februarie

un.md

februarie

Buletin informativ Nr. 2 (76), februarie 2008

Subiecte tabu cu

ANGELA GONÞA

Din cuprins:

Oportunitãþi pentru tineri . . .2

Subiecte tabu

cu Angela Gonþa . . . . . . . . .3

Vârstele iubirii unei femei . . .4

Dragostea c-un bãrbat

mai în vârstã . . . . . . . . . . . . .5

Controlul ginecologic . . . .6

Probleme sexuale . . . . . . . .7

Pilula care eliminã

menstruaþia . . . . . . . . . . . . . .8


2

Editorial

Televiziunea, triumful maºinii

asupra oamenilor…

Se întâmplã uneori ca imaginea persoanelor publice, aºa

ziselor celebritãþi sã fie creionatã de cãtre alþii, fãrã ca celebritatea

respectivã sã fie consultatã în prealabil. Despre feþele

de la ºtiri se spune cã sunt înfumurate ºi reprezintã doar niºte

biete vietãþi cititoare de promptere. Iatã cã în numãrul prezent

gândurile exprimate de intervievata lunii înlãturã total acest

mit rãuvoitor.

Vã invit sã citiþi cu atenþie vorbele nuanþate ale Angelei

Gonþa, fata brunã pe care o vedeþi în fiecare searã, dacã aveþi

norocul sã ajungeþi acasã înainte de ora 20. Ea prezintã ºtirile

la PROTV Chiºinãu, televiziunea cu format dinamic preluat

iniþial de la fraþii români, în prezent un proiect de televiziune

Instruirea elevilor

în domeniul promovãrii

drepturilor copilului

În perioada vacanþei de primãvarã

Asociaþia Obºteascã INTECO în parteneriat

cu ONG Moºtenitorii, ONG Proart,

ONG GAUDEAMUS, ONG Tarnaro,

ONG INDIGO va instrui 25 de

elevi din ºcolile ºi liceele Republicii

Moldova în domeniul promovãrii Drepturilor

Copilului.

Instruirea se va desfãºura în cadrul

unei ºcoli de performanþã. Participanþii

la aceastã ºcoalã au fost instruiþi anterior

în domeniul Drepturilor Copilului

în proiectele anterioare. Acum vor parcurge

cea de a II-a etapã ºi anume etapa

de performanþã. În cadrul acesteia copiii

vor înscena drepturile copilului,

dupã care va fi montatã cea de a II-a

parte a filmului instructiv "Cunoaºte-þi

Drepturile". ªcoala de performanþã va

avea loc pe un loc pitoresc de pe malul

Nistrului în incinta Centrului de Odihnã

pentru Copii ºi Tineret "Prietenia" din

s. Coºniþa.

În urmãtoarea etapã tinerii formatori

vor preda drepturile copilului dupã metoda

de la Egal la Egal elevilor din ºcolile

ºi liceele Republicii.

Acþiunea este parte componentã a

proiectului "Drepturile copilului sunt

drepturile tale" care se implementeazã

cu suportul financiar al PNUD Moldova.

Pentru mai multe detalii,

puteþi contacta Asociaþia Obºteascã

INTECO - tel: 733197, 069114697.

Concursul "Cea mai mare echipã

"Dance4life"

Condiþiile concursului: este nevoie

de a aduna un numãr cât mai mare de tineri

ºi de a-i instrui sa danseze BINE drill

"Dance4life".

Când se desfãºoarã: fiecare a treia

sâmbãtã a lunii, în perioada 1 ianuarie -

31 mai 2008 (adresa localului aflaþi la

tel. 22 84 86)

Criteriile de selecþie a celor mai

buni: cea mai mare echipã care repetã

cel mai bine, în mod sincronic elementele

dansului.

Condiþii de participare: fiecare

echipã se înscrie la concurs la numãrul de

telefon 22 84 86 pânã la data de 12 a fiecãrei

luni.

Concursul "Ziua de profilaxie a infecþiei

HIV"

Condiþiile concursului: este necesar

sã organizaþi în ºcoalã "Ziua de profilaxie

a infecþiei HIV"- forma

de organizare - la discreþia

voastrã (ex.: ziarul de

perete, concurs al mesajelor

de susþinere pentru

persoanele HIV-pozitive,

concursul desenelor, integramelor,

lecþii tematice

despre HIV, editarea

ziarului sau realizarea

emisiunii la radio ºcolar,

iarmaroc, competiþi

sportive, sau orice altã

idee ingenioasã care vã

de sine stãtãtor. ªi apropos de seriozitatea acestei staþii TV, dle

Giosan (n.r. Cãtãlin Giosan, director PROTV Chiºinãu) pe

când înfiinþaþi ºi o ºcoalã media de televiziune? Eu cred cã nevoia

este una clarã luând în calcul ºi încercãrile colegilor de la

Centrul Independent de Jurnalism ºi Centrul Media de Tineret

evidenþiazã dorinþa arzãtoare a tinerilor de a pãºi în universul

cutiei vorbitoare.

Deºi Vittorio De Sica spunea despre televiziune cã este

"…unicul somnifer care se administreazã prin ochi", eu sper

dragii mei cititori cã acest numãr al revistei "Fãrã Tabu" sã nu

vã adoarmã de tot. Nu uitaþi, cerinþe ºi sugestii la:

ramona.lupu@un.md

Invitaþie la Dance4life

vine). Dupã consumarea evenimentului,

faceþi descrierea lui cu fotografii ºi trimiteþi-o

la sediul Dance4life.

Când se desfãºoarã: "Ziua de profilaxie

a infecþiei HIV" poate fi organizatã

în orice zi în perioada 1 decembrie 2007

- 1 mai 2008. Prezentarea rapoartelor privind

desfãºurarea acestei zile este aºteptatã

pânã la 9 mai 2008. Evenimentul de

premiere: 16 mai 2008.

TITLUL: ªcoala "Dance4life"

Condiþii pentru conferirea acestui

titlu: elevii din ºcoala respectivã trebuie

sã aibã o echipã activã Dance4life, numãrul

de "agenþi ai schimbãrii" în ºcoalã

ar trebui sã nu fie mai mic de 30, elevii

ºcolii trebuie sã participe la toate trei

concursuri prezentate mai sus.

Când se oferã titlul: 20 mai 2008 în

cadrul unei ceremonii solemne.

Mai multe detalii aflaþi la tel. 228486,

sau e-mail: info@dance4life.com


Subiecte tabu cu Angela Gonþa

În calitate de om de ºtiri, eºti confruntatã

zilnic cu tot felul de informaþii despre

Moldova. Care crezi tu cã este

imaginea pe care o au strãinii despre

Republica Moldova?

Majoritatea fie au o imagine proastã

fie nu ºtie nimic despre Moldova. În discuþiile

cu oamenii simpli încã suntem nevoiþi

sã explicãm cã Moldova se aflã între

Ucraina ºi România. În presa strãinã lucrurile

stau ºi mai rãu. De ani buni Moldova

este catalogatã drept cea mai sãracã

þarã din Europa care se confruntã cu serioase

probleme cum ar fi traficul de fiinþe

umane, încãlcarea drepturilor omului

sau încãlcarea libertãþii presei. În acelaºi

timp au cunoscut strãini pur ºi simplu îndrãgostiþi

de þara noastrã. Pãcat cã sunt

atât de puþini.

Organizaþiile Naþiunilor Unite sunt reprezentate

la nivel global de cãtre diverse

persoane influente (artiºti, sportivi,

etc). Cine crezi tu cã ar fi cel mai

potrivit ambasador al ONU, care sã reprezinte

la nivel mondial Republica

Moldova?

ªtiu cã aceºti ambasadori sunt aleºi

nu numai datoritã recunoaºterii de care se

bucurã dar ºi pentru respectul pe care l-au

câºtigat în acþiunile lor umanitare. Sper

cã greºesc, dar nu prea îmi vine în cap numele

vreunui moldovean implicat în astfel

de acþiuni.

Este foarte la modã ca celebritãþile sã

fie implicate într-o anumitã cauza nobilã,

de ex. Bob Geldorf (Life 8) sau Al

Gore ( încãlzirea globalã). Dacã ar fi sã

þi se ofere posibilitatea, tu pentru ce

ai lupta/milita? Ce campanie socialã

crezi cã ar merita sã fie sprijinitã de

Angela Gonþa?

Eu cred cã cei care aleg sã fie implicaþi

într- o anumitã cauzã nobilã nu trebuie

sã o facã pentru cã este la modã ci

pentru cã vor sã sensibileze opinia publicã,

sã schimbe mentalitãþi sau obiceiuri.

Ca sã obþii rezultate este important

sã fii sincer ºi sã crezi în ceea ce faci.

Dacã aº avea ocazia aº alege sã fiu alãturi

de oamenii invalizi sau alãturi de cei

afectaþi de boli incurabile. Din pãcate, în

þara noastrã, aceºti oameni sunt loviþi din

toate pãrþile. Pe de o parte statul nu-i

ajutã, din lipsã de bani, iar pe de altã

parte, societatea îi evitã.

Tinerii din ziua de astãzi pare cã nu

cunosc noþiunea de romantism. Ce i-ai

Angela Gonþa face parte din echipa Pro tv Chisinau din 1999, adicã de la începuturi.

A fost angajatã în urma unui concurs despre care a aflat dintr-un anunþ lipit pe unul

dintre pereþii facultãþii de Jurnalism unde îºi fãcea studiile. De opt ani este reporter ºi

prezentatoarea ºtirilor Pro TV de la ora 20:00

sfãtui tu pe adolescenþii care se gândesc

cã o relaþie implicã neapãrat ºi

sex?

Sexul nu este un lucru rãu. Însã,

atunci când decid sã-ºi înceapã viaþa sexualã,

adolescenþii ar trebui sã se gândeascã

bine pentru cã asta implicã ºi anumite

responsabilitãþi. Sfatul numãrul unu,

informaþi-vã, staþi de vorbã cu pãrinþii,

analizaþi care pot fi consecinþele, ºi dupã

asta luaþi o decizie.

În calitate de viitoare mama (chiar

dacã nu este cazul pentru moment),

vei prefera sã discuþi cu copilul tãu

despre subiecte tabu legate de sexualitate

sau ai prefera dimpotrivã ca

el/ea sã afle acest gen de infomaþii de

la alþii (ºcoalã, prieteni/colegi etc)?

Eu cred cã familia are cel mai important

rol în educarea unui copil iar într-o

familie nu trebuie sã existe subiecte tabu.

Pãrinþii trebuie sã vorbeascã, sã-i asculte

ºi sã încerce sã-ºi înþeleagã copiii. Dacã

nu o vor face pãrinþii, poate o va face

ºcoala, sau poate strada? Riscul e prea

mare aºa cã oamenii mari ar trebui sã lase

ruºinea la o parte ºi sã-ºi ia rolul de pãrinte

în serios.

Se zvoneºte cã existã reþele organizate

de strãini care vin pe teritorul Re-

3

publicii Moldova pentru turism sexual

sau pentru o cãsãtorie rapidã cu o

domniºoarã cunoscutã recent via internet.

Care crezi cã sunt cauzele

acestui fenomen?

Sãrãcia, nivelul scãzut de moralitate,

dezinteresul sau incompetenþa autoritãþilor

pentru a pune capãt acestui fenomen

(turismul sexual).

Specialiºtii aratã cã situaþia demograficã

în Republica Moldova este în continuu

declin, una dintre cauze fiind ºi

valul de emigrare. Care este sfatul numãrul

unu pe care Angela Gonþa l-ar

da tinerilor care vor sã plece din Moldova

ºi sã se stabileascã în strãinãtate?

ªi de ce tu ai ales sã nu-þi pãrãseºti

þara, deºi poate altundeva perspectivele

tale ar fi fost mult mai

mari?

Recunosc, am avut ºi eu intenþia sã

plec. Dar, într-un final, am decis sã rãmân.

Am încercat sã-mi construiesc o carierã

în Moldova ºi cred cã am reuºit.

Cred cã tinerii nu ar trebui sã se lase duºi

de val, ci de propriile intuiþii ºi dorinþe.

Cu puþinã ambiþie, poveºtile de succes ale

unor tineri stabiliþi în strãinãtate pot fi

aplicate ºi aici.

Interviu realizat de Ramona Lupu


4

Se spune cã 20 de ani este vârsta

dragostei. Dar, de fapt, dragostea este o

permanenþã în viaþa noastrã. Ne îndrãgostim

ºi iubim la orice vârstã. Dar,

oare, la 40 de ani iubim la fel ca la 18 ani?

De ce, la un moment dat, dorim altceva,

nu mai suntem mulþumite de ceea ce ne

oferã relaþia noastrã de dragoste? Poate

pentru cã, aºa cum orice femeie evolueazã

biologic, intelectual, emoþional, ºi dragostea

îºi are vârstele ei, de la primii fiori ai

adolescenþei pânã la sentimentele pasionale

ºi profunde ale maturitãþii. La orice

vârstã, într-o relaþie de dragoste cãutãm

fidelitate, respect, disponibilitate din partea

partenerului. Dar cum ºi în ce proporþii?

De la 18 - 20 de ani, femeia începe sã

se maturizeze, dar este încã într-o perioadã

de cãutari de noi experienþe. Dragostea

ei este plinã de entuziasm, învãþând

treptat sã iubeascã profund ºi nuanþat.

Dorinþa de a avea un partener este

uneori mai importantã decât partenerul însuºi.

Totodatã, doreºte sã se distreze, sã-ºi

lãrgeascã cercul de cunoºtinþe ºi sã se înscrie

pe o anumitã orbitã profesionalã.

Ruperea unei relaþii poate sã nu aibã mare

Vârstele iubirii unei femei

importanþã; sfârºitul unei relaþii se poate

sincroniza cu începutul alteia.

Ce înseamnã dragostea la 20 de ani?

Preocupãri comune: mai importantã

decât dãruirea sufleteascã este împãrtãºirea

intereselor; cãutãm un partener care

sã alunge plictiseala ºi sã ne ofere ceva

nou.

Romantism: este o vârstã la care femeia

îi cere partenerului sã-i ofere clipe

romantice, flori la fiecare întâlnire, cina în

doi la lumina lumânãrilor, declaraþii ºi

scrisori de dragoste.

Selectivitate relativã: orice tânãr drãguþ

care ne face un compliment este o posibilã

relaþie; cu toate acestea, la 20 de ani

nu suntem dispuse la compromisuri. Un

singur pas greºit al partenerului ne poate

face sã ne reconsiderãm total atitudinea

faþã de el.

Idealism: este vârsta la care cãutãm

bãrbatul ideal; de fiecare datã când ne îndrãgostim,

"el" pare a fi iubirea cea mare.

Ar fi bine, însã, sã nu ne lãsãm în voia

fanteziilor, deoarece s-ar putea sã cãutãm

un ideal de neatins, ceea ce duce inevitabil

la dezamãgiri.

Un posibil pericol: în cazul unei cãsãtorii

încheiate la aceastã vârstã, de multe

ori speranþele ºi entuziasmul începutului se

pot transforma foarte repede în reproºuri ºi

deziluzii, din simplul motiv cã realitatea

nu mai corespunde aºteptãrilor.

La 25 de ani creºterea nivelului de maturizare

emoþionalã, sexualã, socialã îºi

spune cuvântul. Dupã perioada de acumulare

de experienþã, cãutãm o relaþie care sã

dureze ºi care sã ne ofere echilibru ºi stabilitate.

Cariera profesionalã este un element

care nu trebuie neglijat, oferind o oarecare

independenþa financiarã ºi promisiunea

unui statut social adecvat.

Ce înseamnã dragostea la 25 de ani?

Ancorare în realitate: perioada idealismului

a trecut; experienþa anterioarã face

posibilã crearea unei scãri de valori realiste.

Selectivitate: femeia se cunoaºte pe

sine mai bine; este mai conºtientã de propriile

dorinþe ºi nevoi, fiind capabilã sã

facã alegeri dupã criterii clare ºi sã nu se

lase influenþatã de primele impresii.

Fidelitate: integritatea partenerului

este unul din cele mai importante elemente

ale unei relaþii de duratã, oferind indicii

despre disponibilitatea ºi reciprocitatea relaþiei

în cuplu.

Vârsta de 30 de ani se caracterizeazã

prin stabilitate emoþionalã. La apogeul feminitãþii,

dorinþele se ierarhizeazã mai

clar. Avem nevoie de sprijinul afectiv al

partenerului, de respect ºi fidelitate. Învãþãm

sã iertãm micile greºeli ale partenerului,

din dorinþa ca relaþia în cuplu sã evolueze

favorabil. Femeile care nu au gãsit

încã un partener potrivit pentru o relaþie

de duratã pot trãi sentimente de panicã.

Aceastã senzaþie e tot mai acutã, cu atât

mai mult cu cât îºi doresc familie ºi copii.

Un posibil pericol: Situarea la una dintre

extreme: ori nejustificat de exigenþa în

alegerea partenerului, ori, dimpotrivã, inclinaþia

spre acceptare necondiþionatã a

partenerului.

Ce înseamnã dragostea la 30 de ani?

Reajustãri ale scãrii de valori: pentru a

gãsi partenerul potrivit sau pentru a pãstra

relaþia doritã, suntem dispuse sã facem sacrificii

ºi compromisuri, ceea ce implicã

construirea unei noi atitudini faþã de sine

sau faþã de partener; cerinþele faþã de

acesta se pot schimba sau remodela.

Comunicare: femeia maturã are nevoie

în primul rând de comunicare - spiritualã,

afectivã, sexualã - cu atât mai mult cu


cât aceasta este o modalitate de aplanare

a conflictelor inerente într-un cuplu.

Mai mult, relaþia de dragoste devine un

mod de convieþuire prin intercomunicare.

Dãruire reciprocã: devenind mamã ºi

soþie, femeia se dãruieºte pe sine, aºteptând

din partea partenerului aceeaºi atitudine;

doreºte ca partenerul sã-i ofere sentimentul

de unicitate.

Maturitatea se traduce la 40 de ani

prin împliniri, realizãri sau înþelepciune

în faþa eºecurilor de neevitat. "Zestrea"

emoþionalã a femeii se îmbogãþeºte ºi de

aceea împãrtãºirea aceloraºi experienþe

anterioare întãreºte legãtura cu partenerul.

Comunicarea continuã sã fie foarte

importantã în cuplu. Intervine însã o oarecare

inflexi-bilitate a atitudinii faþã de

schimbãrile pe care le poate aduce o

nouã relaþie. Partea materialã sau preocupãrile

comune îºi pierd din importanþã,

dar aceasta este dublatã de implicarea ºi

investiþia sufleteascã maxime în familie.

Datoritã substratului biologic-hormonal

specific perioadei, se înregistreazã

frecvente stãri de indispoziþie ºi anxietate.

Pe acelaºi fond de disconfort fizic, se

poate instala o uºoarã crizã de identitate,

cauzatã de apropierea menopauzei.

Ce înseamnã dragostea la 40 de ani?

Echilibru: dragostea nu mai este,

poate, la fel de pasionalã sau entuziastã,

dar sentimentele se aprofundeazã, se

nuanþeazã.

Sinceritate: viaþa în comun sau experienþele

asemãnãtoare din trecut fac inutile

ºi de nedorit eschivãrile partenerului sau

ascunderea unor adevãruri evidente.

Romantism: dragostea cunoaºte o

nouã perioadã romanticã, pretinzând tandreþe

ºi atenþie din partea partenerului.

Un posibil pericol: Marea inflexibilitate

în modul de a înþelege lumea ºi pe cei

apropiaþi.

Dupã 55 de ani când la majoritatea femeilor

s-a instalat menopauza, sexualitatea

se poate restrânge, dar aceasta nu presupune

ºi stingerea dragostei sau a disponibilitãþilor

afective. Este vârsta la care

femeia se teme tot mai tare de singurãtate

ºi simte nevoia sã trãiascã alãturi

de partener aceleaºi evenimente ºi stãri.

La toate vârstele ei, dragostea este expresia

regãsirii în celãlalt; ea rãspunde nevoii

de comunicare cu lumea. Când suntem

îndrãgostite, ne proiectãm într-o lume

nouã, în care bogãþia fiinþei iubite pare

inepuizabilã. Indiferent dacã ne îndrãgostim

la 18 sau la 40 de ani, se creeazã o relaþie

unicã, în care trãim bucuria unei renaºteri.

Dragostea cu un bãrbat

mult mai în vârstã

O mulþime de tinere, unele dintre ele

aflate chiar sub 16 ani, sunt angrenate în

relaþii alãturi de bãrbaþi cu mult mai în

vârstã decât ele. Dar ce le motiveazã pe

tinere sã-ºi îndrepte ochii cãtre bãrbaþii

experimentaþi? Sunt oare aceºtia mai interesanþi

decât cei de vârsta lor sau este

doar mirajul relaþiilor mature? Desigur,

dragostea nu are vârstã însã, ce cautã o

tânãrã la un bãrbat ce i-ar putea fi

tatã? Avantaje financiare sau de altã naturã,

experienþa sexualã sau de viaþã, statut

social, siguranþã? La vederea unui cuplu

în care partenerii sunt despãrþiþi de

aproape douã decenii nu poþi sã nu te întrebi

"Ce Dumnezeu au în comun cei

doi?!?"

