Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Eveniment

Exerciåiu comun cu Garda de Coastã Turcã

Tradiåia exerciåiilor comune ale Gãrzii de Coastã din Turcia

æi Gãrzii de Coastã Române, începutã în 2004, continuã. Astfel,

æi anul acesta, la începutul lunii septembrie, o navã a Gãrzii

de Coastã din Republica Turcia - Zona Mãrii Negre, TCSG 90,

a sosit în Dana 0 a Portului Constanåa pentru a participa la un

exerciåiul naval comun, cu navele Gãrzii de Coastã Române,

având tema „Abordajul/controlul unei nave suspecte de a fi

implicatã în activitãåi de contrabandã”.

Activitatea s-a desfãæurat în conformitate cu prevederile

Planului de Implementare a Inspectoratul General al Poliåiei de

Frontierã æi a Gãrzii de Coastã din Turcia pentru anul 2012 æi a

avut ca obiectiv schimbul de bune practici în domeniul maritim,

precum æi realizarea interoperabilitãåii dintre Poliåia de Frontierã

Românã æi Garda de Coastã din Turcia, în sprijinul coordonãrii

unitãåilor operative æi luãrii de mãsuri efective de contracarare

a activitãåilor ilegale din aria

de responsabilitate, precum æi

de cãutare æi salvare a vieåii pe

mare. Tot cu aceastã ocazie, s-a

urmãrit dezvoltarea relaåiilor de

cooperare între cele douã autoritãåi

de frontierã, stabilirea unui limbaj

comun, specific misiunilor pe mare,

precum æi cunoaæterea reciprocã a

procedeelor de acåiune.

La exerciåiul comun, Grupul

de Nave Constanåa a participat

cu navele Shaldag MAI 2111 æi

Rothman MAI 3003, iar Garda

de Coastã din Turcia cu nava

TCSG90.

Echipajul navei MAI 2111 a

fost format din: comisar Marius

Mocanu, inspector principal

Marcelino Belecciu, agent-æef Ionuå

Tudor, agent principal Gabriel

Troacã, agent-æef Iulian Scartocia,

agent principal Bogdan Rezbici,

agent principal Ioniåã Valentin,

subinspector Costel Cloæcã, agentæef

principal Marian Nicolae, agent-æef principal Florin Trache æi

agent principal Erghin Abibula.

Echipajul navei MAI 3003 a fost format din subcomisarul

Lucian Boerescu, agent-æef principal Iliuåã Motocu, agent

principal Gheorghe Iorgu, la bordul navei a fost æi subcomisar

Enache Cicã, adjunctul æefului Grupului de Nave Constanåa.

La bordul navei aparåinând Gãrzii de Coastã din Turcia,

alãturi de locotenent Senol Cihan, comandantul navei TCSG90,

s-a aflat echipajul format din ofiåeri, subofiåeri æi marinari,

militari în termen, precum æi ceilalåi membri ai delegaåiei turce:

comandor Murat Ozer, locotenent Abdullah Salaman, subofiåer

æef Omer Cokan, subofiåer Sahin Zenkin.

De asemenea, un ofiåer turc s-a aflat la bordul navei române,

iar un altul român la bordul navei turceæti pentru a putea observa

modul de acåiune a echipajelor din cealaltã åarã.

10 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines