A N U N Ţ - Politia de Frontiera Romana

politiadefrontiera.ro

A N U N Ţ - Politia de Frontiera Romana

A N U N Ţ

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră organizează, în data de 25.08.2009,

începând cu ora 09.00, în condiţiile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul

poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului internelor

şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse

umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru

ocuparea postului de Şef Birou la Biroul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, prin recrutare din sursă internă.

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- să fie „apt” din punct de vedere medical şi psihologic pentru promovare în funcţii de

conducere.

- să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Foarte bun” la

evaluarea/aprecierea profesională individuală.

- Principalele cerinţe ale postului (potrivit prevederilor din fişa postului):

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minim inspector de poliţie

3. Pregătire:

3.1. de bază: studii universitare de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau studii postuniversitare în

specialitatea funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe: de cultură generală şi managerială;

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în Ministerul Administraţiei şi Internelor: 5 ani /

din care 5 ani vechime în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

4.2. vechime în specialitate: 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei; 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se

organizează examen/concurs

4.3. vechime în funcţii de conducere: -;

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de evaluare, analiză şi sinteză; spirit de

observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ, capacitatea de a lucra

sub presiunea timpului, abilitate în comunicare; gândire strategică, adaptabilitate,

promotor al schimbărilor tactice şi tehnice; capacitatea de a lucra în echipă,

aptitudini de bun negociator; spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;

manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi

control).

6. Atitudini necesare/comportament: flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;

deschidere pentru lucrul în echipă, sociabilitate; iniţiativă, conduită morală

ireproşabilă; tenacitate în urmărirea scopurilor propuse, consecvenţă; comportament

adecvat (limbaj, vestimentaţie, diplomaţie, reguli de politeţe); încredere în forţele

proprii, obiectivitate, spirit critic.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt din punct de vedere medical pentru

serviciul în poliţie

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt din punct de vedere psihologic pentru

funcţia de conducere.

Nu pot participa la examen/concurs persoanele aflate sub efectul unei sancţiuni

disciplinare, precum şi cele care sunt clasate medical „apt-limitat”.


Nu pot fi recrutaţi pentru ocuparea unui post vacant poliţiştii care se găsesc în cel

puţin una dintre următoarele situaţii:

a) se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni;

b) sunt puşi la dispoziţie ori sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2)

şi (3) din Legea nr. 360/2002 , cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia în care constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) are loc după

numirea în funcţie a poliţiştilor, aceştia sunt eliberaţi din funcţie şi puşi la

dispoziţie/suspendaţi, în condiţiile legii.

Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile

Ministerului Administraţiei şi Internelor care sunt puse la dispoziţie sau sunt suspendate din

funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu pot participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de

conducere vacante poliţiştii şi cadrele militare aflate în perioada de tutelă profesională.

LISTA CU DOCUMENTELE CONSTITUTIVE ALE DOSARULUI DE CANDIDAT

‣ Raport de înscriere la concurs/examen şi curriculum vitae

‣ Documente de studii în copie

‣ Adeverinţă medicală (se specifică pe adeverinţă „apt/inapt medical pentru funcţie de

conducere)

‣ Certificatul de examinare psihologică

Bibliografia şi tematica concursului:

A. Bibliografia

- Colectiv de autori – Management organizaţional în domeniul ordinii publice vol. I

şi vol. II, Editura Ministerului de Interne;

- Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu – Management, Editura economică;

- E. Burduş, G. Căprărescu – Fundamentele managementului organizaţional, Editura

economică, Bucureşti, 1999;

- Dan Anghel Constantinescu, Ana Maria Ungureanu - Management I şi II, Editura

Naţional, Bucureşti, 1998;

- Costache Rusu şi alţii - ABC – ul managerului, Editura Gheorghe Asachi, Iaşi,

1996;

- Ion Petrescu - Management, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1991;

- Peel Malcolm - Introducere în management, Editura Alternative, Bucureşti, 1994;

- Nicolae Neagu - Controlul în Ministerul de Interne, Editura Ministerului de Interne,

1997;

- Mihăilescu Ioan – Management – teorie şi practică, Editura Actami, Bucureşti,

1994;

- Verboncu Ion - Management – întrebări şi răspunsuri, Editura Holding Reporter,

Bucureşti, 1996.

