Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

bsclupan.asm.md

Download - Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" - Academia de ...

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Buletin tematic

2006-2008

Chişinău, 2009

1


Alcătuitori: Janna Nikolaeva

Lidia Zasaviţchi

Elena Boţan-Gaina

Margareta Sîrbu

Maria Balaban

Redactor ştiinţific: Dr. în filologie

Aurelia Hanganu

Culegere computerizată: Janna Nikolaeva

Lidia Zasaviţchi

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, 2009

2


Cuprins

Cuvînt înainte ............................................................................................................................. 4

Probleme generale ale ştiinţei ................................................................................................... 6

Istoria ştiinţei ........................................................................................................................... 14

Personalia ................................................................................................................................ 17

Starea actuală a ştiinţei, perspective ...................................................................................... 31

Ştiinţe naturale şi ale vieţii ...................................................................................................................... 31

Biologie, chimie, geografie şi ecologie ................................................................................................ 31

Medicină .............................................................................................................................................. 39

Agricultură ........................................................................................................................................... 44

Ştiinţe exacte şi economice ..................................................................................................................... 47

Matematică şi economie ..................................................................................................................... 47

Fizică şi tehnică .................................................................................................................................... 52

Ştiinţe socioumane .................................................................................................................................. 57

Ştiinţa şi economia naţională .................................................................................................. 78

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.) ................................. 82

Ştiinţa şi învăţămîntul .............................................................................................................. 86

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.) ............................ 95

Indice de nume ........................................................................................................................ 99

Indice de titluri.......................................................................................................................106

3


Cuvînt înainte

”Priorităţile ştiinţei au devenit necesităţi vitale pentru întreaga societate, s-au

întrepătruns planurile ideatice de comunicare, s-a stabilit o conexiune durabilă între cele două

„societăţi”: Academia şi Societatea propriu-zisă, care, până nu demult, activau separat,

oarecum antinomic. Devenind unica instituţie publică de interes statal în sfera ştiinţei şi

inovării, ca şi coordonator plenipotenţiar al activităţii de cercetare şi inovare, Academiei de

Ştiinţe i s-au delegat competenţele Guvernului în domeniul ştiinţei şi inovării. Aceasta a

condiţionat modificarea esenţială a structurii organizatorice şi instituţionale şi a paradigmei

funcţionale. În prezent, Academia de Ştiinţe echivalează cu nucleul ştiinţific de bază al

Republicii Moldova, întrunind în interior cei mai notorii savanţi din ţară. Codul, structurat şi

compartimentul într-un spirit şi o manieră democratică elevată, deplin transparentă şi eficientă,

reuşeşte să exprime exhaustiv scopurile principale pe care trebuie să le atingă societatea

ştiinţifică din Republica Moldova, dar şi să contureze parametrii de implementare a vastelor

posibilităţi pe care le deţine, de azi înainte, Academia de Ştiinţe, raza ei de acţiune vizînd

interesul naţional în materie de cercetare fundamentală şi aplicabilitate pragmatică în sectorul

real al economiei ţării”.

// Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) . – Ch.

: Ştiinţa, 2007. - P. 48 .

Începînd cu anul 2009, Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” a AŞM elaborează

buletinul tematic “Ştiinţa în Moldova”. Intenţia de la care au pornit alcătuitorii acestui buletin a

fost oglindirea stării actuale a cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova. Ediţia de faţă

scoate în evidenţă informaţia despre 1017 titluri de monografii, articole din reviste, culegeri

tematice, materialele conferinţelor ştiinţifice apărute în perioada 2006-2008.

Atenţie primordială a fost acordată lucrărilor teoretice, metodologice şi de sinteză.

În procesul selectării au fost evidenţiate priorităţile tematice:

Probleme generale ale ştiinţei

Istoria ştiinţei

Personalia

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

Medicină

Agricultură

Ştiinţe exacte şi economice

Matematică şi economie

Fizică şi tehnică

Ştiinţe socioumane

Ştiinţa şi economia naţională

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.)

Ştiinţa şi învăţămîntul

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.)

4


Înregistrările bibliografice sunt sistematizate în diviziuni tematice, iar în cadrul

diviziunilor acestea apar în ordinea alfabetică a autorilor şi a titlurilor de lucrări.

Drept surse de selectare a documentelor au servit: Bibliografia Naţională a Moldovei,

cataloagele electronice ale bibliotecilor.

La întocmirea buletinului tematic au fost consultate de visu documentele din colecţiile

Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “A. Lupan” a AŞM. Descrierea bibliografică a fost efectuată

conform standardelor în vigoare: STAS 12629-88 „Descrierea bibliografică a documentelor”;

STAS 8256-82 „Prescurtările cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele

bibliografice”; GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe

generale şi reguli de alcătuire”.

Pentru a facilita regăsirea informaţiei s-au elaborat indicii de titluri şi de nume.

Bibliografia este destinată, întîi de toate, oamenilor de ştiinţă, profesorilor,

bibliotecarilor, studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cercetarea ştiinţifică.

5


Probleme generale ale ştiinţei

1. Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura : [din materialele

suplimentare ale conf. “Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor”, Chişinău, 4-5

mai 2007] // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 8-13. – http://www.akademos.asm.md/

2. Academic network infrastructure development / P. Bogatencov, A. Cacean, A.

Ceban [et al.] // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 :

abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 45-49. – Bibliogr. : 5 tit.

3. Academy of Science of Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; trad. în lb. engleză :

Rodica Costaş; fotogr. : Vladimir Colos, Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 139 p. – ISBN

978-9975-67-571-0.

4. Afanasiev, Veaceslav. Strategia naţională în domeniul inovării : componentele

structural-instituţionale şi informaţionale / Veaceslav Afanasiev // VIII International Conference

on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 98-102.

5. Andrieş, Andrei. Cooperarea ştiinţifică cu comitetul ştiinţific al Alianţei Nord-

Atlantice / Andrei Andrieş // Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 50-51. –

http://www.akademos.asm.md/

6. Andrieş-Tabac, Silviu. Simboluri heraldice academiei noi (I) : [Simbolurile

Institutului de Matematică şi Informatică şi ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică] /

Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 111-113. –

http://www.akademos.asm.md /

7. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei /

Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 6-13. –

http://www.akademos.asm.md/

8. Andrieş-Tabac, Silviu. Un nou pas în promovarea heraldicii : simbolurile Institutului

Patrimoniului Cultural / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 108-109. –

http://www.akademos.asm.md/

9. Badîr, Iurie. Devenirea capitalului intellectual şi dematerializarea activităţilor

economice / Iurie Badîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 16-21. – http://agepi.md

10. Bargan, Petru. Managementul inovaţional şi eficienţa activităţilor de cercetaredezvoltare

/ Petru Bargan // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 4. – P. 11-12. – Bibliogr. : 7 tit.

11. Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării

= The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific and innovation field =

Основы законодательства Республики Молдова в области науки и инноваций / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 333 p. – ISBN 978-9975-62-234-9.

12. Bounegru, Tudor. Calea anevoioasă de la inovaţie la implementare / Tudor

Bounegru // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 36-41. – http://agepi.md

6


13. Cimpoieş, Gh. Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone : [despre

adoptarea „Codului cu privire la ştiinţă şi inovare”] / Gh. Cimpoieş // Akademos. – 2008. – Nr 1-

2 (9). – P. 34. – http://www.akademos.asm.md/

14. Codul cu privire la ştiinţa şi inovare al Republicii Moldova = Code of the Republic

of Moldova on science and innovations = Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях /

Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 282 p. – ISBN 978-9975-62-178-6.

15. Cojocaru, I. Potenţialul ştiinţific al RM – sistem informaţional de perspectivă al

sferei ştiinţei şi inovării / I. Cojocaru // VIII International Conference on Information

Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 54-57. – Bibliogr. : 12 tit.

16. Cojocaru, Victoria. Inovarea – o formă a creativităţii umane / Victoria Cojocaru //

Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P.

38-40. – Bibliogr. : 5 tit. – http://www.usm.md/

17. Cojocaru, Victoria. Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare /

Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. –

2008. – Nr 9 (19). – P. 15-17. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.usm.md/

18. Cuciureanu, Gheorghe. Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale

la nivel european / Gheorghe Cuciureanu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 53-61. –

Bibliogr. : 7 tit.

19. Cuciureanu, Gheorghe. Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării

domeniului de cercetare – dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P.

34-40. – Bibliogr. : 7 tit. – http://agepi.md

20. Cuciureanu, Gheorghe. Prevederea tehnologică – instrument modern de elaborare

şi promovare a politicilor ştiinţifice şi tehnologice / Gheorghe Cuciureanu // Economica. – 2006.

– Nr 2. – P. 38-44. – Bibliogr. : 6 tit.

21. Cuciureanu, Gheorghe. Recunoaşterea internaţională – element important al

activităţii ştiinţifice şi inovaţionale / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 76-

82. – http://agepi.md

22. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei /

Gheorghe Cuciureanu // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr.

2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 61-65. – Bibliogr. : 10 tit.

23. Duca, Gheorghe. Adresarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei către

comunitatea ştiinţifică din ţară / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2006. –

Nr 2. – P. 1-3. – www.asm.md

24. Duca, Gheorghe. Cercetarea şi Inovarea – două imperative de interes public major

pentru dezvoltarea ţării / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1(6). – P. 5-13. –

http://www.akademos.asm.md/

7


25. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge

Society) / Gheorghe Duca. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 288 p. – (Col. „Strategia schimbării”). –

ISBN 978-9975-67-235-1.

Recenzii :

26. Belostecinic, Grigore. Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate / Grigore

Belostecinic // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60.

27. Hadârcă, Ion. Gheorghe Duca şi strategia schimbării : contribuţii la societatea bazată pe

cunoaştere / Ion Hadârcă // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 106-107.

28. Josanu, Efim. Gheorghe Duca şi contribuţia la „Knowledge Society” : *pe marginea cărţii

„Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere”+ / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P. 5.

29. Plăieşu, Raisa. Cunoaşterea – resursă principală a societăţii : *lansarea cărţii „Contribuţii la

societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society)”+ / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. – 2007.

– Nr 11, 12. – P. 14.

30. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [pe marginea

cărţii „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere”] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P.

101-105.

31. Roibu, Nicolae. O carte despre ştiinţa şi mediu / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15

noiemb. – P. 4.

32. Duca, Gheorghe. Inovarea şi competitivitatea în ştiinţă – chezăşie a integrării în

spaţiul european / Gheorghe Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 5-7. – http://agepi.md

33. Duca, Gheorghe. Organizarea ştiinţei şi a procesului inovaţional pe teritoriul

postsovetic: experienţa Republicii Moldova / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

– 2006. – Nr 1. – P. 1-4. – www.asm.md

34. Duca, Gheorghe. Reforma cercetării în Republica Moldova / Gheorghe Duca //

Academica : revista editată de Academia Română. – 2007. – Nr 62-63. – P. 25-27.

35. Duca, Gheorghe. Reformarea ştiinţei în Republica Moldova : obiective, realizări,

probleme / Gheorghe Duca, Victor Balmuş // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în

condiţiile integrării europene : materiale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. –

P. 23-27.

36. Duca, Gheorghe. Reforms of science and innovation spheres in the Republic of

Moldova / Gheorghe Duca // Radio electronic, informatics and technology : proc. of the 1st Int.

Conf., 15-16 Oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-20.

37. Duca, Gheorghe. Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării : realizări şi perspective /

Gheorghe Duca // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 5-10. – http://agepi.md

38. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea

societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 3-7. –

http://www.akademos.asm.md/

39. Duca, Gheorghe. Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare / Gheorghe Duca // Akademos. –

2007. – Nr 4 (8). – P. 3-5. http://www.akademos.asm.md/

40. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi dezvoltarea naţională / Gheorghe Duca // Akademos. –

2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60. – http://www.akademos.asm.md/

8


41. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea în dezvoltarea durabilă / Gheorghe Duca //

Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28. – Idem în lb. engleză, rusă.

42. Extension of regional and international connectivity of RENAM network / A.

Andrieş, P. Bogatencov, E. Peplow [et al.] // VIII International Conference on Information

Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 40-44. – Bibliogr. : 9 tit.

43. Fetiniuc, Valentina. Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi

dezvoltare / Valentina Fetiniuc, Ivan Luchian // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 64-67. –

http://www.akademos.asm.md/

44. Feuraş, Eugenia. Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice şi criteriile novaţiei

ştiinţifice / Eugenia Feuraş // Analele : Ed. a V-a / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.,

2007. – P. 142-145.

45. Filosofia ştiinţei : aspecte metodologice şi axiologice / Acad. de Studii Economice

din Moldova.; coord. şt. : Tudor Dumitraş, Petru Rumleanschi. – Ch. : ASEM, 2008. – 176 p. –

Bibliogr. la sfârştul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-387-6.

46. Furdui, Teodor. Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi

inovării / Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 8-15. –

http://www.akademos.asm.md/

47. Furdui, Teodor. Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera

ştiinţei şi inovării în anul 2006 : (In imagini şi diagrame) / Teodor Furdui // Akademos. – 2007. –

Nr 1 (6). – P. 25-27. – http://www.akademos.asm.md/

48. Gaina, Boris. Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 /

Boris Gaina // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 14-24. – http://www.akademos.asm.md/

49. Gaina, Boris. Republica Moldova în spaţiul inovaţional al Comunităţii Statelor

Independente / Boris Gaina // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii

intelectuale : comunic. conf. int. şt.-practice, ed a V-a, 16-17 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 53.

50. Ganea, Victoria. Concepte de bază privind rolul ştiinţei în dezvoltarea societăţii /

Victoria Ganea // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008. –

P. 51-65. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.

51. Iovu, Maria. Colaborarea ştiinţifică cu ţările Uniunii Europene / Maria Iovu //

Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea Planului de acţiuni. – Ch., 2006. – P. 50-

54.

52. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de

comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red.

resp. : Boris Gaina. – Chi. : S. n., 2007. – 125 p.

9


53. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de

comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2007 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –

Chi. : S. n., 2008. – 292 p.

54. Melnic, Boris. Formarea modelului naţional al ştiinţei / Boris Melnic // Akademos.

– 2006. – Nr 2 (3). – P. 57-58. – http://www.akademos.asm.md/

55. Melnic, Boris. Omul – problemă prioritară a ştiinţei / Boris Melnic // Univers Om. –

2008. – Nr 1. – P. 18-19.

56. Melnic, Boris. Umanismul ştiinţific / Boris Melnic // Prin religie şi ştiinţă spre pace

şi umanism. – Ch., 2006. – P. 52-55.

57. Membrii corespondenţi ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr

2-3 (7). – P. 69-76. – http://www.akademos.asm.md/

58. Membrii titulari ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7).

– P. 61-68. – http://www.akademos.asm.md/

59. Mitniţcaia, Lidia. Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a

acesteia / Lidia Mitniţcaia, Elena Railean // Economica. – 2007. – Nr 1. – P. 7-9. – Bibliogr. : 7 tit.

60. Moldovan Research and Development Association : Activity Report, 2000-2005. –

Ch. : S. n., 2006. – 44 p.

61. Muzeul ştiinţei, o autentică inovaţie muzeologică // Akademos. – 2008. – Nr 3

(10). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/

62. Percinschi, Natalia. Evaluarea comparativă a standardelor şi normelor UE cu

privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă / Natalia Percinschi // Economie şi Sociologie. – 2007. –

Nr 3. – P. 81-91. – Bibliogr. : 9 tit.

63. Pişcenco, Marina. Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Marina Pişcenco, Anatol Rotaru

// Economica. – 2007. – Nr 3. – P. 5-7.

64. Porcescu, Sergiu. Contribuţia ştiinţei din Moldova la realizarea programului

“Unitate prin diversitate” al UE / Sergiu Porcescu // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 77-78. –

http://agepi.md

65. Porcescu, Sergiu. Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice / Sergiu

Porcescu // Akademos. – Nr 1-2 (9). – P. 55-61. – http://www.akademos.asm.md/

66. Porcescu, Sergiu. Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările origine /

Sergiu Porcescu // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 31-35. – Bibliogr. În notele de subsol. –

http://www.akademos.asm.md/

10


67. Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006

/ resp. : Gheorghe Duca, Boris Gaina // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Ed. specială. –

2006. – 25 august. – 168 p.

68. Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării : culeg. de rez. (2005-2007) /

alcăt. : P. Racu, A. Lupan, O. Labutina; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.

Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 172 p. – (Col. Centrului de Informare şi Documentare în domeniul

Proprietăţii Intelectuale; Vol. 1). – ISBN 978-9975-911-21-4.

69. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2005

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red. resp. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2006. – 336 p. – ISBN 978-

9975-62-154-0.

70. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei; alcăt. : Nistor Bolocan *et al.+; secretar şt. : Boris Gaina. – Ch. : S.

n., 2007. – 218 p.

71. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei; alcăt. : Nistor Bolocan, …; secretar şt. : Boris Gaina. – Ch. : S. n.,

2008. – 299 p. – ISBN 978-9975-62-215-8.

72. Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş // Akademos. – 2006. – Nr 3-

4 (5). – P. 42-44. – http://www.akademos.asm.md/

73. Roman, Corina. Programul STEP : dezvoltarea pieţei inovaţiilor / Corina Roman,

Lidia Romanciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 10-15. – http://agepi.md

74. Roşca, Alfreda. Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi de dezvoltare şi

integrare în cercetarea internaţională / Alfreda Roşca // VIII International Conference on

Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 145-147.

75. Rotaru, Anatol. Consideraţii generale privind paradigma sinergetică a

autoorganizării sistemelor de cercetare-dezvoltare / Anatol Rotaru // Akademos. – 2008. – Nr 3.

– P. 21-24. – http://www.akademos.asm.md/

76. Samoteeva, Raisa. Filozofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice : suport de

curs masterat / Raisa Samoteeva. – Ch. : UTM, 2006. – 100 p. – Bibliogr. : p. 100 (27 tit.) . – ISBN

978-9975-45-022-5.

77. Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-2011 / Veaceslav

Afanasiev, Nicolae Dumbrăveanu, Iurie Badîr *et al.+ // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 5-9. –

Bibliogr. : 17 tit.

78. Tighineanu, Ion. Programe de stat şi programe pentru tineri cercetători / Ion

Tighineanu // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 43-47. – http://www.akademos.asm.md/

11


79. Timuş, Andrei. Dezvoltarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii /

Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2006. – Nr 2. – p. 88-96 : tab.

80. Timuş, Andrei. Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii / Andrei Timuş,

Ion Rusandu // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 45. – http://www.akademos.asm.md/

81. Timuş, Andrei. Ştiinţa în slujba societăţii / Andrei Timuş / Rev. de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2007. – Nr 2. – P. 87-94.

82. Timuş, Andrei. Ştiinţa şi inovarea – bază a dezvoltării social-economice a ţării :

aprecieri, realizări, propuneri / Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – p. 125-

141.

83. Ţurcan, Aurelia. Determinarea complexului de indicatori ai ştiinţei şi inovării

pentru Republica Moldova / Aurelia Ţurcan // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 8-12. – Bibliogr. : 5

tit. – http://agepi.md

84. Ţurcan, Aurelia. Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi

inovaţionale / Aurelia Ţurcan // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 62-63. –

http://www.akademos.asm.md/

85. Voronin, Vladimir. Să învingem prin ştiinţă : *despre reformarea Acad. de Ştiinţe a

Moldovei] / Vladimir Voronin // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 3. –

http://www.akademos.asm.md/

86. Берсукер, Исаак. Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании

науки / Исаак Берсукер // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 25-28. –

http://www.akademos.asm.md/

87. Болога, М. К. На пути к обществу, основанному на знаниях / М. К. Болога //

Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 44-49. – http://www.akademos.asm.md/

88. Дука, Георге. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge

Society) / Георге Дука; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 304 p.

– (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN 978-9975-67-014-2.

89. Дука, Георгий. Сотрудничество ученых Молдовы и Беларуси в деле

ускорения научно-технического прогресса / Георгий Дука, Борис Гаина // Беларусь –

Молдова: 15 лет дипломатических отношений : материалы междунар. научно-практ.

конф., 16 нояб. 2006. – К., 2007. – С. 5-10.

90. Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах (Nr

138-XVI от 21.06.2007) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2007. – Nr 107-111 (27

iulie). – P. 31-34.

91. Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях (Nr 259 от 15.07.2007) //

http://www.cnaa.md/ru/normative-acts/science-innovation-code/

12


92. Назария, Сергей. Внешнеполитический аналитический центр – связующее

звено между академической наукой и органами власти / Сергей Назария // Formarea

profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale : noi dimensiuni : materialele

conf. şt.-practică intern., 28 febr. 2007. – Ch., 2007. – P. 59-74.

93. Наука и общество / Ассоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску Спэтару;

редкол. : В. И. Царанов (отв. ред.) [и др.]. – К. : Парагон, 2007. – 333 p. – ISBN 978-9975-916-

07-3.

94. Тимуш, Андрей. Аспекты реформирования науки в Молдове / Андрей Тимуш

// Мысль : Теория. Практика. Публицистика. – 2007. – Nr 3 (37). – P. 89-92.

Conferinţe ştiinţifice

95. Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XXînceputul

sec. XXI) : materialele conf. şt. interuniv., 3 apr. 2007 / col. red. : Mihai Braga [et al.].

– Ch. : UTM, 2007. – 218 p. – ISBN 978-9975-9853-8-3.

96. International Conference of Young Researches, 4 th ed., 10 Nov. 2006 dedicated to

the 60 th anniv. of Acad. of Sciences of Moldova : scientific abstr. / Acad. of Sciences of Moldova,

Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; science com. : Gheorghe Duca [et al.]. –

Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2006. – 211 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-67-598-0.

97. International Conference of Young Researches, 5 th ed., 9 Nov. 2007 : book of

abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”;

science com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 240 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-62-196-0.

98. International Conference of Young Researches, 6 th ed., 6-7 Nov. 2008 : scientific

abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; org

com. : Valeriu Ciorbă [et al.]; scientific com. : Valeriu Ciorbă (chairman) [et al.]. – Ch. : CEP USM,

2008. – 235 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-769-5.

99. Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern Europe,

Balkans, Caucasus and Baltic States, 18-21 Sept. 2008 : abstr. / Acad. of Sciences of Moldova;

org. com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p. – ISBN 978-9975-62-236-3.

13


Istoria ştiinţei

100. Ababii, Ion I. 50 ani de la fondarea catedrei Filozofie şi Bioetică : [Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”] / Ion I. Ababii // Bioetica, Filosofia, Economia şi

Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : materialele conf. a XII-a şt. intern., 28-

29 aug. 2007. – Ch., 2007. – P. 15-30.

101. Academia de Ştiinţe a Moldovei : Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei; coord. ed. : D. Dragnev, I. Jarcuţchi. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 492 p.

– (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 2.). – ISBN 978-9975-67-557-4.

102. Batîr, Dumitru. Neliniştea memoriei: Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile

vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr; Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologie. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2007. – 348 p. –

Bibliogr. : p. 317-331 (488 tit). – ISBN 978-9975-62-170-0.

103. Bologa, M. K. Evolution and achievements of Institute of Applied Physics of the

Academy of Sciences of Moldova / M. K. Bologa // Moldavian Journal of the Physical Sciences. –

2006. – Vol. 5, Nr 3-4. – P. 263-282. – http://sfm.asm.md/moldphys/

104. Burdujan, Victor. Istoria Facultăţii de Agronomie *a UASM+ / Victor Burdujan //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16.

105. Calmuţchi, Laurenţiu. Pagini din istoria invăţămîntului matematic în Moldova :

(Secolul XV pînă la începutul secolului al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Ch. : UST,

2008. – 297 p. – Bibliogr. : p. 259-273 (245 tit.). – ISBN 978-9975-9777-7-7.

106. Cojocaru, Ion. File din istoria învăţămîntului matematic în Moldova din secolul XV

până la începutul secolului al XX-lea / Ion Cojocaru; coord. şt. : Hariton Andrei; consultant şt. :

Laurenţiu Calmuţchi; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2006. – 111 p. – Bibliogr. : p. 91-111

(541 tit). – ISBN 978-9975-9538-5-6.

107. Darie, Grigore. Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară la 50 de ani de

activitate / Grigore Darie // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 7-8. – P. 4-5.

108. Dragnev, Demir. Ştiinţa istorică din Moldova în anii 1946-2006 / Demir Dragnev,

Ion Jarcuţchi // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2006. – Nr 1-2. – P. 3-16. – Bibliogr. : 9 tit.

109. Duca, Gheorghe. 60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova /

Gheorghe Duca // Akademos. – 2006. – Nr 3-4. – P. 3-6. – http://www.akademos.asm.md/

110. Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova / Soc.

Matematicienilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. Tehnică a Moldovei; elab. :

G. Beleavschi *et al.+; coord. : M. Cioban, I. Valuţă *et al.+. – Ch. : S. n., 2006. – 380 p. – Bibliogr.

la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-62-067-3.

111. Eţco, Constantin. Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie la 10 ani :

*Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 1997-2007+ / Constantin Eţco;

14


Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Epigraf, 2007. – 280 p. –

Bibliogr. : p. 225-273 (330 tit.).

112. Eţco, Ludmila. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii şi Sănătăţii

Mamei şi Copilului la 25 de ani : istoria, activitatea ştiinţifică şi perspectivele / Ludmila Eţco //

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 2. – P. 7-14.

113. Gaina, Boris. Şcoala Oenologică din Moldova la 60 ani / Boris Gaina // Akademos.

– 2006. – Nr 2 (3). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/; Viticultura şi Vinificaţia în

Moldova. – 2006. – Nr 5. – P. 20-21; Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 9-14. – http://agepi.md

114. Gajim, Ştefan. Istoria sistemului naţional de proprietate intelectuală în date şi

imagini : 1992-2007 / Ştefan Gajim; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). –

Ch. : AGEPI, 2007. – 192 p. – Bibliogr. : p. 118 (6 tit.). – ISBN 978-9975-911-05-4.

115. Gheorghiţă, Eugen. 75 de ani de fizică teoretică şi experimentală : [activitatea a

catedrei de fizică teoretică şi experimentală a Univ. de Stat din Tiraspol+ / Eugen Gheorghiţă //

Fizica şi tehnologiile moderne. – 2006. – Vol. 4, Nr 1-2. – P. 54-56.

116. Gherman, Diomid. Aşa a fost să fie / Diomid Gherman. – Ch : S. n., 2008. – 340 p. –

ISBN 978-9975-62-228-8.

117. Institutul de Energetică: Rezultatele ştiinţifice principale pe perioada 1955-2006 =

Институт энергетики : Основные научные результаты за период 1955-2006 = The

Institute of Power Engineering : The main scientific results during the period of 1955-2006 /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut.-alcăt. : V. Postolati. – Ch. : S. n., 2006. – 56 p. – ISBN 978-9975-

62-048-2.

118. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la 65 de ani: File de istorie / Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei; select. şi adapt. : Victor Bâcu; coord. : Eugen Coroi, Nelu Vicol. – Ch. : Univers

Pedagogic, 2006. – 243 p. – Bibliogr. : p. 242-243 (32 tit.). – Ind. de nume : p. 237-241. – ISBN

978-9975-9560-2-4.

119. Kantser, V. Physics and engineering in the research centres of Republic of Moldova:

Retrospective view on the activities in the past 60 years of the Academy of Sciences of Moldova

and perspective view on the future investigations / V. Kantser // Moldavian Journal of the

Physical Sciences.- 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 137-148. – http://sfm.asm.md/moldphys/

120. Marian, Grigore. Prima Facultate inginerească în Moldova / Grigore Marian //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 16-20.

121. Mişcoi, Gheorghe. Teoria probabilităţilor şi aplicaţiile ei: repere istorice şi

contribuţii în fondarea direcţiei de cercetare în Republica Moldova / Gheorghe Mișcoi //

Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 26-30. – http://www.akademos.asm.md/

122. Ojovanu, Vitalie. Dimensiunile performanţei: Catedra „Filozofie şi Bioetică” a Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la aniversarea celor 50 ani de activitate

şi 70 ani de la naşterea şefului catedrei, profesor univ., academician Teodor N. Ţîrdea / Vitalie

Ojovanu; red. resp. : Petru V. Berlinschi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

15


Testemiţanu” din Rep. Moldova. – Ch. : CE UASM, 2007. – 144 p. – Lucr. publ. : p. 63-67. – ISBN

978-9975-64-098-5.

123. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Istoria gîndirii pedagogice în Republica Moldova –

Epoca Marii Degradări : (anii 1992-2003) : [monogr.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu; red. şt. : Virgil

Mândâcanu; Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. – Ch. : Labirint, 2007. – 331

p. – Bibliogr. p. 278-327 (960 tit.). – ISBN 978-9975-943-08-6.

124. Prisacari, V. Catedra de epidemiologie la 40 ani de la fondare : [Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”] / V. Prisacari; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 32 p. – Bibliogr. : p. 26-32. – ISBN 978-

9975-64-082-4.

125. Rusnac, Gheorghe. Universitatea de Stat din Moldova, (1996-2006) : [din istoricul

univ. : în 2 vol.] / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma; col. red. : Petru Gaugaş *et al.+; Univ. de Stat

din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1. – 256 p. – Bibliogr. : p. 249-256. – ISBN 978-9975-

70-681-0; Vol. 2. – 646 p. – Bibliogr. : p. 625-646. – ISBN 978-9975-70-022-1.

126. Rusu, O. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) – paşi şi devenire: (o

istorie a timpului) / O. Rusu, L. Ciobanu // Actualităţi în neurologie : materialele conf.

consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 9-14.

127. Stratulat, P. Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii

mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani: realizări şi perspective / P. Stratulat //

Bul. de Perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 3-13.

128. 60 de ani de la fondarea primelor institute academice // Intellectus. – 2006. – Nr

2. – P. 69-70. – http://agepi.md

129. ULIM – 15 ani de ascensiune / Marcel Toma, Igor Pânzaru, Antonina Sârbu; red.şef

: Sergiu Gavriliţă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p.

130. Unele aspecte din istoria dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova de la

începuturi până la prezent : (Călăuza ghidului) / Muzeul Pedagogic Rep.; coord. : Vladimir

Lemne. – Ch. : CEP USM, 2006. – 171 p. – Bibliogr. : p. 166-167 (20 tit.). – ISBN 978-9975-70-

628-5.

131. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1933-2008 : 75 ani [de la înfinţare] /

Univ. Agrară de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoieş (coord.), V. Vrancean, S. Turiţă [et

al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 56 p.

132. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-

2007 : bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Tatiana

Kalguşkin, Inesa Soltan; dir. publ. : Andrei Galben; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. :

Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 174 p. – ISBN 978-

9975-101-09-7.

133. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” : din istoria univ. / aut. şi col.

red. : Nicolae Banuh (coord.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 48 p.

16


134. Болога, М. К. Исследования и инновации в Институте Прикладной Физики.

Эволюция и достижения / М. К. Болога // Электронная обработка материалов. – 2006. –

Nr 3. – P. 4-91 : fotogr.

135. Штемберг, Марк. Ученые и врачи-евреи: яркий след в Молдове / Марк

Штемберг. – К. : Б. и., 2006. – 90 p. – ISBN 978-9975-900-92-8.

Personalia

136. Ababii, Ion. Făclier al ştiinţei medicale : prof. Viorel Prisăcaru la 60 de ani / Ion

Ababii // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 99-100. – http://agepi.md

137. Ababii, Ion. Petru Iarovoi – unul dintre patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic

din Republica Moldova : omagiu la 75 de ani / Ion Ababii // Sănătate publică, economie şi

management în medicină. – 2007. – Nr 4. – P. 53-56 : fotogr.

138. Ababii, Ion. Profesorul universitar Viorel Prisăcaru la 60 de ani / Ion Ababii // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2006. – Nr 3. – P. 328-330.

139. Academician Pavel Vlad – a distinguished researcher and ardent promoter of

science // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. –

Vol. 1, Nr 1. – P. 18-19. – http://www.cjm.asm.md/

140. Academicianul Boris Gaina : secvenţe biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”; alcăt. : Lidia Zasaviţchi; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch.,

2007. – 212 p. – Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-62-210-3. – www.amlib.asm.md

141. Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul : Biografia. Opera.

Aprecieri. Iconografia. Bibliografia / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Cercet.

Interetnice. Bibl. Şt. Centrală; col red. : Ion Bodrug. – Ch. : S. n., 2006. – 740 p. – ISBN 978-9975-

9755-2-0.

142. Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani : [oenolog] / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 127 p. – Bibliogr. : p. 104-127. – ISBN 978-9975-901-

16-1.

143. Academicianul Gheorghe Duca : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Bibl. Şt.

Centrală „Andrei Lupan”, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna

Nikolaeva, Valentina Guriev [et al.]; red, şt. : Dumitru Batîr; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch.,

2007. – 142 p. – www.amlib.asm.md

144. Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan”; coord., red. şt. : Mihail Dolgan; resp. de ed. :

Mariana Şlapac; alcăt, : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.]; red. şt. şi

bibliogr. : Claudia Slutu-Grama; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp. de ed. din partea BŞC

17


„Andrei Lupan” a AŞM : Elena Corotenco; fot. : Mihai Potârniche. – Ch. : S. n., 2008. – 424 p. –

ISBN 978-9975-78-644-7.

145. Academicianul Mihai Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi

agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco [et al.] // Bul. Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 177-181.

146. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii / Acad. de Ştiinţe

a Moldovei. Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie; alcăt. : Eugenia Revenco, V. Lupaşcu, Asea

Timuş. – Ch. : S. n., 2008. – 416 p. – Bibliogr. : p. 358-379. – ISBN 978-9975-62-232-5.

147. Academicianul Nicolae Corlăteanu, 1915-2005 : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Lingvistică, Bibl. Şt. Centrală; alcăt. : Ion Şpac, Ana Grabazei; consultant :

Silviu Berejan. – Ch. : „Ştiinţa”, 2006. – 112 p. – 978-9975-67-528-4.

148. Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 de ani : culeg. de articole şt. = Академику

П. М. Жуковскому – 120 лет : сб. науч. cт. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Biologie,

Chimie, Ecologie, Secţia de Ştiinţe Agricole, Grădina Botanică a AŞM *et al.+; a pregătit : Ilia

Trombiţchi; red. şt. : A. Ciubotaru, P. Obuh, A. V. Teleuţă *et al.+. – Ch. : Eco-TIRAS, 2008. – 160

p. – ISBN 978-9975-66-063-1.

149. Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei / Gh.

Duca, T. Furdui, I. Toderaş *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. –

Nr 1 (298) . – P. 183-186.

150. Academicianul Simion Toma – personalitate marcantă în ştiinţa naţională /

Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 179-182.

151. Academicianul S. A. Moscalenco – 80 ani / alcăt. : P. Khadzhi, I. Belousov, E.

Dumanov [et al.] . – Ch. : S. n., 2008. – 148 p. – ISBN 978-9975-66-086-0.

152. Academicianul Sveatoslav Moscalenco *resursă electronică+ : biobibliogr. / alcăt. :

Janna Nikolaeva, Olga Ţurcan; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch., 2008. – 90 p. – ISBN 978-

9975-4046-0-0. – www.amlib.asm.md

153. Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie; alcăt. coord. : Valentina Ciochină. – Ch. : S. n.,

2006. – 298 p. – Bibliogr. : p. 263-298. – ISBN 978-9975-62-157-1.

154. Academicianul V. A. Moscalenco – 80 ani / alcăt. : K. Gudima, L. Dohotaru. – Ch. :

S. n., 2008. – 138 p. – ISBN 978-9975-66-087-7.

155. Academicianul Vsevolod Moscalenco *resursă electronică+ : biobibliogr. / alcăt. :

Janna Nikolaeva, Olga Ţurcan; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch., 2008. – 82 p. – ISBN 978-

9975-4046-3-1. – www.amlib.asm.md

18


156. Agapi, Liuba. Un nume adunat într-o carte : [Acad., lingvisticul Silviu Berejan la 80

de ani de la naştere+ / Liuba Agapi // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P.

52-53.

157. Alexandru Abramciuc : *professor univ., dr. în tehnică] : biobibliogr. / alcăt. Maria

Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţă, Margareta Curtescu; Min. Educaţiei şi

Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi : S. n., 2006. – 171 p.

– (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-931-96-0. – http://libruniv.usb.md/

158. Alexianu, Şerban. File din viaţa tatălui meu : [profesorul univ. Gh. Alexianu] /

Şerban Alexianu. – Ch. : S. n., 2007. – 299 p. – Bibliogr. : p. 297-298 (47 tit). – ISBN 978-9975-

9892-2-0.

159. Andrei Smochină la 60 de ani : [jurist, profesor univ.] : biobibliogr. / alcăt. :

Veronica Gheţu, Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida

Sochircă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2006. –

86 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 24-a). – ISBN 978-9975-920-01-8.

160. Andrieş, Vasile. Contribuţia comunicaţiilor nervoase interorganice la inervaţia

bronhiilor şi a vaselor circulaţiei pulmonare : 70 *ani de la naşterea medicului anatomist Vasile

Andrieş+ / Vasile Andrieş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. :

CEP „Medicina”, 2007. – 44 p. – Bibliogr. : p. 40-41 (20 tit.). – (Savanţi-medici iluştri).

161. Andriuţă, Constantin. Un semicentenar de cercetări în hepatitele virale efectuate

de catedra boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani

de la naştere a lui Constantin Andriuţă+ / Constantin Andriuţă; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 50 p. – Bibliogr. : p. 34-50. –

(Savanţi-medici iluştri).

162. Anei-Naconecina, Antonina. Chemarea inimii: Lector univiversitar Ludmila Timco /

Antonina Anei-Naconecina; consultant : Mihail Revenco; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :

Pontos, 2008. – 43 p. – Bibliogr. : p. 32-34. – ISBN 978-9975-938-74-7.

163. Bahnaru, Vasile. Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu lingvistica şi cu

neamul românesc / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P.

30-35.

164. Batîr, Dumitru. Ancorat în tumultul actualităţii: Academicianul Isaak Bersuker la 80

de ani / Dumitru Batîr // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 111-112. –

http://www.akademos.asm.md/

165. Batîr, Dumitru. Gheorghe Junghietu: Savant şi arhitect al învăţămîntului

universitar / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 1.– P. 83-86. – http://agepi.md

166. Batîr, Dumitru. His life was a legend: Antonie Ablov, (1905-1978) : [acad., dr. hab.

în chimie] // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. –

2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 129-132. – http://www.cjm.asm.md/

19


167. Batîr, Dumitru. Ion Vatamanu, necunoscutul : [despre poetul şi chimistul Ion

Vatamanu+ / Dumitru Batîr // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 77-78. –

http://www.akademos.asm.md/

168. Batîr, Dumitru. Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate : [academicianul

Gheorghe Duca la 55 de ani+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 80-82. –

http://agepi.md; Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 45-46.

169. Batîr, Dumitru. Şcoala savantului Iurie Lealikov : [acad., dr. hab.în chimie, (1909-

1976)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 2.– P. 46-48. – http://agepi.md

170. Batîr, Dumitru. The horizons of knowledge and the power of synthesis : [acad.,

fondator al şcolii şt. de chimie cuantică şi fizică chimică Isaac Bersuker] / Dumitru Batîr //

Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr

1. – P. 126-128. – http://www.cjm.asm.md/

171. Batîr, Dumitru. Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa : [dr. în chimie

(1927-1997)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 83-85. – http://agepi.md

172. Batîr, Dumitru. Un nume de referinţă al ştiinţei naţionale : *Andrei Andrieş,

academician, cercet. şt. în domeniul fizicii+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 74-

76. – http://agepi.md

173. Beril, S. I. The Knight of Science : [Evghenii Pokatilov, fizician, membru

corespondent al AŞM la 80 de ani] / S. I. Beril // Moldavian Journal of the Physical Sciences. –

2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 14-17. – http://sfm.asm.md/moldphys/

174. Beţişor, Vitalie. Polifracturile oaselor aparatului locomotor şi consecinţele lor :

(Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Vitalie Beţişor+ / Vitalie Beţişor; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 71 p. – Bibliogr.

: p. 46-71. – (Savanţi-medici iluştri).

175. Botnarciuc, Vasile. Eficienţa şi avantajele cercetării sistemice : [acad. Silviu

Berejan] / Vasile Botnarciuc // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 36-43.

176. Canţer, Valeriu. Creator de noi metode matematico-statistice : membru

corespondent Evghenii Lvovschi la 75 de ani / Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9).

– P. 116. – http://www.akademos.asm.md/

177. Cebotari, Ion. O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive : [70 ani

de la naşterea lui Ion Cebotari] / Ion Cebotari; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun.

Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p.

178. Chiril Draganiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, ministru al sănătăţii al

Republicii Moldova, (1974-1990) : Biobibliogr. : 75 [ani de la naştere] / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, IMSP Centrul Rep. de Diagnosticare Medicală. –

Ch. : CEP “Medicina”, 2006. – 79 p. – (Savanţi-medici iluştri).

20


179. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan – mereu primul printre primii

savanţi filologi din Republica Moldova / Anatol Ciobanu // Akademos. – 2007. – Nr 4 (8). – P.

76-77. – http://www.akademos.asm.md/

180. Ciobanu, Ludmila. Patriarhul neurologiei autohtone : Acad. Diomid Gherman la 80

de ani / Ludmila Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. –

P. 192.

181. Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu

ajutorul unor metode şi procedee rapide : 70 [ani de la naşterea medicului infecţionist,

profesorului univ. Şt. Plugaru] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. –

Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 33 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 32-34.

182. Covaliov, Victor. Savant pe linia de avangardă a oenologiei şi biotehnologiei: Boris

Gaina / Victor Covaliov // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 90-92. – http://agepi.md

183. Cozma, Valeriu. Academicianul Boris Melnic: Tainele ştiinţei despre om / Valeriu

Cozma; red. şt. : Gheorghe Duca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 229 p. – Bibliogr. : p. 220 (23 tit.). – ISBN 978-9975-70-478-6.

184. Cozma, Valeriu. Rectorul Gheorghe Rusnac : [Univ. de Stat din Moldova, 1992-

2007] / Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 241 p. – Bibliogr. :

p. 228-236 (210 tit). – ISBN 978-9975-70-365-9.

185. Crivoi, Aurelia. Opera ştiinţifică a academicianului Boris Melnic, profesor

universitar : (la un popas aniversar) / Aurelia Crivoi // Univers Om : rev. şt.-populară. – 2008. –

Nr 1. – P. 8-17.

186. Cununa realizărilor de o viaţă : [file din biografia acad. Pavel Vlad, dr. hab. în

chimie] // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 73. – http://agepi.md

187. Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare : [acad., dr. hab. în biologie Vasile

Micu] / T. Furdui, A. Spivacenco, S. Toma *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2008. – Nr 2 (305) . – P. 181-184.

188. Drumea, Anatol. Promotor al ştiinţelor terestre : dr. hab. Vasile Alcaz la 60 de ani /

Anatol Drumea, Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. –

http://www.akademos.asm.md/

189. Duca, Gheorghe. Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale :

[acad., maestrul Eugen Doga] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 28-29. –

http://www.akademos.asm.md/

190. Duca, Gheorghe. Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass / Gheorghe Duca

// Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2,

Nr 1. – P. 123-125. – http://www.cjm.asm.md/

21


191. Duca, Gheorghe. Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în enologie : [despre acad.

Boris Gaina+ / Gheorghe Duca // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 29. –

Idem şi în lb. rusă.

192. Duca, Gheorghe. Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani / Gheorghe

Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 94-95. – http://agepi.md

193. Duca, Gheorghe. Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii : *acad., savant în

domeniul aterosclerozei, profesor univ., rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”+ / Gheorghe

Duca, Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. –

http://www.akademos.asm.md/

194. Dumistrăcel, Stelian. Legături de suflet : [acad. Silviu Berejan] / Stelian

Dumistrăcel // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 19-21.

195. Eminent savant şi pomicultor : [Ion Ţurcanu – 75 de ani de la naştere+ / M.

Rapcea, I. Donică, T. Popovici [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 25.

196. Eminent savant şi promotor al limbii române : [acad. Silviu Berejan] / Gheorghe

Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Limba Română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 264-266.

197. Eugen Doga: compozitor, academician / coord. ed. : Ana-Maria Plămădeală; resp.

de ed. : Mariana Şlapac; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 416 p. –

(Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. III.). – ISBN 978-9975-67-295-5.

198. Eugen Gladun la vîrstă de 70 de ani : [la aniversarea dr. hab. în ştiinţe medicale,

şef al Catedrei de Obstetrică şi Ginecologie / colectivul : USMF “N. Testemiţanu”+ // Bul. de

Perinatologie. – 2006. – Nr 2. – P. 54-55.

199. Fomin, V. M. Scientific treasury created by Professor E. P. Pokatilov / V. M. Fomin

// Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 7-13. – Bibliogr. : p. 11-

13 (31 tit.). – http://sfm.asm.md/moldphys/

200. Friptuleac, Grigore. Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de performanţă /

Grigore Friptuleac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 189-

190.

201. Furdui, T. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei

moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu // Actualităţi în neurologie : materialele conf.

consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 5-8.

202. Furdui, T. Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare : membru

corespondent Vasile Babuc la 75 de ani / Teodor Furdui, Simion Toma, Gheorghe Cimpoieş //

Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 115. – http://www.akademos.asm.md/

203. Furdui, T. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie : [acad.

Gh. Ghidirim] / T. Furdui, Gh. Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. –

Nr 3 (306). – Р. 166-169.

22


204. Gajim, Ştefan. Personalitate de vază a intelectualităţii naţionale : [Valeriu

Dulgheru, şeful de catedră la Univ. Tehnică a Moldovei+ / Ştefan Gajim // Intellectus. – 2006. –

Nr 1. – P. 100-101. – http://agepi.md

205. Gheorghe Duca, academician : [doctor habilitat în chimie, professor universitar

preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei+ // http://duca.md/

206. Ghidirim, Gheorghe. Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei umane : membru

corespondent Nicolae Opopol la 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1-2

(9). – P. 114. – http://www.akademos.asm.md/

207. Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [acad. Mihai Cimpoi] / Gheorghe

Glodeanu // Limba Română. – 2007. – Nr 10-12. – P. 192-195.

208. Groppa, Liliana. Vasile Cepoi: 75 de ani : [file din biogr. dr. hab. în ştiinţe medicale]

/ Liliana Groppa // Curierul Medical. – 2006. – Nr 2. – P. 76.

209. Gudumac, Eva. Academicianul Boris Melnic – savant eminent şi întemeietor de

şcoală / Eva Gudumac // Univers Om. – 2008. – Nr 1. – P. 6-7.

210. Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului = La Femme á la recherche de la Vérité

: [filolog, profesor univ.+ : biobibliogr / Univ. Liberă Intern. din Moldova; alcăt. : Natalia Ghimpu,

Inesa Soltan; red. şi trad. în lb. fr. : Lidmila Hometkovski; red. şt. : Ludmila Corghenci; red

bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 129 p. –

(Col. “Universitaria”; Fasc. a 25-a). – ISBN 978-9975-920-07-0.

211. Iarovoi, Petru. Un semicentenar de activitate în domeniul medicinei preventive :

(Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Petru Iarovoi+ / Petru Iarovoi; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 90 p. – Bibliogr.

: p. 54-90. – (Savanţi-medici iluştri).

212. Ilie Borziac la 60 de ani : biobibliogr. / alcăt. : Ludmila Corghenci, Valentina

Chitoroagă, Victoria Corcodel *et al.+; red. şt. : Gheorghe Postică; trad. în lb. fr. : Ghenadie

Rîbacov; Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi

Ştiinţe Politice. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 32-a). – ISBN 978-

9975-920-91-9.

213. Ion Samusi la 80 de ani : [profesor univ., fizician] : biobibliogr. / Univ. Tehnică a

Moldovei. Bibl.; alcăt. : Ludmila Jarinova [et al.]; ed. îngrijită de Zinaida Stratan. – Ch. : UTM,

2006. – 77 p. – ISBN 978-9975-9853-5-2.

214. Kantser, Valeriu. Bright personality of Professor Evghenii Pokatilov / Valeriu

Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 5-6. –

http://sfm.asm.md/moldphys/

215. Kantser, Valeriu. Outstanding physicist and prominent personality of Moldova

Professor Sveatoslav Moskalenko at his 80 th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal

of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 261-263. – http://sfm.asm.md/moldphys/

23


216. Kantser, Valeriu. Professor Yurii Perlin – the architect and the founder of the first

school for theoretical physics in the Republic of Moldova / Valeriu Kantser // Moldavian Journal

of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 3-4. – P. 273-274. – http://sfm.asm.md/moldphys/

217. Kantser, Valeriu. World recognized physicist and bright personality of Moldova

Professor Vsevolod Moskalenko at his 80 th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of

the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/

218. Klokishner, Sophiya. In memory of Professor Perlin Yurii Evgenievich / Sophiya

Klokishner // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 3-4. – P. 275-279.

– http://sfm.asm.md/moldphys/

219. Kulyuk, L. A tribute to academician Sergiu Radautsan / L. Kulyuk, O. Iliasenko //

Moldavian Journal of the Physycal Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 149-152. –

http://sfm.asm.md/moldphys/

220. Lider în ştiinţă poate deveni doar savantul ce dispune de aptitudini genetice şi

fiziologice creative, sociabilitate şi o enormă capacitate de muncă : profesorul univ., dr. hab.

în ştiinţe biologice, Om emerit în ştiinţă Maria Duca la un frumos jubileu / T. Furdui, I. Toderaş,

V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 3 (300). – Р. 176-

177.

221. Lidia Kulikovski : [doctor în pedagogie, directorul Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”] :

biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”.

– Ch. : Elen-Poligraf, 2006. – 82 p. – ISBN 978-9975-9665-5-9.

222. Lupaşcu, Mihail. Continuatorul şcolii oenologilor din Moldova : [Boris Gaina] /

Mihail Lupaşcu, Sofronie Carpov // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 28-

29.

223. Lupaşcu, Tudor. Academicianul Nicolae Gărbălău – patriarh al chimiei coordinative

din Moldova / Tudor Lupaşcu, Mihail Revenco // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 67-68. –

http://agepi.md

224. Lupaşcu, Tudor. Ion Vatamanu chimist de certă valoare / Tudor Lupaşcu //

Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 79-80. –http://www.akademos.asm.md/

225. Madan, Ion. Academicianul Valeriu Rudic : [biolog] : biobibliogr. / Ion Madan;

Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. – Ch. : CEP USM,

2007. – 173 p. – ISBN 978-9975-70-066-5.

226. Madan, Ion. Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii = The Knight of knowledge and

devotion : profesorul Mihai Revenco la 60 de ani : [chimist, profesor univ.] : biobibliogr. / Ion

Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-917-99-5.

227. Madan, Ion. Poezia muncii ştiinţifice. Savanta profesoară Aurelia Crivoi = La poésie

du travail scientifique. La femme savant et professeur Aurelia Crivoi : biobibliogr. / Ion Madan;

trad. : Ion Guţu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 138 p. – ISBN 978-9975-70-

662-9.

24


228. Madan, Ion. Un savant cu reputaţie mondială. Profesorul Aurelian Gulea la 60 de

ani = A famous scientist. Professor Aurelian Gulea at the anniversary of 60 : biobibliogr. / Ion

Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 214 p. – ISBN 978-9975-70-639-1.

229. Marinciuc, Mihai. Un mare fizician şi un mare om, Alexandru Sibirschi / Mihai

Marinciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 84-85. – http://agepi.md

230. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (1961-2006) : dicţionar / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei; col. red. : H. Corbu *et al.+.– Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 432 p. – (Col.

„Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 1.). – ISBN 978-9975-67-556-7.

231. Membrii secţiei de ştiinţe medicale: Activitatea ştiinţifică şi managerială : 60 de

ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red. resp. :

Gheorghe Ghidirim.– Ch. : S. n., 2006. – 221 p. – ISBN 978-9975-62-030-7.

232. Membru correspondent Constantin Moraru – savant cu o biografie unicală :

[biolog] / T. Furdui, S. Toma, I. Toderaş *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.

– 2006. – Nr 2 (299). – Р. 183-184.

233. Mihai Pătraş : [economist] : biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova, Acad. Intern.

de Management. Filiala din Rep. Moldova; alcăt. : Boris Parii. – Ch. : CEP USM, 2006. – 82 p. –

ISBN 978-9975-70-654-4.

234. Miroliubov, Trifan. Cu gîndul la om : acad. Boris Melnic la 80 de ani / Trifan

Miroliubov // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 113. – http://www.akademos.asm.md/

235. Miroliubov, Trifan. Valoarea omului : (acad. Boris Melnic la 80 de ani) / Trifan

Miroliubov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 191.

236. Musteaţă, V. Alexei Sîcev, 1924-2001 : [chimist, profesor univ.] biobibliogr. / V.

Musteaţă, V. Mozolevski; Univ. de Stat din Moldova. Bibl. Centrală Univ. – Ch. : CEP USM, 2007.

– 74 p. – ISBN 978-9975-70-132-7.

237. Natalia Burlacu : [economist] : biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep.

Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Svetlana Cîrlan, Elena Ţurcan, Tatiana Kalguşkin; red. şt. :

Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. –

Chişinău : ULIM, 2007. – 43 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 29-a). – ISBN 978-9975-934-35-0.

238. Nicolae Testemiţanu : *dr. hab. în medicină+ // http://testemitanu.info/

239. Nicolae Testemiţanu = Nicolae Testemitanu = Николае Тестемицану, (1927-

1986) : [savant, medic umanist] : biobibliogr. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. Bibl. Şt. Medicală; alcăt. : Taisia Şcerbac. – Ch. : CEP Medicina, 2008. – 117 p. –

ISBN 978-9975-915-21-2.

240. Nicolae Ţâu la 60 de ani : [diplomat, economist, profesor univ.] : biobibliogr. /

Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Tatiana Kalguşkin, Elena

Ţurcan; concepţie, red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; trad. :

25


Lucia Corghenci. – Ch. : ULIM, 2008. – 70 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 30-a). – ISBN 978-

9975-920-63-6.

241. O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama,

Steliana Grama : Triptic biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Ovidius”;

alcăt. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.]; red. bibliogr. : Margareta

Cebotari, Taisia Foiu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2008. – 304 p. –

ISBN 978-9975-52-031-7.

242. Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani : *doctor în filologie+ /

Univ. de Stat din Moldova; com. coord. : Anatol Ciobanu (preş.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. –

406 p. – Bibliogr. : p. 15-23, la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-211-9.

243. Omul ştiinţei, omul cetăţii : [acad. Petru Soltan, dr. hab. în fizică şi matematică] //

Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 72. – http://agepi.md

244. On the occasion of the 75th birthday of academician Dumitru Gitsu, doctor

hability in physics and mathematics, Moldova State Prize laureat / Ed. board of the MJPS //

Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 1. – P. 128-130. –

http://sfm.asm.md/moldphys/

245. On the occasion of the 70th birthday of Yurii Simonov, doctor hability in physics

and mathematics / Ed. board of the MJPS // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007.

– Vol. 6, Nr 2. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/

246. Pahomi, Tamara. Aspecte ale contribuţiei academicianului Silviu Berejan în

domeniul lexicologiei şi lexicografiei / Tamara Pahomi, Ana Vulpe // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă

Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 44-46. – Bibliogr. : 5 tit.

247. Păcuraru, Veronica. Silviu Berejan – spirit efervescent „care suferă şi plăteşte

pentru cunoaştere” / Veronica Păcuraru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-

4. – P. 47-51. – Bibliogr. : 4 tit.

248. Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu : la 75 de ani : *de la naşterea geografului M.

Mîtcu+ / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 51 p. – Publ. semnate de

profesorul univ. M. Mîtcu : p. 39-51.

249. Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii : biobibliogr. / Biblioteca Mun. „B. P.

Hasdeu”, Biblioteca Publică „Ovidius”. Centrul de Informare şi Documentare Chişinău; alcăt. :

Margareta Cebotari, Elena Butucel; red. bibliogr. : Taisia Foiu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. –

Ch. : S. n., 2007. – 86 p. – ISBN 978-9975-9665-2-8.

250. Petru Galeţchi, (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Medicală; alcăt. : Stela Prohniţchi.

– Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 46 p. – ISBN 978-9975-915-37-3.

251. Petru Pavaliuc – la 70 ani : [biolog] : bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst.

de Fiziologie şi Sanocreatologie; alcăt. şi coord. : Nina Varmari. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p. – ISBN

978-9975-62-179-3.

26


252. Petru Roşca la 70 de ani : [lingvist, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Natalia Ghimpu, Eleonora Idrisov; red. şt. : Ludmila Corghenci; red.

bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2006. – 85 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 22-a).

– ISBN 978-9975-934-19-0.

253. Pojoga, V. Profesorul Simion Musteaţă – la 60 : [dr. hab., spec. ameliorarea şi

producerea de seminţe] / V. Pojoga, Silvia Mistreţ // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P.

27.

254. Popa, Gheorghe. Academicianului Silviu Berejan – teoretician al limbajului /

Gheorghe Popa // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 22-29. – Bibliogr. :

25 tit.

255. Popa, Iulius. Rectorul academician Nicolae Filip : [80 ani de la naştere] / Iulius

Popa. – Ch. : Grupul Ed. “Litera”, 2006. – 192 p. – ISBN 978-9975-904-00-1.

256. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds : Profesorul Sergiu

Cobîneanu la 60 de ani : [doctor în drept] : biobibliogr / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP

USM, 2008. – 49 p. – ISBN 978-9975-70-713-8.

257. Postolachi, Ilarion. Argumentarea clinico-experimentală a protecţiei dinţilor

preparaţi în terapia protetică cu coroane de înveliş : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la

naştere a lui Ilarion Postolachi+ / Ilarion Postolachi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 38 p. – Bibliogr. : p. 28-38. – (Savanţimedici

iluştri).

258. Postolati, Vitalii. Purtător de idei inovatoare : dr. hab. Vladimir Berzan la 60 de ani

/ Vitalii Postolati, Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 117. –

http://www.akademos.asm.md/

259. Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii :

(Alocaţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea medicului psihiatru, M. Revenco] / Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 57 p. – (Savanţimedici

iluştri). – Bibliogr. : p. 37-57.

260. Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi

traumatologia pediatrică : 70 [ani de la naşterea medicului ortoped, prof. univ. P. Moroz+ /

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 59

p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 43-60.

261. Profesorii Academiei [de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova : 15 ani

de la fondare] / Academia de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova; coord. ed. :

Alexandru Roman. – Ch. : S. n., 2008. – 229 p. – ISBN 978-9975-9688-7-4.

262. Profesorul Dumitru Holban : 70 ani : [dr. hab. în medicina veterinară, profesor

univ.] : biobibliogr. – Ch. : CE UASM, 2007. – 128 p. – ISBN 978-9975-64-083-1.

27


263. Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în experienţă a

procesului infecţios cauzat de stafilococi antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra

penicilinoterapiei : [70 ani de la naşterea medicului infecţionist P. Galeţchi] / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 45 p. – (Savanţimedici

iluştri). – Bibliogr. : p. 30-45.

264. Profesorul Vasile Ceban: 90 ani de viaţă şi 65 ani de activitate profesională :

materialele seminarului şt.-metodic, 8-9 febr. 2007 / com. org. : M. Cioban [et al.]; Soc.

Matematicienilor din Rep. Moldova, Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM, Univ.de Stat din

Tiraspol. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2007. – 152 p.]. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9678-9-

1.

265. Reperele unei vieţi exemplare. Chiril Draganiuc – 75 de ani de la naştere // Bul

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2006. – Nr 1. – P. 212-214. – Semnat : col. de

red.

266. Revenco, Mihail. Academician Nicolae V. Gerbeleu – manager of the metalpromoted

reactions / Mihail Revenco, Vladimir Arion, Grigore Timco // Chemistry Journal of

Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 20-21. –

http://www.cjm.asm.md/

267. Roşca, Petru. Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică actuală în

Republica Moldova : (Alocaţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea profesorului univ. P. Roşca]

/ Petru Roşca; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP

„Medicina”, 2008. – 46 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 32-47.

268. Savant care îmbină cu succes activitatea teoretică cu cea practică : (membru

corespondent Victor Lacusta la 55 de ani) / T. Furdui, I. Toderaş, A. Chirilov *et al.+ // Bul. Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298) . – P. 186-188.

269. Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea academicianului Ion

Toderaş) / Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 181-185.

270. Savant, pedagog, manager : [Nicolae Filip, rectorul Univ. de Stat „A. Russo” din

Bălţi] // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 98. – http://agepi.md

271. Savantul Constantin Eţco – personalitate în medicină : omagiu la 65 de ani / col.

red. // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2006. – Nr 3. – P. 53-54.

272. Savantul şi epoca sa : [file din biogr. academicianului Sergiu Radauţan] //

Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 71. – http://agepi.md

273. Sergiu Rădăuţanu : [academician, fizician] // http://www.radautan.info/

274. Simonov, Yu. Academician Tadeusz Malinowski : (On the occasion of the 85-th

anniversary) / Yu. Simonov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 3-

4. – P. 283-286. – http://sfm.asm.md/moldphys/

28


275. Stici, Ion. Chiril Draganiuc : Evocări / Ion Stici; red. coord. : Eugeniu Ţurcanu; Min.

Sănătăţii şi Protecţiei Soc. al Rep. Moldova, IMSP Centrul Rep. de Diagnosticare Medicală. – Ch.

: S. n., 2006. – 606 p. – (Personalităţi ilustre ale medicinii autohtone). – ISBN 978-9975-78-468-

9.

276. Stici, Ion. Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului / aut.-alcăt. : Ion Stici;

red. coord. : Gheorghe Ghidirim; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

– Ch. : S. n., 2007. – 648 p. – Bibliogr. : p. 525-538. – ISBN 978-9975-78-545-7.

277. Şcoala ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi : [dr. hab. în drept+ // Legea şi

viaţa. – 2006. – Nr 3. – P. 4-9. – Semnat de col. rev.

278. Ştefaneţ, Svetlana. Profesorul Eugen Popuşoi : [eminent savant în domeniul

sănătăţii publice] / Svetlana Ştefaneţ // Sănătate publică, economie şi management în

medicină. – 2006. – Nr 3. – P. 55-56.

279. Tarhon, Petru. Viaţa consacrată ştiinţei şi învăţămîntului : [savantul, botanist,

profesorul univ. P. Tarhon] / Petru Tarhon. – Ch. : S. n., 2006. – 292 p. – Bibliogr. : p. 269-271

(27 tit). – ISBN 978-9975-9936-3-0.

280. Toma, S. Fondator şi promovator a pomiculturii intensive : [Vasile Babuc, doctor în

agricultură+ / S. Toma, Gh. Cimpoieş, V. Balan // Agricultura Moldovei. – 208. – Nr 1. – P. 26.

281. Trofim Carpov la 70 de ani : biobibliogr. : [jurist, profesor univ.+ / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu; red. bibliogr. : Valentina

Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2006. – 29 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 23-a). – ISBN 978-9975-

934-20-6.

282. Turiţă, Sava. Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova,

1933-2008 : dicţionar istorico-biogr. / Sava Turiţă; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : CE

UASM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. : p. 192 şi la sfîrşitul fişierelor biogr. – ISBN 978-9975-64-122-7.

283. Ţîrdea, Teodor Nicolae. Strategia de supravieţuire a omenirii din perspectiva

paradigmelor informaţionale, bioetice şi noosferice : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la

naştere+ / Teodor Nicolae Ţîrdea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

– Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 63 p.

284. Ţurcanu, Eugeniu. Chiril A. Draganiuc – 75 de ani de la naştere / Eugeniu Ţurcanu

// Curierul medical. – 2006. – Nr 2. – P. 80-81.

285. Un palmares ştiinţific strălucit : [Aurelian Gulea, dr. hab. în chimie] / Intellectus. –

2006. – Nr 2. – P. 74. – http://agepi.md

286. Un savant sobru şi de sacrificiu de sine : (la 70 de ani de la naşterea acad.

Tatiana Constantinov) : / Gh. Duca, T. Furdui, V. Ciochină *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3 (306). – Р. 169-173.

29


287. Ungureanu, Laurenţia. Anatolie David – eminent cercetător al faunei preistorice a

Moldovei : *dr. hab. în biologie+ / Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 184-186.

288. Valentin Aşevschi la 60 de ani : [biolog, profesor univ.+ : biobibliogr. / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Tatiana Panaghiu, Eleonora Idrisov; red. şt. : Ludmila Corghenci;

red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 52 p.

– ISBN 978-9975-920-28-5.

289. Valeriu Dulgheru : [cercetător în domeniul construcţiei de maşini, profesor univ.] :

biobibliogr. / Elena Zinaida Stratan; Univ. Tehnică a Moldovei. Bibl.Tehn.-Şt. – Ch. : UTM, 2006.

– 222 p. – ISBN 978-9975-45-000-3.

290. Vangheli, Victor. Un destin consacrat sănătăţii populaţiei : 70 *ani de la naşterea

profesorului univ. Victor Vangheli+ / Victor Vangheli; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 59 p. – (Savanţi-medici iluştri).

291. Vasilescu, Emil. Fiinţa eminesciană : [acad. Mihai Cimpoi] / Emil Vasilescu // Limba

Română. – 2007. – Nr 10-12. – P. 203-204.

292. Vicol, Dragoş. Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiul Veşnic /

Dragoş Vicol // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 44-45. –http://www.akademos.asm.md/

293. Vicol, Dragoş. O exemplară prezenţă carismatică – academicianul Teodor Furdui /

Dragoş Vicol // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 80-81. – http://www.akademos.asm.md/

294. Victor Covaliov la 70 de ani : [chimist] : bibliogr. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.

: CEP USM, 2006. – 226 p. – ISBN 978-9975-70-678-0.

295. Vladimir Remiş : [medic, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din

Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Ludmila Corghenci, Eleonora Idrisov; red. şt. :

Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. :

ULIM, 2007. – 56 p. – ISBN 978-9975-934-33-6.

296. Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii : Studium in honoris / Univ. Liberă Intern.

din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Natalia Ghimpu, Svetlana Cârlan; red.

biblioteconomică-şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; red. şi trad.

textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov; ed. ingrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008. – 89

p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 34-a). – ISBN 978-9975-934-41-1.

297. Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель : биография,

творчество, оценки, иконография, библиография / АН Респ. Молдова. Ин-т

межэтнических отношений, Центр. Науч. Библиотека; ред. : Ион Бодруг *и др.+. – К. : S. n.,

2006. – 740 p. – Bibliogr. : p. 717-740. – ISBN 978-9975-9755-2-0.

298. Академику Л. С. Бергу – 130 лет = Academician Leo Berg – 130 : сб. науч. ст. /

Междунар. экол. ассоц. хранителей реки «Eco-TIRAS», Образовательный фонд им. Л. С.

Берга; редсовет : Т. С. Константинова *et al.]. – Бендеры : Eco-TIRAS, 2006. – 291 p. –

Bibliogr. la sfîrştul art. – ISBN 978-9975-66-054-9.

30


299. Педагог – Ученый – Гражданин : biobibliogr. profesorului univ., membrului

corespondent al AŞM Evghenii Pokatilov / Univ. de Stat din Moldova; alcăt. : D. L. Nika *et al.+. –

Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-70-158-7.

300. Пойрас, Л. Н. Профессор П. И. Нестеров – основоположник

фитогельминтологии в Республике Молдова : (к 85-летию со дня рождения) / Л. Н.

Пойрас, И. К. Тодераш // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3 (306).

– Р. 176-178.

301. Фомин, В. М. Слово об учителе : *профессор Е. П. Покатилов+ / В. М. Фомин //

Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 87. – http://www.akademos.asm.md/

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

302. Apele de suprafaţă / Valeriu Cazac, Constantin Mihailescu, Gherman Bejenaru [et

al.]; red. şt. : Nikolai Lalîchin, Vitalie Sochircă; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei [et al.]. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2007. – 248 p. – Bibliogr. :

p. 248 (18 tit.). – ISBN 978-9975-67-294-8. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 1).

303. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic / M. Duca, A.

Lozan, A. Port [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 168 p. – ISBN 978-9975-78-613-3.

304. Begu, Adam. Biogeografie ecologică / Adam Begu; Inst. Naţ. de Ecologie. – Ch. :

Acadian Art, 2006. – 180 p. – Bibliogr. : 91 tit. – ISBN 978-9975-932-03-5.

305. Brânzilă, I. Cultura gălbenelelor (Calendula Officinalis L.) / I. Brânzilă; Inst. de

Cercet. Şt. Pentru Porumb şi Sorg. Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale. – Ch. : UASM,

2006. – 83 p. – Bibliogr. : p. 65-83. – ISBN 978-9975-64-019-0.

306. Bumbu, Iacob. Biogeochimia acvatică – o direcţie nouă în ştinţa biogeochimică /

Iacob Bumbu // Ingineria şi protecţia apelor. Ingineria mediului : conf. tehn.-şt. intern., 15 dec.

2007. – Ch., 2007. – P. 67-69. – Bibliogr. : 8 tit.

307. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia “Plaiul Fagului”: Rădenii Vechi

/ N. Doniţă, A. Ursu, P. Cuza *et al.+. – Ch. : Universul, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 153-157 (67

tit.). – ISBN 978-9975-47-009-4.

308. Cercetări în domeniul algoflorei : [activitatea şt. a Catedrei Ecologie, Botanică şi

Silvicultură a USM+ / Vasile Şalaru, Victor Şalaru, Natalia Ciubuc [et al.] // Analele şt. Ser. Ştiinţe

reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 37-50. –

Bibliogr. : p. 48-50 (34 tit.).

31


309. Ciochină, Valentina. Dezvoltarea fiziologiei şi sanocreatologiei. Rezultate şi

perspective / Valentina Ciochină, Vlada Furdui // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 12-21. – Bibliogr. : 7 tit.

310. Cocîrţă, Petru. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Catalogul documentar /

Petru Cocîrţă, Carolina Clipe; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. :

Î.E.P. “Ştiinţa”, 2008. – 64 p. – ISBN 978-9975-67-615-1.

311. Codreanu, V. Anatomia comparată a viţei de vie (Vitus L.) : monogr. / V. Codreanu;

red. şt. : B. T. Matienco; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2006.

– 251 p. – Bibliogr. : p. 223-225. – ISBN 978-9975-62-120-1.

312. Constantinov, Tatiana. Sistemele informaţionale geografice – instrument al

cercetării geografice / Tatiana Constantinov, Ghenadii Sârodoev // Akademos. – 2008. – Nr 1-2

(9). – P. 80-82. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.akademos.asm.md/

313. Constantinov, Tatiana. Studii geoecologice în Academia de Ştiinţe a Moldovei:

realizări şi perspective / Tatiana Constantinov // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 147-154.

314. Cozari, Tudor. Fluturii : Enciclopedie ecologică ilustrată / Tudor Cozari. – Ch. :

Litera Internaţional, 2008. – 200 p. – ISBN 978-973-675-451-7.

315. Crivoi, Aurelia. Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală.

Realizări şi perspective / Aurelia Crivoi, Ion Toderaş // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de

sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 61-72.

316. Dediu, Ion I. Biosferologie / Ion I. Dediu; Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice. – Ch. :

Phoenix, 2007. – 146 p. – Bibliogr. p. 118-143. – ISBN 978-9975-9759-1-9.

317. Dediu, Ion I. Ecologia populaţiilor / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 178 p. –

Bibliogr. p. 149-173. – ISBN 978-9975-9759-2-6.

318. Dediu, Ion I. Ecologie sistemică, sau ecosistemologie / Ion I. Dediu; Acad. Naţ. de

Ştiinţe Ecologice. – Ch. : Phoenix, 2007. – 296 p. – Bibliogr. p. 265-289. – ISBN 978-9975-9934-9-

4.

319. Dediu, Ion I. Introducere în ecologie / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2006. – Bibliogr.

p. 289-332 (783 tit.). – ISBN 978-9975-9934-4-9.

320. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretică: studiu monografic de sinteză / Ion I.

Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 558 p. – Bibliogr. p. 519-545. – ISBN 978-9975-9759-3-3.

321. Dragalina, Galina. Aspecte ale cercetărilor ştiinţifice la Facultatea de Chimie şi

Tehnologie Chimică [USM] / Galina Dragallina, Viorica Gladchi // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 73-78.

32


322. Duca, Gheorghe. The Forecast and the Strategy of Chemistry Development /

Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and

Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 8-16. – http://www.cjm.asm.md/

323. Duca, Maria. Realizări în activitatea ştiinţifică a Catedrei Biologie Vegetală [USM] /

Maria Duca // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch., 2006. – P. 5-18. – Bibliogr. : 14 tit.

324. Elemente de antropologie / Univ. de Stat din Moldova; coord. : Maria Bulgaru;

red. : Ariadna Strungaru, Ana Marin. – Ch. : CEP USM, 2007. – 374 p. – ISBN 978-9975-70-335-2.

325. Erhan, D. Retrospectiva celor mai semnificative realizări ale Institutului de Zoologie

al AŞM în domeniul parazitologiei / D. Erhan, Ş. Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 110-113.

326. Evoluţia cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei Chimie Industrială şi Ecologică

[USM] / Gheorghe Duca, Valentin Bobeică, Vera Matveevici [et al.] // Analele şt. Ser. Ştiinţe

reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 98-116. –

Bibliogr. : p. 113-116.

327. Fântâni şi izvoare = Колодцы и родники : atlas ecologic / Aureliu Overcenco,

Constantin Mihailescu, Oleg Bogdevici [et al.]; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de mediu INQUA-Moldova. – Ch.: Î.E.P. “Ştiinţa”,

2008. – 208 p. – Bibliogr. p. 207-208 (56 tit.). – Text paralel : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-67-

345-7. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 2).

328. Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice : [monogr.] /

Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 365 p. – Bibliogr. p.

325-362 (680 tit.). – ISBN 978-9975-9892-5-1.

329. Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective /

Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 4-12.

330. Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi probleme /

Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 21-26. –

http://www.akademos.asm.md/

331. Gonceariuc, Maria. Plante medicinale şi aromatice cultivate : descriere, biologie,

componenţa chimică, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. – Ch. : S. n., 2008. – 226 p. –

Bibliogr. p. 224-226 (33 tit.). – ISBN 978-9975-9814-2-2.

332. Gulea, Aurelian. Catedra Chimie Anorganică şi Fizică [USM]. Realizări şi

performanţe / Aurelian Gulea, Tatiana Isac-Guţul // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de

sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 79-89. – Bibliogr. : p. 87-89 (34

tit.).

33


333. Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir. – Ch. :

Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 208 p. – ISBN 978-9975-67-565-9. – (Mediul geografic al Republicii

Moldova; Vol. 3).

334. Jacotă, Anatol. Dicţionar explicativ de genetică / Anatol Jacotă, Ion Băra; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Genetică. – Ch. : S. n., 2006. – 432 p. – bibliogr. : p. 429-432. – ISBN

978-9975-78-475-7.

335. Jacotă, Anatol. Genetica în Academia de Ştiinţe a Moldovei : realizări şi perspective

/ Anatol Jacotă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 73-86. –

Bibliogr. : 37 tit.

336. Legislaţia de mediu a Republicii Moldova / Asociaţia Internaţională Ecologică a

Păstrătorilor Rîului “Eco TIRAS”. – Ch., 2008. – Vol. 1. – 292 p. – ISBN 978-9975-66-026-6; Vol. 2.

– 368 p. – ISBN 978-9975-66-045-7.

337. Lipkowski, Janusz. From crystallography to supramolecular chemistry :

*colaborarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Poloniei cu AŞM în domeniul cristalografiei+ /

Janusz Lipkowski // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 77-79. – http://www.akademos.asm.md/

338. Lupaşcu, Tudor. Cercetări în domeniul chimiei – realizări şi perspective / Tudor

Lupaşcu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 173-183.

339. Melian, Ion. Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi biochimie / Ion

Melian, Sergiu Calancea. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 423 p. – Bibliogr. : p. 421-423 (59 tit.) –

ISBN 978-9975-70-114-3.

340. Melnic, Boris. Omul : [studiu psihofiziologic] / Boris Melnic, Trifan Miroliubov; Soc.

şt. “Univers Om”. – Ch. : S. n., 2006. – 200 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-

9572-1-2.

341. Melnic, Maria. Nematoda Ditylenchus dispaci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936 la

culturile gen. Allium / Maria Melnic; red. şt. : Valeriui Derjanschi; Inst. de Zoologie al AŞM,

Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch.: S. n., 2008. – 168 p. – Bibliogr. : p. 126-166

(519 tit.). – ISBN 978-9975-105-05-7.

342. Munteanu, Andrei. Păsări / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Andrei Munteanu, Tudor

Cozari, Nicolae Zubcov; red. şt. : Mina Lozanu; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.)

[et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 215 p. – (Lumea animală a Moldovei; Vol. 3.). – ISBN 978-

9975-67-536-9.

343. Negru, Andrei. Determinator de plante din flora Republicii Moldova / Andrei

Negru; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n, 2007. – 391 p. –

Bibliogr. : p. 339-340 (36 tit.) – ISBN 978-9975-47-007-0.

344. Nevertebrate / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail

Vladimirov, Zaharia Neculiseanu; com. naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe

Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 195 p. – (Lumea animală a Moldovei; Vol. 1.). – ISBN

978-9975-67-597-0.

34


345. Plante cu flori – II. Clasa Magnoliopsida. Subclasele : Dileniidae, Lamiidae,

Asteridae / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Andrei Negru, Ana Ştefârţă, Valentina Cantemir *et al.+;

red. şt. şi fotogr. : Andrei Negru; com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu,

Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 208 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol.

3.) – ISBN 978-9975-67-535-2.

346. Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida. Subclasele : Alismatidae, Liliidae, Arecidae /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, Alexandru Teleuţă [et

al.]; red. şt., fotogr. : Gheorghe Postolache; com. naţ. pentru editare col. : Constantin

Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 208 p. – (Lumea vegetală a

Moldovei. Vol. 4.) – ISBN 978-9975-67-344-0.

347. Plante medicinale / Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Constantin Mihailescu [et

al.]. – Ch. : “Litera AVN” SRL, 2008. – 334 p. – Bibliogr. : p. 334-335 (44 tit.). – ISBN 978-9975-74-

009-8.

348. Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul

hidrobiologiei şi ihtiologiei / I. Toderaş, Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 104-109.

349. Resursele naturale / aut. coord. : C. Mihailescu, V. Sochircă, Tatiana Constantinov

[et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 184 p. – Bibliogr. : p. 183 (14 tit.). – (Mediul geografic al

Republicii Moldova; Vol. 1). – ISBN 978-9975-67-169-9.

350. Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică / Ştefan Manic, Andrei Negru, Tudor

Cozari [et al.]; Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 92 p. –

ISBN 978-9975-67-590-1.

351. Rudic, Valeriu. Ficobiotehnologia – direcţie ştiinţifică de perspectivă pentru

Republica Moldova / Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 138-147. – Bibliogr. : 64 tit.

352. Stasiev, Grigore. Analiza filosofico-conceptuală a pedologiei ca ştiinţă

fundamentală biosferologică : [monogr.] / Grigore Stasiev; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S.

n., 2006. – 310 p. – Bibliogr. : p. 259-294 (594 tit.). – ISBN 978-9975-70-625-4.

353. Teleuţă, Alexandru. Retrospectiva cercetărilor botanice în cadrul Academiei de

Ştiinţe a Moldovei / Alexandru Teleuţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –

2006. – Nr 1. – P. 93-104. – Bibliogr. : 15 tit.

354. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă: primii paşi pentru Rep. Moldova

= Сельскохозяйственные территории высокой продуктивной ценности: первые шаги

для Молдовы / Soc. Ecologică “Biotica”. – Ch. : Biotica, 2007. – 112 p. – ISBN 978-9975-78-500-

6.

355. Toderaş, Ion. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice : [bilanţul activităţii în

2007] / Ion Toderaş // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 20-22. –

http://www.akademos.asm.md/

35


356. Toma, S. Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie, prezent şi perspectivă / S. Toma,

Gh. Tudorache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 43-51.

357. Ursu, A. Pedologia în Academia de Ştiinţe a Moldovei / A. Ursu // Bul. Academiei

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 155-162. – Bibliogr. : 66 tit.

358. Ursu, A. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi

protejare a solurilor / A. Ursu. – Ch. : S. n., 2006. – 232 p. – Bibliogr. : 174 tit. – ISBN 978-9975-

62-035-2.

359. Ursu, A. Solurile Moldovei în baza mondială de referinţă a resurselor de sol / A.

Ursu // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 1. – P. 170-173. –

Bibliogr. : 10 tit.

360. Vlad, Pavel F. Research directions and the most relevant achievements of

chemistry researchers in the Republic of Moldova for the period of 2004-2007 / Pavel F. Vlad,

Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.

– 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 8-14. – http://www.cjm.asm.md/

361. Vlad, Pavel. The development of chemistry in the Republic of Moldova / Pavel Vlad,

Gheorghe Duca // Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The II nd Int. Conf. of

the Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of communic. – Ch.,

2007. – P. 5.

362. Анестиади, В. Патоморфоз атеросклероза (иммуноаспекты) / В. Анестиади,

В. Нагорнев, Е. Зота. – К.: Б. и., 2008. – 320 с. – ISBN 978-9975-78-643-0.

363. Борончук, Г. В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в

биологических системах при криоконсервации / Г. В. Борончук, И. В. Балан. – K. : Б. и.,

2008. – 632 p. – Bibliogr. p. 606-611. – ISBN 978-9975-62-243-1.

364. Дикусар, А. И. Тенденции развития современной электрохимии:

наукометрический анализ / А. И. Дикусар, Ю. Ю. Кравченко, В. И. Петренко // Akademos. –

2008. – Nr 1-2 (9). – P. 20-22. – http://www.akademos.asm.md/

365. Кирилюк, В. П. Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы / В. П.

Кирилюк; АН Молдовы. НИИ почвоведения и агрохимии им. Н. Димо. – Сh. : Pontos, 2006.

– 155 p. – Bibliogr. : p. 148-155. – ISBN 978-9975-72-206-3.

366. Концепция о санокреатологии респираторной системы / Ф. И. Фурдуй, В.

К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй *и др.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr

1 (304). – P. 4-14. – Bibliogr. : 13 tit.

367. Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала

ландшафта / Н. А. Бобок, Т. С. Константинова, О. Н. Мельничук *и др.+ // Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3 (303). – P. 127-137. – Bibliogr. : 15 tit.

36


368. Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях.

Сообщ. 1. Современное представление о механизмах функции респираторной

системы. Элементарная морфофункциональная единица вдоха и выдоха / Ф. И.

Фурдуй, В. К. Чокинэ, Л. Ф. Вуду [и др.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –

2006. – Nr 3 (300). – P. 4-17. – Bibliogr. : 28 tit.

369. Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях.

Сообщ. 2. Новая концепция о структурно-функциональной организации системы

регуляции дыхательной ритмики / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Л. Ф. Вуду [и др.] // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 1 (301). – P. 4-19. – Bibliogr. : 28 tit.

370. Пухоеды (Insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и

западных областей Украины = Insectele Mallophaga la păsările domestice şi sălbatice din

Moldova şi regiunile apusene ale Ucrainei = Louses (Insecta: Mallophaga) in poultry and wild

birds from Moldova and western Ukraine : *моногр.+ / М. И. Лункашу, Д. К. Ерхан, С. Ф. Русу

*и др.+ . – K.: Б. и., 2008. – 376 p. – Bibliogr. : p. 359-375 (202 tit.). – ISBN 978-9975-62-214-1.

371. Струтинский, Ф. А. Основы саногенного питания = The Basis of Sanogenic

Nutrition / Ф. А. Струтинский; Акад. Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии. –

Ch. : S. n., 2007. – 340 p. – Bibliogr. p. 312-337 (333 tit.). – ISBN 978-9975-62-184-7.

372. Струтинский, Ф. А. Физиологически адекватное питание и здоровье / Ф. А.

Струтинский; Акад. Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии. – Ch. : S. n., 2007.

– 408 p. – Bibliogr. : 298 tit. – ISBN 978-9975-62-055-0.

373. Топалэ, Штефан. Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация

винограда : (систематика и цитогенетика винограда) : *моногр.+ / Штефан Топалэ; АН

Респ. Молдова. Ботанический Сад (Ин-т), Ин-т Виноградарства и Виноделия. – К. : Б. и.,

2008. – 507 с. – Bibliogr. : p. 486-507 (467 tit.). – ISBN 978-9975-901-80-2.

374. Фурдуй, Ф. И. Практические основы санокреатологической акупунктуры :

моногр. / Ф. И. Фурдуй, В. Н. Лакуста, Л. Ф. Вуду. – Ch. : S. n., 2007. – 392 p. – Bibliogr. : p.

377-390. – ISBN 978-9975-62-203-5.

375. Фурдуй, Ф. И. Физиологические основы санокреатологической акупунктуры

/ Ф. И. Фурдуй, В. Н. Лакуста // Medicina Tradiţională şi Sanocreatologia / European

Postgraduate Centre of Acupuncture. – 2008. – Vol. 13. – P. 36-39.

376. Чокинэ, В. К. Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи / В. К.

Чокинэ // Akademos. – 2006. – Nr 3-4. – P. 26-32. – Bibliogr. : 13 tit. –

http://www.akademos.asm.md/

377. Чуботару, Александр. Кариология рода Zea L: (Морфол. разнообразие

кариотипа кукурузы) : [studiu+ / Александр Чуботару; АН Респ. Молдова. Ботан. Сад (Ин-т).

– Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 72 p. – Bibliogr. : p. 65-69 (73 tit.). – ISBN 978-9975-60-046-0.

37


Conferinţe ştiinţifice

378. Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The II nd Int. Conf. of the

Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of communic. / Acad. of

Sciences of Moldova, The Chemical Society of Moldova, Department of Biological, Chemical and

Ecological Sciences [et al.]; Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 154 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art.

379. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi

utilizarea : materialele simpoz. naţ., 26-27 iunie 2008 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de

Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice. – Ch. : S. n., 2008. – 472 p. – ISBN 978-9975-62-230-1.

380. Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din

Republica Moldova : materialele conf. şt., 17-18 noiemb. 2006 / Inst. de Cercet. şi Amenajări

Silvice, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”. – Ch. : CE UASM, 2006. – 293 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9624-6-9.

381. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed.

a X-a, 12 mai 2006 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. şt. : Gheorghe Duca *et al.+.

– Ch. : CEP USM, 2006. – 102 p. – ISBN 978-9975-70-002-3.

382. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale : materialele conf.

a V-a a Zoologilor din Republica Moldova / col. red. : Ion Toderaş (red.-şef) [et al.]; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Zoologie [et al.].– Ch. : CEP USM, 2006. – 362 p. – Bibliogr. la

sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-664-3.

383. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XV-th

Intern. Conf. : The XVII-th Reading in memory of Acad. A. Ablov : book of abstr., 27 Sept.-1 Oct.

2006 / coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of

Chemistry, Inst. of Applied Physics [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 204 p. – ISBN 978-9975-62-066-

6.

384. Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor = Current

Problems of Plant Genetics, Physiology and Breeding : materialele conf. naţ. cu participare

intern., 9-10 oct. 2008 / com. red. : Anatolie Jacotă (red. resp.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 640 p. –

ISBN 978-9975-78-667-6.

385. Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii

animale : conf. a 6-a a zoologilor din Republica Moldova cu participare intern., 18-19 oct. 2007

/ col. red. : Ion Toderaş *et al.+; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Secţ. de Ştiinţe Biologice, Chimice

şi Ecologice. Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2007. – 227 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-

9975-80-071-6.

386. Rezervaţia “Codrii” – 35 ani : materialele simpoz. jubiliar / com. şt. : Andrei Negru

[et al.]. – Ch. : Divicam, 2006. – 108 p. – ISBN 978-9975-4007-1-8.

38


387. Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică :

simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ion Toderaş / col. red. : Andrei

Munteanu, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de

Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice. Inst. de Zoologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”. – 221 p. – ISBN

978-9975-67-604-5.

388. Физиология и здоровье человека : науч. труды II съезда физиологов СНГ,

Кишинэу, 29-31 окт. 2008 / Междунар. Ассоц. Акад. Наук, Российская Академия наук,

Академия наук Молдовы *и др.+; под ред. А. И. Григорьева, Р. И. Сепиашвили, Ф. И.

Фурдуя. – Москва; К. : Медицина-Здоровье, 2008. – 312 р.

Medicină

389. Activitate Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile implementării

sistemului informaţional medical complex / C. Eţco, O. Rusu, A. Grimut *et al.+ // Sănătate

publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1 (23). – P. 25-28. – Bibliogr. : 13

tit.

390. Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Sistemul cardiovascular şi sîngele :

[studiu] / Iurie Acalovschi, Leonard Azamfirei, Ruslan Baltaga [et al.]; sub red. : Boris Pîrgari,

Sergiu Şandru. – Ch. : S. n., 2007. – 340 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9884-1-7.

391. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul

tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : [culeg. de art.+ / Min. Sănătăţii al Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; resp. ed. :

Elena Tudor. – Ch. : S. n., 2008. – 238 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-62-235-6.

392. Belîi, Adrian. Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic : monogr.

/ Adrian Belîi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. –

167 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-901-65-9.

393. Botnaru, Victor. Evaluarea funcţională respiratorie : [studiu] / Victor Botnaru. –

Ch. : S. n., 2007. – 97 p. – Bibliogr. : p. 82-83 (30 tit.). – ISBN 978-9975-78-504-4.

394. Botnaru, Victor. Pneumonitele interstiţiale idiopatice : [studiu] / Victor Botnaru,

Ion Balica, Ludmila Cheptănaru [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 220 p. – Bibliogr. : p. 182-193 (175

tit.). – ISBN 978-9975-78-542-6.

395. Chetruş, Viorica. Aspecte de etiologie, diagnostic şi tratament ale parodontitelor

marginale cronice : monogr. / Viorica Chetruş. – Ch. : “Epigraf” SRL, 2007. – 108 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-903-27-1.

396. Chicu, V. Epidemiologie de intervenţie / V. Chicu, G. Obreja, V. Prisăcaru. – Ch. :

CEP “Medicina”, 2008. – 377 p.

397. Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale : [studiu] / Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Soc. Şt.-practică a Pediatrilor din Rep.

39


Moldova; sub. red. : Alexandru Voloc, Valentin Ţurea. – Ch. : S. n., 2007. – 312 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-923-95-8.

398. Dumbrava, V.-T. Ficatul şi alcoolul / V.-T. Dumbrava, E. Berliba, I. Lupaşco. – Ch. :

S. n., 298 p.

399. Eţco, Constantin. Direcţii şi realizări ştiinţifice ale Catedrei Economie. Management

şi Psihopedagogie în Medicină : *USMF “Nicolae Testemiţanu”+ / Constantin Eţco, Ludmila

Goma, Nina Global // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –

P. 139-144.

400. Eţco, Constantin. Management în sistemul de sănătate / Constantin Eţco; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Epigraf, 2006. – 862 p. – Bibliogr. :

p. 821-823 (71 tit.). – ISBN 978-9975-924-79-5.

401. Eţco, Ludmila. Analiza tezelor ştiinţifice susţinute la Consiliile Ştiinţifice Specializate

de pe lînga IMSP ICŞOSM şi C pe parcursul anilor 1988-2006 / Ludmila Eţco // Bul. Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 2. – P. 288-299.

402. Gherman, Diomid. Deregrările vasculare medulare vertebrogene / Diomid

Gherman; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 269 p. – Bibliogr. : p. 251-270 (308

tit.). – ISBN 978-9975-62-012-3.

403. Ghidirim, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Medicale : [bilanţul activităţii, an. 2007] /

Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 26-27. –

http://www.akademos.asm.md/

404. Ghidirim, Nicolae. Tactica chirurgicală în tratamentul complicaţiilor cancerului

gastric : [monogr.] / Nicolae Ghidirim. – Ch. : Universul, 2007. – 64 p. – Bibliogr. : p. 56-62 (103

tit.). – ISBN 978-9975-944-30-4.

405. Groppa, Stanislav. Heredodegenerescenţe progresive ale encefalului : [studiu] /

Stanislav Groppa. – Ch. : S. n., 2006. – 296 p. – Bibliogr. : p. 261-294 (457 tit.). – ISBN 978-9975-

9508-6-2.

406. Gudumac, E. Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime / E.

Gudumac, V. Babuci, V. Petrovici. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 111 p.

407. Hepatita virală B: (etiologie, epidemiologie, diagnostic tratament şi profilaxie) /

C. Spînu, P. Iarovoi, T. Holban *et al.+; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2008. – 200 p. – Bibliogr. : p. 192-199. – ISBN 978-9975-78-596-9.

408. Hîţu, D. Traumatismul etajului mijlociu al feţei / D. Hîţu. – Ch. : S. n., 2008. – 112 p.

409. Hotineanu, Vladimir. Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în

peritonitele postoperatorii : [studiu] / Vladimir Hotineanu, Alexandru Iliadi; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 161 p. – Bibliogr. : p. 149-161

(110 tit.). – ISBN 978-9975-900-49-2.

40


410. Ilciuc, I. Epilepsia copilului mic : monogr. / I. Ilciuc, V. Diaconu, C. Calcîi. – Ch. :

Prospectprint, 2008. – 248 p.

411. Lupan, Dumitru. Afecţiunile nervului optic. Neurooftalmologie : [monogr.] /

Dumitru Lupan, Boris Scurtu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. –

Ch. : S. n., 2007. – 142 p. – Bibliogr. : p. 141-142 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-538-9.

412. Lupan, Dumitru. Strabismul : [monogr.] / Dumitru Lupan, Eudochia Magdei; Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 171 p. – Bibliogr. :

p. 171-172 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-525-9.

413. Moldovanu, Ion. Cefaleele, durerile faciale şi cervicale : (diagnostic şi tratament) :

[studiu] / Ion Moldovanu, David W. Dodick, Stela Odobescu; red. şt. : Diomid Gherman. – Ch. :

S. n., 2007. – 519 p. – Bibliogr. : p. 502-520 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-331-6.

414. Nemerenco, Ala. Comunicare în Sănătate Publică : [studiu] / Ala Nemerenco,

Margareta Cărăuş, red. şt. : Oleg Lozan, Mihail Palanciuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007. – 128 p. – Bibliogr. : p. 126-127. – ISBN

978-9975-80-045-7.

415. Operaţia cezariana în obstetrica contemporană : [monogr.] / Dumitru Lupan,

Eudochia Magdei; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n.,

2007. – 171 p. – Bibliogr. : p. 171-172 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-525-9.

416. Paladi, Gheorghe. Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei

/ Gheorghe Paladi, Olga Gagauz // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 128-131.

417. Pascal, O. Tulburările posturale la bolnavii cu accidente vasculare cerebrale / O.

Pascal. – Ch. : S. n., 2008. – 136 p.

418. Prisăcaru, Viorel. Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor

intestinale : [monogr.+ / Viorel Prisăcaru, Emilia Malai; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2006. – 99 p. – Bibliogr. : p. 83-98 (159 tit.). – ISBN 978-

9975-9908-9-9.

419. Rudic, Valeriu. BioR. Studii biomedicale şi clinice / Valeriu Rudic; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. – Ch. : S. n., 2007. – 375 p. – ISBN 978-9975-9548-8-4.

420. Sănătatea Publică şi Management : *studiu+ / D. Tintiuc, Iu. Grossu, T. Grăjdeanu

*et al.+; coord. şt. : Iu. Grossu; red. resp. : D. Tintiuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 894 p. – Bibliogr. : p. 875-881 (163 tit.). – ISBN 978-

9975-918-90-9.

421. Sofroni, Mircea-Dumitru. Tratamentul precursorilor de cancer şi al cancerului de

corp uterin : [monogr.] / Mircea-Dumitru Sofroni; Inst. Oncologic. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa” 2006. –

155 p. – Bibliogr. : p. 147-155 (166 tit.). – ISBN 978-9975-67-599-9.

422. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace / Tatiana Steclari, Marcu Rudi,

Ina Palii; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae

41


Testemiţanu”, Soc. şt.-practică a Pediatrilor din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1 :

Epidemiologie. Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic. – 318 p. – Bibliogr. : p. 307-318

(210 tit.). – ISBN 978-9975-78-734-5.

423. Sturza, Rodica. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare : monogr. /

Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac; coord. : Pavel Tatarov; Univ. Tehnică a

Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : UTM, 2008. –

233 p. – Bibliogr. : p. 202-233 (369 tit.). – Bibliogr. 978-9975-45-071-3.

424. Taran, Anatolie. Traumatismul grav combustional : (tratamentul activ chirurgical

precoce, profilaxia, pronosticul şi terapia afecţiunilor viscerale) : [monogr.] / Anatolie Taran;

coord. : Filip Gornea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n.,

2007. – 152 p. – Bibliogr. : p. 130-152 (323 tit.). – ISBN 978-9975-9791-0-8.

425. Ţîbîrnă, Gheorghe. Ştiinţa şi sănătatea populaţiei din Republica Moldova /

Gheorghe Ţîbîrnă // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 42-47. – Bibliogr. : 16 tit. –

http://www.akademos.asm.md/

426. Vasilos, Liubov. Sănătatea copilului în corelaţie cu mediul ambiant : [monogr.] /

Liubov Vasilos, Ana Cojocaru; Instituţia Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2007. – 191 p. – Bibliogr. : p. 178-191 (157

tit.). – ISBN 978-9975-9552-2-1.

427. Volovei, V. Sănătatea populaţiei Republicii Moldova: aspecte medico-sociale :

(realizări, opinii, perspective) / V. Volovei, V. Mocanu, M. Ciocanu; sub red. : A. Timuş; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – Ch. : S. n., 2008. – 286 p. –

Bibliogr. : p. 283-286 (64 tit.). – ISBN 978-9975-77-083-5.

Conferinţe ştiinţifice

428. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor

reproductive la femei : simpoz. naţ. dedicat memoriei prof. I. V. Bohman / col. red. : Dumitru

Sofroni [et al]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Oncologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. –

270 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-67-022-7.

429. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul

tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : materialele ale 12-a conf. de

ftiziopneumologie din Rep. Moldova, 13 sept. 2007 / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. – Ch. : S. n., 2007. – 184 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-62-192-2.

430. Actualităţi în ftiziopneumologie. Metode de limfologie clinică şi reabilitare

endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie generală : materialele conf. şt.-practice cu

participare intern., 19-20 sept. 2006 : art., teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Acad. Intern. de Endoecologie şi Limfologie [et al.]. – Ch. :

S. n., 2006. – Vol. 1 : Actualităţi în ftiziopneumologie. – 126 p. – ISBN 978-9975-62-158-8; Vol. 2

: Metode de limfologie clinică şi reabilitare endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie

generală. – 144 p. – ISBN 978-9975-62-159-5.

42


431. Actualităţi în neuropediatrie şi reabilitarea copiilor cu disabilităţi neuro-psihice :

materialele conf. şt.-practice (cu participare intern.), 15 iun. 2007 / Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” *et al.+.– Ch. : S. n., 2007. – 71 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

432. Actualităţi în neuroştiinţe : materialele conf. consecrate aniversării a 80 ani de la

naşterea acad. Diomid Gherman / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie; col red. : M. Gavriliuc

[et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 313 p. – ISBN 978-9975-62-218-9.

433. Actualităţi în oftalmologie : conf. şt.-practică, 22-23 iun. 2007 / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” *et al.+; com. org. : Valeriu Cuşnir [et al.] – Ch. :

„Bons Offices” SRL, 2007. – 85 p. – Bibliogr. în note de subsol.

434. Actualităţi în patologia infecţioasă şi parazitară : conf. a 6-a a infecţioniştilor din

Rep. Moldova, 5-6 oct. 2006 / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, Soc. Rep. a Infecţioniştilor din Moldova; col.

red.. : C. Andriuţa [et al.] – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 305 p. – ISBN 978-9975-907-77-4.

435. Congresul II a medicilor de familie din Republlica Moldova, 25-26 oct. 2006 / col.

red. : Grigore Bivol (red.-şef) [et al.]; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”, Asoc. Medicilor de Familie din Rep. Moldova. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 214

p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-918-72-5.

436. Congresul II de medicină internă cu participare internaţională, 24-26 oct. 2007 :

vol. de rez. / Ministerul Sănătăţii al RM, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”, Soc. Medicilor Internişti; com. org. : Ion Ababii (preş. de onoare) [et al.]. – Ch. : S.

n., 2007. – 264 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-553-2.

437. Congresul naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu

participare intern., 27-28 sept. 2007 / col. red. : Lucia Andrieş *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – 287 p.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-540-2.

438. First International Congress of the Society of Anesthesiology and Reanimatology

of the Republic of Moldova, 26-30 aug. 2007 / com. org. : Ion Ababii [et al.]. – Ch. : S. n., 2007.

– 219 p.

439. Materialele Congresului VI al Ortopezilor-Traumatologilor din Republica

Moldova : [în memoria acad. V. Beţişor] / resp. ed. : Filip I. Gornea. – Ch. : Bons Offices, 2006. –

398 p. – ISBN 978-9975-9757-3-5.

440. Optimizarea supravegherii epidemiologice : materialele conf. şt., 31 mart. 2006 /

red. resp. : V. Prisăcari; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, Soc. Şt. a Epidemiologilor şi Microbiologilor din Rep. Moldova. – Ch. :

„Medicina”, 2006. – 194 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-918-63-3.

441. Profilaxia maladiilor – garanţia sănătăţii : materialele conf. şt.-practice dedicate

jubileului de 15 ani de la integrarea Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al mun. Chişinău /

43


col. red. : Iurie Pânzaru (red.-şef) *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – 310 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-9936-6-1.

442. Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and Pharmaceutical

University : 2 nd International Medical Congress for Students and Young Doctors „MedEspera”,

14-17 May 2008 : progr. and abstr. book / State Medical and Pharmaceutical University of the

Nicolae Testemitanu; editor-in-chief : Viorel Prisăcaru. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. -108 p. –

ISBN 978-9975-915-38-0.

443. Societatea ştiinţifică a imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor din

Repdublica Moldova : materialele congr. II naţ. al imunologilor, alergologilor şi

imunoreabilitologilor cu participare intern., 27-28 sept. 2007 / col. red. : Lucia Andrieş [et al.]. –

Ch. : S. n., 2007. – 288 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-540-2.

Agricultură

444. Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv prioritar / Gheorghe Duca, Teodor

Furdui, Serafim Andrieş [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 9. – P. 13-14.

445. Andrieş, Serafim. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea

plantelor de cultură / Serafim Andrieş; red. resp. : Simion Toma; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –

Ch. : Pontos, 2007. – 374 p. – Bibliogr. p. 356-374 (285 tit.). – ISBN 978-9975-102-23-0.

446. Andrieş, Serafim. Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor

cu azot : [studiu] / Serafim Andrieş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind.

Alimentare al Rep. Moldova, Inst. de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. – Ch. : S. n., 2006.

– 87 p. – Bibliogr. : p. 76-83 (99 tit.). – ISBN 978-9975-9871-0-3.

447. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă : (îndrumar practic) / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei [et al.]; coord. şi red. şt : Simion Toma. – Ch. : S. n., 2008. – 212 p. – Bibliogr.

p. 180 (13 tit.). – ISBN 978-9975-62-216-5.

448. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM / Univ.

Agrară de Stat din Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Ecaterina Madan. – Ch. : S. n., 2007. –

Vol. 4 : Fac. “Mecanizarea şi automatizarea agriculturii” : (an. 1965-1995). – 308 p. – ISBN 978-

9975-9855-6-4.

449. Cod de bune practici agricole / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Min.

Ecologiei şi Resurselor Naturale. Proiectul Controlul Poluării în Agricultură; elab. : Serafim

Andrieş [et al.]; red. şt. : Gheorghe Duca. – Ch. : Mediul Ambiant, 2007. – 108 p. – Bibliogr. : p.

95-97 (40 tit.). – ISBN 9975-9774-5-6.

450. Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova : monogr. /

Ilie Donică, Mihail Rapcea, Andrei Donică [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de

Pomicultură. – Ch. : S. n., 2008. – 190 p. – Bibliogr. : p. 180-188 (138 tit). – ISBN 978-9975-62-

183-0.

44


451. Corduneanu, Petru. Rezultatele cercetării solurilor şi fertilităţii lor : [activitatea a

Catedrei Pedologie şi Agrochimie a USM+ / Petru Corduneanu, Mihai Coşcodan // Analele şt.

Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P.

51-60. – Bibliogr. : 5 tit.

452. Donica, Ilie. Bazele ştiinţifice ale tehnologiei intensive de cultivare a vişinului :

[monogr.] / Ilie Donica, Gheorghe Vatamaniuc, Mihail Rapcea; Inst. de Pomicultură. – Ch. : S. n.,

2007. – 168 p. – Bibliogr. : p. 149-168 (293 tit.). – ISBN 978-9975-62-168-7.

453. Donos, Alexei. Acumularea şi transformarea azotului în sol : [monogr.] / Alexei

Donos; red. resp. : Serafim Andrieş; ref. şt. : Petru Codreanu, Alexandru Rusu; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare. – Ch. : Pontos, 2008. – 206 p. – Bibliogr. : p. 188-

206 (263 tit). – ISBN 978-9975-72-036-6.

454. Enciu,V. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine : [lucrare de sinteză] / V.

Enciu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. –143 p. – Bibliogr. : p. 132-143. –

ISBN 978-9975-64-107-4.

455. Erhan, Dumitru. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor

stresogeni = Adaptively and production potential of the cattle to stress factors = Адаптивный и

продуктивный потенциал крупного рогатого скота при действии стрессогенных

факторов : [monogr.] / Dumitru Erhan, Petru Pavaliuc, Ştefan Rusu; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Zoologie. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. –

223 p. – Bibliogr. : p. 201-223 (236 tit.) şi în note de subsol.

456. Musteaţă, Grigore. Subarbuşti medicinali şi aromatici cultivaţi : [studiu] / Grigore

Musteaţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n.,

2007. – 109 p. – Bibliogr. : p. 107-108. (35 tit.) – ISBN 978-9975-946-59-9.

457. Rusu, E. Oenologia moldavă: realitatea şi perspectivele / E. Rusu; Inst. Naţ. pentru

Viticultură şi Vinificaţie. – 268 p. – Bibliogr. : p. 259-267. – Ch. : S. n., 2006. – ISBN 978-9975-62-

162-5.

458. Sava, Victor. Rujile de toamnă: Introducerea, biologia şi agrotehnica : [monogr.] /

Victor Sava; red. şt. : Alexandru Teleuţă, Petru Obuh; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Grădina

Botanică (Inst.). – Ch. : S. n, 2007. – 203 p. – Bibliogr. : p. 191-199 (160 tit.) – ISBN 978-9975-64-

074-9.

459. Smirnov, E. Metode de creare a tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc :

*monogr.+ / E. Smirnov, V. Focşa, A. Costandoglo; red. coord. : E. D. Smirnov; Inst. de Zootehnie

şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2007. – 178 p. – Bibliogr. : p. 174-175 (18 tit.). –

ISBN 978-9975-9750-5-6.

460. Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare

depozitate : [studiu] / V. Todiraş, T. Tretiacov, I. Balan. – Ch. : S. n., 2008. – 126 p.

461. Toma, Simion. Secţia de Ştiinţe Agricole : [bilanţul activităţii, anul 2007] / Simion

Toma // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 28-30. – http://www.akademos.asm.md/

45


462. Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea

deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi” / Gheorghe Duca, A.

Mereuţă, M. Gonţa *et al.+; rec. şt. : B. Gaina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova : publicaţie

şt.-practică, analitică şi de informaţie. – 2007. – Nr 4. – P. 14-17; Nr 5. – P. 16-18; Nr 6. – P. 21-

23. – Bibliogr. : 28 tit.

463. Uvologie şi Oenologie : monogr. / Boris Gaina, Gheorghe Savin, Valerian Bejan [et

al.+; red. şt. : Boris Gaina; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 444 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-62-150-2.

464. Автоматизация ресурсосберегающих технологических процессов в

сельском хозяйстве : моногр. / Л. Волконович, М. Черней, О. Бабак *и др.+; Гос. аграрный

ун-т Молдовы. – К. : Б. и., 2007. – 340 с. – Bibliogr. : 9 tit. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-62-177-9.

465. Козуб, Георгий. Избранные труды : *виноделие+ / Георгий Козуб; АН

Молдовы. – К. : Б. и., 2006. – 751 с. – ISBN 978-9975-901-63-5.

466. Слива : [studiu] / А. М. Журавель, М. П. Рапча, А. С. Короид [et al.]; АН

Молдовы. Ин-т Плодоводства. – Ch. : S. n., 2007. – 233 p. – Bibliogr. : p. 223-234 (159 tit.). –

ISBN 978-9975-62-175-5.

467. Технологическое переустройство в рамках Государственной программы

«Переработка и использование отходов винодельческой промышленности, а также

производство новых видов продукции» / Г. Дука, А. Мереуцэ, М. Гонца *и др.+; науч. рец.

: Б. Гаина // Виноградарство и виноделие в Молдове. – 2007. – Nr 5. – P. 18-21; Nr 6. – P.

21-23.

Conferinţe ştiinţifice

468. Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective =

Устойчивое, в т. ч. экологическое земледелие – результаты, проблемы, перспективы =

Sustainable, including ecological agriculture – results, problems and perspectives : materialele

conf. intern. şt.-practice, 21-22 iun. 2007 / col. red. : B. Boincean [et al.]; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei şi Filiala din Bălţi [et al.]. – Bălţi : S. n., 2007. – 319 p. – ISBN 978-9975-4006-7-1.

469. Noi tehnologii în vinificaţia Moldovei = Новые технологии в виноделии

Молдовы : materialele conf. intern. şt.-practice “InWine′ 2006”, 20-21 febr. 2006 / com. org. :

Boris Gaina, Nicolae Taran, Arcadie Andronic. – Ch., 2006. – 108 p.

470. Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : materialele conf. şt.practice,

6-7 mai 2006 / red. şt. : V. Lungu; com. org. : A. Gorodenco; Min. Agriculturii şi

Industriei Alimentare, Min. Ecologiei şi Resursrlor Naturale, Centrul Republican de Pedologie

Aplicată. – Ch. : CRPA, 2006. – Vol. 1. – 200 p.; Vol. 2. – 201 p.; Vol. 3. – 153 p.; Vol. 4. – 225 p. –

ISBN 978-9975-100-12-0.

471. Realizări inovative în domeniul viti-vinicol : Ed. spec. a conf. intern. consacrate

comemorării m. c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept. 2008 : lucr. şt. / Inst. Naţ.

46


pentru Viticultură şi Vinificaţie din Rep. Moldova; col. red. : Constantin Dadu (red. şef.), Nicolae

Taran, Emil Rusu [et al.]. – Ch. : UASM, 2008. – 258 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

64-127-1.

472. Realizări şi perspective în creşterea animalelor : materialele simpoz. şt. consacrat

jubileului de 50 ani de la fondarea Inst. de Zootehnie şi Medicină Veterinară / col. red. : V. Darie

(preş.); Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zootehnie şi

Medicină Veterinară. – Ch. : S. n., 2006. – 474 p. – ISBN 978-9975-9522-2-4.

473. Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură :

materialele simpoz. şt. intern. consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului univ.

Gherasim Rudi / Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş; red. şt. : V. Babuc. –

Ch. : CE UASM, 2007. – Vol 15 (1). – 385 p. – ISBN 978-9975-946-31-5; Vol 15 (2). – 401 p. –

ISBN 978-9975-946-37-7; Vol 15 (3). – 487 p. – ISBN 978-9975-946-39-1.

Ştiinţe exacte şi economice

Matematică şi economie

474. Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică (anul 2005 şi perioada 2001-

2005) : [a Acad. de Studii Economice din Moldova] / Acad. de Studii Economice din Moldova;

coord. : Vadim Cojocaru. – Ch. : ASEM, 2006. – 209 p. – Bibliogr. : p. 97-151. – ISBN 978-9975-

75-351-7.

475. Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul 2006 : [a Acad. de Studii

Economice din Moldova] / Acad. de Studii Economice din Moldova; coord. : Vadim Cojocaru. –

Ch. : ASEM, 2007. – 196 p. – ISBN 978-9975-75-121-6.

476. Alb Lupaş, A. Matematică aplicată în economie / A. Alb Lupaş, A. Căuş. – Ch. : S. n.,

2007. – 140 p. – ISBN 978-973-759-365-8.

477. Albu, Ion. Analiza factorială a valori de piaţă a imobilului rezidenţial : monogr. /

Ion Albu, Svetlana Albu, Nicolae Ţurcanu; red. resp. : Nicolae Ţurcanu. – Ch. : UTM, 2007. – 149

p. – Bibliogr. : p. 114-121 (119 tit.). – ISBN 978-9975-9888-5-8.

478. Arnăut, Vsevolod. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul informaticii :

*activitatea a Catedrei Tehnologii de Programare şi Catedrei Informatica Aplicată a USM în

perioada 1996-2006] / Vsevolod Arnăut // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză,

1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 167-203.

479. Bugaian, Larisa. Managementul strategic al costurilor : monogr. / Larisa Bugaian. –

Ch. : CEP USM, 2007. – 271 p. – Bibliogr. : p. 223-238 (226 tit.). – ISBN 978-9975-70-169-3.

480. Cataranciuc, Sergiu. Realizări în studierea structurilor matematice moderne :

[Catedra Informatică şi Optimizare Discretă a USM] / Sergiu Cataranciuc, Boris Hâncu, Petru

Soltan // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch., 2006. – P. 214-228. – Bibliogr. : p. 224-228 (78 tit.).

47


481. Cărare, Viorica. Priorităţile de dezvoltare a domeniului cercetărilor ştiinţifice

economice în Republica Moldova / Viorica Cărare // Creşterea economică în condiţiile

internaţionalizării : conf. intern., 21 iun. 2006. – Ch., 2006. – P. 7-8.

482. Cărare, Viorica. Problemele de abordare a politicii industriale în lumea

contemporană : monogr. / Viorica Cărare, Dorina Clichici; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de

Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : S. n., 2007. – 268 p. – Bibliogr. : p. 250-258 (188 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-9871-8-9.

483. Certan, Simion. Modalităţi de ajustare a sistemului managerial autohton la

exigenţele economiei concurenţiale : *activitatea a Catedrei Management a Facultăţii de Ştiinţe

Economice a USM] / Simion Certan // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-

2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 229-238.

484. Cobzari, Ludmila. Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar / Ludmila Cobzari,

Mariana Cucu; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 225 p. –

Bibliogr. : p. 194-221 (283 tit.). – ISBN 978-9975-75-398-2.

485. Cojocari, Vadim. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului în

subcomplexul de sfeclă de zahăr : *monogr.+ / Vadim Cojocari, Alexandru Frecăuţeanu; Univ.

Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 191 p. – Bibliogr. : p. 179-186 (131 tit.). – ISBN

978-9975-64-164-8.

486. Galaju, Ion. Economia mondială ca ştiinţa. Obiectul ei de studiu. Metodologia

ştiinţei mondoeconomice / Ion Galaju // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice /

Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 8. – P. 201-207. – Biblioge. : 13 tit. –

http://www.usm.md/

487. Galaju, Ion. Organizaţiile economice internaţionale / Ion Galaju; Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 322 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-

78-656-0.

488. Gribincea, Alexandru. Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare

economică : [monogr.] / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache; Inst. de

Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM; 2008. – 203 p. – Bibliogr. : p. 164-169 (148 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-9764-1-1.

489. Econometrie / D. Lica, Gh. Mişcoi, D. Cimpoieş [et al.]; Univ. Agrară de Stat din

Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 310 p. – Bibliogr. : p. 306-309. – ISBN 978-9975-64-123-4.

490. Lobanov, N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a

economiei globale postindustriale / N. Lobanov; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. :

Ed. ASEM, 2008. – 325 p. – Bibliogr. : p. 293-302 (161 tit.). – ISBN 978-9975-75-403-3.

491. Lozovanu, D. Optimal flows in dynamic networks / D. Lozovanu, Maria

Fonoberova; Moldova State Univ. – Ch. : CEP USM, 2006. – 133 p. – Bibliogr. : 125-130 (69 tit.).

– ISBN 978-9975-70-691-9.

48


492. Lungu, Alexandru. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei

discrete şi algebrei : *activitatea a Catedrei Algebră şi Geometrie în 1996-2006] / Alexandru

Lungu, Alexandru Palistrant, Parascovia Sîrbu // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză,

1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 151-166. – Bibliogr. : p. 163-166 (56

tit.).

493. Mărgineanu, Ion. Verdict şi opţiuni în politica economică : *monogr. în 3 părţi+ /

Ion Mărgineanu; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Relaţiilor Moldo-Germane. – Ch. : S. n.,

2007. – Partea 1-a. – 164 p. – Bibliogr. : p. 161-164 (31 tit.). – ISBN 978-9975-934-30-5.

494. Miron, Viorel. Managementul resurselor turistice din Republica Moldova : [studiu]

/ Viorel Miron, Petru Tomiţa; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Asoc. de Dezvoltare a

Turismului în Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 167 p. – Bibliogr. : p. 157-163 (120 tit.). – ISBN 978-

9975-64-031-2.

495. Mişcoi, Gheorghe. Activitatea Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice în prima

jumătate a anului 2007 / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 46-49. –

http://www.akademos.asm.md/

496. Mişcoi, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice : *bilanţul activităţii

în 2007+ / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 16-19. –

http://www.akademos.asm.md/

497. Nederiţă, Alexandru. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : teorie

şi practică : (monogr.) / Alexandru Nederiţă; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. :

ASEM, 2007. – 300 p. – Bibliogr. : p. 227-242 (272 tit.). – ISBN 978-9975-75-220-6.

498. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatore municipale – direcţie de

aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / O. Stratulat, V. Guţuţui, A.

Armeanic [et al.]; Acad. de Stidii Economice din Moldova; In-tul de Rezolvare a Conflictelor;

Fundaţia Soros Moldova. – Ch. : Ed. Сu drag SRL, 2008. – 112 p. – ISBN 978-9975-9627-7-3.

499. Remitenţi şi remitenţe în contextul creşterii economice: sinteza experienţei

internaţionale / alcăt. : A. Caraganciu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi

Statistică, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 71 p. – Bibliogr. : p. 68-

69 (22 tit.). – ISBN 978-9975-9823-0-6.

500. Solomon, Dumitru. Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologiile

informaţionale în contextul cercetărilor ştiinţifice şi a procesului de instruire în cadrul ATIC

[Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii+ / Dumitru Solomon // Modelare

matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : materialele conf. intern., 19-21 mart.

2008. – Ch., 2008. – P. 3-8.

501. Stratulat, O. Împrumuturile publice interne / O. Stratulat. – Ch. : Ed. „Сu drag” SRL,

2008. – 117 p. – Bibliogr. : p. 114-117. – ISBN 978-9975-75-435-4.

502. Summary of researches being performed in the Institute of Mathematics and

Computer Science on computer science and information technologies / Artiom Alhazov, Elena

49


Boian, Liudmila Burtseva [et al.] // Computer Science Journal of Moldova. – 2008. – Vol. 16, Nr

2 (47). – P. 298-320. – Bibliogr. : p. 307-320 (158 tit.). – http://www.math.md/

503. Şeremet, Victor. Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson : (pentru domeniile

sistemului polar de coordonate) : [monogr.] / Victor Şeremet; Univ. Agrară de Stat din Moldova.

– Ch. : S. n., 2006. – 242 p. – Bibliogr. : p. 240-242 (32 tit.). – ISBN 978-9975-946-00-1.

504. Tarife de costuri în agricultură / T. Bajura, S. Chilimar, E. Dumbrăveanu *et al.+;

Acad. de Ştinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : S. n., 2008. – 175 p. –

ISBN 978-9975-9562-8-4.

505. Букур, Василе. Учет биологических активов : *моногр.+ / Василе Букур,

Людмила Тодорова; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 254 p. –

Bibliogr. : p. 209-216 (114 tit.). – ISBN 978-9975-64-117-3.

506. Грибинча, А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности :

*моногр.+ / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий; Ин-т междунар. отношений Молдовы. – К.

: IRIM, 2008. – 365 c. – Bibliogr. : p. 354-356 (30 tit.). – ISBN 978-9975-9764-2-8.

507. Иовв, Т. Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала /

Т. Иовв; Молд. Экон. Акад. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 269 p. – Bibliogr. : p. 262-269 (70 tit.). –

ISBN 978-9975-395-1.

508. Кротенко, Юрий. Международный туризм Молдовы и проблемы его

развития : *моногр.+ / Юрий Кротенко; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 235 p. – Bibliogr. : p. 165-182 (210 tit.). – ISBN 978-9975-70-344-4.

509. Муравский, С. Е. Теория ценности и ценность теории: Новая парадигма

оценки: (системно-методологическое исследование) / С. Е. Муравский, А. С. Муравский;

АН Молдовы. Ин-т экономики, финансов и статистики. – Ch.: S. n., 2008. – 771 p. – Bibliogr. :

p. 762-768. – ISBN 978-9975-9562-6-0.

510. Рыбакин, Б. Численные методы для многопроцессорных ЭВМ : моногр. / Б.

Рыбакин. – Ch.: CEP USM, 2008. – 338 р. – (Серия монографий и учебников; Т. 3) . – Bibliogr.

: p. 336-338 (36 tit.). – ISBN 978-9975-70-700-8.

511. Шишкан, Надежда. Новая экономика и современные особенности рынка:

(методологический аспект) / Надежда Шишкан, А. Косс; Молд. Экон. Акад. – Ch. : Ed.

ASEM, 2008. – 176 p. – Bibliogr. : p. 175-176 (48 tit.). – ISBN 978-9975-75-404-0.

512. Щукин, К. Латинские nxn квадраты / К. Щукин. – Ch. : CEP USM, 2008. – 98 p.

– ISBN 978-9975-70-711-4.

50


Conferinţe ştiinţifice

513. Algebraic systems and their applications in differential equations and other

domains of mathematics : dedicated to Vladimir A. Andrunachievici (1917-1997), Constantin S.

Sibirschi (1928-1990) : abstr. of Intern Conf., 21-23 Aug. 2007 / Acad. of Sciences of Moldova.

Inst. of Mathematics and Computer Science; com. org. : Mihail Popa (co-preş.) [et al.]. – Ch. : S.

n., 2007. – 136 p. – ISBN 978-9975-62-189-2.

514. Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate

pe cunoaştere : 1-a ed. a conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun. 2008 / com. org. :

Alexandrin Caraganciu, Angela Timuş, Victoria Timuş *et al.+; Inst. de Economie, Finanţe, şi

Statistică, Inst. Intern. de Management “IMI-NOVA”. – Ch. : S. n., 2008. – 566 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9823-1-3.

515. CERMCS International Conference of Young Scientist affiliated to the

International Conference “Computer Algebra in Scientific Computing – 2006”, 11-15 sept.

2006 : communic. / com. org. : E. Grebenicov [et al.]; Moldova State Univ. Centre of Education

and Research in Mathematics and Computer Science. – Ch. : CEP USM, 2006. – 206 p. – ISBN

978-9975-70-677-3.

516. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. şt.-practică intern. ed. a 2-a, 27

sept. 2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; red. resp. : A. Gribincea. – Ch. : ULIM, 2007. – 207

p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-178-5.

517. Mathematics & Information Technologies (MITRE-2008): research and education,

1-4 Oct. 2008 : conf. abstr. / org. com. : Gheorghe Ciocanu [et al.]; Moldova State Univ. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 90 p. – ISBN 978-9975-70-753-4.

518. Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei

concurenţiale : conf. şt. intern., 5-6 oct. 2007 / Univ. de Stat din Moldova, Inst. Muncii al

Sindicatelor din RM; col red. : Igor Enicov (preş.) *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2007. – 455 p. – ISBN

978-9975-70-223-2.

519. Probleme ale dezvoltării economiei de piaţă şi dreptului în condiţiile actuale :

conf. practico-şt. intern. a studenţilor, doctoranzilor şi tinerilor savanţi, 12-13 mai 2006 / col.

red. : Vitalie Cuşmir (preş.) *et al.+; Inst. Nistrean de Econ. şi Drept, mun. Bălţi. – Ch. : S. n.,

2007. – 704 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9510-9-8.

520. Probleme şi strategii de dezvoltare ale sistemului financiar : simpoz. şt. intern.,

20-21 oct. 2006 / com. org. : E. Fuior (preş.) *et al.+; col. red. : Anatol Caraganciu [et al.].– Ch. : S.

n., 2007. – 464 p. – ISBN 978-9975-9562-2.

521. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+,

ed. a 4-a, 14-15 apr. 2006 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+; Min. Educaţiei şi

Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – Vol.

1. – 362 p. – ISBN 978-9975-75-372-2; Vol. 2. – 223 p. – ISBN 978-9975-75-373-9.

51


522. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+,

ed. a 5-a, 19-20 apr. 2007 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+. – Ch. : ASEM, 2007. – Vol.

1. – 301 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-195-7; Vol. 2. –

168 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-200-8.

523. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+,

ed. a 6-a, 18-19 apr. 2008 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+; Min. Educaţiei şi

Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – Vol.

1. – 356 p. – ISBN 978-9975-75-415-6; Vol. 2. – 146 p. – ISBN 978-9975-75-416-3.

524. The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60 th

anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of

Moldova State Uninversity, 17-19 Aug. 2006 : communic. / com. org. : M. Cioban (preş.) [et al.].

– Ch. : S. n., 2006. – 368 p. – ISBN 978-9975-9690-1-7.

525. Математическое моделирование в образовании, науке и производстве :

тезисы V междунар. конф., 3-6 июня 2007. – Тирасполь : Изд-во Приднестровского ун-та,

2007. – 256 p.

526. Развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Молдовой

в рамках европейской и региональной интеграции : материалы конф., 29-31 марта 2007

/ Молд. Экон. Акад., Белорус. Гос. Экон. Ун-т. – К. : Изд. МЭА, 2007. – 231 р. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-172-8.

Fizică şi tehnică

527. Andrievschi, Serghei. Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu

organe de lucru în formă de bare : [monogr.] / Serghei Andrievschi; Univ. Tehnică a Moldovei. –

Ch. : UTM, 2008. – 175 p. – Bibliogr. : p. 172-174 (58 tit). – ISBN 978-9975-45-088-1.

528. Canţer, Valeriu. Retrospectiva şi perspectivele cercetărilor fizice şi inginereşti în

Republica Moldova / Valeriu Canţer // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 27-32. –

http://www.akademos.asm.md/

529. Canţer, Valeriu. Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti : *bilanţul activităţii în 2007+ /

Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 23-25. – http://www.akademos.asm.md/

530. Caraman, Mihail. Procese optice şi fotoelectrice în materialele semiconductoare

A III B VI , A II B VI şi dielectric oxide : (cercetări ştiinţifice efectuate în cadrul Catedrei Meteorologie,

Metrologie şi Fizică Experimentală [a USM în 1996-2006]) / Mihail Caraman // Analele şt. Ser.

Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 129-

135. – Bibliogr. : 15 tit.

531. Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei : [studiu] / C. Moraru, N. Arnaut, V.

Botnaru [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Geologie şi Seismologie, Min.

Ecologiei şi Resurselor Naturale *et al.+. – Ch. : S. n., 2008. – 192 p. – ISBN 978-9975-9643-3-3.

52


532. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi

Informatică : bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria

Fotescu, Elena Scurtu; red. resp. : Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Dora Caduc, Lina Mihaluţa. –

Bălţi. : S. n., 2007. – 447 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-017-3. –

http://libruniv.usb.md

533. Gaşin, Petru. Evoluţia cercetărilor experimentale în fizică semiconductorilor la

Universitatea de Stat din Moldova / Petru Gaşin, Vitalie Korotkov, Dmitrii Nedeoglo // Analele

şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P.

117-128. – Bibliogr. : p. 127-128 (13 tit.).

534. Mardare, I. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale

pentru restabilirea imaginilor : monogr. / I. Mardare; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : Tehnica-

Info, 2008. – 276 p. – Bibliogr. : p. 265-276. – ISBN 978-9975-63-063-4.

535. Moscalenco, Sveatoslav. „Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut

datoria” : [academicianul S. Moscalenco despre fizică teoretică în Moldova] / Sveatoslav

Moscalenco // Akademos. – 2006. – Nr 3-4 (5). – P. 17-20. – http://www.akademos.asm.md/

536. Palistrant, M. E. The theory of high-temperature superconductivity in many-band

systems : [monogr.] / M. E. Palistrant, Mihail Calalb. – Ch. : S. n., 2007. – 166 p. – Bibliogr. : p.

157-164 (1528 tit.). – ISBN 978-9975-62-193-9.

537. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et

al.]; red. : Ion Bostan. – Ch. : Tehnica - Info SRL, 2007. – 592 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. –

(Eoliana solară hidraulică). – ISBN 978-995-63-076-4.

538. The Jahn-Teller Effect and Beyond: Selected Works of Isaac Bersuker with

Commentaries : dedicated to Isaak B. Bersuker on occasion of his 80 th birthday / ed. : James E.

Boggs, Victor Z. Polinger; The Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2008. – 398 p.

– ISBN 978-9975-62-212-7.

539. Tighineanu, Ion. Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri / Ion

Tighineanu // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 50-52. – http://www.akademos.asm.md/

540. Topală, P. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea

descărcărilor electrice în impuls / P. Topală, P. Stoicev. – Ch. : Tehno-INFO, 2008. – 265 p. –

Bibliogr. : p. 260-265. – ISBN 978-9975-910-61-3.

541. Uscarea cătinii albe în cîmp U.H.F. : *monogr.+ / Andrei Lupaşco, Mircea Bernic,

Natalia Ţislinscaia *et al.+; Centrul didactico-şt. Agroalimentar. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 201

p. – Bibliogr. : p. 181-202 (225 tit.). – ISBN 978-9975-9798-2-5.

542. Алказ, В. Г. Основы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска

территории Республики Молдова / В. Г. Алказ; Акад. Наук Респ. Молдова. Ин-т геофизики

и геологии. – К. : Б. и., 2007. – 229 p. – Bibliogr. : p. 171-183 (228 tit.). – ISBN 978-9975-9636-

3-3.

53


543. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, М. С. Тыршу; под ред. В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и.,

2006. – Т. 2 : Переходные процессы в линиях с сосредоточенными элементами. – 263 с. –

Bibliogr. : p. 258-259 (16 tit.). – ISBN 978-9975-62-077-2.

544. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; под ред. В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. :

Б. и., 2007. – Т. 3 : Передача мощности по цепям постоянного и переменного напряжения.

– 328 с. – Bibliogr. : p. 321-322 (17 tit.). – ISBN 978-9975-62-197-7.

545. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008. – Т. 4 :

Параметрические цепи. – 552 с. – Bibliogr. : p. 542-546 (53 tit.). – ISBN 978-9975-62-227-1.

546. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008. – Т. 5 : Теория и

методы расчета электрических цепей, электромагнитных полей и защиты оболочек АЭС. –

664 с. – Bibliogr. : p. 639-656 (189 tit.). – ISBN 978-9975-62-248-6.

547. Производство легированной стали и катанки сварочного назначения :

*моногр.+ / А. К. Бабичев, А. К. Белитченко, А. И. Буряк *и др.+. – Бендеры : Полиграфист,

2008. – 118 с. – Bibliogr. : p. 115-119 (68 tit.). – ISBN 978-9975-9974-0-9.

548. Творческая связь Высшего исполнительного совета инженерной академии

Молдовы с фундаментальной и прикладной наукой / И. И. Сафронов, С. А. Урекян, А. С.

Горбунов *и др.+. – Ch. : S. n., 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-9664-4-3.

549. Формирование оптимальных свойств окалины на поверхности катанки :

*моногр.+ / А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, С. Ю. Жукова *и др.+. – Бендеры : Полиграфист,

2008. – 291 с. – Bibliogr. : p. 280-284 (81 tit.). – ISBN 978-9975-9974-1-6.

Conferinţe ştiinţifice

550. Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007 : rez. = abstr., 11-12 oct. 2007 /

com. şt. onorific : Gh. Duca [et al.]; com. org. : V. Canţer, I. Tighineanu, L. Culiuc [et al.]; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2007. –

187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

551. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi

studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a doctoranturii UTM, 17-18 noiemb. 2006 /

Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 477 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi in

notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-025-6.

552. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, docotoranzilor şi studenţilor, 15-

17 noiemb. 2007 / Univ. Tehnică a Moldovei; col. red. : Valeriu Dorogan [et al.]. – Ch. : UTM,

2007. – Vol. 1. – 511 p.; Vol. 2. – 539 p.; Vol. 3. – 580 p.

54


553. V International Conference on Information Technologies, 31 May-2 June 2005; VI

International Conference on Information Technologies, 11-13 Apr. 2006 : abstr. on BIT+ / conf.

chair : Gheorghe Duca. – Ch. : MoldInfoNet, 2006. – Vol. 5. – 122 p. – ISBN 978-9975-9728-4-8;

Vol. 6. – 162 p. – ISBN 978-9975-9728-5-7.

554. 1 st International Workshop on Information Technologies and Security, 15-16 Oct.

2007 : proc. of ITSEC-2007 / ed. : Veaceslav Perju; org. com. : Andrei Galben [et al.]. – Ch. :

ULIM, 2007. – Vol. 1. – 355 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-070-6.

555. 4 th International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics,

23-26 Sept. 2008 : abstr. / org. com. : L. Kulyuk [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of

Applied Physics. Inst. of Electronic Engineering and Industry Technologies [et al.]. – Ch. : S. n. –

2008. – 257 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

556. Ingineria şi Protecţia Apelor. Ingineria Mediului : conf. tehnico-şt. intern., 15 dec.

2007 : culeg. de art. / col. red. : Sergiu Calos (red. resp.) *et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch.

: CEP USM, 2007. – 206 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-419-9.

557. Magnetic Resonance in Condenced Matter : abstr. of the Intern. Symp., 11-12 Oct.

2007 / ed. : Ion I. Geru. – Ch. : S. n., 2007. – 60 p.

558. Mecanica solidelor : materialele şt. al celei de-a XXXI-a conf. naţ., 27-29 sept. 2007

/ com. org. : Vasile Marina, Viorica Marina; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2007. – 404

p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-048-5.

559. Microelectronics and Computer Science : proc. of the 5 th Intern. Conf., 19-21 Sept.

2007 / Technical Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova; org. com. : I. Balmuş [et al.]. –

Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 509 p. – ISBN 978-9975-45-046-1; Vol. 2. – 230 p. – ISBN 978-9975-

45-047-8.

560. Nanoscale Phenomena – Fundamentals and Applications, NANO-2007 : V Intern.

Conf. on Microelectronics and Computer Science, 20-22 Sept. 2007 : abstr. book / symp. codirectors

: Anatolie Sidorenko, Ion Tighinyanu. – Ch. : S. n., 2007. – 94 p.

561. Physics of low-dimensional structures : in honor of the 80-th anniversary of

Professor Evghenii Petrovich Pokatilov, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the Acad.

of Sciences of Moldova, 27-28 June 2007 : the book of abstr. / org. com. : P. Gaugash (preş.) *et

al.]; Moldova State Univ. – Ch. : CEP USM, 2007. – 100 p.– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-

9975-70-149-5.

562. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehnico-şt.

intern., 15 dec. 2006 : culeg. de art. / com. org. : Nistor Grozavu (preş.); Univ. Tehnică a

Moldovei, Inst. de Inginerie şi Management Urban. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1. – 242 p. –

ISBN 978-9975-917-46-9; Vol. 2. – 161 p. – ISBN 978-9975-917-52-0.

563. Radio electronics, informatics and technology : The 1 st Intern. Scientific and

Technological Conf., 15-16 Oct. 2008 : proc. / ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru; Joint

Venture Stock Company the plant “Topaz”, Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of

Moldova. – Ch. : UTM, 2008. – 310 p. – ISBN 978-9975-45-092-8.

55


564. Securitatea informaţională, 2008 : conf. intern., 16-17 apr. 2008, ed. a 5-a

jubiliară / com. org. : Grigore Belostecinic *et al.+; Acad. de Studii Economice din Moldova. Lab.

de Securitate Informaţională. – Ch. : ASEM, 2008. – 76 p. – Bibligr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-

9975-75-402-6.

565. VII International Conference on Information Technologies, 24-26 Apr. 2007; VIII

International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : Abstracts on BIT+ /

conf. chair : Gheorghe Duca. – Ch. : MoldInfoNet, 2008. – Vol. 7. – 69 p. – ISBN 978-9975-9728-

6-4; Vol. 8. – 161 p. – ISBN 978-9975-9728-7-1.

566. Sisteme de transport şi logistică : materialele conf. intern., 25-26 mai 2007 / red.

resp. : Dumitru Solomon; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2007.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-941-13-6.

567. Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 5

apr. 2006 / col. red. : Mihai Braga [et al.]; com. org. : Mihai Braga [et al.]. – Ch. : UTM, 2006. –

173 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-007-2.

568. Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi : materialele

conf. practico-şt., 28 oct. 2005 / com. org. : Valeriu Dorogan [et al.]; Univ. Tehnică a Moldovei. –

Ch. : UTM, 2006. – 150 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-011-9.

569. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare : lucrările publ. comunic. conf. şt.

intern. TMCR-2007, 31 mai-3 iun. 2007, ed. a 11-a : *în 3 vol.+ / Univ. Tehnică a Moldovei, Univ.

Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; col. şt. intern : Ion Bostan [et al.]– Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 544 p.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-035-5.

570. Telecommunications, Electronics and Informatics : The 2 nd Int. Conf., 15-18 May

2008 : proc. / ed. : V. Kantser, S. Andronic; intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca

(chairmans); Technical Univ. of Moldova; Acad. of Sciences of Moldova. Ch. : S. n., 2008. – Vol.

1. – 520 p. – ISBN 978-9975-45-083-6; Vol. 2. – 462 p. – ISBN 978-9975-45-083-6.

571. Telecomunicaţii, Electronică, Informatică : conf. naţ., 19-20 mai 2006 : culeg. de

art. / com. de program : Ion Bostan (preş.) *et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei, Acad. de Ştiinţe a

Moldovei [et al.]. – Ch. : UTM, 2006. – 371 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9853-7-

6.

572. 3 rd International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics,

3-6 Oct. 2008 : abstr. / org. com. : L. Kulyuk [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of

Applied Physics. Inst. of Electronic Engineering and Industry Technologies [et al.]. – Ch. : S. n. –

2006. – 258 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-056-3.

56


Ştiinţe socioumane

573. Agachi, Alexei. Din istoria Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă, (1806-

1812) : *studiu+ / Alexei Agachi; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Istorie. – Ch. : Civitas,

2006. – 131 p. – (Col. istorică „Civitas”). – Bibliogr. în note : p. 109-131. – ISBN 9975-912-15-X.

574. Agachi, Alexei. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă,

(1806-1812) / Alexei Agachi; pref. : Dumitru Vitcu; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de

Istorie, Stat şi Drept. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2008. – 386 p. – Bibliogr. în note :

p. 370-377 şi în note de subsol. – ISBN 978-9975-72-087-8.

575. Ailoaie, Angela. Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă : [monogr.] /

Angela Ailoaie; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 99 p. – Bibliogr. : p. 91-98 şi în

notele de subsol.

576. Aniţoi, Galina. Inadaptatul în proza românească interbelică : structura tipologică și

valoarea lui estetică / Galina Aniţoi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,

2007. – 152 p. – Bibliogr. : p. 144-152. – ISBN 978-9975-66-024-2.

577. Apetri, Dumitru. Dialog intercultural: Aspecte ale receptării literare : [studiu] /

Dumitru Apetri; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 170 p. –

Bibliogr. : p. 151-170, la sfîrşitul paragr. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-917-02-5.

578. Apetri, Dumitru. Eseuri şi profiluri literare / Dumitru Apetri; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 167 p. – Bibliogr. : p. 112-115 (135 tit.) – ISBN

978-9975-66-029-7.

579. Aramă, Elena. Activitatea ştiinţifică la Catedra Teoria şi Istoria Dreptului [a USM] /

Elena Aramă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de

Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 116-123. – Bibliogr. : 16 tit.

580. Arhiliuc, Victoria. Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord / Victoria Arhiliuc, Cristina

Ceban; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2007. –

137 p. – ISBN 978-9975-70-099-3.

581. Arhiliuc, Victoria. Dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional în Republica Moldova

/ Victoria Arhiliuc // Rev. de Studii şi Cercetări Juridice. – 2007. – Nr 3-4. – P. 111-113. –

Bibliogr. în notele de subsol.

582. Axenti, Eufrosinia. Catedra Limbă Franceză [a USM] : pe făgaşul consolidării

misiunii ştiinţifice şi educaţionale / Eufrosinia Axenti, Silvia Moraru // Analele şt. Ser. Ştiinţe

socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P.

221-228.

583. Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie : [monogr.] / Vasile

Bahnaru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 308 p. –

Bibliogr. : p. 288-307. – ISBN 978-9975-67-616-8.

57


584. Baltag, Dumitru. Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice : [monogr.] /

Dumitru Baltag; consult. şt. : N. V. Vitruk. – Ch. : ULIM, 2007. – 436 p. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-920-49-0.

585. Bantoş, Alexandru. Retrospectivă necesară: Dialoguri / Alexandru Bantoş; cuv.

înainte de Stelian Dumistrăcel. – Ch. : Casa Limbii Române, 2007. – 251 p. – (Biblioteca revistei

“Limba Română”). – ISBN 978-9975-100-39-7.

586. Bantoş, Ana. Recuperarea autenticului : [în literatura română+ / Ana Bantoş; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 222 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-9684-0-9.

587. Bantuş, A. Elemente de drept public / A. Bantuş, I. Bantuş, R. Staraşciuc. – Ch. :

„Elena-V. I.”, 2008. – 473 p. – ISBN 978-9975-106-13-9.

588. Băieşu, Nicolae. Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă / Nicolae Băieşu;

red. muz. : Victor Ghilaş; notografie : Gheorghe Trifăuţan; pict. : Isaia Cîrmu, Simona Copaciov;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 410 p. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-78-703-1.

589. Bâtcă, Veronica. Lumini în interbelic : Proza şi poezia în presa românească din

Basarabia, 1918-1944 / Veronica Bâtcă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S.

n., 2007. – 240 p. – ISBN 978-9975-66-031-0.

590. Beniuc, Valentin. Factorul confesional în relaţiile internaţionale : monogr. /

Valentin Beniuc, Victor Juc; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 116 p.

– Bibliogr. : p. 110-115. – ISBN 978-9975-9764-3-5.

591. Berejan, Silviu. Itinerar sociolingvistic / Silviu Berejan; sel. şi pref. : Alexandru

Bantoş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n.,

2007. – 240 p. – ISBN 978-9975-66-023-5.

592. Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 335 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-

9975-66-019-8.

593. Bobână, Gheorghe. Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic / Gheorghe

Bobână; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. :

Civitas, 2006. – 279 p. – Bibliogr. : p. 257-265 (80 tit.). – Ind. de personae. : p. 266-279. – ISBN

978-9975-928-95-3.

594. Bobână, Gheorghe. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (secolul al

XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) : dicţionar enciclopedic / Gheorghe Bobână, Lidia

Troianowski; pref. : Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2007. – 360 p. – ISBN 978-9975-928-95-3.

595. Bobână, Gheorghe. Ştiinţele sociale de la unitate la dispersie şi pătrundere în toate

sferele vieţii sociale. Cazul sociologiei / Gheorghe Bobână // Dezvoltarea umană : Impactul

proceselor de transformare a societăţii moldave. – Ch., 2007. – P. 54-58.

58


596. Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi

spirituale / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Cercet.

Interetnice. – Ch. : F. E. P. “Tipogr. Centrală”, 2006. – 205 p. – Bibliogr. : p. 169-176 (147 tit.). –

Ind. de nume. : p. 185-199. – ISBN 978-9975-78-476-4.

597. Bodrug-Lungu, Valentina. Formarea conştiinţei de gen a populaţiei : [monogr.] /

Valentina Bodrug-Lungu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 130 p. – Bibliogr. :

p. 122-123 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-917-82-7.

598. Bogataia, Larisa. Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie în anul 2007 /

Larisa Bogataia // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 239-241.

599. Braga, Lilia. Şecţia Ştiinţe Politice [a AŞM]: retrospectivă şi actualitate / Lilia Braga,

Elena Balan // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 122-127.

600. Brînză, Sergiu. Evoluţia ştiinţei dreptului penal la hotar de milenii / Sergiu Brînză //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch., 2006. – P. 140-149. – Bibliogr. : 31 tit.

601. Bulgaru, Maria. Sociologia şi asistenţa socială – domenii de explorare a socialului :

[Fac. Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie a USM] / Maria Bulgaru, Stela Milicenco // Analele

şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. –

Ch., 2006. – P. 5-13.

602. Burlacu, Alexandru. Texistenţe: Drama zborului frânt / Alexandru Burlacu; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 250 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-66-017-4.

603. Callo, Tatiana. O pedagogie a integralităţii: teorie și practică / Tatiana Callo. – Ch. :

CEP USM, 2007. – 171 p. – (Ştiinţele educaţiei). – ISBN 978-9975-70-161-7.

604. Canţâru, Grigore. Totul pare un palimpsest: (Interogaţii asupra funcţionării

intertextualităţii în literatura română) / Grigore Canţăru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de

Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 171 p. – Bibliogr. : p. 159-167 (120 tit.) şi la sfîrşitul cap. – ISBN

978-9975-66-035-8.

605. Capsîzu, Valeriu. Problemele dezvoltării instruirii şi ştinţei economice în Republica

Moldova: aspecte instituţionale şi priorităţi / Valeriu Capsîzu // Probleme actuale ale dezvoltării

social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică

intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 29-30.

606. Casaidi, Oleg. Regimuri politice contemporane : [studiu] / Oleg Casaidi, Sergiu

Porcescu; consultant şt. : Alexandru Roşca. – Ch. : S. n., 2007. – 100 p. – Bibliogr. : p. 98-100 (51

tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-900-67-6.

607. Călcâi, Gheorghe. Secţia Sociologie [a AŞM]: retrospectivă, actualitate, perspective

/ Gheorghe Călcâi // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 117-121.

59


608. Chibac, Gheorghe. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Civil [a USM] / Gheorghe

Chibac // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat

din Moldova. – Ch., 2006. – P. 132-139. – Bibliogr. : p. 134-139 (109 tit.).

609. Chiroşca, Dorian. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor :

monogr. / Dorian Chiroşca. – Ch. : AGEPI, 2007. – 190 p. – Bibliogr. : p. 181-190 (118 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-06-1.

610. Ciobanu, Constantin Ion. Stihia profeticului: sursele literare ale imaginii “Asediul

Constantinopolului” şi ale “Profeţiilor” înţelepţilor antichităţi din pictura murală medievală

moldavă : [monogr.] / Constantin Ion Ciobanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst Patrimoniului

Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : S. n, 2007. – 416 p. – Bibliogr. : p. 343-398 (881 tit.) şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-9775-8-6.

611. Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova : în honorem Demir Dragnev : [70 de

ani de la naştere+ : studiu / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept; col. red. :

Demir Dragnev (red. şef.) *et al.+; coord. ed. : Lilia Zabolotnâi. – Ch. : Civitas, 2006. – 464 p. –

ISBN 978-9975-912-54-9.

612. Cobîneanu, Sergiu. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Constituţional şi Drept

Administrativ / Sergiu Cobîneanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză,

1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 124-131. – Bibliogr. : p. 126-131 (97

tit.).

613. Cocârlă, Pavel. Activitatea ştiinţifică a profesorilor Catedrei Istorie Universală [a

USM] în anii 1996-2006 / Pavel Cocârlă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de

sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 77-85.

614. Cojocaru, Eugenia. Evoluţia cercetărilor ştiinţifice la Catedra Dreptul

Antreprenoriatului [a USM] / Eugenia Cojocaru // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 161-167. – Bibliogr. :

25 tit.

615. Cojocaru, Violeta. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în

materia civilă în Republica Moldova : monogr. / Violeta Cojocaru; Univ. de Stat din Moldova. –

Ch. : CEP USM, 2007. – 277 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-100-6.

616. Colinde din sudul Basarabiei / Maria Mocanu; transcriere muz. : Vasile Chiseliţă;

notografie : Gheorghe Trifăuţan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,

2007. – 183 p. : n. muz. – ISBN 978-9975-66-028-0. – ISMN M-3480-0039-8.

617. Constantinovici, Elena. Semantica şi morfosintaxa verbului în limba română :

[studiu] / Elena Constantinovici; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : CEP USM,

2007. – 268 p. – ISBN 978-9975-917-62-9.

618. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept : bibliogr. selectivă / Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea; ed. îngrijită de

Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi. : S. n., 2008. – 155 p. – (Bibliographia

universitas). – ISBN 978-9975-50-019-7. – http://libruniv.usb.md

60


619. Corbu, Haralambie. Faţa ascunsă a cuvîntului : st. şi eseuri literare / Haralambie

Corbu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 499 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. –

ISBN 978-9975-60-103-0.

620. Corcinschi, Nina. Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor / Nina Corcinschi;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 130 p. – Bibliogr. : p. 115-121

(99 tit.) şi în note : p. 125-130. – ISBN 978-9975-9648-6-9.

621. Costachi, Gheorghe. Probleme actuale ale ştiinţei dreptului / Gheorghe Costachi //

Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. – Ch., 2006. – P.

60-61. – Bibliogr. în notele de subsol.

622. Costachi, Gheorghe. Spre o statalitate democratică şi de drept : [monogr.] /

Gheorghe Costachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007.

– 209 p. – Bibliogr. : p. 200-208 (86 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-574-7.

623. Cucoş, Diana. Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul internaţional public :

monogr. / Diana Cucoş; red. şt. : Alexandru Burian. – Ch. : CEP USM, 2007. – 157 p. – Bibliogr. :

p. 134-148. – ISBN 978-9975-70-086-3.

624. Cultură, interculturalitate și traducere / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de

Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie; red. : Inga Druţă. – Ch. : S. n., 2007. – 115 p. – Bibliogr. :

p. 114. – ISBN 978-9975-66-021-1.

625. Cuşcă, Elena. Contribuţia ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea noosferei / Elena

Cuşca // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane :

materialele conf. a XIII-a şt. intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-53. – Bibliogr. : 10 tit.

626. Danilov, Maria. Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918 :

(între tradiţie şi politica ţaristă) / Maria Danilov; red. : Vlad Pohilă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 264 p. –

(Biblioteca „Tyragetia”; XIII). – Bibliogr. : p. 209-218. – ISBN 978-9975-80-073-0.

627. Dastic, Angela. Contenciosul administrativ : *studiu+ / Angela Dastic; red. şt. : B.

Negru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007. – 143 p. –

Bibliogr. p. 127-139 (238 tit.) şi în note la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-509-9.

628. Dimitrie Cantemir: Dimensiuni ale universalităţii: Studii. Sinteze. Eseuri / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie; cuv. înainte : Mihai Cimpoi; coord. şt. : Pavel Balmuş,

Svetlana Korolevski. – Ch. : Gunivas, 2008. – 288 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

908-68-9.

629. Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut. :

Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie Corbu *et al.+. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 604 p. – (Col.

„Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) *et al.+. – Vol. V.). – ISBN 978-9975-67-

610-6.

61


630. Dmitrenco, Svetlana. Societatea contemporană: Aspecte social economice și

politice: analiza opiniei publice / Svetlana Dmitrenco, Victor, Mocanu, Ion Rusandu; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : „Ştiinţa”, 2007. – 168 p.

– Bibliogr. : p. 165-167. – ISBN 978-9975-67-186-6.

631. Dolea, Igor. Contribuţia Catedrei Drept Procesual Penal şi Criminalistică [a USM] la

dezvoltarea ştiinţelor cu caracter procesual-penal şi la formarea juristului profesionist / Igor

Dolea, Sergiu Ursu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 /

Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 150-160.

632. Dolgan, Mihail. Eminesciene, Druţiene, Vierene: (o hermeneutică a imaginarului

celor mai mari scriitori naţionali) / Mihail Dolgan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,

2008. – 416 p. – Bibliogr. : p. 387-388. – ISBN 978-9975-70-729-9.

633. Dolgan, Mihail. Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie / Mihail Dolgan; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 544 p. – ISBN 978-9975-

78-708-6.

634. Dolgan, Mihail. Parametrii investigaţiilor ştiinţifice ale literaţilor / Mihail Dolgan //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch., 2006. – P. 200-220.

635. Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee :

(studiu monografic) / Mihail Dolgan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,

2007. – 658 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-004-4.

636. Dolgan, Mihail Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de

„stagnare” : (studii critice de hermeneutică a imaginarului) / Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM,

2008. – 388 p. – ISBN 978-9975-70-544-8.

637. Dorogan, Valentin. Cercetări în domeniul comunicării publice / Valentin Dorogan //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch., 2006. – P. 26-29.

638. Dumbrăveanu, Ion. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Filologie Spaniolă şi Italiană

[USM]: realizări şi perspective / Ion Dumbrăveanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 263-270. – Bibliogr. :

p. 268-270 (35 tit.).

639. Druţă, Inga. Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale / Inga

Druţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n.,

2007. – 300 p. – Bibliogr. : p. 212-223. – ISBN 978-9975-66-022-8.

640. Eremia, Anatol. Dicţionar explicativ și etimologic de termeni geografici / Anatol

Eremia. – Ch. : „Ştiinţa”, 2006. – 235 p. – Bibliogr. : p. 218-233. – ISBN 978-9975-67-549-9.

641. Eremia, Anatol. Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. istoricogeogr.,

administrativ-teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu; Acad. de

62


Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 310 p. – Bibliogr. : p. 304. – ISBN 978-

9975-78-669-0.

642. Eşanu, Valentina. Bogdan al II-lea și Maria Oltea – părinţii lui Ștefan cel Mare și

Sfânt / Valentina Eşanu, Andrei Eşanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007. – 157 p. – (Din negura de

vremi). – ISBN 978-9975-69-863-4.

643. Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei;

concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : Mihail Dolgan. – Ch. : S. n., 2008. – 756

p. – (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]; Vol. IV). – ISBN 978-

9975-78-645-4.

644. Fiodorov, Grigore. Axiologia – ştiinţa despre valori / Grigore Fiodorov, Boris Bulbuc

// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – p. 31-34. – Bibliogr. : 10 tit.

645. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (texte

inedite) : în 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie; alcăt., îngrij. textelor,

comentarii : Nicolae Băieşu, Ana Graur, Andrei Hâncu; col. red. : Nicolae Băieşu (aut.

proiectului, coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. –

Vol. 1. – 594 p. – Bibliogr. în notelele de subsol. – Ind. localităţilor : p. 567-585. – ISBN 978-

9975-66-026-6.

646. Fuştei, Nicolae. Opera mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est

şi est europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea) : [studiul monografic] / Nicolae Fuştei; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 295 p. – Bibliogr. :

p. 196-214 şi in notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-782-4.

647. Gabinschi, Marcu. Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române / Marcu

Gabinschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 278 p. – Bibliogr. :

p. 277-279. – ISBN 978-9975-924-14-0.

648. Gavrilov, Anatol. Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare / Anatol Gavrilov;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – [Partea 1-a] : Principiul

obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul subiect/obiect la raportul subiect/subiect :

eseu de epistemologie literară. – 247 p. – Bibliogr. : p. 232-247. – ISBN 978-9975-66-004-4.

649. Grama, Dumitru C. Rolul ştiinţei dreptului în prognozarea evoluţiei suveranităţii

statului Republicii Moldova în contextul integrării europene / Dumitru C. Grama // Rev. de Studii

şi Cercetări Juridice. – 2007. – Nr 3-4. – P. 107-110. – Bibliogr. în notele de subsol.

650. Grati, Aliona. Privirea Euridicei : Lirica feminină din Basarabia. Anii ‘20-’30 / Aliona

Grati; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 220 p. – Bibliogr. : p.

208-219. – ISBN 978-9975-66-018-1.

651. Guţu, Ion. Şcoala ştiinţifică a filologiei franceze [a USM] la răscrucea secolelor / Ion

Guţu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat

din Moldova. – Ch., 2006. – P. 229-238.

63


652. Guţu, Vladimir. Didactica pentru adulţi din perspectiva motivaţională / V. Guţu,

Liliana Postan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 159-

174. – ISBN 978-9975-70-484-7.

653. Guzun, Mihail. Fenomenul mediatic-comunicaţional ca obiect şi subiect al

cercetării ştiinţifice : [activitatea Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM] / Mihail

Guzun, Dumitru Ţurcanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-

2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 21-25.

654. Haheu, Vasile. Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi : [monogr.] /

Vasile Haheu; red. şt : Oleg Leviţchi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural,

Centrul de Arheologie. – Ch. : S. n., 2008. – 170 p. – (Biblioteca de arheologie; III). – Bibliogr. : p.

114-122 (277 tit.). – ISBN 978-9975-9519-4-4.

655. Hanganu, Aurelia. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie : română,

italiană, franceză, spaniolă, germană, engleză, rusă / Aurelia Hanganu, Elena Varzari, Valentina

Negru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 498 p. – ISBN 978-

9975-66-016-7.

656. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi

bulgarilor / Lilia Hanganu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Literatură şi Folclor. – Ch. :

Pontos, 2008. – 138 p. – ISBN 978-9975-927-58-1.

657. Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage / Valentin

Dergaciov, Tudor Stavilă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Epigraf, 2008. – 128 p. – ISBN 978-

9975-947-56-5.

658. Ipostaze ale literarurii române vechi şi premoderne : (secolele XVI-XVIII) : studii,

cercetări şi texte / alcăt. : Vlad Chiriac; coord. şi îngrij. a text. : Pavel Balmuş, Svetlana

Korolevschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 347 p. – Bibliogr.

la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9729-6-3.

659. Limba română este patria mea : studii, comunicări, documente / select. şi pref. :

Alexandru Bantoş ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi; coord. : Silviu Berejan [et al.] – Ed. a 2-a, rev. şi

adăug. – Ch. : Casa Limbii Române, 2007. – 352 p. – ISBN 978-9975-9529-0-3.

660. Malcoci, Vitalie. Decorul în lemn din arhitectura populară moldovenească / Vitalie

Malcoci; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006.

– 220 p. – ISBN 978-9975-60-044-6.

661. Marian, Ana. Sculptura din Republica Moldova secolul XX : studiu de sinteza / Ana

Marian. – Ch. : Universul, 2007. – 130 p. – Bibliogr. : p. 103-114 (211 tit). – ISBN 978-9975-944-

38-0.

662. Marian, Silvia. Dreptul civil. Drepturile reale. Cadastrul şi publicitatea imobiliară :

monogr. / Silvia Marian; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Dep. ed.-poligr. al

ASEM, 2006. – 259 p. – Bibliogr. : p. 206-228. – ISBN 978-9975-75-114-8.

64


663. Mateevici, Natalia. Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului

Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. / Natalia Mateevici; red. : Vlad Pohilă; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 284 p. –

(Biblioteca „Tyragetia”; XIV). – Bibliogr. : p. 199-218. – ISBN 978-9975-80-080-8.

664. Melenciuc, Dumitru. Activitatea didactico-ştiinţifică a Catedrei Filologie Engleză *a

USM] în anii 1996-2006 / Dumitru Melenciuc // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări

de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 239-262.

665. Melnic, Boris. „Omul şi Universul” – societatea ştiinţifică de studiere şi cunoaştere

complexă a omului / Boris Melnic // Univers Om. – 2008. – Nr 2. – P. 8-12.

666. Mereuţă, Ion. Virtuţile spiritului şi umanismului: Diversitatea, Moralitatea,

Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului şi supravieţuirii / Ion

Mereuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,

Asoc. pentru Demnitatea Umană. – Ch. : S. n., 2008. – 248 p. – Bibliogr. p. 244-248 (111 tit.). –

ISBN 978-9975-66-077-8.

667. Mic dicţionar de termeni lingvistici / Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici, Aurelia

Hanganu [et al.]; coord. : Alexandru Dîrul; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. :

S. n., 2008. – 219 p. – Bibliogr. : p. 218-219. – ISBN 978-9975-66-072-3.

668. Mică enciclopedie la psihopedagogie / coord. : Gh. Rudic [et al.]. – Ch. : Valinex,

2007. – 79 p. – Bibliogr. : p. 79 (33 tit.). – ISBN 978-9975-68-031-8.

669. Moldovanu, Gheorghe. Politică şi planificare lingvistică de la teorie la practică : (în

baza materialului din Rep. Moldova şi din alte state) : [studiu] / Gheorghe Moldovanu;

consultant şt. : Anatol Ciobanu. – Ch. : ASEM, 2007. – 371 p. – Bibliogr. : p. 306-343 (523 tit.) şi

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-367-8.

670. Moraru, Anton. Metodologia istoriei : (Teoria şi practica investigaţiilor şt.) / Anton

Moraru; Univ. “Perspectiva-INT”. – Ch.: Labirint, 2006. – 151 p. – Bibliogr. În notele de subsol. –

ISBN 978-9975-943-04-8.

671. Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de carturari Hajdău – Hasdeu în

bibliotecile chișinăuene : catalog-bibliogr. / Bibl. Mun. “B. P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de

Hasdeulogie, Centrul de Informere şi Documentare “Chişinău”; alcăt. : Clara Balmuş, Pavel

Balmuş; red. : Claudia Tricolici; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 190 p. – ISBN

978-9975-9664-1-2.

672. Musteaţă, Sergiu. Protecţia patrimoniului arheologic: Legislaţia Republicii Moldova

şi SUA : studiu comparativ / Sergiu Musteaţă; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova [et al.].

– Ch. : Pontos, 2008. – 216 p. – Bibliogr. : p. 120-156. – (Protecţia patrimoniului arheologic.

Monografii; Vol. 4). – ISBN 978-9975-72-106-6.

673. Negru, Nicolae. Prestaţia ştiinţelor socio-umane : (istorie, filologie, filozofie) în

condiţiile independenţei Republicii Moldova / Nicolae Negru // Intelectualitatea Republicii

Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX – începutul sec. XXI) : conf. şt. interuniv. :

materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007. – P. 139-144. – Bibliogr. : 5 tit.

65


674. Nicic, Andrei. Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la

finele mil. II-începutul mil. I a Chr. / Andrei Nicic; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de

Arheologie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : Bons Offices, 2008. –

282 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XV). – Bibliogr. : p. 133-144 şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-80-138-6.

675. Niculiţă, Ion. Catedra Istoria Românilor şi Antropologie la cea de a 60-a aniversare

a USM / Ion Niculiţă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 /

Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 68-76. – Bibliogr. : 9 tit.

676. O istorie a regiunii Transnistrene din cele mai vechi timpuri pînă în prezent :

compendiu / Ion Chirtoagă, Ion Jarcuţchu, Elena Negru [et al.]; coord. : Demir Dragnev; red. :

Larisa Svetlicinâi. – Ch. : Civitas, 2007. – 519 p. – ISBN 978-9975-80-101-0.

677. Osmochescu, Nicolae. Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea

frontierelor – principii fundamentale ale dreptului internaţional contemporan / Nicolae

Osmochescu, Mihai Mereuţă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză,

1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 168-184. – Bibliogr. : 42 tit.

678. Pavlicenco, Sergiu. Noi cercetări de literatură universală şi comparată : [Catedra

Literatura Universală a USM] / Sergiu Pavlicenco // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 271-278. – Bibliogr. :

19 tit.

679. Pânzaru, Sava. Itinerar arhivistic: Interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete

scriitoriceşti / Sava Pânzaru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. –

235 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9648-4-5.

680. Ploşniţă, Elena. Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi

perspectivă / Elena Ploşniţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a

Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 248 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XVII). – Bibliogr. : p. 221-

233. – ISBN 978-9975-80-197-3.

681. Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova / Gheorghe

Costachi, Victor Balmuş, D. Grama [et al.]; red. şt. : Alexandru Roşca; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2006. – Vol. 2. – 478 p. – ISBN 978-

9975-78-014-8.

682. Purice, Mihail. Contribuţii la cercetarea graiurilor teritoriale : [cercetările şt. la

Catedra Limba Română, Lingvistica Generală şi Romanică a USM] / Mihail Purice // Analele şt.

Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.,

2006. – P. 185-199. – Bibliogr. : p. 197-199 (19 tit.).

683. Raevschi, Nicolae. Etimologii și alte studii de lingvistică / Nicolae Raevschi; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 296 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-921-14-0.

66


684. Răileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc,

componenţa lexicală, structura derivaţională : [monogr.] / Viorica Răileanu; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 168 p. – Bibliogr. : p. 153-164. – ISBN 978-

9975-78-674-4.

685. Relaţiile moldo-bulgare: problemele de cercetare = Молдовско-български

връзки: проблеми на изследования = Молдавско-болгарские связи : проблемы

исследования : *culeg. de art.+ / Univ. de Stat Taraclia, Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”;

red. resp. : Nicolae Cervencov . – Ch. : S. n., 2007. – 177 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-

9975-9568-4-0.

686. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova : studii şt. /

Victoria Arhiliuc, Natalia Chirtoacă, Cristina Ceban [et al.]; red. şt. : Victoria Arhiliuc; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP

USM, 2008. – 266 p. – ISBN 978-9975-70-481-6.

687. Roşca, Alexandru. Algoritmi ai tranziţiei: aspecte social-filozofice / Alexandru

Roşca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Tipogr.

AŞM, 2007. – 268 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-62-202-8.

688. Roşca, Alexandru. Secţia de Ştinţe Umanistice şi Arte : [bilanţul activităţii, anul

2007] / Alexandru Roşca // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 31-33. –

http://www.akademos.asm.md/

689. Roşca, Alexandru. Ştinţele umanistice: specificul, metodele şi direcţiile de cercetare

/ Alexandru Roşca // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 18-20. –

http://www.akademos.asm.md/

690. Roşca, Ludmila. Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane:

analiza teoretico-metodologică : monogr. / Ludmila Roşca; red. şt. : Teodor N. Ţîrdea; Univ.

Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 329 p. – Bibliogr. : p. 314-328 (405 tit.) şi la

sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-64-072-5.

691. Roşca, Timofei. Structuri lirice în poezia anilor ’60 : studiu / Timofei Roşca; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 229 p. – ISBN 978-9975-66-032-7.

692. Rusnac, E. În căutarea propriei identităţii : (Tradiţii, obiceiuri şi datini mitologice în

cultura tradiţională) / E. Rusnac, V. Cuşcă, V. Malcoci; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. –

Ch. : UPS „Ion Creangă”, 2008. – 159 p. – ISBN 978-9975-46-025-5.

693. Rusnac, Gheorghe. Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile

independenţei statale a Republicii Moldova / Gheorghe Rusnac // Intellectus. – 2006. – Nr 3. –

P. 5-8. – http://agepi.md

694. Rusnac, Gheorghe. Evoluţia ştiinţei politice universitare (la 15 ani ai independenţei

Republicii Moldova) / Gheorghe Rusnac, Victor Saca // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 37-51. – Bibliogr. :

14 tit.

67


695. Rusnac, Svetlana. Preocupări contemporane ale psihologiei sociale : [monogr.] /

Svetlana Rusnac. – Ch. : Consulting Grup, 2007. – 264 p. – Bibliogr. : p. 256-264. – ISBN 978-

9975-78-566-2.

696. Saharneanu, Eudochia. Probleme actuale ale filosofiei contemporane : [activitatea

şt. a Catedrei Sociologie şi Filosofie a USM+ / Eudochia Saharneanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe

socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P.

14-20.

697. Savin-Zgardan, Angela. Motivaţia locuţiunilor verbale romănești: probleme ale

aspectualităţii / Angela Savin-Zgardan. – Ch. : S. n., 2008. – 124 p. – Bibliogr. : p. 119-124. –

ISBN 978-9975-9582-0-2.

698. Sclifos, Valeriu. Dicţionar francez-român de frazeologisme / Valeriu Sclifos; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 103 p. – ISBN 978-9975-66-030-3.

699. Sorocanu, Evdokiya. Gagauzlarin kalendar adetleri: Etnolingvistik aarastirmasi /

Evdokiya Sorocanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Cercetări Interetnice. – Ch. : S. n.,

2006. – 256 p. – ISBN 978-9975-908-40-5.

700. Spînu, Stela. Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti : studiu etimologic şi

lingvogeografic / Stela Spînu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. –

184 p. – ISBN 978-9975-78-690-4.

701. Stati, Vasile. Moldovenii din Ucraina : studiu istorico-geografic şi etnodemografic /

Vasile Stati; red. lit.-şt. : Andrei Hropotinschi. – Ch. : S. n., 2007. – 484 p. – Bibliogr. : p. 429-440

(280 tit.) şi în note la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-517-4.

702. Studia in Honorem : Pavel Cocârlă : Studii de istorie medie şi modernă / ed. îngrij.

de Igor Ojog, Igor Şarov, Valentin Tomuleţ *et al.+. – Ch. : Cartdidact, 2006. – 278 p. – (Studium).

– ISBN 978-9975-940-00-9.

703. Studii şi cercetări în psihologie : *activitatea şt. a Catedrei Psihologie a USM+ /

Carolina Platon, Ana Sârbu, Angela Potâng *et al.+ // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 99-115.

704. Suruceanu, Maria. Valoarea acţională a limbajului pedagogic : monogr. / Maria

Suruceanu. – Ch. : CEP USM, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 143-143 (174 tit.). – ISBN 978-9975-

70-155-6.

705. Şaragov, Natalia. Abordarea problemelor familiei monoparentale : aspecte sociale

/ Natalia Şaragov; red. şt. : A. I. Timuş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie

şi Ştiinţe Politice. – Ch. : “Monograf”, 2007. – 177 p. – Bibliogr. : p. 167-177 (241 tit.). – ISBN

978-9975-9747-7-6.

706. Şlapac, Mariana. Arta urbanismului în Republica Moldova: privire de ansamblu /

Mariana Şlapac; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 271 p. – Bibliogr. la sfîrşitul

cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-62-239-4.

68


707. Şlapac, Mariana. O nouă disciplină comparată : [castelologia+ / Mariana Şlapac //

Akademos. – 2007. – Nr 4. – P. 66-68. – http://www.akademos.asm.md/

708. Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre castelologie – domeniu

al arhitecturii+ / Mariana Şlapac // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 68-75. –

Bibliogr. : 26 tit.

709. Şofransky, Zina. Coloranţii vegetali în arta tradiţională : [monogr.] / Zina

Şofransky; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2007. – 471 p.

– Bibliogr. : p. 423-460 (828 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9812-4-8.

710. Şoimaru, V. Românii din jurul României : album-monografie / V. Şoimaru. – Ch. :

Ed. Prometeu, 2008. – 272 p. – ISBN 978-9975-919-68-5.

711. Tărâţă, Orest. Tratat de protocol şi comportament civilizat : st. teoretico-aplicativ /

Orest Tărâţă. – Ch. : “Bon Offices” SRL, 2007. – 324 p. – Bibliogr. : p. 323-324 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-80-059-4.

712. Teosa, Valentina. Relaţiile internaţionale ca obiect de cercetare şi de studiu :

evoluţie şi perspective / Valentina Teosa, Emil Ciobu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice :

Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 52-67. – Bibliogr. : p.

64-67 (52 tit.).

713. Termeni şi sintagme : administraţie, drept, economie, comerţ, transporturi :

dicţionar rus-român / Inga Druţă, Mariana Vlas, Albina Dumbrăveanu [et al.]; Inst. de Filologie al

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n., 2008. – 248 p. – ISBN

978-9975-78-682-9.

714. Timuş, Andrei. Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova – 35 ani de

activitate / Andrei Timuş // Dezvoltarea umană : Impactul proceselor de transformare a

societăţii moldave. – Ch., 2007. – P. 54-58.

715. Transformări demografice, viaţa familială şi sănătatea populaţiei : [monogr.] /

Gheorghe Paladi, Constantin Matei, Olga Gagauz [et al.]; red. resp. : Gheorghe Paladi; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2007. – 340 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9953-6-8.

716. Ungureanu, Constantin. Învăţămîntul primar din Bucovina (1774-1918) /

Constantin Ungureanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Civitas,

2007. – 336 p. – Bibliogr. : p. 302-315. – ISBN 978-9975-923-64-4.

717. Ungureanu, Violeta. Verbele tranzitive în limba română / Violeta Ungureanu;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 188 p. – Bibliogr. : p. 174-

184. – ISBN 978-9975-9582-5-7.

718. Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua

arhitectură europeană : [studiu] / Ludmila Barbă, Valeriu Gheorghiu, Alina Felea [et al.]; coord.

şt. : Lilia Zabolotnaia; red. coord. : Valeriu Gheorghiu, Tatiana Ciocoi; Acad. de Ştiinţe a

69


Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2007. – 179 p. – ISBN 978-9975-70-

364-2.

719. Vasilenco, Ion. Reîntoarcerea valorilor : *în literatura română] / Ion Vasilenco; ed.

îngrij. de Lazăr Ciobanu; pref. : Mihai Cimpoi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. –

Ch. : S. n., 2008. – 220 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-076-1.

720. Vicol, Nelu. Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării

interpersonale : [monogr.] / Nelu Vicol; red. şt. : V. V. Grecu [et al.]. – Ch. : Univers Pedagogic,

2007. – 140 p. – Bibliogr. : p. 131-139 (139 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-48-031-

4.

721. Vornic, Vlad. Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la

Budeşti : monogr. / Vlad Vornic. – Ch. : Pontos, 2006. – 470 p. – Bibliogr. : p. 283-297.

722. Vornic, Vlad. Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană (cercetările din

2001 şi 2003) / Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Ch. : Business-Elita, 2007. – 247 p. –

Bibliogr. : p. 124-133. – (Biblioteca de arheologie; I). – ISBN 978-9975-9519-9-9.

723. Vrabie, Lidia. Dicţionar de paronime / Lidia Vrabie, Ana Vulpe; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 251 p. – ISBN 978-9975-9582-1-9.

724. Vulpe, Ana. Dicţionar de sinonime / Ana Vulpe, Tamara Pahomi, Lidia Vrabie. – Ch.

: Biblon, 2007. – 367 p. – ISBN 978-9975-9739-7-7.

725. Zosim, Alexandru. Principalele alternative ale detenţiunii penitenciare în dreptul

penal contemporan : (st. monogr.) / Alexandru Zosim, Valeriu Cuşnir. – Ch. : Totex-Lux, 2007. –

187 p. – Bibliogr. : p. 165-177 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9953-2-0.

726. Абакумова-Забунова, Н. В. Русское население городов Бессарабии 19 века /

Н. В. Абакумова-Забунова; АН Молдовы. Ин-т межэтнических исследований. – Ch. :

Business-Elita, 2006. – 517 p. – ISBN 978-9975-4002-1-3.

727. Боршевский, А. П. Мировая юстиция Бессарабии (к. 60-х-70-е гг. XIX в.) :

*моногр.+ / А. П. Боршевский; Ин-т культурного наследия АН Молдовы. – К. : Б. и., 2008. –

120 p. – Bibliogr. : p. 109-119 (212 tit.). – ISBN 978-9975-9681-5-7.

728. Габинский, М. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии :

Антикритический обзор / М. Габинский. – К. : Б. и., 2008. – 386 p. – Bibliogr. : p. 361-383. –

ISBN 978-9975-78-668-3.

729. Дэнилэ, Аурелиан. Опера Молдовы, XX век / Аурелиан Дэнилэ; пер. с рум. :

Юрий Греков; коорд. проекта : Николае Ага; фот.-сост. : Михай Потырнике; АН Респ.

Молдова. Ин-т культурного наследия. – Ch. : Prut Internaţional, 2008. – 479 p. – Bibliogr. : p.

476-478 (84 tit.). – ISBN 978-9975-69-121-5.

730. Злобин, Сергей. Конституционные аспекты формирования правовой

культуры в Республике Молдова в переходном периоде : [studiu+ / Сергей Злобин; науч.

70


ред. : Георге Костаки; АН Молдовы. Ин-т философии, социологии и права. – Ch. : S. n.,

2006. – 260 p. – Bibliogr. : p. 231-254 (375 tit.). – ISBN 978-9975-62-079-6.

731. Ильвицкая, С. В. Архитектура православных монастырей: традиции и

современность : моногр. / С. В. Ильвицкая; Гос. ун-т по землеустройству. – К. : Лабиринт,

2007. – 256 р. – Bibliogr. : p. 233-256. – ISBN 978-9975-70-155-6.

732. Квилинкова, Е. Н. Традиционная духовная культура гагаузов:

этнорегиональные особенности : моногр. / Е. Н. Квилинкова; предисл. : Георгий Дука;

науч. ред. : А. И. Локотко; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Ин-т истории,

государства и права *и др.+. – К. : Б. и., 2007. – 838 p. – Bibliogr. : p. 625-659 şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-9606-6-3.

733. Кетрару, Н. А. Верхнепалеолетическая стоянка Рашков VII / Н. А. Кетрару, Г.

В. Григорьева, С. И. Коваленко; АН Респ. Молдова, Центр Археологии, Нац. Музей

Археологии и Истории Молдовы. – К. : Business-Elita, 2007. – 185 p. – Bibliogr. : p. 174-185. –

ISBN 978-9975-9812-0-0.

734. Королева, Эльфрида. Театр и время / Эльфрида Королева; АН Респ.

Молдова. Ин-т искусствоведения. – Ch. : Inessa, 2006. – 269 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

– ISBN 978-9975-9561-9-2.

735. Ларина, Ольга. Брэвиченские курганы : [археол. исслед.] / Ольга Ларина,

Игорь Манзура, Василе Хахеу; отв. ред. : В. А. Дергачев; АН Респ. Молдова. Ин-т

культурного наследия, Центр археологии. – К. : Б. и., 2007. – 136 p. – (Сер.

Археологическая библиотека; 2). – Bibliogr. : p. 129-130 (39 tit.). – ISBN 978-9975-9693-1-4.

736. Новаков, С. З. Очерци по история на кортенските храмове в България и

Молдова / С. З. Новаков, Н. Н. Гургуров; Акад. на Науките на РМ, Център по Етнология на

Ин-та по Културно Наследие. – К. : S. n., 2006. – 124 p. – ISBN 978-9975-923-12-5.

737. Попович, К. Ф. Нариси украiнського фольклору та художньоi литератури

Молдови / К. Ф. Попович; АН Молдови. Iн-т культурноi спадщини. – К. : Бизнес Элита,

2007. – 609 p. – ISBN 978-9975-9606-7-0.

738. Репида, Л. Е. Суверенная Молдова: история и современность : *моногр.+ / Л.

Е. Репида; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Центр этнологии. – К. : Б. и.,

2008. – 383 p. – ISBN 978-9975-9775-7-9.

739. Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской

Молдавской Республики / С. И. Коваленко, В. С. Синика, Е. Ф. Тащи *и др.+;

Приднестровский Гос. Ун-т им Т. Г. Шевченко, Ин-т истории, государства и права. –

Тирасполь : Б. и., 2006. – 100 р. – Bibliogr. : p. 96-100.

740. Свод археологических памятников Рыбницкого района Приднестровской

Молдавской Республики / С. И. Коваленко, В. С. Синика, Н. П. Тельнов *и др.+;

Приднестровский Гос. Ун-т им Т. Г. Шевченко, Ин-т истории, государства и права. –

Тирасполь : Б. и., 2008. – 90 р.

71


741. Степанов, В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние

этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств,

этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки

трансформационного периода (1989-2005) : *моногр.+ / В. П. Степанов; науч. ред. : А. А.

Скрипник; Ин-т культурного наследия АН Молдовы, Ин-т искусствоведения,

фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Украины. – К. : Б. и., 2007. – 713 p. –

ISBN 978-9975-9812-1-7.

742. Стратиевский, К. В. Промышленность Молдавской АССР (1924-1940) / К. В.

Стратиевский; АН Молдовы. Ин-т истории, государства и права. – К. : CEP USM, 2007. – 177

p. – ISBN 978-9975-70-170-9.

743. Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть : (науковi дослiдження i матерiали) /

авт.-укладачi : В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар; ред. кол. : В. Г. Кожухар, К. Ф. Попович, К. С.

Кожухар [и др.]; Укр. громада Респ. Молдова, Укр. громада iм. Петра Могили мiста

Кишинева, Центр етнологiï ин-ту культурноï спадщини АН Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008.

– 255 p. – ISBN 978-9975-66-015-0.

744. Царанов, В. И. Проблемы истории Молдавии: исследование по истории

советского общества / В. И. Царанов; АН Молдовы. Ин-т истории, государства и права. –

Ch. : CEP USM, 2007. – 401 p. – ISBN 978-9975-70-089-4.

745. Шишкан, Константин. В поисках параллельных миров: Русская подростковоюношеская

проза Молдовы конца XX-го столетия – начала интернет-поколения /

Константин Шишкан; АН Молдовы. Ин-т культурного наследия. – К. : Бизнес-элита, 2008. –

287 p. – ISBN 978-9975-9693-2-1.

746. Щербакова, Т. А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по

материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т. А. Щербакова, Е. Ф. Тащи, Н. П. Тельнов;

АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – К. : Б. и., 2008. – 138 p.

– (Археологическая библиотека; вып. IV). – ISBN 978-9975-66-105-8

747. Этнографические исследования в Республике Молдова: (история и

современность) / АН Респ. Молдова. Ин-т археологии и этнографии; редкол. : О.

Лукьянец *и др.+. – Ch. : Business-Elita, 2006. – 560 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-4002-0-6.

Conferinţe ştiinţifice

748. Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire : materialele conf. şt., 20

noiemb. 2007 / red. şt. : Victor Axenti; Asoc. pentru Coop. şi Comunic. Democratică „Dialog”,

Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : S. n., 2008. – 137 p. – ISBN 978-

9975-9579-8-4.

749. 15 ani de independenţă a Republicii Moldova : materialele conf. şt. intern., 22

aug. 2006 / col. de red. : Gheorghe Duca *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe

Umanistice şi Arte. Inst. de Istorie, Stat şi Drept.– Ch. : S. n., 2006. – 168 p. – ISBN 978-9975-62-

080-2.

72


750. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice.

Secţia Istorie şi Limbi Moderne, 20 apr. 2007 / coord. ed. : Sergiu Cornea; Univ. de Stat „Bogdan

Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : Turnul Vechi, 2007. – 140 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-9579-6-0.

751. Conferinţa Teoretico-Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a X-a a

Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, 20 oct. 2006 / Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din

Chişinău; col. red. : Ion Guţu (red.-şef) *et al.+. – Ch. : «Garamond-Studio», 2006. – 199 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9725-3-6.

752. Congresul al III-lea al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate

peste hotare (diaspora moldovenească) = Третий конгресс выходцев из Республики

Молдова, проживающих за рубежом (молдавская диаспора) : raporturi, comunic., opinii,

alte doc., 12-14 oct. 2008 / alcăt. : Tatiana Levandovskaia, Ecaterina Dulgher, Sofia Torlac; resp.

ed. : Olga Goncearova. – Ch. : S. n., 2008. – 59 p. – ISBN 978-9975-9878-5-1.

753. Connexions et perspectives en philologie contemporaine : actes du Colloque

Intern., 20-21 Oct. 2006, 2-ieme ed. / com. sc. : Ion Guţu (red.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. –

403 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-191-4.

754. Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în

Republica Moldova : materiale ale conf. intern. şt.-practice, 22 mai 2007 / col red. : Alexandru

Roman *et al.+; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. –

292 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-9-9.

755. Cucuteni-5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, ed. 1, 26-27 oct. 2006

: comunic. / consiliul ed. : Valeriu Dorogan (preş.) [et al.]; Univ. Tehnică a Moldovei, Univ.

Tehnică „Gh. Asachi“, Iaşi. – Ch. : UTM, 2006. – 87 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

9841-2.

756. Cucuteni-5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, ed. a 3-a, 11-127 sept.

2008 : comunic. / consiliul ed. : Valeriu Dorogan (preş.), Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru; Univ.

Tehnică a Moldovei, Univ. Tehnică „Gh. Asachi“, Iaşi. – Ch. : UTM, 2008. – 336 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-094-2.

757. Cultura juridică şi prevenirea corupţiei : materialele conf. intern., 1 noiemb. 2007

/ coord. : Efim Obreja, Gheorghe Avornic; Uniunea Juriştilor din Moldova, Univ. de Stat din

Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 268 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-

9975-80-093-8.

758. Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave :

[materialele conf. intern. şt.-practice, 15 mai 2007] / col. red. : Andrei Timuş, Ion Rusandu,

Victor Mocanu [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe

Politice, Asoc. Sociologilor şi Demografilor din Rep. Moldova. – Ch. : UASM, 2007. – 522 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-073-2.

73


759. Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional din Republica

Moldova : materialele conf. intern., 2-4 aug. 2007 / col. red. : Varvara Buzilă [et al.]. – Ch. :

Cartdidact, 2007. – 360 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-940-47-4.

760. Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene = National Law

in the Context of Integration of European Processes = Национальное право в контексте

европейских интеграционных проектов : materialele conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2006

/ col. red. : Valentin Beniuc (preş.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 544 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-9699-5-6.

761. Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric

și spiritual al Moldovei în contextul internaţional : conf. şt. anuală a tinerilor cercetători, 29

mart. 2007 / col. red. : Alexandru Burian [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie,

Stat şi Drept – Ch. : S. n., 2007. – 269 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN

978-9975-70-404-5.

762. Epoca Elinismului: actualitatea și contemporaneitatea = Эпоха Эллинизма:

современность и актуальность : materialele conf. şt. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de

cultură greacă «Elefteria», Asoc. Oamenilor de Ştiinţă din Moldova «N. Spătarul Milescu». – Ch.

: Paragon, 2006. – 101 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-916-05-9.

763. Filosofia și perspectiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilei Mondiale a

Filosofiei, 16 noiemb. 2006 / col. red. : Ion Rusandu (red. coord.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Pontos, 2007. – 267 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-926-09-6.

764. Filosofia, știinţele socio-umane și învăţămîntul poliţienesc : materialele conf. şt.

interuniv. dedicată aniversării a 15-a de la fondarea Acad. «Ştefan cel Mare», 13 mai 2005 / col.

red. : S. Roşca (preş.) [et al.]; Acad. «Ştefan cel Mare». – Ch. : S. n., 2006. – 316 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art.

765. Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană : materialele conf.

şt. / red. şi consultant : Gheorghe Iliadi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă

„Elefteria” în Rep. Moldova. – Ch. : Парагон, 2008. – 90 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-916-57-8.

766. Folclorul și contemporaneitatea: conservarea, revitalizarea și valorificarea

culturii tradiţionale : materialele simpoz. şt.-practic intern., 4-5 apr. 2006 / col. red. : constantin

Rusnac (preş.) [et al.]; resp. ed. : Luminiţa Drumea; Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru

UNESCO. – Ch. : Periscop, 2006. – 181 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9987-5-8.

767. Francofonia ca vector al comunicării = La franco polyphonie comme vecteur de la

communication : colocviu intern., 24 mart. 2006 / coord. şt. : Elena Prus, Pierre Morel; Univ.

Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM, 2006. – 339

p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol.– ISBN 978-9975-934-97-8.

768. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului =

Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи – императив

времени : [materialele conf. intern. şt.-practice, apr. 2008+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst.

74


de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Asoc. Sociologilor şi Demografiilor din Rep. Moldova;

red. şt. : A. I. Timuş. – Ch. : CE UASM, 2008. – 414 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

64-119-7.

769. Kibatek edebiyat sempozyumu, XIV: Gagauz Kűltűrű ve Edebiyati, 6-10 ekim 2007

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei; haz. : Metin Tutan [et al.]. – Ch. : Cainac, 2007. – 388 p. – ISBN

978-9975-9889-1-9.

770. Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi creaţiei literare : materialele conf.

naţ., 20 oct. 2006 / red. şt. : Victor Axenti; ACCD „Dialog”, Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din

Cahul. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 95 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-80-009-9.

771. Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia

europeană = Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее значение для

европейской цивилизации : materialele conf. şt., ed. a 3-a / com. org. : Mariana Şlapac [et al.];

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă „Elefteria” în Rep. Moldova. – Ch. : Paragon,

2007. – 87 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-916-25-7.

772. Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism : materialele conf. şt.-practică intern.,

25-28 oct. 2006 / red. resp. : Ion Mereuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu”, Asoc. „Pentru Demnitatea Umană” din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 239 p.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-057-0.

773. Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist

european : conf. intern., şt.-practică consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog

Constantin Florea / col. red. : Iurie Sedleţchi (preş.), Valeriu Cuşnir, Alexandru Burian [et al.];

Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 370 p. – ISBN 978-9975-70-732-

9.

774. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene =

Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской

интеграции : materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006 / sub red. : Gheorghe Duca,

Gheorghe Costachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 1054 p. – ISBN 978-9975-

78-017-9.

775. Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : conf. şt. intern.

dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, Bălţi, 10 dec. 2007 / col. red. : Joan Sabău Pop, Elena

Botnari; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Univ. „Petru Maior”, Târgu-Mureş [et al.]. – Ch. :

Pontos, 2007. – 265 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-72-073-

1.

776. Probleme de lingvistică generală şi romanică : consacrată aniversării a 80-ea de la

naşterea lui Grigore Cincilei, dr. hab., profesor univ., 1 dec. 2007 : actele colocviului şt. intern. /

com. şt. : Ion Guţu (preş.) [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 259 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-562-2.

777. Procese integraţionişte europene: aspecte politologice, economice, juridice şi

lingvistice : materialele conf. şt. studenţeşti interuniv., 30 mart. 2007 / col. red. : Valentin

75


Beniuc (preş.) [et al.+; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 226 p. – Bibliogr.

la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9781-8-7.

778. Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est : conf. şt. intern., 21 oct. 2006 /

Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Ch : Pontos, 2006. – 267 p. – ISBN 978-9975-926-

06-5.

779. Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei : conf. naţ. practico-şt., 9 dec.

2006 / coord. : Anatolie Donciu, Arcadie Rotaru. – Ch. : “Bons Offices” SRL, 2007. – 184 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-80-058-7.

780. Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării Europene =

The Institutional Reforms in the Context of European Integration : materialele conf. şt. intern.,

25 oct. 2006 / col. red. : Alexandru Burian, Xenophon Contiades; Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2006. – 116 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

781. Republica Moldova – casa noastră comună : materialele conf. rep. şt.-pract., 21

aug. 2006 / com. org. : Olga Gonciarova [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului

Cultural. – Ch. : Business-Elita, 2006. – 201 p. – ISBN 978-9975-9519-0-6.

782. Rolul filosofiei în contextul ştiinţei contemporane : conf. şt. intern., 24-25 oct.

2008 / coord. : Tudor Dumitraş, Petru Rumleanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. –

Ch. : ASEM, 2008. – 302 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-445-3.

783. Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării : materialele conf. şt.practice

intern., consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la

recunoaşterea intern. a Rep. Moldova, 19 noiemb. 2007 / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. –

Ch. : S. n., 2008. – 187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-554-7.

784. Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară : materialele conf. şt.,

6-8 febr. 2007 / coord. : Ion Graur, Diana Bocăneală. – Ch. : «Cartea Juridică» SRL, 2007. – 87 p.

– Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-054-9.

785. Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului

culturii fizice şi sportului în ţătile CSI : congr. şt. intern., 24-25 sept. 2008 : culeg. materialelor

şt. / col. red. : Sergiu Danail (red. resp.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 624 p. – Bibliogr. la sfîrşitul

art. – ISBN 978-9975-68-093-6.

786. Ştiinţa în limbi moderne : materialele conf. şt. universitare a studenţilor / Univ.

Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2006. – 188 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

9862-7-4.

787. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : conf. şt. interuniv., 4 apr.

2008 : materialele comunic. / col. red. : Mihai Braga [et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. :

UTM, 2008. – 227 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-066-9.

788. Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului : materialele colocviului

comemorativ intern. consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă, 25 noiemb.

2006 / red. resp. : Angela Coşciug; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ.

76


ălţeană, 2006. – 311 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-50-

014-2.

789. Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) : materialele conf. şt., mai

2007 / col. red. : Andrei Eşanu (coord. şt.), Alina Felea, Lilia Zabolotnaia [et al.]; Acad. de Ştiinţe

a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 162 p. – Bibliogr. în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-70-518-9.

790. Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation between the norm, usage

and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch und bedarf : materialele conf. şt.practice

intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) [et al.]; Inst. de Relaţii Intern.

din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 299 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-547-9.

791. Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : materialele simpoz. intern.,

noiemb. 2008 / col. red. : Demir Dragnev (red.-şef) [et al.]; Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă” [et al.]. – Ch. : Cartdidact, 2008. – 767 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-940-73-3.

792. Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea planului de acţiuni :

materialele conf. şt.-practice , 17 febr. 2006 / col. red. : Ala Mironic [et al.]; Acad. de

Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2006. – 191 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-1-3.

793. Актуальные социально-психологические проблемы развития личности :

материалы межвуз. науч.-практ. конф., 20 марта 2008 / ред. кол. : Е. И. Жигэу *и др.+;

Славянский Ун-т. – К. : Valinex, 2008. – 135 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-68-

091-2.

794. Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений : материалы

междунар. научно-практ. конф., 16 нояб. 2006 / АН Молдовы. Ин-т Истории, Государства и

Права, Посольство Респ. Беларусь в Молдове; ред. : Борис Гаина. – Ch. : CEP USM, 2007. –

299 p. – ISBN 978-9975-70-504-2.

795. Власть и общество в истории: геополитические изменения на

постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : *междунар. летняя школа

молодых историков стран-участниц Содружества независимых государств, Вадул-луй-

Водэ, 11-18 июня 2008+ : материалы для участников / АН Молдовы. Ин-т истории,

государства и права *и др.+. – К. : CEP USM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele

de subsol. – ISBN 978-9975-70-702-2.

796. Инновации и прагматика филологических исследований : материалы

междунар. науч. конф., посвященной памяти проф. В. Н. Мигирина / red. resp. : Larisa

Bortă; Бэлцкий гос. ун-т им. А. Руссо. – Bălţi : S. n., 2006. – 252 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în

notele de subsol. – ISBN 978-9975-50-009-8.

797. Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : материалы

научно-практ. конф. / редкол. : Т. В. Аникьева *и др.+. – К. : Б. и., 2007. – 312 р. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9666-5-8.

77


798. Славянские чтения : материалы научно-теорет. конф. / Славянский Ун-т Респ.

Молдова [и др.]; редкол. : И. А. Ионова (гл. ред.) [и др.]. – К. : Б. и., 2007. – Вып. 4. – 282 р.

– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-038-7.

799. Суверенитет и государственное устройство в условиях полиэтнических

стран : междунар. конф., 22-23 сент. 2006 / отв. за изд. : В. Пушкаш *и др.+. – К. : Б. и.,

2007. – 156 p. – ISBN 978-9975-100-25-0.

800. Тезисы научной конференции, посвященной 15-летию образования

общества греческой культуры „Элефтерия” в Республике Молдова / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Soc. de cultură greacă „Elefteria” în RM, Asoc. Oamenilor de Ştiinţă din Moldova „N.

Spătarul Milescu”. – Ch. : Paragon, 2006. – 106 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-916-03-5.

Ştiinţa şi economia naţională

801. Afanasiev, Veaceslav. Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic –

imperative ale economiei bazate pe cunoaştere / Veaceslav Afanasiev // Akademos. – 2008. –

Nr 1-2 (9). – P. 39-42. – http://www.akademos.asm.md/

802. Bajura, Tudor. Economie agrară şi dezvoltarea spaţiului rural : monogr. / Tudor

Bajura. – Ch. : CEP USM, 2007. – 155 p. – Bibliogr. : p. 148-149 (38 tit.). – ISBN 978-9975-70-

164-8.

803. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii

Moldova / Grigore Belostecinic // Economica. – 2007. – Nr 1. – P. 5-6.

804. Berzan, V. Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de

formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan, S. Rimschi; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Energetică. – Ch. : S. n., 2007. – 88 p. – Bibliogr. : p. 80-82 (43 tit). –

ISBN 978-9975-62-220-2.

805. Duca, Gheorghe. Pronosticul şi strategia dezvoltării chimiei în funcţie de tendinţele

de dezvoltare a ştiinţei şi necesităţile practice ale economiei naţionale / Gheorghe Duca,

Aurelian Gulea // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P.

162-173.

806. Duca, Gheorghe. Vectorul european al economiei nu are alternativă / Gheorghe

Duca // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 19-21.

807. Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova : (patrimoniul de

monumente naturale şi antropice) / Serafim Florea; pref. : Petru Soltan; Univ. de Stat din

Moldova. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Ch.: Garomond-Studio, 2008. – 408 p. – Bibliogr. : p.

406-408. – ISBN 978-9975-943-27-6.

808. Ganea, Victoria. Rolul inovaţiei şi al creativităţii în dezvoltarea economică /

Victoria Ganea, Alexandru Gribincea // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice /

78


Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – Nr 3 (13). – P. 172-175. – Bibliogr. : 8 tit. –

http://www.usm.md/

809. Hachi, M. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetare geodemografică :

monogr. / M. Hachi. – Ch.: Ed. ASEM, 2008. – 243 p. – ISBN 978-9975-75-421-7.

810. Mărgineanu, Ion. Cooperarea economică moldo-germană în contextul integrării

europene a Republicii Moldova : (realizări, strategii, perspective) / Ion Mărgineanu; Univ. Liberă

Intern. din Moldova, Inst. Relaţiilor Moldo-Germane. – Ch. : Monograf, 2007. – ISBN 978-9975-

9747-3-8.

811. Mişcoi, Gheorghe. Ştiinţele matematice şi economice: împreună sau separat în

soluţionarea problemelor economiei naţionale? / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2006. – Nr 2

(3). – P. 33-36. – http://www.akademos.asm.md/

812. Novac, Alexandra. Cercetarea şi inovarea – instrument puternic pentru dezvoltarea

economică / Alexandra Novac // Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării : conf. şt.intern.,

6-7 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 121-125. – Bibliogr. : 7 tit.

813. Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul

dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene / Teodor Furdui, Gheorghe Duca,

Anatol Gorodenco [et al.] // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 48-54. –

http://www.akademos.asm.md/

814. Reformele economice în Republica Moldova şi România / P. Movileanu (coord.),

Arina Antoci, Sergiu Creţu *et al.+; red. şt. : Ion Sîrbu *et al.+; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –

Ch. : UASM, 2007. – 466 p. – Bibliogr. : p. 461-466 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-

115-5.

815. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii

Moldova / C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Acad. de Stidii

Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 166 p. – Bibliogr. : p. 165-166 (33 tit). – ISBN

978-9975-75-390-6.

816. Roşca, Alfreda. Capitalul intelectual în contextul noii economii bazate pe

cunoaştere / Alfreda Roşca // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 28-32. – http://agepi.md

817. Roşca, Petru. Cercetarea-inovarea şi progresul social-economic / Petru Roşca //

Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de

dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 25-29. –

Bibliogr. : 8 tit.

818. Rusu, Gheorghe. Consideraţiile teoriei economice asupra subdezvoltării economiei

naţionale / Gheorghe Rusu, Tudor Robu // Rev. economică. – 2007. – Nr 4. – P. 5-12. – Bibliogr.

: 7 tit.

819. Spivacenco, Anatolie. Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere

economică / Anatolie Spivacenco // Rev. economică. – 2008. – Nr 1. – P. 4-14. – Bibliogr. : 23 tit.

79


820. Stratan, Alexandru. Eficientizarea funcţionării sectorului agrar al Republicii

Moldova : reflecţii, probleme, sugestii : *monogr.+ / Alexandru Stratan; red. şt. : Lucia Cutasevici;

Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 271 p. – Bibliogr. : p. 249-258 (127 tit.). –

ISBN 978-9975-62-187-8.

821. Stratan, Alexandru. Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova : reflecţii,

probleme, mecanisme economice : *monogr.+ / Alexandru Stratan; red. şt. : Lucia Cutasevici;

Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 379 p. – Bibliogr. : p. 341-351 (152 tit.). –

ISBN 978-9975-62-190-8.

822. Sverdlic, Valentin. Strategia dezvoltării industriei vinicole din Republica Moldova /

Valentin Sverdlic, Valeriu Dragnev, Ina Creţu; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : Tehnica,-Info,

2006. – 200 p. – Bibliogr. : p. 151-159 (151 tit.). – ISBN 978-9975-910-02-6.

823. Şişcan, Zorina. Perfecţionarea managementului strategic al ştiinţei şi

învăţămîntului în economia globală informaţională / Zorina Şişcan // Instruirea şi cercetarea :

modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008. – P. 168-181. – Bibliogr. : 10 tit.

824. Tcaci, N. Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica

Moldova / N. Tcaci, A. Nicolaescu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 232

p. – ISBN 798-9975-64-105-0.

825. Timofti, Elena. Eficienţa economică a producerii grîului de toamnă în Republica

Moldova : (probleme metodologice şi teoretico-practice) / Elena Timofti, Angela Chişlaru; Univ.

Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 223 p. – Bibliogr. : p. 215-223 (162 tit.). – ISBN

978-9975-64-095-4.

826. Timuş, Angela. Economia bazată pe cunoaştere – factorul cheie pentru dezvoltarea

Republicii Moldova / Angela Timuş, Viorica Şeptelici // Creşterea economică în condiţiile

internaţionalizării : conf. şt.-intern., 6-7 sept. 2007. – Ch., 2007. – p. 134-137.

827. Ungureanu, V. Direcţiile dezvoltării agriculturii durabile în Moldova / V. Ungureanu

// Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – Vol. 20 : Agronomie şi ecologie. –

P. 3-6. – Bibliogr. : 6 tit.

828. Баженов, Алексей. Проблемы становления специальных экономических зон

в Республике Молдова : *о создании IT парков, научно-технологических парков+ / Алексей

Баженов, Родика Марчински // VIII International Conference on Information Technologies,

15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT. – Ch., 2008. – P. 103-105.

829. Гербановская, Людмила. Инновации как инструмент повышения

конкурентноспособности / Людмила Гербановская, Кристина Постолаки // Economie şi

sociologie. – 2006. – Nr 3. – P. 92-102.

830. Дука, Георге. Европейский вектор экономики не имеет альтернативы /

Георге Дука // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 79-81.

831. К инновационной экономике в Молдове через структуры опережающего

развития «социоэкополиса» / Г. Дука, А. Андриеш, В. Кашуба [и др.] // XVIII Mendeleev

80


Congress on General and Applied Chemistry, 23-28 Sept. 2007 : abstr. – Moscow, 2007. – Vol. 1.

– P. 209.

832. Медведев, Л. Г. Энергетика в экономике Республики Молдова : справ.

пособие / Л. Г. Медведев; под ред В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. :

Б. и., 2007. – 252 p. – (Сер. «Энергетическая безопасность; Кн. 3, Ч. 2). – Bibliogr. : 15 tit. –

ISBN 978-9975-62-206-6.

833. Мишковец, Н. М. Инновационная деятельность предприятий / Н. М.

Мишковец. – Кахул : Б. и., 2008. – 149 p. – Bibliogr. : p. 145-147 (29 tit.). – ISBN 978-99785-

9579-7-7.

834. Пойсик, Михаил. Промышленность Молдовы: вчера, сегодня, завтра /

Михаил Пойсик; АН Молдовы. Ин-т Экономики, Финансов и Статистики. – К. : Б. и., 2008. –

75 p. – Bibliogr. : p. 74-75 (44 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9562-7-7.

Conferinţe ştiinţifice

835. Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : materialele conf.

şt.-practice intern., 23 febr. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) *et al.+; Inst. de Relaţii

Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2008. – 327 p. – ISBN 978-9975-9764-0-4.

836. Creșterea competitivităţii și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere : conf.

şt. intern., 28-29 sept. 2007 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et

al.]; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – Vol. 1. – 420 p. – ISBN 978-

9975-75-400-2; Vol. 2. – 426 p. – ISBN 978-9975-75-401-9.

837. Creșterea economică în condiţiile internaţionalizării : I-a conf. şt. intern., 21 iun.

2006 / com. org. : Viorica Cărare (preş.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie,

Finanţe şi Statistică, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 239 p. – ISBN

978-9975-9654-0-8.

838. Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării = Economic growth in

conditions of internationalization : conf. şt. intern., 6-7 sept. 2007 / com. org. : Valentina

Fetiniuc *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe, şi Statistică – Ch. : S. n.,

2007. – 364 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9562-5-3.

839. Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: realizări și perspective :

conf. şt. intern., 3-4 oct. 2008 / col. red. : Simion Certan (preş.), Marian Jalencu, Valentina

Postolachi [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. – ISBN 978-9975-

70-750-3.

840. Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și

mondial : conf. şt. intern., 22-23 sept. 2006 / col. red. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch. :

ASEM, 2007. – Vol. 1. – 460 p. – ISBN 978-9975-75-117-9; Vol. 2. – 386 p. – ISBN 978-9975-75-

118-6.

81


841. Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale :

materialele conf. intern., 23-24 febr. 2006 / red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch. : Evrica, 2006. –

471 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-942-35-5.

842. Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi

experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006 / col. red. :

Igor Enicov [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 418 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-171-6.

843. Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea economiei

contemporane : simpoz. şt. intern., 21 sept.2007 / coord. : Ludmila Roşca, Natalia Mocanu; col.

red. : Petru Tomiţa *et al.+; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 332 p. –

Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-111-1.

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.)

844. Bacal, Petru. Limitele ecologice ale dezvoltării şi strategiei economice: aspecte

globale şi naţionale / Petru Bacal // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în

context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 1. – 321-324. – Bibliogr. : 10 tit.

845. Bacal, Petru. Sancţiunile economice pentru poluarea aerului atmosferic în

Republica Moldova / Petru Bacal // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 40-44. – Bibliogr. : 9 tit.

846. Begu, Adam. Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în

ecosistemele forestiere şi urbane / Adam Begu, Nina Liogchii, Ala Donica // Mediul Ambiant. –

2007. – Nr 5 (35). – P. 1-4. – Bibliogr. : 15 tit.

847. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / V. Arion, C. Bordeianu, A.

Boşcăneanu *et al.+; red. şt. : Valentin Arion. – Ch. : Garomond Studio, 2008. – 268 p. – Bibliogr.

: p. 265-268 (50 tit.). – ISBN 978-9975-9962-1-1.

848. Biotehnologii ecologice viti-vinicole : monogr. / Boris Gaina, Jorj Ciumac, Violeta

V. Bejan [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2007. – 264 p. – Bibliogr. la sfârşitul

cap. – ISBN 978-9975-62-169-4.

849. Buburuz, D. Direcţiile prioritare de cercetare în domeniul protecţiei calităţii aerului

atmosferic în Republica Moldova / D. Buburuz; Inst. Naţ. de Econ. şi Inform. – Ch. : S. n., 2006. –

62 p. – Bibliogr. : p. 57-61 (67 tit.).

850. Bulimaga, Constantin. Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de

management al deşeurilor în Republica Moldova / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 150-156. – Bibliogr. : p. 155-156 (23 tit.).

851. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica

Moldova / Soc. Ecologică „BIOTICA”. – Ch. : S. n., 2008. – 84 p. – ISBN 978-9975-78-612-6.

82


852. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de

cultură / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică;

col. red. : Simion Toma, Larisa Andronic, Tatiana Constantinov [et al.]– Ch. : S. n., 2008. – 340 p.

– Bibliogr. la sfârşitul capit. – ISBN 978-9975-62-231-8.

853. Duca, Gheorghe. Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova /

Gheorghe Duca, Vitalie Postolatii // Itinerar Strategic : rev. de studii de securitate şi apărare. –

2007. – Nr 1-2. – P. 8-23. – Bibliogr. : 8 tit.

854. Duca, Gheorghe. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa; Univ.

de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 234 p.

855. Duca, Gheorghe. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 248 p. –

Bibliogr. la sfârşitul cap.

856. Friptuleac, Grigore. Ecologie umană / Grigore Friptuleac; USMF „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 296 p. – Bibliogr. : 30 tit. – ISBN 978-9975-918-

55-8.

857. Ganea, Anatol. Conservarea agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova /

Anatol Ganea // Analele şt. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. –

P. 208-213. – Bibliogr. : 14 tit.

858. Guceac, Ion. Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte

istorice / Ion Guceac, Victor Ursu // Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 24-26. –

Bibliogr. : 23 tit.

859. Hăbăşescu, Ion. Biomasa – sursă eficientă de energie renovabilă / Ion Hăbăsescu

// Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 75-78. – Bibliogr. : 5 tit. –

http://www.akademos.asm.md/

860. Hăbăşescu, Ion. Potenţialul intelectual – factor determinat al producerii surselor

regenerabile de energie / Ion Hăbăsescu // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 34-37. – Bibliogr. : 5

tit. – http://agepi.md

861. Iftodi, M. Prevenirea poluării mediului de către deşeurile de producţie şi menajare

/ M. Iftodi, T. Guvir // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 1. – P. 37-39.

862. Medical and biological aspects of the Chernobyl nuclear accident influence on the

population of the Republic of Moldova / I. Bahnarel, L. Coretchi, M. Moldovanu; The Min. of

Health of the Rep. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 143 p. –

Bibliogr. : p. 119-143 (257 tit.). – ISBN 978-9975-78-176-3.

863. Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic /

Tatiana Constantinov, G. Sîrodoev, Maria Nedealcov *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – P. 155-160.

83


864. Monitoringul climatic şi secetele / M. Daradur, V. Cazac, C. Mihailescu [et al.]. –

Ch. : S. n., 2007. – 184 p. – Bibliogr. p. 154-163 (190 tit.). – ISBN 978-9975-9632-1-3.

865. Port, Angela. Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică / Angela Port, Maria

Duca, Angela Lozan; Fondul Global de Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min.

Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n., 2008. – 144 p. – Bibliogr. p. 142-143 (31 tit.). –

ISBN 978-9975-80-166-9.

866. Prisăcari, Ion. Ecologia: de la ştiinţă la cunoştinţă / Ion Prisăcari // Consultant. –

2007. – Nr 6. – P. 3-5. – Idem în lb. engleză, rusă.

867. Sănătatea în relaţie cu mediul de existenţă : raport perfectat în baza datelor

acumulate de reţeaua de Monitoring Socio-Igienic (a. 2006) / V. Pantea, N. Opopol, I. Bahnarel

[et al.]; red. şt. : N. Opopol. – Ch. : S. n., 2007. – 84 p. – ISBN 978-9975-9668-2-5.

868. Strategia utilizării surselor regenerabile de energie // Energia. – 2006. – P. 10-12.

– Idem şi în lb. rusă.

869. Surse regenerabile de energie : curs de prelegeri / Ion Sobor, Diana Caraghiaur,

Şota Nasadze [et al.]; coord : Ion Sobor; ref. şt. : Andrei Chiciuc. – Ch. : UTM, 2006. – 372 p. –

Bibliogr. : p. 362-367 (136 tit.). – ISBN 978-9975-45-020-1.

870. Şalaru, Victor. Metode de determinare a calităţii apei : îndrumar metodic / Victor

Şalaru, Vasile Şalaru, Tatiana Dudnicenco; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. –

115 p. – Bibliogr. p. 114 (11 tit.). – ISBN 978-9975-70-744-2.

871. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă : primii paşi pentru Rep. Moldova

= Сельскохозяйственные территории высокой продуктивной ценности : первые шаги

для Молдовы / Soc. Ecologică “Biotica”. – Ch. : Biotica, 2007. – 112 p. – ISBN 978-9975-78-500-

6.

872. Ţîrdea, Teodor N. Noosferizarea şi globalizarea drept mecanisme de realizare a

dezvoltării durabile / Teodor N. Ţîrdea // Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia

de asigurare a securităţii umane : materialele conf. a XII-a şt. intern., 28-29 aug. 2007. – Ch.,

2007. – P. 154-162. – Bibliogr. : 22 tit.

873. Ţugui, Tatiana. Development of National Emission Factors for Solid Waste Disposal

on Land Greenhouse Gas Source Category of the National Inventory in the Republic of Moldova /

Tatiana Ţugui, Gheorghe Duca, Marius Ţăranu // Chemistry Journal of Moldova. General,

Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 61-67. – Bibliogr. : 13 tit. –

http://www.cjm.asm.md/

874. Utilizarea eficientă a energiei / Valentin Musteaţă, Ion Stratan, Vasile Cartofeanu

[et al.]; coord. : Ion Stratan; ref. şt. : Nicolae Baboi; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM,

2006. – 212 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9861-9-9.

875. Быкова, Е. Мониторинг индикаторов энергетической безопасности :

*моногр.+ / Е. Быкова; под ред. В. М. Постолатия; АН Респ. Молдова. Ин-т энергетики. – К. :

84


Б. и., 2008. – 164 с. – Bibliogr. : p. 146-148 (50 tit). – (Сер. Энергетическая безопасность; Кн.

4.) . – ISBN 978-9975-62-246-2.

876. Дука, Георге. Анализ состояния энергетической безопасности Республики

Молдова / Г. Г. Дука, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова // Управляемые электропередачи :

Труды, (2001-2007) / Акад. Наук Молдовы. – 2007. – Вып. 8 (23). – Р. 93-106. – Bibliogr. : 8

tit.

877. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных

материалов и энергетическая безопасность Республики Молдова / Георге Дука, А.

Крачун // Problemele energeticii regionale. – 2007. – Nr 1. – P. 13-23. – Bibliogr. : 8 tit.

878. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных

материалов и энергетическая и экологическая безопасность Республики Молдова /

Георге Дука, А. Крачун, Т. Сажин // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 38-44. – Bibliogr.

: 4 tit.

879. Дука, Георге. Химико-технологические и экологические проблемы

энергетики Молдовы / Георге Дука, В. М. Постолатий // XVIII Mendeleev Congress on

General and Applied Chemistry, 23-28 Sept. 2007 : abstr. – Moscow, 2007. – Vol. 3. – P. 133-

134.

880. Зубковa, Елена. Влияние гидростроительства на экологическое состояние

реки Днестр / Елена Зубкова // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 53-57. –

http://www.akademos.asm.md/

881. Кожухарь, Тамара. Ущерб, наносимый биоразнообразию в результате

антропогенного воздействия и механизмы его предотвращения и компенсации /

Тамара Кожухарь; под ред. И. Дедю, Т. Кожухарь, Т. Врабие *et al.]; Акад. Наук Респ.

Молдова, Нац. Музей природы и этнографии. – К. : Б. и., 2008. – 69 p. – ISBN 978-9975-105-

01-9.

882. Крачун, А. Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество

атмосферного воздуха в Республике Молдова / А. Крачун, Г. Дука, В. Ене // Mediul

Ambiant. – 2008. – Nr 2 (38). – P. 6-12. – Bibliogr. : 6 tit.

883. Крупеников, И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия

деградации, пути охраны и возрождения / И. А. Крупеников; АН Молдовы. Ин-т

почвоведения и агрохимии им. Н. Димо. – Ch. : Pontos, 2008. – Bibliogr. : p. 280-282. – ISBN

978-9975-102-66-7.

884. Меренюк, Г. Разработка единой (гигиенической и экологической) системы

установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах

Республики Молдова / Г. Меренюк // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3 (33). – P. 23-26. –

Bibliogr. : 14 tit.

885. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов

виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука [et al.]; АН Молдовы, Молд.

85


Гос. Ун-т [et al.] – Ch. : S. n., 2007. – 344 p. – Bibliogr. p. 332-343 (137 tit.). – ISBN 978-9975-62-

188-5.

Conferinţe ştiinţifice

886. Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii

umane : materialele conf. a 12-a şt. intern. dedicată semicentenarului catedrei Filosofie şi

Bioetică şi jubileului de 70 de ani a profesorului univ., doctor habilitat în filosofie, Teodor N.

Ţîrdea, 28-29 aug. 2007. – Ch. : S. n., 2007. – 397 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

9817-2-9.

887. Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii

umane : materialele conf. a XIII-a şt., intern., 26-27 martie 2008 / red. resp. : Teodor N. Ţîrdea;

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. –

250 p. – ISBN 978-9975-9684-1-6.

888. Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a

Uniunii Europene = Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная

Рамочная Директива Европейского Союза = Transboundary Dniester River Basin

Management and the EU Water Framework Directive : materialele conf. int., 2-3 оct. 2008 / col.

red. : Serghei A. Andoronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu *et al.+. – Ch. : S. n., 2008. – 392 p.

– ISBN 978-9975-66-089-1.

889. Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia

Region : Start of Clean Up : proc. of the 9 th Int. HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countris,

20-22 sept. 2007 / ed. by John Vijgen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu *et al.+. – Ch. : CEP USM,

2008. – 325 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-707-7.

Ştiinţa şi învăţămîntul

890. Academia de Studii Economice din Moldova / Acad. de Studii Economice din

Moldova; red.-şef. : Grigore Belostecinic. – Ch. : ASEM, 2006. – 56 p.

891. Baciu, Sergiu. Evaluarea academică – reper important în asigurarea calităţii

învăţămîntului superior / Sergiu Baciu // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul

integrării europene : materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 322-329.

892. Balan, Valerian. UASM la 75 de ani. Facultatea de Horticultură / Valerian Balan //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 22-24.

893. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2005

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare. – Ch. : CEP USM, 2006. – 185 p. –

Bibliogr. : p. 173-184. – ISBN 978-9975-70-626-1.

894. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2006

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare; coord. : P. Chetruş, L. Gorceac. – Ch. :

CEP USM, 2007. – 186 p. – ISBN 978-9975-70-101-3.

86


895. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2007

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare; coord. : P. Chetruş, L. Gorceac. – Ch. :

CEP USM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. : p. 179-191. – ISBN 978-9975-70-545-5.

896. Bragari, Nicolae. Repere ale activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor /

Nicolae Bragari // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene :

materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 114-117. – Bibliogr. : 7 tit.

897. Cimpoieş, Gheorghe. Spre o universitate agronomică de tip european / Gheorghe

Cimpoieş // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 10-11. – P. 9-14.

898. Ciocanu, Gheorghe. Misiunea şi valorile Universităţii de Stat din Moldova /

Gheorghe Ciocanu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova.

– 2008. – Nr 5 (15). – P. 5-8. – http://www.usm.md/

899. Cojocaru, Vadim. Educaţia în abordare economică : [monogr.] / Vadim Cojocaru,

Călin Făuraş; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – 265 p. – Bibliogr. :

p. 259-265 (81 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-095-0.

900. Cojocaru, Vasile Gh. Calitatea în educaţie. “Managementul calităţii” / Vasile Gh.

Cojocaru; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. – Ch. : S. n., 2007. – 267 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-524-2.

901. Cojocaru, Victoria. O nouă abordare a programelor de studii doctorale din

perspective Procesului Bologna / Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale

educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 26-29. – Bibliogr. : 5 tit. –

http://www.usm.md/

902. Cojocaru, Victoria. Orientări strategice privind renovarea învăţămîntului superior

din Republica Moldova / Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei /

Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 5 (15). – P. 28-31. – http://www.usm.md/

903. Cojuhari, Andrei. Principiile de formare a potenţialului ştiinţific în instituţiile

universitare / Andrei Cojuhari // Rev. Economică. – 2006. – Nr 3. – P. 110-113.

904. Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt

superior / Larisa Şavga, Tudor Maleca, Gheorghe Ţurcanu [et al.]; Univ. Cooperatist-Comercială

din Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova, Fundaţia Soros Moldova. – Ch. : ASEM,

2006. – 311 p. – Bibliogr. : p. 301-309 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-105-6.

905. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi asistenţă

Socială : bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din or. Bălţi ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu; col.

de red. : E. Harconiţă (red.resp.), D. Caduc. – Bălţi : S. n., 2006. – 234 p. ISBN 978-9975-931-02-

1. http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf

906. Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogoia familiei / Larisa

Cuzneţov; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : CEP USM, 2008. – 624 p. – Bibliogr. :

p. 607-624. – ISBN 978-9975-70-717-6.

87


907. E bine să ştii... : (În sprijinul doctoranzilor şi post-doctoranzilor) / Nicolae Stratan,

Lidia Toderaş, Claudia Oltu [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Centrul de Instruire univ.,

postuniv. şi perfecţionare. – Ch. : S. n., 2008. – 92 p. – ISBN 978-9975-62-226-4.

908. Făuraş, Călin. Globalizarea şi protecţia pieţei naţionale a serviciilor educaţionale :

[în învăţămînt superior] / Călin Făuraş // Rev. Economică. – 2007. – Nr 1. – P. 132-135.

909. Florea, Serafim. Unele aspecte ale competitivităţii învăţămîntului superior din

Republica Moldova în contextul prevederilor Procesului de Bologna / Serafim Florea //

Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 118-123. – Bibliogr. : 15 tit.

910. Grădinari, Galina. Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin

«Case study» : studiu monogr. / Galina Grădinari. – Ch. : S. n., 2007. – 245 p. – Bibliogr. p. 192-

214 (180 tit.). – ISBN 978-9975-921-27-5.

911. Guţu, Vladimir. Învăţămîntul superior şi ştiinţa în contextul integrării europene /

Vladimir Guţu // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene :

materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 42-47.

912. Guţu, Vladimir. Liniamente ale modernizării sistemului de învăţămînt din Republica

Moldova / Vladimir Guţu, Mihai Paiu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de

Stat din Moldova. – 2008. – Nr 5 (15). – P. 15-20. – http://www.usm.md/

913. Guţu, Vladimir. Ştiinţele educaţiei în contextul modernizării învăţămîntului

superior / Vladimir Guţu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-

2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – p. 86-98. – Bibliogr. : 4 tit.

914. Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii /

Vladimir Guţu, Tatiana Callo, Vasile Cojocaru [et al.]; coord. : Gh. Rusnac; Univ. de Stat din

Moldova. Centrul de Politici Educaţionale. – Ch. : CEP USM, 2007. – 164 p. – Bibliogr. la sfîrşitul

compart. – ISBN 978-9975-70-417-5.

915. Kraijdan, Arina. Prevederile Planului de acţiuni UE – Moldova în domeniul

învăţămîntului superior şi rolul universităţilor în implementarea acestor prevederi / Arina

Kraijdan // Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea Planului de acţiuni. – Ch.,

2006. – P. 101-107. – Bibliogr. : 9 tit.

916. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. select. / Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţă, alcăt. : Ana Nagherneac ;

red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-

9975-931-41-0. – http://libruniv.usb.md/

917. Mândâcanu, Virgil. Educaţie. Credinţă. Umanism : [studiu] / Virgil Mândâcanu;

Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Lab. „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”. –

Ch. : FEP „Baştina-RADOG”, 2007. – 406 p. – ISBN 978-9975-9563-9-0.

88


918. Minciună, Vitalie. O posibilă strategie de integrare a ştiinţei cu învăţămîntul

superior / Vitalie Minciună // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din

Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 16-21. – http://www.usm.md/

919. Moldovan-Bătrânac, Viorelia. Dezvoltarea învăţămîntului superior din Republica

Moldova / Viorelia Moldovan-Bătrânac, Galina Bulat // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale

educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.12-17. – http://www.usm.md/

920. Nistreanu, Didina. Potenţialul ştiinţific al USMF “Nicolae Testemiţanu” drept jalon

de referinţă al patrimoniului intelectual naţional / Didina Nistreanu, Anatol Eşanu //

Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX – începutul sec.

XXI) : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007. – P. 28-34. –

Bibliogr. : 8 tit.

921. Noi dimensiuni ale vocaţiei educaţionale şi ştiinţifice a Universităţii de Stat din

Moldova în contextul cunoaşterii şi realizării obiectivilor Pro Bologna : (raportul anual al

rectorului USM la Şedinţa Senatuluui din 25 oct. 2005) // Analele şt. Ser. Lucrări studenţeşti.

Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 3-15.

922. Obiective Bologna: Proces de Implementare / Min. Educaţiei şi Tineretului din

Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; resp. ed. : Mihail Grosu, Roza Dumbraveanu.

– Ch. : S. n., 2008. – 267 p. – ISBN 978-9975-46-020-0.

923. Pătraşcu, Dumitru. Cultura managerială a profesorului: Teoria şi metodologia

formării : [monogr.] / Dumitru Pătraşcu, Tudor Rotaru. – Ch. : S. n., 2006. – 295 p. – Bibliogr. : p.

288-296 (237 tit). – ISBN 978-9975-78-265-4.

924. Plugaru, Lidia. Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţămîntului în Republica

Moldova / Lidia Plugaru // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 109-117. – Bibliogr. : 12

tit.

925. Probleme învăţămîntului şi ştiinţei şi exodul „creierilor” din Republica Moldova /

Petru Gaugaş, Ştefan Tiron, Nicolae Micşanschi [et al.] // Probleme actuale ale dezvoltării

social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică

intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 82-87. – Bibliogr. : 7 tit.

926. Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională : culeg. de docum. şi

materiale / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi [et al.]; elab. şi adapt. : Simion Caisîn [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 236 p.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9944-4-6.

927. Procesul Bologna şi învăţămîntul superior medical : suport inform. / Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; elab. : Olga Cerneţchi. – Ch. : CEP Medicina,

2006. – 74 p. – ISBN 978-9975-918-62-6.

928. Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : bibliogr. select. 2000-2005 / Min.

Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Bibl. Şt. ;

alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţă ; red. : Elena Stratan,

Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – ISBN 978-9975-931-03-8. – http://libruniv.usb.md/

89


929. Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM)

: pentru anii 2002-2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; elab. : Ana Guţu. – Ch. : ULIM, 2007.

– 231 p. – Publ. ale profesorilor ULIM : p. 31-54. – ISBN 978-9975-920-55-1.

930. Roman, Alexandru. La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de Administrare Publică

pe lîngă Preş. Rep. Moldova+ / Alexandru Roman; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş.

Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 169 p. – Bibliogr. : p. 27 (20 tit.).

931. Rusnac, Gheorghe. Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul

Procesului de la Bologna / Gheorghe Rusnac, Vl. Guţu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale

educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.18-20. – Bibliogr. : 4 tit. –

http://www.usm.md/

932. Rusnac, Gheorghe. Strategii de reformare a învăţămîntului superior din Republica

Moldova / Gheorghe Rusnac, Petru Chetruş // Învăţămîntul superior – tendinţe spre

modernitate : materialele conf. şt. intern., 27-28 sept. 2006. – Ch., 2006. – P. 5-23.

933. Rusnac, Gheorghe. USM: Starea actuală şi perspectivele : (Raportul anual al

rectoului USM la şedinţa Senatului din 31 octombrie 2006) / Gheorghe Rusnac // Studia

Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.6-11. –

http://www.usm.md/

934. Silistratu, Nicolae. Calitatea învăţămîntului superior în viziunea comunităţii

academice / Nicolae Silistratu, Ludmila Teaguliscaia // Problematica educaţiei în mileniul III:

naţional, regional, european : comunic. la simpoz. şt. intern., 2-3 noiemb. 2006. – Ch., 2007. –

P. 516-522.

935. Silistratu, Nicolae. Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior / Nicolae Silistratu

// Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european : comunic. la simpoz. şt.

intern., 2-3 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 495-499.

936. Silistratu, Nicolae. Valori ale educaţiei moderne : [studiu] / Nicolae Silistratu; Inst.

de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2006. – 176 p. – Bibliogr. : p. 172-176 (74 tit). – ISBN 978-

9975-9685-0-8.

937. Sistemul de învăţămînt naţional = The national education system =

Национальная система образования / V. Ţvircun, V. Crudu, N. Velisco *et al.+; trad. în lb.

engl. : Natalia Sîrghi; trad. în lb. rusă : Boris Marian; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.

Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008. – 203 p. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-

9975-60-147-4.

938. Socoliuc, Nina. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din

învăţămîntul universitar / Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,

Consiliul Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi [et

al.]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-60-097-2.

90


939. Stratan, Nicolae. Pregătirea cadrelor ştiinţifice – un imperativ al timpului : [despre

Centrul de Instruire univ., postuniv. şi perfecţionare al AŞM] / Nicolae Stratan // Akademos. –

2007. – Nr 4. – P. 69-70. – http://www.akademos.asm.md/

940. Studii Doctorale: Experienţă şi perspective europene / Petru Todos, Valerian

Dorogan, Jorj Ciumac [et al.]; coord. : Ion Bostan; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008.

– 195 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-45-089-8.

941. Tehnologii educaţionale moderne : (proiectarea şi elaborarea tehnologiilor

didactice) / Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă»; coord. : Virgil Mândâcanu. – Ch. : Pontos,

2007. – Vol. 8. – 339 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-902-91-

5.

942. Teosa, Valentina. Etnicity and education in South Europe / Valentina Teosa, Irina

Şişian, Snejana Corlăteanu // Studii internaţionale. Viziuni din Moldova : publ. periodică şt.metodică

/ Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2007. – Nr 1 (2). – P. 20-27. – Bibliogr. : 4 tit.

943. Tiraspol State University / Min. of Education and Youth Rep. of Moldova; edited

by M. Cioban; coord. : Petru Donţoi [et al.]; transl. : Diana Stah. – Ch. : S. n., 2007. – 100 p. –

ISBN 978-9975-62-209-7.

944. Toderaş, Nicolae. Aspectele racordării sistemului de învăţămînt superior la

standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici educaţionale şi de tineret / Nicolae

Toderaş; Asoc. Pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup. – Ch. : S. n., 2006. – 96 p.

– Bibliogr. : p. 89-97 şi în notele de subsol.

945. Todos, P. Coerenţa învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice: şcoli doctorale / P. Todos,

Elena Muraru, P. Chetruş // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din

Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 5-11. – Bibliogr. : 21 tit. – http://www.usm.md/

946. Ţîrdea, Teodor N. Specificul ştiinţei şi învăţămîntului universitar în condiţiile crizei

antropoecologice / Teodor N. Ţîrdea // Filosofia şi perspectiva umană : materialele conf. şt.

consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 16 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 97-102. – Bibliogr. : 9

tit.

947. Ţîrdea, Teodor N. Ştiinţa şi învăţămîntul din perspectiva paradigmei noosferice /

Teodor N. Ţîrdea // Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec.

XX – începutul sec. XXI) : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007.

– P. 16-21. – Bibliogr. : 6 tit.

948. UASM în spaţiul european de învăţămînt superior: procesul Bologna / Univ.

Agrară de Stat din Moldova; alcăt. : Vasile Vrancean, Eugen Zacon. – Ch. : CE UASM, 2006. – 68

p. – ISBN 978-9975-9908-5-1.

949. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi = Alecu Russo State University, Bălţi :

[ghid]. – Bălţi :University Press, 2007. – 48 p.

91


950. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova :

[prospect] / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova; coord. : Veaceslav

Manolachi; fotogr. : Iurie Foca. – Ch. : USEFS, 2006. – 60 p. – Text paral. : lb. rom., engl.

951. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport: realizări şi perspective /

Veaceslav Manolachi, Anatolie Budevici, Viorel Dorgan. – Ch. : Valinex, 2007. – 188 p. – Bibliogr.

: p. 185-188 (45 tit.). – ISBN 978-9975-68-015-8.

952. Zbârciog, Valeriu. Aspecte metodologice ale învăţămîntului universitar în

societatea aflată în condiţii de tranziţie la standardele europene / Valeriu Zbârciog //

Învăţămîntul universitar din Rep. Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context

european. – Ch., 2006. – P. 27-30.

953. Романчук, Алексей. Наука как основное условие качества высшего

образования / Алексей Романчук // Învăţămîntul universitar din Rep. Moldova: dezvoltare şi

tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 44-47.

954. Саламатова, С. М. Формирование конструкторских знаний и умений у

студентов на базе инновационных технологий обучения : моногр. / С. М. Саламатова. –

Ch. : UTM, 2007. – 163 p. – Bibliogr. p. 151-162 (222 tit.). – ISBN 978-9975-45-040-9.

Conferinţe ştiinţifice

955. Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive : materialele

conf. intern. şt.-practice, 27 oct. 2006 / com. org. : Valentina Priţcan *et al.+; Asoc. de Caritate şi

Asistenţă Soc. “Acasă”, Univ. de Stat “A. Russo” din Bălţi. – Bălţi. : S. n., 2006. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. –ISBN 978-9975-9849-0-4.

956. Academia de Administrare Publică – Centru Naţional de formare şi perfecţionare

a personalului din serviciul public : materiale ale conf. şt.-practice, 25 mai 2006 / Acad. de

Administrare Publică de pe lîngă Preş. Rep. Moldova; coord. : Ala Mironic [et al.]. – Ch. : S. n.,

2006. – 272 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-2-0.

957. Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public

din Republica Moldova : materiale ale conf. intern. şt.-practice, 21 mai 2008 / Acad. de

Administrare Publică de pe lîngă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Victor Stepaniuc, Igor Vremea,

Alexandru Roman [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1. – 2008. – 334 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-9960-4-4.

958. Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional : comunic. prez. la conf. şt.

intern. în domeniul psihologiei, 28-29 oct. 2005 / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei; coord. : A.

Bolboceanu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006. – 249 p. – ISBN 978-9975-9950-5-4.

959. Calitatea învăţămîntului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : materialele

conf. şt. intern., 26-27 oct. 2007 / coord. : Valentina Amariei, Maria Vasiliev. – Ch. : UTM, 2007.

– 184 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-049-2.

92


960. Calitatea învăţămîntului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor

didactice : materialele conf. şt. intern., 12-13 oct. 2006 / Univ. de Stat din Tiraspol; com. org. :

M. Cioban (preş.) [et al.]. – Ch. : UST, 2006. – 376 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

76-010-2.

961. Calitatea procesului educaţional: aspecte cantitative şi calitative în contextul

standardelor europene : conf. şt.-practică., 4-6 apr. 2007 / coord. : Gheorghe Rudic. – Ch. :

Valinex, 2007. – 39 p. – ISBN 978-9975-68-034-9.

962. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice,

20 apr. 2007 : materialele / com. org. : Victor Axenti [et al.]; Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu

Hasdeu” din Cahul. – Cahul : S. n., 2007. – 240 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-

9751-7-9.

963. Conferinţa ştiinţifică studenţească : dedicată jubileului de 60 de ani de la fondarea

USM, 17-20 apr. 2006 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. : Svetlana Gaţcan

[et al.]. – Ch. : CEP USM, 2006. – 223 p. – ISBN 978-9975-70-637-7.

964. Cultura fizică: probleme știinţifice ale învăţămîntului și sportului : materialele

conf. şt. intern a doctoranzilor, ed. a 5-a, 26-27 oct. 2007 / col. red. : Sergiu Danail [et al.]. – Ch.

: Valinex, 2007. – 357 p. – ISBN 978-9975-68-054-7.

965. Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova :

materialele conf. naţ., 12-13 iun. 2008 / coord. : Eudochia Saharneanu, Pavel Vizir; Univ. de Stat

din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 316 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-832-

6.

966. Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate : materialele

conf. şt. a studenţilor, 31 oct.-1 noiemb. 2006 / col. red. : Ion Gagim [et al.]; Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 283 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9555-3-9.

967. Instruirea şi cercetarea – modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008 /

Acad. de Studii Economice din Moldova; com. org. : Nadejda Şişcan (preş.), Eugenia Feuraş. –

Ch. : ASEM, 2008. – 314 p. – ISBN 978-9975-75-419-4.

968. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească, anul de studii 2006-2007 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; resp. de ed.

: Larisa Codeacova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 60 p. – ISBN 978-9975-70-162-4.

969. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească, dedicată aniversării 61 de la fondarea USM : rez. comunic. / Univ. de Stat din

Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 41 p.

970. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească dedicată aniversării 61 de la fondarea USM, 25 apr.-4 mai 2007 : rez. comunic. /

com. org. : Dorina Sânchetru (preş.) *et al.+; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. –

132 p. – ISBN 978-9975-70-125-9.

93


971. Integrarea europeană şi învăţămîntul universitar: aspecte filosoficometodologice

: materialele conf. intern., 23-24 noiemb. 2007 / coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia

Saharneanu; Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 305 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-70-738-1.

972. Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii /

Vladimir Guţu, Tatiana Callo, Vasile Cojocaru *et al.+; coord. : Gheorghe Rusnac; Consiliul

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 164 p. –

Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-70-417-5.

973. Învăţămîntul municipal în condiţiile standardelor europene : prog. şi tezele conf.

şt.-practice / Direcţia generală educaţie, tineret şi sport al Consiliului municipal Chişinău,

Centrul metodic municipal; coord. : Gheorghe Rudic. – Ch. : Valinex, 2006. – 36 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9948-9-7.

974. Învăţămîntul pedagogic în contextul Procesului Bologna : conf. metodico-şt.

intern., 29-30 mart. 2006 / col. red. : Ion Guţu (coord.) [et al.]; Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă”. – Ch. : S. n., 2006. – 187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-46-004-0.

975. Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere :

сonf. şt. intern. dedicată jubileului de 60 de ani ai Univ. de Stat din Moldova, 28 sept. 2006 : rez.

comunic. / com. org. : Gheorghe Rusnac (preş.); Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,

2006. – Vol. 1 : Ştiinţe socio-umanistice. – 493 p. – ISBN 978-9975-70-668-1; Vol. 2 : Ştiinţe

reale. – 366 p. – ISBN 978-9975-70-670-4.

976. Învăţămîntul superior – tendinţe spre modernitate : materialele conf. şt. intern.,

27-28 oct. 2006 / col. red. : Vl. Guţu [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. –

547 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-687-2.

977. Învăţămîntul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de

reformare în context european : materialele conf. metodico-şt., 19 apr. 2006 / Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – 140 p. – ISBN 978-9975-75-111-7.

978. Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene :

materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007 / col. red. : Dumitru Solomon; Acad. de

Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Evrica, 2007. – 411

p. – ISBN 978-9975-942-89-8.

979. Paradigma managementului educaţional din perspectiva integrării europene :

conf. şt.-practică, 28 iun. 2006 / coord. : Vasile Gh. Cojocaru; Min. Educaţiei şi Tineretului al

Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Asoc. Managerilor Educaţionali din

Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-923-10-1.

980. Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei

fizice şi sportului : materialele conf. şt. intern. consacrate celei de-a 55-a aniversări a

învăţămîntului superior de cultură fizică şi 15 ani de la fondarea Institutuluii Naţional de

Educaţie Fizică şi Sport, ed. a 7-a, 26-28 sept. 2006 / com. şt. : Veaceslav Manolachi (preş. ) *et

al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 487 p. – ISBN 978-9975-9948-3-5.

94


981. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului

preşcolar şi primar : materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008, ed. a 2-a / coord. :

Petru Jelescu [et al.]; col. red. : Ion Guţu (preş.) *et al.+; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”.

– Ch. : S. n., 2008. – 264 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-65-7.

982. Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european : comunic. la

simpoz. şt. intern., 2-3 noiemb. 2006 / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : USM, 2007. – 527 p.

– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-212-6.

983. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului : conf. şt.

anuală, 14-15 mart. 2007 / Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; coord. : Nicolae Banuh; col.

red. : Virgil Mândâcanu *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – Vol. 1. – 411 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –

ISBN 978-9975-921-33-6; Vol. 2. – 454 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-34-3.

984. Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor : [Univ. Agrare de Stat din

Moldova+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova; col. red. : A. Palii *et al.+. – Ch. : CE UASM, 2006. –

158 p. – ISBN 978-9975-9908-7-5.

985. Tineretul de azi – viitorul de mîine : conf. şt. studenţească dedicată aniversării 62

de ani de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : rez. comunic. / resp. ed. : Leonid Gorceac, Tatiana

Bulimaga; com. org. : Andrei Prohin (preş.); Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. –

338 p. – ISBN 978-9975-70-560-8.

986. Tineretul de azi – viitorul de mîine : conf. şt. studenţească dedicată aniversării 62

de ani de la fondarea USM, 12 mart. 2008 : rez. comunic. / resp. ed. : Ludmila Zbanţ, Angela

Grădinaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 2008. – 60 p. – ISBN 978-9975-79-713-8.

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.)

987. Afatin, Igor. Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat

“Alecu Russo” din Bălţi / Igor Afatin // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în

context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 351-353.

988. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi

specializate din Republica Moldova / alcăt. : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa [et al.];

red. resp. : Elena Harconiţă; red bibliogr. : Galina Mostovic. – Bălţi : S. n., 2008. – 234 p. – ISBN

978-9975-931-18-2.

989. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii

Moldova : vol. de lucrări şt. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a României. – Ch. : BNRM;

Bucureşti : BNR, 2008. – 172 p. – Bibliogr. : p. 171-172 (33 tit.), la sfîrşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-9968-2-2 (BNRM). – ISBN 978-973-8366-08-4 (BNR).

990. Corghenci, Ludmila. Activităţi specifice managementului cunoaşterii la

Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM: conceptualizări, şi implementări /

95


Ludmila Corghenci // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context

european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 325-328. – Bibliogr. : 9 tit.

991. Costin, Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: cerinţele timpului

/ Ludmila Costin // Bul. ABRM. – 2006. – Nr 2. – P. 8-11.

992. Costiuc, Tatiana. De la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii /

Tatiana Costiuc // Magazin bibliologic. – 2006. – Nr 2-3. – P. 55-58. – Bibliogr. : 6 tit.

993. Ghinculov, Silvia. Biblioteca digitală în context de reformare a învăţămîntului /

Silvia Ghinculov // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova : dezvoltare şi tendinţe de

reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 67-69.

994. Ghinculov, Silvia. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM la 15 ani de activitate / Silvia

Ghinculov // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi

mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 306-313.

995. Ghinculov, Silvia. Managementul informaţional în instituţiile info-documentare /

Silvia Ghinculov. – Ch. : Epigraf, 2007. – 111 p. – Bibliogr. : p. 109-110 şi la sfărşitul cap. – ISBN

978-9975-924-24-5.

996. Gologan, Larisa. Viitorul bibliotecar din Moldova prin prisma societăţii

informaţionale : o nouă viziune asupra problemelor cunoscute / Larisa Gologan // Magazin

bibliologic. – 2006. – Nr 2-3. – P. 43-54. – Bibliogr. : 6 tit.

997. Gudima, Ana. Viitorul Bibliotecii ASEM în contextul evoluţiei tehnologiilor

informaţionale // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi

mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 369-371.

998. Harconiţă, Elena. Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi

informaţionale / Elena Harconiţă // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în

context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 328-332.

999. Kulikovski, Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuţii la dezvoltarea

domeniului biblioteconomic : interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociaţia,

miscelaneu / Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Reclama, 2006. – 266 p. – ISBN

978-9975-937-62-7.

1000. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului

/ Lidia Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3-4. – P. 3-6.

1001. Malai, Valeriu. Noutatea negativă a invenţiei / Valeriu Malai // Intellectus. – 2006.

– Nr 4. – P. 33-35. – http://agepi.md

1002. Mitniţcaia, Lidia. Relevarea necesităţilor informaţional-promoţionale ale

cercetătorilor din Rep. Moldova în contextul perfecţionării produselor bibliotecii / Lidia

Mitniţcaia, Elena Railean // Economica. – 2006. – Nr 4. – P. 24-26.

96


1003. Racu, Petru. Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale / Petru Racu

// Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 94-96. – http://agepi.md

1004. Rău, Alexe. Un fir cu plumb atârnat de un fragil şi înaripat : *st. şi cercet. filosoficobibliologice+

/ Alexe Rău; alcăt. : Elena Turuta. – Ch. : Museum, 2007.- 337 p. – Bibliogr. la

sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-906-25-8.

1005. Scherlet, Ecaterina. Modernizarea serviciilor de informare în Biblioteca

Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” / Ecaterina Scherlet // Dezvoltarea durabilă a

României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 348-351.

1006. Susarenco, Ala. Biblioteca universitară, participant activ la procesele academice şi

la activităţile curriculare / Ala Susarenco // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii

Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 371-372.

1007. Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova, 1994-2006 : Index

alfabetic / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM; consiliul ed. : Dorian Chiroşca

(preş.) [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2007. – 208 p. – ISBN 978-9975-9583-5-6.

1008. Ţurcan, Nelly. Arhive electronice deschise în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei

informării / Nelly Ţurcan // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova : dezvoltare şi

tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 72-76. – Bibliogr. : 9 tit.

1009. Ţurcanu, Nelly. Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică /

Nelly Ţurcanu // Biblio Polis. – 2006. – Nr 2. – P. 16-19.

1010. Ţurcan, Nelly. Cercetările ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei

informării / Nelly Ţurcan, Natalia Goian // Analele şt. Ser. Ştiinţe socio-umanistice : Lucrări de

sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 30-36.

1011. Ţurcan, Nelly. Comunicaţii ştiinţifice la începutul secolului XXI : resurse electronice

pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Dimensiuni manageriale în

activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experienţe, orientări : materialele conf. şt.

intern., 17 oct. 2007. – Ch., 2008. – P. 84-92. – Bibliogr. : 7 tit.

1012. Райлян, Елена. Применение маркетингового подхода в деятельности

научных библиотек / Елена Райлян // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova

în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 199-200. – Bibliogr. : 5 tit.

Conferinţe ştiinţifice

1013. Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte,

experienţe, orientări : materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007 / dir. publ. : Andrei Galben;

coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi; red. resp. : Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu; Univ. Liberă.

Intern. din Moldova, Dep. Inform. Bublioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 93 p. – ISBN 978-

9975-934-40-4.

97


1014. Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a conf.

intern., 23-24 sept. 2004 / coord. : Silvia Ghinculov; red. : N. Cheradi; Acad. de Studii Economice

din Moldova. Bibl. Şt. a ASEM. – Ch. : ASEM, 2006. – 81 p. – ISBN 978-9975-75-365-4.

1015. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 4-a a conf. intern. şt.-pract., 24-25 noiemb. 2005 / consiliul şt.-ed. : Ştefan Novac

(preş.) *et al.+ : coord. şt. : Iurie Badîr; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.

Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : AGEPI, 2006. – 216 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi

în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-52-8.

1016. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 5-a a conf. intern. şt.-practice (16-17 noiemb. 2006) / consiliul şt.-ed. : Ştefan

Novac (preş.) *et al.+; coord. şt. : Iurie Badîr. – Ch. : AGEPI, 2007. – 232 p. – Bibliogr. la sfîrşitul

art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-02-3.

1017. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 6-a a conf. intern. şt.-pract., 22-23 noiemb. 2007 / consiliul şt.-ed. : Dorian

Chiroşca (preş.) *et al.+ : coord. şt. : Iurie Badîr; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

a Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2008. – 236 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de

subsol. – ISBN 978-9975-911-52-8.

98


Indice de nume

A

Ababii Ion · 100, 136, 137, 138, 436,

438

Ablov Antonie · (166), (383)

Abramciuc Alexandru · (157)

Acalovschi Iurie · 390

Afanasiev Veaceslav · 4, 77, 801

Afatin Igor · 987

Agachi Alexei · 573, 574

Agapi Liuba · 156

Ailoaie Angela · 575

Alb Lupaş A. · 476

Albu Ion · 477

Albu Svetlana · 477

Alcaz Vasile · (188)

Alexianu Gh. · 158

Alexianu Şerban · (158)

Alhazov Artiom · 502

Amariei Valentina · 959

Andoronati Serghei A. · 888

Andrei Hariton · 106

Andrieş A. · 42

Andrieş Andrei · 5, (172)

Andrieş Lucia · 437, 443

Andrieş Serafim · 444, 445, 446,

449, 453

Andrieş Vasile · 160

Andrieş-Tabac Silviu · 6, 7, 8

Andrievschi Serghei · 527

Andriuţă Constantin · 161, 434

Andronic Arcadie · 469

Andronic Larisa · 852

Andronic S. · 570

Andrunachievici Vladimir · (513)

Anei-Naconecina Antonina · 162

Anestiadi Vasile · (193)

Anghelescu Hermina · 1013

Aniţoi Galina · 576

Antoci Arina · 814

Apetri Dumitru · 577, 578

Aramă Elena · 579

Arhiliuc Victoria · 580, 581, 686

Arion Valentin · 847

Arion Vladimir · 266

Armeanic A. · 498

Arnaut N. · 531

Arnăut Vsevolod · 478

Aşevschi Valentin · (288)

Avornic Gheorghe · 757

Axenti Eufrosinia · 582

Axenti Victor · 748, 770, 962

Azamfirei Leonard · 390

B

Baboi Nicolae · 874

Babuc Vasile · (202), (280), 473

Babuci V. · 406

Bacal Petru · 844, 845

Baciu Sergiu · 891

Bâcu Victor · 118

Badîr Iurie · 9, 77, 1015-1017

Bahnarel I. · 862, 867

Bahnaru Vasile · 163, 583

Bajura Tudor · 504, 802

Balan Elena · 599

Balan I. · 460

Balan V. · 280

Balan Valerian · 892

Balica Ion · 394

Balmuş Clara · 671

Balmuş I. · 559

Balmuş Pavel · 628, 658, 671

Balmuş Victor · 35, 681

Baltag Dumitru · 584

Baltaga Ruslan · 390

Bantoş Alexandru · 585, 591, 659

Bantoş Ana · 586

Bantuş A. · 587

Bantuş I. · 587

Banuh Nicolae · 133, 983

Barbă Ludmila · 718

Bargan Petru · 10

Batîr Dumitru · 102, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172,

(190), (192)

Băieşu Nicolae · 588, 645

Băra Ion · 334

Bărbuţă Ion · 667

Bâtcă Veronica · 589

Begu Adam · 304, 846

Bejan Valerian · 463

Bejenaru Gherman · 302

Beleavschi G. · 110

Belîi Adrian · 392

Belostecinic Grigore · 26, 564, 803,

840, 890

Belousov I. · 151

Beniuc Valentin · 590, 760, 777,

790, 835

Berejan Silviu · 147, (156), (163),

(175), (179), (194), (196), (246),

(247), (254), 591, 659

Beril S. I. · 173

Berliba E. · 398

Berlinschi Petru V. · 122

Bernic Mircea · 541

Bersuker Isaak · (164), (170), 538

Berzan Vladimir · (258), 804

Beţişor Vitalie · 174, (439)

Bileţchi Nicolae · 592

Bivol Grigore · 435

Bobână Gheorghe · 593-595

Bobeică Valentin · 326

Bocăneală Diana · 784

Bodarev Lilia · 144

Bodrug Ion · 141, 596

Bodrug-Lungu Valentina · 597

Bogataia Larisa · 598

Bogatencov P. · 2, 42

99

Bogdevici Oleg · 327

Boggs James E. · 538

Bohman I. V · (428)

Boian Elena · 502

Boian Ilie · 333

Boincean B. · 468

Bolboceanu A. · 958

Bolocan Nistor · 71

Bologa M. K. · 103

Bordeianu C. · 847

Bortă Larisa · 796

Borziac Ilie · (212)

Bostan Ion · 537, 569, 570, 571, 940

Boşcăneanu A. · 847

Botezatu Grigore · 645

Botnarciuc Vasile · 175

Botnari Elena · 775

Botnaru V. · 531

Botnaru Victor · 393, 394

Bounegru Tudor · 12

Braga Lilia · 599

Braga Mihai · 95, 567, 787

Bragari Nicolae · 896

Brânzilă I. · 305

Brînză Sergiu · 600

Bubulici Valeriu · 722

Buburuz D. · 849

Bucur Vasile · 836

Budevici Anatolie · 951

Bugaian Larisa · 479

Bulat Galina · 919

Bulbuc Boris · 644

Bulgaru Maria · 324, 601

Bulimaga Constantin · 850

Bulimaga Tatiana · 985

Bumbu Iacob · 306

Burdujan Victor · 104

Burian Alexandru · 623, 761, 773,

780

Burlacu Alexandru · 602

Burlacu Natalia · (237)

Burtseva Ludmila · 502

Butucel Elena · 241, 249

Buzilă Varvara · 759

C

Cacean A. · 2

Caduc Dora · 532, 905, 988

Caisîn Simion · 926

Calalb Mihail · 536

Calancea Sergiu · 339

Calcîi C. · 410

Callo Tatiana · 603, 914, 972

Calmuţchi Laurenţiu · 105, 106

Calos Sergiu · 556

Cantemir Lorin · 756

Cantemir Valentina · 345

Canţâru Grigore · 604

Canţer Valeriu · 119, 176, 188, 214-

217, 258, 528, 529, 550, 570


Capsîzu Valeriu · 605

Caraganciu A. · 499

Caraganciu Alexandrin · 514

Caraganciu Anatol · 520

Caraghiaur Diana · 869

Caraman Mihail · 530

Carpov Sofronie · 222

Carpov Trofim · (281)

Cartofeanu Vasile · 874

Casaidi Oleg · 606

Cataranciuc Sergiu · 480

Cazac Valeriu · 302, 333, 864

Călcâi Gheorghe · 607

Cărare Viorica · 481, 482, 837

Cărăuş Margareta · 414

Căuş A. · 476

Cârlan Svetlana · 296

Ceban A. · 2

Ceban Cristina · 580, 686

Ceban Vasile · (264)

Cebotari Ion · 177

Cebotari Margareta · 241, 249

Cepoi Liliana · 328, 351

Cepoi Vasile · (208)

Cerneţchi Olga · 927

Certan Simion · 483, 839

Cervencov Nicolae · 685

Cheptănaru ludmila · 394

Cheradi N. · 1014

Chetruş P. · 894, 895

Chetruş Petru · 932, 945

Chetruş Viorica · 395

Chibac Gheorghe · 608

Chiciuc Andrei · 869

Chicu V. · 396

Chilimar S. · 504

Chiriac Vlad · 658

Chirilov Alexandru · 268, 329, 330

Chiroşca Dorian · 609, 1007, 1017

Chirtoacă Natalia · 686

Chirtoagă Ion · 676

Chiseliţă Vasile · 616

Chişlaru Angela · 825

Chitoroagă Valentina · 132, 159,

210, 212, 237, 240, 252, 281,

288, 295, 296

Cimpoi Mihai · (207), (291), 628,

659, 719

Cimpoieş Gh. · 13, 131, 280, 473,

489, 897

Cincilei Grigore ·(776)

Cioban M. · 110, 264, 524, 943, 960

Ciobanu Anatol · 179, 242, 669

Ciobanu Constantin Ion · 610

Ciobanu L. · 126

Ciobanu Lazăr · 719

Ciobanu Ludmila · 180

Ciobu Emil · 712

Ciocanu Gheorghe · 517, 898

Ciocanu M. · 427

Ciochină Valentina · 153, 286, 309

Ciocoi Tatiana · 718

Ciorbă Valeriu · 98

Ciubotaru A. · 148

Ciubotaru Alexandru · 346

Ciubuc Natalia · 308

Ciumac Jorj · 848, 940

Cîrlan Svetlana · 237

Cîrmu Isaia · 588

Clichici Dorina · 482

Clipe Carolina · 310

Cobîneanu Sergiu · (256), 612

Cobzari Ludmila · 484

Cocârlă Pavel · 613, (702)

Cocieru Mariana · 645

Cocîrţă Petru · (249), 310

Codeacova Larisa · 968

Codreanu Petru · 453

Codreanu V. · 311

Cojocari Angela · 328, 351

Cojocari Vadim · 485

Cojocaru Ana · 426

Cojocaru Eugenia · 614

Cojocaru I. · 15

Cojocaru Ion · 105, 106

Cojocaru Vadim · 474, 475, 521,

522, 523, 836, 899

Cojocaru Vasile Gh. · 900, 914, 972,

979

Cojocaru Victoria · 16, 17, 901, 902,

938

Cojocaru Violeta · 615

Cojuhari Andrei · 903

Colos Vladimir · 3

Colţun Maricica · 347

Constantinov Tatiana · (286), 312,

313, 349, 852, 863

Constantinovici Elena · 617, 667

Contiades Xenophon · 780

Copaciov Simona · 588

Corbu Haralambie · 230, 619, 629

Corcinschi Nina · 620

Corcodel Victoria · 212

Corduneanu Petru · 451

Coretchi L. · 862

Corghenci Lucia · 240

Corghenci Ludmila · 132, 159, 210,

212, 237, 240, 252, 281, 288,

295, 296, 990, 1013

Corlăteanu Nicolae · (147)

Corlăteanu Snejana · 942

Cornea Sergiu · 750

Coroi Eugen · 118

Corotenco Elena · 140, 144

Costachi Gheorghe · (277), 621,

622, 681, 774

Costandoglo A. · 459

Costaş Rodica · 3

Costin Ludmila · 991

Costiuc Tatiana · 992

Coşciug Angela · 788

Coşcodan Mihai · 451

Covaliov Victor · 182, (294)

Cozari Tudor · 314, 342, 350

Cozma Valeriu · 125, 183, 184

Cozub Gheorghe · (142)

Creţu Ina · 822

Creţu Sergiu · 814

Crivoi Aurelia · 185, (227), 315

Crudu V. · 937

100

Cuciureanu Gheorghe · 18, 19, 20,

21, 22

Cucoş Diana · 623

Cucu Mariana · 484

Cujbă Rodica · 88

Curtescu Margareta · 157

Cuşcă Elena · 625

Cuşcă V. · 692

Cuşmir Vitalie · 519

Cuşnir Valeriu · 433, 725, 773

Cutasevici Lucia · 820, 821

Cuza P. · 307

Cuzneţov Larisa · 906

D

Dadu Constantin · 471

Damanciuc Gheorghe · 596

Danail Sergiu · 785, 964

Danilov Maria · 626

Daradur M. · 864

Darie Grigore · 107

Darie V. · 472

Dastic Angela · 627

David Anatolie · (287)

Dediu Ion I. · 316-320

Dergaciov Valentin · 657

Derjanschi Valeriu · 341

Deseatnicova Olga · 423

Diaconu V. · 410

Dîrul Alexandru · 667

Dmitrenco Svetlana · 630

Dodick David W. · 413

Doga Eugen · (189), (197)

Dohotaru L. · 154

Dolea Igor · 631

Dolgan Mihail · 144, 632-636, 643

Donciu Anatolie · 779

Donica Ala · 846

Donica Ilie · 452

Donică Andrei · 450

Donică I. · 195

Donică Ilie · 450

Doniţă N. · 307

Donos Alexei · 453

Donţoi Petru · 943

Dorgan Viorel · 951

Dorogan A. · 563

Dorogan Valentin · 637

Dorogan Valerian · 940

Dorogan Valeriu · 552, 568, 755,

756

Dragalina Galina · 321

Draganiuc Chiril · (178), (265),

(275), (284)

Dragnev Demir · 101, 108, 594, 611,

676, 791

Dragnev Valeriu · 822

Drumea Anatol · 188

Drumea Luminiţa · 766

Druţă Inga · 624, 639, 713

Druţă Ion · (144), 629, (643)

Duca Gheorghe · 23, 24, 25, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 67,

96, 97, 99, 109, (143), 145, 149,


150, (168), 189, 190, 191, 192,

193, 196, 203, (205), 230, 269,

286, (292), 322, 326, 342, 344,

345, 346, 360, 361, 378, 381,

383, 444, 449, 462, 550, 553,

565, 570, 643, 749, 774, 805,

806, 813, 853, 854, 855, 873,

888

Duca Maria · (220), 303, 323, 865

Dudnicenco Tatiana · 870

Dulgher Ecaterina · 752

Dulgheru Valeriu · (204), (289), 537,

756

Dumanov E. · 151

Dumbrava V.-T. · 398

Dumbraveanu Roza · 922

Dumbrăveanu Albina · 713

Dumbrăveanu E. · 504

Dumbrăveanu Ion · 638

Dumbrăveanu Nicolae · 77

Dumistrăcel Stelian · 194, 585

Dumitraş Tudor · 45, 782

E

Eliade Mircea · (770)

Enciu V. · 454

Enicov Igor · 518, 842

Eremia Anatol · 640, 641

Erhan Dumitru · 325, 455

Eşanu Anatol · 920

Eşanu Andrei · 629, 642, 789

Eşanu Valentina · 642

Eţco Constantin · 111, (271), 389,

399, 400

Eţco Ludmila · 112, 401

F

Făuraş Călin · 899, 908

Felea Alina · 718, 789

Fetiniuc Valentina · 43, 838

Feuraş Eugenia · 44, 836, 967

Filip Nicolae · (255), (270)

Fiodorov Grigore · 644

Florea Constantin · (773)

Florea Serafim · 807, 909

Foca Iurie · 950

Focşa V. · 459

Foiu Taisia · 241, 249

Fomin V. M. · 199

Fonoberova Maria · 491

Fotescu Maria · 157, 532, 905

Frecăuţeanu Alexandru · 485

Friptuleac Grigore · 200, 856

Fuior E. · 520

Furdui Teodor · 46, 47, 145, 149,

150, 153, 187, 193, 196, 201,

202, 203, 220, 232, 268, 269,

286, (293), 329, 330, 444, 813

Furdui Vlada · 309

Fuştei Nicolae · 646

G

Gabinschi Marcu · 647

Gagauz Olga · 416, 715

Gagim Ion · 966

Gaina Boris · 48, 49, 67, 69, 70, 71,

113, (140), (182), (191), 196,

(222), 462, 463, 469, 848

Gajim Ştefan · 114, 204

Galaju Ion · 486, 487

Galben Andrei · 132, 554, 1013

Galeţchi Petru · (250), (263)

Ganea Anatol · 857

Ganea Varvara · 618, 928

Ganea Victoria · 50, 808

Gaşin Petru · 533

Gaţcan Svetlana · 963

Gaugaş Petru · 125, 561, 925

Gavriliţă Sergiu · 129

Gavriliuc M. · 432

Gavrilov Anatol · 648

Gărbălău Nicolae · (223), (266)

Geru Ion I. · 557

Gheorghiţă Eugen · 115

Gheorghiu Valeriu · 718

Gherman Diomid · 116, (180), (201),

402, 413

Gheţu Veronica · 159, 281

Ghidirim Gheorghe · (203), 206,

231, 276, 403

Ghidirim Nicolae · 404

Ghilaş Victor · 588

Ghimpu Natalia · 210, 252, 296

Ghinculov Silvia · 993, 994, 995,

1014

Gitsu Dumitru · (244)

Gladchi Viorica · 321

Gladun Eugen · (198)

Global Nina · 399

Glodeanu Gheorghe · 207

Goian Natalia · 1010

Gologan Larisa · 996

Goma ludmila · 399

Gonceariuc Maria · 331

Goncearova Olga · 752

Gonciarova Olga · 781

Gonţa M. · 462

Gonţa Maria · 854

Gorceac L. · 894, 895, 985

Gornea Filip · 424, 439

Gorobievschi Svetlana · 488

Gorodenco A. · 145, 470, 813

Grabazei Ana · 147

Grama Dumitru C. · (241), 649, 681

Grama Steliana · (241)

Grati Aliona · 650

Graur Ana · 645

Graur Ion · 784

Grădinari Galina · 910

Grădinaru Angela · 986

Grăjdeanu T. · 420

Grebenicov E. · 515

Grecu V. V. · 720

Gribincea A. · 516

Gribincea Alexandru · 488, 808

Grimut A. · 389

101

Groppa Liliana · 208

Groppa Stanislav · 405

Grossu Iu. · 420

Grosu Mihail · 922

Grozavu Nistor · 562

Guceac Ion · 858

Gudima Ana · 997

Gudima K. · 154

Gudumac Eva · 209, 406

Gudumac Valentin · 423

Gulea Aurelian · (228), (285), 322,

332, 805

Guriev Valentina · 143, 144

Guţu Ana · (210), 929

Guţu Ion · 227, 651, 751, 753, 776,

974, 981

Guţu Vladimir · 652, 911, 912, 913,

914, 931, 972, 976

Guţuţui V. · 498

Guvir T. · 861

Guzun Mihail · 653

H

Hachi M. · 809

Hadârcă Ion · 27

Haheu Vasile · 654

Hanganu Aurelia · 655, 667

Hanganu Lilia · 656

Harconiţă Elena · 157, 532, 618,

905, 916, 928, 988, 998

Hasdeu B. P. · (748)

Hăbăşescu Ion · 859, 860

Hâncu Andrei · 645

Hâncu Boris · 480

Hîţu D. · 408

Holban Dumitru · (262)

Holban T. · 407

Hometkovski Ludmila · 210

Hotineanu Vladimir · 409

Hropotinschi Andrei · 701

I

Iarovoi Petru · (137), 211, 407

Idrisov Eleonora · 252, 288, 295

Iftodi M. · 861

Ilciuc I. · 410

Iliadi Alexandru · 409

Iliadi Gheorghe · 765

Iliasenko O. · 219

Ioniţă Mircea · (788)

Iordache Florin · 488

Iovu Maria · 51

Isac-Guţul Tatiana · 332

J

Jacotă Anatol · 334, 335, 384

Jalencu Marian · 839

Jarcuţchi Ion · 101, 108, 676

Jarinova Ludmila · 213

Jelescu Petru · 981

Josanu Efim · 28


Juc Victor · 590

Junghietu Gheorghe ·(165)

K

Kalguşkin Tatiana · 132, 237, 240

Khadzhi P. · 151

Klokishner Sophiya · 218

Korolevschi Svetlana · 628, 658

Korotkov Vitalie · 533

Kosenko P. · 563

Kraijdan Arina · 915

Kulikovski Lidia · (221), 241, 249,

671, 999, 1000

Kulyuk L. · 219, 550, 555, 572

L

Labutina O. · 68

Lacusta Victor · 201, (268)

Lalîchin Nikolai · 302

Lealikov Iurie · (169)

Lemne Vladimir · 130

Levandovskaia Tatiana · 752

Leviţchi Oleg · 654

Lica D. · 489

Liogchii Nina · 846

Lipkowski Janusz · 337

Lobanov N. · 490

Lozan A. · 303

Lozan Angela · 865

Lozan Oleg · 414

Lozovanu D. · 491

Luchian Ivan · 43

Lungu Alexandru · 492

Lungu V. · 470

Lupan A. · 68

Lupan Dumitru · 411, 412, 415

Lupaşco Andrei · 541

Lupaşco I. · 398

Lupaşcu Mihail · (145), (146), 222

Lupaşcu Tudor · 223, 224, 338, 888

Lupaşcu V. · 146

Lvovschi Evghenii · (176)

M

Madan Ecaterina · 448

Madan Ion · 225-228, 241

Magdei Eudochia · 412, 415

Malai Emilia · 418

Malai Valeriu · 1001

Malcoci V. · 692

Malcoci Vitalie · 660

Maleca Tudor · 904

Malinowski Tadeusz · (274)

Manic Ștefan · 350

Manolachi Veaceslav · 950, 951,

980

Mardare I. · 534

Marian Ana · 661

Marian Grigore · 120

Marian Silvia · 662

Marin Ana · 324

Marina Vasile · 558

Marina Viorica · 558

Marinciuc Mihai · 229

Mâtcu M. · 248, 815

Mateevici, Natalia · 663

Matei C. · 815

Matei Constantin · 715

Matienco B. T. · 311

Matveevici Vera · 326

Mărgineanu Ion · 493, 810

Mândâcanu Virgil · 123, 917, 941,

983

Melenciuc Dumitru · 664

Melian Ion · 339

Melnic Boris · 54, 55, 56, (183),

(185), (209), (234), (235), 340,

665

Melnic Maria · 341

Mereuţă A. · 462

Mereuţă Ion · 666, 772

Mereuţă Mihai · 677

Micşanschi Nicolae · 925

Micu Vasile · (187)

Mihailescu C. · 864

Mihailescu Constantin · 302, 327,

344, 345, 346, 347, 349

Mihaluţa Lina · 532, 618, 916, 988

Milicenco Stela · 601

Minciună Vitalie · 918

Miroliubov Trifan · 234, 235, 340

Miron Viorel · 494

Mironic Ala · 792, 956

Mişcoi Gheorghe · 121, 489, 495,

496, 811

Mitniţcaia Lidia · 59, 1002

Mîtcu Matei · 248

Mocanu Maria · 616

Mocanu Natalia · 843

Mocanu V. · 427

Mocanu Victor · 630, 758

Moldovan-Bătrânac Viorelia · 919

Moldovanu Gheorghe · 669

Moldovanu Ion · 413

Moldovanu M. · 862

Moraru Anton · 670

Moraru C. · 531

Moraru Constantin · (232)

Moraru Silvia · 582

Morel Pierre · 767

Moroz Petru · (260)

Moscalenco S. A. · (151), (152),

(215), 535

Moscalenco V. A. · (154), (155),

(217)

Mostovic Galina · 988

Moşanu Valeriu · 889

Movileanu P. · 814

Munteanu Andrei · 342, 387

Muraru Elena · 945

Musteaţă Grigore · 456

Musteaţă Sergiu · 672

Musteaţă Simion · (253)

Musteaţă V. · 236

Musteaţă Valentin · 874

102

N

Nagherneac Ana · 618, 916, 928

Nasadze Şota · 869

Neculiseanu Zaharia · 344

Nedealcov Maria · 863

Nedeoglo Dmitrii · 533

Nederiţă Alexandru · 497

Negru Andrei · 343, 345, 350, 386

Negru B. · 627

Negru Elena · 676

Negru Nicolae · 673

Negru Valentina · 655

Nemerenco Ala · 414

Nicic Andrei · 674

Nicolaescu A. · 824

Niculiţă Ion · 675

Nika D. L. · 299

Nikolaeva Janna · 143, 144, 152,

155

Nistreanu Didina · 920

Novac Alexandra · 812

Novac Ştefan · 1015, 1016

O

Obreja Efim · 757

Obreja G. · 396

Obuh P. · 148

Obuh Petru · 458

Odobescu Stela · 413

Ojog Igor · 702

Ojovanu Vitalie · 122

Oltu Claudia · 907

Opopol Nicolae · (200), (206), 867

Osmochescu Nicolae · 677

Overcenco Aureliu · 327

P

Pahomi Tamara · 246, 724

Paiu Mihai · 912

Paladi Gheorghe · 416, 715

Palanciuc mihail · 414

Palii A. · 984

Palii Ina · 422

Palistrant Alexandru · 492

Palistrant M. E. · 536

Panaghiu Tatiana · 288

Pantea V. · 867

Parii Boris · 233

Pascal O. · 417

Pastuh-Cubolteanu Vitalie · 123

Patron Petru · 150

Pavaliuc Petru · (251), 455

Pavlicenco Sergiu · 678

Păcuraru Veronica · 247

Pătraş Mihai · (233)

Pătraşcu Dumitru · 923

Pânzaru Igor · 129

Pânzaru Iurie · 441

Pânzaru Sava · 679

Peplow E. · 42

Percinschi Natalia · 62

Perju Veaceslav · 554


Perlin Yurii · (216), (218)

Petrovici V. · 406

Pişcenco Marina · 63

Pîrgari Boris · 390

Platon Carolina · 703

Plăieşu Raisa · 29

Plămădeală Ana-Maria · 197

Pleşca Valentin · 889

Ploşniţă Elena · 680

Plugaru Lidia · 924

Plugaru Ştefan · (181)

Pohilă Vlad · 30, 626, 663

Pojoga V. · 253

Pokatilov Evghenii · (173), (199),

(214), (299), (561)

Polinger Victor Z. · 538

Popa Dumitru · (171)

Popa Gheorghe · 254

Popa Iulius · 255

Popa Mihail · 513

Popovici Constantin · (141)

Popovici T. · 195

Popuşoi Eugen · (278)

Porcescu Sergiu · 64, 65, 66, 606

Port A. · 303

Port Angela · 865

Postan Liliana · 652

Postică Gheorghe · 212

Postolache Gheorghe · 346

Postolachi Ilarion · 257

Postolachi Valentina · 839

Postolati Vitalie · 117, 258, 853

Potâng Angela · 703

Potârniche Mihai · 144

Prisăcari Ion · 866

Prisăcari V. · 124, 440

Prisăcaru V. · 396

Prisăcaru Viorel · (136), (138), 418,

442

Priţcan Valentina · 955

Prohin Andrei · 985

Prohniţchi Stela · 250

Prus Elena · 767

Purice Mihail · (242), 682

R

Racu P. · 68

Racu Petru · 1003

Radu Zinaida ·(296)

Raevschi Nicolae · 683

Railean Elena · 59, 1002

Rapcea M. · 195

Rapcea Mihail · 450, 452

Rădăuţanu Sergiu · (219), (272),

(273)

Răileanu Viorica · 641, 684

Rău Alexe · 1004

Râbacov Ghenadie · 296

Remiş Vladimir · (295)

Revenco Eugenia · 146

Revenco Mihail · 162, 223, (226),

266

Revenco Mircea · (259)

Rimschi S. · 804

Rîbacov Ghenadie · 212

Robu Tudor · 818

Roibu Nicolae · 31

Roman Alexandru · 261, 754, 930,

957

Roman Corina · 73

Romanciuc Lidia · 73

Roşca Alexandru · 606, 681, 687,

688, 689

Roşca Alfreda · 74, 816

Roşca Ludmila · 690, 843

Roşca Petru · (252), 267, 817

Roşca S. · 764

Roşca Timofei · 691

Rotaru Anatol · 63, 75

Rotaru Arcadie · 779

Rotaru M. · 563

Rotaru Tudor · 923

Rudi Gherasim · 473

Rudi Marcu · 422

Rudic Gheorghe · 668, 961, 973

Rudic Valeriu · 220, (225), 269, 328,

351, 419

Rumleanschi Petru · 45, 782

Rusandu Ion · 80, 630, 758, 763

Rusnac E. · 692

Rusnac Gheorghe · 125, (184), 693,

694, 914, 931, 932, 933, 975

Rusnac Svetlana · 695

Rusu Ș. · 325

Rusu Alexandru · 453

Rusu E. · 457

Rusu Emil · 471

Rusu Gheorghe · 818

Rusu O. · 126, 201, 389

Rusu Ștefan · 455

S

Sabău Pop Joan · 775

Saca Victor · 694

Saharneanu Eudochia · 696, 965,

971

Sainsus V. · 815

Samoteeva Raisa · 76

Samusi Ion · (213)

Sava Victor · 458

Savin Gheorghe · 463

Savin-Zgardan Angela · 697

Sânchetru Dorina · 970

Sârbu Ana · 703

Sârbu Antonina · 129

Sârodoev Ghenadii · 312

Scherlet Ecaterina · 1005

Sclifos Valeriu · 698

Scurtu Boris · 411

Scurtu Elena · 157, 532, 905

Sedleţchi Iurie · 773

Sibirschi Alexandru · (229)

Sibirschi Constantin · (513)

Sidorenko Anatolie · 560

Silistratu Nicolae · 934, 935, 936

Simonov Yurii · (245), 274

Sîcev Alexei · (236)

Sîrbu Ion · 814

103

Sîrbu Parascovia · 492

Sîrodoev G. · 863

Slutu-Grama Claudia · 144, (241)

Smirnov E. · 459

Smochină Andrei · (159)

Sobor Ion · 869

Sochircă V. · 349

Sochircă Vitalie · 302

Sochircă Zinaida · 132, 159, 210,

237, 288, 295, 296

Socoliuc Nina · 938

Sofroni Dumitru · 428

Sofroni Mircea-Dumitru · 421

Solomon Dumitru · 500, 566, 841,

978

Soltan Inesa · 132, 210

Soltan Petru · (243), 480, 807

Sorocanu Evdokiya · 699

Spivacenco A. · 187

Spivacenco Anatolie · 819

Spînu C. · 407

Spînu Stela · 700

Staraşciuc R. · 587

Stasiev Grigore · 352

Stati Vasile · 701

Stavilă Tudor · 657

Steclari Tatiana · 422

Stepaniuc Victor · 957

Stici Ion · 275, 276

Stoicev P. · 540

Stratan Alexandru · 820, 821

Stratan Elena · 988

Stratan Elena Zinaida · 289

Stratan Ion · 874

Stratan Nicolae · 907, 939

Stratan Zinaida · 213

Stratulat O. · 498, 501

Stratulat P. · 127

Strungaru Ariadna · 324

Sturza Rodica · 423

Suruceanu Maria · 704

Susarenco Ala · 1006

Sverdlic Valentin · 822

Svetlicinâi Larisa · 676

Ş

Şalaru Vasile · 308, 870

Şalaru Victor · 308, 870

Şandru Sergiu · 390

Şaragov Natalia · 705

Şarov Igor · 702

Şavga Larisa · 904

Şcerbac Taisia · 239

Şeptelici Viorica · 826

Şeremet Victor · 503

Şişcan Nadejda · 967

Şişcan Zorina · 823

Şişian Irina · 942

Şlapac Mariana · 144, 197, 706,

707, 708, 771

Şleahtiţchi Mihai · 1013

Şofransky Zina · 709

Şoimaru V. · 710

Şpac Ion · 147


Ştefaneţ Svetlana · 278

Ştefârţă Ana · 345

Şveţ Romeo · 3

T

Taran Anatolie · 424

Taran Nicolae · 469, 471

Tarhon Petru · 279

Tatarov Pavel · 423

Tărâţă Orest · 711

Tcaci N. · 824

Teaguliscaia Ludmila · 934

Teleuţă A. V. · 148

Teleuţă Alexandru · 346, 347, 353,

458

Telnov Nicolai · 722

Teosa Valentina · 712, 942

Testemiţanu Nicolae · (238), (239),

(276)

Tighineanu Ion · 78, 539, 550, 560

Timco Grigore · 266

Timco Ludmila · (162)

Timofti Elena · 825

Timuş A. I. · 705, 768

Timuş Andrei · 72, 79, 80, 81, 82,

714, 758

Timuş Andrei. · 427

Timuş Angela · 514, 826

Timuş Asea · 146

Timuş Victoria · 514

Tintiuc D. · 420

Tiron Ştefan · 925

Toderaş Ion · 149, 220, 232, 268,

(269), 315, 329, 330, 344, 348,

355, 382, 385, 387

Toderaş Lidia · 907

Toderaş Nicolae · 944

Todiraş V. · 460

Todos Petru · 940, 945

Toma Marcel · 129

Toma Simion · (150), 187, 232, 280,

356, 445, 447, 461, 852

Tomiţa Petru · 494, 843

Tomuleţ Valentin · 702

Topală P. · 540

Torlac Sofia · 752

Tretiacov T. · 460

Tricolici Claudia · 671

Trifăuţan Gheorghe · 588, 616

Troianowski Lidia · 594

Trombiţchi Ilia · 148

Tudor Elena · 391

Tudorache Gh. · 356

Turiţă S. · 131

Turiţă Sava · 282

Turuta Elena · 1004

Tutan Metin · 769

Ţ

Ţapoc Vasile · 971

Ţâu Nicolae · (240)

Ţăranu Marius · 873

Ţislinscaia Natalia · 541

Ţîbîrnă Gheorghe · 425

Ţîrdea Teodor N. · (122), 283, 690,

872, (886), 887, 946, 947

Ţugui Tatiana · 855, 873

Ţurcan Aurelia · 83, 84

Ţurcan Elena · 237, 240

Ţurcan Nelly · 1008, 1009, 1010,

1011

Ţurcan Olga · 152, 155

Ţurcanu Dumitru · 653

Ţurcanu Eugeniu · 275, 284

Ţurcanu Gheorghe · 904

Ţurcanu Ion · (195)

Ţurcanu Nicolae · 477

Ţurea Valentin · 397

Ţvircun V. · 937

U

Ungurean Petru · (471)

Ungureanu Constantin · 716

Ungureanu Laurenţia · 287, 348,

387

Ungureanu V. · 827

Ungureanu Violeta · 717

Ursu A. · 307, 357-359

Ursu Sergiu · 631

Ursu Victor · 858

V

Valuţă I. · 110

Vangheli Victor · 290

Varmari Nina · 251

Varzari Elena · 655

Vasilenco Ion · 719

Vasilescu Emil · 291

Vasiliev Maria · 959

Vasilos Liubov · 426

Vatamaniuc Gheorghe · 452

Vatamanu Ion · (167), (224)

Velisco N. · 937

Vicol Dragoş · 292, 293

Vicol Mircea · 287, 387

Vicol Nelu · 118, 720

Vijgen John · 889

Vitcu Dumitru · 574

Vitruk N. V. · 584

Vizir Pavel · 965

Vlad Pavel · (139), (149), (186), 360,

361

Vladimirov Mihail · 344

Vlas Mariana · 713

Voloc Alexandru · 397

Volontir Nina · 333

Volovei V. · 427

Vornic Vlad · 721, 722

Voronin Vladimir · 85

Vrabie Lidia · 723

Vrancean V. · 131

Vrancean Vasile · 948

Vremea Igor · 957

Vulpe Ana · 246, 723, 724

104

Z

Zabolotnaia Lilia · 611, 718, 789

Zacon Eugen · 948

Zasaviţchi Lidia · 140, 143, 144, 152,

155

Zbanţ Ludmila · 986

Zbârciog Valeriu · 952

Zhukovskii P. M. · (148)

Zosim Alexandru · 725

Zubcov Elena · 348

Zubcov Nicolae · 342

А

Абакумова-Забунова Н. В. · 726

Ага Николае · 729

Алказ В. Г. · 542

Андриеш А. · 831

Анестиади В. · 362

Аникьева Т. В. · 797

Б

Бабак О. · 464

Бабичев А. К. · 547

Баженов Алексей · 828

Балан И. В. · 363

Белитченко А. К. · 547

Берг Л. С. · (298)

Берзан В. П. · 543, 544, 545, 546

Берсукер Исаак · 86

Бобок Н. А. · 367

Бодруг Ион · 297

Болога М. К. · 87, 134

Борончук Г. В. · 363

Боршевский А. П. · 727

Букур Василе · 505

Буряк А. И. · 547

Быкова Е. В. · 875, 876

В

Волконович Л. · 464

Вуду Л. Ф. · 368, 369, 374

Г

Габинский М. · 728

Гаина Борис · 89, 467, 794

Гербановская Людмила · 829

Гонца М. · 467

Горбунов А. С. · 548

Греков Юрий · 729

Грибинча А. · 506

Григорьев А. И. · 388

Григорьева Г. В. · 733

Гургуров Н. Н. · 736

Д

Дергачев В. А. · 735

Дикусар А. И. · 364


Долгий К. · 506

Дука Георге · 88, 89, 467, 732, 830,

831, 876, 877, 878, 879, 882,

885

Дэнилэ Аурелиан · 729

Е

Евсюкова Р. · 506

Ене В. · 882

Ерхан Д. К. · 370

Ж

Жигарев М. А. · 549

Жигэу Е. И. · 793

Жукова С. Ю. · 549

Журавель А. М. · 466

З

Злобин Сергей · 730

Зота Е. · 362

Зубковa Елена · 880

И

Ильвицкая С. В. · 731

Иовв Т. · 507

Ионова И. А. · 798

К

Кашуба В. · 831

Квилинкова Е. Н. · 732

Кетрару Н. А. · 733

Кирилюк В. П. · 365

Ковалев Виктор · 885

Ковалева Ольга · 885

Коваленко С. И. · 733, 739, 740

Кожухар В. Г. · 743

Кожухар К. С. · 743

Кожухарь Тамара · 881

Козуб Георгий · 465

Константинова Т. С. · 298, 367

Короид А. С. · 466

Королева Эльфрида · 734

Косс А. · 511

Костаки Георге · 730

Кравченко Ю. Ю. · 364

Крачун А. · 877, 878, 882

Кротенко Юрий · 508

Крупеников И. А. · 883

Л

Лакуста В. Н. · 374, 375

Ларина Ольга · 735

Локотко А. И. · 732

Лукьянец О. · 747

Лункашу М. И. · 370

М

Манзура Игорь · 735

Марчински Родика · 828

Медведев Л. Г. · 832

Мельничук О. Н. · 367

Меренюк Г. · 884

Мереуцэ А. · 467

Мигирин В. Н. · (796)

Мишковец Н. М. · 833

Муравский А. С. · 509

Муравский С. Е. · 509

Н

Нагорнев В. · 362

Назария Сергей · 92

Нестеров П. И. · (300)

Новаков С. З. · 736

П

Пацюк В. И. · 544, 545, 546

Петренко В. И. · 364

Пойрас Л. Н. · 300

Пойсик Михаил · 834

Покатилов Е. П. · (301)

Попович К. Ф. · (297), 737, 743

Постолаки Кристина · 829

Постолатий В. М. · 543, 544, 832,

875, 876, 879

Потырнике Михай · 729

Пушкаш В. · 799

Р

Райлян Елена · 1012

Рапча М. П. · 466

Репида Л. Е. · 738

Римский В. К. · 543-546

Романчук Алексей · 953

Русу С. Ф. · 370

Рыбакин Б. · 510

С

Сажин Т. · 878

Саламатова С. М. · 954

Сафронов И. И. · 548

Сепиашвили Р. И. · 388

Синика В. С. · 739, 740

Скрипник А. А. · 741

Степанов В. П. · 741

Стратиевский К. В. · 742

Струтинский Ф. А. · 371, 372

Сычков А. Б. · 549

Т

Тащи Е. Ф. · 739, 746

Тельнов Н. П. · 740, 746

Тимуш Андрей · 94

Тодорова Людмила · 505

105

Топалэ Штефан · 373

Тыршу М. С. · 543

У

Урекян С. А. · 548

Ф

Фомин В. М. · 301

Фурдуй В. Ф. · 366

Фурдуй Ф. И. · 366, 368, 369, 374,

375, 388

Х

Хахеу Василе · 735

Ц

Царанов В. И. · 93, 744

Ч

Черней М. · 464

Чокинэ В. К. · 366, 368, 369, 376

Чуботару Александр · 377

Ш

Шишкан Константин · 745

Шишкан Надежда · 511

Штемберг Марк · 135

Щ

Щербакова Т. А. · 746

Щукин К. · 512


Indice de titluri

________________________________________

A

A tribute to academician Sergiu Radautsan · 219

Abordarea problemelor familiei monoparentale · 705

Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive · 955

Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova · 957

Academia de Administrare Publică – Centru Naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public · 956

Academia de Studii Economice din Moldova · 890

Academia de Ştiinţe a Moldovei: Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 · 101

Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura · 1

Academic network infrastructure development · 2

Academician Nicolae V. Gerbeleu – manager of the metal-promoted reactions · 266

Academician Pavel Vlad – a distinguished researcher and ardent promoter of science · 139

Academician Tadeusz Malinowski · 274

Academicianul Boris Gaina · 140

Academicianul Boris Melnic – savant eminent şi întemeietor de şcoală · 209

Academicianul Boris Melnic: Tainele ştiinţei despre om · 183

Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul · 141

Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei moderne · 201

Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani · 142

Academicianul Gheorghe Duca · 143

Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiul Veşnic · 292

Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul · 144

Academicianul Mihai Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi agriculturii contemporane autohtone · 145

Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii · 146

Academicianul Nicolae Corlăteanu, 1915-2005 · 147

Academicianul Nicolae Gărbălău – patriarh al chimiei coordinative din Moldova · 223

Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 de ani · 148

Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei · 149

Academicianul S. A. Moscalenco – 80 ani · 151

Academicianul Silviu Berejan – mereu primul printre primii savanţi filologi din Republica Moldova · 179

Academicianul Simion Toma – personalitate marcantă în ştiinţa naţională · 150

Academicianul Sveatoslav Moscalenco · 152

Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant · 153

Academicianul V. A. Moscalenco – 80 ani · 154

Academicianul Valeriu Rudic · 225

Academicianul Vsevolod Moscalenco · 155

Academicianului Silviu Berejan – teoretician al limbajului · 254

Academy of Science of Moldova · 3

Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţămîntului în Republica Moldova · 924

Achievements and Perspectives of Modern Chemistry · 378

Activitate Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile implementării sistemului informaţional medical complex ·

389

Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera

ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 48

Activitatea didactico-ştiinţifică a Catedrei Filologie Engleză *a USM+ în anii 1996-2006 · 664

Activitatea Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice în prima jumătate a anului 2007 · 495

Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Civil · 608

Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Constituţional şi Drept Administrativ · 612

Activitatea ştiinţifică a Catedrei Filologie Spaniolă şi Italiană · 638

Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie în anul 2007 · 598

Activitatea ştiinţifică a profesorilor Catedrei Istorie Universală · 613

Activitatea ştiinţifică la Catedra Teoria şi Istoria Dreptului · 579

Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică (anul 2005 şi perioada 2001-2005) · 474

Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul 2006 · 475

Activităţi specifice managementului cunoaşterii la Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM: conceptualizări, şi

implementări · 990

Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Sistemul cardiovascular şi sîngele · 390

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei · 428

106


Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice ·

391, 429

Actualităţi în ftiziopneumologie. Metode de limfologie clinică şi reabilitare endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie

generală · 430

Actualităţi în neuropediatrie şi reabilitarea copiilor cu disabilităţi neuro-psihice · 431

Actualităţi în neuroştiinţe · 432

Actualităţi în oftalmologie · 433

Actualităţi în patologia infecţioasă şi parazitară · 434

Acumularea şi transformarea azotului în sol · 453

Adresarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei către comunitatea ştiinţifică din ţară · 23

Afecţiunile nervului optic. Neurooftalmologie · 411

Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine · 454

Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv prioritar · 444

Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective · 468

Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea · 379

Alexandru Abramciuc · 157

Alexei Sîcev, 1924-2001 · 236

Algebraic systems and their applications in differential equations and other domains of mathematics · 513

Algoritmi ai tranziţiei: aspecte social-filozofice · 687

Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord · 580

Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. · 663

Analiza factorială a valori de piaţă a imobilului rezidenţial · 477

Analiza filosofico-conceptuală a pedologiei ca ştiinţă fundamentală biosferologică · 352

Analiza tezelor ştiinţifice susţinute la Consiliile Ştiinţifice Specializate de pe lînga IMSP ICŞOSM şi C pe parcursul anilor 1988-

2006 · 401

Analize şi sinteze critice · 592

Anatolie Daviv – eminent cercetător al faunei preistorice a Moldovei · 287

Anatomia comparată a viţei de vie (Vitus L. · 311

Ancorat în tumultul actualităţii: Academicianul Isaak Bersuker la 80 de ani · 164

Andrei Smochină la 60 de ani · 159

Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic · 593

Apele de suprafaţă · 302

Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă · 447

Argumentarea clinico-experimentală a protecţiei dinţilor preparaţi în terapia protetică cu coroane de înveli · 257

Arhive electronice deschise în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei informării · 1008

Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică · 1009

Arta urbanismului în Republica Moldova: privire de ansamblu · 706

Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova · 853

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: cerinţele timpulu · 991

Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova – 35 ani de activitate · 714

Aspecte ale cercetărilor ştiinţifice la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică · 321

Aspecte ale contribuţiei academicianului Silviu Berejan în domeniul lexicologiei şi lexicografiei · 246

Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale la nivel european · 18

Aspecte de etiologie, diagnostic şi tratament ale parodontitelor marginale cronice · 395

Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă · 575

Aspecte metodologice ale învăţămîntului universitar în societatea aflată în condiţii de tranziţie la standardele europene · 952

Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic · 303

Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane · 846

Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar · 484

Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional · 958

Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova · 380

Aspectele racordării sistemului de învăţămînt superior la standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici

educaţionale şi de tineret · 944

Aşa a fost să fie · 116

Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti · 721

Axiologia – ştiinţa despre valori · 644

B

Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova · 63

Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării · 11

Bazele ştiinţifice ale tehnologiei intensive de cultivare a vişinului · 452

Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică · 819

Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM · 448

Biblioteca digitală în context de reformare a învăţămîntului · 993

107


Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale · 998

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM la 15 ani de activitate · 994

Biblioteca universitară, participant activ la procesele academice şi la activităţile curriculare · 1006

Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2005 · 893

Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2006 · 894

Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2007 · 895

Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane · 886, 887

Biogeochimia acvatică – o direcţie nouă în ştinţa biogeochimică · 306

Biogeografie ecologică · 304

Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi biochimie · 339

Biomasa – sursă eficientă de energie renovabil · 859

Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice · 847

BioR. Studii biomedicale şi clinice · 419

Biosferologie · 316

Biotehnologii ecologice viti-vinicole · 848

Bogdan al II-lea și Maria Oltea – părinţii lui Ștefan cel Mare și Sfânt · 642

Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire · 748

Bright personality of Professor Evghenii Pokatilov · 214

C

Calea anevoioasă de la inovaţie la implementare · 12

Calitatea în educaţie. “Managementul calităţii” · 900

Calitatea învăţămîntului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii · 959

Calitatea învăţămîntului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice · 960

Calitatea învăţămîntului superior în viziunea comunităţii academice · 934

Calitatea procesului educaţional: aspecte cantitative şi calitative în contextul standardelor europene · 961

Capitalul intelectual în contextul noii economii bazate pe cunoaştere · 816

Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicar · 423

Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei · 531

Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic · 999

Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova · 988

Catedra Chimie Anorganică şi Fizică *USM+. Realizări şi performanţe · 332

Catedra de epidemiologie la 40 ani de la fondare · 124

Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie la 10 ani · 111

Catedra Istoria Românilor şi Antropologie la cea de a 60-a aniversare a USM · 675

Catedra Limbă Franceză · 582

Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii · 226

Cefaleele, durerile faciale şi cervicale · 413

Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei · 416

Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918 : (între tradiţie şi politica ţaristă) · 626

Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova · 989

Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere · 514

Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia “Plaiul Fagului”: Rădenii Vechi · 307

Cercetarea şi inovarea – două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării · 24

Cercetarea şi inovarea – instrument puternic pentru dezvoltarea economică · 812

Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior · 935

Cercetarea-inovarea şi progresul social-economic · 817

Cercetări în domeniul algoflorei · 308

Cercetări în domeniul chimiei – realizări şi perspective · 338

Cercetări în domeniul comunicării publice · 637

Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală. Realizări şi perspective · 315

Cercetările ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării · 1010

CERMCS International Conference of Young Scientist affiliated to the International Conference “Computer Algebra in Scientific

Computing – 2006” · 515

Chemarea inimii: Lector univiversitar Ludmila Timco · 162

Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic · 381

Chiril A. Draganiuc – 75 de ani de la naştere · 284

Chiril Draganiuc : Evocări · 275

Chiril Draganiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, ministru al sănătăţii al Republicii Moldova, (1974-1990) · 178

Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice şi criteriile novaţiei ştiinţifice · 44

15 ani de independenţă a Republicii Moldova · 749

50 ani de la fondarea catedrei Filozofie şi Bioetică · 100

Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova · 611

Cod de bune practici agricole · 449

108


Codul cu privire la ştiinţa şi inovare al Republicii Moldova · 14

Coerenţa învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice: şcoli doctorale · 945

Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene · 835

Colaborarea ştiinţifică cu ţările Uniunii Europene · 51

Colinde din sudul Basarabiei · 616

Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale · 189

Coloranţii vegetali în arta tradiţională · 709

Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii Moldova · 803

Comunicare în Sănătate Public · 414

Comunicaţii ştiinţifice la începutul secolului XXI : resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova · 1011

Concepte de bază privind rolul ştiinţei în dezvoltarea societăţii · 50

Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă · 680

Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor · 534

Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior · 904

Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu ajutorul unor metode şi procedee rapide · 181

Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007 · 550

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a

doctoranturii UTM · 551

Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice · 750, 962

Conferinţa ştiinţifică studenţească · 963

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, docotoranzilor şi studenţilor · 552

Conferinţa Teoretico-Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a X-a a Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine · 751

Congresul al III-lea al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească) · 752

Congresul II a medicilor de familie din Republlica Moldova · 435

Congresul II de medicină internă cu participare internaţională · 436

Congresul naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor · 437

Connexions et perspectives en philologie contemporaine · 753

Conservarea agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova · 857

Consideraţii generale privind paradigma sinergetică a autoorganizării sistemelor de cercetare-dezvoltare · 75

Consideraţiile teoriei economice asupra subdezvoltării economiei naţionale · 818

Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova · 754

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii · 497

Contenciosul administrativ · 627

Continuatorul şcolii oenologilor din Moldova · 222

Contribuţia Catedrei Drept Procesual Penal şi Criminalistică *a USM+ la dezvoltarea ştiinţelor cu caracter procesual-penal şi la

formarea juristului profesionist · 631

Contribuţia comunicaţiilor nervoase interorganice la inervaţia bronhiilor şi a vaselor circulaţiei pulmonare · 160

Contribuţia ştiinţei din Moldova la realizarea programului “Unitate prin diversitate” al UE · 64

Contribuţia ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea noosferei · 625

Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone · 13

Contribuţii la cercetarea graiurilor teritoriale · 682

Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova · 450

Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) · 25

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept · 618

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi asistenţă Socială · 905

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică · 532

Controlul chimic al mediului · 854

Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor · 609

Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica Moldova · 851

Cooperarea economică moldo-germană în contextul integrării europene a Republicii Moldova · 810

Cooperarea ştiinţifică cu comitetul ştiinţific al Alianţei Nord-Atlantice · 5

Creator de noi metode matematico-statistice · 176

Creșterea competitivităţii și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere · 836

Creșterea economică în condiţiile internaţionalizării · 837, 838

Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare · 648

Cu gîndul la om · 234

Cucuteni-5000 Redivivus · 755, 756

Cultura fizică: probleme știinţifice ale învăţămîntului și sportului · 964

Cultura gălbenelelor (Calendula Officinalis L.) · 305

Cultura juridică şi prevenirea corupţiei · 757

Cultura managerială a profesorului: Teoria şi metodologia formării · 923

Cultură, interculturalitate și traducere · 624

Cunoaşterea – resursă principală a societăţii · 29

Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate · 26

Cununa realizărilor de o viaţă · 186

109


Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie · 655

D

De la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii · 992

Decorul în lemn din arhitectura populară moldovenească · 660

Deregrările vasculare medulare vertebrogene · 402

Determinarea complexului de indicatori ai ştiinţei şi inovării pentru Republica Moldova · 83

Determinator de plante din flora Republicii Moldova · 343

Development of National Emission Factors for Solid Waste Disposal on Land Greenhouse Gas Source Category of the National

Inventory in the Republic of Moldova · 873

Devenirea capitalului intellectual şi dematerializarea activităţilor economice · 9

Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: realizări și perspective · 839

Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani:

realizări şi perspective · 127

Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale · 397

Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și mondial · 840

Dezvoltarea fiziologiei şi sanocreatologiei. Rezultate şi perspective · 309

Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova · 965

Dezvoltarea învăţămîntului superior din Republica Moldova · 919

Dezvoltarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii · 79

Dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional în Republica Moldova · 581

Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile independenţei statale a Republicii Moldova · 693

Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI · 516

Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave · 758

Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele postoperatorii · 409

Dialog intercultural: Aspecte ale receptării literare · 577

Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale · 596

Dicţionar de paronime · 723

Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române · 647

Dicţionar de sinonime · 724

Dicţionar explicativ de genetică · 334

Dicţionar explicativ și etimologic de termeni geografici · 640

Dicţionar francez-român de frazeologisme · 698

Didactica pentru adulţi din perspectiva motivaţională · 652

Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări · 1013

Dimensiunile performanţei: Catedra „Filozofie şi Bioetică” a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la

aniversarea celor 50 ani de activitate şi 70 ani de la naşterea şefului catedrei, profesor univ., academician Teodor N. Ţîrde ·

122

Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură · 852

Dimitrie Cantemir: Dimensiuni ale universalităţii: Studii. Sinteze. Eseuri · 628

Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII · 629

Direcţii şi realizări ştiinţifice ale Catedrei Economie. Management şi Psihopedagogie în Medicin · 399

Direcţiile dezvoltării agriculturii durabile în Moldova · 827

Direcţiile prioritare de cercetare în domeniul protecţiei calităţii aerului atmosferic în Republica Moldova · 849

Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare · 187

Distins eminescolog · 207

Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional din Republica Moldova · 759

Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale · 382

Dreptul civil. Drepturile reale. Cadastrul şi publicitatea imobiliară · 662

Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene · 760

Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass · 190

E

E bine să ştii... · 907

Ecologia populaţiilor · 317

Ecologia: de la ştiinţă la cunoştinţă · 866

Ecologie sistemică, sau ecosistemologie · 318

Ecologie umană · 856

Econometrie · 489

Economia bazată pe cunoaştere – factorul cheie pentru dezvoltarea Republicii Moldova · 826

Economia mondială ca ştiinţa. Obiectul ei de studiu. Metodologia ştiinţei mondoeconomice · 486

Economie agrară şi dezvoltarea spaţiului rural · 802

110


Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric și spiritual al Moldovei în contextul

internaţional · 761

Educaţia în abordare economică · 899

Educaţie. Credinţă. Umanism · 917

Eficientizarea funcţionării sectorului agrar al Republicii Moldova · 820

Eficienţa economică a producerii grîului de toamnă în Republica Moldova · 825

Eficienţa şi avantajele cercetării sistemice · 175

Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de management al deşeurilor în Republica Moldova · 850

Elemente de antropologie · 324

Elemente de drept public · 587

Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova · 110

Elemente de lexicologie şi lexicografie · 583

Eminent savant şi pomicultor · 195

Eminent savant şi promotor al limbii române · 196

Eminesciene, Druţiene, Vierene: (o hermeneutică a imaginarului celor mai mari scriitori naţionali) · 632

Epidemiologie de intervenţie · 396

Epilepsia copilului mic · 410

Epoca Elinismului: actualitatea și contemporaneitatea · 762

Eseuri şi profiluri literare · 578

Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte istorice · 858

Etimologii și alte studii de lingvistică · 683

Etnicity and education in South Europe · 942

Eugen Doga: compozitor, academician · 197

Eugen Gladun la vîrstă de 70 de ani · 198

Evaluarea academică – reper important în asigurarea calităţii învăţămîntului superio · 891

Evaluarea comparativă a standardelor şi normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă · 62

Evaluarea funcţională respiratorie · 393

Evolution and achievements of Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova · 103

Evoluţia cercetărilor experimentale în fizică semiconductorilor la Universitatea de Stat din Moldova · 533

Evoluţia cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei Chimie Industrială şi Ecologică · 326

Evoluţia cercetărilor ştiinţifice la Catedra Dreptul Antreprenoriatului · 614

Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova · 821

Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi · 987

Evoluţia ştiinţei dreptului penal la hotar de milenii · 600

Evoluţia ştiinţei politice universitare (la 15 ani ai independenţei Republicii Moldova) · 694

Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate · 966

Extension of regional and international connectivity of RENAM network · 42

Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării domeniului de cercetare – dezvoltare · 19

F

Factorul confesional în relaţiile internaţionale · 590

Faţa ascunsă a cuvîntului · 619

Făclier al ştiinţei medicale · 136

Fântâni şi izvoare · 327

Fenomenul artistic Ion Druţă · 643

Fenomenul mediatic-comunicaţional ca obiect şi subiect al cercetării ştiinţifice · 653

Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie · 633

Ficatul şi alcoolul · 398

Ficobiotehnologia – direcţie ştiinţifică de perspectivă pentru Republica Moldova · 351

Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice · 328

V International Conference on Information Technologies · 553

Fiinţa eminesciană · 291

File din istoria învăţămîntului matematic în Moldova din secolul XV până la începutul secolului al XX-lea · 106

File din viaţa tatălui meu · 158

Filosofia și perspectiva umană · 763

Filosofia ştiinţei : aspecte metodologice şi axiologice · 45

Filosofia, știinţele socio-umane și învăţămîntul poliţienesc · 764

Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporan · 765

Filozofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice : suport de curs masterat · 76

Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării · 46

Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 47

First International Congress of the Society of Anesthesiology and Reanimatology of the Republic of Moldova · 438

1 st International Workshop on Information Technologies and Security · 554

Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie, prezent şi perspectivă · 356

111


Fluturii · 314

Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului · 645

Folclorul și contemporaneitatea: conservarea, revitalizarea și valorificarea culturii tradiţionale · 766

Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare · 202

Fondator şi promovator a pomiculturii intensive · 280

Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin «Case study» · 910

Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţămîntul universitar · 938

Formarea conştiinţei de gen a populaţiei · 597

Formarea modelului naţional al ştiinţei · 54

Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisim · 406

4 th International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics · 555

Francofonia ca vector al comunicării = La franco polyphonie comme vecteur de la communication · 767

From crystallography to supramolecular chemistry · 337

Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson · 503

G

Gagauzlarin kalendar adetleri: Etnolingvistik aarastirmasi · 699

Genetica în Academia de Ştiinţe a Moldovei : realizări şi perspective · 335

Gheorghe Duca şi contribuţia la „Knowledge Society” · 28

Gheorghe Duca şi strategia schimbării : contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere · 27

Gheorghe Duca, academician · 205

Gheorghe Junghietu: Savant şi arhitect al învăţămîntului universitar · 165

Globalizarea şi protecţia pieţei naţionale a serviciilor educaţionale · 908

Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului · 210

H

Hazardurile naturale · 333

Hepatita virală B: (etiologie, epidemiologie, diagnostic tratament şi profilaxie) · 407

Heredodegenerescenţe progresive ale encefalulu · 405

His life was a legend: Antonie Ablov, (1905-1978) · 166

I

Ilie Borziac la 60 de ani · 212

Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale · 841

In memory of Professor Perlin Yurii Evgenievich · 218

Inadaptatul în proza românească interbelică : structura tipologică și valoarea lui estetică · 576

Ingineria şi Protecţia Apelor. Ingineria Mediului · 556

Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în enologie · 191

Inovarea – o formă a creativităţii umane · 16

Inovarea şi competitivitatea în ştiinţă – chezăşie a integrării în spaţiul european · 32

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii şi Sănătăţii Mamei şi Copilului la 25 de ani: istoria, activitatea ştiinţifică şi

perspectivele · 112

Institutul de Energetică: Rezultatele ştiinţifice principale pe perioada 1955-2006 · 117

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) – paşi şi devenire: (o istorie a timpului) · 126

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la 65 de ani: File de istorie · 118

Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară la 50 de ani de activitate · 107

Institutul Patrimoniului Cultural · 657

Instruirea şi cercetarea – modalităţi de integrare · 967

Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere · 968, 969, 970

Integrarea europeană şi învăţămîntul universitar: aspecte filosofico-metodologice · 971

Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii · 914, 972

Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul Procesului de la Bologna · 931

Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor – principii fundamentale ale dreptului internaţional contemporan

· 677

Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX-începutul sec. XXI) · 95

Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului · 768

Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare · 527

Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II-începutul mil. I a Chr. · 674

International Conference of Young Researches · 96, 97, 98

Introducere în ecologie · 319

Ion Samusi la 80 de ani · 213

112


Ion Vatamanu chimist de certă valoare · 224

Ion Vatamanu, necunoscutul · 167

Ipostaze ale literarurii române vechi şi premoderne · 658

Istoria Facultăţii de Agronomie *a UASM+ · 104

Istoria gîndirii pedagogice în Republica Moldova – Epoca Marii Degradări : (anii 1992-2003) · 123

istoria Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă, (1806-1812) · 573

Istoria sistemului naţional de proprietate intelectuală în date şi imagini: 1992-2007 · 114

Itinerar arhivistic: Interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete scriitoriceşti · 679

Itinerar sociolingvistic · 591

Î

Împrumuturile publice interne · 501

În căutarea propriei identităţii · 692

Învăţămîntul municipal în condiţiile standardelor europene · 973

Învăţămîntul pedagogic în contextul Procesului Bologna · 974

Învăţămîntul primar din Bucovina (1774-1918) · 716

Învăţămîntul superior – tendinţe spre modernitate · 976

Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere · 975

Învăţămîntul superior şi ştiinţa în contextul integrării europene · 911

Învăţămîntul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european · 977

K

Kibatek edebiyat sempozyumu, XIV · 769

L

La cumpănă de ani · 930

Legături de suflet · 194

Legislaţia de mediu a Republicii Moldova · 336

Legislaţia ecologică a Republicii Moldova · 310

Lider ţn ştiinţă poate deveni doar savantul ce dispune de aptitudini genetice şi fiziologice creative, sociabilitate şi o enormă

capacitate de muncă · 220

Lidia Kulikovski · 221

Limba română este patria mea : studii, comunicări, documente · 659

Limitele ecologice ale dezvoltării şi strategiei economice: aspecte globale şi naţionale · 844

Liniamente ale modernizării sistemului de învăţămînt din Republica Moldova · 912

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul

2006 · 52

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul

2007 · 53

Localităţile Republicii Moldova · 641

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor · 916

Lumini în interbelic : Proza şi poezia în presa românească din Basarabia, 1918-1944 · 589

M

Magnetic Resonance in Condenced Matter · 557

Malformaţii congenitale cardiace · 422

Management în sistemul de sănătate · 400

Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a Uniunii Europene · 888

Managementul deşeurilor · 855

Managementul informaţional în instituţiile info-documentare · 995

Managementul inovaţional şi eficienţa activităţilor de cercetare-dezvoltare · 10

Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova · 1014

Managementul resurselor turistice din Republica Moldova · 494

Managementul strategic al costurilor · 479

Matematică aplicată în economie · 476

Materialele Congresului VI al Ortopezilor-Traumatologilor din Republica Moldova · 439

Mathematics & Information Technologies (MITRE-2008): research and education · 517

Mecanica solidelor · 558

Medical and biological aspects of the Chernobyl nuclear accident influence on the population of the Republic of Moldova · 862

113


Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (1961-2006) · 230

Membrii corespondenţi ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 · 57

Membrii secţiei de ştiinţe medicale: Activitatea ştiinţifică şi managerială : 60 de ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a

Moldovei · 231

Membrii titulari ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 · 58

Membru correspondent Constantin Moraru – savant cu o biografie unicală · 232

Metode de creare a tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc · 459

Metode de determinare a calităţii apei · 870

Metodologia istoriei · 670

Mic dicţionar de termeni lingvistici · 667

Mică enciclopedie la psihopedagogie · 668

Microelectronics and Computer Science · 559

Mihai Pătraş · 233

Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi creaţiei literar · 770

Misiunea şi valorile Universităţii de Stat din Moldova · 898

Modalităţi de ajustare a sistemului managerial autohton la exigenţele economiei concurenţiale · 483

Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale · 518

Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologiile informaţionale în contextul cercetărilor ştiinţifice şi a procesului de instruire

în cadrul ATIC · 500

Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene · 978

Modernizarea serviciilor de informare în Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” · 1005

Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic · 863

Moldovan Research and Development Association · 60

Moldovenii din Ucraina · 701

Monitoringul climatic şi secetele · 864

Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de carturari Hajdău – Hasdeu în bibliotecile chișinăuene · 671

Motivaţia locuţiunilor verbale romănești: probleme ale aspectualităţii · 697

Muzeul ştiinţei, o autentică inovaţie muzeologică · 61

N

Nanoscale Phenomena – Fundamentals and Applications · 560

Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri · 539

Natalia Burlacu · 237

Neliniştea memoriei: Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii · 102

Nematoda Ditylenchus dispaci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936 la culturile gen. Allium · 341

Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale · 639

Nevertebrate · 344

Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de performanţă · 200

Nicolae Testemiţanu · 238, 239

Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului · 276

Nicolae Ţâu la 60 de ani · 240

Noi cercetări de literatură universală şi comparată · 678

Noi dimensiuni ale vocaţiei educaţionale şi ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova în contextul cunoaşterii şi realizării

obiectivilor Pro Bologna · 921

Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice · 65

Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi de dezvoltare şi integrare în cercetarea internaţională · 74

Noi tehnologii în vinificaţia Moldovei · 469

Noosferizarea şi globalizarea drept mecanisme de realizare a dezvoltării durabile · 872

Noutatea negativă a invenţiei · 1001

O

O carte despre ştiinţa şi mediu · 31

O exemplară prezenţă carismatică – academicianul Teodor Furdui · 293

O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama · 241

O istorie a regiunii Transnistrene din cele mai vechi timpuri pînă în prezent · 676

O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive · 177

O nouă abordare a programelor de studii doctorale din perspective Procesului Bologna · 901

O nouă disciplină comparată · 707

O pedagogie a integralităţii: teorie și practică · 603

O posibilă strategie de integrare a ştiinţei cu învăţămîntul superior · 918

Obiective Bologna: Proces de Implementare · 922

Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region · 889

114


Oenologia moldavă: realitatea şi perspectivele · 457

Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani · 242

Omul · 340

Omul – problemă prioritară a ştiinţei · 55

„Omul şi Universul” – societatea ştiinţifică de studiere şi cunoaştere complexă a omului · 665

Omul ştiinţei, omul cetăţii · 243

On the occasion of the 70th birthday of Yurii Simonov · 245

On the occasion of the 75th birthday of academician Dumitru Gitsu · 244

Opera mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est şi est europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea) · 646

Opera ştiinţifică a academicianului Boris Melnic, profesor universitar · 185

Operaţia cezariana în obstetrica contemporană · 415

Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările origine · 66

Optimal flows in dynamic networks · 491

Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale · 418

Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea plantelor de cultură · 445

Optimizarea supravegherii epidemiologice · 440

Organizarea ştiinţei şi a procesului inovaţional pe teritoriul postsovetic: experienţa Republicii Moldova · 33

Organizaţiile economice internaţionale · 487

Orientări strategice privind renovarea învăţămîntului superior din Republica Moldova · 902

Outstanding physicist and prominent personality of Moldova Professor Sveatoslav Moskalenko at his 80 th anniversary · 215

P

Pagini din istoria invăţămîntului matematic în Moldova: (Secolul XV pînă la începutul secolului al XX-lea) · 105

Paradigma managementului educaţional din perspectiva integrării europene · 979

Parametrii investigaţiilor ştiinţifice ale literaţilor · 634

Patriarhul neurologiei autohtone · 180

Păsări · 342

Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu · 248

Pedologia în Academia de Ştiinţe a Moldovei · 357

Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice · 470

Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului în subcomplexul de sfeclă de zahăr · 485

Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale · 84

Perfecţionarea managementului strategic al ştiinţei şi învăţămîntului în economia globală informaţională · 823

Personalitate de vază a intelectualităţii naţionale · 204

Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului · 980

Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii · 249

Petru Galeţchi, (1938-2004) · 250

Petru Iarovoi – unul dintre patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic din Republica Moldova · 137

Petru Pavaliuc – la 70 ani · 251

Petru Roşca la 70 de ani · 252

Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry · 383

Physics and engineering in the research centres of Republic of Moldova: Retrospective view on the activities in the past 60

years of the Academy of Sciences of Moldova and perspective view on the future investigations · 119

Physics of low-dimensional structures · 561

Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului ·

804

Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică actuală în Republica Moldova · 267

Plante cu flori – II. Clasa Magnoliopsida. Subclasele : Dileniidae, Lamiidae, Asteridae · 345

Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida. Subclasele : Alismatidae, Liliidae, Arecidae · 346

Plante medicinal · 347

Plante medicinale şi aromatice cultivat · 331

Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii · 30

Pneumonitele interstiţiale idiopatice · 394

Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee · 635

Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de „stagnare” · 636

Poezia muncii ştiinţifice. Savanta profesoară Aurelia Crivoi · 227

Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor · 620

Polifracturile oaselor aparatului locomotor şi consecinţele lor · 174

Politică şi planificare lingvistică de la teorie la practică · 669

Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene ·

813

Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetare geodemografică · 809

Portretul unui Om al faptelor · 256

Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni · 455

115


Potenţialul intelectual – factor determinat al producerii surselor regenerabile de energie · 860

Potenţialul ştiinţific al RM – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării · 15

Potenţialul ştiinţific al USMF “Nicolae Testemiţanu” drept jalon de referinţă al patrimoniului intelectual naţional · 920

Potenţialul turistic al Republicii Moldova · 807

Pregătirea cadrelor ştiinţifice – un imperativ al timpului · 939

Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar · 981

Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia europeană · 771

Preocupări contemporane ale psihologiei sociale · 695

Prestaţia ştiinţelor socio-umane : (istorie, filologie, filozofie) în condiţiile independenţei Republicii Moldov · 673

Prevederea tehnologică – instrument modern de elaborare şi promovare a politicilor ştiinţifice şi tehnologice · 20

Prevederile Planului de acţiuni UE – Moldova în domeniul învăţămîntului superior şi rolul universităţilor în implementarea

acestor prevederi · 915

Prevenirea poluării mediului de către deşeurile de producţie şi menajare · 861

Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (secolul al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) · 594

Prima Facultate inginerească în Moldova · 120

Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism · 772

Principalele alternative ale detenţiunii penitenciare în dreptul penal contemporan · 725

Principiile de formare a potenţialului ştiinţific în instituţiile universitare · 903

Priorităţile de dezvoltare a domeniului cercetărilor ştiinţifice economice în Republica Moldova · 481

Privirea Euridicei : Lirica feminină din Basarabia. Anii ‘20-’30 · 650

Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european · 982

Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări · 842

Probleme actuale ale filosofiei contemporane · 696

Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor · 384

Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european · 773

Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale · 385

Probleme actuale ale ştiinţei dreptului · 621

Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene · 774

Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului · 562

Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului · 775

Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei · 492

Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul informaticii · 478

Probleme ale dezvoltării economiei de piaţă şi dreptului în condiţiile actuale · 519

Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova · 681

Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului · 983

Probleme de lingvistică generală şi romanică · 776

Probleme învăţămîntului şi ştiinţei şi exodul „creierilor” din Republica Moldova · 925

Probleme şi strategii de dezvoltare ale sistemului financiar · 520

Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale · 1015, 1016, 1017

Problemele de abordare a politicii industriale în lumea contemporană · 482

Problemele dezvoltării instruirii şi ştinţei economice în Republica Moldova: aspecte instituţionale şi priorităţi · 605

Procese integraţionişte europene: aspecte politologice, economice, juridice şi lingvistice · 777

Procese optice şi fotoelectrice în materialele semiconductoare A III B VI , A II B VI şi dielectric oxide · 530

Procesul Bologna şi învăţămîntul superior medical · 927

Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională · 926

Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est · 778

Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii · 259

Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică · 260

Profesorii Academiei · 261

Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 1933-2008 · 282

Profesorul Dumitru Holban : 70 ani · 262

Profesorul Eugen Popuşoi · 278

Profesorul Simion Musteaţă – la 60 · 253

Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi

antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra penicilinoterapiei · 263

Profesorul universitar Viorel Prisacari la 60 de ani · 138

Profesorul Vasile Ceban: 90 ani de viaţă şi 65 ani de activitate profesională · 264

Professor Yurii Perlin – the architect and the founder of the first school for theoretical physics in the Republic of Moldova · 216

Profilaxia maladiilor – garanţia sănătăţii · 441

Programe de stat şi programe pentru tineri cercetători · 78

Programul STEP: dezvoltarea pieţei inovaţiilor · 73

Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei · 779

Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006 · 67

Promotor al ştiinţelor terestre · 188

116


Pronosticul şi strategia dezvoltării chimiei în funcţie de tendinţele de dezvoltare a ştiinţei şi necesităţile practice ale economiei

naţionale · 805

Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul internaţional publi · 623

Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozitate · 460

Protecţia patrimoniului arheologic: Legislaţia Republicii Moldova şi SUA · 672

Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca roman · 722

Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni · 928

Purtător de idei inovatoare · 258

R

Radio electronics, informatics and technology · 563

Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor · 358

Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării · 68

Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) · 929

Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2005 · 69

Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 70

Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007 · 71

Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic · 392

Realizări inovative în domeniul viti-vinicol · 471

Realizări în activitatea ştiinţifică a Catedrei Biologie Vegetală · 323

Realizări în studierea structurilor matematice moderne · 480

Realizări şi perspective în creşterea animalelor · 472

Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură · 473

Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul hidrobiologiei şi ihtiologiei · 348

Rectorul academician Nicolae Filip · 255

Rectorul Gheorghe Rusnac · 184

Recunoaşterea internaţională – element important al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale · 21

Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în materia civilă în Republica Moldova · 615

Recuperarea autenticului · 586

Reforma cercetării în Republica Moldova · 34

Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş · 72

Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii · 80

Reformarea ştiinţei în Republica Moldova: obiective, realizări, probleme · 35

Reformele economice în Republica Moldova şi România · 814

Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării Europene · 780

Reforms of science and innovation spheres in the Republic of Moldova · 36

Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor cu azot · 446

Regimuri politice contemporane · 606

Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatore municipale – direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica

Moldova · 498

Reîntoarcerea valorilor · 719

Relaţiile internaţionale ca obiect de cercetare şi de studiu · 712

Relaţiile moldo-bulgare: problemele de cercetare · 685

Relevarea necesităţilor informaţional-promoţionale ale cercetătorilor din Rep. Moldova în contextul perfecţionării produselor

bibliotecii · 1002

Remitenţi şi remitenţe în contextul creşterii economice: sinteza experienţei internaţionale · 499

Repere ale activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor · 896

Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare · 17

Reperele unei vieţi exemplare. Chiril Draganiuc – 75 de ani de la naştere · 265

Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova · 686

Republica Moldova – casa noastră comun · 781

Republica Moldova în spaţiul inovaţional al Comunităţii Statelor Independente · 49

Research directions and the most relevant achievements of chemistry researchers in the Republic of Moldova for the period of

2004-2007 · 360

Resursele naturale · 349

Retrospectiva celor mai semnificative realizări ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul parazitologiei · 325

Retrospectiva cercetărilor botanice în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei · 353

Retrospectiva şi perspectivele cercetărilor fizice şi inginereşti în Republica Moldova · 528

Retrospectivă necesară: Dialoguri · 585

Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării : realizări şi perspective · 37

Rezervaţia “Codrii” – 35 ani · 386

117


Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică · 350

Rezultatele cercetării solurilor şi fertilităţii lor · 451

Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale · 1003

Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică · 488

Rolul filosofiei în contextul ştiinţei contemporane · 782

Rolul inovaţiei şi al creativităţii în dezvoltarea economică · 808

Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii Moldova · 815

Rolul ştiinţei dreptului în prognozarea evoluţiei suveranităţii statului Republicii Moldova în contextul integrării europene · 649

Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea economiei contemporane · 843

Românii din jurul României · 710

Rujile de toamnă: Introducerea, biologia şi agrotehnica · 458

S

Sancţiunile economice pentru poluarea aerului atmosferic în Republica Moldova · 845

Savant care îmbină cu succes activitatea teoretică cu cea practică · 268

Savant pe linia de avangardă a oenologiei şi biotehnologiei: Boris Gaina · 182

Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie · 203

Savant, inventator şi manager · 269

Savant, pedagog, manager · 270

Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei umane · 206

Savantul Constantin Eţco – personalitate în medicină · 271

Savantul şi epoca sa · 272

Să învingem prin ştiinţă · 85

Sănătatea copilului în corelaţie cu mediul ambiant · 426

Sănătatea în relaţie cu mediul de existenţă · 867

Sănătatea populaţiei Republicii Moldova · 427

Sănătatea Publică şi Management · 420

Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and Pharmaceutical University : 2 nd International Medical Congress

for Students and Young Doctors „MedEspera” · 442

Scientific treasury created by Professor E. P. Pokatilov · 199

Sculptura din Republica Moldova secolul XX · 661

Secţia de Ştiinţe Agricole · 461

Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice · 355

Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice · 496

Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti · 529

Secţia de Ştiinţe Medicale · 403

Secţia de Ştinţe Umanistice şi Arte · 688

Secţia Sociologie · 607

Securitatea informaţională, 2008 · 564

Semantica şi morfosintaxa verbului în limba română · 617

Sergiu Rădăuţanu · 273

VII International Conference on Information Technologies · 565

Silviu Berejan – spirit efervescent „care suferă şi plăteşte pentru cunoaştere” · 247

Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu lingvistica şi cu neamul românesc · 163

Simboluri heraldice academiei noi · 6

Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei · 7

Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători · 521, 522, 523

Sisteme de conversie a energiilor regenerabile · 537

Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi · 654

Sisteme de transport şi logistică · 566

Sistemele informaţionale geografice – instrument al cercetării geografice · 312

Sistemul de învăţămînt naţional · 937

Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic – imperative ale economiei bazate pe cunoaştere · 801

Societatea contemporană: Aspecte social economice și politice: analiza opiniei publice · 630

Societatea ştiinţifică a imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor din Repdublica Moldova · 443

Sociologia şi asistenţa socială – domenii de explorare a socialului · 601

Solurile Moldovei în baza mondială de referinţă a resurselor de sol · 359

Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a acesteia · 59

Specificul ştiinţei şi învăţămîntului universitar în condiţiile crizei antropoecologice · 946

Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate · 168

Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică · 567

Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere · 38

Spre o statalitate democratică şi de drept · 622

Spre o universitate agronomică de tip european · 897

118


Starea actuală şi perspectivele · 933

Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării · 783

Stihia profeticului: sursele literare ale imaginii “Asediul Constantinopolului” şi ale “Profeţiilor” înţelepţilor antichităţi din pictura

murală medievală moldavă · 610

Strabismul · 412

Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară · 784

Strategia de supravieţuire a omenirii din perspectiva paradigmelor informaţionale, bioetice şi noosferice · 283

Strategia dezvoltării industriei vinicole din Republica Moldova · 822

Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-2011 · 77

Strategia naţională în domeniul inovării: componentele structural-instituţionale şi informaţionale · 4

Strategia utilizării surselor regenerabile de energie · 868

Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţătile CSI · 785

Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi · 568

Strategii de reformare a învăţămîntului superior din Republica Moldova · 932

Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografic · 387

Structuri lirice în poezia anilor ’60 · 691

Studia in Honorem : Pavel Cocârlă · 702

Studii Doctorale: Experienţă şi perspective europene · 940

Studii geoecologice în Academia de Ştiinţe a Moldovei: realizări şi perspective · 313

Studii şi cercetări în psihologie · 703

Subarbuşti medicinali şi aromatici cultivaţi · 456

Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor · 656

Summary of researches being performed in the Institute of Mathematics and Computer Science on computer science and

information technologies · 502

Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane: analiza teoretico-metodologică · 690

Surse regenerabile de energie · 869

Ş

Şcoala Oenologică din Moldova la 60 ani · 113

Şcoala savantului Iurie Lealikov · 169

Şcoala ştiinţifică a filologiei franceze *a USM+ la răscrucea secolelor · 651

Şcoala ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi · 277

Şecţia Ştiinţe Politice · 599

60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova · 109

60 de ani de la fondarea primelor institute academice · 128

75 de ani de fizică teoretică şi experimentală · 115

Ştiinţa istorică din Moldova în anii 1946-2006 · 108

Ştiinţa în limbi modern · 786

Ştiinţa în slujba societăţii · 81

Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare · 39

Ştiinţa şi dezvoltarea naţională · 40

Ştiinţa şi inovarea – bază a dezvoltării social-economice a ţării: aprecieri, realizări, propuneri · 82

Ştiinţa şi inovarea în dezvoltarea durabilă · 41

Ştiinţa şi învăţămîntul din perspectiva paradigmei noosferice · 947

Ştiinţa şi sănătatea populaţiei din Republica Moldova · 425

Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective · 329

Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi problem · 330

Ştiinţele educaţiei în contextul modernizării învăţămîntului superior · 913

Ştiinţele matematice şi economice: împreună sau separat în soluţionarea problemelor economiei naţionale? · 811

Ştiinţele sociale de la unitate la dispersie şi pătrundere în toate sferele vieţii sociale. Cazul sociologiei · 595

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţifi · 787

Ştinţele umanistice: specificul, metodele şi direcţiile de cercetare · 689

T

Tactica chirurgicală în tratamentul complicaţiilor cancerului gastric · 404

Tarife de costuri în agricultură · 504

Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică · 865

Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls · 540

Tehnologii educaţionale moderne · 941

Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare · 569

Telecommunications, Electronics and Informatics · 570

Telecomunicaţii, Electronică, Informatică · 571

119


Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului · 1000

Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare · 43

Teoria probabilităţilor şi aplicaţiile ei: repere istorice şi contribuţii în fondarea direcţiei de cercetare în Republica Moldova · 121

Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice · 584

Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă · 871

Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă: primii paşi pentru Rep. Moldova · 354

Termeni şi sintagme · 713

Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti · 700

Texistenţe: Drama zborului frânt · 602

Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor · 984

The development of chemistry in the Republic of Moldova · 361

The Forecast and the Strategy of Chemistry Development · 322

The horizons of knowledge and the power of synthesis · 170

The Jahn-Teller Effect and Beyond · 538

The Knight of Science · 173

The new comparative discipline · 708

The theory of high-temperature superconductivity in many-band systems · 536

The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60 th anniversary of the foundation of the Faculty of

Mathematics and Computer Science of Moldova State Uninversity · 524

3 rd International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics · 572

Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani · 192

Tineretul de azi – viitorul de mîine · 985, 986

Tiraspol State University · 943

Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova, 1994-2006 · 1007

Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională · 684

Totul pare un palimpsest: (Interogaţii asupra funcţionării intertextualităţii în literatura română) · 604

Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului · 788

Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă · 588

Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) · 789

Traducerea între normă, uz şi necesitate · 790

Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi

obţinerea produselor noi” · 462

Transformări demografice, viaţa familială şi sănătatea populaţiei · 715

Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale · 490

Tratamentul precursorilor de cancer şi al cancerului de corp uterin · 421

Tratat de ecologie teoretică: studiu monografic de sinteză · 320

Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogoia familiei · 906

Tratat de protocol şi comportament civilizat · 711

Traumatismul etajului mijlociu al feţei · 408

Traumatismul grav combustional · 424

„Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut datoria” · 535

Trofim Carpov la 70 de ani · 281

Tulburările posturale la bolnavii cu accidente vasculare cerebrale · 417

Ţ

Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene · 791

Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă, (1806-1812) · 574

U

UASM în spaţiul european de învăţămînt superior: procesul Bologna · 948

UASM la 75 de ani. Facultatea de Horticultură · 892

ULIM – 15 ani de ascensiune · 129

Umanismul ştiinţific · 56

Un destin consacrat sănătăţii populaţiei · 290

Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa · 171

Un fir cu plumb atârnat de un fragil şi înaripat · 1004

Un mare fizician şi un mare om, Alexandru Sibirschi · 229

Un nou pas în promovarea heraldicii: simbolurile Institutului Patrimoniului Cultural · 8

Un nume adunat într-o carte · 156

Un nume de referinţă al ştiinţei naţionale · 172

Un palmares ştiinţific strălucit · 285

Un savant cu reputaţie mondială. Profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani · 228

120


Un savant sobru şi de sacrificiu de sine · 286

Un semicentenar de activitate în domeniul medicinei preventive · 211

Un semicentenar de cercetări în hepatitele virale efectuate de catedra boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală · 161

Unele aspecte ale competitivităţii învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul prevederilor Procesului de

Bologna · 909

Unele aspecte din istoria dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova de la începuturi până la prezent · 130

Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană · 718

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1933-2008 · 131

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi · 949

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova · 950

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport: realizări şi perspective · 951

Universitatea de Stat din Moldova, (1996-2006) · 125

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-2007 · 132

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” · 133

Uscarea cătinii albe în cîmp U.H.F. · 541

Utilizarea eficientă a energie · 874

Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei · 22

Uvologie şi Oenologie · 463

V

Valentin Aşevschi la 60 de ani · 288

Valeriu Dulgheru · 289

Valoarea acţională a limbajului pedagogic · 704

Valoarea omului · 235

Valori ale educaţiei moderne · 936

Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării interpersonale · 720

Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica Moldova · 824

Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii · 193

Vasile Cepoi: 75 de ani · 208

Vectorul european al economiei nu are alternativă · 806

Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea planului de acţiuni · 792

Verbele tranzitive în limba română · 717

Verdict şi opţiuni în politica economică · 493

Viaţa consacrată ştiinţei şi învăţămîntului · 279

Victor Covaliov la 70 de ani · 294

Viitorul bibliotecar din Moldova prin prisma societăţii informaţionale : o nouă viziune asupra problemelor cunoscute · 996

Viitorul Bibliotecii ASEM în contextul evoluţiei tehnologiilor informaţionale · 997

Virtuţile spiritului şi umanismului: Diversitatea, Moralitatea, Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului

şi supravieţuirii · 666

Vladimir Remiş · 295

W

World recognized physicist and bright personality of Moldova Professor Vsevolod Moskalenko at his 80 th anniversary · 217

Z

Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii · 296

А

Автоматизация ресурсосберегающих технологических процессов в сельском хозяйстве · 464

Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель · 297

Академику Л. С. Бергу – 130 лет · 298

Актуальные социально-психологические проблемы развития личности · 793

Анализ состояния энергетической безопасности Республики Молдова · 876

Архитектура православных монастырей: традиции и современность · 731

Аспекты реформирования науки в Молдове · 94

Б

Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии · 728

121


Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений · 794

Брэвиченские курганы · 735

В

В поисках параллельных миров: Русская подростково-юношеская проза Молдовы конца XX-го столетия – начала

интернет-поколения · 745

Верхнепалеолетическая стоянка Рашков VII · 733

Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. ·

795

Влияние гидростроительства на экологическое состояние реки Днестр · 880

Внешнеполитический аналитический центр – связующее звено между академической наукой и органами власти · 92

Волновые явления в неоднородных линиях · 543, 544, 545, 546

Е

Европейский вектор экономики не имеет альтернативы · 830

Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки · 86

З

Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах · 90

И

Избранные труды · 465

Инновации и прагматика филологических исследований · 796

Инновации как инструмент повышения конкурентноспособности · 829

Инновационная деятельность предприятий · 833

Исследования и инновации в Институте Прикладной Физики. Эволюция и достижения · 134

К

К инновационной экономике в Молдове через структуры опережающего развития «социоэкополиса» · 831

Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи · 376

Кариология рода Zea L: (Морфол. разнообразие кариотипа кукурузы) · 377

Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда · 373

Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях · 91

Конституционные аспекты формирования правовой культуры в Республике Молдова в переходном периоде · 730

Концепция о санокреатологии респираторной системы · 366

Кочевнические древности Нижнего Поднестровья · 746

Л

Латинские nxn квадраты · 512

М

Математическое моделирование в образовании, науке и производстве · 525

Международный туризм Молдовы и проблемы его развития · 508

Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала ландшафта · 367

Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях · 368, 369

Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы · 365

Мировая юстиция Бессарабии (к. 60-х-70-е гг. XIX в.) · 727

Мониторинг индикаторов энергетической безопасности · 875

Н

На пути к обществу, основанному на знаниях · 87

На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) · 88

Нариси украiнського фольклору та художньоi литератури Молдови · 737

122


Наука и общество · 93

Наука как основное условие качества высшего образования · 953

Новая экономика и современные особенности рынка · 511

О

Опера Молдовы, XX век · 729

Основы проведения внешнеэкономической деятельности · 506

Основы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска территории Республики Молдова · 542

Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия · 885

Основы саногенного питания · 371

Очерци по история на кортенските храмове в България и Молдова · 736

П

Патоморфоз атеросклероза (иммуноаспекты) · 362

Педагог – Ученый – Гражданин · 299

Практические основы санокреатологической акупунктуры · 374

Применение маркетингового подхода в деятельности научных библиотек · 1012

Проблемы истории Молдавии: исследование по истории советского общества · 744

Проблемы становления специальных экономических зон в Республике Молдова · 828

Производство легированной стали и катанки сварочного назначения · 547

Промышленность Молдавской АССР (1924-1940) · 742

Промышленность Молдовы: вчера, сегодня, завтра · 834

Профессор П. И. Нестеров – основоположник фитогельминтологии в Республике Молдова · 300

Пухоеды (Insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и западных областей Украины · 370

Р

Развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Молдовой в рамках европейской и региональной

интеграции · 526

Разработка единой (гигиенической и экологической) системы установления предельно допустимых количеств (ПДК)

ксенобиотиков в почвах Республики Молдова · 884

Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов и энергетическая безопасность Республики Молдова

· 877

Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов и энергетическая и экологическая безопасность

Республики Молдова · 878

Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы · 797

Русское население городов Бессарабии 19 века · 726

С

Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской Молдавской Республики · 739

Свод археологических памятников Рыбницкого района Приднестровской Молдавской Республики · 740

Славянские чтения · 798

Слива · 466

Слово об учителе · 301

Сотрудничество ученых Молдовы и Беларуси в деле ускорения научно-технического прогресса · 89

Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество атмосферного воздуха в Республике Молдова · 882

Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации · 363

Суверенитет и государственное устройство в условиях полиэтнических стран · 799

Суверенная Молдова: история и современность · 738

Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала · 507

Т

Творческая связь Высшего исполнительного совета инженерной академии Молдовы с фундаментальной и прикладной

наукой · 548

Театр и время · 734

Тезисы научной конференции, посвященной 15-летию образования общества греческой культуры „Элефтерия” в

Республике Молдова · 800

Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ · 364

Теория ценности и ценность теории: Новая парадигма оценки · 509

123


Технологическое переустройство в рамках Государственной программы «Переработка и использование отходов

винодельческой промышленности, а также производство новых видов продукции» · 467

Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности · 732

У

Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть · 743

Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств,

этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989-2005) ·

741

Ученые и врачи-евреи: яркий след в Молдове · 135

Учет биологических активов · 505

Ущерб, наносимый биоразнообразию в результате антропогенного воздействия и механизмы его предотвращения и

компенсации · 881

Ф

Физиологически адекватное питание и здоровье · 372

Физиологические основы санокреатологической акупунктуры · 375

Физиология и здоровье человека · 388

Формирование конструкторских знаний и умений у студентов на базе инновационных технологий обучения · 954

Формирование оптимальных свойств окалины на поверхности катанки · 549

Х

Химико-технологические и экологические проблемы энергетики Молдовы · 879

Ч

Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения · 883

Численные методы для многопроцессорных ЭВМ · 510

Э

Энергетика в экономике Республики Молдова · 832

Этнографические исследования в Республике Молдова: (история и современность) · 747

124


125

More magazines by this user
Similar magazines