Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Cazuisticã

Reåea de prostituåie

destructuratã

Poliåiætii de frontierã, din cadrul ITPF Sighetu

Marmaåiei, în cooperare cu ofiåeri SCCO Sãlaj, sub

coordonarea procurorului DIICOT - Biroul Teritorial

Satu Mare, au destructurat o grupare infracåionalã axatã

pe trafic de persoane. Au fost reåinute trei persoane care

urmau sã transporte în Italia douã tinere, în vederea

practicãrii prostituåiei, dintre care o minorã în vârstã de 13

ani. Persoanele în cauzã sunt cercetate pentru sãvâræirea

infracåiunilor de constituire a unui grup infracåional

organizat în vederea sãvâræirii de infracåiuni, trafic de

persoane æi trafic de minori, pe numele lor fiind emise

mandate de arestare preventivã pentru 29 de zile.

În data de 18 septembrie, poliåiætii de frontierã din

cadrul ITPF Sighetu Marmaåiei, s-au sesizat din oficiu

cu privire la faptul cã mai multe persoane de pe raza

judeåului Satu Mare au organizat activitãåi de racolare,

cazare æi transport, spre Italia, a douã tinere, dintre care

una minorã, în vederea practicãrii prostituåiei.

Astfel, în baza delegãrii, poliåiætii de frontierã, în

cooperare cu SCCO Sãlaj æi cu sprijinul SJIPI Maramureæ

au organizat æi desfãæurat o acåiune în vederea reåinerii

persoanelor implicate în aceastã activitate infracåionalã.

Drept urmare, în PTF Petea, a fost depistat, pe sensul

de ieæire din åarã, un autoturism, marca Mercedes, în

care se aflau doi bãrbaåi, Nicolae P. în vârstã de 23 ani

din judeåul Satu Mare, precum æi Andrei L. în vârstã de

22 ani, din acelaæi judeå.

În aceeaæi zi, a fost depistat, pe raza localitaåii Petea,

un alt autoturism, marca Fiat, în care se aflau Nicoleta

P. de 26 ani, din judeåul Satu Mare, Adriana D. de 18

ani din judeåul Sãlaj æi o minorã în vârstã de 13 ani, din

judeåul Bistriåa Nãsãud.

Pe timpul cercetãrilor s-a stabilit cã Adriana D. æi

minora au fost racolate æi cazate de Nicolae P. æi Nicoleta P. la

locuinåa acesteia din urmã, în vederea transportãrii lor în Italia,

în scopul exploatãrii sexuale a victimelor.

În acest sens, cei doi au organizat scoaterea ilegalã din

România a victimelor cu sprijinul lui Andrei L., care i-a

determinat pe pãrinåii minorei, prin inducerea lor în eroare, sã

semneze o procurã, pe baza cãreia aceasta sã poatã ieæi din

România, împreunã cu cei trei. În data de 18 septembrie, aceætia,

împreunã cu cele douã victime, au încercat sã iasã din åarã cu

douã autoturisme.

Asupra celor douã maæini a fost efectuat un control amãnunåit,

ocazie cu care, în autoturismul marca Fiat, au fost descoperitã,

sub bancheta din spate, cantitatea de 234 pachete de åigãri, de

provenienåã ucraineanã, în valoare de peste 1.000 lei, precum

æi cantitatea de 17,5 litri de bãuturi alcoolice, în valoare de 525

lei.

Faåã de inculpaåii Nicolae P., Nicoleta P. æi Andrei L. se

efectueazã cercetãri pentru sãvâræirea

infracåiunilor de constituire a unui

grup infracåional organizat în vederea

sãvâræirii de infracåiuni, trafic de

persoane æi trafic de minori.

Pe numele celor trei persoane,

procurorul de caz a emis ordonanåe de

reåinere pe 24 de ore. Acestea au fost

prezentate instanåei de judecatã, care a

emis pe numele lor mandat de arestare

preventivã pentru 29 de zile.

De asemenea, autoturismul marca

Fiat, în valoare de aproximativ 2.500

euro, respectiv åigãrile æi alcoolul au fost

ridicate în vederea dispunerii mãsurilor

legale ce se impun. În continuare, se

fac cercetãri pentru identificarea æi

reåinerea tuturor persoanelor implicate

æi documentãrii întregii activitãåi

infracåionale.

Radu LUNGU

26 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines