28.12.2013 Views

LITERARA - upload.wikimedia....

LITERARA - upload.wikimedia....

LITERARA - upload.wikimedia....

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

,<br />

ANN. L imU -<br />

.MM?-<br />

Nr.<br />

EPOC<br />

11111LIMIll<br />

WEI- 29<br />

PARIS:<br />

A,pigire iii fleetly('<br />

dui<br />

<strong>LITERARA</strong><br />

ileil.<br />

mull) ingrijireu d-lni I. I..4Ja1C<br />

awr4c;:,414<br />

CRITIC?*<br />

1 LITERATURA<br />

Am /rMal mt, dupa parerea Inca,<br />

us a Cost la imonitnea 0115111-<br />

lad Ale infra re ppleretelp demonist<br />

literal si artel la not. Sa 'Si se<br />

diva sue tutus.] a mat /ire caleva<br />

!sniffle tut in aceasta pririnta.<br />

! Critica trelme sa serveasea de ea-<br />

,' lauza lit apreciarea deosebitelor lut<br />

(Tail lilelVire si artistiee; aceasta e<br />

a de neeoulestal. Critical Imbue dar<br />

II<br />

sa apnt o idee dominanta in tut"<br />

l Inc.:urea so. Dar, tomtit pentru ea<br />

' sa pogta ajunge la eeca ee Ode*.<br />

el are seven sa linbratiseze intreaga<br />

1 acti vitae [derma.<br />

'. Este permis unit( critic sa declare<br />

a fam aid() valoare lunrarile liner<br />

i I<br />

intregi renastert lilerare: nu 'I este<br />

, Inca permis sit le ignorer*, sa<br />

. le ilispeetuiasca fara a binevoi sa<br />

soma de ce.<br />

I Critics] are loata libmiatea sa<br />

' /lei publicans : .Diti toata misearea<br />

literara reinaneasea, miens Int<br />

plat de ent trel patru poeti, call<br />

art trail inlet, periondirre It -40<br />

ant:. Damns]. critic insa are liber-<br />

Late" a se exprima astfel Imam.<br />

-<br />

dupa ee a suptis la Jo aualiza eonstiintioasa<br />

si la tin stadia series In-<br />

- treaga emu% pe eare o condemn:I<br />

. in literatura. ea sr!' alte domer<br />

Mi. not septum de o usuratale se-<br />

1,-....7:4 r'erefJf.sfe efi


.<br />

.<br />

'<br />

1.<br />

li<br />

,<br />

1<br />

d<br />

't<br />

t<br />

2<br />

°.. ' srl.Er.21.1^`00.1t.W.<br />

. Valachie,si alta o fost dela 1837 incoa. Treetatui<br />

dela Adrianopol ne cheziteuia capitalatiile<br />

noastre. Note contelul Nesselrode din<br />

1848 ne contesta chlar nationalitatea.»<br />

Intorcendu-se' din Berlin In tart eu studit<br />

netagaduit superioare nivelnlut culturel de<br />

atund, precedat de reputatia de publicist si<br />

'mal cu seaine de amie declarat al Busier,<br />

Kogalniceanu nu Intazia de a dolendi un<br />

lee de favoare, si anurne de secretar privet<br />

lei adjutant al Principe tut Mihail Sturza, care<br />

spera sa face dinteinsul stilpul de cepetellie<br />

al guvernulul see. Dar ttnrul curtean nu<br />

era din aceia ca 14 se rnultumesc eu un rol<br />

subordinat, sat se simt fericitl cand lucreaza<br />

. pentru gloria altnia. El voia sa exploateze<br />

i pe seama si In folosul .seu personal liogatele<br />

comort cu cari II inzestrase natura, si pe<br />

earl minca intelectuahl le sporise. El dede<br />

la lumina una dupe alta felurite publicatiI,<br />

cari respinderre in toata tare nurnele lul ei<br />

Intemeiae reputatia Jul de scriitor eminent.<br />

Fragments tires des chroniques moldaves<br />

et vakques (1838), Foaia saleasca a Principatului<br />

Moldovii (1839), Alauta romaneascd<br />

(1839), Archiva romaneasca (1840),<br />

Dacia hterarti (1840), Iluzii pierdute ale<br />

unta intaiii amor (1841), Prop4irea, transformata<br />

repede din cause numelul el coinproinittor,<br />

in lbaia #iinfifica 0 literara<br />

(1843), Fragments historiques (1845), Album<br />

istoric fi literar (1854), Steaua Duntirif<br />

(1855-1859) slut urmele neeterse<br />

Inca ale acelel activitatt fait seamen, ,fecundit<br />

pentru sine si pentru neamul set.<br />

' tea erad inprejurerile politice pe atunel, cd<br />

.<br />

aervil adininistratieT se iritati din fiece lu-<br />

' 6i-u, cat temeree de revolutie si de Rusia<br />

era') astfel In cat articolele cele mat nevinovate<br />

eraü privite ca primejdioase, Si ideile<br />

cele mal mantuitoare ea purtand inteinsele<br />

otrava rescoaleI. Era peste putinta pentru<br />

o nature, impetuoasa ea a lul Kogalniceanu<br />

'.<br />

sa pastreze in publicistica mesura precise<br />

ingaduitil de guvern. Iata pentru ce revistele<br />

apareae ei disperead cu o iutealit vertiginoasa.<br />

; Mtä pentru ce fiecare an aducea<br />

.<br />

cu sine un nog title, de publicatie sub diirectia<br />

aceluittel om.<br />

Dar activitatea lul Kogalniceanu nu .se<br />

merginea In cercul ziaristicel romaneetl. Cueiosceind<br />

ei putend scrie tot asa de bine in<br />

;lirnba franceza ca In cea germane, el nutrea<br />

din cand in and ziarele franceze si germane<br />

cu articole privitoare la starea principatelor<br />

si la nevoia de a se introduce intrInsele<br />

reforme cerute de spiritut timpulul.<br />

La Presse din Paris, L'Indépendance Belge<br />

din Bruxelles si National Zeitung din Ber-<br />

'<br />

4111<br />

lin eraü organele de publicitate straine in<br />

..... cari el aperii drepturile trilor noastre ei<br />

staruia sä li se recunoasca de catre marile<br />

puterl euroPene. In presa, ca ei pe tribune<br />

parlamentuluI, el desfeeura o energie de cugetare,<br />

o vivacitate de expresiune, un ternperamerit<br />

de combativitate, cari prevesteae<br />

pe rninistrul dela 2 Main. Apretierile sale<br />

pesirniste asupra ziarismulul rornilnesc din<br />

anul 1855, publicate In , Romania literara a<br />

luI Alecsandri, il Wir e. intr'o altercatie a-<br />

cerb& eu Iacov Mureeanu. Kogalniceanu sustinend,<br />

ea organele de publicitate romftnestl,<br />

ei chlar Gazeta Transilvaniel, sint In decadente<br />

fate cu ceea-ce era inainte de 1849,<br />

Mbreeanu luh aperarea ziaruluI see zicend<br />

ca «in anit 1853 si 1854, pamentad priiicipardor-era<br />

paraser, ae con ode ,Iiilor -ST,<br />

ai ed, numal la Gazeta de Transilvania, Romanil<br />

in desperare neizuiat ca la un anger<br />

'<br />

mantuitor, sirigand la poalele .Alpelut : ajutor<br />

! ajutor.» La aceasta Kogelniceanu réspunde<br />

cu indignarea ornulut constih de o:<br />

pera sa:«Val ! saraca patria noastra, dace,<br />

In acele timpurl nefaste, Moldova ei Valechia<br />

n'ar fi avut alt aperator deck pe d.<br />

Iacov Murelanu din Brasov. Si vat- de vol,<br />

tinerilor rornate din Moldova si Valachia,<br />

cari In anil 1853 ei. 1854 cutreierati Europa<br />

sine a gasi apratorit Wit oastre, ei eari,<br />

neobositl in staruintele voastre, bateatt la<br />

ueile minietrilor si ale publicietilor din Pa-<br />

. ris, Londra ei Viena, artandu-le drepturile<br />

ei suferintele principatelor ! Vat ei de vol,<br />

Romanilor, care cigar in, lard si in fate impilariI<br />

straine, predicati unirea, hreneati focul<br />

sacru al nationalitatit si, cu pericolul<br />

libertatil voastre, imparteeeati preset europene<br />

ei fratilor voetri din streinetate ispritvile<br />

puterit esupritoare ! Vol Watt lucrat<br />

pentru tera voastra, ci pentru d. Iacov Mureeanu<br />

!»..<br />

