Nr. 1/2009 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 1/2009 - Politia de Frontiera

www.politiadefrontiera.ro

Revistã editatã de Inspectoratul

General

al Poliåiei de Frontierã

• NR. 1/2009 • 36 PAGINI

Reportaj la S.P.F. Pardina

pag. 10


2

13 opere de artă,

predate proprietarilor de drept

În data de 12 decembrie

2008, la sediul IGPF, a avut

loc predarea oficialã, cãtre

proprietarul de drept, a 13

opere de artã de mare valoare,

ce au fost furate din Spania de

membrii unei reåele de trafic cu

bunuri culturale mobile æi au

fost descoperite de poliåiætii de

frontierã din cadrul IJPF Iaæi.

Reprezentanåii PFR au

predat bunurile în prezenåa

ataæatului de afaceri interne din

cadrul Ambasadei Regatului

Spaniei la Bucureæti, Santiago

Calvo Valadares. Operele

de artã înapoiate constau

Dali, respectiv: „ALMA DEL QUIJOTE”,

„MADONNA DE PORT LLIGAT”,

„CRUCIFIX”, „MUJER DESNUDA

SUBIENDO UNA ESCALERA”, „RELOJ

BLANDO”, „SAN NARCISO DE LAS

MOSCAS” æi „TRINITON ALADO”;

æase tablouri pictate de autori celebri,

respectiv: „PUERTA NO. 16”, autor Felix

Tabasco, „OSCURO HECIZO 1956”,

„PIANO PARA LAZAMA LIMA 1973”,

„LOPEZ BERON”, „SANTOS HU” æi

„SCHITA”, autor Juan Ismael.

Aceste bunuri au fost descoperite

în urma unei acåiuni a poliåiætilor de

frontierã români æi procurorilor DIICOT,

desfãæuratã în cursul anului 2007, care

s-a soldat cu anihilarea unei importante

reåele internaåionale de trafic cu bunuri

culturale mobile de mare valoare,

provenite din infracåiuni de furt de pe

teritoriul Spaniei.

În luna august 2007, poliåiætii de

frontierã din cadrul IJPF

Iaæi au obåinut o serie

de informaåii cu privire

la sãvâræirea de cãtre

câåiva tineri din Iaæi

a unor infracåiuni din

sfera traficului cu bunuri

culturale mobile de pe

teritoriul unui stat strãin,

în scopul comercializãrii

acestora în România.

Pe parcursul

monitorizãrilor æi investigaåiilor sub

acoperire, în data de 5 noiembrie 2007,

traficanåii au fost prinæi în flagrant de cãtre

poliåiætii de frontierã ieæeni, în cadrul unei

acåiuni de livrare supravegheatã, când

aceætia încercau sã le comercializeze

pe „piaåa neagrã” în schimbul sumei de

110.000 euro. Concomitent cu momentul

realizãrii flagrantului, au fost efectuate æi

æase percheziåii domiciliare, în locaåii

diferite din municipiul Iaæi, ocazie cu

care au fost identificate toate operele de

artã furate.

Reprezentanåii PFR æi ataæatul de

afaceri interne din cadrul Ambasadei

Regatului Spaniei la Bucureæti, domnul

Santiago Calvo Valadares æi-au exprimat

aprecierea pentru buna colaborare

derulatã între instituåiile celor douã

state, în ultima perioadã de timp æi au

subliniat necesitatea continuãrii acesteia

în scopul prevenirii æi combaterii eficiente

a infracåionalitãåii transnaåionale.

Începând cu data de 15.12.2008, director adjunct al Direcåiei Poliåiei

de Frontierã Timiæoara este inspectorul principal de poliåie CUMPÃNAÆU

ILIUÅÃ.

Ofiåerul a deåinut anterior funcåia de æef Birou Combaterea

Infracåionalitãåii Transfrontaliere din cadrul DPF Timiæoara.

• Publicaåie fondatã la 1 aprilie 1920

• Serie nouã - nr. 685

www.politiadefrontiera.ro

REDACÅIA

(E-mail: revista.frontiera@mai.gov.ro,

Intranet: frontiera@igpf.net)

Redactor-æef

subcomisar Marius IONESCU

(E-mail: redactorsef@mai.gov.ro)

Secretar de redacåie

inspector principal Gabriel CRÃCIUN

(E-mail: gabicraciun@hotmail.com)

Redactori:

inspector Ætefan ANDREESCU

inspector Iulian PUICÃ

subinspector Elena URSACHI

Fotoreporter

agent Mihai BEJENARU

Abonamente, difuzare

Elena URSACHI

ADRESA: Str. Rãzoare nr. 5,

sector 6, Bucureæti, cod 050507;

TEL./FAX: 021-316.84.32;

021- 316.25.98 - int. 19334, 19335;

Banii pentru abonamentele la revista

“FRONTIERA” vor fi viraåi ca venit la

bugetul de stat pe plan local, în contul

venituri ale fiecãrei instituåii în parte,

deschis la trezorerie (Legea 500/2002).

Fiecare direcåie, inspectorat judeåean,

æcoalã sau alte structuri PFR au deschis la

trezoreria localã un numãr de cont, care

poate fi consultat personal în momentul în

care banii sunt viraåi la bugetul de stat, în

cazul în care acesta nu este cunoscut.

Responsabil de numãr:

Marius IONESCU

Layout: Mihai BEJENARU

Tipar

S.C. AMMA PRINT SRL-Bucureæti

Tel./fax: 021 - 344 10 74

e-mail: office@ammaprint.ro

Ediåia s-a încheiat la

31 ianuarie 2009

Preå: 3 lei

Reproducerea materialelor din cuprins

este permisã numai cu menåionarea

sursei

(Copyright cf. Legii nr. 8/1996).

Materialele primite spre publicare

nu se înapoiazã.

Responsabilitatea juridicã pentru

conåinutul articolului æi informaåiile

cuprinse aparåine, potrivit

Codului penal, autorului.

I.S.S.N.: 1220-711X

Imprimat în România


F R O N T I E R A


BILANŢUL

PFR

2008

Maråi 27 ianuarie a.c., la sediul IGPF, în prezenåa

ministrului administraåiei æi internelor, Liviu Dragnea, a

consilierului de stat al Departamentului Securitãåii Naåionale

din cadrul Administraåiei Prezidenåiale, general de armatã

dr. Constantin Degeratu, a generalului de brigadã Florian

Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, a æefului DIICOT

–procuror-æef Codruå Olaru, a secretarului de stat, chestor

general dr. Anghel Andreescu-æeful Departamentului

Ordine æi Siguranåã Publicã din MAI, precum æi a æefilor de

direcåii generale æi inspectorate generale din MAI, a unor

reprezentanåi ai ambasadelor din România, cu care PFR a

colaborat în mod deosebit în anul 2008 æi a altor personalitãåi

ale vieåii social-politice æi reprezentanåi ai mass-media, a avut

loc evaluarea Poliåiei de Frontierã pe anul 2008.

Chestorul principal de poliåie dr.Nelu Pop, inspectorul

general al PFR, a prezentat activitatea Poliåiei de Frontierã

pe anul 2008, când s-a urmãrit îndeplinirea cu stricteåe a

atribuåiilor conferite de legislaåia naåionalã în vigoare, atât

în ceea ce priveæte optimizarea supravegherii æi controlului

la frontierã, respectiv combaterea eficientã a infracåionalitãåii

transfrontaliere, cât æi în ceea ce priveæte respectarea

drepturilor æi libertãåilor cetãåeneæti, respectiv garantarea

unor servicii de bunã calitate tuturor cetãåenilor, în beneficiul

cãrora PFR îæi desfãæoarã activitatea.

De asemenea, s-a urmãrit în permanenåã îndeplinirea

sarcinilor ce revin instituåiei în contextul angajamentelor

pe care România æi le-a asumat pentru aderarea la spaåiul

Schengen, fiind dezvoltate æi implementate politici æi concepte

manageriale, de modernizare instituåionalã

la nivelul standardelor comunitare, astfel

încât sã se asigure un grad înalt de securizare

al frontierelor române.

Pe lângã obiectivul fundamental

menåionat, politica managerialã aplicatã

în anul 2008 la nivelul instituåiei a vizat

æi: • optimizarea procedurilor de lucru

• euroconformizarea legislativã

• eficientizarea æi modernizarea

managementului poliåienesc •

reorganizarea instituåionalã • optimizarea

managementului resurselor umane •

cooperarea interinstituåionalã internã

æi externã • reducerea fenomenului

criminalitãåii • dezvoltarea capacitãåii

tehnico-operative.

În cuvântul sãu, ministrul administraåiei

æi internelor Liviu Dragnea a apreciat

Continuare în pag. 4

Insula K-cel mai tânãr pãmânt românesc .......................................................................... pag. 6

Æedinåa Consiliului Consultativ Superior al PFR ................................................................ pag. 7

„Regina gheåii” de pe Lacul Stânca-Costeæti .....................................................................pag. 9

Reportaj-Pardina, Pardina! ........................................................................................ pag. 10-13

Ætiri ............................................................................................................................ pag. 14-17

Criminalisticã ............................................................................................................. pag. 18-19

Istorie ......................................................................................................................... pag. 26-27

Sport ............................................................................................................................... pag. 29

Apariåii editoriale ............................................................................................................ pag. 30

Acåiuni umanitare ........................................................................................................... pag. 31

Ætiaåi cã ........................................................................................................................... pag. 32

Documentar - Ioan C. Cantacuzino ................................................................................ pag. 33

Divertisment .............................................................................................................. pag. 34-35

SUMAR


F R O N T I E R A 3


BILANÅUL PFR 2008

Urmare din pag. 3

transformarea pozitivã a PFR în domeniul combaterii corupåiei

în rândul personalului propriu æi a creæterii încrederii în

structura PFR æi, totodatã, continuarea acestor eforturi pentru

încrederea societãåii civile în Poliåia de Frontierã: „Prima

remarcã pe care vreau sã o fac în urma prezentãrii acestui

bilanå, æi nu numai, este transformarea pozitivã a Poliåiei

de Frontierã în ultimii ani. Aæa cum ætiåi, am fost mult timp

preæedintele unui Consiliu Judeåean de la frontiera României

æi am avut ocazia sã cunosc, atât domeniul æi problematica

instituåiei, cât æi, domnule inpector general, comportamentul

colegilor dumneavoastrã æi modul cum lucrau, poate de multe

ori mai bine decât ætiåi, pentru cã este firesc, noi ne întâlneam

cu dumnealor în fiecare zi. Nu întotdeauna percepåiile mele

erau unele din cele pe care le-aåi aprecia ca favorabile æi cred

cã nici nu vreåi sã ætiåi foarte mult care erau. Amintiåi-vã, æi sã

ne amintim cu toåii, cum era vãzutã aceastã instituåie cu mulåi

ani în urmã, din pãcate, când poliåiætii de frontierã, poate pe

nedrept sau poate exagerat, erau consideraåi cei mai corupåi

poliåiæti din interne. Din fericire, æi o spun cu mare satisfacåie,

æi ca ministru æi ca cetãåean al acestei åãri, se constatã astãzi

cã Poliåia de Frontierã este una dintre instituåiile cu cea

mai complexã activitate æi colaborare externã din acest

minister. A început sã câætige în ceea ce înseamnã percepåia

publicului!

Este foarte important cã instituåia dumneavoastrã a început

sã câætige încrederea publicului. Este un mare obiectiv pe care

l-aåi atins æi vã solicit sã faceåi tot ceea ce este necesar ca

aceastã încredere sã creascã, pentru cã încã mai este nevoie!

Îi rog pe pe toåi poliåiætii de frontierã sã facã lucruri æi gesturi

simple! Sã gândeascã tot timpul cã, atunci când un român

se întoarce în åarã, el se întoarce acasã, æi atunci când te

întorci acasã îåi doreæti sã fi primit bine. Mãcar cu un zâmbet

sau cu cãldurã. Poate cã eæti obiænuit sã fi primit cu rãcealã

afarã, în åãri strãine, dar mãcar în åara ta sã simåi cã ai venit

acasã æi cred cã nu este un efort foarte mare, pentru cã este

pãcat de munca pe care o depun colegii dumneavoastrã, de

profesionalismul lor, dacã nu fac æi gestul acesta, care este

foarte simplu æi o sã vedeåi cã veåi avea de câætigat din acest

lucru. Sunt convins, de asemenea, cã toate parteneriatele

dumneavoastrã æi toate proiectele în care aåi fost implicaåi

nu ar fi fost de succes æi partenerii externi nu ar fi lucrat cu

dumneavoastrã în maniera asta eficientã dacã ar mai fi existat

suspiciuni majore de corupåie în ceea ce priveæte instituåia

dumneavoastrã. Pentru asta, vã felicit!”

În continuare ministrul administraåiei æi internelor a fãcut

câteva referiri la activitatea internaåionalã desfãæuratã de

Poliåia de Frontierã Românã æi la efortul care trebuie depus

în vederea aderãrii la SCHENGEN:

„Apreciez, de asemenea, în mod deosebit æi colaborarea

pe care Poliåia de Frontierã Românã o dezvoltã cu Agenåia

Europeanã FRONTEX. Cred cã cele 24 de operaåiuni

comune au constituit tot atâtea oportunitãåi de specializare

æi eficientizare a structurilor Poliåiei de Frontierã Române.

Astãzi, aceastã instituåie este în faåa unei noi provocãri:

aderarea României la spaåiul Schengen; dacã înainte de

2007 procesul de integrare în UE n-a fost unul uæor, nici

acum lucrurile nu stau altfel, æi o ætiåi foarte bine. Ne

aæteaptã o perioadã în care vom face obiectul unor evaluãri.

Sunt convins cã diferenåa dintre perioada trecutã este

plusul de experienåã acumulat æi capacitatea de adaptare la

cooperare instituåionalã. Obiectivul de aderare la Schengen

nu este obiectivul singular al dumneavoastrã, al meu sau al

ministerului, este obiectivul întregii naåiuni æi pentru asta,

stimate domnul inspector general, stimaåi colegi veåi avea

tot sprijinul meu ca ministru al administraåiei æi internelor.

Vã garantez æi sprijinul Guvernului æi al tuturor miniætrilor

care sunt implicaåi în acest proces, dar, fiind un obiectiv de

importanåã naåionalã, nu voi accepta nici o scuzã æi nici o

justificare în ceea ce priveæte o nedoritã întârziere”.

Ministrul administraåiei æi internelor Liviu Dragnea a mai

fãcut precizãri cu privire la rezultatele obåinute de cãtre

poliåiætii de frontierã, la situaåia operativã menåionând faptul

cã „PFR trebuie sã fie în continuare un etalon al integritãåii

æi al profesionalismului, iar cei care vor destructura grupãrile

organizate infracåionale sã fie recompensaåi. Analizând datele

pe care le-aåi prezentat dumneavoastrã aici, se constatã o

creætere a tuturor indicatorilor la care vã raportaåi, însã

cred cã cel puåin doi sunt elocvenåi... æi anume numãrul

de persoane care au intrat sau au ieæit din åarã æi numãrul

mijloacelor de transport care au tranzitat punctele de trecere

a frontierei. În prima situaåie vorbim de aproape dublul

populaåiei României, în a doua situaåie aproape 13 milioane

de mijloace de transport rutier naval sau aerian. De asemenea,

înåeleg complexitatea æi volumul de muncã, înåeleg æi efortul

dumneavoastrã æi vã cer sã-l continuaåi, dar ætiåi mai bine ca

mine, domnule inspector general æi stimaåi colegi, cã acolo

unde existã permisivitate infractorii îæi intensificã activitatea,

acolo unde se simte fermitate, infractorii, simplu, cautã rute

ocolitoare. Tot din materialul dumneavostrã reiese cã frontiera

românã este åinta unor mari provocãri, este practic frontiera

de est a Uniunii Europene. Vorbim de migraåie ilegalã, de

contrabandã cu produse contrafãcute, trafic de droguri, de

maæini, contrabandã cu åigãri. În ceea ce priveæte cotrabanda

cu åigãri s-a prezentat aici cã valoarea åigãrilor confiscate este

de peste 10 milioane de euro æi este un exemplu foarte clar

de ceea ce înseamnã evaziune fiscalã. Practic, aceæti

Domnule inspector general, mã aætept ca Poliåia

4

F R O N T I E R A

E v e n i m e n t


din minister æi ceilalåi comandanåi de arme, beneficiind în

continuare de colaborarea deosebitã cu DIICOT, SRI, SIE,

Direcåia Anticorupåie æi celelalte structuri, armonia necesarã

pentru ca obiectivul principal al Poliåiei de Frontierã sã fie

atins. Cred, de asemenea, cã trebuie sã ne gândim serios æi

aætept propuneri de la dumneavoastrã în ceea ce priveæte un

sistem de recompensare serioasã a celor care, prin acåiunea

directã, destructureazã grupuri organizate de infractori sau

depisteazã transporturi ilegale periculoase. Mã refer aici

la marile capturi de droguri, la obiecte de patrimoniu sau

cantitãåi impresionante de mãrfuri contrafãcute ori, de

ce nu, de arme.

Spre final, vreau sã mã refer la braconajul piscicol

din Delta Dunãrii. Stimaåi colegi, de multe ori existã

impresia cã asistãm la o luptã nedreaptã din punct de

vedere al logisticii sau al tehnicii avansate folositã de

infractori, cã s-a ajuns ca infractorii sã-i urmãreascã

pe poliåiæti pentru a le cunoaæte toate miæcãrile. Vreau

ca în aceastã luptã sã se implice æi Poliåia Naåionalã

æi celelalte structuri ale ministerului, în special pe

componenta de culegere æi valorificare a informaåiilor

æi, aæa cum aåi demonstrat în acåiunile din Marea

Neagrã, acea fermitate de care aåi dat dovadã acolo

sã o arãtaåi æi în ceea ce priveæte Delta Dunãrii. Poliåia

Deltei vreau sã fie o structurã care sã fie întãritã, pentru

cã Delta Dunãrii nu este bunul nimãnui, este un bun

pe care ni l-a lãsat Dumnezeu æi este pãcat sã asistãm

la devastarea acestei zone mirifice din România, pe

de o parte, pe de altã parte acolo este criminalitatea

economicã care ia amploare. Solicit tuturor colegilor sã ne

implicãm serios în aceastã privinåã. Este evident cã rezultatele

pe care dumneavoastrã le-aåi obåinut, pentru care v-am

felicitat, contribuie la realizarea unui climat de siguranåã în

România æi care în mod firesc o sã caracterizeze graniåele

åãrii, având în vedere cã acum suntem practic monitorizaåi

de cei 500 milioane de cetãåeni europeni, care aæteaptã sã ne

aducem o contribuåie eficientã la protecåia dumnealor.”

În finalul cuvântului sãu, ministrul Liviu Dragnea a mai

precizat: „Trebuie sã vã spun în final, domnule inspector

general, cã din punctul meu de vedere dumneavoastrã

personal vã bucuraåi de stabilitate în aceastã funcåie. Spun

asta pentru cã vreau sã stopez æi sã înceteze orice fel de

speculaåii în sistemul pe care dumneavoastrã îl coordonaåi.

Trebuie sã colaborez cu dumneavoastrã, trebuie sã aveåi

stabilitate æi vreau sã aveåi limpezime în ceea ce înseamnã

acåiunile pe care trebuie sã le facem în acest an. Vã cer sã

abordaåi cu bãrbãåie æi sinceritate problemele reale pe care le

aveåi în propriul sistem æi, împreunã cu mine æi colegii mei,

sã însãnãtoæim ceea ce mai trebuie însãnãtoæit în aceastã

instituåie. Eu cred în acest proiect, cred în profesionalismul æi

în profesioniætii din aceastã instituåie, mã simt mândru când

vãd la televizor sau citesc în presã despre acåiunile pe care

dumenavoastrã le-aåi desfãæurat.

În final, vã urez mult succes în acest an æi multã sãnãtate!

Vã mulåumesc mult!”

A consemnat Gabriel CRÃCIUN

Un Om - un destin

La sfâræitul æedinåei de evaluare, ministrul administraåiei æi

internelor, Liviu Dragnea, a înmânat comisarului-æef Ene Tudorel

proaspãt pensionat din funcåia de director al Direcåiei Management

Operaåional æi Cabinet o plachetã în semn de recunoætinåã pentru cei

peste 35 de ani de activitate în slujba instituåiei internelor.

Nu existã om care sã nu fi scris o poezie, una

doar...

æi aceea sã spunã despre un ritm al profesiunii

desfãæurate într-un dispozitiv de acåiune ce s-a dezvoltat

pe un front de peste 35 de ani.

Omul, poliåistul, cetãåeanul - æoå, tatãl æi buniculcomisar

- æef Tudorel Ene – director al DPF Constanåa,

iar în ultima perioadã, al Direcåiei Management

Operaåional æi Cabinet din cadrul IGPFR, a predat

ætafeta competenåei profesionale. Acum, viaåa îi scrie

tânãrului pensionar primul rând într-o nouã paginã.

Cu adagii modeste ne sfãtuieæte pe noi, cei care l-am

cunoscut æi i-am fost colegi, sã evaluãm profesia drept

cea mai înaltã cotã a conætiinåei æi dãruirii de sine.

Experienåa sa de viaåã æi profesionalã poate fi o

pildã, iar plãcerea sa de a înåelege semenii echivaleazã

cu principiile exigenåei umane.

Bilanåurile, în clipele când emoåiile sunt foarte

puternice, îæi pierd registrele cu statistici æi se prind

într-un tablou al perenitãåii.

Dacã s-a reuæit, în cele de mai sus, sã se arunce

chiar æi o privire fugitivã peste activitatea profesionalã

a comisarului - æef Tudorel Ene, atunci meritul este al

dumnealui!

Avem onoarea sã vã salutãm æi vã dorim pensie

îndelungatã!

Corina GRECU

F R O N T I E R A

E v e n i m e n t 5


Insula K - cel mai tânăr pământ românesc

Insula K, aæa cum a fost ea denumitã de experåi, a luat

naætere în Marea Neagrã, în golful Musura, la nord de gura

de vãrsare a Braåului Sulina, ca urmare a unui proces de

acumulare a aluviunilor aduse în principal de cãtre braåul cel

mai nordic al Dunãrii, Braåul Chilia æi cu aportul curenåilor

circulari din Marea Neagrã.

Cu o lungime de 7 km æi o lãåime de 80 de metri, insula

pare, vãzutã de sus, o limbã de nisip. Ea a început sã se

contureze în urmã cu 10-15 ani, iar acum cinci ani au apãrut

æi primele forme de vegetaåie.

Specialiætii din partea Poliåiei de Frontierã, comisar-æef

Miluåã Creåu, comisarul Gheorghe Râcu, subinspectorul Lesia

Semeniuc, subcomisarul Cristian Sandu æi inspectorul Bogdan

Hîrtopanu au participat, alãturi de specialiæti din cadrul

poliåiei de frontierã din Ucraina, la activitatea de delimitare

a frontierei de stat, efectuând cu aceastã ocazie mãsurãtori

topogeodezice. Frontiera de stat împarte insula în douã pãråi:

2 km în România æi 5 km în Ucraina.

Însã, insula are deja un alt proprietar æi asta se poate

vedea atunci când te apropii în liniæte de ea. Insula K este a

pãsãrilor. Pelicanii, cormoranii, lebedele æi pescãruæii au gãsit

aici un loc ideal de cuibãrit.

Natura nu înceteazã niciodatã sã ne surprindã æi,

totodatã, sã ne bucure.

Iulian PUICÃ

6

F R O N T I E R A

E v e n i m e n t


Sedinţa Consiliului

Consultativ Superior al PFR

III/2008. La activitate au participat inspectorul general al

PFR, chestor principal dr. Nelu Pop, adjuncåii inspectorului

general, æefii direcåiilor centrale æi teritoriale ale PFR, ai unor

inspectorate judeåene, directorii instituåiilor de învãåãmânt ale

PFR, preæedintele CNP din PFR æi SNPPC din IGPF. În a doua

parte a æedinåei de lucru, a participat secretarul de stat, æeful

Departamentului Schengen, comisarul-æef Tiberiu Florea Trifan,

care a dorit sã expunã puncte de vedere punctuale vizând aspecte

deosebit de importante din activitatea instituåiei noastre pentru

acest an.

În deschiderea lucrãrilor, inspectorul general a precizat cã,

în actualele condiåii de reducere a cheltuielilor bugetare, nu

existã probleme legate de asigurarea combustibilului pentru

executarea misiunilor ce revin poliåiætilor de frontierã, MAI æi

Guvernul asigurând cotele necesare.

Întrucât aceastã æedinåã a fost amânatã din motive obiective,

unele subiecte ale ordinii de zi au fost abordate având în vedere

evaluãri pe întreg anul 2008.

Concret, temele din program au fost: direcåiile prioritare

de acåiune la nivelul structurilor teritoriale pentru dezvoltarea

cooperãrii interinstituåionale în domeniile combaterii migraåiei

ilegale æi controlului la frontierã analiza privind activitatea de

supraveghere a traficului naval, monitorizarea æi controlul navelor

suspecte pe Dunãrea Interioarã, canalul Dunãre-Marea Neagrã,

Dunãrea de Jos æi Marea Neagrã analiza privind modul în

care este armonizat statutul personalului didactic din instituåiile

furnizoare de educaåie planul de pregãtire a personalului

PFR în domeniul Schengen în anul 2008 analiza activitãåii

de mobilizare a structurilor PFR æi modalitãåile de transpunere

în practicã a prevederilor instrucåiunii de mobilizare analiza

evenimentelor rutiere æi a consumului pe carburant pe 2008

stadiul achiziåiilor pentru lucrãrile de infrastructurã finanåate

prin Facilitatea Schengen. Derularea investiåiilor finanåate de la

bugetul de stat stadiul derulãrii programelor logistice, privind

modernizarea procesului de învãåãmânt în cadrul SFICPPF

Constanåa, darea în folosinåã a sediului de la Agigea activitatea

PFR în grupurile de lucru UE æi de cooperare cu statele membre

UE combaterea infracåiunilor la regimul dreptului de proprietate

intelectualã. Analiza fenomenului, evoluåii, tendinåe, rezultate.

Mãsuri adoptate de PFR.

Din discuåiile purtate pe marginea temelor menåionate au

rezultat urmãtoarele idei principale: Prima acåiune de evaluare

pentru aderarea la spaåiul Schengen va fi cea din domeniul

cooperãrii poliåieneæti, astfel cã æi în anul 2008 s-a avut în vedere

dezvoltarea cooperãrii, atât în plan naåional cât æi internaåional.

Inspectorul general a menåionat æi exemple mai puåin fericite,

imediat urmãtoare se impune luarea legãturii cu structurile de

colaborare de la toate nivelurile, în special de execuåie, unde se

vor face evaluãri, pentru încheierea unor protocoale æi realizarea

unei cooperãri concrete æi eficiente.

În ce priveæte dotarea, care s-a îmbunãtãåit în mod constant

în ultimii ani, este nevoie, åinând cont æi de evoluåia fenomenului

infracåional, de ambarcaåiuni pneumatice pentru râul Prut æi de

ambarcaåiuni rapide, capabile sã intercepteze ambarcaåiunile din

ce în ce mai performante ale contrabandiætilor cu åigãri.

Un aspect extrem de important avut în atenåia conducerii PFR

æi MAI este cel al relocãrii Poliåiei de Frontierã de la frontierele

interne, în contextul integrãrii în spaåiul Schengen, pentru care

s-a stabilit sã se redacteze un punct de vedere. Aceastã concepåie

va trebui discutatã æi în conducerea MAI, dupã consultarea cu

Poliåia Naåionalã æi sindicatele.

Comisarul Andrei Voicu, directorul Direcåiei Schengen æi

Programe a menåionat cã punctul de vedere al Comisiei Europene

este cel în sensul cã, la aceste frontiere, modelul european nu

prevede structuri de control æi supraveghere, dupã aderarea

unui stat la Schengen, la frontierele interne ale acestuia. De

asemenea, a amintit cã între 2-7 septembrie va fi evaluatã de CE

cooperarea la Marea Neagrã æi cã, în ultimii 9 ani, au fost alocate

106 milioane euro în dotarea PFR cu ambarcaåiuni. Comisarul

Voicu a atras atenåia æi asupra colaborãrii cu Academia de Poliåie

„Al. I. Cuza” în ce priveæte programa de învãåãmânt în domeniul

legislaåiei Schengen.

Discuåiile s-au purtat æi pe marginea unui aspect vizând

instruirea poliåiætilor: salariile mici ale profesorilor din PFR

æi pierderea unor sporuri de cãtre poliåiætii care participã la

cursuri.

Cu data de 1 ianuarie s-a trecut la lucrul în 5 ture, una dintre

ele fiind pentru sprijin æi pregãtire.

În ce priveæte infrastructura, în cadrul lucrãrilor s-a menåionat

cã toate punctele de trecere a frontierei din administrarea PFR

au fost prevãzute în proiecte de reabilitare.

Comisarul-æef Trifan, æeful Departamentului Schengen, a

declarat cã în misiunile de autoevaluare au fost constatate multe

nereguli, în special în PTF-uri, apreciind cã unele dintre acestea

pot fi soluåionate numai de cãtre administratorii punctelor. Æi

domnia sa a subliniat cã trebuie fãcute progrese în ce priveæte

colaborarea poliåieneascã, pregãtirea în domeniul Schengen æi

pregãtirea în domeniul supravegherii frontierei terestre, crearea

de proceduri de lucru în acest domeniu trecut în plan secund

dupã unificarea grãnicerilor cu poliåiætii de frontierã. Trebuie pus

accent æi pe analiza de risc, aspect cãruia noul catalog îi acordã

o importanåã deosebitã. (Marius IONESCU)

F R O N T I E R A

A n a l i z ã

7


Focuri de armă

pentru reţinerea, în larg, a unui

pescador turcesc

Poliåiætii de frontierã din cadrul Grupului de Nave al

Sectorului Constanåa au depistat, la aproximativ 65 mile

marine de Constanåa, un pescador sub pavilion Turcia,

suspect de activitãåi de pescuit ilegal în apele teritoriale

româneæti.

În seara zilei de 9 ianuarie a.c., în baza unui plan de acåiune

pentru combaterea braconajului ilegal în apele maritime

naåionale, nava MAI 1104, din cadrul Grupului de Nave

Constanåa, a depistat, la distanåa de 65 mile marine (130 km),

în dreptul localitãåii Midia, o navã de pescuit, pavilion Turcia,

la bordul cãreia au fost observate unelte de pescuit.

În conformitate cu legislaåia în vigoare, poliåiætii de frontierã

au solicitat navei oprirea pentru control. Cum aceasta nu

s-a supus solicitãrii, s-a aplicat procedura specificã acestor

situaåii, folosindu-se mijloacele legale de stabilire a legãturii cu

pescadorul turcesc: luminoase, acustice æi semnale radio, urmate

de somaåii conform legii, ulterior executându-se douã serii de

focuri de avertisment.

La ora 23.46, pescadorul s-a supus solicitãrii navei Poliåiei

de Frontierã æi, sub escorta acesteia, a început deplasarea cãtre

portul Constanåa.

Pe parcursul deplasãrii, pescadorul turcesc a încercat sã

pãrãseascã direcåia de deplasare stabilitã, nava MAI 1104 fiind

nevoitã sã utilizeze din nou armamentul de bord, fiind efectuat

un foc de avertisment printr-o serie scurtã de 5 cartuæe cal.

14,5 mm de manevrã, foc în plan vertical, pescadorul turcesc

conformându-se deplasãrii cãtre portul Constanåa.

În data de 10 ianuarie a.c., orele 15.40, pescadorul turcesc

„UYGUNGOR”, cu 8 membri de echipaj, toåi cetãåeni turci, a

fost adus în portul Constanta. În urma controlului efectuat de

poliåiætii de frontierã, la bordul navei au fost descoperite unelte

de pescuit industrial. Din verificãri s-a stabilit cã cetãåeanul turc

D.Hasbi, în vârstã de 39 ani, în calitate de comandant al navei,

nu avea licenåã sau autorizaåie pentru pescuit æi nici documente

legale pentru conducerea navei.

Poliåiætii de frontierã i-au întocmit comandantului navei dosar

penal pentru sãvâræirea infracåiunilor de nedeåinere a licenåei/

autorizaåiei de pescuit pentru nave æi ambarcaåiuni, deåinerea

sau folosirea la pescuit de cãtre persoane neautorizate a altor

tipuri de unelte de pescuit comercial æi conducerea unei nave

fãrã brevet sau certificate de capacitate. Cercetãrile continuã, la

finalizare urmând a fi aplicate mãsurile legale ce se impun.

Menåionãm cã la data de 11 februarie 2007, pescadorul a

mai fost reåinut de cãtre o navã de patrulare a Grupului de Nave

Mangalia, pentru pescuit fãrã licenåã în perioada de prohibiåie æi

folosirea unor tipuri de unelte de pescuit neautorizate.

Serviciul Presã æi Comunicare din cadrul IGPF

8 F R O N T I E R A

Æ t i r i


Pe lacul Stânca-Costesti

„Regina gheţii”

de gândit infractorilor

îngrozitor de friguroasã, m-am deplasat

într-o misiune la SPF Stânca, unul dintre

sectoarele din subordinea IJPF Botoæani.

Sectorul are în responsabilitate frontiera

de apã, cu excepåia punctului care

face legãtura pe uscat între România æi

Republica Moldova. Dar nu despre sector

sau despre punctul de trecere vreau sã

amintesc în aceste rânduri. Vreau sã vã

povestesc despre „poliåiætii marinari”,

care îæi iubesc meseria æi pentru care nu

conteazã nici gerul æi nici soarele arzãtor.

Vreau sã vã povestesc despre oameni care

sunt pasionaåi de munca lor æi, odatã ce

i-ai cunoscut, nu poåi sã nu-i admiri

pentru ceea ce fac æi pasiunea cu care

navigheazã pe lacul îngheåat.

Æi pentru a înåelege exact de ce m-

au impresionat aceæti oameni, trebuie

sã vã povestesc puåin æi despre lacul de

acumulare Stânca-Costeæti. În perioada de

iarnã, care în zona Botoæanului începe de

prin noiembrie, lacul îngheaåã, creând o

adevãratã cale de acces între România æi

Moldova. Pe lacul îngheåat se poate trece

dintr-o åarã în alta atât pedestru cât æi cu

vehicule de orice fel. Din acest motiv,

pentru poliåiætii de frontierã botoæãneni

care asigurã supravegherea frontierei de

stat, lacul de acumulare este o zonã de

mare risc, fiind propice trecerilor ilegale

æi mai ales comiterii de infracåiuni diverse.

Pe lacul îngheåat se desfãæoarã diverse

activitãåi, unele legale, cum ar fi pescuitul

la copcã, iar altele ilegale, cum ar fi

contrabanda, trecerea ilegalã a frontierei

de stat etc. Poliåiætii de frontierã reuæeau

sã verifice activitãåile ce se desfãæurau pe

lac foarte greu, deoarece nimeni nu putea

risca sã intre pe gheaåã pentru a combate

infracåionalitatea. Trebuia gãsitã o soluåie

urgentã pentru a asigura zona.

Dupã discuåii æi deliberãri, factorii de

decizie de la nivelul IGPF au reuæit sã

gãseascã soluåia. Era necesar ca la IJPF

Botoæani, mai precis la SPF Stânca, sã

fie adusã o ambarcaåiune care sã ofere

siguranåa necesarã deplasãrii pe lacul

îngheåat.

Drept urmare, odatã identificatã soluåia

æi beneficiind de sprijinul tehnicienilor de

la IGPF, la începutul anului 2007, SPF

Stânca a primit în dotare o ambarcaåiune

diferitã de tot ce avea pânã atunci. Era

vorba de un Hovercraft, proiect HTI 425,

o ambarcaåiune deosebitã care foloseæte

pentru deplasare o pernã de aer, fiind

extrem de utilã acolo unde accesul unor

Hovercraftul este o ambarcaåiune amfibie,

produsã în Italia æi care se poate deplasa

pe pãmânt, apã, mlaætinã, zãpadã æi

peste orice fel de obstacole æi suprafeåe

care plutesc. Tocmai pentru aceste

caracteristici, aceastã ambarcaåiune a

fost datã în dotarea SPF Stânca pentru a

se putea asigura eficient supravegherea

ambarcaåiune au fost numiåi æi câåiva

poliåiæti de frontierã care se ocupã de

aceasta. Agenåii au fãcut cursuri la æcoala

de la Giurgiu, locul unde li s-a insuflat

dragostea pentru marinãrie. Acolo au

asimilat cunoætinåe noi despre aceastã

ambarcaåiune misterioasã.

Sã revenim însã la acea zi de ianuarie.

Am observat cu uimire cã la cele -10

grade Celsius care erau indicate pe

termometru, undeva la mijlocul lacului

de acumulare Stânca-Costeæti, pe gheaåã,

era o ambarcaåiune a Poliåiei de Frontierã.

Am aflat imediat cã este vorba de

„regina gheåii” aæa cum îi mai spun unii

Hovercraft-ului. Mai mult din curiozitate

personalã, i-am întrebat pe poliåiætii care

erau la bordul ambarcaåiunei cum reuæesc

sã facã faåã gerului îngrozitor, vântului

care sufla cu putere pe malul lacului,

dar mai ales în larg.... Rãspunsul nu m-a

uimit foarte tare: „Suntem marinari æi am

învãåat sã iubim apa atât vara cât æi iarna.

Nu ætiåi cât ne ajutã pe noi Hovercraftul. E

spaima infractorilor când iese pe lac. Fãrã

aceastã ambarcaåiune nu am putea pãzi

aceastã zonã. Este extrem de predispusã

la treceri æi contrabandã în momentul în

care lacul este îngheåat”, ne-a povestit

agentul æef adjunct Mîrza Dumitru. Cel

mai înfocat dintre „poliåiætii marinari”

este însã agentul æef adjunct Neaåã Ion.

Scrutând lacul la bordul Hovercraftului,

acesta ne-a spus în câteva cuvinte cum

ajutã ambarcaåia la supravegherea

frontierei de stat. „Iarna, atunci când lacul

îngheaåã, gheaåa este extrem de groasã æi

rezistentã. Peste lacul îngheåat se poate

trece æi cu maæina dacã cineva ar avea

curajul. Mai sunt cazuri când unii riscã

æi intrã pe gheaåa lacului pentru a pescui

sau pentru a comite diverse infracåiuni,

pornind de la contrabandã æi ajungând

pânã la treceri ilegale. Cu Hovercraftul

se poate naviga pe gheaåã æi nu este nici

un pericol dacã mai sunt æi zone care nu

sunt în totalitate îngheåate, deoarece se

poate face trecerea de la gheaåã la apã.

Astfel, noi putem preveni activitãåile

clandestine, deoarece suntem chiar în

mijlocul evenimentelor. Oricum, de

regulã, prezenåa Hovercraftului pe lac dã

un rol extrem de important în prevenirea

comiterii infracåiunilor”, a povestit Neaåã.

Colegul sãu, agentul principal Teiu Florin

l-a completat: „Hovercraftul poate trece

æi peste obstacole de 30 de centimetri,

însã trebuie sã avem grijã sã protejãm

fustele de la perna de aer æi corpul

ambarcaåiunii”.

Povestea despre Hovercraft æi cum a

ajuns acesta la IJPF Botoæani a încheiat-o

chiar cel care rãspunde de aceastã tehnicã

la nivelul IJPF Botoæani. „Practic cele æase

ambarcaåiuni de acest tip care existã la

nivelul Poliåiei de Frontierã au fost aduse

pentru Delta Dunãrii, pentru a se putea

naviga æi în zonele mai mlãætinoase. Însã

cei de la IGPF au înåeles problema cu care

ne confruntãm noi la Stânca-Costeæti pe

vreme de iarnã æi ne-au dat æi nouã în

dotare o astfel de ambarcaåiune. Cu

ajutorul marinarilor poliåiæti care navigã

cu toate ambarcaåiuniunile de la Stânca

reuæim sã ne facem æi noi marinarii utili

într-o zonã unde puåini s-ar aætepta sã ne

gãseascã”, spune comisarul Liviu Pintea,

ofiåerul de marinã care se ocupã de

ambarcaåiuni la nivel de IJPF Botoæani.

Minodora RÃCNEA

F R O N T I E R A

R e p o r t a j 9


Pardina, Pardina !

Trecere cu bacul

10

F R O N T I E R A

R e p o r t a j


Pentru aceia dintre dumneavoastrã

care nu aåi vizitat Delta Dunãrii

revenim în acest numãr cu

prezentarea unei aæezãri de pe malul drept

al braåului Chilia, întinsã pe o lungime de 6

km, unde îæi desfãæoarã activitatea colegi de

ai noætri - Pardina.

La Pardina se poate ajunge fie pe calea

apei, pe braåul cel mai nordic al Dunãrii, fie

terestru, pe un drum „greu”, dacã în prealabil ai

traversat Dunãrea la Tulcea, cu bacul, distanåa

dintre Pardina æi Tulcea fiind de 37 km.

Teritoriul administrativ al comunei Pardina,

din judeåul Tulcea, este inclus în Delta fluvialã

a Dunãrii, în unitatea geomorfologicã a insulei

Letea. În partea de sud-est a comunei se

desfãæoarã Grindul Stipoc, care închide pe la

sud depresiunea Pardina. De la Pardina, braåul

Chilia se desparte în mai multe cãi de apã,

constituind o deltã interioarã, care se terminã

în dreptul localitãåii Chilia-Veche.

Localitatea Pardina a valorificat pentru

dezvoltarea sa suprafaåa de teren feritã de inundaåii a unui grind

fluvial ce însoåeæte pe direcåia S-N braåul Chilia, pe partea sa

dreaptã.

Originea locuitorilor comunei este strâns legatã de migraåia

ruæilor-lipoveni pe teritoriul Dobrogei de pe timpul åarului Petru

I æi Ecaterinei a II-a, datoritã persecuåiilor pe motive religioase.

Un alt moment important pentru populaåia Dobrogei este

legat de valurile migraåiei din Ucraina a cazacilor zaporojeni.

Localitatea are o suprafaåã agricolã de 30.600 ha, iar

populaåia se ocupã cu creæterea animalelor æi cultura agricolã.

Îndeletnicirea tradiåionalã, pescuitul, este pe cale de dispariåie

pentru cã bãtrânii pescari au murit, iar tinerii nu mai îmbrãåiæeazã

aceastã meserie. Comuna este de categoria a 3-a, cu o populaåie

sub 600 de persoane, singurele locuri de muncã fiind oferite de

primãrie, æcoalã æi Poliåie de Frontierã. Instituåia de învãåãmânt are

clase simultane 1-3, 2-4 æi 5-8, datoritã numãrului mic de copii.

Agroturismul este slab dezvoltat , aici existã o singurã pensiune,

cu 24 de locuri, dar care oferã condiåii bune de cazare.

Clima este continentalã, cu veri cãlduroase, ierni geroase, cu

vânturi puternice, temperatura medie anualã fiind de 11 0 C, iar

cantitatea medie de precipitaåii de 440mm/mp anual.

Istoric

Portul Tulcea

Un bei turc al cãrui nume nu se cunoaæte, a venit în plimbare

în Delta Dunãrii împreunã cu soåia sa. Poposind la umbra sãlciilor

puåin timp, soåia beiului æi-a uitat umbrela la o salcie. Constatând

lipsa umbrelei, soåia beiului a început sã strige în limba turcã

„partiæa, partiæa” adicã umbrela, umbrela.

Aceastã denumire, în dialectul ucrainean, înseamnã „Pardin”.

Populaåia, auzind de aceastã întâmplare a dat denumirea acelui

punct unde poposise beiul de „Pardin” (denumirea ucraineanã

a umbrelei), iar satul s-a numit „Pardina”. Aceasta s-a petrecut

în prima jumãtate a secolului al XIX-lea.

Sectorul Poliåiei de Frontierã Pardina

Poliåia de Frontierã este reprezentatã în zonã de Sectorul

PF Pardina.

Misiunea acestei structuri constã în supravegherea æi

controlul trecerii frontierei de stat, supravegherea spaåiului

aerian, combaterea fenomenului infracåional transfrontalier æi a

migraåiei ilegale în zona sa de competenåã. Aceasta este dispusã

între urmãtoarele repere: S.F. 1362, S.F. 1390, malul drept al

canalului Tãtaru, pânã la ecluza Ignat Zabara, pânã la bifurcaåia

gârlelor Gotca æi Repedea, cota Stipoc (2,2), lacul Bãlcãneætii

Mari, malul stâng al gârlei Æontea, mila maritimã 20, malul stâng

Blocuri de locuinåe, în Pardina


Sectorul PF Pardina

F R O N T I E R A

al braåelor Sulina æi Tulcea.

În zona de competenåã a sectorului se

gãsesc æapte localitãåi: Tudor Vladimirescu,

Pãtlãgeanca, Sãlcieni, Ceatalchioi, Plaur,

Pardina, Tatanir, cu un numãr de aproximativ

2000 locuitori, majoritatea de naåionalitate

ucraineanã, fapt care creazã premisele pentru

stabilirea unor legãturi între unele persoane din

zonã æi cetãåeni ai statului vecin.

Media de vârstã este ridicatã, majoritatea

tinerilor preferând sã pãrãseascã zona ruralã în

cãutarea unor locuri de muncã la oraæ.

Activitãåile economice sunt reduse,

desfãæurându-se cu preponderenåã în agriculturã,

pescuit æi turism (la deschiderea sezonului de

vânãtoare æi pescuit).

R e p o r t a j 11


Activitatea economicã redusã, prin lipsa

locurilor de muncã æi a surselor legale de venit,

genereazã sãrãcie în rândul populaåiei din zonã,

fapt care favorizeazã producerea infracåiunilor

prin care se urmãreæte obåinerea unor venituri

sau foloase necuvenite, cum ar fi furturile

de cereale, animale, obiecte din patrimoniul

cultural naåional, masã lemnoasã, braconajul

piscicol æi cinegetic, complicitatea la trecerea

ilegalã a frontierei de stat æi contrabanda.

Serviciul este organizat pe 4 ture, în funcåie

de situaåia concretã din sector, realizându-se

dispozitive de supraveghere variate, mobile.

Pentru îndeplinirea misiunilor de

supraveghere æi control al trecerii frontierei de

stat, Sectorul Pardina coopereazã cu Sectoarele

PF Tulcea æi Chilia, cu care se învecineazã, cu

posturile de poliåie locale æi celelalte organe ale

altor ministere sau instituåii cu atribuåii în zona

de responsabilitate.

Pe timp de iarnã, când temperatura este

scãzutã, braåul Chilia îngheaåã, iar navigaåia

se întrerupe.

În perioada dezgheåurilor, pe fluviu

curg sloiuri, fapt pentru care navigaåia este

îngreunatã, impunându-se mãsuri specifice

pentru evitarea accidentelor æi avariilor.

Dispunerea foråelor æi mijloacelor tehnice

de supraveghere se face în funcåie de situaåia

operativã, informaåiile obåinute, caracteristicile

frontierei, anotimp æi starea vremii, personalul

æi tehnica avutã la dispoziåie.

Misiunile executate cu ambarcaåiunile

din dotarea sectorului sunt în permanentã

legãturã cu misiunile executate la uscat, prin

închiderea direcåiilor de trecere, supraveghere

æi intervenåie pe apã, acoperindu-se întreaga

zonã de competenåã.

Pe timp de noapte, misiunile se executã,

de regulã, cu o ambarcaåie tip ARVOR, special

dotatã în acest sens, iar pe timp de zi cu ARIurile

æi ambarcaåiile cu motor ataæat (AMA).

Cooperare

La nivelul Sectorului existã o strânsã cooperare cu organele

de poliåie, vizând serviciile judiciar, cercetãri penale æi de crimã

organizatã.

În îndeplinirea misiunilor existã conlucrare, informare

reciprocã æi acåiuni comune cu organele de specialitate ale

grãnicerilor ucraineni, relaåia cu aceætia fiind bazatã pe principiul

bunei vecinãtãåi æi al promovãrii normelor prevãzute în acordurile

de frontierã existente.

12

Nissanul Terano II, în luptã cu drumurile Deltei

Agenåii Cristian Leoacã æi Valentin Donose,

executând post control la Podul Roæu - dig

Sireasa, pe comunicaåia spre Chilia Veche

Pontonul Dormitor PD 8101, aflat

în grija pc. Vasile Deacu

În cifre, pentru realizarea acestei bune cooperãri cu

autoritãåile statului, menåionãm cã în anul 2008 au fost efectuate

împreunã cu grãnicerii ucraineni urmãtoarele activitãåi: 30

misiuni de diverse tipuri, trei activitãåi de cercetare în comun,

douã activitãåi de predare-primire bunuri, o activitate de predareprimire

corespondenåã precum æi 36 informãri reciproce.

Au fost organizate æi executate activitãåi preventive, constând

în 240 acåiuni specifice pentru combaterea migraåiei ilegale æi

criminalitãåii transfrontaliere, dintre care 145 cu organele de

cooperare, posturile de poliåie din zona de competenåã, cu

Romsilva, I.S.U., D.S.V., A.R.B.D.D æi cu organele de graniåã ale

statului vecin, având la bazã suportul informativ necesar pentru

prevenirea æi contracararea acestor fenomene.

F R O N T I E R A

Subzona Ceatalchioi

Rezultate

Pe parcursul anului 2008 s-au întocmit æi înregistrat 18

lucrãri penale, cu 23 persoane implicate.

La nivelul SPF Pardina nu au fost constatate lucrãri

penale cu autori necunoscuåi. S-au organizat æi desfãæurat

activitãåi de sprijin æi îndrumare, atât pentru pregãtirea

æi perfecåionarea lucrãtorilor, cât æi pentru prevenirea

tendinåelor æi fenomenelor negative ce ar putea apãrea în

cadrul sectorului.

Sectorul P.F. Pardina are în dotare patru autospeciale

Nissan Terrano II, patru A.T.V. Arctic Cat, trei ambarcaåii

rapide de intervenåie Harpoon Open 550, douã ambarcaåii

cu motor ataæabil tip RR 42 æi o ambarcaåie ARVOR 215

R æi chiar patru câini de serviciu din rasa ciobãnesc

german.

Aceste mijloace sunt repartizate în funcåie de

R e p o r t a j


necesitãåile operative, atât la sediul sectorului cât æi la subzona

Ceatalchioi.

Poliåiætii de frontierã

În acest sector îæi desfãæoarã activitatea 124 de poliåiæti

de frontierã, procentul de încadrare fiind de 89%. Cei care

lucreazã în turele de serviciu stau o sãptãmânã la Pardina æi

una acasã, „la mal”. În perioada în care sunt la sector, stau

cu chirie în localitate.

Condiåiile în care executã misiunile sunt tipice zonei de

deltã - veri toride, asezonate cu åânåari æi ierni cu vânt puternic

æi perioade de izolare din cauza zãpezii æi a îngheåului.

Clãdirea în care se aflã sediul sectorului este un exemplu

de ce înseamnã sã munceæti în inima deltei. Zugrãvitã æi

reparatã din fonduri, de cele mai multe ori proprii, prin grija

celor de aici, clãdirea nu oferã nici de departe condiåii fireæti de

muncã pentru poliåiætii de frontierã. Sobele de teracotã aflate

doar în câteva încãperi se strãduiesc din greu sã încãlzeascã

spaåiile reci æi neprimitoare ale acestei clãdiri. „Toaleta” a

rãmas aceeaæi sinistrã groapã în pãmânt, la umplerea cãreia au

contribuit generaåii de militari în termen. Fostul grajd de porci,

alãturi de pivniåa de cartofi æi carburanåi din curtea sectorului,

vin sã completeze imaginea deprimantã a sectorului Pardina.

Din pãcate, sectoarele din aceastã zonã a åãrii nu s-au bucurat

de finanåare externã æi au rãmas la mila bugetului, din pãcate

insuficient.

Æeful Sectorului Pardina, subinspectorul Iulian Albãceanu,

cunoscut cititorilor revistei Frontiera pentru activitatea sa

sportivã dar æi pentru organizarea competiåiilor de free fight,

a încercat, sprijinit fiind de conducerea inspectoratului, sã

îmbunãtãåeascã condiåiile de muncã de aici æi acest lucru

începe sã se vadã. Însã adversarul cu care se aflã acum în ringlipsa

fondurilor- se dovedeæte a fi unul redutabil.

În luna decembrie, o comisie de specialiæti din

IGPF s-a deplasat aici, dând speranåe cã acest

sector va intra într-un proces de reabilitare. Dar,

cum anul acesta este prefigurat drept unul al unei

crize financiare majore, speranåele sunt minime.

Se aæteaptã dotarea cu module containerizate,

pentru a fi amplasate în locurile în care se face post

control permanent la întretãierea comunicaåiilor æi

a digurilor, de exemplu la Podul Roæu.

Mai sunt probleme cu apa potabilã... La

subzona Ceatalchioi apa se aduce de la o distanåã

de 3km, din localitatea Plaur.

Însã Dunãrea curge, viaåa în frontierã merge

mai departe iar poliåiætii de frontierã sunt la post

ceas de ceas, indiferent de anotimp.

Iulian PUICÃ

Un aspect care pune multe semne de întrebare æi care s-a aflat,

dealtfel, æi pe agenda Consiliului Consultativ Superior al IGPF, îl

reprezintã navigaåia internaåionalã pe Braåul Chilia. Deæi conform

Convenåiei de la Belgrad din 1948 privind regimul de navigaåie pe

Dunãre, circulaåia internaåionalã trebuie sã se desfãæoare pe Braåul

Sulina, nave aflate sub diferite pavilioane preferã sã intre din Marea

Neagrã, prin Canalul Bâstroe æi apoi în Braåul Chilia spre, Tulcea, Brãila

sau Galaåi. În mod normal, pe Chilia au dreptul sã navigheze nave

aparåinând doar åãrilor riverane, România æi Ucraina. Ruta aceasta este

preferatã însã celei stabilite de lege, Sulina, pentru cã taxele percepute

de Ucraina sunt mult mai mici æi, dupã câte se pare, æi controalele

sunt mai relaxate.

Circulaåia unor astfel de nave pe braåul Chilia constituie însã

un major factor de risc, atât din punct de vedere al criminalitãåii

transfrontaliere, dar æi al poluãrii mediului.

De aceea, Poliåia de Frontierã a sesizat în repetate rânduri forurile

de decizie abilitate în vederea stopãrii traficului internaåional pe braåul

Chilia. În acest sens, la IGPF este în lucru redactarea unei concepåii

privind reglementarea acestei situaåii.

Ag. Nicoleta Uzub, ag. Valentin

Tolciu æi ag. æef adj. Vasile Popovici

Subcomisarul Aurel Ivanov, adjunctul æefului de sector æi

ag.æef adj. Dan Ipate, la dispeceratul sectorului

Subcomisar Costel Oprea æi ag.

Daniel Zibileanu, în misiune în

zona canalului Mila 36

Æeful de sector, sinsp. Iulian

Albãceanu, în sala de sport a

sectorului

F R O N T I E R A

R e p o r t a j 13


22

georgieni, afgani si

pakistanezi, reţinuţi

la frontiera cu Ucraina

maramureæeni au depistat æi reåinut douã grupuri de migranåi

care au trecut ilegal frontiera de stat, din Ucraina în România,

cu intenåia de a ajunge în vestul Europei.

În baza datelor æi informaåiilor deåinute la nivelul IJPF

Maramureæ cu privire la prezenåa unor grupuri masive de cetãåeni

de origine asiaticã pe teritoriul Ucrainei, care intenåioneazã sã

treacã ilegal frontiera în România, lucrãtorii IJPF Maramureæ

au organizat mai multe acåiuni pe linia combaterii migraåiei

ilegale.

Primul grup, format din doi cetãåeni georgieni, a fost depistat

pe data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, în apropierea

liniei de frontierã, pe direcåia localitãåii Poienile de sub Munte.

Persoanele în cauzã au declarat cã au trecut ilegal frontiera de

stat, din Ucraina în România, cu scopul de a ajunge într-o åarã

din Uniunea Europeanã. Aceætia au cãlãtorit cu diferite mijloace

de transport pânã în localitatea Zelene (Ucraina), în apropierea

21 la Nădlac

Poliåiætii de frontierã arãdeni au descoperit, în data de 19

decembrie 2008, ascunæi în remorca unui autocamion, 21

cetãåeni afgani, care intenåionau sã ajungã ilegal în Italia.

de migranţi

afgani, descoperiţi

La P.T.F. Nãdlac - jud. Arad, s-a prezentat pentru a ieæi

din åarã cetãåeanul grec M. Tsoukalas, în vârstã de 41 ani,

conducãtor al unui autocamion care se deplasa, fãrã încãrcãturã,

ilegal frontiera de stat la o altitudine de 1600 m. Pentru a nu

se rãtãci, cei doi s-au folosit de ajutorul unor hãråi æi busole. În

vederea continuãrii cercetãrilor æi luãrii mãsurilor care se impun,

persoanele în cauzã au fost predate autoritãåilor de frontierã din

Ucraina.

Cel de-al doilea grup, format din 20 de persoane, a fost

depistat æi reåinut pe data de 2 ianuarie a.c., în jurul orei 23.00,

pe direcåia localitãåii Sighetu Marmaåiei, la aproximativ 200 m de

malul râului Tisa. Persoanele în cauzã nu vorbeau limba românã

æi nu aveau acte de identitate asupra lor. Din primele cercetãri

s-a stabilit cã grupul este format din 12 cetãåeni pakistanezi æi

8 afgani, cu vârste cuprinse între 17 æi 26 de ani. Persoanele în

cauzã au declarat cã au trecut ilegal frontiera din Ucraina în

România cu intenåia de a ajunge într-un stat din vestul Europei.

Aceætia au traversat râul Tisa cu ajutorul unei bãrci pneumatice.

În urma cercetãrilor æi verificãrilor efectuate, poliåiætii de frontierã

maramureæeni au reuæit identificarea unei cãlãuze, cetãåean

ucrainean.

În cauzã s-a întocmit dosar penal sub aspectul sãvâræirii

infracåiunilor de constituire a unui grup infracåional organizat.

Întrucât cele 20 de persoane au solicitat acordarea statutului de

refugiat în România, poliåiætii de frontierã au luat mãsura predãrii

acestora cãtre Oficiul Român pentru Imigrãri Maramureæ.

Cercetãrile sunt continuate de cãtre procurorul DIICOT-

Biroul Teritorial Maramureæ æi poliåiætii de frontierã maramureæeni

delegaåi de cãtre acesta, în vederea identificãrii tuturor membrilor

grupãrii æi a documentãrii întregii activitãåi infracåionale. Totodatã,

au fost informate autoritãåile de frontierã din Ucraina, în vederea

cercetãrii în comun a evenimentului.

Iulia UTAN

din Grecia spre Italia. Æoferul era însoåit

de un conaåional, K. Pisimisis, în vârstã

de 31 ani.

În baza unei analize de risc, poliåiætii de

frontierã au efectuat un control amãnunåit

al mijlocului de transport, ocazie cu

care au sesizat, în partea din faåã a

compartimentului marfã, un loc special

amenajat (perete dublu sudat æi etajat),

suspect a ascunde persoane sau bunuri în

scopul tranzitãrii ilegale a frontierei.

Procedându-se la deschiderea locaæului, lucrãtorii noætri au

descoperit ascunse, în interior, 21 de persoane.

Din primele verificãri æi declaraåii, a rezultat cã migranåii

sunt cetãåeni afgani, toåi bãrbaåi, cu vârste cuprinse între 12 æi

21 de ani, aceætia deåineau asupra lor documente eliberate de

autoritãåile elene pentru solicitanåii de azil æi au recurs la aceastã

Având în vedere cele constatate, s-a

Cercetãrile sunt continuate în vederea

14

F R O N T I E R A

Mihaela LEÆ

Æ t i r i


Reţea de migraţie ilegală,

destructurată de poliţistii de frontieră mehedinţeni

ai DPF Timiæoara æi SIIPI Mehedinåi, sub coordonarea DIICOT

– Biroul Teritorial Mehedinåi, au reuæit destructurarea unei reåele

de migraåie ilegalã, ce acåiona pe relaåia România – Italia;

Gruparea era condusã de doi cetãåeni români æi avea ca

„obiect de activitate” racolarea de cetãåeni strãini proveniåi

din state cu tendinåã de migrare, cazarea acestora pe teritoriul

României, punerea la dispoziåie de documente de identitate false

æi transportul lor pânã în åara de destinaåie – Italia sau Franåa;

Pentru „serviciile” oferite, traficanåii primeau de la fiecare

migrant câte 1.500 euro, bani care, în majoritatea cazurilor,

erau plãtiåi, la destinaåie, de rudele strãinilor;

În urma unor acåiuni simultane desfãæurate de poliåiætii de

frontierã, au fost reåinuåi atât organizatorii reåelei cât æi æapte

migranåi, aceætia fiind prezentaåi în faåa instanåei pentru a

dispune mãsurile legale ce se impun;

Dacã vor fi gãsiåi vinovaåi, traficanåii riscã o pedeapsã cu

închisoarea cuprinsã între 2 æi 7 ani.

INFORMAÅIA

În luna noiembrie a anului 2008, poliåiætii de frontierã din

cadrul IGPF (DCMI) au intrat în posesia unor informaåii potrivit

cãrora, la nivelul judeåului Mehedinåi, acåioneazã un grup

infracåional organizat care se ocupã cu traficul de migranåi pe

relaåia România – Italia.

Pentru identificarea æi reåinerea, în flagrant, a membrilor

reåelei, s-a realizat un schimb operativ de date æi informaåii,

atât între structura centralã a PFR æi IJPF Mehedinåi, cât æi la

nivel local, între structurile teritoriale PF (DPF Timiæoara, IJPF

Mehedinåi), respectiv SIIPI Mehedinåi, scopul fiind probarea

întregii activitãåi infracåionale æi tragerea la rãspundere a celor

vinovaåi.

De asemenea, a fost fãcut un schimb de informaåii æi cu

lucrãtori de poliåie judiciarã din cadrul Inspectoratului de Poliåie

al Judeåului Csongrad (R. Ungaria), în vederea acåionãrii în comun

pentru prinderea grupãrii, dacã situaåia ar fi impus-o.

Astfel, s-a stabilit cã numiåii F. Ætefan, în vârstã de 35 ani æi

B. Marius, de 37 ani, din localitatea Scãpãu, judeåul Mehedinåi,

sunt liderii reåelei de migraåie ilegale, aceætia organizând întreaga

activitate de racolare, gãzduire æi transport al migranåilor

– cetãåeni strãini, aflaåi pe teritoriul României – din åara noastrã

cãtre state vest-europene.

Drept urmare, poliåiætii de frontierã, în colaborare cu

reprezentanåi ai SIIPI Mehedinåi æi sub coordonarea DIICOT–Biroul

Teritorial Mehedinåi au procedat la monitorizarea traficanåilor,

acåiune ce urma sã se finalizeze cu prinderea acestora în flagrant,

împreunã cu persoanele traficate.

REÅEAUA

În urma investigaåiilor efectuate æi a monitorizãrii grupãrii,

poliåiætii de frontierã au stabilit cã traficanåii - F. Ætefan æi B.

Mihai - având contacte în mediile infracåionale, se deplasau

în Bucureæti, de unde, cu ajutorul a diverse persoane, racolau

cetãåeni strãini – proveniåi din state cu potenåial migrator æi dornici

sã ajungã în spaåiul Schengen – æi îi transportau la domiciliile lor

(în Mehedinåi), unde erau cazaåi pânã la organizarea deplasãrii

ilegale.

Ulterior, confecåionau æi puneau la dispoziåia migranåilor cãråi

de identitate româneæti false æi îi transportau cu autoturismele

personale, în grupuri mici, cãtre frontierã, pentru a nu da de

bãnuit autoritãåilor.

Pentru «serviciile» oferite, traficanåii se «înåelegeau» cu fiecare

migrant ca, odatã ajuns la destinaåie, respectiv în Italia sau Franåa,

sã le înmâneze suma de 1.500 euro (bani puæi la dispoziåie de

rudele migranåilor).

La începutul lunii decembrie a.c., cei doi români au racolat

din Bucureæti æase cetãåeni indieni æi un marocan, intraåi legal în

åara noastrã æi care doreau sã ajungã în mod fraudulos în Italia,

la rude. Migranåii au fost transportaåi æi gãzduiåi la domiciliile

personale ale traficanåilor, unde au aæteptat organizarea

deplasãrii.

FLAGRANTUL

În seara zilei de 21 decembrie 2008, F. Ætefan i-a îmbarcat

pe trei dintre cei æase cetãåeni indieni în autoturismul personal æi

s-au deplasat pe ruta Drobeta Turnu Severin – Timiæoara - Cenad,

cu scopul de a-i trece ilegal frontiera în Ungaria æi, ulterior, de

a continua cãlãtoria cãtre Italia.

Aceætia s-au prezentat pe sensul de ieæire din åarã la PTF Cenad

– jud. Timiæ, legitimându-se cu cãråi de identitate româneæti æi

declarând cã se deplaseazã în Ungaria, în scop turistic.

În urma controlului documentelor de cãlãtorie, poliåiætii de

frontierã timiæoreni au stabilit cã trei dintre acestea sunt false,

respectiv, cele cu care s-au legitimat cetãåenii indieni. Drept

urmare, celor patru li s-a întrerupt cãlãtoria, fiind predaåi colegilor

din Mehedinåi, pentru continuarea cercetãrilor.

Simultan cu reåinerea lui F. Ætefan æi a celor trei cetãåeni

indieni, poliåiætii de frontierã mehedinåeni au efectuat percheziåii

în trei locaåii aparåinând lui B. Marius æi F. Ætefan, din localitatea

Scãpãu, unde au fost descoperiåi ceilalåi trei cetãåeni indieni æi

un cetãåean marocan, care urmau sã fie transportaåi æi cãlãuziåi

peste frontierã la o datã ulterioarã.

PEDEAPSA

Pe numele celor doi traficanåi români s-a întocmit dosar penal

sub aspectul sãvâræirii infracåiunilor de trafic de migranåi, tentativã

la ieæirea ilegalã din åarã, complicitate la sãvâræirea infracåiunilor

de uz de fals, fals privind identitatea æi fals material în înscrisuri

oficiale æi constituirea de grup infracåional organizat.

D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedinåi a dispus faåã de

aceætia mãsura reåinerii pentru 24 de ore, urmând ca douã zile

mai târziu sã fie prezentaåi instanåei competente, cu propunerea

de arestare preventivã pentru 29 de zile.

Cei æapte cetãåeni strãini, care au vârste cuprinse între 25 æi

30 ani, sunt cercetaåi pentru sãvâræirea infracåiunilor de tentativã

de ieæirea ilegalã din åarã, fals, uz de fals, fals privind identitatea,

complicitate la fals material în înscrisuri oficiale æi constituirea

de grup infracåional organizat.

Poliåiætii de frontierã mehedinåeni continuã cercetãrile, sub

directa supraveghere a DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinåi, în

vederea documentãrii întregii activitãåi infracåionale.

Teodora CÃLUÆERIU

F R O N T I E R A

Æ t i r i 15


Grupare de criminalitate

organizată transfrontalieră

- destructurată prin cooperarea

mai multor instituţii

Pe raza de competenåã a DIICOT- Cluj-

Napoca, începând cu primãvara anului 2008, s-

a observat un aflux de migranåi ilegali de origine

asiaticã, provenind din India æi Pakistan. Din

primele informaåii obåinute, poliåiætii au stabilit

cã aceætia pãtrundeau ilegal în România, în

special pe frontiera comunã cu Ucraina.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT

– Serviciul Teritorial Cluj, poliåiætii Brigãzii de

Combatere a Criminalitãåii Organizate Cluj-

Napoca, lucrãtori ai IJPF Maramureæ æi lucrãtori

din cadrul Serviciului de Informaåii æi Protecåie

Internã Maramureæ au demarat activitãåi

de documentare, monitorizare æi cercetare

a activitãåilor infracåionale ale unei grupãri de criminalitate

organizatã transfrontalierã.

Gruparea criminalã era, în fapt, formatã din douã reåele

interconectate.

O reåea era compusã din cetãåenii români P.C., de 31 ani,

C.L., de 38 ani, R.A., de 23 ani, D.A., de 28 ani æi alåii, toåi din

Sighetu Marmaåiei, care, sub coordonarea lui M.I., de 36 ani,

cu dublã cetãåenie, românã æi ucraineanã, introduceau ilegal

în åarã migranåii prin trecerea clandestinã, pe timpul nopåii, a

frontierei româno-ucraineanã. Din aceastã grupare fãcea parte

æi un agent din cadrul IJPF Maramureæ, U.P., de 36 ani, care

participa personal la activitãåile criminale ale grupãrii, respectiv

supraveghea trecerea ilegalã a frontierei æi transportarea

migranåilor în interiorul åãrii.

Cea de a doua reåea infracåionalã era formatã din cetãåeni

slovaci, a cãror misiune era aceea de a scoate ilegal migranåii

din România æi de a-i transporta cãtre åãrile de destinaåie (Italia,

Spania, Anglia etc). Coordonatorul acestei reåele, cel care recruta

æoferii care efectuau aceste transporturi, era un cetãåean slovac,

M.M.

Cu privire la implicarea poliåistului de frontierã, precum æi a

încã trei membri ai acestei reåele, respectiv M.I., P.C. æi P.D., IJPF

Maramureæ a întocmit un dosar penal cu privire la constituirea

unui grup infracåional organizat, axat pe trafic de migranåi, format

din cetãåeni români æi ucraineni, dosar care a fost declinat cãtre

DIICOT Serviciul Teritorial Cluj æi conexat la un altul, iniåiat de

cãtre procurori.

Dupã trecerea ilegalã a frontierei, migranåii erau cazaåi pânã

a doua zi în case aparåinând unora dintre membrii grupãrii ori

16

complici ai acestora sau în aceeaæi noapte

erau îmbarcaåi în autoturisme æi transportaåi

pânã în afara razei de competenåã a Poliåiei

de Frontierã (pentru a nu fi returnaåi în

Ucraina), iar în zona localitãåilor Dej

sau Nãsãud erau abandonaåi. Conform

instrucåiunilor primite, migranåii se

prezentau la cel mai apropiat post de poliåie

æi solicitau azil în România.

La data de 26 noiembrie 2008, sub

Cluj-Napoca, sprijiniåi de luptãtori din cadrul Grupãrii Mobile

de Jandarmi Cluj æi IJPF Maramureæ, au organizat în localitatea

Buciumi, din judeåul

Maramureæ, un dispozitiv

de prindere în flagrant a trei

dintre suspecåi, respectiv

U.P., P.C. æi R.A., care

transportau 20 de migranåi

în trei autoturisme.

Suspecåii nu au oprit

la semnalele poliåiætilor æi

au foråat barajul instituit.

Douã autoturisme, conduse

de P.C. æi R.A., au reuæit sã

spargã dispozitivul æi sã îæi

continue drumul.

Cel de al treilea

autoturism, condus de U.P., a pãrãsit partea carosabilã, oprinduse

în æanåul de pe marginea drumului european E58, fiind

paråial avariat. Conducãtorul auto a fost imobilizat æi reåinut, în

autoturism fiind descoperiåi 7 migranåi.

Echipaje formate din poliåiæti æi jandarmi au pornit în urmãrirea

celorlalte douã autoturisme, iar la scurt timp s-a reuæit localizarea

autoturismului condus de R.A., ulterior fiind identificat æi prins æi

conducãtorul auto, în zona localitãåii Valea Chioarului.

Din cauza vitezei excesive, dupã localitatea Letca din judeåul

Sãlaj, P.C. a pierdut controlul autoturismului sãu, izbindu-se

violent de o conductã de gaz, care a fost ruptã pe o poråiune

de aproximativ 8 metri, autovehiculul fiind avariat în proporåie

de 80%. Pânã la sosirea organelor de cercetarea penalã,

conducãtorul auto, P.C., cu toate cã a suferit unele traumatisme,

a reuæit sã disparã în pãdurea din apropiere.

Ulterior, s-a stabilit cã tânãrul a abandonat pe drum migranåii

aflaåi în autoturismul sãu, aceætia fiind identificaåi æi recuperaåi

de poliåiæti.

La data de 27 noiembrie 2008, U.P. æi R.A. au fost reåinuåi de

procurorii DIICOT, a doua zi fiind prezentaåi Tribunalului Baia

Mare, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivã

pe o perioadã de 29 de zile.

În baza probelor administrate la dosar, la propunerea DIICOT,

la data de 15 noiembrie 2008 aceeaæi instanåã a emis pe numele

lui M.I. æi P.C. mandate de arestare în lipsã pe o perioadã de 30

de zile, cei doi fiind daåi în urmãrire naåionalã.

La finalizarea cu succes a acestei operaåiuni au contribuit

DGCCO, prin Direcåia de Combatere a Traficului de Persoane,

care a oferit sprijin profesional, logistic æi uman, precum æi sprijin

în colaborarea cu autoritãåile din Ungaria æi Slovacia.

Lucrãtori din cadrul IJPF Maramureæ, anume delegaåi de

procurorii DIICOT, au efectuat acte de urmãrire penalã, precum

æi alte activitãåi specifice de monitorizare a grupãrii din zona

Judeåului Maramureæ. De asemenea, inspectoratele judeåene ale

Poliåiei de Frontierã Satu Mare æi Oradea au depistat mai multe

transporturi de migranåi ce încercau sã pãrãseascã ilegal teritoriul

României, transportatorii fiind toåi de naåionalitate slovacã.

Majoritatea dosarelor iniåiate de aceste structuri au fost preluate

spre cercetare de DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj æi conexate

la dosarul de bazã.

Un sprijin important în ceea ce priveæte activitatea de

documentare æi monitorizare a grupãrii infracåionale a fost

acordat de cãtre SRI, prin Direcåia Judeåeanã de Informaåii

Maramureæ.

F R O N T I E R A

Æ t i r i


25 de armă

grup de migranåi format din 25 cetãåeni de origine pakistanezã,

afganã, indianã æi tibetanã, în timp ce treceau ilegal frontiera

de stat din Ucraina în România. Pentru reåinerea grupului s-au

tras 11 focuri de avertisment în plan vertical.

de migranţi,

reţinuţi cu focuri

În baza unor date æi informaåii

deåinute la nivelul IJPF Maramureæ cu

privire la prezenåa unor grupuri masive

de cetãåeni de origine asiaticã pe

teritoriul Ucrainei, care intenåioneazã sã

treacã ilegal frontiera de stat în România,

poliåiætii de frontierã maramureæeni au

organizat mai multe acåiuni pe linia

combaterii migraåiei ilegale.

Astfel, în dimineaåa zilei de 24

ianuarie a.c., la ora 03.30, pe direcåia localitãåii Teceu Mic,

lucrãtorii IJPF Maramureæ au surprins un grup de persoane în timp

ce intra ilegal pe teritoriul åãrii noastre, în zona de competenåã

a SPF Sarasãu, pe la „frontiera verde”. Deoarece persoanele

în cauzã nu s-au supus somaåiilor legale æi, în acelaæi timp,

au încercat sã se disperseze pe mai multe direcåii, s-a folosit

armamentul din dotare, fiind trase 11 focuri de avertisment, în

plan vertical. În acest fel, s-a reuæit reåinerea întregului grup,

format din 25 de persoane.

În urma cercetãrilor æi verificãrilor efectuate s-a stabilit cã

grupul este format din 15 cetãåeni din Pakistan, cu vârste cuprinse

între 23 æi 65 de ani, 5 cetãåeni din Afganistan, cu vârste cuprinse

între 24 æi 64 de ani, 4 cetãåeni din India, cu vârste între 19 æi

37 de ani, precum æi un cetãåean tibetan, de 35 ani.

Persoanelor în cauzã li s-a întocmit dosar penal sub

aspectul sãvâræirii infracåiunii de trecere ilegalã a frontierei de

stat. Poliåiætii de frontierã maramureæeni au luat mãsura predãrii

acestora autoritãåilor ucrainene de frontierã în vederea continuãrii

cercetãrilor æi luãrii mãsurilor care se impun.

De la începutul acestui an, este cel mai mare grup de migranti

ilegali, suprins æi reåinut de poliåiætii de frontierã, dupã intrarea

frauduloasã în åara noastrã.

Cu barca, peste Tisa

un grup de migranåi format din trei cetãåeni georgieni, care au

trecut ilegal frontiera de stat, din Ucraina în România, peste apa

râului Tisa, cu ajutorul unei bãrci pneumatice.

În baza unor date æi informaåii, lucrãtori din cadrul IJPF

Maramureæ æi DPF Sighetu Marmaåiei au organizat æi desfãæurat

o acåiune pe linia combaterii migraåiei ilegale. Astfel, în ziua

de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 09.00, poliåiætii de frontierã au

depistat, pe raza localitãåii

Sarasãu, un autoturism

taximetru în care se aflau

trei persoane.

Din primele cercetãri

s-a constatat cã persoanele

în cauzã nu vorbeau limba

românã, nu aveau acte de

identitate asupra lor æi nu-æi

justificau prezenåa în zonã.

Aprofundând cercetãrile, s-a

stabilit cã cele trei persoane

sunt cetãåeni georgieni cu

vârste cuprinse între 19 æi

26 de ani.

În urma verificãrilor

efectuate, s-a constatat

cã georgienii au trecut

ilegal frontiera din

intenåia de a ajunge într-un stat din spaåiul Schengen. La locul

Cetãåenilor georgieni li s-a

Pagini realizate de Iulia UTAN

F R O N T I E R A

Æ t i r i

17


Paæaport Albania model nou, fila

informatizatã contrafãcutã

VALABIL

Diferenåe de nuanåã de

culoare ale hârtiei æi

lipsa firelor æi a tuæului

fluorescent ce apar în cazul

expunerii la UV

FALSIFICAT

VALABIL

VALABIL

FALSIFICAT

Se observã cã, pentru

falsificarea desenului

de fond, s-a utilizat o

imprimantã ink-jet, iar

microtextul lipseæte la

paæaportul falsificat

Detaliul de pe fotografie care ne aratã

diferenåa de imprimare

VALABIL

FALSIFICAT

Detaliul

desenului de

fond æi foilor de

hârtie aplicate.

FALSIFICAT

18

F R O N T I E R A

C r i m i n a l i s t i c ã


Paæaport Malaezia model nou, coperte

interioare contrafãcute

VALABIL

Diferenåe de nuanåã de

culoare a tuæului fluorescent

ce apar în cazul expunerii la

UV

FALSIFICAT

VALABIL

FALSIFICAT

Detaliul de pe fotografie

care ne aratã diferenåa

de imprimare æi faptul

cã paæaportul autentic

conåine un I.P.I. -

CODER pe fotografie

VALABIL

FALSIFICAT

Vizualizarea fibrelor autentice æi

a celor reproduse la UV, precum

æi a punctelor reziduale de

cernealã fluorescentã rãmase la

paæaportul falsificat


F R O N T I E R A

Pagini realizate cu sprijinul

Serviciului Expertizã a

Documentelor de Cãlãtorie æi

Criminalisticã al IGPF

C r i m i n a l i s t i c ã 19


Ţigări confiscate

de frontieră mehedinţeni

În cadrul unei acåiuni desfãæurate

pe linia combaterii traficului ilicit de

åigãri netimbrate, poliåiætii de frontierã

din cadrul Detaæamentului de Intervenåie

al IJPF Mehedinåi au oprit, în dimineaåa

zilei de 13 ianuarie a.c, ora 05.30, la un

filtru organizat la intrarea în municipiul

Oræova douã autoturisme (Audi æi Skoda)

despre care deåineau date cã se ocupã cu

traficul ilegal de åigãri netimbrate.

La controlul autoturismelor aparåinând

lui B. Valentin, în vârstã de 32 de ani æi

B. Alin, în vârstã de 34 ani, ambii din

municipiul Craiova, poliåiætii de frontierã

au depistat în portbagaje, pe banchetele

Poliåiætii de frontierã sãtmãreni

au descoperit, într-o autocisternã ce

transporta cereale din România pentru

o firmã din Polonia, 75.500 pachete cu

åigãri de contrabandã, în valoare totalã

de aproximativ 75.500 euro.

În data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei

7.00, la PTF Petea, judeåul Satu Mare, s-a

prezentat pentru a ieæi din åarã cetãåeanul

polonez N. Andrzej, în vârstã de 43 ani,

20

din spate, portiere æi sub scaunele

acestora cantitatea de 27.580 pachete

de åigãri mãrcile Marble, Fast æi Ashima,

pentru care cei doi doljeni nu aveau acte

de provenienåã a mãrfii.

Craiovenii au declarat cã au cumpãrat

åigãrile din municipiul Timiæoara, cu

suma de 13.000 euro, cu scopul de a

le comercializa în satele æi comunele din

judeåul Dolj. Din comercializarea ilegalã

a åigãrilor, B. Valentin æi B. Alin urmau

sã obåinã un „beneficiu” în valoare de

4.000 euro.

Poliåiætii de frontierã i-au sancåionat

pe cei doi cu amenzi în valoare totalã

de 3.000 lei, iar cantitatea de

åigãri, în valoare de 28.000

euro, a fost indisponibilizatã

în vederea confiscãrii.

Un alt caz a fost

înregistrat în dimineaåa zilei de

16 ianuarie a.c., la ora 03.30,

când poliåiætii de frontierã din

cadrul SPF Turnu Severin

au oprit pentru control, la

intrarea în municipiul Oræova,

douã autoturisme, despre care

se deåineau date cã se ocupã

cu traficul ilegal de åigãri

netimbrate.

La controlul primului

care conducea o autocisternã încãrcatã,

conform documentelor de însoåire a

mãrfii, cu 20 tone cereale (porumb), din

Sighetu Marmaåiei, pentru o societate

comercialã din Polonia.

Acåionând în baza analizei de

risc, poliåiætii de frontierã au verificat

încãrcãtura cu ajutorul aparaturii din

dotare, ocazie cu care au constatat cã în

cereale se aflau ascunse mai multe baxuri

autoturism, aparåinând lui S. Florin,

în vârstã de 25 de ani, din localitatea

Corabia, poliåiætii de frontierã au depistat

în portbagaj, pe bancheta din spate, în

portiere æi sub scaune, cantitatea de 4.150

pachete de åigãri mãrcile Marble, Fast æi

Ashima, pentru care olteanul nu avea

acte de provenienåã a mãrfii.

În cel de-al doilea autovehicul, un

autofurgon Mercedes, aparåinând lui

O. Ionuå, în vârstã de 28 de ani, din

municipiul Craiova, poliåiætii de frontierã

au gãsit cantitatea de 49.260 pachete

de åigãri mãrcile Pall Mall, Marble, Fast

æi Ashima, pentru care acesta nu avea

acte de provenienåã a mãrfii. Cei doi

au declarat cã au cumpãrat åigãrile din

municipiul Timiæoara, cu scopul de a le

comercializa în localitãåile de domiciliu.

Din vânzarea ilegalã a åigãrilor, S. Florin

æi O. Ionuå urmau sã obåinã un „beneficiu”

în valoare de 25.000 euro.

Întreaga cantitate de åigãri, în valoare

de 54.000 euro, a fost indisponibilizatã

în vederea confiscãrii, fiind sesizaåi

reprezentanåii Gãrzii Financiare

Mehedinåi, în vederea luãrii mãsurilor

legale.

Teodora CÃLUÆERIU

75.000 pachete „LM” ascunse printre cereale

de åigãri.

Ca urmare a acestui fapt, a fost solicitat

sprijinul inspectorilor vamali, în vederea

efectuãrii unui control amãnunåit al

autovehiculului.

În urma acestuia, au fost descoperite,

ascunse în cereale, 151 baxuri de åigãri

„LM” de provenienåã ucraineanã (75.500

pachete åigãri) pentru care æoferul nu

poseda documente justificative de

provenienåã æi transport.

Valoarea pe piaåã a åigãrilor

se ridicã la aproximativ

75.500 euro.

Åigãrile æi autovehiculul

au fost indisponibilizate,

poliåiætii de frontierã

continuând cercetãrile

în vederea stabilirii

provenienåei bunurilor

æi depistãrii persoanelor

implicate.

Oana TOTOREAN

F R O N T I E R A

Æ t i r i


Capturi impresionante

de ţigări, în Zona

Liberă Constanţa-Sud

si Stamora Moraviţa

Poliåiætii de frontierã din cadrul

Direcåiei Combaterea Infracåionalitãåii

Tranfrontaliere din IGPF, împreunã

cu ofiåeri specializaåi din cadrul DPF

Constanåa æi Timiæoara, au depistat,

la începutul acestui an, cel mai mare

transport de åigãri contrafãcute care urmau

sã fie comercializate prin intermediul

magazinelor duty-free;

În urma acåiunilor declanæate, au

fost depistate, în Zona Liberã Constanåa

Sud æi într-un magazin duty-free din PTF

Stamora-Moraviåa, peste 315.000 pachete

åigãri, susceptibile a fi contrafãcute, a

cãror valoare de comercializare este de

aproximativ un milion de euro.

În urma expertizei, reprezentantul

legal al titularului de marcã a confirmat

faptul cã åigãrile sunt contrafãcute, fapt

pentru care a depus plângere penalã

pentru douã societãåi comerciale din

Bucureæti, care au efectuat importul

æi comercializarea produselor,

administratorii celor douã firme fiind

cercetaåi penal de poliåiætii de frontierã.

La sfâræitul anului trecut, acåionând în

baza unor informaåii conform cãrora în

România va ajunge un transport important

de åigãri contrafãcute care urmeazã

a fi comercializate prin intermediul

magazinelor duty-free, poliåiætii de

frontierã din cadrul DCIT - IGPF, DPF

Constanåa æi DPF Timiæoara au declanæat

o amplã acåiune pe linia prevenirii æi

combaterii infracåiunilor de contrafacere

a unor mãrci protejate.

Ca urmare a acestui fapt, în data de

9 ianuarie a.c., poliåiætii de frontierã,

împreunã cu lucrãtorii vamali din cadrul

Biroului Vamal Constanåa, au efectuat un

control amãnunåit al mãrfurilor dintr-un

container, sosit în Zona Liberã Constanåa,

Un maramureæean a fost depistat

de poliåiætii de frontierã salontani cu

maæina burduæitã de åigãri, „cadouri” cu

filtru pentru francezi amatori de tabac

românesc, cu ocazia sãrbãtorilor de

iarnã.

Astfel, în dimineaåa zilei de 3

decembrie 2008, ora 03.50, la PTF

Salonta, jud. Bihor, s-a prezentat, pe

sensul de ieæire din România, bãimãreanul

Dãnuå Mircea T., de 47 de ani, conducãtor

auto al unei autoutilitare marca „Peugeot

Boxer”, înmatriculatã în Bucureæti.

Poliåiætii de frontierã au avut mai

multe suspiciuni cu privire la scopul

din Dubai, încãrcat, conform

documentelor însoåitoare, cu

åigarete pentru o societate

comercialã din Bucureæti.

Cu aceastã ocazie, au fost

descoperite 500 baxuri ce

conåineau 250.000 pachete

cu åigãri, produse susceptibile

a aduce atingere dreptului de

marcã.

Din verificãri, s-a stabilit cã întreaga

cantitate de marfã fusese vândutã de

cãtre importator unei alte societãåi

comerciale din Bucureæti æi o parte din

încãrcãtura containerului fusese deja

transportatã la Stamora Moraviåa, pentru

a fi comercializatã în regim duty-free.

Poliåiætii de frontierã au extins

cercetãrile æi, în aceeaæi zi, au efectuat, în

colaborare cu lucrãtorii vamali din cadrul

Biroului Vamal Oraviåa, un control la un

punct de lucru al societãåii comerciale

bucureætene, ce funcåiona în regim dutyfree,

deschis în PTF Stamora Moraviåa.

În urma controlului, au fost

descoperite 65.080 pachete cu åigãri

netimbrate, din acelaæi transport,

susceptibile a fi contrafãcute, ce urmau a

Cadouri întârziate

declarat al cãlãtoriei celui în cauzã

(lipsa bagajelor, precum æi faptul cã, deæi

autoturismul era achiziåionat foarte recent

– octombrie 2008, purta urmele unor

lucrãri de recondiåionare a tinichigeriei

- autoutilitara având platforma goalã,

modificatã, cu fund dublu), fapt pentru

care, pe baza unei analize a factorilor

de risc, a fost condus la sediul SPF

Salonta pentru efectuarea unui control

amãnunåit.

În urma acestui control, suspiciunile

poliåiætilor de frontierã aveau sã se

confirme, fiind depistatã, ascunsã întrun

locaæ special amenajat în caroseria

fi comercializate.

Întreaga cantitate de åigãri, a cãror

valoare de comercializare pe piaåa

Uniunii Europene depãæeæte un milion

de euro (4 euro/pachet), a fost ridicatã în

vederea confiscãrii, produsele fiind trimise

spre expertizare.

În data de 15 ianuarie a.c.,

reprezentantul titularului de marcã din

România a informat IGPF cã a depus

Totodatã, reprezentantul titularului de

celor douã societãåi comerciale un

prejudiciu de 945.240 lei æi daune morale

de 500.000 lei.

Poliåiætii de frontierã au întocmit pe

numele administratorilor celor douã

societãåi comerciale lucrare penalã pentru

sãvâræirea infracåiunilor de contrafacere

sau punere în circulaåie fãrã drept a unui

produs purtând o marcã identicã sau

similarã cu o marcã înregistratã pentru

produse identice sau similare, care

prejudiciazã pe titularul mãrcii.

Cercetãrile continuã, la finalizare

urmând a fi luate mãsurile legale ce se

impun.

Serviciul Presã æi Comunicare din

cadrul IGPF

autoutilitarei, cantitatea de 13.250

pachete åigãri cu timbru românesc, în

valoare totalã de 83.475 lei (10.750

pachete „Marlboro”, 1.000 pachete

„Marlboro Light” æi 1.500 pachete

„Kent”). Conducãtorul auto a declarat cã

intenåiona sã transporte ilegal åigãrile în

Franåa. O echipã a Gãrzii Financiare Bihor

l-a sancåionat contravenåional cu suma de

20.000 lei, iar întreaga cantitate de bunuri

a fost ridicatã în vederea confiscãrii.

Mircea CHIOREAN


F R O N T I E R A

Æ t i r i

21


Zeci de tone de marfă contrafăcută,

descoperite la Vârsand

Politiætii de frontierã de la PTF

Vâræand au descoperit, în

seara zilei de 10 decembrie

2008, un autocamion plin

cu 10 tone de parfumuri æi confecåii

contrafãcute.

Astfel, în jurul orei 17.30, pe sensul

de ieæire din åarã, s-a prezentat în acest

punct cetãåeanul turc Nihat B., de 32 ani,

conducând un autocamion înmatriculat

în Turcia. Conform documentelor,

19

tone

de parfumuri

susceptibile a fi

contrafãcute, ce urmau sã

ajungã în Germania, au fost descoperite

în dimineaåa zilei de 20 ianuarie a.c., în

jurul orei 10.00, la PTF Vãræand, pe sensul

de ieæire din åarã, într-un autocamion

înmatriculat în Turcia, condus de

cetãåeanul turc T. Canverdi, în vârstã de

65 ani. Conform documentelor de însoåire

a mãrfii, tirul trebuia sã fie încãrcat cu 19

tone de materiale textile din Turcia pentru

o societate din Germania.

Acåionând în baza unei analize de

risc, poliåiætii de frontierã au solicitat

inspectorilor vamali din cadrul DJAOV

Arad sprijinul pentru efectuarea unui

control amãnunåit al mijlocului de

transport, ocazie cu care au fost

descoperite mai multe cutii de carton

automarfarul era încãrcat cu saci cu

îmbrãcãminte æi cutii cu sãpun care urmau

a fi transportate din Turcia în Franåa.

Acåionând în baza unei analize de

risc, poliåiætii de frontierã au verificat atent

mijlocul de transport, constatând faptul

cã, în carnetul TIR, era specificat

sigiliul aplicat de autoritãåile

bulgãresti, iar, în realitate, uæile

acestuia erau sigilate cu un sigiliu

turcesc, care prezenta æi urme de

violare.

În aceste condiåii, s-a trecut

la efectuarea unui control

amãnunåit al mijlocului de

transport, ocazie cu care au fost

descoperite mai multe cutii de

carton ambalate în saci de rafie,

ce conåineau flacoane cu apã de

parfum, precum æi saci din rafie

cu diverse tipuri de confecåii,

purtând însemnele distinctive

ale unor mãrci de profil (Chanell,

Giorgio Armani, Calvin Klein

etc.), susceptibile a aduce atingere

dreptului de proprietate intelectualã. La

o primã evaluare, s-a estimat cã greutatea

totalã a produselor contrafãcute se ridicã

ambalate în saci de rafie, ce conåineau

flacoane cu apã de parfum, purtând

însemnele distinctive ale unor mãrci de

profil (Dior, Nina Ricci, Gucci, Givenchi

etc.) susceptibile a aduce atingere asupra

dreptului de proprietate intelectualã.

La o primã evaluare, s-a estimat cã

greutatea totalã a produselor contrafãcute

se ridicã la aproximativ 19

tone.

Bunurile au fost reåinute

în vederea confiscãrii de

cãtre autoritatea vamalã.

De asemenea, cetãåeanul

turc a fost sancåionat

contravenåional, conform

legislaåiei în

vigoare.

Câteva

ore mai târziu,

la acelaæi Punct

de Trecere a

Frontierei, s-a

prezentat pentru

a ieæi din åarã,

conducând un autovehiculul

înmatriculat în Polonia, un

cetãåean polonez, Szczepan

T., în vârstã de 29 ani, însoåit

de conaåionalul Andrej M., în

vârstã de 37 ani.

Tot în baza unei analize de

risc, poliåiætii de frontierã au

efectuat controlul amãnunåit al

mijlocului de transport, ocazie cu care au

fost descoperite mai multe cutii de carton

ce conåineau flacoane cu apã de parfum

22 F R O N T I E R A

la peste 10 tone.

Cu privire la cele constatate au fost

informaåi inspectorii vamali din cadrul

Direcåiei Judeåene pentru Accize æi

Operaåiuni Vamale Timiæoara, care au

ridicat bunurile în vederea confiscãrii,

iar firma transportatoare a fost sancåionatã

contravenåional conform legislaåiei în

vigoare.

Poliåiætii de frontierã continuã

cercetãrile în vederea depistãrii

persoanelor implicate æi a întregii activitãåi

infracåionale.

ascunse în dulapurile rulotei æi sub paturi.

Parfumurile purtau însemnele distinctive

ale unor mãrci de profil (Dior, Nina Ricci,

Gucci, Givenchi etc.) fiind susceptibile

a aduce atingere asupra dreptului de

proprietate intelectualã.

La inventarierea conåinutului cutiilor s-

a constatat cã numãrul total al flacoanelor

cu apã de parfum se ridicã la 1652 bucãåi,

în valoare de aproximativ 355.180 lei.

Poliåiætii de frontierã continuã

cercetãrile în vederea stabilirii

autenticitãåii produselor transportate æi

identificãrii persoanelor implicate în

cauzã, la finalizare urmând a fi luate

mãsurile legale ce se impun.

Paginã realizatã de Mihaela LEÆ

Æ t i r i


Tineri reţinuţi pentru trafic de droguri

Poliåiætii de frontierã maramureæeni, sub coordonarea

procuroului æef D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial

Maramureæ, au prins în flagrant patru tineri din

Sighetu Marmaåiei, care ofereau spre vânzare,

într-un local din localitate, hasiæ, cannabis æi pastile MDMA

– ecstasy.

În perioada februarie 2008 - ianuarie

risc æi de mare risc.

Grupul era format din tineri cu vârste cuprinse între 17-28 de

ani, majoritatea dintre ei fiind elevi la diferite licee din municipiul

Sighetu Marmaåiei.

În data de 14 ianuarie 2009, poliåiætii de frontierã, sub

coordonarea procurorului - æef al Biroului Teritorial Maramureæ

din cadrul DIICOT, au organizat æi desfãæurat o acåiune de prindere

în flagrant a traficanåilor, la un local din Sighetu Marmaåiei. Astfel,

au fost reåinuåi patru

dintre distribuitorii

de droguri de risc æi

de mare risc, asupra

cãrora s-au gãsit

diverse cantitãåi

de hasiæ, cannabis

æi pastile MDMA

– ecstasy.

În cauzã s-au

întocmit dosare

penale, iar Tribunalul

Maramureæ a emis

pe numele lui P.

Adelin, de 20 de ani

æi F. I. Bogdan, de

21 de ani, ambii din

Sighetu Marmaåiei,

mandate de arestare

pe o perioadã de 29

zile pentru sãvâræirea

infracåiunilor de

trafic de droguri de

risc æi de mare risc,

conform Legii nr.

143/2000. Împotriva celorlalåi doi sigheteni, æi anume K. M.,

de 19 ani, æi S. I. S., de 21 de ani, tot din Sighetu Marmaåiei s-a

luat mãsura interdicåiei de a pãrãsi åara pe o perioadã de 30 de

zile.

Urmãrirea penalã este continuatã de cãtre procurorul - æef al

Biroului Teritorial Maramureæ din cadrul D.I.I.C.O.T æi lucrãtori

ai IJPF Maramureæ delegaåi de cãtre acesta, în vederea identificãrii

întregului grup infracåional organizat æi tragerea la rãspundere a

celor vinovaåi.

Iulia UTAN

„Tăria” din podul unui vagon CFR

Poliåiætii de frontierã æi lucrãtorii

vamali de la Moraviåa au descoperit,

în podul unui vagon al trenului

Belgrad – Bucureæti, 1.200 de litri de

lichid incolor, susceptibil a fi alcool, în

valoare de aproximativ 15.000 de lei.

În seara zilei de 12 ianuarie a.c.,

echipa de control formatã din lucrãtori

vamali æi poliåiæti de frontierã din cadrul

PTF Moraviåa æi Biroul Vamal Moraviåa a

observat urme de foråare a plafonului unui

vagon aparåinând garniturii trenului rapid

care circulã pe ruta Belgrad – Bucureæti,

staåionat în gara Moraviåa, pe sensul de

intrare în România.

Echipa de control a procedat la

desfacerea plafonului vagonului, ocazie

cu care a descoperit 1.200 litri de lichid

incolor, susceptibil a fi alcool, cu puritate

98%, de provenienåã sârbeascã, ambalat

în flacoane din plastic de 1 litru æi în

bidoane de 20 litri.

Marfa, a cãrei valoare a fost estimatã

la aproximativ 15.000 de lei, nu a fost

revendicatã de nici un cãlãtor, fiind

reåinutã de cãtre autoritatea vamalã în

vederea continuãrii cercetãrilor, urmând

ca la finalizarea acestora sã fie dispuse

mãsurile legale care se impun.

Aceasta este cea de a doua capturã de

alcool realizatã de poliåiætii de frotierã æi

lucrãtorii vamali, dupã ce cu o sãptãmânã

în urmã, în aceeaæi garniturã feroviarã,

au mai fost descoperiåi 480 de litri de

alcool.

Ciprian GAIC

F R O N T I E R A

Æ t i r i

23


Sclavie modernă

Biroului CTP – DPF Timiæoara s-au sesizat din oficiu cu privire

la un grup infracåional organizat, specializat în derularea de

operaåiuni de trafic de persoane, ce acåiona pe relaåia România

– Irlanda.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT Timiæ, cu sprijinul

SRI Timiæ æi SIIPI Timiæ, lucrãtorii noætri au stabilit cã liderul

æi coordonatorul reåelei este Remus F., zis „Kaika”, care era

sprijinit în activitatea infracåionalã de cãtre membrii familiei sale,

respectiv Sergiu F., Doina F., Zoran F., Alexandru F., toåi din

localitatea Gottlob, judeåul Timiæ.

Din cercetãri æi din mijloacele de

probã administrate pânã în prezent,

beneficiind æi de sprijinul CCPI, rezultã

faptul cã, în perioada 2006 – 2008,

traficanåii au racolat aproximativ

100 de persoane, pe care le-au

transportat în Irlanda, pe care le-au

plasat în diferite locaåii din regiunea

Enniscorthy – Bree, Olight sau

Wexford, intermediindu-le obåinerea

de locuri de muncã, în schimbul sumei

de 2.500 euro/persoanã.

Ajunse în Irlanda, persoanele

racolate au reuæit sã plãteascã

membrilor reåelei „datoria”, fiind

însã obligate de cãtre aceætia, prin ameninåãri æi violenåã, sã

plãteascã în continuare pe toatã perioada æederii lor în aceastã

åarã, indiferent de câte cãlãtorii întreprind acolo, un „comision”

de 30% din întregul venit încasat în fiecare zi de la locurile de

muncã unde prestau diferite servicii.

Membrii reåelei erau implicaåi în falsificarea de documente,

atât pentru ei înæiæi, cât æi pentru persoanele pe care le exploatau

(permise de conducere irlandeze, asigurãri auto obligatorii

irlandeze, împuterniciri pentru permiterea ieæirii din åarã a

minorilor etc.).

Lucrãtorii noætri estimeazã cã, în urma activitãåilor ilegale,

membrii reåelei ar fi obåinut venituri de peste 100.000 de euro.

Au fost identificate aproximativ 100 persoane, fiind audiate

32 în calitate de pãråi vãtãmate, 20 în calitate de martori, dintre

care æapte persoane audiate sub o altã identitate. Din cauza

presiunilor æi ameninåãrilor constante din partea traficanåilor,

Poliåiætii de frontierã cãlãrãæeni au descoperit æi confiscat,

în ziua de 12 ianuarie a.c., peste 300 litri bãuturi spirtoase

æi 1660 pachete åigãri netimbrate, toate fãrã documente de

provenienåã.

Acåionând în baza unor informaåii, conform cãrora foarte

multe cârciumi din mediul rural vând åigãri netimbrate, poliåiætii

de frontierã din cadrul Detaæamentului de Intervenåie al IJPF

multe dintre victime au refuzat sã depunã

mãrturie.

Majoritatea victimelor identificate æi audiate

în acest dosar au fost introduse în programe

de reinseråie socialã æi consiliere psihologicã

de cãtre Agenåia Naåionalã Împotriva Traficului de Persoane,

întocmindu-se pentru fiecare parte vãtãmatã asistatã rapoarte

de consiliere psiho-socialã.

În data de 15 iulie 2008, DIICOT – Serviciul Teritorial

Timiæoara a dispus punerea în miæcare a acåiunii penale împotriva

membrilor reåelei, pentru sãvâræirea infracåiunii de trafic de

persoane, efectuându-se simultan percheziåii domiciliare în patru

locaåii, de unde au fost ridicate mai multe bunuri æi înscrisuri,

suma de 20.720 lei, 500 euro æi un pistol cu bile pentru care

Remus F. nu deåinea documentele

legale necesare.

Concomitent cu activitãåile

procedurale desfãæurate în România, au

fost efectuate percheziåii domiciliare æi

în Irlanda, la locurile de rezidenåã

ale membrilor reåelei din oraæul

Enniscorthy, de cãtre lucrãtorii poliåiei

locale, iar bunurile æi obiectele reåinute

au fãcut obiectul unei comisii rogatorii

înaintate organelor de cercetare penalã

române.

Prezentaåi magistraåilor, Remus F.,

Sergiu F. æi Alexandru F., au primit

mandate de arestare preventivã, pentru

o perioadã de 29 zile, mãsurã prelungitã

ulterior de instanåa de judecatã de cinci

ori.

Cu ocazia extinderii cercetãrilor, ulterior s-a pus în miæcare

acåiunea penalã faåã de inculpatul Remus F., pentru nerespectarea

regimului armelor æi muniåiilor.

În data de 23 decembrie 2008, în cauzã a fost prezentat

rechizitoriul, inculpaåii fiind trimiæi în judecatã în stare de arest,

prima fazã a judecãåii fiind prevãzutã data de 6 februarie a.c.

De asemenea, datoritã faptului cã, pe timpul procesului

penal, învinuiåii Doina F., Zoran F., Mirela Cerasela F., Iasmina

F. æi Vasile F., au exercitat presiuni psihice æi ameninåãri chiar

cu moartea asupra martorilor æi pãråilor vãtãmate, s-a dispus

disjungerea cauzei faåã de aceste persoane sub aspectul sãvâræirii

infracåiunilor de trafic de persoane æi încercarea de a determina

mãrturia mincinoasã.

Teodora CÃLUÆERIU

Băuturi spirtoase si ţigări netimbrate, la Călărasi

Cãlãraæi au oprit pentru control, în apropierea localitãåii Budeæti,

în noaptea de 11/12 ianuarie a.c., un autoturism marca Peugeot,

condus de F. Ionuå, în vârstã de 30 de ani, din Bucureæti, care

avea interiorul maæinii burduæit cu baxuri de åigãri æi alcool

îmbuteliat în sticle de plastic.

Maæina a fost condusã la sediul inspectoratului, iar în

urma verificãrilor s-a constatat cã în habitaclul acesteia erau

transportate 1.660 de pachete åigãri mãrcile MARLBORO,

VICEROY, RONSON, PLUGARUL æi 320 litri bãuturi alcoolice cu

diferite arome, netimbrate æi fãrã documente de provenienåã.

Æoferul a declarat cã a cumpãrat marfa din Piaåa Obor, de

la un cetãåean a cãrui identitate nu o cunoaæte æi intenåiona s-o

vândã la un preå mai mare, prin cârciumile din localitãåile de pe

raza judeåului Cãlãraæi.

Întreaga cantitate de alcool precum æi åigãrile, în valoare totalã

de 11790 lei, au fost ridicate de cãtre poliåiætii de frontierã în

vederea confiscãrii, iar fãptuitorul a fost sancåionat contravenåional

cu amendã în valoare de 1000 lei, în conformitate cu Legea 12

privind protejarea populaåiei împotriva unor activitãåi comerciale

ilicite.

24

F R O N T I E R A

Vasile CHIRU

Æ t i r i


„MATELOŢII”

FLAGRANTUL ÆI PERCHEZIÅIILE

În data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 01.00,

Galaåi æi cu sprijinul consistent al SRI Direcåia Judeåeanã

Galaåi, poliåiætii de frontierã gãlãåeni, au identificat o reåea de

contrabandã cu åigãri, ce acåiona la nivelul judeåului;

Timp de 9 luni de zile, oamenii legii au derulat o amplã

operaåiune pentru documentarea activitãåii infracåionale

a reåelei æi strângerea de probe – intitulatã Operaåiunea

„MATELOÅII”;

În data de 23 ianuarie a.c., poliåiætii de frontierã au acåionat

æi realizat atât flagrantul, în momentul acostãrii ambarcaåiunilor

æi transferului åigãrilor, cât æi nouã percheziåii domiciliare;

Au fost reåinute pentru cercetãri nouã persoane, patru dintre

ele primind mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile,

cercetãrile fiind extinse æi asupra altor cetãåeni români.

INVESTIGAÅIA

Investigaåiile au scos în evidenåã faptul cã gruparea

infracåionalã era foarte bine organizatã pe nivele ierarhice,

liderul grupãrii atribuind persoanelor pe care

le coordona sarcini precise privind modul de

operare æi acåiune în zona de frontierã.

Åigãrile de contrabandã erau procurate de

persoane din R. Moldova, în baza unor comenzi

telefonice, iar preluarea acestora se fãcea, de

regulã, în partea a doua a nopåii, de la râul Prut.

„Marfa” era transportatã pe fluviul Dunãrea,

deplasarea efectuându-se cu antemergãtor

æi în mare vitezã pânã la un loc de acostare

improvizat.

De aici, erau încãrcate în mijloace auto

æi transportate spre domiciliile persoanelor

implicate, care se ocupau de distribuirea

åigãrilor, spre diferite oraæe ale åãrii, în vederea

comercializãrii la negru.

Sub directa coordonare a procurorului

DIICOT - Biroul Teritorial Galaåi æi cu sprijinul SRI - Direcåia

Judeåeanã de Informaåii Galaåi, au fost identificaåi toåi membrii

reåelei, procedându-se la monitorizarea acestora în vederea

probãrii activitãåii infracåionale.

Astfel, s-a stabilit cã aceætia foloseau între ei „termeni

codificaåi” pentru stabilirea operaåiunii, locului de întâlnire,

cantitãåii æi mãrcilor de åigãri ce urmau a fi preluate æi, în plus,

organizau acåiuni „tip momealã” în scopul verificãrii modului

de acåiune al poliåiætilor de frontierã, respectiv încercãrii de

distragere a atenåiei acestora de la transporturile mari cu åigãri.

De asemenea, existau „echipaje” care monitorizau întreaga

operaåiune de preluare/transport a åigãrilor, având rolul de a-æi

informa colegii cu privire la existenåa în zonã de oameni ai legii,

care le-ar fi putut „încurca” acåiunea.

marca „Plugarul”, în valoare de 6.250 euro, dupã ce au fost

preluate de la malul stâng al râului Prut, de la cetãåeni din R.

Moldova, au fost transportate pe râul Prut æi Dunãre pânã la locul

Transportul åigãrilor era realizat cu

Concomitent cu reåinerea

reæedinåele fãptuitorilor, fiind ridicate ca mijloace de probã

diferite înscrisuri, mijloace de telecomunicaåii æi arme albe,

totodatã fiind supuse sechestrului asiguratoriu: un apartament

în valoare de 40.000 euro, un autoturism marca „Audi A8”, în

valoare de 70.000 euro; au fost ridicate în vederea confiscãrii

trei ambarcaåiuni æi o autoutilitarã marca „Dacia”, carosatã, în

valoare totalã de 20.000 euro.

Åigãrile au fost ridicate în vederea confiscãrii æi urmeazã a fi

depuse la camera de corpuri delicte a IJPF Galaåi.

ANCHETA

Sub directa coordonare a procurorilor DIICOT Biroul

Teritorial Galaåi, cu sprijinul poliåiætilor de frontierã se efectueazã

cercetãri sub aspectul savâræirii infracåiunilor de „instigare la

contrabandã”, „constituirea unui grup infracåional

organizat” æi „instigare la trecerea ilegalã a frontierei

de stat”.

Din cercetãri, a rezultat cã gruparea a introdus în

România, în mod ilegal, numai în perioada noiembrie

2008-ianuarie 2009, åigãri în valoare de 125.000 euro,

iar în prezent se efectueazã cercetãri pentru stabilirea

prejudiciului adus statului român prin neplata accizelor

æi a altor taxe.

La Tribunalul Galaåi au fost prezentate 9 persoane,

dispunându-se mãsura arestãrii preventive pentru o

perioadã de 29 zile pentru 4 persoane.

Marcel ANTOHE

F R O N T I E R A

Æ t i r i

25


26

Pilule istorice - februarie 2009

Materiale realizate de

prof. univ. dr. Radu Ætefan VERGATTI

1 februarie 1944 - Tancurile sovietice

au pãtruns în Transnistria, determinând

retragerea administraåiei civile româneæti

din regiune.

2 februarie 1943 - Armata sovieticã de

sub comanda mareæalului Jukov a obåinut

victoria în

Bãtãlia de la

Stalingrad.

A r m a t a

germanã,

comandatã

de mareæalul

Paulus, a

capitulat.

B ã t ã l i a

a marcat

pierderea

totalã a

iniåiativei

armatei germane pe frontul sovietic.

5 februarie 1945 - În Bucureæti

comuniætii au organizat manifestaåii de

stradã împotriva guvernului oficial al

României, condus de generalul Nicolae

descu.

8 februarie 1856 - Domnitorul

Barbu Ætirbei a desfiinåat robia în Åara

Româneascã.

Într-o Europã cu o atmosferã

agitatã, dominatã de norii ameninåãtori

ai declanæãrii unei noi conflagraåii,

regimurile dictatoriale s-au impus în nouã

åãri de pe continent. Între ele “strãluceau”

guvernãrile

din Germania

nazistã,

din URSS

comunistã

æi din Italia

fascistã.

Acestea

primejduiau

direct sau

mediat statele

unde se pãstra

un regim

democratic.

În unele åãri

cu regim democratic, potentaåii politici,

simåindu-se loviåi de partidele de dreapta,

au socotit cã se pot salva adoptând æi

impunând un regim autoritar, dictatorial.

A fost æi cazul Regatului România.

Regele Carol al II-lea (8 iunie 1930 - 6

septembrie 1940) a încercat sã încheie o

convenåie cu partidul Totul pentru Åarã,

în fruntea cãruia se afla un carismatic

conducãtor, un avocat, “cãpitanul”

Corneliu Zelea Codreanu. Monarhul

Carol al II-lea i-a propus lui Corneliu

9 februarie 1904 - A început

rãzboiul ruso-japonez. S-a terminat cu

o victorie categoricã a

japonezilor.

9 februarie 1934

- Semnarea, la Atena,

de cãtre reprezentanåii

României, Iugoslaviei,

Greciei æi Turciei a

Pactului Înåelegerii

Balcanice, cu un

protocol æi o anexã

secretã. Acesta

stabilea cã statele

semnatare garanteazã

mutual securitatea

frontierelor balcanice.

Ele se obligau, totodatã, sã nu întreprindã

nicio acåiune politicã faåã de alte state

balcanice, indiferent dacã acestea

erau sau nu parte la Înåelegere, în lipsa

avizului mutual prealabil al celorlalte

state semnatare. În acelaæi timp, statele

trebuiau sã se abåinã de la a-æi asuma

obligaåii faåã de oricare alt stat balcanic,

fãrã încunoætinåarea prealabilã a

celorlalte pãråi. Bulgaria nu a acceptat sã

facã parte din aceastã Înåelegere.

10 februarie 1947 - Paris, România

semneazã tratatul de pace cu Naåiunile

Unite.

11 februarie 1938 - Regele Carol al

II-lea a instaurat dictatura regalã.

12 februarie 1938 - Germania declarã

Anschluss-ul, ca urmare a

ocupãrii Austriei. Astfel, se

încãlca Tratatul de pace de

la Versailles.

16 februarie 1923

- se semneazã pactul

Micii Înåelegeri din care

fãceau parte România,

Cehoslovacia æi Iugoslavia.

16 februarie 1933 -

încep luptele muncitorilor

C.F.R.-iæti æi petroliæti.

17 februarie 2008

- Provincia Kosovo æi-a

declarat independenåa faåã

de statul din care fãcea parte, Serbia.

18 februarie 1941 - Generalul

Ion Antonescu militarizeazã toate

Instaurarea dictaturii regale în România

Zelea Codreanu sã accepte sã fie el noul

preæedinte de onoare al partidului Totul

pentru Åarã. A fost refuzat. Situaåia a

stârnit mânia regelui, dar nu a putut face

nimic în primul moment. Era îngrãdit de

legile åãrii.

Au trebuit sã fie organizate alegeri

generale la 20 decembrie 1937. Regele

a sperat într-o înfrângere rãsunãtoare a

lui Corneliu Zelea Codreanu. Dar nu a

judecat bine situaåia de pe scena politicã

româneascã.

Partidul care

fusese pânã atunci la

guvernare, P.N.L., cu

toate cã beneficiase

de sprijinul aparatului

de propagandã al

statului, a eæuat.

Gheorghe Tãtãrescu,

fostul premier, a

reuæit sã obåinã

numai 35,6% din

voturi. Astfel, a

pierdut posibilitatea

de a obåine prima

electoralã care i-

ar fi revenit dacã

alegãtorii i-ar fi

dat 40% din sufragii. Potrivit acesteia,

partidul câætigãtor ar fi obåinut 51 %

din mandatele din cele douã camere ale

parlamentului, deci ar fi avut o guvernare

majoritarã. A fost o loviturã pentru

liberali, implicit pentru o bunã parte a

oligarhiei financiare, aflatã în spatele

acelui partid.

La rândul lui, P.N.Å. nu a strãlucit.

A însumat 27% din totalul voturilor

exprimate. Æi, pentru conducãtorii

åãrãniæti I. Maniu, I. Mihalache, acest

rezultat a reprezentat un duæ rece.

În schimb, partidul condus de

Corneliu Zelea Codreanu a

încheiat alegerile cu o situaåie

deosebit de bunã: 15,5% din

totalul voturilor numãrate.

Succesul era notabil. Pentru

acel partid, al legionarilor, au

votat tineri, muncitori de la

S.T.B., de la C.F.R.-Griviåa, de

la Malaxa etc. æi mulåi åãrani, în

special olteni æi macedoneni.

Mulåi dintre intelectualii

tineri de viitor s-au alãturat

legionarilor, participând la

campania electoralã pentru

ei. S-a ajuns astfel ca acel

partid sã fie al treilea din

åarã, prin prisma preferinåelor

electoratului român.

Regelui Carol al II-lea nu i-a convenit

situaåia. Chiar l-a acuzat pe ministrul de

interne din guvernul liberal, pe Richard

F R O N T I E R A

I s t o r i e


întreprinderile din åarã, indiferent de tipul

de proprietate.

21 februarie 1941 - În Transilvania,

ocupatã prin diktat-ul de la Viena,

guvernul Ungariei, condus de amiralul

Miklos Horthy, dispune anularea reformei

agrare româneæti din 1921, precum æi a

tuturor achiziåiilor fãcute de români între

anii 1918-1940.

23 februarie 1919 - În Italia, Mussolini

fondeazã Partidul Fascist.

24 februarie 1945 - În Bucureæti

a avut loc o manifestaåie popularã în

timpul cãreia agitatori comuniæti au tras

în armatã æi în manifestanåi. Evenimentul

i-a permis lui A. Vâæinski sã impunã

guvernul Dr. Petru Groza.

H a i s ă d ă m m â n ă

c u m â n ă !

Dr. Petru Groza

Franasovici, cã nu ætie cum se câætigã

alegerile. Apoi a adus la cârma statului

un partid mic, Liga Apãrãrii Naåional-

Creætine, care obåinuse 9% din voturi.

Aceastã formaåiune politicã, în frunte cu

Octavian Goga, a preluat guvernarea la

29 decembrie 1937. Zilele noului guvern

erau numãrate. La data de 9 februarie

1938, în “Clubul miliardarilor” de pe

Calea Victoriei din Bucureæti (astãzi

restaurantul Mãrul de Aur), fruntaæii

industriaæilor æi bancherilor români l-au

asigurat pe rege cã-l vor sprijini dacã va

da lovitura de stat. În consecinåã, la 10

februarie 1938, regele a demis guvernul

Goga, numind în locul acestuia, la 11

februarie, un guvern consultativ, în frunte

cu patriarhul Miron Cristea.

Pentru a-æi justifica acåiunile, regele a

cerut eminentului avocat Istrate Micescu

sã elaboreze o nouã Constituåie a åãrii.

În timp de o sãptãmânã, pânã la 20

februarie 1938, noua lege fundamentalã

a României a fost isprãvitã. Astfel, se

instala dictatura regelui Carol al II-lea.

Guvernarea lui a avut un caracter de

dictaturã personalã, nefiind nici fascistã,

nici nazistã, cum a fost caracterizatã,

fãrã argumente, în trecut. Regele a cãutat

sã-æi asigure conducerea autoritarã,

dictatorialã, personalã, dar nu a avut o

doctrinã proprie, cum exista în alte åãri

cu regim autoritar. Ce a realizat regele

atunci? Modul în care a guvernat rãmâne

sã fie discutat cu o altã ocazie.

„Hai sã dãm mânã cu mânã cei cu

inima românã...” !

Acordurile Horei Unirii, compusã de

Alexandru Flechtemacher pe versuri de

Vasile Alecsandri, au rãsunat vineri 23

ianuarie a.c. în curtea IGPF.

Cu faåa spre harta României, din

ansamblul arhitectural Terra Mirabilis,

alãturi de care strãjuieæte statuia

domnitorului unirii Alexandru Ioan

Cuza, poliåiætii de frontierã din IGPF au

sãrbãtorit ziua de 24 Ianuarie.

Actul solemn al acestui eveniment

crucial, Unirea Principatelor Române,

Moldova æi Muntenia a avut loc la 24

ianuarie 1859, la Bucureæti. Atunci,

domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost

ales domn al Åãrii Româneæti, dupã ce,

la 5 ianuarie 1859, fusese ales domn al

Moldovei, înfãptuindu-se astfel unirea

celor douã åãri române.

În alocuåiunea sa, inspectorul

general al IGPF a precizat: „Ce s-a

întâmplat la 5 ianuarie 1859, alegerea

colonelului Cuza ca domn al Moldovei

æi la 24 ianuarie, ca domnitor al Åãrii

Româneæti, a fost un act de dreptate,

un act de împlinire spiritualã, pentru

toate sufletele care au simåit æi au trãit

româneæte în acea vreme în åara de

acasã – România.”

Momentul istoric a fost marcat la

IGPF prin depunerea unei coroane

de flori la statuia domnitorului. Apoi,

poliåiætii de frontierã s-au prins în Hora

Unirii, printre ei inspectorul general al

PFR, chestorul principal dr. Nelu Pop,

precum æi adjuncåii acestuia, chestorul

Vasile Moåoc æi chestorul Ioan Buda.

Iulian PUICÃ

F R O N T I E R A

I s t o r i e

27


Donaţie impresionantă, făcută de seful Muzeului PFR

În ziua de 9 decembrie 2008

a avut loc, la Muzeul Poliåiei de

Frontierã Giurgiu, inaugurarea Sãlii

„Mihai Viteazul” æi vernisajul picturii

„Bãtãlia de la Cãlugãreni”.

Bãtãlia de la Cãlugãreni a avut

loc la 13/23 august 1595, fiind

una dintre cele mai importante

evenimente din istoria militarã a

poporului român. Poliåia de Frontierã

Românã, prin asemenea evenimente,

cinsteæte înaintaæii pentru eroismul

æi devotamentul lor faåã de åarã æi

popor.

Pictura este realizatã în ulei pe pânzã æi a fost donatã

de comisarul-æef Cristian Fiera, æeful Casei de Culturã æi al

Muzeului PFR. Opera a fost realizatã de Petra Æerbãnescu

Tãnase æi Florin Grofu pe parcursul a opt luni, fiind rezultatul

colaborãrii dintre Muzeul Judeåean Teoharie Antonescu

– Giurgiu æi Muzeul PFR.

Pictura are dimensiuni impresionante, æi anume 6,5 m pe

1,5 m, iar la realizarea sa au fost folosite surse de inspiraåie

din cadrul Muzeului Militar Bucureæti, dar æi altele, istorice,

la care artiætii au avut acces.

Lucrarea este prima dintr-o colecåie pe care comisarul -

æef Cristian Fiera intenåioneazã sã o realizeze în aceastã salã.

Acesta mai are în proiect completarea sãlii Mihai Vitezul cu

alte picturi reprezentând domnitori români, cum ar fi Mircea

cel Bãtrân sau Vlad Åepeæ.

Manuela NICOARÃ

Scrisoare de mulţumire

În drum spre serviciu, un poliåist de frontierã a gãsit o geantã de mânã, în care se

gãseau acte de identitate, 8.000 euro æi 30.000 lei, pe care a restituit-o pãgubitului.

În dimineaåa zilei de 13 ianuarie a.c., în timp ce se deplasa la serviciu, agentul

I.M., de la S.P.F. Valea lui Mihai, a gãsit pe o stradã din centrul oraæului o geantã de

mânã în care se afla o sumã mare de bani æi documente de identitate.

Odatã ajuns la sediul sectorului, agentul poliåiei de frontierã a predat geanta æefului

de sector. Pe baza documentelor, a fost identificatã persoana care o pierduse, L. Ioan,

cetãåean român cu domiciliul în localitatea Valea lui Mihai.

Nu micã i-a fost mirarea cetãåeanului L. Ioan când a fost invitat la sediul sectorului

pentru a i se restitui geanta pierdutã. Era deosebit de bucuros pentru cã banii respectivi

dorea sã-i investeascã în achiziåionarea unor utilaje agricole.

Impresionat de gestul agentului poliåiei de frontierã, L. Ioan a adresat mulåumiri

IJPF Bihor pentru gestul de care a dat dovadã angajatul nostru.

Dan LAZÃR

Locotenent-colonel (r) Mihai Mije

Cu regret anunåãm trecerea în nefiinåã a colegului nostru, locotenent-colonel (r) Mije Mihai.

Acesta a decedat în ziua de 5 ianuarie a.c.

S-a nãscut la 6 ianuarie 1954. A absolvit Æcoala de ofiåeri „Ioan Vodã” din Sibiu, promoåia

1975. Æi-a desfãæurat activitatea, în primii ani, în Batalionul de Grãniceri Jimbolia, dupã care a

îndeplinit diferite funcåii pe linie tehnicã, ocupând în perioada 1992-1999 funcåia de locåiitor

tehnic la Batalionul de Grãniceri Turnu Mãgurele. Apoi a lucrat ca ofiåer în domeniul tehnic în

cadrul IJPF Teleorman, pânã în aprilie 2007, când s-a pensionat. S-a remarcat drept un ofiåer

respectat pentru profesionalismul æi deosebita probitate de care a dat dovadã în activitate.

Colectivul IJPF Teleorman transmite sincere condoleanåe întregii familii.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

28

F R O N T I E R A


Turneu de fotbal, organizat

în Maramures

din Sighetu Marmaåiei, de cãtre I.P.A. Regiunea a II –a Maramureæ

æi A.C.S. “TISA”, din cadrul IJPF Maramureæ, un turneu de fotbal la

care au participat echipe ale sectoarelor Poliåiei de Frontierã æi IJPF

Maramureæ, Inspectoratului pentru Situaåii de Urgenåã Maramureæ,

invitatã de onoare fiind echipa de fotbal “Cetina” din Baia

Mare.

Locul întâi i-a revenit echipei de fotbal „Cetina”, iar locurile 2

æi 3 au fost ocupate de SPF Sarasãu, respectiv Inspectoratul pentru

Situaåii de Urgenåã Maramureæ.

Decernarea premiilor a avut loc la Casa de Culturã a MAI din

Sighetu Marmaåiei, în prezenåa domnului Liviu Bute, adjunct al

æefului IJPF Maramureæ æi, totodatã, preæedinte al A.C.S. „Tisa” æi

Sorin Bledea, preæedinte al I.P.A. Regiunea a- II- a Maramureæ.

Iulia UTAN

„Îngerii zăpezii”

În perioada 19-23 ianuarie a.c., IGPF, IJPF Maramureæ æi

Asociaåia Club Sportiv „Tisa” Sighetu Marmaåiei, care funcåioneazã

pe lângã IJPF Maramureæ au organizat, la Boræa, etapa finalã a

Campionatului de Schi al PFR. La aceastã competiåie au participat

55 de poliåiæti de frontierã. Concurenåii au avut douã probe, una

pentru schi de fond æi cea de-a doua pentru schi alpin. Datoritã

participanåilor æi rezultatelor deosebite, lotul a primit porecla de

„Îngerii Zãpezii”.

Clasamentul, pe categorii, a fost urmãtorul: sub 35 ani

bãrbaåi, schi alpin: agent Bogdan Ciubotaru, IJPF Botoæani;

subinspector Alin Ciubotaru, IJPF Botoæani; subinspector Marius

Dan Mihai, PPF Bacãu.

La categoria peste 35 ani bãrbaåi, schi alpin: agent Ioan

La categoria sub 35 ani bãrbaåi, schi fond:

La categoria peste 35 ani bãrbaåi, schi fond:

La categoria femei, schi alpin: agent Alina Kiss,

Coordonatorul concursului, subcomisarul

Ætefan ANDREESCU

F R O N T I E R A

S p o r t

29


DPF Iai propune colegilor,

spre studiu, aprofundare i

utilizare în activitatea de zi cu

zi, Ghidul de conversaţie românenglez-rus.

Autorii ghidului, subinspector de

poliåie Obadã Tamara æi agent de

poliåie Antohi Bogdan, oferã poliåiætilor

de frontierã un instrument îndeobæte

lingvistic, dar æi un îndrumar de civilizaåie

æi comportament necesar creãrii unui

cadru de normalitate necesar desfãæurãrii

controlului la frontierã.

Noåiunile de foneticã, gramaticã æi

vocabular cât æi cele trei sute de expresii

sunt cele strict necesare unei comunicãri

concise, clare, dar care trebuie exersatã

prin ascultarea æi repetarea expresiilor

înregistrate.

Eficienåa lucrãrii este datã de abordarea

formãrii æi folosirii pronunåiei, prezentã

în douã forme: grafic, prin transcrierea

foneticã a expresiilor selectate æi

explicarea alfabetului fonetic la începutul

fiecãrei secåiuni æi audio (mp3), prin

CD-ul ataæat, care conåine înregistrãrile

expresiilor în limbile englezã æi rusã.

Formatul grafic æi cel audio al lucrãrii

oferã mobilitate æi o gamã generoasã de

echipamente electronice necesare redãrii

(mp3/mp4/ DVD/ CD-player/PC).

conversaåie român-englez-rus este de 5

lei, iar cei interesaåi se pot adresa în scris

la Direcåia Poliåiei de Frontierã Iaæi.

Lucrarea „Strãinul rezident în România”, sub semnãtura

colegului nostru dr. Adrian Constantin Tãtar, consilier juridic în

cadrul Æcolii de Formare Iniåialã æi Continuã Iaæi, prezintã, într-o

manierã cuprinzãtoare, regimul juridic al strãinului în România,

fiind scoase în evidenåã noile condiåii de reglementare a acestei

instituåii în contextul aderãrii României la UE. Ea este alcãtuitã

din douã pãråi, prima intitulatã „Drept material general aplicabil

în materia condiåiei juridice a strãinului”, iar cea de-a doua

„Reglementãri speciale aplicabile regimului juridic al strãinilor”.

Semnal

Casa bunicii -

Chiar æi muæcatele

Aratã bãtrâne

Haiku este un gen de poezie cu formã fixã, tradiåional japonezã (limba japonezã

fiind o limbã silabicã), alcãtuitã din 17 silabe repartizate pe 3 „versuri” formate

din 5, 7, 5 silabe.

Colaborator vechi al revistei Frontiera, Constantin Stroe a publicat la editura

Societatea Scriitorilor Militari volumul de Haiku intitulat „Casa Bunicii”.

Volumul bilingv conåine 172 de aceste mici poeme, pline de esenåã æi

sensibilitate, grupate în 10 capitole din care amintim: „Minunea primãverii”,

„Varã fierbinte”, „Teiul æi Eminescu”.

Cartea beneficiazã de o graficã deosebitã, realizatã în creion de autor.

„Cartea sa se numãrã printre acelea la care dupã ce ai închis-o simåi nevoia

cã vei mai reveni peste o vreme, ca la un izvor cu apã proaspãtã de care åi se face

din când în când sete, adicã dor,” scrie în prefaåa volumului colonelul (r.) Vasile

Moldovan fost redactor al revistei Frontiera, æi-i dãm cu siguranåã dreptate.

Coæuri fumegând / numai casa bunicii / mereu fãrã foc

Joi 18.12.2008, la Rin Grand Hotel din Bucureæti,

a avut loc lansarea revistei ,,SNPPC.RO”, organul

de presã al sindicatului nostru. La lansare au fost

invitate persoane din conducerile MAI, IGPF, IGPR,

direcåii generale ale MAI, personalitãåi din mass

media æi din show bizz-ul românesc, reprezentanåi

ai audio-vizualului æi presei scrise, redactorii æefi ai

publicaåiilor din MAI etc.

Prezentarea evenimentului, presãratã cu picante

momente umoristice, a fost asiguratã de Ioan Ghiuri

Pascu, împreunã cu formaåia sa ,,Blue workers”, iar

introducerea în atmosfera sãrbãtorilor de iarnã a

fost asiguratã de grupul de colindãtori al Biroului

Teritorial al SNPPC din IPJ Mureæ, prilej cu care

colegii noætri au lansat al treilea CD intitulat ,,Din

an în an ... “.

Prin apariåia revistei, Biroul Executiv

Central a venit în întâmpinarea unei

dorinåe mai vechi a membrilor noætri,

aceea de a se regãsi, ca sindicaliæti,

în paginile unei publicaåii, de a avea

acces la informaåii absolut necenzurate.

Evenimentul constituie în acelaæi timp

o nouã provocare în complexitatea

activitãåilor sindicale, începutul unui nou

drum pe care ni-l dorim cât mai lung æi mai

ales cu multe popasuri plãcute æi utile.

Coordonatorii acestei publicaåii îæi doresc, în

primul rând, ca revista sã fie cititã.

Nãdãjduim, sã gãsiåi în paginile revistei

informaåiile necesare formãrii æi desãvâræirii culturii

sindicale precum æi rãspunsuri la întrebãrile pe care

vi le puneåi în legãturã cu desfãæurarea activitãåilor

profesionale de zi cu zi.

Dorim ca revista sã trãiascã prin dumneavoastrã,

iar paginile ei sã fie locul în care sã vã puteåi

destãinui, fãrã complexe sau reåineri, atunci când

sunteåi, sau vi se pare cã sunteåi, lezaåi în drepturile

dumneavoastrã, locul în care sã comunicaåi cu

zecile de mii de colegi æi unde sã vã gãsiåi prieteni

æi parteneri întru rezolvarea problemelor cu care vã

confruntaåi. Mai concis spus, ne dorim ca revista sã

Colectivul redacåional este conætient

Dãnuå DOBREANU –

vicepreæedinte SNPPC

30 F R O N T I E R A


Acţiune umanitară

Un alt mod de a te simåi împlinit...

În sãptãmâna premergãtoare Sãrbãtorii Naæterii

Mântuitorului, pãstrând tradiåia anilor trecuåi, poliåiætii de

frontierã arãdeni au venit în ajutorul copiilor de la Æcoala

Specialã Æiria.

Astfel, nelipsitul Moæ Crãciun, atât de aæteptat de cei

mici, a fost încãrcat cu îngeraæi æi moæii de ciocolatã, fructe,

cozonaci æi alte dulciuri pe placul micuåilor. Cu aceastã

ocazie, peste 70 de copii cu vârste cuprinse între 3 æi 15 ani

au beneficiat de aceste bucurii, dulciuri æi atenåie.

Nici nu poate fi exprimatã bucuria pe care am trãit-o în

momentul în care am fost întâmpinatã de cei mici, nerãbdãtori

de a începe cât mai repede programul artistic pregãtit pentru

a vedea ce le-a lãsat iubitul Moæ în punguliåã.

Åin foarte mult sã mulåumesc colectivului care m-a

desemnat a fi purtãtoarea mesajului lor cãtre micuåele suflete

iarnã, sã aducã un strop de alinare æi bucurie unor

persoane greu încercate de viaåã. A fost ales Centrul

Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie

pentru Copii Dr. Nicolae Robãnescu æi, în data de 23

decembrie 2008, colegele din Compartimentul Tradiåii

al IGPF, comisar Florica Breazu æi agent Liliana Frunzã,

au împãråit trei saci cu jucãrii copiilor instituåionalizaåi

din cadrul Centrului. Poliåiætii de frontierã din IGPF au

donat æi o sumã de bani în contul acestei instituåii de

recuperare, a cãrei misiune este de a oferi îngrijiri de

sãnãtate personalizate care sã rezolve patologia copiilor

cu deficienåe neuro æi locomotorii , dar æi de a promova

dezvoltarea cercetãrii ætiinåifice de profil în domeniul

recuperãrii copilului.

Marius IONESCU

Mihaela LEÆ

Ajutor pentru copiii

instituåionalizaåi æi bãtrâni

În pragul sãrbãtorilor de iarnã, poliåiætii de frontierã maramureæeni au dat

Colindători la DPF Sighetu Marmaţiei

i IJPF Maramure

Primii vestitori ai sãrbãtorilor de

iarnã care au trecut pragul DPF Sighetu

Marmaåiei æi IJPF Maramureæ au fost

copiii de la Grãdiniåa nr. 9 din Sighetu

Marmaåiei, însoåiåi de educatoarea Maria

Chiran.

Îmbrãcaåi în port tradiåional, frumoæi

æi îmbujoraåi, micuåii ne-au umplut

holurile cu colindele lor cristaline,

încântându-ne prin mesajele æi urãrile

de bine pentru noul an.

Cu promisiunea cã vor veni æi anul

viitor, Moæul i-a rãsplãtit la final cu

cadouri.

Iulia UTAN

Iulia UTAN

F R O N T I E R A

T r a d i å i i 31


32

„G o o g l e ” - ind

prin G o o g l e


motorul de cãutare pe Internet cu acelaæi nume. Google a început

ca un proiect de cercetare al lui Larry Page æi al lui Sergey Brin

(doctoranzi la Universitatea Stanford), când aceætia aveau 24 æi

respectiv 23 de ani, în 1996. Google oferã o metodã simplã æi

rapidã de gãsire a informaåiilor pe web, având o bazã de date de

peste 8 miliarde de site-uri.

• Domeniul „google.com”

a fost înregistrat pe 15

septembrie 1997, iar primul

birou s-a deschis în garajul

unei prietene din Menlo Park,

California.

• Oamenii cheie în

companie sunt Eric E.

Schmidt (director general din

2001), Sergey Brin (preæedinte

pe tehnologii) æi Larry Page

(preæedinte pe produse).

• Numele de Google este

o greæealã de ortografie. Iniåial

Eric E. Schmidt, Sergey Brin æi Larry Page

reprezintã numãrul 1 urmat de 100 de zerouri. Termenul a fost

inventat de Milton Sirotta, nepotul de 9 ani al matematicianului

american Edward Kasner. Motorul de cãutare urma sã primeascã

acest nume datoritã rolului pe care-l are: de a organiza cantitatea

imensã de informaåie disponibilã pe web.

• Marele sãu succes se explicã prin inovaåia în maniera de

sortare; astfel, o paginã este clasificatã în funcåie de importanåa

sa acumulatã, ce se calculeazã dupã numãrul de linkuri cãtre

ea de pe alte pagini.

• În anul 2007, ar dura 5.707 ani pentru ca o persoanã sã

caute în toate paginile motorului de cãutare Google. Software-ul

Google o face în 0.5 secunde.

• Recent, verbul „to google” a intrat în Oxford English

Dictionary, însemnând „a folosi motorul de cãutare Google

pentru a obåine informaåii de pe internet”.

• Prima paginã Google este atât de goalã pentru cã fondatorul

nu ætia HTML æi voia doar o interfaåã rapidã. Datoritã faptului cã

prima paginã este atât de liberã, cei care nu sunt obiænuiåi cu ea

stau æi astãzi în faåa ecranului æi aæteaptã sã mai aparã ceva.

• Google a primit în 2007 peste 20 de milioane de cereri în

fiecare zi, din toatã lumea, inclusiv Antarctica æi Vatican. Pagina

de început apare în 116 limbi diferite, inclusiv în latinã, urdu

æi yoruba.

• Unul din motivele pentru care angajaåii Google îæi apreciazã

atât de mult compania este atmosfera de „campus studenåesc”

din sediile companiei. Sediul central Google din Mountain View,

California, denumit Googleplex este vestit

pentru facilitãåile oferite angajaåilor: piscine

(cu salvamari!), teren de volei în aer liber, sãli

de distracåie (biliard, jocuri mecanice etc.), sãli

de relaxare (masaj, camere de relaxare etc.),

cafenele, frizerii etc., mâncare gratuitã.

• Pentru cele aproximativ 3000 de posturi

disponibile în 2007, Google a primit peste

750.000 de CV-uri, conform Fortune.

• Angajaåii Google care recomandã un

cunoscut pentru un job, iar ulterior acesta

este angajat, primesc 2000 $, dacã el rãmâne

angajat timp de minim 2 luni.

• Printre miturile care înconjoarã Google

este „Google 15”, unde numãrul reprezintã

greutatea suplimentarã (în „pounds”, aproximativ 7 kilograme)

pe care un „noogler” (nou angajat Google) o capãtã. Larry Page ar

fi declarat cã nici un angajat nu trebuie sã se afle la mai mult de

150 de picioare (aproximativ 45 de metri) de o sursã de hranã.

• Google a fost declarat, la sfâræitul lui 2007, ca fiind

compania americanã cu cea mai bunã reputaåie, mai ales datoritã

modului în care îæi trateazã angajaåii.

• „Dont`t be Evil” (Nu fi rãu) reprezintã motto-ul neoficial

al Google. Acesta reprezintã angajamentul pe termen lung, pe

care compania æi-l asumã în faåa clienåilor sãi, conform cãruia

profiturile imeditate nu trebuie sã primeze în faåa reputaåiei æi

încrederii brand-ului pe termen lung.

• Existã un serviciu care vã permite sã efectuaåi cãutãri

Google în mod anonim æi fãrã a fi obligaåi sã vizualizaåi reclamele

Google. Serviciul, numit „Scroogle” este gratuit si utilizat de

• Serviciul Street View oferit de Google în Google Maps


un logo customizat/special desenat pentru a marca o zi/un

eveniment important din acea zi, denumite Google Doodle.

Aici puteåi vedea o colecåie pe ani a tuturor logo-urilor speciale

Google, fiind creeat æi un muzeu online, în care se gãsesc toate

logourile care au fost puse pânã acum, cu anumite ocazii. Ele

au fost create de Dennis Hwang, un artist de origine coreanã

stabilit în USA.

• 99 la sutã din veniturile Google sunt derivate de la

programele de publicitate.

• Firma Keyhole, care se ocupã cu achiziåia de imagini

din satelit, pe care Google a cumpãrat-o în octombrie 2004,

a fost fondatã de CIA. Tehnologia acestei firme face posibilã

funcåionarea programului Google Earth, o tehnologie ce permite

utilizatorilor sã exploreze spaåiul æi sã priveascã pãmântul de la

înãlåime pânã în detaliu.

• Existã un site, numit Google Moon, care cartografiazã

suprafaåa lunarã æi indicã locul exact unde a aselenizat naveta

Apollo.

• În noiembrie 2006, Google a achiziåionat „YouTube” pentru

1,65 miliarde $. „YouTube” este un site web unde utilizatorii pot

încãrca æi vizualiza videoclipuri.

• Cu interfaåa sa uæor de folosit, YouTube a fãcut posibil

ca oricine care poate folosi un calculator sã poatã urca un

videoclip, care, în câteva minute, poate fi vãzut de milioane

de persoane. Este cel mai cunoscut site de acest gen. Marea

varietate de subiecte acoperite de YouTube a transformat urcãrile

Googleplex

o l e Acest material nu

reprezintã

punctul de vedere al

Google.inc,

sursa acestuia fiind

world wide web

Ætefan ANDREESCU

F R O N T I E R A Æ t i a å i c ã . . .


Ioan C. Cantacuzino

medic, bacteriolog si savant

145 ani de la naæterea lui Ioan C.

Cantacuzino, medic, bacteriolog æi

savant, fondator al Æcolii Româneæti

de Microbiologie æi Medicinã

Experimentalã (25 noiembrie 1863

- 14 ianuarie 1934)

Ioan C. Cantacuzino, savant român,

medic æi bacteriolog, prin calitãåile

sale de cercetãtor, organizator æi

animator, a realizat în åarã o operã

foarte importantã în domeniul

bacteriologiei, imunologiei,

epidemiologiei æi igienei sociale,

contribuind, în acelaæi timp, la

afirmarea ætiinåei româneæti pe plan

internaåional.

S-a nãscut pe 25 noiembrie

1863, la Bucureæti, a urmat, la Paris,

cursurile liceului „Louis le Grand” æi

pe cele ale facultãåilor de filozofie

(1882-1891), ætiinåe naturale (1886

-1891) æi medicinã (1887-1894).

A obåinut titlul de doctor, cu

teza „Recherches sur le mode de

destruction du vibrion cholerique

dans l’organisme” (Cercetãri

asupra modului de distrugere a

vibrionului holeric în organism) æi

a fost asistentul biologului rus Ilija

Mecinikov (1845-1916), laureat al

premiului Nobel pentru medicinã.

Întors în åarã, este numit profesor

de Medicinã experimentalã la

Facultatea de Medicinã din

Bucureæti (1901-1934) æi Director

general al Serviciului Sanitar din

România (1907-.1910). Vocaåia sa

de fondator æi organizator a fost

demonstratã prin înfiinåarea unor

instituåii ca „Institutul de Seruri æi

Vaccinuri” (1921), care astãzi îi

poartã numele, a Laboratorului de

„Medicinã Experimentalã” (1901) din

cadrul Facultãåii de Medicinã, precum

æi a unor reviste de specialitate, „Revista

Ætiinåelor Medicale” (1905), „Annales

de Biologie” (1911) æi „Archives

roumaines de pathologie expérimentale

et de microbiologie”. A fost membru al

Academiei Române æi fondator al Æcolii

române moderne de microbiologie æi

medicinã experimentalã.

Ca director general al Serviciului

Sanitar (1908-1910) luptã împotriva

tuberculozei, organizeazã servicii

sanitare model în opt judeåe æi

laboratoare de bacteriologie în

principalele oraæe ale åãrii. Sintetizeazã

ideile moderne de medicinã curativã æi

preventivã, pe care le raporteazã la

nevoile æi posibilitãåile åãrii din acea

perioadã în legea sanitarã din 1910

(legea „Cantacuzino”).

Cantacuzino continuã cercetãrile

fostului sãu profesor, Mecinikov, în

problema fagocitozei, a imunitãåii

mecanismului de apãrare a organismului

împotriva agenåilor patogeni.

Implicându-se în studiul holerei,

tifosului exantematic, tuberculozei,

aduce contribuåii remarcante. A creat

noåiunea de imunitate prin contact. În

campania din 1913 a iniåiat mãsurile

de combatere a epidemiei de holerã,

iar în primul rãzboi mondial, în calitate

de conducãtor al serviciilor sanitare

militare æi civile, a luat mãsurile de

combatere a marii epidemii de tifos

exantematic.

Desfãæoarã o bogatã activitate de

cercetare privind vibrionul holeric æi

vaccinarea antiholericã, imunizarea

activã, împotriva dizenteriei æi

febrei tifoide, etiologia æi patologia

scarlatinei. Pe baza cercetãrilor sale

privind vibrionul holeric, Cantacuzino

a pus la punct o metodã de vaccinare

antiholericã, numitã „Metoda

Cantacuzino”, folositã æi astãzi în åãrile

unde se mai semnaleazã cazuri

De asemenea, a organizat æi

Medic, bacteriolog, profesor

al Ligii Naåiunilor (1923), al Societãåii

de Biologie, al Societãåii de Patologie

Exoticã æi al Academiei de Ætiinåe, din

Paris.

Aplecat asupra studiului filozofiei,

fiziologiei, ætiinåelor naturale æi

medicinei, face parte din cea de-a

treia generaåie de biologi materialiæti,

alãturi de E. Racoviåã, D. Voinov æi P.

Bujor. A decedat pe 14 ianuarie 1934,

în Bucureæti.

Doru MOISIN

F R O N T I E R A

D o c u m e n t a r

33


34

B

:-)

A

N


Un ascultãtor sunã la un post de radio.

-Bunã ziua! Vã ascultãm.

-Am gãsit un portofel care conåine 15.000 dolari æi un buletin

de identitate pe numele Popovici Mihai. Îi doresc multã sãnãtate

æi aæ vrea sã îi ofer o dedicaåie muzicalã...

C

Pe perioada crizei economice guvernul român va asigura

slujbe pentru æomeri. Ele vor fi oficiate de preoåi, episcopi æi

mitropoliåi.

Se întâlnesc doi viermi. Spune unul:

- Mã, unde e tac’tu?

- A plecat la pescuit.

Douã blonde mergeau pe stradã, iar una dintre ele

exclamã:

-Uitã-te la câinele ãla cu un singur ochi!

Cealaltã blondã îæi acoperã un ochi æi întreabã:

-Unde? Unde?

Electricianul spitalului intrã la Reanimare æi le spune

bolnavilor cu masca de oxigen pe faåã:

- Luaåi o gurã mare de aer cã tre’ sã schimb niæte siguranåe...

Un avion rusesc se prãbuæeæte în Alaska. Pilotul se salveazã

dar îl prind americanii. La sediul CIA, interogatoriu:

-Bãi tavarisci, ce sistem de radiolocaåie folosiåi voi?

-!?!

-Bãi tavarisci, ce sistem de propulsie aveåi, bãi?

-!?!

-Bãi tavarisci, dacã nu ne descrii aparatura de bord... te fac

aræice!

Îl iau doi malaci la tãbãcit, dar rusul nimic. Dupã o vreme,

când la un schimb de prizonieri ajunge rusul acasã, îl întreabã

colegii:

- Ia spune Ivane, cum a fost în captivitate la americani?

-Bãi bãieåi, puneåi mâna pe carte æi învãåaåi aparatura de bord,

cã dacã vã prind americanii æi nu ætiåi, vã tãbãcesc zilnic!

Dupã o zi de æcoalã ajunge Gigel acasã:

- Tatã, am luat 4 la Mate..

Jap, o palmã !

- Tatã, am luat 4 la Fizicã!

Jap, încã o palmã !

- Am luat 10 la Muzicã !

Jap, altã palmã .

- Dar am luat 10 !

- Bã, da îåi mai arde æi de cântat!

Tinerii cãsãtoriåi:

Ea: - Dragã, te gândeæti toatã ziua la sex. Nu am putea sã

discutãm puåin æi despre artã, despre literaturã?...

-Bine... l-ai citit pe Balzac?

U

R

-Nu.

-OK, atunci hai în pat!

O barzã zbura cu un bãtrânel

în cioc. La un moment dat întreabã

bãtrânelul:

-Auzi, barzo, nu crezi cã ne-am

rãtãcit?

I

O fetiåã vede pe stradã un

cãåel care tocmai fãcea vrute æi

nevrute cu o cãåeluæã æi îl întreabã

pe tatãl sãu ce fac. Tatãl, jenat, îi

rãspunde:

- Cãåeluæa nu vrea sã meargã

acasã æi câinele încearcã sã o ia

cu foråa.

- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc

cã se åinea bine de chiuvetã, altfel

poætaæul o ducea în mod sigur la

poætã...

La tribunal un el æi o ea se

ceartã pentru custodia fiicei lor.

-Eu am adus-o pe lume cu

durere, mie mi se cuvine custodia.

Judecãtorul cãtre soå:

-Argumentul dumneavoastrã

care este?

Omul reflecteazã un moment,

apoi zice calm:

-Domnule judecãtor, dacã

dumneavoastrã bãgaåi o monedã

într-un automat de rãcoritoare æi

iese o sticlã de suc, a cui e sticla, a

maæinii sau a dumneavoastrã?

F R O N T I E R A

:-)

:-)

Bulã æi taicã-sãu:

-Ce mai e nou pe la æcoalã,

fiule ?

-Nimic ! Mi-au prelungit contractul pentru clasa a VI-a !

Ce s-a ales de lumea asta, domnule! Stãteam duminicã în

bisericã la slujba, când o doamnã de lângã mine scoate åigara,

o aprinde æi începe sã fumeze. Sã-mi scape berea din mânã, nu

alta!

Æi vreåi sã spuneåi cã soåul dumneavoastrã s-a spânzurat? O

întreabã judecãtorul pe tânãra vãduvã.

-Da, domnule judecãtor, rãspunde acesta.

-Æi cum explicaåi atunci mulåimea de cucuie pe care le are?

-S-a spânzurat cu un elastic…

Regula cifrei unice:

presupune

completarea

careului de 81

cãsuåe dupã

O SINGURÃ

REGULÃ: orice

rând, orice coloanã

de 9 cãsuåe æi

oricare pãtrat

de 3X3 cãsuåe sã

conåinã o singurã

datã fiecare cifrã

cuprinsã între 1

æi 9.

D i v e r t i s m e n t


:-)

ANOTIMP

POFTIM!

DEBUT PE

PANTÃ!

SPORT

ACAR!

OMÃT

CICO

SPORT

NIVEL DE

TRAI

CELOFAN

CURMÃTURÃ

Galeria a cu zâmbete!

e SUFLET DE

POET!

ASALT

:-)

SPORTURI R DE IARNÃ de Dumitru MOCANU

PATINUARE

NATURALE

LATRÃ ÎN

DELTÃ(PL)

CÃLUÅ

ALUMINIU

(SIMB)

LAC (SF...)

NICOVALE

UN LOCAL

BÃTUT LA

HOCHEI

SERIALE DE

LUNI

DOTAT

OMUL

SULTANULUI

CALCIU

(SIMB)

LOCAÆ

NU

TÂNÃR

GRAVÃ

USTUROI

BATE PUCUL

BIS!

SPORT

BANUL

ÆAHULUI

FAPT

NEÂMPLINIT!

PRIMELE ÎN

CLUB!

FINALE LA

TRAMBULINÃ!

CODIFICAT

CAMPIONI

„MATERIAL”

PENTRU

PATINAJ

ÎN CERC!

NEGAÅIE

TRAGE AÅA

SPORT

CIOCNIRE

PE PÂRTIE

POMADÃ

MOLDOVENCEI

A

OVAÅIONA

VOTUL POLITIC

Plimbându-se pe stradã, un æef de

partid politic a fost accidentat de un

camion æi a decedat. Sufletul sãu s-a

ridicat la cer (probabil dintr-o eroare) æi

iatã-l faåã în faåã cu Sfântu’ Petru.

-Bine ai venit! Foarte rar un politician

de talia ta ajunge aici æi nu prea ætim ce

sã facem cu tine, dar vei petrece o zi în

Iad, una în Rai æi-åi vom permite sã alegi

locul unde sã-åi petreci eternitatea.

A fost condus la ascensor, coborând

pânã-n Iad. S-a trezit în mijlocul unui

luxos teren de golf, mai departe un club,

iar în faåã foætii colegi de partid æi parteneri

de afaceri deja decedaåi, îmbrãcaåi în

haine elegante æi foarte fericiåi.

Au alergat sã-l salute, s-au îmbrãåiæat æi

au început sã-æi aminteascã de timpurile

bune, când se îmbogãåeau pe spinarea

poporului. Au jucat o partidã de golf,

au cântat împreunã la club, delectânduse

cu manguste æi caviar, iar noaptea

în compania unor tinere frumoase æi

libertine. S-a întâlnit chiar cu Diavolul cel

mare, care era un tip simpatic, distractiv

pus pe glume æi pe dans. A fost atât de

bine, dar s-a fãcut ora de plecare æi toåi

l-au condus la ascensor. A urcat, pânã la

poarta Paradisului, unde Sfântu’ Petru îl

aætepta:

- Acum e momentul sã intri în

Paradis!

Omul politic a petrecut urmãtoarele

ore de pe un noriæor pe altul, atingând

harpa æi cântând. Cele 24 de ore au

zburat, iar Sfântu’ Petru a venit:

-Ai petrecut o zi în Iad æi una în Rai,

acum e momentul sã alegi!

- Raiul este chiar frumos, dar cred cã

mai bine m-aæ simåi în Iad.

Sfântu’ Petru l-a însoåit la ascensor

æi l-a coborât în Infern. Când s-au

deschis uæile, s-a trezit în mijlocul unui

teren uscat, plin de mizerii. Æi-a vãzut

prietenii îmbrãcaåi în zdrenåe, chinuiåi æi

scotocind prin gunoaie. Diavolul cel mare

îl întâmpinã æi-l bãtu pe umãr.

-Nnnnu-nåeleg, bâigui politicianul, ieri

am fost aici æi erau femei frumoase, teren

de golf, bunãtãåi, ne-am distrat de minune

æi... æi... acum tot ce aveåi este un teren

uscat, plin de porcãrii, iar prietenii mei

sunt niæte amãrâåi.

Diavolul cel mare, zâmbi æi zise:

-Ieri eram în campanie electoralã! AZI

AI VOTAT !

:-)

LUAT LA

MIJLOC!

PROBÃ LA

SCHII

FLOARE

ORNAMENTALÃ

A MÃRUNÅI

F R O N T I E R A

D i v e r t i s m e n t

Responsabili de pagini Ætefan ANDREESCU æi Marius IONESCU

35


„Munåilor cu creasta rarã /Nu lãsaåi straja sã piarã,

Dacã piere straja voastrã / Va muri æi åara noastrã...”!


SINTEZA ACTIVITÃÅII

POLIÅIEI DE FRONTIERÃ

2008

- documentul poate fi consultat æi pe site-ul de intranet al PFR -

1. Modernizarea politicii

manageriale la nivelul PFR

Obiectivul fundamental pentru perfecåionarea

managementului l-a reprezentat creæterea capacitãåii

instituåionale de optimizare a supravegherii æi controlului

frontierei precum æi de combatere eficientã a infracåionalitãåii

transnaåionale

Alte obiective prioritare: Optimizarea procedurilor

de lucru, Euroconformizarea legislativã; Eficientizarea æi

modernizarea managementului poliåienesc; Reorganizarea

instituåionalã; Optimizarea managementului resurselor

umane; Cooperarea interinstituåionalã internã æi externã;

Reducerea fenomenului criminalitãåii; Dezvoltarea

capacitãåii tehnico-operative.

2. Armonizarea legislativã

Principalele activitãåi

a) analizarea æi prezentarea propunerilor de avizare

pentru 134 proiecte de acte normative care vizau atât

activitãåile specifice ale Poliåiei de Frontierã/M.A.I. cât æi

pe cele în sarcina altor instituåii;

b) iniåierea æi promovarea a 6 proiecte de acte normative

vizând activitãåi specifice Poliåiei de Frontierã;

c) au fost analizate æi formulate puncte de vedere asupra

unui numãr de peste 44 de materiale în domeniul relaåiilor

internaåionale, fiind de menåionat, aici, atât documente

care privesc proiectele de acorduri cu diferite state aflate în

proces de negociere, cât æi înscrisuri întocmite în procesul

de monitorizare a modului de îndeplinire a obiectivelor

Poliåiei de Frontierã asumate în procesul de aderare a

României la spaåiul Schengen;

d) a fost asiguratã reprezentarea intereselor

Inspectoratului General al Poliåiei de Frontierã æi

Ministerului Administraåiei æi Internelor în cauzele civile

æi administrative aflate în diferite stadii de soluåionare, fiind

necesarã prezenåa consilierilor juridici la aproximativ 74

termene (la nivelul Serviciului Juridic au fost înregistrate

738 acte procedurale-citaåii, comunicãri etc.).

Principalele acte normative care au stat la baza

desfãæurãrii activitãåii lucrãtorilor Poliåiei de Frontierã

Române:

• ACORDUL din 14 iunie 1985 între guvernele statelor

Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania

æi Republicii Franceze privind eliminarea gradualã a

controalelor la frontierele comune, încheiat la Schengen,

la 14 iunie 1985

• CONVENÅIA DE APLICARE A ACORDULUI

SCHENGEN din 14 iunie 1985 între guvernele statelor

din Uniunea Economicã Benelux, Republicii Federale

Germania æi Republicii Franceze privind eliminarea treptatã

a controalelor la frontierele lor comune

• REGULAMENTUL (CE) NR. 562/2006 AL

PARLAMENTULUI EUROPEAN ÆI AL CONSILIULUI din

15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind

regimul de trecere a frontierelor de cãtre persoane (Codul

Frontierelor Schengen)

• RECOMANDARE A COMISIEI 6/11/2006 de instituire

a unui „Manual practic pentru poliåiætii de frontierã

(Manualul Schengen)” comun, de utilizat de cãtre

autoritãåile competente ale statelor membre în cadrul

efectuãrii controlului la frontierã asupra persoanelor

• LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei

circulaåii a cetãåenilor români în strãinãtate, cu modificãrile

æi completãrile ulterioare

• Strategiei naåionalã privind aderarea la spaåiul

Schengen

• ORDONANÅA DE URGENÅÃ nr. 104 din 27

iunie 2001 privind organizarea æi funcåionarea Poliåiei

de Frontierã Române, cu modificãrile æi completãrile

ulterioare

• ORDONANÅA DE URGENÅÃ nr. 105 din 27 iunie

2001 privind Frontierã de stat a României, cu modificãrile

æi completãrile ulterioare

• ORDONANÅA DE URGENÅÃ nr. 194 din 12

decembrie 2002 privind regimul strãinilor în România, cu

modificãrile æi completãrile ulterioare

3. Asigurarea resurselor umane în

anul 2008

Managementul resurselor umane a vizat atât

îmbunãtãåirea mediului de lucru, cât æi creæterea

ataæamentului personalului faåã de instituåie, prin mãsuri

manageriale complexe, cum ar fi: evaluãri psihosociale,

analize ale mediului intern, recompense etc.

Supliment Frontiera - nr. 1/2009

1


Activitatea de management resurse umane a urmãrit

atingerea obiectivelor strategice ale Poliåiei de Frontierã

Române, astfel:

1. Asigurarea resurselor umane adecvate, din punct de

vedere cantitativ æi calitativ;

În anul 2008, la nivelul Poliåiei de Frontierã Române,

au fost ocupate 448 posturi, din care:

- ofiåeri : 217

- agenåi : 179

- personal contractual : 52

La nivelul instituåiei noastre gradul de încadrare a

posturilor este de 93,17% la frontiera externã æi 92,92%

la frontiera internã.

2. Creæterea rãspunderii la nivelul sectoarelor Poliåiei de

Frontierã Române, prin sporirea competenåei profesionale

a poliåiætilor de frontierã în aplicarea legii, implementarea

procedurilor prevãzute în Regulamentul nr. 562/2006 al

Parlamentului European æi al Consiliului din 15.03.2006,

privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce

stau la baza liberei circulaåii a persoanelor peste frontiere

æi din „Manualul practic pentru poliåiætii de frontierã” întrun

sistem motivaåional aplicat diferenåiat pe categorii de

personal;

3. S-a implementat în integralitate Programa Comunã

de instruire elaboratã de FRONTEX

4. Perfecåionarea sistemului de formare æi pregãtire

continuã a personalului.

Atfel, în ceea ce priveæte pregãtirea personalului, s-a

avut în vedere intensificarea acesteia pe toate palierele de

interes pentru instituåie (acquis Schengen, limbi strãine,

specializare pe linia combaterii fenomenelor infracåionale

transfrontaliere, cooperare poliåieneascã etc.).

În perioada de referinåã, au fost pregãtiåi 528 ofiåeri

æi 4.315 agenåi, din care 498 ofiåeri æi 4.098 agenåi în

cadrul instituåiilor de învãåãmânt ale PFR æi 130 ofiåeri æi

217 agenåi în unitãåile de învãåãmânt ale MAI pe diferite

domenii de combatere a infracåionalitãåii transfrontaliere,

informaticã æi limbi strãine.

Aproximativ 5.300 ofiåeri æi agenåi au fost pregãtiåi

pentru aplicarea acquis-ului Schengen æi 1.713 poliåiæti de

frontierã în cadrul conceptului „Poliåia de proximitate”.

În luna februarie 2008, a fost încheiat un acord cadru de

parteneriat pe probleme de pregãtire între IGPF æi Agenåia

FRONTEX, prin care Æcoala de Formare Iniåialã æi Continuã

a Personalului Poliåiei de Frontierã Iaæi a fost certificatã ca

Academie partenerã FRONTEX (Partenership Academy).

La nivelul acestei instituåii de învãåãmânt a PFR, au fost

organizate cursuri de pregãtire a poliåiætilor de frontierã din

diverse state europene, sub egida FRONTEX, respectiv:

- 3 sesiuni de pregãtire Mid Level - 45 ofiåeri din diferite

state membre U.E.;

- 3 sesiuni de pregãtire RABIT - 60 ofiåeri din diferite

state membre U.E.

4. Sistemul integrat de securizare a

frontierei (SISF)

În cadrul Poliåiei de Frontierã, instituåia direct

responsabilã cu securizarea frontierei (supravegherea æi

controlul frontierei), au fost iniåiate clarificãri conceptuale

care au determinat mãsuri concrete de asigurare a unei

integrãri legislative, organizaåionale, operaåionale, de suport

logistic, management al resurselor umane, atât endogen (în

interior) cât æi exogen (în exterior), cu instituåiile naåionale

cu atribuåii la frontierã, cu åãrile vecine, åãri europene æi

alte åãri, situând pe primul plan specificitatea naåionalã,

dar îmbinând armonios æi realizãrile pe plan european æi

mondial.

Obiectivele percepute prin prisma implementãrii

sistemului integrat de securitate a frontierei æi în perspectiva

combaterii eficiente a criminalitãåii transfrontaliere sunt:

• realizarea æi perfecåionarea cadrului legal æi

administrativ de planificare æi coordonare operaåionalã

unitarã æi coerentã, la nivel naåional æi local a fenomenelor

transfrontaliere;

• reglementarea prin lege a cadrului de colaborare

dintre instituåiile naåionale cu atribuåii în domeniul

managementului integrat al frontierei României;

• armonizarea deplinã a legislaåiei naåionale specifice

acquis-ul Uniunii Europene privind protecåia frontierelor,

migraåia æi azilul;

• finalizarea procesului de dezvoltare a capacitãåii

administrative a instituåiilor cu responsabilitãåi la frontierã

prin adecvarea pregãtirii specifice unitare a resurselor

umane;

• realizarea infrastructurii corespunzãtoare la frontierã,

finalizarea subsistemelor de comunicaåii, tehnologia

informaåiei, supraveghere æi control adaptate specificului

frontierelor (terestrã, aerianã, fluvialã æi maritimã) æi

asigurarea interconectãrii æi interfaåãrii echipamentelor

necesare în sistem integrat;

• amplificarea cooperãrii internaåionale în domeniul

managementului frontierei cu Statele Membre ale Uniunii

Europene, åãrile vecine, precum æi cu alte åãri;

• realizarea æi utilizarea efectivã a unui mecanism

eficient de monitorizare æi evaluare a managementului

integrat al frontierei la toate nivelurile.

Elementele cheie ale sistemului integrat sunt:

• canalele æi fluxurile informaåionale;

• relaåiile ce se stabilesc între structurile responsabile;

• schimburile reciproce de informaåii;

• analizele de risc (analizele integrate de risc);

• prevenirea comiterii infracåiunilor transfrontaliere;

• acåiunile concrete de combatere a infracåionalitãåii

transfrontaliere de cãtre fiecare dintre instituåii sau în

cooperare;

• înlãturarea urmãrilor provocate de infracåionalitatea

transfrontalierã.

5. Fonduri financiare

În perioada analizatã activitatea structurii financiare

a fost organizatã æi s-a desfãæurat în scopul armonizãrii

obiectivelor profesionale de specialitate cu realizarea

obiectivului strategic de securizare a frontierelor României

æi de compatibilizare cu structurile similare europene.

Bugetul destinat cheltuielilor pentru bunuri æi servicii a

fost de 66.120 mii lei

Bugetul destinat cheltuielilor pentru Ordine æi Siguranåã

Naåionalã cheltuieli de personal a fost de 703.106 mii

lei

Bugetul de achiziåii pentru IGPF a fost de 83.499 mii

lei

2 Supliment Frontiera - nr. 1/2009


6. Continuarea întãririi capacitãåii

de analizã a riscului

Structura de Analizã de risc pune în practicã

recomandãrile Uniunii Europene cu privire la utilizarea

analizei de risc ca instrument de management al

frontierei.

La nivel instituåional, putem vorbi despre trei niveluri:

• tactic (la nivel local),

• operaåional (la nivel regional),

• strategic (nivel naåional).

7. Dezvoltarea cooperãrii cu

agenåia FRONTEX

Anul 2008 a reprezentat pentru agenåie o creætere a

numãrului activitãåilor, au fost definite noi concepte pentru

fazele operaåionale æi s-au fãcut demersuri în vederea unei

strânse cooperãri cu statele teråe. În acest context, Poliåia

de Frontierã Românã este caracterizatã de agenåie ca

un partener important, ce sprijinã activ æi participã la

realizarea proiectelor FRONTEX, în vederea securizãrii

frontierelor externe ale UE.

În acest an, PFR a participat la urmãtoarele activitãåi

FRONTEX

• 24 operaåiuni comune sau proiecte pilot în care

România a fost implicatã în anul 2008

• La frontiera verde: 15 ( 6 în calitate de „åarã gazdã”)

• La frontiera albastrã: 4 (1 în calitate de „åarã gazdã”)

- EUXINE 2008 prima operaåiune coordonatã de Agenåia

FRONTEX la Marea Neagrã

• La frontiera aerianã: 5 (2 în calitate de „åarã gazdã).

8. Colaborare internaåionalã

• 22 poliåiæti de frontierã românii au desfãæurat activitãåi

specifice în aeroporturile din Italia

• În perioada 7 - 29 iunie 2008, a Campionatului

European de Fotbal 2008, instituåia noastrã a detaæat 10

experåi în cadrul structurilor de poliåie din Austria pentru

misiuni de sprijin

• poliåiæti de frontierã desfãæoarã activitãåi de sprijin la

Consulatul României din Chiæinãu

MISIUNI INTERNAÅIONALE DE MENÅINERE A PÃCII

• 5 misiuni de menåinere a pãcii la care au participat

13 lucrãtori din PFR

9. Colaborare internã

Colaborarea se efectueazã în special cu:

• structurile Ministerului Administraåiei æi Internelor,

prin cooperare permanentã, acåiuni comune æi schimb de

informaåii;

• în domeniul justiåiei, prin informare reciprocã,

culegere æi schimb de date de interes operativ;

• Ministerul Apãrãrii Naåionale, Serviciul Român de

Informaåii, Serviciul de Informaåii Externe, Ministerul

Sãnãtãåii, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de

Protecåie æi Pazã referitor la sprijinul reciproc æi schimbul

de date æi informaåii;

• Ministerul Mediului, pentru acåiunile comune pe

linia braconajului piscicol, sprijinul reciproc æi schimbul

de informaåii,

• Ministerul Transporturilor æi Infrastructurii prin

protocoale de colaborare æi acåiuni comune cu structurile

subordonate acestui minister;

• Agenåia Naåionalã pentru Protecåia Drepturilor

Copilului.

10. Integrare europeanã

În domeniul controlului frontierelor au fost organizate

10 misiuni de pregãtire pentru aderare la spaåiul Schengen,

din care 8 misiuni de autoevaluare cu experåi naåionali æi

2 misiuni de pre-evaluare cu sprijinul unor experåi strãini

(slovaci æi lituanieni). Misiunile au fost efectuate atât sub

egida Comisiei mixte de evaluare Schengen pentru porturi

æi aeroporturi internaåionale, cât æi prin foråe proprii.

Aceste misiuni au acoperit toate structurile teritoriale ale

PFR, fiind considerat un instrument deosebit de important

în pregãtirea structurilor pentru misiunile propriu-zise ce

vor avea loc în perioada 2009- 2010.

Asistenåã tehnicã pentru pregãtirea condiåiilor necesare

implementãrii ulterioare a sistemelor FADO æi APIS (75.000

euro)

Modernizarea infrastructurii PFR, prin reabilitarea a 33

de sedii operative (44 milioane euro).

Întãrirea supravegherii frontierelor externe ale UE, prin

modernizarea sistemelor de mobilitate navalã æi terestrã

(116 milioane euro)

11. Direcåia pentru implementarea

sistemului integrat de securizare a

frontierei - UMP

UMP-DISISF coordoneazã æi monitorizeazã realizarea æi

implementarea Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei

(SISF) ca principal obiectiv æi instrument de exercitare a

managementului integrat al frontierei de stat a României,

prin Contractul încheiat între MAI æi firma EADS.

În perioada de referinåã, s-au desfãæurat æedinåe de

coordonare între managerii EADS æi MAI. Acestea au

avut ca scop coordonarea activitãåilor de realizare a

proiectelor tehnice, implementare a subsistemului IT Backup

precum æi clarificarea altor aspecte privind realizarea æi

implementarea SISF.

Au fost întocmite rapoarte periodice (sãptãmânale,

lunare sau la cerere) privind progresele Proiectului de

implementare a SISF, pentru informarea structurilor æi

conducerii IGPF æi MAI.

Pentru realizarea æi implementarea proiectelor tehnice

aferente subsistemelor SISF au fost organizate æi desfãæurate

æedinåe de lucru comune la nivel de specialiæti MAI, EADS

æi alte structuri, încheiate cu note de discuåii (minute).

Supliment Frontiera - nr. 1/2009

3


12. Componenta navalã a PFR

Participarea la 4 operaåiuni organizate de Agenåia

FRONTEX: Nautilus 2008; Hermes; Indalo 2008; EUXINE

2008.

Participarea în cadrul exerciåiilor naåionale æi

internaåionale desfãæurate în comun cu åãrile riverane

Mãrii Negre: Black Sea Hawk; ARION 2008; TOMIS 2008;

JACKAL STONE etc.

13. Combaterea migraåiei ilegale

Combaterea infracåiunilor la regimul drepturilor de

proprietate intelectualã

În anul 2008, poliåiætii de frontierã împreunã cu

lucrãtorii vamali au depistat la frontierele României bunuri

contrafãcute purtând mãrci internaåionale protejate, dupã

cum urmeazã:

• 973.327 bucãåi articole de îmbrãcãminte æi lenjerie

contrafãcute purtând mãrci internaåionale protejate;

• 426.863 bucãåi produse de parfumerie contrafãcute;

• 311.873 perechi încãlåãminte;

• 13.176 bucãåi unitãåi optice de stocare

Traficul cu åigãri

În perioada analizatã, poliåiætii de frontierã au reåinut în

vederea confiscãrii 9.537.657 pachete åigãri, cu o valoare

aproximativã de 45.448.723 lei.

Traficul cu autoturisme furate din strãinãtate

Au fost descoperite 129 autoturisme furate din

strãinãtate.

În anul 2008 au fost depistate 546 grupuri de migranåi,

în care au fost identificaåi 232 traficanåi æi 1.628 migranåi,

dintre acestea, 39 grupuri (143 traficanåi æi 252 migranåi)

fiind organizate în vederea sãvâræirii infracåiunii de trafic

de migranåi, conform Legii 39/2003.

Situaåia pe secåiuni de frontierã a cãlãuzelor reåinute se

prezintã astfel:

Traficul cu droguri

În anul 2008, a fost descoperitã cantitatea de 393,986

kg droguri (386,976 kg heroinã, 0,432 kg canabis, 0,134 kg

cocainã æi 6,444 kg haæiæ) fiind întocmite dosare penale faåã

de 99 persoane. Peste 660 kg de droguri au fost confiscate

pe teritoriul altor state, pe baza informaåiilor transmise de

poliåiætii de frontierã români.

Persoanele implicate în traficul de droguri provin din

Turcia, Serbia, Ungaria, Ucraina, Siria, Bulgaria, Belgia,

Iran, Spania, China æi România.

16. Concluzii

14. Combaterea traficului de

persoane

În anul 2008, au fost înregistrate 184 cazuri de trafic

de fiinåe umane în care au fost identificaåi 393 traficanåi

æi 511 victime, din care 40 grupuri organizate în vederea

sãvâræirii infracåiunii de trafic de persoane (160 traficanåi

æi 195 victime).

15. Combaterea infracåionalitãåii

transfrontaliere

Contrabanda

S-a continuat æi dezvoltat relaåia dintre România æi

Agenåia FRONTEX.

Gradul de încadrare a posturilor este de 91,75 %.

Modernizarea politicii manageriale

Migraåie ilegalã – creætere cu 67 % a infracåiunilor

depistate

Cãlãuze reåinute – creætere de 3,65 ori

Traficul de fiinåe umane - creætere cu 24 % a cazurilor

depistate.

Grupurile de migranåi, descoperite - creætere cu 49 %.

Autoturisme furate descoperite - creætere cu aproximativ

7%.

Droguri descoperite - creæterea de peste 3 ori, iar peste

660 kg de droguri au fost confiscate pe teritoriul altor state

pe baza informaåiilor transmise de poliåiætii de frontierã

români.

Prin contractele încheiate vor fi efectuate întreåineri

generale la autospecialele de termoviziune din dotarea

P.F.R.

La nivelul fiecãrui Sector PF sunt organizate sesiuni

lunare de pregãtire cu formatorii în domeniul Schengen,

axate în special pe implementarea corectã a procedurilor

Schengen æi informaåii cu caracter general din domeniul

Schengen necesar a fi însuæite de cãtre personalul

PF implicat în domeniul controlului æi supravegherii

frontierelor.

4 Supliment Frontiera - nr. 1/2009


A fost elaboratã Planificarea cursurilor de pregãtire

pentru anul 2009 la Æcolile PFR, cu secåiune specialã ce

abordeazã cerinåele Catalogului Schengen în domeniu.

S-a implementat în integralitate Programa Comunã de

instruire elaboratã de FRONTEX.

LEGISLATIV

17. Obiective

• Elaborarea unor studii necesare detalierii anumitor

prevederi din documentele Schengen, în vederea

implementãrii unitare a reglementãrilor acestora

• Reglementarea cooperãrii æi coordonãrii

responsabilitãåilor diferitelor structuri æi agenåii interne æi

externe (ex. Memorandum de cooperare).

INSTITUÅIONAL

• Finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a

Frontierei æi implementarea lui la nivel naåional.

• Asigurarea pregãtirii la nivelul structurilor teritoriale

ale PFR a misiunilor de auto-evaluare Schengen æi

participarea în cadrul echipelor mixte conform Hotãrârilor

Comisiei Naåionale de Auto-evaluare Schengen.

• Asigurarea unor mecanisme de implementare a

mãsurilor necesare în procesul de aderare la spaåiul

Schengen, cu sarcini æi termene pentru fiecare structurã

a PFR.

• Implementarea sistemului e-learning la nivelul

structurilor PFR

• Monitorizarea îndeplinirii mãsurilor din cadrul

rapoartelor de evaluare / auto-evaluare Schengen.

• Implementarea Concepåiei integrate de pregãtire în

domeniul Schengen aprobatã de Comisia Naåionalã de

Auto-evaluare Schengen.

• Asigurarea compatibilitãåii æi interoperabilitãåii

sistemului informatic cu sistemele existente la nivel

european (VIS, SIS, EURODAC, INTERPOL, EUROPOL,

AFIS).

• Asigurarea infrastructurii, în punctele de trecere a

frontierei, conform cerinåelor Schengen (fluxuri de pasageri

separate pentru UE / non UE, infrastructurã de comunicaåii

etc.).

• Efectuarea demersurilor pentru curãåarea æi întreåinerea

culoarului de frontierã de cãtre administraåiile publice

locale.

• Realizarea interoperabilitãåii Sistemului Complex de

Supraveghere æi Observare la Marea Neagrã - SCOMAR - cu

sistemele de supraveghere la Marea Neagrã implementate

de Ministerul Transporturilor æi Infrastructurii, VTS / AIS,

Ministerul Apãrãrii Naåionale, Ministerul Agriculturii,

Pãdurilor æi Dezvoltãrii Rurale, sistemul de monitorizare

prin satelit a navelor de pescuit.

OPERATIV

• Continuarea procesului de profesionalizare /

specializare a poliåiætilor de frontierã din structurile de

combatere a infracåionalitãåii transnaåionale în vederea

implementãrii specifice fiecãrei linii de muncã æi crearea

unui mod de lucru unitar.

• Continuarea æi finalizarea procesului de modernizare

structuralã a formaåiunilor operative ale PFR în vederea

asigurãrii compatibilitãåii depline cu structurile similare

din U.E.

• Intensificarea acåiunilor concrete de cooperare

poliåieneascã interinstituåionalã internã æi internaåionalã.

• Ridicarea nivelului calitativ în activitatea de culegere

a informaåiilor privind combaterea infracåionalitãåii

transnaåionale.

• Intensificarea cooperãrii internaåionale în domeniul

analizei de risc prin participarea activã la întâlnirile FRAN

(Reåeaua de analizã de risc a Agenåiei FRONTEX).

• Creæterea nivelului de monitorizare a fluxurilor

migratorii ilegale ce afecteazã România, prin intensificarea

cooperãrii cu autoritãåile competente naåionale æi

internaåionale.

• Îndeplinirea activitãåilor din responsabilitatea PFR,

din Planul Naåional de Acåiune 2008 – 2010 pentru

implementarea Strategiei Naåionale Împotriva Traficului

de Persoane

• Finalizarea implementãrii Sistemului FADO privind

documentele de cãlãtorie æi a sistemului IMAGETRAK,

privind sistemul de recunoaætere facialã

Retrospectiva 2008 - cazuri deosebite

Combaterea migraåiei ilegale æi traficului cu persoane

1. Cetãåeni indieni, reåinuåi la frontiera cu Ucraina

În cursul lunii martie 2008, poliåiætii de frontierã

maramureæeni, în colaborare cu lucrãtori din cadrul S.R.I.

Maramureæ, au reåinut pe raza localitãåii Tisa, judeåul

Maramureæ, la aproximativ 100 metri de linia de frontierã,

41 cetãåeni indieni, care au intrat ilegal în România,

traversând râul Tisa cu ajutorul unei bãrci pneumatice.

Pentru reåinerea grupului, poliåiætii de frontierã au fost

nevoiåi sã foloseascã armamentul din dotare, fiind trase

æase focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea

procedurilor legale, astfel încât sã nu existe rãniåi æi sã

nu fie încãlcat teritoriul statului vecin. Din verificãrile

efectuate, a rezultat cã persoanele în cauzã sunt de origine

indianã, bãrbaåi cu vârste cuprinse între 16 æi 53 de ani æi

intenåionau sã ajungã în vestul Europei.

Ca urmare a faptului cã toate persoanele au solicitat

acordarea statutului de refugiat în România, poliåiætii de

frontierã au luat mãsura predãrii acestora cãtre Oficiul

Român pentru Imigrãri Maramureæ.

2. Traficanåi de români pentru Marea Britanie æi Israel,

reåinuåi de poliåiætii de frontierã români

În luna septembrie 2008, patru români - Udrea O.,

Cristina O, Lucian F. æi Zaharia B. - au fost trimiæi în

judecatã pentru sãvâræirea infracåiunilor de racolare,

îndrumare æi cãlãuzire de persoane în vederea trecerii

frauduloase a frontierei unui stat strãin, precum æi pentru

constituirea unei asocieri în acest sens.

Cei în cauzã au fost depistaåi de poliåiætii de frontierã din

cadrul Direcåiei de Combatere a Migraåiei Ilegale - IGPF,

sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.,

fiind prezentaåi în faåa instanåei pentru a rãspunde pentru

faptele comise.

Timp de 4 ani, traficanåii au pãcãlit mai multe persoane

- cetãåeni români, dornici sã lucreze în Marea Britanie æi

Israel - obåinând de la acestea sume impresionante de bani,

Supliment Frontiera - nr. 1/2009

5


de zeci de mii de euro. Pe parcursul investigaåiilor fãcute,

poliåiætii de frontierã au stabilit cã, sub „o acoperire” aparent

legalã - înfiinåarea unei firme de transport aerian - liderul

grupãrii emitea o serie de documente false, care atestau

calitatea de piloåi sau însoåitori de bord pentru persoanele

dornice sã ajungã ilegal în Marea Britanie. Ulterior, le

obåinea vize de tranzit aeroportuar pentru Anglia, tranzit

pe care migranåii nu-l mai efectuau, rãmânând ilegal pe

teritoriul britanic.

În urma instrumentãrii dosarului penal, sub coordonarea

procurorului D.I.I.C.O.T., numiåii Udrea O., Cristina O,

Lucian F. æi Zaharia B. au fost prezentaåi instanåei, fiind

învinuiåi de sãvâræirea infracåiunilor de racolare, îndrumare

æi cãlãuzire de persoane în vederea trecerii frauduloase a

frontierei unui stat strãin, precum æi pentru constituirea unei

asocieri în acest sens.

3. Reåea de trafic de fiinåe umane, destructuratã de

poliåiætii de frontierã ieæeni

În luna septembrie a.c., poliåiætii de frontierã din cadrul

D.P.F. Iaæi æi poliåiæti ai B.C.C.O. Iaæi, sub coordonarea unui

procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaæi,

au identificat o reåea de trafic de carne vie, care acåiona

pe relaåia România-Spania.

Din verificãrile efectuate, s-a stabilit cã reåeaua a

acåionat timp de 5 ani de zile (în perioada 2003 - 2008),

ocupându-se de racolarea de tinere (inclusiv, minore) æi

transportarea lor, în mod legal, pânã în Spania, unde erau

obligate sã practice prostituåia în beneficiul traficanåilor.

Prin exploatarea sexualã a fetelor, traficanåii au obåinut

sume importante de bani.

Au fost efectuate mai multe percheziåii domiciliare æi

descinderi, ocazie cu care au fost identificaåi cetãåenii

români R.A., de 30 ani din jud. Giurgiu, T. C., de 35 ani

din jud. Botoæani, R. F., de 30 ani æi C. T., de 28 ani ,

ambii din municipiul Iaæi, membri ai reåelei de trafic de

persoane.

De asemenea, în cauzã, au fost dispuse mãsuri

asigurãtorii asupra sumei de 25.000 euro, 500 gr. bijuterii

din aur, douã autoturisme (BMW æi Audi A6), în valoare

aproximativã de 50.000 euro æi un apartament cu trei

camere, despre care existau indicii cã ar proveni din

produsul infracåiunii.

Trafic cu substanåe stupefiante

1. Capturã impresionantã de heroinã la frontiera cu

Ucraina

La începutul lunii ianuarie 2008, în urma unor ample

investigaåii, în cooperare cu autoritãåile germane, ofiåerii

antidrog din cadrul I.G.P.F., cu sprijinul lucrãtorilor vamali

æi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. , au fãcut una

dintre cele mai importante capturi de droguri, destinate

pieåei de desfacere din Europa de Vest.

În urma operaåiunilor desfãæurate, au fost capturate,

în apropierea frontierei cu Ucraina (P.T.F. Halmeu, jud.

Satu Mare) aproximativ 132 kg de heroinã, ascunse în

æasiul unui automãrfar condus de cetãåeanul turc Mehmet

Ozaktas, în vârstã de 47 ani.

Suspiciunile autoritãåilor au apãrut atât de la traseul

parcurs de æofer (Ucraina - România), cât æi de la faptul

cã acesta a declarat, ulterior, cã nu cunoaæte destinaåia

exactã a cãlãtoriei. În urma controlului amãnunåit, au fost

descoperite, în ascunzãtori confecåionate direct în æasiul

automarfãrului, 254 pachete ce conåineau o substanåã de

culoare cafenie. În urma testelor preliminare, substanåa,

în greutate totalã de aproximativ 131,4 kg., a reacåionat

pozitiv la heroinã. Valoarea drogurilor, pe piaåa de consum,

a fost estimatã la peste 10 milioane de euro.

2. Aproximativ 108 kg. de heroinã, ascunse într-un TIR

încãrcat cu mobilã

Poliåiætii de frontierã din cadrul I.G.P.F. - D.C.I.T. æi

D.P.F. Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.,

au descoperit, ascunse într-un TIR încãrcat cu mobilã,

aproximativ 108 kg de heroinã, ce urmau sã ajungã pe

„piaåa de desfacere” din Europa de Vest.

În luna mai 2008, la P.T.F. Petea, jud. Satu Mare, s-a

prezentat pe sensul de ieæire din åarã cetãåeanul român

Marian T., în vârstã de 55 ani, din Bucureæti, æofer al

unui automãrfar ce transporta, conform documentelor de

însoåire, mobilier pentru o firmã din Uniunea Europeanã.

În baza analizei de risc, folosind câinele antidrog æi

aparatura pentru detectarea æi analiza drogurilor, poliåiætii

de frontierã au procedat la efectuarea unui control

amãnunåit al mijlocului de transport, ocazie cu care, întrun

locaæ special amenajat - între coletele cu mobilã - au

fost descoperite mai multe sacoæe de rafie, în care se aflau

216 calupuri, ce conåineau 108 kg substanåã de culoare

maronie. În urma testãrii cu aparatura din dotare, substanåa

a reacåionat ca fiind heroinã.

3. Un bucureætean, cãutat de 13 ani de autoritãåile

australiene pentru trafic de droguri din America Latinã

cãtre Australia æi alte state vest-europene, a fost reåinut

de poliåiætii de frontierã români

Cetãåeanul român - T. Vasile, de 45 ani din Bucureæti

- liderul unei importante organizaåii de criminalitate

transfrontalierã ce se ocupa cu traficul de droguri din åãri

ale Americii Latine cãtre Australia æi state vest-europene

(printre care æi Olanda), a fost reåinut de poliåiætii de

frontierã români, în luna octombrie 2008.

Alãturi de acesta, au fost identificaåi æi reåinuåi alåi doi

români, „locotenenåi” ai acestuia - Alexandru Z., de 25

ani æi Laura K., de 31 ani - care aveau rolul de a racola

cãrãuæi români æi a-i trimite în åãri din America de Sud

pentru preluarea æi transportul mãrfii cãtre state din sudul

æi vestul Europei. Din investigaåiile efectuate de poliåiætii de

frontierã æi datele obåinute de la partenerii strãini - D.E.A.

- S.U.A. æi autoritãåile din Olanda æi Australia - s-a stabilit

cã liderul reåelei era cãutat de 13 ani de cãtre autoritãåile

australiene, deoarece se sustrãgea de la executarea unei

pedepse privative de libertate pentru fapte privind importul

æi posesia de cocainã.

Începând din anul 1995, gruparea infracåionalã

coordonatã de român organizase cel puåin 18 transporturi

de cocainã din America Latinã cãtre Australia, sumele de

bani vehiculate pentru facilitarea transporturilor depãæind

1 milion de dolari.

Rolul bucureæteanului era de a intermedia vânzarea

- cumpãrarea drogurilor, având legãturi directe atât cu

furnizorii din America de Sud cât æi cu „beneficiarii” din

Australia, Olanda, Germania, Italia etc. Pentru a nu risca,

acesta nu se implica în transportul „mãrfii” în åãrile de

destinaåie, sarcina revenindu-le „cãrãuæilor” din subordinea

sa, în majoritate cetãåeni români. Cãrãuæii erau racolaåi æi

„prelucraåi” (erau trimiæi sã preia droguri din America de

Sud æi învãåaåi cum æi unde sã le transporte în statele de

6 Supliment Frontiera - nr. 1/2009


destinaåie), de cei doi „locotenenåi” ai sãi, cu care liderul

menåinea o legãturã permanentã.

4. Reåea de trafic de cocainã dinspre Republica

Dominicanã cãtre Europa de Vest, destructuratã de

poliåiætii de frontierã români

Poliåiætii de frontierã antidrog din I.G.P.F. - D.C.I.T. æi

D.P.F. Constaåa, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul

Teritorial Constanåa æi cu sprijinul S.R.I. - Direcåia Judeåeanã

Constanåa, au identificat o reåea de traficanåi de droguri,

ce se ocupa cu transportul de cocainã din Republica

Dominicanã cãtre Europa de Vest.

Metoda uzitatã de cãrãuæi (majoritatea cetãåeni români)

era una ineditã pentru conaåionalii noætri, respectiv

înghiåirea de pelete cu cocainã, folosirea corpului propriu

drept „mijloc de transport”. Pentru fiecare peletã înghiåitã

æi transportatã la destinaåie, un cãrãuæ primea câte 50 euro

(suma totalã pentru un transport era de aproximativ 5.000

euro). Persoanele care acceptau aceasta propunere erau

transportate în Republica Dominicanã, unde, iniåial, pentru

o anumitã perioadã de timp, erau supuse unor „exerciåii”

menite sã le dezvolte deprinderile necesare transportului

de droguri prin acestã metodã.

În luna noiembrie 2008, pe Aeroportul Aurel Vlaicu,

poliåiætii de frontierã români au reuæit reåinerea liderului

reåelei, cetãåeanul român Cristian C, în vârstã de 22 ani.

Alåi trei români, care înghiåiserã fiecare aproximativ 1 kg

de cocainã, au fost reåinuåi de autoritãåile franceze, în baza

informaåiilor furnizate de poliåiætii de frontierã români.

Trafic cu åigãri

1. IAÆI (iulie 2008)

O importantã grupare infracåionalã, ce avea ca obiect

de activitate contrabanda cu åigãri, a fost anihilatã în urma

acåiunilor desfãæurate de Poliåia de Frontierã Românã æi

procurorii D.I.I.C.O.T., în colaborare cu Serviciul Român

de Informaåii.

Gruparea era formatã din cinci membri - trei cetãåeni

români (printre care æi Æeful Biroului Vamal Albiåa),

un moldovean æi unul cu dublã cetãåenie românã æi

moldoveanã - æi era structuratã pe mai multe niveluri, cu

roluri bine stabilite pentru fiecare membru.

În data de 17.07.2008, în urma unei descinderi efectuate

la o societate comercialã de pe raza judeåului Constanåa,

a fost depistat un transport în care se gãseau ascunse, prin

metoda capac, 1.100 baxuri åigãri, încãrcate cu peste

600.000 pachete de åigãri. Acesta era cel de-al cincilea

transport monitorizat æi reåinut de poliåiætii de frontierã,

în cursul lunii aprilie, în cadrul aceleiaæi acåiuni, fiind

depistate patru autocisterne încãrcate cu peste 456.000

pachete de åigãri provenienåã R. Moldova.

La data de 18 iulie 2008, procurorii D.I.I.C.O.T.

- Serviciul Teritorial Iaæi au dispus reåinerea celor cinci

membri ai grupãrii de crimã organizatã, sub aspectul

sãvâræirii infracåiunii de iniåiere, constituire, aderare sau

sprijinire a unui grup infracåional organizat, prezentare la

autoritatea vamalã de documente comerciale æi de transport

ce se referã la alte mãrfuri decât cele prezentate în vamã,

înæelãciune æi nerespectarea dispoziåiilor privind operaåiuni

de import sau export.

2. CONSTANÅA (iulie 2008):

Una dintre cele mai mari grupãri infracåionale ce avea

ca obiect de activitate, pe teritoriul României, contrabanda

cu åigãri, iar la nivel internaåional traficul de droguri,

spãlare de bani æi contrabandã, a fost anihilatã în urma

acåiunilor desfãæurate de Poliåia de Frontierã Românã, în

colaborare cu Serviciul Român de Informaåii, D.G.I.P.I.,

Garda Financiarã æi Autoritatea Naåionalã a Vãmilor,

precum æi structurile de luptã antidrog ale Statelor Unite

æi ale unor åãri din Uniunea Europeanã.

Reåeaua era coordonatã de un cetãåean ucrainean,

rezident la New York, care, este arestat în S.U.A. pentru

sãvâræirea unor infracåiuni de criminalitate organizatã

(trafic de droguri, spãlare de bani, contrabandã), activitatea

infracåionalã a membrilor reåelei fiind extinsã pe teritoriul

mai multor state europene, unde membrii acesteia aveau

puncte de depozitare æi pieåe de desfacere.

Pe teritoriul României, reåeaua avea ca obiect de activitate

traficul ilegal de åigãri, autoritãåile române interceptând mai

multe transporturi de åigãri, fiind confiscate peste 700.000

pachete de åigãri de contrabandã. Dacã åigãrile ajungeau pe

piaåa neagrã de desfacere, profitul traficanåilor ar fi depãæit

suma de 700.000 euro.

Pentru asociere în vederea comiterii de infracåiuni

circumscrise crimei organizate, în România, au fost

trimise în instanåã 16 persoane, dintre care 14 români,

una cu dublã cetãåenie românã æi germanã æi un cetãåean

moldovean.

Trafic cu arme

În urma activitãåilor de cooperare cu Drug Enforcement

Administration (D.E.A.) din S.U.A., care au condus la

reåinerea, în luna iunie 2007, a lui Monzer Al Kassar -

cãutat pentru sãvâræirea unor acte de terorism, poliåiætii de

frontierã din cadrul I.G.P.F. - D.C.I.T. au fost solicitaåi de

autoritãåile americane pentru a fi sprijinite în identificarea æi

reåinerea unuia dintre cei mai mari traficanåi de armament

din lume - Viktor Bout.

Timp de douã sãptãmâni de zile, ofiåeri din cadrul

Direcåiei de Combatere a Infracåionalitãåii Transfrontaliere

- I.G.P.F., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au

desfãæurat acåiuni specifice informativ-operative în vederea

localizãrii traficantului æi probãrii acåiunilor sale ilegale de

trafic internaåional de armament.

Alãturi de colegii de la D.E.A., veniåi în Bucureæti,

poliåiætii de frontierã români au stabilit mai multe variante

de acåiune pentru prinderea lui Bout despre care existau

informaåii cã ar fi interesat sã se întâlneascã cu niæte

„beneficiari de armament” (cetãåeni strãini), inclusiv în

România. În acest sens, sub coordonarea procurorilor, au

fost monitorizate discuåiile purtate între Bout, unul dintre

„locotenenåii” sãi æi investigatorii sub acoperire cu privire la

efectuarea unui transport de arme în Columbia (în valoare

de 5 milioane $), încercându-se, totodatã, „atragerea” lui

în åara noastrã pentru a fi reåinut.

Din investigaåii, a rezultat cã armele urmau a fi

procurate æi vândute de traficantul Viktor Bout grupãrii

F.A.R.C. (Foråele Armate Revoluåionare Columbiene).

Probele obåinute în urma activitãåilor informativ operative

desfãæurate în România, cu sprijinul Poliåiei de Frontierã

Române, au condus la arestarea æi incriminarea lui Viktor

Bout pentru savarsirea infractiunii de conspiratie æi asociere

în vederea traficãrii ilegale de armament cãtre organizaåii

teroriste strãine. Viktor Bout, cãutat de Interpol pentru

cã a încãlcat embargourile O.N.U. privind comeråul cu

armament din mai multe åãri, a fost reåinut, în data de

06.03.2008, la Bangkok, de Poliåia thailandezã în baza

mandatului de arestare american.

Supliment Frontiera - nr. 1/2009

7

More magazines by this user
Similar magazines