Views
4 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Dobrescu nr.220, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/1357/2007, având CUI 22620461. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea dederii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, Judeţul Hunedoara Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TECHNISTEEL SRL, cod unic de înregistrare: 27327978 Notificare privind deschiderea procedurii simplificată de insolvenţa Număr: 767, Data emiterii: 29.11.2011 1. Date privind dosarul: nr. dosar 6387/97/2011, Tribunal Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Goron Maria. 2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 8 00 –10 00 , 12 00 –14 00 . 3.1. Debitor: SC Technisteel SRL, cod de identificare fiscală RO27327978, cu sediul social în Deva, str. Apuseni nr. 5, jud. Hunedoara, având datele de înregistrare ORC J20/657/2010. 3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 4.Creditori: listă anexă. 5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Gherman Maria Mihaela, CUI 21324476, cu domiciliul în Deva, str. A. Iancu, bl. H1, parter şi domiciliul procesual ales în Deva, str. Decebal, bl. C, ap. 80, jud. Hunedoara, având număr de înscriere în tabelul practicienilor în insolvenţă 1B2202, tel/fax: 0254/221059; 0788576303, e-mail: mihaela_razvan1976@yahoo.com. 6. Subsemnata Cabinet Individual de Insolvenţă Gherman Maria Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al SC Technisteel SRL, conform sentinţei nr 1265/F/2011 din data de 06.10.2011, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6387/97/2011 în temeiul art. 32 alin.((1) din Legea privind procedura insolvenţei notifică 7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Technisteel SRL, prin sentinţa comercială nr. 1265/F/2011 din data de 06.10.2011, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6387/97/2011. 7.1. Debitorul SC Technisteel SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 35. Legea nr. 85/2006 7.2. Creditorii debitorului SC Technisteel SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.12.2011. În temeiul art. 76 alin.((1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage dederea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2012. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.01.2012. 8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara, în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, în data de 09.01.2012, ora 12 00 , având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului, alte menţiuni. 9. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Nr crt. Denumire/ Nume şi Prenume Listă anexă privind creditorii debitoarei: SC Technisteel SRL Cod de PJ/ identificare PF fiscală Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 13 Judeţ/ sector Localitate Sediul social / Domiciliul 1 2 3 4 7 8 9 1 DGFP Hunedoara PJ 2102643 HD Deva str. A. Iancu, bl. H3, parter 2 AVAS Bucureşti PJ 11795573 Sector 1 Bucureşti str. cpt. av. Al Şerbănescu, nr. 50 3 Primăria Calan PJ 2127028 HD Calan Str. Garii, nr. 3 4 Inspectoratul Teritorial de Muncă PJ 12311639 HD Deva Aleea Muncii, nr. 2 5 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă PJ 11326062 HD Deva Piaţa Unirii, nr. 2 6 SC Abas S&D Prodcom SRL PJ 8093129 HD Hunedoara Str. Constantin Bursan, nr. 14, Hunedoara 7 SC Technopainting SRL PJ 21246270 AR Arad Zona Industriala N-V, str. III, nr 10, mod. 4, 310491 8 SC Industrial Eumeca SRL PJ 13549745 Sector 3 Bucureşti Bd Corneliu Coposu, nr 5, bl 103, sc 2, ap 25 9 SC Usitech SRL PJ 16307002 Sector 3 Bucureşti Bd Corneliu Coposu, nr 5, bl 103, sc 2, ap 25 10 SC Metrom Trading SRL PJ 17148908 BV Braşov Str. Carpaţilor, nr 60 11 SC Tea SRL PJ 1769011 AB Cugir Str. Victoriei, nr 8G/2 Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Gherman Maria Mihaela Judeţul Maramureş Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială VIO-DAN-VET FARM SRL, cod unic de înregistrare: 15600542 Tabel definitiv cuprinzând creanţele împotriva debitorului SC Vio–Dan-Vet-Farm SRL Nr.197 Data: 24.11.2011 1.Date privind dosarul: nr.dosar: 6595/100/2011, Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Simon Antonio 2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd.Republicii, nr.2A, jud.Maramureş, număr de telefon: 0262218235, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08, 00-13, 00. 3.1. Debitor: SC VIO-DAN-VET FARM SRL, CUI RO 15600542 cu sediul în Vişeu de Sus, str. Măcrişului nr.7, jud.Maramureş, nr. de ordine în registrul comerţului: J24/767/2003. 3.2. Administrator special: Grad Puşa 4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, RO 27925491, cu sediul în Baia Mare, Bd.Republicii nr.1/28, jud. Maramureş, nr. de înregistrare RFO-I 2826 al U.N.P.I.R. tel./fax 0262218844, e-mail: augustaimperam@yahoo.com, reprezentat prin Augustin Lucia . 5. 5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia în calitate de administrator judiciar al debitorului SC VIO –DAN-VET FARM SRL, conform Încheierii civile nr. 4459/25.07.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.6595/100/2011, în temeiul art.7 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică:Tabel definitiv cuprinzând creanţele împotriva debitorului SC VIO – DAN-VET FARM SRL Vişeu de Sus. Nr Crt. Denumire creditor /sediu social Categoria creanţelor garantate Creanţă Declarată (lei) Creanţă acceptată (lei) 0rdine de distrib.conf art.121 şi art.123 din L.85/2006 M Pondere la masa credală % Situaţia Creanţei 1. CEC Bank SA Bucureşti Calea Victoriei nr.13 259.586, 77 259.586, 77 2 60, 21 % Creanţă garantată Categoria creanţelor bugetare 2. D.G.F.P Maramureş Aleea Serelor nr.2A, 46.046 46.046 4 10, 68% Creanţă bugetară Jud.Maramureş Categoria creanţelor chirografare 3 SC REDOXIM SRL 34.214, 15 34.214, 15 7 7, 94% Creanţă

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă