DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIE - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIE - Politia de Frontiera

DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIE

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a

cetăţenilor români în străinătate, modificată şi completată,

este actul normativ care prevede în mod expres cazurile

privind restrângerea sau suspendarea exercitării dreptului la

liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor romani.

Depăşirea de către cetăţenii români a termenelor de

şedere în statele pe teritoriul cărora au călătorit, nu constituie,

potrivit noului act normativ, un motiv de restricţionare a

dreptului la liberă circulaţie.

Restrângerea, respectiv suspendarea exercitării

dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români

poate fi dispusă de către instanţa competentă numai în

situaţiile limitativ prevăzute în art. 38 si 40 din Legea nr.

248/2005.

Cum procedaţi în situaţia pierderii sau expirării

valabilităţii documentelor de trecere a frontierei în

străinătate

În situaţia în care aţi pierdut, vi s-au furat sau au expirat

documentele de călătorie, trebuie să vă deplasaţi, în cel

mai scurt timp, la reprezentanţa diplomatică a României

din ţara în care vă aflaţi, pentru eliberarea documentelor

de călătorie permanente sau provizorii, necesare

întoarcerii în ţară. Lipsa acestor documente poate duce

la îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriu ţării gazdă

sau la întreruperea călătoriei, până la obţinerea

documentelor de călătorie valabile. Titlul de călătorie

este un document provizoriu, valabil pentru o singură

călătorie şi numai pentru întoarcerea în ţară.

Atenţie: Documentele de călătorie permanente sau

provizorii se pot elibera cetăţenilor români în ţările de

reşedinţă, doar de reprezentanţele diplomatice ale

României din acele ţări, chiar dacă posedaţi documente

de şedere sau stare civilă eliberate de autorităţile ţării de

reşedinţă.

Utilizarea de documente de călătorie false sau falsificate

constituie infracţiune şi atrage răspunderea penală a

dumneavoastră, conform legislaţiei ţării pe teritoriul

căreia a fost descoperit falsul.


CONDIŢIILE DE CĂLĂTORIE

ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Începând cu data de 01.01.2007, dată la care România a devenit

membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, cetăţenii români

beneficiază de dreptul comunitar de libera circulaţie, în

conformitate cu prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului

European şi a Consiliului European din 29 aprilie 2004 privind

dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre

ale Uniunii Europene şi pot călători în Comunitatea Europeana

în baza paşaportului sau a cărţii de identitate valabile (nu şi cu

buletinul de identitate).

Potrivit prevederilor art.6 alin.1, din actul normativ mai sus

menţionat, “cetăţenii Uniunii au dreptul de şedere pe teritoriul altui

stat membru pe o perioadă de cel mult trei luni fără nici o altă

formalitate în afara cerinţei de a deţine o carte de identitate valabilă

sau un paşaport valabil.”

În situaţia în care doriţi să rămâneţi pe teritoriul statului

respectiv o perioadă mai mare trebuie să vă adresaţi autorităţilor

competente.

CĂLĂTORIA MEMBRILOR DE FAMILIE AI CETĂŢENILOR

STATELOR DIN U.E., CARE NU SUNT

CETĂŢENI AI UNUI STAT MEMBRU ÎN U.E.

În conformitate cu prevederile Directivei 2004/38/CE a

Parlamentului European şi a Consiliului European din 29 aprilie

2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul

statelor membre ale Uniunii Europene, specifică la

Art.4, Dreptul de ieşire

-“...toţi cetăţenii Uniunii care deţin cărţi de identitate valabile sau

paşapoarte valabile şi membrii familiei acestora care nu au

cetăţenia unui stat membru şi care deţin paşapoarte valabile au

dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru pentru a se deplasa

în alt stat membru.”

Art.5, Dreptul de intrare

-“…statele membre permit intrarea pe teritoriul lor a cetăţenilor

Uniunii care deţin cărţi de identitate valabile sau paşapoarte

valabile, precum şi a membrilor familiilor acestora care nu au

cetăţenia unui stat membru şi care deţin paşapoarte valabile.”

Art.9, Formalităţi administrative referitoare la membrii de

familie care nu sunt resortisanţi ai unui stat membru.

(1) “Statele membre eliberează un permis de şedere

membrilor familiei unui cetăţean al Uniunii care nu sunt

resortisanţi ai unui stat membru, în cazul în care perioada de şedere

depăşeşte trei luni.

(2) Termenul pentru prezentarea cererii de acordare a

permisului de şedere este de cel puţin trei luni de la data sosirii.

(3) Nerespectarea cerinţei de a solicita un permis de şedere

poate face persoana respectivă pasibilă de sancţiuni

nediscriminatorii şi proporţionale.”

Art. 27, Principii generale

-“...statele membre pot restrânge libertatea de circulaţie şi de

şedere a cetăţenilor Uniunii şi a membrilor lor de familie, indiferent

de cetăţenie, pentru motive de ordine publică, siguranţă publică sau

sănătate publică...”


CONDIŢII DE CĂLĂTORIE PENTRU CETĂŢENII

ROMÂNI MINORI

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a

cetăţenilor români în străinătate, modificată şi completată, este

actul normativ care prevede în mod expres condiţiile de călătorie

ale cetaţenilor români minori în străinătate.

Potrivit art.30, al.(1) organele poliţiei de frontieră

permit ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt

însoţiţi de o persoană fizică majoră, astfel:

art.30 lit.a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale

ambilor părinţi sau, după caz, este titular al unui document de

călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi

călătoreste în străinătate însoţit de aceştia i se permite ieşirea în

aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;

art.30 lit.b) minorul care este înscris în paşaportul unui părinte sau,

după caz, este titular al unui paşaport individual sau, după caz, al

unei cărţi de identitate şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i

se permite ieşirea din ţară în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta

numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt

părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea

călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu

privire la perioada acesteia sau după caz, face dovada decesului

celuilalt părinte;

art.30 lit.c) minorul care este înscris în paşaportul unui părinte şi

călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este

titular al unui paşaport individual ori al unei carţi de identitate şi

călătoreste împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în

aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară

declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face

dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

art.30 lit. d) minorului care este titularul unui paşaport individual

sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă

persoană fizică majoră, i se permite ieşirea din ţară în aceleaşi

condiţii şi împreună cu aceasta, numai dacă persoana însoţitoare

prezintă o declaraţie a ambilor părinţi, sau după caz, a părintelui

căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească,

rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a

reprezentantului legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la

efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele

de destinaţie, la perioada în care urmează să desfăşoare călătoria,

precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv. Potrivit

alin.(5) al aceluiaşi articol, poate avea calitatea de însoţitor şi o

persoana anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale

autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport

internaţional de persoane. În context având în vedere prevederile art.

24 alin.(1) lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, potrivit cărora

cetăţenilor romăni minori li se permite ieşirea din ţară numai însoţiţi

de o persoană fizică majoră, dacă sunt prezentate documentele

prevăzute de art. 30 din Legea nr. 248/2005,


certificat de cazier judiciar şi, documente din care să rezulte calitatea de

persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în

condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de

persoane, astfel încât, minorului i se va permite ieşirea din ţară numai dacă

se va face dovada îndeplinirii condiţiilor stipulate în cele două acte

normative invocate anterior.

art.30 alin.(3) specifică prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.b)-

d), faptul că organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a

minorilor însoţiţi, numai în următoarele situaţii:

a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în

străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un

tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi

fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în

pericol, cu condiţia să prezinte acte doveditoare în acest sens,

emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să

rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se

acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există

acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui

supravieţuitor sau al reprezentantului legal;

b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează

pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor

documente corespunzatoare, din care sa rezulte perioada şi statul

sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri,

chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi.

Mentionăm faptul că, declaraţia se poate da prin

reprezentanţa diplomatică a României din ţara respectivă ori, dacă

este dată în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de

supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila

conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5

octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa

Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu

modificările ulterioare şi, după caz, să fie însoţite de traduceri

legalizate.

În conformitate cu prevederile art.24 alin.1 lit.a) si alin.2

din Hotărârea 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a

cetăţenilor români în străinătate, declaraţia părintelui (părinţilor),

din care rezultă acordul cu privire la efectuarea călătoriei

respective, în statul sau statele de destinaţie, precum şi cu privire la

perioada acesteia, trebuie redactată în două exemplare şi însoţită de

o fotocopie .

Potrivit prevederilor art.24 alin.1 lit.e) din Hotărârea

nr.94/2006 pentru aplicarea Legii nr.248/2005 privind regimul

liberei circulaţii a cetaţenilor români în străinătate, persoana

fizică majoră, alta decât părinţii, care însoţeşte un copil minor,

altul decât copilul său, trebuie să prezinte în punctul de trecere a

frontierei şi cazierul judiciar.


Deplasările efectuate într-unul din statele:

din Uniunea Europeană, nu trebuie să depăşeasca

90 de zile;

STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru,

Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,

Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,

Marea Britanie, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,

România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

din Spaţiul Schengen nu trebuie să depăşească 90

zile într-un interval de 6 luni, calculate de la data

primei intrări, în primul stat semnatar al acordului;

STATE MEMBRE ALE ACORDULUI SCHENGEN

Austria, Belgia, Republica Cehă, Cipru, Danemarca,

Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda,

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia,

Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania,

Suedia, Ungaria.

în care se călătoreşte fără viză – nu trebuie să

depăşească 90 de zile cu excepţia celor subliniate la

care termenele sunt prezentate în paranteză.

ALTE STATE ÎN CARE SE CĂLĂTOREŞTE FĂRĂ

VIZĂ

Albania, Andorra, Argentina, Bosnia si Herţegovina,

Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croaţia (30),

Ecuador, El Salvador, Elveţia, Fiji (30), Filipine (21),

Guatemala, Honduras, Hong Kong, Liechtenstein, Macao,

Macedonia, Malaezia, Maroc, Mexic, Moldova, Monaco,

Muntenegru, Nicaragua, Noua Zeelanda, Peru, San

Marino, Serbia, Singapore (30), Trinidad Tobago (30),

Tunisia, Ucraina, Uruguay, Vatican (30), Venezuela.

Notă:

În vederea evitării situaţiilor în care autorităţile de frontieră

străine nu permit intrarea în statul respectiv, vă recomandăm

ca înainte de efectuarea călătoriei să vă adresaţi reprezentanţei

diplomatice a acelui stat in România.

Informaţiile din prezentul pliant sunt valabile la data de

01.01.2008, eventualele modificări vor fi aduse la cunoştiinţa

publicului prin mijloacele de comunicare în masă.


POLITIA DE FRONTIERA ROMANA

INFORMATII UTILE

PENTRU CETATENII ROMÂNI CARE

TRANZITEAZA FRONTIERA DE STAT A

ROMÂNIEI

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Bucureşti, Intrarea Răzoare nr. 2, sector 6

tel: (40 21) 318.25.91; (40 21) 316.25.98; 9590;

fax: (40 21) 316.35.11; www.politiadefrontiera.ro

e-mail: igpf@mai.gov.ro; pfr@mai.gov.ro

COORDONATE DE CONTACT ALE UNOR AUTORITĂŢI

CU ATRIBUŢII LEGATE DE TRECEREA FRONTIEREI DE

STAT A ROMÂNIEI

Direcţia Generală de Paşapoarte,

Bucureşti, str.Nicolae Iorga nr.29. sector 1;

tel: 021/212.56.83;

fax: 021/312.95.00;

http:// www.pasapoarte.mai.gov.ro

Oficiul Român pentru Imigrări,

Bucureşti, str.Cpt.aviator Alexandru Şerbănescu nr.50, sector 1;

tel: 021/311.17.05;

fax: 021/311.88.95;

e-mail: ori@mai.gov.ro

Brigada de Poliţie Rutieră

Bucureşti, str. Logofăt Udrişte nr.9-15, sector 3;

tel. 021/323.75.60;

e-mail: bpr@b.politiaromana.ro

Ministerul Afacerilor Externe,

Direcţia Generală Afaceri Consulare

Bucureşti, Aleea Alexandru nr.24, sector 1;

tel. vize (40 21) 232.55.07;

fax: (40 21) 319.68.69;

e-mail: informatii.consulare@mae.ro

Autoritatea Naţională a Vămilor

Bucureşti, str. Matei Millo nr.13, sector 1;

tel: (40 21) 315.58.59; (40) 0723.565.101;

(40) 0723.565.102; (40) 0723.565.103;

fax: (40 21) 313.82.51;

e-mail: www.customs.ro

Direcţia Sanitar Veterinară şi de Siguranţă a Alimentelor,

Bucureşti, str.Negustori nr.1B sector 2, cod poştal 023951;

tel. (40 21)315.78.75; fax. 040-21-312.49.67.

e-mail: office@ansv.ro

Autoritatea Rutieră Română,

Bucureşti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1;

tel. (40 21) 312.15.19; (40 21) 318.21.00;

fax. (40 21) 312.10.81.; (40 21) 318.21.05; (40 21) 318.21.07.

e-mail: relatii_publice@arr.ro ; arutieră@arr.ro

More magazines by this user
Similar magazines