Views
4 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Asociaţi: Naim Serhan, domiciliat în Anglia, Victorian Grove, nr.37, Stokenewington, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de N; Ziad Elias, domiciliat în Anglia, str. 32 Dale Close Barnet En 51 BH, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de N. 3.3. Administrator special: Pruteanu Bogdan Gheorghe. 4.Creditori: AFPM Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, Judeţul Prahova; Primăria Măneciu, Comuna Măneciu, Judeţul Prahova; SPFL Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 16, Judeţul Prahova; Primăria Băicoi, str. Unirii, nr. 21, Judeţul Prahova; Primăria Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova; Administraţia Fondului pentru Mediu, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, sector 6; Elias Ziad Tanios la Cab. Av. Armăşelu Mihai, Ploieşti, str. Eroilor, nr. 12, bl. 14E, ap. 24, Judeţul Prahova; Naim Serhan, Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr. 8, ap. 3, Judeţul Prahova; SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea Ploieşti, Piaţa Victoriei, nr. 4, bl. CC VEST, sc.D, et. 2, ap. 83, Prahova; SC Vio Fashion Import Export SRL în faliment, prin lichidator Eva Cont IPURL, Buzău, Piaţa Daciei, bl.E, sc.D, ap. 5 bis, parter, Judeţul Buzău. 5.Administrator judiciar: Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, str. Văleni, nr.65, Judeţul Prahova, CIF RO 26526344, Atestat 2A0429, telefon: 0723357858, fax: 0244/597808, email: office@andreiioan.ro, website: www.andreiioan.ro, prin reprezentant Av.Andrei Ioan, CI seria PH nr.506093, CNP 1760705293128. 6.Subscrisa: Andrei Ioan IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Lamora Design SRL, reprezentată de Av. Andrei Ioan, prin Încheierea din data de 09.09.2011, pronunţată de Tribunalul Prahova, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea 85/2006: convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Lamora Design SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, situat în Ploieşti, str. Văleni, nr. 65, Judeţul Prahova, la data de 09.12.2011, ora 14.00. Ordinea de zi va fi următoarea: 1. Prezentarea situaţiei debitorului şi aprobarea raportului de activitate efectuat de administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL; 2. Alegerea/desemnarea Comitetului Creditorilor; 3. Confirmarea practicianului în insolvenţă Andrei Ioan IPURL, desemnat de instanţa de judecată, pentru întreaga perioadă de insolvenţă a societăţii debitoare, onorariul propus de acesta fiind în cuantum de 5.000 lei/lună plus TVA şi 5 % plus TVA din valoarea creanţelor recuperate de către creditorii înscrişi în tabelul de creanţe. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Administrator judiciar, Andrei Ioan IPURL, prin av. Andrei Ioan. Judeţul Sibiu Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială MICLEA - CONEXYS SNC, cod unic de înregistrare: 5003873 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a falimentului SC Miclea-Conexys SNC Nr.: 1630, Data emiterii: 18.11.2011 1. Date privind dosarul: Număr dosar 4563/85/2010 Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător sindic: Andreia Laura Stănese. 2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, B-dul Victoriei nr.11, Sibiu, jud. Sibiu Număr de telefon: 0269-217104 Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:00 – 12:00 3.Debitor: SC Miclea-Conexys SNC, cod de identificare fiscală 5003873, sediul social Sibiu, Aleea Streiu, nr.6, bl.112, ap.30, jud. Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/2032/1993. 4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, jud.Sibiu. 5.Lichidator judiciar: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei nr.1, ap.17, jud. Sibiu, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0054, tel./fax 0269 225076, e-mail relcoactive@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Corina Herman. 5. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Miclea-Conexys SNC, conform Sent. com. nr. 1866/C/16.12.2010 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4563/85/2010, în temeiul: art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul nr.6/17.11.2011 astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 filă. 7. Depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Raportul nr.6/17.11.2011 întocmit de lichidatorul judiciar pentru debitorul SC Miclea-Conexys SNC Număr dosar 4563/85/ anul 2010 Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. Judecător sindic: Andreia Laura Stănese. Temei juridic: art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei Lichidator judiciar: Relco Active SPRL Debitor: SC Miclea-Conexys SNC Raportul nr.6 pentru perioada 06.10.2011 - 17.11.2011: 1. Cu cererea nr.32238/10.10.2011 (anexa nr.1) a fost trimis la O.R.C. Sibiu pentru publicarea în B.P.I. raportul nr.5 depus în instanţă la data de 06.10.2011. Dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare nr.231982/31.10.2011 care certifică faptul că documentul menţionat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.11578/31.10.2011 şi extras din acesta se prezintă în anexa nr.2. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 2.Referitor la contestaţia SC Indra Import-Export SRL la tabelul preliminar al creanţelor, lichidatorul solicită respingerea acesteia, întrucât SC Indra Import-Export S.R.L a depus declaraţie de admitere a creanţei la dosarul cauzei în data de 19.04.2011, cu mult după întocmirea tabelului definitiv al creanţelor (10.03.2011), pentru suma de 10.228, 04 lei. Concluzie Pentru continuarea procedurii solicităm onoratei instanţe acordarea unui nou termen de judecată. Relco Active SPRL Ec. Corina Herman Judeţul Tulcea Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CHIRIAC CONF SRL, cod unic de înregistrare: 14061334 Convocare adunarea creditorilor Număr:834, Data emiterii:28.11.2011 1. Date privind dosarul:Număr dosar 813/88 Anul 2011, Tribunal Tulcea Secţia Comerciala Judecător sindic Valeria Andrecencu. 2. Creditori:DGFP Tulcea, ITM Tulcea 3. Debitor: S.C. Chiriac Conf SRL , Cod de identificare fiscală14061334 cu sediul social in Jijila, com. Jijila, jud. Tulcea; Număr de ordine în registrul comerţului J36/203/05.07.2001 4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Bulacu Stefan; Cod de identificare fiscală 27536150 cu sediul social in Babadag,str. Republicii,nr. 100 bl.78, sc.A2, ap.5, jud. Tulcea, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B3143, Tel/Fax: 0240/534888, E-mail: bulacustefan55@yahoo.com, Lichidator judiciar persoană juridică: CII Bulacu Stefan 5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Bulacu Stefan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Chiriac Conf SRL, conform încheierii nr. 806 din data de 11.03.2011 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul 813/88/2011, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu la cererea Cabinet Individual de Insolventa Bulacu Stefan, convoacă adunarea creditorilor debitorului S.C. Chiriac Conf SRL. Adunarea creditorilor va avea loc la adresa din Tulcea, str. Viitorului, nr. 12, bl.B1, sc. A, ap.35, jud. Tulcea, Data: 05.12.2011, ora 13.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea dederii din dreptul de a vota. Ordinea de zi: scăderea preţului de vânzare a bunurilor mobile cu 25%, a debitoarei SC Chiriac Conf SRL. Lichidator judiciar : Cabinet Individual de Insolventa Bulacu Stefan 2. Societatea comercială CONFORTENT PARADISE SRL, cod unic de înregistrare: 23820921 Depunere tabel preliminar creanţe Nr.:3302/28.11.2011 1.Date privind dosarul:Nr.:3219/88/2011;Tribunalul Tulcea; Judecător sindic: Valeria Andrecencu. 2.Arhiva instanţei:municipiul Tulcea, str. Păcii nr.83, judeţul Tulcea.tel.0240-512359, Luni-Vineri:08 30 -13 00 ; 3.Debitor: SC Confortent Paradise SRL, Cod de identificare fiscală C.U.I.23820921; sediul social: municipiul Tulcea, str. Meilor nr.10, judeţul Tulcea, J36/239/2008; 4.Creditori:D.G.F.P. Tulcea, str. Babadag nr.163 bis, judeţul Tulcea; 5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, Sc.B, ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 6.Subscrisa:Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Confortent Paradise SRL, desemnat prin Încheierea nr.3653/2011 din data 30.09.2011, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.3219/88/2011, comunică:tabelul preliminar de creanţe al SC Confortent Paradise SRL : Nr. Creditor Adresa Creanţă Creanţ ă crt solicitată accepta . tă I. Creanţe bugetare-total din care 1 Direcţia Generală a Loc.Tulcea, str. Finanţelor Publice Babadag nr.163 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 17 Categoria % din total Temei juridic Legea 85/2006 1000.00 1000.00 amendă-1000 lei; 100.00% art.123 pct.4 bis, judeţul Tulcea Total general 1000.00 100.00%

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă