Views
4 years ago

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

Cititi online - click aici - Primaria Mizil

EUROPA ÎN 12 LECȚII

EUROPA ÎN 12 LECȚII -II- La ce serveşte Uniunea Europeană? Solidaritatea economică şi socială Cu toate că, la origine, UE a fost creată pentru a realiza un obiectiv politic pacificator, aspectul economic a fost totuşi cel care a reuşit să dinamizeze şi să încununeze cu succes această construcție europeană. La ora actuală, tendințele demografice în UE nu sunt foarte favorabile, în comparație cu celelalte state ale lumii. De aceea, statele membre trebuie să se apropie tot mai mult, pentru a asigura creşterea economică şi pentru a se menține competitive la nivel mondial. Niciun stat membru nu este pregătit să facă față, singur, concurenței pe plan mondial în domeniul comerțului. Astfel, piața unică oferă întreprinderilor europene o platformă vitală, asigurându-le competitivitatea pe piețele mondiale. Cu toate acestea, acest spațiu de liberă concurență la nivel european trebuie să aibă drept corolar solidaritatea națiunilor europene. Aceasta are consecințe pozitive asupra cetățenilor europeni: prin urmare, atunci când cetățenii CRONOLOGIA CONSTRUCȚIEI EUROPENE II 1970 22 aprilie Este semnat la Luxemburg un tratat care permite finanțarea treptată a Comunităților printr-un sistem de „resurse proprii” şi totodată extinderea competențelor în materie de control ale Parlamentului European. 1972 22 ianuarie La Bruxelles se semnează tratatele de aderare între statele Comunităților Europene şi Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit. 1973 1 ianuarie Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit aderă la Comunitățile Europene, care vor cuprinde din acest moment nouă state membre. Norvegia se pronunță cu o majoritate de voturi împotriva aderării, în urma unui referendum organizat în acest scop. 1974 9-10 decembrie Şefii de stat ai celor două țări membre se reunesc la Paris, unde decid să se întâlnească de trei ori pe an în calitate de Consiliu European. Aceştia îşi exprimă, de asemenea, acordul pentru organizarea de alegeri directe în Parlamentul European şi aprobă înființarea Fondului European de Dezvoltare Regională. 1975 28 februarie Este semnată, la Lome, o convenție între CEE şi 46 de state din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP). 22 iulie Este semnat un tratat bugetar prin care sunt extinse atribuțiile Parlamentului şi este înființată Curtea de din unele regiuni ale Europei sunt victime ale inundațiilor sau ale altor calamități naturale, bugetul UE prevede fonduri de asistență în acest sens. Fondurile structurale, gestionate de Comisia Europeană, încurajează şi sporesc eforturile depuse de autoritățile naționale şi locale ale țărilor membre pentru a reduce inegalitățile între diversele regiuni ale UE. mijloacele financiare de la bugetul UE şi creditele oferite de Banca Europeană de Investiții sunt alocate pentru a îmbunătăți infrastructura de transporturi, contribuind astfel la promovarea unor regiuni şi la stimularea schimburilor comerciale transeuropene. Astfel, succesul economic al UE se va manifesta, în parte, prin capacitatea pieței sale unice, de 500 de milioane de consumatori, de a satisface interesele unui număr cât mai mare de consumatori şi întreprinderi. Identitatea şi diversitatea în contextul globalizării Societățile postindustriale ale Europei devin tot mai complexe. Astfel, deşi nivelul de trai al cetățenilor europeni nu a încetat să crească, diferențele semnificative între bogați şi săraci persistă. La rândul ei, extinderea a accentuat şi mai mult aceste diferențe, întrucât noile state membre au intrat în UE având un nivel de trai sub media europeană. Totuşi, toate aceste eforturi nu au fost realizare în detrimentul identității culturale şi lingvistice a statelor europene. Dimpotrivă, activitățile întreprinse de instituțiile europene au contribuit la realizarea creşterii economice, având în vedere particularitățile regionale şi bogata diversitate culturală şi tradițională a țărilor membre. După jumătate de secol de construcție europeană, UE în ansamblul său este mai impunătoare decât fiecare stat membru luat separat: ea exercită a influență economică, socială, tehnologică, comercială şi politică mult mai mare decât dacă acestea ar fi trebuit să acționeze individual. Faptul că UE întreprinde acțiuni comune şi se exprimă printr-o singură voce, constituie o valoare adăugată incontestabilă pentru Europa. De ce? Pascal Fontaine fost colaborator a lui Jean Monnet şi profesor la Institutul de Studii Politice, Paris Conturi a Comunităților Europene, acesta intrând în vigoare la 1 iunie 1977. 1979 7 şi 10 iunie Au loc primele alegeri directe pentru cele 410 locuri în Parlamentul European. 1981 1 ianuarie Grecia devine membru al CE, numărul statelor membre ridicându-se astfel la 10. 1984 14-17 iunie A doua rundă de alegeri directe pentru Parlamentul European. 1985 7 ianuarie J acques Delors devine Preşedinte al Comisiei (1985-1995). 14 iunie Este semnat Acordul Schengen, în scopul de a elimina controalele la frontierele dintre statele membre ale Comunităților Europene.

MEDIUL ÎN EUROPA continuare din numărul trecut Mediul şi sănătatea LEGE PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ continuare din numărul trecut De la semnarea Tratatului CE la Roma în 1957, Uniunea Europeană a adoptat 13 directive în domeniul egalității între sexe. Acestea acoperă dreptul la egalitate de tratament între bărbați şi femei în domeniul muncii, al remunerației şi securității sociale şi privind accesul la bunuri şi servicii. Aceste directive asigură o protecție specială femeilor însărcinate şi lăuzelor şi încearcă să stabilească standarde comune pentru femeile care exercită o activitate independentă şi îşi ajută soții în activitatea acestora. Calitatea aerului Poluarea atmosferică, în special prin microparticule şi ozonul de la nivelul solului, continuă să reprezinte un pericol considerabil pentru sănătate: scurtează durata medie de viață în Europa de Vest şi Centrală (EVC) cu aproape un an şi afectează dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Majoritatea poluanților atmosferici au crescut în Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală (EECAC) cu peste 10% ca urmare a refacerii economice, a intensificării activităților de transport şi a ineficienței politicilor de protecție împotriva poluării atmosferice. Totodată, în această zonă, calitatea scăzută a datelor împiedică realizarea unei evaluări aprofundate a calității aerului şi a consecințelor acesteia, cu toate acestea, datele limitate disponibile indică faptul că principalul pericol pentru sănătate în acest areal – ca de fapt şi în Europa de Sud-Est provine – ca şi în EVC de altfel, de la microparticule şi de la componentele toxice ale acestora. Apele interioare Peste 100 de milioane de locuitori din regiunea pan-europeană nu au încă acces la surse adecvate de apă potabilă şi la condiții adecvate de salubritate. În EECAC şi în ESE, calitatea apei şi a serviciilor de salubritate s-a deteriorat continuu în ultimii 15 ani, populația rurală fiind cea mai afectată. O treime din populația paneuropeană trăieşte în țări în care resursele de apă sunt supuse unor presiuni considerabile. Pierderile mari din sistemele de distribuție a apei, gestionarea şi întreținerea deficitară a sistemelor de irigație şi practicile agricole i n a d e c v a t e agravează impactul secetelor şi al deficitului de apă. Solul De la Conferința din Kiev, s-au înregistrat progrese atât în ceea ce priveşte elaborarea de politici în domeniu, cât şi în accesul la informații. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a se putea constata o îmbunătățire vizibilă a calității solului. Dată fiind complexitatea riscurilor actuale, în special cele legate de schimbările climatice, noi mecanisme sunt necesare în acest domeniu pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor colectate în baza cărora să se poată întreprinde acțiuni adecvate de protecție a solului. Schimbul de practici adecvate între țările şi regiunile cu condiții similare ale solului ar putea reduce costurile de remediere a calității solului şi ar putea oferi o bază importantă de cooperare. Substanțe chimice periculoase Industria chimică a înregistrat o creştere la nivel mondial. În UE, producția de substanțe chimice toxice a crescut în aproape acelaşi ritm cu producția industriei chimice, ambele depăşind ritmul de creştere al PIB. Fenomenul globalizării duce la deplasarea problemelor de mediu spre țările în curs de dezvoltare şi la reimportul pericolelor prin intermediul poluării transfrontaliere şi al produselor contaminate. Recent, s-au adoptat politici importante şi documente normative în domeniul gestionării substanțelor chimice, atât la nivel european, cât şi la nivel internațional. În ceea ce priveşte UE, acestea includ legislația privind înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanțelor chimice (REACH), intrată în vigoare în 2007. La nivel internațional, în 2006 s-a adoptat o abordare strategică a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM) continuare în numărul următor Egalitatea de tratament la locul de muncă Bărbații şi femeile trebuie să primească remunerație egală pentru aceeaşi muncă prestată sau pentru o muncă de aceeaşi valoare. Prezentul principiu a fost stipulat în articolul 141 din Tratatul CE din 1957 şi a fost pus în aplicare mai târziu, prin Directiva 75/117/CEE. Noțiunea de „egalitate de remunerație” include beneficii de securitate socială asociate regimurilor profesionale. Dreptul la acces egal şi plata egală a acestor beneficii a fost abordat în Directiva 86/378/CE – modificată prin Directiva 96/97/CE. Tratatul CE a asigurat, de asemenea, baza pentru legislația privind egalitatea de tratament între bărbați şi femei la încadrarea în muncă şi în profesie. Aceasta a fost asumată prin Directiva 76/207/ CEE (modificată în 2002), care a pus în aplicare principiul egalității de tratament privind condițiile de muncă şi accesul la încadrarea în muncă, statutul de lucrător independent şi pregătirea profesională. O nouă directivă a fost adoptată în 2006 în scopul consolidării şi simplificării tuturor acestor directive. Această nouă directivă va intra în vigoare la data de 15 august 2009, începând cu acea dată fiind abrogate Directivele 75/117/ CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE şi 97/- 80/CE. continuare în numărul următor

Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Director: Emil Proºcan - Primaria Mizil
SE RB ĂR IL E TO AM NE I - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - CLICK AICI - Primaria Mizil
Cititi online - click aici - Primaria Mizil