La afirmarea lui Muresanu ca (mumal din<br />

Gazeta Transilvaniel si din pane meritatilor<br />

et corespondentl, cu mult necaz se etie<br />

despre Regah ei despre Fabricii in orele<br />

eeirit duernanuluI din tare», Kogalniceanu<br />

a tuturor hatmanilor mart Incepend dela<br />

Codes, intru a't combate In timpuri i cu<br />

f arme diferite dupre oportunitate ; Sat, potrivit<br />

politicel tut Machiavelli, de a face<br />

astfel ea el sä se scarmene unul pe altul, remaied<br />

ca ed sa culeg ayol folosurile luptei.<br />

Punct la noire ceasurl stern lIng usa salonulul<br />

dintelfi. Avearn pe fat& un domino.<br />

Purtam paltonul in care vizitasem aseara<br />

pe Victoria, si tineern menile pe pIept a la<br />

Napoléon. Deodata rsuna la urechea mea<br />

enventul : «ezekain.»<br />

Te aatept, drag&<br />

Baronul e aid ? '<br />

--- Trebul sit vie indata, o sa fie costumat<br />

In flutur.<br />

Aceea n'are sa vie ?<br />

- Fit Amanta baronulal se chlama<br />

Maria Pacht, actorite, j totodata, lucru de<br />

mirare, domnisoara. O cunoetI ?<br />

- Me mat intrebl. Cine nu cunoaeté creaturl<br />

de-acelea ! .<br />

- Fit cu sange rece. Baronul it trimise<br />

erl tin scump necessaire de eben Incrustat<br />

cu aur. Pin'acum el o cunoaste numal din<br />

.vedere .i n'are de la ea niel un semn de<br />

'ntelegere. ,Cata sa joci bine rolul Muriel.<br />

Spune't Cat primit cadoul, rnulturneste'e<br />

fagadueetel, eicaneazal, intrigheazal, fa eel<br />

vrea, eetl meetera, numal...<br />

- NurnaI ?<br />

"<br />

- Vel strica totul de'ndatil ce il vet Intreba<br />

despre numele meet ; trebueete numal<br />

ateta peutru ca el sit priceapa cá jocl un<br />

rol strain.<br />

- Si numele ten oare nu'l volt afla nielodata'?<br />

- Ultateu fegaduinta d'aseara. Cand void<br />

cere Implinirea el, atuncea vel eti cum m<br />

chrome..<br />

- Me lubeet1 dare ?<br />

a.<br />

-<br />

-<br />

respunde : «Bilboquet n'ar fi zis mat bine.<br />

Si In umilinta marturisesc ca Transilvania<br />

a Meut marl progrese In acelea cè la not<br />

de mutt se chiarnit braqoave.» Si acest articul<br />

rutecios se incheie cu urmatoarele<br />

rindme, pe cari astil-zt nimen1 n'ar Indrazni<br />

aa le subscrie. «Not ne yetragem «de a urma<br />

car vol pavilionulut ce se Waite. 'cu multicoloarea<br />

perspectivelor de progres, ce ne surid<br />

ca o I irgiiia maritabile, atritgeodu-ne<br />

ea nuril eel de zeina, ca sd ne Imbrdeam<br />

In tualet4 ce ne o pofteete In pret de a da<br />

mime cu not» 9 La o asemenea nunta nol<br />

nu sintem nuntaal, i dorim ca, daca In imbratiearea<br />

unel asemenea proze sta unirea,<br />

apot Carpatil ce ne despart sit fie Inca o<br />

data mat trialtt.»<br />

-Angel Demetriencu.<br />

UN INUTIL<br />

De pe la Pastl; in prunil nostri<br />

S'a pripasit un tintizoid, -<br />

Un vagabOnd vioiúi vesel,<br />

Varit necazuri nid eKol.<br />

E oare 'n asta lume larga<br />

Un tintizoin de vreun folos?<br />

MAIIATICA, bea, petrece, canta :<br />

0 secatura de prisos.<br />

Dar cat sa am putina stirn4<br />

De vagabondul guraliv,<br />

S'ascult iml place diinineata<br />

Galantul lui recitativ.<br />

Nu stie alt decdt sti ante,<br />

Dar... eanta bine ce e drept :<br />

Are si el un dar... e mester,<br />

Chiar dacá nu" vrun intelept.<br />

Anna-<br />

CAMP.-<br />

CR 0 NIC Ä<br />

EXIGÉNTE<br />

Sunt trel felurl de produced intelectuale :<br />

uncle Mal presus de orice critich ; altele mal<br />

prejos, iar altele la nivelul criticel. Se 'ntelege<br />

cl vorbim nu despre pArerile pe cari<br />

un autor le emite. Acestea pot fi admisibile<br />

sail nu, onorabile saú detestabile, generoase<br />

sa6 infame, putin importá ; e vorba<br />

de felul cum ele sunt asternute, de puterea<br />

conceptiei si de inaltarea de spirit- a autorului.<br />

Vecinic ideile si principiile lui Machia-<br />

- velli vor fi denuntate de unil ca infame ;<br />

cat lumea insá nu va 'ndrisni cineva sit critice<br />

opera marelul orn ca putere de conceptie,<br />

ca operA de spirit. In felurite opuscule,<br />

in nenumrate cuvintari, multi mruntei, curtizani<br />

ai naivitAtil mulPmil vor detesta prin:<br />

cipiele i Orerile lui ; nid prin gand insA<br />

nu -va cuteza vreunul sA'l apreluiasd sea(<br />

0;1 4eqpreeniesel (apeta_ ea itara, iar ay:al ales -<br />

acqti curtizani, maril i mrunteil doritoride<br />

a stApani, incepénd cu Frederic-rel-Mare<br />

§i isprAvind cu cel din urniA agent electoral<br />

de mahala, nu vor lipsi, constient ori instinctiv,<br />

sA urmeze cu scumpAtate lapidarele povele<br />

ale ilustrului florentin, pe cari le ponigresc<br />

pe falA, urmând i 'n aceasta tot o<br />

povafä a lui.<br />

Cine oare, nefiind deadreptul un caragbioz,<br />

va cuteza sá spuná ca celebrul secretar, in<br />

afará de tendintele i pArerile lui, nu ne-a<br />

lAsat un cap6-rt'operA incomparabil? Iatl o<br />

lucrare mai presus de orice criticA -o lucrare<br />

aa numith clasich. Exemple altele ar<br />

fi de prisos, cred di; un intreg pomelnic al<br />

producerilor geniale nu ne-ar duce mai departe<br />

; ba chiar ar fi neplAcut sa fac inteo<br />

cronicit ueoar5 parade riclicula de eruditiune<br />

dupa vechile calapoade.<br />

La al doilea fel de produced intelectuale,<br />

ca i la cel d'intal, importá putin parerile,<br />

principiile sa tendintele autorului. Pot fi<br />

foarte generoase ; pot fi asa de morale §i<br />

de timane, incat autorul sA meargA drept in<br />

rain pentru cA le-a debitat numal ; dad. opera<br />

1) Textual reprodas din Gazeta Transilowsiet<br />

-<br />

Apot nu velcere nictodate ceea-ce ti-am<br />

promis.<br />

- Nu te tubesc, dar plact; i dela placere<br />

pin'la Iubire e un singur 1ml<br />

pas; dar pune-te<br />

ceva In laturt; nu vezt<br />

rul nostru?<br />

cum me cauta Hutu-<br />

Victoria s'a departat.<br />

- lubite domino,<br />

A--<br />

nu WI cumva spiter ?<br />

Toemai. Sunt spiter din casa Apical tale.<br />

EPOCA <strong>LITERARA</strong><br />

- Ea-1 aid?<br />

Cine? Anica?<br />

pur, idolule inimil mele.<br />

Deeo draculuI! Mademoiselle Marie.<br />

- DeemI dar brat& Vet, incantatorule fluturae,<br />

i ulta pentru aceasta sear& origina<br />

Acum vd tit eet1 un flutur din C11110§-<br />

tintele mele; vreafi sa zic un feldes metamorfozat<br />

In flutur mil avatar», cum ar zice beete in Europa.<br />

ta oriental& pentru a voibi cum se vor-<br />

profesorul nostru ' de limba<br />

-<br />

sanscritit. - Ve las sa gustatt placerea dialogulal :<br />

- Bravo. Acum recomanda-me, frate Spitere,<br />

la Ingerul meg.<br />

Zicend acestea, me repezil in sale uncle<br />

m'alteapte alte meet mal putin poetice.<br />

- Trebul sa te previn mat nainte de toate me aetepta Ditrich.<br />

despre un lucru de prima important& - Lase blana In garderoba, imbracit paltolml<br />

men., pune<br />

Spune.<br />

-<br />

pe, fatal acest domino, si<br />

Iti aducl aminte istoria mea cu Frosa plimba-te prin saloane : dar sa nu vorbeetl<br />

lut ,Klumpen ?<br />

- Scuteete-m, pentru mila lul Durnnezed,<br />

m1-0 repet1 de tretsute de orl pe zi,<br />

. nu te pot intilni fará<br />

mele aceleI nenorocité! ca s'aud iodate nu-<br />

- Ce sa fac, draga Feldeee,<br />

se venirn la vorba wash& Mutandu-m o Itibesc. Dar<br />

in<br />

case cucoanel Ana, me temeam ea nu cumva<br />

sa ajunga la etirea4 scandalul met cu<br />

Klumpen. Tu Intelegi ca,<br />

ea n'ar fi avend o fate mare,<br />

suferit pe un locatar.... Decl, In<br />

contractul nostril ml-am schimbat personalitatea,<br />

incat muma i fata me cunosc sub<br />

nume, porecle i profesie imaginare de Teopomp<br />

Perepetuevicl, student de<br />

Ceuta dare pentru medicine.<br />

nu ma desminti. propriul ten interes a<br />

Itl promit.<br />

-<br />

---<br />

4111111<br />

- Mal bine de toate, Met sa 'vorbeet1 des:<br />

pre mine.<br />

- Fie si asa.<br />

ca atare, in afará de ele, nu e deck o pla-'<br />

titudine, o neghiobie incornparabilA, atunci<br />

autorul RrA 'ndoialt e un orn mai presus<br />

de mice laudá, clar desigur opera stA mal<br />

prejos de mice critich.<br />

Aci, poate, nu'l rl st ne scutim cu totul<br />

de vreun exemplu.<br />

De al treilea fel sunt producerile comparabile<br />

si deci criticabile. Acestea sunt ca<br />

animalele inferioare asupra cArora este permisá<br />

vivisectiunea 'al interesul stiintel, mai<br />

inalt cleat órice moralA si mil5. Autoril a-<br />

cestor produced sint ganditori putin mal<br />

resAriti din multimea cu care a umplut Dumneze<br />

lumea. El, cii un chip mai deosebit<br />

si mal interesant pot st spuná adevruri m-<br />

runte, farAmiturl ch adevruri marl, ei fac<br />

astfel omeniril, incppabile sA priceapA deadreptul<br />

un geniií, sn-viciul de tMmaci.<br />

In comertul inteltctual al spetel, el se'nsArcineazA<br />

sá joace pare maril cugetAtori si<br />

publicul cel mare, rolul micilor debitanti<br />

stabill sari ambulani, dupA capitAlasul lor,<br />

dupá tarabt san tol,A -carte, cArticica, revista,<br />

gazetA scl. $ 'reelege ca. la micul<br />

debitant marfa este lnal mutt sa mal putin<br />

trezita, cateodatA mli bine pastratA, adesea<br />

cam stricatk dar toueke o mara destul de<br />

buná pentru must iul care la isvorul cel<br />

mare al bogAtiel nt putea ajunge, si care o<br />

poate gAsi aci la 'nd nanA. A ! dar nu! mustenul<br />

este cu atat nal exigent si mal capritios,<br />

cu cat e ma putin deprins la gustul<br />

lucrulul. Intrebal pe orice biet lipscan :<br />

o sA v spunA daca,pe cea mai pretentioasa<br />

batrina aristocratA n ) ImpacA mai usor cleat<br />

pe o tinrA mahala oalcA agiamie.<br />

Acesta este rolul ieribil al micului musteri<br />

: sA tortureze pe rnicul debitant... i<br />

sit vezl .numal critic., de aménunte ! cu atat<br />

mai mult1 autoritatt pe cat cu mal putinä<br />

pricepere, cu atat nal multA imperturbabilitate,<br />

pe cat cu mepulinA sigurantA. Musterid<br />

vor unul sh fi lucrul colea mal asa,<br />

altul, din contra, clacoace mal aminterea;<br />

pentru unil sunt prisuse tocmai acolo unde<br />

allii constatA lipsuri calitäti se par unuia<br />

defectele ce isbesc re altul, si deandratele.<br />

In fine, call musteri atitea capete si ate<br />

de astea atatea prientil si exigente. Ba<br />

mal mult : unuia si iceluiasi singur, azi il<br />

place asa, maine avriiterea ; si 'n fiecare zi<br />

altfel.<br />

- Se 'nteleae cA i r'un tirg cu obiceiuri<br />

statornice Se pe vrtmuri, cu traditiuni de<br />

autoritate, cu depri ded de gust desvoltat<br />

incet incet si norn 1, acest fenomen, cu<br />

toatA diversitatea ca telor, va fi mal putin<br />

bAtátor la ochl cleat intr un tirg ae<br />

, curmd<br />

ridicat, cum sunt ce americane si altele ;<br />

aci a navAlit si ntAlesc pe apucate stria -<br />

surh si adunAturA, fAt,A egalA deprinderc de<br />

'gust, fará continuitat si unitate de traditie<br />

si de nevol publice, i care schimbe, la fiecare<br />

catIva an!, si moravuri, si legi, si de-<br />

' prinderi, si costume, ca si unele spelt inferi-<br />

-oare care leapAdi la zestimpiiri pielea din<br />

.<br />

virful botului piná 'n al coadil.<br />

In, tir4u4 de -,,,-..- ;I, ,,,21.orui..cit, mice]. de-.<br />

bitant etc ce marfit se cauth, etiece trebue<br />

mustermlui Cuno»cut ¡i credincios ; ba if<br />

merge chiar inaintea nevoilor ; chiai -i le<br />

provoack cunosandu'l firea si gustul. Dar<br />

intr'un tirg improvizat, in vecinic provizorat,<br />

Dumneze mai stie cum sA multumesti<br />

pe musterii. Dal prinitivului in pielea goalá<br />

o bunA flanelA, vinhiorului preistoric o puscA<br />

si porcarului márghitare : o fi bunA marfa<br />

dumitale, dar mustriii il gAsesc cusururi,<br />

pentru di... nu le rebue. Primitivulul nu'l<br />

trebue cAldurA pe sjinare si pc pintece, pielea<br />

lui e 'nvAtatit cc de toate ; el are nevoe<br />

de zorzoane p ite, sa si le punA 'n<br />

capul netsalat ; vi Atorului ii trebue - un<br />

tomahawk, iar porcaului porumb pentru vi- ,<br />

tele de-acasl... Dar a sit nu bagi de seamá<br />

la vertiginosul mers ' progresului! ia poftim<br />

de le clá a doua zi acea ce al vzut ca le trebuia<br />

ieri. As ! primitvul vrea acum cAmAsi<br />

de mAtase, vinAtoru o carabina ghintuitA<br />

cu repetitie si porcahl briliante.<br />

Ce putini sunt acda cari, intelegnd ce le<br />

trebue, sti ce maralsä ceará si sunt in stare<br />

s'o pretuiasch ! si ni m 'ndoesc ca dintre<br />

acel putini estl si tiumneata,- cititorule.<br />

Marfa trebue decl vecinic variatA, marR<br />

Parola ?<br />

- Pa: ola.<br />

11 luat la brat s' m inaintat la Przikszewska.<br />

- Prumoase maset! eata generosul tee<br />

adorator, celebrul flulur inamorat de fioarea<br />

nurilor tet, i Insetat de dorinta de a intinde<br />

asuptit-I splendidele sale aripe<br />

- Domino ti-a sims adevrul cel mat<br />

cu niminea niclun cuvint, chiar de al a-<br />

surzi de intrebarl. Me 'ntelegl ?<br />

Apol reaparut In salon, ca un personaj<br />

din nog' venit, Wend pe amutitul Ditrich a<br />

juca bine-rtt, dar in tacere, ei prin urmare<br />

Intr'un mod foarte filosofic, vechlul men rol.<br />

Am trecut in salonid al doilea, ferinduene<br />

d'a fi insemnat de care feldee, care soptea<br />

nu stilt ce la urechea falset sale Micute.<br />

- Pate vous ! cherchez des sujets P me<br />

'ntrebtt o masca.<br />

- J'en trouve un bien mauvais devant<br />

moi.<br />

Ineunjurai salonul al treilea.<br />

- Spitereasa Benideck moare dupe tine,<br />

-lunt zise in fuga un domino.<br />

- N'are decal sa citeasca pe «Bolnavul<br />

imaginer» a lui Molière : saignare,purgare,<br />

clysterisare !<br />

Me 'ntorsei in salonul al donee.<br />

- Vrel salt povestese viata ta de la lea-<br />

I.<br />

.31..<br />

.r,;. « u 7.1 a:4; 0.144<br />

" A<br />

din ce in ce mai multa §i<br />

mai ales marfa<br />

ieftin<br />

Si pentru cit veni vorba de<br />

-a§a e ch. «Epoca LiterarA», mara ieftina<br />

pentru atata<br />

materie catA contine, pentru aa hartie í asa<br />

de 'ngrijit tipar, nu e scumpA<br />

plarul ?<br />

s bard exern-<br />

Ca ragiale.<br />

..Anzu<br />

GR. ALEXANDRESCU (1838)<br />

-<br />

OGLINZILE<br />

Am eitit altadata, nti maT atio In ce carte,<br />

Ca intr'o Ora, mare, de-aicea nu departe,<br />

Placuta frumusete trecea de uriclune;<br />

CAT se 'ntmplad s'o aibä se socotead slutitr;<br />

Iar frumoaT de minune<br />

Se socoteaa acela ce ertra mat pocitT.<br />

Oglinzt, ca sa se vada, nuase afloat in tara,<br />

Si era poprit lucru sa s'aduca de-afirra.<br />

Asa, fieate-cine<br />

Suautea despre sine<br />

Ceea-ce auzea;<br />

Cad' afar undele Wide!<br />

Erafi atat de negre ce curgea prin cetate<br />

a'atalt .de 'ntunecate,<br />

Inca nu putes omul Mel' umbra a'aT vedea.<br />

Dar, dupe multe zile<br />

i<br />

O<br />

vreme 'ndelungata,<br />

corabie mare cu oglinzT Ineareata<br />

Trecend pe linga tara de care v vorbese,<br />

O apnea furtuna, o furtuna cumplita,<br />

San, ea sa zic mat bine, furtuna norocita, -<br />

Pricina de prefacerT de un folos obetesc,<br />

Si, pentru-al-obateT bine, o paguba orleare<br />

Nu mi se pare mare,<br />

Mar virtos cand aceasta nu s'atinge de mine,<br />

impinsa de talazurl, corabia slabita<br />

Se staging., dar mad& putina s'a 'nnecat,<br />

Si In a eT pornire, unda nelmblanzita<br />

Oglinzile mal toate le scoase la uscat.<br />

Locuitoril tria<br />

CatT se affair atuncea pe trinurile mania<br />

Cu totil alergara<br />

Si 'n grab le adunara.<br />

Se privira in ele ai, cuprinaT de mirare,<br />

Vzura adevérul, multI Insa eu 'ntristare.<br />

Dar Oland dregatoril minunea Intamplatd,<br />

Poruncia Indata<br />

A se sparge cu metre aT-a se desfiinta<br />

Oglinzile acelea ortunde s'ar afla.<br />

Multe se sfaramara ; dar ascunserk matte 11'<br />

Ace carT porunea nu vrura s'o asculte.<br />

.<br />

Si, din vremea aceea, totT oameniT frumoal<br />

Arat cate-o oglinda acelor uriciosT.<br />

Din povestirea novístrit multe idel pot scoate,<br />

Dar me' opresc la una ce le euprinde toatea<br />

Cand al duhulul soare<br />

Lumineaz' adevrul ai-T vine sPre-ajutor,<br />

Inzadar neatiinta IT e 'mpotrivitoare :<br />

Soarele o petrunde gib vezt triumfator.<br />

CUGETATORI .CONTEMPORANI<br />

FRIEDRICH NIETZSCHE<br />

Indata ce ne-ani dat bine seame de caracterul<br />

fundamental al filosofiel ha Nietzsche ai prin<br />

aceasta de diferentele intre ea si orce alta filo-'<br />

sofie, ni se explice dela sine si forma- deosebite<br />

in care vom vedea imbracandu'sa Nietzsche<br />

gandirea sa. 0 tratare sisternatica, eta diviziunl<br />

de materie pc capitole i sub-capitole, cu note<br />

bib1iogra6ce in aoaul oapinilon Ira eare ea discute<br />

si critice ideile predecesorilor, pentru ca<br />

apol din ele sa se inteleaga i sa se completeze<br />

intentia autoruluT,... o asemenea tratare nu putea<br />

fi potrivita pentru o filosofie, in care imprumuturile<br />

acute din gandirea altora joaca un<br />

rol asa de mic fata de aceea ce filosoful scoate<br />

din InseaT dispozitiunile sale sufleteatT.<br />

Teoriile psichologice i sociale, consideratiunile<br />

istorice si filologice etc. sunt foarte rare in<br />

scrierile luY Nietzsche; i, atuncT candele se gasese,<br />

aú totdauna un alt rol ca la calaltl filosofl.<br />

La alt,ii, asemenea teoril i considerataunl pot fi<br />

deslipite aparte i, adaptate apoT la desvoltarea<br />

intelectuall de pinä acum, pot forma in diferitele<br />

directil ale gandiriT omenestt, cunoetinte de<br />

sine statatoare ; la Nietzsche o asemenea 'trunchiare<br />

e cu neputinta. De aceea, nimic mal expus<br />

la erorT deck a examina in parté acele<br />

cateva teoriT carT se gäsésc presarate icT i cat;<br />

cad ele n'ail altä importanta, i cuprind adever<br />

numal pe ate' pe cat se reflectdaza In ele firea<br />

temperamentulul see personal. Aceea ce voieste<br />

Nietzsche sa ajunga a imparta0 cititoruluT set<br />

e starea stfikteascd de care e cuprins dinsul,<br />

nicIdecum firul rationamentelor prin carl sT-ar<br />

putea-o cumva explica aceastä stare. De aceea,<br />

nicIodata nu apeleaza deck la sentimente,:<br />

9,<br />

-o.,.., -<br />

° - tAil<br />

Putine dureri slut asa de adinel c<br />

aceea de a fi vzut, orT de<br />

e<br />

simtit vreodatit,<br />

a fi pror t<br />

cum un om extraordir<br />

batut din calea sa si a degenerat : dar<br />

rare ptrundere de a vedea e<br />

ca «ornua> insual clegenereaza... pericolal c<br />

trista<br />

eine<br />

ursitd<br />

i - a in<br />

ce se ascunde sub stupida<br />

pi lizuinta In sine caudoa<br />

mat mutt Inca, sub a «ideilor moderne,,<br />

,<br />

ropeana: acela intreaga morale creatine-e<br />

e torturat de o neliniate<br />

seamn,ai eu o-privire fa<br />

putea Inca, prin cuprinde tot cat ac ni<br />

Ire-o fericita adunare<br />

tere de forte si tridatorirT, u ere<br />

tare omuluf... Totala sit mal faca o na<br />

decadere phut la acel<br />

al viitorultaa, pe Care si «or<br />

'I pun ca ideal reel de socialien ri capetele ladt<br />

cadere i micaorare pina sect - aceasta ,<br />

de Uinta (sad a face din oin o %it<br />

«out al unel societatT<br />

awn rice dinair), aceasta<br />

libere<br />

a'l preface indobitocire<br />

pe orn Inteun pigmen pi I<br />

i<br />

cu dr`aptur<br />

eretentiunl egale cm ale<br />

tinta. fare Indoiala!<br />

tutuldr, este ea pu<br />

la sfirait de Cine ar-a dat searna<br />

aceasta posibilitate, ) in<br />

desgust mat mull detat cunoaata III<br />

cellaltT otunenl -<br />

poate Inca i o sarcida<br />

Gat and Böse, Ilona L. (Jenseits pag. IP3-129).<br />

nos<br />

4a.-<br />

Exemple de asemenea natura se pot gas.: nia<br />

pe fiecare pagina.<br />

Nicrodata apoT nu apeleaza Nietzt'clie la au.<br />

toritatea vreuntil scriitor vechiti sad modern<br />

experienta sufleteasca este singurul seat_<br />

Suitor.<br />

Pe amid apoT la -seratorii in deobste<br />

cutT no<br />

inlantuirea ideilor apare ca un ee irnpus,<br />

ea o argumentare fortata de logied... iar<br />

deem: ca un ce uaor, divin, asemenea weal<br />

cant provocator,<br />

Nietzsche Cana sä realizeze in scrierile bale<br />

acest din urma ideal.<br />

Filosofia sa va fi poezia sufletulul stir, o floezie<br />

isvoritä din prisosul inimiT i mintil, ea si<br />

m,<br />

cantec, ca i un joc....<br />

La exprimarea tine asemenea filosofil, c sill<br />

putea corspunde?<br />

Astfel avem explicarea aparitiunil acelel ta,<br />

eri - atat de neinteleasä i totull atat de criticata<br />

- unica In felul sail in literatara moderaa,<br />

scrierea intitulata: Also sprach Zarathustra (eAaa<br />

vorbit-a Zarathustra!») Ea e, fara indoiall, dintre<br />

toate scrierile luT Nietzsche, cea maT princfpalä<br />

i aceea care resuma pe toate celelalte; o<br />

putem considera ca telul pe care 'I urmarra<br />

1<br />

dela inceputul activitatix sale. - .<br />

Also sprach Zarathustra e adevrata sa fa(<br />

fie ; aci, putem zice, s'a gasit, in urma uneIlungl<br />

dibuelT, Nietzsche pe sine insust! Scrisa in limba<br />

vechilor cantéce bianace, eaana cfe- aforiairee ai,parabole,<br />

ea ne da imaginea fidelä a sufletuldisa<br />

sbueiumat, - sbuciumat poate de temen i gindurT<br />

chimerice, de invidie ori ambitiune, 61. in<br />

orce caz afar din rindul mijlociel comune.<br />

Toate celelalte scrier1 pot fi socotite ca un simplu<br />

comentar la aceasta din urmd. Ele ne pregatesc<br />

treptat ca sa Intelegem pe straniul mgt.-<br />

tator simbolizat cu numele de Zarathustra: slut<br />

ca o concesiune facuta ifiteligentelor noastre rno'-<br />

derne.-<br />

.<br />

Trebue Inceput .dar cu lectura lor inainte-cle<br />

a face cunostinta cu invtaturile luT Zarathuatra;<br />

altfel multe din acestea ne-ar rernanea neintele.a?<br />

-


1 e<br />

rjt<br />

I eras a Marginal, de tot eel ...bin li<br />

g ma. o Oedema, meanie se Ant dcprine<br />

el Idle.<br />

. de e Vedea !Oilmen prin "clad lee<br />

sanfaba<br />

, Afloat nitre, vole Deer, pc cat Ind va<br />

, p dame: se data angina ardor "crier' earl<br />

atelegerea erne. Also sArdeh Zara.<br />

r<br />

C. A. ROSETTI<br />

-11S43-<br />

mine-m<br />

LA SEXUL FRUMOS<br />

ogle talc: need, se pierce *end raid;<br />

,aran Insult mull pc Ind see ittbit;<br />

I elpsie, saint; redone, rime ediul<br />

I ani en4 meta nand, sa plan' el Attica.<br />

"11 csanderid annul wankel, roiled;<br />

lib_a, y mare cede en Dar neconesnat;<br />

a ge Ocriceital, si rate] vinovand-<br />

''vtorks sa ededeaseg Can Mandl el facto!<br />

;<br />

at este a tenth armoire;<br />

.. ; . dar plec uremia, lubirea mama car,<br />

se rl aVO putere cam voila, elta dome<br />

irt çaraudoJtn Manta tetonaluip la ac !<br />

it I 0 C (NSULTAT1E<br />

rracretel NoRrea WOW-<br />

%Mara. be ob. mica.- Samuel?<br />

CI a I. -. imposibil sal 'wind whit.<br />

..., rel.- a. [mere, Paine bine. Dar- peal<br />

re,<br />

ci. . I. - aloe.<br />

a 1 al. Itil tent Mae. Farfele?<br />

OM I. - Needier.<br />

.1.9- load. e 'sealant, oi.. cove 'hired?<br />

lid crap.- "none, declare. ere."...<br />

eta il. -, tared. perfect. Ain funnies. El<br />

'la tan (roortiat) - Et hive?<br />

t. nail Magid/ - El Mite, e fade pro.<br />

a ra mute,' /ad.,<br />

...<br />

e ' I. - "coo Male ameil?<br />

n c _ il. -Fit. dander.<br />

PSI, e - I. - rteetta ? Ernie.. eli spline.<br />

10 .1-Itu o dodo ra 0 "Mina._ dcaimm<br />

n e 1 si mat eel,.<br />

'f. nev1.--lItlasent re re spun. tiollmagel ri<br />

Onion._<br />

nestoeUL-Mal e rode. utlovendn Mod e la<br />

AA Md.<br />

Cite dml.,-. _Suet In Dade balm stare, dar<br />

iDarlandl. - Mine. elm L..<br />

,L1lartgai- Este arcade qi [arena do ?<br />

Mkotand. - Droole.lnlem dv. bale . lute'.<br />

,,isa der nee. mod_ L.. Intel.<br />

1<br />

loran_ prea.. normal pedal un ern bolo..<br />

t etc int,ria. Mound men. ca o Mina_ "an.<br />

t 1 ea tie am. la un tan bold,. Este ad<br />

. biota gm.- Wino globs Ind !tends,<br />

e robes se dam adman dram..<br />

' erm .Dii--isradee bat ?<br />

. Bello VIA li ladle.<br />

o t e -<br />

te. -$i Solitudet ride ell bad de<br />

I a; eel - Dar due redeye. dawdle, de<br />

e<br />

Alta :Ant, pea rein dale Celle, de bubo<br />

r; me, mo,,, e doctor. SlanietIL.<br />

tool.- Oar on aa I mel dolor coal" .$1111.<br />

l nu reel de co ?Ii'ttli Meal. ea . .ra<br />

t.ttt.t.,<br />

iet1111.- Wog en. deeeloule "dot, am Iasi<br />

te.nael, si loba lard .,...lIA de 1"--<br />

Meng -.Ale meson si ore. en Ireful d.lele!...<br />

1 dal. - Ed, drool' ,,,,.. ea 'Ina ion dire<br />

. la tteldbe, 11ly tamed se gamed ill<br />

a... Lams In to.. 1 Ames cot mine..<br />

eat. - FOra 1ndoi va. o Addling, la<br />

.<br />

GA.Orrel.<br />

i.-- &den doe a A dlehadia ?<br />

U. ..., Almehd E<br />

-, Mind. poet. bode<br />

- te. KU mite tan element y<br />

nadia, Atokee midair. oldie.<br />

,i. lie a re. Alm! t.4tant edelonte. Ett reeds<br />

- t....n<br />

tie e dream.. .. seance; ovideet ex.<br />

ca bunny bin alL:tr. ono iej.clattal trl-<br />

,:ubau na<br />

Man-dada met<br />

II a doug trot ye al<br />

--<br />

i, .<br />

lei. _Neat, ,,, 'dada! , .<br />

De.<br />

.:-<br />

el 9.1.<br />

artaml. -debit., domed.,<br />

1 'la lama., o nominee. La<br />

ed dug Mega mall gee<br />

, o far Made "eel Serra si en mad de<br />

imitate si d lad sa lie diva aerie<br />

sidle....<br />

AmImAM,AmiMMA.4,<br />

on. ',whole,<br />

, o Muumuu /atlantic& Eft si Feltut<br />

recuhnocutt na docket Intro eelt.".<br />

se las elegant<br />

S- void..<br />

pe Maria? HM-<br />

los,r,1Z2tidate.<br />

meanie Stupid pea-<br />

kee ,sealed Well-<br />

I. dent pe mine sal span on<br />

verb,.<br />

' rn i1 Ilia padre Viclorid II doplil<br />

lila `,."Itom le noteopla in lajV<br />

,<br />

neat IOW it 'Iran Dreaded.<br />

I p.ira<br />

sekhita<br />

i hi6 Cuffit*"<br />

I mule<br />

o :de eh asa. !modal Ion Down.<br />

'VFW sintfi ea once antudrivire la de-<br />

, eugo Ar ii fort prieridiaore<br />

'ulna feldesel.<br />

si, Add<br />

ea II<br />

.ued:<br />

.n rueplippo, :Mood. men, [due la<br />

' bill lensed.<br />

1 tt pin' dead no emote moo in,,,,,,,<br />

.,,<br />

11, .r<br />

-<br />

d.-<br />

1100'<br />

!7l,1"'d;u1;.Pur,!::,elt.,1:r7<br />

'I; on pot Iligodid;<br />

an<br />

alive do<br />

Mille"cvsuel Cum ea nu ie In mile<br />

im 'lie., de food owe,<br />

de<br />

Chintz]<br />

. bad?" rIdoit Imitates-ire, white rel.<br />

ne"ili d'="shit tend pruba amide<br />

!' «oca oad° "mispimbie din 'loyal<br />

' r ...<br />

?<br />

AA 1110<br />

nlionat<br />

sta; der ceinI past ude....<br />

. na, ; earl m!:-. o nu Ogle<br />

der mull Ind pea and, dtri.go '<br />

Ann, si Imbue PP) dormice,.<br />

Ple pin' Mum vomit", pf .i" "'"<br />

ee o.<br />

.nkteate vi stipule wade agn.<br />

Atioet'ade i lit geomlidor en ea oe<br />

Ina ar'Ing Mead si vote prover,<br />

el; ld ldl da Urfa, ea Ili vole<br />

nude CU " Mee,. De la sine se 'Iltelego,<br />

-<br />

.<br />

ETICHETA<br />

AL. i.e.. moo,<br />

Precut° e tara pi local<br />

Asa 'II !Siege inijlocul,<br />

V to pot" 'it tot harden]]<br />

Cum volt vedea obideitel.<br />

DIN SCRISORILEUNTUI EGOIST<br />

- Pflootimscuitris -<br />

gi prin unitive, vend toe o bunalale,<br />

Cyan semi multutneasca In NM aedla<br />

ee o primeate ; aminterl, :tan de palm,<br />

pearl, ce s'o far? Vase bineeuvintill<br />

dead metirtea Inca (lie Ravine politest<br />

tiler portend vor avea lot gala valence<br />

neutral mine calif lumina are re teal alba<br />

¡parole. lja abodaproslos, mal inteleg.<br />

dar lii eielen ear ItO se me pot Novara<br />

de aDuanterun ladet<br />

Si Mat la<br />

'mind. mace Ilia nu lowed ani nerve ile<br />

lertare, anne mined dam morale vim.<br />

er& lie gist CA Cea mal mare rattan<br />

an e sa fall o reulate, ci ail nu fact be-<br />

Slat!. Acolo uncle nit void mat aye"<br />

design!. nevoe de umbrole, &oat" de<br />

binecovInterf nu va mat Stems [Urine<br />

pearl! mine.<br />

Aga dar sa n'af un memo& teas% nenettle,<br />

a void lase en ban din averea<br />

ins la errs instil& de binefacero sae<br />

la vreo Academic : all cant din urine, al<br />

fi chino &sal; Veralleile MC ea loge<br />

faptele role nu trobuesc eictoditle lacemote-tot<br />

morale 'salsa spline. .11-0<br />

las overdo Dina tie pentru Cil Oil mien<br />

multomeatl inal nainte de a o Mingo<br />

te-el ulatil, prig unwire, cat al plant ;<br />

eel.' orbital: earl scutA salt mad tied.-<br />

refill la marten mea, negustoreate, pe<br />

panglied alba de o palate de tale ale tale<br />

alluchlultil led gobbet, Regrete demo<br />

pi alienaten tile, lecobleile pe up cams<br />

covrig de %told" de chant Wain pallet<br />

stared In vial" florin art illeMle si cu a-<br />

tat mat petal panglicele pre" late de<br />

()Nee cokes, mill ell seam" polilicA.<br />

Flue sa me moplenepti. pritimple de<br />

la mine o teribile laird:ere ; Ind place<br />

sa (Ito dad; asta intra tot in motel<br />

mopteniril. Afkl, eu nettle parer" de<br />

red, Ca sent foarle senator al oft, dope<br />

soma doctorettil, care me Mode tti rah<br />

rade, treble) sa add mull enraj, se le<br />

'anneal ea melba rebdare...<br />

II<br />

Stint pliclisit Ca lad Olinarati conalita.<br />

laiMml, Care A Inset radio serionsa<br />

via ministerial". Preziden<br />

D. lon Cade, babluel intended pe care<br />

Ltd.:omen -end, a-pa-02611W<br />

allele !wale (latish, irovocabili: ft-u<br />

lama naiad edentate -Un cad de asvrism.<br />

"Marla<br />

lul nee elect/it: Jets<br />

mat<br />

ar<br />

11 trait mace(' plea 'Inf scotea vine!<br />

din prinievaral-Ile se pare ea IMIODOCal<br />

de Driven a 'nceput, se se *leased.<br />

Era nil an exceptional... 0 adeverala<br />

! etragerea preAdenleltd pafaintdasa<br />

a foul<br />

seentalul ertzef generale. Tina.<br />

Inca buceleredge, m'a legal, ea se la de<br />

barbel pc necklet el filepuluar, betivul<br />

cela, care a deseliir pravalie pe seam".<br />

Spar ed 'n curend se vor duce lotto denonline<br />

tactile la mine, gi Tinea se va<br />

'nloarde paean" de veleittlitilet de in<br />

dependent" la reeling el secretariat de<br />

Slat. Pe Leaneu pipeneasa a trelmit.<br />

de& era Merle Otoatibil pi eseullitoare,<br />

s'o Min :tiara r inchipue'D ea mane i-a<br />

mitts de la tare PC II. Nice, Itu-seh, utt<br />

topIrlan tannin forte unit, pi nil I-a toband<br />

uI ; II bage la olden], orl dic ?<br />

stale{ In curly !tented ego. zile. rate<br />

o septemena, lull Inlrebalso co are de<br />

gand ell<br />

u'u; vacate Al bnge lIt Need. Foarte<br />

bine, am respells en; Inca tin publicist,<br />

lore un barbel de slat? beanie blue; dar<br />

Sia[SEMsausamatinas<br />

eh dental va li manta imaginer! So cere<br />

"redid si Sena mail molt!<br />

7 VA Il tantfonlill<br />

Si harmed metre etrede Van Nicola pe<br />

aid en insane tete bonsai MIMI Tideland,<br />

amend si penciled labile dur laud tolodata<br />

...Oita de Mild blade ;Admiral.<br />

- Te anneal!, taliselga, rise Rosen, agedaubed<br />

blade Micah, Ce de urea Darla<br />

domed de la mine. As erea se ate midi.<br />

entotolittlat...<br />

Stomata! hart.. obit Ca clue vorbeyte.<br />

Alleitidel, eh "Ida lea polonin.reltnont recut<br />

- Te 'noeh. domatile; response Nicola<br />

cat it vole derprelidlo.amai vole di Se/geode.<br />

-- in lad, paddy antrafolurile la 11 eerie,<br />

bilimpion baronial epeealndm de Wile.<br />

In avast impatient :warn ed, poem Ireennd<br />

din Imemplare, beat Ida a mo age la metorn<br />

spend.<br />

- Domain (Thad! disc AL ¡unaware Mirule.<br />

if nmutetto<br />

campy) oi; pre' mange,<br />

cell dater a me apnea.<br />

- Find In monde, donnas.. I Cine cab,<br />

donna*? Asses, puled name pc emend<br />

Intrennial di.loditrandiel no mandrie de la<br />

rap peal plemore. Line nett? respond&<br />

o mesa, meets<br />

tr figra patefeue, scum me val, ri<br />

Wady] mead,<br />

"Mi . de, nu runt prea rabdater.<br />

- ale Mr,<br />

pas, neriord'all- cal nu te void lase se fad ms<br />

clam man., Mad omit& de ten,<br />

-<br />

osni de.<br />

- Seenslii deli.<br />

marl ? Tread nare owe va area ea<br />

sIo still ',enlist ea. Mier<br />

Pend to ,r,1, ;Iowan! men.<br />

Baron,' trot !Min, atria p71 ti an* 'Ilea.,<br />

die. itMentla it Marl Val MCA'<br />

- Salta, in OM roasma, Ile cent Mali",<br />

&made barn..<br />

realm Illa.,ef"<br />

Taennio.<br />

domilaile. amen',<br />

Atli rennin kira$ fatty. bath ea Oneida:<br />

s<br />

EPOCA <strong>LITERARA</strong><br />

as emus<br />

III gliiveciel mad, nu am dahlia Inca-<br />

pere si, maid asa ambit resad.., i am<br />

Moles pc mama %literate' Inn mare sd<br />

se plumb" miff la !erg.<br />

Dar letam reconstituit miniaterut pi<br />

sper, Ca odor Inge constitutional In ape<br />

hitfuviutell, ad ale sa dontnerc itt pate<br />

al fare nevazuri... dative Creme._ Poate<br />

re'inf actin: amide din Send In and pa<br />

regret do 'fine, r costitele of de Mien pe<br />

spans... Dar In sOnfil.., IC° s'o duce ea<br />

melt' cal plapetearel<br />

Ill<br />

_Mc regageal self iris" lore mot im<br />

Cad le doing». De mirare cunt Intr's<br />

°ma ea Panted tilt se inItioducc odate<br />

In carnal Heal exedra! root 0daeon<br />

ebullition o retie de o 'Mutate rare ;<br />

i<br />

eyed Ins' prea !online ; de-abin rntho Ries<br />

mists. pi mitt Ind plan In4 °We car teal<br />

/milt demit tie; phi na ant trial diseetat<br />

DOI despre not a. III mod. en Mal" Ce<br />

roe Incept: oft mall speared - cam grid'<br />

tam, nil arm oft noll Amen asa mi-<br />

Seale calitale : mitt po Inchipul ce<br />

era!-- lt brined pi Lie.<br />

IV<br />

... misfit ar costa! sa rim null : tie emunoon,<br />

done languste Ni Ville trot


1<br />

1<br />

215p..<br />

r5.,-"t"<br />

-<br />

-<br />

( 4 -115E0E07011MENSECEINIntiteldEnet...,.4»;<br />

7 CASA DE SCHIMB<br />

IIESKIA & SAMUEL<br />

BUCURESCI<br />

No. 5.Strada Lipsçani No.. 5<br />

Cumpara si vinde efecte publice si face ori-ce<br />

schimb de monezT.<br />

Cursul pe ziva de 23 A rilie, 1896<br />

I Camp. Vind<br />

' I-<br />

40/o Renta ArnortisaJtilii. . . 86-'/2 87 '/2<br />

5oi, » Amortisabila. . . 98 V2 99-<br />

6°/, Obligat. de Stat (Cov.*R.) . 102 84 103 1/4<br />

50/5 » Municipale din 1883 96 314 97 1/4<br />

$9/0 9 » » 1890 97 8/4 98 I/.<br />

50/5 Scrisut Funeiar Rurale . 93 V2 93 8/4<br />

6°/, 5 » Urbane 101 - 01 1/2<br />

501, r 9 Urbane , 89 515 89 7/5<br />

50h , ( . Iasi . 82 11,9 83 1/2<br />

ActiunT Banca Nationalä. 1550 1555 -<br />

» D Agricola . 200 - 205-<br />

» Dacia Rominia asig. 390 -7 395-<br />

_ . S-tea Nationala asig. 4-30 - 4-35-<br />

' S-tatea de Constructiunt . 185 - 190 -<br />

Florint valoarO Austriaca . 2 10 2 12<br />

WITT Germane . . . . 1 23 1 25<br />

Baenote Franceze . . . 100 - 101-<br />

. . Italiene. . . . 89 - 93-<br />

» ruble hirtie . . 2 65 2 68<br />

Examermr--- ; 4411,<br />

Imprimarea cu malinele dubh ice, din<br />

fabrica Albert & C, Frankenthal i cu caractere<br />

din fonderia de litere Flhisch din Prank-<br />

'furt AIM.<br />

soncrazatEmmuttmirmaztirioratormomonm<br />

* 4:k4:PV<br />

APA MINEARLA uMIRCEA'.<br />

4<br />

c, I A § I --,C 0 P o IT '<br />

.;.,,<br />

Autorizatit de Ministerul de Interne, serviciul sanitar superior<br />

cu ()facia No. 1208 din' 24 Ianuarie 1895.<br />

Aceasta apil, pe lingd cil e un excelent purgativ,<br />

bung la luat si WA a produce durerl, dar din cauZa<br />

' multor substante medirarnentoase ce confine, esperiz,,.<br />

g mentindu-se de mat multi d-ni doctor!, sag constatat<br />

4 ping acum, CA vindecg.: boalele de stomach, dispepev:<br />

sielor de diferite' naturl, catarele cronicale ale stoma-<br />

.' chulul si intestinelor, congeztiele, constipatiele croni-<br />

,,<br />

ce, iperimia ficatului, boalele de rgrunchl si spling,<br />

boalele de piaträ si .a editor urinare la bgrbatl, boale-<br />

..<br />

,.-<br />

tzg la drogistil Katz, Rosenstein si- Becker.<br />

Comandele en gros st. en detail se expedieasg prom)<br />

1<br />

' A se adresa pentru ori-ce comande si lärnurirT I<br />

D-nit Mircea $ i Ionescu, Iasi strada Alexandri 11.<br />

I'<br />

' Depozit in capitaia la d. Zolbel bulevardul Elisabeta, 43.<br />

50 (100-161<br />

- n - ,1..4,5. * ,.., . , , ,..,.,! .7,,y....P i s. A tii;19., 7 . '.<br />

tAti;,, °' ' tr" ; ' . n ' ' . IS. ; '11c, '..<br />

EPOCA <strong>LITERARA</strong><br />

,<br />

» tfs 6*<br />

PRIMA SOCIETATE I<br />

DE .NAIGATILJNE_ CU VAPOARE PE jDUNARE<br />

?#.3.0e.<br />

I T -<br />

Valabil de la -dèsehiderga Návigatiunet 1895 pina la alte dispozitiuni<br />

-<br />

! NB. Orele de plecare aratate maT jos sunt a se intelege aproximativ si se schimbil dupa circumstantele timpulut si a apelor<br />

cas Msg. Vapoarele nu vor pleca de la Statiunt mat' Inainte de orele indicate in acest itinerariu.<br />

Porhirea Vapoarelor de la Statiunt va avea toe dupa orologiurile Agentielor, limp ost-european.<br />

..<br />

7,<br />

'<br />

5<br />

,<br />

g5,<br />

De la Orsova . . .<br />

» Cladova . . .<br />

» T.-Severin .<br />

» Brazpalanka<br />

Radujevatz .<br />

o<br />

Gruja. . .<br />

Cetatea . . .<br />

RR<br />

Calafat . . .<br />

Vidin . . . .<br />

LomPalanka<br />

Bechet . .<br />

» Rahova . . .<br />

IR<br />

Coràbia . . ,<br />

Nicopoli . .<br />

» T.-Magurele<br />

» Zimnicea . .<br />

» Sistov . . . .<br />

in Rustzuk . .<br />

' de la<br />

**<br />

in Giurgiu . . .<br />

de la »<br />

i,o10<br />

E<br />

'4/ S2<br />

» Tutrakan . .<br />

o Oltenita . . .<br />

» 'Calarast . . .<br />

» Silish-ia . . .<br />

Ostrov . . .<br />

» Cernavoda .<br />

» Hirsova . . ,<br />

II Gura Ialornita<br />

in Braila . . . .<br />

» Galati . . . .<br />

dela Galatj la Odesa<br />

Vaarem...=s,<br />

CURSE IN JOS :<br />

Lunt 5 p. m.<br />

» G&5 »<br />

» 7 )><br />

- 850 »<br />

-1020<br />

.» 1030 »<br />

Marti 12 Unite<br />

» 125 a. rn.<br />

1 30 »<br />

345<br />

6 10 »<br />

630<br />

» 840<br />

» 1010 »,<br />

» 1025 »,<br />

» 1155<br />

o lrop. in.<br />

» 235 »<br />

305 »<br />

325<br />

430 »<br />

o 64A ,<br />

7 af. »<br />

» 630' »<br />

» 9 »<br />

Demur! 6<br />

. 11 »<br />

, » 1p.m.<br />

140 »<br />

» 440 »<br />

» 530 »<br />

'Jout<br />

8 a. in.<br />

CURSELE VAPOA EELOR DE POITI.<br />

Jout 5 p. m.<br />

» 555 »<br />

» 7 »<br />

» 850 »<br />

t030 »<br />

» 1030 »<br />

VinerT12 nópte<br />

12"a. .m.<br />

s<br />

86<br />

»<br />

345<br />

gb »<br />

630 »<br />

840 ,<br />

1Olo »<br />

10'5 »<br />

1155 »<br />

trop. m.<br />

235 2.<br />

305 »<br />

325 o<br />

o 4P O »<br />

o 645 o<br />

o 7 - »<br />

» 630 »<br />

» 9 »<br />

a. in. » 6 a. in.<br />

stmbittl11 »<br />

» 1 p. m.<br />

o 140 »<br />

o 44, »<br />

)).1 530 »<br />

III<br />

Simbata 5 p.<br />

555<br />

7 »<br />

850 »<br />

1020 »<br />

1080 »<br />

Damia.12 nopte<br />

» 1255a. m.<br />

130 »<br />

o<br />

o<br />

345<br />

640<br />

»<br />

r»<br />

o 630 , »<br />

o<br />

o<br />

840<br />

lob°<br />

»<br />

»<br />

» 1025 »<br />

» 1155 »<br />

>> trop. m.<br />

» 2" 4)<br />

» 305 »<br />

o 325 »<br />

o 430 >><br />

.» 645 »<br />

'7<br />

» 630<br />

» 9<br />

Lunt 6 a. m.<br />

VIDIN-SILISTRIA cu acostare la<br />

P4311,NII1JE IN .3-4DS:<br />

,, Pornire de la VIDIN . . . . . Mercurt 5 a. in.<br />

» 11 »<br />

» 1 p, rn.<br />

» 1.40 »<br />

o 440<br />

580<br />

0<br />

»<br />

CURSELE VAPORULUI DE<br />

intro<br />

Slinbata 5' a. rn.<br />

" » » LOMPALANCA. 715 » . 7 15 , »<br />

. ''k ' »<br />

r< » BECHET 945<br />

. .<br />

o 945<br />

ê - .<br />

'''Iis » . RAHOVA . . - . » 1:0 »<br />

o 10 »<br />

» »<br />

;.'<br />

CORABIA. , . . » 12 p. in. » 12<br />

» » NICOPOLI . . . » 130 » ' o pop. in,<br />

D » T.-MAGURELLE o 1.45 »<br />

o 145<br />

» » ZIMNICEA .<br />

345<br />

345<br />

. . o<br />

»<br />

o<br />

» » SISTOV . . . . . 5 »<br />

o 5 »<br />

Sosire la RUSTCIUC . . . » 8 » . o 8 »<br />

0<br />

..' Poi<br />

mi e de la .<br />

Joui 3 a. in. Duminica 3 a. in.<br />

4-4<br />

-, » . GIURGRJ (Smirda)<br />

33o »<br />

o 33o »<br />

.0 ' » » 'TUITAKAN .<br />

540<br />

. o<br />

»<br />

o 540 »<br />

» » OLTENITA . . . » 6 »<br />

o 6<br />

Sosire la SILISTRIA<br />

815 o<br />

. . . o<br />

8'5<br />

IIIM11111=411<br />

4P114,1INInftE IN -ICAS :<br />

De la Galati la Tulcea : in fie-care zi, afam de Lunt 7 dim.<br />

GALATI, In Martie 1896.-<br />

37<br />

» »<br />

,...-«»75e1"<br />

MARRA FABRICA. PE ACTIUM<br />

Dic<br />

IVIA$INI TIPO-LITOGRAFICE<br />

ALBERT & MFRANKENTHAL<br />

- - -<br />

Avantagiele masinelor noastre sunt de prisos a-le mal<br />

reancrinti; este destul a spune cit pinA acum un numär de<br />

46 ma§inI din fabricatiunea noastra functioneazi. In diferite<br />

TipogrefiI din orasele RominieT.<br />

Se acordit preturile si conditiunile, cele maI avantagioase. '<br />

Pentru or-Fee comaride si de aalte materiale grafice a se<br />

adresa la representaniiil nostril general in Romlnia,<br />

JOSEF SCHWABZ tt CIM (Bacam0).<br />

re- Deposit de tot fetid de cernele Lito-Tipografice Imo<br />

o<br />

*<br />

=44.<br />

II<br />

o<br />

o<br />

o<br />

»<br />

o<br />

CURSE IN SITS :<br />

0<br />

1;:.<br />

. 1 -<br />

MRMM,MM=e'sdAr'<br />

loarganz=zr_<br />

%.¡Ittitgrn5; %XI gg ":2*-45A.:.:117 40.<br />

n' 14<br />

7.4<br />

lrif Air .,17 id ESC ir<br />

Ma ine agricole §i industriale<br />

Bucuresci. - Strada Sntirdan, 35. - Bucurescl<br />

Locomobile<br />

Leeeoare<br />

§i<br />

Piqua universale §i polibrizdare<br />

i)geRalinte 1 Comenrsga Sociegate'i<br />

Agricole din liS95<br />

.<br />

Motori pentru Petrol SIMPLEX" - patentite<br />

Instal:Aiwa de- MorI<br />

.<br />

'<br />

Feresfrue Mecifenice<br />

Representanta "generalä fabricelor.,,de -irar<br />

alb gras i ipsos ale D-o uluI victor Soceet<br />

din C1111111m-Li_ny;<br />

:<br />

(18) (50-22)<br />

..lrargPinka<br />

In nici un4<br />

De la Odesa . . . . simbata 5 P. m. i- - .<br />

» Galati . . . . Lunt. 8 a. in. Mercurl a. in. Vinert 8 a. in<br />

» Braila . : . . » 92o » 92f, » » WO »<br />

» Gurahtlomita » 125p. rn. - ,125p. m. » 125p.<br />

» Hirsova . . . . 2 » » 2 » » 2 .<br />

» Cernavoda . » 6 . » 0 6 n » 6 »<br />

» Ostrov , . . » 945 » » +94,, » » 940 »<br />

o Calarast . . . 4> 830 » » 830 » » 830 »<br />

I<br />

o Silistria . . . » 10 5 5 o » 1055 » » 1055 >4<br />

» Oltenita . . . MartT 205a. m. Join f2°a.'in: JSimbtt g 201a, m,<br />

» Tutrakan ,_. » 315 » » 315 » , 315 ,<br />

in Giurgiu . . . 9 63° » . 630 » » 630 »<br />

10" »<br />

I<br />

» 1045 »<br />

. » Rustzuk . . » 1130 ' 7 . 11 30 » » 1130 »<br />

,; Sisfov . . . . »" 3lop. rn. » Top, m. » 330p, in.<br />

» Zimnicea . . » 335 »<br />

>> 335 . » 335 »<br />

-<br />

» T.-Mägurele, » 545 » ' » 545 » » '545 o<br />

o Nicopoll . . » . 6 » » 6 f 0 6 »<br />

I<br />

» Corabia . . . » 8 »<br />

s< 8 » » 8 »<br />

I<br />

de la » » 10'5 \ »<br />

» Rahova . . , » 11 » » i t » » 11 »<br />

» 1120 » » 1120 »<br />

» Bechet . . . » 1120 »<br />

» Lompalanka- Mercurl 3 a. m.- Vineri 3 a. In Dumin. 3 a. m.<br />

- . sriai. -._, . -1 -au _ .... - .55*, r' 5n<br />

» Calafat . . . , 615<br />

» 615 » - » 61A »<br />

. Cetatea . . .<br />

» 725 » 725 » » 725 »<br />

» Gruja . . . » 925 » » .925 » o 925.<br />

» Radujevatz . » 940 » '» 940 » » 94,,<br />

» Brzapalanka » fiao » » 1180 , O 113° »<br />

In T.-Severin (sosire) » 2'5p. in. '» i in. ». . 2" »<br />

de » (pornire) » 2 » » 3 » o 3 »<br />

in Orsova (sosire). o 5 » » ' 5 » 0 5 »<br />

1 le de marg. si menstruatiele neregulate la femei prer<br />

cum si alte multe boll.<br />

.Deposit. in Iasi la DI. I. S. Ionescu Tipografia Nati-<br />

;,<br />

onalg, la Farmaciile D-lor Sbizewschi, Racovita (Lits-<br />

.. chco si Vandori), Zwas, Jelea, Beceanu, Enghel si. Ilu-<br />

crali13=02m1-<br />

PASAGER1-<br />

toate statiunile intermediare bulgare i romine<br />

PORISTIRJE IN<br />

Pornire de la SILISTRIA . .<br />

» » OLTENITA .<br />

» » TUTRAlaN . .<br />

» » GIURGIU (Smirda)<br />

Sokire la RUSTCRIC . . .<br />

Pornire de la » . . .<br />

Sosire la SISTOV . . , . .<br />

Pornire de la »<br />

o » ZIMNICEA . . .<br />

T.-MAGURELE.<br />

NICOPOLI . . .<br />

o » CORABIA . . .<br />

o » RAHOVA . . . .<br />

BECHET , . .<br />

o » LOMPALANCA .<br />

Fosire la Vidin<br />

..TS :<br />

Jout 10 L m. Duminica 10 a. tn.<br />

130p. in, o 130p. m.0<br />

145 »<br />

145<br />

44 Dtj1V<br />

5<br />

0<br />

Vineri<br />

»<br />

» 1<br />

'.,<br />

5 a. in.<br />

» 511 »<br />

» 81 )'<br />

834 0<br />

» 1034<br />

.<br />

13). m.<br />

14<br />

» 6 »<br />

» 9 *<br />

Lunt<br />

6.<br />

F, ;<br />

530 »<br />

730 a»<br />

11 » .<br />

5. a. in.<br />

515<br />

8'5 »<br />

o 830 »<br />

o<br />

two<br />

»<br />

130p. in.<br />

145 ,<br />

6 z<br />

9 »<br />

CIIRSELE VAPORIILIII LOCAL<br />

tare -<br />

- Geolari-Tuleca<br />

IPOIINISCE IN SUS:<br />

De la Tuleea la Galatj: in fie-care zi, afara de Lunt 1230. p..m.<br />

Rena<br />

I.<br />

»<br />

»<br />

ID.<br />

1<br />

kr,<br />

-<br />

MMII.<br />

III<br />

5<br />

530<br />

730<br />

11<br />

INSPECTORATUL.<br />

.%,"--*Ak: ».<br />

at,»<br />

"<br />

r<br />

0<br />

9s.<br />

5raffiNgli<br />

'3.. a<br />

I. DIAVIAND I<br />

'<br />

'taL<br />

Atelier de Leotorie de Cd;if<br />

. inst alat pe ling(' I' l<br />

rri po.D.ra Ha «Ile,t) 0 e(<br />

ins -t<br />

BucurestT, Sir. (lien-wow, 3<br />

Luerind mai multi ant in fustul nri,.<br />

«LINDNER», surd in inasura a exe,..<br />

cea mat mare acurateta, eleganta I on<br />

pi itudine orT-ce lucrare atingatoitei ,s<br />

ceastil bransa, cu preturi mai re( .<br />

ell oil-glide.<br />

Este suficient a mi se adresa Q cn3<br />

mtalil pentrn OIII-CE COMANDAt<br />

II ma preseeda-la domicila .<br />

.<br />

75 .<br />

.5' '' ' '' 5`ln. "-"1"<br />

."<br />

VELZIPPIN.1;<br />

I<br />

Pudra de orez, preparatA eu iz<br />

Rigienica, Adevärata, InvizibilA.<br />

DA pielef o frumusete i o fr<br />

naturalii.<br />

Singura recoutfiMsad, la e4ctuo.<br />

niversaid din 1889.<br />

30 2<br />

CH. FAY, iarfunto '<br />

Paris. - 9; Rue de la Paix, 9. -<br />

Se gaseste in toate parfumE.<br />

CEL MAI MARE ATELIER DE BILIARDUR:<br />

- FRANZ FAST<br />

BUCURE§li,-Strada §firbef-Vodä No. 44-BUCURE§Ti<br />

Cu schimbrea localululur, avizez pe onor. public ca am in t. '<br />

rul i Jnagazinul men un bogat -depozit de Biliarduri midi. p ;<br />

Dame san copif, cu mandanale (benti) cart fac un efect foarte i i<br />

la bile. Asemenea construesc si biliarduri cu masa foarte pmc<br />

pentru lamilii ori in saloane<br />

Toate sunt sonde s:i elegante..<br />

PRETURI iieff:71PUSE -<br />

(57) (16-<br />

PILULELE ELVETIENE<br />

ALE FARMACISTULUI «<br />

-RICHARD ISHANDTxice,<br />

RCATE DE:<br />

Prof. dr. R. Virchow, Berlin<br />

44<br />

« de Gielt, Mini& (t)<br />

« f Reclam; Lipsca (t)<br />

f « ° de Nusbaum Mhuich (t)<br />

« f Hertz Amsterdam<br />

e f de Korczynski. Craiova<br />

4 4 Brandt, Klahsenburg<br />

O . C Frerieks, Berlin (t)<br />

-4 f de Scauzoni, Würzburg<br />

« « C. Witt, Copenhaga<br />

4 Zdekauer St. Petersburg<br />

4 Soederstadt Kasan<br />

Lambl, - Varovia<br />

Forster. Birmingam,<br />

.<br />

a e.<br />

,<br />

,Y0<br />

enemallEM<br />

Intrebuintate de yeste 15, anT de Profèr<br />

media practice 0 de public si recon aiy<br />

ca cel mat eftin, placut, sigur i nevatamato'<br />

MEDICAMENT DE CASÄ<br />

La derangearea organelor Abdominal,<br />

La maladiT ale ticatulni,hoemorhoizi (trin,<br />

constipatie, durere de cap, ameteal<br />

respiratie- grea sati dilleilä , alpitai<br />

(bataie de iniint), constriefiuni de piej<br />

lipsä de pofta de mineare, etc. - Pilul, .<br />

elvetiene ale farmacistuluT Richard Brandt, 4.<br />

eausa efectulut lor agreabil sunt in genere prefera.,<br />

altor purgative de un efect neplacut ca : sarurT, a ).<br />

amare, picaturi, etc.<br />

A SE FERI LA CONTRAFACERE<br />

ke-4114fac`i<br />

farmacistulaI RICHARD Brandt, si Ohs . .<br />

vah bine alaturata mama cu Cracen, abort, :n,-<br />

fund rosin i numele Itiele. Brandt.<br />

Pilulele elvetiene contrafacute i impachetate sir<br />

lar pentru a induce publieul in eroare nu prod,<br />

niel odata efectul adevaratelor pilule elvetiene :<br />

lut Richard Brandt.<br />

PRETUL CUTIEI Lei 1.50<br />

Depoul general pentru toata Rominta<br />

1<br />

La farmacia Victor Tiiringer<br />

Demurest( calea Ytctorief<br />

Se gaseste asemenea In Buture#I, la farmaciile : F. Brus, M. Brus; Fr. W. &truer, A.<br />

Czeides, E. f. Risdörfer, A. Frank, I. A. Ciura, etc., si la drogueriile:/F. Bruss,Econoinu,<br />

& Co. Th. M. Stoenescu, Ilie Zaintirescu.-Botegant la: Haynal, V. Di. Nasiliu.- Brdila<br />

la : Filloti, G. Kauffmese, A. Drumer.-Bu.eift, la : Schuler, Weber.-eictiova, la farm aciile<br />

Moss. Pohl. Oswald.-Focfani, la: Reiner, Stenner.-Galafi, la: Stidhler.-Giurgin, ia<br />

Binder, Fabini. -kW) la: I. Engel, Rosenthal, Fratit Konya. -P la : Schirkanyer.-<br />

Flogti, la : Schaller Ziegler.-Tirgoviqte, la : E. Seyrnann.-T.-.11/5gurele,la: A. Hebberling.<br />

(ln-4)<br />

c0404<br />

6,<br />

.1v4',A2-/PiVz-dol-gi4,---.3gur,='-.41%.,g.rvi.4-5,vagamiumtunstmagmrralagagamww&Wk_<br />

SOCIETATE ROMÎN.A. DE ASIGURARE SI DE REASIGURARE<br />

CAPITAL SOCIAL VÄRSAT kill UN HILION<br />

Sediul Societatet : Bucuresty, Strada Smirdau No, 15<br />

Societatea oPatria» se recomanda, pentru<br />

A.SU HA ViETirEi<br />

pentru cas de moarte, asociatiunt cu capital garantat, zestre: (cu Incetarea<br />

plate)" prernielor la moartea parintelut :)<br />

ASIGUR.ARÍ ÎN CONTRA. ACCIDENTELOR<br />

pentri-cas de moarte si de invaliditate, indemnisare zilnica.<br />

Asigurarea polectivä a lucrátorilo din stabiliMentele industriale<br />

Pentru prospecte a se adresa la Directitme si la agen tiile din tara<br />

15<br />

1110 119111111Na.3,,"' 5-41t;1. --'Ziviacxhaeme ma&<br />

Bucuresti.-Tipografia «Epoca»:.-Strada Clementei No, 3.<br />

I<br />

;<br />

11!..1113181111.<br />

PATRIA"<br />

ASIGUICild<br />

»<br />

n<br />

II<br />

m.<br />

»<br />

o<br />

e<br />

q<br />

«<br />

.0k.<br />

stS°^<br />

VMURILE E QUINQUINA<br />

este<br />

,<br />

/ rilABAR<br />

0.<br />

APROBAT de, ACADEMIA de MEDICINA din PARIS<br />

In tôte farmaciile.<br />

StIcIa. - 1/2 StIcia.<br />

Giiii*IF:VIMSfKrinrt$IYWNIPktvtilMtnenE5WIEVEIPEVISWREVWWWWCP4,10<br />

dka.1<br />

pidrE<br />

.<br />

e<br />

I<br />

OD)<br />

MI)<br />

-OD<br />

._11ATNE1I<br />

SINGURELE CASSE CONSTRUITE DE I.<br />

OTEL CALIT compus patent CONGERAVt<br />

NEGAURIBIL SI NEsipAntiman.<br />

12:1<br />

I<br />

mow<br />

aittorifitti .din tarsi,<br />

b<br />

in<br />

ginri2 r ima i:ilkili:Initgin .1: II ml I el act<br />

eelebri arsenalul precum flotilel si de<br />

din diferite Galati' mine<br />

si de<br />

niò cill*<br />

din Enghtera, a caror certificate le posedam.<br />

a urf corente qi certificate se trimit d IA cerer<br />

gratis qi francs.<br />

2<br />

ntantI §i dep general (100-78)<br />

. 1. DIMOVICI dy C-fte<br />

Bucuresti, str. R<br />

Bräila, ealea Regala, 61<br />

',': .7.5.1,st,Z. __. 7'4`1'.':' 'X.'', 2.:4_'"..144'<br />

itat-Nrit41,<br />

IMMIMIIIaszmadeva<br />

111111111111111111=11111111<br />

1111110111111=111161MMIMINIMIMMUNIMNSIMIISIMIM111111.1111.111111111/11<br />

ma kksItirirktilltIVig'il<br />

"33(.(<br />

,52435355.5.3re, "<br />

2:1Elge<br />

.4Millhat4611A4,11k e.111,111bialt AIDA r=ictIFit =ALF, MAX Milker<br />

7<br />

Cel mai bun intre<br />

051<br />

04103<br />

es<br />

oo<br />

o<br />

iT;a3<br />

09)<br />

M-2f9<br />

Oa)<br />

ey<br />

A<br />

2<br />

1<br />

loosszsoFa,-.4-<br />

40-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!