Views
3 years ago

buletinul procedurilor de insolvenţă

buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 S-a făcut referatul cauzei, după care se constată ca stadiul procedurii în prezenta pricina este următorul : Prin încheierea comercială nr.2126/04.04.2011 s-a admis cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. a judeţului Cluj pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei, numindu-se în calitate de administrator judiciar C.I.I. Rădulescu Adriana Doina. Se constată că s-a înregistrat la dosar, la data de 24.10.2011, din partea administratorului judiciar, raportul privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment a debitoarei, cu dovezile demersurilor efectuate în procedură. La solicitarea judecătorului sindic, reprezentanta administratorului judiciar al debitoarei a arată că Curtea de Apel Cluj nu a dispus suspendarea executării sentinţei de deschidere a procedurii generale a insolvenţei deschisă faţă de debitoare, în cadrul recursului declarat împotriva sentinţei comerciale nr. 2126/04.04.2011. Reprezentanta administratorului judiciar al debitoarei susţine oral raportul şi arată că societatea debitoare se încadrează în categoriile de societăţi prev. de art.1 alin.2 din Legea nr. 85/2006 şi respectiv îndeplineşte condiţiile arătate la art.1, alin.2, lit c, pct.1şi lit d din Legea nr. 85/2006. Propune în conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin.1 din Legea nr. 85/2006, intrarea în faliment a debitoarei prin procedura simplificată. Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare pe propunerea formulată de reprezentanta administratorului judiciar. Stabileşte termen în vederea examinării stadiului procedurii pentru data de 2 februarie 2012, sala 249, ora 11.00 Judecătorul sindic, Prin raportul de activitate înregistrat la dosar la data de 24 octombrie 2011, administratorul judiciar a solicitat să se dispună intrarea în faliment a debitoarei SC Dogefin SRL în procedura simplificată, arătând că debitoarea nu deţine nici un bun în patrimoniu iar administratorul statutar al debitoarei nu a depus documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006. Astfel, administratorul judiciar a arătat că societatea debitoare se încadrează în criteriile prev. de art. 1 alin.2 lit. c pct. 1 şi lit. d din Legea nr.85/2006. Examinând raportul de activitate întocmit de administratorul judiciar, judecătorul sindic constată că debitoarea nu deţine nici un bun în patrimoniu iar administratorul statutar al debitoarei nu a depus documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, fiind astfel incidente disp. art. 1 alin.2 lit. c pct. 1 şi lit. d din Legea nr. 85/2006. De asemenea, judecătorul sindic constată că în cauză propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată a fost notificată în condiţiile prev. de art. 54 alin.2 din Legea nr. 85/2006, fiind publicată şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Văzând astfel îndeplinite dispoziţiile legale incidente în cauză cu privire la intrarea debitoarei în faliment, în procedura simplificată, în temeiul disp. art. 54 alin.5 coroborat cu art. 1 alin.2 lit. c pct. 1 şi lit. d din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va aproba raportul întocmit de administratorul judiciar şi, în temeiul art. 107 alin.1 lit. D va dispune intrarea în faliment în procedură simplificată a debitoarei SC Dogefin SRL, precum şi dizolvarea societăţii debitoare. În temeiul art. 107 alin.2 lit. c din acelaşi act normativ, va confirma în calitate de lichidator, administratorul judiciar desemnat în procedură, iar în temeiul art. 109 alin.1 va dispune notificarea de către lichidator a intrării în faliment tuturor creditorilor notificaţi conform art. 61, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, dispunând totodată şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 109 alin.2 din Legea nr. 85/2006. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite cererea formulată de administratorul judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Rădulescu Adriana Doina şi, în consecinţă: Aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar. Dispune intrarea în faliment în procedură simplificată a debitoarei SC Dogefin SRL, J12/4042/2006 şi confirmă în calitate de lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Rădulescu Adriana Doina care va îndeplini atribuţiile prev. de art.25 din Legea nr.85/2006.Dispune, în sarcina lichidatorului, notificarea intrării în faliment tuturor creditorilor notificaţi conform art.61, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii, precum şi aducerea la îndeplinire a prevederilor art.109 alin.2 din Legea nr.85/2006. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 27 octombrie 2011. Judecător Sindic, Grefier, Nicoleta Koşa Stela Mureşan Judeţul Constanţa Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială FISUN SRL, cod unic de înregistrare: 7990843 România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă Str. Traian nr.31 Dosar nr. 17862/118/2010 Comunicare sentinţa civilă nr. 5900 din data de 27.10.2011 Către, Creditori Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Constanţa, str. I G Duca, nr. 18, Judeţ Constanţa Debitoare Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 8

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13.134/07.12.2011 SC Fisun SRL cu sediul în Medgidia, str. Poporului nr.4A, judeţul Constanţa SC Fisun SRL prin lichidator judiciar CII Omerali Gean, cu sediul în Constanţa, str. Dumitru Marinescu nr.30, bl.O, sc.B, et.3, ap.17 - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr. 121 A, judeţul Constanţa Se comunică, alăturat, sentinţa civilă nr. 5900 din data de 27.10.2011, pronunţată în dosarul nr. 17862/118/2010, de Tribunalul Constanţa, secţia a II a civilă, privind debitorul SC Fisun SRL, cu sediul în Medgidia, str. Poporului nr.4A, judeţul Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/3183/1995, CUI 7990843. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, * Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă Dosar nr. 17862/118/2010 Sentinţa civilă nr. 5900 Şedinţa publică din data de 27.10.2011 Judecător sindic – Cristina Belecciu Grefier – Narcis Dobre S-a luat în examinare cererea privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de debitoarea SC Fisun SRL cu sediul în Medgidia, str. Poporului nr.4A, judeţul Constanţa, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/3183/1995, CUI 7990843, prin lichidator judiciar CII Omerali Gean, cu sediul în Constanţa, str. Dumitru Marinescu nr.30, bl.O, sc.B, et.3, ap.17, La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă debitoarea prin lichidatorul judiciar. Procedura este legal îndeplinită. Reprezentantul convenţional al lichidatorului judiciar face dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului privind închiderea procedurii şi având în vedere că cererea de antrenare a răspunderii administratorului a fost soluţionată solicită închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare. Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra închiderii procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare. Judecătorul sindic, La data de 26.05.2011, lichidatorul judiciar desemnat al debitoarei SC Fisun SRL a depus la dosar raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1 coroborat cu art. 21 din Legea insolvenţei, prin care a relevat lipsa bunurilor din averea debitoarei şi neavansarea de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, solicitând închiderea procedurii în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea 85/2006. Instanţa reţine că împotriva debitoarei SC Fisun SRL a fost deschisă procedura simplificată a insolvenţei prin încheierea nr. 1114/21.12.2010 şi a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar CII Omerali Gean. Potrivit art.131 din Legea 85/2006 În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu exista bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” Întrucât continuarea procedurii în absenţa bunurilor din averea debitoarei, care să acopere cel puţin cheltuielile de procedură, nu se justifică, se va face aplicarea dispoziţiilor art. 131 din Legea 85/2006, dispunându-se închiderea procedurii şi radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului Constanţa. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei: Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Fisun SRL. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului, unde este înregistrată sub nr. J13/3183/1995. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei: Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.10.2011. Judecător sindic, Grefier, Cristina Belecciu Narcis Dobre 2. Societatea comercială JUCĂL CEREALS SRL, cod unic de înregistrare: 21538461 România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II- a Civilă Str. Traian nr. 31 Dosar nr. 6965/118/2009 Comunicare sentinţă civilă nr. 5675, pronunţată în ziua 17 luna 10 anul 2011 Către, Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Constanţa, B-dul I.G. Duca, nr. 18, Cod poştal 900697, Judeţ Constanţa SC Romtelecom SA - Constanţa, B-dul Tomis, nr. 79-81, Cod poştal 900697, Judeţ Constanţa Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 9

Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii
Manual de Bune Practici în Insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENłĂ
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă
buletinul procedurilor de insolvenţă