Instrucţiuni de operare

f64.ro

Instrucţiuni de operare

Instrucţiuni de operare

Cameră video SD

Model Nr. SDR-S50

SDR-S45

SDR-T50

Cameră video SD/HDD

Model Nr. SDR-H85

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

De asemenea, vă rugăm consultaţi instrucţiunile de operare (format PDF)

înregistrate pe CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat).

Puteţi afla mai multe despre metodele de operare avansate şi studia

Identificarea şi remedierea problemelor.

Site Web: http://www.panasonic-europe.com


Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

AVERTISMENT:

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU,

DE ELECTROCUTARE SAU DE AVARIERE

AL PRODUSULUI,

• NU EXPUNEŢI APARATUL LA PLOAIE,

UMEZEALĂ, PICĂTURI SAU ÎMPROŞCĂRI

ŞI NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHIDE,

CUM AR FI VAZELE, NU TREBUIE SĂ FIE

AŞEZAT PE APARATURĂ.

• FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE

RECOMANDATE.

• NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA

DIN SPATE); APARATUL NU DISPUNE DE

COMPONENTE REMEDIABILE DE CĂTRE

UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,

ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

ATENŢIE!

• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST

APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE

RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE.

ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE

BINE AERISIT. PENTRU A PREVENI

PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU

DE INCENDIU DATORITĂ

SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA

ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE

OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU

DE ALTE MATERIALE.

• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE

DE AERISIRE ALE APARATULUI CU

ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI

OBIECTE SIMILARE.

• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI, CUM

AR FI LUMÂNĂRI APRINSE, PE APARAT.

• SCOATEŢI ACUMULATOARELE DIN UZ

RESPECTÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea

echipamentului şi trebuie să poată fi accesată cu

uşurinţă. Fişa de reţea a cablului de alimentare

trebuie să rămână gata de funcţionare. Pentru a

deconecta complet aparatul de la sursa de

alimentare în curent alternativ scoateţi fişa cablului

de alimentare din receptacolul prizei

Pericol

Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu

dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai

mare de 60°C şi nu incineraţi.

• Compatibilitate magnetică şi electrică EMC

Acest simbol (CE) este amplasat pe plăcuţa

tehnică.

Folosiţi numai accesoriile recomandate.

• Nu folosiţi alte cabluri AV, respectiv cabluri

USB, cu excepţia celui furnizat. *

* Nu este furnizat un cablu USB cu modelul

SDR-S45. Utilizaţi doar un cablu USB

original Panasonic USB (• 7).

• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna

copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia

să-l înghită.

Marcajul de identificare a produsului se

află pe suportul aparatului.

• Informaţii pentru utilizatori referitoare la

colectarea şi depunerea la deşeuri a

echipamentelor vechi şi a acumulatorilor

uzaţi

Aceste simboluri de pe produse,

ambalaje şi/sau documentele

însoţitoare indică faptul că

produsele electrice şi electronice,

precum şi acumulatoarele uzate

nu trebuie să fie amestecate cu

deşeurile menajere obişnuite.

Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi

reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor

uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctele de

colectare corespunzătoare, în conformitate cu

legislaţia dumneavoastră naţională şi cu

Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.

2

VQT2L26 (RO)


Prin eliminarea corespunzătoare a acestor

produse şi acumulatori, veţi ajuta la economisirea

unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor

potenţial negative asupra sănătăţii umane şi

asupra mediului care, în caz contrar, pot apărea

din cauza procesării necorespunzătoare a

deşeurilor. Pentru mai multe informaţii despre

colectarea şi reciclarea produselor şi acumulatorilor

vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile

locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a

deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi

achiziţionat produsele respective. Este posibil ca

îndepărtarea incorectă a acestor deşeuri să fie

pedepsită conform legilor naţionale.

Pentru utilizatorii comerciali

din cadrul Uniunii Europene

Dacă doriţi să eliminaţi echipamente

electrice şi electronice, vă rugăm

să contactaţi distribuitorul sau

furnizorul dumneavoastră pentru

informaţii suplimentare.

[Informaţii referitoare la casare pentru alte

ţări situate în afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea

Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste

produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile

dumneavoastră locale pentru a afla care este

metoda de eliminare corespunzătoare.

Notă pentru simbolul

acumulatorului (ultimele două

exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în

combinaţie cu un simbol chimic.

În acest caz, acesta este

conform cu cerinţele stabilite de Directivă

pentru elementul chimic în cauză.

• Precauţii la utilizare

Ţineţi camera video cu card SD, camera

video SD/HDD la distanţă de echipamente

electromagnetice (precum telefoane

mobile, cuptoare cu microunde,

televizoare, console de jocuri etc.)

• Dacă utilizaţi camera video SD, camera

video SD/HDD pe sau lângă un televizor,

imaginile sau sunetul de pe camera video

SD, camera video SD/HDD pot suferi

perturbaţii datorită undelor electromagnetice.

• Nu utilizaţi camera video cu card SD, camera

video SD/HDD în apropierea telefoanelor

mobile, deoarece se vor produce zgomote

care pot afecta negativ imaginea şi sunetul.

• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi

distorsionate de câmpuri magnetice puternice

create de difuzoare sau motoare mari.

• Undele electromagnetice generate de

microprocesoare pot afecta negativ camera

video cu card SD, camera video SD/HDD

perturbând imaginea şi sunetul.

• În cazul în care camera video cu card SD,

camera video SD/HDD este afectată de

astfel de echipamente şi nu operează

normal, opriţi camera video cu card SD,

camera video SD/HDD şi scoateţi

acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de

alimentare. Apoi reintroduceţi acumulatorul

sau reconectaţi adaptorul de c.a. şi reporniţi

camera camera video cu card SD, camera

video SD/HDD.

Nu utilizaţi camera video cu card SD,

camera video SD/HDD lângă transmiţătoare

radio sau cabluri de înaltă tensiune.

• Dacă înregistraţi imagini lângă

transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă

tensiune, imaginile şi sunetele vor fi afectate.

Conectarea la un PC

• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celor

furnizate. *

* Nu este furnizat un cablu USB cu modelul

SDR-S45.

Declaraţie de exonerare a răspunderii cu

privire la conţinutul înregistrat

Panasonic nu acceptă nici o responsabilitate

referitoare la pagube create direct sa indirect

datorită oricărui tip de probleme care rezultă în

pierderi ale conţinutului înregistrat sau editat şi

nu garantează nici un conţinut dacă înregistrarea

sau editarea nu se desfăşoară în mod

corespunzător. Similar, cele de mai sus se

aplică şi în cazul în care aparatul este supus la

reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente

alta decât memoria integrată / hard-disk-ul).

Aceste instrucţiuni de operare sunt destinate

modelelor

şi

. Imaginile pot fi

uşor diferite de original.

• Ilustraţiile utilizate în aceste instrucţiuni de

operare indică modelul

, însă

anumite părţi pot face referire la modele

diferite.

• În funcţie de model, este posibil ca anumite

funcţii să nu fie disponibile.

• Funcţiile pot varia, deci citiţi instrucţiunile cu

atenţie.

3

(RO) VQT2L26


• În scopul acestor instrucţiuni de operare

• Cardul de memorie SD, cardul de Memorie

SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt

denumite "Card SD".

• Funcţiile care pot fi utilizate pentru

înregistrarea / redarea filmelor sunt indicate

prin în cadrul acestor instrucţiuni de

operare.

• Funcţiile care pot fi utilizate pentru

înregistrarea / redarea imaginilor statice sunt

indicate prin în cadrul acestor

instrucţiuni de operare.

• Paginile la care se face trimitere sunt

indicate printr-o săgeată, de exemplu:

• Manipularea memorie integrate [SDR-T50]

Acest aparat este dotat cu o memorie integrată

de 4 GB. La utilizarea acestei componente,

acordaţi atenţie următoarelor puncte.

Se recomandă realizarea periodică de copii

de siguranţă a datelor.

Memoria integrată este destinată stocării

temporare. Pentru a evita ştergerea datelor din

cauza electricităţii statice, undelor

electromagnetice şi şocurilor puternice, copiaţi

datele pe un PC sau DVD.

• Indicatorul luminos [ACCESS] (Acces) (• 8)

se aprinde la accesarea cardului SD sau a

memoriei integrate (iniţializare, înregistrare,

redare, ştergere, etc.). Nu efectuaţi

următoarele operaţii în timp ce indicatorul

luminos este aprins. În caz contrar, memoria

integrată sau aparatul se pot defecta.

− Opriţi aparatul (scoateţi acumulatorul)

− Introducerea şi scoaterea cablului USB

− Expunerea aparatului la vibraţii sau şocuri

• Despre depunerea la deşeuri sau predarea

acestui aparat

• Manipularea hard disk-ului [SDR-H85]

Acest aparat este dotat cu un hard-disk

integrat de 80 GB. În timp ce hard-disk-ul

poate stoca o cantitate mare de date, există

unele aspecte care trebuie luate în

considerare. La utilizarea acestei componente,

acordaţi atenţie următoarelor puncte.

Nu expuneţi hard-disk-ul la vibraţii şi

şocuri.

Din cauza condiţiilor de mediu şi de manipulare,

hard-disk-ul poate fi supus la deteriorări parţiale,

sau nu va putea citi, înregistra şi reda date. Nu

expuneţi aparatul la vibraţii sau şocuri şi nu opriţi

alimentarea cu energie în timpul desfăşurării

înregistrării sau redării.

Dacă aparatul este utilizaţi în locuri cu

zgomote puternice, precum un club sau un

bulevard, înregistrarea se poate opri din

cauza vibraţiilor sonore. În astfel de locaţii,

se recomandă înregistrarea datelor de pe

un card SD.

Se recomandă realizarea periodică de copii

de siguranţă a datelor.

Hard-disk-ul este destinat stocării temporare.

Pentru a evita ştergerea datelor din cauza

electricităţii statice, undelor electromagnetice

şi şocurilor puternice, copiaţi datele pe un PC

sau DVD.

Dacă hard-disk-ul prezintă unele

disfuncţionalităţi, efectuaţi imediat o copie

de siguranţă a datelor.

Defectarea hard-disk-ului poate produce

zgomote continuu sau sunet întrerupt în timpul

înregistrării sau redării. Continuarea utilizării

va spori gradul de deteriorare, iar, în cele din

urmă, hard-disk-ul va deveni inutilizabil. Dacă

sunt observate aceste fenomene, copiaţi

datele de pe hard-disk pe un PC, disc DVD,

etc. şi contactaţi distribuitorul.

Dacă hard-disk-ul devine inutilizabil, datele nu

mai pot fi recuperate.

Operarea se poate opri în medii calde sau

reci.

Aparatul se va opri, pentru a proteja hard-disk-ul.

Nu folosiţi aparatul în medii cu presiuni

atmosferice joase.

Hard-discul se poate defecta dacă folosiţi

acest aparat la altitudini de 3000 m sau mai

mari, deasupra nivelului mării.

Transport

Când aparatul este transportat, opriţi-l şi

asiguraţi-vă că nu scuturaţi, scăpaţi pe jos sau

supuneţi aparatul la şocuri.

4

VQT2L26 (RO)


Funcţie de detectare a căderii

se afişează pe ecran atunci când este

detectată căderea aparatului (o stare de

imponderabilitate). Dacă este detectată o stare

dedere în mod repetat, aparatul poate

întrerupe înregistrarea sau redarea pentru a

proteja hard-disk-ul.

• Indicatorul luminos [ACCESS HDD] (Acces

hard disk) (• 10) se aprinde la accesarea

hard-disk-ului (iniţializare, înregistrare,

redare, ştergere, etc.). Nu efectuaţi

următoarele operaţii în timp ce indicatorul

luminos este aprins. În caz contrar, harddisk-ul

sau aparatul se pot defecta.

− Oprirea aparatului (scoaterea

acumulatorului)

− Introducerea şi scoaterea cablului USB

− Expunerea aparatului la vibraţii sau şocuri

• Despre depunerea la deşeuri sau predarea

acestui aparat

• Respectaţi legile privind drepturile de

autor

Înregistrarea de discuri sau casete

preînregistrate, sau alte materiale publicate

sau difuzate, în scopuri diferite de

utilizarea în scop personal poate duce la

încălcarea legilor privind drepturile de

autor. Chiar şi în cazul utilizării în scop

personal, înregistrarea anumitor materiale

poate fi restricţionată.

• Cardurile pe care le puteţi utiliza cu

acest aparat

Card de memorie SD, Card de memorie

SDHC şi Card de memorie SDXC

• Cardurile de memorie de 4 GB sau mai mult

care nu prezintă logo-ul SDHC, sau cardurile

de memorie de 48 GB sau mai mult care nu

prezintă logo-ul SDXC nu sunt bazate pe

specificaţiile pentru card de memorie SD.

• Consultaţi pagina 15 pentru mai multe

informaţii privind cardurile SD.

• Licenţe

• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a

SD-3C, LLC.

• Numere brevete S.U.A. 6.836.549;

6.381.747; 7.050.698; 6.516.132; şi

5.583.936.

Acest produs încorporează tehnologii

protejate prin legislaţia drepturilor de autor şi

este protejată de brevete S.U.A. şi de alte

drepturi de proprietate intelectuală.

Utilizarea acestei tehnologii protejate de

drepturile de autor trebuie să fie autorizată

de către Macrovision şi este creată pentru a

fi utilizată în cadru domestic şi în cadrul altor

exploatări cu vizualizare limitată, cu excepţia

cazurilor în care nu este stipulat diferit de

către Macrovision. Copierea tehnologiei sau

demontarea sunt interzise.

• Microsoft®, Windows® şi Windows Vista®

sunt mărci comerciale sau mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA

şi/sau alte ţări.

• Captura(capturi) de ecran ale produselor

Microsoft este (sunt) retipărită(retipărite) cu

permisiunea Microsoft Corporation

• IBM şi PC/AT sunt mărci comerciale

înregistrate ale International Business

Machines Corporation în Statele Unite.

• Intel®, Core, Pentium® şi Celeron® sunt

mărci comerciale înregistrate sau mărci

comerciale ale Intel Corporation în Statele

Unite şi în alte ţări.

• iMovie şi Mac sunt mărci înregistrate ale

Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.

• PowerPC este marcă înregistrată a

International Business Machines

Corporation.

• YouTube şi Picasa sunt mărci înregistrate

ale Google, Inc.

• Alte denumiri de sisteme şi produse

menţionate în aceste instrucţiuni sunt de

regulă mărci înregistrate sau mărci ale

producătorilor care au dezvoltat produsul

sau serviciul în cauză.

Acest produs este licenţiat sub licenţă de

patent AVC pentru utilizare personală şi

necomercială de către un consumator, pentru

(i) codare video în conformitate cu standardul

AVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare

semnal AVC Video codat de către un

consumator în cadrul unei activităţi personale

şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor

de materiale video, licenţiat pentru furnizare

de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu

este acordată sau nu va fi implicată pentru o

altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi

obţinute de la MPEG LA, LLC.

Consultaţi http://www.mpegla.com.

5

(RO) VQT2L26


Cuprins

Informaţii pentru siguranţa

dumneavoastră..........................................2

Accesorii ....................................................7

Pregătire

Înainte de utilizare

Identificarea şi manipularea

componentelor....................................8

Configurare

Alimentarea ......................................11

Introducerea acumulatorului...............11

Încărcarea acumulatorului. .................12

Încărcare şi timp de înregistrare.........13

Înregistrarea pe un card...................15

Cardurile care pot fi utilizate

cu acest aparat ...................................15

Introducerea / extragerea unui card

de memorie SD...................................16

Pornirea / oprirea aparatului............17

Pornirea şi oprirea aparatului

cu butonul de pornire / oprire..............17

Pornirea şi oprirea aparatului

cu ecranul LCD...................................17

Selectarea unui mod ........................18

Utilizarea ecranului de meniuri .......19

Selectarea limbii .................................19

Setarea datei şi orei..........................20

Redare

Redare

Redarea imaginilor video................. 26

Redarea imaginilor statice............... 27

Editarea

Ştergerea scenelor /

imaginilor statice.............................. 28

Formatarea........................................ 29

Cu un TV

Vizionarea imaginilor video /

fotografiilor pe televizorul

dumneavoastră................................. 30

Altele

Specificaţii ............................................... 31

Citirea instrucţiunilor de operare

(format PDF) ............................................ 35

Înregistrare

Înregistrare (Operaţii de bază)

Înaintea înregistrării .........................21

Mod automat inteligent .......................21

Înregistrarea de imagini video.........22

Înregistrarea imaginilor statice .......23

Funcţii de înregistrare......................24

Transfocare optică îmbunătăţită

[SDR-S50]/[SDR-T50]/

[SDR-H85]. .........................................24

Funcţia de transfocare digitală ...........24

Funcţia de stabilizator de imagine......25

6

VQT2L26 (RO)


Accesorii

Verificaţi accesoriile înainte de a utiliza aparatul.

Numerele de produse sunt valabile începând din luna decembrie 2009. Acestea se pot modifica.

Acumulator

VW-VBL090

(SDR-S50/SDR-S45)

(SDR-T50)

Acumulator

VW-VBK180

(SDR-H85)

Adaptor de alimentare

VSK0712

Cablu de alimentare

K2CQ29A00002

Cablu AV

K2KYYYY00054

Cablu USB

(Cablu tip A-mini-B)

K1HY04YY0032

(nu este furnizat

pentru SDR-S45)

CD-ROM

Software

Accesorii opţionale

Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu

fie disponibile în anumite ţări.

Încărcător acumulator (VW-BC10E)

Acumulator (litiu/VW-VBL090)

(SDR-S50/SDR-S45)

(SDR-T50)

Acumulator (litiu/VW-VBK180)

Acumulator (litiu/VW-VBK360)

Indicator video CC (VW-LDC103E)*

Bec pentru indicator CC video (VZ-LL10E)

Adaptor (VW-SK12E)

Unitate de scriere DVD (VW-BN2)

Set accesorii (VW-ACK180E)

* Adaptorul VW-SK12E şi acumulatorul

VW-VBG130/VW-VBG260 sunt necesare

pentru utilizare cu VW-LDC103E. Adaptorul

de alimentare VW-AD21E-K/ VW-AD20E-K

este necesar pentru încărcarea

acumulatorului VW-VBG130/VW-VBG260.

Pregătire

Înregistrare

Redare

CD-ROM

Instrucţiuni de operare

VFF0568

Altele

7

(RO) VQT2L26


Pregătire

Înainte de utilizare

Identificarea şi manipularea

componentelor

1 Ecran LCD

• Trageţi ecranul LCD cu degetele în direcţia

săgeţii.

• Acesta se poate deschide la 90°.

• Se poate roti la 180° către obiectiv sau la

90° în direcţia opusă.

• Luminozitatea şi nivelul de culoare al ecranului

LCD pot fi reglate.

Doar SDR-S45

Datorită limitărilor privind tehnologia de

producere a ecranelor cu cristale lichide (LCD),

este posibil să apară mici puncte luminoase sau

întunecate pe ecranul LCD. Totuşi, aceasta nu

reprezintă o defecţiune şi nu afectează imaginea

înregistrată.

2 Buton mod automat inteligent / manual

[iA/MANUAL] (• 21)

3 Buton de stabilizator optic de imagine

(SDR-S50/SDR-T50/

SDR-H85) (• 25)

4 Buton de alimentare (• 17)

5 Buton Delete (Ştergere) (• 28)

6 Buton de înregistrare lungă [LONG REC.]

7 Conector de ieşire audio-video [A/V]

(• 30)

• Utilizaţi cablul AV (doar cablul furnizat).

8 Conector USB

9 Indicator luminos de acces [ACCESS]

(• 16)

10 Slot de card SD (• 16)

11 Capac card SD [SD CARD] (• 16)

8

VQT2L26 (RO)


12 Capac obiectiv

13 Obiectiv

14 Comutator de deschidere / închidere a

capacului de obiectiv

Pentru protecţia obiectivului, asiguraţi-vă că

închideţi capacul acestuia atunci când nu îl

utilizaţi.

Glisaţi comutatorul de deschidere / închidere

a capacului de obiectiv.

15 Microfon (integrat, stereo)

16 Buton AF/AE [AF/AE]

17 Joystick

Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta funcţiile de

înregistrare şi operaţiile de redare şi pentru a

opera ecranul de meniu.

Mutaţi joystick-ul în sus, în jos, la stânga sau

la dreapta pentru a selecta o setare sau o

scenă, după care apăsaţi joystick-ul pentru a

seta.

Selectare prin apăsare în sus, jos, la stânga

sau la dreapta.

Setare prin apăsare pe centru.

• Operaţii în ecranul de meniuri (• 19)

• Pentru a selecta funcţiile de înregistrare

• Pentru ajustare manuală

• Operaţii de redare (• 26, 27)

18 Comutator de mod (• 18)

19 Buton pornire/oprire înregistrare (• 22)

20 Buton de meniu [MENU] (• 19)

21 Suport acumulator (• 11)

9

(RO) VQT2L26


22 Buton de realizare fotografie (• 23)

23 La înregistrare: Buton de zoom [W/T] (• 24)

La redare: Comutator de afişare imagine

miniaturală

Buton de volum [—VOL+]

24 Difuzor

25 Indicator de stare (• 17)

26 Indicator luminos de acces HDD

[ACCESS HDD] (SDR-H85) (• 5)

27 Conector alimentare [DC IN] (• 12)

• Nu utilizaţi alte adaptoare de alimentare, cu

excepţia celui furnizat.

28 Curea de mână

Ajustaţi lungimea curelei şi poziţia perniţei.

Slăbiţi cureaua.

Reglaţi lungimea.

Strângeţi cureaua.

29 Buton de eliberare acumulator [BATTERY]

(• 11)

30 Receptacul trepied

10

VQT2L26 (RO)


Pregătire

Configurare

Sursă de alimentare

• Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat

Acumulatorul ce poate fi utilizat cu acest aparat este VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360.

Acumulatorul ce poate fi utilizat cu acest aparat este VW-VBK180/VW-VBK360.

• Aparatul are o funcţie de determinare a utilizării corecte a acumulatorului şi doar

acumulatoare dedicate (VW-VBK180/VW-VBK360) suportă această funcţie. Pot fi utilizate doar

acumulatoare care sunt produse originale Panasonic, precum şi acumulatoare de alte mărci,

certificate de Panasonic. (Pot fi utilizate doar acumulatoare care suportă această funcţie) Vă rugăm

să ţineţi cont de faptul că Panasonic poate garanta doar calitatea, performanţele şi siguranţa

acumulatoarelor produse de Panasonic, această garanţie neacoperind acumulatoarele produse de

alte companii.

Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt

vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă

adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există

riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea

pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte

acumulatoare decât cele originale Panasonic . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul vă

recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.

Introducerea acumulatorului

• Apăsaţi butonul de pornire / oprire pentru a opri aparatul. (• 17)

Instalaţi acumulatorul prin introducerea ei în direcţia indicată în figură.

Scoaterea acumulatorului

Ţineţi apăsat butonul de pornire/oprire până

când indicatorul de stare se stinge. Apoi

scoateţi acumulatorul în timp ce susţineţi

aparatul pentru a preveni căderea acestuia.

Mutaţi butonul de eliberare acumulator în

direcţia indicată de săgeată şi scoateţi

acumulatorul când este deblocat.

Introduceţi acumulatorul până la auzirea unui clic

şi blocarea acestuia.

11

(RO) VQT2L26


Încărcarea acumulatorului

La achiziţia acestui produs acumulatorul nu este încărcat. Încărcaţi acumulatorul înainte de a

folosi acest produs.

Aparatul se află în standby atunci când adaptorul de alimentare este conectat. Circuitul primar este

întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.

• Acumulatorul nu se va încărca, dacă aparatul este pornit.

1 Conectaţi adaptorul de alimentare la borna de intrare pentru alimentarea aparatului.

2 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de alimentare şi la priză.

• Pentru cablul de alimentare, conectaţi şi apoi

• Indicatorul de stare va lumina intermitent la un interval de 2 secunde, indicând faptul că încărcarea

a început.

• Conectarea la o priză de alimentare

Dacă porniţi aparatul în timp ce încărcaţi acumulatorul utilizând adaptorul de alimentare, puteţi utiliza

curentul de la o priză de curent alternativ pentru a alimenta aparatul.

• Recomandăm utilizarea acumulatoarelor Panasonic (• 7, 13).

• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.

• Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.

• Nu lăsaţi acumulatoarele într-un autovehicul expus la lumină solară directă pentru o perioadă

îndelungată, cu portierele şi geamurile închise.

ATENŢIE

Pericol de explozie în caz de înlocuire

incorectă a acumulatorului. Se va înlocui

numai cu un acumulator identic sau de un tip

echivalent, recomandat de producător.

Debarasaţi-vă de acumulatoarele uzate în

conformitate cu instrucţiunile producătorului.

12

VQT2L26 (RO)


Timp de încărcare şi înregistrare

• Timp de încărcare / înregistrare

Temperatura: 25°C/umiditate: 60%

Număr model acumulator

[Tensiune/Capacitate

(minimum)]

Acumulator furnizat/

VW-VBL090

(opţional)

[3,6 V/895 mAh]

VW-VBK180

(opţional)

[3.6 V/1790 mAh]

VW-VBK360

(opţional)

[3,6 V/3580 mAh]

SDR-S50/SDR-S45/SDR-T50

Timp de încărcare

Durată maximă de

înregistrare

continuă

Durată reală de

înregistrare

2h 20 min 1h 20min 40 min

2h 50 min 2h 55min 1h 30min

4h 50 min 6h 3h 10min

SDR-H85

Număr model

acumulator

[Tensiune/Capacitate

(minimum)]

Timp de

încărcare

Destinaţie

înregistrare

Mod

înregistrare

Durată maximă

de înregistrare

continuă

Durată reală

de

înregistrare

Acumulator furnizat/

VW-VBK180

(opţional)

[3,6 V/1790 mAh]

2h 50min

HDD

SD

XP 2h 30min 1h 15min

SP/LP/LXP/

LSP/LLP

2h 30min

1h 20min

XP/SP 2h 35min 1h 20min

LP/LXP/

LSP/LLP

2h 40min

1h 25min

XP 5h 2h 40min

VW-VBK360

(opţional)

[3,6 V/3580 mAh]

4h 50min

HDD

SP 5h 5 min 2h 40min

LP/LXP/

LSP/LLP

5h 10min

2h 45min

XP 5h 15min 2h 45min

SD

SP 5h 20min 2h 50min

LP/LXP/

LSP/LLP

5h 25min

2h 50min

13

(RO) VQT2L26


• Aceşti timpi sunt aproximativi.

• Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet

descărcat. Timpul de încărcare şi înregistrare variază în funcţie de condiţiile de utilizare,

precum temperaturile ridicate / scăzute.

• VW-VBL090 este indisponibil pentru

• Timpul de înregistrare real se referă la timpul de înregistrare pe un disc cu oprire / pornire

repetată a înregistrării, oprirea / pornirea aparatului, utilizarea transfocării, etc.

• Acumulatoarele se încălzesc după utilizare sau încărcare. Acest lucru este normal.

Indicarea capacităţii acumulatorului

• Afişajul se modifică pe măsură ce capacitatea acumulatorului se reduce.

Dacă există mai puţin de 3 minute rămase, atunci

va lumina în roşu. Dacă acumulatorul se descarcă, atunci va lumina

intermitent.

• Capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată atunci când utilizaţi acumulatoare Panasonic

recomandate. Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru afişarea capacităţii rămase a

acumulatorului. Durata reală poate varia în funcţie de modul de utilizare.

• În cazul în care durata reală depăşeşte 9 ore şi 59 de minute, indicatorul va rămâne verde şi nu se

va modifica decât atunci când durata rămasă scade sub 9 ore şi 59 de minute.

• La utilizarea adaptorului de alimentare sau a unor acumulatoare produse de terţi, capacitatea

rămasă a acumulatorului nu va fi afişată.

14

VQT2L26 (RO)


Pregătire

Configurare

Înregistrarea pe un card

Aparatul poate înregistra imagini statice sau imagini video pe un card SD, în memoria integrată sau

pe HDD. Pentru a înregistra pe un card SD, citiţi următoarele.

Acest aparat (un dispozitiv compatibil SDXC) este compatibil cu carduri de memorie SD

carduri de memorie SDHC şi carduri de memorie SDXC. La utilizarea unui card de memorie

SDHC/SDXC cu alte echipamente

verificaţi dacă echipamentul respectiv este compatibil cu aceste carduri de memorie.

Cardurile care pot fi utilizate cu acest aparat

Recomandăm utilizarea cardurilor SD care sunt conforme cu clasa 2 sau o clasă superioară a

clasificării clasei de viteză SD* pentru înregistrarea filmelor.

Tip card Capacitate Înregistrare video

Card de memorie SD

8 MB/16 MB Nu poate fi utilizat.

32 MB/64 MB/

128 MB/256 MB

512 MB/1 GB/2 GB

Nu se poate garanta

funcţionarea. Este posibil ca

înregistrarea să se oprească

brusc în timpul înregistrării

filmelor, în funcţie de cardul

SD utilizat.

Înregistrare

imagini statice

Poate fi utilizat.

Card de memorie

SDHC

Card de memorie

SDXC

4 GB/6 GB/8 GB/

12 GB/16 GB/

24 GB/32 GB

48 GB/64 GB

Poate fi utilizat.

* Clasificarea clasei de viteză SD reprezintă standardul de viteză pentru scrieri succesive.

• Vă rugăm să verificaţi cele mai recente informaţii cu privire la cardurile de memorie

SD/SDHC/SDXC care pot fi utilizate la înregistrarea imaginilor video pe website-ul următor.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Acest site este doar în limba engleză.)

• Cardurile de memorie de 4 GB sau mai mult care nu prezintă logo-ul SDHC, sau cardurile de

memorie de 48 GB sau mai mult care nu prezintă logo-ul SDXC nu sunt bazate pe specificaţiile

pentru card de memorie SD.

• Atunci când comutatorul pentru protecţia la scriere de pe cardul de memorie

SD este blocat, înregistrarea, ştergerea sau editarea pe card nu sunt posibile.

• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca

aceştia să-l înghită.

15

(RO) VQT2L26


Introducerea / extragerea unui card de memorie SD

Când utilizaţi pe acest aparat un card SD non

Panasonic, sau un card care a mai fost utilizat pe un alt echipament, formataţi mai întâi cardul SD.

(• 29) Când se formatează un card SD, toate datele înregistrate pe acesta vor fi şterse. După

ştergerea datelor, acestea nu mai pot fi recuperate.

Atenţie:

Verificaţi dacă indicatorul de acces s-a stins.

Indicator luminos de acces [ACCESS]

• Când acest aparat accesează cardul SD sau memoria integrată, indicatorul luminos de acces

se aprinde.

1 Deschideţi ecranul LCD.

2 Deschideţi capacul de card SD şi introduceţi (scoateţi) cardul SD în (din) slotul de

card.

• Orientaţi partea etichetată

în direcţia indicată de ilustraţie şi apăsaţi drept până în capăt.

• Apăsaţi pe centrul cardului SD şi apoi extrageţi-l afară, printr-o mişcare în linie dreaptă.

3 Închideţi corect capacul de card SD.

• Nu atingeţi terminalele situate în partea din spate a cardului SD.

16

VQT2L26 (RO)


Pregătire

Configurare

Pornirea / oprirea aparatului

Puteţi porni şi opri aparatul utilizând butonul de pornire / oprire sau deschizând şi închizând ecranul

LCD.

Pornirea şi oprirea aparatului cu butonul de pornire / oprire

Apăsaţi butonul de pornire / oprire pentru a porni aparatul.

Pentru a opri aparatul

Ţineţi apăsat butonul de pornire / oprire până

când indicatorul de stare se stinge.

Indicatorul de stare luminează.

Pornirea şi oprirea aparatului cu ecranul LCD

Aparatul este pornit când deschideţi ecranul LCD şi se opreşte când închideţi ecranul.

În timpul utilizării normale, închiderea şi deschiderea ecranului LCD pot fi utilizate pentru

pornirea / oprirea aparatului.

■ Pentru a porni aparatul

■ Pentru a opri aparatul

I

Indicatorul de stare luminează.

Indicatorul de stare se stinge.

• În următoarele cazuri, deschiderea ecranului LCD nu va porni aparatul. Apăsaţi butonul de

pornire / oprire pentru a porni aparatul.

− Când aparatul este achiziţionat

− Când aţi oprit aparatul utilizând butonul de pornire / oprire

• Aparatul nu se va opri în timpul înregistrării imaginilor video, chiar dacă ecranul LCD este

închis.

17

(RO) VQT2L26


Pregătire

Configurare

Selectarea unui mod

Modificaţi modul la înregistrare sau redare.

Folosiţi comutatorul de mod pentru a comuta modul la sau .

Mod de înregistrare (• 22, 23)

Mod de redare (• 26, 27)

18

VQT2L26 (RO)


Pregătire

Configurare

Utilizarea ecranului de meniuri

1 Apăsaţi butonul MENU.

2 Selectaţi meniul superior dorit

apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta

sau apăsaţi joystick-ul.

4 Selectaţi setarea dorită, apoi apăsaţi

joystick-ul pentru a introduce

selecţia.

Pentru a reveni la ecranul anterior

Mutaţi joystick-ul spre stânga.

3 Selectaţi elementul de submeniu

apoi mutaţi joystick-ul spre dreapta

sau apăsaţi joystick-ul.

Pentru a ieşi din ecranul meniu

Apăsaţi butonul MENU.

* Aceste ilustraţii indică modelul

Selectarea limbii

Puteţi selecta limba pentru afişarea pe ecran

şi meniurile de ecran.

• Descrierile submeniurilor şi setările curente

ale meniurilor sunt afişate derulate în partea

de jos a ecranului.

1 Apăsaţi pe butonul MENU, apoi

selectaţi [SETUP] [LANGUAGE]

(limbă) şi apăsaţi pe joystick.

2 Selectaţi [English] (engleză) şi apoi

apăsaţi pe joystick.

19

(RO) VQT2L26


Pregătire

Configurare

Setarea datei şi orei

Când aparatul porneşte pentru prima dată, se va afişa un mesaj care vă va solicita setarea

datei şi orei.

Selectaţi [YES] (Da) şi urmaţi paşii 2 şi 3 de mai jos pentru a seta data şi ora.

Schimbaţi modul la .

1 Selectaţi meniul. (• 19)

[SETUP] [CLOCK SET]

2 Selectaţi data şi ora, apoi setaţi

valoarea dorită cu joystick-ul.

Setarea de afişare a fusului orar:

[HOME]/ [DESTINATION]

• Anul poate fi setat între 2000 şi 2039.

• Sistemul de 24 ore este utilizat pentru a

afişa ora.

3 Apăsaţi pe joystick pentru a

introduce selecţia.

• Funcţionarea ceasului începe la [00]

secunde.

• Poate fi afişat un mesaj solicitându-vă

setarea fusului orar.

• Apăsaţi butonul MENU pentru a finaliza

setările.

Modificarea formatului de dată

Selectaţi meniul. (• 19)

[SETUP] [DATE FORMAT] [Y/M/D]/

[M/D/Y]/[D/M/Y]

• Funcţia dată şi oră este controlată de o

baterie cu litiu încorporată.

• La achiziţia acestui produs, ceasul este setat.

Dacă afişajul orei devine [- -], bateria cu litiu

încorporată este descărcată. Pentru a

reîncărca bateria cu litiu internă, conectaţi

adaptorul de reţea sau cuplaţi bateria la

acest aparat. Lăsaţi aparatul în această stare

timp de aproximativ 24 ore, iar bateria va

salva data şi ora timp de aproximativ 6 luni.

(Bateria este încă reîncărcată chiar dacă

selectorul de mod este setat la OFF

(Dezactivat).)

Schimbarea modului de afişare a datei şi

a orei

Selectaţi meniul. (• 19)

[SETUP] [DATE/TIME] [OFF]/[D/T]/

[DATE]

20

VQT2L26 (RO)


Înregistrare

Înregistrare

(Operaţii de bază)

Înaintea înregistrării

Mod automat inteligent

Următoarele moduri adecvate condiţiei sunt setate doar prin orientarea aparatului către obiectul pe

care doriţi să îl înregistraţi.

Buton Intelligent auto/Manual

[iA/MANUAL]

Apăsaţi acest buton pentru a modifica modul la

Mod automat inteligent sau la mod manual.

Mod Scenă Efect

Portret

Peisaj

Lumină de

reflector

Lumină slabă

Când obiectul este o

persoană

Înregistrare în

exterior

Sub un reflector

Cameră întunecată

sau lumină obscură

Feţele sunt detectate şi focalizate automat, iar

luminozitatea este reglată pentru o înregistrare mult

mai clară.

Întregul peisaj va fi înregistrat în culori vii, fără

estomparea cerului din fundal, care poate fi foarte

luminos.

Înregistrare clară a unui obiect foarte luminos.

Înregistrare clară chiar şi în încăperi întunecate sau

cu lumină obscură.

Normal Alte situaţii Contrastul este ajustat automat, pentru o imagine

cât mai clară.

• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca aparatul să nu intre în modul dorit.

• În modul portret, lumină de reflector sau lumină redusă, obiectul care este mai mare şi mai apropiat

de centrul ecranului va fi încadrat în portocaliu.


Funcţia de stabilizare a imaginii (• 25) este setată la mod Active (Activ) / activată în toate modurile.

• În anumite condiţii de înregistrare, este posibil ca feţele să nu fie detectate, de exemplu acestea au

anumite dimensiuni sau sunt înclinate, sau la utilizarea transfocării digitale.

21

(RO) VQT2L26


Înregistrare

Înregistrare

(Operaţii de bază)

Înregistrarea imaginilor video

• Deschideţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul. (• 9)

1 Modificaţi modul la şi deschideţi

ecranul LCD.

2 Apăsaţi pe butonul de pornire /

oprire înregistrare pentru a începe

înregistrarea.

• Când începeţi înregistrarea, se modifică

la

• Pe durata înregistrării, operaţia de

înregistrare nu se va opri chiar dacă se

închide monitorul LCD.

3 Apăsaţi pe butonul de pornire / oprire

înregistrare din nou pentru a întrerupe

temporar (pauză) înregistrarea.

• Indicaţiile pe ecran în modul de

înregistrare imagine video

• Imaginile statice pot fi înregistrate în

timpul înregistrării imaginilor video.

• Imaginile înregistrate în intervalul dintre

apăsarea pe butonul de pornire / oprire

înregistrare pentru a începe înregistrarea şi

apăsarea din nou pe buton pentru a

întrerupe înregistrarea formează o scenă.

Scena este automat divizată când datele

înregistrate depăşesc 1,9 GB. (Înregistrarea

va continua.)

Mod de înregistrare normal:

CARD SD

Număr maxim de scene înregistrabile: 9801

Număr maxim de date diferite: 99

(În cazul cardurilor SD, acesta este numărul

maxim de scene înregistrabile per card.)

Memorie integrată / HDD

Număr maxim de scene înregistrabile:

98901

Număr maxim de date diferite:

999

Mod înregistrare

Timp de înregistrare rămas

(Atunci când timpul rămas este mai scurt

de 1 minut, indicatorul [R 0h00m] va

lumina intermitent în roşu.)

Timp de înregistrare consumat

De fiecare dată când aparatul intră în

modul pauză de înregistrare, afişajul

contorului se va reseta la valoarea

„0h00m00s”.

Mod de înregistrare lungă:

Număr maxim de scene înregistrabile:

89100

Număr maxim de date diferite:

99

Când fiecare dintre acestea atinge limita

maximă, nu pot fi înregistrate mai multe

scene.

22

VQT2L26 (RO)


Înregistrare

Înregistrare

(Operaţii de bază)

Înregistrare imagini statice

• Deschideţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul. (• 19)

Puteţi înregistra imagini statice chiar şi în timpul înregistrării imaginilor video.

1 Modificaţi modul la şi deschideţi

ecranul LCD.

• Despre indicaţiile pe ecran la

înregistrarea imaginilor statice

2 Apăsaţi butonul .

• Se recomandă utilizarea unui blitz sau trepied la

înregistrarea imaginilor statice în locuri întunecate,

deoarece timpul de expunere se reduce.

R3000: Numărul rămas de imagini statice

(Luminează intermitent în roşu atunci

când apare [0].)

23

(RO) VQT2L26


Înregistrare

Înregistrare

(Operaţii de bază)

Funcţii de înregistrare

Schimbaţi modul la .

Transfocator

Partea T:

Înregistrare cu apropierea subiectului (micşorare

distanţă focală - zoom in)

Partea W:

Înregistrare cu depărtarea subiectului (mărire

distanţă focală - zoom out)

• Viteza de transfocare variază în funcţie de

intervalul pe care este mutat butonul de zoom.

Transfocare optică îmbunătăţită

[SDR-S50]/[SDR-T50]/

[SDR-H85]

Este posibilă îmbunătăţirea grosismentului de

transfocare până la valoarea 78x fără a reduce

calitatea imaginii la înregistrare.

Funcţia de zoom digital

Dacă amplificarea de transfocare depăşeşte 78x

(SDR-S45:40x), va fi activată funcţia de zoom

digital. Amplificarea maximă la zoom-ul digital

poate fi comutată la altă valoare.

Selectaţi meniul. (• 19)

[RECORD SETUP] [D.ZOOM]

setare dorită

[OFF]: Doar transfocare optică

îmbunătăţită

(Până la 78 x)

[100X]: Până la 100 x

[3500X]: Până la 3500 x

• Dacă este selectat [100 x] sau [3500 x],

intervalul de zoom digital este afişat cu albastru

în timpul transfocării.

Doar SDR-S45

[OFF]: Numai zoom optic (maxim 40 x)

[70X]: Maxim 70 x

[2000X]: Maximum 2000 x

• Dacă este selectat [70 x] sau [2000 x], intervalul

de zoom digital este afişat cu albastru în timpul

transfocării.

• Cu cât este mai mare grosismentul de

transfocare digitală, cu atât calitatea imaginii de

reduce mai mult.

• Dacă luaţi degetul de pe butonul de transfocare în timpul operaţiei de transfocare, se poate

înregistra sunetul operaţiei. Când readuceţi butonul de transfocare în poziţia iniţială, nu faceţi

zgomot.

• Atunci când subiectele aflate la depărtare sunt făcute să pară mai apropiate, ele sunt focalizate la

aproximativ 1,5 m sau mai mult.

• Când amplificarea de transfocare este de 1x, acest echipament poate focaliza un subiect de la o

distanţă de aprox. 2 cm de la obiectiv.

24

VQT2L26 (RO)


Funcţia de stabilizator

de imagine

Această funcţie reduce tremurul imaginii

provocat de mişcarea mâinii în timpul

înregistrării.

Schimbaţi modul la .

• În următoarele situaţii, este posibil ca funcţia

de stabilizare optică a imaginii să nu poată

opera eficient.

− Când grosismentul de transfocare este

ridicat.

− Locaţia este extrem de întunecoasă

− Când înregistraţi un subiect în mişcare în

timp ce îl urmăriţi

• Stabilizarea nu este posibilă la vibraţii

puternice.

• Când este utilizat un trepied, vă

recomandăm să dezactivaţi funcţia de

stabilizare optică a imaginii.

Buton de stabilizare optică a imaginii

Apăsarea acestui buton modifică

setarea de stabilizare optică a imaginii.

Setaţi modul manual înainte de a

dezactiva funcţia de stabilizare optică a

imaginii.

Mod activ

Această setare asigură o stabilizare sporită

şi este adecvată la înregistrarea în mişcare.

(Activare)

Această setare este adecvată la

înregistrarea într-o stare stabilă, de

exemplu când fotografiaţi un peisaj.

Selectaţi meniul. (• 19)

[RECORD SETUP] [E.I.S.] [ON]

• Setaţi [E.I.S.] la [OFF] (Dezactivare) pentru

a anula funcţia.

• Când se utilizează funcţia de vizualizare în

culori pe timp de noapte sau timpul de

expunere este sub 1/50 în funcţie de

întunericul din jur, funcţia de stabilizare

electrică a imaginii nu operează, iar

indicatorul luminează intermitent.

25

(RO) VQT2L26


Redarea

Redarea

Redarea imaginilor video

1 Schimbaţi modul la .

2 Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta

pictograma de mod de redare

apoi apăsaţi centrul joystick-ului.

Atingeţi [VIDEO/Built-in Memory] (Imagine

video/Memorie integrată) pentru a reda

memoria integrată.

Selectaţi [VIDEO/SD CARD] (Imagine video /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

3 Selectaţi suportul media de redat,

apoi apăsaţi centrul joystick-ului.

Selectaţi [VIDEO/SD CARD] (Imagine video /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

Atingeţi [VIDEO/HDD] pentru a reda hard disk-ul.

Selectaţi [VIDEO/SD CARD] (Imagine video /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

4 Selectaţi scena care urmează să fie

redată, apoi apăsaţi joystick-ul.

• Pictograma de operare va fi afişată sau

ascunsă de fiecare dată când centrul

joystick-ului este apăsat.

• Pagina următoare (anterioară) poate fi

afişată prin atingerea

5 Selectaţi operaţia de redare cu

joystick-ul.

Redare / Pauză

Redare prin derulare înapoi

Redare prin derulare înainte

Opreşte redarea şi prezintă imaginile

miniaturale.

26

VQT2L26 (RO)


Redarea

Redarea

Redarea imaginilor statice

1 Schimbaţi modul la .

2 Utilizaţi joystick-ul pentru a selecta

pictograma de mod de redare

apoi apăsaţi centrul joystick-ului.

Selectaţi [PICTURE/Built-in Memory] (Imagine

video/Memorie integrată) pentru a reda

memoria integrată.

Selectaţi [PICTURE/SD CARD] (Imagine /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

3 Selectaţi suportul media de redat,

apoi apăsaţi centrul joystick-ului.

Selectaţi [PICTURE/SD CARD] (Imagine /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

Selectaţi [PICTURE/HDD] pentru a reda hard

disk-ul.

Selectaţi [PICTURE/SD CARD] (Imagine /

Card SD) pentru a reda cardul SD.

4 Selectaţi imaginea statică pentru

redare, apoi apăsaţi joystick-ul.

• Pictograma de operare va fi afişată sau

ascunsă de fiecare dată când centrul

joystick-ului este apăsat.

• Pagina următoare (anterioară) poate fi

afişată prin atingerea

5 Selectaţi operaţia de redare cu joystick-ul.

Iniţiere / pauză diaporamă (redarea

imaginilor statice în ordine numerică)

Redă imaginea anterioară.

Redă imaginea următoare.

Opreşte redarea şi prezintă imaginile

miniaturale.

27

(RO) VQT2L26


Redarea

Editarea

Ştergerea scenelor / imaginilor

statice

Scenele/imaginile statice şterse nu pot fi recuperate

deci confirmaţi cu atenţie ştergerea acestora.

Schimbaţi modul la .

Pentru a şterge prin confirmarea imaginilor

care sunt redate

Apăsaţi butonul în timp ce scenele sau

imaginile statice care urmează să fie şterse

sunt redate.

• Ştergerea scenelor multiple / imaginilor statice de pe ecranul cu imagini miniaturale

1 Apăsaţi butonul cât timp este

afişat ecranul cu imagini miniaturale.

2 Selectaţi [SELECT] sau [ALL

SCENES] şi apăsaţi pe joystick.

• Când selectaţi [ALL SCENES] (Toate

scenele), toate scenele sau imaginile statice

de pe suportul media selectat vor fi şterse.

(În cazul redării scenelor sau imaginilor

statice în funcţie de dată, toate scenele sau

imaginile statice de la data selectată vor fi

şterse.)

• Scenele protejate / imaginile statice nu pot fi

şterse.

3 (Numai când, la pasul 2, este selectată

opţiunea [SELECT])

Selectaţi scena/imaginea statică ce

urmează să fie şterse şi apoi apăsaţi

pe joystick.

• Vor fi selectate o scenă sau o imagine statică

şi se va afişa . Apăsaţi centrul joystickului

din nou pentru a deselecta.

• Pot fi selectate până la 99 de scene pentru a

fi şterse.

4 (Numai când, la pasul 2, este selectată

opţiunea [SELECT])

Selectaţi [Delete] (Deselectare) şi

apăsaţi joystick-ul sau apăsaţi

butonul .

• Pentru a şterge în mod continuu alte scene /

imagini statice, repetaţi paşii 3-4.

Când întrerupeţi ştergerea

Apăsaţi butonul MENU în timpul ştergerii.

• Scenele sau imaginile statice care au fost

deja şterse când ştergerea este anulată nu

mai pot fi restabilite.

Pentru a finaliza editarea

Apăsaţi butonul MENU.

28

VQT2L26 (RO)


Redarea

Editarea

Formatare

Vă rugăm să reţineţi că, dacă un suport media este formatat, toate datele înregistrate pe

suportul media vor fi şterse şi nu mai pot fi restabilite. Faceţi o copie de siguranţă a datelor

importante pe un PC, DVD, etc.

Selectaţi meniul. ( 19)

Selectaţi [YES] (Da) şi apoi apăsaţi pe joystick.

• Când formatarea s-a încheiat, apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje.

1 Selectaţi [SD CARD], [Built-inMemory] (Memorie integrată) sau [HDD] şi apăsaţi

joystick-ul.

2 Selectaţi [YES] (Da) şi apoi apăsaţi pe joystick.

• Când formatarea s-a încheiat, apăsaţi pe butonul MENU pentru a părăsi ecranul cu mesaje.

• Efectuaţi o formatare fizică a memoriei integrate / hard-disk-ului înainte de depunerea la deşeuri

sau transferarea acestui aparat.

• Nu opriţi acest aparat şi nu scoateţi cardul SD în timpul formatării. Expunerea aparatului la vibraţii

sau şocuri.

Utilizaţi acest aparat pentru a formata suporturile media. Formatarea memoriei integrate sau

a hard disk-ului poate fi efectuată doar cu acest aparat.

Nu formataţi un card SD utilizând un alt echipament, precum un PC. Cardul nu va mai putea fi

utilizat pe acest aparat.

29

(RO) VQT2L26


Redarea

Editarea

Vizionarea imaginilor video/fotografiilor

pe televizorul dumneavoastră

Imaginile video şi statice înregistrate cu acest echipament pot fi redate pe un aparat TV.

• Utilizaţi adaptorul de reţea pentru a nu avea probleme legate de epuizarea acumulatorului.

• Dacă dispuneţi de un TV cu slot de card SD, imaginile video şi statice înregistrate pe card pot fi

redate pe TV. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru informaţii privind

compatibilitatea.)

Cablu AV (inclus la livrare)

• Introduceţi mufele până în capăt.

• Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia

celui furnizat.

• Selectaţi pe televizor intrarea video la

care este conectat acest aparat.

1 Conectaţi acest echipament

şi un TV.

2 Porniţi aparatul şi schimbaţi modul

la .

3 Porniţi redarea pe acest aparat.

• În cazul în care imaginea sau sunetul de

la acest aparat nu sunt redate de TV

• Verificaţi conexiunile.

• Verificaţi dacă mufele sunt introduse până în

capăt.

• Verificaţi setările de intrare ale

televizorului (comutatorul de intrare).

(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm

să citiţi instrucţiunile de operare ale

aparatului TV.)

30

VQT2L26 (RO)


Altele

Specificaţii

Cameră video SD

Cameră video SD/HDD

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Sursă de alimentare:

5,0 V c.c. (Atunci când este utilizat adaptorul de c.a.)

3,6 V c.c. (Atunci când este utilizat acumulatorul)

Consum putere:

Înregistrarea

Încărcarea:

Sistem semnal

Format SD card

înregistrare (Card SD)

Memorie

integrată

HDD

CCIR: semnal de culoare PAL cu 625 linii, 50 câmpuri

Mod de înregistrare normal: Pe baza standardului SD-Video

Mod de înregistrare normal:

Standard independent

Mod de înregistrare normal:

Standard independent

Mod de înregistrare lungă: Standard independent

Senzor imagine

Senzor imagine 1/8" CCD

Total: 800 K

Pixeli efectivi:520 K (4:3), 470 K (16:9)

(Doar SDR-S45)

Pixeli efectivi:380 K (4:3), 350 K (16:9)

Obiectiv Auto Iris, de la F1,9 la F5,7

Distanţă focală: între 1,48 mm şi 104 mm

Macro (AF domeniu complet)

echivalent 35 mm:

Transfocare optică:

37,4 mm - 2.625 mm (4:3)

36,5 mm - 2.571 mm (16:9)

Transfocare optică îmbunătăţită:

33,5 mm - 2.625 mm (4:3)

32,8 mm - 2.571 mm (16:9)

Distanţă de focalizare minimă:

Aprox. 2 cm (Wide)/aprox. 1,5 m (Tele)

(Doar SDR-S45)

Auto Iris, de la F1,9 la F3,4

Distanţă focală: între 1,48 mm şi 59,2 mm

Macro (AF domeniu complet)

echivalent 35 mm:

Transfocare optică:

39,2 mm - 1.568 mm (4:3)

38,3 mm - 1.532 mm (16:9)

Distanţă de focalizare minimă:

Aprox. 2 cm (Wide)/aprox. 1,5 m (Tele)

31

(RO) VQT2L26


Zoom Transfocare optică 70 x, Transfocare optică îmbunătăţită 78 x,

Transfocare digitală 100 x/3500 x

(Doar SDR-S45)

Transfocare optică 40 x, Transfocare digitală 70 x/2000 x

Monitor

Microfon

Difuzor

Nivelul tonurilor

de alb

Iluminare standard

Iluminare minimă

necesară

Nivel de ieşire video

terminal AV

Nivel ieşire audio

terminal AV (Linie)

USB SD card

(Card SD)

Memorie

integrată

HDD

Monitor LCD wide 2,7” (aprox. 123 K pixeli)

Stereo (cu funcţie de transfocare)

1 difuzor rotund

Sistem de auto-detectare a nivelului tonurilor de alb

1.400 lx

Aprox. 5 lx (1/25 în modul de lumină slabă)

Aprox. 2 lx în modul vedere nocturnă în culori

1,0 Vp-p, 75 Ω, Sistem PAL

316 mV, 600 Ω

Doar citire (Nu există suport pentru protecţie de copyright)

Doar citire

Doar citire

Hi-Speed USB (USB 2.0), terminal USB tip mini AB

Dimensiuni

54,9 mm (l) x 64 mm (H) x 107,3 mm (A)

(excluzând părţile proeminente)

55,1 mm (l) x 64 mm (H) x 107,3 mm (g)

(excluzând părţile proeminente)

Masă

Aprox. 212 g

[fără acumulator (furnizat) şi card SD

(opţional)]

Aprox. 205 g

[fără acumulator (furnizat) şi card SD

(opţional)]

Aprox. 213 g

[fără acumulator (furnizat)]

Aprox. 273 g

[fără acumulator (furnizat)]

32

VQT2L26 (RO)


Greutate în operare

Aprox. 239 g

[cu acumulator (furnizat) şi card SD (opţional)]

Aprox. 232 g

[cu acumulator (furnizat) şi card SD (opţional)]

Aprox. 238 g

[cu acumulator (furnizat)]

Aprox. 317,5 g

[cu acumulator (furnizat)]

Temperatura de operare între 0 °C şi 40 °C

Umiditate de operare 10% - 80%

Timp de funcţionare a

acumulatorului

Imagini video

Medii de

înregistrare

Comprimare

SD card

(Card SD)

Memorie

integrată

HDD

Mod înregistrare şi rată de

transfer

Vezi pagina 13

Card de memorie SD:

512 MB, 1 GB, 2 GB (corespunzător sistemelor FAT12 şi FAT16)

Card de memorie SDHC:

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB (corespunzător

sistemului FAT32)

Card de memorie SDXC:

48 GB, 64 GB (corespunzător sistemului exFAT)

4GB

80 GB

Mod de înregistrare normal: MPEG-2

Mod de înregistrare lungă: MPEG-4 AVC/H.264

XP: Aprox. 10 Mbps (VBR)

SP: Aprox. 5 Mbps (VBR)

LP: Aprox. 2,5 Mbps (VBR)

LXP: Aprox. 5 Mbps (VBR)

LSP: Aprox. 2,5 Mbps (VBR)

LLP: Aprox. 1,25 Mbps (VBR)

Rezoluţie imagine 640X480 (4:3), 640x360 (16:9)

Comprimare audio Mod de înregistrare normal: MPEG-1 Audio Layer 2

Mod de înregistrare lungă: AAC

16 bit (48 kHz)

33

(RO) VQT2L26


Imagini statice

Medii de

înregistrare

Comprimare

SD card

(Card SD)

Memorie

integrată

HDD

Card de memorie SD:

8 MB, 16MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,

1 GB, 2 GB (corespunzător sistemelor FAT12 şi FAT16)

Card de memorie SDHC:

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

(corespunzător sistemului FAT32)

Card de memorie SDXC:

48 GB, 64 GB (corespunzător sistemului exFAT)

4GB

80 GB

JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră, bazat pe

standardul Exif 2.2), corespunzător DPOF

Rezoluţie imagine 640X480 (4:3), 640x360 (16:9)

Adaptor de alimentare

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Sursă de alimentare:

Consum putere:

Ieşire de curent:

AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz

12 W

Curent continuu 5,0 V, 1,6 A (Operare aparat)

Dimensiuni

Masă

46 mm (l) x 25 mm (H) x 75,5 mm (A)

Aprox. 115 g

Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

34

VQT2L26 (RO)


Altele

Citirea instrucţiunilor de operare

(format PDF)

• Aţi exersat operaţiile de bază din cadrul

acestor instrucţiuni de operare şi doriţi să

treceţi la operaţiile avansate.

• Doriţi să consultaţi Identificarea şi

remedierea problemelor.

În astfel de situaţii vă rugăm consultaţi

instrucţiunile de operare (format PDF)

înregistrate pe CD-ROM-ul conţinând

Instrucţiunile de operare (furnizat).

• Pentru Windows

1 Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROMul

conţinând Instrucţiunile de

operare (furnizat).

2 Selectaţi limba dorită şi executaţi

clic pe [Operating Instructions]

(Instrucţiuni de operare) pentru a

instala programul.

(Exemplu: În cazul unui sistem de operare

în limba engleză)

Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe

Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul

dumneavoastră de operare de pe următorul

website.

http://get.adobe.com/reader/otherversions

Dacă utilizaţi următoarele sisteme de

operare

− Windows 2000 SP4

− Windows XP SP2/SP3

− Windows Vista SP1/SP2

− Windows 7

Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile

de operare (furnizat), executaţi clic pe

[Adobe(R) Reader(R)], iar apoi urmaţi

mesajele de pe ecran pentru a instala.

• Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor

de operare (format PDF)

Ştergeţi fişierul PDF din folderul “Program

Files\Panasonic\SDR\”.

• Când conţinutul Program Files nu poate fi

afişat, executaţi clic [Show the contents of

this folder] (Se afişează conţinutul acestui

folder) pentru a-l afişa.

• Pentru Mac

1 Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROMul

conţinând Instrucţiunile de

operare (furnizat).

3 Executaţi dublu-clic pe pictograma

de comandă scurtă

“S50_S45_T50_H85 Operating

Instructions" (Instrucţiuni de

operare) de pe desktop.

• În cazul în care Instrucţiunile de

operare (format pdf) nu se deschid

Aveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader 4,0

sau o versiune ulterioară, sau Adobe Reader

6,0 sau o versiune ulterioară pentru a citi sau

tipări instrucţiunile de operare PDF.

2 Deschideţi folderul "Manual" din

VFF0568 şi copiaţi fişierul PDF în

limba dorită în folder.

3 Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF

pentru a-l deschide.

35

(RO) VQT2L26


Panasonic Corporation

Web site: http://panasonic.net

În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

© Panasonic Corporation 2009

More magazines by this user
Similar magazines