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de la Geneva, din 10 decembrie 1948

cu protocoalele adiţionale şi Protocoalele ratificate de România.

- Constituţia României.

- Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare

a Ţării.

- Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările

ulterioare

- Legea nr. 110 din 10 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor

Unite asupra dreptului marii, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie

1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Convenţiei

Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiat la New York la 28 iulie 1994.


- Legea nr. 36/2002 (pentru modificarea şi completarea legii nr.17/1990) privind

regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi zonei contigue a

României.

- Legea nr.544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. H.G. nr

123/2002 norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

- Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

- Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României.

- H.G. nr. 1314/2007 pentru aprobarea strategiei naţionale privind aderarea la Spaţiul

Schengen.

- Constituţia României;

- Ordonanţa de Urgentă nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea si funcţionarea

Ministerului Administraţiei si Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de

Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările

şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi

completările ulterioare.

- Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele;

- O.U.G. nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele masuri pentru facilitarea

cooperării poliţieneşti internaţionale;

- HOTARARE nr. 1361 din 27 septembrie 2006 privind conţinutul instrumentului de

prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului;

- Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei,

Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica

Austria privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea

combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la

Prum, la data de 27 mai 2005;

- Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht, la 07.02.1992, cu

modificările şi completările ulterioare.

B. Tematica

1. MANAGEMENT

- Principiile, funcţiile şi componentele procesului managerial;

- Planificarea organizaţională;

- Organizarea;

- Leadership organizaţional;

- Coordonarea - funcţie a managementului;

- Controlul - atribut al procesului de management;

- Procesul decizional în Poliţia de Frontieră Română;

- Stilurile, Metode şi tehnici generale de conducere;

- Comunicarea în activitatea managerială;

- Managementul grupurilor. Munca în echipă;

- Managementul schimbării şi introducerii noului.

2. SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

- Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

- Factorii de risc la adresa securităţii României.

- Regimul stării de asediu şi a stării de urgenţă în România.

- Ordinea şi liniştea publică, necesitate şi parteneriat cu comunitatea.

- Managementul integrat al frontierei de stat a României


- Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale

poliţiştilor.

- Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni acordate poliţiştilor.

- Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului.

- Dreptul la liberă circulaţie.

- Regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi

zonei economice exclusive a României.

3. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

- Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi

Internelor;

- Reglementări privind organizarea Poliţiei de Frontieră Române;

- Reglementări privind frontiera de stat a României;

- Statutul poliţistului

- Legea nr.590/2003 privind Tratatele;

- Conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative

supuse aprobării Guvernului

- Protecţia datelor şi informaţiilor clasificate;

- Cooperarea internaţională la nivelul PRF;

- Reconstituirea, întreţinerea şi marcarea frontierei de stat a României;

- Negocierea şi reprezentarea în cadrul Grupurilor de lucru ale Consiliului UE.

Examenul, respectiv concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constã

într-un interviu pe subiecte profesionale. Proba se desfăşoară la sediul Inspectoratului

General al Poliţiei de Frontieră în data de 25.08.2009 începând cu ora 09.00. Potrivit

prevederilor art. 26 (3) din ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.

665/2008 interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice

în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note

de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel

puţin nota 7,00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã, este declarat "admis" la

concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului

scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile

necesare postului scos la concurs.

Înscrierea la concurs se poate face până la data de 12.08.2009 ora 12.00, prin

prezentarea următoarelor documente la Serviciul Selecţie, Carieră şi Promovare Resurse

Umane din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră: raport de înscriere, adeverinţa

medicală, curriculum vitae, copii ale documentelor care atestă studiile necesare

ocupării postului.

Relaţii privind organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 316.25.98, interior

19323, 19322.

More magazines by this user
Similar magazines