vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

oieau.org

vol 76 n° 4 2011 - Office International de l'Eau

STUDII ŞI CERCETĂRI

Deshidratare avansată a nămolurilor din staţiile de epurare a apelor uzate prin CINETIK Linear Electro-Dewatering

35-50% (umiditate de 50%-65%) însoţit de o reducere a volumului cu

până la 50-70%; eliminarea patogenilor, viruşilor şi paraziţilor cu avantaje

evidente în utilizarea nămolurilor în agricultură; reducerea costurilor de

operare, de evacuare în cazul depozitării la depozitele de deşeuri;

reducerea costurilor de investiţie pentru orice procedeu de tratare

termică care s-ar preconiza în viitor; furnizarea operatorului a unei

opţiuni în luarea deciziilor pentru tratarea şi utilizarea ulterioară a

nămolurilor (foarte important !).

1

CADRU LEGISLATIV

Scopul acestei prezentări nu este de a enumera în totalitate

legislaţia europeană şi românească din domeniul gestionării deşeurilor,

ci de a puncta dintre acestea directivele şi legile ce reglementează şi

influenţează tratarea şi rutele de utilizare a nămolurilor provenite de la

staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti (numite în continuare “nămoluri”).

Cadrul legislativ, în care nămolurile sunt încadrate ca tip de reziduu,

procedurile de management precum şi condiţii pe care acestea trebuie

să le îndeplinească la reciclarea în mediul înconjurător, se bazează pe

următoarele Directive Europene (cu corespondenţă în legislativul românesc):

S Directiva 91/271/EEC din 21 mai 1991, reglementează condiţiile

cadru minime pentru epurarea apelor uzate orăşeneşti.

F Echivalentul legislativ românesc este reprezentat de Normativul

NTPA-011 din 28 februarie 2002 privind colectarea şi epurarea apelor

uzate orăşeneşti.

S Directiva 2006/12/EEC din 5 aprilie 2006 (denumită şi

Directiva Cadru pentru Deşeuri), reglementează principiile generale de

gestionare (management) al deşeurilor.

F Echivalentul legislativ românesc este reprezentat de Legea

nr. 426 din 18 iulie 2001 privind regimul deşeurilor.

S Directiva 1999/31/EEC din 26 aprilie 1999, (denumită şi Directiva

Depozitelor de Deşeuri), reglementează gestionarea deşeurilor

prin implementarea unor cerinţe tehnice şi de exploatare privind deşeurile

şi depozitele de deşeuri în vederea reducerii impactului (efectelor

negative) pe care acestea îl produc prin poluarea apelor de suprafaţă,

a apelor subterane, a solului, a aerului, inclusiv asupra sănătăţii

oamenilor şi a efectului de seră pe care îl pot genera.

F Echivalentul legislativ românesc este reprezentat de HG nr.

349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor.

S Directiva 86/278/EEC din 12 iunie 1986, reglementează

condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru protecţia mediului în general şi a

solului în particular la utilizarea nămolurilor în agricultură.

F Echivalentul legislativ românesc este reprezentat de Ordinul

nr. 344 din 16 august 2004 (emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi

Apelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale) pentru

aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a

solurilor, când utilizarea nămolurilor de epurare se face în agricultură.

S Directiva 2000/76/EC din 4 decembrie 2000, reglementează

condiţiile ce trebuie îndeplinite la proiectarea şi operarea staţiilor de incinerare

sau co-incinerare a nămolurilor pentru prevenirea şi limitarea

efectelor negative cauzate de emisiile de aer şi apă contaminate asupra

mediului înconjurător (aer, apele de suprafaţă, apele subterane) şi

sănătăţii oamenilor.

În plus de directivele europene şi legile corespunzătoare româneşti

menţionate mai sus, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor îşi aduce

nr.4 / 2011 www.romaqua.ro

1

mass and volume reduction by 50-70%; pathogens, viruses and

parasites removal with obvious advantages for sludge agricultural

recycling; operating and removal costs decrease in the sludge

landfilling situation; capital costs shrinkage for any sludge thermal

treatment that will be envisioned in the future; providing plant operator

with options in decision making for subsequent sludge treatment or

recycling (very important !).

LEGISLATIVE FRAMEWORK

The purpose of this section is not to list the entire wastes

management European and Romanian legislation, but rather to point

out those directives and regulations which regulate and affect the

treatment and recycling routes for wastewater treatment sludge

(referred to as “sludge”).

The legislative framework, where the sludge is categorized as

waste, the sludge management proceedings as well as the conditions

this has to comply with for recycling back to the environment, is based

on the following European Directives (with their Romanian equivalent

laws):

S Directive 91/271/EEC of May 21, 1991, regulates the

minimum framework for municipal wastewater treatment.

F The Romanian equivalent regulation is NTPA-011 norm

dated February 28, 2002 with regard to the municipal wastewater

collection and treatment.

S Directive 2006/12/EEC of April 5, 2006 (also called the

Waste Framework Directive), regulates the general principles for

wastes management.

F The Romanian equivalent regulation is Law no. 426 dated

July 18, 2001 with regard to the wastes regime.

S Directive 1999/31/EEC of April 26, 1999, (also called the

Waste Directive), regulates the wastes management and municipal

waste landfills by implementing technical and operational requirements

in order to mitigate the impact (negative effects) produced on surface

waters, underground water, soil and air pollution, as well as on the

human health and greenhouse gases generation.

F The Romanian equivalent regulation is Government

Decision no. 349 of April 21, 2005 with regard to landfill disposal.

S Directive 86/278/EEC of June 12, 1986, regulates the

criteria required to be met for environment protection in general and for

soil protection in particular when sludge recycling is routed to the

agricultural sector.

F The Romanian equivalent regulation is Order no. 344 of

August 16, 2004 (issued by the Ministries of Environment and Water

Management and Agriculture, Forestry and Rural Development) for the

approval of the environment and soil protection technical norms, when

wastewater treatment sludge is utilized in agricultural sector.

S Directive 2000/76/EC of December 4, 2000, regulates the

criteria for sludge incineration and co-incineration plants design and

operation for negative effects preventing and limiting caused by the

polluted air emissions and water on the environment (air, surface

waters, underground water) and human health.

Additionally to the above mentioned European directives and their

Romanian correspondents, the Ministry of Environment and Water

Management brings up its contribution by issuing the following wastes

norm:

S Order no. 757 of November 26, 2004 with regard to the

approval of “Technical norm for wastes disposal in wastes

23

More magazines by this user
Similar magazines