Views
4 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Debitoare: SC Jucăl Cereals SRL - cu sediul în Constanţa, str. Sudului nr. 8, bloc 2, etaj P, apt. 1, judeţ Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J13/1159/2007, CUI 21538461. Reprezentată prin administrator judiciar Dăscălescu & Co S.P.R.L., cu sediul/domiciliul în Constanţa, str. Marc Aureliu nr. 8, Judeţul Constanţa. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa – Constanţa, str. Poporului nr. 121A, Judeţul Constanţa. Se comunică, alăturat, copia sentinţă civilă nr. 5675/2011 din data de 17.10.2011, pronunţată în dosarul nr. 6965/118/2009, de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind pe debitoarea SC Jucăl Cereals SRL - cu sediul în Constanţa, str. Sudului nr. 8, bloc 2, etaj P, apt. 1, judeţ Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J13/1159/2007, CUI 21538461. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, * România, Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă Dosar nr. 6965/118/2009 Sentinţa civilă nr. 5675 Şedinţa publică din data de 17 Octombrie 2011 Judecător sindic – Camelia Trifanov Grefier – Viziteu Livia S-a luat în examinare cererea de repunere pe rol a cauzei privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea SC Jucăl Cereals SRL - cu sediul în Constanţa, str. Sudului nr. 8, bloc 2, etaj P, apt. 1, judeţ Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J13/1159/2007, CUI 21538461, reprezentată prin administrator judiciar Dăscălescu & Co S.P.R.L., cu sediul/domiciliul în Constanţa, str. Marc Aureliu nr. 8, Judeţul Constanţa. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul legal al administratorului judiciar, d-na Dăscălescu Elena. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Administratorul judiciar al debitoarei solicită închiderea procedurii insolvenţei în temeiul dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006. Instanţa repune cauza pe rol şi rămâne în pronunţare asupra cererii de închidere a procedurii insolvenţei formulată de administratorul judiciar. Judecătorul sindic, Asupra cauzei de faţă: La data de 04.10.2010 administratorul judiciar desemnat al debitoarei SC Jucăl Cereals SRL - Dăscălescu & Co S.P.R.L. - a depus la dosar raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 coroborat cu art.21 din Legea insolvenţei, prin care a relevat lipsa/insuficienţa bunurilor din averea debitoarei şi neavansarea de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, solicitând închiderea procedurii în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea 85/2006. Instanţa reţine ca procedura insolvenţei împotriva debitoarei SC Jucăl Cereals SRL a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr. 6881/COM/09.11.2009 şi a fost desemnat în calitate de administrator judiciar Dăscălescu & Co S.P.R.L. Potrivit art.131 din Legea 85/2006 În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” Întrucât continuarea procedurii în absenţa bunurilor din averea debitoarei, care să acopere cel puţin cheltuielile de procedură, nu se justifică, se va face aplicarea dispoziţiilor art.131 din Legea 85/2006, dispunându-se închiderea procedurii şi radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului Constanţa. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Jucăl Cereals SRL - cu sediul în Constanţa, str. Sudului nr. 8, bloc 2, etaj P, apt. 1, judeţ Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J13/1159/2007. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului/ registrul societăţilor agricole / registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre. În temeiul art.135 din legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sau Registrului Societăţilor Agricole, Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ altor registre pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică din data de 17.10.2011. Judecător sindic, Grefier, Camelia Trifanov Viziteu Livia Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 3. Societatea comercială NIDAŞ ROM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17878880 Depunere raport fonduri Nr.:3277/24.11.2011 1.Date privind dosarul: Număr:7289/118/2010; Tribunalul Constanţa - Secţia comercială; Judecător sindic: Cristina Constantinescu. Arhiva instanţei: Constanţa, str. Traian, nr.31, tel.0241-551345, Luni-Vineri:08 30 -12 30 ; 2.Debitor: S.C. Nidas Rom Impex S.R.L., Cod de identificare fiscală 17878880; Sediul social:Mangalia, clădirea administrativă a S.C. Romned Port Operator S.A., judeţul Constanţa,;J13/2674/2005; 3.Creditori: Administraţia Fondului Pentru Mediu, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti; D.G.F.P. Constanţa, str. I.G. Duca nr.18, judeţul Constanţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, str. Decebal nr.13C, judeţul Constanţa. 4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraş Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, Sc.B, ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 5.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Nidas Rom Impex S.R.L., desemnat prin sentinţa civilă nr.2275/17.03.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 7289/118/2010, în temeiul art.122 din legea insolvenţei nr.85/2006, publică: Raportul asupra fondurilor obţinute 1. Au fost încasate fonduri în sumă de 44.345,62 lei din: Nr. crt. Sursa venit Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 11 Sumă încasată -Ron- 1. OPH/481/28.10.2010-S.C.Serpa SRL F.8406212, 6217, 6221, 6222, 6224, 6228, 6220, 6229, 481 28130,95 2. OPIB/638/ 19.04.2011-S.C. Serpa SRL F.8406210 2000,00 3. OPH/639/19.04.2011- Serpa SRL F.8406210, 8406211, 639 2996,00 4. OPIB/680/ 19.05.2011-S.C. Serpa SRL 11,213,05 5. Dobândă bancară cont curent 5,62 Total 44345,62 2. Cheltuieli de procedură potrivit art.123 suportate din încasări creanţe sunt în sumă de 39.529,75 lei, după cum urmează: Nr. crt. Cheltuială Sumă -Ron- 1. OPH/001/Administraţia Fondului Pentru Mediu 28121,00 2. Taxă 2% UNPIR aferent creanţe încasate=(44340*2%) 887,00 3. Onorariu cotă variabilă 10% 4435,00 4. Cheltuieli cu procedura în perioada de observaţie suportate de administratorul judiciar 44,90 5. Onorariu cotă fixă perioada observaţie 3000,00 6. Cheltuieli cu procedura în perioada de faliment suportate de lichidatorul judiciar 33,75 7. Onorariu cotă fixă perioada faliment 3000,00 8. Comision bancar cont curent 8,10 Total 39529,75 3. Provizion cheltuieli viitoare cu comisioane bancare, evaluarea bunurilor, publicitate şi cheltuieli vânzare:4.815,87 lei. Două exemplare de pe prezentul raport au fost depuse la grefa instanţei la data de 24.11.2011 în vederea înregistrării şi afişării. Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la afişare. O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. Lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana Judeţul Dâmboviţa Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CRIS GRUP CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22620461 România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal Str. Calea Bucureşti nr.3 Dosar nr. 718/120/2011 Citaţie emisă la: ziua 29, luna 11, anul 2011 Către, Creditori: Inspectoratul Teritorial De Muncă - Mun. Târgovişte, Revoluţiei, bl. C 8, Judeţ Dâmboviţa, SC Meridian Vest SRL - sector 4, Bucureşti, Turnu Măgurele, nr. 52-62, SC Impuls Leasing Romania IFN SA - sector 2, Bucureşti, Viitorului, nr. 110, ap. 12 Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul S5 falimente, în ziua de 12, luna 12 anul 2011, ora 10, 00, în calitate creditori ai debitoarei SC Cris Grup Construct SRL, cu sediul social în comuna Potlogi, sat Româneşti, str. Ioan

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă