Views
4 years ago

Descarca aici

Descarca aici

2 Informa\ia zilei

2 Informa\ia zilei S[n[tate Miercuri 6 octombrie 2010 Miercuri 6 octombrie 2010 Familie Informa\ia zilei 3 Educa\ie sanitar[ `n mod relaxant Nu l[sa\i banii s[ v[ distrug[ via\a de familie Dup[ cum am ar[tat `n paginile cotidianului nostru, vineri, 24 septembrie, `n sala comunitar[ a bisericii reformate de pe strada Ady Endre (intrare de pe strada Wolfenbüttel), Asocia\ia Szent- Györgyi Albert din Satu Mare, `n colaborare cu sec\ia medical[ a filialei locale a Muzeului Ardelenesc, a organizat cea de a ;asea `nt]lnire a suitei de simpozioane intitulat “Credin\[ ;i vindecare”. Simpozionul a `nceput cu expunerea preotului romano-catolic Néma Sándor, care a vorbit despre credin\[, iar medicul primar oncolog dr. Szentesi Zsuzsanna a abordat problema vindec[rii cu sprijinul credin\ei din punct de vedere oncologic. Alocu\iunea medicului oncolog a avut un caracter interactiv, participan\ii av]nd posibilitatea de a-i adresa `ntreb[ri privind diverse cazuri de oncologie. Cei prezen\i `n sal[ au ;i profitat de aceast[ ocazie, prezent]nd chiar cazuri concrete ;i c[ut]nd `mpreun[ r[spunsul la `ntreb[ri care `i fr[m]ntau poate chiar de ani de zile. Medicul a oferit detalii celor interesa\i, at]t privind debutul, c]t ;i evolu\ia bolii, precum ;i posibilit[\ile de vindecare chiar ;i `n cazul unor boli maligne, precum ;i despre importan\a credin\ei `n procesul de Cotidian aljudetului , Satu Mare ww w.informatia-zilei. ro ISSN 1222-4715 Director general - D. P[curaru Director editor - Ilie S[lceanu Director revista Poesis - George Vulturescu Redactor ;ef - Adriana Zaharia Secretar de redac\ie - Mihaela Ghi\[ Redac\ia Satu Mare< str. Mircea cel B[tr]n nr. 15 Satu Mare, cod 440012 Telefon< 0261-735195. e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro Redac\ia Baia Mare< Str. 22 Decembrie nr. 18, Baia Mare Telefon< 0262/212.020 0362/800.801 e-mail< redactiabm@informatia-zilei.ro www.informatia-zilei.ro `ns[n[to;ire. Niciun tratament nu are efect cu adev[rat pozitiv f[r[ `ncrederea pacientului `n vindecare, `n faptul c[ exist[ ajutor ;i c[ nu suntem singuri atunci c]nd ne afl[m `n suferin\[. Programul s-a `ncheiat cu un moment artistic. Premerg[tor simpozionului, timp de o or[ cadrele medicale prezente `n sal[ au m[surat (gratuit) tensiunea arterial[ a celor prezen\i. Ac\iunea “Credin\[ ;i vindecare” a `nceput `n ianuarie Ac\iunea “Credin\[ ;i vindecare” a fost demarat[ de la `nceputul acestui an, se deruleaz[ f[r[ niciun sprijin material, organizatorii principali fiind dr. Francisc Talian ;i dr. Zoltan Vass. ~nt]lnirile se organizeaz[ de fiecare dat[ `n ultima zi de vineri a lunii, de fiecare dat[ fiind invita\i c]te un preot al diverselor culte cre;tine prezente `n via\a spiritual[ a ora;ului, inclusiv reprezentan\ii religiilor neoprotestante, ;i c]te un medic, specialist `ntr-un anumit domeniu. La prima `nt]lnire a fost invitat p[rintele protopop Tiberiu Merlas, iar dr. Csaba Puskas a vorbit despre referirile igienico-sanitare ale legilor lui Moise. Totodat[ s-a efectuat ;i control de sensibilitate la