V - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

V - Toshiba-OM.net

Cuprins

Măsuri de siguranţă .................................... 3

Circulaţia aerului ..................................... 3

Defectarea sub acţiunea căldurii ............... 3

Sursa de alimentare ................................ 3

Avertisment ........................................... 3

Operaţiuni recomandate .......................... 3

Operaţiuni nerecomandate ....................... 3

Instalarea şi informaţii importante .............. 4

CLAUZĂ DE EXCEPŢIE ............................. 4

Introducerea bateriilor şi gama efectivă a

telecomenzii ........................................... 5

Pentru conectarea dispozitivului HDMI ...... 7

dispozitivului DVI .................................... 7

Pentru conectarea unui computer ............. 7

Pentru conectarea unui disc USB .............. 8

Conectarea unei memorii USB .................. 8

Informaţii legate de mediu ...................... 9

Folosirea suportului pentru cablu .............. 9

Pornirea ............................................... 10

Folosirea telecomenzii............................ 10

Utilizarea comenzilor şi conexiunilor

televizorului .......................................... 10

Căutare automată ................................. 12

Căutare manuală cu antenă digitală ........ 13

Căutare manuală cu cablu digital (*) ...... 13

Căutare manuală a canalelor analogice ... 13

Acordare fină analogică ......................... 13

Transmisiuni stereo şi bilingve ................ 14

Afişarea subtitrării ................................. 14

Vizualizarea meniului principal ................ 14

Controlarea volumului şi anularea

sunetului .............................................. 14

Selectarea poziţiilor programelor ........... 14

Vizualizarea listei de canale ................... 15

Mutarea unui canal ................................ 15

Redenumirea unui canal ........................ 15

Blocarea unui canal ............................... 15

Vizualizarea barei de informaţii ............... 16

Ghidul de programe electronic (GPE) ...... 16

Setări limbă (Language Settings) ............ 17

Setări preferate .................................. 17

Setări curente .................................... 17

Vizualizarea meniului de control parental 18

Blocarea meniului .................................. 18

ocare adulţi .......................................... 18

Blocare de către părinţi .......................... 18

Setare PIN ............................................ 18

Configurarea setărilor de imagine ........... 19

Modul de Imagine ................................. 19

Magyar - 1 -

Contrast ............................................... 19

Luminozitate ......................................... 19

Claritate ............................................... 19

Culoare ................................................ 19

Schimbare culoare ................................. 19

Nuanţă (doar NTSC) .............................. 19

Temperatura culorii ............................... 19

Reducerea zgomotului ........................... 20

Focalizare imagine ................................. 20

Reconfigurarea setărilor de imagine ........ 20

Setări imagine PC (*) ............................ 22

Poziţie PC ............................................. 22

Poziţie automată ................................... 22

Poziţie orizontală ................................... 22

Poziţie verticală ..................................... 22

Ceas pixel ............................................. 22

Fază ..................................................... 22

Ceas pixel .......................................... 22

Configurarea setărilor de sunet .............. 23

Volum .................................................. 23

Egalizator ............................................. 23

Balans .................................................. 23

Căşti .................................................... 23

AVL ...................................................... 23

Bas Dinamic .......................................... 23

Sunet Surround ..................................... 23

Ieşire digitală ........................................ 23

Configurarea setărilor televizorului dvs. ... 24

Vizualizarea meniului de setări ............... 24

Acces condiţionat .................................. 24

Limbă ................................................... 24

Control parental .................................... 24

Temporizatoare ..................................... 24

Dată/Oră .............................................. 24

Surse ................................................... 24

Alte setări ............................................ 24

Folosirea unui modul de acces

condiţionat ........................................... 24

Temporizatoare ..................................... 25

Setarea cronometrului pentru închidere

automată .............................................. 25

Setarea temporizatoarelor pentru

programe ............................................. 25

Configurarea setărilor datei/orei ............. 25

Configurarea setărilor de sursă ............... 26

Selectarea semnalului ............................ 26

Configurarea altor setări - Generalităţi .... 26

Pauză meniu ......................................... 26

Scanarea canalelor codate .................... 26

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 1 21.02.2011 17:53:15


Lumină de fundal .................................. 27

Modul de economisire a energiei .......... 27

Fundal albastru ..................................... 27

Pentru persoanele cu probleme de auz ... 27

Segítség nagyothallóknak ...................... 27

Descriere audio ..................................... 27

Actualizare software .............................. 27

Scanare actualizări. Tip de transmisiune .. 27

Cautare în standby (*) .......................... 27

Mod HDMI PC Complet (opţional) ........... 28

Modul complet (opţional) ....................... 28

Limbă TXT ............................................ 28

Pornire manuală ................................... 28

Pornire automată .................................. 28

Redarea fişierelor MP3 ........................... 29

Vizualizarea fişierelor JPG ...................... 29

Funcţia slideshow ................................. 30

Redare Video ........................................ 30

Pentru a închide media player-ul ........... 31

Servicii de text analogice ...................... 31

Utilizarea butonului text - ................ 31

Accesarea paginilor secundare .............. 31

Afişarea textului ascuns ........................ 32

Menţinerea unei pagini ........................ 32

Anexa A: Modurile tipice de afişare a datelor

de pe PC .................................................. 33

Anexa B: Compatibilitate semnal AV şi HDMI

(Tipuri semnal intrare) ............................. 34

Anexa C: Formate fişier acceptate pentru

modul USB .............................................. 35

Anexa D: Informaţii despre PIN ............... 35

Specificaţii şi accesorii ............................ 36

Informaţii despre licenţă .......................... 37

Magyar - 2 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 2 21.02.2011 17:53:16


Măsuri de siguranţă

Acest aparat a fost conceput şi fabricat pentru a întruni standardele internaţionale de siguranţă dar, ca orice echipament electronic,

trebuie operat cu grijă pentru a obţine cele mai bune rezultate şi pentru a garanta siguranţa. Citiţi următoarele puncte

de mai jos pentru siguranţa dvs. Acestea au un caracter general, având scopul de vă ajuta cu toate produsele electronice de

consum; este posibil ca anumite puncte să nu fi e aplicabile

Circulaţia aerului

Lăsaţi un spaţiu liber de peste 10 cm de jur împrejurul

televizorului, pentru a asigura o ventilaţie adecvată. Astfel,

evitaţi supraîncălzirea sau posibila defectare a televizorului.

Locurile cu praf trebuie de asemenea evitate

Defectarea sub acţiunea căldurii

Televizorul se poate defecta dacă este lăsat în lumina directă

a soarelui sau lângă un radiator. Evitaţi spaţiile supuse

unor temperaturi sau unei umidităţi extrem de ridicate sau

locurile în care este posibil ca temperatura să scadă sub

5°C (41°F).

Sursa de alimentare

Aparatul trebuie alimentat exclusiv de la o priză de 220-240 V

CA, 50 Hz. Asiguraţi-vă că televizorul nu este aşezat pe cablul

de alimentare. NU deconectaţi ştecherul acestui echipament

din priză; acesta include un fi ltru special pentru interferenţe,

iar deconectarea ştecherului va conduce la o funcţionare

necorespunzătoare a fi ltrului. Acesta trebuie înlocuit exclusiv

cu un tip aprobat şi corect determinat iar panoul siguranţelor

trebuie remontat. DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR, CONSULTAŢI

UN ELECTRICIAN ABILITAT.

Avertisment

Pentru a preveni producerea unui

incendiu, menţineţi permanent

lumânările sau alte fl ăcări deschise

la distanţă de acest produs.

Operaţiuni recomandate

Vă rugăm să CITIŢI instrucţiunile de operare înainte de a

începe să folosiţi aparatul.

ASIGURAŢI-VĂ că toate conexiunile electrice (inclusiv

ştecherul cablului de alimentare Înainte de a face sau a

modifica aceste conexiuni, opriţi întâi aparatul şi deconectaţi-l

de la sursa de curent.

Consultaţi dealerul dumneavoastră dacă aveţi neclarităţi

referitoare la instalarea, utilizarea sau siguranţa echipamentului

dumneavoastră.

FIŢI ATENŢI la panourile sau uşile de sticlă ale aparatului.

Operaţiuni nerecomandate

NU SCOATEŢI CARCASA televizorului pentru că riscaţi să vă

expuneţi componentelor afl ate sub o tensiune foarte înaltă.

Nu blocaţi duzele de ventilare ale echipamentului cu

nelemente cum ar fi ziarele, feţele de masă, draperiile etc.

Supraîncălzirea va cauza deteriorări şi va scurta durata de

funcţionare a echipamentului.

Nu permiteţi expunerea echipamentului electric la picături

sau stropi de lichide sau obiecte umplute cu lichide, cum ar

vazele; acestea nu trebuie aşezate pe echipament.

Nu aşezaţi obiecte fierbinţi sau surse de flăcări deschise, cum

ar fi lumânările aprinse sau veiozele pe sau în apropierea

echipamentului. Temperaturile ridicate pot provoca topirea

componentelor de plastic şi pot conduce la incendii.

NU FOLOSIŢI stative improvizate şi nu ataşaţi NICIODATĂ

picioarele cu şuruburi din lemn. Pentru a asigura complet

aparatul, folosiţi stativele, suporturile sau picioarele

recomandate de firma producătoare, împreună cu elementele

de fi xare furnizate, conform instrucţiunilor.

NU LĂSAŢI aparatul să funcţioneze nesupravegheat

decât este clar specifi cat în instrucţiuni că poate fi lăsat să

funcţioneze nesupravegheat sau are un sistem de standby.

Opriţi aparatul extrăgând ştecherul; asiguraţi-vă că familia

dumneavoastră ştie cum să procedeze în acest sens. Este

posibil să fi e necesar să faceţi aranjamente speciale pentru

persoanele cu dizabilităţi din familia dvs.

Nu continuaţi să utilizaţi echipamentul dacă nu sunteţi sigur

în privinţa funcţionării normale a acestuia sau dacă acesta

prezintă defecţiuni – opriţi-l, extrageţi ştecherul din priză şi

contactaţi dealerul dumneavoastră.

AVERTISMENT – presiunea excesivă a sunetului din căşti

poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsaţi NICIODATĂ pe nimeni,

mai ales copiii, să împingă sau să lovească ecranul sau să

introducă diverse obiecte în locaşele, fantele sau orice alte

orifi cii ale carcasei.

NICIODATĂ să nu faceţi nici un fel de presupuneri în ceea ce

priveşte aparatul electric şi nu vă asumaţi riscuri.

PENTRU A DECONECTA APARATUL, TREBUIE SCOS DIN

PRIZĂ ŞTECHERUL; PRIN URMARE, ACEASTA TREBUIE

SĂ SE AFLE LA ÎNDEMÂNĂ.

Magyar - 3 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 3 21.02.2011 17:53:16


Instalarea şi informaţii importante


Locul de instalarePoziţionaţi televizorul la distanţă de razele solare directe

şi sursele de lumină puternică. Pentru o vizualizare

confortabilă, se recomandă surse de lumină mai puţin

puternice, indirecte. Folosiţi perdele sau jaluzele pentru a

împiedica lumina soarelui să ajungă direct la ecran.

Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă plană, stabilă care poate

suporta greutatea acestuia. Pentru a menţine stabilitatea şi a

preveni căderea televizorului, fixaţi-l pe un perete cu ajutorul

unei legături ferme la clema din spatele acestuia.

Panourile LCD sunt produse cu ajutorul unei tehnologii de

înaltă precizie, însă uneori din unele părţi ale ecranului ar

putea lipsi elemente ale imaginii sau


* Butoanele şi stilul stativelor depind de model.

acestea pot prezenta puncte luminoase. Acesta nu este

un defect. Az olyan interaktív tv játékok, amelyekhez egy a

De reţinut

Funcţia de recepţie digitală a acestui televizor este operaţională numai în ţările listate în secţiunea “Ţări” din

meniul de “CONFIGURARE”. În funcţie de ţară/zonă, este posibil ca o parte din funcţiile televizorului să nu

fi e disponibile. Recepţia unor servicii ulterioare suplimentare sau modifi cate nu poate fi garantată în cazul

acestui televizor.

În cazul în care imaginile statice generate de transmisiunile în format 4:3, serviciile de text, emblemele de

identifi care a canalelor, afi şajele computerului, jocurile video, meniurile de pe ecran etc. sunt menţinute pe

ecranul televizorului o anumită perioadă de timp, acestea pot

deveni prea pregnante. Se recomandă să reduceţi întotdeauna luminozitatea şi setările de contrast.

Utilizarea îndelungată şi continuă a formatului 4.3 pe un ecran 16:9 poate conduce la reţinerea imaginilor

conform caracteristicilor 4:3. Acesta nu este un defect al televizorului LCD şi nu este inclus în garanţia

producătorului. Utilizarea frecventă a altor tipuri de formate va preveni această retenţie permanentă

CLAUZĂ DE EXCEPŢIE

Compania Toshiba nu este în niciun fel responsabilă pentru pierderea sau/şi avarierea produsului în următoarele situaţii:

i) incendiu;

ii) cutremur;

iii) defecţiune accidentală;

iv) utilizarea incorectă intenţionată a produsului;

v) utilizarea produsului în condiţii nepotrivite;

vi) pierderea şi/deteriorarea produsului atunci când se afl ă în posesia unei părţi terţe ;

vii) orice pierdere sau deteriorare cauzată de nerespectarea instrucţiunilor de către proprietar, instrucţiuni expuse în manualul de utilizare

viii) pierderile sau deteriorările care apar direct în urma utilizării incorecte sau deteriorării aparatului atunci când este utilizat împreună cu alte

aparate;

Mai mult, Toshiba nu este în nici un fel responsabilă pentru orice pierdere sau/şi avariere circumstanţială pentru următoarele cazuri, fără a se

limita însă doar la acestea: uzură, întreruperea funcţionării, pierderea informaţilor salvate atunci când aparatul

Notă: Dacă sunt disponibile, trebuie folosite suporturile şi standurile Toshiba

képernyőn látható célra történő leadható lövést vezérlő „fegyver”

típusú joystick tartozik nem minden esetben használhatók

ezen a tv-n.

Asiguraţi-vă că televizorul se află într-o poziţie din care nu poate

fi împins sau lovit de obiecte, deoarece o asemenea presiune

poate fi sura sau avaria ecranul. De asemenea, vă rugăm să vă

asiguraţi că în fantele sau orifi ciile carcasei nu sunt introduse

obiecte de mici dimensiuni.

Curăţarea ecranului şi a carcasei...

După scoaterea din priză, ştergeţi ecranul şi carcasa televizorului

cu o lavetă moale şi uscată. Recomandăm să nu folosiţi

soluţii de curăţare sau solvenţi pe ecran ori carcasă pentru că

le-aţi putea deteriora.

Magyar - 4 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 4 21.02.2011 17:53:16


Telecomanda

Scurt ghid al telecomenzii.

Introducerea bateriilor şi gama efectivă a telecomenzii

Deschideţi capacul de pe spatele telecomenzii şi asiguraţi-vă că bateriile sunt în direcţiile

indicate. Tipul de baterii potrivit pentru această telecomandă este AAA, IEC R03 1.5V.

Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă sau baterii de tipuri diferite. Scoateţi imediat bateriile

uzate pentru a evita scurgerea acidului în compartimentul bateriilor. Aruncaţi bateriile uzate

în zonele special desemnate.

Avertisment: Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, foc sau

altele. Performanţele telecomenzii vor scădea peste o distanţă de cinci metri sau

peste un unghi de 30 grade faţă de centrul televizorului. Dacă gama de operare se reduce,

este posibil să fi e necesară înlocuirea bateriilor.

Magyar - 5 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 5 21.02.2011 17:53:17


Conectarea echipamentelor periferice

Înainte de a conecta un echipament periferic, dezactivaţi întrerupătorul de pornire/oprire sau scoateţi

ştecherul din priza de perete.Cablul antenei...........................................................

Conectaţi antena la mufa din partea din spate a

televizorului.

Cablu SCART..........................................................

Dacă utilizaţi un decodor* sau aparatul de înregistrare media,

este esenţial ca respectivul cablu scart să fi e conectat la

televizor.

Înainte de a efectua instalarea iniţială, orice dispozitive

conectate trebuie să se afl e în modul standby.

Mufele audio de pe partea laterală a televizorului sunt

compatibile

cu semnalele audio S şi D.

Mufa de ieşire audio coaxială permite conectarea unui sistem

surround adecvat.

HDMI® (Interfaţa multimedia de înaltă definiţie) este adecvată

pentru utilizarea cu un decodor DVD un alt dispozitiv cu

ieşire digitală audio şi video. Aceasta atinge cele mai înalte

Magyar - 6 -

performanţe cu semnale video de înaltă defi niţie de 1080i

şi 1080p însă este compatibilă şi afi şează de asemenea

semnale VGA, 480i, 480p, 576i, 576p şi 720p.

Vor fi afi şate şi semnale în format pt PC.

NOTĂ: Deşi acest televizor se poate conecta la echipamente

HDMI, este posibil ca unele aparate să nu funcţioneze

corect.

O varietate largă de echipamente periferice pot fi conectate

la televizor; prin urmare, manualele relevante de utilizare

pentru aceste echipamente trebuie consultate pentru

instrucţiuni exacte.

În cazul în care televizorul trece în mod automat la

monitorizarea echipamentului periferic, reveniţi la televizorul

normal prin apăsarea butonului cu poziţia canalului dorit.

Pentru a reveni la echipamentul periferic, apăsaţi butonul

SURSĂ pentru a comuta între surse.

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 6 21.02.2011 17:53:18


Conectarea unui dispozitiv HDMI® sau DVI la o intrare HDMI

Intrarea HDMI a televizorului recepţionează semnale audio digitale şi

semnale video digitale necomprimate de la un dispozitiv sursă HDMI

sau semnale video digitale necomprimate de la un dispozitiv sursă DVI

(Interfaţă video digitală).

Această intrare este destinată pentru a fi compatibilă cu programe

HDCP (Protecţie a transmiterii conţinutului digital în bandă largă) în

format digital de la echipamente electronice de consum conforme cu

EIA/CEA-861-D [1] (cum ar fi aparatul care însoţeşte televizorul sau

DVD player-ul cu ieşire HDMI sau DVI).

NOTĂ::

• Este posibil ca anumite echipamente HDMI anterioare să nu

funcţioneze corect cu cea mai recentă versiune de televizor HDMI.

• Formaturi audio acceptat: PCM liniar, rată de eşantionare 32/44,1/48

kHz.

Pentru conectarea dispozitivului HDMI

Conectaţi un cablu HDMI (conector de tip A) la mufa HDMI.

Pentru funcţionare optimă, se recomandă să utilizaţi un cablu

cu sigla HDMI ( ).

• În cazul în care conexiunea dvs. HDMI susţine 1080p şi/

sau televizorul dvs. Are rate de reîmprospătare de peste

50Hz, veţi avea nevoie de un cablu de categoria 2. Este

posibil ca respectivul cablu convenţional HDMI/DVI să nu

funcţioneze corect cu acest mod.

• Cablul HDMI transferă atât semnale video cât şi audio.

Nu sunt necesare cabluri audio analogice separate (vezi

ilustraţia).

• Pentru a vizualiza fi şierul video de pe dispozitivul HDMI,

apăsaţi butonul SURSĂ pentru a selecta HDMI 1, HDMI 2,

HDMI 3 sau HDMI 4.

dispozitivului DVI

Conectaţi un cablu adaptor HDMI-DVI (conector A de tip

HDMI) la borna HDMI şi cablurile audio la mufele PC-ului/

laterale AV/YPbPr (vezi ilustraţia)..

• Lungimea recomandată a cablului adaptor HDMI-DVI este

6,6 ft (2 m).

• Un cablu adaptor HDMI-DVI transferă exclusiv semnale

video. Sunt necesare cabluri audio analogice separate..

NOTĂ:

Pentru a vă asigura că dispozitivul HDMI sau DVI este resetat

în mod corespunzător, se recomandă să urmaţi aceste

proceduri

• La pornirea echipamentelor electronice, porniţi mai întâi

televizorul şi apoi dispozitivul HDMI sau DVI.

• La dezactivarea componentelor electronice, opriţi

mai întâi dispozitivul HDMI sau DVI şi apoi televizorul.

Pentru conectarea unui computer
Fie cu o conexiune RGB/PC fi e cu una HDMI, puteţi urmări

imaginile afi şate pe computer pe televizor şi să auziţi sunetul

prin intermediul difuzoarelor televizorului.

La conectarea unui PC la mufa RGB/PC a televizorului,

utilizaţi un cablu analogic RGB (15 pini) pentru computer şi

un cablu audio pentru PC pentru mufa AUDIO


Magyar - 7 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 7 21.02.2011 17:53:22


Conectarea unui computer

Conectarea unui disc USB
Pentru a utiliza un PC, setaţi rezoluţia de ieşire a monitorului

pe PC înainte de conectarea la televizor. Pentru afişarea unor

imagini optime, utilizaţi funcţia de setare a PC-ului.

NOTĂ:

• Mufa de intrare audio PC a televizorului este

partajată cu mufa YPbPr.

• Anumite modele de PC nu pot fi conectate la acest

televizor. Pentru computerele cu o mufă compatibilă

mini D-sub cu 15 pini nu este necesar un adaptor.

• În funcţie de titlul DVD-ului şi specifi caţiile PC-ului

pe care redaţi DVD-ul video, este posibil ca anumite

scene să fie omise sau să nu puteţi să opriţi redarea

în timpul scenelor cu unghiuri multiple.

Pentru conectarea unui disc USB

• Puteţi conecta un disc USB la televizor folosind

intrarea USB a televizorului. Această funcţie vă

permite să afi şaţi/redaţi fi şiere cu muzică, fotografi i

şi fi lme memorate pe un stick USB.

• Este posibil ca anumite tipuri de dispozitive USB

(de ex. MP3 Player) să nu fi e compatibile cu acest

televizor.

• Puteţi să faceţi o copie a fi şierelor dvs. înainte de

a efectua conexiunile la televizor pentru a evita

orice posibilă pierdere a datelor. Reţineţi faptul că

producătorul nu este responsabil pentru deteriorările

provocate fi şierelor sau pentru pierderea datelor.

• Televizorul este compatibil doar cu formatul de disc

FAT32. Formatul NTFS nu este acceptat. Dacă

conectaţi un disc USB cu format NTFS, mesajul “usb

is unformatted” (usb neformatat) va fi afi şat.

• Nu scoateţi modulul USB în timp ce este redat un

fi şier.

ATENŢIE: Conectarea şi deconectarea rapidă a

dispozitivelor USB este o operaţiune foarte riscantă. În

special, evitaţi conectarea şi deconectarea repetată a

unei unităţi. Acest lucru poate provoca defecţiuni fizice

player-ului USB şi, în special, dispozitivului USB .

Conectarea unei memorii USB

• Conectaţi dispozitivul dvs. USB la intrarea USB a

televizorului .

IMPORTANT: Televizorul acceptă doar formatul de

disc FAT32. Formatul NTFS nu e acceptat.

VEDERE LATERALĂ

MEMORIE USB

• Az eszközkompatibilitás nem minden eszköz

számára garantált

• Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a

TV-re

• Ne használjon USB hub-ot

Magyar - 8 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 8 21.02.2011 17:53:24


Modul de economisire a energiei şi suportul

de cablu

Informaţii legate de mediu

• Acest televizor este conceput pentru a consuma mai puţină energie pentru a proteja mediul înconjurător.

• Nu contribuiţi numai la protejarea mediului ci puteţi de asemenea să economisiţi bani prin reducerea facturilor

de electricitate mulţumită eficienţei energetice a acestui televizor. Pentru a reduce consumul de electricitate,

trebuie să urmaţi următoarele etape:

• Puteţi utiliza setarea modului de economisire a energiei, din meniul cu funcţii. Dacă activaţi modul de

economisire a energiei, televizorul va trece în modul de economisire a energiei iar nivelul de luminanţă

a televizorului va fi redusă până la nivelul optim. Reţineţi faptul că anumite setări ale imaginilor nu vor fi

disponibile atunci când televizorul se afl ă în modul de economisire a energiei

• Atunci când televizorul nu este utilizat, opriţi sau deconectaţi televizorul de la reţeaua de alimentare. Astfel,

consumul de energie va fi redus.

• Opriţi alimentarea cu energie atunci când plecaţi pentru perioade îndelungate.

• Reţineţi faptul că, anual, utilizarea televizorul în modul de economisire a energiei este mai eficientă din punct

de vedere energetic decât deconectarea de la reţea a televizorului în locul menţinerii în modul stand-by. Prin

urmare, deconectaţi televizorul de la reţeaua de alimentare pentru a economisi energie atunci când nu-l

utilizaţi. Cu toate acestea, se recomandă să activaţi modul de economisire a energiei în scopul reducerii

consumul dvs. anual de energie.

• Ajutaţi-ne să salvăm mediul înconjurător prin urmarea acestor paşi.

Informaţii privind lucrările de reparaţii

Vă rugăm să apelaţi la personalul autorizat. Televizorul poate fi reparat exclusiv de personal califi cat. Pentru

mai multe informaţii, contactaţi dealer-ul dvs local de la care aţi achiziţionat televizorul.

Folosirea suportului pentru cablu

Puteţi folosi suportul cablului furnizat după cum urmează:

• Plasaţi suportul cablului în orifi ciul afl at în partea din spate a televizorului aşa cum este ilustrat mai sus.

• Plasaţi cablurile în suportul de cablu după ce aţi efectuat toate conexiunile necesare.

Magyar - 9 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 9 21.02.2011 17:53:25


Comenzile televizorului

O gamă largă de echipamente periferice pot fi conectate prin mufele afl ate în partea laterală a televizorului.

În timp ce reglajele necesare şi comenzile pentru televizor sunt efectuate cu ajutorul telecomenzii,

butoanele din partea dreaptă a televizorului pot fi folosite pentru unele funcţii.
Pornirea

Ha kialszik a készenlétet jelző LED, ellenőrizze a hálózati

csatlakozó kábelt és nyomja le a készülék bal oldalán

található gombot a tv bekapcsolásához. Ekkor a

LED kék színben világít. Ha a kép nem jelenik meg, nyomja

le az gombot a távkapcsolón; ez után várjon egy pár

másodpercet.

Pentru a trece televizorul în standby, apăsaţi de pe

telecomandă. Pentru a vizualiza imagini apăsaţi din nou

pe. Este posibil să dureze câteva secunde până la apariţia

imaginii. Notă: Ledul de standby activ poate apărea timp de

câteva secunde atunci când televizorul este deconectat.

Notă: La apăsarea butoanelor se va auzi un sunet specifi c.

Acest lucru este normal şi nu reprezintă o defecţiune.

Pentru economisirea energiei

Dezactivarea televizorului sau deconectarea acestuia va reduce consumul

de energie aproape la zero pentru toate televizoarele. Această măsură este

recomandată când televizorul nu este utilizat o perioadă îndelungată, de

exemplu în vacanţe.

Reducerea luminozităţii ecranului va reduce consumul de energie. Eficienţa

energetică reduce consumul de energie şi vă ajută să economisiţi bani prin

scăderea facturilor de electricitate.

NOTĂ: Trecerea televizorului în modul standby va contribui la reducerea

consumului de energie însă o anumită cantitate de energie va fi utilizată

în continuare.

Folosirea telecomenzii

Apăsaţi butonul MENIU de pe telecomandă pentru a vedea

meniurile.

Meniul apare ca un grup de pictograme, fi ecare pentru o

opţiune din meniu. Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru

a selecta un subiect.

În modul ecranului pentru meniuri secundare, meniul pare

a fi o listă. Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a selecta

un subiect.

Pentru a folosi aceste opţiuni, apăsaţi butoanele Sus şi Jos

de pe telecomandă pentru a vă deplasa sus şi jos şi apoi OK.

Folosiţi butoanele stânga şi dreapta pentru a selecta opţiunea

dorită. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Funcţiile fi ecărui

meniu sunt descrise în detaliu în acest manual.

Utilizarea comenzilor şi conexiunilor televizorului

Folosirea butoanelor de comandă din partea frontală a

televizorului:

• Pentru a schimba volumul, apăsaţi + -.

• Pentru a schimba poziţia programului, apăsaţi - P/CH + în

dreapta televizorului..

• Apăsaţi simultan butoanele + - pentru a vizualiza

meniul principal şi utilizaţi - P/CH + pentru a naviga şi +

- pentru a schimba valoarea.

NOTĂ: Mufa USB are o funcţionare limitată iar Toshiba nuşi

asumă nicio responsabilitate pentru defecţiunile produse

celorlalte echipamente conectate.

Pentru selecta o intrare externă, apăsaţi pe SURSĂ până la

selectarea sursei de intrare adecvate.

Consultaţi întotdeauna manualul de utilizare a echipamentului

care urmează a fi conectat, pentru informaţii complete.

Magyar - 10 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 10 21.02.2011 17:53:26


Instalarea iniţială

Înainte de a porni televizorul, puneţi decodorul şi aparatul de înregistrare media în modul Standby, dacă

acestea sunt conectate şi asiguraţi-vă că antena este conectată la televizor. Pentru a seta televizorul,

folosiţi butoanele de pe telecomandă, conform detalierii de la pagina 5.

IMPORTANT: Asiguraţi-vă că antena sau cablul (*) este

conectată/conectat iar modulul de interfaţă comună nu

este introdus înainte de pornirea televizorului la prima

instalare (numai pentru modelul 37BV700G).

1. Conectaţi ştecherul şi comutaţi televizorul în

standby utilizând întrerupătorul lateral de pornire/

oprire. Apăsaţi orice buton numerotat sau pe

cel de standby de pe telecomandă şi apoi va fi

afişat meniul de selectare a limbii. Acest ecran va

apărea prima dată când televizorul este pornit şi

de fi ecare dată când televizorul este resetat.

6.

Selectaţi Da prin utilizarea butoanelor stânga sau

dreapta şi apăsaţi OK pentru a continua. Ulterior,

următorul OSD va fi afi şat pe ecran (*):

7.

Dacă selectaţi opţiunea CABLE (CABLU), va

apărea următorul mesaj (*):

2.

Apăsând butoanele Sus sau Jos, selectaţi limba pe

care doriţi să o setaţi şi apăsaţi butonul OK. Mesajul

de mai jos va fi afişat:

3.

4.

5.

Apăsând butoanele stânga sau dreapta, selectaţi

ţara pe care doriţi să o setaţi şi apăsaţi butonul

Jos pentru a selecta opţiunea Teletext Language

(Limbă teletext). Folosiţi butonul Stânga sau

Dreapta pentru a selecta Limbă teletext.

Apăsaţi butonul Jos după setarea opţiunii Limbă

teletext. Scan Encrypted (Scanare programe

criptate) va fi selectată. Puteţi seta Scan

Encrypted ca Yes (Da) dacă doriţi să scanaţi

staţiile codate.

Apăsaţi butonul OK al telecomenzii pentru a

continua şi următorul mesaj va fi afi şat pe ecran

Magyar - 11 -

8. Puteţi selecta intervalele de frecvenţă de pe

acest ecran. Pentru selectarea rândurilor pe

care le vedeţi, folosiţi butonul Sus sau Jos. Puteţi

introduce intervalul de frecvenţă manual folosind

butoanele numerice de pe telecomandă. Setaşi

Frecvenţa de Start şi Stop conform preferinţelor

folosind butoanele numerice de pe telecomandă.

După această operaţiune, puteţi seta Search Step

(Pasul de căutare) la 8000 KHz sau la 1000 KHz.

Dacă selectaţi 1000 KHz, televizorul va efectua

procesul de căutare într-un mod detaliat. Durata

de căutare va creşte în consecinţă. (*) După ce

aţi terminat, apăsaşi butonul OK pentru a începe

căutarea automată.

9. Dacă selectaţi opţiunea AERIAL (ANTENĂ) din

ecranul Search Type (Tip Căutare), televizorul va

căuta transmisiuni. (*) (*) Exclusiv pentru modelul

37BV700G

10. Va apărea ecranul de căutare automată iar

televizorul va începe să caute posturi disponibile.

Bara de progres se va mişca de-a lungul liniei.

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 11 21.02.2011 17:53:26


Initial Installation - continued

Trebuie să lăsaţi televizorul să termine căutarea.

Următorul OSD va fi afişat pe ecran iar televizorul

va căuta transmisiuni

Notă: Puteţi apăsa butonul MENIU pentru a anula.

• După ce toate staţiile disponibile sunt stocate, Lista

de canale va fi afişată pe ecran. Dacă doriţi să sortaţi

canelele, în funcţie de LCN, selectaţi „Yes” şi apoi

apăsaţi „OK”.

Căutare automată

Căutare automată

Odată cu transmiterea de noi servicii, va fi necesar să

vă reconfi guraţi televizorul pentru a le vizualiza.

• Căutarea automată va reconfigura complet televizorul

şi poate fi utilizată pentru actualizarea listei de canale.

Se recomandă ca această funcţie să fie rulată periodic

pentru a vă asigura că toate serviciile noi sunt adăugate.

Se vor pierde toate canalele şi setările actuale, respectiv

canalele blocate.

• Apăsaţi butonul MENIU al telecomenzii şi selectaţi

Installation (Instalare) folosind butonul stânga sau

dreapta. Apăsaţi butonul OK şi următorul meniu va fi

afişat.

• Apăsaţi butonul OK pentru a închide lista de canale

şi a viziona programul TV.

Notă :

• Nu închideţi televizorul în timpul primei utilizări

după instalare.

• Selectaţi Scanare automată a canalelor apăsând

butonul Sus sau Jos şi apăsaţi butonul OK. Vor fi

afişate opţiunile Scanării automate a canalelor. Puteţi

selecta căutarea Digital Aerial (Antenă Digitală),

Analog (analogică) sau Digital Aerial-Analogue

(Antenă Digitală-Analogic) folosind butoanele Sus

sau Jos şi OK.

Folosirea meniului Scanare automată a

canalelor

Antenă digitală: Caută şi stochează posturile DVB prin

antenă.

Cablu digital: Caută şi stochează posturile DVB prin

cablu.

nalogic: Caută şi stochează posturile analogice.

Antenă digitală şi analogic: Caută şi stochează canalele

DVB analogice şi prin antenă.

Cablu digital şi analogic: Caută şi stochează ambele

tipuri de posturi DVB analogice şi prin antenă. (*)

(*) Exclusiv pentru modelul 37BV700G

• De fi ecare dată când selectaţi căutarea automată

şi apăsaţi butonul OK, un mesaj de confi rmare

va apărea pe ecran. Pentru a începe procesul de

instalare, selectaţi Da, pentru anulare, selectaţi Nu

folosind butonul stânga sau dreapta şi OK.

• După setarea, selectarea şi confi rmarea scanării

automate a canalelor, procesul de instalare

va fi lansat şi bara de progres se va deplasa.

Apăsaţi butonul MENIU pentru a anula procesul.

În această situaţie, posturile detectate nu vor fi

stocate. Televizorul va începe căutarea posturilor

disponibile

Magyar - 12 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 12 21.02.2011 17:53:27


Căutare manuală, căutare selectivă analogică

Televizorul poate fi reglat manual, folosind opţiunea de Căutare manuală.

Căutare manuală cu antenă digitală

Funcţia este disponibilă pentru inginerii de service

sau poate fi utilizată pentru introducerea directă

a canalului în cazul în care canalul multiplex este

cunoscut.

• Selectaţi Căutare manuală din Meniul de

instalare şi apăsaţi pe OK.

Căutare manuală a canalelor analogice

Televizorul poate fi reglat manual. De exemplu: dacă

televizorul nu poate fi conectat la un dispozitiv de

înregistrare media / decodor cu un cablu SCART sau

pentru a recepţiona un post din alt sistem.

Pentru a aloca o poziţie de program pe televizor pentru

un decodor şi un dispozitiv de înregistrare media:

porniţi decodorul, introduceţi un fi lm preînregistrat

în media recorder, apăsaţi PLAY (REDARE) apoi

efectuaţi setările manual.

• După selectarea tipului de căutare ca antenă digital,

puteţi introduce numărul multiplex sau al frecvenţei

folosind butoanele numerice şi apăsaţi OK pentru

a căuta.

• Introduceţi numărul multiplex folosind butoanele

numerice. Televizorul va căuta în mod automat

respectivul canal multiplex. Atunci când canalul

multiplex este găsit, orice canale care nu se afl ă

pe lista de programe vor fi adăugate iar informaţiile

despre program din partea de sus a ecranului vor

fi actualizate.

• Repetaţi dacă este necesar.

Căutare manuală cu cablu digital (*)

• În cadrul scanării manuale prin cablu, puteţi introduce

opţiunile privind frecvenţa, modulaţia, rata de transmisie

şi scanarea canalelor. După selectarea tipului de

căutare drept cablu digital, puteţi vedea opţiunile dorite

şi apăsaţi pe butonul OK pentru căutare..

Apăsaţi butonul Sus/Jos pentru a selecta un articol,

după selectarea tipului de căutare ca analogic, şi

apoi folosiţi butonul dreapta sau stânga pentru a

seta o opţiune.

Introduceţi numărul canalului sau frecvenţa folosind

butoanele numerice. Puteţi apăsa butonul OK pentru

a începe căutarea. Atunci când este găsit canalul,

dispozitivul va stoca toate canalele noi care nu se

afl ă pe listă.

Acordare fină analogică

• Selectaţi Acordare fină analogică din meniul Installation

(Instalare) folosind butoanele Sus/Jos şi OK. Ecranul

Acordare fină analogică va fi afişat. Opţiunea Acordare

fină analogică nu va fi disponibilă dacă nu aveţi posturi

analogice, posturi digitale sau surse externestocate.

• Apăsaţi butonul OK pentru a continua. Apăsaţi butonul

stânga sau dreapta pentru a selecta Acord fin. După

ce aţi terminat, apăsaţi butonul OK din nou.

(*) Exclusiv pentru modelul 37BV700G

Magyar - 13 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 13 21.02.2011 17:53:27


Reguli generale de operare

Transmisiuni stereo şi bilingve

Pentru transmisiunile ATV

Dacă sunt emise transmisiuni stereo sau bilingve, cuvântul

Stereo sau Dual va apărea pe ecran de fi ecare dată când

poziţiile programelor sunt schimbate, dispărând după câteva

secunde. Dacă transmisiunea nu se realizează în modul

stereo, cuvântul Mono va apărea.

Stereo… Apăsaţi LANG. pentru a selecta Stereo sau

Mono.

Bilingv...Transmisiunile bilingve sunt rare. Dacă sunt

transmise, cuvântul Dual va fi afişat. Alegeţi numărul

programului dorit şi dacă apare cuvântul Dual, apăsaţi LANG.

pentru a selecta Dual 1, Dual 2 sau Mono.

Pentru transmisiuni DTV

Pentru a vizualiza limba actuală şi pentru a trece la o limbă

alternativă (dacă este disponibilă), apăsaţi pe butonul LANG.

Pot fi listate opţiuni disponibile.

Afişarea subtitrării

În cadrul transmisiunilor digitale, această funcţie va

afi şa subtitrarea în limba selectată cu condiţia ca

acestea să fi e transmise. .

• Apăsaţi butonul SUBTTL pentru a activa subtitrarea

disponibilă.

• Apăsaţi butonul SUBTTL pentru a dezactiva

subtitrarea.

Vizualizarea meniului principal

• Apăsaţi butoanele “ ”/ sau “ ” de pe televizor

pentru a accesa meniul principal

• Apăsaţi butonul MENIU de pe telecomandă pentru a vedea

meniul principal.

Controlarea volumului şi anularea

sunetului

Volum

Apăsaţi butonul V+ sau V- pentru a ajusta volumul.

Anularea sunetului

Apăsaţi pe “ ” o dată pentru a opri sunetul şi din

nou pentru a anula comanda.

Selectarea poziţiilor programelor

Pentru a selecta o poziţie de program, folosiţi

butoanele numerice de pe telecomandă. Poziţiile

programelor pot fi selectate folosind P+ şi P-.

Apăsaţi pe INFO pentru a afişa informaţiile pe

ecran, respectiv poziţia programului, semnal stereo /

mono şi formatul imaginii. Pentru a reveni la poziţia

programului precedent, apăsaţi pe (SWAP).

Magyar - 14 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 14 21.02.2011 17:53:27


Lista de canale, sortarea programelor, blocarea programelor

Puteţi vizualiza canalele stocate şi să le sortaţi prin utilizarea funcţiei de listă de canale.

Vizualizarea listei de canale

Ordinea canalelor poate fi modifi cată pentru a se potrivi cu

preferinţele dumneavoastră..

• Selectaţi Lista de canale din meniul principal şi

apăsaţi vpe OK. Meniul de mai jos va fi afi şat:

• Selectaţi Editare listă canale pentru a administra

toate canalele stocate. Folosiţi butoanele Sus sau

Jos şi OK pentru a selecta Editare listă canale

• Apăsaţi pe butonul Sus sau Jos pentru selectarea

unui canal. Puteţi apăsa butonul P+ or P- pentru a

vă deplasa cu o pagină mai sus sau mai jos.

• Pentru a urmări un anumit canal, selectaţi-l prin

utilizarea butonului Sus sau Jos. Apoi, apăsaţi

butonul OK.

• Apăsaţi butonul ALBASTRU pentru a vizualiza

opţiunile de fi ltrare.

• Apăsaţi butonul MENIU pentru ieşire.

Mutarea unui canal

• Selectaţi canalul dorit prin utilizarea butoanelor

Sus şi Jos.

• Selectaţi opţiunea Move (Mutare) în lista de canale

şi apăsaţi butonul OK.

• Ecranul Editare număr va fi afişat. Introduceţi

numărul canalului dorit folosind butoanele numerice

de pe telecomandă. Dacă acel număr este deja

ocupat cu un canal, va fi afişat un mesaj de

avertizare. Selectaţi Yes (Da) dacă doriţi să mutaţi

canalul şi apăsaţi OK.

• Apăsaţi butonul OK pentru a continua. Canalul

selectat va fi acum mutat.

Redenumirea unui canal

• Selectaţi canalul pe care doriţi să îl redenumiţi şi

selectaţi opţiunea Editare nume. Apăsaşi butonul

OK pentru a continua.

• Apăsând butonul Stânga sau Dreapta, vă mutaţi la

caracterul precedent/următor. Apăsarea butonului

Sus sau Jos schimbă caracterul actual: Apăsarea

butoanelor numerice ‘0...9’ înlocuieşte caracterul

evidenţiat cu caracterele imprimate deasupra tastei,

unul câte unul, pe măsură ce butonul este apăsat.

• După ce aţi terminat, apăsaţi butonul OK pentru

a salva modificările. Apăsaţi MENIU pentru a

revoca.

Blocarea unui canal

Puteţi apăsa butonul VERDE pentru a eticheta/

dezeticheta toate canalele; butonul GALBEN pentru

a eticheta/dezeticheta un singur canal.

• Selectaţi canalul pe care doriţi să îl ştergeţi prin

selectarea butoanelor Sus sau Jos.

• Selectaţi opţiunea Blocare prin utilizarea butoanelor

Stânga sau Dreapta. Apăsaşi butonul OK pentru a

continua.

• Vi se va cere să introduceţi PIN-ul pentru controlul

parental. Introduceţi numărul PIN

Notă: PIN-ul implicit este setat la 0000.

• Apăsaţi butonul OK atunci când canalul dorit este

selectat pentru a-l bloca/debloca. Simbolul de

blocare va fi afi şat lângă canalul selectat

Magyar - 15 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 15 21.02.2011 17:53:27


Vizualizarea barei de informaţii, a ghidului electronic al programelor

Vizualizarea barei de informaţii

• Apăsaţi butonul INFO iar ecranul cu informaţii va

apărea oferind detalii despre canalul şi programul

vizualizate în prezent.

• Când schimbaţi canalul, televizorul afişează imaginea

transmisiunii împreună cu o bară de informaţii în

partea de jos a ecranului (disponibil doar în modul

DTV). Aceasta va rămâne pe ecran timp de câteva

secunde.

• În cazul în care canalul selectat este blocat, trebuie

să introduceţi parola de patru cifre pentru a viziona

canalul. Mesajul “Introduceţi codul PIN” („Enter PIN”)

va fi afişat pe ecran în astfel de cazuri: :

• Apăsaţi pe GALBEN pentru a trece la vizualizarea

cu cronologie.

• Apăsaţi pe butonul VERDE pentru a afişa

programul.

• Apăsaţi butonul ALBASTRU pentru a vizualiza

opţiunile de fi ltrare.Apăsaţi pe butonul (SWAP)

pentru a trece la transmisiunea actuală.

Notă: Ecranul EPG poate fi vizualizat în moduri

diferite. Funcţiile butoanelor vor fi afi şate în partea

de jos a ecranului cu meniuri.

• Introduceţi numărul PIN pentru a continua

Ghidul de programe electronic (GPE)

• Selectaţi ghidul de pe ecran prin apăsarea EPG,

ecranul cu ghidul va fi afişat evidenţiind detalii despre

canalul şi programul vizualizate în prezent. Pot trece

câteva secunde până la apariţia acestora.

• Pentru informaţii despre programul evidenţiat,apăsaţi

pe butonul INFO.

• Pentru detalii despre alte programe disponibile în

prezent, apăsaţi pe butoanele cursorului pentru a

derula în sus şi în jos sau la dreapta/stânga prin

listă. Odată cu selectarea canalelor, vor fi afi şate

detalii despre canalul transmis în prezent.

• Pentru a seta temporizatorul pentru un program

selectat, apăsaţi pe butonul OK pentru a selecta

meniul cu temporizatoare.

Magyar - 16 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 16 21.02.2011 17:53:27


Ghidul de programe, afişarea subtitrării şi selectarea limbii

Setări limbă (Language Settings)

Cu ajutorul acestui meniu, puteţi ajusta setările

preferate ale limbii.

• Selectaţi Limba din meniul de Setare şi apăsaţi pe

OKpentru a vizualiza acest meniu. Apăsaţi butonul

BACK (Înapoi) de pe telecomandă pentru a ieşi

din meniu.

Setări preferate

Aceste setări vor fi folosite dacă sunt disponibile. În

caz contrar, vor fi folosite setările curente.

Audio: apăsând tastele Stânga sau Dreapta,

schimbaţi limba audio.

Subtitle (subtitrare): schimbaţi limba subtitrării cu

tastele Stânga sau Dreapta.

Limba aleasă va fi vizibilă în subtitrare.

Teletext: Este modificată limba preferată pentru

afi şarea teletextului.

Guide (ghid): apăsând tastele Stânga sau Dreapta,

schimbaţi limba ghidului.

Setări curente

Audio: dacă limba audio este acceptată, schimbaţi

limba audio apăsând butoanele Stânga sau Dreapta

Subtitle (subtitrare): dacă subtitrarea este întârziată,

schimbaţi limba subtitrării cu butonul Stânga sau

Dreapta. Limba aleasă va fi vizibilă în subtitrar

Magyar - 17 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 17 21.02.2011 17:53:28


Setările digitale – control parental, blocarea meniului, setarea PIN-ului

Puteţi vizualiza sau seta preferinţele parentale de pe televizorul dumneavoastră.

Vizualizarea meniului de control parental

Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi Setările folosind

butonul Stânga sau Dreapta. Apăsaţi butonul OK

pentru a accesa meniul Setări (Settings). Folosiţi

butonul Sus sau Jos pentru a selecta Parental şi

apăsaţi OK pentru a continua:

poate adăuga, şterge, redenumi canale şi nu poate

seta temporizatoare.

INSTALLATION MENU (meniul de instalare): Meniul

de instalare este blocat. Prin urmare, utilizatorul nu

poate adăuga canale. Schimbările vor fi actualizate

după părăsirea „Meniului de Confi gurare”

• Selectaţi Confi gurare utilizând butonul sus sau jos

şi apăsaţi pe OK.

• Selectaţi Control Parental utilizând butonul Sus sau

Jos şi apăsaţi pe OK.

• Este afi şată o casetă de dialog în care trebuie să

introduceţi parola. Parola implicită este setată la

0000. Introduceţi PIN-ul.

• Dacă e incorectă, mesajul “Pin Incorect” va apărea.

Dacă e corectă, meniul de Control Parental va fi

afi şat:


Blocarea meniului

În blocare meniu puteţi seta blocarea pentru toate

meniurile sau Meniul Instalare pentru a restricţiona

accesul la aceste meniuri. Dacă blocarea meniului

e dezactivată, va exista acces liber la sistemul de

meniuri

• Folosiţi butoanele Sus sau Jos pentru a merge la

opţiunea Blocare Meniu. Folosişi butoanele stânga

sau dreapta pentru a merge la opţiunea Blocare

Meniu.

DISABLED (dezactivat): Toate meniurile sunt

deblocate.

ALL MENUS (TOATE MENIURILE): Toate meniurile

pot fi accesate doar cu parola corectă. Utilizatorul nu

ocare adulţi

Când e setată, această opţiune obţine informaţiile

referitoare la programele adulte de la transmisiune şi

dacă acest nivel de maturitate e dezactivat, accesul

la transmisiuni este blocat.

Blocare de către părinţi

Blocare – scoaterea din funcţiune a butoanelor de

pe televizor Toate butoanele de pe telecomandă pot

fi folosite în continuare.

• În cadrul meniului FEATURE (Funcţii), selectaţi

Child Lock (Blocare de către părinţi) şi selectaţi On

(activare) sau Off (Dezactivare) utilizând butonul

stânga sau dreapta.

• Când Child Lock este activată, va fi afi şat un mesaj

atunci când sunt apăsate butoanele de pe televizor.

Dacă este apăsat butonul de standby, televizorul

se va închide şi poate fi scos din standby numai cu

ajutorul telecomenzii.

Setare PIN

• Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta

opţiunea Set PIN (setare PIN). Apăsaţi pe OK pentru

a afi şa fereastra „Setare PIN”.

• Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce un

nou număr PIN. Va trebui să introduceţi numărul a

doua oară pentru verifi care.

• După introducerea unui număr PIN corect, numărul

PIN se va schimba

Notă: Pin-ul implicit este 0000, dacă schimbaţi pin-ul,

nu uitaţi să-l notaţi şi să-l păstraţi în siguranţă.

Magyar - 18 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 18 21.02.2011 17:53:28


Configurarea setărilor de imagine

Puteţi confi gura setările de imagine ale televizorului dvs. utilizând meniul „Picture Setting” (Setări imagine).

Configurarea setărilor de imagine

Puteţi folosi diferite setări de imagine în detaliu. Puteţi

personaliza setările actuale pentru modul imagine

după propria dorinţă. De exemplu puteţi modifi ca

elemente cum ar fi luminozitatea, contrastul, culoarea,

claritatea şi nuanţa.

Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi pictograma Picture

(imagine) folosind butonul Stânga sau Dreapta.

Apăsaţi butonul OK pentru a accesa Meniul setări

imagine (Picture Settings Menu).

Folosirea elementelor meniului setări imagine

• Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a evidenţia un

element din meniu.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

un element

• Apăsaţi butonul MENIU pentru ieşire.

Modul de Imagine

Acest televizor vă oferă opţiunea de personalizare a

stilului de imagine. Game, Cinema, Dynamic şi Natural

sunt opţiuni presetate şi au impact asupra setărilor

televizorului.

• Din meniul PICTURE, apăsaţi butonul sus sau jos

pentru a selectaMode (Mod).

• Apăsaţi stânga sau dreapta pentru a selecta modul

de imagine dorit.

Contrast

Setează valorile de iluminare şi întuneric ale

ecranului..

Luminozitate

Setează valorile de luminozitate ale ecranului.

Claritate

Setează valoarea de claritate pentru obiectele afişate

pe ecran.

Culoare

Setează valorile culorilor, ajustând culorile.

Schimbare culoare

Setează tonul dorit al culorilor

Ajustare valoare culori

Nuanţă (doar NTSC)

Temperatura culorii

Temperatura culorii sporeşte “căldura” sau

“răceala” imaginii prin creşterea nuanţei roşii sau

albastre

• Din meniul PICTURE, apăsaţi butonul sus sau jos

pentru a selecta Temperatura culorii.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a alege

una dintre aceste opţiuni: Rece, Normal şi Cald. .

Notă :

• Setarea opţiunii Rece conferă nuanţelor de alb o

tentă albastră.

• Setarea opţiunii Cald conferă nuanţelor de alb o

tentă roşiatică.

• Pentru culori normale, selectaţi opţiunea Normal.

.

Magyar - 19 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 19 21.02.2011 17:53:28


Configurarea setărilor de imagine -

continuare

Reducerea zgomotului

Uneori, anumite cuvinte sau elemente ale imaginilor

pot deveni distorsionate sau pixelate. Cu ajutorul

funcţiei de reducere a zgomotului, acest efect este

redus prin aranjarea marginilor.

• Din meniul PICTURE, apăsaţi butonul sus sau jos

pentru a selectaReducerea zgomotului.

• Apăsaţi stânga sau dreapta pentru a seta Reducerea

zgomotului la nivel redus,mediu, ridicat sau oprit.

Focalizare imagine

Setează dimensiunea imaginii la Auto,16:9, Subtitle

(subtitrare),14:9, 14:9

Zoom (focalizare), 4:3, Panoramic sau Cinema.

Reconfigurarea setărilor de imagine

Această funcţie vă permite să resetaţi opţiunile

Actuale privind imaginile la valorile implicite.

• Apăsaţi sus sau jos pentru a selecta Resetare şi

apăsaţi pe OK..

Magyar - 20 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 20 21.02.2011 17:53:28


Schimbarea formatului imaginii

În funcţie de tipul de transmisiune, programele pot fi vizualizate în numeroase formate.

Apăsaşi butonul SCREEN în mod repetat pentru a selecta între Auto, 16:9, 4:3, Subtitle, 14:9, 14:9 Zoom,

Panoramic sau Cinema. Când e selectat Auto, formatul afi şat e determinat de imaginea transmisă.
Magyar - 21 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 21 21.02.2011 17:53:28


Configurarea setărilor de imagine ale PC-ului

Puteţi confi gura setările de imagine ale modului PC atunci când utilizaţi televizorul drept monitor de PC.

Setări imagine PC (*)

(*) Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile

în modul VGA (PC). În schimb, setările modului VGA vor fi

adăugate la setările de imagine în modul PC.

Comenzile imaginii PC

Reglajele Contrastului, Luminozităţii şi Temperaturii

Culorii din acest meniu sunt identice cu cele defi nite

pentru meniul imaginii TV.

Când Temperatura culorii e setată pe Manual, puteţi

ajusta şi articolele R, G şi B. R, G şi B ajustează

culoarea imaginii TV în modul RGB PC. Puteţi

schimba culoarea televizorului după dorinţă. R (Red

- Roşu), G (Green-Verde), B (Blue-Albastru)

Apăsaţi butonul Resetare şi OK pentru a reseta

reglajele la setările implicite din fabrică.

Notă:

Pentru a comuta la o sursă PC, apăsaţi butonul

SURSĂ (SOURCE) de pe telecomandă şi selectaţi

intrare PC. Puteţi folosi meniul „Sursă” pentru a

comuta în modul PC.

Setările meniului din modul PC sunt disponibile doar

atunci când televizorul este pe sursa PC.

Poziţie PC

Selectaţi această opţiune pentru a afi şa elementele

meniului Poziţie PC.

Poziţie automată

Dacă mişcaţi imaginea orizontal sau vertical într-o

poziţie nedorită, folosiţi acest articol pentru a pune

imaginea de PC în poziţia corectă, automat.

• Selectaţi opţiunea POZIŢIE PC din meniul principal.

Meniul Poziţie PC va apărea pe ecran.

• Apăsaţi butonul Jos pentru a evidenţia funcţia Poziţie

automatăşi apoi apăsaţi pe butonul OK.

Poziţie orizontală

Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga

sau la dreapta ecranului.

• În meniul POZIŢIE PC, apăsaţi butonul Jos până

când opţiunea Poziţie Orizontală este evidenţiată.

• Apăsaţi butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta

pentru a ajusta valoarea.

Poziţie verticală

Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de

sus sau de jos a ecranului.

În meniul POZIŢIE PC, apăsaţi butonul Jos până când

opţiunea Poziţie Verticală este evidenţiată.

Apăsaţi butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta

pentru a ajusta valoarea..

Ceas pixel

Ajustarea Ceasului Pixel corectează interferenţele

care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine

intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele

cu fonturi mici.

• În meniul POZIŢIE PC, apăsaţi butonul Jos până

când opţiunea Ceas Pixel este evidenţiată.

• Apăsaţi butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta

pentru a ajusta valoarea.

Fază

În funcţie de rezoluţia şi frecvenţa de scanare pe

care le setaţi pentru televizorul dvs., pe ecran puteţi

vedea o imagine neclară. În acest caz, puteţi folosi

acest articol pentru a obţine o imagine mai clară prin

mai multe încercări.

• În meniul POZIŢIE PC, apăsaţi butonul Jos până

când opţiunea Fază este evidenţiată.

• Apăsaţi butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta

pentru a ajusta valoarea..

Ceas pixel

Ajustarea Ceasului Pixel corectează interferenţele

care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine

intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele

cu fonturi mici.

• În meniul POZIŢIE PC, apăsaţi butonul Jos până

când opţiunea Ceas Pixel este evidenţiată.

Apăsaţi butonul pentru Stânga sau pentru Dreapta

pentru a ajusta valoarea.

Magyar - 22 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 22 21.02.2011 17:53:29


Configurarea setărilor de sunet

Puteţi confi gura setările de sunet ale televizorului dvs. utilizând meniul „Sound Setting” (Setări sunet).

Configurarea setărilor de sunet

Setările de sunet pot fi configurate conform preferinţelor

personale.

Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi pictograma de sunet folosind

butonul stânga sau dreapta. Apăsaţi butonul OK pentru a accesa

meniul Setări sunet..

Folosirea elementelor meniului setări de sunet

• Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a evidenţia un

element din meniu.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

un element.

• Apăsaţi butonul pentru ieşire

Volum

Ajustează nivelul volumului.

Egalizator

Puteţi personaliza setările actuale ale modului de

sunet. Selectaţi modul adecvat conform locului de

montare a televizorului şi reglaţi egalizatorul pe ecran

după preferinţe. Apăsaţi butonul OK pentru a accesa

submeniul egalizatorului.

butonul MENIU (MENU) pentru reveni la meniul

precedent..

Notă: Setările meniului Egalizatorului pot fi modificate

atunci când Modul Egalizator este pe Utilizator.

Balans

Această setare este folosită pentru a muta balansul

difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a

schimba nivelul balansului. Nivelul balansului poate

fi ajustat între -32 şi +32.

Căşti

Această setare este utilizată pentru a seta ieşirea

sunetului atunci când sunt conectate căştile.

• Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta Căşti

(Headphone). Apăsaţi butonul dreapta pentru a

vizualiza meniul căştilor.

• Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta Volume

(Volum). Apăsaţi butonul dreapta pentru a mări

nivelul volumului căştilor. Apăsaţi butonul stânga

pentru a reduce nivelul volumului căştilor. Nivelul

volumului căştilor poate fi ajustat între 0 şi 63.

AVL

Uneori, volumul poate suferi modificări mari de la DTV

5.1ch la DTV 2ch, un canal ATV sau o intrare externă.

Utilizarea funcţiei AVL reduce aceste diferenţe de

volum.

• Din meniul SOUND, apăsaţi butonul sus sau jos

pentru a selecta AVL. Apăsaţi butonul stânga

sau dreapta pentru a seta AVL drept activat sau

dezactivat.

Bas Dinamic

• Basul dinamic este folosit pentru a creşte efectul basului pe

televizor.

Sunet Surround

Activaţi sau dezactivaţi sunetul surround.

Ieşire digitală

Setează tipul de ieşire audio digitală.

În meniul egalizatorului, presetarea poate fi modificată

la

Music (muzică), Movie (fi lm), Speech (vorbire), Flat

(simplu), Classic (clasic) şi User (utilizator). Apăsaţi

Magyar - 23 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 23 21.02.2011 17:53:29


Funcţionarea meniului, acces condiţionat

Configurarea setărilor televizorului dvs.

Setările detaliate pot fi configurate conform preferinţelor

personale.

Vizualizarea meniului de setări

Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi pictograma Setări

folosind butonul Stânga sau Dreapta. Apăsaţi butonul

OK pentru a accesa meniul Setări (Settings).

Folosirea elementelor meniului setări

• Apăsaţi butonul Sus sau Jos pentru a evidenţia un

element din meniu.

• Apăsaţi butonul OK pentru a selecta un element.

• Apăsaţi butonul MENIU pentru ieşire.

Acces condiţionat

Controlează modulele de acces condiţionat, dacă

sunt disponibile.

Limbă

Confi gurează setările de limbă.

Control parental

Confi gurează setările pentru accesul copiilor.

Temporizatoare

Setează temporizatoare pentru programele

selectate.

Dată/Oră

Setează data şi ora.

Surse

Activează sau dezactivează opţiunile sursei

selectate.

Alte setări

Afi şează restul opţiunilor de setare a televizorului.

Magyar - 24 -

Folosirea unui modul de acces condiţionat

Slotul de interfaţă comună, situat pe partea laterală a

televizorului, permite introducerea unui CAM (Modul

de acces condiţionat) şi a unui card. Acestea sunt

achiziţionate de la un furnizor de servicii şi permit

vizualizarea unor transmisiuni suplimentare cu

abonament. Pentru mai multe informaţii, consultaţi

un furnizor de servicii.

IMPORTANT: Introduceţi sau scoateţi modulul IC

doar când televizorul este OPRIT.

• Pentru a urmări anumite canale digitale, este posibil

să fie necesară prezenţa unui Modul de acces

condiţionat (CAM). Acest modul trebuie inserat în

locaşul IC al televizorului dvs.

• Obţineţi un Modul de Acces Condiţionat (CAM) şi

cartela de vizionare abonându-vă la serviciile unei

fi rme de programe cu plată, apoi introduceţi-le în

televizor, urmând procedura de mai jos.

• Introduceţi CAM-ul, apoi cartela de vizionare în

locaşul afl at în carcasa terminalului, în partea din

spate a televizorului.

• CAM-ul trebuie introdus corect; este imposibilă

introducerea sa completă invers. • CAM-ul sau

terminalul TV pot suferi avarii dacă modulul este

introdus cu forţa.

Conectaţi televizorul la sursa de alimentare, porniţi-l

şi apoi aşteptaţi câteva momente până la activarea

cardului.

• Când nu este introdus nici un modul, mesajul „Nici

un modul Interfaţă comună detectat” (“No Common

Interface module detected”) apare pe ecran.

• Consultaţi manualul de utilizare a modulului pentru

detalii asupra setărilor.

Vizualizarea meniului de acces condiţionat (*)

(*) Aceste setări pot fi diferite, în funcţie de furnizorul

de servicii.

Apăsaţi butonul MENIU şi selectaţi pictograma folosind

butonul Stânga sau Dreapta. Apăsaţi butonul OK pentru

a accesa meniul Setări (Settings). Folosiţi butonul Sus

sau Jos pentru a selecta Acces condiţionat şi apăsaţi

OK pentru a vizualiza elementele meniului.

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 24 21.02.2011 17:53:29


Setarea temporizatoarelor, setarea datei/orei

Temporizatoare

Pentru a accesa meniul Temporizatoare, apăsaţi

butonul MENIU şi selectaţi pictograma Setări folosind

butonul stânga sau dreapta. Apăsaţi butonul OK

pentru a accesa meniul Setări (Settings). Folosiţi

butonul Sus sau Jos pentru a selecta Temporizatoare

şi apăsaţi OK pentru a continua

Setarea cronometrului pentru închidere

automată

Televizorul poate fi setat să se oprească automat după

o anumită perioadă.

• Selectaţi Cronometrul pentru închidere automată

folosind butonul Sus sau Jos.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru setare.

Temporizatorul poate fi programat pentru opţiunile

Oprit (Off) şi 2 ore (120 de minute), în paşi de câte

30 minute.

Setarea temporizatoarelor pentru

programe

Această funcţie va seta televizorul pentru a accesa

un anumit canal o anumită perioadă de timp. Acesta

poate fi utilizat pentru a urmări un anumit program sau,

prin setarea modului pe zilnic sau săptămânal, acesta

poate fi utilizat pentru a urmări o serie de programe.

Apăsaţi butonul Jos pentru a seta temporizatoarele

pentru un anumit eveniment. Butoanele cu funcţiile

temporizatorului pentru programe vor apărea pe

ecran.

Adăugarea unui temporizator

• Apăsaţi butonul GALBEN al telecomenzii pentru

a adăuga un temporizator. Meniul de mai jos va

apărea pe ecran:

Canal: Modificaţi canalul folosind stânga sau

dreapta.

Tipul temporizatorului: Această funcţie nu poate

fi setată.

Dată: Introduceţi o dată folosind butoanele

numerice.

Start: Introduceţi ora de pornire folosind butoanele

numerice.

Terminare: Introduceţi ora de oprire folosind

butoanele numerice.

Durata: Afi şează durata dintre momentul de pornire

şi cel de oprire.

Mod: Puteţi seta un temporizator pentru repetare o

data, zilnic sau săptămânal. Apăsaţi butonul stânga

sau dreapta pentru a selecta o opţiune.

• Apăsaţi butonul VERDE pentru a salva temporizatorul.

Apăsaţi butonul ROŞU pentru revocare.

Schimbă/Şterge: Sunt controlate setările parentale

ale temporizatoarelor

Editarea temporizatorului

• Selectaţi temporizatorul pe care doriţi să îl editaţi

apăsând

• Apăsaţi butonul VERDE. Ecranul Editare temporizator

va fi afi şat.

• După ce aţi terminat, apăsaţi butonul VERDE pentru

a salva modifi cările. Puteţi apăsa butonul MENIU

pentru a anula

Ştergere temporizator

• Selectaţi temporizatorul pe care doriţi să îl ştergeţi

apăsând butonul sus sau Jos.

• Apăsaţi butonul ROŞU.

• Selectaţi DA folosind butoanele stânga sau dreapta

pentru a şterge temporizatorul. Selectaţi NU pentru

a anula

Configurarea setărilor datei/orei

Puteţi confi gura preferinţele de dată/oră folosind

acest meniu.

• Selectaţi Data/Ora în meniul Setări pentru a configura

setările de Dată/Oră. Apăsaţi butonul OK.

• Folosiţi butonul Sus sau Jos pentru a selecta Data/Ora.

• Vor fi disponibile setările de Dată, Oră, Mod de setare

oră şiFus orar.

• Folosiţi butonul Sus sau Jos pentru a selecta Modul

Setare Oră (Time Settings Mode). Setarea Modului de

setare a orei este făcută cu ajutorul butoanelor stânga sau

dreapta. Poate fi setată pe AUTO sau MANUAL.

• Când e selectat AUTO, opţiunile Dată/Oră şi Fus Orar

nu vor putea fi setate. Dacă este selectată opţiunea

MANUAL pentru fus orar (Time Zone), Fusul orar poate

fi modificat:

• Apasând butonul sus sau jos, selectaţi Fus Orar (Time

Zone). Folosiţi butoanele stânga sau dreapta pentru a

schimba Fusul orar între GMT-12 sau GMT+12. Data/

Ora din capul listei cu meniuri se va schimba în funcţie

de Fusul orar selectat.

• Modificările sunt stocate automat. Apăsaţi pe MENU

pentru a părăsi această secţiune.

Magyar - 25 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 25 21.02.2011 17:53:29


Source Settings, Other Controls

Configurarea setărilor de sursă

Puteţi activa sau dezactiva opţiunile sursei

selectate. Televizorul nu va comuta la opţiunile

sursei dezactivate atunci când butonul SURSĂ este

apăsat.

Configurarea altor setări - Generalităţi

Puteţi confi gura setările televizorului dvs. Selectaţi

Confi gurare din meniul de Confi gurare şi apăsaţi pe

OK pentru a viziona acest meniu. Apăsaţi butonul

BACK (Înapoi) de pe telecomandă pentru a ieşi din

meniu.

Pentru a vizualiza preferinţele generale de configurare,

selectaţi Alte setări în meniul Setări şi apăsaţi butonul

OK..

• Selectaţi Surse în meniul Setări şi apăsaţi butonul OK.

• Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta o sursă.

• Folosiţi butonul stânga sau dreapta pentru a activa sau

dezactiva sursa selectată. Modificările sunt stocate

automat

Selectarea semnalului

Folosiţi Selectarea Intrării dacă televizorul nu comută

automat la o cursă conectată.

• Apăsaţi butonul SURSĂ (SOURCE) de pe

telecomandă pentru a schimba direct sursele. Sau

selectaşi opţiunea “Sursă” din meniul principal folosind

butonul stânga sau dreapta. Folosiţi butonul Sus sau

Jos pentru a evidenţia o intrare şi apăsaţi butonul

dreapta pentru selectare

.

Funcţionare

• Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta un

element.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

o opţiune.

• Apăsaţi butonul OK pentru a accesa un submeniu.

Pauză meniu

Pentru a seta o pauză specifi că a afi şajului pentru

ecranele de meniu, setaţi o valoare pentru această

opţiune.

Din meniul ALTE SETĂRI, selectaţi Pauză meniu şi

alegeţi 5 sec, 30 sec sau 60 sec cu ajutorul butonului

stânga sau dreapta

Scanarea canalelor codate

Când setarea este activată, procesul de căutare

va localiza şi canalele codate. Dacă aparatul este

oprit manual, canalele criptate nu vor fi localizate în

căutarea automată sau manuală. Funcţia de Scanare

Canal Codat va fi mereu activată după efectuarea

primei instalări.

• Din meniul CONFIGURARE, utilizaţi butoanele

Sus sau Jos pentru a selecta opţiunea Scanarea

canalelor codate.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

această funcţie la Da sau Nu.

Magyar - 26 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 26 21.02.2011 17:53:29


Lumină de fundal

Această setare controlează nivelul luminii de fundal.

Selectaţi Lumină de fundal apăsând pe butonul sus sau

jos. Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

Lumina de fundal la Auto, Mediu, Maxim sau Minim.

Notă: Funcţia de reglare a luminii de fundal nu este

disponibilă Atunci când modul de economisire a energiei

este activată. Consultaţi pagina 9 a acestui manual

pentru explicaţii.

Modul de economisire a energiei

Apăsaţi butonul sus sau jos pentru a selecta Modul de

economisire a energiei. Apăsaţi butonul stânga sau

dreapta pentru a seta Modul de economisire a energiei

drept activat sau dezactivat.

Consultaţi secţiunea “Informaţii despre mediu” din acest

manual pentru mai multe informaţii despre Modul de

economisire a energiei.

Notă: Funcţia de iluminare de fundal nu va fi vizibilă dacă

este activat acest mod.

Fundal albastru

Dacă semnalul este slab sau absent, televizorul va trece

automat la un ecran albastru. Pentru a activa acest lucru,

setarea Ecran albastru (Blue Background) trebuie să fi e

activă (On).

• În cadrul meniului Alte setări, selectaţi Fundal albastru

şi selectaţi On (activare) sau Off (Dezactivare) utilizând

butonul stânga sau dreapta.

Pentru persoanele cu probleme de auz

Dacă postul care emite activează un semnal special

pentru partea audio, puteţi activa această setare pentru

a recepţiona astfel de semnale.

Folosiţi butonul sus sau jos pentru selecta Probleme de

auz (Hard of Hearing) şi apoi apăsaţi butonul stânga sau

dreapta pentru a activa sau dezactiva (On/Off) această

setare.

.

Engedélyezheti vagy letilthatja az automatikus frissítést

az Automata keresés opcióval.

Kézileg kereshet új szoftvereket a Frissítések keresése

opcióval

Segítség nagyothallóknak

Ha a műsorszolgáltató engedélyezi a különleges

hangjeleket, akkor bekapcsolhatja ezt a beállítást, hogy

fogni tudja ezeket a jeleket.

• Használja az Fel vagy Le gombot a Segítség

nagyothallóknak (Hard of Hearing) menüpont

kiválasztásához, majd nyomja meg az Bal vagy Jobb

gombot a beállítás Be- (On) vagy Kikapcsolásához

(Off)

Other Controls

Magyar - 27 -

Descriere audio

Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii

suplimentară pentru nevăzători sau persanele cu

deficienţe vizuale care folosesc suportul vizual,

inclusiv programe televizate şi filme. Naratorul

descrierii vorbeşte în timpul prezentării, descriind ceea

ce se întâmpla pe ecran în timpul pauzelor naturale

de pe pista audio (şi uneori în timpul dialogului, daca

este neapărat necesar). Puteţi folosi aceasta funcţie

numai dacă postul emiţător acceptă această pistă

suplimentară pentru comentariu.

• Selectaţi Descrierea audio apăsând pe butonul Sus

sau Jos.• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru

Închidere automată televizor

• Puteţi seta valoarea pauzei funcţiei de închidere

automată. Televizorul se va închide atunci când

valoarea este atinsă iar televizorul nu a fost utilizat

o anumită perioadă de timp.

Actualizare software

Această funcţie vă ajută să vă menţineţi televizorul

actualizat. Funcţionează automat şi caută informaţii

noi când acestea devin disponibile. Reţineţi faptul că

această setare este inactivă la modifi care. Pentru a

vă asigura că televizorul dvs. are mereu informaţii

actualizate, folosiţi această setare. Pentru folosirea

corectă, asiguraţi-vă că televizorul este în modul

standby

Scanare actualizări. Tip de transmisiune

Atunci când setaţi tip de transmisiune dorit cu butonul

“ ” sau “ ” televizorul va afişa lista cu canale

corespunzătoare. Dacă sursa aferentă nu include

niciun canal memorat, mesajul “No channels for this

type have been found.” (“Nu a fost găsit niciun canal

pentru acest tip.”) va fi afi şat pe ecran.

Cautare în standby (*)

(*) Această setare este vizibilă numai când opţiunea

Ţară (Country) este setată la Danemarca, Suedia,

Norvegia sau Finlanda.

Dacă opţiunea Căutare în standby este activă, atunci

când televizorul se afl ă în modul standby, acesta va

căuta orice fel de modifi cări ale canalelor salvate.

• Folosiţi butonul sus sau jos pentru selecta Căutare

în standby şi apoi apăsaţi butonul stânga sau

dreapta pentru a activa sau dezactiva (On/Off)

această setare.

• Din meniul cu funcţii, selectaţi Menu Background

(Fundal meniu).

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a seta

nivelul de transparenţă.

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 27 21.02.2011 17:53:30


Other Controls, continued

Mod HDMI PC Complet (opţional)

Dacă doriţi să vedeţi ecranul PC-ului în modul HDMI

folosind conexiunea externă, opţiunea Mod HDMI PC

complet trebuie să fi e activată pentru ca aspectul să

fi e ajustat corect. Acest mod nu este compatibil cu

toate rezoluţiile.

Notă: Dacă conectaţi un aparat HDMI şi comutaţi

televizorul la modul HDMI, această opţiune va fi

vizibilă (cu excepţia rezoluţiei 1080i/1080P).

Modul complet (opţional)

În cazul în care conectaţi un dispozitiv prin intermediul

conectoarelor HDMI sau YPbPr şi setaţi rezoluţia

1080i/1080P, elementul de mod complet va fi vizibil.

• Puteţi seta modul complet drept 1:1 sau Normal

utilizândbutonul stânga sau dreapta.

• Dacă selectaţi 1:1, aspectul ecranului va fi ajustat

în mod corect. Dacă selectaţi opţiunea Normal, este

posibil ca aspectul să se extindă.

Limbă TXT

Utilizaţi această setare pentru a configura limba

preferată TXT.

Pornire manuală

• Pentru a afi şa fereastra Navigator Media, apăsaţi

butonul MENIU de pe telecomandă şi apoi selectaţi

Navigatorul Media apăsând butonul sus sau jos.

• Apăsaşi butonul OK pentru a continua. Conţinutul

meniului Navigator Media (în funcţie de conţinutul

unităţii dvs. USB) va fi afi şat

Pornire automată

• Când conectaţi un dispozitiv USB, va fi afişat

următorul meniu.

• Puteţi reda muzică, fi şiere de imagini de pe un stick

de memorie USB.

Notă :

Este posibil să nu fi e acceptate unele dispozitive

compatibile USB.

Dacă stick-ul USB nu e recunoscut după oprire/pornire

la Prima Instalare, mai întâi scoateţi dispozitivul USB

şi reporniţi aparatul. Introduceţi din nou dispozitivul

USB

Magyar - 28 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 28 21.02.2011 17:53:30


Navigator media USB

Acest televizor vă permite să vă bucuraţi de fi şierele cu imagini, video sau audio stocate pe un dispozitiv

USB.

Redarea fişierelor MP3

Pentru redarea fi şierelor MP3 de pe un stick USB,

puteţi utiliza acest ecran de meniu.

Vizualizarea fişierelor JPG

Pentru redarea fişierelor imagini de pe un stick

USB, puteţi utiliza acest ecran de meniu. Atunci

când selectaţi opţiunea Fotografi i, fi şierele imagine

disponibile vor fi fi ltrate şi afi şate pe ecran. .

• Folosiţi butonul Sus sau Jos pentru a selecta un

fi şier.

• Utilizaţi butoanele numerice pentru a trece la fişierul

anterior sau următor ce trebuie redat.

• Utilizaţi butonul ROŞU pentru a opri redarea.

• Apăsaţi butonul VERDE pentru a reda toate fişierele

media din director începând cu cel selectat.

• Apăsaţi butonul GALBEN pentru a întrerupe redarea

unui fi şier.

• Utilizaţi butonul ALBASTRU pentru a reda fi şierul

selectat în mod repetat sau în modul de redare

aleatorie.

• Apăsaţi butonul INFO pentru a vizualiza opţiunile

de fi ltrare.

• Apăsaţi butonul FAV pentru a sorta fişierele în funcţie

de Titlu, Artist sau Album.

• Apăsaţi pe OK pentru a reda fi şierul selectat.

• Utilizaţi butonul stânga sau dreapta pentru a trece

la fi şierul anterior sau următor.

Dacă selectaţi un fi şier subtitrare şi apăsaţi butonul

OK, puteţi selecta sau deselecta acel fişier. Următorul

meniu va fi afi şat atunci când redaţi un fi şier video:

• Utilizaţi butoanele numerice pentru a trece la fişierul

anterior sau următor ce trebuie redat.

• Apăsaţi butonul OK pentru a vizualiza imaginea

selectată pe tot ecranul.

Apăsaţi butonul VERDE pentru a începe un

slideshow.

Utilizaţi butonul ALBASTRU pentru a activa modul

buclă/redare aleatorie. Apăsaţi butonul INFO pentru

a fi ltra fi şierele.

Apăsaţi butonul FAV pentru a sorta fi şierele în funcţie

de dată.

Apăsaţi butonul TELETEXT pentru a vizualiza imagini

în miniatură.

Magyar - 29 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 29 21.02.2011 17:53:30


Navigator media USB, continuare

Acest televizor vă permite să vă bucuraţi de fi şierele cu imagini, video sau audio stocate pe un dispozitiv

USB.

Funcţia slideshow

Puteţi utiliza această funcţie pentru a afi şa imaginile

pe televizorul dvs.

• Apăsaţi butonul ROŞU pentru focalizare.

• Apăsaţi butonul VERDE pentru a continua

slideshow-ul.

• Apăsaţi butonul GALBEN pentru a întrerupe redarea

unui fi şier.

• Utilizaţi butonul ALBASTRU pentru a activa modul

buclă/redare aleatorie.

• Apăsaţi butonul stânga sau dreapta pentru a trece

la fi şierul anterior sau următor din slideshow.

• Folosiţi butonul Sus sau Jos pentru a roti

imaginea.

• Apăsaţi butonul INFO pentru a activa bara de

operaţiuni.

• Apăsaţi ÎNAPOI pentru a ieşi. .

Redare Video

Atunci când selectaţi opţiunea Video dintre opţiunile

principale, fi şierele video disponibile vor fi fi ltrate şi

afi şate pe ecran. Puteţi folosi butonul sus sau jos

pentru a selecta un fi şier video şi apăsaţi butonul

OK pentru a reda.

Dacă selectaţi un fi şier subtitrare şi apăsaţi butonul

OK, puteţi selecta sau deselecta acel fi şier

• Folosiţi butonul Sus sau Jos pentru a selecta un

fi şier.

• Apăsaţi butonul ROŞU pentru a începe redarea

unui fi şier video.

Următorul meniu va fi afi şat atunci când redaţi un

fi şier video:

• Apăsaţi butonul ALBASTRU pentru a opri redarea

unui fi şier video.

• Apăsaţi butonul OK pentru a întrerupe redarea unui

fi şier video.

• Apăsaţi butonul stânga pentru a merge înapoi.

• Apăsaţi butonul dreapta pentru a merge înainte.

• Utilizaţi butonul LANG pentru a seta o subtitrare/

Audio.

• Utilizaţi butonul VERDE pentru a trece la un anumit

punct temporal.

• Utilizaţi butonul GALBEN pentru a deschide meniul

de corectare a timpului subtitrării

Magyar - 30 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 30 21.02.2011 17:53:30


USB Media Browser, continued

This TV allows you to enjoy photo, video or music fi les stored on a USB device.

Notă:

Puteţi seta subtitrarea folosind butonul OK înainte de

a porni redarea sau folosind butonul MENIU în timpul

redării. Subtitrările selectate ar putea să nu fie afişate

corect în unele cazuri

Pentru a afi şa subtitrările fi lmelor corect, trebuie să

setaţi o limbă pentru “Subtitrare Film”. Consultaţi

secţiunea “Subtitrare Film” din “Setări Limbă” pentru

selectarea limbii pentru Subtitrare Film.

• Apăsaţi butonul ÎNTOARCERE sau ÎNAPOI pentru

a trece la meniul precedent.

Pentru a închide media player-ul

• Apăsaţi butonul MENIU de pe telecomandă.

Servicii de text analogice

Înainte de a folosi serviciile text, trebuie aleasă

regiunea de limbă dorită.

• Selectaţi Limbă TXT din meniul ALTE SETĂRI.

• Apăsaţi butonul Stânga sau Dreapta pentru a alege

regiunea de limbă dorită.

• După selectarea limbii pentru selected, apăsaţi pe

butonul MENUpentru a părăsi această secţiune

Utilizarea butonului text -

• Pentru a vizualiza serviciile de text, apăsaţi pe

. Apăsaţi pe din nou pentru a suprapune textul

peste imaginea normală a transmisiei. Apăsarea

acestui buton din nou va împărţi ecranul în două

ferestre, una afi şând teletextul şi cealaltă afi şând

canalul curent (PAT)..

• Apăsaţi din nou apentru a reveni la modul de

vizionare normală.

• Programele nu pot fi schimbate înainte ca textul

să fi e anulat..

• Prima pagină afi şată va fi pagina iniţială.

• Orice pagină poate fi accesată prin introducerea a

unui număr de pagină de 3 cifre, cu ajutorul butoanelor

numerice, apăsând butoanele colorate sau a butonului

pentru a trece la următoarea pagină şi a butonului

pentru a reveni pa pagina precedentă.

• Patru titluri colorate vor apărea la baza ecranului.

Pentru a accesa unul dintre cele patru subiecte

date, apăsaţi butonul de culoarea respectivă pe

telecomandă.

• Pentru mai multe informaţii despre anumite sisteme

de text, consultaţi pagina de index a textului sau

dealerul local Toshiba.

Mai jos găsiţi un ghid pentru funcţiile butoanelor de

text ale telecomenzii.

Accesarea paginilor secundare

Dacă o pagină de text are subpagini, apăsaţi şi

introduceţi numerele subpaginii 01, 02, 03 etc care

pot fi selectate cu ajutorul butoanelor stânga/dreapta

din partea de jos a paginii de text, sub legăturile

colorate.

Magyar - 31 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 31 21.02.2011 17:53:30


Analogue Text Services

This television has a multi-page text memory, which takes a few moments to load.

Afişarea textului ascuns

Pentru a descoperi soluţiile testelor şi jocurilor, apăsaţi

butonul INFO.

Menţinerea unei pagini

Uneori e nevoie să reţineţi o pagină de text. Apăsaţi

OK şi simbolul de menţinere va apărea în colţul

stânga-sus al ecranului. Pagina va rămâne pe ecran

până când butonul este apăsat din nou.

Magyar - 32 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 32 21.02.2011 17:53:30


Anexa A: Modurile tipice de afişare a datelor de pe PC

Ecranul are o rezoluţie maximă de 1360 x 768. Tabelul următor ilustrează câteva moduri tipice de afi şare

video.

Televizorul dvs. s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluţii. Modurile de rezoluţie suportate sunt listate mai

jos.

Dacă treceţi PC-ul într-un mod nesuportat, un mesaj de avertizare va apărea pe ecran

Index Rezoluţie Frecvenţă

1 640x400 70 Hz

2 640x480 60 Hz

3 640x480 75 Hz

4 800x600 60 Hz

5 800x600 75 Hz

6 1024x768 60 Hz

7 1024x768 70 Hz

8 1024x768 75 Hz

9 1152x864 75 Hz

10 1280x768 60 Hz

11 1280x1024 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

Magyar - 33 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 33 21.02.2011 17:53:31


Anexa B: Compatibilitate semnal AV şi HDMI (Tipuri semnal intrare)

Sursă Semnale acceptate Disponibil

EXT-1

(SCART 1)

EXT-2

(SCART-2)

AV lateral

YPbPr

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

PAL 50/60

NTSC 60

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

720P 50Hz O

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

720P 50Hz O

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O

1080P 24Hz O

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

Notă: În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu fi e afi şat corect la un televizor LCD. Problema poate fi

o neconformitate cu standardele echipamentului sursă (DVD, aparatul care însoţeşte televizorul etc). Dacă

aveţi o astfel de problemă, contactaţi distribuitorul şi producătorul echipamentului-sursă

Magyar - 34 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 34 21.02.2011 17:53:31


Anexa C: Formate fişier acceptate pentru modul USB

Echipamente de

Player Flux Decodor Video (MSVD)) Decodor Audio (MSAD

Audio MP3 Niciunul MP3

Audio WAV/AIFF Niciunul-- LPCM

Windows Media

(optional)

WMA / ASF VC1 WMA

MPEG1 Program

Flux

MPEG2 Program

Flux

MPEG-1 MPEG1 MP3, AC-3 and PCM

MPEG-2 MPEG2 MP3, AC-3 and PCM

MPEG4

MPEG-4/H264 in

MP4 container

H264 and MPEG4

AAC

AVI (Xvid) XVID MPEG4 MP3, AC-3 and PCM

Anexa D: Informaţii despre PIN

Înaintea conectării echipamentelor periferice, dezactivaţi toate comutatoarele de alimentare. Dacă nu există

niciun comutator, extrageţi ştecherul din priza de perete. Informaţii despre semnal pentru conectorul mini

D-sub cu 15 pini

Nr. pin.

Nume

semnal

Nr. pin.

Nume

semnal

Nr. pin.

Nume

semnal

1 R 6 Ground 11 NC

2 G 7 Ground 12 NC

3 B 8 Ground 13 H-sync

4 NC* 9 NC 14 V-sync

5 NC 10 Ground 15 NC

* NC = neconectat

Magyar - 35 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 35 21.02.2011 17:53:31


Specificaţii şi accesorii

Sisteme de emisie / Canale

DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4 (*) (*) Numai pentru modelul 37BV700G

Intrare Video PAL, SECAM, NTSC 4.43

Stereo

Nicam

Dimensiune vizibilă ecran (aprox.) 37” 94cm

Ecran 16:9

Putere sunet (la 10% distorsiune)

Main 8W + 8W

8W consum electric (aprox.)

37” 190W

Consum electric în standby (aprox.) 0.9W

Conexiuni externe

SCART 1 Intrare 21-pin SCART RGB, A/V

SCART 2 Intrare/ieşire 21-pin SCART RGB, A/V, SVHS

YPbPr Intrare Fişă de conectare audio Y, PB/CB, PP/CR

Fişă de conectare audio Audio L + R

FAV Intrare (lateral) Fişă de conectare audio Video

Fişă de conectare audio

Audio L + R

HDMI 1/2/3/4 Intrare HDMI® (tip de conţinut compatibil, INSTAPORT, gama RGB

acceptată)

PC Intrare Mini D-Sub 16-Pin Analogue RGB Signal

Digital Audio ieşire S/PDIFF (Coaxial)

USB Port Media Browser Interface Version: USB 2.0

USB Class: Mass Storage

File System: FAT32

Mufă căşti

3.5mm stereo

Dimensiuni (aprox.)

(Valoarea înălţimii include suportul)

Greutate (aprox.)

63.1cm (H) 91.9cm (W) 24.6cm (D)

14.40kg (fără suport 13.60kg)

Condiţii de funcţionare

Accesorii furnizate

Temperatură 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Umiditate 20 - 80% (non-condensing)

Telecomandă

2 baterii (AAA,IEC r03 1.5V)

Suport pentru cablur

P Clemă

Magyar - 36 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 36 21.02.2011 17:53:31


Informaţii despre licenţă

HDMI, sigla HDMI şi High-Defi nition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale

înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

DVB este marcă înregistrată a DVB Project

[1] Conformarea cu EIA/CEA-861-D acoperă transmisia semnalelor video digitale necomprimate cu protecţie a

conţinutului digital cu bandă largă, care este standardizată pentru recepţia semnalelor video de înaltă definiţie.

Aceasta fi ind o tehnologie în continuă dezvoltare, este posibil ca anumite dispozitive să nu funcţioneze corect

cu acest televizor.

Notificare cu privire la licenţă

Produs sub licenţa Dolby

Laboratories.

CERTIFICARE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale

Dolby Laboratories.Magyar - 37 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 37 21.02.2011 17:53:31


Kérdések és Válaszok

Lent találhatók a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok.A további információkért látogasson el a www.toshiba.co.uk

oldalra.

K

V

Miért nincs hang vagy kép?

K

Ellenrizze, hogy a tv nincs-e üzemkész módban.

Ellenrizze a tápcsatlakozót és a tápcsatlakozást.

V

Miért nem mködik a tv vezérlése?

Ellenrizze, hogy nincs-e GYEREKZÁR alatt.

K

V

Miért van kép, de nincs hang?

K

A némítás nem került kiválasztásra.

V

Miért csak az egyik hangszóróból jön a hang, ha

sztereó hangzás van kiválasztva?

Ellenrizze, hogy az egyensúly a HANG menüben

nem lett-e egy oldalra beállítva.

K

V

Mi okozza, hogy a kép nem megfelel?

K

Interferencia vagy gyenge vétel. Próbáljon ki más

tv állomást.

V

Miért van probléma a analóg szöveg

szolgáltatással?

A szöveg jó képe a jó ers adásjeltl függ. Ehhez

általában antennára van szükség. Ha a szöveg

nem látható, ellenrizze az antennát. Menjen a f

tartalomra és keresse meg a Használati utasítást .

K

V

K

V

K

V

Miért nem a video / DVD alatt játszott show a

képernyn?

Bizonyosodjon meg arról, hogy a dvd, vagy a videó

lejátszó már ábrázolt módon került

csatlakoztatásra ez után lenyomással válassza ki a

megfelel bemenetet FORRÁS

Miért fekete és fehér a VCR/DVD képe?

K

Ellenrizze, hogy meg felel bemenet került

kiválasztásra.

Miért jó a video kép, de nincs hang?

K

Ellenrizze a SCART bekötést.

V

K Miért nem mködik a távirányító?

V Ellenrizze az elemeket, hogy nem merültek-e le,

ill. hogy jól kerültek behelyezésre.

K

V

V

K

V

Mi az a DVB-T?

Digitális közvetítés antennán keresztl.

Hogyan lehet rádió adást kiválasztani?

Ezeket a csatornalistából lehet kiválasztani.

Mi a teend a PIN szám elfelejtése esetén?

Indítsa újra a tv és végezze el az els üzembe

helyezést. Biztosítsa kézikönyv eltávolításával azt,

hogy más ezt nem használhatja.

Hol vannak képernyn a számítógépes mód alatti

vízszintes vonalak és/vagy elmosódott képek ?

A fázis beállításra szorul. Válassza a ki a

számítógép beállításokat és jelölje ki a fázist amíg

a kép kitisztul.

telepítés. Biztosítsa kézikönyv eltávolításával azt,

hogy más ezt nem használhatja.

Magyar - 38 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 38 21.02.2011 17:53:31


Kérdések és Válaszok

Lent találhatók a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok.A további információkért látogasson el a www.toshiba.co.uk

oldalra.

K

V

K

V

K

Miért nem mködik a média keres üzemmód?

K

Bizonyosodjon meg arról, hogy az USB megfelelen

csatlakozik. Nem megfelelhasználat befolyásolhatja

az USB csatlakozást.

Miért van zároval a digitális csatorna?

K

A szüli felügyelet aktiválásra került. Ellenrizze a

szülõi beállításokat.

Miért nem érhet el néhány digitálisan kódolt

csatorna?

V Meg kell változtatnia az alfizetést. Lépjen

kapcsolatba a szolgáltatóval.

Miért nem látható a kiválasztott digitális

feliratozás?

V A feliratozást a szolgáltató nem biztosítja.

V

A hangsáv miért hallható angolul, ha más nyelv

került kiválasztásra?

Az aktuálisan látható adás csak angol nyelv.

K Miért világítanak tovább az aktív LED-ek?

V

a készenlét alatt az elérhet csatornák keresése zajlik

a letöltési csatornák automatikusan megjelennek

A letöltés engedélyezve van. Az ehhez szükséges id

változhat

Magyar - 39 -

TOSHIBA_MB61_[HU]_3910UK_37847W_IDTV_(IB_INTERNET)_10071424.indd 39 21.02.2011 17:53:31

More magazines by this user
Similar magazines