Views
4 years ago

PIERSICA 458141-SDS-4.pdf - Stera Chemicals

PIERSICA 458141-SDS-4.pdf - Stera Chemicals

FIŞĂ TEHNICĂ DE

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 458141 PEACH DS10149 / 458141 Versiune 3 Revizia (data): 27.01.2011 Data tipăririi 08.03.2011 Pictograme de pericol : Cuvânt de avertizare : Atenţie Fraze de pericol : H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauţie : Prevenire: P210 P273 P280 Răspuns: P303 + P361 + P353 P333 + P313 P370 + P378 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul interzis. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/ faceţi duş. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. În caz de incendiu: Se vor folosi pentru stingere nisip uscat, o substanţă chimică uscată sau spumă rezistentă la alcooli. 2.3 Alte pericole nu există date 3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 3.1 Substanţe Caracterizare chimică : Amestec 3.2 Amestecuri Componente potenţial periculoase Denumire chimică Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare Clasificare (67/548/CEE) Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) Concentraţie [%] (R)-p-Mentha-1,8-di ene 5989-27-5 227-813-5 Xi; N R10 R38 R43 R50/53 Asp. Tox.: 1; H304 Aquatic Chronic: 1; H410 Aquatic Acute: 1; H400 Flam. Liq.: 3; H226 Skin Irrit.: 2; H315 Skin Sens .: 1; H317 >= 1 - < 5 Linalool 78-70-6 201-134-4 Xi R38 Skin Irrit.: 2; H315 >= 1 - < 5 2/12

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 458141 PEACH DS10149 / 458141 Versiune 3 Revizia (data): 27.01.2011 Data tipăririi 08.03.2011 3a,4,5,6,7,7a-Hexah ydro-4,7-methano-1 H-indenyl propionate 68912-13-0 17511-60-3 272-805-7 241-514-7 N R51/53 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 1 - < 5 Undecan-4-olide 104-67-6 203-225-4 N R51/53 nicht gefährlich >= 1 - < 5 Terpineol 8000-41-7 232-268-1 Xi R38 Skin Irrit.: 2; H315 Eye Irrit.: 2; H319 >= 1 - < 5 Isopentyl acetate 123-92-2 204-662-3 R10 R66 Ethyl acetate 141-78-6 205-500-4 2-Benzylideneheptan al 122-40-7 204-541-5 Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9 1-Cyclohexylethyl 2-butenoate 68039-69-0 268-276-7 F; Xi R11 R36 R66 R67 N; Xi R43 R51/53 Xi; N R43 R51/53 Xi R43 Flam. Liq.: 3; H226 >= 1 - < 5 Flam. Liq.: 2; H225 Eye Irrit.: 2; H319 STOT SE: 3; H336 Aquatic Chronic: 2; H411 Skin Sens.: 1; H317 Skin Sens.: 1; H317 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 1 - < 5 >= 0,1 - < 1 >= 0,1 - < 1 Skin Sens.: 1; H317 >= 0,1 - < 1 2,4-Dimethylcyclohe x-3-ene-1-carbaldeh yde 68039-49-6 268-264-1 Xi R36/38 R43 R52/53 Aquatic Chronic: 3; H412 Skin Sens.: 1; H317 Eye Irrit.: 2; H319 Skin Irrit.: 2; H315 >= 0,1 - < 1 2,2,5-Trimethyl-5-p entylcyclopentan-1- one 65443-14-3 265-779-3 Vanillin 121-33-5 204-465-2 N R51/53 Xi R43 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 0,1 - < 1 Skin Sens.: 1; H317 >= 0,1 - < 1 Geranyl acetate 105-87-3 203-341-5 N R51/53 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 0,1 - < 1 2,6-di-tert-Butyl-p-c resol 1) 128-37-0 204-881-4 N R50/53 Aquatic Acute: 1; H400 Aquatic Chronic: 1; H410 >= 0,1 - < 1 .alpha.,.alpha.-Dime thylphenethyl butyrate 10094-34-5 233-221-8 N R51/53 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 0,1 - < 1 cis-2-tert-Butylcyclo hexyl acetate 20298-69-5 243-718-1 N R51/53 Aquatic Chronic: 2; H411 >= 0,1 - < 1 2-(4-tert-Butylbenzy l)propionaldehyde 80-54-6 201-289-8 Xn; N R22 R43 R51/53 R62 R38 Repr.: 2; H361 Aquatic Chronic: 2; H411 Skin Sens.: 1; H317 Skin Irrit.: 2; H315 Acute Tox.: 4 (Oral(ă)); H302 >= 0,1 - < 1 Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16. Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. Toxicitatea acută pentru mediul acvatic: 1) 0,1 < L(E)C50

TRANDAFIRI 706833-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
CAPSUNA 736307-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
LEMON FRESH 737409-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
WHITE DRESS 427348-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
BELLEFLEUR 699522-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
AMBRE INDIAN TEC 181481-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
COOL RIVER 733774-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
VANILIE 427337-SDS-4.pdf - Stera Chemicals
MSDS OCTOAT DE COBALT 10 %.pdf - Stera Chemicals
PARAFORMALDEHIDA V.pdf - Stera Chemicals
Microsoft Word - Peg4000.pdf - Stera Chemicals
MSDS ORGAL P888.pdf - Stera Chemicals
MSDS ORGAL P850.pdf - Stera Chemicals
OXID NEGRU IOX B03.pdf - Stera Chemicals
MSDS N-PROPANOL.pdf - Stera Chemicals
FISA CU DATE DE SECURITATE - Stera Chemicals
MSDS EPMIDE 310.pdf - Stera Chemicals
OXID ROSU IOX R02.pdf - Stera Chemicals
MSDS ORGAL PST 50.pdf - Stera Chemicals
MSDS ORGAL PR667.pdf - Stera Chemicals
MSDS BUTILDIGLICOL.pdf - Stera Chemicals
MSDS Rasina alchidica LA_ S68-15-100_100%.pdf - Stera Chemicals
MSDS ULEI DE RICIN.pdf - Stera Chemicals