gluten, fiind prezent[ ;i o pacient[ care a suferit de aceast[ afec\iune. Ea a vorbit despre leg[tura `ntre credin\[ ;i vindecare `n cazul ei personal. La urm[toarele `nt]lniri au fost invita\i pe r]nd, un preot reformat, unul greco-catolic, evanghelic ;i unul baptist, precum ;i speciali;ti `n domeniul endocrinologiei, medicinei naturiste, nutri\ionist, specialist `n tratamentul bolilor de dependen\[, iar acum, la `nt]lnirea din septembrie, medicul specialist oncolog. De fiecare dat[ sala este plin[, iar lumea se intereseaz[ intens de problemele prezentate de speciali;ti. La urm[toarea `nt]lnire, care va avea loc `n 29 octombrie, preotul reformat Miklos Sipos va vorbi despre importan\a credin\ei, iar `n sec\iunea medical[ a simpozionului se va dezbate problema hipocalcemiei ;i a osteoporozei. Dezbateri medicale pentru toate v]rstele Paralel cu aceste `nt]lniri Asocia\ia Szent-Györgyi Albert din Satu Mare desf[;oar[ `nc[ un program de educa\ie sanitar[ interactiv[, dedicat copiilor ;i tinerilor, intitulat “Diki-doki ;i prietenii s[i”. La cerere, speciali;tii voluntari se deplaseaz[ la ;coli, gr[dini\e, sau orice alte institu\ii de `nv[\[m]nt, iar tema dezb[tut[ este stabilit[ `n prealabil cu cei care `i invit[. Au fost organizate simpozioane pe tema educa\iei sanitare, a alergiilor, a autoimunit[\ii, nutri\ionismului, ;i `n alte domenii care prezint[ interes pentru categoria de v]rst[ `n cauz[. Peste tot, dezbaterile sunt adecvate v]rstei “gazdelor”, astfel ele ;i la gr[dini\[ se pot desf[;ura la fel, `n mod interactiv, ca la liceu. Eva Laczko S.C. Calsa Comimpex SRL organizeaz[ cursuri pentru decorarea unghiilor false S.C. Calsa Comimpex SRL Satu Mare `n colaborare cu Ola Was, instructor aplicare unghii `n cadrul Companiei Euro Fashion ;i Akademia Paznokcia, va organiza, `n perioada 26 - 28 octombrie 2010, diferite cursuri pentru decorarea unghiilor. Acestea sunt< pictur[ pe unghii cu vopsele acrilice - tehnica ONE STROKE, decora\iuni 3D din acril ;i design cu geluri color. Fiecare curs `n parte cost[ 300 de lei ;i va dura o zi, a c]te 8 ore, cu o pauz[ de mas[ oferit[ de organizatori. Persoanele participante vor avea asigurate toate produsele pentru cursuri, deoarece acestea sunt incluse `n pre\. ~n plus, pe durata celor trei zile, 26, 27 ;i 28 octombrie, persoanele participante vor putea achizi\iona produse din magazinul Calsa cu 10% reducere, astfel particip]nd la tombol[. La finalul evenimentului, organizatorii vor oferi diplome de participare. To\i cei interesa\i de detalii ;i cei care doresc s[ se `nscrie o pot face la sediul magazinului din Satu Mare, de pe strada Corvinilor, nr. 13, sau la numerele de telefon< 0361.310.314, 0744.810.199. Mirela Maria Filimon Criza economic[ afecteaz[ nu doar persoanele juridice, ci ;i persoanele fizice, cuplurile ;i familiile. Este binecunoscut faptul c[ orice situa\ie care este definit[ ca fiind criz[ duce de la sine la tr[iri emo\ionale intense precum confuzia, incertitudinea, panica. Necazuri ;i greut[\i Lipsa banilor ;i problemele de zi cu zi creeaz[ discu\ii `n familie, necazurile duc]nd la `ntristare. Speciali;tii au ajuns la concluzia c[ modelul familiei din ziua de azi arat[ `n felul urm[tor< tata munce;te zi lumin[ stresat s[ nu `;i piard[ locul de munc[, mama lucreaz[ ;i ea, f[r[ oprire, se ocup[ de copil ;i de treburile gospod[re;ti, fiind totodat[ cople;it[ de g]nduri, iar copilul se simte singur, neajutorat, viseaz[ la un partener de joac[, la un sprijin c]nd `;i face temele ori e isteric atunci c]nd nu c];tig[ la vreun joc pe calculator. Suferin\[ `n t[cere Privit[ per ansamblu, aceast[ familie sufer[ `n t[cere. De fapt psihologii sus\in c[ fiecare membru se chinuie s[ rezolve c]te un aspect de capul s[u, iar rezultatele fie `nt]rzie s[ apar[, fie nu mai apar niciodat[. Lucrurile ajung astfel s[ fie de necontrolat, s[ devin[ greu de suportat at]t pentru mam[, tat[, c]t ;i pentru copil. Primul lucru care atrage aten\ia speciali;tilor este acela c[ de fapt `n cazul familiei, `n contextul crizei economice, comunicarea lipse;te. Nu lipse;te `n acel sens `n care mama ;i tata se `nt]lnesc seara acas[ cu micu\ul familiei ;i povestesc, ci `n sensul `n care cei doi adul\i care conduc familia nu ajung s[ `;i povesteasc[ unul altuia problemele pe care le au ;i s[ `ncerce s[ cad[ de comun acord la rezolvarea lor. ~mp[r\irea treburilor gospod[re;ti Se spune c[ fiecare problem[ are o solu\ie ;i este adev[rat ;i `n acest caz. ~n primul r]nd, p[rin\ii au obliga\ia s[ stea s[ discute pe marginea necazurilor care `i fr[m]nt[, s[ `;i spun[ p[sul ;i s[ `ncerce s[ g[seasc[ modalit[\ile de remediere. Chiar dac[ e o vorb[ care zice c[ banii nu aduc fericirea, adul\ii trebuie s[ aib[ `n vedere c[ au nevoie de bani pentru a tr[i decent. Astfel, sunt nevoi\i s[ munceasc[, `ns[ nu c]t e ziua de lung[, iar finalul de s[pt[m]n[ ar trebui s[ `l petreac[ `n familie, cu copilul. :i treburile gospod[re;ti trebuie bine `mp[r\ite, astfel `nc]t s[ nu simt[ doar unul dintre parteneri toate greut[\ile din cas[. Ioana Pop Recompensele ;i penaliz[rile - parte a educa\iei copilului Din educa\ia copilului fac parte at]t recompensele, c]t ;i penaliz[rile. Copilul trebuie `nv[\at ce e bine s[ fac[ ;i ce nu este bine. Toate aceste lec\ii pe care p[rintele i le ofer[ `l ajut[ mai apoi s[ ;tie cum s[ se comporte `n fel ;i fel de situa\ii cu care se va confrunta de-a lungul vie\ii. Frumoasele cuvinte de `ncurajare Atunci c]nd p[rintele `l ceart[ f[r[ ca acesta s[ fi `nc[lcat vreo regul[ stabilit[ sau atunci c]nd `i ofer[ cuvinte de laud[ f[r[ a avea vreun motiv s[ le primeasc[, acesta poate s[ r[m]n[ f[r[ repere `n via\[. P[rin\ii sunt cei care `l ajut[ pe copil s[ creasc[ ;i s[ se dezvolte frumos prin cuvinte de `ncurajare. Uneori, recompensele pe care mama ;i tata le ofer[ copilului sunt `n func\ie de ceea ce `;i dore;te micu\ul. La c]\iva ani de via\[, copilul trebuie s[ ;tie dac[ a f[cut un lucru bun sau unul r[u, s[ disting[ o fapt[ bun[ de una rea. Cele mai importante recompense< afec\iunea ;i timpul petrecut `mpreun[ C]nd e mai m[ricel, copilul `ncearc[ la r]ndul s[u s[ `i recompenseze pe cei din jur pentru faptele lor. ~n acele situa\ii, p[rin\ii trebuie s[ `i acorde aten\ie micu\ului, s[ vad[ cum consider[ copilul lor c[ o fapt[ e recompensat[. De foarte multe ori, nu o ciocolat[ sau un pache\el de bomboane `l fac pe copil fericit, ci un cuv]nt de laud[ ori unul de mul\umire. Copiii se simt recompensa\i atunci c]nd sunt l[uda\i de cei dragi `n public. ~n calitate de p[rin\i trebuie s[ ;ti\i c[ `ncrederea unui copil `n for\ele proprii depinde `ntr-o foarte mare m[sur[ de cum se poart[ cei din jur cu el. Cele mai importante recompense pe care p[rin\ii le pot oferi copilului sunt de departe afec\iunea ;i timpul petrecut `mpreun[. ~n momentul `n care copilul `;i simte p[rin\ii aproape se simte extraordinar de bine, plin de ambi\ie ;i dornic s[ arat[ c[ este cel mai cuminte din lume. Tot p[rin\ii sunt cei care trebuie s[ ;tie ce fel de cadouri s[ `i fac[ micu\ului. E indicat ca adul\ii s[ `ncerce s[ `l ajute pe copil s[ `;i dezvolte abilit[\i. Copilul trebuie educat `n sensul `n care s[ `n\eleag[ c[ p[rintele a f[cut un efort pentru `- i oferi cadourile. Theodora Vladimirescu

4 Informa\ia zilei Mod[ Miercuri 6 octombrie 2010 Heidi Klum a renun\at la Victoria’s Secret O ;tire tristă a lovit lumea modelingului. Frumoasa blondă „;ia pus piesele de lenjerie în cui” ;i nu va mai urca niciodată pe podium doar în bikini. Una dintre cele mai cunoscute modele Victoria’s Secret, Heidi Klum (37 de ani), a renun\at la colaborarea de peste 13 ani pe care o avea cu casa de lenjerie intim[ Victoria’s Secret. „O voi iubi întotdeauna pe Victoria ;i nu-i voi face niciodată public secretul, însă toate lucrurile bune au un sfâr;it. Pentru mine, ace;ti 13 ani au constituit o perioadă superbă”, a spus Heidi. Din 2002, Klum este principala prezentatoare a show-ului anual al acestei case, iar în 2009, ea a făcut senza\ie, defilând în lenjerie intimă la doar cinci săptămâni după ce a născut al patrulea copil. Culorile noului sezon Designerii propun pentru sezonul rece 2010 o palet[ bogat[ de nuan\e, mai pu\ine nuan\e reci - numai negru, albastru, mov ;i gri, ;i o `ntreag[ „echip[” de nuan\e calde, pornind cu ro;u ;i termin]nd cu galben. De;i nu at]t de stridente precum cele din sezonul cald, nuan\ele toamnei sunt un contrast original - vesele dar elegante, clasice dar neobi;nuite. Iat[ care sunt principalele culori pe care designerii le propun pentru sezonul rece 2010< Negru Nu este o culoare, `ns[ a monopolizat toate colec\iile pentru aceast[ toamn[. |inutele all black reprezint[ principala tendin\[, fie c[ sunt extrem de simple ;i elegante sau descrise de croieli extravagante. Fiecare colec\ie con\ine cel pu\in 4-5 propuneri de astfel de \inute, unde negrul este dominant. Mov Movul curat, a;a cum `l ;tim, f[r[ `nflorituri, f[r[ imprimeuri, este alt preferat al designerilor. L[s[m deoparte negrul ;i ne bucur[m de una dintre cele mai gra\ioase culori, care poate s[ arate la fel de bine pe orice pies[ vestimentar[, fie ea o rochie sau un palton. Albastru cobalt Dac[ `n sezonul cald ne-am bucurat de turcoaz, iat[ c[ odat[ cu aceast[ toamn[, albastru cobalt sau electric revine `n list[. Pre\ios ;i elegant, ca ;i movul, este u;or de asortat ;i `\i poate scoate \inutele din monotonie. Verde smarald Iat[ cea mai interesant[ ;i inedit[ nuan\[ propus[ pentru aceast[ toamn[. Verdele smarald este o nuan\[ cameleonic[, deoarece se poate asorta u;or cu orice alt[ nuan\[, fie c[ este cald[ sau rece. Nuan\e de ro;u Ro;ul `;i p[streaz[ feminitatea, `ns[ devine mai apropiat de nuan\ele aprinse ale toamnei. Astfel, `nt]lnim at]t nuan\e de ro;u aprins, dar ;i nuan\e de c[r[miziu sau ro;u-orange. Nuan\e militare Asortate la vestimenta\ii `n aceea;i tem[, nuan\ele army sunt kaki ;i verde-oliv sunt dou[ culori care se asorteaz[ `n peisajul toamnei ;i care pot scoate din anonimat o \inut[, fie ea c]t de simpl[. Nuan\e de gri Griul este ;i el `n top ;i, probabil ca ;i negrul, nu va pieri niciodat[. ~ns[, de aceast[ dat[, nuan\ele de gri propuse sunt mult mai evidente, mai puternice, mai masculine, de la gri ardezie la gri mat. Nuan\e de maro Maroul este, de la sine, o culoare specific[ toamnei. ~n acest sezon trebuie s[ fie foarte `nchis la culoare, aproape de nuan\ele ciocolatei negre. Nuan\e pale Nuan\ele nude sunt de c]\iva ani preferate, iar pentru toamn[ d[m deoparte nuan\ele mai reci ;i apel[m la cele care se asorteaz[ cu anotimpul - bej, crem, piersic[, nisipiu, rozaliu. Nuan\e de galben S[ nu te g]nde;ti vreo secund[ la galbenul strident al verii. Nici pe departe. Galbenul prezent `n aceast[ toamn[ este mai mult o nuan\[ de mu;tar care se duce p]n[ la o nuan\[ mai aprins[ de galben cu tente portocalii. Nuan\e metalizate Bine`n\eles c[ nu se poate renun\a la materialele lucioase, a;a c[ avem parte de o tendin\[ interesant[ - toate nuan\ele prezentate mai sus le putem g[si ;i purta ;i `n varianta metalizat[, chiar ;i mov sau nuan\ele delicate de nude. Miercuri 6 octombrie 2010 Carte Informa\ia zilei 5 “S[n[tate Cenzurat[” -Un nou best seller v]ndut `n peste 130.000 exemplare De ce tr[im doar jum[tate din timpul pe care l-am putea tr[i? De ce doar popoarele necivilizate pot tr[i p]n[ la 100 de ani? Cine ne dirijeaz[ ideile despre s[n[tate? Cine ;i de ce au m[turat sub covor cele mai importante descoperiri ;tiin\ifice? ~n ce fel fac unii mul\i bani de pe urma copiilor printr-o boal[ fictiv[? Care sunt cele mai frecvente cauze ale `ngr[;[rii? Cine a ascuns tratamentul eficient al cancerului? Ave\i idee c]t de u;oar[ ar fi men\inerea s[n[t[\ii? Sunt c]teva din multele `ntreb[ri care `;i g[sesc r[spunsul cu ajutorul dr. Gabor Lenkei, autorul c[r\ii “S[n[tate Cenzurat[“ despre care ne vorbe;te pe larg Loga Lorant, administratorul siteului editurii www.logacenter.ro Cartea “S[n[tate Cenzurat[” este acum ;i `n Rom]nia a debutat la Satu Mare `n luna septembrie 2010 Despre autorul c[r\ii afl[m c[ a absolvit Facultatea de Medicin[ `n 1986 cu calificativul excelent (summa cum laude). Dup[ 6 ani de practic[ a abandonat folosirea metodelor de vindecare oficiale, deoarece nu a mai putut accepta eficien\a sc[zut[ a acestora. Atunci s-a decis s[ caute care sunt cauzele nivelului slab. :i lea g[sit. Iar acum v[ arat[ aceste r[spunsuri. Probabil c[ nu mai exist[ vreun medic care s[ fi scris o carte a;a de sincer[. “S[n[tate cenzurat[“ este o carte care ofer[ r[spunsuri. R[spunsuri