / Elena Vacarciuc, Lucia Cavcaliuc, Aurelia

Şuşu-Ţurcan // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and

Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr 2. – P. 250-252. – Bibliogr.: 5 tit. –

http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_2_E.pdf

1025. Бадинтер, Ефим. Опыт института „ELIRI” в трансфере инновационных технологий /

Ефим Бадинтер // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10

noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 108-113.

113


1026. Кaпсызу, Валерий. Инновационное развитие – необходимый элемент построения

экономики, основанной на знаниях [Resursă electronică+ / Валерий Кaпсызу, Aурелия Цуркан

// Россия и мир: в поисках инновационной стратегии : Междунар. науч.-практ. конф.

(Гайдаровский форум), 16-18 марта 2011. – Москва, 2011. – 8 р. – Bibliogr.: 19 tit. –

http://www.gosbook.ru/node/19171

1027. Перчинская Н. П. Барьеры на пути развития инновационного предпринимательства и

их преодоление в Республике Молдове / Н. П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr 7. – P.

39-44. – Bibliogr.: 6 tit. – ISSN 2071-3010.

1028. Перчинская, Н. П. ИКТ – основа инновационного развития в Молдове / Н. П. Перчинская

// Инновации. – 2011. – Nr 8. – P. 39-43. – Bibliogr.: 11 tit. – ISSN 2071-3010.

1029. Перчинская, Н. П. Инновационная политика Молдовы и стран СНГ – варианты

сотрудничества / Н. П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr 10. – P. 65-69. – Bibliogr.: 3 tit.

– ISSN 2071-3010.

1030. Перчинская, Наталья П. Инновационное предпринимательство в Молдове – ключ к

новому этапу интеграционных процессов в Содружество стран СНГ [Resursă electronică+ /

Наталья П. Перчинская // Россия и мир: в поисках инновационной стратегии : Междунар.

науч.-практ. конф. (Гайдаровский форум), 16-18 марта 2011. – Москва, 2011. – 8 р. – Bibliogr.:

5 tit. – http://www.gosbook.ru/node/19172

1031. Перчинская Н. П. Инновационное предпринимательство в Молдове: проблемы и

перспективы / Н. П. Перчинская // Инновации. – 2011. – Nr 5. – P. 28-34. – Bibliogr.: 8 tit. –

ISSN 2071-3010.

1032. Перчинская, Наталья. Институты развития инновационной деятельности в Молдове:

проблемы и перспективы / Наталья Перчинская // Economic growth in conditions of

internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. –

Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 315-320. – Bibliogr.: 3 tit.

1033. Перчинская, Н. П. Молдова и модернизация: ключевые проблемы и пути решения / Н. П.

Перчинская // Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и

технологического развития : Труды Седьмой Междунар. науч.-практ.конф., Москва, 26-27

мая 2011. – Москва., 2011. – Ч. 1. – Р. 116-120.

1034. Перчинская, Н. П. Опыт Молдовы в области развития инновационного

предпринимательства: проблемы и противоречия / Н. П. Перчинская // Россия: тенденции

и перспективы развития : ежегодник. – 2011. – Вып. 6, Ч. 1. – Р. 597-602.

1035. Перчинская, Н. П. Проблемы развития инновационного предпринимательства в

Молдове / Н. П. Перчинская // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf.

Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 206-210. – Bibliogr.: 3 tit.

1036. Перчинская, Наталия. Управление инновационной деятельностью в научнотехнической

сфере в Молдове / Наталия Перчинская // Aspecte economico-financiare şi

sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în

114


spaţiul european : Materialele conf. şt. intern., Chişinău, 26-27 noiem. 2010. – Chişinău, 2010. – P.

149-155. – Bibliogr.: 6 tit.

1037. Развитие аквакультуры в Молдове: настоящее и будущее / Г. Х. Куркубет, В. И.

Доманчук, Л. В. Барбаяни, Д. Н. Братко // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present

and future : the II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern

Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chisinau, 17-19 oct.

2011. – Chişinău, 2011. – P. 140-145. – http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf

1038. Рошковану, Еуджен. Развитие инновационного малого бизнеса в контексте

современной экономической парадигмы / Еуджен Рошковану // Bul. Şt. al Universităţii de Stat

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Ştiinţe Economice. – 2010. – Nr. 2(4). – P. 192-207. –

Bibliogr.: p. 206-207 (21 tit.). –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/BULETIN%204.pdf#page=17

1039. Цуркан, Аурелия. Проблематика построения системы мониторинга инновационной

деятельности Республики Молдова [Resursă electronică+ / Аурелия Цуркан // Россия и мир:

в поисках инновационной стратегии : Междунар. науч.-практ. конф. (Гайдаровский форум),

16-18 марта 2011. – Москва, 2011. – 9 p. – Bibliogr.: 15 tit. –

http://www.conf2011.rane.ru/files/docs/18032011/curkan.pdf

1040. Шушу-Цуркан, Аурелия. Инновации как метод преодоления экономического кризиса /

Аурелия Шушу-Цуркан // Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii

Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european : Materialele conf.

şt. intern., Chişinău, 26-27 noiem. 2010. – Chişinău, 2010. – P. 581-588. – Bibliogr.: 9 tit.

1041. Шушу-Цуркан, Аурелия. Методика оценки инновационной деятельности в Республике

Молдова / Аурелия Шушу-Цуркан // Intellectus. – 2011. – Nr 3. – P. 27-35. – Bibliogr.: 5 tit.

1042. Шушу-Цуркан, Аурелия. Роль инноваций в построении „экономики, основанной на

знаниях” / Аурелия Шушу-Цуркан // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 56-63. – Bibliogr.: 10 tit.

Conferinţe ştiinţifice

1043. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept.

2010 : *în 2 vol.+ / Acad. de Studii Economice din Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.),

Corneliu Guţu, Eugeniu Gârlă *et al.+. – Chişinău : ASEM, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN

978-9975-75-548-1.

Vol. 1. – 2011. – 398 p. – ISBN 978-9975-75-549-8.

Vol. 2. – 2011. – 278 p. – ISBN 978-9975-75-550-4.

1044. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere : Conf. Şt.-practică Intern. a Tinerilor Cercetători,

Chişinău, ed. a 2-a, 14 mai 2011 [CD-rom] / Inst. Intern. de Management „IMI-NOVA”. – Chişinău :

„Impressum” SRL, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4215-0-

8. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, Adobe Reader.

115


1045. Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci. and Practical Conf.,

Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011 / Inst. of Economy, Finance and Statistics, Acad. of Science of

Moldova ; org. com. : Alexandru Stratan (pres.), Tudor Bajura, Luigi Dumitrescu [et al.] ; ed.-inchief.

: Iulita Bîrcă. – Chişinău : IEFS, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4176-7-9.

Vol. 1. – 2011. – 494 p.

Vol. 2. – 2011. – 642 p.

Ştiinţa şi rezolvarea problemelor globale (ecologia, energetica,...)

1046. Bacal, Petru. The problems, achievements and trends in waste management in the Republic of

Moldova / Petru Bacal // Present Environment and Sustainable Development. – 2011. – Vol. 5, Nr

2. – P. 23-31. – Bibliogr.: 8 tit. – http://pesd.ro/articole/nr.5/2/03.%20Bacal.pdf

1047. Botezatu, Diana. The premises of ecological agriculture development in the Republic of

Moldova / Diana Botezatu // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in

Agriculture and Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr 1. – P. 18-21. – Bibliogr.: 5 tit. –

http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203

1048. Buburuz, D. Protecţia biodiversităţii – baza dezvoltării durabile / D. Buburuz, Carolina Clipa //

Rezervaţia Codrii, 40 de ani : Materialele Simp. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011. – Chişinău,

2011. – P. 66-69. – Bibliogr.: 3 tit.

1049. Budianschi, Dumitru. Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării fondurilor

ecologice în Republica Moldova : *studiu+ / Dumitru Budianschi, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor ;

Centru Analitic Independent „Expert Grup”. – Chişinău : S. n., 2011. – 80 p. – ISBN 978-9975-80-

491-2. – http://expert-grup.org/library_upld/d366.pdf

1050. Berzan, Vladimir. Aportul cercetării la realizarea strategiei energetice a Republicii Moldova

până în 2020 / Vladimir Berzan // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 67-74. – Bibliogr.: p. 74. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

1051. Biomasa în Republica Moldova: potenţialul energetic, tehnologii şi mijloace tehnice de

valorificare a potenţialului energetic / I. Hăbăşescu, V. Cerempei, N. Balaban, Iu. Molotcov, V.

Raicov // Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură. – Chişinău, 2011. – P. 52-73. –

Bibliogr.: p. 72-73 (17 tit.).

1052. Bîrca, Natalia. Complexul energetic – parte integrantă a economiei Republicii Moldova /

Natalia Bîrca, Alexandru Gribincea // Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor

economice internaţionale : Materialele Conf. Int., Chişinău, 24-25 mar. 2011. – Chişinău, 2011. –

P. 80-86.

1053. Buzdugan, A. Repercusiunea Convenţiei Aarhus asupra reglementării activităţilor nucleare şi

radiologice în Republica Moldova / A. Buzdugan // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 45-47.

1054. Cazac, Dumitru. Biocombustibilii solizi – sursă energetică pentru prezent şi viitor / Dumitru

Cazac // Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură. – Chişinău, 2011. – P. 74-82. – Bibliogr.:

5 tit.

116


1055. Cazac, Dumitru. Biomasa – sursă energetică regenerabilă importantă pentru Moldova /

Dumitru Cazac // Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură. – Chişinău, 2011. – P. 42-51. –

Bibliogr.: 19 tit.

1056. Comendant, Ion. Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele

regenerabile / Ion Comendant // Problemele energeticii regionale. – 2011. – Nr 2. – P. 39-50. –

Bibliogr.: 13 tit. – http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=28

1057. Comendant, I. Impactul factorilor de influenţă asupra scenariilor de dezvoltare a surselor de

energie electrică / I. Comendant, A. Sula // Analele Institutului de Energetică : Rezultatele

cercetărilor şi elaborărilor în perioada 2006-2010. – Chişinău, 2010. – Fasc. 2. – P. 207-231. –

Bibliogr.: 13 tit.

1058. Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical modeling, and

experimental evaluation / Ion Bostan, Adrian V. Gheorghe, Valeriu Dulgheru, Viorel Bostan, Anatol

Sochireanu, Ion Dicusară // Energy security. International and Local Issues, Theoretical

Perspectives, and Critical Energy Infrastructures / ed. : Adrian Gheorghe, Liviu Muresan. –

Dordrecht, 2011. – P. 125-176. – Bibliogr.: p. 173-176. – doi:10.1007/978-94-007-0719-1_10.

1059. Coseru, Ina. Streams protection and restoration in the Republic of Moldova, Romania and

Ukraine / Ina Coseru ; phot : Ina Coseru, Iuliana Cantaragiu, Oleg Rotaru ; Global Environment &

Technology Foundation, UCEF, Nat. Environmental Center Arlington. – Chişinău, 2011. – 20 p.

http://www.environment.md/Materiale/Streams%20Protection%20and%20restoration%20in%20

Moldova,%20Ukraine%20and%20Romania.pdf

1060. Duca, Gheorghe. Problemele cheie ale dezvoltării sectorului energetic / Gheorghe Duca //

Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 63-66. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

1061. Environment & Energy Research Moldova : Catalogue of research partners in Moldova: 2011. –

3rd ed. – Ch : S. n., 2011. – 60 p. –

http://fp7.asm.md/sites/default/files/uploaded/Catalogue%20Environment%26Energy%20Resear

ch%20Moldova%203rd%20Edition.pdf

1062. Gîlcă, Gavril. Aspecte metodologice şi legislative privind funcţionalitatea sistemului de

monitoring al calităţii componentelor de mediu în R. Moldova / Gavril Gîlcă // Mediul Ambiant. –

2011. – Nr 1. – P. 36-44. – http://www.mediu.gov.md/file/publicati/mediu%20amb/11/ma1.pdf

1063. Hăbăşescu, Ion. Sursele energiei regenerabile şi echipamentul pentru producerea lor / Ion

Hăbăşescu // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 82-86. – Bibliogr.: 16 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

1064. Ilieş, Ion. Sistem integrat de staţii seismice România-Republica Moldova – realizare

performantă a monitotrizării seismice regionale / Ion Ilieş // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie

al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2011. – Nr 1. – P. 63-73. – Bibliogr.: 14 tit. –

http://igs.asm.md/sites/default/files/63_0.pdf

1065. Jolondcovschi, Alexandru. Managementul deşeurilor de baterii şi acumulatori : [ghid

informativ-practic] / Alexandru Jolondcovschi, Radu Osipov ; red. : Aurelia Bahnaru ; Min.

117


Mediului, Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor. – Chişinău : S. n., 2011. – 144 p. – Bibliogr.: p. 144

(10 tit.). – ISBN 978-9975-4276-3-0.

1066. Leah, Tamara. Direcţiile prioritare de cercetare ştiinţifică privind soluţionarea problemelor

solurilor degradate / Tamara Leah // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului

de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011. –

Chişinău, 2011. – P. 289-292. – http://www.cnaa.md/i/education-news/conferinta-asm.pdf

1067. Managementul deşeurilor în zonele rurale. Experienţe, probleme, perspective : ghid practic /

Ion Răileanu, Sergiu Magdîl, Sergiu Botezatu, Olga Arhip, Alecu Reniţă ; Min. Mediului al Rep.

Moldova. – Chişinău : Cu drag, 2011. – 136 p. – Bibliogr.: p. 120-121 (23 tit.).

1068. Micu, Vasile. Surse regenerabile de bioenergie din agricultură: Posibilităţi şi oportunităţi de

producere şi utilizare / Vasile Micu // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 75-81. – Bibliogr.: 19 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

1069. Mocanu, Victor. Eficienţa energetică în municipiul Chişinău: analiza cadrului normativ şi de

politici / Victor Mocanu ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. – Chişinău :

IDIS „Viitorul”, 2011. – (Politici Publice ; Nr 2). – Bibliogr.: p. 47-52 (85 tit.). – ISBN 978-9975-4156-

8-2.

1070. Moroz, Victor. Sustainable development of the agri/food sector of the Republic of Moldova in

the context of food security assurance / Victor Moroz, Anatolie Ignat // Scientific Papers. Ser.

Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr

1. – P. 119-124. – Bibliogr.: 9 tit. – http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203

1071. Nirean, Elena. The diminution of the agriculture vulnerability at the risk factors and the

environment protection in Republic of Moldova / Elena Nirean // Scientific Papers. Ser.

Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr

1. – P. 158-161. – Bibliogr.: 2 tit. – http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203

1072. Popa, Nicolae. Salcia – o oportunitate de aprovizionare pentru Republica Moldova cu energie

alternativă / Nicolae Popa // Economic growth in conditions of internationalization : Intern. Sci.

and Practical Conf., Chişinău, 6-th ed., 20-21 oct. 2011. – Chişinău, 2011. – Vol. 2. – P. 77-80. –

Bibliogr.: 4 tit.

1073. Postolati, V. M. Dezvoltarea interconexiunilor sistemului electroenergetical Republicii Moldova

/ V. M. Postolatii, V. P. Berzan, E. V. Bîcov // Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de

afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 124-129. – Bibliogr.: 7 tit.

1074. Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES – 2010 / Inspectoratul Ecologic de Stat ;

col. red. : Grigore Prisăcaru (preş.), Valentina Ţapiş, Vadim Stîngaci, Dumitru Osipov, Maria

Şeremet ; coord. ed. : Dumitru Osipov. – Chişinău : S. n., 2011. – 232 p. – Bibliogr.: p. 227. – ISBN

978-9975-4184-7-8. – http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Anuarul%20IES%202010.pdf

1075. Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova = Природные ресурсы и окружающая

среда в Республике Молдова : Culeg. statistic : [datele statistice sunt prezentate pentru anii

2005-2009] *Resursă electronică+ / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch : BNSM, 2010. –

118


95 p. –

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Mediu/Resurse_naturale_2010.pdf

1076. Sarbu, Olga. Correlative aspects of the ecological situation and of the sustainable development

in the Republic of Moldova / Olga Sarbu // Scientific Papers. Ser. Management, Economic

Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2011. – Vol. 11, Nr 1. – P. 193-196. –

Bibliogr.: 4 tit. – http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203

1077. Stabilirea ţintelor şi indicatorilor-ţintă în corespundere cu protocolul privind apa şi sănătatea

în Republica Moldova / Francesca Bernardini, Rainer Enderlein, Valeriu Goncear, Tamara Guvir,

Tomasz Juszczak, Ruslan Melian, Ion Şalaru, Dumitru Sireţeanu, Tatiana Siniaeva, Ilia Trombiţki,

Elena Zubcov. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2011. – 82 p. – ISBN 978-9975-66-249-9. – http://www.ecotiras.org/images/stories/book%20ro.pdf

Setting targets and target dates under the Protocol on Water and Health in the Republic of Moldova /

Francesca Bernardini, … Valeriu Gonciar, Tamara Guvir, …, Ruslan Melian, Ion Salaru, Tatiana Siniaeva, Ilya

Trombitsky, Elena Zubcova. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2011. – 84 p. – ISBN 978-9975-66-232-1. –

http://www.eco-tiras.org/books/W&H-book-MD-En-2011.pdf

Установление целей и целевых показателей в соответствии с Протоколом по проблемам

воды и здоровья в Республике Молдова / Франческа Бернардини, … Валериу Гончар, Тамара Гувир,

…, Руслан Мелиян, Ион Шалару, Думитру Сирецяну, Татьяна Синяева, Илья Тромбицкий, Елена

Зубкова. – Кишинев : Eco-TIRAS, 2011. – 84 p. – ISBN 978-9975-66-240-6. – http://www.ecotiras.org/books/book%20ru.pdf

1078. Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 : (Raport Naţional) / Min. Mediului al Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2011. – 192

p. – Bibliogr.: p. 183-184 (39 tit.). – ISBN 978-9975-4224-4-4. –

http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%202007-2010.pdf

State of the Environment in the Republic of Moldova, 2007-2010 : (National Report – Synthesis) / Min.

of Environment of the Rep. Of Moldova, Inst. of Ecology and Geography ; contributors : Lazăr Chirică,

Maria Nagornîi, Tatiana Dudnicenco. – Chişinău : S. n., 2011. – 88 p. – Bibliogr.: p. 87-88 (39 tit.). – ISBN

978-9975-4224-3-7. – http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/SM_eng.pdf

Состояние окружающей среды в Республике Молдова в период 2007-2010 гг. : Национальный

отчет – краткая версия / Мин. Окружающей среды Респ. Молдова, Ин-т Экологии и Географии ;

принимали участие : Лазэр Кирикэ, Мария Нагорный, Татьяна Дудниченко. – Кишинев : Б. и., 2011. –

88 p. – Bibliogr.: p. 87-88 (39 tit.). – ISBN 978-9975-4224-3-7. –

http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/SM_rus.pdf

1079. Teleuţă, Alexandru. Constituirea reţelei ecologice naţionale în Republica Moldova / Alexandru

Teleuţă, Eugeniu Alexandrov // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3, Nr 4. – P. 13-26.

1080. Teleuţă, Alexandru. Educarea şi conştientizarea în domeniul conservării diversităţii biologice în

Republica Moldova / Alexandru Teleuţă, Eugeniu Alexandrov // Revista Botanică. – 2011. – Vol. 3,

Nr 4. – P. 112-122.

1081. Timofte, Ilie. Dezvoltarea complexului energetic al Republicii Moldova în cadrul Comunităţii

Energetice / Ilie Timofte // Tehnologiile energiei: producerea, transportul şi distribuţia energiei

electrice şi termice. – 2011. – Nr 9. – P. 2-7.

119


1082. Timofte, Natalia. Republica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze

naturale / Natalia Timofte // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 54-60. – Bibliogr. în notele de subsol.

– http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf

1083. Ţugui, Tatiana. Strategia privind managementul deşeurilor / Tatiana Ţugui // Cercetarea şi

inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P.

136-142. – Bibliogr.: 6 tit.

1084. Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară / Ion Bostan, Valeriu

Dulgheru, Ion Sobor, Viorel Bostan, Anatol Sochirean // Akademos. – 2011. – Nr 4. – P. 54-59. –

Bibliogr.: 6 tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

1085. Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară în condiţiile Republicii

Moldova / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Ion Sobor, Viorel Bostan, Anatol Sochirean // Cercetarea

şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011. – Chişinău, 2011. – P.

15-22. – Bibliogr.: 6 tit.

1086. Vaculovschi, Elena. Aspecte economice ale dezvoltării durabile a sectorului energetic din

Republica Moldova / Elena Vaculovschi // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii :

conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 sept. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 164-168. – Bibliogr.: 7

tit.

1087. Validarea ariilor naturale protejate / Gh. Postolache, A. Teleuţă, A. Munteanu, A. David, A.

Ursu, A. Begu, V. Dila, A. Rotaru // Rezervaţia Codrii, 40 de ani : Materialele Simp. şt. intern.,

Lozova, 29-30 sept. 2011. – Chişinău, 2011. – P. 315-318. – Bibliogr.: 3 tit.

1088. Андреев, А. В. Факторы вероятных будущих изменений (суб) природных экосистем в

связи с изменением климата / А. В. Андреев // Трансграничное сотрудничество в адаптации

бассейна Днестра к изменению климата : Сб. науч. ст. – Кишинев, 2011. – P. 8-20. – Bibliogr.:

p. 19-20 (15 tit.). – http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf

1089. Быкова, Е. Анализ текущей ситуации по использованию ВИЭ В Молдове с учетом

региональных аспектов / Е. Быкова // Возобновляемые источники энергии: потенциал,

достижения, перспективы : материалы Междунар. семинара экспертов, 22-24 февр. 2011. –

Минск: Беларуская навука. 2011. – P. 33-50.

1090. Быкова, Е. В. Вычислительный комплекс и моделирование угроз энергетической

безопасности Молдовы при отключении межсистемных связей / Е. В. Быкова //

Problemele energeticii regionale. – 2010. – Nr 3. – P. 7-13. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=26

1091. Киндыбалюк, Оляна. Гармонизация энергетического законодательства Республики

Молдова с законодательством ЕС – основа обеспечения безопасности страны // Оляна

Киндыбалюк // Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2011. –

Nr 1. – P. 113-132. – Bibliogr.: p.129-132 (91 tit.) şi în notele de subsol. – http://iisd.md/wpcontent/uploads/2011/11/RMDIRI_2011N-1_web.pdf

1092. Киндыбалюк, Оляна. Национально-правовая имплементация в области

энергетического сотрудничества: теоретико-практический „угол зрения” / Оляна

120


Киндыбалюк // Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a

Republicii Moldova. – Chişinău, 2011. – P. 149-200. – Bibliogr.: p. 195-200 (87 tit.) şi în notele de

subsol.

1093. Моделирование вариантов развития электроэнергетической системы Республики

Молдова с учетом параллельной работы с энергосистемами соседних стран / В. М.

Постолатий, И. В. Голуб, Е. В. Быкова, Н. К. Шевченко, В. М. Суслов, Н. С. Горе // Problemele

energeticii regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 20-31. –

http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=27

1094. Мониторинг индикаторов энергетической безопасности и их корреляция с

экономическим развитием страны / Е. Быкова, В. Постолатий, М. Чиник, М. Гродецкий, Т.

Кириллова // Analele Institutului de Energetică : Rezultatele cercetărilor şi elaborărilor în

perioada 2006-2010. – Chişinău, 2010. – Fasc. 2. – P. 131-156. – Bibliogr.: р. 155-156 (41 tit.).

1095. Энергетические ресурсы человечества / А. А. Кудряшева, Г. Дука, Г. Е. Маковейчук, С. А.

Билык, Д. Порубин // Akademos. – 2011. – Nr 3. – P. 49-53. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_22_2011.pdf ; Nr 4. – P. 45-53. – Bibliogr.: 6

tit. – http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

Ştiinţa şi învăţământul

1096. Academia de Studii Economice a Moldovei / red.-şef : Grigore Belostecinic ; coord. : Corneliu

Guţu ; fot. : Vasile Şoimaru, Mihai Mereuţă, Nicolae Brânzilă. – Chişinău : ASEM, 2011. – 56 p.

Academy of Economic Studies of Moldova / ed.-in-chief : Grigore Belostecinic ; assist. ed. : Corneliu

Guţu ; transl. by C. Demcenco, S. Apachiţă ; fot. : Vasile Şoimaru, Mihai Mereuţă, Nicolae Brânzilă. –

Chişinău : ASEM, 2011. – 56 p.

1097. Achiri, Ion. Politica educaţională în Republica Moldova: aspecte de modernizare / Ion Achiri //

Priorităţi actuale în procesul educaţional : Materialele Conf. Şt. Intern., 3 dec. 2010. – Chişinău,

2011. – P. 43-46.

1098. Andriţchi, Viorica. Etape şi contribuţii valorice ale savanţilor din Republica Moldova în

dezvoltarea managementului educaţional / Viorica Andriţchi // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3.

– P. 86-92. – Bibliogr.: 11 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

1099. Antoci, Diana. Aptitudinile elevilor: interacţiune, influenţă, dezvoltare : monogr. / Diana Antoci

; coord. şt. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. –

Chişinău : S. n., 2011. – 122 p. – ISBN 978-9975-56-031-3.

1100. Bulat, Galina. Marketing educaţional / Galina Bulat. – Chişinău : S. n., 2011. – 122 p. –

Bibliogr.: p. 119-122 (101 tit.). – ISBN 978-9975-4233-4-2.

1101. Callo, Tatiana. Ghid sintetic: elementele-ancoră ale cercetării ştiinţifice în pedagogie / Tatiana

Callo // Intellectus. – 2011. – Nr 3. – P. 49-54. – Bibliogr.: 5 tit.

1102. Callo, Tatiana. Şcoala ştiinţifică a pedagogiei transprezente / Tatiana Callo. – Chişinău :

Pontos, 2010. – 319 p. – (Ştiinţele educaţiei). – Bibliogr.: p. 310-311. – ISBN 978-9975-51-194-0.

121


1103. Catalog ECTS [Sistemului European de Credite Transferabile] : Anul universitar 2011-2012 [a

Univ. Agr. de Stat din Moldova] / Gh. Cimpoieş, V. Vrancean, E. Zacon, V. Balan, M. Rurac, N.

Eremia, V. Salaur, T. Moraru, Veronica Prisăcaru, P. Tomiţa ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –

Chişinău : UASM, 2011. – 157 p. – ISBN 978-9975-64-207-1.

1104. Cemortan, Stela. Etape vectoriale în cercetarea problemelor educaţiei preşcolare / Stela

Cemortan // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 47-52. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

1105. Cheianu-Andrei, Diana. Studiu comparativ privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile în

domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, la nivel de familie,

şcoală şi comunitate / Diana Cheianu-Andrei ; AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”. –

Chişinău : CEP USM, 2011. – 88 p. – ISBN 978-9975-71-109-8.

1106. Chirchina, Olga. Formarea iniţială a profesorilor de informatică: conceptualizare şi realizare /

Olga Chirchina ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Informatică şi Tehnologii

Informaţionale în Instruire. – Chişinău : Garomont-Studio, 2011. – Bibliogr.: p. 64-72. – 84 p. –

ISBN 978-9975-4140-8-9.

1107. Ciumac, Svetlana. Tendinţe actuale ale învăţământului superior şi preocupări pentru Republica

Moldova în contextul integrării europene / Svetlana Ciumac, Angela Cuşnir // Brain drain. Cazul

Republicii Moldova : [culeg. de art.]. – Chişinău, 2011. – P. 125-132. – Bibliogr.: p. 11 tit.

1108. Cojocaru, Vasile. Diagnosticarea pedagogică din perspectiva calităţii educaţiei / Vasile

Cojocaru, Valentina Cojocaru, Angela Postica. – Chişinău : S. n., 2011. – 192 p. – Bibliogr. la

sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-78-972-1.

1109. Cojocaru, Victoria. Competenţe antreprenoriale prin metode interactive : Ghid metodic /

Victoria Cojocaru, Elena Roxana Ticuţă. – Chişinău : Pontos, 2011. – 148 p. – Bibliogr.: p. 88-89 (48

tit.). – ISBN 978-9975-51-271-8.

1110. Cucerescu, Vasile. Reglementarea juridică a domeniului învăţământului superior: normativism

imperativ vs. dispozitiv / Vasile Cucerescu // Universitatea secolului XXI: ştiinţa filologică între

cercetare şi aplicare = University of the 21 st century: philology between research and application :

Materialele Conf. şt.-practice republicane, 7 mai 2010. – Chişinău, 2011. – P. 20-40. – Bibliogr.: p.

39-40 (19 tit.).

1111. Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student : Curs de formare

pentru cadrele didactice universitare / Valeriu Cabac, Jeanne Schreurs, Galina Petcu, Oxana

Scutelnic, Corina Negara, Ghenadie Cabac ; Proiect European Tempus „Reţea educaţională a

profesorilor Vest-Est”, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2011. – 144 p. –

Bibliogr.: p. 113-114 (32 tit.). – ISBN 978-9975-4248-8-2.

1112. Didactica universitară: studii şi experienţe / Vladimir Guţu, Maia Şevciuc, Viorica Goraş-

Postică, Tatiana Repida, Valentina Chicu, Svetlana Semionov, Valeria Goncear ; coord. : Maia

Şevciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul de Politici

Educaţionale. – Chişinău : CEP USM, 2011. – Bibliogr.: p. 283-292 (176 tit.). – ISBN 978-9975-71-

100-5.

122


1113. Donea, Victor. Perspectives of ecological instruction and education within the faculties where

biology is a general discipline / Victor Donea // Проблемы развития АПК региона. – 2011. – Nr

1. – P. 59-67. – Bibliogr.: p. 65-67 (27 tit.). – http://3-media.ru/apk5.pdf#page=59

1114. Duca, Maria. Instruire prin cercetare / Maria Duca // Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. –

2011. – Nr 2. – P. 20-23. – Bibliogr.: 19 tit.

1115. Duca, Maria. Instruirea prin cercetare – un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere / Maria

Duca // Akademos. – 2011. – Nr 2. – P. 92. –

http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2__2_2011_PDF.pdf

1116. Eficienţa acţiunii educative: fundamente, metodologie / Daniela Răduţ, Liliana Apostol Stănică,

Ileana Bălan *et al.+ ; Univ. Pedagogicăde Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2011.

– 342 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4209-6-9.

1117. Evaluarea calităţii predării şi învăţării în învăţământul superior / Felicia Banu, Carmen

Holotescu, Gabriela Grosseck, Igor Şevcenco. – Chişinău : S. n., 2011. – 124 p. – Bibliogr.: p. 114-

124 (137 tit.). – ISBN 978-9975-914-70-3.

1118. Florea, Serafim. Sistemul de educaţie (instruire – cercetare – implementare – dezvoltare) şi

funcţionarea lui în Republica Moldova = Система просвещения (обучения – исследования –

внедрения – развития) и ее функционирование в Республике Молдова = Educational System

(training – research – implementation – development) and its functioning in the Republic of

Moldova / Serafim Florea // Fin-Consultant. – 2011. – Nr 3. – P. 60-75. – Bibliogr.: 6 tit. – în lb.

rom., rus., eng. – http://reviste.asm.md/files/fin%20consultant%20n3_2011.pdf

1119. Galben, Andrei. Globalizarea învăţământului superior contemporan. Exemplul ULIM, Republica

Moldova : (Raport expus la Conferinţa Internaţională a Rectorilor de la Shanghai, la 12 august

2011) *Resursă electronică+ / Andrei Galben. – http://www.ulim.md/news/events/2011-08-22forumul-internaţional-al-rectorilor-universitari-desfăşurat-la-shenzhen-china

1120. Ganea, Victoria. Mobilitatea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană prin prisma

educării şi formării / Victoria Ganea, Olesea Sîrbu // European neighbourhood policy and eastern

partnership: achievemenets, obstacles and perspectives : The material of the Sci.-practical conf.

with intern. participation, Chisinau, 5-7 may 2011. – Chişinău, 2011. – P. 406-411. – Bibliogr.: 3 tit.

1121. Goma, Ludmila. Perspectivele dezvoltării USMF „Nicolae Testemiţanu” într-un stat

independent / Ludmila Goma // Anale şt. ale Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” : Zilele Universităţii, ed. a 12-a, 19-21 oct. 2010. – Chişinău, 2011. – Vol. 2 :

Probleme actuale de sănătate publică şi management. – P. 352-357. – Bibliogr.: 9 tit. –

http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_2_xii/xii_2_p162-380_6_medicina_sociala.pdf

1122. Guţu, Vladimir. Curriculumul naţional: retrospectiva schimbării paradigmei educaţionale /

Vladimir Guţu // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 30-38. – Bibliogr.: 9 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

1123. Guţu, Vladimir. Priorităţi în procesul educaţional din Republica Moldova: poliltici şi

management / Vladimir Guţu // Priorităţi actuale în procesul educaţional : Materialele Conf. Şt.

Intern., 3 dec. 2010. – Chişinău, 2011. – P. 5-15. – Bibliogr.: 5 tit.

123


1124. Hadârcă, Maria. Dezvoltarea teoriilor educaţionale în învăţământul preuniversitar din

Republica Moldova / Maria Hadârcă // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 39-46. – Bibliogr.: 9

tit. – http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

1125. Handrabura, Loretta. Tendinţe actuale în asigurarea calităţii învăţământului superior din RM /

Loretta Handrabura, Alina Handrabura // Analele şt. ale Univ. Cooperatist-Comerciale din

Moldova. – Chişinău, 2011. – Vol. 8. – P. 3-11. – Bibliogr.: 14 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Analele%20Stiintifice%20ale%20UCCM%20vol8_2011.pdf

1126. Îndrumar metodic privind realizarea practicii de masterat în cadrul instituţiilor de profil (CNPF;

BVM; ministere; departamente; proiecte investiţionale; SA; SRL) / Rodica Hîncu (coord.), Ana

Suhovici, Ana Gumovschi [et al.] ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Fac. Finanţe, Catedra

Investiţii şi Pieţe de Capital. – Chişinău : ASEM, 2011. – 115 p. – Bibliogr.: p. 115 (10 tit.). – ISBN

978-9975-75-562-7.

1127. Învăţămîntul artistic în Republica Moldova: dezvoltarea potenţialului creativ pentru secolul XXI

= Arts education in the Republic of Moldova: building creative capacities for XXI century =

Художественное образование в Республике Молдова: развитие творческого потенциала

в XXI веке : raport analitic / Min. Culturii al Rep. Moldova, Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru

UNESCO ; grupul de lucru : Aliona Strîmbeanu, Dina Ghimpu, Victoria Melnic, Feodor Fabian, Ana

Simac, Ala Stînga, Gheorghe Nicolaescu, Zoia Ghiţu, Iustin Scarlat, Adrian Ghicov. – Chişinău :

UNESCO, 2010. – 205 p. – Bibliogr.: p. 205. –

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002120/212061m.pdf

1128. Învăţămîntul superior: între cerere şi ofertă / S. Cornea, L. Trinca, A. Sainenco, L. Chiciuc, V.

Ponomariov ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Cahul

: S. n., 2011. – 100 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-914-64-2.

1129. Leadership educaţional: o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice /

coord. : Viorica Goraş-Postică, Rima Bezede. – Chişinău : Pro Didactica, 2011. – 92 p. – (Col.

Biblioteca Pro Didactica)(Ser. Aici şi Acum). – ISBN 978-9975-4125-4-4.

1130. Lupu, Ilie. Profesionalizarea formării iniţiale a profesorilor de informatică prin strategii

interactive / Ilie Lupu, Corina Negara ; red. : Valeriu Cabac ; Univ. de Stat din Tiraspol ; Univ. de

Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2011. – 158 p. – Bibliogr.: p. 135-150. –

ISBN 978-9975-50-045-6.

1131. Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie /

Sergiu Baciu, Violeta Mija, Viorica Andriţchi, Mihai Şleahtiţchi, Pavel Cerbuşca, Galina Martea, Lilia

Cebanu // Univers Pedagogic. – 2011. – Nr 1. – 43-50. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.1_2011.pdf

1132. Marin, Mariana. Modernizarea învăţământului primar – o şansă activă pentru sistemul

educaţional din Republica Moldova / Mariana Marin, Irina Gantea, Valentina Gaiciuc // Univers

Pedagogic. – 2011. – Nr 3. – P. 53-61. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://reviste.asm.md/files/Univers%20pedagogic%20nr.3.2011.pdf

1133. Martea, Galina. Managementul resurselor financiare ale instituţiilor de învăţămînt

preuniversitare / Galina Martea ; coord. şt. : Nicolae Bucun ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

124


Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010. – 160 p. – Bibliogr.: p. 137-

142 (154 tiut.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9691-3-0.

1134. Mândâcanu, Virgil. Pedagogul creştin : Ghidul pedagogului pentru integrarea credinţei în

învăţământ / Virgil Mândâcanu ; cuv. înainte : Mihai Şleahtiţchi ; Univ. Pedagogică de Stat „I.

Creangă” din Chişinău, Lab. „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice” UPS „I. Creangă”. –

Chişinău : Baştina-Radog, 2011. – 480 p. – Bibliogr.: p. 475-479 (188 tit.). – ISBN 978-9975-4234-1-

0.

1135. Metodologia proiectării procesului educaţiei la copii de 5-7 ani în instituţiile preşcolare / Stela

Cemortan, Jana Racu, Larisa Cuzneţov, Angela Dascal, Stella Şimon, Cristina Straistari, Elvira

Voloşin ; coord. şt. : Stela Cemortan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. –

Chişinău. : S. n., 2011. – 144 p. – Bibliogr.: p. 143-144 (69 tit.). – ISBN 978-9975-56-032-0.

1136. Mistreanu, Tatiana. Educaţie civică a elevilor din învăţământul gimnazial – axa formării

competenţelor cetăţeneşti / Tatiana Mistreanu ; Consiliul Municipal Chişinău, Direcţia Gen.

Educaţie, Tineret şi Sport. – Chişinău : S. n., 2011. – 128 p. – Bibliogr.: p. 121-127 (193 tit.). – ISBN

978-9975-4222-7-7.

1137. Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului şcolar / Lilia Pogolşa, Nicolae

Bucun, Vladimir Guţu, Maria Hadârcă, Ion Achiri, Oxana Paladi, Corina Lungu, Violeta Mija, Ion

Roşca, Mihai Cojocaru ; Min. Educaţiei Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, UNISEF. –

Chişinău : S. n., 2011. – 38 p. – Bibliogr.: p. 38 (10 tit.). – ISBN 978-9975-56-017-7.

1138. Munteanu, Andrei. Nevoia de pragmatizare a educaţiei / Andrei Munteanu // Studia

Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei. – 2011. – Nr 5(45). – P. 14-18. – Bibliogr.: 11 tit.

1139. Organizazrea activităţii serviciului de asistenţă psihologică : Ghid metodologic / Direcţia Gen.

Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Centrul Metodic Municipal ; elab. :

Diana Ştefaneţ, Emilia Moraru, Ludmila Mazâlu *et al.+ ; contribuţie : Tatiana Nagnibeda-

Tverdohleb, Svetlana Gorea, Viorel Jurminski [et al.] . – Chişinău : S. n., 2011. – 90 p. – Bibliogr.: p.

89-90 (26 tit.) şi la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-4222-8-4.

1140. Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Anul

de studii 2011-2012 : Sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale / Min. Educaţiei al Rep.

Moldova. – Chişinău : S. n., 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-53-023-1.

1141. Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare / Vlad Pâslaru, Tatiana Callo, Nicolae

Silistraru, Maria Hadîrcă, Aliona Afanas, Snejana Cojocaru, Valentina Chicu, Ion Creţu, Ina Grigor,

Valeriu Volcov, Veronica Clichici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; coord.

: Maria Hadîrcă. – Chişinău : S. n., 2011. – 181 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-56-

030-6.

1142. Petrencu, Anatol. Despre starea învăţământului istoric din Republica Moldova : (raport

prezentat la Congresul al III-lea al istoricilor din Republica Moldova) // Istoria contemporană:

Studii, materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 120-126. – Bibliogr. în notele

de subsol.

125


1143. Petrencu, Anatol. Învăţământul istoric în Republica Moldova la etapa actuală : Raport

prezentat la congresul al II-lea al istoricilor din Republica Moldova // Istoria contemporană: Studii,

materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2011. – P. 56-62. – Bibliogr. în notele de subsol.

1144. Proiectare curriculară în învăţământul superior / Roza Dumbraveanu, Isabel Huet, Ludmila

Papuc, Mihail Grosu ; red. : Eugenia Buşmachiu. – Chişinău : Continental Grup, 2011. – 216 p. –

Bibliogr.: p. 215-216 (25 tit.). – ISBN 978-9975-4248-7-5.

1145. Relaţia şcoală-familie pentru calitate în educaţie / Viorica Goraş-Postică, Diana Cheianu, Rima

Bezede *et al.+ ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”. – Chişinău : Pro Didactica, 2010. – 56 p. –

Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4125-3-7.

1146. Rotaru, Maria. Metodologii speciale în debutul şcolar / Maria Rotaru ; Univ. Pedagogică de

Stat „Ion Creangă”, Catedra Psihopedagogie specială. – Ed. revăzută. – Chişinău : S. n., 2011. – 210

p. – Bibliogr.: p. 206-210 (50 tit.). – ISBN 978-9975-46-115-3.

1147. Şlapac, Mariana. Educaţia contemporană universitară: probleme, soluţii / Mariana Şlapac //

Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective : Materialele

Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

8 oct. 2010. – Bălţi, 2011. – P. 20-22.

1148. Taban, Elena. Contabilitatea în instituţiile de învăţământ superior publice şi private : Aspecte

teoretice şi practice : [monogr.] / Elena Taban, Tudor Tuhari. – Chişinău : US Tiraspol, 2011. – 296

p. – Bibliogr.: p. 271-295 (165 tit.). – ISBN 978-9975-76-062-1.

1149. Ţîbulac, Mariana. Învăţământul şi ştiinţa – domeniul principal al colaborării culturale dintre

Republica Moldova şi România, (1991-2005) / Mariana Ţîbulac // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe

ale educaţiei. – 2011. – Nr 5(45). – P. 19-23. – Bibliogr.: 13 tit.

1150. Volosatîi, Boris. Perspectivă prin retrospectivă pedagogică: prin prisma unei şcoli, unui

profesor, unei familii : *Boris Volosatîi – director al Liceului teoretic „Gheorghe Asachi” din

Chişinău, dr. în pedagogie+ / Boris Volosatîi. – Chişinău : S. n., 2011. – 172 p., [19] p. fot. –

Bibliogr.: p. 171-172 (21 tit.). – ISBN 978-9975-105-67-5.

1151. Афтимичук, О. Е. Феномен ритма общения в коммуникативной деятельности учителя

: *моногр.+ / О. Е. Афтимичук. – Кишинев : Valinex SRL, 2011. – 118 p. – Bibliogr.: p. 82-117 (620

tit.). – ISBN 978-9975-68-180-3.

1152. Ботгрос, И. В. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: достижения и

перспективы / И. В. Ботгрос, Л. Г. Французан, В. Н. Боканча // Личность в едином

образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения. –

Запорожье, 2011. – P. 258-278.

1153. Ботгрос, И. В. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: приоритеты,

достижения и перспективы : [Resursă electronică+ / И. В. Ботгрос, Л. Г. Французан, В. Н.

Боканча // Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії

післядипломної педагогічної освіти. – 2011. – Вып. 3 : Дидактика. Теорія та методика

навчання. – 23 p. – Bibliogr.: 26 tit. –

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/didaktika/botgros.pdf

126


1154. Дука, M. Научно-образовательный кластер „UnivER SCIENCE”: стратегические

аспекты развития / M. Дука // Профессионализация в условиях современной системы

инновационного образования: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ИСЭПиМ,

Балашиха, 25 марта 2011 : сб. науч. ст. / под. ред. В. П. Делия. – Москва, 2011. – P. 185-189.

1155. Захария, Сергей. Комратский государственный университет – важный научнообразовательный

центр юга Молдовы / Сергей Захария // Болгары и гагаузы в

многонациональной Молдове: история и современность : Материалы Междунар. науч.практ.

конф., 25 февр. 2010. – Варна, 2011. – P. 68-74. – Bibliogr.: 6 tit.

1156. Милякова-Роман, Е. В. Психосоциальная адаптация личности девочки-подростка в

системе адекватного потребностно-мотивационного содержания физической культуры

: (моногр.) / Е. В. Милякова-Роман, С. Н. Данаил. – Кишинев : „Valinex” SRL, 2011. – 184 p. –

Bibliogr.: p. 132-152 (292 tit.). – ISBN 978-9975-68-176-6.

1157. СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам : Аналитический обзор /

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании ; *эксперт от Респ.

Молдова : Мария Дука+. – Москва : ЮНЕСКО, 2011. – 240 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN

978-5-905175-04-6. – http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214683.pdf

1158. Цвиркун, В. И. Высшее образование в Республике Молдова. Состояние и перспективы :

*Ціннісні пріоритети освіти: виклики ХХІ століття : Матеріали V Міжнар. наук.-практичної

конф., Ч. 4+ / В. И. Цвиркун // Вісник Луганського Нац. Унів. iм. Тараса Шевченка. Педагогічні

науки. – 2011. – Nr 20. – Р. 276-281. – Bibliogr.: 7 tit. – http://almamater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2011/20_ped_4.pdf#page=277

Conferinţe ştiinţifice

1159. Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective : Materialele

Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

8 oct. 2010 / col. red. : Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Ala Sainenco, Valeriu Cabac, Galina

Petcu, Elena Sirota, Ana Munteanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa

universitară bălţeană, 2011. – 280 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-060-9.

1160. Abordarea psihologică a fenomenului copil singur acasă : Materialele Conf. municipale a

psihologilor şcolari, ed. a 1-a, 27 apr. 2011 / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a

Consiliului municipal Chişinău, Centrul Metodic Municipal ; coord. : Tatiana Nagnibeda-

Tverdohleb, Diana Ştefaneţ ; resp. ed. : Valentina Cujba, Maia Dobzeu, Emilia Moraru. – Chişinău :

S. n., 2011. – 93 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4222-6-0.

1161. Asistenţa psihologică, psihopedagogică şi socială ca factor al dezvoltării societăţii : conf. șt.

intern. jubiliară, ed. a 2-a, 16 dec. 2011 : *în 2 vol.+ / Univ. Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Fac.

Psihologie şi Psihopedagogie Specială ; coord. şt. : Igor Racu ; col. red. : Carolina Perjan, Angela

Verdeş, Cornelia Bodorin [et al.]. – Chişinău : UPS „I. Creangă”, 2011. – Bibliogr. la sfârştul art. –

ISBN 978-9975-46-106-1.

Vol. 1. – 2011. – 312 p. – ISBN 978-9975-46-107-8.

Vol. 2. – 2011. – 191 p. – ISBN 978-9975-46-108-5.

127


1162. Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective :

Materialele conf. şt.-practice intern. consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de

Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială, Bălţi, 27 mai 2011 / com. org. : Galina Petcu, Valentina

Priţcan, Silvia Briceag *et al.+ ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. de Pedagogie, Psihologie. – Bălţi :

S. n., 2011. – 215 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4278-0-7.

1163. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, Cahul, 12-13

mai 2011 / Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US „B. P. Hasdeu” din Cahul, 2011. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-914-56-7.

Vol. 1. – 2011. – 285 p. – ISBN 978-9975-914-57-4. –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/conferinte/VOLUMUL%201_2011.pdf

Vol. 2. – 2011. – 156 p. – ISBN 978-9975-914-58-1. –

http://www.usChişinăumd/Documents/publicatii/conferinte/VOLUMUL%202_2011.pdf

1164. Dimensiuni ale educaţiei centrate pe cel ce învaţă : Materialele conf. şt. cu participare intern.

„Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare, 21-22 sept. 2011 / coord. :

Valentina Chicu ; consultatnt şt. principal : Vladimir Guţu ; expert-consultant : Cornelia Cincilei ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2011.

– 378 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-189-0.

1165. Integrarea psihologiei şi medicinei în sistemul învăţământului în secolul XX : Provocări şi

perspective : materialele conf. şt. intern., Chişinău, 20 mai 2011 / com. şt. : Tatiana Nagnibeda-

Tverdohleb, Valentina Cujba, Mariana Caluschi *et al.+ ; Consiliul Municipal Chişinău, Direcţia

Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Centrul de Diagnosticare şi Reabilitare „Armonie”. – Chişinău :

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, 2011. – 364 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-

9975-105-61-3.

1166. Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării : Materialele Conf. Şt. Intern., 1-2

noiem. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; coord. şt. : Lilia Pogolşa,

Nicolae Bucun ; red. şt. : Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Ion Botgros, Maria Hadîrcă, Viorica

Andriţchi, Angela Cara, Nelu Vicol, Tamara Cazacu, Ion Achiri, Angela Cucer, Mariana Marin,

Oxana Paladi. – Chişinău : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011. – 537 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-56-010-8.

1167. Priorităţi actuale în procesul educaţional : Materialele Conf. Şt. Intern., 3 dec. 2010 / Univ. de

Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2011. – 684 p. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-098-5.

1168. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : conf. de totalizare a

muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2010 : *în 2 vol.+ / Univ.

Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” ; coord. şt. : Igor Racu ; col. red. : Carolina Perjan, Gabriela

Topor, Tamara Gogu [et al.]. – Chişinău : UPS „ Ion Creangă”, 2011. – Bibliogr. la sfârşitul art. –

ISBN 978-9975-46-093-4.

Vol. 1. – 2011. – 332 p. – ISBN 978-9975-46-094-1.

Vol. 2. – 2011. – 400 p. – ISBN 978-9975-46-095-8.

128


1169. Şcoala şi comunitatea. Formarea competenţelor în perspectiva integrării europene : conf.

municipală şt.-practică, 27 oct. 2010 / col. red. . Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Zinaida Popescu,

Tamara Curtescu *et al.+ ; resp. ed. : Ion Vrînceanu, Natalia Strajesco. – Chişinău : S. n., 2010. –

210 p. – (Forumul pedagogic „Dialoguri chişinăuene”). – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-

4147-2-2.

1170. Чтения памяти кандидата географических наук, доцента Сезонта Александровича

Чубара : (к 70-летию со дня рождения), 15 апр. 2011 : *сб. науч. ст.+ / Приднестровский гос.

ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический фак., Каф. экономической географии и

региональной экономики, Науч.-иссл. лаб. „Региональные исследования” ; орг. ком. : В. Г.

Фоменко, М. П. Бурла, А. В. Кривенко *и др.+. – Тирасполь : Папирус, 2011. – 159 p. – Bibliogr.

la sfârşitul art. – Lista publ. S. A. Ciubara: p. 5-8 (45 tit.). –

http://egf.spsu.ru/files/biblio/chubara2011.pdf

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI...)

1171. Biblioteca Municipală – biblioteca inovantă / Lidia Kulikovski, Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeri [et

al.] ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Magna-Princeps, 2010. – 135 p. – (Calea ta spre

cunoaştere). – ISBN 978-9975-4132-4-4.

1172. Carcea, Sergiu. Concepte şi practici de informatizare în cadrul Bibliotecii Academiei de

Administrare Publică / Sergiu Carcea // Biblio Scientia. – 2011. – Nr 6. – P. 35-37. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

1173. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare şi specializate din Republica Moldova /

Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. :

Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi : S.

n., 2011. – 334 p. – (ABRM – 20 de ani) . – ISBN 978-9975-50-066-1. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/catalog_bibl.pdf

1174. Cerneauscaite, Irina. Profesia de bibliotecar în viziunea bibliotecarului / Irina Cerneauscaite //

Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. – Ed. 2011. – P. 57-65. – Bibliogr.: 13

tit. – http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1175. Cheradi, Natalia. Accesul deschis la conţinutul digital al învăţământului economic superior din

Republica Moldova / Natalia Cheradi // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii

de inovare : Conf. şt. cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011 :

Ştiinţe umanistice : rez. comunic. – Chişinău, 2011. – P. 130-132.

1176. Cheradi, Natalia. Rolul bibliotecii în promovarea cunoaşterii prin paradigma Accesului Deschis /

Natalia Cheradi // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 25-33. – Bibliogr. în notele de subsol. –

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1893

1177. Cheradi, Natalia. Rolul bibliotecii universitare în formarea specialiştilor pentru economia

naţională = The role of university library in training specialists for the national economy / Natalia

Cheradi, Elena Railean, Galina Kostiucik // Economica. – 2011. – An. 19, Nr 3. – P. 153-161. –

http://www.ase.md/files/economica/2011/ec_2011_3.pdf

129


1178. Coblean, Olesea. Accesul la informaţie: eficientizarea cooperării administraţiei publice şi

instituţiilor infodocumentare / Olesea Coblean // Administrarea Publică. – 2011. – Nr 2. – P. 114-

119. – Bibliogr.: 11 tit. –

http://aap.gov.md/images/stories/publicatiile/Revista_AP_nr_2_2011.pdf

1179. Corghenci, Ludmila. Biblioteca şi promovarea publicaţiilor ştiinţifice instituţionale şi de autor:

cazul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM / Ludmila Corghenci // Biblio Scientia.

– 2011. – Nr 6. – P. 20-24. – Bibliogr.: 7 tit. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

1180. Corghenci, Ludmila. Cercetarea informaţional-biblioteconomică la ULIM: componentă a

cercetării universitare / Ludmila Corghenci // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. –

Chişinău, 2011. – Ed. 2011. – P. 42-50. – Bibliogr.: 8 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1181. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale. Vol. 5. Indicaţii geografice,

denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate / alcăt. : Lilia Bolocan, Svetlana

Munteanu, Diana Stici ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova. –

Chişinău : AGEPI, 2011. – 338 p. – ISBN 978-9975-911-27-6.

1182. Cum se brevetează o invenţie în Republica Moldova / Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală a Rep. Moldova ; red. : Ana Zavalistîi. – Chişinău : AGEPI, 2011. – 32 p. – (Biblioteca de

proprietate intelectuală). – http://www.agepi.md/pdf/imm/inventie-2011.pdf

1183. Cum se înregistrează o marcă în Republica Moldova / Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt. : Natalia Mogol, Simion Leviţchi. – Chişinău : AGEPI, 2011. –

28 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuală).

1184. Cum se înregistrează un desen sau un model industrial în Republica Moldova / Agenţia de Stat

pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt. : Simion Leviţchi, Ludmila Goremîchina. –

Chişinău : AGEPI, 2011. – 32 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuală). –

http://agepi.gov.md/pdf/imm/dmi-2011.pdf

1185. Cum se protejează un soi de plantă în Republica Moldova / Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt. : Maria Rojnevschi, Natalia Nadiojchina, Ala

Guşan. – Chişinău : AGEPI, 2011. – 24 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuală). –

http://agepi.gov.md/pdf/imm/soi-2011.pdf

1186. Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte : [a Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”+ / Bibl.

Municipală „B. P. Hasdeu” ; alcăt. : Parascovia Onciu, Ludmila Capiţa, Tatiana Donţu ; ed. îngrijită

de Lidia Kulikovski. – Chişinău : Grafema Libris, 2011. – 147 p. – ISBN 978-9975-52-121-5.

1187. Ghidul archivelor din Republica Moldova / resp. ed. : Mihai Taşcă ; echipa de implementare :

Mihai Taşcă (director Project), Alexandru Postică, Valentina Basiul, Tudor Ciobanu, Sergiu

Musteaţă, Corina Rezneac. – Chişinău : Pontos, 2011. – 204 p. – ISBN 978-9975-51-282-4.

1188. Ghimpu, Natalia. Noul utilizator DIB – orientare către utilizatorul WEB 2.0? / Natalia Ghimpu //

Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. – Ed. 2011. – P. 66-71. – Bibliogr.: 4

tit. – http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

130


1189. Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la a 20-a aniversare / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa,

Elena Stratan ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2011. – 69 p. – (ABRM

– 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/abrm_filiala.pdf

1190. Harconiţă, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : studiu statistic, 2005-2010 /

Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Elena

Harconiţă, Elena Stratan ; red. coord. : Elena Harconiţă. – Bălţi : S. n., 2011. – 114 p. – (ABRM – 20

de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_scolare.pdf

1191. Harconiţa, Elena. Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi

ştiinţelor informării”, 2004-2010 / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara

Ganea, Lina Mihaluţa ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu

Russo” diin Bălţi. – Bălţi : S. n., 2011. – 76 p. – (ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/concurs_national.pdf

1192. Harjevschi, Mariana. Dreptul de autor şi politicile promovate de asociaţiile profesionale în

domeniul bibliotecilor / Mariana Harjevschi // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 14-20. – Bibliogr.: 17

tit.

1193. Harjevschi, Mariana. Law librarianship in Moldova / Mariana Harjevschi // The IALL

international handbook of legal information management / edited by Richard A. Danner, Jules

Winterton. – Farnham, 2011. – P. 143-148.

1194. Invenţii protejate în Republica Moldova, 1993-2010 *Resursă electronică+ : Cereri de brevet de

invenţie. Brevete de invenţie acordate. Brevete de invenţie eliberate = The Inventions Protected

in the Republic of Moldova / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova. –

Chişinău : AGEPI, 2011. – 1 CD în cutie plastică; Cerinţe de sistem: Microsoft Windows

95/98/NT/2000/XP

1195. Iulic, Margarita. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu

comparativ, 2010-2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; resp. ed. : Elena Harconiţa ; red. :

Elena Stratan, Ludmila Răileanu, Adela Cucu. – Bălţi : S. n., 2011. – 69 p. – (Profesionalizare). –

ISBN 978-9975-50-071-5. –

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_utilizator.pdf

1196. Levinţa, Tatiana. Dezvoltarea resurselor – reflecţie a nivelului culturii informaţiei / Tatiana

Levinţa // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. – Ed. 2011. – P. 28-35. –

Bibliogr.: 10 tit. – http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1197. Moşneaga, Victoria. Diseminarea informaţiei despre resursele, serviciile şi produsele DIB prin

intermediul reţelelor sociale / Victoria Moşneaga, Sergiu Burac // Symposia Investigatio

Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. – Ed. 2011. – P. 86-90. – Bibliogr.: 6 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1198. Nagornaia, Angela. Formarea culturii informaţiei şi a învăţării permanente în biblioteca

universitară / Angela Nagornaia // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. –

131


Ed. 2011. – P. 80-85. – Bibliogr.: 8 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1199. Negură, Adela. Informatizarea Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”:

realizări şi perspective / Adela Negură // Biblio Scientia. – 2011. – Nr 6. – P. 38-45. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

1200. Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : Elena Harconiţa,

Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; au participat : Polina Spînu, Elena Cristian, Varvara Ganea, Elena

Scurtu, Natalia Culicov, Ludmila Răileanu, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de

Stat „Alecu Russo ”din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2011. – 54 p. – (Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-

072-2. – http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/norme_timp.pdf

1201. Osoianu, Vera. Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare: rezultatele anului

bibliologic 2010 / Vera Osoianu // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 22-29. – Bibliogr.: 4 tit.

– http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1872

1202. Panaghiu, Tatiana. Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic

virtual / Tatiana Panaghiu // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. – Ed.

2011. – P. 91-96. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1203. Raport anual = Annual report, 2010 / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ;

consiliul ed. : Lilia Bolocan (preş.), Svetlana Munteanu, Ion Ţîganaş *et al.+ ; red. resp. : Ana

Zavalistîi ; coord. : Svetlana Munteanu. – Chişinău : AGEPI, 2011. – 100 p. –

http://agepi.md/pdf/raport/ra_2010/ra_2010.pdf

1204. Sochircă, Zinaida. Parteneriate pentru dezvoltarea colecţiilor DIB: instituirea colecţiilor

ambasadelor / Zinaida Sochircă // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. –

Ed. 2011. – P. 20-27. – Bibliogr.: 5 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

1205. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, (2011-2015). – Ch. : ASEM, 2011. – 25 p.

1206. Topalo, Valentina. Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice

universitare : [cazul Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo din Bălţi”+ / Valentina Topalo // Biblio

Polis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 22-27. –

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1812

1207. Topalo, Valentina. Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice

universitare : *cazul Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo din Bălţi”+ / Valentina Topalo // Biblio

Scientia. – 2011. – Nr 5. – P. 61-68. – Bibliogr.: 3 tit. –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf5/BiblioScientia_2011_5.pdf

1208. Ţurcan, Nelly. Accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile din Republica

Moldova / Nelly Ţurcan // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 17-25. – Bibliogr.: 6 tit. –

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1892

132


1209. Ţurcan, Nelly. Criza serialelor şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile

Republicii Moldova / Nelly Ţurcan // Biblio Polis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 8-21. – Bibliogr.: 12

tit. – http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1871

1210. Ţurcan, Nelly. Efectele sociale ale crizei comunicării ştiinţifice pentru accesul la resursele

informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii Moldova / Nelly Ţurcan // Creşterea impactului

cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. cu participare intern. consacrată

aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011 : Ştiinţe umanistice : rez. comunic. – Chişinău, 2011. –

P. 79-82.

1211. Ţurcan, Nelly. Noi roluri pentru schimbare: consecinţele accesului deschis pentru biblioteci /

Nelly Ţurcan // Biblio Scientia. – 2011. – Nr 6. – P. 5-19. – Bibliogr.: p. 18-19 (26 tit.). –

http://biblioscientia.asm.md/pdf/pdf6/BiblioScientia_2011_6.pdf

1212. Ţurcanu, Nelly. Transformările sistemului comunicării ştiinţifice şi biblioteca academică

*Resursă electronică+ / Nelly Ţurcanu // Libraria: Studii şi cercetări de bibliologie : Anuar / Bibl.

Judeţeană Mureş. – Târgu-Mureş, 2010. – Vol. 9. – [18 p.]. – Bibliogr.: 3 tit. şi în notele de subsol.

– http://www.bjmures.ro/bd/B/001/26/B00126.pdf

1213. Vrabie, Diana. Dicţionar bibliografic selectiv de literatură română pentru copii şi adolescenţi /

Diana Vrabie. – Chişinău : Integritas, 2011. – 208 p. – ISBN 978-9975-4045-9-4.

1214. Zasmenco, Ecaterina. Bibliotecile universitare în contextul anului 2010: repere analiticosintetice

/ Ecaterina Zasmenco // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar. – Chişinău, 2011. –

Ed. 2011. – P. 9-19. – Bibliogr.: 4 tit. –

http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2011.pdf

Conferinţe ştiinţifice

1215. Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi : conf.

aniversară, Chişinău, 16-18 noiem. 2011 [Resursă electronică] / Asoc. Bibliotecarilor din Rep.

Moldova. – Chişinău : ABRM, 2011. – http://abrm.md/menu3_2.html

1216. Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de

cercetare ştiinţifică universitară : materialele conf. şt., Bălţi, 15 dec. 2010 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi ; coord. : Elena Harconiţa ; col. red. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena

Stratan. – Bălţi : S. n., 2011. – 198 p. – (Biblioteca – 65). – ISBN 978-9975-50-052-4. –

http://ru.calameo.com/read/00113334910ce825abe74

1217. Lecturi AGEPI : Comunic. prezentate la simp. anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii

intelectuale, Chişinău, ed. a 13-a, 19-20 apr. 2011 / Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a

Rep. Moldova ; consiliul ed. : Lilia Bolocan (preş.), Svetlana Munteanu, Ion Ţîganaş *et al.+. –

Chişinău : AGEPI, 2011. – 238 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-911-70-2.

133


Rapoarte de autoevaluare

Consiliul Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică

1218. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică şi

rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în perioada anilor 2006-2010 /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. : Ion Guceac, Nicolae Stratan. – Chişinău : S. n., 2010. – 396 p. –

ISBN 978-9975-62-287-5. – http://www.asm.md/administrator/fisiere/rapoarte/f168.pdf

Grădina Botanică (Institut)

1219. Raport de autoevaluare la profilul „Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale”,

Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M., anii 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Stiinţe a

Moldovei ; Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău, 2011. – 160 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/gb/gb-asm-self-evaluation-report.pdf

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

1220. Raportul de autoevaluare la profilul „Sănătatea mamei şi copilului”, Instituţia Medico-Sanitară

Publică, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, 2006-

2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Şt. în Domeniul

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2011. – 190 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/icsosmc/imspcmc-self-evaluation-report.pdf

Institutul de Fizică Aplicată

1221. Raport de autoevaluare integral pe anii 2006-2010. Profilurile de cercetare: „Fizica materiei

condensate, atomilor şi nucleelor, ştiinţa materialelor, dispozitive fotonice şi optoelectronice”,

„Electro- şi termofizica proceselor de transfer, tehnologii de prelucrare a materialelor şi a

produselor alimentare” *Resursă electronică+ / Acad. de Stiinţe a Moldovei ; Inst. de Fizică

Aplicată. – Chişinău, 2011. – 353 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/ifa/ifa_self_evaluation_report_2011.pdf

1222. Raport de autoevaluare pe profilul de cercetare: Electro- şi termofizica proceselor de transfer,

tehnologii de prelucrare a materialelor şi a produselor alimentare, anii 2006-2010 *Resursă

electronică+ / Acad. de Stiinţe a Moldovei ; Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău, 2011. – 162 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/ifa/self_evaluation_report_profil_2.pdf

1223. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Fizica materiei condensate, atomilor şi nucleelor,

ştiinţa materialelor, dispozitive fotonice şi optoelectronice” *Resursă electronică+ / Acad. de Stiinţe

a Moldovei ; Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău, 2011. – 269 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/ifa/self_evaluation_report_profil_1.pdf

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor

1224. Raport de autoevaluare a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei, 2006-2010. Profilul de cercetare: „Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor

*Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. –

134


Chişinău, 2011. – 284 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/igfp/igfp-self-evaluationreport.pdf

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”

1225. Raport de autoevaluare a Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Stiinţe a Moldovei ;

Inst. de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”. – Chişinău, 2011. – 182 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/iien/iien_self_evaluation_report.pdf

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

1226. Raport de autoevaluare a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, anii 2006-2010 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie.

– Chişinau, 2011. – 191 p. –

http://www.imb.asm.md/uploades/File/Raport_autoevaluare_IMB_2006_2010.pdf

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

1227. Raport de evaluare a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae

Dimo”. Profilul de cercetare: „Resursele de sol: Evaluarea, Protecţia, Ameliorarea, Sporirea

Fertilităţii, Utilizarea Durabilă”, 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a MoldoveI,

Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Chişinău, 2011. – 112 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/icpa/ipaps-self-evaluation-report.pdf

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

1228. Raportul privind activitatea didactico-ştiinţifică a Departamentului de Formare Continuă

desfăşurată în anul 2011 *Resursă electronică+ / elab. de Nelu Vicol ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei.

– Chişinău, 2011. – 33 p. – http://www.ise.md/download/raportul_dep_ise.pdf

Academia de Studii Economice din Moldova

1229. Raport de activitate, 2007-2011 *Resursă electronică+ / Academia de Studii Economice din

Moldova. – Chişinău, 2011. – 82 p. – http://ase.md/files/rapoarte/2011.pdf

1230. Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2010 *Resursă electronică+ /

Academia de Studii Economice din Moldova : rector : Grigore Belostecinic, prorector cu activitate

şt. : Corneliu Guţu. – Chişinău, 2011. – 160 p. – http://ase.md/files/rapoarte/2010.pdf

1231. Raportul anual de activitate, (anul universitar 2010-2011) *Resursă electronică+ / Academia de

Studii Economice din Moldova, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor ; decan : Angela

Solcan. – Chişinău, 2011. – 30 p. – http://www.baa.ase.md/index.php?page=raport

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

1232. Raport de autoevaluare a UnAŞM în sfera ştiinţei şi inovării pe profilul de cercetare: Tehnologii

avansate în ştiinţe ale vieţii şi securitatea alimentară *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Universitar „Biologia Moleculară” ; rector :

135


Maria Duca. – Chişinău, 2011. – 70 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/unasm/unasmself-evaluation-report.pdf

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1233. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a UASM (pentru anii 2006-

2010) *Resursă electronică+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2011. – 245 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/Integral%20UASM.pdf

1234. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională, profilul „Agronomie”

(pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; preş. Comisiei

pentru profilul „Agronomie” : Mihail Rurac. – Chişinău, 2011. – 73 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/Agro.CNAA.pdf

1235. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională, profilul „Cadastru şi

resurse hidro-funciare” (pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ. Agrară de Stat din

Moldova ; preş. Comisiei pentru autoevaluare : Teodor Moraru. – Chişinău, 2011. – 54 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/CIHF.pdf

1236. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională: profilul „Economie şi

management în sectorul agroalimentar” (pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ.

Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2011. – 83 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/Economie.pdf

1237. Raportul de autoevaluare pe profilul „Horticultură”, anii 2006-2010 *Resursă electronică+ /

Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2011. – 69 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/Horti..pdf

1238. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională, profilul „Inginerie agrară”

(pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; preş. Comisiei

pentru autoevaluare : Vasile Salaur. – Chişinău, 2011. – 97 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/FIATA.pdf

1239. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională, profilul „Medicină

veterinară” (pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova ;

preş. Comisiei pentru autoevaluare : Gheorghe Donica. – Chişinău, 2011. – 67 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/MV.pdf

1240. Raport de autoevaluare a profilului de cercetare „Zootehnie”, 2006-2011 *Resursă electronică+

/ Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2011. – 93 p. –

http://www.uasm.md/images/stories/cs/acr/ZOO.pdf

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

1241. Raport de autoevaluare a profilului de cercetare „Bazele teoretice şi aplicative ale formării

profesionale a psihologilor” *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Pedagogică

de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2011. – 103 p. – http://www.upsc.md/docs/acred_bazele.pdf

136


1242. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul de cercetare: Curriculumul de formare

pedagogică a cadrelor didactice *Resursă electronică+ / Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. –

Chişinău, 2011. – 153 p. – http://www.upsc.md/docs/acred_curriculum.pdf

1243. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilurile de cercetare: „Patrimoniul istoric şi cultural în

context european”, „Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor”,

„Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice” *Resursă electronică] / Univ. Pedagogică

de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2011. – 130 p. –

http://www.upsc.md/docs/raport_autoevaluare_2006_2010.pdf

1244. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Patrimoniul istoric şi cultural în context

European” *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă”. – Chişinău, 2011. – 152 p. – http://www.upsc.md/docs/acred_patrimoniu_istoric.pdf

1245. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul de cercetare „Proiectarea si dezvoltarea

curriculumului de formare pedagogică a cadrelor didactice” *Resursă electronică+ / Univ.

Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2011. – 157 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/ups/profile-pedagogie.pdf

Universitatea de Stat din Moldova

1246. Raport de autoevaluare, 2006-2010 *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova. –

Chişinău, 2011. – 93 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/usm-self-evaluation-report-

2011.pdf

1247. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Aspecte sociale, politice şi demografice ale

dezvoltării societăţii în contextul integrării europene” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din

Moldova ; Maria Bulgaru. – Chişinău, 2011. – 144 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-report-profile-politologie.pdf

1248. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea

raţională a resurselor naturale” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ; Aurelia Crivoi.

– Chişinău, 2011. – 128 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-reportprofile-biologia.pdf

1249. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Fizica şi tehnologia materialelor, nanostructurilor

şi a dispozitivelor optoelectronice cu semiconductoare” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din

Moldova. – Chişinău, 2011. – 141 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/selfevaluation-report-profile-fizica.pdf

1250. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la

standardele internaţionale şi europene” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ;

Gheorghe Avornic. – Chişinău, 2011. – 209 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/selfevaluation-report-profile-drept.pdf

1251. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria

literaturii” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ; Irina Condrea. – Chişinău, 2011. –

141 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-report-profile-lingvistica.pdf

137


1252. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Matematică teoretică şi aplicată” *Resursă

electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ; Alexandru Lungu. – Chişinău, 2011. – 96 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-report-profile-matematica.pdf

1253. Raport de autoevaluare, 2006-2010 : Profilul „Probleme actuale ale informaticii şi a

economiei” / Univ. de Stat din Moldova ; preş. : Nicolae Magariu. – Chişinău, 2011. – 220 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-report-profile-informatica.pdf

1254. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Procese civilizatorii: unitate şi diversitate

istorico-culturală” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ; Ion Niculiţă. – Chişinău,

2011. – 69 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/self-evaluation-report-profileistoria.pdf

1255. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Psihologia şi ştiinţele educaţiei în contextul

formării profesionale iniţiale şi continue” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ;

Vladimir Guţu. – Chişinău, 2011. – 89 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/selfevaluation-report-profile-educatia.pdf

1256. Raport de autoevaluare, 2006-2010. Profilul „Tehnologii chimice nonpoluante şi materiale noi

cu proprietăţi utile pentru economia naţională” *Resursă electronică+ / Univ. de Stat din Moldova ;

Viorica Gladchi. – Chişinău, 2011. – 172 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usm/selfevaluation-report-profile-chimie.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

1257. Raportul de autoevaluare a profilului „Dimensiunea socio-juridică a procesului de integrare a

Republicii Moldova în comunitatea europeană”, anii 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de

Ştiinţe din Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 101 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usb/profile-socio-juridica.pdf

1258. Raport de autoevaluare (pentru anii 2006-2010) a profilului „Fenomene lingvistice şi literare

în/din perspectivă diacronică şi sincronică” *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe din Moldova,

Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 128 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usb/profile-filologic.pdf

1259. Raport de autoevaluare pe profilurile de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în

diverse stări”, anii 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe din Moldova, Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 124 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usb/profile-physical-proprietary-matter.pdf

1260. Raport de autoevaluare pe profilurile de cercetare: Proprietăţile fizice ale substanţelor în

diverse stări; Teoria şi metodologia curriculumului educaţional; Fenomene lingvistice şi literare

în/din perspectivă diacronică şi sincronică; Dimensiunea sociojuridică a procesului de integrare a

Republicii Moldova în comunitatea europeană; Teoria şi practica filologică modernă în contextul

dialogului culturilor, anii 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe din Moldova, Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 317 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usb/usb-self-evaluation-report.pdf

138


1261. Raport de autoevaluare pe profilul de cercetare „Teoria şi metodologia curriculumului

educaţional”, anii 2006-2010 *Resursă electronică+ / Acad. de Ştiinţe din Moldova, Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 79 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usb/profileeducational-curriculum.pdf

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

1262. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a USMF Nicolae

Testemiţanu : (pentru anii 2006-2010) *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău,

2011. – 167 p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/usmf-self-evaluation-report.pdf

1263. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Clinico-chirurgical *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 238 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-clinico-chirurgical.pdf

1264. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Clinico-terapeutic *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 344 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-clinico-terapeutic.pdf

1265. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Farmacie *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 116 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-farmacie.pdf

1266. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Medico-biologic *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 151 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-medico-biologic.pdf

1267. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Sănătate mamei şi copilului *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 154 p.

– http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-sanatatea-mamei-copil.pdf

1268. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Sănătate publică *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 146 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-sanatate-publica.pdf

1269. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profilul Stomatologie *Resursă electronică+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu” ; rector : Ion Ababii ; prorector : Viorel Prisacari. – Chişinău, 2011. – 97 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/usmf/profile-stomatologie.pdf

139


Universitatea Tehnică a Moldovei

1270. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010)

*Resursă electronică+ / Univ. Tehnică a Moldovei. – Chişinău, 2011. – 64 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/utm/utm_self_evaluation_report.pdf

1271. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profil „Electronică, informatică şi comunicaţii” *Resursă electronică+ / Univ. Tehnică a Moldovei,

Centrul Şt. de Cercetare-Inovare „Electronică, Informatică şi Comunicaţii”. – Chişinău, 2011. – 250

p. – http://www.cnaa.md/files/institutions/utm/utm_self_evaluation_report_profile_eic.pdf

1272. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profil „Ingineria şi management în construcţi” *Resursă electronică+ / Univ. Tehnică a Moldovei,

Centrul Şt. de Cercetare-Dezvoltare şi Transfer Tehnologic „Ingineria şi Management în

Construcţii”. – Chişinău, 2011. – 128 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/utm/utm_self_evaluation_report_profile_imc.pdf

1273. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profil „Inginerie tehnologică în industria alimentară şi industria uşoară” *Resursă electronică+ /

Univ. Tehnică a Moldovei, Centrul Şt. de Cercetare-Dezvoltare „Inginerie Tehnologică în Industria

Alimentară şi Industria Uşoară”. – Chişinău, 2011. – 183 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/utm/utm_self_evaluation_report_profile_itiaiu.pdf

1274. Raport de autoevaluare privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională (pentru anii 2006-2010).

Profil „Tehnologii avansate în domeniul mecanicii, electrotehnicii şi energeticii” *Resursă

electronică+ / Univ. Tehnică a Moldovei, Centrul Şt. de Cercetare-Inovare „Tehnologii Avansate în

Domeniul Mecanicii, Electrotehnicii şi Energeticii” (TAM2E). – Chişinău, 2011. – 165 p. –

http://www.cnaa.md/files/institutions/utm/utm_self_evaluation_report_profile_tamee.pdf

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova

1275. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, 2010

/ Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova ; coord. ed. : Svetlana

Bordian. – Chişinău : S. n., 2011. – 36 p.

140


Indice de nume

A

Ababii Ion · 106, 177-190,

205, 291, 293, 343,

370, 482, 496, 514,

549, 614, 1262-1269

Ababii Victor · 618

Achiri Ion · 112, 1097,

1137, 1166

Aculai Elena · 645

Afanas Aliona · 1141

Agachi Alexei · (393)

Agrigoroaiei Ion · (341)

Albu Cătălina · 947, 951

Albu-Botnariuc Cătălina ·

947

Alecsandri V. · (938)

Alexandrescu Grigore ·

(938)

Alexandrov Eugeniu · 379,

1079, 1080

Alexandru Felicia · 296

Alexeeva Svetlana · 2, 65

Amarandei Dumitru · 613

Amariei Valentin · 622

Anastase (Badulescu)

Ileana · 625

Andreev A. · 572

Andreev Nadejda · 451

Andreev Sergiu · 451

Andreica Marin · 296

Andrieş Andrei · 63

Andrieş Serafim · (200),

202, 553, 554

Andrieş-Tabac Silviu · 113,

866

Andriţchi Viorica · 1098,

1131, 1166

Andriucă Valentina · 276

Andriuţă Constantin · 207,

(348)

Andronati Nicolae · (331)

Andronic C. · 854

Andronic L. · 31

Andronic Larisa · 3, 66,

202, 477

Andronic Serghei · 618

Anestiadis Vasile · 208

Anghel Dimitrie · (938)

Anghelache Constantin ·

296

Anghelache Gabriela · 296

Anghelici Gh. · 333

Anikin Vladimir · 746

Anischevici Valeriu · 350

Antoci Diana · 1099

Apachiţă S. · 1096

Aparatu Sergiu · 641

Apetri Dumitru · 317

Apostol Stănică Liliana ·

1116

Arachelov Vladimir · 726

Arapu Elena · 700

Arghezi Tudor · (938)

Argintescu-Amza N. · 761

Arhanghelski Alexandru ·

332

Arhip Olga · 1067

Arîcu Aculina · 309

Armaşu Vitalie · 714

Arnaut Lucia · 267

Arnăut Vsevolod · 957

Aruşanov Ernest · (258)

Arvat Alexe A. · (246)

Atanassov A. · 63

Avasiloaie Petru · 592

Avornic A. · 958

Avornic Gheorghe · 475,

621, 691, 733, 825,

832, 1250

Axentii Ioana · 116

Axinte Eugen · 613

Aycart Cora · 653

B

Babaian Ion · 593

Babâră Ludmila · 558

Babici V. · 301

Babii Alexandru · (215)

Babii Vladimir · 845

Babuci S. · 503

Babuci Stanislav · 210

Bacal Petru · 1046

Bacean I. · 276

Baciu Gheorghe · 117,

118, 119, 154, (183),

211, 212, 303, (339),

(340), 550, 748

Baciu Sergiu · 397, 1131

Bacovia George · (938)

Badan Vladislav · 510

Badâr Iurie · 978

Badicean Dumitru · 107

Baghici Tamara · 267,

(308)

Bagrin Nina · 575

Bahcivanji Mihail · 555,

566

Bahnarel Ion · 396, 451,

528

Bahnaru Aurelia · 1065

Bahnaru Vasile · 213, 892

Bajura Tudor · 556, 578,

1045

Balaban Claudia · (235),

(259), (336), 920

Balaban N. · 1051

Balan Ecaterina · 789, 858

Balan Elena · 206, (220),

749

Balan Oleg · 736, 745

Balan V. · 1103

Balan Valerian · 202

Balanuţă Anatol · (327)

Balmus Ion · 618

Balmuş Victor · 4, 5, 6, 7

Baltag Dumitru · 698, 699

Baltag G. · 658

Balteanschi Dumitru · 202,

553

Banaru Victor · (264)

Bantoş Alexandru · 928

Banu Felicia · 1117

Banu Mihaela · 613

Baractari Anatolie · 600

Baranov Simion · 120

Barbacar Nicolae · 202,

477, 481

Barbăroşie Gh. · 572

Barcari Ecaterina · 147,

461, 479

Bart Jan · (938)

Basiul Valentina · 1187

Batâr Dumitru · 350

Bâtca A. · 486

Batcă Pavel · (333)

Batrânsea D. M. · (375)

Baurçulu Lidiya · 918

Baxan Tatiana · 959

Baznat Mircea · 31, 53

Băbălău Victor · (396)

Băieş Sergiu · 700

Băieşu Aurel · 701

Băieşu Nicolae · 850

Bălan Ileana · 1116

Bălcescu Nicolae · (938)

Bălu Florentina-Olivia ·

296

Begu A. · 1087

Begu Adam · 419

Bejan Eugenia · 259

Bejan Oxana · 1011

Bejan Viorica · 594

Belâi Liviu · 388

Belecciu Ștefan · 839

Belîi Adrian · 540

Belostecinic Grigore · 106,

115, 121, 214, 229,

296, 343, 627, 659,

663, 827, 977, 979,

1043, 1096, 1230

Belostecinic Ş. · 421

Belous Tatiana · 452

Belousov Valentin · (212)

Belousov Vitalie · (212)

Belyavskaya Galina B. ·

(263)

Bendelic Eugen · 487

Beniuc Valentin · 737, 833

Benu Victor · (275)

Berbeca Veaceslav · 747

Beregoi Natalia · 712

Berejan Silviu · (212), 916

Berg Leo · (463)

Berliba Viorel · 716, 733,

735

Berman Iosif · 761

Bernardini Francesca ·

1077

Bernaz Eduard · 544

Bernea Ernest · 761

Bersuker Isaac · 8

Berzan V. · 607

Berzan V. P. · 1073

Berzan Vladimir · 1050

Beşleagă Igor · 595

Beşleagă L. · 421

Beşleagă Vladimir · 350,

(941)

Beţişor Vitalie · (212)

Beţiu Mircea · 488

Bezede Rima · 1129, 1145

Bileţchi Lucia · 9, 575

Bileţchi Nicolae · 941

Bistrova Natalia · 575

141


Bivol M. · 421

Bîcov E. V. · 1073

Bîrca Natalia · 1052

Bîrcă Iulita · 133, 1045

Bîrgău Mihail · 737, 833

Bîrsan Ana · 440

Bîtcă Pavel · 544

Bîzgu Ion · 576

Blaga Lucian · (902)

Blajco Vladimir · 686

Blanovschi Andrei · 559

Boaghii Ion · 591

Bobână Gheorghe · 10,

215, (273), (304), 686,

787, 916

Bobână Ioana · 445

Bobeică Constantin · 216

Bobeică Valentin · 420

Bobescu Gheorghe · 655

Bobîna Gheorghe · 109

Boca Vasile · 717

Bocanete Paul · 625

Bodarev P. · 301

Bodea Iulian · 317

Bodean C. · 448

Bodean Nicolae · 787

Bodlev-Tabaranu Ala · 893

Bodnariuc Ion · 593

Bodorin Cornelia · 1161

Bodrug Valentina · 398

Bodrug-Lungu Valentina ·

685

Boian Elena · 41

Boian Ilie · 449

Boincean Boris · 202, 591

Boincean Boris P. · 571

Bolboceanu Aglaida · 122,

141, 1099, 1166

Boldescu Ninel · 303

Boldescu Veaceslav · 51

Bolduratu Sofia · 109, 350

Bolganschi Daniela · 560

Bolocan Lilia · 1181, 1203,

1217

Bologa Mircea · 217, 596

Bolun Ion · 343, 960

Bondarenco A. · 854

Bondarev Anatolii · 550

Borcoman Raisa · 665

Bordian Elena · 628

Borovic Eduard · 491

Borş Mihail · 502

Borşevici Ion · 397

Bostan Alexandru · 734

Bostan Dorina · 685

Bostan Ion · 106, 324,

381, 460, 593, 614,

618, 651, 1058, 1084,

1085

Bostan Viorel · 1058,

1084, 1085

Botezatu Diana · 1047

Botezatu Eliza · (212), 397

Botezatu G. · 246

Botezatu Gheorghe · (303)

Botezatu Grigore · 219

Botezatu Mariana · 685

Botezatu Sergiu · 1067

Botgros Ion · 1166

Botnarciuc Ludmila · 541

Botnari Fiodor · 450, 476

Botnari Nadejda · 368

Botnari Vasile · 477, 481,

561, 980

Botnaru Victor · 488, 538

Boţan Stela · 865

Bour Alin · 489, 490

Brad Traian · (341)

Bradu Margareta · 679

Braga Diana · 123

Braga Lilia · 220, 221, 686,

749

Braga Mihai · 696

Bragaru Tudor · 961

Braicov Andrei · 973

Bran Florina · 296

Bran Paul · (296), (338)

Branaşco Anastasia · 1000

Brânzilă Nicolae · 121,

214, 1096

Brătescu-Voineşti Ioan

Alexandru · (901)

Brezeanu Aurelia · 222

Briceag Silvia · 1162

Brocovschii Victoria · 488

Bruc Natalia · 41, 971, 972

Buburuz D. · 1048

Bucataru Grigore · 367

Bucatînschi Alexandru ·

998

Bucatînschi Anatolii · 993

Bucătaru Nicolae · 198

Buciuceanu-Vrabie

Mariana · 671, 686

Bucun Nicolae · 124, 167,

398, 1133, 1137, 1166

Bucur V. · 658

Bucur Vasile · 11

Budeşteanu Alexandru ·

(212)

Budianschi Dumitru · 1049

Budnic Ana · 397

Buga Ion · (341), (349),

750

Buga Mircea · 485

Bugaian L. · 651

Buhociu Florin · 660

Bujor Liuba-Drăgostiţa ·

223

Bujor Oleg · 31

Bujor, Liuba-Drăgostiţa ·

894

Bujoreanu Nicolae · 202

Bujoreanu Valeriu · 198

Bularga Tatiana · 845

Bulat Galina · 1100

Bulat Larisa · 265

Bulat Ludmila · 575

Bulat Veaceslav · 726

Bulgaru Maria · 621, 676,

832, 1247

Bulgaru Oleg · 676

Bulgaru V. · 567

Bulgaru Valeriu · 106

Bulimaga Constantin P. ·

420

Bulimaga Tatiana · 621,

691, 825, 832

Bulmaga Tatiana · 475

Bumacov Vasile · 106,

200, 592

Bunescu Horia · 457

Bunu I. · 421

Bunu Mariana · 660

Burac Sergiu · 1197

Buracinschi Natalia · 454

Bureţ Ion · 202

Burian Alexandru · 710,

712, 736

Burian Cristina · 712

Burinschi V. · 524

Burlacu Alexandru · 317,

941

Burlacu Natalia · 657

Burlacu Svetlana · 323

Busuioc Aureliu · (891)

Buşmachiu Eugenia · 1144

Butnaru Tatiana · 895

Buzatu Gheorghe · 191,

757

Buzdugan A. · 1053

Buzilă Varvara · 224, 846,

847

Buzuţchii Ion · 566

C

Cabac Ghenadie · 1111

Cabac Valeriu · 1111,

1130, 1159

Cainarean Nina · 629

Caireac L. · 31

Caireac Leonid · 50

Caisîm Natalia · 12

Calamanciuc Gheorghe ·

(894)

Calaraş Diana · 488

Caldare I. · 448

Caldare V. · 448

Calin I. · 301

Caliniuc I. · 31

Caliniuc Ioan · 50

Callo Tatiana · 323, 397,

1101, 1102, 1141

Calmuţchi Laurenţiu · 343,

616

Caluschi Mariana · 1165

Câmpeanu Emilia · 296

Candu T. · 771

Cantaragiu Iuliana · 1059

Cantemir Valentina · 143,

433

Canţer Valeriu · 13, 14, 15,

195, 202, 225-228,

314, 460, 616, 618, 958

Capcelea Arcadie · 455

Capcelea Valeriu · 848

Capiţa Ludmila · 392, 924,

1186

Capsizu Valeriu · 679

Cara Angela · 1166

Caragia Filip · (341)

Caraman Iurie · 206

Caraman Vlad · 317

Caranfil Ninela · (894)

Carauş A. · 486

Carauş Tatiana · 526, 527

Carcea Sergiu · 1172

Cârchelan Dorin · (894)

Careachin Alexandr · 473

Cârlig V. · 136

Cârlig Veaceslav · 422

Carp Simion · 729, 733,

740, 741

Carp Terentie · 729

Carpov Trofim · 717

Cartofeanu Vasile · 622

Casiadi Oleg · 16

Casian Anatol · 314

142


Castelucci Federico · 592

Câşlaru Larisa · 1171

Caşu Igor · 766, 788

Catan Petru · 630, 981

Cataranciuc Sergiu · 343

Catlabuga Vlad · 723

Cauş Valentina · 777

Cavcaliuc Lucia · 82, 1024

Cazac Dumitru · 1054,

1055

Cazacov Vladimir · 502

Cazacu Lidia · 350, 896

Cazacu Tamara · 1166

Cazacu-Ţigaie Adriana ·

897

Cazmalî N. · 276

Călcîi Gheorghe · 667

Călinescu G. · (926)

Călinescu George · (938)

Căpăţină Gheorghe · 343

Căpăţină T. · 421

Cealenco Igor · (772)

Cealîc Tihon · (335), (589)

Ceban Cristina · 712

Cebanu Lilia · 1131

Cebotari I. · 421

Cebotari Svetlana · 502

ÇebotarP. · 918

Cebotaru Eugenia · 962

Cemortan Stela · (359),

1104, 1135, 1166

Cenuşă Zina · (894)

Cepoi Liliana · 474

Cepoida Petru · 163, 500

Cepraga Valeriu · 751

Cerbari Valerian · 554

Cerbuşca Pavel · 1131

Cerbuşcă Pavel · 397

Cerempei V. · 581, 1051

Cerempei Valerian · 997

Cereteu Igor · 125, 898

Cerneauscaite Irina · 1174

Cernei Ghenadie · 106,

982

Cernenchi E. · 771

Cernica Niadi-Corina · 525

Certan Ion · 983

Certan Simion · 983

Cervencov Nicolae · 62

Ceşco Valentin F. · 525

Chebaş Victor · 120

Cheianu Diana · 676, 677,

1105, 1145

Cheianu-Andrei Diana ·

676, 677, 1105

Cheradi Natalia · 338, 854,

1175, 1176, 1177

Cherdivară Aliona · 789,

858

Chiciuc L. · 1128

Chicu B. · 581

Chicu Valentina · 1112,

1141, 1164

Chicu-Dimitriu Silvia · 752

Chicuş Nicolae · 349

Chilari Rodica · 131

Chilimar Serghei · 202

Chindîbaliuc Oleana · 712

Chintea Pavel · 198

Chircă L. · 421

Chircă Sergiu Ion · 229

Chirchina Olga · 1106

Chiriac Andrei · 702

Chiriac Argentina · 322

Chiriac Liubomir · 597,

723

Chiriac Marina · 702

Chiriac Petru · (324)

Chirică Lazăr · 479, 1078

Chiril Draganiuc · (538)

Chirilă Mihai · 350

Chirilov Alexandru · 198,

202

Chiriţa Ghenadie · 729

Chiriţa Sofia · 734

Chirmici Vasile · 655

Chiroşca Ludmila · (187)

Chirtoacă Dorin · 106

Chirtoacă Leonid · 703

Chirtoacă Natalia · 736

Chirtoagă Ion · 231

Chirtoca V. · 433

Chistruga Marcel · 634,

645

Chişlaru A. · 567

Chişlaru Angela · 636

Chişlaru Leonid · 36, 193,

283, 284, 316, 390,

391, 423

Chitoroagă Valentina ·

250, 267, 323

Chiţanu Ana · 133

Chiţu V. · 421

Chivriga Viorel · 573, 646

Chivu Gheorghe · 232

Cialîc Tihon · (346)

