Au fost aleºi cei mai buni - Obiectiv

obiectiv.online.ro

Au fost aleºi cei mai buni - Obiectiv

Dumitru Culea:

>> pagina 4 >> pagina 7

>> pagina 6

„E prea multã

patimã în

politica

româneascã”

Vasile Manole:

„Fãrã bani e greu

sã ne facem

planuri

pentru 2010”

Senatorul Nedelcu

a renunþat

mai plece

din PNL

Fondat în 2008

...afli ce se-ntâmplã

S ã p t ã m â n a l d e a n a l i z ã , i n f o r m a þ i e þ i c o m e n t a r i i

Anul II, Nr. 72

18 - 24 decembrie 2009

preþ: 1 leu

5 9 4 8 4 8 9 9 6 9 9 9 7

5 1 >

Gala Sportului Cãlãrãºean 2009

în fiecare luni

LOCAL COMBAT

cu

MARIUS LOTREA

00 00

de la 11 la 14

la radio voces campi

...afli ce se-ntâmplã

Au fost aleºi cei mai buni

sportivi ºi antrenori cãlãrãºeni

Anul acesta, Silviu Voinoiu a fost desemnat cel mai bun sportiv al judeþului.

Cãtilin Niþu organizatã de Direcþia Judeþeanã de Franþa, de la Campionatul Mondial. Pe

Sport Cãlãraºi, eveniment la care au fost podium, alãturi de Voinoiu, au mai urcat

Miercuri, 16 decembrie, a avut loc prezenþi, pe lângã sportivi ºi antrenori ºi Lidia Ion de la box, locul II, iar pe poziþia

la Hotel Sport din Cãlãraºi,

personalitãþi locale, în frunte cu

a III-a s-au clasat patru sportivi de la

subprefectul Emil Muºat. Pe primul loc al

festivitatea de premiere a celor

baseball, Nicuºor Berchetaru, Alin

clasamentului judeþean s-a clasat

mai buni sportivi ºi antrenori ai anului

Copilãu, Remus Chiriþã, Cristian

canotorul Silviu Voinoiu, sportiv care a

2009. Gala Sportului Cãlãrãºean a fost Secãreanu.

adus anul acesta medalia de argint din

>> pagina 3

Bulgaria.

l a.

SiliSil ist tra.

.

next next t o Danube

e

hotel. hotel.

52 90 euro

vã ureazã

Crãciun fericit

ºi La Mulþi Ani!

în fiecare vineri

cu MARIUS LOTREA

00 00

de la 11 la 14

la radio voces campi

Fãrã radare pe strãzile

cu limita de 30 km/h

sãrbãtorilor de iarnã. Acesta a spus

Marius Lotrea

cã poliþiºtii de la Rutierã vor

ª

eful Serviciului Poliþiei Rutiere organiza filtre pentru verificarea

Cãlãraºi (SPR), comisar ºef stãrii tehnice a autovehiculelor dar

Ionel Costache, a anunþat ºi pregãtirea acestora pentru

recent mãsurile pe care le-au luat condiþii de drum cu polei ºi zãpadã.

pentru a asigura buna desfãºurare a

Cei care nu vor avea autovehiculele

traficului în zilele urmãtoare, când pregãtite de iarnã vor fi amendaþi

s-au anunþat condiþii meteo

iar în condiþii meteo nefavorabile

nefavorabile, dar ºi pe perioada

aceºtia nu vor fi lãsaþi sã

pãrãseascã localitãþile. >> pagina 2

VINERI SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI JOI

the th e best best

prices!

rices!

-4°C -2°C -2°C

0°C 4°C

10°C

10°C

Noros

Noros

Noros

Noros Parþial noros Noros Parþial noros


2 Actual

...afli ce se-ntâmplã

18 - 24 decembrie 2009

În prag de sãrbãtori, cu pacea,

lumina ºi cãldura în suflet, vã dorim

sã aveþi parte de zile minunate, de

un Moº Crãciun darnic ºi bun, sã vã

bucuraþi ºi sã aºteptaþi cu nerãbdare

anul ce vine, un an mai bogat în

împliniri, mai înalt în aspiraþii ºi

plin de succese. Sãrbãtori fericite ºi

La Mulþi Ani!, ureazã redacþia

Obiectiv angajaþilor Tipografiei

Mediaprint ºi tuturor distribuitorilor

de presã din Cãlãraºi.

Fie ca anul care vine sã fie

pentru dumneavoastrã o

punte spre ceva mai bun, mai

luminos. Crãciun Fericit ºi un

an mai bun ºi mai prosper, vã

ureazã primarul comunei

Alexandru Odobescu, domnul

Nicolae Eremia.

La Mulþi Ani!

Sperând cã mã

consideraþi un

prieten al dvs.

îndrãznesc sã vã

trimit gândul meu

ca noul an sã vã

aducã dragostea,

armonia, strãlucirea

ºi lumina pe care le

meritaþi din plin.

Sãrbãtori fericite

alãturi de cei dragi

ºi La Mulþi Ani!

Primar Ion Negoiþã

Primãria Ulmu

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de

Crãciun ºi a Anului Nou primiþi din

partea mea un sincer "La Mulþi Ani",

tot ce vã este de folos sã se realizeze

ºi nimic sã nu vã înnoureze "cerul"

senin al vieþii! Urãrile vin din partea

domnului primar Aurel Mocanu.

Primãria Mânãstirea

Fãrã radare pe

Marinela Voivozeanu

strãzile cu limita

de 30 km/h

Marius Lotrea

ºi pregãtirea acestora pentru preîntâmpina orice fel de prompt în sancþionarea

condiþii de drum cu polei ºi accidente, patrulele vor fi ºoferilor indisciplinaþi.

ª

eful Serviciului Poliþiei zãpadã. Cei care nu vor avea suplimentate de sãrbãtori. În Costache sperã ca ajutorul pe

Rutiere Cãlãraºi (SPR), autovehiculele pregãtite de altã ordine de idei, comisarul care îl va primi de la Poliþia

comisar ºef Ionel iarnã vor fi amendaþi iar în ºef Ionel Costache a rãspuns Comunitarã sã contribuie la

Costache, a anunþat recent condiþii meteo nefavorabile sesizãrilor presei privind reglementarea traficului în

mãsurile pe care le-au luat aceºtia nu vor fi lãsaþi sã problemele din trafic de pe municipiu. De asemenea,

pentru a asigura buna pãrãseascã localitãþile. Poliþia strãzile Cãlãraºiului, în ºeful SPR Cãlãraºi a promis

desfãºurare a traficului în

rutierã va monitoriza starea special cele legate de cã pe strãzile principale, unde

zilele urmãtoare, când s-au

drumurilor ºi, dacã va fi cazul, staþionãri. Acesta a spus cã limita de vitezã este de 30

va interveni pentru evitarea principala cauzã a km/h, de exemplu strada

anunþat condiþii meteo

blocajelor ºi pentru devierea staþionãrilor ºi opririlor Griviþa, sã nu mai amplaseze

nefavorabile, dar ºi pe

circulaþiei. Pentru perioada ilegale se datoreazã lipsei aparate radar. Împreunã cu

perioada sãrbãtorilor de iarnã. sãrbãtorilor, poliþiºtii vor fi parcãrilor ºi a lipsei de Primãria Cãlãraºi se doreºte

Acesta a spus cã poliþiºtii de foarte atenþi la ºoferii „veseli”, educaþie rutierã dar ca pe unele strãzi sã fie

la Rutierã vor organiza filtre organizând filtre pentru recunoaºte cã, din cauza eliminatã aceastã limitã, cea

pentru verificarea stãrii testarea conducãtorilor auto numãrului mic de agenþi, nu stabilitã de codul rutier, 50

tehnice a autovehiculelor dar cu aparatul etilotest. Pentru a se poate interveni mai km/h, fiind suficientã.

Fie ca lumina

care a vestit

venirea

Pruncului sã vã

lumineze aceste

sãrbãtori,

aducându-vã

bucurie, fericire

ºi împlinirea

tuturor

dorinþelor.

Primar Gheorghe

Uleia

Primãria

Ulmeni

Doresc ca Sãrbãtoarea

Naºterii Domnului Iisus

Hristos sã vã aducã în

suflet numai bucurii,

fericire ºi împlinirea

tuturor dorinþelor.

La mulþi ani!

Primar Iulian

Geambaºu

Primãria ªoldanu

Sã primim odatã cu

colindãtorii ºi lumina,

cãldura, liniºtea,

dragostea ºi

împãcarea celui nou,

veselia ºi viaþa. Ca

iarba sub zãpadã, ca

fulgul în zbor sã

primim speranþa unui

an nou.

Primar Aurel Gazu

Primãria Curcani

Miros de brad, parfum de flori, bat la

geam colindãtori, clipesc pe cer mii de

culori, acum ºi-n anii urmãtori! Farmecul

zilelor de Crãciun sã vã însufleþeascã ºi

sã vã lumineze toatã fiinþa! Bucuraþi-vã

de adevãrata semnificaþie a acestei

sãrbãtori alãturi de toþi cei pe care îi

iubiþi! Primar Mihail Penu

Primãria Chiselet

Caricatura sãptãmânii

Caricaturist:

Mihai Matei

F

T

Ospitalitate româneascã

www.obiectiv-online.ro


18 - 24 decembrie 2009

...afli ce se-ntâmplã Impact 3

Gala Sportului Cãlãrãºean 2009

Au fost aleºi cei mai buni

sportivi ºi antrenori cãlãrãºeni

Morcovul

existenþial

de cuvinte

Marius STROE

e aceea este bun weekendul… Sã ai

puterea de a te duce în fiecare zi la

muncã. N-ai putea sã te duci într-o zi Dde luni la serviciu ºtiind cã intri într-un

travaliu fãrã de sfârºit. ªtii un lucru: tragi

ca nebunul cinci zile, dar ºtii cã sâmbãtã ºi

duminicã eºti liber sã dormi, sã te uiþi la

TV, sã faci vizite, sã faci ce vrei tu.

Anul acesta, Silviu Voinoiu a fost desemnat cel mai bun sportiv al judeþului.

Cãtãlin Niþu SPORTIVI:

3. CONSTANTIN BEBEªELEA

1. SILVIU VOINOIU CANOTAJ 4. DANIEL MOISE

Miercuri, 16 decembrie, a avut 2. LIDIA ION BOX

5. DANIEL BÃNÃÞEANU

loc la Hotel Sport din

3. NICUªOR BERCHETARU, ALIN

Cãlãraºi, festivitatea de COPILÃU, REMUS MARIAN

premiere a celor mai buni sportivi ºi ECHIPE:

CHIRIÞÃ, CRISTIAN SECÃREANU

antrenori ai anului 2009. Gala 1. C.S. LEADERS BASEBALL -

BASEBALL

Sportului Cãlãrãºean a fost organizatã

UNDER 21

4. BOGDAN MIHALACHE,

de Direcþia Judeþeanã de Sport

2. ECHIPA DE JUNIORI I A C.S.S.

GHEORGHE CURSARU CANOTAJ

Cãlãraºi, eveniment la care au fost

prezenþi, pe lângã sportivi ºi antrenori

ºi personalitãþi locale, în frunte cu

subprefectul Emil Muºat. Pe primul

loc al clasamentului judeþean s-a clasat

canotorul Silviu Voinoiu, sportiv care

a adus anul acesta medalia de argint

din Franþa, de la Campionatul

Mondial. Pe podium, alãturi de

Voinoiu, au mai urcat Lidia Ion de la

box, locul II, iar pe poziþia a III-a s-au

clasat patru sportivi de la baseball,

Nicuºor Berchetaru, Alin Copilãu, 5. AUREL MANOLE BOX

CÃLÃRAªI

Remus Chiriþã, Cristian Secãreanu. O 6. MEDA VLAD ATLETISM

3. C.S.S. TRIUMF CÃLÃRAªI

noutate în topul judeþean a fost 7. ANDRONIC DIMA LUPTE LIBERE 4. ECHIPA DE OINÃ A ªCOLII NR.1,

premiul special acordat pentru prima

8. CONSTANTIN NICOLAE

LOC. ULMU, JUD. CÃLÃRAªI

oarã în acest an, Emiliei Pantea de la

CANOTAJ

5. ECHIPA DE LUPTE CSS-CSM

CS Fortus, club condus de Nelu

9. STELIAN STÃNESCU CANOTAJ CÃLÃRAªI

Baºfalion. La antrenori, anul acesta,

Cornel Nedelcu de la canotaj l-a 10. REBECA BEBEªELEA BOX

detronat pe Constantin Bebeºelea de

CLASAMENT CLUBURI

la box. Nedelcu a primit titlul de cel PREMIU SPECIAL:

SPORTIVE:

mai bun antrenor al anului la Direcþia EMILIA PANTEA BODYBUILDING 1.CSM CÃLÃRAªI

Judeþeanã de Sport Cãlãraºi. La

2.CSS CÃLÃRAªI

cluburi sportive, Clubul Sportiv

ANTRENORI:

3.CS LEADERS CÃLÃRAªI

Municipal Cãlãraºi, condus de

1. CORNEL NEDELCU

4.CS FORTUS CÃLÃRAªI

Dumitru Chirilã, s-a clasat pe primul

2. ION BÃLAN

5.CS TRIUMF CÃLÃRAªI

loc cu 74 de medalii obþinute în 2009.

Pe la uºã unii spun

Cã existã Moº Crãciun,

Cã i-ai scris ºi c-o sã vinã,

Sã-þi aducã-n pumni luminã

Lângã brad ºi lângã foc,

Sã vã umple de noroc!

La mulþi ani ºi Crãciun

fericit!

Primar Iulian Dumitricã,

Primãria Sohatu

Fie ca spiritul blând

al Sfintelor

Sãrbãtori sã ningã

asupra voastrã doar

bucurie ºi senin,

prosperitate, veselie

ºi sãnãtate în anul

ce vine!

Sãrbãtori Fericite!

La Mulþi Ani!

Primar Radu

Tudorel

Primãria Crivãþ

Acum, când roata

timpului a mai þesut

încã un an, vã

doresc sã vã bucuraþi

alãturi de cei dragi,

de minunea vieþii

aºteptând clipele

viitorului!

Crãciun fericit

ºi La Mulþi Ani!

Primar

Lucian Vasile,

Primãria Vasilaþi

Magia sãrbãtorilor de iarnã

sã vã aducã multã liniºte în

suflet, bucurii, împlinirea

visurilor ºi, mai ales, multe

cadouri ºi surprize plãcute.

Crãciun fericit!

La mulþi ani pentru anul

nou 2009!

Primar Constantin Mihalache

Primãria Vlad Þepeº

Concediile au rolul nu numai de a ne

încãrca bateriile. Un concediu ne vitalizeazã

înainte de a pleca spre destinaþia doritã.

Gândul cã peste 3 luni ºi 6 zile vom pleca în

concediu la Praga, de exemplu, face praful

din Cãlãraºi mai uºor de înghiþit, circul de

la TV mai uºor de digerat.

Avem nevoie de un „morcov existenþial”, aºa

cum spunea un bun prieten. O þintã, o

motivaþie care sã ne defineascã ziua de

astãzi ca fiind ceva mai mult decât încã o zi

în iadul pe pãmânt.

Cã e vorba de concediul de odihnã,

obþinerea licenþei în drept ori achiziþionarea

unui autoturism, stabilirea unei þinte ne

ajutã sã trãim, zilnic, nu numai în speranþã,

dar ºi chiar ºi cu satisfacþia cã nu trãim

degeaba.

Un Nou An plin de realizãri!

Vin.. .

pentru

tine!

SC CUPIDON BAªFALION S.R.L

CÃLÃRAªI

Vinde piese auto ºi accesorii din stoc ºi

la comandã cu livrare în maximum 12

ore pentru:

MERCEDES, BMW, AUDI, FORD,

OPEL, VOLKSWAGEN, TICO, MATIZ,

NUBIRA, ESPERO

DACIA (NOVA, SUPERNOVA,

SOLENZA, LOGAN), RABA, SAVIEM,

TRACTOR.

SC CUPIDON BAªFALION S.R.L

este dealer autorizat:

IUS BRAªOV (producãtorul nr 1 în

România, de scule româneºti

profesionale, truse de chei inelare, fixe,

tubulare, patenþi, ciocane, ºurubelniþe,

chei dinamometrice)

F.S. RªNOV (producãtor de scule

prin aºchiere: tarozi, filiere, burghie,

discuri de tãiere ºi polizare).

Relaþii la telefon/fax 0242315056

Telefon mobil : 0723166904 sau

0723166906

Str. Sloboziei nr.25 (lângã Parcul Intim)

www.obiectiv-online.ro


4 Societate

Fie ca sfânta

sãrbãtoare de Crãciun

sã readucã bucuria în

sufletele noastre. Sã

aveþi parte numai de

luminã în inima ºi

gând.

Sãrbãtori fericite!

Primar Nicolae Matei

Primãria Lehliu Sat

De sãrbãtoarea sfântã a

Crãciunului vã doresc multã

sãnãtate ºi mult belºug în

case. Lãsaþi o parte din

lumina artificiilor, aprinse în

noaptea anului Nou, sã vã

lumineze. Fie ca anul care vine

sã fie pentru dumneavoastrã

unul mai bun, mai luminos.

"La Mulþi Ani!"

Primar Marius Moldoveanu

Primãria Dragoº Vodã

Ar fi extraordinar dacã

în aceste momente de

tihnã deplinã sã fim

alãturi de cei pe care îi

iubim ºi sã primim

colindãtorii. Sãrbãtori

fericite, pace, fericire ºi

împlinire pânã la

adânci bãtrâneþi!

Primar Gheorghe

Cucutã

Primãria Cãscioarele

Sãrbãtoarea

Crãciunului ºi Anul

Nou sã vã aducã pace

în suflet, când vã veþi

aduna în familie ºi

alãturi de voi cu cele

mai bune gânduri

vom fi ºi noi.

La mulþi ani!

Primar Victor Manea,

Primãria Lupºanu

În prag de sãrbãtori, cu

pacea, lumina ºi cãldura

în suflet, vã doresc sã

aveþi parte de zile

minunate, de un Moº

Crãciun darnic ºi bun, sã

vã bucuraþi în tot anul ce

vine.

Primar Constantin Giurea

Primãria Nicolae

Bãlcescu

Bucuria vine din lucruri

mãrunte…

Liniºtea vine din

suflet…

Cãldura sãrbãtorilor

vine din inimile

noastre…!

Un Crãciun ºi un an

nou fericit! Vã ureazã

Gheorghe Dobre,

primarul comunei Nana.

Mircea Brânduºã

Eleganta si rafinament

...afli ce se-ntâmplã

18 - 24 decembrie 2009

Dumitru Culea: „E prea multã

patimã în politica româneascã”

Rep: Cum caracterizaþi

campania electoralã recent

încheiatã, d-le primar

Rep: Aþi avut, la nivelul

D.C.: Când e vorba sã aleagã sau sã

proiect finalizat în luna mai.

comunei, reclamaþii de fraudã sau

fie aleºi, românii se luptã pânã la

Depunerea unui proiect integrat care

altfel de incidente

moarte. Prin orice mijloace. Nici pe

va schimba mult în bine viaþa

stadioanele sãteºti nu gãseºti atâta

D.C.: Una peste alta, nu a fost o locuitorilor. Acest proiect are ca

patimã ca în luptele ce se dau pe

campanie „academicã”, dar nici obiective modernizarea a 16 km de

scena politicii româneºti.

murdarã. Aºa cum PSD acuzã PD-L ºi strãzi prin asfaltarea lor ºi construirea

noi am putea face acest lucru. Însã la unei grãdiniþe cu douã clase, cu

Rep: Despre al doilea tur de

noi în comunã nu putem vorbi de program prelungit. Am reabilitat

scrutin, ce ne puteþi spune

fraude sau incidente.

parcurile din Valea Argovei ºi Siliºtea.

D.C.: Cel de-al doilea tur al alegerilor Rep: V-aº ruga sã ne precizaþi Drumurile comunale au fost pietruite

prezidenþiale a indicat clar o

care este situaþia în Valea Argovei, ºi am realizat 6 km de alei pietonale.

polarizare a electoratului din comuna acum la sfârºit de an

Rep: Ce v-aþi propus sã realizaþi

Valea Argovei, care s-a împãrþit,

D.C.: Am reuºit sã achitãm cu mare în prima perioadã a anului 2010

practic, în proporþii egale, între cei

greutate, din banii strânºi din taxe ºi D.C.: Am pe masa de lucru un proiect

doi candidaþi.

impozite (colectate în procent de foarte interesant, asemãnãtor celui

Rep: Care a fost rezultatul celui

aproximativ 40%), salariile

din zona lacului Snagov. Mai precis,

de-al doilea tur de scrutin, în

funcþionarilor. Funcþionarii primãriei mã gândesc sã ofer tuturor celor

comuna Valea Argovei

nu au avut prevãzut nici un leu, pe interesaþi o insulã, cunoscutã în zona

D.C.: În cele trei secþii de votare, care trimestrul IV, pentru materialele noastrã sub denumirea de „Beci”, care

au cuprins satele Valea Argovei, consumabile. De asemenea, am fãcut are o suprafaþã de 21 ha,

Siliºtea Vlãdiceasca ºi Ostrov, s-au rost foarte greu de sumele necesare neinundabilã, înconjuratã de apele

prezentat la urne 1.256 de alegãtori pentru achiziþionarea combustibilului Mostiºtei, pe care se poate construi o

din cei 2.200 care aveau drept de vot. pentru încãlzirea tuturor instituþiilor zonã turisticã care sã rivalizeze, aºa

Dintre aceºtia, 50,78% au votat cu din comunã. Mai avem încã restanþe cum am spus, cu zona lacului Snagov.

Traian Bãsescu ºi 49,21% cu Mircea la consumul de energie electricã Dacã acest proiect va fi realizat, va fi

Geoanã. pentru iluminatul public stradal. Din cea mai mare realizare a mea în

Rep: Sunteþi mulþumit de aceste punct de vedere social, din fericire, calitate de primar.

rezultate am avut fondurile necesare pentru Rep: Ce doriþi sã transmiteþi

D.C.: Acest rezultat strâns este dovada plata celor 26 de dosare de ajutor concetãþenilor dvs, în prag de

cã noi, pedeliºtii, nu i-am luat în social. Un lucru care a creat sãrbãtori

seamã pe adversarii noºtri, întrucât nemulþumiri în rândul locuitorilor a

eram foarte siguri de victorie. Sunt

D.C.: Doresc sã le mulþumesc, în mod

fost legat de acordarea ajutorului

mulþumit întrucât victoria

alimentar, întrucât listele trimise de

special, tuturor cetãþenilor care au

preºedintelui Bãsescu, cu doar câteva câtre Casa de Pensii nu se potriveau

înþeles importanþa votului ºi s-au

zeci de mii de voturi, are o

cu cele ale primãriei. Fac precizarea prezentat la urne, alegându-ºi

semnificaþie profundã, reprezentând o cã nu am distribuit aceste alimente în preºedintele pe care ºi l-au dorit.

victorie moralã.

perioada campaniei electorale pentru Pentru sãrbãtorile care se apropie, îi

Rep: Ce doriþi sã spuneþi prin a nu se interpreta . Aceste alimente asigur cã voi crea o atmosferã de

acest lucru

vor ajunge în posesia beneficiarilor, în sãrbãtoare, cu ghirlande luminoase,

D.C.: Victoria moralã a lui Traian mod sigur, pânã la Crãciun.

brazi împodobiþi ºi vom organiza

Bãsescu este cu atât mai semnificativã Rep: Care sunt principalele acþiuni specifice acestor zile. În plan

deoarece a fost obþinutã doar cu realizãri ale acestui an care se personal, le doresc sã aibã parte de

sprijinul PD-L ºi a PNÞCD, împotriva încheie

zile senine, fericire, sãnãtate ºi, nu în

unei coaliþii ce a grupat toate celelalte D.C.: Extinderea reþelei de alimentare ultimul rând, le urez La Mulþi Ani! Îi

forþe politice din România. cu apã potabilã în cele trei sate, aºtept sã fie lângã mine ºi în 2010!

Restaurantul Queen

Locul ideal pentru evenimentele importante din viaþa ta!

Rezervãri: 0242.322.822

www.obiectiv-online.ro


18 - 24 decembrie 2009

...afli ce se-ntâmplã Actualitate 5

Programul Romania - Bulgaria

ºi-a prezentat, la Cãlãraºi,

lista de proiecte aprobate

ala Consiliului Judeþean Cu acest prilej a fost prezentatã lista Bara, a precizat cã bugetul

Cãlãraºi a gãzduit miercuri, 16 de proiecte aprobate. De asemenea, proiectelor depuse depãºeºte de

decembrie a.c., conferinþa au fost prezentate, de cãtre douã ori bugetul total al programului

Sanualã a Programului de Cooperare structurile de management ale (care este de 262 milioane euro). La

Transfrontalierã România Bulgaria programului, progresele înregistrate eveniment a participat ºi Kypros

2007-2013, organizatã de Ministerul în cursul anului 2009. ªeful Kyprianou, reprezentant al Comisiei

Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei. Autoritãþii de Management, Iuliu Europene din cadrul DG Regio.

Marius Lotrea

u fost aprobate 25 de

proiecte dintre cele

Adepuse la termenele

intermediare 31 ianuarie ºi 31

martie 2009. În urma evaluãrii

celor 28 de proiecte depuse la

termenul 31 ianuarie ºi a celor

11 proiecte depuse la termenul

31 martie, grupul de lucru

pentru evaluare a propus CCS

Nu suntem niciodatã singuri -

acesta este mesajul Crãciunului.

Crãciunul înseamnã mai mult

decât brazi împodobiþi, lumânãri

aprinse miros de cozonaci ºi

mere coapte, Crãciunul este

spiritul dulce al prieteniei,

sufletul cald al pãrinþilor, al

celor dragi care lumineazã tot

anul. Este bunãtatea, speranþa

renãscute. Este pace ºi

înþelegere... Crãciun fericit

pentru toatã lumea. Primar

Vasile Checiu

Primãria Chirnogi

www.obiectiv-online.ro

aprobarea spre finanþare a 25 ridicã la aproximativ 19 puteþi accesa pagina de

dintre acestea (proiectele sunt milioane euro. Dintre proiectele internet a programului:

atât „hard” - ce presupun aprobate, 4 sunt în domeniul www.cbcromaniabulgaria.eu,

investiþii, cât ºi „soft” - de tipul accesibilitãþii, 5 în domeniul unde vor fi publicate rezultatele

studiilor, strategiilor, protecþiei mediului ºi selecþiei. Programul finanþeazã

seminariilor etc). Dintre managementul situaþiilor de proiecte de infrastructurã,

proiectele selectate, 13 au urgenþã ºi 16 în domeniul protecþia mediului ºi dezvoltare

coordonator de proiect (lead dezvoltãrii economice ºi sociale. economico-socialã derulate în

partener) român, iar 12 au Proiectele selectate vor comun de parteneri de pe

coordonator bulgar. Beneficiarii contribui la îmbunãtãþirea ambele maluri ale Dunãrii.

proiectelor sunt autoritãþi relaþiilor transfrontaliere Valoarea finanþãrilor ce pot fi

publice ºi ONG-uri. Bugetul româno-bulgare. Pentru a vedea atrase variazã între 150.000

total al proiectelor aprobate se lista proiectelor aprobate, euro ºi 6 milioane euro.

Cu colinde de Crãciun, vã

dorim un an mai bun, ºi

cu dragoste creºtinã sã

primiþi în dar lumina,

zurgãlãi de flori de gheaþã

sã vã bucure de viaþã, mult

noroc sã aveþi în toate, la

mulþi ani cu sãnãtate!

Vasile Gâdea, Director

Coordonator ITM

Un an mai bogat

în împliniri, mai

înalt în aspiraþii ºi

plin de succese.

Crãciun fericit ºi

La mulþi ani!

Primar Constantin

Chiricã

Primãria

Tãmãdãu

Sãrbãtoarea Crãciunului

ºi Anul Nou sã vã

dãruiascã sãnãtate, pace

în suflet ºi prosperitate

pentru dumneavoastrã ºi

familiile dumneavoastrã.

"La Mulþi Ani!" Primar

Tudorel Romanescu

Primãria Gãlbinaºi

Clinchetul clopoþeilor

de argint sã vã aducã

pentru Noul An veºti

de sãnãtate,

prosperitate ºi belºug.

Crãciun Fericit ºi un

2010 plin de realizãri

pentru toþi cetãþenii

judeþului.

Conducerea D&D

Consulting

Crãciun Fericit ºi cele mai bune

gânduri pentru un An Nou plin

de succese!

Sãrbãtori Fericite

ºi La mulþi ani!

Primar Vasile Manole

Primãria Frãsinet

Situaþia locurilor

de muncã vacante

în perioada 14 -

20 decembrie 2009

otrivit datelor rezultate din

ofertele cu locuri de muncã

Pvacante transmise de cãtre

agenþii economici, în evidenþa AJOFM

Cãlãraºi sunt înregistrate 298 locuri de

muncã, în sãptãmâna 14 decembrie -

20 decembrie 2009. Pentru persoanele

cu studii superioare sunt oferite 3

locuri de muncã, în urmãtoarele

meserii: inginer transporturi, consilier

juridic. Pentru persoanele cu studii

medii ºi profesionale, AJOFM Cãlãraºi

are în evidenþã 295 locuri de muncã în

urmãtoarele meserii: vânzãtor, agent

vânzãri, operator GPL, bucãtar,

muncitor necalificat, ºofer autoturism,

ºofer autobuz, confecþioner maºinist.

„AJOFM Cãlãraºi vine în sprijinul

angajatorilor prin efectuarea unei selecþii

cât mai adecvate a persoanelor aflate în

cãutarea unui loc de muncã,

respectându-se condiþiile de ocupare

specificate în ofertele cu locuri de muncã

vacanþe transmise de cãtre angajatori

agenþiei.”, a declarat directorul

coordonator al AJOFM Cãlãraºi, Rareº

Ionescu. Persoanele interesate sã

ocupe un loc de muncã se pot prezenta

la sediul Agenþiei Locale Cãlãraºi, str.

13 Decembrie nr. 12, la sediul Agenþiei

Locale Olteniþa, str. Argeºului nr. 111

sau sediul Punctului de lucru Lehliu

Garã, str. Crinului 2A.

50 de locuri de

muncã în

Marea Britanie

n Marea Britanie sunt oferite 50

locuri de muncã în recoltarea

legumelor ºi a salatei, cu un salariu Îde 5,81 lire brut pe orã. Programul de

lucru este de 8 ore pe zi, 39 ore pe

sãptãmânã, munca se desfãºoarã în

spaþiu neacoperit, fiind necesare haine

groase ºi încãlþãminte pentru

perioadele reci. Solicitantul trebuie sã

aibã cazier judiciar curat ºi sã

cunoascã limba englezã la un nivel

minim. Plata se face sãptãmânal în

cont bancar, se asigura cazare în

dormitoare de 6-12 persoane, separat

pentru femei ºi bãrbaþi, contra sumei

de 31,57 lire pe sãptãmânã, bucãtãria

este la comun. Durata contractului

diferã în funcþie de culturã (3 - 6 luni),

începând din aprilie sau mai.

Termenul de valabilitate a ofertei este

31.01.2010. Persoanele interesate pot

trimite un CV scanat la adresa de mail

il_eures@ajofm.anofm.ro. CV-ul

trebuie sã fie în limba englezã ºi sã fie

redactat la calculator. Pentru detalii

suplimentare vã puteþi adresa doamnei

Lazãr Steluþa, telefon 0243/231.809.

ÎN ATENÞIA

ªOFERILOR

vând în vedere prognoza

meteo pentru urmãtoarele

Azile, rugãm toþi deþinãtorii de

autovehicule sã parcheze în spaþiile

amenajate sau în zonele permise

astfel încât sã nu obstrucþioneze

accesul utilajelor de deszãpezire. În

cazul nerespectãrii acestor

recomandãri, Primãria Cãlãraºi nu

îºi asumã responsabilitatea pentru

producerea unor eventuale

evenimente nedorite. De asemenea,

agenþii comerciali sunt rugaþi sã

cureþe trotuarele din fata spaþiilor

de desfacere sau de servicii pe care

le deþin pentru prevenirea unor

incidente neplãcute care pot avea

consecinþe asupra siguranþei

cetãþenilor ºi a traficului din zonele

respective.


6 Politicã

...afli ce se-ntâmplã

18 - 24 decembrie 2009

Alãturi de urãrile tradiþionale de

sãrbãtori vã transmitem mulþumirile

noastre pentru încrederea acordatã.

Vã dorim dumneavoastrã, familiilor ºi

colaboratorilor un Crãciun Fericit ºi

un an plin de realizãri atât în plan

personal cât ºi în plan profesional.

Primar Dumitru Culea

Primãria Valea Argovei

Fie ca

Sãrbãtorile de

Iarnã sã vã aducã

liniºte ºi pace în

suflete ºi bucurie

alãturi de cei

dragi.

Sãrbãtori Fericite

ºi La mulþi ani!

Primar Ion

Niþulicã

Primãria Dor

Mãrunt

În prag de sãrbãtoare suntem cu

gândul alãturi de cei dragi nouã ºi vã

dorim ca anul ce urmeazã sã vã aducã

pace ºi prosperitate, sã aveþi calea

luminatã ºi viaþa îmbelºugatã.

Sãrbãtori Fericite ºi La mulþi ani!

Primar Pavel Petre

Primãria Ciocãneºti

Flori de gheaþã pe

fereastrã deseneazã

o grãdinã,

Sã aveþi belºug în

casã, viaþa plinã de

luminã!

Urãtori sã vã ureze,

cerul sã

se-nsenineze,

Anul Nou ce va sã

vie - rodnic sã vã

fie,

Plin de armonie! La

mulþi ani! Primar

Gheorghe Paciagiu

Primãria Mitreni

Acum, de Anul Nou,

Spre voi se-ndreaptã gândul meu:

Belºug s-aveþi ºi sãnãtate,

An bun ºi daruri minunate!

Primar Victor Constantin

Primãria Dragalina

Cel puþin pentru moment,

Nedelcu a renunþat

mai plece din PNL

independenþii) Am zis, Numai discuþii, baliverne…

sunat ºi mi-a zis cã a avut o

simplã discuþie cu grupul

independenþilor, dar cã în

niciun caz, în momentul de

faþã, nu pleacã! Dar totuºi,

faptul cã existã un moment

de faþã înseamnã cã existã ºi

un moment de dos, deci s-ar

putea ca el sã plece. L-am

întrebat ce face ca sã ºtiu ce

sã spun presei dacã mã

întreabã. E... asta e, se pare

cã nu am mânã bunã la

senatori...”, a declarat

Filipescu, fãcând referire la

plecarea senatorului Constantin

Dumitru la PDL.

Acesta a mai spus cã existã o

intenþie parlamentarilor

independenþi de a forma un

partid iar cã cei care se vor afla

de la început în acest grup vor

ocupa funcþii de conducere ºi de

aceea sunt mulþi care ar dori sã

plece la independenþi. Liderul

grupului senatorial al PNL,

Puiu Haºotti, a declarat cã

senatorul liberal Vasile Nedelcu

nu a pãrãsit formaþiunea

politicã, parlamentarul

retrãgându-ºi cererea pe care o

Marius Lotrea

dom'le mai mã gândesc… Sã una se discutã la Senat ºi

depusese la

ãptãmâna aceasta, presa vedem cum evolueazã alta apare la televiziune.”

lucrurile. Aº vrea sã-i ajut pe Preºedintele PNL, Rãducu

Biroul permanent al Senatului

centralã a anuþat cã mai

alegãtorii mei, sã vedem cum Filipescu, a declarat, la o zi prin care îºi exprima dorinþa de

Smulþi senatori ar fi trecut

îi ajut pe fermieri, pe agenþii dupã apariþia informaþiei, cã a a trece la grupul

în grupul parlamentarilor

economici. Am avut o simplã fost luat prin surprindere când independenþilor. Haºotti a

independenþi, printre care ºi discuþie cu cei de la Grupul a citit pe croll-ul unei

susþinut cã a avut luni, 14

senatorul PNL de Cãlãraºi, independenþilor... N-am de ce televiziuni ºtirea. „Am rãmas decembrie, o discuþie cu

Vasile Nedelcu. Chestionat sã mã leg atât de tare nici de interzis când am vãzut pe Nedelcu, în urma cãreia acesta

pe aceastã temã, Nedelcu a PNL, nici de PDL, nici de alt burtierã la Realitatea cã din urmã l-a asigurat pe liderul

declarat pentru

partid. Eu n-aº mai vrea sã senatorul Nedelcu, alãturi de

senatorilor liberali cã rãmâne

www.dinCalarasi.ro: „Am avut fac niciun fel de politicã. alþi doi parlamentari, a

o discuþie cu ei…(n.r. Pentru cã m-am sãturat. trecut la independenþi. L-am

în partid.

Consilierii judeþeni

au aprobat rectificarea

bugetului propriu

Marius Lotrea Centrul Cultural

Judeþean a primit suma

ntr-o ºedinþã

de 35.000 de lei pentru

extraordinarã, ce nu a organizarea spectacolului

Îdurat decât 10 minute, de Crãciun „Clinchet de

consilierii judeþeni au argint pe aripi de colind”.

aprobat în unanimitate La Direcþia generalã de

rectificarea bugetului asistenþã socialã ºi

propriu de venituri ºi protecþia copilului au fost

cheltuieli pentru anul majorate transferurile

2009. Bugetul a fost pentru plata drepturilor

rectificat, atât la capitolul persoanelor cu handicap

venituri cât ºi la cel de cu suma de 2,453

cheltuieli, cu suma de milioane lei iar

2,488 milioane lei. Pentru cheltuielile materiale cu

tichetele cadou acordate 35.000 lei. Centrului de

personalului din aparatul asistenþã medico socialã i

propriu al Consiliului s-au majorat cheltuielile

Judeþean, consilierii au materiale cu 8.000 de lei,

aprobat suma de 80.000 pentru plata energiei

de lei. ªi angajaþii electrice ºi a bunurilor ºi

Muzeului Judeþean vor serviciilor, prin

primi tichete cadou în diminuarea cheltuielilor

valoare de 3.000 de lei. de personal.

ADR Sud Muntenia

vor primi finanþare. Consiliul Judeþean a

depus 3 proiecte pe Axa Prioritarã 2

- Bilanþ 2009

pentru reabilitarea de drumuri judeþene,

în valoare de 33 milioane euro, iar pe Axa

Marius Lotrea 3 are un proiect pentru modernizarea

ambulatoriului Spitalului judeþean

irectorul ADR Sud Muntenia, Liviu Cãlãraºi ºi al Spitalului Orãºenesc Lehliu

Muºat, s-a întâlnit cu presa localã Garã. ªi primãria municipiului Cãlãraºi a

Dpentru a prezenta bilanþul

depus un proiect pe Axa 1, pentru

activitãþii instituþiei pe care o conduce, în dezvoltare ºi regenerare urbanã. Cuza

2009. „Încheiem anul cu peste 300 de Vodã, Dor Mãrunt, ªtefan cel Mare,

proiecte depuse, pe toate cele cinci

axe prioritare, ceea ce reprezintã un

plus faþã de anul precedent.”, ºi-a

început Liviu Muºat prezentarea activitãþii

pe anul 2009. Mai exact, pânã la data de

15 decembrie a.c. au fost depuse 301

proiecte pentru Programul Operaþional

Regional Regio. Dintre acestea, 64 au fost

respinse, iar trei au fost retrase de

aplicanþi. Liviu Muºat a declarat cã nu

toate domeniile de intervenþie au avut

acoperire de 100%, printre care Domeniul

major de intervenþie 3.2

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea ºi

echiparea infrastructurii serviciilor sociale

ºi Domeniul major de intervenþie 4.1-

Dezvoltarea durabilã a structurilor de Independenþa, Dichiseni ºi Grãdiºtea vor

sprijinire a afacerilor de importanþã primi finanþare pe Axa 3 pentru

regionalã ºi localã, dar apreciazã cã au modernizarea de ºcoli.

avut un portofoliu de proiecte echilibrat. „Pentru anul 2010 am cerut

De altfel, acesta a amintit cã ministrul suplimentarea fondurilor pentru 3

dezvoltãrii regionale ºi locuinþei, Vasile domenii de intervenþie, regenerare

Blaga, a apreciat activitatea Agenþiei Sud urbanã, ºcoli ºi turism. Avem în vedere

Muntenia pentru modul în care s-au depus accelerarea procedurilor de achiziþie ºi

proiectele în a doua jumãtate a anului gãsirea variantelor de finanþare a

2009. Directorul ADR a fãcut din nou apel proiectelor. Un alt obiectiv important

la administratorii de microîntreprinderi sã pentru noi îl constituie finalizarea

depunã proiecte, în 2009 fiind foarte noului sediu al Agenþiei. Sperãm ca

puþine proiecte depuse. De remarcat

pentru acest an este cã la nivelul judeþului

au fost câºtigate mai multe proiecte care

pânã la jumãtatea anului 2010 sã ne

mutãm acolo.”, a încheiat Liviu Muºat,

directorul ADR Sud Muntenia.

Clinchetul clopoþeilor, mireasma

crengilor de brad, sã vã aducã

farmecul sãrbãtorilor, bucurie în

suflet, iar noul an belºug ºi fericire!

Primar Alecsandru Boboc

Primãria Grãdiºtea

Sã aveþi parte numai de clipe minunate,

de bucurii ºi fericire alãturi de familie ºi

cei dragi. În anul care începe sã aveþi

puterea sã vã îndepliniþi toate visele ºi

dorinþele. La Mulþi Ani!

Arhitect Laurenþiu Samoilã,

consilier judeþean

Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul

bradului alãturi de familie ºi de cei

dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului sã

ne pãtrundã în case ºi sã ne bucurãm

de magia sãrbãtorilor. Sãrbãtori

Fericite, La mulþi ani! Vasile Manea,

director SP Pieþe ºi Oboare

Deschideþi uºa ºi lãsaþi spiritul

Crãciunului sã vã intre în casã!

Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi

Împlinirea sã vã intre în suflet!

Deschideþi larg braþele ºi îmbrãþiºarea

voastrã caldã, vorba bunã ºi gândul curat

sã fie cel mai de preþ cadou pentru cei

dragi! Fie ca iubirea, înþelepciunea,

încrederea ºi generozitatea sã vã

cãlãuzeascã paºii în noul an!

Preºedintele Partidului Naþional

Liberal Cãlãraºi, Rãducu Filipescu

www.obiectiv-online.ro


18 - 24 decembrie 2009

...afli ce se-ntâmplã Comunitate 7

Vasile Manole: „Fãrã bani e greu

sã ne facem planuri pentru 2010”

Vã doresc ca Moº

Crãciun sã v-aducã

daruri multe.

Azi, în ziua de Ajun,

gândurile sã le-asculte

ªi sã vã aducã-n casã

armonie,

Lucruri bune, vesele,

Pace, liniºte în suflet,

Cât mai multã

dragoste!

Primar Paul Duþã

Primãria Frumuºani

Mircea Brânduºã

Rep: D-le primar, cum au votat

locuitorii Frãsinetului în turul doi de

scrutin

V.M.: În preferinþele electoratului din

comuna Frãsinet s-a situat Mircea Geoanã

cu 60,04%, urmat de Traian Bãsescu cu un

procent de 39,95% din totalul voturilor

exprimate.

încãlzire. De ajutorul alimentar au Rep: Care ar fi realizãrile pe care vi le-

Rep: Cum a decurs votarea în comuna beneficiat peste 280 de persoane, însã au aþi dori în 2010

Frãsinet

fost mulþi care nu au fost incluºi de cãtre V.M.: Marea mea dorinþã ar fi ca DN 303,

V.M.: În comuna Frãsinet au fost douã

Casa de Pensii pe listã, fiind acuzat cã am care tranziteazã comuna Frãsinet, sã poatã

secþii de votare. Prima secþie a cuprins

acordat preferenþial aceste ajutoare. Taxele fi modernizat, respectiv consolidat ºi

satele Frãsinet, Frãsinetul de Jos ºi

ºi impozitele s-au colectat foarte greu, asfaltat. Acest proiect, odatã realizat, ar

Dãneºti. A doua secþie de votare a cuprins

ajungând la un procent de aproximativ

putea creºte, în viitor, interesul oamenilor

satele Luptãtori, Curãteºti ºi Tãriceni. În

60%. Acest lucru se datoreazã faptului cã

de afaceri pentru comuna Frãsinet. Mi-aº

aceste douã secþii au fost înscriºi pe listele

cetãþenii nu au bani, populaþia este

îmbãtrânitã ºi mulþi dintre toþi aceºtia nu

mai dori ca, în prima jumãtate a anului

de votare 1.200 de cetãþeni cu drept de

au nici un venit financiar.

2010, sã pot finaliza extinderea reþelei de

vot, din care s-au prezentat 940 de

alimentare cu apã în satul Frãsinetul de

alegãtori, ceea ce înseamnã un procent de Rep: Ne puteþi spune ce proiecte în

Jos ºi sã primesc finanþarea proiectului

aproximativ 80%. În ambele secþii, derulare aþi avut anul acesta

integrat. Dacã aº putea sã finalizez aceste

câºtigãtor a fost Mircea Geoanã, cu un V.M.: Cu mari eforturi, am reuºit sã proiecte, cred cã viaþa locuitorilor s-ar

total general de 516 voturi, faþã de cele demarãm lucrãrile la extinderea reþelei de

schimba mult în bine.

365 ale lui Traian Bãsescu. Restul de 58 alimentare cu apã potabilã în satul

de voturi fiind declarate nule.

Frãsinetul de Jos, lucrare care se întinde Rep: Pentru acest final de an, la ce

pe 6 km ºi se aflã într-un stadiu de mai speraþi

Rep: S-au semnalat cazuri de fraudã

sau infracþiuni

execuþie de 50%. Valoarea acestui proiect, V.M.: Greu de rãspuns ºi la acestã

cofinanþat de Consiliul Judeþean a fost de întrebare. Pentru cã în lipsa fondurilor

V.M.: Nu. La nivelul comunei noastre pot

229.000 lei, din care am primit în prima financiare nu poþi sã îþi faci planuri de

spune cã procesul de votare a decurs în

bune condiþii. Populaþia a înþeles

etapã 50.000 lei, vom primi în aceastã viitor, fie ele ºi pentru douã sãptãmâni.

importanþa votului ºi s-a prezentat la

perioadã, conform solicitãrilor noastre, Voi încerca sã dãm o notã aparte

votare în liniºte.

încã 13.000 lei, urmând ca diferenþa sã ne apropiatelor sãrbãtori de iarnã. ªi apoi voi

fie repartizatã în funcþie de stadiul de

Rep: Care sunt problemele cu care vã

mai vedea ce pot sã fac.

execuþie al lucrãrii. La finele lunii

confruntaþi Rep: Care este mesajul dvs. pe care

noiembrie, s-a þinut licitaþia în vederea

V.M.: Lipsa banilor în primul rând.

doriþi sã îl transmiteþi locuitorilor

obþinerii dreptului de înfiinþare ºi

Funcþionarii din primãrie ºi-au primit construire a reþelei de alimentare cu apã

V.M.: Trebuie sã înþeleagã cã întotdeauna

salariile cu întârziere. Asistenþii sociali, de potabilã, în satele Curãteºti, Tãriceni,

am încercat ºi voi încerca sã le reprezint

asemenea. Aprovizionarea cu combustibil Luptãtori, Frãsinet ºi Dãneºti, pe o

interesele cu maximã corectitudine. Îi rog

solid, necesar încãlzirii instituþiilor de lungime de 21 km. Nu în ultimul rând, am sã fie alãturi de mine în continuare, sã fie

învãþãmânt, s-a fãcut târziu. Din punct de depus pe mãsura 3.2.2. un proiect integrat mai buni, mãcar acum de sãrbãtori. Le

vedere social, problemele cu care ne având ca obiective: reþea de canalizare doresc sã aibã pace în suflet, sã petreacã

confruntãm sunt mai numeroase. A comunalã, construire grãdiniþã ºi

clipe frumoase alãturi de cei dragi, sã fie

crescut numãrul dosarelor pentru

reabilitare de drumuri comunale.

încrezãtori în ei, sã aibã parte de un an

acordarea ajutorului social, sunt peste 640 Aºteptãm încrezãtori finanþarea acestui nou mai bun decât acesta care se încheie,

de familii care au primit ajutorul de proiect.

precum ºi un sincer La Mulþi Ani!

Un bãtrânel cu chipul drag

va sosi la voi în prag.

Sã nu-l goniþi! E Moº

Crãciun ºi v-aduce un an

bun.

Crãciun Fericit! La Mulþi

Ani! Primar Nae Petre

Primãria Dorobanþu

Brad luminos, moº

bogat, lãudat.

An nou îmbelºugat.

Ajun liniºtit, Crãciun

Fericit! La Mulþi Ani!

Primar Ion Dobrin

Primãria Luica

Moº Crãciun bate la

uºã, scoate mâna

din mãnuºã ºi vã dã

din palma lui

darurile cerului,

lângã brad ºi lângã

foc sã vã umple de

noroc!

Crãciun fericit!

Primar Aneta Niþu

Primãria Jegãlia

Sãrbãtorile când vin, sã vã

fie coºul plin, sã aveþi pe

sãturate, casa plinã,

sãnãtate! Punga sã geamã de

bani, mult noroc ºi La Mulþi

Ani! Primar Nicolae

Râºnoveanu

Primãria Roseþi

Sper ca noul an ºi

sãrbãtorile sã vã

aducã multã liniºte

ºi fericire, spor în

toate ºi sãnãtate. Un

an nou mai bun ºi

plin de împliniri.

Crãciun fericit!

La Mulþi Ani!

Primar George

Avram

Primãria ªtefan

Vodã

Cu mic cu mare, mergem

la sãrbãtoare, cu gânduri

bune ºi dorinþa de mai

bine, pentru noi ºi

pentru toþi. Sãrbãtori

fericite cu bucurii ºi

împliniri alãturi de cei

dragi! Sã vã gãseascã

Moºul cu masa bogatã ºi

sufletul curat! Crãciun

fericit!

Primar Gheorghiþã

Cãrtuºanu

Primãria Fundeni

CONRIZ

Lucrãri de construcþii civile ºi industriale,

drumuri ºialimentãri cu apã

Produce vopsele lavabile de interior ºi exterior

910042 Cãlãraºi - România, Str. Griviþa nr. 313

Tel. : 0242-318900 Fax: 0242-315200

e-mail: conriz@clicknet.ro; www.conriz.ro

www.obiectiv-online.ro


8 Sport

Rapid, telenovelã

fãrã sfârºit

Victor PARTAN

-a rezolvat, nu se

poate! George

SCopos nu a reuºit

sã vândã Rapidul nici în

acest an. Neamþul Lutz Stache a

anunþat cã renunþã definitiv la gândul

de a cumpãra clubul giuleºtean.

Personal, nu dãdeam nicio ºansã de

reuºitã tranzacþiei. ªi aveam mai multe

argumente. Stache a arãtat din prima

clipã cã nu este un om de afaceri serios.

Cu mulþi bani. Dupã prima întâlnire cu

Copos, s-a dus la o terasã din nordul

Bucureºtiului ca sã mãnânce mici. Un

investitor care avea respect pentru

imaginea sa nu cãlca niciodatã pe acolo,

locaþia fiind rezervatã mai degrabã

oamenilor de condiþie medie. Apoi,

Stache a apãrut ca un penibil la mai

multe meciuri din Giuleºti, încercând sã

se amestece cu suporterii.

Cel mai hilar a fost episodul în care, la

Rapid CFR Cluj, Stache s-a bucurat la

golul oaspeþilor, crezând cã giuleºtenii

erau cei care înscriseserã. Un om foarte

înstãrit nu ar fi coborât mai jos de

nivelul lojei oficiale. Sã nu uitãm cã

neamþul a ajuns sã discute cu George

Copos pe filiera Ana Maria Prodan.

Haideþi sã fim lucizi. Ce lucru serios ar

putea fi clãdit pe o asemenea fundaþie

Aceastã persoanã nu poate depãºi

statutul de sexy-impresarã. Are un

talent mai dezvoltat decât al lui Gigi

Becali de a transforma totul în circ.

Sã trecem la argumentele oferite de

tabãra cealaltã. Copos joacã teatru de

fiecare datã când spune cã va vinde

Rapidul. Este conºtient cã nu poate da

niciodatã clubul cu datoriile din prezent.

Pe de altã parte, nici nu mai vrea sã

bage bani. Deºi este foarte bogat. Se

plânge tot timpul cã a ajuns la fundul

sacului pentru ca nu care cumva sã

îndrãzneascã vreun angajat sã îºi cearã

drepturile financiare. Fostul vicepremier

îºi construieºte o imagine de martir,

care îºi consumã ultimele resurse

pentru a þine clubul pe linia de plutire

pânã se va gãsi un investitor. Oare chiar

o crede cã lumea îl mai ia în serios

Dupã eºecul discuþiilor cu Stache, Copos

a apãrut cu o înfãþiºare sfârºitã în

poarta unuia dintre hotelurile sale ºi lea

spus ziariºtilor sã îl lase în pace,

pentru cã se simte foarte rãu ºi se duce

la spital. Ha-ha. Ce glumã bunã! Trebuie

sã recunoaºtem totuºi cã George Copos

ºi-a luat þeapã de la Fathi Taher.

Oamenii acestuia au cheltuit bani în

neºtire. Bani care vor fi recuperaþi în

cele din urmã de la club de sirian. Dar

sã nu uitãm cã între cei doi este o

diferenþã de calibru. Pe când Taher era

om de afaceri în România condusã de

Nicolae Ceauºescu, Copos era un

„simplu” ºef la Uniunea Tineretului

Comunist. Rãmâne de vãzut ce se va

întâmpla în continuare cu Rapidul. În

2010, Copos va cãuta un investitor pe

care sã-l vrãjeascã. Puþin probabil sã

gãseascã, pentru cã deja i s-a dus vestea

prin lume.

Vicepreºedintele Consiliului

Judeþean, Dan Drãgulin, ureazã

tuturor sportivilor ºi antrenorilor

cãlãrãºeni, ºi în mod special

handbaliºtilor, multã sãnãtate ºi

fericire, alãturi de un gând bun

pentru anul ce vine. Fie ca anul

2010 sã fie unul plin de rezultate

deosebite pentru sportul cãlãrãºean.

Crãciun Fericit

ºi La Mulþi Ani!

Clasament

Cãtãlin Niþu

...afli ce se-ntâmplã

18 - 24 decembrie 2009

CSM-ul a depãºit norma de medalii

ªi la Clubul Sportiv Municipal,

Silviu Voinoiu a ieºit pe primul loc

în topul celor mai buni sportivi.

portivii CSM Cãlãraºi au obþinut

anul acesta un numãr de 72 de

Smedalii la campionatele ºi

concursurile naþionale ºi

internaþionale, dintre care cele mai

valoroase sunt argintul la CM de

canotaj juniori I din Franþa, prin

sportivul Silviu Voinoiu ºi medalia de

bronz obþinutã la Campionatele

Europene de box senioare din Ucraina

prin pugilista Lidia Ion, la categoria

48 kg. Anul acesta apare în topul

primilor trei sportivi ºi Meda Vlad de

la atletism care pãstreazã ºtacheta

ridicatã cel puþin la aceastã ramurã

sportivã în Cãlãraºi dupã retragerea

Ionelei Târlea. Meda se aflã pe locul

3. Vlad Meda - Atletism 7. Constantin Niculae - Canotaj

III dupã Voinoiu ºi Lidia. - componentã a Lotului Naþional de - locul II la Campionatul Naþional seniori,

senioare, prãjinã;

vitezã, simplu, categ. uºoarã.

- locul II la Campionatul Naþional de

Clasamentul celor mai buni senioare, pistã;

8. Mihai Cârstea- Atletism

sportivi ai Clubului Sportiv - locul III la C.N. salã, senioare;

- locul II la Campionatele Balcanice,

Municipal Cãlãraºi în anul

- locul I Campionatele Internaþionale de decathlon, jun. I, Grecia;

Atletism ale României; - locul I la C.N. aer liber, jun I;

2009: - locul IV la Cupa Europei, Norvegia. - locul III la C.N. aer liber, seniori;

- locul III la C.N. aer liber, înãlþime, jun.I.

1. Silviu Voinoiu - Canotaj 4. Bogdan Mihalache - Gheorghe

- component al Lotului Naþional de seniori; Cursaru - Canotaj

9. Marius Dumitrache - Atletism

- locul II la Campionatul Mondial de jun. I , - locul I la Campionatul Naþional Fond,

4 -, Franþa; seniori, categ. uºoarã, rame;

- locul III la C.N. înãlþime, salã, tineret;

- locul I la Campionatul Balcanic 4 -, juniori; - locul III la C.N. seniori, vitezã, categ.

- locul III la C.N. înãlþime, aer liber, tineret.

- locul I la Campionatul Balcanic 8+1, uºoarã, vâsle;

juniori;

- locul III la C.N. seniori, vitezã, categ. 10. Rebeca Bebeºelea - Box

- locul I la Regata Germaniei ( Munchen ), uºoarã, rame;

- locul III la Campionatul Naþional de

4-, jun. - locul II la C.N. Ergometru juniori, categ. senioare :

- locul I la Regata Germaniei ( Munchen ), uºoarã.

8 +, jun. Clasamentul celor mai buni antrenori ai

5. Aurel Manole - Box

anului:

2. Lidia Ion - Box - locul II la C.N. seniori, categoria 91 kg, 1. Cornel Nedelcu - Canotaj

- componentã a Lotului Naþional de Arad, 02.08.2009.

2. Constantin Bebeºelea - Box

senioare ;

3. Daniel Bãnãþeanu - Canotaj

- locul III la Campionatele Europene de

senioare la categ. 48 kg, Ucraina;

6. Dima Andronic - Lupte

4. Virgil Costache - Atletism

- locul I la CN senioare, categ. 48 kg,

- maestru al sportului;

5. Mircea Anghelina - Lupte

Câmpulung Muscel;

- locul III la Cupa Campionilor Europeni, 6. Gabriel Moldoveanu - Lupte

- locul III la Turneul Internaþional Memet

Turcia;

7. Valentin Anhel - Box

Chomer, Turcia.

- locul III la C.N. seniori, categoria 74 kg. 8. Mihaela Agapi - Baschet.

Handbal - Divizia A, Seria B

CS Triumf Cãlãraºi a

pierdut la o diferenþã de

ºapte goluri cu Alexandria.

Cãtãlin Niþu

CS Triumf Cãlãraºi - AS CH Teleorman Alexandria 24-32 (10-19)

Înfrângere la final

n ultima partidã de pe teren

propiu din acest an, CS

ÎTriumf Cãlãraºi a fost învins

de Teleorman Alexandria, scor

32 - 24. Cãlãrãºenii nu au avut

nicio ºansã în faþa unei

formaþii mult mai motivate ºi

foarte activã în joc.

Teleormanul s-a întãrit foarte

mult în ultima perioadã,

bazându-se pe câþiva jucãtori

de la Uztel, fosta câºtigãtoare

de anul trecut a Seriei B. Chiar

dacã au luat bãtaie de la

Alexandria, cei de la CS

Triumf terminã anul pe poziþia

Dinescu, Panait-3, Hoinaru-4, Universitatea Târgoviºte 32 - CSM Bucureºti - ACS

a IV-a în clasamentul Seriei B,

Bº-3, Josiman-1, Simionescu, 31 (18-13); CSM Bucuresti - Interhandball Bucureºti; CS

cu 9 puncte. Returul II al

Urse. Antrenor: Constantin Petrolul Teleajen Activ Lukoil Triumf Cãlãraºi - Petrolul

Diviziei A la handbal masculin

Frâncu.

Ploieºti 50 - 21 (22-12); CS Ploieºti; Universitatea

va începe pe 7 februarie anul Teleorman Alexandria: H&V Pitesti - a stat

Târgoviºte CS H&V Piteºti;

viitor. „Sperãm ca anul viitor Dumitru, Rotaru - Bucur-11, Etapa a XV-a, duminicã, 7 AS CH Teleorman Alexandria -

sã fie mai bun. E foarte greu Niþu-1, Popescu-3, Casapu, februarie 2010

va sta

sã te menþii în acest campionat Zamfir-4, Brãgãdireanu,

fãrã o susþinere financiarã. Vintiloiu-1, Apostol-6,

Chiar ºi aºa, echipa noastrã s-a Ghizdãvescu-2, Popa, Purcãrea,

descurcat bine anul acesta”, a Botezatu-4. Antrenor: Nicolae

declarat Constantin Frâncu, Ion.

antrenorul echipei CS Triumf. Arbitri: A-Ovidiu Petre. B-

Echipele:

Cristian Mihai (ambii din

CS Triumf: Manole, Tenea - Braºov).

Marin 8-goluri, Petriºor G., Alte rezultate:

Viºan-1, Gãinã, Udatu-4, ACS Interhandball Bucureºti -

www.obiectiv-online.ro


18 - 24 decembrie 2009

...afli ce se-ntâmplã Fotbal 9

Cronica Cupei României, Faza Judeþeanã, Turul II

dupã 120 de minute) în faþa capotând cu acelaºi scor, 0-3,

mult mai titratei Agricola ca ºi în ultima etapã în faþa

Cu gândul la Crãciun Borcea. Seria surprizelor a echipei prof. Þicu, Dunãrea

continuat la Dichiseni, pe Ciocãneºti. Micuþa echipã din

âmbãtã, pe un frig Crivãþul retrogradãrii stricã teren neutru, unde micuþa Mitreni a þinut piept echipei

cumplit, pe 10 sãrbãtorile jucãtorilor dar inimoasa echipã din din Curcani, în faþa cãrora a

stadioane judeþene, s-au profesorului Baraitaru. O Modelu, s-a impus cu 2-1 cedat foarte greu, dupã 90 de

Sdisputat jocurile din altã mare surprizã s-a dupã 90 de minute, în faþa minute de joc, cu 1-2.

turul II al Cupei României. înregistrat la Sohatu, unde revelaþiei din Liga lui Fortuna Tãmãdãu i-a

Jucãtorii echipelor angrenate ultima clasatã din Liga a V-a Caþaros, Victoria Dragoº „dresat” în cele 90 de minute

au intrat cu gândul cã dupã seria VEST, Viitorul, a Vodã. Surprizã putem numi pe cãþeluºii din Sãruleºti, pe

90 de minute, prelungiri sau care i-au pus cu botul pe labe

lovituri de departajare, vor

dupã un 5-1 care nu lasã loc

intra în vacanþã ºi vor visa,

de alte comentarii.

mai sãraci sau mai bogaþi

Unirea AEK Podul Pitarului

dupã bugetul fiecãrei echipe,

s-a calificat mai departe dupã

la apropiatele sãrbãtori:

un 3-0 la masa verde în faþa

Crãciunul ºi Anul Nou. Cupa

echipei din Radovanu, care

României nu-ºi dezminte

ºi-a anunþat în timp util

niciodatã renumele de

retragerea din competiþie. De

competiþie K.O., indiferent la

lipsã de respect pentru

ce nivel se joacã,

competiþie ºi pentru oficialii

înregistrându-se mereu

rezultate surprinzãtoare,

AJF deplasaþi la faþa locului

prin care echipele cotate

au dat dovadã echipele de

favorite pãrãsesc competiþia

seniori ºi juniori din

lãsând locul „buturugilor

Gãlbinaºi care nu s-au

mici”. Nici aceastã etapã nu

prezentat la joc, ambele fiind

a fost lipsitã de astfel de

eliminate din competiþie.

rezultate, înregistrându-se

Aºadar, în primãvarã, în

surprize de proporþii, dar sã

turul al III-lea, s-au calificat

le luãm pe rând. Cea mai

din Liga a IV-a: Phoenix

mare surprizã s-a înregistrat

Ulmu, Venus Independenþa,

la Dorobanþu, unde fosta eliminat tot dupã executarea ºi rezultatul înregistrat la Agricola Borcea, Dunãrea

campioanã de judeþ, Dunãrea loviturilor de departajare 6-5 Dragalina, unde „unioniºtii” Ciocãneºti, Unirea Dragalina,

Grãdiºtea, a pierdut dupã (2-2 dupã 120 de minute) pe au câºtigat neaºteptat de CS Curcani, Fortuna

executarea loviturilor de nimeni alta decât liderul din uºor cu 4-1 în faþa echipei Tãmãdãu ºi din Liga a V-a:

departajare cu 5-7 (3-3 dupã Liga a IV-a seria Vest, Victoria Lehliu. Venus Înainte Modelu, Atletic

120 de minute de joc) în faþa Progresul Fundulea. Un alt Independenþa s-a impus mai Dorobanþu, Unirea AEK

ultimei clasate din Liga a V-a joc încheiat prin lovituri de greu decât o aratã scorul cu Podul Pitarului ºi Viitorul

seria EST, Atletic Dorobanþu. departajare s-a disputat la 3-0 în faþa ºoimilor din Sohatu. Jocurile vor avea loc

Astfel, iarna bate la uºa Jegãlia, unde modesta Unirea. Diavolii din Cuza pe 20 februarie dacã timpul

vestiarului Dunãrii

Tricolorul din Liga a V-a a Vodã au repetat performanþa este favorabil, dupã un

prevestind semne rele. cedat cu scorul de 8-6 (3-3 negativã din ultima etapã, program stabilit de AJF.

Dacã aº fi Moº Crãciun

heei, dacã aº fi Moº Crãciun în Moº Crãciun, încerc mãcar sã fiu lucid

campionatul de zi cu zi, vor putea

observa ceva cu care nu prea au fost

obiºnuiþi. Frecvenþa precisã respectatã

pas cu pas în delegarea arbitrilor cu

experienþã la jocurile considerate cu

Efotbalul judeþean, ce n-aº face ºi sã vãd realitatea aºa cum este. risc mare ºi un grad de dificultate

eu... ºi nu numai la sfârºit de an Uneori crudã ºi disperatã, alteori foarte greu. Trecând peste toate

ci tot anul... din februarie, de frumoasã ºi îmbietoare dar de foarte acestea, chiar în aceste zile, iubitorii

când se dã startul, ºi pânã-n decembrie, puþine ori dreaptã ºi onestã. Cu chiu cu fotbalului judeþean trãiesc euforia

când se ia vacanþã. Pãi, în anul care se vai am trecut peste un an încrâncenat sãrbãtorilor de iarnã, dar îºi pun ºi

încheie, anul în care criza ne-a amorþit ºi turbulent în care un preºedinte, Dan întrebarea legitimã pe cine va pune

toate simþurile ºi ne-a rãsturnat toate Mircea, îºi dã demisia, iar altul câºtigã, Caþaros în fruntea CJA În ceea ce-l

valorile, i-aº aduna pe toþi „rãzboinicii Adrian Kosztelnic la distanþã micã, în priveºte pe Caþaros, am auzit oameni

luminii” de la Plumbuita, ªtefan cel faþa altui contracandidat. Democratic. spunând cã au trãit sã vadã pentru

Mare, Radovanu, Sãruleºti, Ileana, Prin voinþa „cetãþenilor” Biroului prima oarã o Casã Fotbalului în

Unirea, Dorobanþu, Rãzvani, Dragalina, Executiv. Într-o astfel de competiþie, Cãlãraºi ºi nu le pare rãu cã în fruntea

Roseþi, Dragoº Vodã ºi alþii pe care nu învingãtorul ia totul iar învinsului îi AJF l-au ales pe Caþaros. Cred cã ºi cei

mi-i mai aduc aminte ºi le-aº spune: rãmâne gustul amar ca fierea al mai aprigi detractori ai actualului

„Mãi copiii moºului, voi sunteþi normali înfrângerii. În mod normal, Kosztelnic, preºedinte AJF trebuie sã recunoascã

la cap Mã uit aºa la voi ºi vãd interese preluând puterea, s-a apucat de treabã cã baza sportivã de la Navrom aratã

ascunse care v-au înlocuit raþionalul, ºi a fost lãsat parþial sã munceascã. mai frumos ca niciodatã. ªi va fi ºi mai

frumoasã atunci când va avea gazon

sintetic ºi instalaþie de nocturnã. Nu

este o laudã la adresa lui Caþaros ºi a

echipei sale, deºi cred cã ar trebui

lãudaþi, ci este doar o constatare onestã

a unei realitãþi. Dar sãrbãtorile de iarnã

vor trece ºi tare mi-e fricã de ceea ce va

urma. Un nou an 2010 în care criza

economicã se va adânci ºi ne va lovi ca

un tsunami prin explozia la preþurile

principalelor utilitãþi precum ºi la

alimente, ceea ce va face ca unele

echipe sã se retragã punând

desfãºurarea campionatului în

dificultate. Dacã starea de normalitate

nu va reveni, atât în politicã cât ºi în

fotbal, cu toþii vom avea de suferit mai

mult decât îºi imagineazã unii. Mi se

pare ca dupã atâta urã ºi dispreþ care a

rãzbunãri feroce care pun stãpânire pe

fost în ultimul timp în fotbalul judeþean,

Numai cã sãracul a pãþit ceea ce nimeni

minþile voastre, planuri diabolice de

ar trebui sã strângem rândurile cu toþii

nu-i dorea. ªi astfel, rãzboiul pentru

câºtigare a punctelor... ce treabã-i asta

ºi sã strigãm AJUNGE! Noi, cei care

mult râvnita funcþia de preºedinte a

Aþi ajuns în fotbal sã vã urâþi jucãtor cu

pretindem cã iubim fotbalul, care îl

C.J.A.ului continuã. De când Kosztelnic

antrenor, arbitru cu observator,

slujim aºa cum putem, prin mijloacele

nu a mai putut sã-ºi exercite funcþia de

vicepreºedinte cu preºedinte,

pe care le avem ar trebui sã ne

preºedinte, am vãzut trãdãri, acuze ºi

conducãtor cu patron... voi pe ce lume

comportãm ca niºte europeni din vest.

împroºcãri cu noroi din partea unora

trãiþi, unde vreþi sã ajungeþi cu asupra altora. C.J.A. riscã sã se De aceea stau ºi mã întreb cât de lung

dezbinarea asta Pãi ce zice spectatorul transforme iar într-un câmp de rãzboi, ar trebui sã mai fie acest drum astfel

când vã vede” Dacã aº fi Moº Crãciun, nu al ideilor ci al intereselor. ªi nu al încât sã putem vedea pe stadioanele

dacã chiar aº putea fi Moº Crãciunul cel intereselor arbitrilor, ci al intereselor noastre, la sfârºitul jocurilor adversari

adevãrat din fotbalul judeþean m-aº duce anumitor moguli din fotbalul judeþean. îmbrãþiºaþi, arbitri felicitaþi ºi patroni

la Caþaros ºi i-aº spune cu toatã Într-o stare de tensiune greu de fericiþi indiferent unde s-ar disputa un

convingerea: „AJUNGE! Ajunge imaginat, Caþaros a cãutat prin joc de fotbal ªi totuºi, dacã aº fi Moº

domnule preºedinte cu bãtãliile astea numirea, fie ºi interimarã, a lui George Crãciun, aº veni la fiecare din voi cei

stupide care nu se mai dau pe

Coman, sã punã în aplicare un program enumeraþi mai sus ºi v-aº cânta, în

stadioanele judeþene cu armele senine corect pentru delegãrile arbitrilor bazat clinchet de zurgãlãi, un colind de pe

ale jucãtorilor, driblingul sau fenta, ci pe criterii de performanþã în

vremurile alea când zãpada era cât casa

prin adevãrate rãzboaie psihologice în dreptunghiul verde. Am urmãrit cu ºi lemnele trosneau molcom în sobe ºi

care nimic nu mai conteazã în afarã de mare atenþie evoluþiile unor arbitri. Le v-aº putea spune sincer ºi din inimã: LA

anihilarea adversarilor prin orice spun celor interesaþi de aceastã MULÞI ANI! Fãrã sã fiu acuzat cã sunt

mijloace pentru câºtigarea unor activitate cã dacã vor sã revadã „Moºul” unuia sau altuia. CRÃCIUN

amãrâte de puncte.” Dar cum nu sunt parcursul acestui „segment” în FERICIT!

www.obiectiv-online.ro

Bradul e împodobit,

Moºul încã n-a

sosit. Începeþi sã

colindaþi ºi pe el sãl

aºteptaþi. Va veni

la fiecare, cu

cadouri ºi-o urare:

Un Crãciun plin de

iubire, sãnãtate,

fericire, mult noroc

ºi împliniri!

La mulþi ani!

Primar Ionel

Isvoranu

Primãria

Spanþov

Anul Nou sã vã dãruiascã sãnãtate, pace în

suflet ºi prosperitate pentru dumneavoastrã

ºi familiile dumneavoastrã. La Mulþi Ani!

Primar Dorel Dorobanþu

Primãria Fundulea

Sufletele dumneavoastrã sã vibreze în

armonie ºi pace, iubirea sa vã primeascã

în braþele-i pline de cãldurã ºi duioºie, iar

norocul sã vã urmeze oriunde… Anul ce a

venit sã vã ajute sã descoperiþi minunea

unei vieþi împlinite… La Mulþi Ani!

Primar Nicolae Ghedzira

Primãria Sãruleºti

Cadouri

pentru arbitrii

ºi observator!

Ultim a orã

ºa cum am promis, am cãutat ºi am

aflat adevãrul în cazul Phoenix Ulmu

AVictoria Dragoº Vodã. Din respect

pentru anumite persoane, vom spune doar

cã la ºedinþa Comisiei de Disciplinã,

OBSERVATORUL jocului a „bâlbâit-o”,

precizând cã nu Theodor Brânduºã a fost

notat cu 6 ci celãlalt asistent, Drãgãnescu.

