Views
3 years ago

O decadă de cooperare pentru eliminarea exploatării prin muncă a ...

O decadă de cooperare pentru eliminarea exploatării prin muncă a ...

Guvernul României ºi

Guvernul României ºi Organizaþia Internaþionalã a Muncii: O decadã de cooperare pentru eliminarea exploatãrii prin muncã a copilul 2000–2009 Pe lângã dezvoltarea ºi implementarea de programe naþionale specifice fiecãrei þãri în vederea eliminãrii progresive a exploatãrii prin muncã a copilului, în special a celor mai grave forme ale sale, ILO, prin intermediul IPEC, a formulat programe ºi proiecte regionale ºi subregionale ºi a adoptat noi strategii pentru abordarea problematicii exploatãrii copilului prin muncã, inclusiv a traficului de copii care este considerat una dintre cele mai grave forme ale acesteia. Obiectivul acestui material este sã furnizeze o serie de informaþii esenþiale legate de exploatarea copilului prin muncã precum ºi un rezumat al eforturilor depuse de Guvernul României, cu susþinerea ILO-IPEC ºi în parteneriat cu reprezentanþii patronatelor, sindicatelor, societãþii civile ºi ai agenþiilor internaþionale pentru dezvoltare, pentru tratarea problematicii exploatãrii prin muncã a copilului. Încearcã sã faciliteze o bunã înþelegere a problematicii exploatãrii copilului prin muncã, aºa cum este ea prezentã în România, ºi sã ofere o imagine sumarã a acþiunilor comune ºi a planurilor dezvoltate ºi implementate în perioada 2000 - 2009. Evidenþiazã, de asemenea, provocãrile la nivel naþional care rãmân în privinþa eradicãrii exploatãrii copilului prin muncã ºi în privinþa furnizãrii de servicii de educaþie ºi sãnãtate pentru copiii victime ale exploatãrii prin muncã. ILO considerã cã experienþa acumulatã din activitãþile derulate în România în ultima decadã va servi drept exemplu de abordare eficientã pentru þãrile care doresc sã abordeze problematica exploatãrii prin muncã a copilului într-o manierã sistematicã ºi susþinutã. 12

1. Introducere 2. EXPLOATAREA COPILULUI PRIN MUNCà TENDINÞE GLOBALE ªI REGIONALE Raportul Global al ILO Sfârºitul exploatãrii prin muncã a copilului - este posibil, publicat în 2006, comparã cifrele ºi tendinþele în munca copilului, în special cele mai grave forme ale acesteia, ºi afirmã cã rezultatele obþinute într-o perioadã scurtã, de patru ani, sunt foarte promiþãtoare. Conform raportului, numãrul copiilor care muncesc a scãzut cu 11% între 2000 ºi 2004, adicã cu 28 de milioane. Raportul mai relevã scãderea ºi mai accentuatã a numãrului de copii implicaþi în muncã periculoasã, ºi anume reducerea cu 26 de procente pentru grupa de vârstã 5 - 17 ani ºi cu 33 de procente pentru grupa de vârstã 5 - 14 ani. Comparând estimãrile în funcþie de regiune, America Latinã ºi regiunea Caraibelor par a avea o scãdere rapidã a numãrului de copii implicaþi în muncã - cu douã treimi în ultimii patru ani. Estimãrile legate de exploatarea copilului prin muncã citate de ILO în Raportul Global din 2006 sugereazã cã numãrul copiilor implicaþi în forme de muncã periculoasã a crescut în Africa, în timp ce þãrile în tranziþie din Europa ºi Asia Centralã au înregistrat o scãdere a numãrului de copii exploataþi prin muncã. Progresul semnificativ în aceste regiuni este atribuit creºterii economice ºi reducerii sãrãciei, corelate cu angajamentul politic luat în vederea combaterii exploatãrii prin muncã a copilului. Rata de ratificare a Convenþiilor ILO referitoare la exploatarea copilului în Europa este foarte încurajatoare. Din 49 de þãri, doar trei mai au de ratificat Convenþia ILO nr. 138 privind vârsta minimã de încadrare în muncã ºi Convenþia nr. 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor. Beneficiind de susþinerea partenerilor naþionali, IPEC a început elaborarea ºi integrarea strategiilor de retragere a asistenþei tehnice din programele desfãºurate în Europa Centralã ºi de Est. Strategiile dezvoltate în România sunt descrise în acest document. EXPLOATAREA COPILULUI PRIN MUNCà ÎN ROMÂNIA Trecerea României la economia de piaþã ºi democraþie dupã prãbuºirea regimului comunist în 1989 a produs schimbãri majore în mediul economic, politic ºi social al þãrii. Aceste schimbãri rapide au dus la creºterea ratei ºomajului, standardele de viaþã coborând astfel sub limita sãrãciei. În urmãtoarea decadã mulþi români au început sã migreze în cãutare de locuri de muncã ºi condiþii mai bune de viaþã, numãrul de migranþi cãtre Europa crescând semnificativ dupã aderarea României la Uniunea Europeanã în 2007. Aceste schimbãri bruºte dupã 1989 au avut un impact direct asupra copiilor. Numãrul copiilor care nu aveau acces la educaþie sau servicii a crescut ºi mii de copii au fost lãsaþi în grija instituþiilor guvernamentale. Date despre exploatarea prin muncã a copiilor în România • 82,884 de copii între 5 ºi 17 ani (rãspunsurile adulþilor) ºi 141,905 de copii între 5 ºi 17 ani (rãspunsurile copiilor) sunt implicaþi în activitãþi economice; • Numãrul bãieþilor implicaþi în activitãþi economice este mai mare decât numãrul fetelor; • Mai mult de 90% dintre aceºtia trãiesc în zone rurale; • Jumãtate dintre aceºtia sunt exploataþi prin muncã. Institutul Naþional de Statisticã 2003 13

strategii pentru impulsionarea ocupării forţei de muncă în cadrul ...
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Moş Nicolae a venit cu o mega petrecere pentru ... - IPA Romania
Auditul Serviciilor Sociale pentru Copiii din România - HHC România
Crearea de locuri de muncă decente pentru lucrătorii detașați din ...
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
dimensiunea egalităţii de gen şi măsuri pentru avansarea femeilor ...
Studiu de marketing pentru export: Piața de confecții din ... - miepo
O poveste a doi crapi de peste 20 kg. - Quest Baits
Academos. pentru PDF.indd - Akademos - Academia de Ştiinţe a ...
Cod de Conduită împotriva exploatării prin muncă a copiilor şi ...
Cod de Conduită împotriva exploatării prin muncă a copiilor şi ...
ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE – UN PLUS DE INOVAŢIE ...
analiza utilizării forţei de muncă şi a salarizării muncii - Academia de ...
Un manual pentru parlamentari - Directia Protectia Copilului
1001 Idei Pentru O Educaţie Timpurie De Calitate - Pro Didactica
Manual Specific pentru Personalul din Domeniul Protectiei Sociale ...
Forumul European al Asigurării pentru Accidente de Muncă și Boli ...
Forumul European al Asigurării pentru Accidente de Muncă și Boli ...
Test de identificare a copiilor Indigo - Educa prin iubire, cu ...
90 idei de proiecte
Reducerea perioadei de acordare a indemnizatiei ... - Salvati Copiii
Fisa de prezentare a Programului de Cooperare Teritoriala ...
Manualul de cooperare judiciară în materie ... - Ministerul Justiţiei
08.08.2012 - Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ
ghid pentru implementarea masurii de cooperare prin axa ... - MADR
Strategia de protecţie a copilului şi familiei - particip.gov.md
Ghid pentru o mai bună implementare a recomandării ... - Medierea.eu
Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin ...