Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

• NR.9/2012 36 • PAGINI www.politiadefrontiera.ro

Revistã editatã de Inspectoratul General al Poliåiei de Frontierã

Frontiera de nord,

în actualitate


Lansare de proiect în cadrul MAI

• Publicaåie fondatã la 1 aprilie 1920

• Serie nouã - nr. 728

Direcåia Generalã Afaceri Europene

æi Relaåii Internaåionale, din cadrul MAI,

deruleazã, în parteneriat cu Agenåia

Naåionalã a Funcåionarilor Publici,

proiectul „Dezvoltarea capacitãåii

instituåionale a MAI în domeniul

gestionãrii dosarelor europene, al

transpunerii æi al aplicãrii acquis-ului

comunitar”, cofinanåat din Fondul Social

European prin Programul Operaåional

Dezvoltarea Capacitãåii Administrative în

perioada 2012-2013.

La conferinåa de lansare a proiectului,

din partea Ministerului Administraåiei

æi Internelor, au participat æeful

Departamentului Schengen, Afaceri

Europene æi Relaåii Internaåionale, chestoræef

de poliåie Marian-Grigore Tutilescu –

secretar de stat æi preæedintele Agenåiei

Naåionale a Funcåionarilor Publici, Eugen

Coifan – secretar de stat.

Proiectul este cofinanåat din Fondul

Social European prin Programul

Operaåional Dezvoltarea Capacitãåii

Administrative æi se desfãæoarã în

perioada 8 februarie 2012- 8 decembrie

2013. Obiectivul general este creæterea

Din sumar

capacitãåii instituåionale a MAI de a

participa activ la procesul de decizie

privind adoptarea politicilor æi a legislaåiei

europene æi creæterea responsabilizãrii

personalului MAI în domeniul gestionãrii

dosarelor europene, al transpunerii æi al

aplicãrii acquis-ului comunitar.

Proiectul are trei componente

principale: un program de formare

structurat pe trei module; trei ghiduri

de proceduri æi o reåea de soluåionare a

problemelor. Grupul åintã este format

din personalul din structurile aparatului

central al MAI, instituåiile aflate în

subordinea MAI, cele 42 de Instituåii ale

Prefectului, ataæaåii de afaceri interne ai

MAI din ambasadele statelor membre ale

UE.

Principalele activitãåi

ale proiectului sunt

reprezentate de asigurarea

m a n a g e m e n t u l u i

æi monitorizãrii

i m p l e m e n t ã r i i

proiectului, selecåionarea

participanåilor la

Programul de formare,

achiziåia publicã a

serviciilor, materialelor æi

echipamentelor necesare

derulãrii proiectului,

realizarea paginii web,

dedicate problematicii

afacerilor europene

gestionate de MAI,

programul de formare,

elaborarea ghidurilor

de proceduri, crearea

Sistemului de Soluåionare a Problemelor

(SISOP), precum æi realizarea auditului

proiectului.

Durata de implementare a proiectului

este de 22 luni, iar locul principal de

desfãæurare va fi în Bucureæti.

Ætefan ANDREESCU

- Reportaj în cadrul ITPF Sighetu Marmaåiei 4-9

- Exerciåiu comun cu Garda de Coastã Turcã 10-12

- Operaåiunea Comunã „EPN POSEIDON SEA 2012” 13

- Aeronautic Show 2012 14-15

- Æcoala de la Oradea, la douã decenii de existenåã 16-17

- Ziua Pompierilor - 164 de ani, de existenåã 20

- Cazuri depistate æi soluåionate de poliåiætii de frontierã 22-27

- Depunerea Jurãmântului Militar la Academiei de Poliåie

„Alexandru Ioan Cuza” 28

- La fruntariile României, acum 92 de ani – partea a – III –a 30-31

- Activitãåi sportive desfãæurate în cadrul Poliåiei de Frontierã 32-33

- Divertisment, integramã æi sudoku 34-35

www.politiadefrontiera.ro

REDACÅIA

(E-mail: revista.frontiera@mai.gov.ro)

Redactor-æef:

subcomisar Gabriel CRÃCIUN

(E-mail: gabicraciun@hotmail.com)

Redactori:

inspector principal Ætefan ANDREESCU

inspector principal Iulian PUICÃ

inspector Elena URSACHI

subinspector inginer Petre BUCUR

Fotoreporter & layout

agent principal Mihai BEJENARU

Abonamente, difuzare

Elena URSACHI

ADRESA: Str. Rãzoare nr. 5,

sector 6, Bucureæti, cod 050507;

TEL./FAX: 021-408.74.34;

021- 316.25.98 - int. 19334, 19335;

Banii pentru abonamentele la revista

„FRONTIERA” vor fi viraåi ca venit la

bugetul de stat pe plan local, în contul

venituri ale fiecãrei instituåii în parte,

deschis la trezorerie (Legea 500/2002).

Fiecare direcåie, inspectorat judeåean,

æcoalã sau alte structuri PFR au deschis la

trezoreria localã un numãr de cont, care

poate fi consultat personal în momentul în

care banii sunt viraåi la bugetul de stat, în

cazul în care acesta nu este cunoscut.

Responsabil de numãr:

Petre BUCUR

Tipar

ART GROUP INT - Bucureæti

Tel. 021-3209280; FAX 021-3209277

Ediåia s-a încheiat la 30 august 2012

Reproducerea materialelor din cuprins

este permisã numai cu menåionarea

sursei (Copyright cf. Legii nr. 8/1996).

Materialele primite spre publicare

nu se înapoiazã.

Responsabilitatea juridicã pentru

conåinutul articolului æi informaåiile

cuprinse aparåine, potrivit

Codului penal, autorului.

I.S.S.N.: 1220-711X

Imprimat în România

Preå: 2 lei

2 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Reportage, within the Territorial Inspectorate of Border Police Sighetu Marmatiei, the hottest area

of trafficking with smuggled cigarettes. In the responsibility area, over 1.400.000 packs of cigarettes

were seized since the beginning of this year. Page 4-9

Summary

Joint exercise with the Turkish Coast Guard: at the beginning of September, a Coast Guard Ship from

the Turkish Republic – Black Sea area, reached the Constanta Port Pier to participate in the joint

exercise together with Romanian Coast Guard ships, having as theme “Boarding / control of a ship

suspect of being involved in smuggling cases”. Page 10 – 12

„EPN POSEIDON SEA 2012” Joint Operation: Romanian Border Police is present with naval mobility

means to the „EPN POSEIDON SEA 2012” Joint operation, with ships deployed for executing

missions in West Greece. Page 13

The third edition of the yearly festival, dedicated to air and nautical sports, Aeronautic Show 2012,

took place Saturday, the 22nd of September, on Morii Lake from Bucharest. The aeronautic show

made the connection between air and water through an elegant and spectacular superposition

of the nautical and air evolutions. The Border Police participated through a simulation of water

intervention, as well through a demonstrative exercise of martial arts and brick breaking.

Page 14 – 15

The School for Training Border Police Agents of Oradea

celebrated on Friday, the 21st of September,

two decades of existence. Page 16-17

The French Ambassador to Romania, His Excellency Philippe GUSTIN, visiting the School for

Training Border Police Agents of Oradea. Page 18

On the 18th and 19th of September, a delegation made up of two representatives of Romanian

Border Police, participated to the FRONTEX Conference on the exchange of information – integration

of systems to facilitate the information exchange, collection, transmission and analysis, activity

organized at FRONTEX Operational Center in Barcelona, Spain. Page 19

Firemen Day - 164 years of institutional existence. Page 20

Cases detected and solved by border policemen. Page 22-27

Festivity of Military Oath made by first year students of

„Alexandru Ioan Cuza” Police Academy. Page 28

At the Romanian borders, 92 years ago – Part a – III –a. Page 30-31

Sportive activities within Romanian Border Police. Page 32-33

Leisure, cross-words and sudoku. Page 34-35

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

3


Eveniment

Æapte zile de liniæte... æapte zile de

Inspectoratul Teritorial al Poliåiei de Frontierã Sighetu

Marmaåiei este situat în nordul åãrii, având în responsabilitate

649,39 kilometri la frontiera cu Republica Ucraina, 97,152

kilometri de frontierã cu Republica Ungarã, precum æi în

adâncime, pe o distanåã de 30 de kilometri de la frontierã, pe

raza judeåelor Satu Mare, Maramureæ æi Suceava. Aici, Poliåia de

Frontierã are competenåã de constatare cu privire la toate faptele

ilegale, iar cele care nu cad în sarcina ei sunt delegate, ulterior,

la structurile competente cu rol în ordinea æi siguranåa publicã.

ITPF Sighetu Marmaåiei este subordonat Inspectoratului

General al Poliåiei de Frontierã, iar în structura organizatoricã,

inspectoratul deåine servicii, birouri æi compartimente,

specializate pe domenii de activitate æi corespondenåe, pe

verticalã, cu structurile din Inspectoratul General al Poliåiei de

Frontierã.

Ca structuri de execuåie, în cadrul inspectoratului,

funcåioneazã trei Servicii Teritoriale æi 14 Sectoare ale Poliåiei

de Frontierã, având în subordine nouã Puncte ale Poliåiei de

Frontierã, dupã cum urmeazã, de la vest la est:

-STPF Satu Mare, având în responsabilitate SPF Carei - cu

PPF Carei (feroviar) æi PPF Urziceni, SPF Berveni, SPF Petea - cu

PPF Petea (rutier), SPF Halmeu - cu PPF Halmeu (rutier, feroviar),

SPF Tarna Mare, SPF Negreæti Oaæ;

-STPF Maramureæ, cu responsabilitate pentru SPF Sarasãu -

cu PPF Câmpulung la Tisa (feroviar), SPF Sighetu Marmaåiei - cu

PPF Sighetu Marmaåiei (rutier), SPF Valea Viæeului - cu PPF Valea

Viæeului (feroviar), SPF Poienile de Sub Munte, SPF Viæeul de

sus;

-STPF Suceava, care rãspunde de SPF Izvoarele Sucevei,

SPF Brodina, SPF Rãdãuåi - cu PPF Siret (rutier) æi PPF Vicæani

(feroviar).

Serviciile teritoriale ale poliåiei de frontierã desfãæoarã acåiuni

operative, de investigare æi cercetare a infracåiunilor deosebit

de grave, circumscrise migraåiei ilegale æi infracåionalitãåii

transfrontaliere æi aæigurã filtrul IV de control. La solicitare, acestea

sprijinã acåiunile pe linia supravegherii æi controlului trecerii

frontierei, prevenirii æi combaterii criminalitãåii transfrontaliere,

desfãæurate de sectoarele din judeåul de reæedinåã. De asemenea,

serviciile teritoriale asigurã sectoarelor, logistica necesarã, de

echipamente æi mentenanåã pentru acestea, precum æi materiale,

pe baza alocãrilor primite de la inspectoratul teritorial.

Prezenåa unei echipe de la o televiziune, care a dorit

realizarea unui reportaj având ca temã contrabanda cu åigãri

la frontiera de nord a åãrii æi felul în care încearcã Poliåia de

Frontierã sã contracareze fenomenul, a constituit prilejul unui

nou reportaj la ITPF Sighetu Marmaåiei.

Mulåumim purtãtorului de cuvânt al inspectoratului, inspector

principal Radu Lungu, care, deæi aflat în concediu de odihnã, la

momentul efectuãrii reportajului, a fost alãturi de noi, precum æi

purtãtorului de cuvânt al IGPF, comisar Fabian Bãdilã, care ne-a

însoåit pe durata acestui periplu.

4

F R O N T I E R A

Nr. 9/2012


Reportaj

normalitate...

Aparaturã folositã de contrabandiæti

Flagrant la vânzãtorii de åigãri

La sediul ITPF Sighetu Marmaåiei am fost întâmpinaåi de

æeful inspectoratului, comisar-æef Liviu Bute, precum æi de

adjunctul acestuia, subcomisar Florin Coman. Ca situaåie

operativã, de la începutul anului au fost înregistrate 1.379 de

infracåiuni, dintre care 470 de contrabandã cu åigãri. Au fost

implicaåi 1.065 de cetãåeni æi au fost confiscate 1.400.000 de

pachete de åigãri. Grupãrile, care se ocupã cu contrabanda de

åigãri, sunt formate din 5-6 persoane, ajungându-se pânã la

60. Aceætia îæi perfecåioneazã æi diversificã, constant metodele,

achiziåionând aparaturã æi maæini de ultimã generaåie, folosind

minori la transportul åigãrilor sau încercând sã atragã, de partea

lor, poliåiæti de frontierã pentru a le facilita introducerea în åarã

a åigãrilor. Despre liderii grupãrilor nu se pot spune prea multe,

deoarece e foarte greu de ajuns la ei. Este ætiut, însã, cã între

aceætia existã rivalitãåi, dar cu toate acestea nu se denunåã æi nici

nu dau informaåii unii despre alåii.

Fenomenul contrabandei cu åigãri este cauzat de diferenåa

de preå a unui pachet de åigãri care, în Ucraiana, costã între 2,7

æi 3,5 lei, iar, în România, variazã între 11 æi 14 lei, în funcåie

de marcã. Totodatã, traficul cu åigãri este încurajat de cererea

pe piaåa neagrã din România, unde un pachet de åigãri poate

fi cumpãrat cu preåuri cuprinse între 7 æi 10 lei. Profitul obåinut

la un pachet de åigãri, adus ilicit în România, este de minim un

euro. Cel mai mult profit ajunge la capii reåelelor, care nu au nici

un contact cu cãrãuæii, depozitarii sau vânzãtorii de åigãri.

Capii reåelelor au cunoætinåe în åara vecinã, cu care stabilesc,

prin telefon, cantitatea, modul æi timpul când vor aduce åigãrile în

åarã. Cetãåenii ucraineni vin æi lasã pe malul românesc coletele,

iar de acolo, cãrãuæii le preiau æi le transportã în depozite, grajduri

sau locuri ascunse, dinainte stabilite. Acolo, dupã ce se strânge o

anumitã cantitate de åigãri, se transportã cãtre diverse domicilii

sau alte locuri amenajate, de unde se împart la vânzãtori. De

asemenea, tot de acolo, se pot transporta în interiorul åãrii,

ajungând pânã în Bucureæti. Toatã aceastã reåea este organizatã

de oameni care sunt greu de prins, deoarece ei nu sunt implicaåi

direct în nicio etapã din acest proces infracåional.

Contrabanda cu åigãri, în åara vecinã, este important de

menåionat, reprezintã contravenåie, iar ca sã constituie infracåiune

trebuie sã depãæeascã 30 de baxuri. Astfel, cetãåenilor ucraineni

le este mai puåin teamã sã facã contrabandã peste frontierã,

deoarece nu riscã prea mult. În plus, reåeaua de drumuri de

acces, pe teritoriul vecin, este mult mai dezvoltatã, în multe

locuri ajungând pânã în apropierea frontierei.

Modurile de operare ale contrabandiætilor surprind, de multe

ori, prin inventivitate æi nivelul de risc la care se supun. Cazurile

prezentate de poliåiætii de frontierã, agent principal Victor Borodi

æi agent Gheorghe Varga, care ne-au însoåit pe teren, pentru a

vedea zonele accesibile pentru contrabanda cu åigãri, au relevat

cât de bine sunt dotaåi logistic contrabandiætii. Astfel, în decursul

timpului, au fost identificate tot felul de obiecte folosite, de cãtre

aceætia, în scopul transportãrii åigãrilor pe teritoriul românesc,

cum ar fi deltaplane, costume din neopren pentru a putea trece

prin apã fãrã sã se ude, dacã apa ar fi fost prea rece sau hamuri

anume modificate pe care puteau agãåa 3-4 baxuri de åigãri sau

aparate de vedere pe timp de noapte. Locurile cele mai folosite

pentru contrabanda cu åigãri sunt chiar pe malul Tisei, care se

aflã, în unele zone, chiar æi la 20-30 de metri de æosea. De acolo,

cãrãuæii români, tocmiåi din timp, vin æi ridicã åigãrile ducândule

în diferite locaåii ascunse. Datoritã faptului cã frontiera trece

aproape de stradã, contrabandiætii ucraineni, în ultima vreme,

Nr. 9/2012 F R O N T I E R A 5


Reportaj

Flagrantul

vin æi aduc coletele cu åigãri pânã la æosea, de unde sunt luate

direct cu maæina æi transportate în locurile de ascundere.

În dupã-amiaza primei zile, chiar am asistat la un flagrant

asupra vânzãtorilor de åigãri din Piaåa Centralã. Poliåiætii de

frontierã au mers inopinat în piaåã, pentru a identifica persoanele

care se ocupã cu vânzarea de åigãri de contrabandã. (Pentru

protejarea identitãåii, poliåiætii acåioneazã cu cagule pe faåã, dar,

paradoxal, la audieri sunt nevoiåi sã se prezinte fãrã ele, astfel cã

existã o oarecare temere de a fi recunoscuåi prin oraæ). S-a mers

apoi cu maæina, direct la douã persoane, care vindeau åigãri

unor trecãtori. Acestea au fost urcate în maæinã æi duse la sediul

SPF Sighetu Marmaåiei. Ulterior, dupã interogatoriu, au primit

fiecare câte o contravenåie. Evident cã nu au vrut sã recunoascã

absolut nimic æi au început sã se plângã despre faptul cã sunt

ridicaåi tocmai ei, æi nu æi alåii, care vând ilegal åigãri, dar când

li s-a spus sã identifice celelalte persoane, au început sã ridice

din umeri.

Vânzãtorii de åigãri de contrabandã, de multe ori, vor sã-l

Ochii din noapte

Noaptea, am hotãrât sã mergem la sediul SPF Sarasãu unde,

æeful de sector, subcomisar Sorin Filimon ne-a vorbit despre

câteva exemple din situaåia operativã. Ne-a fost prezentat un

caz foarte interesant de contrabandã cu åigãri cu ajutorul unui

deltaplan. Poliåiætii de frontierã au observat noaptea, cu ajutorul

aparaturii cu termoviziune, un deltapan care venea de pe

teritoriul Ucrainean æi mergea spre interiorul åãrii noastre, iar

apoi se întorcea pe altã rutã. Era clar cã vine æi aruncã baxurile

de åigãri într-un anumit loc, stabilit dinainte pe GPS, de unde

cãrãuæii veneau sã le ridice. Totul dura aproximativ 30 de

minute. Neputând sã-l urmãreascã fizic, pe o hartã s-a calculat

traiectoria lui, în funcåie de viteza æi timpul necesar sã se întoarcã,

iar, cu ajutorului sistemului de supraveghere ATTICA din cadrul

sectorului, s-a stabilit un punct, pânã unde se presupunea cã

deltaplanul ajunge, æi de unde se întoarce în Ucraina. Au fost

postate patrule în zona respectivã, iar dupã câteva nopåi, au fost

reåinute 3 persoane æi 40 de baxuri cu åigãri. Ulterior, deltaplanul

Scms. Sorin Filimon vorbind despre ATTICA

Post-control

pãcãleascã pe cumpãrãtor, punând, într-un cartuæ de åigãri,

pachete pline cu cartoane æi rumeguæ. Când cumpãrãtorul dã

banii, vânzãtorul îi înmâneazã rapid cartuæul de åigãri, æoptindu-i

grav æi grãbit la ureche sã fugã, deoarece vine poliåia. Au existat

æi fabrici ilegale pe teritoriul Ucrainei, care puneau în åigãri tutun

amestecat cu iarbã sau foi de nuc uscate.

Înainte de lãsarea întunericului, am asistat la un control al

unei maæini pe o comunicaåie, efectuat de subinspector Marian

Bãncilã æi agent principal Vasile Trifoi. Dupã aceasta, am mers

la un loc unde contrabandiætii ascundeau åigãrile, o veche criptã

din marginea unui cimitir, unde erau îngropaåi câåiva preoåi

catolici. Cripta respectivã nu mai era îngrijitã de foarte mult

timp, astfel cã se acoperise de liane æi era greu accesibilã, mai

ales cã intrarea nu mai putea fi folositã. Unul dintre cei bãnuiåi

cã ascundeau åigãrile acolo, era chiar cel care avea gardul curåii

sale înspre intrarea în criptã, gard care, pe deasupra, era æi cãzut

înspre curtea lui.

a fost descoperit pe teritoriul Ucrainei, de cãtre grãnicerii

ucraineni, pe un aerodrom, dar proprietarul acestuia sau pilotul,

nu a fost de gãsit.

În teren, pe o zonã mai înaltã se afla postatã o autospecialã

cu termoviziune Land Rover. În timp ce asistam la supraveghere,

am mai aflat o poveste interesantã: în funcåie de marca de åigãri,

poliåiætii de frontierã ætiu destinaåia acestora. Unele pot ajunge

chiar æi în Anglia. Este celebru, un caz din Franåa, în care un

român nu a putut sã vândã åigãrile, deoarece erau de o calitate

inferioarã æi stãtea cu ele ascunse într-un anumit loc. Aflând

despre situaåia aceasta, un alt român a mers, i le-a furat æi le-a

adus înapoi în România, cã sã le poatã vinde.

Pe raza sectorului existã o persoanã care are æapte dosare de

contrabandã, de-a lungul timpului, dar se plimbã liber æi nestingherit.

S-a ajuns la situaåia asta deoarece toate dosarele s-au conexat întrunul

singur, iar finalizarea procesului se tot tergiverseazã.

6 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Pe cele mai înalte culmi

Un alt sector fierbinte al inspectoratului îæi are sediul în

Comuna Bistra, localitatea Valea Viæeului. Relieful din aceastã

zonã de responsabilitate este predominant muntos æi abrupt,

acoperit, în majoritate, de pãduri. Aici, la graniåã se aflã fostul

stâlp de frontierã care, în perioada interbelicã, delimita România

de Cehoslovacia æi de Polonia. Este locul în care vin mulåi turiæti

din Cehia pentru a vedea fosta frontierã.

Accesul se face foarte dificil, uneori fiind chiar imposibil de

ajuns în anumite zone. Activitatea de contrabandã este destul

de rãspânditã în rândul locuitorilor, care sunt în proporåie de

95%, ucraineni. Câætigurile fabuloase îi fac, inclusiv pe copiii de

æcoalã, sã participe la aceste activitãåi, æi învãåãtorii spun cã, din

acest motiv, nu de puåine ori, aceætia adorm cu capul pe bancã

în timpul orelor.

La SPF Valea Viæeului, adjunctul æefului de sector, subcomisar

Sorin Dãnãlache, dupã ce ne-a prezentat situaåia din zonã, ne-a

invitat sã facem o incursiune pânã pe Vârful Polonica, folosind

douã autoturisme de teren Iveco Massif, singurele din dotarea

Poliåiei de Frontierã cu care se poate ajunge acolo.

Pe drum ni s-a povestit cazul în care poliåiætii de frontierã

Reportaj

Pe Vârful Polonica

au stat la pândã 6-7 zile la o altitudine de 1.700 de metri æi au

prins un grup de bãrbaåi ce încercau sã introducã în åarã colete,

cu zeci de mii de pachete cu åigãri. Surpriza cea mare a fost sã

descopere cã cetãåenii respectivi se foloseau de 17 cai, pe care

i-au dresat sã transporte åigãrile în zonele mai greu accesibile

omului. Pentru prinderea lor, colegii noætri au fost nevoiåi sã

tragã focuri de avertisment.

În urmã cu 6-7 ani, o patrulã a Poliåiei de Frontierã a fost

atacatã de un sãtean. Aflat în legitimã apãrare, unul dintre

poliåiæti a folosit regulamentar armamentul din dotare, rãnind

mortal persoana respectivã. De atunci, locuitorii au devenit

foarte reticenåi cu Poliåia de Frontierã æi nu vor sã ofere niciun fel

de sprijin în munca operativã. De asemenea, foarte mulåi preferã

câætigurile ilicite sau pur æi simplu le este fricã sã vorbeascã,

temându-se de contrabandiæti.

Infractorii au cãpãtat un tupeu incredibil. Deæi, prinæi în

flagrant, fiind faåã în faåã cu poliåistul de frontierã, când sunt

chemaåi la audieri contrabandiætii nu vor sã recunoascã absolut

nimic, nici mãcar cã au fost prezenåi la locul respectiv. Alåii spun

cã sunt nevinovaåi æi cã totul este o înscenare, cã poliåistul a

venit cu åigãrile æi i le-a pus în spate.

Drumul pânã pe Vârful Polonica a durat aproximativ 4 ore.

Maæinile au fãcut faåã cu brio drumului anevoios pânã pe platoul

alpin. De acolo, priveliætea era încântãtoare, dar, în acelaæi timp,

am vãzut cu ce se confruntã poliåiætii de frontierã, când trebuie sã

ajungã în asemenea locuri. De multe ori, aceætia au fost nevoiåi

sã meargã pe jos æi sã transporte baxurile cu åigãri confiscate

kilometri întregi. O persoanã poate transporta, de regulã, 2-3

baxuri, dar contrabandiætii ajung la performanåe superioare de

4-5. Chiar pe platoul alpin, am întâlnit un bãiat de 17 ani, care

deåinea recordul absolut de 6 baxuri transportate. Tânãrul nu a

vrut sã recunoascã sub nici o formã, dar poliåiætii de frontierã

ætiau faptul acesta din informaåiile aflate pe diverse cãi.

Unul dintre cei doi colegi, poliåiæti de frontierã, care ne-au

condus pânã acolo, agent principal Cristian Coroli, a fost lovit

cu o sticlã în cap, cu ceva timp în urmã, de cãtre un cetãåean

care se ocupa cu contrabanda de åigãri. În timp ce se afla întrun

local, un contrabandist a aruncat spre el cu o sticlã goalã.

Poliåistul s-a ferit, dar sticla a ricoæat dintr-un stâlp direct în

ceafa colegului nostru. A rãmas cu o cicatrice, drept amintire.

Celãlalt coleg, agent principal Vasile Bucur, a fost profesor de

geografie înainte de a se angaja æi a avut ca elevi câåiva poliåiæti

de frontierã, inclusiv pe colegul, mai sus, menåionat.

Nr. 9/2012 F R O N T I E R A 7


Reportaj

Cãlãtoria cu drezina

O altã oprire a fost în cadrul SPF Viæeul de Sus. Acolo,

adjunctul æefului de sector inspector Gabriel Musinszki

ne-a fãcut o prezentare generalã. Fenomenul traficului

de åigãri este prezent æi în aceastã regiune, la fel ca la

celelalte sectoare.

În cadrul sectorului existã douã puncte de dislocare,

Punctul Æuligu, aflat la 800 de metri altitudine æi Comanu,

aflat la 1.000 m altitudine, situate pe Valea Vaserului. Aici

se poate ajunge cu drezina din dotarea Poliåiei de Frontierã

sau cu autoturisme de teren, pe un drum ocolitor. Cea mai

uzitatã metodã este cea pe calea feratã cu drezina, care,

deæi ar trebui înlocuitã cu una nouã, poliåiætii de frontierã

o folosesc la capacitate maximã.

Am pornit la drum, însoåiåi de agent principal Ioan Iuga

æi inspector Gabriel Musinszki, spre gara din localitate,

unde era garatã drezina Poliåiei de Frontierã. Aceasta,

condusã de agent-æef principal, Valentin Herbil, ne aætepta

cu motorul pornit. Mult-folosita drezinã este de fapt un

microbuz TV, produs în România, cu motor de ARO pe motorinã,

special modificat pentru a putea merge pe calea feratã. Ca o

curiozitate, æoferul miæca tot timpul de volan stânga – dreapta,

ca æi cum ar lua în permanenåã curbe. Explicaåia este cã volanul

acåioneazã saboåii frânei æi trebuie tot timpul miæcat, pentru a

åine frânele calde, de acest aspect depinzând eficacitatea frânei.

Aspecte din activitatea Poliåiei de Frontierã

O altã curiozitate, pentru neobiænuiåii cu un astfel de mijloc de

transport, este faptul cã roåile fiind din fier, la fel cum este æi æina

de cale feratã, aderenåa nu este tocmai bunã, astfel cã se merge

destul de mult în gol. Iarna, pentru a nu aluneca, în faåa roåilor

este montat un dispozitiv, o pâlnie prin care curge nisip æi astfel

se reduce derapajul.

Am mers cu drezina pânã la primul punct al Poliåiei de

Frontierã, Punctul Æuligu. Poliåiætii de frontierã, care stau aici,

sunt 10 în general, dar numãrul lor se stabileæte în funcåie de

situaåia operativã. Serviciul acestora se desfãæoarã tot în ture, dar

o turã are æapte zile. Urmãtoarea sãptãmânã echipa respectivã

este liberã, participând doar la diferitele activitãåi sau convocãri

organizate la nivelul sectorului.

Având în vedere cã nu este decât o singurã linie feratã,

drumul poate dura æi câteva ore bune, pânã sã ajungi la

destinaåie. Ecartamentul acesteia este cam la jumãtate faåã de

o linie normalã. În total sunt 12 halte, în care trenurile pot opri

pentru a trece unul pe lângã altul, iar aceste opriri se fac în

funcåie de trafic. Pânã la jumãtatea drumului pot circula æi trenuri

particulare cu turiæti, iar de acolo circulã trenuri care transportã

buæteni. Interesant este faptul cã, aici, trenurile turistice sunt

conduse de o locomotivã cu aburi.

Dupã alte câteva ore, am ajuns la celãlalt Punct al Poliåiei

de Frontierã, Comanu. Modalitatea de serviciu, este aceeaæi cu

cea de la Æuligu, doar cã aici este mai greu de ajuns, fiind æi mai

departe. Aici este æi capãtul de drum al drezinei, locul în care, cu

ajutorul unui cric central, este ridicatã în aer æi întoarsã.

Ne-am petrecut noaptea alãturi

de poliåiætii de frontierã, la cabana

Poliåiei de Frontierã de la Fãina,

situatã între cele douã puncte de

dislocare. Cu aceastã ocazie, am

observat æi cum lucreazã poliåiætii de

frontierã pe timpul nopåii, în aceste

zone. Patrularea se face numai pe jos

æi cu ajutorul aparatelor de vedere

pe timp de noapte. Dacã situaåia

impune, pentru o intervenåie în foråã,

sunt pregãtite, tot timpul, ATV-urile

din dotare, precum æi autoturismele

de teren, dar nici mãcar acestea nu

pot pãtrunde în toate locurile.

Ziua urmãtoare, în drum spre

SPF Halmeu, ne-am oprit pentru

scurt timp, la SPF Negreæti Oaæ. Æeful

de sector, comisar-æef Pavel Nemeæ,

ne-a împãrtãæit aceeaæi situaåie

operativã în care locul principal

este åinut de traficul cu åigãri. Toatã

aceastã nebunie a tutunului a început

în urmã cu 6 ani, de atunci devenind

un adevãrat fenomen infracåional.

8 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Big Brother, la frontierã

SPF Halmeu se aflã în aceeaæi locaåie cu PPF Halmeu. Punctul

a fost deschis traficului în anul 1922, pe vremea când România

avea frontierã cu Cehoslovacia, iar din 1945, dupã terminarea

celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, frontiera a devenit comunã

cu URSS, iar ulterior, din 1991, cu Republica Ucraina.

Sediul, cât æi punctul, sunt renovate recent æi dotate cu

aparaturã de ultimã generaåie. La SPF Halmeu, adjunctul æefului

de sector Miliador Dobre, ne-a vorbit despre sistemul de observare

bazat pe camere video fixe sau mobile, cu termoviziune sau în

spectru infraroæu. Sistemul este unul complex, având o capacitate

de monitorizare permanentã æi are în componenåã mai multe

subsisteme:

-Subsistemul de detecåie a miæcãrii bazat pe elemente de

detecåie îngropate în pãmânt, constã într-un cablu de fibrã opticã

îngropat, care detecteazã miæcarea de la suprafaåã æi transmite

datele, la echipamentul de management, care interpreteazã

informaåiile æi afiæeazã alarme, pentru fiecare segment în parte,

în timp real, pe o hartã electronicã a zonei. Sunt definite categorii

de alarme, pe baza gamelor de frecvenåe, în care se realizeazã

Aparaturã cu senzori portabili

Reportaj

detecåia æi tiparul vibraåiilor detectate.

-Subsistemul de supraveghere fixã–borne este format dintr-un

ansamblu de borne cu camere video situate în fâæia de protecåie.

Toate bornele sunt conectate cu dispeceratul, iar imaginile video

sunt transmise atunci când subsistemul de detecåie a miæcãrii

semnalizeazã o alarmã în timp real, la dispecerat.

-Subsistemul cu senzori portabili de detecåie a miæcãrii æi

transmitere de imagini, este format din 10 senzori cu camerã

foto, independenåi, care sunt conectaåi la un receptor, de unde

imaginile sunt transmise la dispecerat. Subsistemul este portabil,

iar senzorul realizeazã detecåia obiectului aflat în miæcare,

genereazã o alarmã æi, în acelaæi timp, o capturã de imagine prin

intermediul camerei foto încorporate, noaptea fiind în spectru

infraroæu.

-Foiæorul de supraveghere transportabil este alcãtuit dintr-o

cabinã de supraveghere dotatã cu camerã video, aflatã pe un

sistem de ridicare, situat pe remorcã. Aceasta se poate deplasa

în frontierã, oriunde permite terenul.

-Subsistemul supraveghere ataæabil la autovehicule este un

echipament optoelectronic de supraveghere compus din camerã

de vedere pe timp de zi, cu zoom optic continuu, camerã de

termoviziune fãrã rãcire, cu minim douã câmpuri (ambele

camere au performanåe minime de detecåie a persoanei la 2,5

km) æi telemetru laser. Echipamentul permite ataæarea rapidã pe

caroseria unui autovehicul, fãrã a fi necesarã nicio modificare

asupra acesteia.

Întregul sistem permite preluarea datelor generate de oricare

dintre subsisteme, afiæarea la alegerea datelor, imaginilor (foto

sau video) sau interfeåelor aplicaåiilor celorlalte subsisteme pe un

display unic sau pe monitoare, individual sau simultan.

Înainte de a ne încheia periplul pe aceste meleaguri, am dorit

sã mergem în teren pentru a fi martori la felul cum funcåioneazã

sistemului de ultimã generaåie. Însoåiåi de inspector principal

Mihai Erlik æi agent principal Ioan Flore am vãzut, practic, cum

este instalat Subsistemul cu senzori portabili de detecåie æi cum

se adapteazã condiåiilor din teren.

În cele æapte zile, cât am stat în zonã, am dorit sã surprindem,

în flagrant, o acåiune a Poliåiei de Frontierã, având în vedere

cã, la maxim douã zile, aici, se înregistreazã câte un caz de

contrabandã. Noi am ajuns seara, iar în ziua respectivã s-a

înregistrat un caz. De atunci, pânã în ziua în care am plecat,

pe raza judeåelor Sighetu Marmaåiei æi Satu Mare, nu a fost

nicio infracåiune de contrabandã. La câteva ore, din momentul

plecãrii, am fost sunaåi de æeful de inspectorat, sã ne anunåe cã

au descoperit câteva colete cu åigãri æi aæteaptã sã facã flagrantul,

pentru a-i reåine pe cei ce vor ridica pachetele respective. Se

pare cã i-am cam speriat pe contrabandiæti... sau toate miæcãrile

noastre au fost monitorizate... , aæa cã au fost æapte zile de liniæte,

æapte zile de normalitate.

Ætefan ANDREESCU

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

9


Eveniment

Exerciåiu comun cu Garda de Coastã Turcã

Tradiåia exerciåiilor comune ale Gãrzii de Coastã din Turcia

æi Gãrzii de Coastã Române, începutã în 2004, continuã. Astfel,

æi anul acesta, la începutul lunii septembrie, o navã a Gãrzii

de Coastã din Republica Turcia - Zona Mãrii Negre, TCSG 90,

a sosit în Dana 0 a Portului Constanåa pentru a participa la un

exerciåiul naval comun, cu navele Gãrzii de Coastã Române,

având tema „Abordajul/controlul unei nave suspecte de a fi

implicatã în activitãåi de contrabandã”.

Activitatea s-a desfãæurat în conformitate cu prevederile

Planului de Implementare a Inspectoratul General al Poliåiei de

Frontierã æi a Gãrzii de Coastã din Turcia pentru anul 2012 æi a

avut ca obiectiv schimbul de bune practici în domeniul maritim,

precum æi realizarea interoperabilitãåii dintre Poliåia de Frontierã

Românã æi Garda de Coastã din Turcia, în sprijinul coordonãrii

unitãåilor operative æi luãrii de mãsuri efective de contracarare

a activitãåilor ilegale din aria

de responsabilitate, precum æi

de cãutare æi salvare a vieåii pe

mare. Tot cu aceastã ocazie, s-a

urmãrit dezvoltarea relaåiilor de

cooperare între cele douã autoritãåi

de frontierã, stabilirea unui limbaj

comun, specific misiunilor pe mare,

precum æi cunoaæterea reciprocã a

procedeelor de acåiune.

La exerciåiul comun, Grupul

de Nave Constanåa a participat

cu navele Shaldag MAI 2111 æi

Rothman MAI 3003, iar Garda

de Coastã din Turcia cu nava

TCSG90.

Echipajul navei MAI 2111 a

fost format din: comisar Marius

Mocanu, inspector principal

Marcelino Belecciu, agent-æef Ionuå

Tudor, agent principal Gabriel

Troacã, agent-æef Iulian Scartocia,

agent principal Bogdan Rezbici,

agent principal Ioniåã Valentin,

subinspector Costel Cloæcã, agentæef

principal Marian Nicolae, agent-æef principal Florin Trache æi

agent principal Erghin Abibula.

Echipajul navei MAI 3003 a fost format din subcomisarul

Lucian Boerescu, agent-æef principal Iliuåã Motocu, agent

principal Gheorghe Iorgu, la bordul navei a fost æi subcomisar

Enache Cicã, adjunctul æefului Grupului de Nave Constanåa.

La bordul navei aparåinând Gãrzii de Coastã din Turcia,

alãturi de locotenent Senol Cihan, comandantul navei TCSG90,

s-a aflat echipajul format din ofiåeri, subofiåeri æi marinari,

militari în termen, precum æi ceilalåi membri ai delegaåiei turce:

comandor Murat Ozer, locotenent Abdullah Salaman, subofiåer

æef Omer Cokan, subofiåer Sahin Zenkin.

De asemenea, un ofiåer turc s-a aflat la bordul navei române,

iar un altul român la bordul navei turceæti pentru a putea observa

modul de acåiune a echipajelor din cealaltã åarã.

10 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Nava Gãrzii de Coastã din Turcia: TCSG90

Deplasament: 195 tone.

Dimensiuni: 40.7 x 7.1 x 2.2 metri

Vitezã: 27 noduri.

Echipaj: 25

Armament: 1x40mm/70; 2x12.7mm MG.

A fost proiectatã de cãtre Marina Militarã din Turcia, în cooperare cu

Universitatea Tehnicã din Istambul.

Eveniment

Activitatea s-a desfãæurat astfel:

Miercuri 5 septembrie:

Ora 15.00: la bordul Navei Amiral

„Ætefan cel Mare” a avut loc briefingul

pentru stabilirea detaliilor finale ale

exerciåiului: „There will be your ship,

our ship and one small bad ship”, se va

folosi canalul 21 pentru comunicaåii -

nava româneascã va avea indicativul

YQ (Yankee Quebec), cea turceascã TC

(Tango Charlie), iar nava suspectã va fi

nava BAD”.

Joi 6 septembrie:

Ora 09.00: echipajele sunt la bordul

navelor;

Ora 09.20: se stabilesc æi se verificã

canalele de comunicare;

Se aude prin staåie: „-Bunã dimineaåa,

aici SCOMAR, vã rog sã comunicaåi dacã

ne recepåionaåi!”

Comandantul rãspunde: „-Bunã

dimineaåa, vã recepåionãm foarte bine!”

Ora 09.25: -„MAI 2111, MAI 2111,

probã de recepåie!”

- „Aici MAI 2111, recepåie, foråã 5,

claritate 5!”

Ora 09.30: toate sistemele

funcåioneazã. Se începe manevra de

ieæire din port.

Ora 09.45: cele douã nave ies în

formaåie din bazinul portului, pãstrând

100 m distanåã între ele.

Ora 09.55: Centrul SCOMAR a

observat o navã neidentificatã plecând

din Portul Tomis, s-a încercat stabilirea

unei conexiuni radio cu aceasta, dar

nava nu a rãspuns. Se solicitã navelor de

patrulare identificarea åintei suspecte.

Ora 10.15: Centrul de Comandã æi

Control anunåã navele de patrulare cã

åinta s-a apropiat de o navã comercialã æi

solicitã interceptarea åintei, fiind suspectã

de trafic de åigãri.

Ora 10.20: Y.Q. tureazã motoarele,

viteza - 39 noduri curs de interceptare

a åintei. Se efectueazã manevre pentru

oprirea navei suspecte. Se fac somaåii

verbale prin staåia VHF æi instalaåia

acusticã de amplificare.

Ora 10.48: dupã ce a efectuat mai

multe manevre, încercând sã scape, nava

BAD se opreæte æi se supune controlului.

Ora 10.50: Se lanseazã navele de

abordare æi control, acestea îndreptânduse

spre nava suspectã. Se executã

controlul navei suspecte în timp ce, de

la bordul Æaldagului, cu armamentul de

bord, se asigurã securitatea echipelor

de intervenåie. Se gãseæte marfa de

contrabandã la bordul navei suspecte æi

se comunicã situaåia la SCOMAR.

Ora 11.00: se escorteazã nava BAD

în port, pentru continuarea cercetãrilor.

Ora 11.35: navele acosteazã în

Portul Constanåa, exerciåiul se încheie cu

succes.

La briefingul ce a urmat aplicaåiei,

s-au urmãrit imagini foto æi video din

timpul exerciåiului, realizate la bordul

navelor participante, dar æi de la camerele

SCOMAR, analizându-se, astfel, pas cu

pas, procedurile aplicate.

Nr. 9/2012

F R O N T I E R A

11


Eveniment

Comandor Murat Ozer, æeful delegaåiei

turce a afirmat, cu aceastã ocazie: „Întreg

exerciåiul a decurs foarte bine, de la

început pânã la sfâræit, iar comunicarea

dintre cele douã pãråi a fost foarte

bunã. Prin astfel de activitãåi, relaåiile æi

cooperarea dintre cele douã åãri se vor

îmbunãtãåii în viitor. Consider cã, astfel

de activitãåi sunt foarte folositoare pentru

noi æi ne bucurãm cã suntem aici.”

Comisar Cezar Leontin, adjunctul

pentru marinã al Directorului Gãrzii de

Coastã Constanåa, a åinut sã adauge faptul

cã „aceastã activitate a reprezentat o

nouã oportunitate pentru a întãri relaåiile

bilaterale cu autoritãåile turce, în aria

de competenåã specificã autoritãåilor de

frontierã.”

Iulian PUICÃ

Petre BUCUR

12 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Operaåiune

Jurnalul Operaåiunii Comune

„EPN POSEIDON SEA 2012

Aæa cum este deja cunoscut în ultimii

trei ani, România, prin intermediul

Poliåiei de Frontierã, participã activ în

cadrul operaåiunilor comune desfãæurate

sub egida Agenåiei FRONTEX. Æi în acest

an, PFR este prezentã cu mijloace de

mobilitate navalã în cadrul Operaåiunii

Comune „EPN POSEIDON SEA 2012”,

cu navele maritime de patrulare tip P-57,

cu numãrul MAI 1103, respectiv MAI

1102, nave trimise pentru executarea

unor misiuni în zona de responsabilitate

stabilitã æi bazate în portul Preveza

(partea de vest a Greciei). Acestea

executã misiuni de patrulare æi intervenåie

în scopul combaterii migraåiei ilegale la

frontierele maritime ale Greciei æi UE sub

coordonarea reprezentantului naåional

(National Official-NO), din cadrul

Centrului Internaåional de Coordonare

(International Coordination Center - ICC)

al operaåiunii comune menåionate, din

Pireu, Atena. Reprezentanåii români au

fost comisar de poliåie Ionel Pavel, în

perioada 26.06-16.08.2012, respectiv

comisar de poliåie Adrian Sbarcea, în

perioada:16.08-30.09.2012, ambii ofiåeri din cadrul Serviciul de

Supraveghere æi Control Naval al IGPF.

Anual, începând cu anul 2009, reprezentanåii noætri s-au

implicat în planificarea æi organizarea misiunilor maritime cu

mijloace de mobilitate navalã æi personal din cadrul PFR æi

au participat activ la activitãåile trimestriale ale Grupurilor de

Lucru din cadrul Reåelei Europene de Patrulare - EPN (European

Patrol Network) sub egida FRONTEX, promovând diferite

intervenåii de specialitate la întâlnirile de evaluare æi planificare

a operaåiunilor comune æi la grupurile de lucru specificate.

Volumul, complexitatea æi diversitatea sarcinilor de lucru în

cadrul Centrului Internaåional de Coordonare (ICC), au condus

la acumularea unei experienåe valoroase sub aspect profesional

a participanåilor. Pe de altã parte, Poliåia de Frontierã Românã,

prin navele participante la misiuni de acest tip, a dobândit

oportunitãåi de echipare suplimentarã (navele participante au fost

dotate suplimentar cu tehnicã æi aparaturã din fonduri externe).

Reprezentantul naåional, în cadrul ICC, asigurã coordonarea

tuturor activitãåilor navei æi echipajului, cooperarea între diferite

mijloace de mobilitate æi efective prezente în zona în care

acåioneazã nava PFR æi rãspunde la orice alte solicitãri venite

din partea Gãrzii de Coastã Elene, cum ar fi, de exemplu, SAR.

Acesta are un rol important æi în cazul altor activitãåi care pot

apãrea pe timpul executãrii misiunilor navale, cum este cazul

solicitãrilor de a asigura intervenåia la o misiune de cãutare æi

salvare (Search and Rescue). Indiferent de situaåie, nu se realizeazã

nicio activitate în afara prevederilor planului operaåional, care

cuprinde menåiuni exacte privind responsabilitãåile echipajului

implicat æi ale navei.

Coordonarea activitãåilor navei æi cooperarea/conlucrarea cu

alåi reprezentanåi naåionali ai Statelor Membre participante este

esenåialã pentru îndeplinirea scopurilor operaåiunii comune.

Fãrã aceastã colaborare, schimbul de informaåii dintre foråele

æi mijloacele participante nu ar avea finalitatea doritã, aceea

de a proteja frontierele maritime ale Greciei æi, implicit, ale

UE, împotriva traficului de migranåi. La fel de importantã este

æi implicarea în activitãåi comune cu autoritãåile æi SM care îæi

desfãæoarã activitatea în cadrul operaåiunilor care se deruleazã

pe teritoriul Italiei, dar în proximitatea zonei de competenåã a

frontierei maritime a Greciei. Cel puåin o datã pe sãptãmânã,

au loc videoconferinåe cu ICC Roma, în scopul eliminãrii

paralelismelor/suprapunerii misiunilor de patrulare, în zone

adiacente frontierei celor douã state, pentru valorificarea analizei

de risc, realizarea integratã, eficientã æi cu economicitate a

obiectivelor comune, folosirea oportunitãåilor oferite de diferitele

mijloace de mobilitate (nave maritime, avioane, elicoptere) care

desfãæoarã misiuni în zone de acåiune apropiate.

Trebuie amintite, cu aceastã ocazie, misiunile echipajului

navei MAI 1103 din data 24 iulie a.c. æi 12 august a.c., când au

avut loc douã interceptãri ale unor ambarcaåiuni care transportau

migranåi, lucru apreciat de cãtre reprezentanåii FRONTEX æi

autoritãåile Gãrzii de Coastã a Greciei.

În cadrul acestei activitãåi de interceptare, a migranåilor, pe

mare, a avut loc în premierã, o activitatea de sortare a bunurilor

personale ale fiecãrui migrant, în vederea obåinerii informaåiilor

necesare identificãrii posibilelor rute folosite æi ale cãlãuzelor. Cu

aceastã ocazie s-au dovedit a fi foarte utile prelucrãrile echipajul

navei, în cadrul perioadei de instruire æi pregãtire, premergãtoare

misiunii, ce au fost realizate de cãtre comisia din cadrul IGPF,

alcãtuitã din cms. Ionel Pavel æi insp.pr. Tudor Vasilescu.

Ionel PAVEL

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

13


Eveniment

Aeronautic Show 2012

Anul acesta a avut loc cea de-a III-a ediåie a Festivalului anual

dedicat sporturilor aeriene æi nautice. Sâmbãtã, 22 septembrie,

pe Lacul Morii din Bucureæti, s-a desfãæurat Aeronautic Show

2012. Spectacolul aeronautic a fãcut legãtura între aer æi apã

printr-o suprapunere elegantã æi spectaculoasã a evoluåiilor

nautice æi a celor aeriene.

La aceastã ediåie a participat æi Poliåia de Frontierã printr-o

simulare a unei intervenåii pe apã a ambarcaåiunilor tip Harpoon

550 Open, din dotare, precum æi printr-un exerciåiu demonstrativ

de arte maråiale æi spargere de cãrãmizi.

În cadrul demonstraåiei pe apã, Poliåiætii de Frontierã Români

au încântat publicul numeros, adunat pe malul lacului, prin

prezentarea modului de acåiune al Gãrzii de Coastã pentru

rezolvarea unei situaåii care se poate produce în zona de

competenåã. Navele Gãrzii de Coastã au efectuat manevre de

interceptare, blocare, încercuire æi capturare a unei ambarcaåiuni

suspecte æi a fãptuitorilor ce deåineau, la bordul acesteia, mãrfuri

de contrabandã.

În a doua parte a zilei, în cadrul spectacolului organizat în

parcul Crângaæi, echipa formatã din insp. Iulian Ætefan Gheba,

sinsp. Marius Safca, ag. pr. Marian Purcãroiu æi ag. pr. Florin

Cucerave, toåi poliåiæti de frontierã din cadrul Compartimentului

Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Poliåiei de Frontierã

Tulcea, a impresionat publicul prin executarea unor exerciåii de

autoapãrare împotriva loviturilor de picior æi de braå, precum æi a

atacului de pistol, cuåit æi baston. La final, aceætia au demonstrat

spargerea unor cãrãmizi cu cotul, pumnul, piciorul, dar æi cu

capul, stârnind aplauzele æi ovaåiile publicului.

În cadrul festivalului au mai putut fi urmãrite æi exerciåii

demonstrative ale celor din cadrul Brigãzii Speciale de

Intervenåie „Vlad Åepes” a Jandarmeriei Române, Inspectoratului

General pentru Situatii de Urgenåã, Serviciului Mobil de Urgenåã,

Reanimare æi Descarcerare (SMURD), precum æi ale celor de la

Aeroclubul României æi Yacht Club Mircea.

În cadrul spectacolului din Parcul Crângaæi atmosfera a fost

întreåinutã de Muzica reprezentativã a Armatei, Ansamblul

„Doina” al Armatei æi de Regimentul 30 Gardã „Mihai

Viteazul”.

Petre BUCUR

14 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Interviu Eveniment

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

15


Aniversare

Æcoala de la Oradea, la douã decenii de existenåã

Æcoala de Pregãtire a Agenåilor

Poliåiei de Frontierã din Oradea a

sãrbãtorit vineri, 21 septembrie,

douã decenii de existenåã. În

prezenåa inspectorului general

al PFR, chestor-æef de poliåie

Ioan Buda, a reprezentanåilor

instituåiilor de învãåãmânt de ordine

æi siguranåã publicã din Republica

Slovacia, Ungaria, Republica

Moldova, Ucraina æi România,

a prefectului judeåului Bihor –

Claudiu Pop, a actualului æi fostului

corp profesoral din cadrul Æcolii,

a æefilor de inspectorate judeåene

din cadrul MAI, dar æi a unor

persoane din viaåa social-politicã a

judeåului, au fost rãsfoite paginile anilor de existenåã a instituåiei

de învãåãmânt æi au fost acordate diplome æi plachete tuturor

celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la îmbunãtãåirea

sistemului de învãåãmânt. Chiar dacã Æcoala a luat fiinåã, iniåial,

pentru a pregãti subofiåeri de grãniceri, în prezent, aici, sunt

formaåi agenåi operativi de poliåie de frontierã, la curs de zi, cu

durata de doi ani, obåinând, la sfâræitul cursurilor, calificarea

„agent de poliåie de frontierã-nivel 3 avansat”.

Scurt istoric

Æcoala de Pregãtire a Agenåilor Poliåiei de Frontierã din

Oradea a fost înfiinåatã prin Ordinul Ministrului de Interne

nr. 04875 din 31 iulie 1992, cu denumirea de Æcoala Militarã

pentru Pregãtirea Subofiåerilor de Grãniceri. În anul urmãtor,

în luna decembrie, prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 357

din 8 decembrie 1993, Æcolii i se atribuie numele de „Avram

Iancu”, ca recunoaætere a calitãåilor marelui revoluåionar, care

s-a identificat cu nãzuinåele poporului român æi care dorea o

æcoalã pentru români, în care sã se înveåe legile pentru a æti

sã-æi apere drepturile. În urma transformãrilor, care au loc în

Ministerul de Interne, conform OUG nr. 80/1999, începând

cu data de 1 iulie acelaæi an, Comandamentul Naåional al

Grãnicerilor fuzioneazã cu Direcåia Poliåiei de Frontierã din

Direcåia Generalã a Poliåiei de Frontierã, Strãini, Probleme de

Migrãri æi Paæapoarte æi Posturile de Poliåie Transporturi Navale

din cadrul Inspectoratului General al Poliåiei æi se transformã în

Poliåia de Frontierã Românã. Urmare acestor transformãri, prin

OMI nr. I/01043, începând cu 1 iulie 1999, Æcoala Militarã de

Subofiåeri de Grãniceri „Avram Iancu” îæi schimbã denumirea

în Æcoala Militarã de Subofiåeri de Poliåie de Frontierã „Avram

Iancu”.

Un an mai târziu, în baza OMAI nr. 05035/1.07.2000, Æcoala

Militarã de Subofiåeri de Poliåie de Frontierã „Avram Iancu” îæi

schimbã denumirea în Æcoala de Pregãtire a Subofiåerilor Poliåiei

de Frontierã „Avram Iancu”.

Odatã cu apariåia Legii nr. 360/2002 privind Statutul

poliåistului æi OMI nr. I/0566 privind demilitarizarea Poliåiei

de Frontierã, începând cu data de 24 august 2002, Æcoala de

Pregãtire a Subofiåerilor Poliåiei de Frontierã „Avram Iancu”-

Oradea devine Æcoala de Pregãtire a Agenåilor Poliåiei de

Frontierã Oradea. Cu aceastã datã, ofiåerii, maiætrii militari æi

subofiåerii devin poliåiæti æi li se echivaleazã gradul militar cu

gradul profesional corespunzãtor.

Anul 2007 reprezintã un moment important în evoluåia

istoricã a Æcolii. Astfel, în acest an începe procesul de reabilitare

16 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


a clãdirilor, prin intermediul programului Phare æi, totodatã,

se reorganizeazã procesul de învãåãmânt, prin trecerea de la

clasicile discipline de studiu, la un învãåãmânt modular bazat

pe competenåe. Valoarea investiåiilor este de aproximativ

2,5 milioane de euro æi cuprinde reabilitarea a trei clãdiri æi

realizarea alteia noi. Cu aceastã ocazie, Æcoala a fost dotatã cu

mobilier nou.

Ca un bilanå ai celor 20 de ani de funcåionare a Æcolii, au fost

pregãtiåi 2.212 absolvenåi, în cele 20 promoåii de elevi, cu o duratã

de æcolarizare între unul æi doi ani. Totodatã, în cadrul celor 17

promoåii de agenåi proveniåi din sursã externã, cu o duratã de

æcolarizare de 3-6 luni, sunt pregãtiåi 9.421 de absolvenåi, 4.313

de cursanåi urmeazã cursuri de formare continuã, iar 602 de

ofiåeri în rezervã urmeazã cursurile necesare trecerii în rezervã.

Colaborare internã, internaåionalã æi parteneriat FRONTEX

În ceea ce priveæte colaborarea, Æcoala are încheiate o

serie de acorduri de parteneriat æi protocoale de colaborare cu

instituåii publice din municipiul Oradea, cum ar fi: Universitatea

din Oradea, Inspectoratul Æcolar Judeåean Bihor, Teatrul de

Stat Oradea, Biblioteca Judeåeanã, Agenåia Naåionalã Antidrog,

Serviciul Român de Informaåii, Parchetul de pe lângã Tribunalul

Judeåului Bihor, Biroul Vamal Oradea æi cu alte instituåii.

Totodatã, sunt în derulare, concomitent, trei proiecte de

parteneriat internaåional cu: Centrul de Formare æi Perfecåionare

al Poliåiei Federale Eschwege Germania, încheiat în august 2002,

cu Æcoala Medie de Ordine Publicã Miskolc Ungaria, încheiat

în octombrie 2003 æi, nu în ultimul rând, cu Æcoala Medie de

Ordine Publicã Szeged Ungaria, încheiat în ianuarie 2010,

Æcoalã cu care se deruleazã, al doilea an consecutiv, proiecte cu

finanåare europeanã.

În ceea ce priveæte colaborarea cu Agenåia FRONTEX,

începând cu anul 2010, în cadrul Æcolii de Pregãtire a Agenåilor

Poliåiei de Frontierã „Avram Iancu” – Oradea, se organizeazã

cursuri de pregãtire pentru personalul operativ, eforturile æcolii

fiind recunoscute, situând-o printre Academiile Partenere ale

Agenåiei FRONTEX.

Aniversare

Inspector general al PFR,

chestor-æef de poliåie Ioan Buda:

„Munca la frontierã nu este

deloc uæoarã æi are un specific

aparte. În munca de zi cu zi

întâlneæti, în permanenåã, cazuri

noi, cãrora trebuie sã fii pregãtit

pentru a le face faåã. La frontierã

intri în contact cu diferite

persoane, de la diplomaåi æi

pânã la oameni certaåi cu legea.

Poliåistul de frontierã reprezintã o

carte de vizitã a României, el este

prima persoanã cu care strãinul

ia contact, iar prima impresie

conteazã de fiecare datã...

La moment festiv, felicit pe toåi

aceia pe care fericitul eveniment,

al aniversãrii a douã decenii de existenåã a Æcolii de Pregãtire a

Agenåilor Poliåiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea, îi gãseæte

în calitate de protagoniæti: cadre didactice sau personal auxiliar,

elevi, absolvenåi, colaboratori æi prieteni, pe toåi cei care sunt

alãturi, cu sufletul, de æcoalã. Le doresc multã sãnãtate æi putere

de muncã, solidaritate intelectualã æi umanã, pentru a fi în mãsurã

sã facã faåã cu succes provocãrilor din anii ce vor urma, pe linia

modernizãrii æi compatibilizãrii învãåãmântului românesc de

ordine æi siguranåã publicã, ca parte a celui european.”

Directorul Æcolii Medii de Ordine Publicã Miskolc, Bagy Istvan:

„Pot asemãna sistemul de învãåãmânt din æcoli cu procesul de

obåinere a unui vin de calitate. Astfel, pentru pregãtirea unui vin

bun este nevoie de doi ani. Ca sã iasã aæa cum îåi doreæti, trebuie sã

foloseæti struguri de calitate, butoaie din cel mai bun material, dar æi

sã pui mult suflet. Totodatã, este nevoie sã foloseæti cele mai bune

metode, bazându-te pe oameni competenåi æi, în acelaæi timp, sã

acorzi vinului, pe timpul fermentãrii, aerul necesar æi temperatura

potrivitã.”

Gabriel CRÃCIUN

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

17


Eveniment

Ambasadorul Franåei în vizitã la

Poliåia de Frontierã Oradea

Aflatã într-un tur de vizitare a marilor oraæe din România, o

delegaåie francezã, din care a fãcut parte Ambasadorul Franåei

la Bucureæti, Excelenåa Sa, dl. Philippe Gustin æi consilierul

pe probleme politice, Xavier Marette a poposit, în data de 20

septembrie, pe meleagurile bihorene, în Oradea.

Cu ocazia acestei vizite, în ziua de 21 septembrie, Excelenåa

Sa, domnul Philippe Gustin, a vizitat Æcoala de Pregãtire a

Agenåilor Poliåiei de Frontierã „Avram Iancu” - Oradea. Aici

directorul æcolii, comisar-æef de poliåie Stanciu Ovidiu, a

prezentat un scurt istoric, activitatea æi obiectivele instituåiei

pe care o conduce, precum æi o serie de aspecte legate de

programul de pregãtire al elevilor, dupã care Excelenåa Sa a

vizitat o salã de curs æi Sala de Tradiåii a æcolii. Apoi, Excelenåa Sa

a completat în cartea de onoare, fiind plãcut impresionat când,

rãsfoind cartea de onoare, a observat cã o delegaåie de studenåi

francezi din cadrul Universitãåii Sorbonne – Paris a vizitat æcoala

de la Oradea în luna mai a.c. La finalul vizitei în cadrul æcolii,

domnul ambasador a salutat delegaåiile prezente la simpozionul

internaåional ce se desfãæura în cadrul æcolii.

Cel de-al doilea punct al vizitei l-a constituit Punctul de

Contact Oradea, unde îæi desfãæoarã activitatea poliåiæti de

frontierã români, austrieci, francezi, italieni æi germani. În cadrul

acestui Punct, delegaåiei franceze i-au fost prezentate, de cãtre

æeful Punctului de Contact, subcomisar de poliåie Ioan Gal,

aspecte de ordin general privind activitatea æi dinamica fluxului,

în ceea ce priveæte schimbul de date æi informaåii operative,

natura æi obiectul verificãrilor pe relaåia Franåa – România, modul

de lucru, date privind pregãtirea personalului, durata æi eficienåa

rãspunsurilor la solicitãrile de verificare.

Subcomisar de poliåie Ioan Gal, æeful Punctului de Contact, a

prezentat, în continuare, o sintezã în ceea ce priveæte înfiinåarea

æi evoluåia Punctului de Contact Oradea, rolul important æi

rezultatele obåinute, alãturi de ofiåerii francezi aflaåi în misiune,

pe toatã perioada, aceætia contribuind, pe lângã aspecte de ordin

operativ, æi la activitãåi de formare (fraudã documentarã, migraåie

ilegalã, trafic de autovehicule furate) desfãæurate împreunã cu

Æcoala de Pregãtire a Agenåilor Poliåiei de Frontierã Oradea.

Æeful Punctului de Contact a mai arãtat cã se pot prelua

solicitãri de verificare ce vizeazã æi spaåiul Bulgariei, respectiv

Republicii Moldova. Aceste solicitãri se pot soluåiona în timp util,

cu sprijinul Punctelor de Contact Giurgiu æi Galaåi. În încheiere,

a fost amintit faptul cã oportunitãåile de cooperare de la Oradea

pot contribui major la clarificarea, cu rapiditate, a suspiciunilor

din timpul controalelor sau operaåiunilor care se desfãæoarã pe

teritoriul Franåei.

La finalul vizitei, ES domnul Philippe Gustin a precizat faptul

cã este informat în ceea ce priveæte calitatea æi operativitatea

activitãåii desfãæurate de cãtre personalul de la Oradea, aceastã

structurã fiind un instrument valoros, la dispoziåia autoritãåilor

de aplicare a legii.

Repezentanåi din æase state, la

Æcoala „AVRAM IANCU”

Cea de a 5-a ediåie a Simpozionului internaåional al cadrelor

didactice din instituåiile de învãåãmânt poliåienesc a reunit, în

sãptãmâna 17-21 septembrie, la sediul Æcolii de Pregãtire a

Agenåilor Poliåiei de Frontierã Oradea, æefi æi reprezentanåi ai

Æcolilor Poliåiilor de Frontierã din 6 state, alãturi de inspectorul

general al Poliåiei de Frontierã Române, chestor-æef de poliåie

Ioan Buda, un reprezentant al Agenåiei FRONTEX, reprezentanåi

ai Ministerului Administraåiei æi Internelor, precum æi ai

Ministerului Apãrãrii Naåionale.

Simpozionul a fost gãzduit de Æcoala de Pregãtire a Agenåilor

de Poliåie de Frontierã „Avram Iancu” Oradea, cu ocazia

sãrbãtoririi a 20 de ani de activitate.

Tema simpozionului a fost: „Aspecte practice æi metodologice

ale proiectãrii documentelor curriculare æi de planificare a

procesului instructiv-educativ, în instituåiile de învãåãmânt

poliåienesc”.

18 F R O N T I E R A

Nr. 9/2012


Cooperare

Barcelona-Conferinåa

FRONTEX privind schimbul

de informaåii

În zilele de 18 æi 19 septembrie, o delegaåie a Poliåiei de

Frontierã Române a participat la Conferinåa FRONTEX privind

Schimbul de Informaåii, activitate organizatã de Centrul

Operaåional FRONTEX, în Barcelona, Spania.

În deschidere, Klaus Rossler, directorul Diviziei Operaåiuni,

a fãcut o prezentare a principiilor cheie privind schimbul de

informaåii, precizând cã acesta este necesar pentru sprijinirea

statelor membre fãrã a înlocui managementul operaåional.

Pornind de la misiunea FRONTEX, care sprijinã, coordoneazã

æi dezvoltã managementul frontierei la nivel EURO, din punct de

vedere strategic, scopurile FRONTEX sunt: cunoaæterea situaåiei,

dezvoltarea, sprijinirea rãspunsului æi organizarea personalului.

Simpozionul a reunit reprezentanåi ai instituåiilor de

învãåãmânt de ordine æi siguranåã publicã din æase state:

Germania, Republica Slovacia, Ungaria, Republica Moldova,

Ucraina æi România.

Prin acest proiect, iniåiat în anul 2008, se doreæte stabilirea æi

punerea în funcåiune a unei metodologii comune, uniformizarea

documentelor curriculare æi de planificare a procesului instructiveducativ

pentru a corespunde necesitãåilor de pregãtire a

poliåiætilor, atât în åarã, cât æi în Uniunea Europeanã.

Discuåiile celor prezenåi la întâlnire s-au axat pe probleme

de actualitate în domeniul metodologic, baza acestora fiind

experienåa acumulatã æi analiza modului în care instituåiile

participante desfãæoarã aceste activitãåi.

Gabriel CRÃCIUN

Pentru a realiza aceste scopuri este nevoie de o platformã

multifuncåionalã æi de multi-utilizatori pentru a putea asigura

informaåia sã ajungã în timp util, în formatul necesar, la

persoana potrivitã æi la locul potrivit.

Astfel, Conferinåa æi-a propus sã prezinte managementul

informaåional ca element de „building capacity”, ultimele

inovaåii în domeniu æi spre ce se îndreaptã FRONTEX.

În continuare, reprezentantul Poliåiei Spaniole, participant

în operaåiunile Indalgo, Hera æi Minerva, a prezentat utilizarea

Aplicaåiei de Raportare æi Validarea Evenimentelor Detectate în

timpul Operaåiunilor (JORA). Acest sistem se ocupã de schimbul

de informaåii între Centrul Operaåional FRONTEX æi unitãåile

raportoare din cadrul operaåiunilor comune coordonate de

FRONTEX.

Klaus Rossler a subliniat, încã odatã, legãtura dintre

Operaåiunile Comune în care sunt implicate statele membre

UE, Unitatea de Analizã de Risc æi platforma EUROSUR.

FRONTEX doreæte integrarea sistemelor pentru a facilita

schimbul de informaåii, colectarea, transmiterea æi analizarea

acestora. Din punctul de vedere al Agenåiei, în EUROSUR vor

fi 3 nivele: evenimente, analizã æi operaåional.

Cunoaæterea situaåiei va fi datã de cãtre un aæa numit

„Fusion Center”, un centru virtual în care se vor colecta

informaåii din surse diferite æi va fi oferit un produs analitic

specific, la cerere, statelor membre. FRONTEX Fusion Center

este format din: reåeaua EUROSUR, sistemul mobil de raportare

a evenimentelor, imagini satelitere, JORA, etc.

De exemplu, când se doreæte o informaåie din Operaåiunile

Comune coordonate de FRONTEX, imagini satelitare, etc.,

aceasta va fi disponibilã prin reåeaua EUROSUR pentru statele

membre conectate. Furnizorul de servicii va fi FRONTEX æi va

fi rãspunzãtor de calitatea acestora.

În a doua zi a conferinåei, a fost prezentat proiectul pilot:

„Mobile Operational Solutions”, în care vor fi implicate Grecia,

Bulgaria æi Polonia. Vor avea loc testãri în cadrul operaåiunilor

Poseidon Sea, Poseidon Land æi Focal Points Land.

Obiectivele acestui proiect sunt crearea unei imagini

operaåionale comune æi creæterea gradului de informare

asupra situaåiei. Aceste echipamente vor avea acces nu

numai la introducerea de evenimente, ci vor asigura æi acces

la vizualizarea evenimentelor din vecinãtatea zonei de

responsabilitate precum æi a patrulelor aflate în apropiere. La

încheierea proiectului va exista un chestionar de feedback pe

baza cãruia se va lua decizia finalã privind procurarea unor

astfel de echipamente.

Modalitãåile de operare æi utilizare a sistemelor în cadrul

EUROSUR vor fi stabilite prin Manualul de utilizare (Handbook)

a acestui sistem.

Anca CIOS

Nr. 9/2012

F R O N T I E R A

19


Aniversare

Ziua pompierilor

Cu 164 de ani în urmã, în data de 13 septembrie 1948, pe

Dealul Spirii, pompierii militari români au mai scris o paginã de

istorie în trecutul eroic al acestui popor.

Însufleåiåi de cauza apãrãrii Revoluåiei române de la 1848,

împotriva invaziei otomane, peste 160 de pompieri, sub

comanda cãpitanului Pavel Zãgãnescu, au opus rezistenåã

atacului a 5.000 de ieniceri turci, în bãtãlia, aproape imposibil

de câætigat, de pe Dealul Spirii. Deæi, în inferioritate numericã,

pompierii militari români, cu preåul vieåii lor, nu au încetat lupta,

hotãrâåi fiind sã reziste pânã la ultimul om. Vãzând îndârjirea

pompierilor, Kerim-Paæa a trimis un ofiåer care a propus încetarea

focului. Astfel, bãtãlia din Dealul Spirii a luat sfâræit, ziua de

13 septembrie a rãmas ca un reper al eroismului pompierilor

miltari români æi a fost desemnatã ca zi aniversarã, cinstind

mãreåia curajului, dãruirii, devotamentului, profesionalismului

æi sacrificiului pompierilor.

Zi de zi, acåiunile pompierilor, desfãæurate pe principiul

intervenåiei rapide, utile æi eficiente, au ca scop preîntâmpinarea,

reducerea æi eliminarea riscurilor de producere a incendiilor æi

a consecinåelor acestora, salvarea, acordarea primului ajutor

æi protecåia persoanelor, animalelor æi bunurilor periclitate de

incendii, accidente, inundaåii, cutremure, alunecãri de teren,

epidemii, epizootii, înzãpeziri, secetã, accidente tehnologice,

radiologice, nucleare, biologice, explozii etc.

Semnalele sonore ale sirenelor maæinilor de intervenåie

aparåinând pompierilor, fac parte, aproape constant, din peisajul

existenåei noastre. De fiecare datã, la auzul acestora, reacåia

noastrã este de dezvoltare a unei frici, generatã de motivul

intervenåiei pompierilor - o stare de urgenåã, determinatã, cel mai

des, de producerea de incendii sau accidente. Apoi, speranåa cã

se va ieæi cu bine din situaåie, cã vieåi sau bunuri vor fi salvate,

datoritã profesionalismului, implicãrii æi curajului pompierilor,

este emoåia care ne readuce în starea de bine, de încredere

cã existã oameni pentru care salvarea vieåilor semenilor sau a

bunurilor materiale ale acestora, nu este doar o meserie, ci face

parte din credinåa lor de viaåã.

Instituåia pompierilor români a cunoscut o continuã

dezvoltare, de la

primele intervenåii

pentru stingerea

incendiilor, la

actuala gestionare

complexã a situaåiilor

de urgenåã. Tehnica

de intervenåie

a pompierilor

militari este într-un

permanent proces de reînoire cu autospeciale dintre cele mai

moderne, utilizate în intervenåii, atât pentru stingerea incendiilor,

cât æi pentru descarcerare æi prim-ajutor medical, decontaminare

chimicã, radiologicã, biologicã æi nuclearã. Din dotarea logisticã

a pompierilor face parte o gamã largã de mijloace intervenåie,

æi anume: bãrci, costume de scafandru, costume de protecåie

tip Nomex, cãæti æi aparate de respirat, autopompe-cisternã,

autotunuri pentru lucrul cu spumã, pentru praf æi pulberi

stingãtoare, pentru evacuarea gazelor æi fumului, autospecialã

cu jet de gaze produse de un motor de avion cu reacåie pentru

stingerea incendiilor din sonde, nave maritime æi fluviale, trenuri

de stingere a incendiilor. Recent, dotarea a fost îmbunãtãåitã cu

cinci autospeciale amfibii æi cu echipament de carotaj.

Prezenåi permanent la datorie, misiunea lor fiind siguranåa

noastrã, pentru pompierii militari români conteazã doar „viaåa

celui aflat la nevoie”.

Prin profesionalismul æi dãruirea lor, pompierii se bucurã de

mare încredere din partea populaåiei, care recunoaæte asumarea

de cãtre aceætia a responsabilitãåii acåiunilor riscante impuse de

evenimentele deosebite.

În acest an Ziua Pompierilor a fost marcatã prin mai multe

activitãåi dedicate acestui eveniment, desfãæurate, atât în

Bucureæti, cât æi în alte oraæe din åarã, printre care depuneri

de coroane la Monumentul Eroilor Pompieri, organizarea

evenimentului Ziua Poråilor deschise pentru copii, în toate

subunitãåile Inspectoratului General pentru Situaåii de Urgenåã,

dar æi prin alte acåiuni culturale gãzduite de Centrul vechi al

Capitalei.

Misiuni uæoare æi fãrã evenimente deosebite!

E.U.

20 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Legis

Despre dreptul de æedere în România

Libera circulaåie a membrilor de familie ai cetãåenilor UE,

care nu au cetãåenia UE pe teritoriul Uniunii Europene este

reglementatã de Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European

æi a Consiliului. Acest act normativ european, conform art. 3,

alin. 1 este aplicabil cetãåenilor UE, care se deplaseazã sau îæi au

reæedinåa într-un stat membru, altul decât cel al cãrui resortisant

este, precum æi membrilor familiei sale care îl însoåesc sau i se

alãturã. Observãm cã Directiva 38/2004 are ca obiect cadrul

legal pentru cãlãtoriile sau æederile cetãåenilor UE æi membrilor

de familie ai acestora în alte state membre UE, decât cele ai

cãror resortisanåi sunt.

La nivel naåional, libera circulaåie, dar æi æederea în România

a membrilor de familie ai cetãåenilor UE care nu au cetãåenia

UE este reglementatã de OUG 102/2005 privind libera circulaåie

pe teritoriul României a cetãåenilor statelor membre ale Uniunii

Europene, Spaåiului Economic European æi a cetãåenilor

Confederaåiei Elveåiene, act normativ care transpune în dreptul

intern Directiva 38/2004.

Însã, OUG nr.194/2002 privind regimul strãinilor în România

conåine prevederi exprese cu privire la dreptul de æedere pe

teritoriul României al membrilor de familie ai cetãåenilor români,

fapt care face inaplicabilã OUG nr.102/2005 privind libera

circulaåie pe teritoriul României a cetãåenilor statelor membre ale

Uniunii Europene, Spaåiului Economic European æi a cetãåenilor

Confederaåiei Elveåiene cu privire la aceætia.

Astfel, observãm cã, în ceea ce

priveæte dreptul de æedere pe teritoriul

României al membrilor de familie ai

cetãåenilor UE care nu au cetãåenia

UE existã douã situaåii posibile:

• cetãåeanul terå este membru de

familie al unui cetãåean român;

• cetãåeanul terå este membru de

familie al unui cetãåean UE cu altã

cetãåenie decât cea românã.

Fiecãreia dintre aceste douã situaåii

le sunt aplicabile reglementãri diferite

din dreptul intern: pentru prima

ipotezã sunt aplicabile prevederile

OUG nr.194/2002, iar pentru cea

de-a doua sunt aplicabile prevederile

OUG 102/2005.

În cazul cetãåenilor teråi, membri

de familie ai unui cetãåean UE, care nu

posedã un permis de æedere eliberat

de un stat UE, situaåia este aceeaæi,

indiferent de cetãåenia cetãåeanului

UE ai cãrui membri de familie sunt,

în sensul cã aceætia au nevoie de vizã

pentru a intra în România, iar dreptul

de æedere este cel conferit de vizã.

În cazul cetãåenilor teråi, membri

de familie ai unui cetãåean UE care

posedã un permis de æedere într-un stat UE æi îæi exercitã dreptul

de liberã circulaåie æi de æedere apar diferenåe în ceea ce priveæte

nerespectarea termenelor de æedere în funcåie de cetãåenia

cetãåeanului UE al cãrui membru de familie sunt:

1. În cazul cetãåenilor teråi, membri de familie ai unui

cetãåean UE, altul decât român, devin aplicabile prevederile art.

12 alin. 2 æi art. 16 alin. 1 din OUG nr.102/2005 conform cãrora

aceætia beneficiazã de drept de æedere mai mult de trei luni, dacã

cetãåeanul UE, are drept de rezidenåã în România æi au obligaåia

de a depune o cerere pentru eliberarea cãråii de rezidenåã în

termen de trei luni de la intrarea în România. Sancåiunea pentru

nerespectarea acestui termen e prevãzutã de art. 38, alin. 1 din

OUG nr.102/2005 æi anume amenda între 25 æi 50 de lei.

Legat de atribuåiile Poliåiei de Frontierã Române, în cazul în

care se constatã pe sensul de ieæire din åarã cã un cetãåean terå,

membru de familie al unui cetãåean UE (dar nu cetãåean român),

posesor al unui permis de æedere eliberat de un stat UE altul decât

România, a stat în România mai mult de trei luni, fãrã sã obåinã

permis de rezidenåã în România, faåã de persoana în cauzã nu

poate fi luatã decât mãsura aplicãrii sancåiunii contravenåionale

prezentate mai sus.

2. În cazul cetãåenilor teråi membri de familie ai unui cetãåean

român, posesori ai unui permis de æedere pentru membri de

familie, eliberat de alt stat UE, pentru prelungirea dreptului de

æedere devin aplicabile prevederile art.62 alin. (3^2) din OUG

nr.194/2002. Dacã acesta nu solicitã prelungirea dreptului de

æedere temporarã (de 90 de zile conform art. 128, alin. 1 din

OUG nr.194/2002) æederea sa devine ilegalã.

La prezentarea pe sensul de ieæire din åarã a unui cetãåean

terå, membru de familie al unui cetãåean român, posesor al unui

permis de æedere pentru membri de familie, eliberat de un alt

stat UE decât România æi care a stat mai mult de 90 de zile în

România, fãrã sã fi solicitat prelungirea dreptului de æedere,

acestuia îi sunt aplicabile prevederile art. 106, alin. 1, lit. a, pct.

i, lit. b, c æi d (aplicarea unei interdicåii în funcåie de perioada

de æedere ilegalã) æi art. 134, pct. 2 coroborat cu art. 135, lit. e,

punctele i, ii æi iii (amendã contravenåionalã de la 400 la 1.200

de lei în funcåie de perioada de æedere ilegalã).

În concluzie, observãm cã sancåiunea pe care o poate aplica

Poliåia de Frontierã în punctele de trecere a frontierei, pentru un

cetãåean terå, membru de familie al unui cetãåean UE, posesor al

unui permis de æedere pentru membru de familie eliberat de un

stat membru UE, altul decât România, care nu solicitã prelungirea

dreptului de æedere în România æi rãmâne pe teritoriul åãrii

noastre peste termenul de trei luni, fãrã a deåine o vizã valabilã

este diferenåiatã în funcåie de cetãåenia cetãåeanului UE al cãrui

membru de familie este cetãåeanul terå.

Lavinia GHEORGHE

Valentin MARIN

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

21


Ætiri

Maæini furate æi documente false la frontiera de Sud

• În ziua de 3 septembrie, ora 7.00, la PTF Calafat, judeåul

Dolj, s-a prezentat pentru a trece frontiera, cetãåeanul român

Iulian V., în vârstã de 45 de ani,

care conducea o autoplatformã,

pe care transporta un autoturism

marca Volkswagen Passat,

cu numere de înmatriculare

italieneæti.

În urma verificãrilor în baza

de date INTERPOL a rezultat cã

autoturismul de pe platformã

figureazã ca fiind furat din Italia,

din data de 4 august a.c.

Poliåiætii de frontierã au întocmit persoanei în cauzã acte

premergãtoare de cercetare penalã pentru sãvâræirea infracåiunii

de tãinuire la furt, iar autoturismul, în valoare de 9.000 lei, a fost

indisponibilizat la sediul STPF Dolj.

• Tot în aceeaæi zi, la ora 8.00, la PTF Bechet, judeåul

Dolj, pe sensul de intrare în åarã, s-a prezentat pentru a efectua

formalitãåile de frontierã, cetãåeanul român Vasile M., în vârstã

de 58 ani, care conducea un autoturism marca Volkswagen

Sharan.

În urma controlului documentelor poliåiætii de frontierã au

constatat cã talonul pentru inspecåie tehnicã era fals.

Conducãtorului auto i s-au întocmit acte premergãtoare de

cercetare penalã pentru sãvâræirea infracåiunii de uz de fals.

• În ziua de 6 septembrie, ora 7.30, poliåiætii de frontierã

din cadrul SPF Turnu Mãgurele, judeåul Teleorman, au oprit în

trafic, pe raza localitãåii Turnu

Mãgurele, pe cetãåeanul român

Andrei S., în vârstã de 65 de ani,

care conducea un autoturism,

marca Opel Vectra, cu numere

de înmatriculare româneæti

provizorii.

În urma controlului documentelor, poliåiætii de frontierã au

constatat cã autoturismul figureazã ca fiind neînmatriculat în

România, din data de 17 august a.c.

• În aceeaæi zi, la PTF

Calafat, judeåul Dolj, s-a

prezentat pentru a efectua

formalitãåile de frontierã,

cetãåeanul bulgar Zdravkov

K., în vârstã de 33 de ani, care

conducea un autoturism, marca

Crysler Voyager, cu care tracta

o remorcã ce figura ca fiind

neînmatriculatã în Anglia.

• În seara de 10 septembrie, ora 18.00 s-a prezentat la

controlul de frontierã în PTF Poråile de Fier I, pentru a ieæi

din România conducând un autoturism, marca BMW seria 5,

cetãåeanul român L. Vasile în vârstã de 34 de ani din localitatea

Piatra Olt.

La controlul de frontierã, existând suspiciuni în legãturã cu

deåinerea legalã a autoturismului de cãtre L. Vasile, poliåiætii de

frontierã au verificat amãnunåit

documentele de identificare

prezentate de cãtre aceasta.

Verificãrile efectuate de

poliåiætii de frontierã, în bazele

de date naåionale, au stabilit

cã autoturismul figureazã ca

fiind furat din Italia, din data 24

martie 2009, fiind bun cãutat ca

probã într-o procedurã penalã.

În urma celor depistate, acesta

este cercetat sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de tãinuire la

furt.

Autoturismul furat este fabricat în anul 2006 æi are o valoare

de 20.000 de euro æi a fost indisponibilizat la sediul STPF

Mehedinåi, urmând ca la definitivarea cercetãrilor sã fie înapoiat

proprietarului de drept.

• În ziua de 11 septembrie,

poliåiætii de frontierã din cadrul

SPF Cãlãraæi, au oprit în trafic,

pe DN 3, pe cetãåeanul român

Ciprian M., în vârstã de 23 de

ani, cu domiciliul în localitatea

Feteæti, judeåul Ialomiåa, care

conducea un autoturism, marca

Opel Vectra, cu numere de

înmatriculare româneæti. Cu ocazia controlului documentelor,

poliåiætii de frontierã au constatat cã autoturismul figureazã ca

fiind neînmatriculat în România din data de 6 septembrie 2012.

Tot în aceeaæi zi æi poliåiætii de frontierã din cadrul SPF Bechet,

judeåul Dolj, au oprit în trafic, pe DJ 542, pe cetãåeanul român

Mihai P., în vârstã de 36 de ani, cu domiciliul în localitatea

Dãbuleni, judeåul Dolj, care conducea un autoturism marca

ARO 320, care figura ca fiind radiat din circulaåie din data de 14

octombrie 2010.

• În ziua de 17 septembrie,

ora 08.10, la PTF Calafat,

judeåul Dolj, s-a prezentat

pentru a efectua formalitãåile de

frontierã, pe sensul de intrare în

åarã, cetãåeanul englez Hashim

N., în vârstã de 37 de ani,

care conducea un autoturism,

marca BMW X5, cu numere de

înmatriculare nemåeæti provizorii.

La controlului documentelor poliåiætii de frontierã au constatat

cã autoturismul figureazã ca fiind neînmatriculat în Germania

din data de 6 ianuarie 2012.

• Æi poliåiætii de frontierã din cadrul SPF Cãlãraæi, au oprit

în trafic, în zona de competenåã, pe cetãåeanul român Valentin

J., în vârstã de 29 de ani care conducea un autoturism, marca

Ford K, având numere de înmatriculare româneæti, provizorii,

expirate din data de 24 iulie a.c.

Persoanelor în cauzã li s-au întocmit dosare penale pentru

sãvâræirea infracåiunii de punere în circulaåie sau conducere

pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau

neînregistrat.

Mihaela SIMION

Valeriu PERA

În data de 12 septembrie a vrut sã iasã din åarã, prin

PTF Vama Veche, cetãåeanul român P.R.T., în vârstã de 30

de ani, din Municipiul Bucureæti. Acesta se afla la volanul

autoturismul, marca Volskwagen Touareg, de culoare gri,

înmatriculat în Spania.

În baza profilului de risc existent pe linia TIAF, mijlocul

de transport a fost

introdus în linia a II-a de

control, unde, în urma

verificãrilor efectuate

în baza de date NSIS, a

reieæit cã autoturismul în

cauzã figureazã ca bun

cãutat pentru confiscare,

conform art.100 CAAS,

acesta fiind furat din

Spania, din data de 30

mai 2012.

În cauzã s-au

întocmit actele premergãtoare împotriva numitului P.R.T.

pentru sãvâræirea infracåiunii de complicitate la furt, urmând

ca lucrarea penalã sã fie prezentatã procurorului de caz.

Autoturismul, în valoare de aproximativ 11.000 euro este

indisponibilizat la sediul Grupului de Nave Mangalia pânã

la finalizarea cercetãrilor.

Alexandru NICOLIN

22 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


În data de 18 septembrie, operatorul de la Sistemul Optronic

din cadrul SPF Dorohoi a observat pe teritoriul R. Ucraina, pe

direcåia localitãåii Sinãuåi, douã persoane care se deplasau cãtre

România transportând patru colete voluminoase.

Cele douã persoane au fost monitorizate pânã în momentul

în care au ajuns în localitatea Sinãuåi æi, în jurul orei 21.30,

au intrat în locuinåa unui cetãåean. Imobilul respectiv a fost

monitorizat pânã a doua zi, pânã la ora 11.10, când, în baza

mandatului emis de Judecãtoria Dorohoi, poliåiætii de frontierã

au descins în locuinåa aparåinând cetãåeanului Toader C., în

vârstã de 50 de ani.

Au fost gãsite ascunse douã persoane, respectiv doi cetãåeni

ucraineni în vârstã de 20 de ani, respectiv, 23 de ani, ambii

din localitatea

B u c o v k a ,

Ucraina. De

Ætiri

asemenea, într-o anexã a locuinåei au fost descoperite patru colete

învelite cu folie neagrã, prevãzute cu chingi pentru transport,

care conåineau 2.500 pachete åigãri, marca Viceroy, cu timbru

de accizã R. Ucraina, în valoare de aproximativ 23.000 lei.

În urma cercetãrilor, a rezultat cã, în urmã cu câteva zile,

cei doi cetãåeni ucraineni s-au întâlnit pe teritoriul României cu

Toader C., care le-a indicat în teren locul pe unde sã transporte

åigãrile peste frontiera de stat, pânã la locuinåa sa.

În seara de 18 septembrie, în baza înåelegerii prealabile, cei

doi cetãåeni ucraineni au trecut ilegal frontiera de stat dinspre

Ucraina spre România, transportând cele patru colete cu åigãri,

descoperite în locuinåa lui Toader C.

Pe numele celor doi cetãåeni ucraineni s-a întocmit dosar

penal pentru sãvâræirea infracåiunilor de trecere ilegalã a frontierei

de stat æi contrabandã, iar pe numele cetãåeanului român Toader

C. s-a întocmit dosar penal pentru sãvâræirea infracåiunilor de

complicitate la contrabandã æi

complicitate la trecerea ilegalã

a frontierei de stat.

Cei doi cetãåeni ucraineni

au fost reåinuåi pentru 24 de ore,

urmând a fi prezentaåi instanåei

cu propunere de arestare

preventivã pentru 29 de zile.

Minodora RÃCNEA

În data de 3 septembrie, în jurul orei 13.00, un poliåiæt de frontierã din cadrul

SPF Sighetu Marmaåiei a observat un autoturism care staåiona nejustificat în

apropierea frontierei de stat.

Echipa de intervenåie s-a deplasat la faåa locului æi a surprins o persoanã, în

timp ce încãrca în maæinã mai multe colete voluminoase.

Poliåiætii de frontierã l-au reåinut pe bãrbatul care a fost indentificat ca fiind lui

Nicoarã S., în vârstã de 23 de ani, din judeåul Maramureæ.

La faåa locului æi în autoturism au fost descoperite 8 colete ce conåineau

cantitatea de 4.000 pachete cu åigãri, de provenienåã ucraineanã, în valoare de

peste 35.600 lei.

Persoana, în cauzã, este cercetatã de poliåiætii de frontierã pentru sãvâræirea

infracåiunii de complicitate la contrabandã.

Cercetãrile continuã în vederea indentificãrii tuturor persoanelor implicate æi

a documentãrii întregii activitãåi infracåionale.

Radu LUNGU

Poliåiætii de frontierã din cadrul SPF Valea Viæeului au observat, joi 20 septembrie, în

jurul orei 21.00, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe direcåia localitãåii Bistra,

douã persoane care se deplasau spre interiorul åãrii, transportând mai multe colete

voluminoase.

Poliåiætii de frontierã au somat persoanele în cauzã, moment în care aceætia au

abandonat coletele æi, profitând de întuneric æi terenul împãdurit, s-au dispersat în

zonã. La cercetarea terenului au fost descoperite 10 colete ce conåineau cantitatea de

4.430 pachete åigãri, de provenienåã ucraineanã, în valoare de aproximativ 40.000 lei.

În urma cercetãrilor efectuate, s-a stabilit cã în activitatea infracåionalã sunt implicaåi

D.S. de 42 de ani æi G.C.N. de 23 de ani, ambii din comuna Bistra. Întreaga cantitate

de åigãri a fost ridicatã în vederea confiscãrii, iar în cauzã s-a întocmit lucrare penalã

pentru sãvâræirea infracåiunii de contrabandã.Totodatã, au fost informate æi autoritãåile

de frontierã din Ucraina, în vederea identificãrii æi reåinerii tuturor persoanelor implicate

æi documentãrii întregii activitãåi infracåionale.

Iulia STAN

În data de 25 septembrie, poliåiætii de frontierã din cadrul

STPF Caraæ-Severin æi cei din cadrul SPF Socol, în timpul unei

acåiuni, au identificat douã persoane care se deplasau pe jos,

dinspre linia de frontierã cu R. Serbia cãtre localitatea Socol,

având asupra lor douã colete voluminoase. S-a acåionat pentru

reåinerea acestora, însã cei doi au ignorat somaåiile verbale, fapt

pentru care poliåiætii de frontierã au fost nevoiåi sã foloseascã

armamentul din dotare, fiind executat un foc de avertisment în

plan vertical, în condiåiile legii.

Cele douã persoane, cetãåeni români, au fost reåinute æi

conduse la sediul sectorului pentru cercetãri, iar coletele, ce

conåineau 2.210 pachete de åigãri de provenienåã sârbeascã, au

fost reåinute, în vederea confiscãrii.

Pe numele celor doi au fost întocmite actele premergãtoare

începerii urmãririi penale pentru sãvâræirea infracåiunilor de

contrabandã în formã calificatã, evaziune fiscalã æi trecere

ilegalã a frontierei de stat.

Mihaela LEÆ

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

23


Ætiri

Poliåiætii de frontierã din cadrul SPF Folteæti aflaåi în misiune,

cu autospeciala cu termoviziune, în data de 12 septembrie, ora

21.50, au observat douã persoane ce se deplasau spre localitatea

de frontierã Mãstãcani.

S-a declanæat o acåiune în urma cãreia, jumãtate de orã mai

târziu, au fost reåinuåi doi bãrbaåi, descoperindu-se asupra lor

paæapoarte emise de cãtre autoritãåile din Republica Moldova.

Din cercetãrile æi verificãrile efectuate, poliåiætii de frontierã

au stabilit cã persoanele sunt în vârstã de 26 de ani, respectiv de

31 de ani, ambii cetãåeni ai R. Moldova.

Cei doi tineri au declarat cã au trecut râul Prut înot, în scopul

de a vizita æi petrece câteva zile în România, neavând rãbdarea

de a aætepta eliberarea vizelor.

Poliåiætii de frontierã au întocmit lucrare penalã persoanelor

în cauzã pentru sãvâræirea infracåiunii de intrare pe teritoriul

României, prin trecerea ilegalã a frontierei de stat æi le-au predat

autoritãåilor de graniåã ale statului vecin în baza acordurilor în

vigoare.

Cinci zile mai târziu, în noaptea de 17 septembrie, în jurul orei

23.00, poliåiætii de frontierã din cadrul SPF Oancea, executând

o misiune specificã, au observat, cu ajutorul autospecialei cu

În ziua de 6 septembrie, ora 19.44, poliåiætii de frontierã

din cadrul STPF Teleorman au fost informaåi telefonic de cãtre

poliåiætii de frontierã bulgari, cu privire la furtul unei bãrci

pescãreæti, acostate la malul bulgãresc.

Astfel, au fost luate mãsurile specifice în astfel de cazuri, iar

în jurul orei 22.45, au fost depistaåi, în zona de competenåã, doi

cetãåeni bulgari, care se deplasau pe jos cãtre gura de vãrsare a

râului Olt, unde se afla barca semnalatã, eæuatã pe un banc de

nisip.

Cu ocazia verificãrilor, poliåiætii de frontierã au constatat cã

persoanele în cauzã sunt cetãåenii bulgari: Stefan K. æi Georgi

N., ambii în vârstã de 27 de ani æi au intrat în åarã prin trecerea

ilegalã a frontierei de stat.

Persoanelor în cauzã li s-a întocmit dosar penal pentru

sãvâræirea infracåiunii de intrare în åarã prin trecerea ilegalã a

frontierei de stat, fiind predate autoritãåilor bulgare în baza

protocolului încheiat.

Mihaela SIMION

termoviziune, trei persoane, care se deplasau dinspre frontierã,

cãtre DN 26 Galaåi – Murgeni, pe direcåia localitãåii de frontierã

Rogojeni.

La faåa locului s-au deplasat poliåiæti de frontierã din cadrul

aceluiaæi sector, care au depistat æi reåinut trei bãrbaåi de origine

africanã, care nu deåineau documente de identitate.

Persoanele au fost conduse la sediul SPF Oancea pentru

continuarea cercetãrilor, fiind informate, în mod operativ,

autoritãåile de graniåã ale statului vecin, iar evenimentul de

trecere ilegalã a frontierei de stat a fost cercetat împreunã cu cei

în cauzã.

În urma verificãrilor efectuate s-a stabilit cã aceætia sunt doi

cetãåeni din Camerun, cu vârsta cuprinsã între 22 æi 27 ani æi un

cetãåean din Ghana, în vârstã de 32 de ani, care au trecut ilegal

frontiera din Republica Moldova în România, cu ajutorul unei

bãrci pneumatice, pe care, ulterior, au abandonat-o, cu scopul

de a ajunge într-un stat din vestul Europei, ca sã îæi gãseascã un

loc de muncã.

Poliåiætii de frontierã au întocmit celor trei bãrbaåi lucrare

penalã, sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de intrare în åarã, prin

trecere ilegalã a frontierei de stat.

De la începutul anului 2012, poliåiætii de frontierã, din cadrul

SPF Oancea, au depistat æi reåinut, în zona de competenåã, 10

persoane de origine afro-asiaticã, dintre care 2 cetãåeni din

India, 5 cetãåeni din Bangladesh, 2 cetãåeni din Camerun æi unul

din Ghana.

Denis LAZÃR

Poliåiætii de frontierã de la SPF Boræ, au depistat æi reåinut,

în zona de competenåã, în data de 8 septembrie, în jurul

orei 11.30, doi bãrbaåi care se deplasau pe jos spre frontierã.

Persoanele în cauzã au fost conduse la sediul sectorului, iar în

urma verificãrilor efectuate s-a stabilit cã aceætia sunt cetãåeni

tunisieni, în vârstã de 35 respectiv 36 ani care intenåionau sã

treacã ilegal frontiera.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 12.30, poliåiætii de frontierã

din cadrul aceluiaæi sector, au mai reåinut opt persoane care se

deplasau pe jos spre frontierã. Persoanele în cauzã au fost reåinute

la aproximativ 100 m de linia frontierei de stat æi au fost conduæi

24

F R O N T I E R A

Nr. 92012


la sediul sectorului. În urma verificãrilor efectuate, s-a stabilit cã

este vorba de æapte cetãåeni afgani æi un cetãåean pakistanez, cu

vârste cuprinse între 4 æi 32 de ani, care intenåionau sã treacã

ilegal frontiera din România în Ungaria.

O zi mai târziu, în jurul miezului nopåii, poliåiætii de frontierã

de la SPF Nãdlac au depistat un bãrbat care încerca sã treacã

ilegal frontiera româno-ungarã, pe digul de pãmânt situat lângã

partea carosabilã a comunicaåiei ce leagã PTF Nãdlac de PTF

Naghylak. Persoana în cauzã a fost reåinutã la aproximativ 5

metri de linia de frontierã æi condusã la sediul sectorului, iar

în urma verificãrilor efectuate s-a stabilit cã este vorba de un

cetãåean irakian, în vârstã de 29 de ani, care intenåiona sã ajungã

ilegal în spaåiul Schengen.

Poliåiætii de frontierã au întocmit, în toate cazurile, actele

premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvâræirii

infracåiunii de tentativã de trecere ilegalã a frontierei de stat,

urmând ca, la finalizarea cercetãrilor, sã fie dispuse mãsurile

legale care se impun.

Ætiri

trecere, respectiv tentativã de trecere ilegalã a frontierei de stat.

Poliåiætii de frontierã, din cadrul SPF Moraviåa, Lunga æi

Sânnicolau Mare, au depistat, în zona de competenåã, opt

grupuri de migranåi, formate din patruzeci æi cinci de persoane,

dintre care o persoanã de sex feminin. Astfel, 38 dintre migranåi

au fost depistaåi la frontiera cu Serbia, în timp ce încercau sã intre

ilegal în åara noastrã, iar ceilalåi æapte au fost reåinuåi la graniåa cu

Ungaria, intenåionând sã ajungã ilegal în Spaåiul Schengen.

Persoanele descoperite pe câmp nu aveau documente de

identitate asupra lor motiv pentru care, poliåiætii de frontierã au

procedat la conducerea acestora la sediile sectoarelor poliåiei de

frontierã în vederea clarificãrii situaåiei. În cele opt cazuri, s-a

stabilit cã persoanele depistate sunt cetãåeni din Kenia, Palestina,

Dan LAZÃR

În timpul unei acåiuni pe linia combaterii migraåiei ilegale în

zona de responsabilitate, în data de 7 septembrie, lucrãtori din

cadrul SPF Petea, au reåinut, în jurul orei 23.00, la aproximativ 50

de metri de la linia de frontierã, douã persoane de sex masculin,

care nu-æi justificau prezenåa în zonã. Bãrbaåii au fost conduæi

la sediul sectorului, în vederea continuãrii cercetãrilor, unde au

Algeria, Somalia, Tunisia æi Nigeria, cu vârste cuprinse între 18

æi 40 de ani.

În cadrul primelor cercetãri, cu toåii au declarat cã aveau

intenåia sã ajungã într-o åarã din Spaåiul Schengen æi au recurs

la aceastã metodã pentru cã nu posedau vizã. De asemenea,

persoanele depistate pe frontiera cu Ungaria au mai declarat cã

s-au deplasat pânã în localitatea Cenad, de unde æi-au continuat

cãlãtoria pe jos, peste terenurile agricole din zona de frontierã

pânã în momentul reåinerii.

Pe numele celor în cauzã au fost întocmite lucrãri penale

sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de trecere, respectiv tentativã

de trecere ilegalã a frontierei de stat, urmând ca, la finalizarea

cercetãrilor, sã fie luate mãsurile legale ce se impun.

Mihaela LEÆ

fost identificaåi ca fiind B. Hassan de 35 de ani æi C. Mohamed

de 33 de ani, ambii din Maroc. Cetãåenii marocani au declarat

poliåiætilor de frontierã cã intenåionau sã treacã ilegal frontiera de

stat cu scopul de a ajunge în Ungaria.

Ca urmare a celor constatate, cetãåenilor marocani li

s-a întocmit lucrare penalã, fiind cercetaåi pentru sãvâræirea

infracåiunii de tentativã de ieæire din åarã, prin trecere ilegalã a

frontierei de stat, conform O.U.G. 105-2001.

Radu LUNGU

Fenomenul migraåiei ilegale se menåine ridicat æi în luna

septembrie, în zona de competenåã a ITPF Timiæoara. De la

începutul lunii au fost descoperiåi 244 migranåi, dintre care 106

la SPF Lunga, 83 la Sânicolau Mare æi 38 la SPF Jimbolia.

Un caz edificator este cel din data de 21 septembrie, când

poliåiætii de frontierã, din cadrul ITPF Timiæoara, au depistat, în

doar 24 de ore, opt grupuri de migranåi, formate din patruzeci æi

cinci persoane, care, fie încercau sã intre ilegal în România din

Serbia, fie sã treacã frontiera ilegal în Ungaria.

În toate cazurile, au fost întocmite actele premergãtoare

începerii urmãririi penale sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de

Data de 13 septembrie i-a purtat ghinion unui bãrbat care a

prezentat la controlul de frontierã o carte de identitate italianã.

Acesta s-a prezentat pentru a ieæi din åarã la ora 16.30, la Punctul

de Trecere a Frontierei Turnu, ca pasager într-un autocar,

Cu ocazia efectuãrii controlului, poliåiætii de frontierã au avut

suspiciuni privind autenticitatea documentului prezentat, motiv

pentru care s-a procedat la o verificare amãnunåitã a acestuia,

constându-se cã documentul este falsificat.

În urma cercetãrilor æi verificãrilor efectuate prin Punctul

de Contact de la Oradea s-a stabilit cã persoana în cauzã este

cetãåean italian, se numeste Michele Martino S., în vârstã de 36

ani. Acesta avea de ispãæit, în Italia, o pedeapsã privativã de

libertate pentru sãvâræirea de infracåiuni, precum trafic cu bunuri,

furt, trafic de stupefiante æi vãtãmare corporalã, pe numele sãu

fiind emis, în data de 14 septembrie, un mandat de arestare de

cãtre autoritãåile din Italia.

Cetãåeanului italian i-au fost întocmite actele premergãtoare

de cercetare penalã, sub aspectul sãvâræirii infracåiunilor de fals

privind identitatea, uz de fals æi tentativã de trecere ilegalã a

frontierei de stat, acesta fiind predat lucrãtorilor din cadrul IPJ

Arad, în vederea extrãdãrii.

Iancu DANIEL

Nr. 9/2012 F R O N T I E R A 25


Cazuisticã

Reåea de prostituåie

destructuratã

Poliåiætii de frontierã, din cadrul ITPF Sighetu

Marmaåiei, în cooperare cu ofiåeri SCCO Sãlaj, sub

coordonarea procurorului DIICOT - Biroul Teritorial

Satu Mare, au destructurat o grupare infracåionalã axatã

pe trafic de persoane. Au fost reåinute trei persoane care

urmau sã transporte în Italia douã tinere, în vederea

practicãrii prostituåiei, dintre care o minorã în vârstã de 13

ani. Persoanele în cauzã sunt cercetate pentru sãvâræirea

infracåiunilor de constituire a unui grup infracåional

organizat în vederea sãvâræirii de infracåiuni, trafic de

persoane æi trafic de minori, pe numele lor fiind emise

mandate de arestare preventivã pentru 29 de zile.

În data de 18 septembrie, poliåiætii de frontierã din

cadrul ITPF Sighetu Marmaåiei, s-au sesizat din oficiu

cu privire la faptul cã mai multe persoane de pe raza

judeåului Satu Mare au organizat activitãåi de racolare,

cazare æi transport, spre Italia, a douã tinere, dintre care

una minorã, în vederea practicãrii prostituåiei.

Astfel, în baza delegãrii, poliåiætii de frontierã, în

cooperare cu SCCO Sãlaj æi cu sprijinul SJIPI Maramureæ

au organizat æi desfãæurat o acåiune în vederea reåinerii

persoanelor implicate în aceastã activitate infracåionalã.

Drept urmare, în PTF Petea, a fost depistat, pe sensul

de ieæire din åarã, un autoturism, marca Mercedes, în

care se aflau doi bãrbaåi, Nicolae P. în vârstã de 23 ani

din judeåul Satu Mare, precum æi Andrei L. în vârstã de

22 ani, din acelaæi judeå.

În aceeaæi zi, a fost depistat, pe raza localitaåii Petea,

un alt autoturism, marca Fiat, în care se aflau Nicoleta

P. de 26 ani, din judeåul Satu Mare, Adriana D. de 18

ani din judeåul Sãlaj æi o minorã în vârstã de 13 ani, din

judeåul Bistriåa Nãsãud.

Pe timpul cercetãrilor s-a stabilit cã Adriana D. æi

minora au fost racolate æi cazate de Nicolae P. æi Nicoleta P. la

locuinåa acesteia din urmã, în vederea transportãrii lor în Italia,

în scopul exploatãrii sexuale a victimelor.

În acest sens, cei doi au organizat scoaterea ilegalã din

România a victimelor cu sprijinul lui Andrei L., care i-a

determinat pe pãrinåii minorei, prin inducerea lor în eroare, sã

semneze o procurã, pe baza cãreia aceasta sã poatã ieæi din

România, împreunã cu cei trei. În data de 18 septembrie, aceætia,

împreunã cu cele douã victime, au încercat sã iasã din åarã cu

douã autoturisme.

Asupra celor douã maæini a fost efectuat un control amãnunåit,

ocazie cu care, în autoturismul marca Fiat, au fost descoperitã,

sub bancheta din spate, cantitatea de 234 pachete de åigãri, de

provenienåã ucraineanã, în valoare de peste 1.000 lei, precum

æi cantitatea de 17,5 litri de bãuturi alcoolice, în valoare de 525

lei.

Faåã de inculpaåii Nicolae P., Nicoleta P. æi Andrei L. se

efectueazã cercetãri pentru sãvâræirea

infracåiunilor de constituire a unui

grup infracåional organizat în vederea

sãvâræirii de infracåiuni, trafic de

persoane æi trafic de minori.

Pe numele celor trei persoane,

procurorul de caz a emis ordonanåe de

reåinere pe 24 de ore. Acestea au fost

prezentate instanåei de judecatã, care a

emis pe numele lor mandat de arestare

preventivã pentru 29 de zile.

De asemenea, autoturismul marca

Fiat, în valoare de aproximativ 2.500

euro, respectiv åigãrile æi alcoolul au fost

ridicate în vederea dispunerii mãsurilor

legale ce se impun. În continuare, se

fac cercetãri pentru identificarea æi

reåinerea tuturor persoanelor implicate

æi documentãrii întregii activitãåi

infracåionale.

Radu LUNGU

26 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Descinderi în muncipiul Constanåa

În data de 4 septembrie, poliåiætii de frontierã, din cadrul

Gãrzii de Coastã, sub coordonarea Parchetului de pe lângã

Curtea de Apel Constanåa, beneficiind de suportul informativ æi

tehnic al DGIPI – SJIPI Constanåa, sprijiniåi de lucrãtori din cadrul

Grupãrii Mobile de Jandarmi æi ai Inspectoratului Judeåean de

Jandarmi Constanåa, cu participarea reprezentanåilor DRAOV

Constanåa æi ai Gãrzii Financiare, au descins în mai multe locaåii,

de pe raza municipiilor Constanåa æi Medgidia, în cadrul unei

acåiuni complexe de combatere a contrabandei cu åigãri.

Au fost efectuate 47 de percheziåii asupra unor locaåii, despre

care existau suspiciuni cã aveau depozitate åigãri de contrabandã,

spre a fi valorificate în mod ilegal, ocazie

cu care au fost descoperite 30.000 de

åigarete de contrabandã æi alte produse

accizabile, precum æi unele bunuri a cãror

deåinere este interzisã de lege.

Cantitatea de åigãri, de diferite mãrci, a

fost indisponibilizatã în camera de corpuri

delicte a Gãrzii de Coastã. Cu acelaæi prilej

au fost ridicate, în vederea confiscãrii,

patru autoturisme (un Mercedes, un

Nisan æi douã Opel Corsa), sume de bani

50.000 lei, 200 euro æi 50 $, dar æi arme

albe constând în sãbii, cuåite æi materiale

pirotehnice.

În prezent, sunt cercetate 15 persoane

suspecte de implicarea în activitãåi de contrabandã cu åigãri æi

nerespectarea regimului armelor æi muniåiilor.

Cercetãrile continuã cu prezentarea suspecåilor la Parchetul

de pe lângã Curtea de Apel Constanåa, în vederea audierii

acestora de cãtre procurorul de caz æi a luãrii mãsurilor ce se

impun.

Marius NICULESCU

Bani furaåi din Grecia, descoperiåi la Giurgiu

Poliåiætii de frontierã, din cadrul PTF Giurgiu, au depistat, cu

ocazia efectuãrii controlului de frontierã, o tânãrã din Bucureæti

care a furat suma de 7.500 euro de la un grup de muncitori

români din Grecia.

În ziua de 6

septembrie, ora

7.00, poliåiætii

de frontierã de

la PTF Giurgiu

au fost sesizaåi

telefonic, de un

grup de cetãåeni

români care au

declarat cã se

aflã la muncã în

Grecia, cu privire

la faptul cã o

cetãåeanã românã

le-a sustras o

sumã importantã

de bani. Conform sesizãrii, persoana urma sã se întoarcã în

România la volanul unui autoturism marca Hyundai.

Au fost demarate mãsurile specifice, iar în jurul orei 13.00,

la Punctul de Trecere a Frontierei, poliåiætii de frontierã au

identificat, la intrarea în åarã, autoturismul marca Hyundai,

în care se afla Georgeta A., în vârstã de 31 ani, domiciliatã în

Bucureæti.

Cu ocazia controlului amãnunåit, poliåiætii de frontierã au

descoperit, asupra persoanei în cauzã, suma de 6.500 euro.

În urma audierilor, femeia a recunoscut cã a ridicat, de

la sediul unei firme din Grecia, suma de 7.500 de euro,

reprezentând salariile unor muncitori români, care desfãæurau

activitãåi agricole, în aceastã åarã. Deæi, a ajuns în apropierea

punctului de lucru, femeia nu a mai distribuit banii æi s-a decis

Ætiri

sã se întoarcã cu ei în România.

În prezent, în baza plângerilor depuse de persoanele pãgubite,

persoana în cauzã este cercetatã pentru sãvâræirea infracåiunii de

furt, la finalizarea cercetãrilor fiind prezentatã procurorilor, în

vederea dispunerii mãsurilor legale.

Mihaela SIMION

Percheziåii de amploare la Timiæ

Poliåiætii de frontierã din cadrul ITPF Timiæoara, cu sprijinul

SRI Timiæ, DGIPI - Timiæ æi al lucrãtorilor din cadrul IJJ Timiæ, au

efectuat mai multe percheziåii domiciliare, în diferite locaåii de

pe raza judeåului Timiæ, în cadrul unei acåiuni complexe, având

ca obiectiv prevenirea æi combaterea contrabandei cu produse

accizabile.

În data de 18 septembrie, în jurul

orei 6, sub coordonarea procurorilor din

cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria

Timiæoara, poliåiætii de frontierã æi lucrãtori

din cadrul IJJ Timiæ au descins, în mai

multe locaåii din municipiul Timiæoara,

Sânandrei æi Pesac, în cadrul unei acåiuni

de combatere a contrabandei cu åigãri.

Au fost efectuate 12 percheziåii

domiciliare în vederea descoperirii unor

locaåii, despre care existau suspiciuni cã

aveau depozitate åigãri de contrabandã,

spre a fi valorificate în mod ilegal. Cu

aceastã ocazie au fost descoperite 1.096

pachete de åigarete de contrabandã æi diverse sume de bani:

38.783 lei, 15.705 euro æi 7.500 forinåi.

Cantitatea de åigãri, de diferite mãrci, a fost indisponibilizatã

în camera de corpuri delicte a ITPF Timiæoara. În prezent, sunt

cercetate 11 persoane suspecte de implicare în activitãåi de

contrabandã cu åigãri.

Cercetãrile continuã, cei în cauzã fiind prezentaåi la Parchetul

de pe lângã Judecãtoria Timiæoara, în vederea audierii de cãtre

procurorul de caz æi luãrii mãsurilor ce se impun.

Mihaela LEÆ

Cu aurul la plimbare

Poliåiætii de frontierã, de la PTF Curtici, au depistat, într-un

tren internaåional, un cetãåean turc care transporta, în bagajele

personale, 20 kg. lingouri, medalioane æi bijuterii, confecåionate

dintr-un metal galben, presupus a fi aur, farã documente de

provenienåã.

În data de 19 septembrie, ora 00.15, poliåiætii de frontierã

din cadrul PTF Curtici, judeåul Arad, au efectuat formalitãåile de

intrare în åarã asupra pasagerilor unui tren internaåional, care

circula pe relaåia Budapesta - Bucureæti.

Cu ocazia verificãrilor efectuate asupra unui cetãåean turc,

Kemal I., în vârstã de 41 ani, poliåiætii de frontierã au avut

suspiciuni cu privire la conåinutul bagajelor, fapt pentru care au

procedat la efectuarea unui control amãnunåit al acestora.

Astfel, au fost descoperite patru lingouri æi æase pachete

acoperite cu bandã adezivã, care conåineau mai multe

medalioane æi agrafe de diferite dimensiuni, toate confecåionate

dintr-un metal galben, presupus a fi aur.

Deoarece, persoana în cauzã nu a prezentat documente de

provenienåã, întreaga

cantitate de bunuri, în

greutate totalã de 20

kg, a fost ridicatã de

poliåiætii de frontierã

arãdeni, în vederea

expertizãrii æi, în

funcåie de rezultatele

analizelor, se vor lua

mãsurile legale care

se impun.

Dan LAZÃR

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

27


Eveniment

Dupã ce s-au instruit timp de trei sãptãmâni, în

Tabãra de Pregãtire Militarã de la Vãlenii de Munte,

peste 200 de tineri, studenåii anului I ai Academiei

de Poliåie „Alexandru Ioan Cuza”, „botezaåi” de

o ploaie torenåialã, au depus jurãmântul militar

vineri, 21 septembrie a.c., în prezenåa premierului

României, Victor Ponta æi a ministrului administraåiei

æi internelor, Mircea Duæa.

Dupã rugãciune æi depunerea Jurãmântului,

prin care s-au angajat cã vor respecta valorile

democraåiei æi ale statului de drept, ministrul i-a

felicitat pe tinerii studenåi pentru cã au reuæit sã

parcurgã procesul de selecåie æi le-a urat succes în

pregãtirea universitarã, subliniind cã domeniile, în

care au ales sã îæi desfãæoare activitatea, presupun

spirit de sacrificiu.

Totodatã, ministrul administraåiei æi internelor i-a

asigurat pe tinerii poliåiæti cã, la nivelul conducerii

instituåiei, existã preocupãri constante referitoare

la stabilitatea locului de muncã æi la proiecåia

carierei.

La festivitatea depunerii Jurãmântului Militar au

mai participat secretarul de stat, æef al Departamentului Ordine

æi Siguranåã Publicã, chestor principal de poliåie Ioan-Nicolae

Cãbulea, secretarul de stat pentru Relaåia cu Parlamentul æi

Guvernul, Bogdan Tohãneanu, æeful Departamentului Relaåia cu

Parlamentul, chestor de poliåie Irina Alexe, æeful Departamentului

Depunerea Jurãmântului Militar la

Academia de Poliåie

„Alexandru Ioan Cuza”

Schengen, Afaceri Europene æi Relaåii Internaåionale, chestor-æef

de poliåie Marian Tutilescu, secretarul general al MAI, chestor de

poliåie Ion Stoica, reprezentanåi ai structurilor MAI, alåi oficiali,

preoåi æi pãrinåi.

Anul acesta 839 de candidaåi s-au înscris la concursul pentru

ocuparea celor 255 de locuri scoase la concurs de Academia

de Poliåie „Alexandru Ioan Cuza” la Facultatea

de Poliåie, Facultatea de Pompieri æi Facultatea

de Arhivisticã, cea mai mare concurenåã fiind

înregistratã la instituåia care pregãteæte viitorii

ofiåeri de poliåie.

Sergiu Adrian VASILE

Impresii ale studenåilor æi rudelor:

„Sunt foarte bucuros! Sunt mândru cã depun, astãzi,

jurãmântul. Asta este misiunea mea.”

„Sunt mândrã cã am ajuns aici. Am învãåat din greu

æi am ætiut, încã de când eram în generalã, cã vreau sã

ajung aici. Aæa cã, mã voi strãdui sã fac faåã situaåiilor cu

care ne vom confrunta.”

„Acum, cã suntem împreunã, nu are cum sã ne fie

greu. totul o sã ne reuæeascã.”

O bunicã: „mi-e drag sã mã uit la el. Aæa în uniformã,

parcã nici nu-l cunosc.”

Un tatã: „Sunt bucuros cã a reuæit sã ia admiterea la

Academia de Poliåie. mi-am dorit mult sã urmeze calea

aceasta. Sã dea Dumnezeu sã ajungã pânã la sfâræit!”

28 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Cooperare

Activitãåi la

Academia de Poliåie

Academia de Poliåie „Alexandru Ioan Cuza” a gãzduit în

perioada 17 - 28 septembrie douã întâlniri de lucru aflate sub

egida Agenåiei Europene pentru Managementul Cooperãrii

Operaåionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale

Uniunii Europene – FRONTEX: 17-21 septembrie Common

Core Curriculum - Dezvoltarea Modulului Codul Frontierelor

Schengen - Sesiunea II æi 23 – 28 septembrie - Proiectul de

pregãtire în domeniul limbii engleze - Instrumente avansate

pentru dezvoltarea limbilor strãine: al 6-lea workshop pentru

crearea materialelor interactive.

Ambele întâlniri au fost organizate æi gestionate de cãtre

Departamentul Poliåie de Frontierã, Pregãtire Schengen æi Limbi

strãine prin urmãtorii reprezentanåi: scms. dr. Sergiu Adrian

Vasile, cms. dr. Gabriel Pereæ æi cms. drd. Amalia Niåu.

Din partea Inspectoratului General al Poliåiei de Frontierã

Române, la ambele workshop-uri, a participat

subcomisar de poliåie Iulian Ætefan Iftode, ofiåer specialist

în cadrul Direcåiei Management Operaåional æi Comunicare

Publicã.

Rectorul Academiei de Poliåie „Alexandru Ioan Cuza”,

chestor de poliåie prof.univ. dr. Gheorghe Popa, a fost prezent

pentru a adresa participanåilor un cuvânt de bun venit æi a asistat

la deschiderea ambelor workshop-uri.

În cadrul primei activitãåi, Agenåia FRONTEX a fost

reprezentatã de cãtre Friedrich Scheuermann – senior

manager al Unitãåii de Pregãtire FRONTEX, având

alãturi 10 experåi, reprezentanåi ai Statelor Membre:

Tony mouton – Belgia, Andres Mellik – Estonia, Vaiko

Mäe – Estonia, Martin Redlefsen – Germania, Henk

Wentink – Olanda, Iulian Iftode – România, Barbora

Kacikova – Slovacia, Miha Ristič – Slovenia, Thomas

Johansson – Suedia æi Gunnar Wiksten – Suedia.

Scopul acestui workshop a fost acela de a elabora o platformã

eLearning pentru Codul Frontierelor Schengen, dedicatã pregãtirii

poliåiætilor de frontierã la nivelul Uniunii Europene.

Cu sprijinul Inspectoratului General al Poliåiei de Frontierã

Române, în dupã-amiaza zilei de 20 septembrie, a fost

organizatã o vizitã de studiu în cadrul noului sediu al structurii,

unde a fost realizatã o prezentare detaliatã a noului Centru de

Comandã æi Control al S.I.S.F, activitate foarte apreciatã de cãtre

toåi participanåii.

Cel de-al doilea workshop a avut ca scop crearea de

materiale interactive

(filmuleåe, mini-clipuri, poze,

înregistrãri audio, etc) cu

activitãåi specifice poliåiætilor

de frontierã, materiale ce

urmeazã sã fie integrate în

instrumentele de pregãtire

în domeniul limbii englezã a

poliåiætilor de frontierã de la

nivelul UE. Agenåia FRONTEX

l-a avut ca reprezentat pe

Riccardo Proverbio, iar

experåii prezenåi au fost

urmãtorii: Miroslav Todorov

– Bulgaria, Peggy Jamet –

Franåa, Christian Köglmeier

– Germania, Vasiliki

Papakosta – Grecia, Bartosz

Kundzinowicz – Polonia,

Piotr Kulik - Polonia, Iulian

Iftode – România, Luchian

Ciobanu – România, Martin

Schuster – Slovacia, Suzanne

Ter Meulen - Olanda, Steve

Turk – UK.

Ambele evenimente au fost evaluate ca fiind eficiente,

atingându-se obiectivele propuse, Departamentul Poliåie de

Frontierã, Pregãtire Schengen æi Limbi strãine primind felicitãri

din partea reprezentanåilor Unitãåii de Pregãtire din cadrul

FRONTEX pentru modul în care au fost organizate æi gestionate

toate activitãåile.

Sergiu Adrian VASILE

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

29


Istorie

La fruntariile României, acum 92 de ani

Partea a III-a

Necesitatea înfiinåãrii Poliåiei de Frontierã, în urmã cu 92 de

ani, structurã competentã sã efectueze controlul documentelor de

cãlãtorie, activitate desfãæurarã în punctele de trecere a frontierei,

unitãåi operative deosebit de importante, care au contribuit,

din plin, la asigurarea ordinii æi liniætii publice a statului, a

fost menåionatã, pentru prima datã, în discursul ministrului de

interne Vasile Lascãr, åinut în æedinåa Senatului României din

25 ianuarie 1903, cu ocazia reorganizãrii Poliåiei: „Domnilor,…

suntem datori sã avem o POLIÅIE DE FRONTIERÃ…Toate åãrile

au o asemenea poliåie. În America, nu poate sã treacã picior

de strãin peste frontierã, fãrã ætirea æi autorizaåiunea statului…

Ungaria a luat mãsuri de control nu numai la frontierã ci æi în

comunele unde merg strãini sã se stabileascã”.

Organizarea æi funcåionarea punctelor de trecere a frontierei

au fost urmãrile fireæti ale proceselor istorice deosebit de

importante prin care au trecut poporul æi statul român, în

deceniul al doilea æi al treilea, al secolului XX.

Astfel, în anul 1913, dupã Al Doilea Rãzboi Balcanic,

în componenåa Regatului României intrã Dobrogea de sud,

respectiv cele douã judeåe, Durustor æi Caliacra (cadrilater) din

Bulgaria.

Prin Decizia nr. 68702 din 3 august 1913, a ministrului de

finanåe, se înfiinåeazã birouri vamale în oraæele Turtucaia,

Silistra æi Balcic, precum æi sucursale vamale în localitãåile

Turk-Esmil, Ekrene æi Kavarna.

Prin Decizia nr. 99974 din 3 octombrie 1913, a

ministrului de finanåe, se desfiinåeazã sucursala Ekrene æi

se înfiinåeazã sucursala vamalã de la Cetal-Ceæme, în locul

ei. Tot cu data emiterii acestei decizii se mai înfiinåeazã

urmãtoarele sucursale vamale: Hagifaklar, Omurgea,

Ibrahim Mahle æi Kujudjuk.

Prin Decizia ministrului de interne nr. 64523 din

15 octombrie 1913, au fost înfiinåate câte o Unitate de

Poliåie în porturile Silistra, Turtucaia, Balcic æi Cavarna

æi æase unitãåi de poliåie în punctele de trecere Turksmil,

Hagifaklar, Omurgea, Ibrahim Mahle, Kjiudjuk æi Cetal-

Ceæme. Statul de organizare pentru Poliåiile din Porturi

cuprindea un comisar cl.I, un subcomisar cl.I æi un

camerist, în portul Cavarna, statul de organizare avea în

componenåã un subcomisar cl.I æi un camerist, iar Oficiile

Poliåiei de Frontierã din cele 6 puncte, mai sus enumerate,

aveau în componenåa statului de organizare o funcåie de

comisar cl. III æi o funcåie de camerist.

La data de 27 martie 1918, Sfatul Åãrii din Basarabia,

a votat unirea Basarabiei cu Patria Mamã, România, cu 86

- voturi pentru, 3 voturi - contra æi 36 abåineri. „Republica

Democratã Moldoveneascã” - Basarabia, una dintre cele

101 gubernii ale Rusiei, ruptã din trupul vechii Moldove,

la 12 mai 1812, în hotarele ei dintre Prut æi Nistru, Dunãre,

Marea Neagrã æi vechile graniåe cu Austria, s-a reîntors,

dupã 106 ani, acolo, unde, firesc, îi era locul, pe baza

principiului cã „noroadele singure sã-æi hotãrascã soarta

lor de azi înainte æi pentru totdeauna”.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniætri nr. 378 din 2 mai 1918,

se aprobã înfiinåarea urmãtoarelor unitãåi vamale: Chiæinãu,

Bender (Gara) cu 6 sucursale, Rezina cu sucursale, Soroca

cu 2 sucursale, Akerman cu 3 sucursale, Chilia Nouã, Ismail,

Noua Suliåã, Hotin æi Atachi cu câte o sucursalã æi Reni. Prin

30 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Decretul Regal nr.1038/7 mai 1918, s-au desfiinåat Vama Fãlciu,

cu sucursalele Bumbata æi Leova, Vama Drânceni cu sucursala

Scopæeni, sucursalele Gura Prutului, Oancea, Ungheni, Sculeni

æi Ætefãneæti.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniætri nr. 443 din 30 mai

1918, s-a aprobat organizarea æi statul personalului de poliåie

în Basarabia, care, datoritã traiului mult mai greu în Basarabia

decât în restul åãrii, au primit o diurnã de 70 de lei la sutã lunar

æi 30 de lei la sutã lunar asupra salariilor.

Prin Decretele-Regale 1649/2 iulie 1918 æi 2163 din 20

august 1918, au fost transferaåi poliåiæti în oraæele Chilia Nouã,

Reni, Ismail, Rezina æi Soroca, respective au fost numiåi poliåiæti

în poliåiile punctelor Hotin æi Noua Suliåã.

La Congresul General al Bucovinei, la data de 15/28

noiembrie 1918 la Cernãuåi, s-a votat „Unirea necondiåionatã æi

pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare pânã la Ceremuæ,

Calacin æi Nistru, cu Regatul României”, dupã 144 de ani de

stãpânire a coroanei habsburgice.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniætri nr.2/2 ianuarie 1919,

se înfiinåeazã urmãtoarele birouri æi sucursale vamale pe noua

frontierã a Bucovinei: Vama Cernãuåi, cu o sucursalã, Vama

Crisciatic, cu 2 sucursale, Vama Rabin, Vama Nepolocauåi, cu 2

sucursale æi Vama Vîæniåa, cu 2 sucursale.

Prin Decretul Regal 7/3 ianuarie 1919, s-a aprobat desfiinåarea

vãmilor Burdujeni, cu 2 sucursale, Dorna, cu o sucursalã,

Mihãileni, Mamorniåa, cu 2 sucursale, Cornu Luncii æi Noua

Suliåã, cu o sucursalã.

În ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, la Marea Adunare

Naåionalã de la Alba Iulia, cei 1.228 de deputaåi, reuniåi în sala

„Casinei Militare Române” din Alba Iulia, decid, în unanimitate,

unirea Transilvaniei, Banatului, Criæanei æi Maramureæului cu

România. Adunarea Naåionalã a instituit un Mare Sfat Naåional

format din 200 de membrii aleæi æi 50 cooptaåi care, la data

de 19 noiembrie/2 decembrie 1918, tot la Alba Iulia, numeæte

Guvernul Provizoriu-Consiliul Dirigent - avându-l ca preæedinte

æi rãspunzând de resortul internelor pe dr. Iuliu Maniu. Consiliul

Istorie

Dirigent æi-a desfãæurat activitatea la Sibiu, în perioada 2

decembrie 1918 æi pânã la data de 4 aprilie 1920 stil nou

(calendarul Gregorian a fost adoptat în România pe ziua

de 1 aprilie 1919, când 1 aprilie 1919 stil vechi a devenit

14 aprilie 1919 stil nou - n.a.).

Prin Decretul Regal nr. 3715/18 decembrie 1918,

Siguranåa Generalã a rãmas în administraåia Guvernului

Central, atât în Bucovina, cât æi în åinuturile alipite prin

hotãrârea Marii Adunãri Naåionale de la Alba Iulia

(Transilvania, Banatul æi åinuturile româneæti din Ungaria

- n.a.). Pânã la stabilirea definitivã a frontierelor Regatului

României cu Ungaria (stabilite prin Tratatul de la Trianon

la 4 iunie 1920 æi marcatã în teren prin sistemul de bornaj,

în anul 1922 - n.a.)

Prin Jurnalul Consiliului de Miniætrii 24 din 9 octombrie

1919, se aprobã înfiinåarea de birouri vamale æi sucursale

pe noile frontiere ale Banatului, Transilvaniei, Criæanei

æi Maramureæului, vãmi de interior. Dupã semnarea

Tratatului de la Trianon, prin Jurnalul Consiliului de

Miniætri nr.1393 din 6 iunie 1920, aveau sa fie înfiinåate

alte birouri vamale æi sucursale pe frontierã, la frontiera

cu Ungaria æi Cehoslovacia

Un document organizatoric deosebit de important al

acelor vremi a fost reprezentat prin Decizia ministrului

de interne nr. 50471S din 15 octombrie 1920, prin care

s-au înfiinåat æi suplimentat funcåiile poliåieneæti în toate

punctele de trecere dispuse pe întreg conturul României

Mari. Potrivit deciziei respective, începând cu data de

1 octombrie 1920, se detaæeazã personal poliåienesc

în mai multe localitãåi de frontierã, puncte, porturi æi

gãri din Transilvania, în Bucovina, în Basarabia, în

Dobrogea. Prin aceeaæi decizie, mai sus menåionatã, s-a

detaæat personal poliåienesc, în plus, pe lângã personalul

existent, în poliåiile din punctele Turkæmil, Hagi-Faclar,

Silistra, Balcik, Omurgea, Ibrahim-Mahle, Ceatal-Ciæme,

Kuiundgiuk, Constanåa, Galaåi, Giurgiu, Tulcea, Sulina,

Cernavodã, Hâræova, Chitila garã, Mãrãæeæti, Paæcani, Titu,

Ploeæti æi Ungheni. Pentru a avea o imagine despre numãrul de

personal care urma sã încadreze posturile nou înfiinåate am luat

ca exemplu punctele de frontierã Salonta, Boræ, Valea lui Mihai

æi Gara Oradea, care au fost prevãzute cu urmãtorul personal:

un comisar, doi subcomisari, un translator, patru agenåii speciali,

patru sergenåi æi un camerist la Salonta, doi comisari (unul cl.I

æi al doilea cl.a II-a), un translator, patru agenåi speciali, patru

sergenåi æi un camerist la Boræ (identic æi la Valea lui Mihai) æi

un comisar, doi subcomisari, doi agenåi speciali æi trei sergenåi

în gara Oradea.

Prin aceeaæi decizie a ministrului de interne, în bugetul

alocat anilor 1920-1921, s-au înfiinåat un numãr de 683 de

funcåii, dintre care 14 de poliåai clasa I, 46 comisari clasa I, 20

comisari clasa II, 112 subcomisari clasa I, 52 subcomisari clasa

II, 31 translatori, 135 agenåi speciali clasa I, 10 sergenåi majori

clasa II, 230 sergenåi æi 33 cameriæti.

Prin Decizia ministrului de interne 50472S din 15 octombrie

1920, se înfiinåeazã în Transilvania, pe lângã serviciile special

de siguranåã existente, încã 11 brigãzi æi 3 subbrigãzi special

de siguranåã. Atribuåiunile acestora erau chestiuni privitoare

la siguranåa generalã, controlul æi supravegherea strãinilor,

urmãrirea indivizilor semnalaåi ca suspecåi, informaåii referitoare

la siguranåa generalã æi ordinea publicã æi cercetãri pentru

descoperirea crimelor æi delictelor care se vor face numai din

iniåiativã proprie. Din personalul repartizat Direcåiunii Poliåiei æi

Siguranåei Generale, dupã bugetul 1920-1921, format din 2.214

funcåionari, un numãr de 287 funcåionari au fost repartizaåi cãtre

punctele de frontierã din Basarabia, Transilvania, Bucovina,

Dobrogea, Poliåia Gãrii Ploieæti, Chitila æi Poliåia specialã a

Portului Brãila (aceæti funcåionari erau împiegaåi, translatori,

registratori-arhivari, telefoniæti, agenåi speciali æi cameriæti).

-va urma-

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

31


Sãrbãtoarea

cineaætilor militari

De fiecare datã, când se apropie ziua de 15 noiembrie, mã

încearcã un sentiment de nostalgie, dar æi de mândrie cã am

fãcut parte dintr-o instituåie naåionalã de culturã, æi anume,

Studioul Cinematografic al Armatei.

Anul acesta, pe 15 noiembrie, se împlinesc 96 de ani de

existenåã a cinematografiei militare, de când, pe lângã Marele

Cartier General, se înfiinåeazã Serviciul Foto æi Cinematografic al

Armatei Române. Conducerea oætirii de atunci a considerat necesar

acest „serviciu”, în instruirea æi ridicarea moralului întregului

personal al armatei. De atunci, Serviciul Foto æi Cinematografic

a imortalizat principalele evenimente la care a participat Armata

Românã, æi nu numai. Astfel, æi acum, se gãsesc, în arhive,

pelicule de o valoare istoricã inestimabilã. Cinematografia

A apãrut la Editura Societãåii Scriitorilor Români, antologia

de SENRYU intitulatã „Zi de chenzinã”. Printre autorii acestor

poezii se numãrã mai mulåi foæti purtãtori de uniformã militarã.

Amintim doar câåiva din aceætia: Vasile Moldovan, Valentin

Nicoliåov, Oprica Pãdeanu æi Constantin Stroe.

Valentin Nicoliåov,

preæedinte al Societãåii

Române de Haiku explicã ce

este senryu: „Spre desebire

de haiku, care abordeazã

cu seriozitate temele sale æi

respectã numeroase reguli de

prozodie æi estetice impuse,

poemul senryu este un poem

mai simplu, cinic, strãbãtut

de umor acid, expunând æi

criticând diferite întâmplãri

æi slãbiciuni omeneæti. ... Cât

despre kireji(cenzura), de cele

mai multe ori poate sã nu existe,

dar asta rãmâne la latitudinea

fiecãrui autor...”

militarã servea pregãtirii

æi instruirii personalului

armatei æi a cunoscut,

de-a lungul istoriei,

multe perfecåiuni dar æi

dezamãgiri din punct

de vedere organizatoric

æi de dotare. În

1941, Ion Antonescu

aprobã organigrama

de funcåionare a

c i n e m a t o g r a f i e i

militare româneæti,

cu menåiunea: „Ideea

directoare, care a

condus la crearea

acestui mijloc propriu de

cinematografie militarã,

a fost de ordin educativinstructiv,

privitã din

triplu punct de vedere:

1. Element ajutãtor al educaåiei æi instrucåiei militare; 2. Mijloc

de legãturã între tineretul ce urmeazã sã intre în cazarmã æi

elementele armatei trecute în completare sau rezervã; 3. Mijloc

de legãturã între viaåa militarã æi marele public.”

Structura cinematograficã devine tot mai cunoscutã æi

apreciatã, prin calitatea celor care o încadreazã, participând

constant la concursuri æi festivaluri, interne æi internaåionale,

ale filmului militar, unde obåine diferite premii, mãrturie stând

numeroasele diplome æi trofee, obåinute de-a lungul timpului.

Ca slujitor în „oastea generalului CINEMA”, de peste 20 de

ani, mã simt mândru æi onorat, în acelaæi timp, cã am contribuit,

alãturi de personalitãåi ale cinematografiei militare, a unor

titani, regizori, operatori, redactori, asistenåi, tehnicieni, æefi de

producåie æi alte profesii, la procesul de producåie film, învãåând

din tainele acestei arte.

La mulåi ani, Studioului Cinematografic al Armatei! La mulåi

ani actualului colectiv de cineaæti, condus de inimosul maior

Cornel Mituå, secondat de Adrian Leonte, Gabriel Cobasnian,

Octavian Brânzei, Cãtãlin Suzeanu, George Motoacã, Ætefan

Apostu, Emilian Boboc, Elena Tiron æi celor ce au lucrat în

domeniu.

La bunã revedere!

Constantin STROE

Concurs de pescuit sportiv

pe lacul Zarguzon

În perioada 15-16 septembrie, pe lacul Zarguzon, aflat în apropierea

localitãåii Techirghiol, Garda de Coastã, în colaborare cu Sindicatul Naåional

al Poliåiætilor æi Personalului Contractual – Biroul Teritorial Constanåa,

Corpul Naåional al Poliåiætilor – Consiliul Teritorial Constanåa æi Asociaåia

Internaåionalã a Poliåiætilor (IPA) Regiunea 2 Constanåa, a organizat un

concurs de pescuit sportiv.

La startul concursului au participat 15 echipe, reprezentând toate

structurile subordonate Gãrzii de Coastã.

Premiile oferite de organizatori au constat în material sportiv (lansete,

mulinete, beåe de pescuit, rucsacuri profesionale), cupe, diplome æi vouchere

de petrecere a unei mini-vacanåe de trei zile într-o staåiune montanã.

Marea capturã a constituit-o un frumos exemplar de crap în greutate de

cinci kilograme.

Clasamentul competiåiei a fost urmãtorul: Locul I – Viorel Bãlan (PTF

Agigea), locul al II-lea – Eugen Becherescu (PTF Agigea), locul al III-lea -

Marcelino Belecciu (Grup Nave Constanåa), menåiune – Marius Marian (GN

Constanåa).

Marius NICULESCU

32 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Din nou, pe podium

Ministerul Administraåiei æi Internelor a organizat, joi, 27

septembrie, la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureæti, turneul

final de fotbal „Campionatul de fotbal al MAI - ediåia 2012”.

Ca în fiecare an, campionatul a început la data de 1

martie. La competiåie au participat 24 de echipe, înscrise în

opt grupe constituite pe criterii geografice. Parcã o reeditare a

campionatului de anul trecut, æi anul acesta finala mica æi cea

mare au avut aceleaæi protagoniste.

Joi, 27 septembrie, la ora 11.00, pe stadionul Dinamo II s-a

Frontiera Tomis” a sãrbãtorit

împlinirea a 40 de ani de existenåã prin

cucerirea unui nou titlu naåional la oinã

În urmã cu patru decenii, la nivelul Brigãzii de Grãniceri din

Constanåa, un grup de pasionaåi ai sportului naåional al românilor

a pus bazele unui club de oinã. Purtând mai multe denumiri

de-a lungul anilor, clubul de la malul mãrii a atins apogeul

rezultatelor sportive sub denumirea de A.C.S. Frontiera Tomis.

Oiniætii constãnåeni au dorit ca în anul 2012, odatã

cu aniversarea celor „40 de

primãveri”, sã aducã în vitrina

cu trofee un nou titlu naåional

decernat în urma desfãæurãrii celei

mai importante competiåii din

åarã.

Ocazia a fost prilejuitã de

ziua de 9 septembrie, în comuna

dobrogeanã Horia desfãæurânduse

ultima fazã a Campionatului

Naåional pentru seniori, acolo

undeFrontiera” a luptat alãturi

de Straja Bucureæti, Biruinåa

Gherãieæti Neamå æi Energia

Râmnicelu Buzãu.

Sport

disputat finala micã între echipele ITPF Sighetu Marmaåiei æi IJP

Argeæ, iar de la ora 15.00, s-a jucat finala mare între ISU Dolj æi

ISU Argeæ.

În finala micã, ambele echipe au practicat un joc dur. În cea

de-a doua reprizã s-au acordat douã penalty-uri, unul pentru

fiecare echipã. Echipa Poliåiei de Frontierã a transformat lovitura

de pedeapsã, iar cea a adversarilor a fost apãratã. Meciul s-a

încheiat cu scorul de 2-0, al doilea gol fiind înscris în ultimul

minut de joc. Astfel, ITPF Sighetu Marmaåiei a obåinut locul al

III-lea.

În cadrul campionatului, echipa ITPF Sighetu Marmaåiei a

câætigat partidele împotriva echipelor IPJ Cluj æi ISU Olt, a fãcut

egal cu ISU Maramureæ æi a fost învinsã de ISU Dolj.

În finala mare, ISU Dolj s-a impus cu 4-1 în faåa celor de la

ISU Argeæ.

Cupa a fost înmânatã de Preæedintele Clubului Sportiv Dinamo

Bucureæti, multipla campioanã olimpicã, Elisabeta Lipã.

Lotul echipei ITPF Sighetu Marmaåiei a fost alcãtuit din:

Paul Levente (antrenor principal), Gabriel Dani (antrenor

secund), Daniel-Valer Oæan, Ionel Popa, Florin Coman,

Adrian Sima, Robert-Karoly Nemeti, Cristian-Ætefan Mucenica,

Adonis-Gheorghe Sacalîæ, Adrian Enache, Remus-Vasile Vida,

Otto-Lorand Schveiger, Radu-Andrei Chioreanu, George-

Fãnicã Covacs, Adrian-Viorel Boitor, Ioan-Mihai Bertalan,

Iulian Alexandru Ionesi, Marian Mihai,

Sorin Dunca, Gavril Emil Dãncuæ. Æeful

delegaåiei a fost Sorin Ciocan, iar æofer,

Ioan-Gheorghe Bereæ.

Toåi aceætia au åinut sã aducã mulåumiri

conducerii ITPF Sighetu Marmaåiei,

contabilului-æef al IGPF, comisar-æef

Marian Alexe, inspectorului principal Florin

Popescu din cadrul Serviciului Formare

Iniåialã æi Continuã-IGPF, organizaåiilor

teritoriale ale SNPPC, IPA, CNP æi cluburilor

sportive AS Club Dacia 2003 Satu Mare æi

AS Club Tisa Sighetu Marmaåiei.

Petre BUCUR

Cu o echipã în care simbioza schimbului de generaåii a dat

din nou roade, „Frontiera” a obåinut încã trei victorii clare în faåa

rivalelor, terminând prima întrecerea organizatã în condiåii foarte

bune de Federaåia Românã de Oinã æi partenerii tradiåionali.

Deæi accidentat grav în urmã cu câteva luni, cãpitanul echipei

Frontiera”, agent-æef adjunct de poliåie Mihai Georgescu nu a

rezistat prea mult pe banca de rezerve, dorind sã-æi conducã din

teren colegii spre un nou succes. Prezenåa sa în spaåiul de joc

a fost mobilizatoare

ca de fiecare datã,

aæa încât victoriile nu

s-au lãsat prea mult

aæteptate.

Printre numeroæii

spectatori prezenåi

la Baza Sportivã

din Horia s-a aflat

æi colonelul (r)

Valentin Fiæer, cel

care a înfiinåat clubul

Frontiera Tomis Constanåa” (fost „Grãnicerul”) în urmã cu 40

de ani.

Direcåia Judeåeanã pentru Sport æi Tineret Constanåa, alãturi

de preæedintele F.R. de Oinã, comisar-æef de poliåie Nicolae

Dobre, au dorit sã marcheze cum se cuvine evenimentul prin

oferirea de plachete aniversare grupãrii de pe litoral.

Marius NICULESCU

ANUNÅ

Conducerea Clubului A.C.S. „Frontiera Tomis” Constanåa anunåã o nouã selecåie la nivelul structurilor Poliåiei de Frontierã Române, în

vederea legitimãrii unor noi jucãtori. Condiåii de selecåie: vârsta maximã 25 ani, candidatul sã fie fost sportiv de performanåã, apt medical.

Relaåii suplimentare se pot obåine de la preæedintele A.C.S. „Frontiera Tomis”, comisar-æef de poliåie Cornel Roæu (telefon 0722 685 551) sau

de la antrenorul echipei, agent-æef principal de poliåie Daniel Benghea (0721 102 616).

Nr.9/2012 F R O N T I E R A 33


Divertisment

Panseuri nostime despre bãrbaåi æi femei

Pe lume îåi e sortit, cu adevãrat, numai o femeie, iar

dacã n-o întâlneæti eæti salvat.

Iubirea se mãsoarã cu numãrul zilelor de dragoste pe

care le åii minte.

Ca sã te poåi bucura de o soåie bogatã, deæteaptã æi

frumoasã, trebuie sã te însori de trei ori.

Nu existã femeie care sã nu-l poatã face milionar pe

orice miliardar.

O femeie e fericitã cu numai câteva lucruri. Doar cã,

în fiecare zi altele.

Nu-i foarte greu sã-i iei femeia altuia, mult mai greu e

sã i-o dai înapoi.

Dupã ce a reuæit sã-i schimbe soåului toate deprinderile,

soåia îi reproæeazã cã nu mai e acela cu care s-a cãsãtorit.

Un cizmar fãrã ghete nu-i totuna cu o croitoreasã fãrã

fustã.

æase la romani

canã!

legume

100 m²

zeu!

douã gâæte!

bureåi

mioare

volum

miez de

tort

cei din a

treia

aliment

Legume æi Fructe

întocmai

produs

din

mãsline

legume

cutã!

înalåarea

domnului

face cât

doi

în

centrul

vienei!

cãit!

lumini în

grup

za de

legãturã

hainã

douã ridichi!

legumã

legumã

fructe

DELICIU

DE MIEL

POM

FRUCTIFER

dusã pe

mijloc!

serviciu

secret

doamna

din zid

iarba

„dracului”

Fetele de

azi poartã tot

atâtea rochii

cât bunicile

lor, dar nu întrun

an, ci într-o

sãptãmânã.

Statistica

d i v o r å u r i l o r

aratã cã

pãrinåii, care

fug de acasã,

sunt mult mai

mulåi decât

copiii.

Nicãieri nu-i mai bine ca acasã, în zilele în care n-ai

unde sã te duci.

Banii sunt cel mai ieftin cadou, pentru cã restul costã

mai mult.

Femeia care gãteæte bine, îl va gãsi întotdeauna pe

bãrbatul care mãnâncã mult.

O soåie adevãratã e aceea care-l ajutã pe bãrbat sã

iasã din toate încurcãturile în care n-ar fi intrat, dacã nu se

însura.

Când soåia tace mult timp, înseamnã cã are foarte multe

de spus.

Gara a vãzut mai multe sãruturi sincere decât orice

stare civilã.

Dacã femeile ar conduce lumea, n-ar mai exista

rãzboaie, doar niæte åãri invidioase, care nu-æi vorbesc.

de Dumitru Mocanu

nu-i rar

pulpe

soare la

cairo

în ramã!

prãjit

legendã

legumã

BUNÃ PE

VARZÃ


Un funcåionar greåos de la protecåia

animalelor merge la o fermã.

- Trebuie sã inspectez ferma, sã

vãd dacã animalele trãiesc în condiåii

decente!

-Nicio problemã, rãspunde fermierul,

puteåi sã va uitaåi unde vreåi, dar sã nu vã

duceåi pe câmpul ãla din dreapta.

Funcåionarul scoate arogant legitimaåia

æi i-o lipeæte fermierului de faåã:

- Eu am autoritatea sã caut unde vreau,

nu-mi spui tu unde sã caut æi unde nu! Ai

înåeles?!

- Bine, mã scuzaåi, rãspunde politicos

fermierul æi îæi vede de treabã

Nu trec 10 minute æi funcåionarul

apare alergând dinspre câmpul respectiv,

urmãrit de un taur imens, cu spume la

gurã:

- Ajutoooor, ajutoooor!

Atunci, fermierul aruncã sculele din

mânã æi fuge lângã gard urlând æi el:

-Legitimaåia, artã-i legitimaåia!

deliciu

verigã

FLOARE

ALBASTRÃ

NOTA 6

fructã

e mare!

simbol

preåios

ardeiat

camã!

tinã!

Fiul cu tatãl la pescuit:

- Fiule, dã-mi te rog pâine pentru

nadã.

- Am mâncat-o.

- Atunci, dã-mi mãmãliga.

- Nu mai e… Am mâncat-o.

- Ok, hai mãnâncã æi râmele æi sã

mergem acasã.

34 F R O N T I E R A Nr. 9/2012


Sunã telefonul la miezul nopåii!

Bãrbatul:

- Dacã e pentru mine, nu sunt acasã.

Nevasta rãspunde:

- Alo, da? E acasã.

Bãrbatul:

- Ce åi-am spus, femei???

- A fost pentru mine, nu pentru tine!

Asearã, nevastã-mea a lãsat un

bileåel pe frigider: „Nu mai merge! Nu

mai pot suporta! Plec la mama!”

Am deschis frigiderul. Lumina

dinãuntru s-a aprins, iar berea era rece

ca gheaåa. Chiar nu înåelegeam ce naiba

voia nevastã-mea sã spunã! Frigiderul

funcåiona excelent!

BANCURI

Intrã soåia în casã:

- Cred cã s-a defectat maæina. A luat

apã la carburator.

- Hai nevastã, fi serioasã, ce ætii tu ce e

ãla carburator!? Unde e maæina?

- În piscinã...

Un bãrbat întreabã o doamnã ce

vârsta are. Ea flirteazã:

- Ghiciåi! Vã dau un indiciu: fiica mea

merge la grãdiniåã.

- Lucreazã ca educatoare?

Un tip beat mangã, sunã la

interfonul unui bloc:

- E acasã soåul?

- Da! la celalalt capãt al firului. Sunã

la alt numãr:

- E acasã soåul?

- Da!

Tot aæa, pânã una zice

cã nu-i acasã. La care

beåivul:

-Coboarã atunci, sã vezi

dacã-s io!

Dimineaåa, bãbuåa

cãtre moæuleå:

- Iar te-ai îmbãtat ca

porcul azi noapte!

Moæul, timid: - Dar...de

unde ætii?

- Au sunat ãia de la

cârciumã, cã åi-ai uitat

acolo scaunul cu rotile!

Claustrofobia este

frica de spaåii închise. De

exemplu, mi-e fricã sã mã

duc la magazinul de bãuturi alcoolice, ca

nu cumva sã fie închis.

Cum joacã de-a v-aåi ascunselea

copii din ziua de azi? Se pun toåi pe

invizibil, iar unul îi cautã în listã.

Mama vine

acasã într-o hainã

nouã de blanã.

- Când åi-a

cumpãrat tãticu’

blana? - întreabã

fiul

- Dacã m-aæ fi

bazat pe taicã-tu,

nu te-aæ fi avut nici

pe tine...

La semafor,

doi æmecheri într-o

maæinã, åipã dupã o

tipã:

-Pisi, pisi..., dar

ce mãnânci tu de

eæti aæa drãguåã?

Tipa : Banii, de

la fraierii ca voi! ‘’

Divertisment

La o masã într-un bar, stãtea un nene

care dãdea pe gât pahar dupã pahar.

De fiecare datã când termina un pahar,

se uita în buzunarul cãmãæii. Intrigat,

barmanul l-a întrebat:

- De ce vã tot uitaåi în buzunarul

cãmãæii dupã fiecare pahar?

- Am acolo o pozã cu nevastã-mea.

Când mi se pare frumoasã, mã duc

acasã!

Un fizician îi spune soåiei sale:

- Draga mea, eæti din ce în ce mai

atrãgãtoare!

- Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am

îngrãæat?! - Pãi, tocmai! Cu cât creæte

masa,creæte æi foråa de atracåie...

Maria cãtre Ion:

- Ioane, ai auzit? Se scumpeæte

bãutura! Ion cãtre Maria:

- Asta e Marie! O sã mâncãm mai

puåin.

De când a început sã ningã afarã,

nevastã-mea stã non-stop æi se uitã pe

geam...

Dacã se înteåeæte ninsoarea, cred cã-i

dau drumul în casã...!!!

Regula cifrei unice

presupune completarea

careului de 81 cãsuåe

dupã O SINGURÃ

REGULÃ: orice rând,

orice coloanã de 9

cãsuåe æi oricare pãtrat

de 3X3 cãsuåe sã

conåinã, o singurã datã,

fiecare cifrã cuprinsã

între 1 æi 9.

responsabili de paginã ætefan ANDreeScu

æi Petre Bucur

Nr.9/2012

F R O N T I E R A

35


Jur sã-mi apãr åara,

chiar cu preåul vieåii!

More magazines by this user
Similar magazines