la `ntreb[ri pe care ;i le-a pus un medic, care nu a `n\eles incapacitatea medicinii de a vindeca. R[spunsurile le ve\i afla din aceast[ carte. Un om de afaceri a caracterizat cartea `n felul urm[tor< “Aceast[ carte este at]t de periculoas[, `ntruc]t necesit[ autoriza\ie pentru portarm[.” Bestseller, v]ndut `n peste 130 000 de exemplare Aceast[ carte con\ine informa\ii ;ocante. Doar cei care nu-;i `ntorc spatele, care nu-;i `nchid ochii speria\i, vor avea de ca;tigat din citirea acestei c[r\i. Nu va fi u;or s[ digera\i cele scrise. Edward G. Griffin a scris o carte intitulat[ World Without Cancer (Lumea f[r[ cancer). Din aceasta putem afla c[ terapia eficient[ a groaznicei boli este rezolvat[ de c]teva decenii prin metode naturale. Autorul demascheaz[ acea manipula\ie infam[ care a `mpiedicat ca aceast[ descoperire s[ devin[ cunoscut[ pe scar[ larg[. Deoarece o “afacere de boal[” de miliarde de dolari s- ar destr[ma. Eu am lecturat profesional traducerea maghiar[ a c[r\ii. “ Oamenilor de bun[ credin\[ le vine greu s[ `nfrunte rea-voin\a inten\ionat[. Tocmai de aceea mul\i `i cad victim[. Ceea ce nu avem curajul s[ `nfrunt[m, va avea putere asupra noastr[. Nimeni nu stinge focul la care nici nu se poate uita” spune Gabor Lenkei. Cartea nu `nlocuie;te tratamentul sau sfatul medical! Autorul este medic. Cu toate acestea nici un r]nd din carte nu poate fi considerat recomandare medical[ sau promisiune din partea autorului. Cartea nu dore;te s[ v[ `ndep[rteze de la tratamentul medical tradi\ional. A fost scris[ `n primul r]nd oamenilor s[n[to;i, de;i o pot citi cu folos ;i bolnavii. Bolnavii trebuie s[ cear[ sfatul medicului `n leg[tur[ cu tot ceea ce scrie aici. Informa\iile comunicate `n aceast[ carte nu pot fi folosite pentru transmiterea responsabilit[\ii. Scopul autorului a fost s[ furnizeze noi informa\ii celor care doresc s[ fac[ mai mult pentru propria s[n[tate. “Am vrut s[ v[ dau o m]n[ de ajutor pentru libera decizie. ~ns[ libera decizie tot timpul trebuie s[ fie laolalt[ cu r[spunderea pentru propria decizie! Eu nu pot lua decizii `n locul nim[nui. Declar c[ s[n[tatea poate fi ob\inut[ doar prin silin\a devotat[ ;i r[spunderea total[ pentru propria persoan[ a omului. Dr. Gabor Lenkei este un medic care s-a `mpotrivit mafiei industriei medicamentelor. Cenzura `nseamn[< “poli\ia g]ndurilor”. Aceasta `nseamn[ c[ ni;te persoane decid, stabilesc ce avem voie s[ cunoa;tem, ;i ce nu. O fi s[n[tatea cenzurat[? Sunt descoperiri ;tiin\ifice vitale care ne sunt ascunse? Cine ;i de ce nu vor, ca noi s[ fim pe deplin s[n[to;i? Suntem du;i de nas? Carte de scandal? O expresie la mod[. Scandaloase sunt realmente faptele pe care le prezint[ ;i le dezv[luie. Subiectul este desigur agreat. P]n[ `n prezent au fost v]ndute 130 000 de exemplare, ;i conform unui studiu cartea a fost citit[ de aproximativ 250.000 de oameni. E posibil ca aceast[ carte s[ demoleze o lume dep[;it[ ;i fals[? Ar fi ea oare `nceputul unei noi culturi de s[n[tate? Decide\i Dvs.! Cump[ra\i cartea ;i citi\i-o! Pre\ul c[r\ii este de 27.25 RON Disponibil exclusiv pe site-ul editurii www.logacenter.ro