Views
4 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Dată în Camera de consiliu din data de 25.10.2011. Judecător sindic * România, Tribunalul Arad, Secţia Civilă Dosar nr. nr.4197/108/2011 Sentinţa Civilă Nr.795 Şedinţa judecătorului sindic Carmen Stancu din data de 11.11.2011 Grefier: Ileana Costea S-a luat în examinare cererea formulată de creditorul Bancpost SA Bucureşti pentru deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006 împotriva debitorului SC Florio Autocom SRL Vidra. La apelul nominal se prezintă reprezentantul creditorului – avocat Caradji Sebastian Robert, lipsă fiind debitorul. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cererea este legal timbrată cu o taxă judiciară de timbru în sumă de 120 lei conform OP nr.19.551/11.08.2011 f.3 şi un timbru judiciar în valoare de 0, 3 lei. S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că în data de 24.08.2011 Consult-AR Management Lichidări IPURL Arad a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 25.08.2011 Cabinet Individual de Insolvenţă Dărău Laura Gabriela a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 29.09.2011 Ioana Bubulete IPURL a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 31.08.2011 Cabinet Individual de Insolvenţă Niţu Elisabeta Veronica a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 31.08.2011 Expert SPRL Arad a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 7.10.2011 Casa de Insolvenţă RAVA IPURL Arad a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 7.10.2011 Profesional Insolvency Management IPURL Arad a înregistrat o ofertă de servicii. Nemaifiind formulate alte cereri de probaţiune, judecătorul sindic declară terminată faza probatorie şi acordă cuvântul în susţinerea cererii. Reprezentantul creditorului solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi numirea ca şi practician în insolvenţă a Expert SPRL Arad. Judecătorul sindic, Constatând că, cererea formulată de creditorul Bancpost SA Bucureşti şi înregistrată la această instanţă în data de 23.08.2011 a fost comunicată debitorului SC Florio Autocom SRL Vidra la data de 26.08.2011 f.62 şi că, acesta nu a formulat contestaţie; Constatând că, debitorul se află în încetare de plăţi şi că, creanţa creditorului în sumă de 65.933, 96 lei este certă, lichidă şi exigibilă potrivit art.379 cod procedură civilă; Constatând aşadar că sunt îndeplinite condiţiile legii; În aplicarea prevederilor art.33 al.6 din Legea nr.85/2006; Având în vedere opţiunea creditorului privind numirea practicianului în insolvenţă Expert SPRL Arad; În aplicarea art. 11 lit.c din Legea nr.85/2006; Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte Admite cererea formulată de creditorul Bancpost SA cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2. Deschide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC Florio Autocom SRL cu sediul în sat Vidra nr.96, comuna Vârfurile, jud.Arad număr de ordine în registrul comerţului J02/93/2005, CUI 17137682. Ridică debitorului dreptul de administrare. Numeşte administrator judiciar pe Expert SPRL cu sediul în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din Legea nr.85/2006. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţiilor creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea efectuării menţiunii precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Amână judecarea cauzei la data de 6.12.2011. Definitivă şi executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa judecătorului sindic din data de 11.10.2011. Judecător sindic, Grefier, Carmen Stancu Ileana Costea Se comunică: 1.Creditor Bancpost SA - Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2. 2.Debitor SC Florio Autocom SRL - Vidra nr.96, comuna Vârfurile, jud.Arad 3.administrator judiciar Expert SPRL - Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5. 4.Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad – Arad, str. Andrei Şaguna nr.1-3 Se citează: 1.Creditor Bancpost SA - Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2. 2.Debitor SC Florio Autocom SRL - Vidra nr.96, comuna Vârfurile, jud.Arad 3.administrator judiciar Expert SPRL - Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 4

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 Judeţul Bihor Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială NICOVA EXIM SRL, cod unic de înregistrare: 6190290 Convocare adunarea creditorilor Nr. 1708 data: 30.11.2011 1.Date privind dosarul: 1616/111/2009 pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal 2.Judecător sindic: Manoliu Constantin 3.Creditori: 4.Debitor: SC Nicova Exim SRL, cu sediul în localitatea Holod, nr. 14, jud. Bihor, având CUI RO 6190290, J05/3163/1994. 5.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj, înregistrată în Registrul societăţilor profesionale de insolvenţă sub nr. RFO 0253, tel. 0264/444.821, 0264/444.822, fax. 0264/444.823, email: office@citr.ro. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Cristina Popa. 6.Subscrisa Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA Filiala Bihor S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al SC Nicova Exim SRL, desemnat prin sentinţa comercială nr. 2117/F/2009 din data de 03.11.2009 în dosarul nr. 1616/111/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, secţia Comercială Contencios Administrativ şi Fiscală, în temeiul art. 13 alin.(1 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului SC NICOVA EXIM SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa din Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, et. 2, jud. Bihor, în data de 12.12.2011, ora 14:00, având pe ordinea de zi: Prezentarea Raportului final privind procedura de insolvenţă/faliment declanşată împotriva SC Nicova Exim SRL. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Conform art. 14 alin.(4 din L 85/2006 creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.” Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. Materialele supuse discuţiei în cadrul adunării creditorilor vor putea fi solicitate lichidatorului judiciar cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei prin email bihor@citr.ro, sau la nr. de tel 0359/421.494. Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL Practician în insolvenţă Cristina Popa Judeţul Braşov Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială TECLA PROIECT-CONSTRUCTII SRL, cod unic de înregistrare: 22730537 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Număr 1. II.12115 data emiterii: 23.05.2011 1. Număr dosar: 6983/62/2010. Tribunalul Braşov. Secţia Comercială. Judecător sindic: Oprea Silviu. 2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, mun. Braşov, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615 Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri 8, 3o - 12, 3o. 3.Debitor: SC Tecla Proiect Constructii SRL Cod de identificare fiscală: 22730537 sediul social în: Loc. Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 359, jud. Braşov. Număr de ordine în registrul comerţului: J08/3080/2007. 4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL Cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II - 0170 sediul social mun. Braşov, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, Incinta Carpatex, Etaj 1, Corp Administrativ, şi cu sediul ales pentru comunicarea corespondenţei bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc.C, ap. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax 0268/471394, E - mail top32@zappmobile. ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociat coordonator: Ec. Brescan Marian 5. Subscrisa Top Expert SPRL prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de administrator judiciar al debitorului, conform Încheierii Camerei de Consiliu din data de 10/08/2010 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, în dosarul nr. 6983/62/2010, în temeiul: art. 21 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar A. Menţiuni privind modul de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar: Am analizat pe baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de debitoare modul în care s-au efectuat încasările şi plăţile pe perioada primului trimestru al planului de reorganizare grupate pe criterii privind natura debitărilor respectiv creditărilor posturilor de bilanţ influenţate. Analizând informaţiile şi documentele puse la dispoziţie de debitoare, observăm că debitoarea a continuat desfăşurarea activităţilor curente şi nu a efectuat plăţi către niciun creditor. B. Măsurile luate de debitor şi/sau administratorul judiciar şi efectele acestora: Referitor la îndeplinirea obligaţiilor de către debitoare conform planului de reorganizare confirmat de către instanţa de judecată prin Sentinţa Civilă din data de 21.02.2011 arătăm următoarele: Debitoarea, conform graficului de plăţi din cadrul planului de reorganizare votat de creditori în cadrul Adunării Creditorilor din data de 30.11.2010 şi confirmat de judecătorul sindic prin Sentinţa Civilă din data de 21.02.2011 se află Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 5

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă