Views
3 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 în perioada de graţie (primele 2 trimestre aferente planului de reorganizare). C. Alte menţiuni: Analizând cele de mai sus, considerăm că debitoarea şi-a îndeplinit obligaţiile aferente primului trimestru din cadrul planului de reorganizare, fapt pentru care solicităm: 1. aprobarea raportului trimestrial I privind situaţia financiara a averii debitorului conform art. 106 al.1 din lege.2. continuarea perioadei de reorganizare în vederea plăţii integrale a creditorilor. Administrator judiciar: Top Expert SPRL prin asociat coordonator Brescan Marian Municipiul Bucureşti Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNIPREP SA, cod unic de înregistrare: 333617 România, Tribunalul Specializat Cluj Str. Dorobanţilor, nr. 2-4 Dosar nr. Nr.10284/3/2008 Termen: 24.01.2012 Citaţie emisă la: 29.11.2011 Reclamantul 1. SC Uniprep SA Prin Adm.Judiciar Casa De Insolvenţă Transilvania Sprl - Cluj-Napoca, str. I. B. Deleanu, nr. 74, Judeţ Cluj Pârâţii 2. SC Eurocheese Productie SRL - Prin Administrator Judiciar Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services Sprl - sector 2, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu, Clădirea Lakeview, nr. 301 -311, et. 8 3. Tura Amarda Victoria - Bucureşti, sector 2, Jean Louis Calderon, nr. 36, sc.A, ap. 44 4. Ciupitu Marin - Bucureşti, sector 3, str. Ardeziei, nr. 11 5. Catuneanu Mihai Bogdan - Bucureşti, sector 1, str. Horia Macelariu, nr. 1-3 Sunt chemaţi în această instanţă, în data de 24 ianuarie 2012, sala 249, ora 11:00, complet Falimente 4, pentru FONDfalimente-constatare nulitate act Parafa preşedintelui instanţei Grefier, Judeţul Buzău Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CARM PROD BUCEGI SRL, cod unic de înregistrare: 6677016 Notificare deschidere procedura insolventa Nr. 20/21.11.2011 Dosar:6120/114/2011 Tribunalul Buzău; Judecător: Vasile Bratu. Arhiva instanţei: Bd-ul N. Bălcescu, nr. 8-10, Buzău, Tel. 726097. Program zilnic: 9-12. Luni şi joi şi 16-19; Debitor: SC Carm Prod Bucegi S.R.L; cod fiscal: 6677016, sediul social:Buzău, str. Bucegi nr. 37, judeţul Buzău; nr. Registrul Comerţului: J10/3025/1994. Creditor: AFPM Buzău, cu sediul în str. Unirii, nr. 209. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Necula Viorica prin practician în insolventa av. Necula Viorica. Sediul: Buzău, str. cart. Episcopiei, bl. A3, ap. 22. nr. 10708. Tel:0744328224. Subsemnata av. Necula Viorica, lichidator judiciar al debitoarei, conform sentinţei nr. 1194 din 09.11.2011, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 6120/114/2011, notifică; deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei prin sentinţa de mai sus. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, astfel: termenul limită de depunere a cererilor de creanţe 20.12.2011, termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 30.12.2011, termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii în termen de 5 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolventa, termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţe şi întocmirea şi afişarea tabelului definitiv 13.1.2011. Lichidator judiciar: av. Necula Viorica 2. Societatea comercială LORAND SRL, cod unic de înregistrare: 13282922 Notificare deschidere procedura insolventa Nr. 23/21.11.2011 Dosar: 6117/114/2011, Tribunalul Buzau; Judecator: Marius Iana. Arhiva instantei :Bd-ul N. Balcescu, nr. 8-10, Buzau, Tel. 726097. Program zilnic: 9-12. Luni şi joi şi 16-19; Debitor: SC Loran SRL ;cod fiscal:13282922, sediul social: Buzau, Aleea Magurei nr. 8, bl. 37, etaj 3, ap. 15, judeţul Buzau; nr. registrul comertului: J10/338/2000. Creditor: AFPM Buzau, cu sediul în str. Unirii, nr. 209. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Necula Viorica prin practiciain în insolvenţă av. Necula Viorica. Sediul: Buzau, str. cart. Episcopiei, bl. A3, ap. 22. nr. 10708. Tel:0744328224. Subsemnata, av. Necula Viorica, lichidator judiciar al debitoarei, conform incheierii din 07.11.2011, pronuntata de Tribunalul Buzau în dosarul nr. 6117/114/201, notifică: deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei prin sentinta de mai sus. Creditorii debitoarei trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 6

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 astfel: termenul limită de depunere a cererilor de creante 25.11.2011, termenul pentru verificarea creantelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 13.12.2011, termenul pentru depunerea eventualelor contestatii-20.12.2011, termenul pentru solutionarea contestatiilor la creanţe şi întocmirea şi afisarea tabelului definitiv 30.12.2011. Lichidator judiciar: av. Necula Viorica. Judeţul Cluj Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CAFE LUX SRL, cod unic de înregistrare: 214381 România, Tribunalul Specializat Cluj Str. Dorobanţilor, nr. 2-4 Dosar nr. Nr. 2450/1285/2010/A4 Termen: 23 Februarie 2012 Citaţie emisă la: 29 noiembrie 2011 Contestator 1. Nr Bank Leumi România SA - sector 1, Bucureşti, B-dul. Aviatorilor, nr. 45 Comitetul Creditorilor: 2. Nr Bank Leumi România SA - Cluj-Napoca, P-ţa Unirii, nr. 31, Judeţ Cluj 3. Nr SC Ostina Prod SRL - Cluj-Napoca, str. Fabricii De Zahar, nr. 93/A, Judeţ Cluj 4. Nr Dgfp Cluj - Cluj-Napoca, P-ţa A. Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj Debitor 5. Nr SC Cafe Lux SRL Prin Administrator Judiciar Phoenix Omega Ipurl - Cluj-Napoca, Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, Judeţ Cluj Sunt chemaţi în această instanţă, în data de 23 februarie 2012, Camera de Consiliu ora 8:00, complet Falimente 7, în proces cu debitoarea SC Café Lux prin administrator judiciar Phoenix Omerga IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, Judeţ Cluj, pentru Fond – Falimente – contestaţie împotriva raportului de activitate. Parafa preşedintelui instanţei Grefier, 2. Societatea comercială DOGEFIN SRL, cod unic de înregistrare: 19243582 Tribunalul Specializat Cluj Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 Cod operator date cu caracter personal 11553 Comunicare sentinţa civilă nr. 5705/2011 Către, Creditor 1. Nr DGFP Cluj Pentru Afp Baciu - Cluj-Napoca, P-ţa A. Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj 2. Nr SC Pro Pan Forest SRL, sediul procesual ales la Urban & Asociaţii SRL - sector 6, Bucureşti, Preciziei, nr. 1 Debitor 3. Nr SC Dogefin SRL - Com. Ciurila, Sat Prunus, nr. 75, Judeţ Cluj Lichidator 4. Nr CII Radulescu Adriana Doina - Cluj Napoca, str. D. Gherea, nr. 22, ap. 1, Judeţ Cluj 5. ORC Cluj - Cluj Napoca, Iasilor, nr. 24, Judeţ Cluj 6. DGFP Cluj - Cluj Napoca, P-ţa A. Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 5705/2011, pronunţată la data de 27.10.2011 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 5/1285/2011, privind debitoarea SC Dogefin SRL, spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi spre efectuarea menţiunilor în Registrul Comerţului. Grefier, Muresan Stela * România, Tribunalul Specializat Cluj Dosar nr. Nr. 5/1285/2011 Cod operator date cu caracter personal 11553 Sentinţa civilă nr. 5705/2011 Şedinţa publică din data de 27 octombrie 2011 Instanţa este constituită din: Judecător Sindic: Nicoleta Koşa Grefier: Stela Mureşan Pe rol fiind examinarea stadiului procedurii insolvenţei deschisă faţă de debitoarea SC Dogefin SRL, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006. La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă reprezentanta administratorului judiciar CII Rădulescu Adriana Doina, d- na practician în insolvenţă Rădulescu Adriana Doina, lipsind creditorii. Procedura de citare este legal îndeplinită. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 7

Manual de Bune Practici în Insolvenţă
Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă