Actiuni colective - concurenta - ALB

alb.leasing.ro

Actiuni colective - concurenta - ALB

AcŃiuni colective în

despăgubire

ECC Romania


SituaŃia actuală

• Orice persoană care a suferit un prejudiciu prin încălcarea

regulilor privind concurenŃa are dreptul de a solicita

despăgubiri – Curtea Europeană de JustiŃie

• Acest principiu se aplică şi cumpărătorilor indirecŃi – cum este

cazul în general pentru consumatori

• Persoanele prejudiciate pot solicita acoperirea întregului

prejudiciu


SituaŃia actuală

• Persoanele care solicită despăgubiri trebuie să probeze,

conform dreptului comun, existenŃa prejudiciului, existenŃa

unei culpe a comerciantului şi legătura de cauzalitate între

culpă şi prejudiciu

• InstanŃa poate solicita autorităŃilor cu atribuŃii în domeniu

documentele care au stat la baza pronunŃării unei decizii în

cazul unei practici anticoncurenŃiale

• InstanŃele naŃionale nu pot pronunŃa hotărâri care să

contrazică o decizie a Comisiei privind o practică care încalcă

regulile concurenŃei


SituaŃia actuală

• Termenul limită pentru introducerea unei acŃiuni în

despăgubire este de 2 ani de la data la care decizia autorităŃii

privind practica anticoncurenŃială a rămas definitivă

• Legea română prevede în mod expres dreptul

consumatorilor, al asociaŃiilor de protecŃia consumatorilor şi al

asociaŃiilor profesionale sau patronale de a porni o acŃiune în

despăgubire


De ce acŃiuni colective

• Deoarece prejudiciul suferit de consumatori are o valoare

relativ mică şi răspândire largă, ceea ce nu îi determină să ia

în considerare o acŃiune în instanŃă pentru recuperarea

acestuia (uneori consumatorii nici nu sunt conştienŃi de

existenŃa prejudiciului).

• Studiile efectuate au arătat că există un interes al

consumatorilor de a porni o acŃiune pentru apărarea

drepturilor lor, dacă un număr mai mare de persoane ar face

acelaşi lucru, într-un cadru organizat.

• Sistemele actuale existente în Statele Membre nu sunt

suficient adaptate (uneori deloc) la tipologia acŃiunilor în

despăgubire în cazul practicilor anticoncurenŃiale.


IniŃiative

• 2005 – Cartea verde privind acŃiunile în despăgubire pentru

cazurile de încălcare a regulilor privind concurenŃa

• 2008 – Cartea albă privind acŃiunile în despăgubire pentru

cazurile de încălcare a regulilor privind concurenŃa

• 2011 – Consultare publică privind acŃiunile colective

• 2011 – Consultare publică privind cuantificarea prejudiciului

în cazurile de încălcare a regulilor referitoare la concurenŃă


Propuneri

• ExistenŃa unei proceduri colective de tipul acŃiunilor opt-in

(consumatorii aleg să se alăture unui grup sau unei acŃiuni

deja pornite), opt-out (acŃiunea este pornită în numele tuturor

consumatorilor sau al unui anumit grup, consumatorii vizaŃi

având posibilitatea de a alege să nu participe) sau în

reprezentare.

• ExistenŃa unui minim standard privind prezentarea

documentelor probatorii – instanŃele ar trebui să aibă

posibilitatea de a solicita astfel de documente


Propuneri

• Posibilitatea ca decizia unei autorităŃi dintr-un Stat Membru

într-un caz de încălcare a regulilor privind concurenŃa să fie

folosită de consumatori dintr-un alt stat, fără ca instanŃa

sesizată să poată pronunŃa o hotărâre contrară.

• O limitare în ceea ce priveşte proba culpei în sarcina

comerciantului – simpla dovadă că respectivul comerciant a

încălcat regulile privind concurenŃa ar trebuie să fie suficientă.

• Se intenŃionează elaborarea unui ghid opŃional pentru

calcularea sau pentru estimarea prejudiciului şi a

despăgubirilor.


Propuneri

• ExistenŃa unui termen limită clar până la care se poate porni

o acŃiune.

• Perioada de prescripŃie nu ar trebui să pornească atunci când

este vorba de o încălcare repetată sau continuă înainte de

data la care încetează încălcarea legii.

• Perioada de prescripŃie nu ar trebui să pornească înainte de

a se presupune, în mod întemeiat, că persoana prejudiciată

are cunoştinŃă de acest fapt şi de prejudiciul care i-a fost

creat


Propuneri

• Având în vedere faptul că de cele mai multe ori costurile de

iniŃiere a unei acŃiuni în despăgubire pot fi destul de mari,

precum şi existenŃa riscului de a plăti cheltuieli de judecată,

au fost propuse măsuri de limitare a acestor costuri.

• Astfel: încurajarea tranzacŃiilor judiciare între părŃi, limitarea

taxelor judiciare, limitarea cheltuielilor excesive.


AcŃiuni colective

Vă mulŃumesc!

ECC Romania

office@eccromania.ro

www.eccromania.ro

More magazines by this user
Similar magazines