Cibotaru Adrian · 730

Cibotaru Mihail Gh. · 229

Cimpoi Mihai · 233, 234,

235, 317, 343, (347),

350, 900, 901, 902,

903, 904, 917, 926, 941

Cimpoieş Gh. · 1103

Cimpoieş Gheorghe · 202,

658

Cincilei Cornelia · 1164

Ciobanu Anatol · 229, 236,

349, 456, 831, 916, 925

Ciobanu Constantin Gh. ·

237, 753

Ciobanu Dorina · 1000

Ciobanu Dumitru · (893)

Ciobanu Ghenadie · 296

Ciobanu Gheorghe · (184),

(283), (284), 491, 492,

493

Ciobanu Ion C. · (938)

Ciobanu Ludmila · 126

Ciobanu Mitrofan · 343,

606, 617, (332)

Ciobanu Oleg · 593

Ciobanu Olesea · 317

Ciobanu Olga · 871

Ciobanu Pavel · 514

Ciobanu Radu · 593

Ciobanu Silvia · 238, 1200

Ciobanu T. · 771

Ciobanu Tudor · 777, 1187

Ciobanu Vitalie N. · 704

Ciobotaru Valerian · 424

Ciocanu Gheorghe · 108,

343, 475, 617, 691, 825

Ciocanu Ion · 350, 905,

906

Ciocanu Mihai · 485

Ciocanu-Cotorobai Maria ·

206

Ciochină Valentina · 279,

281

Cioclea M. · 397

Ciocoi Tatiana · 907, 948

Ciolan Gheorghe · 655

Cioran Em. · (830)

Ciorba Valeriu · 107

Ciorbă Valeriu · 17

Ciorbă Veaceslav · 754

Ciornaia Irina · 397

Cirimpei Victor · 849, 917

Cirkova Zinaida (877)

Ciubara Sezont A. · (364),

(404), (408)

Ciubotaru Alexandru ·

198, 239, 240, 241,

242, 243, 244, 433

Ciubotaru Constantin ·

965

Ciubotaru Maria · 631

Ciubotaru V. · 572

Ciubuc Vasile D. · 245

Ciubucciu Vlad · 397, 755

Ciumac Svetlana · 206,

686, 756, 1107

Ciumaşu Ana · 74

Ciuntu Ioan · 397

Ciurea Cornel · 747

Ciurunga Andrei · (938)

Ciutac Ion · 494

Cîrlova Vasile · (938)

Clichici Dorina · 683

Clichici Veronica · 1141

Clipa Carolina · 1048

Clipa Victoria · 624, 634,

645

Coandă Ion · 963

Coblean Olesea · 1178

Cobos Húmera Arturo ·

946

Cobzari Ludmila · 368

Cocârlă Pavel · 851

Codreanu Theodor · 317

Cojocaru Angela · 474

Cojocaru Constantin · 908

Cojocaru Doriana · 508

Cojocaru Gheorghe · 824

Cojocaru Gheorghe E. ·

757, 758, 759

Cojocaru Igor · 18, 19

Cojocaru Irina · 92, 964

Cojocaru Liliana · 893

Cojocaru Maia · 398

Cojocaru Mihai · 1137

Cojocaru Snejana · 1141

Cojocaru Svetlana · 41,

615, 718, 965, 971, 972

Cojocaru Tatiana · 473

Cojocaru Valentina · 1108

Cojocaru Vasile · 1108

Cojocaru Victor · 508

Cojocaru Victoria · 1109

Cojuhari A. · 651

Colescnic Iurie · 909

Colesnic Iurie · 388, 789

Colesnic-Codreanca Lidia ·

128

Colesnicova Tatiana · 645

Comanici I. · 246

Comarnescu Petru · 761

Comendant Ion · 1056,

1057

143


Conachi Costache · (938)

Condaruc Natalia · 383

Condraticova Liliana · 851

Condrea E. · 421

Constantin Ion · 760

Constantin Moraru · (262)

Constantinov Tatiana ·

433

Constantinov Valentin ·

248

Constantinovici E. · 661

Constantinovici Elena ·

939

Conţu Oleg · 544

Copilu-Copillin Dumitru ·

249

Corbu Haralambie · 937

Corcimaru Ion · 502

Corduneanu Petru · 202,

424

Corghenci Ludmila · 250,

1179, 1180

Corlat Andrei · 109

Corlat Sergiu · 973

Corlăteanu Nicolae ·

(251), (271), (272), 916

Corlăteanu Silvia · 779

Cornea N. · 539

Cornea S. · 1128

Coroban Vasile · (213),

(938),

Corobceanu Stela · 726

Corobov Roman · 425

Corotenco Elena · 43,

(267)

Coseru Ina · 1059

Cosmescu Alexandru ·

910, 939

Cosniceanu Maria · 251,

252, 253, 349

Costachi Gheorghe · (292),

(312), 733, 762, 763

Costin Ludmila · 255, 557,

558

Costin Nicolae · (342)

Cosumov Dorina · 935

Coşbuc G. · (938)

Coşcodan Mihai · 424

Coşeri Tatiana · 1171

Coşeriu Eugeniu · (212),

(238), (300), (311),

(372), 916,

Coşeru Ina · 458

Coşman Sergiu · 555, 566

Coşman Valentina · 555,

566

Cotelea Marian · 598

Cotelea Vitalie · 598

Cotenco Eugenia · 198,

256

Cotoman Tamara · 74

Covaliov Victor · (351),

448

Covaliova Olga · 448

Covaş Lilia · 695

Cozari Ana · 911

Cozari Tudor · 422, 426,

479

Cozma Mihail · 114

Cozma Valeria · 857

Cozma Valeriu · 349

Craciun Alexandru · 427

Craievschi-Toartă Viorica ·

684

Craijdan Arina · 831

Crapivca Igor · 106

Creangă Ion · (904), (938)

Creţu Ion · 1141

Creul Eugenia · 43

Crijanovschi Andrei · 350,

931

Cristea Vasile · 419

Cristescu Gabriela · 343

Cristian Elena · 1200

Crivceanscaia Larisa · 483

Crivoi Aurelia · 428, 1248

Crotenco Iuri · 657

Crudu Rodica · 966, 984

Crudu V. · 524

Crupenicov Vera · 298

Cucer Angela · 129, 1166

Cucereanu Rodion · 397

Cucerescu Vasile · 1110

Cuciureanu Gheorghe ·

20-28

Cucu Adela · 1195

Cucu Gheorghe · 106

Cuhal Radu · 632, 633

Cuharscaia Ludmila · 454

Cujba Valentina · 1160,

1165

Cujbă Rodica · 2, 50, 53,

65, 71

Culea Ştefan · 765

Culicov Natalia · 1200

Culiuc Elena · 1049

Culuic Leonid · (212)

Curcubăt Stela · 166, 298

Curcubet Galina · 473

Curteanu Ala · 526, 527

Curtescu Tamara · 1169

Cuşcă Elena · 29

Cuşmăunsă Rodica · 11

Cuşmir Marcel · 735

Cuşmir Vitalie · 738

Cuşnir Angela · 1107

Cuşnir Valeriu · 735

Cuvşinov Ion · 118, 303,

339, 550

Cuzneţov Larisa · (310),

(398), 1135

Cuzneţov Secrieru Larisa ·

(323)

Cuzuioc Ion · 156

Czamaoska Ilona · 805

D

Dabija Elena · (234)

Dabija N. · (938)

Dabija Nicolae · 343, (893)

Dabija Tatiana · 580

Dadu Constantin · 198,

562

Daghi I. · 421

Daghi Ion · 397

Damaşcan Ghenadie · 485

Damian F. · 617

Danail Sergiu · 887, 888

Dardac Nicolae · 296

Darie Grigore · 563

Darie Nadejda · 801

Darie Nicolae · (856)

Dascal Angela · 1135

Dascaliuc Daniela · 985

David A. · 1087

David Al. · 761

David Anatolie · 472

Dănilă A. · 866

Dediu Ion · 419, 420

Deleanu Liviu · (897)

Deleu V. · 564, 581

Demcenco C. · 1096

Demcenco Petru · 114

Densuşianu Ovid · (938)

Dent David · 571

Derendovskaia Antonina ·

257

Derescu Petru · 913, 914

Derjanschi Valeriu · 422,

472, 572

Devetak Silvo · 827

Diacenko-Sulac Ludmila ·

863

Diaconu Marin · 761

Dicusar Călin · 986

Dicusar Ion · 986

Dicusară Ion · 593, 1058

Dila V. · 1087

Dimitrov Vera · 777

Diordiev Alexandru · 612

Diordiev Olga · 612

Dobrea Sergiu · 852

Dobrescu Emilian M. · 296

Dobzeu Maia · 1160

Doctoreanu Isidor · 421

Dodul Sabina · 259

Doibani Tatiana · 197,

198, 201, 202, 481

Dolea Igor · 705, 725

Dolgan Mihail · 897, 933

Dolghi A. · 771

Dolghieru Lidia · 502

Domanciuc Vasili · 473

Donciu Anatolie · 706, 714

Dondiuc Iu. · 515

Donea Victor · 200, 574,

1113

Doneţ Vladimir · 130

Donica Gheorghe · 1239

Donici S. · 503

Donţu Tatiana · 1186

Donu Sofia · 620

Dorgan Victoria · 484

Dorogan V. · 614

Dorogan Valerian · 618

Dorohov Lazar · (257)

Dorul Olga · 712

Dragancea Svetlana · 915

Draganiuc Chiril · (230)

Dragnev Demir · 46, (231),

(248), 704, 824

Drahnea Sergiu · 970

Drobinski Isaak · (207)

Drugus Ioachim · 343

Drumea Dumitru · 837

Druţă Inga · 781, 802

Druţă Ion · (938)

Dubălaru Boris · (894)

Duca Gheorghe · 30, 31-

33, 63, 106, 108, 198,

200, 202, 261, 262,

309, 343, 427, 429,

433, 448, 460, 474,

614, 618, 987, 1060

Duca Maria · 109, 131,

198, 202, (315), 433,

144


451, 477, 478, 620,

1114, 1115, 1232

Dudek W. A. · 263

Dudnicenco Tatiana ·

1078

Dulgheru Valeriu · 593,

1058, 1084, 1085

Dulschi Ion · 708

Dumbraveanu Roza · 1144

Dumbrăveanu Andrei ·

206, 456, 775

Dumbrăveanu Eugenia ·

578

Dumbrăveanu Ion · 264,

350, 896

Dumbrăveanu Victor ·

(894)

Dumeniuk Ion · (399),

(297)

Dumitraş Tudor · 635

Dumitraşco Marica · 988,

989

Dumitrescu Luigi · 1045

E

Efros Natalia · 449

Elenciuc Daniela · 107

Eminescu Mihai · (350),

(938)

Encian I. · 421

Enciu Nicolae · 132, 269,

270, 769, 770

Enderlein Rainer · 1077

Ene Vladimir · 427

Enea Viorel · 191

Eni Ana · 495

Enicov I. · 652

Enicov Igor · 655

Eremia Anatol · (245),

(252), (253), 271, 272,

916

Eremia N. · 1103

Eremia Nicolae · 133, 565

Erhan Dumitru · 472

Ermuratski Vasile · (384)

Esinescu Nicolae · (933)

Eşanu Andrei · 273, 824,

826, 831

Eşanu C. · 838

Eţco Constantin · (177),

(178), 274, 275, (277),

(278), (326), 388, 485,

497, 510, 967,

Evtodienco Silvia · 579

F

Fabian Feodor · 1127

Fala Alexandru · 624, 626,

645

Fală Anatolie M. · 582

Felea A. · 771

Ferdohleb Alina · 497

Filimon Nicolae · (938)

Filimon Veaceslav · 948

Filip Iulian · 917

Filip Nicolae · (212)

Filip Pavel · 618

Filipciuc Vladimir · 202,

554

Filipov Valeriu · (357)

Fleştor Sofia · 313, 370

Florea Serafim · 1118

Florea-Donica Lilia · 34, 71

Foca Iu. · 854

Foca Marian · 673

Foiu Taisia · 392, 395, 924

Fondos Tatiana · 643

Fornea Iuliana · 277, 278

Fotescu Maria · 69, 70

Fotescu Stanislav · (368)

Frecăuţeanu A. · 567, 658

Frecăuţeanu Alexandru ·

636

Friptu Valentin · 502

Friptuleac Grigore · 451,

499

Frunza Nicolae · 500

Frunză Iurie · 709

Frunză Maria · 440

Frunză Nicolae · 150

Frunze Oleg · 35, 718

Fulea L. · 866

Funar Sabina · 296

Furdui Galina · 397, (894)

Furdui Teodor · 36, 106,

108, 193, 198, 200,

202, 262, 279, 280,

281-284, 286, 309,

316, 390, 391, 423,

433, 474, 477, 568,

574, 733

Fuştei Nicolae · 767

G

Gagauz Olga · 206, 670,

671, 672, 686

Gagim Ion · 853

Gaiciuc Valentina · 1132

Gaina Boris · 198, 200,

202, 285, (387), 423,

448, 477, 568, 569,

570, 574, 592, 990,

991,

Gaindric Constantin · 31,

41, (266), (247), 343,

615, 965, 968, 971,

972,

Gaja Viorica · 367