Marea majoritate a bãrbaþilor trecuþi

de 30 de ani a cãror sexualitate funcþioneazã

în limite normale ar începe sã-ºi

punã întrebãri din momentul în care s-ar

gândi serios la posibilitatea începerii

unei relaþii cu o copilã de 16 ani. Pentru

cã da, în secolul 21 o diferenþã mai mare

de 18 ani între cei doi parteneri ridicã

probleme serioase.

Oricât de mature vor tinerele adolescente

sã parã, niciodatã un bãrbat mai în

vârstã nu le va putea privi cu seriozitate

iar cel care o va face este el însuºi un

imatur, alãturi de care nu vor gãsi ceea ce

cautã. Ele nu pot fi considerate ca fiind

adulte de nicio definiþie juridicã sau socialã

emisã vreodatã ºi de niciun bãrbat

sãnãtos din punct de vedere mental. Un

bãrbat de 30 de ani, cu preocupãri normale

pentru vârsta lui, nu va alerga sã se

întâlneascã cu o puºtoaicã în curtea ºcolii

ºi nici nu va lua parte la petrecerile de

majorat ce se þin lanþ între colegii ei de

clasã. De asemenea, nu-i va cere acesteia

niciun sfat cu privire la problemele lui de

serviciu ºi se va simþi destul de jenat

dacã va trebui s-o prezinte pãrinþilor sau

cercului sãu de prieteni.

Romantismul ne poate prinde pe toþi,

cu siguranþã, ºi atunci începem sã ne

gândim cã dragostea trece peste orice obstacol,

diferenþa de vârstã nu reprezintã

decât o simplã cifrã iar un bãrbat mai

matur se va dovedi a fi un excelent partener

de viaþã. Însã realitatea este cu totul

alta: orice bãrbat implicat într-o relaþie

cu o tânãrã a cãrei vârstã este jumãtate

dintr-a lui, de cele mai multe ori suferã

de pe urma unei vechi relaþii ori este

imatur, o persoanã ce nu a reuºit sã se re-

5

alizeze în domeniul dorit, un om cu un

respect de sine scãzut, fie se aflã la criza

vârstei mijlocii sau este confuz din punct

de vedere emoþional, fie se abate în permanenþã

de la normele morale acceptate

de o societate etc.

Existã ºanse mari ca sentimentele

unui astfel de bãrbat pentru o tânãrã sã

fie sincere, el fiind convins cã nu este nimic

în neregulã cu o diferenþã de vârstã

de aproape douã decenii. În aceastã situaþie

se pune întrebarea de ce nu se

poate apropia de o femeie de vârsta lui

sau cel puþin de una cu zece ani mai tânãrã?

Ce se ascunde în spatele rolului de

bãrbat matur pe care îi place sã ºi-l

asume? Ce cautã la o tânãrã? Sã o controleze?

Ce se poate spune despre fostele

lui iubite: dacã existã aºa ceva, acestea

au fost alese tot din rândurile adolescentelor?

Rãspunsurile la aceste întrebãri

vorbesc de la sine…

Dar de ce se face atâta caz când o

adolescentã se întâlneºte cu un bãrbat

mai în vârstã decât ea cu 20 de ani însã

sunt acceptate situaþiile în care o femeie

de 30 de ani trãieºte cu un barbat de 50?

Ei bine, problema este raportatã la experienþa

de viaþã! Persoanele de 30 de

ani ºi respectiv 50 de ani au trãit viaþa ca

adulþi, ºi-au stabilit þintele în viaþã ºi s-au

oprit asupra unui stil de viaþã specific

adulþilor, de asemenea procesul de educaþie

(ºcolarã), în cazul lor, s-a încheiat,

amândoi fiind prinºi în realizarea unei

cariere. Cu alte cuvinte, cei doi au devenit

egali în ochii societãþii. În timp ce o

adolescenþã se aflã încã în plin proces de

educare iar viaþa ei abia începe, un bãrbat

de peste 30 de ani ºi-a trãit din plin viaþa.

Cel mai indicat este ca adolescentele

prinse în relaþii cu bãrbaþi mai în vârstã

sã se orienteze cãtre tinerii de vârsta lor

cu care au mai multe în comun, alãturi de

care pot experimenta viaþa pornind din

acelaºi punct.


6

Indiferent de vârstã, foarte puþine

sunt cazurile în care prima vizitã la

medicul ginecolog este "privitã" cu

plãcere. Existã destule gânduri neplãcute

cu care se confruntã o femeie odatã cu

acest examen medical: gândul neplãcut al

examinãrii fizice, gândul destul de neplãcut

al discuþiilor despre aspecte intime,

gândul cel mai neplãcut pentru adolescente

cã s-ar putea ca pãrinþii (mama mai

exact) sã afle de începerea vieþii sexuale

etc. Însã, cu cât ºtiþi mai multe despre

acest examen ginecolog, cu atât acesta

poate fi "trecut" mai uºor din punct de vedere

psihic.

În privinþa momentului în care ar trebui

fãcut acest control ginecologic, pãrerile

sunt împãrþite. În mod obiºnuit, o femeie

trebuie sã meargã la primul control

ginecologic imediat dupã ce ºi-a început

viaþa sexualã, indiferent la ce vârstã se întâmplã

aceasta. Un lucru sigur este cã un

control ginecologic trebuie fãcut imediat

dupã începerea vieþii sexuale sau

ori de câte ori apar probleme - lipsa totalã

a sângerarii menstruale, secreþii

Controlul ginecologic

vaginale neplãcute, iritaþii, mâncãrimi,

dureri, sângerãri menstruale anormale,

dereglãri ale ciclului menstrual, etc.

Din pãcate multe femei tinere (ºi chiar

adulte) cred cã o consultaþie medicalã ginecologicã

trebuie fãcutã numai în cazul în

care apare o sarcinã sau atunci când apar

simptomele unei îmbolnãviri. Total greºit!

La doctor nu trebuie sã se meargã de nevoie,

ci preventiv, tocmai pentru a evita

problemele. Consultaþia medicalã "de

voie" ºi nu "de nevoie", poate descoperi

din timp unele afecþiuni sau unele stãri

anormale, evitându-se situaþiile dificile sau

complicaþiile ce pot apãrea în timp.

La primul examen ginecologic este

bine sã vã însoþeascã cineva. Dupã caz

mama sau o prietenã apropiatã. ªi asta nu

pentru cã ele trebuie sã vã apere de ceva,

ci pentru cã este foarte posibil sã simþiþi

nevoia sã aveþi alãturi pe cineva apropiat.

În plus, în cazul adolescentelor, mama va

putea lua parte la discuþie pentru a rãspunde

la acele întrebãri sau a lãmuri acele

aspecte pe care fiicele le considerã dificile.

La primul examen ginecologic s-ar

putea sã fiþi puþin speriate, puþin jenate de

ceea ce urmeazã, cu toate cã nu aveþi

niciun motiv. Dacã în timpul consultaþiei

aveþi o stare de disconfort, nu vã abþineþi

sã o exprimaþi. Medicul poate întrerupe

sau chiar contramanda consultaþia în

orice moment, dacã voi nu vã simþiþi

bine. În cazul în care medicul este un bãrbat

ºi crezi cã ar fi neplãcut sã fii consultatã

de un bãrbat, poþi cere sã fii consultatã

de un medic ginecolog femeie. Important

este cã medicul sã îþi dea o stare

de liniºte ºi încredere. Este bine sã îþi

alegi un medic ginecolog pe care sã îl

pãstrezi cât mai mult timp. Astfel el îþi

va cunoaºte antecedentele ºi evoluþia în

timp a stãrii de sãnãtate ºi va putea observa

foarte uºor ºi cel mai mic semn de

apariþie a unei probleme.

O regulã este cã la consultul ginecologic

sã nu veniþi în timpul menstruaþiei,

iar cel mai bun moment pentru

vizita la medic este cât mai curând

dupã terminarea sângerãrii menstruale.

Sânii ºi ovarele nu sunt sensibile

la palpare ºi nu existã sânge menstrual

care sã modifice eventualul examen Papanicolau

sau alte analize fãcute pentru

diagnosticarea unor infecþii sau anomalii.

Starea ºi felul secreþiilor vaginale îi dau

medicului foarte multe informaþii despre

starea de sãnãtate a zonei vaginale.

De aceea este foarte important ca 24

de ore înaintea prezentãrii la medicul specialist

ginecolog sã nu faceþi niciun fel de

spãlãturi vaginale, sã nu introduceþi nimic

în vagin (gen ovule, creme speciale,

tampoane vaginale, etc.) ºi (dacã este cazul)

sã vã abþineþi de la contactul sexual,

pentru cã toate acestea pot altera rezultatele

unor eventuale teste, îngreunând astfel

stabilirea unui diagnostic precis.

Probabil vã veþi simþi stânjenitã sã îi

spuneþi medicului dacã mai sunteþi sau nu

virginã sau sã vã dezbrãcaþi în faþa acestuia

sau sã-l lãsaþi sã vã palpeze sânii etc.

Este într-adevãr cam neplãcut, dar este

necesar ca medicul sã aibã toate datele

despre voi, despre sãnãtatea voastrã ºi

despre posibila evoluþie a acestei stãri.

Dacã þineþi la starea sãnãtãþii voastre, trebuie

sã înþelegeþi cã sunt manevre necesare.

În niciun caz sã nu credeþi cã s-ar

putea uita la voi altfel decât ca la un pacient.

Unul obiºnuit, din care are cu zecile

sau cu sutele pe lunã. ªi la fel ca ºi pe

ceilalþi, ºi pe voi vrea sã vã îngrijeascã,

vrea sã vã fereascã de probleme. Iar pentru

asta trebuie sã vã consulte.


Anorgasmia

Este o disfuncþie caracterizatã printro

deficienþã de orgasm (absenþa acestuia

sau prezenþa foarte rarã a acestuia). Orgasmul

este produs prin stimularea zonelor

erogene (vaginul ºi clitorisul). Astfel,

anorgasmia poate fi de douã feluri: totalã

(femeia nu poate ajunge la orgasm, indiferent

de zona care este stimulatã) ºi parþialã

(femeia simte plãcere în urma stimulãrii

uneia din zone).

Anorgasmia poate fi provocatã de o

boalã organicã, de o tulburare psihologicã

sau de o problemã comportamentalã

sau relaþionalã.

Anorgasmia poate avea o cauzã organicã,

care poate fi o boalã precum diabetul

zaharat, sau o boalã neurologicã (cum

este de exemplu, scleroza în plãci), administrarea

unor medicamente contra obezitãþii

ºi hipertensiunii sau consumul excesiv

de substanþe toxice, alcool ºi tutun.

Unele afecþiuni caracteristice femeii

pot provoca anorgasmia, afecþiuni precum

activitatea prea importantã sau insuficienþã

a glandelor care sintetizeazã hormonii

sexuali (hipofiza, tiroida, glandele

suprarenale ºi ovarele), leziuni sau boli

ale organelor genitale (inflamarea vulvei

sau secþionarea mucoasei vaginale ºi a

muºchilor superficiali ai perineului pentru

facilitarea naºterii) sau un travaliu

prelungit.

Cauzele funcþionale sunt foarte variate,

depinzând de circumstanþe, partener,

etc.

O altã cauzã este cea psihologicã,

anorgasmia fiind provocatã de o

depresie, medicamentele psihotrope

(de exemplu somniferele)

având uneori efecte adverse

care agraveazã tulburãrile sexuale.

Tratament (remedii): În primul

rând tratamentul acestei

disfuncþii constã în tratarea

eventualelor cauze organice, a

bolilor, care provoacã anorgasmia,

ºi în al doilea rând tratarea

propriu-zisã a tulburãrii sexuale,

care poate fi un tratament

psihologic, ce constã în ameliorarea

vieþii de cuplu a pacientei.

Dispareunia

Este actul sexual dureros.

Durerea în cazul acestei disfuncþii

poate fi localizatã atât la

nivelul vulvei, cât ºi în interiorul

vaginului.

Probleme sexuale

Cauze: Durerile externe (vulvare) pot

fi provocate de cicatricele lãsate de epiziotomie

(dupã naºtere), de prezenþa unor

lambouri de himen sau de o inflamaþie a

vulvei. Cele interne (din interiorul vaginului)

pot fi provocate de infecþii cu diverse

organisme, de inflamarea ºi atrofierea

pereþilor vaginali (care apare, de obicei,

dupã menopauza), de patologii ovariene,

de sechelele unei operaþii chirurgicale

pe organele genitale interne sau de

poziþia anormalã a uterului (retroversie).

Tratament (remedii): Pentru tratarea

acestei tulburãri sexuale este nevoie, în

primul rând, de tratarea cauzelor. Astfel,

în cazul unei inflamaþii a vulvei, este nevoie

de un tratament cu medicamente antiinflamatoare.

Vaginism

Este incapacitatea de a suporta un raport

sexual cu penetrare vaginalã. Vaginismul

poate surveni dupã primul contact

sexual (vaginismul primar) sau dupã o

perioadã de relaþii sexuale satisfãcãtoare

(vaginismul secundar).

Cauze: Vaginismul poate surveni din

douã cauze: o boalã (inflamaþie, infecþie,

prezenþa unui himen rezistent sau malpoziþia

organelor genitale) sau o tulburare

psihicã în urma unor experienþe neplãcute

(naºtere dificilã, preludiu insuficient, violenþa

sau stângãcia partenerului, viol).

Tratament (remedii): în funcþie de cauza

disfuncþiei, tratamentul poate fi chirurgical

sau antibacterial sau prin tratament

psihologic când nu este vorba de o

cauzã organicã.

7

Nimfomania

Nimfomania este o disfuncþie sexualã

femininã care, deºi este descrisã ca semnificând

un apetit sexual foarte intens, ea se caracterizeazã

printr-o profundã insatisfacþie

sexualã, o frustrare permanentã. O nimfomanã

suferã de accese de puternice excitaþii

sexuale, care nu înceteazã nici cu producerea

orgasmului, de aceea orice act sexual

se terminã cu nervozitate, decepþii ºi apetit

sexual sporit, însã aceste accese de excitaþie

apar ºi dispar spontan, fiind chinuitoare.

Din fericire, nimfomania nu este prea

frecventã, se manifestã la fel de des precum

instinctul sexual foarte diminuat,

atât de rar, încât, persoanele care suferã

de aceste tulburãri nu reuºesc sã scandalizeze

opinia publicã.

Frigiditatea

Este o disfuncþie caracterizatã prin

absenþa dorinþei sexuale (libidou scãzut).

Ea variazã considerabil de la o persoanã

la alta, fiind cauzatã frecvent de dificultãþi

relaþionale, de depresii, stres sau de

sarcinã ºi naºtere.

Frigiditatea poate fi rezultatul mai

multor cauze cum ar fi: partenerul (dacã

partenerul nu ºtie sã se comporte, iar în

relaþie nu existã apropiere emoþionalã),

traumele din trecut (un abuz fie fizic, fie

sexual, în sau în afara familiei), pãrinþii

(atitudinea pãrinþilor faþã de sex, mentalitãþile

pe care aceºtia le induc copiilor), o

sarcinã nedoritã (teama de a nu rãmâne

însãrcinatã, întreruperile de sarcinã), factori

psihici (depresie, sentimentul de infidelitate,

anxietatea ºi chiar stresul).


8

ªtiaþi cã……………?

Somnofilia (lat. "somnus" = somn ºi

gr."philia"=iubire) este definitã prin

avansuri sexuale cãtre alte persoane în

timpul somnului. Somnofilia mai este

definitã ca sindromul prinþesei adormite

sau se poate referi la contactul sexual cu

un partener adormit. Fetiºul de a fi "victima"

unei astfel de intruziuni nu are o

denumire, deoarece de cele mai multe

ori rãmâne la stadiul de simplã fantezie.

Oamenii de ºtiinþã se strãduiesc sã

înþeleagã aceastã afecþiune rarã în care

pacienþii au dorinþa sau chiar fac sex în

timp ce dorm.

Medicii spun cã aceastã afecþiune

este atât de stânjenitoare încât cei care

au aceastã problemã sunt jenaþi ºi nu cer

ajutor, iar doctorii nu iau în discuþie

aceastã problemã. Momentan aceastã

boalã nu poate fi vindecatã, dar aceasta

duce adesea la apariþia problemelor între

parteneri.

Cei mai mulþi cercetãtori considerã

somnofilia ca o variantã a unei persoane

somnabule, în care pacienþii sunt prinºi

între somn ºi trezie, doar ca somnofilii

stau în pat în loc sã se ridice ºi sã

meargã. Medicii au constatat cã aproximativ

2-4 % dintre adulþi sunt somnambuli,

dar sexsomania nu este o afecþiune

atât de rãspânditã.

Fondul ONU pentru Populaþie are ca misiune sã îmbunãtãþeascã

viaþa oamenilor ºi sã le dea posibilitatea de

a face alegeri informate în privinþa vieþii de cuplu pentru

cã, în timp, deciziile luate de oameni cu privire la sãnãtatea

reproducerii modificã structura ºi dinamica populaþiei.

Fondul ONU pentru Populaþie ajutã guvernele, la solicitarea

acestora, sã formuleze politici ºi strategii de dezvoltare

durabilã ºi de reducere a sãrãciei. UNFPA asistã

Buletinul informativ

«FÃRÃ TABU»

este editat cu sprijin financiar

UNFPA ºi se distribuie gratis

LYBREL - pilula ce eliminã

definitiv menstruaþia?

Pilula contraceptivã care opreºte definitiv

ciclul menstrual a fost aprobatã

pe data de 22 mai 2007 de agenþia americanã

"Food and Drug Administration".

Aceasta va fi primul ºi singurul contraceptiv

oral indicat pentru a fi luat 365 de

zile pe an ºi care va permite femeilor sã-

ºi controleze ciclul.

Pilula, denumita Lybrel, conþine

doze mici de hormoni similari celor furnizaþi

de multe medicamente anticoncepþionale

pentru a suprima ciclul menstrual.

Este indicatã femeilor care considerã

cã ciclul lor este prea dureros, dezagreabil

sau deranjant ºi care doresc sã

se elibereze de problemele ciclului

menstrual.

Compania producãtoare, Wyeth, cu

sediul în Madison - New Jersey, a anunþat

cã pilula va fi disponibilã în farmaciile

de peste Ocean, din luna iulie a

acestui an, însã preþul nu a fost stabilit.

Cererea de aprobare a fost trimisã ºi în

Canada ºi Europa.

Studiile realizate de mai multe companii

pe un eºantion de peste 2.400 de

voluntare, cu vârste cuprinse între 18 ºi

49 de ani, relevã cã Lybrel este un contraceptiv

la fel de eficient ca ºi pastilele

anticoncepþionale obiºnuite ºi care, pe

de altã parte, suprimã complet menstruaþia

la multe femei în primul an, deºi

unele au avut unele sângerari sporadice.

Totuºi, FDA subliniazã cã aceastã

incidenþã se poate reduce în funcþie de

Cine suntem? UNFPA (Fondul ONU pentru Populaþie)

statele în culegerea ºi analizarea datelor care permit o

mai bunã înþelegere a tendinþelor de dezvoltare a populaþiei

ºi încurajeazã guvernele sã þinã cont de nevoile generaþiilor

viitoare, precum ºi de ale celor de astãzi.

Fondul ONU pentru Populaþie susþine programe în urmãtoarele

regiuni: Statele Arabe, Europa, Asia Centralã,

America Latinã ºi Caraibe ºi Africa Sub-saharianã. Activãm

în peste 140 de þãri, zone ºi teritorii prin 112 birouri

de þarã, inclusiv în Republica Moldova.

Editor Ramona LUPU

Design Oleg ZAHARCIUC

perioada de timp în care se face tratamentul,

"59% dintre femeile care au luat

Lybrel timp de un an, nu au avut niciun

tip de sângerare".

Compania ºi agenþia guvernamentalã

asigurã cã nu existã dovezi de risc

pe termen lung ºi cã suprimarea ciclului

menstrual ar putea avea efecte benefice

pentru femeile care suferã de dureri

acute, crampe ºi stãri de indispoziþie.

FDA a amintit într-un comunicat cã

posibilele efecte secundare ale Lybrel

sunt aceleaºi asociate restului pilulelor

de control al natalitãþii, precum creºterea

posibilitãþilor de a suferi de eventuale

tromboze, embolii sau infarct.

Adresa: Casa ONU, Biroul UNFPA,

str. 31 August, 131, et. IV, Chiºinãu, MD-2012

Tel.: 22.00.45, 21.40.02; fax: 21.40.03

E-mail: ramona.lupu@un.md; Web: www.un.md

Conþinutul buletinului este preluat din diverse surse. Redacþia nu-ºi asumã responsabilitatea pentru veridicitatea informaþiilor.

More magazines by this user
Similar magazines