ªi nici Cristian Brânduºã nu ar fi greºit atât

de grav la scorul de 7-0 încât sã primeascã o

notã aºa de micã. Pentru ca nimeni sã nu

iasã „ºifonat” din aceastã situaþie, Comisia a

hotãrât sã dea AVERTISMENT pentru

„fluieraºi” ºi ... sãrbãtori

fericite observatorului! Cã

doar suntem în

decembrie!

Paginã realizatã de

Mircea Brânduºã,

suporter AJF

Sã gãsiþi pe

fiecare ramurã a

bradului

împlinirea viselor

ºi cheia succeselor

viitoare, iar MOª

CRÃCIUN sã

aducã doar pentru

voi un sac plin cu

bunãtãþi. La mulþi

ani!

Primar Iulian

Iacomi

Primãria Lehliu

Garã


10 Mica Publicitate

...afli ce se-ntâmplã

18 - 24 decembrie 2009

Mica publicitate

boiler si cabina de dus), in Cuza-Voda Relatii: sorinvision@yahoo.com

jud.Calarasi cu 900 mp la 5km de -----------------------------------------------------

Calarasi. pret negociabil. Posed carte Persoana fizica, vand urgent apartament

funciara si cadastru. Platesc actele. Tel: 2 camere, 46 mp, etaj 1,

Vând apartament 2 camere, Telefon 0721.532.548.

0726227280

semidecomandat, cu inbunatatiri (gresie,

decomandat, cu multiple îmbunãtãþiri. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- faianta, parchet, termopan, centrala,

Strada Sulfinei, Bloc I 18, etajul 3, vizavi Ofer spre inchiriere apartament 3 Ofer spre inchiriere spatiu comercial 30 izolare exterior si usa metalica), langa

de ºcoala 11. Preþ negociabil. Telefon camere decomandat, complet renovat, m.p., central, cu toate utilitatile. Relatii: Policlinica 2. Pret: 35.000 euro,

0722.138.404 mobilat si utilat. Oferta este valabila pe 0744/483780 SAU 0747/282198 negociabil. Mentionez ca am intabularea

----------------------------------------------------- termen lung, apartamentul se afla in -----------------------------------------------------

facuta. Telefon: 0721/175.629,

Inchiriez apartament 3 camere, mobilat Calarasi pe str.Parcului (langa biserica 0732/615.616.

Vand argint lingouri cu acte, 5 euro

si utilat complet, situat pe str. Dumbravei. Sf Anastasia). Relatii la telefon: gramul. NEGOCIABIL. Tel.:

-----------------------------------------------------

Pret negociabil. Telefon 0728.987.166. 0728.013.642; 0742.669.488. 0764.811.017.

Vand garsoniera, Stirbei-Voda, Bl.M10,

----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- sc.A, et.4, ap29, pret negociabil. Telefon:

-----------------------------------------------------

Cumpar 2.000 kg Stufat de ceapa Vand Logan 1,6 MP, full options, gri

0723.608.719.

Cumpar aur 18 karate. Tel.:

Diamant. Telefon 0762006575. metalizat, an fabricatie 2007, 19.000 km, -----------------------------------------------------

0724.821.164.

----------------------------------------------------- stare f. buna, pret 5500 euro. Telefon

Vand apartament cu 2 camere, et. 3, sc.

-----------------------------------------------------

0721532548.

1, bl. N.30, B-dul Cuza- Voda, Calarasi

Vand biliard in stare buna . Pret 1.600 De vanzare Daewoo Espero, pret 2000

-----------------------------------------------------

zona Micro 6 (Farfuria). Relatii la telefon:

euro. Telefon: 0726.881.712. euro, negociabil. Telefon 0744.311.640. [ 0217460752

----------------------------------------------------- Schimb garsoniera comfort 1 cu

FOTO]

apartament 2 camere decomandat plus

-----------------------------------------------------

Vand Volkswagen Polo, an de fabricatie -----------------------------------------------------

diferenta . Telefon : 0720503917

Vand 4 anvelope Pirelli P6 185/60 R14

2003, culoarea neagra, 1,2 MP, stare Vand laptop ACER nou, procesor Intel (aprope noi) pret 600 Ron. Telefon:

foarte buna, pret 6.000 euro (negociabil). ----------------------------------------------------- Core2duo t6400, LCD 16", HD, 3GB 0723.247698.

Telefon 0723.311.245. Vand aproximativ 15 tone fier vechi. DDR2, 250GB si un telefon NOKIA N85, -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- Pentru oferte 0765.347.773.

8GB 8 megapixel. Relatii la: Vand garsoniera confort I cu

Inchiriez casa locuibila cu teren 550 mp, ----------------------------------------------------- 0242.343.236 si 0767.027.945. îmbunatatiri, str. Panduri, nr. 11, bl. H1,

situata pe 1 Mai, nr 95, Calarasi sau Inchiriez apartament cu 3 camere, ----------------------------------------------------- sc. 1. Pret negociabil. Tel. 0762.681.381

vanzare. 0745.317.915. decomandat, etaj 1, zona Cutit. Relatii la CS Danubius Calarasi va invita, -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- telefon 0722.596.555

incepand cu 21 septembrie la fotbal, Cumpar teren (10.000mp) in Calarasi,

Vand URGENT apartament 2 camere, ----------------------------------------------------- volei, handbal pe grupe de varsta 6-9 sos Sloboziei (zona PIC) cu deschidere

recompartimentat în 3 camere, multiple Vand teren intravilan 548mp cu casa ani, 9-10 ani, > 10 ani.

la sosea. Tel: 0726367789

imbunatatiri, str. Prelungirea Bucuresti, batraneasca cu 2 iesiri, situata pe M inscriericopii@yahoo.com -----------------------------------------------------

langã Fitness Orizont. Pret 42.000 euro. Kogalniceanu nr 24 bis si cealalta cu ----------------------------------------------------- Vand garsoniera cu imbunatatiri, str.

Telefon: 0720.777.215. deschidere de 18 m pe 1 Mai nr 95, la 3 Inscriem reprezentanti pentru distributie sperantei, etaj 1. (in spate la Agneza).

----------------------------------------------------- colturi de Piata Mare, pret 160.000 lei, cosmetice BIO - LIFE CARE. Experienta pret negociabil. tel: 0731.088.351.

Baiat din Calarasi, 29 ani, 1,70 m,

tel 0745317915. anterioara la firme similare: Avon, -----------------------------------------------------

serios, caut relatie serioasa. E-mail: ----------------------------------------------------- Oriflame, ABC Cosmetics, Hemel, Doresc a ma angaja ca sofer,

radu_marian28@yahoo.com. Vand casa renovata recent (gresie, Amway, FLP, Calivita, LR, Metropolitan (distribuitor, agent vanzari). e-mail:

----------------------------------------------------- faianta, izolata termic, termopane, usa va avantajeaza. Life Care unici slav_Valentin84@yahoo.com.

Pierdut ciobanesc carpatin, în zona metalica, intalatie electrica noua, Baie distribuitori KRAUTER in Romania. ------------------------------------------------------

Plevna, nr 146. Culoare alb cu gri, varsta cu

1 an si 6 luni. Tel. 0727.333.427. Se

ofera recompensa substantiala. Taxe ºi tarife aplicate de cãtre Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi

----------------------------------------------------- Tarif de închiriere sala de Tarif de închiriere sistem de lumini personal de deservire pentru

Vand apartament 2 camere

spectacole cu întreaga logisticã ºi numai cu personal de deservire: 120 fundaþii, O.N.G.- uri ºi partide

recompartimentat in 3 camere, Zona personal de deservire: 350 lei/orã în lei/orã în zilele lucrãtoare ºi 180 lei/orã

politice (în limita a 4 ore/lunã): 250

Fitness Orizont, multiple imbunatatiri. zilele lucrãtoare ºi 430 lei/orã în zilele în zilele libere ºi sãrbãtori legale.

Pret negociabil. Tel. 0720777215.

lei/orã în zilele lucrãtoare ºi 300 lei/orã

libere ºi sãrbãtori legale;

Tarif de închiriere

----------------------------------------------------- Tarif de închiriere sala de

în zilele libere ºi sãrbãtori legale.

taraf/fanfara/estradã: 250 lei/orã în

Tarif de închiriere pentru alte

Inginer agronom, cu experienta 25 de spectacol fãrã sistem de sonorizare: zilele lucrãtoare ºi 400 lei/orã în zilele

ani in cultura mare, permis categoria B, 240 lei/orã în zilele lucrãtoare ºi 280 libere ºi sãrbãtorile legale.

aparate ºi bunuri de specialitate

caut loc de munca in domeniu.

lei/orã în zilele libere ºi sãrbãtori legale; Taxa de pregãtire ºi perfecþionare a aflate în dotarea instituþiei:

0724911493.

Tarif de închiriere sistem de copiilor în cadrul ºcolii de muzicã 160lei/orã.

----------------------------------------------------- sonorizare numai cu personal de uºoarã “Flores Campi”: 40

Tarif de închiriere autobuz: 4

Vand apartament 4 camere, etaj 1, deservire: 180 lei/orã în zilele

lei/lunã/copil;

lei/km;

centrala , termopane, zona Fitness lucrãtoare ºi 230 lei/orã în zilele libere ºi Tarif de închiriere sala de

Tarif de închiriere costume

Orizont, str.Crisana. Pret 62.000 Euro. sãrbãtori legale. spectacole cu întreaga logisticã ºi naþionale: 60 lei/zi/set/persoanã.

MISTERDDCONSULTING SRL

TEL/FAX. +40242313173

Mobil +40756053556; +40756053559

Oferim un pachet complet de servicii de asistenþã,

consultanþã, instruire, în domeniile:

securitate ºi sãnãtate în muncã

situaþii de urgenþã

resurse umane

medicina muncii

ISCIR

REVELION

2010

Restaurantul Queen

APERITIV: Piept de pui cu legume în aspic; Brânzã cu

mucegai cu struguri; Doboº; Butoiaºe de castraveþi cu

ridichii; Prosciutto crudo; Icre pe lãmâie; Lebãr; Tobã;

Mãsline negre ºi verzi umplute cu gogoºar; Roºie umplutã cu

brânzã ºi busuioc; Caºcaval; Piept afumat de raþã; Tartã cu

salatã beuf.

II - Somon la grãtar cu legume sote

III - Sarmale în foi de varzã+mãmãliguþã+ardei iute

IV - Muºchiuleþ de porc împletit; Cartofi la cuptor cu

rozmarin sau cartofi copþi în folie; Salatã asortatã.

DESERT: Tort cu îngheþatã

BÃUTURI:

Riesling Jidvei 1 st/persoanã

Apã ½ L

2 st/persoanã

J& B

100 ml/persoanã

Martini

100 ml/persoanã

Suc ½ L

2 st/persoanã

Cafea

2/persoanã

ªampanie

Preþuri Super Atractive!! Pentru Rezervãri: 0242.322.822

...afli ce se-ntâmplã

Ziarul "Obiectiv" este editat de

SC LOTMAR PRESS SRL

Adresa redacþiei

Strada Victoriei, Nr 12

Telefon contact:

0342/401.365

E-mail:

lotrea.marius@gmail.com

redactia@obiectiv-online.ro

Director

Marius Lotrea

0723.33.12.12

Redactor ºef

Marinela Voivozeanu

Art Director

Dan Lupoi

Director Publicitate

Mircea Brânduºã

mirceabrandusa@yahoo.com

Secretariat

Nicoleta Lotrea

Editorialiºti:

Marius Stroe;

Victor Partan (Gardianul)

Redactori sportivi:

Cãtãlin Niþu;

Mircea Brânduºã

Preluarea integralã sau partialã a

materialelor cuprinse în ziarul "Obiectiv",

fãrã acordul scris al conducerii redacþiei

se va pedepsi conform legii.

Caricaturist:

Mihai Matei

Tehnoredactare ºi

Web Design :

Look Design

0342/10.10.33

webmaster@obiectiv-online.ro

Tiparul

executat la:

www.obiectiv-online.ro


18 - 24 decembrie 2009

ediþii online ºi care sunt monitorizate

...afli ce se-ntâmplã Eveniment 11

Sãptãmânalul Obiectiv - 21.233

de vizitatori unici în 2009

SC MEDIR SRL

CÃLÃRAªI

Executã ºi proiecteazã

lucrãri de

construcþii

civile ºi

industriale

canalizãri

ºi staþii de

epurare

instalaþii

alimentãri

cu apã

TELEFOANE: 0242/33.15.90;

0722/50.41.05 ; 0722/45.01.83

www.obiectiv-online.ro

Marius Lotrea

nul 2009 a reprezentat pentru

sãptãmânalul Obiectiv dublarea

Anumãrului de vizitatori unici pe

lunã pe site-ul ziarului. Dacã în primele

luni de la lansarea site-ului

www.obiectiv-online.ro, numãrul

vizitatorilor unici pe lunã nu depãºea

800, în decembrie 2008, dupã 5 luni de

la apariþie, numãrul acestora a ajuns la

1.210. Din decembrie 2008 ºi pânã în

noiembrie 2009, numãrul vizitatorilor a

crescut în fiecare lunã ajungând ca la

finalul anului 2010 sã înregistrãm

2.270 de vizitatori unici într-o lunã. ªi

numãrul afiºãrilor s-a dublat, de la

5.200 în decembrie 2008 la 10.430 în

noiembrie 2009. Per total, în 2009 am

înregistrat 21.233 de vizitatori unici ºi

108.088 de afiºãri. Þinând cont cã site-

ul este actualizat o datã pe sãptãmânã,

vinerea, cifrele sunt mulþumitoare ºi ne

situeazã pe primul loc în topul

sãptãmânalelor cãlãrãºene ce au ºi

de trafic.ro. ªi în ceea ce priveºte

ediþia tipãritã a ziarului, ne situãm pe

o poziþie onorantã în ceea ce priveºte

numãrul de cititori. În anul 2009 s-au

tipãrit ºi distribuit peste 23.000 de

exemplare. Tuturor colaboratorilor,

cititorilor, colegilor din presã dar ºi

familiei, doresc sã le urez multã

sãnãtate, mult noroc ºi mult spor în

2010. LA Mulþi Ani!

Spectacol pentru copii ºi adolescenþi

„Scrisoare pentru Moº Crãciun”

Î

n data de 18 decembrie Centrul Cultural Judeþean

2009, ora 18:00, Cãlãraºi organizeazã, în

Centrul Cultural data de 20 decembrie

Judeþean Cãlãraºi

2009, ora 16:30, proiectul

organizeazã, cu ocazia cultural „Mix Band Show”

Sãrbãtorilor de Iarnã,

concert de muzicã uºoarã

ºi colinde, susþinut de

spectacolul muzical pentru

Formaþia de Estradã a

copii ºi adolescenþi C.C.J. Cãlãraºi. Soliºti

„Scrisoare pentru Moº vocali: Alexandra Nestea ºi

Crãciun”, susþinut de copii Cristina Gheorghe. Invitaþi

Cercului de muzicã „Flores în spectacol: Fanfara de

Campi”. Preþ bilet: 5 lei copii „ROSIS” din Comuna

Roseþi.

Concert de muzicã uºoarã Concertul va avea loc în

ºi colinde Cãminul Cultural Roseþi

„Mix Band Show”

iar intrarea va fi liberã.

Acum, când sãrbãtorile creºtine se apropie cu

repeziciune vã doresc pace în suflet, bucurie

fãrã margini, sãnãtate cât cuprinde, credinþã

în bine ºi spor în toate. Primar Marcel Zãgãrin,

Primãria Borcea

Fie ca anul care începe

sã vi se aºtearnã în

cale, potecã netedã,

vegheatã de steluþe

norocoase ºi îngeri

bãlai! Dorinþele

dumneavoastrã sã se

împlineascã, toate, câte

una în fiecare zi!

Crãciun fericit ºi un

cãlduros La Mulþi Ani!

Primar Constantin

Anghel,

Primãria Independenþa

Crãciun Fericit ºi multã sãnãtate,

sã aveþi un an mai bun, sã vã

meargã bine în

toate. Un an nou

mai fericit, cu de

toate garnisit,

sãnãtate ºi iubire

ºi cu multã

fericire! Primar

Panait Jelev,

Primãria

Gurbãneºti

Vã urez an de

sãnãtate ºi noroc în

toate, Dumnezeu sã

vã-ntãreascã, sã vã

dea liniºte

sufleteascã. Sã

ningã cu steluþe

argintii, sã ne

amintim cã-i

sãrbãtoare, sã fie

luminã-n casã ºi

belºug pe masã.

La Mulþi Ani!

Primar Vasile Iliuþã,

Primãria Vâlcelele

Cu ocazia sfintelor sãrbãtori vã

rog sã primiþi urãrile mele de

bine, de belºug, de fericire ºi de

îndeplinire a tuturor dorinþelor

alãturi de cei dragi.

Primar Aurel Stan,

Primãria Cuza Vodã

Cu urãri de Crãciun, vã

dorim un an mai bun ºi

cu dragoste creºtinã sã

primiþi în dar luminã,

zurgãlãi de flori de

gheaþã sã vã bucure de

viaþã, mult noroc sã aveþi

în toate, la mulþi ani cu

sãnãtate. Fie ca Sfintele

Sãrbãtori de Crãciun sã

vã umple de bucurie ºi

pace. Crãciun fericit!

Primar, Florian

Dumitrescu

Primãria Plãtãreºti

Îmi doresc ca

aceste sãrbãtori

sã vã aducã

îndeplinirea

tuturor

dorinþelor, iar

noul an sã ne

gãseascã cu

bucurii în suflet

ºi împliniri în

viaþã. Sãrbãtori

fericite! Primar

Anghel Olteanu,

Primãria Unirea

Dumnezeu sã vã

cãlãuzeascã paºii

ºi sã vã inspire, sã

deveniþi mai buni,

mai umani, mai

frumoºi ºi sã

rãmâneþi veºnic

tineri în suflet ºi în

gând. Sã fiþi

inteligenþi în bine,

sãnãtoºi la minte ºi

la trup.

Primar Gheorghe

Dobre,

Primãria Modelu


12 Publicitate

18 - 24 decembrie 2009

...afli ce se-ntâmplã

E vremea colindelor, vremea bucuriei, când

minunea naºterii Mântuitorului cuprinde

sufletele ºi le înnobileazã. Fie ca Magia

Sãrbãtorilor de iarnã, cu zvon de cântece ºi

clopoþei, sã aducã fericire, sãnãtate ºi

bunãstare în cãminul dumneavoastrã.

CRÃCIUN FERICIT

pentru toþi locuitorii municipiului Cãlãraºi!

Primar Ec. Nicolae Dragu

În ajunul sãrbãtorilor de iarna vã

dorim sã aveþi înþelepciunea pentru a

aprecia ce existã bun, liniºtea pentru

a vã bucura de frumuseþea unui cãmin

ºi puterea pentru a depãºi momentele

de încercare ale vieþii. Sã aveþi un

Crãciun Fericit ºi un An Nou în care

reuºitele ºi împlinirile sã vã caute ºi

sã vã gãseascã! La mulþi ani!

Ing. Rãducu George FILIPESCU

Preºedinte, Consiliul Judeþean Cãlãraºi

Ing. Daniel ªtefan Ing. Liviu VÂRTEJANU

DRÃGULIN

Vicepreºedinte,

Vicepreºedinte, Consiliul Consiliul

Judetean Cãlãraºi Judeþean Cãlãraºi

Cu ocazia Naºterii Domnului, vã doresc,

dvs ºi familiilor dvs, multã sãnãtate,

pace, bucurie ºi toate cele bune!

Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi!

Noul an sã fie presãrat cu realizãri

remarcabile, împliniri, sãnãtate, fericire

ºi noroc!

Senator, Vasile Nedelcu

De sfintele Sãrbãtori sã deschidem

uºa pentru oaspeþi dragi ºi inima

pentru speranþã, bucurie ºi luminã.

Sã fim mai buni ºi sã privim

înainte cu încredere, ºtiind cã dacã

avem credinþã, drumul din faþa

noastrã va fi presãrat cu împliniri.

Conducerea Conriz Cãlãraºi

Din lumina

sãrbãtoririi naºterii

Domnului ºi din

speranþa ce însoþeºte

Noul An, gânduri

bune ºi urãri de

sãnãtate, împliniri ºi

bucurii tuturor!

Gânduri bune pentru

Executivul Primãriei

Cãlãraºi, consilierilor

locali, cãlãrãºenilor

ºi comercianþilor din

pieþele municipiului.

Preºedinte

PNÞCD, Marian

Petre Miluþ

Cu bradul împodobit, masa îmbelºugatã ºi

toþi cei dragi alãturi, aºa sã vã gãseascã

Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului pe toþi.

Fie ca aceastã sãrbãtoare sã vã aducã

numai bucurii, multã fericire ºi pace.

Crãciun Fericit ºi La Mulþi Ani!

Sergiu Manole, preºedinte

Organizaþia de Tineret a PSD

Cãlãraºi.

Fie ca acest Crãciun sã

fie un moment de

bucurie, liniºte

sufleteascã ºi armonie.

Farmecul lui sã ne aducã

aminte cã întotdeauna

mai existã o ºansã de

mântuire. Sã ne

bucurãm de frumoasele

noastre tradiþii. Crãciun

fericit ºi un an nou cu

bucurii! Sorin

Vrãjitoru, director

adjunct Direcþia

Judeþeanã pentru

Accize ºi Operaþiuni

Vamale Cãlãraºi.

Sãrbãtori fericite cu bucurii ºi impliniri

alãturi de cei dragi! Sã vã gãseascã Moºul

cu masa bogatã ºi sufletul curat!

La Mulþi Ani!

Conducerea SC Ostrovit SA

Crãciunul este acea

sãrbãtoare minunatã

care ne dã putere sã

fim mai buni, mai

generoºi ºi mai

curajoºi. Sã

îndrãznim sã visãm ºi

sã sperãm mai mult,

sã credem cu tãrie cã

anul ce va începe va

fi mai rodnic ºi mai

fericit.

Crãciun

Fericit

ºi un An Nou mai

bun, vã ureazã Virgil

Dumbravã, consilier

local.

Sãrbãtori fericite! Sã aveþi parte de

multã cãldurã în suflet ºi în casã,

bucurie în inimã ºi multã sãnãtate ºi

putere de muncã. La Mulþi Ani cu

sãnãtate vã ureazã preºedintele

Organizaþiei Municipale a PSD,

ªtefan Ion.

Acum când timpul stã sã-ºi

împartã trupul între vechi

ºi nou, când colindul îºi

pregãteºte cu emoþie

armoniile, când magii

strãbat distanþele pentru

clipa cea de tainã, acum,

dupã Sfânta poruncã a

datinii strãbune, îþi

încredinþez gândurile

frumoase de calde urãri de

fericire, sãnãtate, belºug ºi

împliniri. Un Crãciun

frumos alãturi de cei dragi.

Deputatul PDL de

Cãlãraºi, Stelian Fuia

Frumuseþea iernii, cu dulcele

ecou al colindelor ºi cu imaginea

celor dragi în suflet sã vã aducã

împlinire, iubire ºi fericire.

Sãrbãtori fericite!

Fie ca Sãrbãtoarea

Sfântã a

Crãciunului sã vã

aducã zile senine,

împliniri, bucurii,

multã sãnãtate ºi

fericire. Dumnezeu

sã vã cãlãuzeascã

ºi sã vã lumineze

calea în noul an.

Crãciun Fericit,

La mulþi

Ani!

Gena Iliescu,

consilier

judeþean.

Liviu Anghel, Director Centrul

Cultural Judeþean Cãlãraºi

Înconjoara-te de

familie ºi prieteni,

bucurã-te de glasurile

colindãtorilor ºi de

dansul fulgilor de

nea. Astfel, spiritul

Craciunului te va

însoþi tot anul ºi

dragostea pe care o

dãruieºti celorlalþi þi

se va întoarce

înzecit. Sãrbãtori

Fericite pentru

angajaþi, colaboratori

ºi toþi cãlãrãºenii!

Conducerea

Romply Cãlãraºi

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud

Muntenia le mulþumeºte tuturor

cãlãrãºenilor pentru încrederea acordatã

ºi pentru sprijinul furnizat de-a lungul

anului. Bucuria Naºterii Pruncului Sfânt

Mântuitorul nostru Iisus Hristos- sã vã

gãseascã sãnãtoºi alãturi de cei dragi iar

Noul An sã vã aducã numai împliniri,

belºug ºi bucurie !

La Mulþi Ani! Liviu Muºat, Director

ADR Sud Muntenia

Deputat Ninel Damian

La aceastã cumpãnã dintre ani, lãsaþi

sã treacã prin fereastra sufletului

dumneavoastrã magia sãrbãtorilor,

lãsaþi-vã cuprinºi de fericire ºi

bucurie ºi rãmâneþi aºa pentru tot

restul vieþii. Crãciun Fericit, La Mulþi

Ani! Deputat PSD, Ninel Damian!

More magazines by this user
Similar magazines