Views
3 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Cu sediul procesual ales la SC Groza şi Asociaţii SRL Timişoara, str. 9Mai nr.3/5 Jud.Timiş 4. SC APOLO TRADING SRL Vicovu de Sus, str. Bivolărie nr.458C, jud.Suceava 5. SC MOTOR ACTIVE IFN SA Bucureşti, Șos.Fabrica de Glucoză nr.5, complex comercial Novo Park 3, clădirea F, et.4 şi 7, sector 2 6. SC MONDOROM SRL cu sediul ales la SC P.A Savu- Cristescu şi Asociaţii Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr.1, ap.4, sector 4 7. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE BLAJ, str. Gh.Bariţiu nr.2, Alba 8. SC CRIDIS SRL Cluj – Napoca, str. Mănăştur nr.91, ap.6, jud.Cluj 9. SC SERVICII PUBLICE SA Cluj Napoca, str. I.B.Deleanu nr.33, jud.Cluj Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 14 chirografară 20.940, 31 20.940, 31 7 4, 86% Creanţă chirografară 38.009, 13 38.009, 13 7 8, 82% Creanţă chirografară 2.971, 43 2.971, 43 7 0, 69% Creanţă chirografară 6.028, 04 6.028, 04 7 1, 40% Creanţă chirografară 12.792, 80 12.792, 80 7 2, 97% Creanţă chirografară 11.657, 71 10.561, 87 7 2, 45% Creanţă chirografară TOTAL CREANȚE 432.246, 34 431.150, 50 - - - Administrator Judiciar Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia Judeţul Mehedinţi Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială STĂNICĂ CO SRL, cod unic de înregistrare: 16757635 Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi Dosar nr. 1817/101/2011, Termen 09.12.2011 Citaţie emisă la: ziua 06, luna 12, anul 2011 Către: SC Dentas Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Anastasie Panu, nr. 10, bl. B7, sc.2, ap. 42, sector 3 – în calitate de creditor; SC Devco Agro-Chemie SRL, cu sediul în Bucureşti, str. B-dul Preciziei Business Center, nr. 1, et. 4, sector 6 – în calitate de creditor; S.C. Stănică CO SRL, cu sediul social în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr. 15, judeţul Mehedinţi – în calitate de debitoare; Sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul CD 7F, în ziua de 09, luna 12, anul 2011, ora 10 30 în proces cu debitorul SC Stănică CO SRL, cu sediul social în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr. 15, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 16757635, număr de ordine în registrul comerţului J25/446/2004. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, 2. Societatea comercială CELROM SA, cod unic de înregistrare: 1605698 România, Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Drobeta Turnu Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, jud. Mehedinţi Biroul Judecătorului Sindic – Eugenia Tudor Dosar nr. 4842/101/2008/a13; Termen 14.12.2011 Citaţie emisă la: ziua 06, luna 12, anul 2011 Pârâţi: 1. Spinka Henriette, domiciliată în Bucureşti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 8, bl. 34, sc.A, et. 2, ap. 8, sector 4; 2. Sică Mihai, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Kiseleff, nr. 39, Judeţ Mehedinţi;

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 3. Moldoveanu Darius Alexandru, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Unirii, bl. C. 1, sc.3, ap. 5, Judeţ Mehedinţi; 4. Soineanu Mihai Gabriel, domiciliat în Bucureşti, str. Filofteia Gheorghiu, nr. 11, sector 5; 5. Ungureanu Costinel, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Numa Pompiliu, nr. 17, Judeţ Mehedinţi; 6. Debu Marian Virgiliu, domiciliat în Galaţi, Aleea Melodiei, nr. 10, bl. C. 9, sc.2, et. 1, ap. 26, Judeţ Galaţi; 7. Ciurearu Cătălin, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Aricescu, nr. 21, bl. 20, sc.4, ap. 54, sector 1; 8. Wisket Ştefan, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 3, bl. P. 6, sc.3, ap. 4, Judeţ Mehedinţi; Sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul CD 12 F, în ziua de 14, luna 12, anul 2011, ora 13 00 , în proces cu reclamanţii Yna Consulting SPRL – prin reprezentant Motoi Gogu, Cabinet Individual De Insolvenţă – Grădinaru Valentina, Cabinet Individual De Insolvenţă – Popescu Emil, Visal Consulting SPRL – prin reprezentant Ilie Laurenţiu, cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi – lichidatori judiciari ai SC Celrom SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 2, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 1605698, număr de ordine în registrul comerţului J25/4/1990, pentru antrenarea răspunderii prev. de art. 138 din L. 85/2006, în dosarul asociat nr. 4842/101/2008/a13. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, Judeţul Mureş Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TRAVSEL CRIS SRL, cod unic de înregistrare: 17234626 Convocare adunare generala a creditorilor Nr. 1872/06.12.2011 1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1422/1371/2011- Tribunalul Specializat Mures 2.Arhiva/registratura instanţei: Targu-Mures, str. Justitiei, nr.1, jud. Mures Număr de telefon: 0265-262010; programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 8-12 3.Debitor: SC TRAVSEL CRIS SRL Cod de identificare fiscală RO 17234626, număr de ordine în registrul comerţului: J26/262/2005 Sediul social: Mun. Reghin, Bd. Unirii, bl.38, ap.20 4.Creditori: DGFP Mures- Administratia Finantelor Publice Reghin, Raiffeisen Bank SA, SC Oil E 15 SRL, Mol Romania Petroleum Products SRL. 5.Lichidator judiciar:CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDORACHE GABRIELA Cod de identificare fiscală: RO 21500572 sediul profesional: Bucureşti, b-dul I.C. Bratianu nr. 39, bl.P6, sc.2, ap.31, sector 3 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1 B 2926, Tel/Fax: 021.310.31.53, e-mail avocattudorache@gmail.com Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: av. TUDORACHE GABRIELA 6.Subscrisa: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDORACHE GABRIELA în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TRAVSEL CRIS SRL conform sentinţei comerciale nr. 1302 data de 22.09.2011 pronuntata de Tribunalul Specializat Mures, în dosarul nr. 1422/1371/2011, în temeiul art. 13 din legea 85/2006: convoacă ADUNAREA GENERALA A CREDITORILOR DEBITORULUI SC TRAVSEL CRIS SRL cod de identificare fiscală RO 17234626 cu sediul social în mun. Reghin, bd. Unirii, Bl.38, ap 20, număr de ordine în registrul comerţului: J26/262/2005. Sedinta Adunarii Generale a Creditorilor va avea loc în data de 16.12.2011 ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din: Bucureşti, b-dul I.C. Bratianu nr. 39, bl. P 6, sc.2, ap.31, sector 3. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar, până la data şi ora fixata pentru sedinta adunarii creditorilor. ORDINEA DE ZI a şedinţei este următoarea: Aprobarea expertului-contabil SC DELCONT EXPERT SRL, reprezentat prin dna. Marinescu Adela, carnet membru CECCAR nr. 18934 şi a onorariului acestuia de 100 lei+TVA/luna pentru intocmirea evidentei contabile şi a decontului de TVA pentru operatiunile desfasurate în perioada lichidarii: emiterea ordinului de plata aferent sumei de plata la Bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de benficiar. Lichidator Judiciar al SC Travsel Cris SRL Cabinet Individual De Insolventa Tudorache Gabriela Judeţul Prahova Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială LAMORA DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 14704430 Convocare adunare creditori Nr. 4653/29.11.2011 1. Date privind dosarul: Dosar nr. 7892/105/2011, Tribunalul Prahova, Judecător sindic: Graure Petrosina Mădălina. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Gheorghe Lazăr, nr.6, Ploieşti, Judeţul Prahova, tel.0244/544781, int.123, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00–13.00. 3.1. Debitor: SC Lamora Design SRL cu sediul în Ploieşti, B-dul Petrolului, nr.115, Judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/681/2002, având CUI 14704430. 3.2. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 15

Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
Manual de Bune Practici în Insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă