Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Lansare de proiect în cadrul MAI

• Publicaåie fondatã la 1 aprilie 1920

• Serie nouã - nr. 728

Direcåia Generalã Afaceri Europene

æi Relaåii Internaåionale, din cadrul MAI,

deruleazã, în parteneriat cu Agenåia

Naåionalã a Funcåionarilor Publici,

proiectul „Dezvoltarea capacitãåii

instituåionale a MAI în domeniul

gestionãrii dosarelor europene, al

transpunerii æi al aplicãrii acquis-ului

comunitar”, cofinanåat din Fondul Social

European prin Programul Operaåional

Dezvoltarea Capacitãåii Administrative în

perioada 2012-2013.

La conferinåa de lansare a proiectului,

din partea Ministerului Administraåiei

æi Internelor, au participat æeful

Departamentului Schengen, Afaceri

Europene æi Relaåii Internaåionale, chestoræef

de poliåie Marian-Grigore Tutilescu –

secretar de stat æi preæedintele Agenåiei

Naåionale a Funcåionarilor Publici, Eugen

Coifan – secretar de stat.

Proiectul este cofinanåat din Fondul

Social European prin Programul

Operaåional Dezvoltarea Capacitãåii

Administrative æi se desfãæoarã în

perioada 8 februarie 2012- 8 decembrie

2013. Obiectivul general este creæterea

Din sumar

capacitãåii instituåionale a MAI de a

participa activ la procesul de decizie

privind adoptarea politicilor æi a legislaåiei

europene æi creæterea responsabilizãrii

personalului MAI în domeniul gestionãrii

dosarelor europene, al transpunerii æi al

aplicãrii acquis-ului comunitar.

Proiectul are trei componente

principale: un program de formare

structurat pe trei module; trei ghiduri

de proceduri æi o reåea de soluåionare a

problemelor. Grupul åintã este format

din personalul din structurile aparatului

central al MAI, instituåiile aflate în

subordinea MAI, cele 42 de Instituåii ale

Prefectului, ataæaåii de afaceri interne ai

MAI din ambasadele statelor membre ale

UE.

Principalele activitãåi

ale proiectului sunt

reprezentate de asigurarea

m a n a g e m e n t u l u i

æi monitorizãrii

i m p l e m e n t ã r i i

proiectului, selecåionarea

participanåilor la

Programul de formare,

achiziåia publicã a

serviciilor, materialelor æi

echipamentelor necesare

derulãrii proiectului,

realizarea paginii web,

dedicate problematicii

afacerilor europene

gestionate de MAI,

programul de formare,

elaborarea ghidurilor

de proceduri, crearea

Sistemului de Soluåionare a Problemelor

(SISOP), precum æi realizarea auditului

proiectului.

Durata de implementare a proiectului

este de 22 luni, iar locul principal de

desfãæurare va fi în Bucureæti.

Ætefan ANDREESCU

- Reportaj în cadrul ITPF Sighetu Marmaåiei 4-9

- Exerciåiu comun cu Garda de Coastã Turcã 10-12

- Operaåiunea Comunã „EPN POSEIDON SEA 2012” 13

- Aeronautic Show 2012 14-15

- Æcoala de la Oradea, la douã decenii de existenåã 16-17

- Ziua Pompierilor - 164 de ani, de existenåã 20

- Cazuri depistate æi soluåionate de poliåiætii de frontierã 22-27

- Depunerea Jurãmântului Militar la Academiei de Poliåie

„Alexandru Ioan Cuza” 28

- La fruntariile României, acum 92 de ani – partea a – III –a 30-31

- Activitãåi sportive desfãæurate în cadrul Poliåiei de Frontierã 32-33

- Divertisment, integramã æi sudoku 34-35

www.politiadefrontiera.ro

REDACÅIA

(E-mail: revista.frontiera@mai.gov.ro)

Redactor-æef:

subcomisar Gabriel CRÃCIUN

(E-mail: gabicraciun@hotmail.com)

Redactori:

inspector principal Ætefan ANDREESCU

inspector principal Iulian PUICÃ

inspector Elena URSACHI

subinspector inginer Petre BUCUR

Fotoreporter & layout

agent principal Mihai BEJENARU

Abonamente, difuzare

Elena URSACHI

ADRESA: Str. Rãzoare nr. 5,

sector 6, Bucureæti, cod 050507;

TEL./FAX: 021-408.74.34;

021- 316.25.98 - int. 19334, 19335;

Banii pentru abonamentele la revista

„FRONTIERA” vor fi viraåi ca venit la

bugetul de stat pe plan local, în contul

venituri ale fiecãrei instituåii în parte,

deschis la trezorerie (Legea 500/2002).

Fiecare direcåie, inspectorat judeåean,

æcoalã sau alte structuri PFR au deschis la

trezoreria localã un numãr de cont, care

poate fi consultat personal în momentul în

care banii sunt viraåi la bugetul de stat, în

cazul în care acesta nu este cunoscut.

Responsabil de numãr:

Petre BUCUR

Tipar

ART GROUP INT - Bucureæti

Tel. 021-3209280; FAX 021-3209277

Ediåia s-a încheiat la 30 august 2012

Reproducerea materialelor din cuprins

este permisã numai cu menåionarea

sursei (Copyright cf. Legii nr. 8/1996).

Materialele primite spre publicare

nu se înapoiazã.

Responsabilitatea juridicã pentru

conåinutul articolului æi informaåiile

cuprinse aparåine, potrivit

Codului penal, autorului.

I.S.S.N.: 1220-711X

Imprimat în România

Preå: 2 lei

2 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines