Views
4 years ago

พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 36 ปี พ.ศ. 251

พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 36 ปี พ.ศ. 251

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีจ านวน 545 บริษัท ณ สิ้นปี 2554 จ านวนบริษัทจดทะเบียนรวมตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี หน่วย: บริษัท 70 60 จ านวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ จ านวนบริษัทจดทะเบียน 61 600 500 545 50 50 48 43 43 400 40 39 40 34 34 35 300 30 28 27 20 23 13 21 19 24 18 13 12 18 200 10 6 8 8 3 1 8 8 3 1 5 1 2 10 11 12 0 100 0 ที่มา : SETSMART

ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการ พัฒนาไปตามสภาวการณ์ทั้งในและนอกประเทศ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือน หน่วย: จุด 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 ดัชนีต่าสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2537 0 วิกฤตการณ์น้ ามัน และปัญหาบริษัท ราชาเงินทุน (2522) เกิดรัฐประหาร (เม.ย. 2524) เงินตึง และอัตรา ดอกเบี้ยสูงทั่วโลก (2524) Black Monday (ต.ค. 2530) ยุบสภา (พ.ค. 2529) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2528) อสังหาริมทรัพย์ (2532) Mini Black Monday (ต.ค. 2532) วิกฤติค่าเงินเปโซของ เม็กซิโก (ม.ค. 2538) แบริ่ง ซิเคียวริตี้ส์ใน สิงคโปร์ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ (ก.พ. 2538) เหตุการณ์จลาจล ขั้นรุนแรงจากการ ประท้วงพฤษภา การเก็งก าไรจากการทมิฬ(พ.ค. 2535) เพิ่มขึ้นของราคา คณะ รสช. ปฏิวัติ (ก.พ. 2534) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย (ส.ค. 2533) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) คลัง-ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว (ก.ค. 2540) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF (ส.ค. 2540) การปิดสถาบันการเงิน (ธ.ค. 2540) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มี.ค. 2542) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน (ส.ค. 2542) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส.ค. 2542) การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ (ม.ค. 2544) การลดน้ าหนักการ ลงทุนของMSCI (พ.ค. 2544) การก่อวินาศกรรมใน สหรัฐฯ (11 ก.ย. 2544) วิกฤตเวิลด์คอม (มิ.ย. 2545) สงครามสหรัฐฯ กับอิรัก (ก.ค. 45-เม.ย. 46) การแพร่ระบาดของ โรค SARS (มี.ค. 46) การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจประเทศ (ม.ค.-ธ.ค. 46) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2549) มาตรการ กันส ารอง 30% (ธ.ค. 2549) การแพร่ระบาดของ โรคไข้หวัดนก (ม.ค.-ก.พ. 47) ความไม่สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ก.พ.- เม.ย. 47) การต่อต้านการ แปรรูป กฟผ. (ก.พ. - มี.ค. 47) แนวโน้มราคาน้ ามันและ อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (พ.ค. – ก.ค. 47) ประกาศยกเลิก มาตรการกัน ส ารอง 30% (ก.พ. 2551) กลุ่มพันธมิตร ประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย ปิดล้อมสนามบิน (พ.ย. 2551) ศาลปกครองระงับ 76 โครงการลงทุนในมาบ ตาพุด (ก.ย. 2552) รัฐบาลดูไบขอเลื่อน ช าระหนี้ของบริษัท ดูไบ เวิล์ด (พ.ย. 2552) Morgan Stanley ปรับค าแนะน าการ ลงทุนในไทยเป็น overweight (มี.ค. 2553) ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จาก สถานการณ์ฉุกเฉินใน กทม. (เม.ย. 2553) ธนาคารฯ ในยุโรปส่วนใหญ่ผ่านการ ทดสอบ stress test (ก.ค. 2553) เหตุการณ์ความไม่สงบใน อียิปต์ทวีความรุนแรงขึ้น (ก.พ. 2554) ญี่ปุ่นเกิดภัยสึนามิ (มี.ค. 2554) การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วของ ไทยท าให้นักลงทุน ต่างประเทศเชื่อมั่นใน เสถียรภาพของรัฐบาล (ก.ค. 2554) ไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ (ต.ค. – ธ.ค. 2554) ที่มา: SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comment - ภาค วิชา เคมี
เอกชนสาธารณประโยชน์กับกลยุทธ์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี๒๕๕๕
เหลียวหลังแลมองคณะนิติศาสตร
29 มีนาคม 2556 - คณะ สังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.ร่างกฏหมายบุคคล
ผู้ป่วยรายที่ 1.
การเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียน 2558
Click - กระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF - isoptik
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰੇਅਵਿਕਾਰ - Australian Red Cross
ศึกษารายสินค้ารวม 31 กลุ่ม - FTA
ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 เดือนตุลาคม 2552 - มกราคม 2553
ผลการศึกษาการเปิดตลาดการค้าของสหภาพยุโรป - FTA
inারেনেটর pকৃত iিতহাস - Boi-Mela
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
หนังสือ mai Stock Focus - The Stock Exchange of Thailand
nr. 10/2006 36 pagini nr. 10/2006 36 pagini - Politia de Frontiera
Nr. 3 (36) anul X / iulie-septembrie 2012 - ROMDIDAC
Pré~arei-von1 à· miller à nuire Au!mblée fiénérale ~~ noël - Icem
Chauffage à air chaud CombiTERM - GVZ Rossat AG
કામદારોના અધિકાર - Australian Red Cross
หุ้น IPO ไทยปี 2554 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 41.54% สูงสุดในภู
อมตะคอร์ปอเรชั่น (AMATA) ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH) - AIRA
กลยุทธ์การลงทุน - SETTRADE.COM
แผ่นพับพระปริตร - โรงเรียนทอสี
กลยุทธ์การลงทุน
Full page fax print - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
10-7) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2554