Brosura de prezentare a Facultatii de Biotehnologii - Facultatea de ...

usamv.ro

Brosura de prezentare a Facultatii de Biotehnologii - Facultatea de ...

FACULTATEA

DE

BIOTEHNOLOGII

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București


Biotehnologia reprezintă un domeniu de vârf, atât pentru

învăţământul superior, cât și pentru cercetarea știinţifică.

Utilizarea metodelor biotehnologice în cercetare a permis

numeroase realizări în biologia vegetală, animală și umană și

continuă să ofere noi mijloace și metode de ameliorare a

calităţii vieţii pe Pământ, având, în același timp, o contribuţie

decisivă la protejarea mediului înconjurător.

Deși este relativ tânără, Facultatea de Biotehnologii a cunoscut

o dezvoltare rapidă. Strategia facultăţii are ca principale

obiective crearea mijloacelor necesare asigurării unui

învăţământ de calitate, pe baza căruia să formeze competenţe

naţionale în domeniile și specializările care fac obiectul

programelor de învăţământ.


Facultatea de Biotehnologii, înfiinţată în anul 1994, în cadrul U.S.A.M.V. Bucureşti, este

singura facultate de stat cu acest profil din ţară şi are toate specializările acreditate A.R.A.C.I.S.

În cadrul facultății se desfășoară:

studii de licență (4 ani)

studii de masterat (2 ani)

studii de doctorat (3 ani)


Oferta educațională

Studii de licenţă (4 ani)

Biotehnologii pentru Industria Alimentara – învăţământ de zi.

Biotehnologii Medical-Veterinare – învăţământ de zi.

Biotehnologii Agricole – învăţământ de zi.

Titlul profesional obţinut – Inginer.

Studii de masterat (2 ani)

Biotehnologii în industria farmaceutică– învăţământ de zi.

Biotehnologii în protecţia mediului – învăţământ de zi.

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură – învăţământ de zi.

Biotehnologie și siguranţă alimentară – învăţământ de zi.

Titlul obţinut – Master în Domeniul Biotehnologii.

Studii de doctorat (3 ani)

Domeniul: Biotehnologii.

Titlul obţinut – Doctor în Biotehnologii.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Studii de LICENȚĂ

Pregătiţi pe baza unor programe armonizate cu cele ale

instituţiilor de învăţământ din Uniunea Europeană,

absolvenţii ciclului de licență primesc titlul de inginer.

Ei îşi pot continua pregătirea în cadrul facultăţii prin

studii de masterat și de doctorat.

Studenţii integralişti pot beneficia de:burse de performanţă;

burse sociale;

burse de mobilitate în cadrul unor programe

internaţionale (Socrates - Erasmus, etc.);


stagii de practică în unităţi de producţie şi cercetare.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii pentru Industria Alimentară

Prin utilizarea Biotehnologiilor pentruconstrucții.

Industria Alimentară, se realizează procese

de producție biocatalitice ce permit

fabricarea biologică completă a multor

bunuri alimentare sau medicamente și

elaborarea de metode de diagnostic,

materiale textile, materiale plastice sau de

Competențe:

înţelegerea mecanismelor chimice, biochimice şi microbiene care stau la baza

proceselor biotehnologice industriale;

dezvoltarea abilităţilor de calcul tehnologic pentru proiectarea şi conducerea

proceselor biotehnologice industriale (fermentative, alimentare, farmaceutice,

protecţia mediului);

înţelegerea principiilor implicate în condiţionarea, procesarea şi conservarea

produselor în vederea aplicării lor în practică, în condiţiile asigurării calităţii şi

siguranţei.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii Medical Veterinare

Prin utilizarea Biotehnologiilor Medical

Veterinare, se controlează și se întărește

sănătatea animalelor, rezistența acestora la

bacterii și virusuri, eradicarea unor maladii

și, mai ales, se va elimina posibilitatea

transmiterii acestora la om.

Competențe:

înţelegerea mecanismelor celulare şi moleculare implicate în fiziologia şi

patologia celulară animală;

înţelegerea tehnicilor de bază din domeniul farmaco-biotehnologiei (teste pe linii

celulare, ţesuturi, screening molecular);

abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie,

biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;

înţelegerea şi aplicarea metodelor necesare dezvoltării produselor biofarmaceutice

de diagnostic şi tratament.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii Agricole

Prin utilizarea Biotehnologiilor Agricole, se

obțin soiuri de plante mai rezistente care

permit obținerea de recolte ce se pot

dezvolta pe soluri mai puțin prietenoase, sau

chiar aride, iar capacitatea de protecție a

solului face recoltele mai funcționale.

Competențe:

înţelegerea mecanismelor biologice ce stau la baza biotehnologiilor vegetale;

identificarea surselor şi înţelegerea variabilităţii materiilor prime agricole şi

impactul acestora asupra bioproceselor;

înţelegerea principiilor implicate în ameliorarea şi transformarea genetică a

plantelor;

identificarea factorilor cu impact asupra producţiei agricole şi managementul

acestora în scopul promovării agriculturii durabile;

înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor

naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Cariere pentru absolvenți

Biotehnologii de mediu;

Biotehnologii medical - veterinare;

Biotehnologii vegetale;

Învăţământ și cercetare;

Siguranţă alimentară și control;

Firme și societăţi comerciale și de consultanţă;

Biotehnologii farmaceutice (companii farmaceutice);

Analize, Expertize, Certificări, Acreditări în domeniul Biotehnologiei;

Industria alimentară;

I.M.M.-uri (Întreprinderi Mici și Mijlocii) din domeniul agroalimentar;

Expertiză scriere și derulare proiecte.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Admitere – LICENȚĂ

sesiunea Iulie / Septembrie

Media de admitere se compune din:

70% - media de la bacalaureat;

30% - nota/media la una din probele de

bacalaureat (limba română/limba

maternă, matematică, chimie, biologie,

geografie), la alegerea candidatului.

Acte necesare:

Cererea de înscriere (formular tipizat,

pus la dispoziţie de secretariatul

facultăţii);

Diploma de bacalaureat şi foaia

matricolă (sau diploma echivalentă cu

aceasta) sau adeverinţă pentru

absolvenţii de liceu (original);

Certificat de naştere (copie legalizată);

Adeverinţă medicală tip;

4 fotografii tip CI;

Copie CI.

NOTĂ! CANDIDAȚII PE LOCURILE DE LA BUGET IȘI VOR DEPUNE ACTELE DE

STUDII ÎN ORIGINAL

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Studii de MASTERAT

Pregătiţi pe baza unor programe armonizate

cu cele ale instituţiilor de învăţământ din

Uniunea Europeană, absolvenţii ciclului de

LICENȚĂ îşi pot continua pregătirea în cadrul

facultăţii prin studii de masterat ce au o

durată de 2 ani.

Biotehnologii în industria farmaceutică– învăţământ de zi.

Biotehnologii în protecţia mediului – învăţământ de zi.

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor in agricultură – învăţământ de zi.

Biotehnologie și siguranţă alimentară – învăţământ de zi.

Titlul obţinut – Master în Domeniul Biotehnologii.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii în

industria farmaceutică

Programul de masterat „Biotehnologii în industria farmaceutică”, propus de Facultatea

de Biotehnologii începând cu anul universitar 2014 - 2015, este un program nou cu

misiunea de pregătire teoretică şi practică a unor specialişti cu formare

pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie la asigurarea calităţii

medicamentelor, suplimentelor alimentare, prin familiarizarea masteranzilor cu metode

moderne de analiză aplicabile unei game variate de matrici (substanţe active, forme

farmaceutice, suplimente alimentare, medii biologice, produse vegetale, alimente).

Asigurarea unei pregătiri avansate în tehnologia formelor farmaceutice moderne este

necesară specialiştilor care lucrează în domenii precum: cercetare şi dezvoltare;

prepararea şi asigurarea calităţii medicamentului; aplicarea brevetelor şi înregistrarea

medicamentelor; trierea clinică şi supravegherea post-marketing; vânzări şi marketing;

farmacia comunitară; farmacia clinică sau de spital.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii în

industria farmaceutică

Programul de studiu asigură de asemenea cunoștințele şi abilităţile necesare pentru

continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul industriei farmaceutice

integrându-se pe deplin în lanţul Licenţă – Masterat – Doctorat.

Acest masterat oferă o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează:

‣ în unităţi de cercetare şi sinteză a medicamentelor,

‣ în departamentele de cercetare-dezvoltare sau studii farmacocinetice din:

industria farmaceutică,

laboratoarele de toxicologie,

laboratoarele clinice,

laboratoarele de siguranţă alimentară,

laboratoarele pentru controlul calităţii mediului.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii în

protecţia mediului

Programul de masterat „Biotehnologii în

protecţia mediului”, propus de Facultatea de

Biotehnologii, este un program ce îşi găseşte

corespondentul în toate ţările U.E. ţinând cont

de faptul că problemele de mediu sunt

probleme globale, pentru a căror rezolvare

sunt necesare abordări foarte variate.

Programul se integrează pe deplin în lanţul

Licenţă – Masterat – Doctorat.

Masteratul se adresează atât absolvenţilor facultăţii, cât şi celor care au absolvit alte

specializări precum: Ingineria mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Ştiinţe

Agricole, Specializări tehnice, etc., care doresc:

aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu

economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie;

sa fie capabili să răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung în

contextul economiei globalizate;

să-şi crească şansele de integrare pe piaţa muncii.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologii în

protecţia mediului

Programul de studiu asigură de asemenea cunoștințele şi abilităţile necesare pentru

continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul biotehnologiilor de mediu.

Absolvenții îşi pot desfăşura activitatea ca:

ingineri tehnologi în procesele de valorificare a resurselor naturale;

specialiști cu înaltă expertiză în monitorizarea, prevenirea şi atenuarea poluării în

cadrul agențiilor, laboratoarelor şi organismelor cu responsabilități în domeniul

protecţiei mediului;

cercetători în domeniul biotehnologiilor de mediu, agro-mediu;

ingineri cu înaltă calificare şi expertiză în firme de consultanță şi afaceri în

domeniul biotehnologiilor de mediu;

specialiști pentru programele de mediu în agricultură sau pentru implementarea

sistemelor de mediu în cadrul unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Aplicaţii moderne ale

biotehnologiilor în agricultură

Programul de masterat Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură cuprinde

discipline cu caracter aplicativ și fundamental, din domeniul Biotehnologiilor în

agricultură (vegetale și microbiene), cu accent deosebit pus pe problematica obținerii de

bioproduse și noi varietăți de plante utile în agricultură și zootehnie.

Programul de masterat este multidisciplinar prin disciplinele propuse şi multisectorial

în aplicaţie, fiind creat atât pentru absolvenţii specializării de Biotehnologii Agricole cât

şi pentru absolvenţii specializărilor de Biotehnologii Industriale și Medical – Veterinare

sau alte specializări precum: Horticultură, Agricultură, Biologie care doresc să

aprofundeze pregătirea lor prin dobândirea unor cunoştinţe în domeniul

Biotehnologiilor în agricultură.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Aplicaţii moderne ale

biotehnologiilor în agricultură

Obiectivele programului Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură:

formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul biotehnologiilor, capabili

să completeze baza teoretică şi practică acumulată pe parcursul studiilor

universitare cu noi aspecte teoretice, noi metodologii şi

tehnici biotehnologice utile în agricultură;

calificarea cursanţilor în domenii care implică obţinerea de produse

biotehnologice în agricultură în condiţiile respectării normelor de protecția

mediului și a unei agriculturi durabile;

facilitarea aplicării metodelor biotehnologice moderne în obţinerea şi utilizarea

produselor biotehnologice în agricultură;

promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală si aplicativă în

domeniul biotehnologiilor;

încurajarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale atât pe planul cercetării

ştiinţifice cât şi al formării profesionale.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologie și

siguranţă alimentară

Programul de masterat Biotehnologie și siguranţă alimentară cuprinde discipline din

domeniul Biotehnologiei cu caracter alimentar aplicativ și pune un accent deosebit pe

problematica siguranţei alimentare, problematică de mare actualitate pe plan mondial.

Programul de masterat este multidisciplinar prin conţinut şi multisectorial prin

implementare, deci putem spune că este un masterat interdisciplinar.

Programul de masterat este destinat absolvenţilor cu studii superioare, care doresc:

aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu

economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie;

sa fie capabili pentru a răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung

în contextul economiei globalizate;

să-şi crească şansele de integrare pe piaţa muncii.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Biotehnologie și

siguranţă alimentară

Programul oferă posibilitatea studenţilor

de a însuşi cunoştinţe teoretice şi o

abordare practică a acestei problematici

de siguranţă alimentară în domeniul

biotehnologiilor, prin formarea lor

profesională în domeniul prelucrării de

materii prime de origine vegetală şi

animală în condiţii de siguranţă pentru

consumator.

Cursanţii masteranzi, ca viitori specialişti

în domeniul bioingineriei alimentare, vor

fi formaţi în direcţia gestionării lanțului

alimentar astfel încât să se obţină produse

agroalimentare care să nu afecteze

sănătatea consumatorului.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Admitere – MASTERAT

sesiunea Iulie / Septembrie

Acte necesare:

Cererea de înscriere (formular tipizat,

pus la dispoziţie de secretariatul

facultăţii);

Diploma de bacalaureat şi foaia

matricolă (sau diploma echivalentă cu

aceasta);

Certificat de naştere (copie legalizată);

Certificatul de căsătorie, în copie

legalizată (dacă este cazul);

Adeverinţă medicală tip;

4 fotografii tip CI;

Copie CI;

chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Media de admitere se compune din:

Examen scris tip grilă – pondere 75%

Medie examen licenta – pondere 25%

NOTĂ! CANDIDAȚII PE LOCURILE DE LA BUGET IȘI VOR DEPUNE ACTELE DE

STUDII ÎN ORIGINAL

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Școala DOCTORALĂ

Pregătiţi pe baza unor programe armonizate cu cele

ale instituţiilor de învăţământ din Uniunea Europeană,

absolvenţii studiilor de MASTERAT îşi pot continua

pregătirea în cadrul facultăţii prin studii de doctorat.

Titlul obţinut – Doctor în Biotehnologii.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate în

școli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu

care funcționează în cadrul IOSUD.

Senatul U.S.A.M.V. București din data de 3.08.2011 a aprobat înființarea Școlii Doctorale

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESUSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE cu

domeniile:

Agronomie;

Horticultură;

Zootehnie;

Biotehnologii.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Viața studențească

Facultatea de Biotehnologii este situată în campusul

„Agronomie - Herăstrău”, studenţii din provincie

având posibilitatea de a fi cazaţi în unul din cele 9

cămine ale campusului ( din dotări: cablu TV,

internet, etc.).

Servitul mesei este asigurat în restaurantele

Complexului „Agronomie”unde se află o sală de

mese pentru studenţi, în regim „a la carte”

(„Cafeteria”), două restaurante („Rustic” și „Salonul

Ceres”), trei săli de conferinţe și o terasă de vară. În

incinta campusului sunt și magazine cu produse

alimentare.

Biblioteca campusului are un impresionant fond de

carte. Condiţiile de lectură sunt deosebite existând o

modernă sală de lectură, unde studenţii pot să

folosească gratuit internetul.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Viața studențească

Activităţile sportive sunt organizate de către Clubul

Sportiv Universitar „Agronomia” în: sala de fitness, pe

terenurile de tenis, de fotbal cu gazon și iarbă sintetică,

de fusbal, volei, baschet, handbal, o sală de sporturi

polivalentă de dimensiuni olimpice, cu 1.000 de locuri,

un club de biliard și de tenis de masă.

Liga studenţilor din U.S.A.M.V. organizează, în fiecare

an, „Cupa primăverii” la fotbal și biliard, „Cupa

Agronomia” la mai multe discipline sportive, etc.

În campus sunt organizate și spectacole cultural

artistice de diverse genuri de către Centrul Cultural

Studențesc „Ex Terra Aurum” cum ar fi: „Balul

bobocilor”, „Folk fără vârstă”, gala de filme „Cinefilm“,

diverse excursii, etc.

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


Activități practice și deplasări de studiu

b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro


FACULTATEA

DE

BIOTEHNOLOGII

Bd. Mărăşti, nr. 59, Sect. 1, 011464, Bucureşti

Tel: +4 0374 022 802

http://www.biotehnologii.usamv.ro

secretariat@biotehnologii.usamv.ro

More magazines by this user
Similar magazines