Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Reportaj

Flagrantul

vin æi aduc coletele cu åigãri pânã la æosea, de unde sunt luate

direct cu maæina æi transportate în locurile de ascundere.

În dupã-amiaza primei zile, chiar am asistat la un flagrant

asupra vânzãtorilor de åigãri din Piaåa Centralã. Poliåiætii de

frontierã au mers inopinat în piaåã, pentru a identifica persoanele

care se ocupã cu vânzarea de åigãri de contrabandã. (Pentru

protejarea identitãåii, poliåiætii acåioneazã cu cagule pe faåã, dar,

paradoxal, la audieri sunt nevoiåi sã se prezinte fãrã ele, astfel cã

existã o oarecare temere de a fi recunoscuåi prin oraæ). S-a mers

apoi cu maæina, direct la douã persoane, care vindeau åigãri

unor trecãtori. Acestea au fost urcate în maæinã æi duse la sediul

SPF Sighetu Marmaåiei. Ulterior, dupã interogatoriu, au primit

fiecare câte o contravenåie. Evident cã nu au vrut sã recunoascã

absolut nimic æi au început sã se plângã despre faptul cã sunt

ridicaåi tocmai ei, æi nu æi alåii, care vând ilegal åigãri, dar când

li s-a spus sã identifice celelalte persoane, au început sã ridice

din umeri.

Vânzãtorii de åigãri de contrabandã, de multe ori, vor sã-l

Ochii din noapte

Noaptea, am hotãrât sã mergem la sediul SPF Sarasãu unde,

æeful de sector, subcomisar Sorin Filimon ne-a vorbit despre

câteva exemple din situaåia operativã. Ne-a fost prezentat un

caz foarte interesant de contrabandã cu åigãri cu ajutorul unui

deltaplan. Poliåiætii de frontierã au observat noaptea, cu ajutorul

aparaturii cu termoviziune, un deltapan care venea de pe

teritoriul Ucrainean æi mergea spre interiorul åãrii noastre, iar

apoi se întorcea pe altã rutã. Era clar cã vine æi aruncã baxurile

de åigãri într-un anumit loc, stabilit dinainte pe GPS, de unde

cãrãuæii veneau sã le ridice. Totul dura aproximativ 30 de

minute. Neputând sã-l urmãreascã fizic, pe o hartã s-a calculat

traiectoria lui, în funcåie de viteza æi timpul necesar sã se întoarcã,

iar, cu ajutorului sistemului de supraveghere ATTICA din cadrul

sectorului, s-a stabilit un punct, pânã unde se presupunea cã

deltaplanul ajunge, æi de unde se întoarce în Ucraina. Au fost

postate patrule în zona respectivã, iar dupã câteva nopåi, au fost

reåinute 3 persoane æi 40 de baxuri cu åigãri. Ulterior, deltaplanul

Scms. Sorin Filimon vorbind despre ATTICA

Post-control

pãcãleascã pe cumpãrãtor, punând, într-un cartuæ de åigãri,

pachete pline cu cartoane æi rumeguæ. Când cumpãrãtorul dã

banii, vânzãtorul îi înmâneazã rapid cartuæul de åigãri, æoptindu-i

grav æi grãbit la ureche sã fugã, deoarece vine poliåia. Au existat

æi fabrici ilegale pe teritoriul Ucrainei, care puneau în åigãri tutun

amestecat cu iarbã sau foi de nuc uscate.

Înainte de lãsarea întunericului, am asistat la un control al

unei maæini pe o comunicaåie, efectuat de subinspector Marian

Bãncilã æi agent principal Vasile Trifoi. Dupã aceasta, am mers

la un loc unde contrabandiætii ascundeau åigãrile, o veche criptã

din marginea unui cimitir, unde erau îngropaåi câåiva preoåi

catolici. Cripta respectivã nu mai era îngrijitã de foarte mult

timp, astfel cã se acoperise de liane æi era greu accesibilã, mai

ales cã intrarea nu mai putea fi folositã. Unul dintre cei bãnuiåi

cã ascundeau åigãrile acolo, era chiar cel care avea gardul curåii

sale înspre intrarea în criptã, gard care, pe deasupra, era æi cãzut

înspre curtea lui.

a fost descoperit pe teritoriul Ucrainei, de cãtre grãnicerii

ucraineni, pe un aerodrom, dar proprietarul acestuia sau pilotul,

nu a fost de gãsit.

În teren, pe o zonã mai înaltã se afla postatã o autospecialã

cu termoviziune Land Rover. În timp ce asistam la supraveghere,

am mai aflat o poveste interesantã: în funcåie de marca de åigãri,

poliåiætii de frontierã ætiu destinaåia acestora. Unele pot ajunge

chiar æi în Anglia. Este celebru, un caz din Franåa, în care un

român nu a putut sã vândã åigãrile, deoarece erau de o calitate

inferioarã æi stãtea cu ele ascunse într-un anumit loc. Aflând

despre situaåia aceasta, un alt român a mers, i le-a furat æi le-a

adus înapoi în România, cã sã le poatã vinde.

Pe raza sectorului existã o persoanã care are æapte dosare de

contrabandã, de-a lungul timpului, dar se plimbã liber æi nestingherit.

S-a ajuns la situaåia asta deoarece toate dosarele s-au conexat întrunul

singur, iar finalizarea procesului se tot tergiverseazã.

6 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines