HCL nr 36 din 25 august 2008 - Primaria Municipiului Fagaras

primaria.fagaras.ro

HCL nr 36 din 25 august 2008 - Primaria Municipiului Fagaras

JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.36

din data de 25 august 2008

- privind vanzarea prin negociere directa pe baza de expertiza a Cabinetului de ORL-

Dr.Condrea Nina situat in Spitalul si Policlinica din Fagaras str.Ghioceilor nr.1

Consiliul Local al municipiului Fagaras,intrunit in sedinta ordinara,

Analizând referatul nr.16560 /13.08..2008 al Biroului Juridic cu propunerea de vanzare

prin negociere directă pe baza de expertiza a spatiului cu destinatie Cabinet medical ORL

situat in municipiul Fagaras in Policlinica si Spitalul municipal str.Ghioceilor nr.1;

Tinind cont de avizul favorabil al Comisiei de studii , prognoze economico-sociale,bugetfinante

si administrarea domeniului public si privat al municipiului Fagaras si al Comisiei pentru

administratie publica locala,juridica ,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor

cetatenesti,problemele minoritatilor ,ale Consiliului Local, cetatenilor

Văzând prevederile art.1; art.3; ale art.7 şi ale art.14 din OUG nr.68 /28.05.2008 privind

vînzarea spaţiilor proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu

destinaţia de cabinete medicale,precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe

actului medical;;

În temeiul art. 45.alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică

locală,republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba vanzarea prin negociere directă în baza unui raport de evaluare

întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată , a spatiului cu destinatie Cabinet medical

ORL situat in municipiul Fagaras in Policlinica si Spitalul municipal str.Ghioceilor nr.1; identic

cu cel in CF.11963 cu nr cad,883;884;

Art.2 Pretul de vanzare se va stabili prin Raport de evaluare intocmit de o persoana

fizica autorizata sau de o societate autorizata şi va fi însusit de Consiliul Local.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul

Mun.Făgăraş prin Biroul juridic;

Presedintele de sedinta lipseste,fiind

CONTRASEMNEAZA,

plecat din localitate.

Secretarul Municipiului,

Semneaza urmatorii consilieri: Emil Mocan

- Cupu Lucian

- Cirje Catalin George

- Dragoiu Gheorghe Tiberiu


(Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru).

Prezenta hotărâre se comunică:

1 exemplar dosar;

1 exemplar colecţie;

1 exemplar Prefectura;

1 exemplar Primar;

1 exemplar Secretar;

1 exemplar Viceprimar;

1 exemplar Biroul juridic;

1 exemplar Birou unic;

1 exemplar S.P.A.D.P.P.;

1 exemplar Dir.D.A.P.L.;

1 exemplar Afisare.

More magazines by this user
Similar magazines