CE ÎNSEAMNĂ SĂ TRĂIEŞTI CU CELIACHIE

schaer

CE ÎNSEAMNĂ SĂ TRĂIEŞTI CU CELIACHIE

CE ÎNSEAMNĂ TRĂIEŞTI

CU CELIACHIE


2

!La finalul acestei broşuri există un glosar care explică principalii termeni

medicali şi ştiinţifici din text!


INDEX

1 Ce înseamnă să trăieşti cu celiachie 04

2 Ce este celiachia? 06

3 Eşti celiac din cauze ereditare sau te-ai îmbolnăvit pe parcursul vieţii? 09

4 Cum se manifestă celiachia? 10

5 Care sunt formele clinice ale celiachiei? 12

6 Cum este diagnosticată celiachia? 14

7 Cum se tratează celiachia? 16

8 Ce alimente sunt permise? 18

9 Care sunt beneficiile unei diete fără gluten? 26

10 Ce înseamnă o dietă sănătoasă? 28

11 Ce precauţii trebuie avute în vedere în bucătărie? 32

12 Cine este Schär? 34

13 Ce servicii oferă Schär? 37

Glosar 38

3


4

CE ÎNSEAMNĂ TRĂIEŞTI

CU CELIACHIE

Un diagnostic care poate cauza nelinişte.

Mulţi oameni se tem de limitările

şi restricţiile impuse de o dietă. Cu

toate acestea, nu există un motive

de îngrijorare. Chiar dacă aceasta

înseamnă respectarea anumitor

reguli, viaţa cu celiachie poate

fi trăită cu intensitate şi bucurie.

Celiachia nu compromite în niciun

fel calitatea vieţii!

1


Diagnosticarea celiachiei este începutul

unei serii de schimbări benefice

majore. În primul rând, doar

prin adoptarea unei diete fără gluten

şi fără terapii medicamentoase,

pacienţii vor experimenta soluţionarea

treptată a simptomelor, chiar

dacă acestea s-au menţinut ani de

zile. Refacerea sănătăţii se manifestă

nu numai prin dispariţia problemelor

stresante, precum pierderea în

greutate sau distensia abdominală,

dar şi printr-un reviriment general

al stării psihice şi fizice, în special o

îmbunătăţire considerabilă a stării

de spirit, a abilităţii de concentrare şi

a tonului muscular. Pentru a atinge

aceste beneficii, celiacii trebuie să

înveţe să utilizeze un tratament cu

care nu sunt obişnuiţi la început.

Eliminarea din regimul alimentar

a pâinii şi a pastelor făinoase – alimente

care au o valoare simbolică

în multe societăţi – este un prim pas.

Cu toate acestea, impactul negativ

al acestei restricţii impuse de dietă

poate fi contracarat cu imaginaţie

şi cunoştinţe adecvate. Cu ajutorul

imaginaţiei, se poate descoperi

o întreagă lume a alimentelor care

sunt permise în dieta pentru celiachie

– atât acele alimente care în

mod natural nu conţin gluten, cât

şi cele pe care le oferă industria alimentară

de specialitate în cantităţi

din ce în ce mai mari. Iar cu ajutorul

cunoştinţelor, la care această broşură

intenţionează să contribuie,

se pot descoperi modalităţi facile

pentru soluţionarea problemelor cu

care celiacii se confruntă în viaţa de

zi cu zi.

_ Prof Carlo Catassi

Departamentul de Ştiinţe privind

Mama şi Copilul, Universitatea Politecnica

delle Marche, Italia

Centrul pentru Cercetarea Celiachiei,

Universitatea Maryland, Baltimore, SUA

5


6

2

CE ESTE CELIACHIA?

Celiachia reprezintă o intoleranţă alimentară

permanentă la gluten.

grâu

Glutenul este o proteină prezentă La individul sănătos, peretele intes-

în grâu şi în alte cereale, precum tinal este acoperit de vilozităţi şi

ovăzul, orzul, secara şi kamutul. În microvilozităţi care au rolul de a

cazul unui individ de orice vârstă, mări suprafaţa intestinului în vede-

predispus genetic, ingerarea unor rea absorbţiei nutrienţilor. La indi-

cantităţi chiar neînsemnate de alividul celiac, aceste vilozităţi sunt

mente care conţin gluten declan- semnificativ reduse, iar mucoasa

şează o reacţie imună în intestinul intestinului este afectată. Ca urmare

subţire, cauzând o inflamaţie cro- a micşorării suprafeţei intestinului,

nică. În schimb, aceasta duce în cele absorbţia nutrienţilor, precum pro-

din urmă la distrugerea vilozităţilor teine, grăsimi, carbohidraţi, vitami-

intestinale. Acest proces este însoţit ne şi minerale este inhibată, rezul-

de o serie de simptome care diferă tatul fiind malnutriţia şi pierderea

de la individ la individ.

funcţionalităţii.


secară

ovăz

Intoleranţa alimentară la gluten Ce este glutenul?

este una dintre cele mai comune Glutenul este o substanţă proteică

boli din lume. În ţările cu popula- prezentă în anumite cereale, preţie

majoritară de origine europeană cum grâul, ovăzul, orzul, secara şi

(în Europa, America de Nord şi kamutul. Glutenul are o valoare

America de Sud şi Australia), apro- nutriţională foarte mică. De fapt,

ximativ unul din 100 de indivizi este principala funcţie a acestei proteine

afectat de această boală. O frecvenţă este aceea de a acţiona ca agent de

similară a fost raportată şi în regiu- legătură, oferind făinii capacitatea

nile în curs de dezvoltare, precum de a se creşte, ceea ce face posibilă

Africa de Nord, Orientul Mijlociu

şi India, unde se consumă mari cantităţi

de grâu.

producerea pâinii.

orz

7


8

grâu

ovăz

secară

orz

kamut


EŞTI CELIAC DIN CAUZE

EREDITARE SAU TE-AI ÎMBOLNĂVIT

PE PARCURSUL VIEŢII?

Celiachia are o complexă patologie, cauzată de

mai mulţi factori ereditari şi de mediu.

Factori genetici majoritatea celiacilor (cel puţin 95

Faptul că celiachia are o compo- la sută). Cu toate acestea, doar prenentă

genetică este demonstrat de zenţa HLA-DQ2/DQ8 nu duce

tendinţa acestei boli de a se dezvolta neapărat la dezvoltarea afecţiunii,

în familie. Membrii familiilor celia- astfel încât aceleaşi gene se găsesc

cilor sunt de aproximativ zece ori într-un procentaj mare la indivizii

mai predispuşi la a se îmbolnăvi de sănătoşi (între 20 şi 30 la sută din

aceeaşi boală decât restul populaţiei.

Cu toate acestea, nu sunt cunoscute

populaţia generală).

în prezent toate dintre numeroasele Factori de mediu

gene care dau predispoziţie eredita- Componenta de mediu privind

ră. Cei mai cunoscuţi factori aparţin celiachia este expunerea la gluten în

sistemului antigen leucocitar uman

(sistem HLA), un complex de gene

care „recunosc” moleculele străine

organismului. Genotipurile HLA-

DQ2 şi/sau DQ8 sunt prezente la

regimul alimentar.

3

9


10

CUM SE MANIFESTĂ CELIACHIA?

Simptomele celiachiei pot varia. În anumite

cazuri, se poate ca persoana afectată să nu aibă

niciun fel de simptome.

Cele mai cunoscute manifestări festă în diferite forme clinice, iar

sunt diareea, pierderea în greutate şi acestea trebuie luate în considerare

slăbirea generală, distensia abdomi- în etapa de diagnosticare. Diferitele

nală şi durerea abdominală, voma, manifestări clinice ale celiachiei pot

iar la copii, încetinirea creşterii. Alte fi împărţite în clase tipice cu simpto-

simptome se pot manifesta în afara me marcate gastrointestinale (aceste

intestinului, precum anemia, oste- cazuri sunt astăzi minoritare) şi

oporoza, amenoreea şi deficienţa cele mai frecvente cazuri atipice

de vitamine sau minerale. Anumite care sunt caracterizate prin simp-

simptome provin de la patologii tome vagi, precum colita (aşa-zisa

care sunt asociate cu această afec- „inflamare a intestinului gros”) sau

ţiune. Celiachia nu se prezintă însă deficienţa de fier care prezintă rezis-

întotdeauna în acelaşi mod; se manitenţă la terapia orală. Mai există, de


4

asemenea, forme asimptomatice, pot fi asociate cu celiachia, precum

care sunt diagnosticate ocazional la dermatita herpetiformă, stomati-

subiecţii cu risc (membrii familiei ta aftoasă, diabetul, osteoporoza,

celiacilor, de exemplu, sau diabetici tulburările de fertilitate, tiroidita,

care fac teste serologice), în ciuda alergiile, intoleranţa alimentară sau

absenţei simptomelor evidente. o patologie neurologică. În cazuri

În astfel de cazuri, aparenta lipsă a izolate – din fericire, foarte rare –

simptomelor induce în eroare; după celiachia se manifestă de la început

ce se începe tratamentul, se obser- prin complicaţii severe, precum

vă o îmbunătăţire clară în starea jejunoileita ulcerativă sau limfoma-

generală. În final, anumiţi pacienţi

sunt consideraţi suspecţi deoarece

au dureri non-intestinale care

toza intestinală.

11


12

CARE SUNT FORMELE CLINICE

ALE CELIACHIEI?

Există patru moduri în care celiachia se

manifestă.

Afecţiunea

celiacă tipică

Afecţiunea

celiacă atipică

Formele tipice ale afecţiuni celiace Formele atipice ale afecţiunii celiace

încep timpuriu, în general cu câteva se manifestă mai târziu predomi-

luni înainte de întreruperea alăptării, nant cu simptome non-gastrointes-

cu simptome de malabsorbţie intestinale, cum ar fi anemia cauzată de

tinală: diareea cronică, încetinirea consumul deficitar de fier, o creşte-

creşterii, lipsa apetitului, voma şi re a transminazei hepatice, dureri

distensia abdominală („balonări”). abdominale repetate, hipoplazia

Tipic pentru copii.

smalţului dentar, dermatita herpetiformă

sau statura mică la copii de

vârstă şcolară.


Afecţiunea

celiacă asimptomatică

Formele asimptomatice ale afecţiunii

celiace sunt diagnosticate întâmplător

la indivizii aparent sănătoşi în

urma unei examinări medicale. În

multe cazuri, celiachia este asimptomatică

doar în aparenţă; după începerea

tratamentului, indivizii resimt

o îmbunătăţire semnificativă a stării

lor generale psihice şi fizice.

5

Afecţiunea

celiacă potenţială

Cazurile sunt definite ca potenţiale

sau latente dacă prezintă markeri

serologici pozitivi şi biopsii intestinale

normale. Dacă au un regim

alimentar fără restricţii, pacienţii

cu afecţiune celiacă latentă pot

dezvolta în timp o leziune intestinală

matură. O formă superioară

de celiachie, de cele mai multe ori

înşelătoare, se descoperă la indivizii

afectaţi de patologii autoimune (în

special la diabeticii dependenţi de

insulină şi la bolnavii de tiroidită),

patologii sindromice (sindromul

Down, sindromul Turner şi sindromul

Williams) sau deficienţă a imunoglobinei

serice A (IgA).

13


Imagini: vilozităţi normale, vilozităţi atrofiate (faza II), vilozităţi atrofiate (faza IIIc)

14

CUM ESTE DIAGNOSTICATĂ

CELIACHIA?

În prezenţa simptomelor care pot Teste de sânge

fi asociate cu celiachia, un diagnos- Anumite teste de sânge pot confirtic

iniţial de intoleranţă la gluten se ma suspiciunile privind celiachia.

obţine, adesea, doar în baza testelor Primul dintre acestea este testul

de sânge. Cu toate acestea, se poate automatizat şi de mare încredere

obţine un diagnostic definitiv doar pentru anticorpii antitransgluta-

în baza unei biopsii intestinale. În minază (antiTG) din clasa IgA. La

cadrul acestei proceduri se recol- fel de eficient, deşi este mai puţin

tează o probă de ţesut din intestinul răspândit, este testul pentru anti-

subţire care este apoi supusă unei endomisium (EMA). Testul pentru

examinări histologice care poate anticorpi antigliadină (AFA) din

revela o posibilă atrofie a vilozităţi- clasele IgA şi IgG este decisiv, în

lor intestinale.

special la copiii cu vârste de sub 3

ani. O schimbare izolată a AGA-

IgG nu are pondere în diagnostic,

în general, cu excepţia cazului în

care se găseşte la copiii cu deficienţă

de IgA.

6


Biopsia intestinală

În cazul în care testele de sânge sunt

pozitive, următorul pas este acela de

a efectua o biopsie intestinală, procedură

în care se recoltează probă

de ţesut din intestinul subţire, prin

intermediul endoscopiei, şi care este

apoi analizată. În cazul în care se

identifică modificări caracteristice

ale ţesutului mucozal (atrofia vilozităţilor

şi creşterea numărului de

limfocite intraepiteliale), poate fi pus

diagnosticul definitiv de celiachie.

15


16

CUM SE TRATEAZĂ CELIACHIA?

Singura terapie eficientă este o dietă strictă

fără gluten.

Dieta strict fără gluten este, în pre- grâu, inclusiv varietăţi mai puţin

zent, singura terapie eficientă care cunoscute, trebuie eliminate com-

garantează celiacilor o stare perfectă plet din regimul alimentar. Este de o

a sănătăţii digestive, caracterizată importanţă crucială conştientizarea

prin dispariţia simptomelor clinice, faptului că până şi cantităţile mici de

normalizarea rezultatelor testelor gluten pot dăuna. O atenţie deose-

şi refacerea structurii normale a bită trebuie acordată ingredientelor

membranei mucoasei intestinale. În din alimentele comune de pe piaţă

tratamentul afecţiunii celiace, toate deoarece diferite produse conţin

alimentele care conţin derivate din urme de gluten.


Terapia dietetică este facilitată de

existenţa unei serii vaste de produse

pentru celiaci (incluzând pâine,

paste, biscuiţi, aluat de pizza şi

făină). Pentru a fi uşor identificate,

aceste produse prezintă simbolul

unui spic de grâu barat, o marcă ce

garantează absenţa glutenului.

7

www.coeliac.co.uk

www.celiac.co.il

www.coeliac.co.nz

www.celiac.org

www.celiac.ca

www.coeliac.org.au

17


18

CE ALIMENTE SUNT PERMISE?

Cum se identifică alimentele fără gluten .

Din momentul în care Uniunea

Europeană a emis recenta directivă

privind etichetarea, identificarea

alimentelor „de risc” a fost mai uşor

de realizat. Directiva solicită producătorilor

de alimente să declare prezenţa

în produsele lor chiar şi a unei

cantităţi infime de gluten. De cele

mai multe ori, ingerarea deliberată

sau involuntară a unor cantităţi mici

8

de gluten nu va provocarea iritarea

imediată, dar poate fi periculoasă pe

termen lung datorită riscului unei

inflamaţii intestinale persistente. De

aceea, este foarte importantă atenţia

asupra acestor aspecte pe durata

dietei. Totuşi, nu este nevoie să se

ajungă la o fobie împotriva glutenului

sau la o anxietate dietetică

excesivă.


Simbolul internaţional

pentru produsele fără

gluten

Alimente sigure sau

alimente fără gluten

Există numeroase alimente care

nu conţin gluten în mod natural şi

care pot fi consumate fără rezerve.

Aceste sunt orezul; porumbul; diferite

tipuri de amidon, precum cartofii,

leguminoasele, hrişca, maniocul,

tapioca şi castanele; laptele şi produsele

lactate; carnea; peştele; ouăle;

uleiurile vegetale; legumele; fructele.

În plus, există o gamă largă de alimente

procesate (inclusiv pâinea,

pastele, biscuiţii şi cerealele) care ţin

cont în special de nevoile dietetice

ale celiacilor. Aceste alimente pot fi

identificate prin sigla spicului barat

de pe pachet, un simbol care garantează

absenţa glutenului.

Alimente riscante

Anumite alimente pot fi consumate

numai după ce există siguranţa

faptului că nu conţin gluten. Chiar

şi în acest caz, acestea nu pot fi

considerate 100 la sută sigure: chiar

dacă glutenul nu apare pe lista de

ingrediente, pot apărea numite contaminări

în procesul de producţie.

Alimente riscante sunt supele, cârnaţii,

sosul de soia, condimentele

pentru carne, prăjituri şi dulciuri,

îngheţată, glucoză etc.

Alimente interzise

Alimentele care trebuie eliminate

complet sunt acelea care conţin

derivaţi din făină şi anumite cereale,

inclusiv kamutul, orzul şi secara.

Nu se recomandă nici ovăzul care

este de cele mai multe ori contaminat

cu gluten.

19


Pentru a simplifica identificarea şi managementul

alimentelor sigure, riscante şi

Orez

Porumb

Mei

Hrişcă

Quinoa

Amarant

Roşcovă

Castane

Susan

Tapioca

Manioc

Cartofi

20

Mei

Sigure

Hrişcă

Cereale

Riscante

Băuturi din porumb

Orez extrudat

Cartofi pai (chipsuri)

Popcorn

interzise prezentăm în tabelele de mai

jos un ghid practic.

Interzise

Grâu

Amidon din grâu

Ovăz

Orz

Secară

Bulgur, couscous

Specialităţi din cerealele

indicate mai sus Bere din

orz, muesli, cereale pentru

micul dejun, paste, produse

dulci sau picante din

cerealele sus-menţionate


Sigure

Toate tipurile de fructe naturale şi de nuci

Sigure

Fructe

Verdeţuri

Toate legumele şi verdeţurile naturale (proaspete, gătite,

uscate, congelate)

Riscante

Interzise

Fructe uscate cu înveliş

din făină

Riscante

Toate alimentele din

legume care pot conţine

agenţi de îngroşare

Interzise

Alimente din legume sau

amestecuri cu cereale;

Legume care au fost gătite

cu pesmet, acoperite cu

făină sau tasate

21


Lapte,

iaurturi naturale,

smântână,

brânză

22

Sigure

Toate tipurile de carne

şi peşte (fără ingrediente

adăugate)

Peşte conservat

Şuncă, jambon

Ouă

Sigure

Produse lactate

Cremele şi budincile

Băuturile alcoolice pe bază

de lapte (milk shakes)

frişcă

Riscante

Brânză topită tartinabilă

Carne, peşte şi ouă

Riscante

Interzise

Iaurt cu malţ, cereale sau

biscuiţi

Interzise

Carne sau peşte pane, acoperite

cu făină sau gătite

cu sosuri care conţin făină

cu gluten

Peşte congelat semipreparat

(surimi sau specialităţi

din homar)


Sigure

Băuturi

Băuturi carbogazoase (cola, suc de portocale etc.)

Băuturi nealcoolice şi băuturi pentru dietă

Ceai

Cafea

Sucuri şi nectar de fructe

Băuturi alcoolice, în general (cu excepţia celor menţionate

ca interzise)

Miere

Zahăr

Sigure

Dulciuri

Riscante

Jeleuri,

ciocolată umplută,

batoane,

îngheţată,

bomboane,

gumă de mestecat

Siropuri pentru băuturi

şi gheaţă

Amestecuri instant pentru

ciocolată caldă frappe

şi ceai

Sucuri de fructe cu adaos

de pulpă

Bere

Riscante

Interzise

Cafea instant sau surogat

de cafea care conţine orz

sau malţ de orz

Băuturi din ovăz

Interzise

Ciocolată cu cereale

23


Sosuri preparate

Cuburi condimente

24

amestecuri pe bază de bulion

Amestecuri de plante şi de condimente

Praf de copt

Riscante

Grăsimi şi diverse

Sigure

Toate uleiurile vegetale

Margarină vegetală

Unt, untură, şuncă

grăsimi pentru frăgezirea

aluatului

Oţet, oţet balsamic

Sare şi piper

Plante medicinale

Condimente

drojdie

Interzise


26

9

CARE SUNT BENEFICIILE

UNEI DIETE FĂRĂ GLUTEN?

Primul efect este încetarea simptomelor clinice.

Începutul dietei este asociat cu

dispariţia simptomelor clinice,

normalizarea testelor de anticorpi

şi refacerea structurii normale a

mucoasei intestinale. La indivizii cu

simptome tipice, efectele tratamentului

sunt remarcabile: în câteva zile

se constată o îmbunătăţire semnificativă

a stării de spirit şi a apetitului,

urmată de ameliorarea progresivă a

simptomelor diareice şi, la copii, de

reluarea ritmului normal al creşterii.

De asemenea, afecţiunile metabolice,

precum osteoporoza sau anemia

cauzată de deficienţa de fier,

tind să se rezolve treptat. Mai ales

în cazul în care este adoptată într-o

etapă timpurie, dieta reduce riscul

complicaţiilor pe termen lung, dar

nu anulează complet posibilitatea

unor dereglări autoimune asociate.

Acestea pot fi tiroidita autoimună

(tiroidita Hashimoto), o boală care

este frecventă în perioada pubertăţii,

mai ales la femei.

Avantajele unei diete

fără gluten:

_activitatea intestinului revine la normal

_ nutrienţii sunt absorbiţi şi utilizaţi

de organism

_greutatea pierdută este recuperată

_starea psihică şi fizică este restabilită


CE ÎNSEAMNĂ O DIETĂ NĂTOA?

Piatra de temelie a sănătăţii nutriţionale.

10

Fructe şi legume: Aceste alimente conţin oligoelemen-

de 5 ori pe zi

te, proteine şi complexul de vitamine

Aceste alimente conţin fibre, vita- B. Acest grup cuprinde, de asemenea,

mina A, vitamina C, precum şi alte leguminoase uscate (fasole, năut, ma-

vitamine şi minerale. Acest grup de zăre uscată şi linte).

alimente include, de asemenea, legu- Produse lactate: zilnic

minoasele proaspete. Se recomandă Produse lactate precum laptele, iaur-

consumul a 3 porţii de legume şi 2 tul şi brânza sunt bogate în proteine

porţii de fructe în fiecare zi. şi vitamina B2 şi asigură organismu-

Cereale şi cartofi: lui necesarul de calciu. Se recomandă

la fiecare masă 1-2 porţii a câte 120 g fiecare zilnic,

Pâinea fără gluten, pastele şi cere- de preferat varietăţi din grăsimi

alele, cartofii şi orezul reprezintă o slabe.

importantă sursă de carbohidraţi şi Grăsimi şi condimente; zilnic:

fibre sub formă de amidon şi, astfel, dar cu moderaţie

sunt transformate imediat în ener- 1-3 porţii de grăsimi şi uleiuri: de

gie. Consumaţi cel puţin unul dintre preferat sunt cele de origine vegetală

aceste alimente la fiecare masă din zi. (în special, ulei de măsline extra-vir-

Carne, peşte, leguminoase şi gin), deşi şi cele de origine animală

ouă: o dată pe zi (unt, smântână, untură, şuncă etc.)

1-2 porţii de carne, peşte şi ouă: de pot fi, de asemenea, utilizate. Acestea

preferat sunt carne slabă, carne de sunt surse de acizi graşi şi vitamine

pasăre, carne de porc şi peşte, pre- hiposolubile (A, D, E, K) care ajută

cum şi ouă de 2-3 ori pe săptămână. la absorbţie.

28


grăsimi şi uleiuri

lapte, iaurt, brânză, carne, carne de pasăre, peşte, leguminoase, ouă eggs

pâine fără gluten, paste făinoase, orez, porumb, cartofi

fructe şi legume

Indicaţii utile pentru o nutriţie adecvată

Sugestii suplimentare:

_ beţi cel puţin 1-2 litri (1-2 sferturi)

de apă pe zi. Băuturile recomandate

sunt apa minerală, sucuri diluate

din fructe şi legume şi ceaiuri

neîndulcite din plante medicinale

şi ceaiuri de fructe

_ pregătiţi alimentele în mod sănătos

şi evitaţi adaosul de grăsimi (încercaţi

prin prăjire, fierbere, gătit

cu aburi sau sauté)

_ mâncaţi încet, mestecaţi bine şi savuraţi

mâncarea

_ utilizaţi mai multe zarzavaturi

proaspete decât sare

_ consumaţi alcool în cantităţi moderate

_ utilizaţi puţin zahăr

_ utilizaţi numai ingrediente fără

gluten atunci când urmaţi o reţetă

_ evitaţi contaminarea cu alimente

care conţin gluten

_ faceţi gimnastică în mod regulat

Produsele Schär sunt disponibile

în magazinele de specialitate şi în

farmacii.

29


32

CE PRECAUŢII TREBUIE AVUTE ÎN

VEDERE ÎN BUCĂTĂRIE?

Cum se pregăteşte în mod sănătos o masă fără

gluten.

Selectaţi ingredientele care sunt în

mod sigur fără gluten. Poate fi folositoare

consultarea unei liste de produse

recomandate de asociaţiile pentru

celiaci.

_ Nu atingeţi niciodată alimentele cu

mâinile contaminate cu făină sau cu

ustensile nespălate (boluri, linguri,

strecurătoare, căni etc.) care au fost

în contact cu alimente interzise.

_ Nu aşezaţi alimentele direct pe

suprafeţe contaminate, precum

masa din bucătărie, mulaje pentru

prăjituri, partea inferioară a cuptorului,

plite sau grătar. Curăţaţi totul

bine înainte de a începe activitatea.

_ Nu reutilizaţi uleiul care a fost deja

folosit pentru a prăji alimente date

prin făină sau gătite cu pesmet. Nu

reutilizaţi apa care a fost deja utilizată

pentru a găti paste cu gluten.

_ Utilizaţi hârtie de pergament (hârtie

cerată) sau folie de aluminiu pe farfurii

sau pe suprafeţe care este posibil

să fi fost contaminate.

11


34

CINE ESTE SCHÄR?

Schär este o companie specializată în

producţia de alimente fără gluten.

Compania Schär produce alimente zilnic al persoanelor afectate de celi-

fără gluten de peste 20 de ani. În tot achie. Datorită cercetărilor intense,

acest timp, compania a devenit lider produsele Schär oferă un nivel înalt

în acest sector pe piaţa europeană. şi consistent al calităţii şi poate asi-

Principalul scop al companiei este

dezvoltarea continuă a produselor

fără gluten, destinate consumului

gura varietate în dieta celiacilor.

12


CE SERVICII OFERĂ SCHÄR?

În eforturile sale de a-şi susţine clienţii

şi de a le furniza informaţii sugestii

şi noutăţi valoroase cu privire la

celiachie şi la regimul alimentar fără

gluten, Dr. Schär aduce noi idei şi

iniţiative în mod periodic. Acestea

cuprind:

_ un abonament gratuit la revista

dedicată consumatorilor, Your

Life

_ informaţii şi sugestii cu privire

la regimul alimentar fără gluten şi

reţete şi indicaţii pentru a găti fără

gluten

_ o consultaţie personalizată gratuită

(în limba engleză) cu echipa

Dr. Schär: info@schaer.com

_ linkul pentru noutăţi eficiente şi

interesante: www.schaer.com

13

_ o pagină specială pentru copii, cu

mascota Milly, care, într-o abordare

jucăuşă, explică ce înseamnă

celiachia şi principiile unei diete

corecte. Copiii pot colora imaginile

şi, dacă doresc, pot comanda

un breloc de chei Milly.

37


38

GLOSAR

• anemia afecţiune caracterizată prin bulina, o proteină prezentă în tiroidă.

reducerea nivelului de hemoglobină Prezenţa acestora indică un posibil dia-

în sânge. Una dintre cele mai frecvent gnostic de tiroidită autoimună (tiroidită

întâlnite cauze ale anemiei este deficien- Hashimoto).

ţa de fier deoarece acest micronutrient • anticorpi antiperoxidază tiroidiană

este necesar pentru sinteza hemoglo- Aceştia sunt autoanticorpi care atacă

binei.

peroxidaza tiroidiană, o proteină care

• anticorp o moleculă proteică capabilă este prezentă în tiroidă. Prezenţa aces-

să reacţioneze în mod specific (în genetora indică un posibil diagnostic de tiroral

cu funcţie defensivă) la proteinele idită autoimună (tiroidită Hashimoto).

străine de origine bacterială, virală sau • anticorpi antitransglutaminază

alimentară.

(anti-tTG) Anticorpi de clasă A care

• anticorpi antiendomisium (EMA) atacă enzima transglutaminază. Aceştia

Anticorpi de clasă A care sunt îndrep- se găsesc, de obicei, în sângele subiecţitaţi

către componenta ţesutului denulor afectaţi de celiachie în fază activă.

mită endomisium. Aceştia se găsesc, de • patologii autoimune boli în care un

obicei, în sângele subiecţilor care suferă răspuns patologic imun este îndreptat

de celiachie în fază activă.

către ţesuturile şi/sau organele pacien-

• anticorpi antigliadină (AGA) Antitului (autoagresiune).

corpi de clasă A şi clasă G care sunt • biopsie îndepărtarea unei părţi din ţesut

îndreptaţi către componenta gliadină în scopul derulării diferitelor tipuri de

din gluten. Aceştia se găsesc, de cele teste, precum analiza structurală a ţesu-

mai multe ori, în sângele subiecţilor tului la microscopul optic.

care suferă de celiachie în fază activă. • hemogramă test în care celulele san-

Specificitatea acestora, în special a IgG, guine sunt evaluate, şi anume celulele

este, cu toate acestea mai redusă decât roşii, celulele albe şi trombocitele.

cea a anti-tTG şi al EMA.

• dermatita herpetiformă afecţiune a

• anticorpii antitriglobulină Aceştia pielii caracterizată prin prezenţa unor

sunt autoanticorpi care atacă triglo- leziuni papulo-veziculoase în locuri


specifice, precum coatele şi genunchii. • gliadină un segment proteic prezent în

Este una dintre expresiile clinice posibi- gluten. Acesta poate conţine mai multe

le ale celiachiei.

dintre peptidele care sunt toxice pentru

• diabet o boală autoimună caracteriza- celiaci.

tă prin distrugerea celulelor beta din • tiroidita Hashimoto este o afecţiune

pancreas care cauzează o deficienţă în autoimună a tiroidei. În fază avansată,

secreţia de insulină şi modificări severe aceasta este asociată de cele mai multe

în metabolismul sugarilor.

ori cu o sinteză redusă a hormonilor

• sindromul Down afecţiune caracte- produşi de către această glandă (hipotirizată

prin prezenţa în toate celulele a roidism).

unui extra-cromozom (trisomie 21). • transaminaza hepatică enzimele care

Această afecţiune este asociată cu retar- sunt prezente în celulele hepatice. O

darea mentală şi alte manifestări clinice, creştere a nivelului de transaminază

precum anumite caracteristici faciale, poate indica prezenţa unei afecţiuni

probleme cardiace şi riscul apariţiei hepatice.

tumorilor.

• sistem HLA un complex de gene loca-

• enteropatie o leziune a membranei lizate pe cromozomii 6. Este important

mucoasei intestinale.

pentru sinteza proteinelor care au un

• epidemiologie ramură a medicinii care rol fundamental în reacţia imună.

studiază frecvenţa bolilor şi factorii de • hipoplazia dezvoltarea insuficientă a

risc asociate acestora.

unui ţesut sau a unui organ.

• epiteliu ţesut de celule care alcătuieşte • IgA Anticorpi de clasă A (imunoglo-

o barieră, separând mediul extern (de buline) care sunt prezenţi atât în sânge,

exemplu, lumenul intestinal) de cel cât şi în secreţiile mucoasei.

intern. Se găseşte în toate organele. • limfocite intraepiteliale celule implica-

• genă segment al ADN-ului care constă te în reacţii defensive imunologice, pre-

dintr-o secvenţă de acizi nucleici care zente în ţesutul epitelial al membranei

conţin informaţia pentru producerea mucoasei intestinale.

regulată a unei proteine.

• lactoză principalul glucid din lapte,

• genotip o structură genetică în una sau compus dintr-o moleculă de glucoză şi

mai multe locaţii de pe un cromozom una de galactoză.

al unui organism.

• malabsorbţie diminuarea nivelului de

39


40

absorbţie a nutrienţilor, cauzată de o

deficienţă în procesele digestive sau de

o leziune a membranei mucoasei intestinale.

• malnutriţie afecţiune cauzată de un

deficit de nutrienţi şi calorii. Aceasta se

caracterizează prin pierderea în greutate

din cauza reducerii grăsimilor şi a

masei musculare.

• maltodextrină un compus derivat din

digestia parţială a amidonului.

• osteoporoză diminuarea densităţii

osoase cauzate de pierderi în conţinutul

de minerale şi de proteine din os.

• marckeri serologici compuşi decelabili

din sânge a căror prezenţă este o

indicaţie de diagnostic pentru prezenţa

patologiei care se analizează.

• hormonii tiroidieni hormonii (FT3 şi

FT4) produşi de glanda tiroidă ca răspuns

la o secreţie de către glanda pituitară

a hormonului tiroido-stimulator

(TSH).

• transglutaminaza o enzimă prezentă

în mai multe ţesuturi, inclusiv în membrana

mucoasei intestinale. Aceasta are

rolul de a activa peptidele din glutenul

care este toxic pentru celiaci.

• sindromul Turner afecţiune a femeilor

caracterizată prin absenţa, în toate

celulele, a unuia dintre cei doi cromozomi

X (genotipul X0 în loc de XX).

Această afecţiune este asociată cu disfuncţii

ovariene, statură mică şi caracteristici

faciale specifice.

• vilozităţi structuri anatomice care

au forma degetelor unei mănuşi care,

în condiţii normale, sunt prezente în

membrana mucoasei intestinale.

• atrofia vilozităţilor schimbări patologice

ale vilozităţilor intestinale care

s-au aplatizat; în cazul atrofiei totale,

acestea dispar integral.

• sindromul Williams o boală genetică

ce se caracterizează prin trăsături faciale

tipice, o incidenţă ridicată a afecţiunilor

cardiace congenitale, un grad

variabil de retardare mentală.

• zonulină o proteină regulatoare care

este produsă de diferite tipuri de celule.

La nivelul barierei intestinale, funcţia

zonulinei este aceea de a regla permeabilitatea

intestinală a joncţiunilor intercelulare.


Stamp

Dr. Schär S.r.l.

Winkelau 9

I-39014 Postal (BZ)

DA, DORESC PRIMESC

EXEMPLARUL GRATUIT!

41


Semnătura

42

Bărbat Femeie

Data naşterii

pentru a primi newsletterul nostru prin e-mail

pentru a participa la studiul de piaţă

Sunt

medic/nutriţionist

Cumpăr

produse fără gluten (fără grâu)

produse fără lactoză (fără lapte)

E-mail

Ţara Tel.

Cod poştal Oraş

Strada

nr.

Protecţia datelor personale

Pentru a putea să vă trimitem mailuri regulate cu privire la pachetul gratuit

de informaţii pentru abonaţii noştri (constând din broşura noastră cu

reţete, revista „Your Life” şi/sau catalogul de produse) datele personale pe

care ni le oferiţi vor fi procesate pe hârtie şi în format electronic de compania

Dr. Schär GmbH/s.r.l. Cu acordul dumneavoastră, vă putem trimite

prin e-mail newsletterul nostru sau puteţi participa la studiul nostru de

piaţă. În ceea ce priveşte procesarea datelor personale, aveţi anumite drepturi,

după cum se defi neşte în articolul 7 din Decretul Legislativ nr. 196

din 30 iunie 2003. Vă garantăm faptul că datele dumneavoastră nu vor fi

dezvăluite unei părţi terţe neimplicate care nu exercită nicio funcţie în legătură

cu activitatea companiei noastre, cu excepţia cazului în care trebuie

să facem acest lucru din considerente legale. Posesorul datelor care vor fi

procesate este compania Dr. Schär GmbH/ s.r.l. Numele responsabilului

din cadrul companiei, precum şi lista completă a funcţionarilor, pot fi găsite

pe site-ul web www. schaer.com/privacy sau prin telefon, fax sau email

adresat companiei, pentru a solicita aceste informaţii. Prin completarea

şi returnarea acestui formular, vă exprimaţi acordul şi consimţământul

pentru a procesa datele de mai sus, precum şi (vă rugăm să bifaţi, dacă este

cazul):

Prenume

Doriţi să vă înscrieţi online?

În acest caz, vizitaţi www.schaer.com.

Se alocă un exemplar pe familie.

Nume

Da, doresc să primesc exemplarul gratuit!

SRO07


Text: Prof. Carlo Catassi, Dr. Schär, Conzepta

Concept & layout: Conzepta

Imagini: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär

Tipărire: Athesia

43

SRO05


Dr. Schär S.r. l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italia

info@schaer.com, www.schaer.com

More magazines by this user
Similar magazines